106

Thiruvenkadam

திருவேங்கடம்

Thiruvenkadam

Tirupathi, Thirumalai, Ādhivarāha Kshetram

ஸ்ரீ அலர்மேல் மங்கைத்தாயார் ஸமேத ஸ்ரீ திருவேங்கட ஸ்வாமிநே நமஹ

Thiruvengadam, also known as Tirupati, is located in the Chittoor district of Andhra Pradesh. This region comprises Tirumala, where the famous Venkateswara Temple is situated, and Alamelumangapuram (also called Alamelumanga), which houses the temple of Goddess Padmavathi. Although they are two separate towns, they are collectively referred to as Thiruvengadam. + Read more
திருவேங்கடம் எனப்படும் திருப்பதி, ஆந்திர பிரதேசத்தில் உள்ள சித்தூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ளது. இந்த பகுதியில் திருப்பதி வேங்கடாசலபதி கோவில் உள்ள திருமலையும், அருள்மிகு பத்மாவதி தாயார், கோவில் கொண்டுள்ள அலர்மேல்மங்காபுரம் என்ற திருப்பதியும், இரு நகரங்களாக விளங்கினாலும் பொதுவாக சேர்ந்து + Read more
Thayar: Alarmel Mangai (Padmāvathi)
Moolavar: Sri Thiruvenkamudayān Venkatāchalapathy, Bālaji
Utsavar: Srinivāsan (Malayappa swamy, Malaikuniyan Nindra Perumāl)
Vimaanam: Anandha Nilaya
Pushkarani: Seshāchala swami Pushkarani, Pāpavināsa Neer Veezhchi, Koneri Theertham, etc.
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Vada Nādu
Area: Andhra
State: Andra Pradesh
Aagamam: Vaikānasam
Sampradayam: Thenkalai
Brahmotsavam: Purataasi Thiruvonam
Days: 10
Search Keyword: Venkat
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.4.3

56 சுற்றும்ஒளிவட்டம் சூழ்ந்துசோதிபரந்தெங்கும் *
எத்தனைசெய்யினும் என்மகன்முகம்நேரொவ்வாய் *
வித்தகன்வேங்கடவாணன் உன்னைவிளிக்கின்ற *
கைத்தலம்நோவாமே அம்புலீ! கடிதோடிவா.
56 சுற்றும் ஒளிவட்டம் * சூழ்ந்து சோதி பரந்து எங்கும் *
எத்தனை செய்யிலும் * என்மகன் முகம் நேரொவ்வாய் **
வித்தகன் வேங்கட வாணன் * உன்னை விளிக்கின்ற *
கைத்தலம் நோவாமே * அம்புலீ கடிது ஓடி வா (3)
56
suRRum oLivattam * soozhndhu sOthi parandheNGgum *
eththanai seyyinum * enmahan muham n^Erovvāy *
viththakan vEnkatavāNan * unnai viLikkinRa *
kaiththalam n^OvāmE * ambulee! kadithOdivā. 3.

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

56. Oh moon, though you are surrounded by a shining wheel of light and you spread light everywhere, whatever you do, you cannot match the beauty of my son’s face. O lovely moon, come quickly. My clever son, the lord of the Venkatam hills is calling you. Don’t make him point at you for long and hurt his hands. O lovely moon, come running happily to play with him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுற்றும் சூழ்ந்து நாற்புறமும் சூழ்ந்த; ஒளிவட்டம் ஒளிப்பொருந்திய மண்டலமானது; சோதி பரந்து எங்கும் எல்லா இடமும் ஒளி பரப்பினாலும்; எத்தனை செய்யிலும் எவ்வளவு முயற்சித்தாலும்; என் மகன் முகம் என் மகனின் திருமுக மண்டலத்துக்கு; நேரொவ்வாய் ஈடாக மாட்டாய்; வித்தகன் ஆச்சரியபடத்தக்கவன்; வேங்கடவாணன் திருவேங்கட எம்பிரான்!; உன்னை விளிக்கின்ற உன்னை அழைக்கின்றான்; கைத்தலம் நோவாமே அவன் திருக்கைகள் நோகாதபடி; அம்புலீ! கடிது ஓடிவா சந்திரனே! விரைவாக ஓடிவா!

PAT 1.8.8

104 என்னிதுமாயம்? என்னப்பன்அறிந்திலன் *
முன்னையவண்ணமேகொண்டு அளவாயென்ன *
மன்னுநமுசியை வானில்சுழற்றிய *
மின்னுமுடியனே! அச்சோவச்சோ வேங்கடவாணனே! அச்சோவச்சோ.
104 என் இது மாயம்? * என் அப்பன் அறிந்திலன் *
முன்னைய வண்ணமே கொண்டு * அளவாய் என்ன **
மன்னு நமுசியை * வானிற் சுழற்றிய *
மின்னு முடியனே அச்சோ அச்சோ * வேங்கடவாணனே அச்சோ அச்சோ (8)
104
ennithu māyam? * ennappan aRindhilan *
munnaiya vaNNamE * koNdu aLavāyenna *
mannu n^amusiyai * vānil suzhaRRiya *
minnu mudiyanE! achchOvachchO *
vENGkata vāNanE! achchOvachchO. 8.

Ragam

தேசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

104. “What is this magic? My father didn’t know your tricks. When you asked for land from my father, you were a dwarf. But now you have become so tall that you measure the earth and the sky. Come in your former appearance". So said the adamant Namusi, the son of Mahābali. You lifted him up and threw him down to the earth from the sky. O you with a shining crown, embrace me, achoo, achoo. You are the god of Thiruvenkatam hills, achoo, achoo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என்ன இது மாயம்? என்ன இது மாயமாக இருக்கிறது?; என் அப்பன் அறிந்திலன் என் தந்தைக்கும் விளங்கவில்லை; முன்னைய முன்பு இருந்த; வண்ணமே வாமனன் உருவையே; கொண்டு அளவாய் கொண்டு அளந்து கொள்; என்ன என்று மகாபலியின் மகன் நமுசி கூற; மன்னு நமுசியை பிடிவாதமாக் இருந்த நமுசியை; வானில் சுழற்றிய ஆகாயத்தில் சுழற்றி எறிந்தவனான; மின்னு முடியனே! ஜொலிக்கும் கிரீடம் அணிந்தவனே!; அச்சோ! அச்சோ! வாராயோ வாராயோ!; வேங்கட வாணனே! வேங்கடமலை பெருமானே!; அச்சோ! அச்சோ! வாராயோ வாராயோ!

PAT 2.6.9

180 தென்னிலங்கைமன்னன் சிரம்தோள்துணிசெய்து *
மின்னிலங்குபூண் விபீடணநம்பிக்கு *
என்னிலங்குநாமத்தளவும் அரசென்ற *
மின்னிலங்காரற்குஓர்கோல்கொண்டுவா
வேங்கடவாணற்குஓர்கோல்கொண்டுவா.
180 தென் இலங்கை மன்னன் * சிரம் தோள் துணிசெய்து *
மின் இலங்கும் பூண் * விபீடண நம்பிக்கு **
என் இலங்கும் நாமத்து அளவும் * அரசு என்ற *
மின் அலங்காரற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா * வேங்கட வாணற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா (9)
180
thennilaNGgai mannan * siramthOL thuNi seydhu *
minnilaNGgupooN * vibeedaNa n^ambikku *
ennilaNGgu n^āmaththaLavum * arasenRa *
minnilaNGgāraRku Or kOl koNduvā!
vENGkada vāNarkku Or kOl koNduvā. 9

Ragam

தேசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

180. O crow, he cut off the heads and arms of Rāvanan, the king of Lankā in the south, and gave the country to Vibhishanā with shining ornaments, saying, “You will rule this country as long as my name abides in the world. ” Bring a grazing stick for the beautiful one, who shines like lightning and stays in the Thiruvenkatam hills. Bring a grazing stick for him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தென் இலங்கை தெற்கு திசையிலுள்ள இலங்கையின்; மன்னன் அரசனான ராவணனுடைய; சிரம் தோள் தலைகளையும் தோள்களையும்; துணிசெய்து துண்டித்தவனும்; மின் இலங்கு பூண் மின்னுகிற ஆபரணங்களை; விபீடணன் நம்பிக்கு அணிந்த விபீஷணனுக்கு; என் இலங்கு நாமத்து அளவும் என் பெயர் உள்ளளவும்; அரசு என்ற நீ அரசாள்வாய் என்று கூறிய; மின் அலங்காரற்கு மின்னும் ஹாரமணிந்தவனுக்கு; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா; வேங்கட வாணர்க்கு வேங்கடவாணனுக்கு; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா

PAT 2.7.3

184 மச்சொடுமாளிகையேறி மாதர்கள்தம்மிடம்புக்கு *
கச்சொடுபட்டைக்கிழித்துக் காம்புதுகிலவைகீறி *
நிச்சலும்தீமைகள்செய்வாய்! நீள்திருவேங்கடத்துஎந்தாய்! *
பச்சைத்தமனகத்தோடு பாதிரிப்பூச்சூட்டவாராய்.
184 மச்சொடு மாளிகை ஏறி * மாதர்கள்தம் இடம் புக்கு *
கச்சொடு பட்டைக் கிழித்து * காம்பு துகில் அவை கீறி **
நிச்சலும் தீமைகள் செய்வாய் * நீள் திருவேங்கடத்து எந்தாய் *
பச்சைத் தமனகத்தோடு * பாதிரிப் பூச் சூட்ட வாராய் (3)
184
machchodu māLihai ERi * mādharhaL thammidam pukku *
kachchodu pattai kizhiththu * kāmpu dhuhilavai keeRi *
nichchalum theemaihaL seyvāy! * neeL thiruvENGkadaththu endhāy! *
pachchai thamanahaththOdu * pādhiri poochchootta vārāy. 3.

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

184. O You climb up to the patios of the palaces, enter the girls' chambers, tear their breast bands and silk blouses. Is that all? You grab the border of their saris and tear them, giving them trouble every day. You stay in the lofty Thiruvenkatam hills. Come to me and I will decorate your hair with Trumpet (yellow snake) flowers and Artemisia pallen springs.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மச்சொடு மாளிகைகளின்; மாளிகை ஏறி மாடிகளில் ஏறி; மாதர்கள் தம் தாய்மார்கள் இருக்கிற; இடம் புக்கு இடத்திற்குப் போய்; கச்சொடு பட்டை அவர்களின் பட்டாடைகளைக்; கிழித்து கிழித்து; காம்பு கரையுடன் கூடிய; துகில் அவை கீறி சேலைகளைப் பிய்த்து; நிச்சலும் நாள்தோறும்; தீமைகள் செய்வாய்! தீம்புகள் செய்பவனே!; நீள் திருவேங்கடத்து உயர்ந்த வேங்கடமலையில்; அப்பனே! இருக்கும் பெருமானே!; பச்சைத் தமனகத்தோடு மருக்கொழுந்து தவனத்துடன்; பாதிரிப்பூ பாதிரிப் பூவை; சூட்ட வாராய் சூட்டிக் கொள்ள வருவாய்!

PAT 2.9.6

207 போதர்கண்டாய்இங்கேபோதர்கண்டாய்
போதரேனென்னாதேபோதர்கண்டாய் *
ஏதேனும்சொல்லிஅசலகத்தார்
ஏதேனும்பேசநான்கேட்கமட்டேன் *
கோதுகலமுடைக்குட்டனேயோ!
குன்றெடுத்தாய். குடமாடுகூத்தா! *
வேதப்பொருளே! என்வேங்கடவா!
வித்தகனே! இங்கேபோதராயே.
207 போதர் கண்டாய் இங்கே போதர் கண்டாய் * போதரேன் என்னாதே போதர் கண்டாய்
ஏதேனும் சொல்லி அசலகத்தார் * ஏதேனும் பேச நான் கேட்கமாட்டேன் **
கோதுகலம் உடைக்குட்டனேயோ * குன்று எடுத்தாய் குடம் ஆடு கூத்தா *
வேதப் பொருளே என் வேங்கடவா * வித்தகனே இங்கே போதராயே 6
207
pOdhar kaNdāy iNGgE pOdhar kaNdāy * pOdharEn ennādhE pOdhar kaNdāy *
EdhEnum solli asalahaththār * EdhEnum pEsa n^ān kEtka māttEn *
kOdhugalamudai kutta nEyā! * kunReduththāy! kudamādu kooththā! *
vEdhapporuLE! en vENGkatavā! * viththahanE! iNGgE pOdharāyE. 6.

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

207. Yashodā calls Kannan to come to her. “ O my son, come to me. come to me now. Don’t say you won’t come. Come to me. The neighbors keep complaining about you and it’s difficult for me to hear so many complaints. You are a happy little one! You carried Govardhanā mountain and danced the Kudakkuthu dance. You are the meaning of the Vedās and my god of Venkata hills. Come here. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோதுகலம் உடை குதூகலமளிக்கும் குணமுடைய; குட்டனேயோ! குழந்தாய் ஓடி வா!; குன்று கோவர்த்தன மலையை; எடுத்தாய்! குடையாகத் தூக்கிப்பிடித்தவனே!; குடம் ஆடு கூத்தா! குடக்கூத்தாடினவனே!; வேதப் பொருளே! வேதத்தின் பொருளானவனே!; என் வேங்கடவா! திருவேங்கட மலைமேல் இருப்பவனே!; வித்தகனே! ஆச்சரிய சக்தியுடையவனே!; இங்கே போதராயே இங்கே ஓடிவருவாயே!; போதர் கண்டாய் விரைந்து ஓடி வா கண்ணா; போதரேன் என்னாதே வரமாட்டேன் என்று சொல்லாமல்; போதர் கண்டாய் ஓடி வா; ஏதேனும் சொல்லி நான் எதையாவது சொல்லி; அசலகத்தார் ஏதேனும் பேச மற்றவர்கள் எதையாவது பேச; நான் கேட்க மாட்டேன் என்னால் பொறுத்துக்கொள்ள முடியாது; இங்கே போதர் கண்டாய் அதனால் இங்கே ஓடி வா

PAT 3.3.4

247 கடியார்பொழிலணிவேங்கடவா! கரும்போரேறே! * நீயுகக்கும்
குடையும்செருப்பும்குழலும்தருவிக்கக் கொள்ளாதேபோனாய்மாலே! *
கடியவெங்கானிடைக்கன்றின்பின்போன சிறுக்குட்டச்செங்கமல
அடியும்வெதும்பி * உன்கண்கள்சிவந்தாய்அசைந்திட்டாய் நீஎம்பிரான்.
247 கடி ஆர் பொழில் அணி வேங்கடவா * கரும் போரேறே * நீ உகக்கும்
குடையும் செருப்பும் குழலும் * தருவிக்கக் கொள்ளாதே போனாய் மாலே **
கடிய வெங் கானிடைக் கன்றின் பின் போன * சிறுக்குட்டச் செங் கமல- *
அடியும் வெதும்பி * உன்கண்கள் சிவந்தாய் அசைந்திட்டாய் நீ எம்பிரான் (4)
247
kadiyār pozhilaNi vENGkatavā! * karumpOrERE! * neeyuhakkum-
kudaiyum seruppum kuzhalum * tharuvikka koLLādhE pOnāy mālE! *
kadiya veNGgānidai kanRin pinpOna * siRukkutta cheNGgamala *
adiyum vedhumbi * un kaNkaL sivandhāy asaindhittāy * n^ee_ embirān! * 4.

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

247. "You reside in the beautiful Thiruvenkatam hills filled with fragrant groves! You are a strong, black bull fighting in battles. O dear child, I brought you an umbrella, sandals and a flute but you went without taking them O, dear little child ! Running behind the calves, your tiny red lotus feet have blistered. Your eyes are red and you look tired, dear child! You are the apple of my eye”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடி ஆர் மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளால் சூழ்ந்த; அணி அழகிய; வேங்கடவா! திருவேங்கடமலைப் பெம்மானே!; கரும் போரேறே! கருத்த போர்க்காளையே!; நீ உகக்கும் நீ விரும்பும்; குடையும் செருப்பும் குடையும் செருப்பும்; குழலும் தருவிக்க குழலும் ஆகியவை தருவித்தும்; கொள்ளாதே அவற்றை எடுத்துக் கொள்ளாமல்; போனாய் மாலே! போனாயே கண்ணா!; கடிய வெங் கானிடை கொடிய வெப்பம் உடைய காட்டிலே; கன்றின் பின் போன மாடு மேய்க்க கன்றுகளின் பின் போன; சிறுக் குட்ட சின்ன குழந்தையான சிவந்த தாமரைபோன்ற; அடியும் வெதும்பி உன் பாதங்கள் வெம்பிப் போகுமே; உன் கண்கள் சிவந்தாய் உன் கண்களும் சிவந்திருக்கின்றன; அசைந்திட்டாய் இளைத்திருக்கிறாய்; நீ எம்பிரான்! நீ என் கண்மணியல்லவோ!

PAT 5.4.1

463 சென்னியோங்கு தண்திருவேங்கடமுடையாய்! * உலகு
தன்னைவாழநின்றநம்பீ! தாமோதரா! சதிரா!
என்னையும்என்னுடைமையையும் உன்சக்கரப்பொறியொற்றிக்கொண்டு *
நின்னருளேபுரிந்திருந்தேன் இனிஎன்திருக்குறிப்பே? (2)
463 ## சென்னி ஓங்கு * தண் திருவேங்கடம் உடையாய்! * உலகு
தன்னை வாழ நின்ற நம்பீ! * தாமோதரா சதிரா! **
என்னையும் என் உடைமையையும் * உன் சக்கரப் பொறி ஒற்றிக்கொண்டு *
நின் அருளே புரிந்திருந்தேன் * இனி என் திருக்குறிப்பே? (1)
463. ##
senniyOngu * thaN thiruvEnkatam udaiyāy! * ulahu-
thannai vāzha n^inRa n^ambee! * dhāmOdharā! sadhirā! *
ennaiyum en udaimaiyaiyum * un sakkarap poRiyoRRik koNdu *
ninnaruLE purindhirundhEn * ini en thirukkuRippE? (2) 1.

Ragam

ஸ்ரீ

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

463. O! Damodharan, You reside on the lofty Thiruvenkatam hills that towers sky-high. You have descended to protect the world. You forgive the sins of your devotees. I bear the sacred mark of the discus(chakra) on me and my possessions and I beseech Your grace. What's your divine plan for me ?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஓங்கு ஆகாசத்தளவு உயர்ந்திருக்கும்; சென்னி சிகரத்தையுடைய; தண் குளிர்ந்த; திருவேங்கடம் திருவேங்கட மலையை; உடையாய்! இருப்பிடமாக உடையவனே!; உலகு தன்னை உலகத்தவர்களை; வாழ வாழ்விப்பதற்காக; நின்ற எழுந்தருளியிருக்கும்; நம்பீ! குணபூர்த்தியுடைய எம்பிரானே!; தாமோதரா! தாமோதரனே!; சதிரா! அடியார்களின் குற்றத்தைப்பாராத; என்னையும் என் எனது ஆத்துமாவுக்கும் என்; உடைமையையும் உடைமையான சரீரத்திற்கும்; உன் சக்கர சங்கு - சக்கரப்; பொறி பொறியை [சமாச்ரயணம்]; ஒற்றிக்கொண்டு இடுவித்துக்கொண்டு; நின் உன்னுடைய; அருளே கருணையையே; புரிந்திருந்தேன் விரும்பி வேண்டுகிறேன்; இனி இப்படியானபின்பு; திருக்குறிப்பே? உன் திருவுள்ளக்கருத்து; என் எதுவாக இருக்குமோ?

NAT 1.1

504 தையொரு திங்களும் தரைவிளக்கித்
தண்மண்டலமிட்டுமாசிமுன்னாள் **
ஐயநுண்மணற்கொண்டுதெருவணிந்து
அழகினுக்கலங்கரித்தனங்கதேவா! *
உய்யவுமாங்கொலோவென்றுசொல்லி
உன்னையுமும்பியையும்தொழுதேன் *
வெய்யதோர்தழலுமிழ்சக்கரக்கை
வேங்கடவற்கென்னைவிதிக்கிற்றியே. (2)
504 ## தை ஒரு திங்களும் தரை விளக்கித் * தண் மண்டலம் இட்டு மாசி முன்னாள் *
ஐய நுண் மணல் கொண்டு தெரு அணிந்து * அழகினுக்கு அலங்கரித்து அனங்கதேவா **
உய்யவும் ஆம்கொலோ? என்று சொல்லி * உன்னையும் உம்பியையும் தொழுதேன் *
வெய்யது ஓர் தழல் உமிழ் சக்கரக் கை * வேங்கடவற்கு என்னை விதிக்கிற்றியே (1)
504. ##
thaiyoru thiNGgaLum tharai viLakki * thaN maNdalamittu māsi munnāL *
aiyanuN maNaRkoNdu theruvaNindhu * azhaginukku alaNGgaritthu anaNGga dhEvā! *
uyyavu māNGkolO enRu solli * unnaiyum umbiyaiyum thozhuthEn *
veyyathOr thazhalumizh chakkarakkai * vEnkatavaRku ennai vithikkiRRiyE. (2) 1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

504. We clean the floor in the month of Thai and decorate it with beautiful kolams. In the month of Masi we use soft white powder and make lovely decorations in our front yard. O Kamadeva, I worship you and your brother Saman. I wonder, can I survive this love sickness? Give me the boon of belonging to the lord of Thiruvenkatam who holds the discus(chakra) in his hand that emits fire.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அனங்கதேவா! காமனே!; தை ஒரு திங்களும் தை மாதம் முழுதும்; தரை விளக்கி தரையை சுத்திகரித்து; தண் குளிர்ந்த; மண்டலம் இட்டு மேடையிட்டு; மாசி மாசி மாத; முன்னாள் முதற் பக்ஷத்தில்; ஐய ஐயனே; நுண் நுண்ணிய; மணல் கொண்டு மணலினால்; தெரு அழகினுக்கு வீதிக்கு அழகு; அணிந்து சேர்த்திட; அலங்கரித்து அலங்காரம் செய்து; உய்யவும் உய்வு; ஆங்கொலோ பெறலாமோ; என்று சொல்லி எனக்கருதி; உன்னையும் உன்னையும்; உம்பியையும் உன் தம்பி சாமனையும்; தொழுதேன் வணங்கினேன்; வெய்யது உக்கிரமானதும்; ஓர் தழல் உமிழ் ஒப்பற்ற தீப்பொரிகளை வீசும்; சக்கரக் கை சக்கரத்தைக் கையிலுடைய; வேங்கடவற்கு வேங்கடமுடையானுக்கு; என்னை என்னை; விதிக்கிற்றியே சேவை செய்திட விதித்திடுவாய்

NAT 1.3

506 மத்தநன்னறுமலர்முருக்கமலர்
கொண்டுமுப்போதுமுன்னடிவணங்கி *
தத்துவமிலியென்றுநெஞ்செரிந்து
வாசகத்தழித்துன்னைவைதிடாமே *
கொத்தலர்பூங்கணைதொடுத்துக்கொண்டு
கோவிந்தனென்பதோர்பேரெழுதி *
வித்தகன்வேங்கடவாணனென்னும்
விளக்கினிற்புகவென்னைவிதிக்கிற்றியே.
506 மத்த நன் நறுமலர் முருக்க மலர் கொண்டு * முப்போதும் உன் அடி வணங்கி *
தத்துவம் இலி என்று நெஞ்சு எரிந்து * வாசகத்து அழித்து உன்னை வைதிடாமே **
கொத்து அலர் பூங்கணை தொடுத்துக்கொண்டு * கோவிந்தன் என்பது ஓர் பேர் எழுதி *
வித்தகன் வேங்கட வாணன் என்னும் * விளக்கினில் புக என்னை விதிக்கிற்றியே (3)
506
maththa nan naRumalar murukka malar koNdu * muppOthum unnadi vaNaNGgi *
thaththuva miliyenRu nenjerindhu * vāsagaththazhiththu unnai vaithitāmE *
koththalar pooNGgaNai thoduththuk koNdu * gOvindhan enbathOr pErEzhuthi *
viththagan vEnkata vāNan ennum * viLakkinil puka ennai vithikkiRRiyE * 3

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

506. I worship your feet all three times of the day placing fragrant umatham flowers and blossoms of murukkam on them. O Manmatha, I don’t want to be angry with you and scold you, saying that you are heartless. Get ready with your fresh flower arrows and give me your grace so that I may merge with the brightness of the supreme lord of Venkatam hills.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மத்த நன் மணமிக்க; நறுமலர் ஊமத்த மலர்களையும்; முருக்க கல்யாண முருங்கை; மலர் பூக்களையும்; கொண்டு கொண்டு; முப்போதும் முக்காலமும்; உன் அடி உன் திருவடியில்; வணங்கி விழுந்து வணங்கி; தத்துவம் இவன்; இலி என்று பொய்யான தெய்வம் என்று; நெஞ்சு எரிந்து மனம் கொதித்து; வாசகத்து அழித்து வாயால்; உன்னை வைதிடாமே உன்னை வைதிடாமல்; கொத்து அலர் கொத்தாக மலர்; பூங்கணை அம்புகளை; தொடுத்துக் கொண்டு தொடுத்துக் கொண்டு; கோவிந்தன் கோவிந்த நாமத்தை; என்பது எண்ணியபடி; வித்தகன் அற்புதமான; வேங்கட வாணன் வேங்கடமுடையான்; என்னும் விளக்கினில் என்கிற விளக்கிலே; புக என்னை புகும்படி என்னை; விதிக்கிற்றியே விதித்திடுவாய்

NAT 4.2

535 காட்டில்வேங்கடம் கண்ணபுரநகர் *
வாட்டமின்றி மகிழ்ந்துறைவாமனன் *
ஓட்டராவந்து என்கைப்பற்றி * தன்னொடும்
கூட்டுமாகில் நீகூடிடுகூடலே. (2 )
535 ## காட்டில் வேங்கடம் * கண்ணபுர நகர் *
வாட்டம் இன்றி * மகிழ்ந்து உறை வாமனன் **
ஓட்டரா வந்து * என் கைப் பற்றி தன்னொடும் *
கூட்டு மாகில் * நீ கூடிடு கூடலே (2)
535##
kāttil vEnkatam * kaNNapura nagar *
vāttaminRi * makizhndhuRai vāmanan *
Ottarāvandhu * en kaippaRRi *
thannodum koottumākil * nee koodidu koodalE! * (2) 2

Ragam

கேதார

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

535. He, who took the form of Vāmanā resides happily in the forest in Thiruvenkatam and in Thiru Kannapuram. O kūdal, if He comes here, holds my hands and embraces me, you should come together. Come and join the place you started. Kūdidu kūdale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
காட்டில் காட்டிலுள்ள; வேங்கடம் வேங்கடமலையிலும்; கண்ணபுர திருக்கண்ணபுர; நகர் நகரத்திலும்; வாட்டம் இன்றி மனக்குறையின்றி; மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து; உறை வாசம் செய்யும்; வாமனன் வாமநாவதாரம் செய்தவன்; ஓட்டரா வந்து ஓடிவந்து; என் கைப்பற்றி என் கையைப் பிடித்து; தன்னோடும் தன்னோடு; கூட்டுமாகில் அணைத்துக் கொள்வானாகில்; நீ கூடிடு நீ அவனோடு; கூடலே சேர்ந்திருக்க செய்திடு

NAT 5.2

546 வெள்ளைவிளிசங்கிடங்கையிற்கொண்ட
விமலனெனக்குருக்காட்டான் *
உள்ளம்புகுந்தென்னைநைவித்து
நாளும் உயிர்பெய்து கூத்தாட்டுக்காணும் *
கள்ளவிழ்செண்பகப்பூமலர்கோதிக்
களித்திசைபாடுங்குயிலே! *
மெள்ளவிருந்துமிழற்றிமிழற்றாது என்
வேங்கடவன்வரக்கூவாய்.
546 வெள்ளை விளிசங்கு இடங்கையில் கொண்ட *
விமலன் எனக்கு உருக் காட்டான் *
உள்ளம் புகுந்து என்னை நைவித்து * நாளும்
உயிர்ப்பெய்து கூத்தாட்டுக் காணும் **
கள் அவிழ் செண்பகப்பூ மலர் கோதிக் *
களித்து இசை பாடும் குயிலே ! *
மெள்ள இருந்து மிழற்றி மிழற்றாது * என்
வேங்கடவன் வரக் கூவாய் (2)
546
veLLai viLisaNGku idaNGgiyil koNda * vimalan enakku urukkāttān *
uLLam puhundhu ennai naiviththu * nāLum uyir_peythu kooththāttuk kāNum *
kaLLavizh seNpagap poomalar kOthi * kaLiththisai pādum kuyilE *
meLLa virundhu mizhaRRi mizhaRRāthu * en vEngkatavan varakkoovāy * . 2

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

546. O! The faultless one who carries a sounding white conch in his left hand does not show His form to me. He has entered my heart and makes me pine for his love. See, he is taking my life away and playing with my feelings. O cuckoo bird, you drink the honey that drips from the blooming shenbaga flowers and sing happily. Don’t be lazy and prattle, just sing and be happy. Coo the names of the lord of Venkatam hill to come to me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கள் அவிழ் தேன் பெருகும்; செண்பக பூ செண்பகப் பூ; மலர் கோதி மலரை கோதி எடுத்து; களித்து மகிழ்ந்து; இசை பாடும் இசை பாடும்; குயிலே! குயிலே!; வெள்ளை வெண்மையான; விளிசங்கு அடியாரை அழைக்கும் சங்கை; இடங்கையில் இடது கையில்; கொண்ட வைத்திருக்கும்; விமலன் எனக்கு பெம்மான் எனக்கு; உரு தன் உருவத்தை; காட்டான் காட்டவில்லை; உள்ளம் என்னுடைய இருதயத்தினுள்; புகுந்து புகுந்து; என்னை நைவித்து என்னை இம்சித்து; நாளும் தினமும்; உயிர்ப்பெய்து உயிரை வாங்கி; கூத்தாட்டு வேடிக்கை; காணும் பார்க்கிறான்; மெள்ள இருந்து என் அருகே இருந்து; மிழற்றி உன் மழலையால்; மிழற்றாது துன்புறுத்தாது; என் வேங்கடவன் என் வேங்கடமுடையான்; வரக் கூவாய் இங்கே வரும்படி கூவுவாய்

NAT 8.1

577 விண்ணீலமேலாப்பு விரித்தாற்போல்மேகங்காள்! *
தெண்ணீர்பாய்வேங்கடத்து என் திருமாலும்போந்தானே? *
கண்ணீர்கள்முலைக்குவட்டில் துளிசோரச்சோர்வேனை *
பெண்ணீர்மையீடழிக்கும் இது தமக்கோர்பெருமையே. (2)
577 ## விண் நீல மேலாப்பு * விரித்தாற்போல் மேகங்காள் ! *
தெண் நீர் பாய் வேங்கடத்து * என் திருமாலும் போந்தானே? **
கண்ணீர்கள் முலைக்குவட்டிற் * துளி சோரச் சோர்வேனை *
பெண் நீர்மை ஈடழிக்கும் * இது தமக்கு ஓர் பெருமையே? (1)
577. ##
viNNeela mElāppu * viriththāRpOl mEhaNGgāL *
theNNeer_pāy vEnkataththu * en thirumālum pOndhānE? *
kaNNeergaL mulaikkuvattil * thuLichOrac chOrvEnai *
peNNeermai yeedazhikkum * ithuthamakku Or perumaiyE? * . (2) 1

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

577. O clouds, covering the sky like a blue blanket! Thirumāl, of Venkatam hill where clear water flows has not come to see me and the tears from my eyes trickle down on my breasts. I am tired and I am only a woman. Is it honorable that he should trouble me like this?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண் ஆகாசம் முழுவதிலும்; நீல நீல நிறமான; மேலாப்பு விதானம்; விரித்தா விரித்தது; போல் போல் உள்ள; மேகங்காள்! மேகங்களே!; தெண் நீர் தெளிந்த நீர்; பாய் பாயுமிடமான; வேங்கடத்து திருவேங்கடமலையின்; என் திருமாலும் திருமாலாகிய பிரானும்; போந்தானே? உங்களுடன் சென்றுவிட்டானோ?; முலைக்குவட்டில் மார்பின் மீது; கண்ணீர்கள் கண்ணீர்; துளி சோர துளிகள் வீழ; சோர்வேனை வருந்துகிற என்; பெண்நீர்மை பெண்மையின்; ஈடழிக்கும் உயர்வை அழிக்கும்; இது தமக்கு இச்செயல் உமக்கு; ஓர் பெருமையே? பெருமையானதோ?

NAT 8.2

578 மாமுத்தநிதிசொரியும் மாமுகில்காள்! * வேங்கடத்துச்
சாமத்தினிறங்கொண்ட தாளாளன்வார்த்தையென்னே *
காமத்தீயுள்புகுந்து கதுவப்பட்டிடைக்கங்குல் *
ஏமத்தோர்தென்றலுக்கு இங்கிலக்காய்நானிருப்பேனே.
578 மா முத்தநிதி சொரியும் * மா முகில்காள் ! * வேங்கடத்துச்
சாமத்தின் நிறங்கொண்ட * தாளாளன் வார்த்தை என்னே? **
காமத்தீ உள்புகுந்து * கதுவப்பட்டு இடைக் கங்குல் *
ஏமத்து ஓர் தென்றலுக்கு * இங்கு இலக்காய் நான் இருப்பேனே? (2)
578
māmuththa nithisoriyum * māmuhilkāL * vEnkataththu
sāmaththin niRam koNda * thāLāLan vārththai yennE *
kāmath theeyuL puhundhu * kathuvappattu idaikkaNGgul *
EmaththOr thenRalukku iNGkilakkāy nān iruppEnE * . 2

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

578. O dark clouds pouring rain like rich pearls and gold! do you have any message from the god of Venkatam hills, the generous one colored as dark as night? My love for him burns me like fire. in the middle of the night, even the breeze comes and hurts me, Oh! how will I survive?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா முத்தநிதி முத்துக்களையும் பொன்னையும்; சிறந்த கொண்டு; சொரியும் மா பொழிகிற; முகில்காள்! காள மேகங்களே!; வேங்கடத்து திருமலையிலிருக்கும்; சாமத்தின் நீலநிறம்; நிறங்கொண்ட உடையவனான; தாளாளன் எம்பெருமான்; வார்த்தை ஏதேனும் செய்தி; என்னே? தந்தானோ?; காமத்தீ காமாக்னி; கதுவப்பட்டு கவ்வியதால் துன்பப் பட்டு; கங்குல் இரவின்; இடை ஏமத்து நடுச் சாமத்திலே; ஓர் வீசும் ஒரு; தென்றலுக்கு தென்றல் காற்றுக்கு; இங்கு இலக்காய் இங்கு இலக்காகி; நான் இருப்பேனே நான் இருப்பேனே

NAT 8.3

579 ஒளிவண்ணம்வளைசிந்தை உறக்கத்தோடிவையெல்லாம் *
எளிமையாலிட்டென்னை ஈடழியப்போயினவால் *
குளிரருவிவேங்கடத்து என்கோவிந்தன்குணம்பாடி *
அளியத்தமேகங்காள்! ஆவிகாத்திருப்பேனே.
579 ஒளி வண்ணம் வளை சிந்தை * உறக்கத்தோடு இவை எல்லாம் *
எளிமையால் இட்டு என்னை * ஈடழியப் போயினவால் **
குளிர் அருவி வேங்கடத்து * என் கோவிந்தன் குணம் பாடி *
அளியத்த மேகங்காள் * ஆவி காத்து இருப்பேனே? (3)
579
oLivaNNam vaLai sindhai * uRakkaththOdu ivaiyellām *
eLimaiyāl ittu ennai * eedazhiyap pOyinavāl *
kuLiraruvi vEnkataththu * en gOvindhan guNampādi *
aLiyaththa mEhaNGgāL! * āvi kāththiruppEnE * . 3

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

579. O generous clouds, giving rain to the earth My shining beauty, bangles, mind and sleep have all gone, taking my pride with them. I survive only by singing the divine qualities of Govindan, the lord of Thiruvenkatam where cool waterfalls flow.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அளியத்த அருள் புரியும்; மேகங்காள்! மேகங்களே!; சிந்தை மனமும்; ஒளி தேகத்தின் ஒளியும்; வண்ணம் நிறமும்; வளை வளைகளும்; உறக்கத்தோடு உறக்கமும் ஆகிய; இவை எல்லாம் இவை எல்லாம்; எளிமையால் என்னை; இட்டு விட்டுப் பிரிந்து; என்னை சீர் குலைய; ஈடழிய செய்துவிட்டு; போயினவால் நீங்கிப் போய்விட்டன; குளிர் குளிர்ந்த; அருவி அருவிகளையுடைய; வேங்கடத்து திருவேங்கடத்தில் இருக்கும்; என் கோவிந்தன் எனது பிரானின்; குணம் பாடி குணங்களைப் பாடி; ஆவி காத்து உயிர்; இருப்பேனே தரித்திருக்க; இருப்பேனே முடியுமோ

NAT 8.4

580 மின்னாகத்தெழுகின்ற மேகங்காள்! * வேங்கடத்துத்
தன்னாகத்திருமங்கை தங்கியசீர்மார்வற்கு *
என்னாகத்திளங்கொங்கை விரும்பித்தாம்நாள்தோறும் *
பொன்னாகம்புல்குதற்கு என்புரிவுடைமைசெப்புமினே.
580 மின் ஆகத்து எழுகின்ற * மேகங்காள் ! * வேங்கடத்துத்
தன் ஆகத் திருமங்கை * தங்கிய சீர் மார்வற்கு **
என் ஆகத்து இளங்கொங்கை * விரும்பித் தாம் நாள்தோறும் *
பொன் ஆகம் புல்குதற்கு * என் புரிவுடைமை செப்புமினே (4)
580
minnāgath thezhuginRa * mEhaNGgāL * vEnkataththuth-
thannāgath thirumaNGgi * thaNGgiyaceer mārvaRku *
ennāgath thiLankoNGgai * virumpiththām nādORum *
ponnāgam pulguthaRku * en purivudaimai ceppuminE * . 4

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

580. O shining clouds with lightning ! I yearn for Him everyday, who is the lord of Thiruvenkatam with the goddess Lakshmi on his handsome chest. Can you tell him that I intensely desire to embrace His golden chest?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மின் ஆகத்து சரீரத்திலே மின்னல்; எழுகின்ற தோன்றப்பெற்ற; மேகங்காள்! மேகங்களே!; என் ஆகத்து என் சரீரத்தின்; இளங் கொங்கை மார்பகங்களை; தாம் விரும்பி எம்பெருமான் விரும்பி; பொன் ஆகம் பொன்னுடல் மார்போடு; நாள்தோறும் தினமும்; புல்குதற்கு அணைத்திட வேண்டும் என்ற; என் புரிவுடைமை என் விருப்பத்தை; வேங்கடத்து திருமலையில்; தன் ஆகம் தனது திருமேனியில்; திருமங்கை பிராட்டி; தங்கிய எழுந்தருளியிருக்கும்; சீர் மார்வற்கு மார்பை உடையவரிடம்; செப்புமினே சொல்லுங்கள்

NAT 8.5

581 வான்கொண்டுகிளர்ந்தெழுந்த மாமுகில்காள்! * வேங்கடத்துத்
தேன்கொண்டமலர்ச்சிதறத் திரண்டேறிப்பொழிவீர்காள்! *
ஊன்கொண்டவள்ளுகிரால் இரணியனையுடலிடந்தான் *
தான்கொண்டசரிவளைகள் தருமாகில்சாற்றுமினே.
581 வான் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த * மா முகில்காள் ! * வேங்கடத்துத்
தேன் கொண்ட மலர் சிதறத் * திரண்டு ஏறிப் பொழிவீர்காள் **
ஊன் கொண்ட வள்-உகிரால் * இரணியனை உடல் இடந்தான் *
தான் கொண்ட சரி-வளைகள் * தருமாகிற் சாற்றுமினே (5)
581
vānkoNdu kiLarndhezhundha * māmuhilkāL! * vEnkataththuth-
thEnkonda malarsidhaRath * thiraNdERip pozhiveergāL *
Unkonda vaLLuhirāl * iraNiyanai udalidandhān *
thānkoNda sarivaLaigaL * tharumāgil sāRRuminE * . 5

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

581. O dark clouds, rising in the sky and spreading everywhere, you pour rain in Thiruvenkatam and make the flowers bloom and drip honey. If you would go to Him, who split open the body of Hiranyan with his sharp claws, bring back my bangles and tell Him how much I love him and suffer.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேங்கடத்து திருவேங்கடமலையிலே; தேன் கொண்ட தேன் நிறைந்துள்ள; மலர் புஷ்பங்கள்; சிதற சிதறும்படி; திரண்டு திரளாக; ஏறி ஆகாயத்திலேறி மழையை; பொழிவீர்காள்! பொழிவீர்கள்; வான் ஆகாயத்தை; கொண்டு விழுங்குவது போன்று; கிளர்ந்து ஒங்கிக் கிளம்பி; எழுந்த எழுகின்ற; மாமுகில்காள்! மேகங்களே!; ஊன் கொண்ட தசையுடன் கூடிய; வள் கூர்மையான; உகிரால் நகங்களாலே; இரணியனை இரண்யனின்; உடல் உடலை; இடந்தான் பிளந்த பிரான்; தான் என்னிடமிருந்து; கொண்ட கொண்டுபோன; சரி வளைகள் கை வளைகளை; தருமாகில் தரக்கூடும் எனில் எனது; சாற்றுமினே அவதியை தெரிவியுங்கள்

NAT 8.6

582 சலங்கொண்டுகிளர்ந்தெழுந்த தண்முகில்காள்! * மாவலியை
நிலங்கொண்டான்வேங்கடத்தே நிரந்தேறிப்பொழிவீர்காள் *
உலங்குண்டவிளங்கனிபோல் உள்மெலியப்புகுந்து * என்னை
நலங்கொண்டநாரணற்கு என்நடலைநோய்செப்புமினே.
582 சலங் கொண்டு கிளர்ந்து எழுந்த * தண் முகில்காள் ! * மாவலியை
நிலங் கொண்டான் வேங்கடத்தே * நிரந்து ஏறிப் பொழிவீர்காள் ! **
உலங்கு உண்ட விளங்கனி போல் * உள் மெலியப் புகுந்து * என்னை
நலங் கொண்ட நாரணற்கு * என் நடலை-நோய் செப்புமினே (6)
582
salankondu kiLarndhezhundha * thaNmuhilkāL! māvaliyai-
nilankoNdān vEnkataththE * nirandhERip pozhiveer_kāL *
ulankuNda viLaNGganipOl * uLmeliyap puhundhu *
ennai nalankoNda nāraNaRku * en nadalainOy seppuminE * . 6

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

582. O cool clouds, that take water from the ocean, rise to the sky and pour as rain in Thiruvenkatam of Thirumāl who took the land from Mahābali! Like insects that swarm into a wood apple and eat it, leaving the shell, Nāranan has entered into my heart and made me suffer. Go and tell him how much I love him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சலம் கடல் நீரை; கொண்டு எடுத்துக் கொண்டு; கிளர்ந்து கிளம்பி எழும்பி; எழுந்த விளங்குகின்ற; தண் குளிர்ந்த; முகில்காள்! மேகங்களே!; மாவலியை மஹாபலியிடமிருந்து; நிலம் பூமியை; கொண்டான் பெற்ற எம்பிரான்; வேங்கடத்தே இருக்கும் திருமலையில்; நிரந்து ஏறி உயர ஏறி பரவி; பொழிவீர்காள்! பொழியும் மேகங்களே!; உலங்கு பெருங் கொசுக்கள்; உண்ட புசித்த; விளங்கனி போல் விளாம்பழம்போல; உள்மெலிய நான் உள்மெலியும் படி; புகுந்து என்னுள்ளே புகுந்து; என்னை என்னுடைய; நலம் கொண்ட நலனைப் பறித்த; நாரணற்கு நாராயணனுக்கு; என் பிரிவு என்னும் என்; நடலை நோய் துன்பத்தை; செப்புமினே சொல்லுங்கள்

NAT 8.7

583 ## சங்கமாகடல்கடைந்தான் தண்முகில்காள்! * வேங்கடத்துச்
செங்கண்மால்சேவடிக்கீழ் அடிவீழ்ச்சிவிண்ணப்பம் *
கொங்கைமேல்குங்குமத்தின் குழம்பழியப்புகுந்து * ஒருநாள்
தங்குமேல் என்னாவிதங்குமென்றுஉரையீரே. (2)
583 ## சங்க மா கடல் கடைந்தான் * தண் முகில்காள்! * வேங்கடத்துச்
செங்கண் மால் சேவடிக் கீழ் * அடி-வீழ்ச்சி விண்ணப்பம் **
கொங்கை மேல் குங்குமத்தின் * குழம்பு அழியப் புகுந்து * ஒருநாள்
தங்குமேல் * என் ஆவி தங்கும் என்று உரையீரே (7)
583 ##
shaNGgamā kadal kadaindhān * thaNmuhilkāL! * vEnkataththu-
seNGgaNmāl sEvadikkeezh * adiveezhcci viNNappam *
koNGgaimEl kunkumaththin * kuzhampazhiyap puhundhu *
orunāL thaNGgumEl ennāvi * thaNGgumenRu uraiyeerE * . (2) 7

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

583. O cool clouds floating on the hills of Thiruvenkatam of the lovely-eyed Thirumāl who churned the milky ocean filled with conches! Tell Him that I bow to his feet and ask Him for one thing. Only if He comes one day and embraces me with my bosom smeared with kumkum paste, will I be able to survive. Go tell him this.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சங்கமா சங்குகளை உடைய; கடல் பெருங்கடலை; கடைந்தான் கடைந்த பெருமான்; வேங்கடத்து இருக்கும் திருமலையின்; தண் குளிர்ந்த; முகில்காள்! மேகங்களே!; செங்கண் சிவந்த கண்களை உடைய; மால் எம்பிரானின்; சேவடி சிவந்த திருவடிகளின்; கீழ் கீழே; அடி வீழ்ச்சி அடியேனுடைய; விண்ணப்பம் விண்ணப்பத்தை; கொங்கைமேல் என் மார்பின் மீதுள்ள; குங்குமத்தின் குங்கும; குழம்பு குழம்பானது; அழியப் நன்றாக அழிந்துபோகும்படி; ஒரு நாள் ஒரு நாளாகிலும்; புகுந்து அவன் வந்து; தங்குமேல் அணைப்பானாகில்; என் ஆவி என் பிராணன்; தங்கும் நிலைநிற்கும்; என்று என்று; உரையீரே! சொல்லுங்கள்!

NAT 8.8

584 கார்காலத்தெழுகின்ற கார்முகில்காள்! * வேங்கடத்துப்
போர்காலத்தெழுந்தருளிப் பொருதவனார்பேர்சொல்லி *
நீர்காலத் தெருக்கில் அம்பழவிலைபோல்வீழ்வேனை *
வார்காலத்தொருநாள் தம்வாசகம்தந்தருளாரே.
584 கார் காலத்து எழுகின்ற * கார்முகில்காள் ! * வேங்கடத்துப்
போர் காலத்து எழுந்தருளிப் * பொருதவனார் பேர் சொல்லி **
நீர் காலத்து எருக்கின் * அம் பழ இலை போல் வீழ்வேனை *
வார் காலத்து ஒருநாள் * தம் வாசகம் தந்தருளாரே (8)
584
kār_kālath thezhuginRa * kār muhilkāL! vEnkataththup-
pOr_kālath thezhundharuLip * poruthavanār pErsolli *
neer_kālath therukkil * ampazhavilai pOl veezhvEnai *
vār_kālaththu orunāL * tham vāsagam thandharuLārE * . 8

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

584. O clouds that rise in the rainy season in the Thiruvenkatam hills, I constantly recite His name, who went to the battlefield and fought for the Pāndavas. I fall down like the old leaves of the milkweed plants when raindrops fall on them. During these long days of separation, won't He come one day and talk to me?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் காலத்து மழைக் காலத்தில்; வேங்கடத்துப் திருமலையிலே; எழுகின்ற வந்து தோன்றுகின்ற; கார் முகில்காள் கருத்த மேகங்களே!; போர் காலத்து போர் சமயத்தில்; எழுந்தருளி வந்து; பொருதவனார் போரிட்ட பிரானின்; பேர் சொல்லி பெயரை தியானம் பண்ணி; நீர் காலத்து மழைக்காலத்தில்; எருக்கின் எருக்கம் செடியின்; அம் பழ இலை பழுத்த இலை போல்; வீழ்வேனை வீழ்கின்ற எனக்கு; வார் பிரிவால் நீண்டு செல்கின்ற; காலத்து காலத்திலே; ஒரு நாள் ஒரு நாளாகிலும்; தம் தம்முடைய; வாசகம் ஒரு வார்த்தையை; தந்தருளாரே? தந்தருளமாட்டாரோ?

NAT 8.9

585 மதயானைபோலெழுந்த மாமுகில்காள் * வேங்கடத்தைப்
பதியாகவாழ்வீர்காள்! பாம்பணையான்வார்த்தையென்னே! *
கதியென்றும்தானாவான் கருதாது * ஓர்பெண்கொடியை
வதைசெய்தான்என்னும்சொல் வையகத்தார்மதியாரே. (2)
585 மத யானை போல் எழுந்த * மா முகில்காள் * வேங்கடத்தைப்
பதியாக வாழ்வீர்காள் * பாம்பு-அணையான் வார்த்தை என்னே ! **
கதி என்றும் தான் ஆவான் * கருதாது ஓர் பெண்-கொடியை
வதை செய்தான் என்னும் சொல் * வையகத்தார் மதியாரே? (9)
585
mathayānai pOlezhundha * māmuhilkāL! * vEnkataththaip-
pathiyāga vāzhveergāL! * pāmpaNaiyān vārththai ennE *
kadhiyenRum thānāvān * karuthāthu * Or peNkodiyai-
vathai seythān ennum col * vaiyahaththār madhiyārE * . (2) 9

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

585. O huge clouds rising like rutting elephants, you think Thiruvenkatam is your place and live there. What does He, resting on the snake bed, wish to tell me? If people know that He who is the refuge for all, ignored a fragile vine-like tender girl and hurt her, will they respect Him?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேங்கடத்தை திருமலையை; பதியாக இருப்பிடமாக்கி; வாழ்வீர்காள்! வாழ்பவர்களே!; மத மதம் பிடித்த; யானை போல் யானை போல்; எழுந்த மா எழுந்த; முகில்காள்! காளமேகங்களே!; பாம்பு பாம்பின் மீது; அணையான் சயனித்திருக்கும் பிரான்; வார்த்தை வார்த்தையானது; என்னே? யாது?; தான் அப்பெருமான்; என்றும் எப்போதும்; கதி காப்பவனாயிருக்கும்; ஆவான் தன்மையை; கருதாது நினையாமல்; ஓர் பெண் கொடியை ஒரு பெண்பிள்ளையை; வதை செய்தான் வதை செய்தான்; என்னும் சொல் என்னும் சொல்லை; வையகத்தார் இப்பூமியிலுள்ளவர்கள்; மதியாரே மதிக்கமாட்டார்களே

NAT 8.10

586 நாகத்தினணையானை நன்னுதலாள்நயந்துரைசெய் *
மேகத்தைவேங்கடக்கோன் விடுதூதில்விண்ணப்பம் *
போகத்தில்வழுவாத புதுவையர்கோன்கோதைதமிழ் *
ஆகத்துவைத்துரைப்பார் அவரடியாராகுவரே. (2)
586 ## நாகத்தின் அணையானை * நன்னுதலாள் நயந்து உரை செய் *
மேகத்தை வேங்கடக்கோன் * விடு தூதில் விண்ணப்பம் **
போகத்தில் வழுவாத * புதுவையர்கோன் கோதை தமிழ் *
ஆகத்து வைத்து உரைப்பார் * அவர் அடியார் ஆகுவரே (10)
586. ##
nāhaththin aNaiyānai * nannuthalāL nayandhuraisey *
mEhaththai vEnkatakkOn * viduthoothil viNNappam *
pOgaththil vazhuvātha * puthuvaiyar_kOn godhai thamizh *
āhaththu vaiththuraippār * avar adiyāra ahuvarE * . (2) 10.

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

586. Kodai daughter of Vishnuchithan, the chief of flourishing Puduvai, composed ten Tamil pāsurams about how she asks the clouds to go as messengers to the lord, who resides in Thiruvenkatam and tell how she suffers from divine love for Him who rests on the snake bed. Those who learn these pāsurams and keep them in their minds will become His ardent devotees.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நன்னுதலாள் அழகிய முகமுடைய; போகத்தில் பகவத அநுபவத்தில்; வழுவாத பழுதற்ற; புதுவையர்கோன் பெரியாழ்வாரின்; கோதை மகளாகிய ஆண்டாள்; நாகத்தின் பாம்பின் மீது; அணையானை படுத்திருக்கும்; வேங்கட வேங்கடம்; கோன் உடையான் மீது; நயந்து ஆசைப்பட்டு; உரை செய் அருளிச்செய்த; மேகத்தை மேகத்தை; விடு தூதில் தூது விடுகின்ற; விண்ணப்பம் விண்ணப்பமாகிய; தமிழ் தமிழ்ப்பாசுரங்களை; ஆகத்து உவந்து; வைத்து உரைப்பார் சொல்பவர்; அவரடியார் பெருமானின் அடியாராக; ஆகுவரே ஆகி விடுவார்களே!

NAT 10.5

601 பாடும்குயில்காள்! ஈதென்னபாடல்? * நல்வேங்கட
நாடர்நமக்கொருவாழ்வுதந்தால் வந்துபாடுமின் *
ஆடும்கருளக்கொடியுடையார் வந்தருள்செய்து *
கூடுவராயிடில் கூவிநும்பாட்டுகள்கேட்டுமே.
601 பாடும் குயில்காள் * ஈது என்ன பாடல்? * நல் வேங்கட
நாடர் நமக்கு ஒரு வாழ்வு தந்தால் * வந்து பாடுமின் **
ஆடும் கருளக் கொடி உடையார் * வந்து அருள்செய்து *
கூடுவார் ஆயிடில் * கூவி நும் பாட்டுக்கள் கேட்டுமே (5)
601
pādum kuyilhāL! * Ithu enna pādal? * nal vEnkata-
nādar namakku oru vāzhvu thandhāl * vandhu pādumin *
ādum karuLak kodiyudaiyār * vandhu aruL seythu *
kooduvar āyidil * koovinum pāttuhaL kEttumE * . 5

Ragam

காம்போதி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 10-10

Divya Desam

Simple Translation

601. O cuckoo birds, you sing beautifully! What song do you sing? Come here and sing only if the lord of the beautiful Venkata hills gives me His love and allows me to survive. If the god with the eagle flag comes, gives his grace and embraces me, He can also listen to your songs.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாடும் குயில்காள்! பாடுகின்ற குயில்களே!; ஈது என்ன பாடல்? இது என்னவிதமான பாட்டு; நல் வேங்கட திருவேங்கடத்திலிருக்கும்; நாடர் பெருமான்; நமக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு; வாழ்வு தந்தால் வாழ்வு தந்தால்; வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து; பாடுமின் பாடுங்கள்; ஆடும் ஆடுகின்ற; கருளக்கொடி கருடக்கொடியை; உடையார் உடைய பிரான்; அருள்செய்து அருள்பண்ணி; வந்து இங்கே வந்து; கூடுவராயிடில் சேர்வனாகில்; கூவி அப்போது உங்களைக் கூவி அழைத்து; நும் பாட்டுகள் உங்களது பாட்டுக்களை; கேட்டுமே கேட்போம்

NAT 10.8

604 மழையே! மழையே! மண்புறம்பூசி உள்ளாய்நின்று *
மெழுகூற்றினாற்போல் ஊற்றுநல்வேங்கடத் துள்நின்ற *
அழகப்பிரானார் தம்மை என்நெஞ்சத்தகப்படத்
தழுவநின்று * என்னைத் ததைத்துக்கொண்டு ஊற்றவும்வல்லையே. (2)
604 ## மழையே! மழையே! * மண் புறம் பூசி உள்ளாய் நின்று *
மெழுகு ஊற்றினாற் போல் * ஊற்று நல் வேங்கடத்து உள் நின்ற **
அழகப்பிரானார் தம்மை * என் நெஞ்சத்து அகப்படத்
தழுவ நின்று * என்னைத் ததைத்துக்கொண்டு * ஊற்றவும் வல்லையே? (8)
604
mazhaiyE! mazhaiyE! maNpuRam poosi * uLLāy ninRu *
mezhuhooRRi nāRpOl * URRu nal vEnkataththuL ninRa *
azhagap pirānār thammai * en neNYcaththu ahappada thazhuva ninRu *
ennaith thatharththikkoNdu * URRavum vallaiyE? * . 8

Ragam

காம்போதி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

604. O rain, O rain! The thought that he has not entered my heart makes me suffer. Like wax that melts and pours down from its sandy coating, my love for him pours out. Won’t you make the beautiful god of Venkata hills enter into my heart and embrace me?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மழையே! மழையே! ஓ மேகமே!; மண் புறம் பூசி மண்ணைப் பூசிவிட்டு; உள்ளாய் உள்ளே; நின்று மெழுகு இருக்கும் மெழுகை; ஊற்றினால் உருக்கி வெளியில்; போல் தள்ளுமாப்போலே; ஊற்றும் என்னை உருக்குவது போல; நல் வேங்கடத்து வேங்கடமலையில்; உள்நின்ற இருக்கும்; அழகப் பிரானார் தம்மை அழகிய பிரானை; என் நெஞ்சத்து என் நெஞ்சிலே; அகப்பட அகப்பட வைத்து; தழுவ நின்று அணைக்கும்படிப் பண்ணி; என்னை என்னை; ததைத்து நெருக்கிவைத்துப் பிறகு; கொண்டு ஊற்றவும் பொழிய; வல்லையே? வல்லையோ?

PMT 4.1

677 ஊனேறுசெல்வத்து உடற்பிறவியான்வேண்டேன் *
ஆனேறேழ்வென்றான் அடிமைத்திறமல்லால் *
கூனேறுசங்கமிடத்தான்தன் வேங்கடத்து *
கோனேரிவாழும் குருகாய்ப்பிறப்பேனே. (2)
677 ## ஊன் ஏறு செல்வத்து * உடற்பிறவி யான் வேண்டேன் *
ஆனேறு ஏழ் வென்றான் * அடிமைத் திறம் அல்லால் **
கூன் ஏறு சங்கம் இடத்தான் * தன் வேங்கடத்து *
கோனேரி வாழும் * குருகாய்ப் பிறப்பேனே (1)
677. ##
oonERu selvaththu * udaRpiRavi yān vENdEn *
ānEREzh venRān * adimai thiRam allāl *
koonERu shaNGkam idaththān * than vENGkatatthu *
kOnEri vāzhum * kurukāy piRappEnE (2) 4.1

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

677. I do not want this body that is a bundle of flesh and material pleasure . I want only to be the slave of the one who conquered seven strong bulls, the One who holds the conch in His left hand, I want to be born as a crane that lives in the pond Koneri, in Thiruvenkatam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆனேறு ஏழ் ஏழு எருதுகளை; வென்றான் ஜயித்தவனுக்கு; அடிமைத் திறம் கைங்கரியம் செய்வதையே; அல்லால் நான் வேண்டுவதால்; ஊன் ஏறு உடல் பருத்து; செல்வத்து செல்வ செழிப்புடன்; உடற்பிறவி வாழும் மானிடப் பிறவியை; யான் வேண்டேன் நான் விரும்பமாட்டேன்; கூன் ஏறு சங்கம் வளைந்த சங்கை; இடத்தான் இடது கையிலே; தன் ஏந்தியவன் இருக்கும்; வேங்கடத்து வேங்கட மலையில்; கோனேரி கோனேரி என்னும் ஏரியில்; வாழும் வாழும்; குருகாய்ப் நாரையாக; பிறப்பேனே பிறந்திட விரும்புவேன்

PMT 4.2

678 ஆனாதசெல்வத்து அரம்பையர்கள்தற்சூழ *
வானாளும்செல்வமும் மண்ணரசும்யான்வேண்டேன் *
தேனார்பூஞ்சோலைத் திருவேங்கடச்சுனையில் *
மீனாய்ப்பிறக்கும் விதியுடையேனாவேனே.
678 ஆனாத செல்வத்து * அரம்பையர்கள் தற் சூழ *
வான் ஆளும் செல்வமும் * மண் அரசும் யான் வேண்டேன் **
தேன் ஆர் பூஞ்சோலைத் * திருவேங்கடச் சுனையில் *
மீனாய்ப் பிறக்கும் * விதி உடையேன் ஆவேனே (2)
678
ānātha selvaththu * arambaiyarhaL thaRchUzha *
vānāLum selvamum * maNNarasum yān vENdEn *
thEnār_pooNY chOlai * thiru vENGkata sunaiyil *
meenāy piRakkum * vithiyudaiyEn āvEnE 4.2

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

678. I do not want endless wealth or status, I don’t want to be surrounded by heavenly women or have the joy of ruling the sky and a kingdom on the earth. Oh! let me be born as a fish in a spring in Thiruvenkatam, filled with groves flourishing with flowers that drip honey.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆனாத அழியாத; செல்வத்து இளமைச் செல்வத்தையுடைய; அரம்பையர்கள் ரம்பை போன்றோர்; தற் சூழ தன்னைச் சூழந்திருக்க; வானாளும் வானுலகத்தை ஆளுகின்ற; செல்வமும் செல்வமும்; மண் அரசும் பூவுலக அரசு பதவியும்; யான் வேண்டேன் நான் விரும்ப மாட்டேன்; தேன் ஆர் பூஞ் தேன் மிக்க மலர்களாலான; சோலை சோலை இருக்கும்; திருவேங்கடச் வேங்கட மலையின்; சுனையில் சுனையிலே; மீனாய்ப் பிறக்கும் மீனாகவாவது பிறக்கும்; விதியுடையேன் பாக்கியத்தை; ஆவேனே பெறக் கடவேன்

PMT 4.3

679 பின்னிட்டசடையானும் பிரமனும்இந்திரனும் *
துன்னிட்டுப்புகலரிய வைகுந்தநீள்வாசல் *
மின்வட்டச்சுடராழி வேங்கடக்கோன்தானுமிழும் *
பொன்வட்டில்பிடித்து உடனேபுகப்பெறுவேனாவேனே.
679 பின் இட்ட சடையானும் * பிரமனும் இந்திரனும் *
துன்னிட்டுப் புகல் அரிய * வைகுந்த நீள் வாசல் **
மின் வட்டச் சுடர் ஆழி * வேங்கடக்கோன் தான் உமிழும் *
பொன் வட்டில் பிடித்து உடனே * புகப்பெறுவேன் ஆவேனே (3)
679
pinnitta sadaiyānum * biramanum indhiranum *
thunnittu puhalariya * vaikuntha neeL vāsal *
minvatta sudar āzhi * vENGkatakkOn thān umizhum *
pon vattil pidiththudanE * puhap peRuvEn āvEnE 4.3

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

679. Shivā with matted hair, Nānmuhan and Indra throng before the divine entrance of Thirumalai that is similar to Vaikuntam which is not easily approachable. I will hold the golden plate of the lord of Thiruvenkatam who holds the fiery discus(chakra) in His hands and I will be blessed to enter.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பின்னிட்ட பின்னப்பட்ட; சடையானும் சடையுடைய சிவனும்; பிரமனும் பிரம்மாவும்; இந்திரனும் தேவேந்திரனும்; துன்னிட்டு நெருக்கிக் கொண்டும்; புகல் அரிய புகல்வதற்கு அரிதான; வைகுந்த வைகுந்த திருமலையின்; நீள்வாசல் நீண்ட வாசலிலே; மின்வட்ட மின்னல் வளையம் போன்ற; சுடர் சோதியாயிருக்கும் ஒளியுள்ள; ஆழி சக்ராயுதத்தையுடைய; வேங்கடக்கோன் தான் திருவேங்கடமுடையான்; உமிழும் நீரை உமிழும்; பொன்வட்டில் தங்க வட்டிலை; பிடித்து கையிலேந்திக் கொண்டு; உடனே விரைவில்; புகப்பெறுவேன் புகும் பாக்கியத்தை; ஆவேனே பெறுவேனாவேன்

PMT 4.4

680 ஒண்பவளவேலையுலவு தண்பாற்கடலுள் *
கண்துயிலும்மாயோன் கழலிணைகள்காண்பதற்கு *
பண்பகரும்வண்டினங்கள் பண்பாடும்வேங்கடத்து *
செண்பகமாய்நிற்கும் திருவுடையேனாவேனே.
680 ஒண் பவள வேலை * உலவு தன் பாற்கடலுள் *
கண் துயிலும் மாயோன் * கழலிணைகள் காண்பதற்கு **
பண் பகரும் வண்டினங்கள் * பண் பாடும் வேங்கடத்து *
செண்பகமாய் நிற்கும் * திரு உடையேன் ஆவேனே (4)
680
oNpavaLa vElai * ulavu thaN pāRkadaluL *
kaN thuyilum māyOn * kazhaliNaihaL kāNbathaRku *
paN paharum vaNdinaNGgaL * paN pādum vENGkatatthu *
seNpagamāy niRkum * thiruvudaiyEn āvEnE 4.4

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

680. To see the divine feet of the lord(Māyon), who rests on the cool, milky ocean where fertile coral reeds grow, let me be born as a shenbagam flower in Thiruvenkatam hills, where bees swarm and sing His praise.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒண் ஒளி வீசும்; பவள பவளங்கள் உள்ள; வேலை உலவு அலைகள் உலாவுகிற; தண் குளிர்ந்த; பாற்கடலுள் பாற்கடலில்; கண் துயிலும் கண் வளரும்; மாயோன் பெருமானுடைய; கழலிணைகள் இரு திருவடிகளை; காண்பதற்கு காண்பதற்கு; பண்பகரும் ரீங்கரிக்கும்; வண்டினங்கள் வண்டுகளால்; பண் பாடும் பண்ணிசை பாடப் பெற்ற; வேங்கடத்து திருமலையிலே; செண்பகமாய் சண்பக மரமாய்; நிற்கும் நிற்கும்; திரு உடையேன் வாய்ப்பு உடையவனாக; ஆவேனே ஆகக்கடவேனே

PMT 4.5

681 கம்பமதயானைக் கழுத்தகத்தின்மேலிருந்து *
இன்பமரும்செல்வமும் இவ்வரசும்யான்வேண்டேன் *
எம்பெருமானீசன் எழில்வேங்கடமலைமேல் *
தம்பகமாய்நிற்கும் தவமுடையேனாவேனே.
681 கம்ப மத யானைக் * கழுத்தகத்தின்மேல் இருந்து *
இன்பு அமரும் செல்வமும் * இவ் அரசும் யான் வேண்டேன் **
எம்பெருமான் ஈசன் * எழில் வேங்கட மலை மேல் *
தம்பகமாய் நிற்கும் * தவம் உடையேன் ஆவேனே (5)
681
kamba madha yānai * kazhuththahaththin mElirundhu *
inbamarum selvamum * ivvarasum yān vENdEn *
emberumān eesan * ezhil vENGkata malai mEl *
thampagamāy niRkum * thavam udaiyEn āvEnE 4.5

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

681. I don't long for royalty, riches and the pleasure of riding on a frightening elephant with pride. I wish to have the blessing of being born as a pole or a thorny bush in the beautiful Venkatam hills.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கம்பம் நடுக்கத்தை விளைவிக்கும்; மத யானை மதங்கொண்ட யானையின்; கழுத்தகத்தின் கழுத்தின்; மேல் இருந்து மீது வீற்றிருந்து; இன்பு அமரும் அனுபவிக்கும்படியான; செல்வமும் செல்வத்தையும்; இவ் அரசும் இந்த அரசாட்சியையும்; யான் வேண்டேன் நான் விரும்பமாட்டேன்; எம்பெருமான் எம்பெருமான்; ஈசன் ஈசன் உள்ள; எழில் வேங்கட அழகிய; மலை மேல் திருமலை மீது; தம்பகமாய் கம்பமாக புதராக; நிற்கும் நின்றிடும்; தவம் உடையேன் பாக்கியத்தை; ஆவேனே பெறக் கடவேன்

PMT 4.6

682 மின்னனையநுண்ணிடையார் உருப்பசியும்மேனகையும் *
அன்னவர்தம்பாடலொடும் ஆடலவையாதரியேன் *
தென்னவெனவண்டினங்கள் பண்பாடும்வேங்கடத்துள் *
அன்னனையபொற்குடவாம் அருந்தவத்தெனாவனே.
682 மின் அனைய நுண்ணிடையார் * உருப்பசியும் மேனகையும் *
அன்னவர்தம் பாடலொடும் * ஆடல் அவை ஆதரியேன் **
தென்ன என வண்டினங்கள் * பண் பாடும் வேங்கடத்துள் *
அன்னனைய பொற்குவடு ஆம் * அருந்தவத்தென் ஆவேனே (6)
682
minnanaiya nuNNidaiyār * uruppasiyum mEnahaiyum *
annavar_tham pādalodum * ādalavai āthariyEn *
thennavena vaNdinaNGgaL * paNpādum vENGkataththuL *
annanaiya poRkuvadām * arundhavatthan āvEnE 4.6

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

682. I do not want to enjoy the dance and songs of the heavenly women Urvashi and Menaka, with waists as thin as lightning. I want to have the good fortune of being a golden peak in the Thiruvenkatam hills where bees swarm , buzz and sing His praise.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மின் அனைய மின்னல் போன்ற; நுண் இடையார் நுட்பமான இடை உடைய; உருப்பசியும் ஊர்வசியும்; மேனகையும் மேனகையும்; அன்னவர் தம் போன்றவர்களின்; பாடலொடும் பாட்டும்; ஆடல் அவை ஆடலுமாகியவற்றை; ஆதரியேன் விரும்ப மாட்டேன்; வண்டினங்கள் வண்டுகள்; தென்ன என தென தென என்று; பண்பாடும் ரீங்கரிக்கும்; வேங்கடத்துள் திருமலையிலே; அன்னனைய பொன்மயமான; பொற்குவடு ஆம் சிகரமாவதற்கு உரிய; அருந்தவத்தென் அருமையான தவத்தை; ஆவேனே உடையவனாக ஆவேன்

PMT 4.7

683 வானாளும்மாமதிபோல் வெண்குடைக்கீழ் * மன்னவர்தம்
கோனாகிவீற்றிருந்து கொண்டாடும் செல்வறியேன் *
தேனார்பூஞ்சோலைத் திருவேங்கடமலைமேல் *
கானாறாய்ப்பாயும் கருத்துடையேனாவேனே.
683 வான் ஆளும் மா மதி போல் * வெண் குடைக்கீழ் மன்னவர் தம் *
கோன் ஆகி வீற்றிருந்து * கொண்டாடும் செல்வு அறியேன் **
தேன் ஆர் பூஞ்சோலைத் * திருவேங்கட மலை மேல் *
கானாறாய்ப் பாயும் * கருத்து உடையேன் ஆவேனே (7)
683
vānāLum māmadhipOl * veN kudaikkeezh * mannavar_tham-
kOnāhi veeRRirundhu * koNdādum selvaRiyEn *
thEnār pooNYchOlai * thiru vENGkata malai mEl *
kānāRāy pāyum * karuththudaiyEn āvEnE 4.7

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

683. I do not want the luxury of sitting under a white royal umbrella bright as the moon that rules the sky. I want to be a forest river that flows from the Thiruvenkatam hills surrounded by groves blooming with flowers that drip honey.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வான் ஆளும் வானம் முழுதையும் ஆளும்; விளங்குகின்ற பூரண; மாமதி போல் சந்திரன் போல்; வெண் வெண்மையான; குடைக்கீழ் குடையின் கீழே; மன்னவர் தம் ராஜாதிராஜர்களின்; கோன் ஆகி ராஜனாய் ஆகி; வீற்றிருந்து வீற்றிருந்து; கொண்டாடும் கொண்டாடப் படும்; செல்வு செல்வத்தை; அறியேன் லட்சியம் செய்யமாட்டேன்; தேன் ஆர் தேன் மிக்க; பூஞ்சோலை மலர்ச்சோலையுடைய; திரு வேங்கட மலை மேல் திருமலையின் மேல்; கானாறாய்ப் பாயும் ஒரு காட்டாறாகப் பாயும்; கருத்து உடையேன் கருத்துள்ளவனாக; ஆவேனே ஆவேன்

PMT 4.8

684 பிறையேறுசடையானும் பிரமனுமிந்திரனும் *
முறையாயபெருவேள்விக் குறைமுடிப்பான்மறையானான் *
வெறியார்தண்சோலைத் திருவேங்கடமலைமேல் *
நெறியாய்க்கிடக்கும் நிலையுடையேனாவேனே.
684 பிறை ஏறு சடையானும் * பிரமனும் இந்திரனும் *
முறையாய பெரு வேள்விக் * குறை முடிப்பான் மறை ஆனான் **
வெறியார் தண் சோலைத் * திருவேங்கட மலை மேல் *
நெறியாய்க் கிடக்கும் * நிலை உடையேன் ஆவேனே (8)
684
piRaiyERu sadaiyānum * biramanum indhiranum *
muRaiyāya peruvELvi * kuRai mudippān maRaiyānān *
veRiyār thaN sOlai * thiru vENGkata malai mEl *
neRiyāy kidakkum * nilai udaiyEn āvEnE 4.8

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

684. The god of Thiruvenkatam, helped Brahma, Indra and Shiva who carries the crescent moon on His matted hair, when they performed sacrifices. He is the meaning of the Vedas. I want to be a path on the Thiruvenkatam hills surrounded by cool fragrant groves, where He resides.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிறை ஏறு பிறைச் சந்திரனை ஏற்று; சடையானும் முடியில் தரித்துள்ள சிவனும்; பிரமனும் பிரம்மாவும்; இந்திரனும் தேவேந்திரனும்; முறையாய முறைப்படி செய்யும்; பெரு வேள்வி பெரு வேள்வியில்; குறை அவர்கள் குறைகளை; முடிப்பான் தீர்த்து முடிப்பவனும்; மறை ஆனான் வேதமே வடிவாக ஆன; வெறியார் பரிமளம் மிக்க; தண் குளிர்ந்த; சோலை சோலையுடைய; திருவேங்கட திருவேங்கட; மலை மேல் மலை மீது செல்லும்; நெறியாய் பாதையாக; கிடக்கும் இருக்கின்ற; நிலை நிலையை; உடையேன் உடையவனாக; ஆவேனே ஆவேனே

PMT 4.9

685 செடியாயவல்வினைகள் தீர்க்கும்திருமாலே! *
நெடியானே! வேங்கடவா! நின்கோயிலின்வாசல் *
அடியாரும்வானவரும் அரம்பையரும்கிடந்தியங்கும்
படியாய்க்கிடந்து உன்பவளவாய்காண்பேனே. (2)
685 ## செடியாய வல்வினைகள் தீர்க்கும் * திருமாலே *
நெடியானே வேங்கடவா * நின் கோயிலின் வாசல் **
அடியாரும் வானவரும் * அரம்பையரும் கிடந்து இயங்கும் *
படியாய்க் கிடந்து * உன் பவளவாய் காண்பேனே (9)
685. ##
sediyāya valvinaihaL theerkkum * thirumālE *
nediyānE vENGkatavā * nin kOyilin vāsal *
adiyārum vānavarum * arambaiyarum kidandhiyaNGgum *
padiyāy kidandhu * un pavaLa vāy kāNbEnE (2) 4.9

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

685. O Thirumal! You destroy the sins that have grown dense like bushes. O supreme One! The Lord of Thiruvenkatam hills! I wish to become a step at the threshold of your temple where devotees, the gods in the sky and the heavenly damsels throng and climb up to have your darshan and I will see your coral mouth.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செடியாய புதர் போன்ற; வல்வினைகள் கொடிய வினைகளை; தீர்க்கும் திருமாலே! நீக்கும் திருமாலே; நெடியானே! பெரியோனே!; வேங்கடவா! வேங்கடமுடையானே!; நின் கோயிலின் உனது கோயிலின்; வாசல் வாசலிலே; அடியாரும் பக்தர்களும்; வானவரும் தேவர்களும்; அரம்பையரும் ரம்பை முதலிய தேவ கன்னியரும்; கிடந்து இயங்கும் இடைவிடாது நடந்து ஏறும்; படியாய்க் கிடந்து வாயிற்படியாய்க் கிடந்து; உன் பவளவாய் உனது பவழம் போன்ற அதரத்தை; காண்பேனே காண்பேனாக

PMT 4.10

686 உம்பருலகாண்டு ஒருகுடைக்கீழ் * உருப்பசிதன்
அம்பொற்கலையல்குல் பெற்றாலுமாதரியேன் *
செம்பவளவாயான் திருவேங்கடமென்னும் *
எம்பெருமான்பொன்மலைமேல் ஏதேனுமாவேனே.
686 உம்பர் உலகு ஆண்டு * ஒரு குடைக்கீழ் உருப்பசி தன் *
அம்பொன் கலை அல்குல் * பெற்றாலும் ஆதரியேன் **
செம் பவள வாயான் * திருவேங்கடம் என்னும் *
எம்பெருமான் பொன்மலை மேல் * ஏதேனும் ஆவேனே (10)
686
umbar ulahāNdu * oru kudaikkeezh uruppasi than *
ampoR kalaiyalkul * peRRālum āthariyEn *
sem pavaLa vāyān * thiruvENGkatam ennum *
emberumān pon malai mEl * EthEnum āvEnE 4.10

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

686. Even if I were to become the king of the world of the gods, rule it beneath a sole umbrella and enjoy the nearness of Urvashi, whose waist is decorated with beautiful golden ornaments, I would not want it. O! let me become anything on the golden Thiruvenkatam hills of my lord, ,who has a coral- like mouth.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உம்பர் உலகு மேலுலகங்களை எல்லாம்; ஒரு குடைக் கீழ் ஒரே குடையின் கீழே; ஆண்டு அரசாண்டு; உருப்பசிதன் ஊர்வசியின்; அம்பொன் அழகிய பொன்னாடை; கலை அணிந்த; அல்குல் இடையை; பெற்றாலும் அடையப் பெறினும் அதை; ஆதரியேன் விரும்பமாட்டேன்; செம் பவள சிவந்த பவழம் போன்ற; வாயான் அதரத்தையுடைய; எம்பெருமான் எம்பெருமானின்; திருவேங்கடம் என்னும் திருவேங்கடம் எனும்; பொன் மலைமேல் திருமலையின் மேல்; ஏதேனும் ஏதேனுமொரு பொருளாக; ஆவேனே ஆவேன்

PMT 4.11

687 மன்னியதண்சாரல் வடவேங்கடத்தான்தன் *
பொன்னியலும்சேவடிகள்காண்பான் புரிந்திறைஞ்சி *
கொன்னவிலும்கூர்வேல் குலசேகரன்சொன்ன *
பன்னியநூல்தமிழ்வல்லார் பாங்காயபத்தர்களே.
687 ## மன்னிய தண் சாரல் * வட வேங்கடத்தான் தன் *
பொன் இயலும் சேவடிகள் * காண்பான் புரிந்து இறைஞ்சி **
கொல் நவிலும் கூர்வேல் * குலசேகரன் சொன்ன *
பன்னிய நூற் தமிழ் வல்லார் * பாங்காய பத்தர்களே (11)
687. ##
manniya thaN sāral * vada vENGkataththān than *
ponniyalum sEvadikaL * kāNpān purinthiRaiNYchi *
konnavilum koor vEl * kulasEkaran sonna *
panniya n^ool thamizh vallār * pāNGgāya paththarhaLE (2) 4.11

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

687. Wishing to see the golden shining feet of the lord , Kulasekharan with a sharp spear that kills his enemies worshipped the god of Thiruvenkatam hills, that has cool lovely slopes and composed pāsurams praising Him. If Tamil scholars learn these pāsurams of Kulasekharan well, they will become austere devotees.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொல் பகைவரை வெல்வதில்; நவிலும் தேர்ச்சி பெற்ற; கூர்வேல் கூர்மையான வேலையுடைய; குலசேகரன் குலசேகராழ்வார்; மன்னிய தண் மாறாத குளிர்ச்சியுள்ள; சாரல் சாரல்களையுடைய; வட வேங்கடத்தான் வடவேங்கடத்தில் இருக்கும்; தன் எம்பெருமானது; பொன் இயலும் பொன்போன்ற சிவந்த; சேவடிகள் திருவடிகளை; காண்பான் புரிந்து காண்பதற்கு ஆசைப்பட்டு; இறைஞ்சி சொன்ன துதித்துச் சொல்லிய; பன்னிய நன்கு அமைந்த இந்த; நூல் தமிழ் தமிழ் பாசுரங்களை; வல்லார் அனுஸந்திப்பவர்கள்; பாங்காய பெருமானின் மனதிற்கினிய; பத்தர்களே பக்தர்களாவர்

TCV 48

799 குன்றில்நின்றுவானிருந்து நீள்கடல்கிடந்து * மண்
ஒன்றுசென்றதொன்றையுண்டு அதொன்றிடந்துபன்றியாய் *
நன்றுசென்றநாளவற்றுள் நல்லுயிர்படைத்து, அவர்க்கு *
அன்றுதேவமைத்தளித்த ஆதிதேவனல்லயே?
799 குன்றில் நின்று வான் இருந்து * நீள் கடற் கிடந்து * மண்
ஒன்று சென்று அது ஒன்றை உண்டு * அது ஒன்று இடந்து பன்றியாய் **
நன்று சென்ற நாளவற்றுள் * நல் உயிர் படைத்து அவர்க்கு *
அன்று தேவு அமைத்து அளித்த * ஆதிதேவன் அல்லையே? (48)
799
kunRil n^inRu vānirundhu * neeL kadal kidandhu, * maN-
onRu senRa thonRai uNdu * athonRidandhu panRiyāy, *
nanRu senRa nāL avaRRuL * nalluyir padaiththu avarkku, *
anRu dhEvamai thaLiththa * āthi dhEvan allayE? (48)

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

799. You stay on the hill of Thiruvenkatam, and in the sky with the gods, and you rest on the wide ocean on Adishesha. You swallowed the earth, you took the land from Mahābali and measured it, and you assumed the form of a boar, split open the earth and brought forth the earth goddess who was hidden. You, the ancient god, created all lives and you gave godliness to the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்றில் நின்று திருப்பதி மலையில் நின்றும்; வான் இருந்து பரமபதத்தில் வீற்றிருந்தும்; நீள் கடல் கிடந்து பாற்கடலிலே துயின்றும்; மண் ஒன்று ஒப்பற்ற பூமியை; சென்று திருவிக்கிரமனாய் அளந்தும்; அது ஒன்றை வேறு ஒரு சமயம் அந்த பூமியை; உண்டு வயிற்றில் வைத்தும்; அது ஒன்று இன்னோரு சமயம்; பன்றியாய் வராஹனாய்; இடந்து பூமியைக் குத்தி எடுத்தும்; நன்று சென்ற நன்றாய் சென்ற; நாளவற்றுள் நாட்களிலே; நல் உயிர் நல்ல மனிதர்களை; படைத்து ஸ்ருஷ்டித்தும்; அவர்க்கு அந்த மனிதர்கட்கு; அன்று தங்கள் தங்கள் குணங்களுக்குத் தக்கபடி; தேவு அமைத்து தேவதைகளை அமைத்தும்; அளித்த ஆதிதேவன் அளித்த ழுமுமுதற்கடவுள்; அல்லயே நீயல்லவோ!

TCV 60

811 செழுங்கொழும்பெரும்பனி பொழிந்திட * உ யர்ந்தவேய்
விழுந்துலர்ந்தெழுந்து விண்புடைக்கும்வேங்கடத்துள்நின்று *
எழுந்திருந்துதேன்பொருந்து பூம்பொழில்தழைக்கொழும் *
செழுந்தடங்குடந்தையுள் கிடந்தமாலுமல்லையே?
811 ## செழுங் கொழும் பெரும்பனி பொழிந்திட * உயர்ந்த வேய்
விழுந்து உலர்ந்து எழுந்து * விண் புடைக்கும் வேங்கடத்துள் நின்று **
எழுந்திருந்து தேன் பொருந்து * பூம்பொழில் தழைக் கொழும் *
செழுந் தடங் குடந்தையுள் * கிடந்த மாலும் அல்லையே? (60)
811
sezhuNG kozhum perum pani pozhindhida, * uyarndha vEy-
vizhunthu ularnthezhundhu * viN pudaikkum vEnkataththuL n^inRu *
ezhundhirundhu thEn porundhu * poom pozhil thazhaik kozhum *
sezhum thadaNG kudandhaiyuL * kidantha mālum allaiyE? (2) (60)

Ragam

தோடி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

811. O god of Thiruvenkatam where cool rain falls abundantly and bamboo plants grow tall and touch the sky, aren’t you Thirumāl who rests on the ocean in Kudandai surrounded by cool blooming groves dripping with honey?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செழுங் கொழும் இடைவிடாத தாரைகளாக விழும்; பெரும்பனி பொழிந்திட கனத்த மூடுபனி பொழிய; உயர்ந்த வேய் உயந்துள்ள மூங்கில்கள்; விழுந்து தரையில் சாய்ந்து; உலர்ந்து எழுந்து உலர்ந்து எழுந்து; விண்புடைக்கும் ஆகாசத்தை முட்டும்; வேங்கடத்துள் திருப்பதி மலையிலே; நின்று நிற்பவனே!; எழுந்திருந்து வண்டுகள் மேலே கிளம்பி; தேன் தேன் பருக கீழே இறங்கி; பொருந்து வாழ நினைத்து; தழைக் கொழும் தழைத்து பருத்த; பூம் புஷ்பங்கள் நிறைந்த; பொழில் சோலைகளை உடையதும்; செழும் செழிப்பான; தடம் குளங்களையுடையதுமான; குடந்தையுள் திருக்குடந்தையிலே; கிடந்த சயனித்திருக்கும்; மாலும் அல்லையே? திருமால் அன்றோ நீ?

TCV 65

816 நிற்பதும்ஓர்வெற்பகத்து இருப்பும்விண், கிடப்பதும் *
நற்பெருந்திரைக்கடலுள் நானிலாதமுன்னெலாம் *
அற்புதனனந்தசயனன் ஆதிபூதன்மாதவன் *
நிற்பதும்மிருப்பதும் கிடப்பதும்என்நெஞ்சுளே.
816 நிற்பதும் ஒர் வெற்பகத்து * இருப்பும் விண் கிடப்பதும் *
நற்பெருந் திரைக் கடலுள் * நான் இலாத முன்னெலாம் **
அற்புதன் அனந்த-சயனன் * ஆதிபூதன் மாதவன் *
நிற்பதும் இருப்பதும் * கிடப்பதும் என் நெஞ்சுளே (65)
816
niRpathum oor veRpahaththu * iruppum viN kidappathum, *
naR perundhirai kadaluL * nānilātha munnelām, *
aRputhan anantha sayanan * āthi boodhan mādhavan, *
niRpathum iruppadhum * kidappathum en neNYchuLE. (65)

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

816. The ancient god who stands in the Venkatam hills, stays in the spiritual world in the sky and rests on the wide ocean with rolling waves snake bed Adishesha. He, Madhavan, standing, sitting and resting in my heart, is a wonder.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒர் ஒப்பற்ற; வெற்பகத்து திருவேங்கடமலையில்; நிற்பதும் நிற்பதும்; இருப்பும் பரமபதமாகிற; விண் ஆகாசத்தில் இருப்பதும்; நற்பெரும் அலைகளையுடைய; திரைக்கடலுள் திருப்பாற்கடலிலே; கிடப்பதும் சயனித்திருப்பதும்; நான் எனக்கு பக்தியென்னும் உணர்வு; இலாத முன்னெலாம் இல்லாத போது; அற்புதன் ஞானம் வந்த பின் ஆச்சர்யமானவனும்; அனந்தசயனன் அனந்தசயனனுமான; ஆதிபூதன் மாதவன் ஆதிபூதன் நாராயணன்; நிற்பதும் நிற்பதும்; இருப்பதும் இருப்பதும்; கிடப்பதும் கிடப்பதும் ஆகிய மூன்று நிலையிலும்; என் நெஞ்சுளே என் மனதினுள்ளே இருக்கிறான்

TCV 81

832 கடைந்துபாற்கடல்கிடந்து காலநேமியைக்கடிந்து *
உடைந்தவாலிதன்தனக்கு உதவவந்திராமனாய் *
மிடைந்தவேழ்மரங்களும் அடங்கவெய்து * வேங்கடம்
அடைந்தமாலபாதமே அடைந்துநாளுமுய்ம்மினோ.
832 ## கடைந்த பாற்கடற் கிடந்து * காலநேமியைக் கடிந்து *
உடைந்த வாலி தன் தனக்கு * உதவ வந்து இராமனாய் **
மிடைந்த ஏழ் மரங்களும் * அடங்க எய்து வேங்கடம் *
அடைந்த மால பாதமே * அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ (81)
832
kadaindhu pāRkadal kidandhu * kāla n^Emiyai kadindhu, *
udaintha vāli than than thanakku * udhava vandhu irāmanāy, *
midaindha Ezh marNGgkaLum * adaNGga eythu,vEnkatam *
adaintha māla pāthamE * adaindhu n^āLum uymminO (81)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

832. The lord stays in the Thiruvenkatam hills who churned the milky ocean and rests on the ocean forever. He gave his grace to Vāli after killing him, and destroyed the seven trees with one arrow If you worship the feet of Thirumāl you will be saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடைந்த அம்ருதத்திற்காக கடையப்பட்ட; பாற்கடல் பாற்கடலிலே; கிடந்து சயனித்திருக்கும்; காலநேமியைக் காலநேமியென்னுமசுரனை; கடிந்து வென்று; உடைந்த வாலி மனமுடைந்த வாலியின்; தன் தனக்கு தம்பியான சுக்ரீவனுக்கு; உதவ வந்து உதவி செய்ய வந்து; இராமனாய் ராமனாய் அவதரித்து; மிடைந்த ஏழ் நெருங்கி நின்ற ஏழு; மரங்களும் மரா மரங்களையும்; அடங்க எய்து பாணங்களாலே துளைத்து; வேங்கடம் அடைந்த திருவேங்கடமலையிலே இருக்கும்; மால பாதமே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை; அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ அடைந்து உய்வடையுங்கள்

AAP 1

927 அமலனாதிபிரான் அடியார்க்கென்னையாட்படுத்த
விமலன் * விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் *
நிமலன் நின்மலன்நீதிவானவன் நீள்மதிளரங்கத்தம்மான் * திருக்
கமலபாதம்வந்து என்கண்ணினுள்ளனவொக்கின்றதே. (2)
927 ## . அமலன் ஆதிபிரான் * அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த
விமலன் * விண்ணவர்கோன் * விரையார் பொழில் வேங்கடவன் **
நிமலன் நின்மலன் நீதி வானவன் * நீள் மதில் அரங்கத்து அம்மான் * திருக்
கமல பாதம் வந்து * என் கண்ணின் உள்ளன ஒக்கின்றதே (1)
927. ##
amalan ādibirān * aDiyārkku ennai āTpaDutta-
vimalan, * viNNavar kOn * viraiyār pozhil vE~GgaDavan, **
nimalan ninmalan needi vānavan, * neeLmadiL ara~Ggattu ammān, * tiruk-
kamala pādam vandu * enkaNNinuLLana okkinradE. (2) (1)

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 9-11

Simple Translation

927. He, the faultless one, the king of the gods in the sky of Vaikuntam who gives us his grace and makes us his devotees, is pure, the lord of the Thiruvenkatam hills surrounded with fragrant groves. He is the god of justice in the sky, and the dear one of Srirangam surrounded by tall walls. His lotus feet came and entered my sight.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமலன் பரிசுத்தனும்; ஆதிபிரான் ஜகத்காரணனும்; என்னை தாழ்ந்த குலத்தவனான என்னை; அடியார்க்கு பாகவதர்களுக்கு; ஆட்படுத்த ஆட்படுத்துகையாலே; விமலன் சிறந்த புகழையுடையவனும்; விண்ணவர் நித்யஸூரிகளுக்கு; கோன் தலைவனும்; விரையார் மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளையுடைய; வேங்கடவன் திருவேங்கடத்தில் இருப்பவனும்; நிமலன் குற்றமற்றவனும்; நின்மலன் அடியாருடைய குற்றத்தைக் காணாதவனும்; நீதி நியாயமே நிலவும்; வானவன் பரமபதத்துக்குத் தலைவனுமானவன்; நீள் மதில் உயர்ந்த மதிள்களையுடைய; அரங்கத்து ஸ்ரீரங்கத்துக் கோயிலிலே; அம்மான் இருப்பவனுடைய; திருக்கமல திருவடித்தாமரைகளானவை; பாதம் வந்து தானே வந்து; என்கண்ணின் உள்ளன என் கண்ணுக்குள்ளே; ஒக்கின்றதே புகுந்து பிரகாசிக்கின்றனவே

AAP 3

929 மந்திபாய் வடவேங்கடமாமலை * வானவர்கள்
சந்திசெய்யநின்றான் அரங்கத்தரவினணையான் *
அந்திபோல்நிறத்தாடையும் அதன்மேலயனைப் படைத்ததோரெழில் *
உந்திமேலதன்றோ அடியேனுள்ளத்தின்னுயிரே. (2)
929 ## . மந்தி பாய் * வட வேங்கட மா மலை * வானவர்கள்
சந்தி செய்ய நின்றான் * அரங்கத்து அரவினணையான் **
அந்தி போல் நிறத்து ஆடையும் * அதன் மேல் அயனைப் படைத்தது ஓர் எழில் *
உந்தி மேலது அன்றோ * அடியேன் உள்ளத்து இன்னுயிரே (3)
929. ##
mandi pāy * vaDa vE~GgaDa māmalai, * vānavargaL,-
sandi seyya ninrān * ara~Ggattu aravin aNaiyān, **
andi pOl nirattu āDaiyum * adanmEl ayanaip paDaittadOr ezhil *
undi mEladanrO * aDiyEn uLLattu innuyirE. (2) (3)

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 9-21, BG. 10-9

Simple Translation

929. Female monkeys jump everywhere in the Thiruvenkatam hills in the north where the gods in the sky come to worship the lord resting on the snake bed. He (Arangan) wears a red garment with the color of the evening sky and above that is Nānmuhan whom he created. His beauty is this devotee’s life.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மந்தி பாய் குரங்குகள் தாவும்; வட வேங்கட திருவேங்கட; மாமலை மலையிலே; வானவர்கள் நித்யஸூரிகள்; சந்தி செய்ய பூக்களால் ஆராதிக்கும்படி; நின்றான் நிற்பவனும்; அரவின் பாம்புப் படுக்கையில்; அணையான் இருப்பவனுமான; அரங்கத்து ஸ்ரீரங்கநாதனுடைய; அந்தி போல் சிவந்த வானம் போன்ற; நிறத்து நிறத்தையுடைய; ஆடையும் ஆடையும்; அதன் மேல் அதன் மேலும்; அயனை பிரமனை; படைத்தது ஓர் எழில் படைத்த அழகிய; உந்திமேல் நாபிக்கமலத்தின் மேலும்; அது அன்றோ! அன்றோ!; அடியேன் உள்ளத்து என்னுடைய மனம்; இன்னுயிரே! நிலைபெற்றது

PT 1.8.1

1018 கொங்கலர்ந்தமலர்க்குருந்தம்ஒசித்த கோவலன் எம்பிரான் *
சங்குதங்குதடங்கடல் துயில்கொண்டதாமரைக் கண்ணினன் *
பொங்குபுள்ளினைவாய்பிளந்த புராணர்தம்மிடம் * பொங்குநீர்ச்
செங்கயல்திளைக்கும்சுனைத் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே! (2)
1018 ## கொங்கு அலர்ந்த மலர்க் குருந்தம் ஒசித்த * கோவலன் எம் பிரான் *
சங்கு தங்கு தடங் கடல் * துயில் கொண்ட தாமரைக் கண்ணினன் **
பொங்கு புள்ளினை வாய் பிளந்த * புராணர்-தம் இடம் * பொங்கு நீர்ச்
செங் கயல் திளைக்கும் சுனைத் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-1
1018. ##
kongkalarnNdha malarkkurunNdham osittha * kOvalan embirān *
sangkuthangku thadangkadal * thuyilkoNda thāmaraik kaNNinan *
pongkupuLLinai vāypiLanNdha * purāNar thammidam *
pongkunNeerch chengkayal thiLaikkumsunaith * thiruvEngkadam adai nNeNYchamE! 1.8.1

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1018. Our ancient, lotus-eyed god who rests on the wide conch-filled ocean, who broke the Kurundam trees blooming with flowers and dripping with honey and who as a cowherd split open the beak of the Asuran that came as a bird stays in Thiruvenkatam where beautiful fish frolic in the springs filled with abundant water. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சங்கு தங்கு சங்குகள் தங்கியிருக்கிற; தடங் கடல் பரந்த பாற்கடலில்; துயில் கொண்ட சயனித்திருப்பவனே!; கோவலன் கண்ணன்; தாமரை தாமரையொத்த; கண்ணினன் கண்களையுடையவனே; கொங்கு மணமிக்க; அலர்ந்த மலர் பூக்கள் நிறைந்த; குருந்தம் குருந்த மரமான அசுரனை; ஒசித்த முறித்து அழித்த; பொங்கு செருக்குடன் இருந்த; புள்ளினை பறவையாக வந்த பகாஸூரன்; வாய் பிளந்த வாயை பிளந்து அழித்த; எம்பிரான் எம்பெருமான்; புராணர் தம் ஸ்ரீ மந்நாராயணன்; இடம் இருக்கு மிடமாயும்; பொங்கு நீர் நீர்வளமுடையதாய்; செங் கயல் சிவந்த கயல் மீன்கள்; திளைக்கும் களித்து வாழும்; சுனை சுனைகளையுடைய; திருவேங்கடம் திருவேங்கடமலையை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
sangu conches; thangu present; thadam vast; kadal thiruppARkadal (kshIrAbdhi); thuyil koNda mercifully resting; thAmaraik kaNNinan having lotus flower like divine eyes; kOvalan being krishNa; kongu fragrance; alarndha spreading; malar filled with flowers; kurundham kurukkaththi tree (which is possessed by a demon); osiththa one who destroyed; pongu who came fiercely; puLLinai bakAsuran-s; vAy mouth; piLandha one who tore and threw down; em pirAn being my benefactor; purANar tham sarvESvaran who is popular through purANams, his; idam abode; pongu nIr having abundance of water; sem reddish; kayal fish; thiLaikkum joyfully living; thiruvEngadam thiruvEngadam thirumalA; nenjamE Oh mind!; adai try to reach

PT 1.8.2

1019 பள்ளியாவதுபாற்கடலரங்கம் இரங்கவன்பேய்முலை *
பிள்ளையாய்உயிருண்டஎந்தை பிரானவன்பெருகுமிடம் *
வெள்ளியான்கரியான் மணிநிறவண்ணனென்றெண்ணி * நாள்தொறும்
தெள்ளியார்வணங்கும்மலைத் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே! (2)
1019 ## பள்ளி ஆவது பாற்கடல் அரங்கம் * இரங்க வன் பேய் முலை *
பிள்ளையாய் உயிர் உண்ட எந்தை * பிரான்-அவன் பெருகும் இடம் **
வெள்ளியான் கரியான் * மணி நிற வண்ணன் என்று எண்ணி * நாள்தொறும்
தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-2
1019. ##
paLLiyāvadhu pāRkadal_arangkam * irangkavanpEymulai *
piLLaiyāy_uyiruNda enNdhai * pirānavan perugumidam *
veLLiyān kariyān * maNinNiRavaNNan enReNNi *
nNādoRum theLLiyārvaNangkummalai * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.2

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1019. Our lord who rests on the milky ocean in Srirangam, who drank the poisonous milk from the breasts of the devil Putanā, stays in Thiruvenkatam where his good devotees go and praise him every day saying, “He is white in the first eon. He is dark in the second eon. He is sapphire-colored in the third eon, ” and worship him on that hill. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வன் பேய் கல்நெஞ்சை யுடைய; இரங்க பூதனை கதறும்படி; முலை அவளது மார்பகத்தை; பிள்ளையாய் குழந்தையாய் இருக்கும் போதே; உயிர் அவள் பிராணனை உறிஞ்சி; உண்ட அவளை அழித்த; எந்தை பிரான் எம் பெருமான்; பள்ளி ஆவது சயனித்திருப்பது; பாற்கடல் திருப்பாற்கடலும்; அரங்கம் திருவரங்கமுமாம்; அவன் அவன்; பெருகும் இடம் வளருகிற இடமான; தெள்ளியார் தெளிந்த ஞானிகள்; வெள்ளியான் கிருதயுகத்தில் வெளுத்த நிறத்தனாயும்; கரியான் கலியுகத்தில் கறுத்த நிறத்தனாயும்; மணி நிற த்வாபரயுகத்தில் நீலமணி; வண்ணன் நிறத்தனாயும்; என்று எண்ணி என்று எண்ணி; நாள்தொறும் தினமும்; வணங்கும் வணங்கும்; மலை திருவேங்கடம் திருவேங்கடமலையை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
val one who is having hard heart; pEy pUthanA-s; mulai bosoms; iranga to secrete milk naturally; uyir her life; uNda mercifully consumed; endhai my lord; pirAn avan sarvESvaran who is the benefactor; paLLiyAvadhu mattress (resting place, where he mercifully rests); pARkadal thirukkARkdal (kshIrAbdhi); arangam and SrIrangam;; perugum growing; idam abode is; theLLiyAr ananyaprayOjanar (those who don-t expect anything but kainkaryam); veLLiyAn one who has white complexion (in krutha yugam); kariyAn one who has black complexion (in kali yugam); maNi niRa vaNNan one who has blue jewel like complexion (in dhvApara yugam); enRu eNNi meditating (repeatedly on these forms) in this manner; nAdoRum everyday; vaNangum surrendering; malai hill; thiruvEngadam thirumalA;; nenjamE adai Oh mind! Reach there.

PT 1.8.3

1020 நின்றமாமருதுஇற்றுவீழ நடந்தநின்மலன்நேமியான் *
என்றும்வானவர்கைதொழும் இணைத்தாமரையடியெம்பிரான் *
கன்றிமாரிபொழிந்திடக் கடிதாநிரைக்குஇடர் நீக்குவான் *
சென்றுகுன்றமெடுத்தவன் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1020 நின்ற மா மருது இற்று வீழ * நடந்த நின்மலன் நேமியான் *
என்றும் வானவர் கைதொழும் * இணைத்தாமரை அடி எம் பிரான் **
கன்றி மாரி பொழிந்திடக் * கடிது ஆ-நிரைக்கு இடர் நீக்குவான் *
சென்று குன்றம் எடுத்தவன் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-3
1020
nNinRamāmarudhu iRRuveezha * nNadanNdha nNinmalan nNEmiyān *
enRumvānavar kaithozhum * iNaitthāmaraiyadi embirān *
kanRimāri pozhinNdhidak * kadidhāniraikku idarnNeekkuvān *
senRukunRamedutthavan * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.3

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1020. Our faultless lord with a discus went between the marudam trees and broke them as the gods in the sky folded their hands and worshiped his lotus feet and carried Govardhanā mountain as an umbrella, to stop the rain when Indra made a storm to afflict the cows and the cowherds. He stays in the Thiruvenkatam hills. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நின்ற அசுரனாக நகராமல் நின்ற; மா மருது பெரிய மருதமரங்களிரண்டும்; இற்று வீழ முறிந்து விழும்படியாக; நடந்த நடுவே போன; நின்மலன் குற்றமற்ற மனதையுடையவனும்; நேமியான் சக்கரத்தை கையிலுடையவனும்; என்றும் வானவர் எப்போதும் நித்யஸூரிகள்; கை தொழும் வணங்கும்; தாமரை இணை தாமரைபோன்ற இரண்டு; அடி எம்பிரான் பாதங்களையுடையவனும்; கன்றி இந்திரன் கோபங்கொண்டு; மாரி மழையை; பொழிந்திட பொழிந்த போது; கடிது ஆ நிரைக்கு பசுக்கூட்டங்களின்; இடர் நீக்குவான் துன்பம் நீக்க; சென்று உடனே வேகமாகச் சென்று; குன்றம் கோவர்த்தன மலையை; எடுத்தவன் குடையாக எடுத்தவன்; திருவேங்கடம் இருக்குமிடம் திருவேங்கடம்; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
ninRa standing firm (due to being possessed by demon); mA marudhu the big marudha tree; iRRu vIzha to break and fall down; nadandha going through; ninmalan one who has very pure heart; nEmiyAn one who is having divine chakra (in his divine hand); vAnavar nithyasUris; enRum always; kaithozhum worshipping; thAmarai lotus flower like; iNai adi having a pair of divine feet; em pirAn being benefactor; kanRi (indhra) being angry; mAri heavy rain; pozhindhida poured; A cows-; niraikku for their herds; idar sorrow; nIkkuvAn to eliminate and protect them; kadidhu quickly; senRu went; kunRam gOvardhana hill; eduththavan the abode, where sarvESvaran who lifted and held as umbrella, is mercifully residing; thiruvEngadam thirumalA; nenjamE Oh mind!; adai reach there.

PT 1.8.4

1021 பார்த்தற்காய்அன்றுபாரதம்கைசெய்திட்டுவென்ற பரஞ்சுடர் *
கோத்துஅங்குஆயர்தம்பாடியில் குரவைபிணைந்தஎங்கோவலன் *
ஏத்துவார்தம்மனத்துள்ளான் இடவெந்தைமேவிய எம்பிரான் *
தீர்த்தநீர்த்தடஞ்சோலைசூழ் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே! (2)
1021 பார்த்தற்கு ஆய் அன்று பாரதம் கைசெய் திட்டு * வென்ற பரஞ்சுடர் *
கோத்து அங்கு ஆயர்-தம் பாடியில் * குரவை பிணைந்த எம் கோவலன் **
ஏத்துவார்-தம் மனத்து உள்ளான் * இடவெந்தை மேவிய எம் பிரான் *
தீர்த்த நீர்த் தடம் சோலை சூழ் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-4
1021
pārtthaRkāy anRubāradham kaiseydhittu * venRaparaNYchudar *
kOtthu_angku_āyardhampādiyil * kuravaipiNaindha emkOvalan *
Etthuvār thammanatthuLLān * idavenNdhaimEvia embirān *
theertthanNeerth thadaNYchOlaisoozh * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.4

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1021. The lord of Thiruvidavendai, the highest light, who drove the chariot for Arjunā, fighting in the Bhārathā war and conquering the Kauravās, and who danced the Kuravai dance with the cowherds of Gokulam holding hands with them stays in Thiruvenkatam surrounded with sacred water and thick groves and in the hearts of his devotees. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முற்காலத்தில்; பாரதம் பாரத யுத்தத்திலே; பார்த்தற்கு ஆய் அர்ஜுநாதிகளுக்காக; கைசெய்திட்டு அணி வகுத்து; வென்ற துர்யோதனாதிகளை வெற்றி பெற்ற; பரஞ்சுடர் பரஞ்சோதியானவனும்; அங்கு ஆயர் தம் அங்கு ஆயர்களின் திருவாய்; பாடியில் பாடியில்; குரவை கோத்து பிணைந்த ராஸக்ரீடை செய்த; எம் கோவலன் எம்பெருமான்; ஏத்துவார் தம் தன்னைத் துதிப்பவர்களுடைய; மனத்து உள்ளான் மனத்திலிருப்பவனும்; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலே; மேவிய எம்பிரான் இருப்பவனும்; தீர்த்த நீர்த் தடம் புண்ய தீர்த்தங்களாலும்; சோலை சூழ் சோலைகளாலும் சூழ்ந்த; திருவேங்கடம் திருவேங்கடம்; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
anRu towards the end of dhvApara yugam; bAradham in the bhAratha yudhdham (mahAbhAratha battle); pArththaRkAy for arjuna; kai seydhittu personally organising the army; venRa won over (dhuryOdhana et al, and due to that); param sudar one who is very radiant; Ayar tham pAdiyil in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam); em kOvalan taking birth in the cowherd clan; angu in such SrI gOkulam; kuravai in rAsa krIdA; kOththup piNaindha holding hands and danced; EththuvAr tham those who praise, their; manaththu in mind; uLLAn present eternally; idavendhai in thiruvidavendhai; mEviya is firmly present; em pirAn my lord-s; thIrththam pure; nIr having water; thadam by ponds; sOlai gardens; sUzh surrounded by; thiruvEngadam adai nenjamE Oh mind! Reach thirumalA.

PT 1.8.5

1022 வண்கையான் அவுணர்க்குநாயகன் வேள்வியில்சென்று, மாணியாய் *
மண்கையால்இரந்தான் மராமரமேழும்எய்தவலத்தினான் *
எண்கையான்இமயத்துள்ளான் இருஞ்சோலைமேவிய எம்பிரான் *
திண்கைம்மாதுயர்தீர்த்தவன் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1022 வண் கையான் அவுணர்க்கு நாயகன் * வேள்வியில் சென்று மாணியாய் *
மண் கையால் இரந்தான் * மராமரம் ஏழும் எய்த வலத்தினான் **
எண் கையான் இமயத்து உள்ளான் * இருஞ்சோலை மேவிய எம் பிரான் *
திண் கை மா துயர் தீர்த்தவன் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-5
1022
vaNkaiyān avuNarkkunNāyagan * vELviyilsenRumāNiyāy *
maNkaiyāl iranNdhān * marāmaramEzhum eydhavalatthinān *
eNkaiyān imayatthuLLān * iruNYchOlai mEviyavembirān *
thiNkaimmā thuyartheertthavan * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.5

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1022. The eight-armed god of the Himalayas at Thirupprithi took the form of a bachelor, went to the sacrifice of generous Mahabali, the king of the Asurans, begged for three feet of land and measured the earth and the sky with two steps. He shot one arrow and destroyed seven marā trees, who stays in the Himalayas and Thirumālirunjolai and he saved the long-trunked elephant Gajendra from the crocodile. He stays in the Thiruvenkatam hills. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண் விசேஷமாக தானம் செய்யும்; கையான் கையையுடையவனாய்; அவுணர்க்கு அசுரர்கட்குத்; நாயகன் தலைவனான மகாபலியின்; வேள்வியில் யாக பூமியை; மாணியாய் பிரம்மசாரி வேஷத்துடன்; சென்று அடைந்து; மண் கையால் தன் கையால்; இரந்தான் பூமியை யாசித்தவனும்; மராமரம் ஏழும் ஏழு சால மரங்களையும்; எய்த துளைபடுத்தின; வலத்தினான் வலிமையுடையவனும்; எண் கையான் அஷ்ட புஜங்களையுடையவனும்; இமயத்து இமயமலையில்; உள்ளான் இருப்பவனும்; இருஞ்சோலை திருமாலிருஞ் சோலையில்; மேவிய இருக்கும் எம்பிரான்; திண் திடமான முதலையின் கையில் அகப்பட்ட; கை மா துதிக்கையையுடைய கஜேந்திரனது; துயர் துயர்; தீர்த்தவன் தீர்த்தவன் இருக்குமிடம்; திருவேங்கடம் திருவேங்கடம்; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
vaN kaiyAn being the one with a generous hand; avuNarkku for the demons; nAyagan mahAbali, the leader, his; vELviyil in the sacrificial arena; mANiyAy being a celibate boy; senRu went; maN earth; kaiyAl with his hand; irandhAn being the one who begged; marAmaram Ezhum the seven ebony trees; eydha (in rAmAvathAram) shot them down; valaththinAn being the strong one; eN kaiyAn being the one with many divine hands; imayaththu uLLAn being the one who is mercifully residing in himavAn (in thiruppiridhi in the himalayas); irunjOlai in thirumAlirunjOlai which is known as southern thirumalA; mEviya one who is eternally residing; em pirAn being the lord of all; thiN strong; kai having trunk; mA SrI gajEndhrAzhwAn-s; thuyar sorrow; thIrththavan sarvESvaran who eliminated, is present in; thiruvEngadam thirumalA; adai nenjamE Oh mind! Reach there.

PT 1.8.6

1023 எண்திசைகளும்ஏழுலகமும்வாங்கிப் பொன்வயிற்றில்பெய்து *
பண்டுஒராலிலைப்பள்ளிகொண்டவன் பான்மதிக்குஇடர் தீர்த்தவன் *
ஒண்திறலவுணனுரத்துகிர்வைத்தவன் ஒள்ளெயிற்றொடு *
திண்திறலரியாயவன் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1023 எண் திசைகளும் ஏழ் உலகமும் வாங்கிப் * பொன் வயிற்றில் பெய்து *
பண்டு ஓர் ஆல் இலைப் பள்ளி கொண்டவன் * பால் மதிக்கு இடர் தீர்த்தவன் **
ஒண் திறல் அவுணன் உரத்து உகிர் வைத்தவன் * ஒள் எயிற்றொடு *
திண் திறல் அரியாயவன் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-6
1023
eNdhisaigaLum Ezhulagamum vāngkip * ponvayiRRilpeydhu *
paNduOrālilaip paLLikoNdavan * pānmadhikku idarttheertthavan *
oNthiRal avuNan uratthugir vaitthavan * oLLeyiRRodu *
thiNdhiRalariyāyavan * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.6

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1023. The lord who swallowed all the eight directions and the seven worlds at the end of the eon, kept them in his golden stomach and rested on a banyan leaf, removed the curse of the milky white moon, took the form of a strong man-lion with shining teeth and split open the chest of the heroic Asuran Hiranyan stays in the Thiruvenkatam hills. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எண் திசைகளும் எட்டுத் திக்குகளையும்; ஏழ் உலகமும் வாங்கி ஏழு உலகங்களையும்; பண்டு ப்ரளயகாலத்தில்; பொன் தனது அழகிய; வயிற்றில் பெய்து வயிற்றிலே வைத்து; ஓர் ஆல் இலை ஓர் ஆல் இலையில்; பள்ளி கொண்டவன் சயனித்தவனும்; பால் மதிக்கு வெளுத்த சந்திரனின்; இடர் துக்கத்தை; தீர்த்தவன் போக்கினவனும்; ஒள் எயிற்றொடு பிரகாசமான பற்களோடு; ஒண் திறல் மஹா பலசாலியான; திண் திறல் வலிவுடைய; அரியாயவன் நரசிம்ம மூர்த்தியாய்; அவுணன் இரணியனுடைய; உரத்து உகிர் மார்பிலே நகங்களை; வைத்தவன் வைத்து அழுத்தினவன் இருக்குமிடம்; திருவேங்கடம் திருவேங்கடம்; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
eN dhisaigaLum eight directions; Ezhu ulagamum seven worlds; paNdu during mahApraLayam (great deluge); vAngi consumed; pon praiseworthy; vayiRRil in (his) divine stomach; peydhu placed; Or Al ilai on a banyan leaf; paLLi koNdavan being the one who was mercifully resting; pAl (shining) like milk; madhikku occurred for the moon; idar decay; thIrththavan one who eliminated; oN thiRal very strong; avuNan hiraNya, the demon, his; uraththu in the chest; ugir vaiththavan being the one who placed the divine nail and tore; oL radiant; eyiRRodu with teeth; thiN firm; thiRal having strength; ariyAy avan eternal abode of the one who appeared in the form of narasimha; thiruvEngadam thirumalA; adai nenjamE Oh mind! Reach there.

PT 1.8.7

1024 பாரும்நீர்எரிகாற்றினோடு ஆகாசமும்இவையாயினான் *
பேரும்ஆயிரம்பேசநின்ற பிறப்பிலிபெருகுமிடம் *
காரும்வார்பனிநீள்விசும்பிடைச் சோருமாமுகில் தோய்தர *
சேரும்வார்பொழில்சூழ்எழில்திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1024 பாரும் நீர் எரி காற்றினோடு * ஆகாசமும் இவை ஆயினான் *
பேரும் ஆயிரம் பேச நின்ற * பிறப்பிலி பெருகும் இடம் **
காரும் வார் பனி நீள் விசும்பிடைச் * சோரும் மா முகில் தோய்தர *
சேரும் வார் பொழில் சூழ் எழில் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-7
1024
pārunNeer erikāRRinodu * āgāsamum ivaiyāyinān *
pErumāyiram pEsanNinRa * piRappili perugumidam *
kārumvār paninNeeLvisumbidaich * chOrumā mugilthOythara *
sErumvārpozhilsoozh * ezhilthiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.7

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1024. The thousand-named god who has no birth and is the earth, water, fire, wind and sky stays in the beautiful Thiruvenkatam hills surrounded with groves where the rain pours and cold drops fall from the dark clouds floating in the sky. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாரும் நீர் எரி பூமி ஜலம் அக்னி; காற்றினோடு ஆகாசமும் வாயு ஆகாசம்; இவை இவை அனைத்தும் தானேனாய்; ஆயினான் இருப்பவனும்; பேரும் ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களையும்; பேச நின்ற கூறி வணங்கும்; பிறப்பிலி பிறத்தல் இறத்தல் இல்லாதவனும்; பெருகும் இடம் எம்பெருமான் வளருகிற இடமானதும்; நீள் விசும்பிடை பெரிய ஆகாசத்தின் இடையில்; காரும் வார் பனி மழை நீரும் மிக்க பனித்துளியும்; சோரும் பெய்யும்; மா முகில் காள மேகங்கள்; தோய்தர வந்து படியும்படியாக; சேரும் வார் பொருத்தமான உயரவோங்கியிருக்கிற; பொழில் சூழ் எழில் சோலைகளாலே சூழ்ந்த; திருவேங்கடம் திருவேங்கடத்தை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
pArum earth; nIr water; eri fire; kARRinOdu with air; AgAyamum ether; ivai these five elements; AyinAn one who remains as; Ayiram pErum thousand divine names; pEsa to recite and surrender; ninRa being the one who is eternally residing; piRappili sarvESvaran who is without a birth; perugum growing; idam abode is; kArum clouds; vAr pani lot of mist; nIL visumbu idai in the great sky; sOrum to pour; mAmugil huge clouds; thOy thara to rest; sEru matching; vAr lengthy; pozhil by garden; sUzh being surrounded; ezhil beautiful; thiruvEngadam thirumalA; adai nenjamE Oh mind! Reach there.

PT 1.8.8

1025 அம்பரம்அனல்கால்நிலம் சலமாகிநின்றஅமரர்கோன் *
வம்புலாமலர்மேல் மலிமடமங்கைதன்கொழுநனவன் *
கொம்பினன்னஇடைமடக்குறமாதர் நீளிதணந்தொறும் *
செம்புனமவைகாவல்கொள் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1025 அம்பரம் அனல் கால் நிலம் * சலம் ஆகி நின்ற அமரர்-கோன் *
வம்பு உலாம் மலர்மேல் * மலி மட மங்கை-தன் கொழுநன்-அவன் **
கொம்பின் அன்ன இடை மடக் குற மாதர் * நீள் இதணம்தொறும்
செம் புனம்-அவை காவல் கொள் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே 8
1025
ambaramanal kālnNilam * salamāginNinra amararkOn *
vambulā malarmEl * malimadamangkai than_kozhunNan_avan *
kombinanna idai_madakkuRamādhar * nNeeLidhaNanNdhoRum *
sembu_nammavaikāvalkoL * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.8

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1025. The king of the gods who is sky, fire, wind, earth and water and the beloved of beautiful Lakshmi seated on a fragrant lotus swarming with bees stays in Thiruvenkatam where lovely gypsy women with vine-like waists stand on high platforms to guard flourishing millet fields. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அம்பரம் அனல் கால் ஆகாயம் அக்னி காற்று; நிலம் சலம் பூமி ஜலம் ஆகிய; ஆகி நின்ற பஞ்சபூதமாயும்; அமரர் கோன் நித்ய ஸூரிகட்குத் தலைவனும்; வம்பு உலாம் மணம் வீசும்; மலர் தாமரை மலரின்; மேல் மலி மேலே இருக்கும்; மட மடம் என்னும் குணமுடைய; மங்கை தன் மஹாலக்ஷ்மிக்கு; கொழுநன் அவன் நாயகனுமான எம்பிரான்; கொம்பின் வஞ்சிக் கொம்பு போன்ற; அன்ன இடை இடுப்பையும்; மடம் மடப்பத்தையும் உடைய; குற மாதர் குறப்பெண்கள்; நீள் இதணம் தொறும் உயர்ந்த பரண்கள் தோறும்; செம் புனம் அவை செவ்விய வயல்களை; காவல் கொள் காவல் காக்கும்; திருவேங்கடம் திருவேங்கடத்தை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
ambaram ether; anal fire; kAl air; nilam earth; salam water, these five elements; Agi ninRa one who remained as; amarar for nithyasUris; kOn being the lord; vambu fragrance; ulAm blowing; malar mEl on the lotus flower; mali remaining firm; madam being full with the quality of humility; mangai than for periya pirAtti; kozhunan avan sarvESvaran, who is the divine consort, where he eternally resides; kombu anna like a creeper; idai waist; madam having humility; kuRa mAdhar the women of the hilly region; nIL tall; idhaNamdhoRum from every watch-tower; sem reddish; punam avai dry lands; kAval koL protecting; thiruvEngadam thirumalA; adai nenjamE Oh mind! Reach there.

PT 1.8.9

1026 பேசுமின்திருநாமம்எட்டெழுத்தும் சொல்லிநின்று, பின்னரும் *
பேசுவார்த்தம்மைஉய்யவாங்கிப் பிறப்பறுக்கும்பிரானிடம் *
வாசமாமலர்நாறுவார்பொழில் சூழ்தரும்உலகுக்கெல்லாம் *
தேசமாய்த்திகழும்மலைத் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே!
1026 ## பேசும் இன் திருநாமம் எட்டு எழுத்தும் * சொல்லி நின்று பின்னரும் *
பேசுவார்-தமை உய்ய வாங்கிப் * பிறப்பு அறுக்கும் பிரான் இடம் **
வாச மா மலர் நாறு வார் பொழில் * சூழ் தரும் உலகுக்கு எல்லாம் *
தேசமாய்த் திகழும் மலைத் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-9
1026. ##
pEsumin_thirunNāmam_ettezhutthum * sollinNinRu pinnarum *
pEsuvārthammai uyyavāngkip * piRappaRukkum pirānidam *
vāsamāmalar nNāRuvārpozhil * soozhtharum ulagukkellām *
dhEsamāyth thigazhummalai * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! (2) 1.8.9

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1026. Our highest lord who will remove their future births for his devotees if they recite his divine name with the mantra of eight syllables again and again stays in Thiruvenkatam, the hill that gives prosperity to all the worlds and is surrounded with lovely fragrant flowers. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேசும் துதிக்கத் தகுந்த; இன் திருநாமம் இனிய திருநாமமான; எட்டு எழுத்தும் எட்டு எழுத்து மந்திரத்தை; சொல்லி நின்று பின்னரும் அநுஸந்தித்து மேலும்; பேசுவார் தமை அநுஸந்திப்பவர்களை; உய்ய வாங்கி வாழ வைத்து; பிறப்பு ஸம்ஸார; அறுக்கும் பந்தத்தை அறுக்கும்; பிரான் இடம் எம்பெருமான் இருக்குமிடம்; வாச மணம் மிக்க; மா மலர் சிறந்த புஷ்பங்கள்; நாறு வார் கமழும் விசாலமான; பொழில் சோலைகளாலே; சூழ் தரும் சூழப்பட்டதும்; உலகுக்கு எல்லாம் உலகங்களுக்கு எல்லாம்; தேசமாய் திலகம்போன்று; திகழும் விளங்குவதுமான; மலை திருவேங்கடம் திருவேங்கடம் மலையை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
pEsum recited (by all); in sweet (for the tongue); thirunAmam divine name; ettu ezhuththum the eight divine syllables; solli ninRu reciting once; pinnarum further; pEsuvAr thammai those who keep reciting; uyya to be uplifted; vAngi accepted; piRappu (their) connection in this samsAram; aRukkum one who mercifully eliminates; pirAn the act of the great benefactor; idam abode is; vAsam fragrant; mA best; malar flowers; nARu spreading the fragrance; vAr vast; pozhil by gardens; sUzh tharum being surrounded; ulagukku ellAm for all worlds; thEsamAy giving radiance; thigazhum shining; malai hill; thiruvEngadam thirumalA; adai nenjamE Oh mind! Reach there.

PT 1.8.10

1027 செங்கயல்திளைக்கும்சுனைத் திருவேங்கடத்துஉறைசெல்வனை *
மங்கையர்தலைவன்கலிகன்றி வண்தமிழ்ச்செஞ்சொல் மாலைகள் *
சங்கையின்றித்தரித்துஉரைக்கவல்லார்கள் தஞ்சமதாகவே *
வங்கமாகடல்வையம்காவலராகி வானுலகாள்வரே. (2)
1027 ## செங் கயல் திளைக்கும் சுனைத் * திருவேங்கடத்து உறை செல்வனை *
மங்கையர் தலைவன் கலிகன்றி * வண் தமிழ்ச் செஞ்சொல் மாலைகள் **
சங்கை இன்றித் தரித்து உரைக்க வல்லார்கள் * தஞ்சமதாகவே *
வங்க மா கடல் வையம் காவலர் ஆகி * வான்-உலகு ஆள்வரே-10
1027. ##
sengkayal thiLaikkum sunaith * thiruvEngkadatthuRaiselvanai *
mangkaiyarthalaivan kalikanRi * vaNthamizhc cheNYcholmālaigaL *
sangkaiyinRittharitthu uraikkavallārgaL * thaNYchamadhāgavE *
vangkamākadalvaiyam kāvalarāgi * vānulagāLvarE! 1.8.10

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1027. Kaliyan, the chief of Thirumangai, composed a divine garland of ten Tamil pāsurams with fine words on the precious god of Thiruvenkatam where pretty kayal fish swim happily in mountain springs. If devotees learn and recite these pāsurams faithfully they will rule the world surrounded with large oceans where the waves roll and then go to the spiritual world and rule there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செங் கயல் சிவந்த மீன்கள்; திளைக்கும் விளையாடும்; சுனைத் சுனைகளையுடய; திருவேங்கடத்து திருவேங்கடத்தில்; உறை இருக்கும்; செல்வனை திருமாலைக் குறித்து; மங்கையர் தலைவன் திருமங்கையர் தலைவன்; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; வண் தமிழ் செந்தமிழில் அருளிச் செய்த; செஞ்சொல் சொல் மாலையை; மாலைகள் பாசுரங்களை; சங்கை இன்றி ஸந்தேஹமில்லாமல்; தரித்து அப்யஸித்து; உரைக்க வல்லார்கள் அநுஸந்திக்க வல்லவர்கள்; தஞ்சமதாகவே நிச்சயமாகவே; வங்க கப்பல்கள் நிறைந்த; மா கடல் பெரிய கடலால் சூழப்பட்ட; வையம் காவலர் ஆகி பூலோகத்தை ஆண்ட பின்; வான் உலகு பரமபதத்தையும்; ஆள்வரே ஆளப் பெறுவர்கள்
sem reddish (due to youth); kayal fish; thiLaikkum joyfully living; sunai having ponds; thiruvEngadaththu in thirumalA; uRai eternally residing; selvanai on Sriya:pathi (divine consort of SrI mahAlakshmi); mangaiyar for the people of thirumangai region; thalaivan being the king; kali kanRi AzhwAr who rid the defects of kali; vaN beautiful; thamizh with thamizh language; sol mercifully sang; sem honest; mAlaigaL garland of words; dhariththu holding in the heart; uraikka vallArgaL those who can recite; thanjamadhAga firmly; vangam filled with ships; mA vast; kadal surrounded by ocean; vaiyam for earth; kAvalar Agi being the protector; vAn ulagu paramapadham; ALvar will get to rule; sangai inRi Remain without a doubt.

PT 1.9.1

1028 தாயேதந்தையென்றும் தாரமேகிளைமக்களென்றும் *
நோயேபட்டொழிந்தேன் நுன்னைக்காண்பதோராசையினால் *
வேயேய்பூம்பொழில்சூழ் விரையார் திருவேங்கடவா! *
நாயேன்வந்துஅடைந்தேன்நல்கி ஆளென்னைக் கொண்டருளே. (2)
1028 ## தாயே தந்தை என்றும் * தாரமே கிளை மக்கள் என்றும்
நோயே பட்டொழிந்தேன் * நுன்னைக் காண்பது ஓர் ஆசையினால்-
வேய் ஏய் பூம் பொழில் சூழ் * விரை ஆர் திருவேங்கடவா!-
நாயேன் வந்து அடைந்தேன் * நல்கி ஆள் என்னைக் கொண்டருளே-1
1028. ##
thāyEthanNdhaiyenRum * thāramE kiLaimakkaLenRum *
nNOyEpattozhinNdhEn * unnaikkāNbadhOr āsaiyināl *
vEyEypoombozhilsoozh * viraiyār thiruvEngkadavā! *
nNāyEn vanNdhu_adainNdhEn * nNalgi_āLennaikkoNdaruLE. 1.9.1

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1028. I thought that my mother, father, wife and relatives were important. I suffered, became your slave, and like a dog I have come longing to see you in the Thiruvenkatam hills where you stay surrounded with fragrant groves with blooming flowers and thick round bamboo plants. You are my refuge. Give me your grace and protect me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேய் ஏய் மூங்கில்கள் நெருங்கி யிருக்கும்; பூம் பொழில் சூழ் பூஞ்சோலைகள் நிறைந்த; விரையார் மணம் கமழும்; திருவேங்கடவா! திருமலையிலிருப்பவனே!; தாயே தாயே என்றும்; தந்தை என்றும் தந்தையே என்றும்; தாரமே மனைவியே என்றும்; கிளை பந்துக்களே என்றும்; மக்கள் என்றும் பிள்ளைகளே என்றும் இவர்களால்; நோயே பட்டு நோயே அடைந்து; ஒழிந்தேன் பயனற்று போன நான் அதனால்; உன்னைக்காண்பது உன்னையே வணங்க வேண்டும்; ஓர் ஆசையினால் என்ற ஓர் ஆசையினால்; நாயேன் வந்து நாயினும் தாழ்ந்த நான் வந்து; அடைந்தேன் உன்னை சரணம் புகுந்தேன்; நல்கி கிருபை செய்து என்னை; ஆள் என்னைக்கொண்டருளே ஆட் கொண்டருளவேணும்
vEy bamboos; Ey being dense; pU blossomed; virai Ar very fragrant; pozhil sUzh surrounded by garden; thiruvEngadavA oh one who is identified by SrI vEnkatAdhri!; thAyE enRum (one who is not the real mother) as mother; thandhai enRum (one who is not the real father) as father; thAramE enRum (one who is not the real wife) as wife; kiLaiyE enRum (those who are not real relatives) as relatives; makkaLE enRum (those who are not real children) as children; nOy pattu ozhindhEn experienced disaster; nAyEn I who am very lowly as a dog; unnai your highness who are the natural relative; kANbadhu to see; Or AsaiyinAl with the desire; vandhu arriving at your highness- divine feet; adaindhEn I surrendered;; ennai I who am a servitor; nalgi showing mercy; AL koNda aruL kindly accept my service

PT 1.9.2

1029 மானேய்கண்மடவார் மயக்கில்பட்டு * மாநிலத்து
நானேநானாவிதநரகம்புகும் பாவம்செய்தேன் *
தேனேய்பூம்பொழில்சூழ் திருவேங்கடமாமலை * என்
ஆனாய்! வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1029 மான் ஏய் கண் மடவார் * மயக்கில் பட்டு மா நிலத்து
நானே நானாவித * நரகம் புகும் பாவம் செய்தேன்-
தேன் ஏய் பூம் பொழில் சூழ் * திருவேங்கட மா மலை என்
ஆனாய்!-வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-2
1029
mānEy kaNmadavār * mayakkilpattu mānNilatthu *
nNānE nNānāvidha * nNaragampugum pāvamseydhEn *
thEnEy poombozhilsoozh * thiruvEngkadamāmalai *
en_ānāy vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_ātkoNdaruLE. 1.9.2

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1029. Intoxicated, I fell in love with beautiful women with lovely doe-like eyes and I have committed many sins in this large world that will only lead me to hell. You stay in the divine Thiruvenkatam hills surrounded with groves blooming with flowers that drip honey. Where are you? I came to you and you are my refuge, Protect me. I am your slave.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேன் ஏய் வண்டுகள் நிறைந்த; பூம் பொழில் பூஞ்சோலைகளாலே; சூழ் சூழ்ந்த; திருவேங்கட மாமலை திருவேங்கடத்திலிருப்பவனே!; என் ஆனாய்! என் ஸ்வாமியே!; மான் ஏய் கண் மான்போன்ற கண்களையுடைய; மடவார் அழகிகளை; மயக்கில் பட்டு பார்த்து மயங்கி; மா நிலத்து இந்த உலகத்தில்; நானே நானாவித நானே பலவித; நரகம் புகும் நரகங்களிலே; புகும் பாவம் புகுவதற்கான பாவங்களை; செய்தேன் செய்தேன்; வந்து ஆனால் இன்று உன்னை வந்து; அடைந்தேன் சரணம் அடைந்த; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட் கொண்டருளவேணும்
thEn beetles; Ey filled; pU having flowers; pozhil by garden; sUzh surrounded; thiruvEngada mA malai being the one who is having thirumalA as abode; en AnAy oh one who forbears my faults just as an elephant would do!; mAn Ey like that of a deer; kaN eyes; madavAr women who are having humility as well, their; mayakkil in their glance; pattu being captivated; mA nilaththu in the vast earth; nAnAvidha naragam in many types of narakam (hell); pugum to enter; pAvam sin; nAnE I have individually; seydhEn having performed; vandhu came; adaindhEn I held your highness- divine feet as refuge;; adiyEnai I, the servitor; AL koNdu aruLE Kindly accept my service.

PT 1.9.3

1030 கொன்றேன்பல்லுயிரைக் குறிக்கோளொன்றி லாமையினால் *
என்றேனும்இரந்தார்க்கு இனிதாகஉரைத்தறியேன் *
குன்றேய்மேகமதிர் குளிர்மாமலைவேங்கடவா! *
அன்றேவந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1030 கொன்றேன் பல் உயிரைக் * குறிக்கோள் ஒன்று இலாமையினால்
என்றேனும் இரந்தார்க்கு * இனிது ஆக உரைத்து அறியேன்-
குன்று ஏய் மேகம் அதிர் * குளிர் மா மலை வேங்கடவா
அன்றே வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-3
1030
konREn palluyiraik * kuRikkOL onRilāmaiyināl *
enREnum irandhārkku * inidhāga uraitthaRiyEn *
kunREy mEgamadhir * kuLirmāmalai vEngkadavā! *
anRE vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_AtkoNdaruLE. 1.9.3

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1030. O lord of the Venkatam hills, I had no purpose in my life and killed many lives. I never said kind words to those who needed my help. You stay in the flourishing Thiruvenkatam hills where mountain-like clouds float and thunder. I came to you the day I realized my faults. You are my refuge. Protect me. I am your slave.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்று ஏய் மலைபோன்று முழங்கும்; மேகம்அதிர் மேகங்களையுடைய; குளிர் குளிர்ந்த; மாமலை வேங்கடவா! வேங்கடமலையிலிருப்பவனே!; குறிக்கோள் ஒன்று ஆத்மாவைப்பற்றிய அறிவு; இலாமையினால் இல்லாமையினாலே; பல்உயிரை பல பிராணிகளை; கொன்றேன் கொன்றேன்; இரந்தார்க்கு யாசித்தவர்களுக்கு; என்றேனும் ஒருநாளும்; இனிது ஆக இனிமையாக ஒரு வார்த்தை; உரைத்து அறியேன் பதிலளித்ததில்லை; அன்றே வந்து இதை உணர்ந்த அன்றே வந்து; அடைந்தேன் உன்னை பற்றினேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட் கொண்டருளவேணும்
kunRu on the peaks; Ey resting; mEgam clouds; adhir making loud noise; kuLir being cool; mA great; malai vEngadavA oh one who has SrI vEnkatAchalam as your identity!; kuRikkOL knowledge such as discrimination between body and self; onRu none; ilAmaiyinAl due to not having; pal uyirai many creatures; konREn tormented;; irandhArkku for those who begged; inidhAga with good words; enREnum ever; uraiththaRiyEn I, the servitor, who did not say; anRE right then; vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.4

1031 குலந்தானெத்தனையும் பிறந்தேயிறந்தெய்த் தொழிந்தேன் *
நலந்தானொன்றுமிலேன் நல்லதோரறம்செய்துமிலேன் *
நிலம்தோய்நீள்முகில்சேர் நெறியார்திருவேங்கடவா! *
அலந்தேன்வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1031 குலம்-தான் எத்தனையும் * பிறந்தே இறந்து எய்த்தொழிந்தேன்
நலம்-தான் ஒன்றும் இலேன் * நல்லது ஓர் அறம் செய்தும் இலேன்-
நிலம் தோய் நீள் முகில் சேர் * நெறி ஆர் திருவேங்கடவா!-
அலந்தேன் வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-4
1031
kulanNdhānetthanaiyum * piRanNdhE iRanNdheytthozhinNdhEn *
nNalanNdhān_onRumilEn * nNalladhOr_aRamseydhumilEn *
nNilamthOy nNeeLmugilsEr * neRiyār thiruvEngkadavā! *
alanNdhEn vanNdhadainNdhEn * adiyEnai ātkoNdaruLE. 1.9.4

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1031. I was born in many communities in many births and died and was born again and again and I am very tired of being born. I have done nothing good or any good dharma and have gained nothing in my births. You stay in Thiruvenkatam hills where clouds take water from the earth and float in the sky. I came to you and you are my refuge. Protect me. I am your slave.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிலம் தோய் பூமண்டலத்தில் ஸஞ்சரிக்கும்; நீள் முகில் சேர் நீண்ட மேகங்களையுடைய; நெறி ஆர் திரு வேங்கடவா! திருமலையிலிருப்பவனே!; எத்தனையும் குலம் தான் எல்லாக் குலங்களிலும்; பிறந்தே இறந்து பிறப்பதும் இறப்பதுமாக; எய்த்தொழிந்தேன் இளைத்துப் போனேன் அதனால்; நலம் தான் ஒன்றுமிலேன் ஒருவகை நன்மையுமில்லை; நல்லதோர் அறம் நல்ல தருமமொன்றும்; செய்தும் இலேன் செய்ததில்லை; அலந்தேன் பல கஷ்டங்களை அநுபவித்த நான்; வந்து அடைந்தேன் உன்னை வந்து பற்றினேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட்கொண்டருளவேண்டும்
nilam on earth; thOy resting; nIL mugil huge clouds; sEr roaming; neRi path; Ar having; thiruvEngadavA Oh leader of SrI vEnkatAdhri!; eththanai kulamum In every clan; piRandhu iRandhu taking birth and dying; eyththu ozhindhEn having weakened; oru nalamum ilEn not having any goodness; nalladhu having goodness (in getting the result); Or aRamum performance of any sAdhanam (means); seydhilEn not having done; alandhEn I, the servitor, who suffered (in every birth); vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.5

1032 எப்பாவம்பலவும் இவையேசெய்துஇளைத்தொழிந்தேன் *
துப்பா! நின்னடியே தொடர்ந்தேத்தவும்கிற்கின்றிலேன் *
செப்பார்திண்வரைசூழ் திருவேங்கடமாமலை * என்
அப்பா! வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1032 எப் பாவம் பலவும் * இவையே செய்து இளைத்தொழிந்தேன்
துப்பா நின் அடியே * தொடர்ந்து ஏத்தவும் கிற்கின்றிலேன்
செப்பு ஆர் திண் வரை சூழ் * திருவேங்கட மா மலை என்
அப்பா!-வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-5
1032
eppāvampalavum * ivaiyEseydhu iLaitthozhinNdhEn *
thuppā! nNinnadiyE * thodarnNdhEtthavum kiRkinRilEn *
cheppār thiNvaraisoozh * thiruvEngkadamāmalai *
en_appā! vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_ātkoNdaruLE. 1.9.5

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Reference Scriptures

BG. 9-31

Divya Desam

Simple Translation

1032. I have committed many kinds of sin and I have suffered and I am tired. You are omnipotent and I do not even have the strength to come to you and worship your feet. You stay in majestic Thiruvenkatam surrounded by mighty hills and praised by all. O my father, you are my refuge. Protect me. I am your slave.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செப்புஆர் திண் செப்புப் போன்ற திடமான; வரை சூழ் மலைகளாலே சூழப்பட்ட; திருவேங்கட மாமலை திருமலையிலிருப்பவனே!; துப்பா! சக்தியுடையவனே!; என் அப்பா! என் நாதனே!; எப்பாவம் பலவும் பலவித பாபங்களை; இவையே செய்து செய்து; இளைத்தொழிந்தேன் இளைத்தொழிந்தேன்; நின் அடியே உன் திருவடிகளை; தொடர்ந்து ஏத்தவும் பின்பற்றி பக்தியுடன்; கிற்கின்றிலேன் துதிக்கவும் சக்தியற்றவனானேன்; வந்து அடைந்தேன் உன்னையே வந்து அடைந்தேன்; அடியேனை தொண்டனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட்கொண்டருளவேணும்
seppu Ar like copper which is protective; thiN firm; varai by hills; sUzh surrounded; thiruvEngada mA malai being the one who is having thirumalA as his abode; en for followers like me; appA Oh benefactor!; thuppA Oh one who is capable!; eppAvam palavum ivaiyE these many types of sins; seydhu performed; iLaiththozhindhEn became sorrowful (on hearing about the results of such sins); nin adi your highness- divine feet; thudarndhu followed; Eththavum to surrender with bhakthi; kiRkinRilEn being incapable; vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.6

1033 மன்னாய்நீர்எரிகால் மஞ்சுலாவும்ஆகாசமுமாம் *
புண்ணாராக்கைதன்னுள் புலம்பித்தளர்ந்து எய்த்தொழிந்தேன் *
விண்ணார்நீள்சிகர விரையார்திருவேங்கடவா! *
அண்ணா! வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1033 மண் ஆய் நீர் எரி கால் * மஞ்சு உலாவும் ஆகாசமும் ஆம்
புண் ஆர் ஆக்கை-தன்னுள் * புலம்பித் தளர்ந்து எய்த்தொழிந்தேன்-
விண் ஆர் நீள் சிகர * விரைஆர் திருவேங்கடவா!-
அண்ணா வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-6
1033
mannāy nNeererikāl * maNYchulāvum āgāsamumām *
puNNārākkaithannuL * pulambitthaLarnNdhu_ eytthozhinNdhEn *
viNNār nNeeLsigara * viraiyār thiruvEngkadavā! *
aNNā! vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_ātkoNdaruLE. 1.9.6

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1033. I am caught in this wounded body that is made of earth, water, fire, wind and the sky where clouds float and I have suffered, cried, and grown tired and weak. You stay in the fragrant Thiruvenkatam hills with tall peaks that touch the sky. I have come to you—you are my refuge. Protect me. I am your slave.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண் ஆர் ஆகாசத்தளவு; நீள் உயர்ந்திருக்கும்; சிகர கொடுமுடிகளையுடைய; விரையார் மணம் மிக்க; திருவேங்கடவா! திருமலையிலிருப்பவனே!; மண் ஆய் நீர் எரி பூமி ஜலம் அக்நி; கால் வாயு ஆகியவைகளாய்; மஞ்சு உலாவும் மேகங்கள் உலாவும்; ஆகாசமும் ஆம் ஆகாசமும் ஆக ஐந்து பூதத்தினாலான; புண் ஆர் வியாதிகள் நிறைந்த; ஆக்கை தன்னுள் சரீரத்தில்; புலம்பி அகப்பட்டு; தளர்ந்து கதறியழுது உடல்; எய்த்தொழிந்தேன் மிகவும் மெலிந்து ஒழிந்தேன்; அண்ணா! ஸ்வாமியே!; வந்து அடைந்தேன் உன்னை வந்து அடைந்தேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட்கொண்டருளவேணும்
viN sky; Ar to touch; nIL tall; sigaram peaks; virai fragrance; Ar having; thiruvEngadavA Oh one who has thirumalA as your abode!; aNNA Oh one has all types of relationships!; maNNAy being earth; nIrAy being water; eriyAy being fire; kAlAy being air; manju clouds; ulAvum roaming; AkAsamumAm being sky, hence, being made of the five great elements; puN Ar resembling a wound; Akkai thannuL (being held captive) in the body; pulambi calling out; thaLarndhu becoming weakened; eyththu ozhindhEn I who have become very tired; vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.7

1034 தெரியேன்பாலகனாய்ப் பலதீமைகள்செய்துமிட்டேன் *
பெரியேனாயினபின் பிறர்க்கேயுழைத்துஏழையானேன் *
கரிசேர்பூம்பொழில்சூழ் கனமாமலைவேங்கடவா! *
அரியே! வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1034 தெரியேன் பாலகனாய்ப் * பல தீமைகள் செய்துமிட்டேன்
பெரியேன் ஆயினபின் * பிறர்க்கே உழைத்து ஏழை ஆனேன்-
கரி சேர் பூம் பொழில் சூழ் * கன மா மலை வேங்கடவா!-
அரியே வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-7
1034
theriYEn pālaganāyp * palatheemaigaL seydhumittEn *
periyEnāyinapin * pirarkkE uzhaitthuEzhaiyānEn *
karisEr poombozhilsoozh * kanamāmalai vEngkadavā!, *
ariyE! vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_ātkoNdaruLE. 1.9.7

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1034. When I was young, I did not know anything and did many wrong things. After I became older, I worked hard for others and became poor. You, strong as a lion, stay in the Thiruvenkatam hills surrounded by beautiful blooming groves where many elephants live. I have come to you and you are my refuge. I am your slave. Protect me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரி சேர் யானைகள் இருக்கும்; பூம் பொழில் அழகிய சோலைகளாலே; சூழ் சூழ்ந்த; கன மா திடமான பெரிய; மலை வேங்கடவா திருமலையிலே; வாழ்பவனே! இருப்பவனே!; அரியே! ஸிம்மம்போன்றவனே!; பாலகனாய் பாலகனாயிருந்தபோது; தெரியேன் அறிவில்லாதவனாய்; பல தீமைகள் பல பாவங்களை; பெரியேன் பெரிவனாக; ஆயினபின் ஆனபின்பு; பிறர்க்கே உழைத்து பிறர்க்கே உழைத்து; ஏழை ஆனேன் ஏழை ஆனேன்; வந்து இன்று உன்னை வந்து; அடைந்தேன் அடைந்தேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட்கொண்டருளவேணும்
kari elephants; sEr present in abundance; pU filled with flowers; pozhil by garden; sUzh surrounded; kanam firm; mA malai huge mountain; vEngadavA Oh one who is having thirumalA as your residence!; ariyE Oh lion!; pAlaganAy while being a child; theiryEn being ignorant; pala thImaigaL (further) many cruel acts; seydhumittEn having performed; periyEn Ayina pin after becoming a youth; piRarkkE needed for others; uzhaiththu searched and gave; Ezhai AnEn I, the servitor, lost my ability (now); vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.8

1035 நோற்றேன்பல்பிறவி நுன்னைக்காண்பதோராசையினால் *
ஏற்றேனிப்பிறப்பே இடருற்றனனெம்பெருமான்! *
கோல்தேன் பாய்ந்தொழுகும் குளிர்சோலைசூழ்வேங்கடவா! *
ஆற்றேன்வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1035 நோற்றேன் பல் பிறவி * நுன்னைக் காண்பது ஓர் ஆசையினால்
ஏற்றேன் இப் பிறப்பே * இடர் உற்றனன்-எம் பெருமான்
கோல் தேன் பாய்ந்து ஒழுகும் * குளிர் சோலை சூழ் வேங்கடவா
ஆற்றேன் வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-8
1035
nNORREn palpiRavi * unnaikkāNbadhOr āsaiyināl *
ERREn ippiRappE * idaruRRanan emberumān! *
kOlthEn pāynNdhozhugum * kuLirsOlaisoozh vEngkadavā! *
āRREn vanNdhadainNdhEn * adiyEnai ātkoNdaruLE. 1.9.8

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1035. I did tapas in many births because I longed to see you. O lord, I have worshiped you in this birth always, yet I still suffer living on this earth. You stay in the Thiruvenkatam hills surrounded by flourishing groves where honey from the branches flows. I cannot bear the troubles that I have in these births. I have come to you and you are my refuge. I am your slave. Protect me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோல் தேன் கோல்களிலிருந்து தேன்; பாய்ந்து ஒழுகும் பாய்ந்து ஒழுகும்; குளிர் குளிர்ந்த; சோலை சோலைகள்; சூழ் சூழ்ந்த; வேங்கடவா! திருமலையிலிருப்பவனே!; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; பல் பிறவி பல பிறவிகளில்; நோற்றேன் பாபங்களைச் செய்தேன்; உன்னை உன்னை; காண்பது காணவேண்டும் என்கிற; ஓர் ஆசையினால் ஓர் ஆசையினால்; இப் பிறப்பே இந்த ஜந்மத்திலே; ஏற்றேன் உனக்கு தாஸனானேன்; இடர் இன்னமும் நேரக்கூடிய; உற்றனன் பிறவிகளை நினைத்து; ஆற்றேன் வருந்தினேன் பிறகு; வந்து உன்னை வந்து; அடைந்தேன் அடைந்தேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட்கொண்டருளே ஆட்கொண்டருளவேணும்
kOl from poles; thEn honey; pAyndhu overflowing; ozhugum flooding; kuLir cool; sOlai sUzh surrounded by gardens; vEngadavA Oh one who is having thirumalA as residence!; em for us, devotees; perumAn Oh great benefactor!; pal piRavi to take many births; nORREn I, the servitor, who performed sAdhanAnushtAnam (other upAyams such as bhakthi yOgam); ERREn I became qualified (to receive your highness- merciful glance); (due to that); unnai your highness; kANbadhu to see; Or a; AsaiyinAl with the desire; ippiRappE in this birth itself; idar uRRanan I became worried;; ARREn being unable to tolerate (the repetitive births); vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.9

1036 பற்றேல்ஒன்றுமிலேன் பாவமேசெய்துபாவியானேன் *
மற்றேலொன்றறியேன் மாயனே! எங்கள்மாதவனே! *
கல்தேன்பாய்ந்தொழுகும் கமலச்சுனைவேங்கடவா! *
அற்றேன்வந்தடைந்தேன் அடியேனை ஆட்கொண்டருளே.
1036 பற்றேல் ஒன்றும் இலேன் * பாவமே செய்து பாவி ஆனேன்
மற்றேல் ஒன்று அறியேன் * மாயனே எங்கள் மாதவனே
கல் தேன் பாய்ந்து ஒழுகும் * கமலச் சுனை வேங்கடவா!-
அற்றேன் வந்து அடைந்தேன் * அடியேனை ஆட் கொண்டருளே-9
1036
paRREl onRumilEn * pāvamEseydhu pāviyānEn *
maRREl onRariyEn * māyanE! engkaLmādhavanE! *
kalthEn pāynNdhozhugum * kamalacchunai vEngkadavā!,
aRREn vanNdhadainNdhEn * adiyEnai_ātkoNdaruLE. 1.9.9

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1036. I have no one to depend on. Committing only sins I became a sinner— I don’t know how to do anything else. Māyan, you are our Madhavan, god of the Thiruvenkatam hills where lotuses bloom in the springs and honey flows on the slopes. I have come to you and you are my refuge. I am your slave. Protect me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாயனே! மாயனே!; எங்கள் மாதவனே! எங்கள் மாதவனே!; கல்தேன் மலைக் குகைகளிலிருந்து கல்தேன்; பாய்ந்து ஒழுகும் பாய்ந்து பெருகும்; கமலச் சுனை தாமரைச் சுனைகளையுடைய; வேங்கடவா! திருவேங்கடத்தில் இருப்பவனே!; பற்றேன் ஒன்றும் ஒருவிதமான பற்றும்; இலேன் இல்லாதவனாய்; பாவமே செய்து பாவங்களையே செய்து; பாவி ஆனேன் பாவி ஆனேன்; மற்றேல் ஒன்று வேறு ஒரு உபாயமும்; அறியேன் அறியாதவனான நான்; அற்றேன் உனக்கு கைங்கர்யம் செய்யவே; வந்து அடைந்தேன் உன்னை வந்து அடைந்தேன்; அடியேனை தாஸனான என்னை; ஆட் கொண்டருளே ஆட் கொண்டருள வேணும்
mAyanE Oh one who has amazing qualities and activities!; engaL (makes you tolerate) our (mistakes); mAdhavanE Oh one who is dear to periya pirAtti!; kal thEn honey placed in the cave in mountain; pAyndhu ozhugum greatly flooding; kamalam filled with lotus flowers; sunai having waterfalls; vEngadavA Oh eternal resident of thirumalA!; onRu paRRu any foundation (such as good deed); ilEn not having; pAvamE seydhu performing sins only (due to that); pAviyAnEn being sinner; maRRu other upAyams; onRum even a little bit; aRiyEn I, the servitor, who do not know; aRREn became completely existing for your highness; vandhu adaindhEn I came and surrendered;; adiyEnai At koNdu aruL kindly accept my service.

PT 1.9.10

1037 கண்ணாய்ஏழுலகுக்குஉயிராய எங்கார்வண்ணனை *
விண்ணோர் தாம்பரவும் பொழில்வேங்கடவேதியனை *
திண்ணார்மாடங்கள்சூழ் திருமங்கையர்கோன்கலியன் *
பண்ணார்பாடல்பத்தும்பயில்வார்க்குஇல்லைபாவங்களே. (2)
1037 ## கண் ஆய் ஏழ் உலகுக்கு உயிர் ஆய * எம் கார் வண்ணனை
விண்ணோர்-தாம் பரவும் * பொழில் வேங்கட வேதியனை
திண் ஆர் மாடங்கள் சூழ் * திரு மங்கையர்-கோன் கலியன்
பண் ஆர் பாடல் பத்தும் * பயில்வார்க்கு இல்லை பாவங்களே-10
1037
##
kaNNāy Ezhulagukku uyirāya * engkārvaNNanai *
viNNOrthāmparavum * pozhilvEngkada vEdhiyanai *
thiNNārmādangkaLsoozh * thirumangkaiyarkOn_kaliyan *
paNNārpādalpatthum * payilvārkkillai pāvangkaLE. 1.9.10

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1037. Kaliyan, the chief of Thirumangai surrounded with strong beautiful palaces composed ten musical pāsurams praising the dark cloud-colored god, as precious as eyes for all and the life of all creatures of the seven worlds. He, the creator of the Vedās, is praised by the gods in the sky and he stays in the Thiruvenkatam hills surrounded by flourishing groves. If devotees learn and sing these ten pāsurams they will experience no results of their karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏழு உலகுக்கு ஏழு உலகங்களுக்கும்; கண் ஆய் கண் போன்றவனும்; உயிர் ஆய உயிர் போன்றவனும்; எம் கார் மேகம் போன்ற; வண்ணனை நிறத்தையுடையவனும்; விண்ணோர் தாம் நித்ய ஸூரிகளும்; பரவும் வந்து துதிக்க; பொழில் சோலை சூழ்ந்த; வேங்கட திருமலையிலே இருக்கும்; வேதியனை வேதத்தால் சொல்லப்படும் பெருமானை; திண் ஆர் மாடங்கள் திடமான மாடங்கள்; சூழ் சூழ்ந்த திருமங்கையில்; திருமங்கையர் கோன் திருமங்கை மன்னன்; கலியன் என்கிற திருமங்கை ஆழ்வார்; பண்ணார் அருளிச்செய்த பண்ணோடு கூடிய; பாடல் பத்தும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; பயில்வார்க்கு கற்பவர்களுக்கு; இல்லை பாவங்களே பாவங்கள் தொலைந்து போகும்
Ezh ulagukku for the seven worlds; kaNNAy like eyes; uyirAy being like prANan (vital air); em to give enjoyment for us, the devotees; kAr cloud like; vaNNan having divine complexion; viNNOr thAm even nithyasUris; paravum praise; pozhil having gardens; vEngadam being the resident of thirumalA; vEdhiyanai on sarvESvaran, who is spoken by vEdham; thiN Ar firm; mAdangaL sUzh surrounded by mansions; thirumangaiyar for the residents of thirumangai region; kOn the king; kaliyan mercifully spoken by AzhwAr; paN Ar having tune; paththup pAdalum ten pAsurams; payilvArkku those who learn and practice; pAvangaL hurdles; illai will be destroyed.

PT 1.10.1

1038 கண்ணார்கடல்சூழ் இலங்கைக்குஇறைவன்தன் *
திண்ணாகம்பிளக்கச் சரம்செலஉய்த்தாய்! *
விண்ணோர்தொழும் வேங்கடமாமலைமேய *
அண்ணா! அடியேனிடரைக் களையாயே. (2)
1038 ## கண் ஆர் கடல் சூழ் * இலங்கைக்கு இறைவன்-தன்
திண் ஆகம் பிளக்கச் * சரம் செல உய்த்தாய்
விண்ணோர் தொழும் * வேங்கட மா மலை மேய
அண்ணா அடியேன் * இடரைக் களையாயே-1
1038. ##
kaNNār kadalsoozh * ilangkaikku iRaivan_than *
thiNNāgam piLakkach * chalamsela uytthāy! *
viNNOrthozhum * vEngkada māmalaimEya *
aNNā! adiyEn * idaraikkaLaiyāyE. 1.10.1

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1038. O lord, you who crossed the ocean and fought and killed the king of Lankā surrounded by oceans stay in the majestic Thiruvenkatam hills, worshiped by the gods in the sky. I am your slave. Remove my troubles.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணார் விசாலமான; கடல் சூழ் கடலாலே சூழப்பட்ட; இலங்கைக்கு இலங்கை தலைவன்; இறைவன் தன் இராவணனுடைய; திண் ஆகம் திடமான சரீரம்; பிளக்க பிளந்துபோகும் படி; சரம் செல அம்புகளை; உய்த்தாய்! செலுத்தினவனே!; விண்ணோர் தொழும் தேவர்கள் வணங்கும்; வேங்கட மா மலை மேய திருமலையிலே; அண்ணா! ஸகலவித பந்துவுமாக; அடியேன் இருக்கும் பெருமானே!; இடரைக் என் துன்பங்களை; களையாயே நீக்கியருள வேணும்
kaN Ar Vast; kadal sUzh being surrounded by ocean; ilangaikku for lankA; iRaivan than the leader, rAvaNa-s; thiN firm; Agam body; piLakka to split [into two]; saram arrows; sela to be shot; uyththAy the one who directed; viNNOr dhEvathAs such as brahmA et al; thozhum to surrender; mA great; vEngada malai in thirumalA; mEya residing eternally; aNNA oh one who is all types of relationship!; adiyEn the servitor, my; idarai sorrow; kaLaiyAy kindly eliminate.

PT 1.10.2

1039 இலங்கைப்பதிக்கு அன்றுஇறையாய * அரக்கர்
குலம்கெட்டுஅவர்மாளக் கொடிப்புள்திரித்தாய்! *
விலங்கல்குடுமித் திருவேங்கடம்மேய *
அலங்கல்துளபமுடியாய்! அருளாயே.
1039 இலங்கைப் பதிக்கு * அன்று இறை ஆய அரக்கர்
குலம் கெட்டு அவர் மாளக் * கொடிப் புள் திரித்தாய்
விலங்கல் குடுமித் * திருவேங்கடம் மேய
அலங்கல் துளப முடியாய் * அருளாயே-2
1039
ilangkaippadhikku * anRu_iRaiyāya *
arakkarkulamkettu _avarmāLak * kodippuLthiritthāy! *
vilangkalkudumith * thiruvEngkadammEya *
alangkal thuLabamudiyāy! * aruLāyE. 1.10.2

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1039. O lord, you who are adorned with a thulasi garland, fought and destroyed the clan of Rakshasās and the king of Lankā and raised your Garudā banner stay in the Thiruvenkatam hills that has tall peaks. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இலங்கைப் பதிக்கு லங்காபுரிக்கு; அன்று எக்காலத்திலும்; இறை ஆய அரசர்களாயிருந்த; அரக்கர் குலம் அரக்கர் குலம்; கெட்டு கெட்டு; அவர் மாள அவர்கள் மாளும்படி; கொடிப் புள் கருடனைக் கொடியாகக் கொண்டு; திரித்தாய்! திரிந்து அவர்களை அழித்தாய்; விலங்கல் சந்திர ஸூர்யர்கள் விலகும்படியான; குடுமி சிகரங்கள் உள்ள; திருவேங்கடம் மேய திருமலையிலிருக்கும்; துளப முடியாய் திருத்துழாய் மாலையை; அலங்கல்! அணிந்தவனே!; அருளாயே எனக்கு அருள் புரிவாயே!
ilangaip padhikku for the city of lankA; enRu always; iRaiyAya being kings; arakkar kulam demoniac clan; avar those demons such as mAli etc; kettu having their state damaged; mALa to die; kodi being the flag; puL (climbing) periya thiruvadi (garudAzhwAr); thiriththAy one who made to roam around; vilangal (chandhra (moon) and sUrya (sun)) move away from their paths; kudumi having tall peaks; thiruvEngadam on thirumalA which is known as thiruvEngadam; mEya being the one who eternally resides; thuLabam made with thiruththuzhAy (thuLasi); alangal decorated with garland; mudiyAy oh one who is having divine crown!; aruLAy You should mercifully protect me.

PT 1.10.3

1040 நீரார்கடலும் நிலனும்முழுதுண்டு *
ஏராலமிளந்தளிர்மேல் துயில்எந்தாய்! *
சீரார்திருவேங்கடமாமலைமேய *
ஆராவமுதே! அடியேற்கு அருளாயே.
1040 நீர் ஆர் கடலும் * நிலனும் முழுது உண்டு
ஏர் ஆலம் இளந் தளிர்மேல் * துயில் எந்தாய்
சீர் ஆர் * திருவேங்கட மா மலை மேய
ஆரா அமுதே * அடியேற்கு அருளாயே-3
1040
nNeerārkadalum * nNilanum muzhudhuNdu *
Erālam_iLanNdhaLirmEl * thuyil enNdhāy! *
seerār * thiruvEngkadamāmalaimEya *
ārāvamudhE! * adiyERkaruLāyE. 1.10.3

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1040. You are sweet nectar. You, my father, who swallowed the whole world and the ocean with its abundant water and rested on a beautiful soft fresh banyan leaf stay in the famous Thiruvenkatam hills. I am your slave. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீர் ஆர் நீர் நிரம்பியிருக்கும்; கடலும் கடலையும்; நிலனும் பூமியையும்; முழுது உண்டு அனைத்தையும் முழுதும்; உண்டு பிரளய காலத்தில் உண்டு; ஏர் ஆலம் அழகிய ஆலிலை; இளந்தளிர் இளந்தளிர் மேல்; துயில் எந்தாய்! துயின்ற எம்பெருமானே!; சீர் ஆர் செல்வச்செழிப்பு நிறைந்த; திரு வேங்கட திருவேங்கடமலையில்; மா மலை மேய இருப்பவனே!; ஆரா அமுதே! ஆரா அமுதே!; அடியேற்கு தாஸனான என்னை; அருளாயே காத்தருள வேண்டும்
nIr Ar filled with water; kadalum ocean; nilanum earth; muzhudhu and all other objects; uNdu consumed; Er beautiful; iLam very tender; Alam thaLir mEl on the peepal leaf; thuyil mercifully resting; endhAy Oh one who is the protector for those who are like me!; sIr Ar Having abundant wealth; mA great; thiruvEngada malai on thirumalA; mEya residing eternally; ArA not satiating (even if enjoyed forever); amudhE Oh one who is enjoyable like nectar!; adiyERku for me, the servitor; aruLAy show your mercy.

PT 1.10.4

1041 உண்டாஉறிமேல் நறுநெய்அமுதாக *
கொண்டாய்குறளாய் நிலம்ஈரடியாலே *
விண்தோய்சிகரத் திருவேங்கடம்மேய *
அண்டா! அடியேனுக்கு அருள்புரியாயே.
1041 உண்டாய்-உறிமேல் * நறு நெய் அமுது ஆக
கொண்டாய்-குறள் ஆய் * நிலம் ஈர் அடியாலே
விண் தோய் சிகரத் * திருவேங்கடம் மேய
அண்டா அடியேனுக்கு * அருள்புரியாயே-4
1041
uNdāy uRimEl * nNaRu_ney amudhāga *
koNdāy kuRalāy * nNilam_eeradiyālE *
viNthOy sigarath * thiruvEngkadammEya,
aNdā! * adiyEnukku aruLpuriyāyE. 1.10.4

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1041. You, the god of the gods who stole the fragrant butter from the uri and ate it as if it were nectar, and took the form of a dwarf, measured the world and the sky with your two feet stay in the Thiruvenkatam hills with peaks that touch the sky. I am your slave. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உறிமேல் உறிகளின் மேல் வைக்கப்பட்டிருந்த; நறு நெய் நல்ல நெய்யை; அமுதாக அம்ருதமாக; உண்டாய் கொண்டு உண்டாய்; குறள் ஆய் நிலம் வாமநனாகி பூமியை; ஈர் அடியாலே இரண்டடியாலே; கொண்டாய் அளந்து கொண்டவனே!; விண் தோய் ஆகாசம் வரை உயர்ந்த; சிகர சிகரத்தையுடைய; திரு வேங்கடம் மேய திருவேங்கடத்திலிருக்கும்; அண்டா! தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனே!; அடியேனுக்கு என்னை; அருள்புரியாயே காத்தருள வேண்டும்
uRi mEl placed on the ropes hanging down from ceiling; naRu ney pure ghee; amudhAga as nectar; uNdAy Oh one who mercifully ate!; kuRaLAy mercifully incarnating as vAmana; nilam earth; IradiyAlE with two steps; koNdAy Oh one who measured and accepted!; viN thOy tall to reach up to paramapadham; sigaram having peak; thiruvEngadam in thirumalA; mEya one who remains firmly; aNdA Oh controller of dhEvas who live inside the oval shaped world!; adiyEnukku for me, the servitor; aruL puriyAy mercifully grant the opportunity to serve you.

PT 1.10.5

1042 தூணாய்அதனூடு அரியாய்வந்துதோன்றி *
பேணாஅவுணனுடலம் பிளந்திட்டாய்! *
சேணார்திருவேங்கட மாமலைமேய *
கோணாகணையாய்! குறிக்கொள்எனைநீயே.
1042 தூண் ஆய் அதனூடு * அரியாய் வந்து தோன்றி
பேணா அவுணன் உடலம் * பிளந்திட்டாய்
சேண் ஆர் * திருவேங்கட மா மலை மேய
கோள் நாகணையாய் * குறிக்கொள் எனை நீயே-5
1042
thooNāy adhanoodu * ariyāyvanNdhuthOnRi *
pENA_avuNan_udalam * piLanNdhittāy! *
sENār thiruvEngkada * māmalaimEya, *
kONAgaNaiyāy! * kuRikkoL enainNeeyE. 1.10.5

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1042. You, the god of the tall majestic Thiruvenkatam hills, took the form of a pillar, split it open, emerged from it in the form of a man-lion and killed the Asuran Hiranyan. Your arrows never fail to hit their targets. Protect me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தூண் ஆய் அதனூடு தூணிலிருந்து; அரியாய் நரசிம்மனாய்; வந்து தோன்றி வந்து தோன்றி; பேணா அவுணன் இரணியனின்; உடலம் பிளந்திட்டாய்! உடலை பிளந்தவனே!; சேண் ஆர் மிக உயர்ந்த; திரு வேங்கட திரு வேங்கடம் என்னும்; மா மலை மேய திருமலையிலே இருக்கும்; கோள் மிடுக்கையுடைய; நாகணையாய்! ஆதிசேஷன் மீது துயில்பவனே!; எனை நீயே நீயே என்னை; குறிக் கொள் காத்தருள வேண்டும்
thUNAy being a mere pillar; adhanUdu inside it; ariyAy being narasimha; vandhu thOnRi came and incarnated; pENA one who did not respect; avuNan hiraNya-s; udalam chest; piLandhittAy oh one who split it into two and threw it down!; sEN Ar being very tall; mA having great glory; thiruvEngada malai on thirumalA; mEya residing firmly; kOL strong; nAgam thiruvanandhAzhwAn (AdhiSEsha); aNaiyAy Oh one who has as divine mattress!; enai me, the servitor; I your highness; kuRikkoL should consider in your divine heart.

PT 1.10.6

1043 மன்னா இம்மனிசப்பிறவியைநீக்கி *
தன்னாக்கித் தன்னின்னருள்செய்யும்தலைவன் *
மின்னார்முகில்சேர் திருவேங்கடம்மேய *
என்னானைஎன்னப்பன் என்நெஞ்சிலுளானே.
1043 மன்னா * இம் மனிசப் பிறவியை நீக்கி
தன் ஆக்கித் * தன் இன் அருள் செய்யும் தலைவன்
மின் ஆர் முகில் சேர் * திருவேங்கடம் மேய
என் ஆனை என் அப்பன் * என் நெஞ்சில் உளானே-6
1043
mannā * immanisappiRaviyai neekki *
thannākith * thanninaruL seyyumthalaivan *
minnār mugilsEr * thiruvEngkadammEya *
ennānai ennappan * enneNYchiluLānE. 1.10.6

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1043. The matchless god, my king who himself is me, saved me from never-ending births on the earth and gives me his sweet grace. He stays in the Thiruvenkatam hills where clouds float with shining lightning- and he is my dear father and he is in my heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னா இம் மனிச நிலையில்லாத; பிறவியை இந்த மனித ஜன்மத்தை; நீக்கி விடுவித்து; தன் ஆக்கி தனக்கு ஆளாக்கிக்கொண்டு; தன் இன் தனது பரமகிருபையை; அருள் செய்யும் அருளிச் செய்யும்; தலைவன் தலைவன்; மின் ஆர் மின்னலோடுகூடின; முகில் சேர் மேகங்கள்; திரு வேங்கடம் மேய திருமலையிலே; என் ஆனை என் ஆனை போன்ற அழகையுடைய; என் அப்பன் எம்பெருமான்; என் நெஞ்சில் உளானே என் மனதில் உள்ளானே
mannA impermanent; i this; manisap piRaviyai human birth; nIkki eliminating; than for him; Akki having as a servitor; than his; in aruL great mercy; seyyum showering; thalaivan having leadership; min by lightning; Ar filled with; mugil clouds; sEr have gathered and are residing; thiruvEngadam on thirumalA; mEya firmly residing; en to give enjoyment to me; Anai having a beautiful form like an elephant; en for me; appan being great benefactor; en my; nenjilE in heart; uLAn is eternally residing.

PT 1.10.7

1044 மானேய்மடநோக்கிதிறத்து எதிர்வந்த *
ஆனேழ்விடைசெற்ற அணிவரைத்தோளா *
தேனே! திருவேங்கடமாமலைமேய *
கோனே! என்மனம் குடிகொண்டிருந்தாயே.
1044 மான் ஏய் மட நோக்கி * திறத்து எதிர் வந்த
ஆன் ஏழ் விடை செற்ற * அணி வரைத் தோளா
தேனே * திருவேங்கட மா மலை மேய
கோனே என் மனம் * குடிகொண்டு இருந்தாயே-7
1044
mānE madanNOkki * thiRatthu edhirvanNdha *
ānEzhvidaicheRRa * aNivaraitthOLā! *
thEnE! * thiruvEngkadamāmalai mEya *
kOnE! enmanam * kudikoNdirunNdhāyE. 1.10.7

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1044. You are as sweet as honey and you have hands strong as mountains. You who killed the seven bulls opposing them to marry the doe-eyed Nappinnai stay in rich Thiruvenkatam hills. O my king, you live in my heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மான் ஏய் மட மான் விழியுடைய அழகிய; நோக்கி திறத்து நப்பின்னையைப் பெற; எதிர் வந்த எதிர் வந்த; ஆன் ஏழ் விடை ஏழு ரிஷபங்களை; செற்ற கொன்ற; அணி வரைத் அழகிய மலைபோன்ற திடமான; தோளா! தேனே! தோள்களை யுடையவனே! தேனே!; திருவேங்கட திருவேங்கடமென்னும்; மாமலை மேய! கோனே! திருமலையில் உள்ள அரசே!; என் மனம் குடிகொண்டு என் மனதில் குடி ஏறி; இருந்தாயே எனக்கு அருள் புரிகின்றாய்
mAn deer-s eyes; Ey matching; madam beautiful; nOkki thiRaththu on nappinnaip pirAtti who is having divine eyes; edhir vandha came as hurdle; An (roaming) amidst cows; Ezh vidai the seven bulls; seRRa one who killed; aNi very beautiful; varai firm like mountain; thOLA oh one who is having divine shoulders!; thEnE Oh one who is sweet like honey for me!; mA glorious; thiruvEngadamalai on thirumalA; mEya being the one who permanently resides; kOnE Oh one who enslaved me!; en my; manam mind; kudi koNdu having as abode; irundhAy you remained firmly.

PT 1.10.8

1045 சேயன்அணியன் எனசிந்தையுள்நின்ற
மாயன் * மணிவாளொளி வெண்தரளங்கள் *
வேய்விண்டுஉதிர் வேங்கடமாமலைமேய *
ஆயனடியல்லது மற்றறியேனே.
1045 சேயன் அணியன் * என சிந்தையுள் நின்ற
மாயன் மணி வாள் ஒளி * வெண் தரளங்கள்
வேய் விண்டு உதிர் * வேங்கட மா மலை மேய
ஆயன் அடி அல்லது * மற்று அறியேனே-8
1045
sEyan_aNiyan * enasinNdhaiyuL nNinRamāyan *
maNivāLoLi * veNdaraLangkaL *
vEyviNdudhir * vEngkadamāmalaimEya *
āyanadi_alladhu * maRRu_aRiyEnE. 1.10.8

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1045. Our lord is far and near and he, the Māyan stays in my heart. I know nothing except the feet of the cowherd who stays in the divine Thiruvenkatam hills where white pearls shining like diamonds spill out, splitting open the bamboo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சேயன் பக்தியில்லாதவர்களுக்கு எட்டாதவனும்; அணியன் பக்தர்களுக்கு அருகிலிருப்பவனும்; என சிந்தையுள் என் மனதிலே; நின்ற மாயன் வந்து நின்ற மாயன்; வேய் மூங்கில்; விண்டு பிளவுபட்டு சிந்திக்கிடப்பதான; ஒளி வெண் ஒளியுள்ள வெளுத்த; தரளங்கள் முத்துக்களையும்; வாள் ஒளியுள்ள; மணி ரத்னங்களையும்; உதிர் உதிர்க்குமிடமான; வேங்கட திருவேங்கடமென்னும்; மா மலை மேய திருமலையில் இருக்கும்; ஆயன் கண்ணனுடைய; அடி அல்லது திருவடிகளைத் தவிர; மற்று அறியேனே வேறொன்றையும் அறியேனே
sEyan being unreachable (for those who do not surrender); aNiyan being easily reachable (for those who surrender); ena my; sindhai uL in mind; ninRa one who is eternally residing; mAyan amazing; vEy bamboos; viNdu split; udhir remaining scattered on the ground; oLi radiance; veN having whiteness; tharaLangaL pearls; vAL radiant; maNi having precious gems; mA very glorious; vEngada malai on thirumalA; mEya being the one who is firmly residing; Ayan krishNa, the cowherd-s; adi alladhu other than the divine feet; maRRu anything else; aRiyEn I don-t consider as an entity.

PT 1.10.9

1046 வந்தாய்என்மனம்புகுந்தாய் மன்னிநின்றாய்! *
நந்தாதகொழுஞ்சுடரே எங்கள்நம்பீ! *
சிந்தாமணியே திருவேங்கடம்மேய
எந்தாய்! * இனியான்உன்னை என்றும்விடேனே.
1046 வந்தாய் என் மனம் புகுந்தாய் * மன்னி நின்றாய்-
நந்தாத கொழுஞ் சுடரே * எங்கள் நம்பீ
சிந்தாமணியே * திருவேங்கடம் மேய
எந்தாய்!- இனி யான் உன்னை * என்றும் விடேனே-9
1046
vanNdhāy enmanam pugunNdhāy * manninNinRāy *
nNanNdhādha kozhuNYchudarE * engkaL nNambee! *
chinNdhāmaNiyE * thiruvEngkadammEya enNdhāy! *
iniyān unnai * enRum vidEnE. 1.10.9

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1046. You, our father, our Nambi, our cintamani, are a bright light that never diminishes. You came to me, entered my heart and abide there. O god of the Thiruvenkatam hills, from now on I will not leave you ever.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நந்தாத குறைவில்லாத; கொழுஞ் நிறைந்த; சுடரே! பிரகாசமுடையவனே!; எங்கள் நம்பீ! எங்கள் குறைகளை நீக்குபவனே!; சிந்தாமணியே! வேண்டியதைக் கொடுக்கும் மணியே; திரு வேங்கடம் மேய திருமலையில் இருக்கும்; எந்தாய்! என் தந்தையே!; வந்தாய் நீயாகவே வந்து; என் மனம் என் மனதில்; புகுந்தாய் புகுந்தாய்; மன்னி நின்றாய் மனதில் நிலைத்து நின்றாய்; இனி இனிமேல்; யான் உன்னை நான் உன்னை; என்றும் விடேனே ஒருநாளும் விடமாட்டேன்
nandhAdha continuous; kozhu abundant; sudarE Oh one who is having radiance!; engaL being able to eliminate shortcomings of ours, we being incomplete; nambI Oh complete one!; sindhA (chinthA) just on thinking; maNiyE Oh precious gem (which will fulfil all desires)!; thiruvEngadam On vEnkatAchalam; mEya firmly residing; endhAy oh my relative!; vandhAy You arrived (where I am residing);; en manam in my heart; pugundhAy you entered;; manni ninRAy you firmly remained (in my heart);; ini now onwards; yAn I; unnai you who are the benefactor in this manner; enRum ever; vidEn will not leave.

PT 1.10.10

1047 வில்லார்மலி வேங்கடமாமலைமேய *
மல்லார்திரள்தோள் மணிவண்ணனம்மானை *
கல்லார்திரள்தோள் கலியன்சொன்னமாலை *
வல்லாரவர் வானவராகுவர்தாமே. (2)
1047 ## வில்லார் மலி * வேங்கட மா மலை மேய
மல் ஆர் திரள் தோள் * மணி வண்ணன் அம்மானை
கல் ஆர் திரள் தோள் * கலியன் சொன்ன மாலை
வல்லார்-அவர் * வானவர் ஆகுவர் தாமே-10
1047. ##
villārmali * vEngkadamāmalaimEya *
mallār thiraL_thOL * maNivaNNanammānai *
kallār thiraL_thOL * kaliyan sonnamālai, *
vallāravar * vānavarāguvarthāmE. 1.10.10

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1047. Kaliyan, the poet with strong mountain-like arms composed a garland of pāsurams praising the dear sapphire-colored god of the Thiruvenkatam hills where many hunters with bows live. If devotees learn these pāsurams and praise him they will become gods in the spiritual world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வில்லார் மலி வேடர்கள் நிறைந்த; வேங்கட திருவேங்கடமென்னும்; மா மலை மேய திருமலையிலிருக்கும்; மல் ஆர் திரள் மிடுக்குடைய திரண்ட அழகிய; தோள் தோள்களை யுடையவனும்; மணி வண்ணன் நீலமணி நிறத்தையுடையவனுமான; அம்மானை எம்பெருமானைக் குறித்து; கல் ஆர் திரள் கல் போன்ற திரண்ட; தோள் தோள்களையுடையவரான; கலியன் சொன்ன திருமங்கைமன்னன் அருளிச்செய்த; மாலை இச்சொல்மாலையை பாசுரங்களை; வல்லார் அவர் பொருளோடு ஓதவல்லார்கள்; வானவர் ஆகுவர் தாமே நித்யஸூரிகளாவார்கள்
villAr the divine hunters who always carry bow; mali abundant; vEngada mA malai on thirumalA; mEya one who is residing firmly; mal Ar very strong; thiraL well rounded; thOL shoulders; maNi like a blue gem; vaNNan having divine complexion; ammAnai on sarvESvaran; kal rock; Ar matching; thiraL well rounded; thOL having shoulders; kaliyan AzhwAr; sonna mercifully spoke; mAlai this decad which is in the form of a garland; vallAr avar thAm those who can learn with meanings; vAnavar Aguvar will get to perform kainkaryam like nithyasUris

PT 2.1.1

1048 வானவர்தங்கள்சிந்தைபோலே என் நெஞ்சமே! இனிதுவந்து * மாதவ
மானவர்தங்கள்சிந்தை அமர்ந்துறைகின்றஎந்தை *
கானவரிடுகாரகிற்புகை ஓங்குவேங்கடம்மேவி * மாண்குற
ளான அந்தணற்குஇன்றுஅடிமைத்தொழில்பூண்டாயே. (2)
1048 ## வானவர்-தங்கள் சிந்தை போல * என் நெஞ்சமே இனிது உவந்து * மா தவ
மானவர்-தங்கள் சிந்தை * அமர்ந்து உறைகின்ற எந்தை **
கானவர் இடு கார் அகில்-புகை * ஓங்கு வேங்கடம் மேவி * மாண் குறள்
ஆன அந்தணற்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-1
1048. ##
vānavar thangkaL sindhai pOla * en nNeNYchamE! inidhuvanNdhu *
mādhavam ānavar thangkaL sindhai * amarnNthu uRaikinRa enNdhai *
kānavar idu kāragilpugai * Ongku vEngkadam mEvi *
māNkuRaLāna anNdhaNaRku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE * (2) 2.1.1

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1048. O heart, our father, worshiped by the sages in their hearts, who took the form of a bachelor dwarf, went to Mahabali’s sacrifice and measured the world and the sky, stays in the Thiruvenkatam hills where hunters make fire with wood from akil trees and the smoke rises to the top of the hills. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் நெஞ்சமே! என்னுடைய மனமே!; மா தவம் மானவர் மிக்க தவம் செய்தவர்களின்; தங்கள் சிந்தை நெஞ்சில்; அமர்ந்து உறைகின்ற எந்தை இருக்கும் எம்பெருமானே!; கானவர் வேடர்கள் அகில் மரங்களை; இடு கார் வெட்டி நெருப்பில்; அகில் புகை இடுவதால் உண்டாகும் புகை; ஓங்கு பரவியிருக்கும்; வேங்கடம் மேவி திருவேங்கடத்திலிருக்கும்; மாண் குறள் வாமந ப்ரஹ்மசாரியான; ஆன அந்தணற்கு எம்பெருமானுக்கு; வானவர் தங்கள் நித்யஸூரிகளுடைய; சிந்தை போல ஹ்ருதயத்தில் இனிதாக இருப்பது போல; இனிது உவந்து நன்றாகக் கனிந்து; இன்று அடிமை இப்போது கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
en nenjamE Oh favourable mind!; mA great; thavam having thapas (penance); mAnavar thangaL men, their; sindhai in the heart; amarndhu firmly remaining; uRaiginRa one who is eternally residing; endhai being my lord; kAnavar hunters; kAr dark (due to being very strong); agil (cutting down) agil (Aquilaria agallocha) trees; idu due to placing them (in fire); pugai smoke (to reach and spread); Ongu tall; vEngadam on thirumalA; mEvi one who is eternally residing; mAN beautiful; kuRaLAna assuming the form of vAmana [dwarf]; andhaNaRku for my lord, who is a brAhmaNa; vAnavar thangaL nithyasUris-; sindhai pOla like in their heart; inidhu sweetly; uvandhu arriving joyfully; inRu today; adimaith thozhil in doing kainkaryam; pUNdAyE you are engaged!

PT 2.1.2

1049 உறவுசுற்றமென்றொன்றிலா ஒருவன்உகந்தவர்தம்மை * மண்மிசைப்
பிறவியேகெடுப்பான் அதுகண்டு என்நெஞ்சமென்பாய்! *
குறவர்மாதர்களோடுவண்டுகுறிஞ்சிமருளிசைபாடும் வேங்கடத்து *
அறவனாயகற்கு இன்றுஅடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1049 உறவு சுற்றம் என்று ஒன்று இலா * ஒருவன் உகந்தவர்-தம்மை * மண்மிசைப்
பிறவியே கெடுப்பான் * அது கண்டு என் நெஞ்சம் என்பாய் **
குறவர் மாதர்களோடு * வண்டு குறிஞ்சி மருள் இசை பாடும் * வேங்கடத்து
அறவன் நாயகற்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-2
1049
uRavu suRRam enRu onRillā * oruvan uganNdhavar thammai * maNmisaip
piRaviyE geduppān * adhu kaNdu en nNeNYchamenbāy *
kuRavar mādhargaLOdu * vaNdu kuRiNYchi maruLisai pādum * vEngkadatthu
aRava nNāyagaRku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.2

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1049. O heart, the god of dharma who has no relatives or family and who destroys the future births of his devotees on this earth stays in the Thiruvenkatam hills where gypsy girls and bees sing kurinji songs together. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் நெஞ்சம் என்பாய்! எனது நெஞ்சே!; உறவு பந்துக்கள்; சுற்றம் என்று உறவு முறை என்று சொல்லக்கூடிய; ஒன்று இலா ஒன்றும்; ஒருவன் இல்லாத ஒப்பற்ற எம்பெருமான்; உகந்தவர் தம்மை தானுகந்த பக்தர்களுக்கு; மண் மிசை பிறவியே இப்பூமியில் பிறவியை; கெடுப்பான் தன் அருளாலே போக்குவான் என்னும்; அது கண்டு ஸ்வபாவத்தை கண்டு; குறவர் மாதர்களோடு குறபெண்களோடு; வண்டு வண்டுகள்; குறிஞ்சி மருள் குறிஞ்சி என்னும்; இசைபாடும் பண்ணைப் பாடும்; வேங்கடத்து திருவேங்கடத்திலிருக்கும்; அறவன் தர்மமே உருவான; நாயகற்கு இன்று வடிவையுடைய எம்பெருமானுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
uRavu relatives (based on karma); suRRam paternal relatives; enRu being in this manner; onRu a connection; ilA one who is not having; oruvan being matchless; ugandhavar thammai for those who are dear to him; maN misai on the earth; piRavi birth; keduppAn one who eliminates; kuRavar mAdhargaLOdu with nomadic ladies; vaNdu beetles; kuRinji maruL tune named kuRinji; isai pAdum singing with music; vEngadaththu one who is eternally residing on SrI vEnkatAdhri; aRavan most magnanimous; nAyagaRku for sarvESvaran; adhu kaNdu meditating upon his nature; en nenjam enbAy You who are my mind; inRu now; adimaith thozhil pUNdAyE You are engaged in serving him!

PT 2.1.3

1050 இண்டையாயினகொண்டு தொண்டர்களேத்துவாருறவோடும் * வானிடைக்
கொண்டுபோயிடவும் அதுகண்டுஎன்நெஞ்சமென்பாய்! *
வண்டுவாழ்வடவேங்கடமலை கோயில்கொண்டதனோடும் * மீமிசை
அண்டமாண்டிருப்பாற்கு அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1050 இண்டை ஆயின கொண்டு தொண்டர்கள் * ஏத்துவார் உறவோடும் * வானிடைக்
கொண்டு போய் இடவும் * அது கண்டு என் நெஞ்சம் என்பாய் **
வண்டு வாழ் வட வேங்கட மலை * கோயில் கொண்டு அதனோடும் * மீமிசை
அண்டம் ஆண்டு இருப்பாற்கு * அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-3
1050
iNdaiyāyina koNdu thoNdargaL * Etthuvar uRavOdum *
vānidaikkoNdu pOyidavum * adhukaNdu en nNeNYchamenbāy *
vaNduvāzh vadavEngkadamalai * kOyil koNdadhaNnOdum *
meemisai aNdam ANdiruppāRku * adimaith thozhil pooNdāyE * 2.1.3

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1050. O heart, the lord, the ruler of the earth and the sky who will give Mokshā to his devotees if they take flower garlands and other things and go to his temples and worship him stays in the Thiruvenkatam hills in the north where bees swarm. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் நெஞ்சம் என்பாய் ஓ மனமே!; இண்டை ஆயின மலர் மாலைகளை; கொண்டு ஏந்திக் கொண்டு; ஏத்துவார் துதிக்கும்; தொண்டர்கள் தொண்டர்களை; உறவோடும் அவர்களுடைய உறவினர்களுடன்; கொண்டு போய் கொண்டுபோய்; வானிடை பரமபதத்திலே; இடவும் அது கண்டு சேர்க்கும் கருணையக் கண்டு; வண்டு வாழ் வண்டுகள் மகிழ்ந்து வாழும்; வட வேங்கட மலை திருமலையை; கோயில் கொண்டு கோயிலாகக் கொண்டு; அதனோடும் மீமிசை அண்டம் மேலும் பரமபதத்தை; ஆண்டு இருப்பாற்கு ஆளும் பெருமானுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
en nenjam enbAy Oh favourable mind!; iNdaiyAyina known as flower garlands; koNdu carrying; EththuvAr those who are praising; thoNdargaL servitors; uRavOdum along with their relatives; koNdu pOy carrying from here; vAnidai in paramapadham; ida placed; adhu kaNdu to see that simplicity; vaNdu beetles; vAzh living gloriously; vada vEngada malai thirumalA; kOyil koNdu having it as his abode; adhanOdum with the leelA vibhUthi (samsAram) which includes that thirumalA; mImisai aNdam and nithya vibhUthi which is known as paramAkASam (supreme sky); ANdu iruppARku to the one who rules over; adimaith thozhil pUNdAyE you are engaged in serving him!

PT 2.1.4

1051 பாவியாதுசெய் தாயென் னெஞ்சமே! பண்டுதொண்டு செய்தாரை * மண்மிசை
மேவிஆட்கொண்டுபோய் விசும்பேறவைக்கும்எந்தை *
கோவிநாயகன்கொண்டலுந்துயர் வேங்கடமலையாண்டு * வானவர்
ஆவியாயிருப்பாற்கு அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1051 பாவியாது செய்தாய் * என் நெஞ்சமே பண்டு தொண்டு செய்தாரை * மண்மிசை
மேவி ஆட்கொண்டு போய் * விசும்பு ஏற வைக்கும் எந்தை **
கோவி நாயகன் கொண்டல் உந்து உயர் * வேங்கட மலை ஆண்டு * வானவர்
ஆவியாய் இருப்பாற்கு * அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-4
1051
pāviyādhuseydhāy * en neNYchamE! paNdu thoNdu seydhārai *
maNmisai mEvi ātkoNdu pOy * visumbERavaikkum enNdhai *
kOvinNāyagan koNdal un_dhuyar * vEngkadamalaiyāNdu *
vānavar āviyāy iruppāRku * adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.4

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1051. O heart, what are you doing without worshiping him, our father, the soul of the gods and the beloved of the cowherd women, who protects the devotees who praise him, takes them to the spiritual world from the earth and gives them Mokshā. He stays and rules the high Thiruvenkatam hills where clouds float. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் நெஞ்சமே! என் மனமே!; பாவி யாது செய்தாய் தடுமாறாமல் செய்தாய்; பண்டு முன்பு; மண்மிசை மேவி இப்பூமியில் வந்து அவதரித்து; தொண்டு தொண்டு; செய்தாரை செய்தவர்களை; ஆட்கொண்டு போய் ஆட்படுத்திக்கொண்டு போய்; விசும்புஏற பரமபதத்திலே; வைக்கும் எந்தை வைக்கும் ஸ்வாமியும்; கோவி கோபிகைகளுக்கு; நாயகன் நாதனும்; கொண்டல் மேகத்தளவு; உந்து உயர் உயர்ந்த சிகரமுடைய; வேங்கடமலை வேங்கடமலையை; ஆண்டு ஆண்டுகொண்டு; வானவர் தேவர்களுக்கு; ஆவியாய் உயிராயிருக்கும்; இருப்பாற்கு எம்பெருமானுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
en nenjamE Oh my mind!; pAviyAdhu without fumbling; seydhAy you did;; paNdu previously; thoNdu seydhArai (to uplift) those who served; maNmisai on earth; mEvi mercifully incarnated; AL koNdu engaging (them) in service; pOy carrying them (in archirAdhi mArgam (the path leading to paramapadham) from here); visumbu ERa vaikkum one who places in paramapadham; kOvi nAyagan being dear to SrI gOpikAs; endhai being my lord; koNdal clouds; undhu pushing; uyar tall; vEngada malaiyilE on thirumalA; ANdu ruling over both nithya and leelA vibhUthis; vAnavarkku for nithyasUris; AviyAy iruppARku for the one who is the life; adimaith thozhil pUNdAyE you are engaged in serving him!

PT 2.1.5

1052 பொங்குபோதியும்பிண்டியும்முடைப் புத்தர்நோன்பியர் பள்ளியுள்ளுறை *
தங்கள்தேவரும்தாங்களுமேயாக என்நெஞ்சமென்பாய்! *
எங்கும்வானவர்தானவர் நிறைந்தேத்தும்வேங்கடம்மேவி நின்றருள் *
அங்கணாயகற்கு இன்று அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1052 பொங்கு போதியும் பிண்டியும் உடைப் * புத்தர் நோன்பியர் பள்ளியுள் உறை *
தங்கள் தேவரும் தாங்களுமே ஆக * என் நெஞ்சம் என்பாய் **
எங்கும் வானவர் தானவர் நிறைந்து ஏத்தும் * வேங்கடம் மேவி நின்று அருள் *
அம் கண் நாயகற்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-5
1052
pongku bOdhiyum piNdiyumudaib * butthar nOnbiyar paLLiyuLLuRai *
thangkaL dhEvarum thāngkaLumEyāga * ennNeNYchamenbāy *
engkum vānavar dhānavar niRainNdhEtthum * vEngkadam mEvi nNinRaruL *
angka nāyagaRku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.5

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1052. O heart, the Buddhists fast and worship their god who stays under a bodhi tree and the Jains remain in their Palli and worship their god who stays under a flourishing peepul tree, each performing their own kind of worship. Our god who is praised everywhere by the gods in the sky and the Asurans stays in the Thiruvenkatam hills and gives his grace to all. Become the slave of the beautiful lord now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் நெஞ்சம் என்பாய்! ஓ மனமே!; பொங்கு நன்றாக வளர்ந்திருக்கும்; போதியும் அரசமரத்தையும்; பிண்டியும் அசோகமரத்தையும்; உடை உடையவர்களான; புத்தர் நோன்பியர் பௌத்தரும் சமணரும்; பள்ளியுள் உறை தமது தேவாலயங்களிலுள்ள; தங்கள் தேவரும் தங்கள் தேவதைகளும்; தாங்களுமே தாங்களுமேயாய்; ஆக எங்கும் நிறைந்த போதும்; எங்கும் வானவர் எங்கும் தேவர்களும்; தானவர் நிறைந்து அசுரர்களும் நிறைந்து; ஏத்தும் வணங்கும்; வேங்கடம் மேவி வேங்கடமலையில்; நின்று அருள் இருந்து அருள்செய்கின்ற; அம் கண் நாயகற்கு அழகிய கண்களையுடைய பெருமானுக்கு; இன்று இன்று; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
en nenjam enbAy You who can be desired as -my mind!-; pongu grown well with stems and branches; bOdhiyum arasa (sacred fig) tree; piNdiyum aSOka tree; udai having as refuge; puththar baudhdhas (followers of budhdha philosophy); nOnbiyar amaNas (jainas, followers of jaina philosophy); paLLi uL inside their temples; uRai living; thangaL their; dhEvarum worshippable deity; thAngaLumE Aga to have them only present; engum in all four directions; vAnavar dhEvathAs; dhAnavar asuras; niRaindhu present densely; Eththum praising; vEngadam on thirumalA; mEvi ninRu present firmly; aruL one who fulfils the desires of devotees; angaN having beautiful eyes; nAyagaRku for the sarvaswAmy (lord of all); inRu adimaith thozhil pUNdAyE now, you are engaged in serving him!

PT 2.1.6

1053 துவரியாடையர்மட்டையர் சமண்தொண்டர்கள் மண்டியுண்டுபின்னரும் *
தமரும் தாங்களுமேதடிக்க என்நெஞ்சமென்பாய்! *
கவரிமாக்கணம்சேரும்வேங்கடம்கோயில்கொண்ட கண்ணார்விசும்பிடை *
அமரநாயகற்கு இன்று அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1053 துவரி ஆடையர் மட்டையர் * சமண் தொண்டர்கள் மண்டி உண்டு பின்னரும் *
தமரும் தாங்களுமே தடிக்க * என் நெஞ்சம் என்பாய் **
கவரி மாக் கணம் சேரும் * வேங்கடம் கோயில் கொண்ட கண் ஆர் விசும்பிடை *
அமர நாயகற்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-6
1053
thuvariyādaiyar mattaiyar * samaNthoNdargaL maNdiyuNdu pinnarum *
thamarum thāngkaLumE dhadikka * en nNeNYchamenbāy *
kavarimāk kaNam sErum * vEngkadam kOyil koNda kaNNār visumbidai *
amara nāyagaRku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.6

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1053. O heart, the Jains wear orange clothes and are bald, and with their people they eat together until they become fat. Our god of gods, as precious as eyes stays in the temple in the Thiruvenkatam hills where herds of deer live. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துவரி காஷாய வஸ்த்ரம்; ஆடையர் அணிந்தவர்களாய்; மட்டையர் மொட்டைத்தலையுடன்; சமண் தொண்டர்கள் இருக்கும் சமணர்கள்; மண்டி ஒருவர்க்கொருவர் போட்டியிட்டுக்கொண்டு; உண்டு உணவுகளை; பின்னரும் உட்கொண்டு அதனால்; தமரும் அவர்களும்; தாங்களுமே அவர்களைச் சேர்ந்தவர்களும்; தடிக்க உடல் தடித்துக்கிடக்க; என் நெஞ்சம் என்பாய்! ஓ மனமே!; கவரி மா கவரிமான்கள்; கணம் கூட்டம் கூட்டமாக; சேரும் சேர்ந்திருக்கப்பெற்ற; வேங்கடம் திருமலையை; கோயில் கோயிலாக; கொண்ட கொண்டவனும்; கண் ஆர் விசாலாமான; விசும்பிடை பரமபதத்திலேயுள்ள; அமரர் நாயகற்கு இன்று நித்யஸூரிகளுக்குத் தலைவனுக்கு இன்று; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
thuvari saffronised; Adaiyar having cloth; mattaiyar having tonsured head; samaN thoNdargaL those who follow kshapaNa (jaina) matham; maNdi remaining close to each other; uNdu eat; pinnarum subsequently; thamarum their relatives; thAngaLumE them too; thadikka becoming fat (due to eating as pleased); en nenjam enbAy You, who are my mind; kavari mA animals having fur; kaNam herds; sErum gathering; vEngadam thirumalA; kOyil koNda having as abode; kaN Ar spacious; visumbu idai residing in paramapadham; amarar for nithyasUris; nAyagaRku for the lord; inRu adimaith thozhil pUNdAyE now, you are engaged in serving him!

PT 2.1.7

1054 தருக்கினால்சமண்செய்து சோறுதண்தயிரினால்திரளை * மிடற்றிடை
நெருக்குவார்அலக்கணதுகண்டு என்நெஞ்சமென்பாய்! *
மருட்கள்வண்டுகள்பாடும் வேங்கடம்கோயில் கொண்டதனோடும் * வானிடை
அருக்கன்மேவிநிற்பாற்கு அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1054 தருக்கினால் சமண் செய்து * சோறு தண் தயிரினால் திரளை * மிடற்றிடை
நெருக்குவார் அலக்கண் * அது கண்டு என் நெஞ்சம் என்பாய் *
மருள்கள் வண்டுகள் பாடும் * வேங்கடம் கோயில் கொண்டு அதனோடும் * வானிடை
அருக்கன் மேவி நிற்பாற்கு * அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-7
1054
tharukkiNnāl samaN seydhu * sORuthaN thayirināl thiraLai *
midaRRidai nerukkuvār alakkaN * adhu kaNdu en nNeNYchamenbāy *
marutkaL vaNdugaL pādum * vEngkadam kOyil koNdu adhaNnOdum *
vānidai arukkan mEvi nNiRpāRku * adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.7

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1054. O heart, the Jains are proud and argue about different religions, wanting to prove theirs is the best and they eat large quantities of yogurt rice and become fat. Our lord shines like the sun and stays in the temple in the Thiruvenkatam hills where bees buzz. Praise him and become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தருக்கினால் வீண் தர்க்கங்களாலே தங்களுடைய; சமண் சமண மதத்தைப்பற்றி; செய்து வாதம் செய்துகொண்டு; தண் தயிரினால் குளிர்ந்த தயிரோடு கூடிய; சோறு திரளை சோற்றுக் கவளத்தை; மிடற்றிடை தொண்டையிலிட்டு; நெருக்குவார் அடைப்பவர்களின்; அலக்கண் அப்படிப்பட்ட; அது கண்டு திண்டாட்டத்தை பார்த்து; என் நெஞ்சம் ஓ மனமே!; என்பாய்! நீ (அவர்கள் கூட்டத்தில் சேராமல்); வண்டுகள் வண்டுகள்; மருள்கள் மருள்கள் என்னும் இசையை; பாடும் வேங்கடம் பாடும் வேங்கடத்தில்; கோயில் கோயில்; கொண்டு கொண்டுள்ள எம்பெருமானுக்கு; அதனோடும் வானிடை மேலும் ஆகாசத்திலே; அருக்கன் மேவி ஸூர்யமண்டலத்திலிருக்கும்; நிற்பார்க்கு எம்பெருமானுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
tharukkinAl By useless debate; samaN their kshapaNa (jaina) philosophy; seydhu established; thaN best; thayirinAl mixed with curd; sORRuth thiraLai handful of rice; midaRRidai in their throat; nerukkuvAr will push and suffer (to have their eyes pop out); adhu alakkaN that sorrow; kaNdu saw; en nenjam enbAy Oh you who are known as -my heart-!; vaNdugaL beetles; maruLgaL tunes such as maruL; pAdum singing; vEngadam thirumalA; kOyil koNdu having as abode; adhanOdum along with that; vAnidai roaming in the sky; arukkan for sun; mEvi niRpARku sarvESvaran who is the antharAthmA; adimaith thozhil pUNdAyE You are engaged in serving him!

PT 2.1.8

1055 சேயன்அணியன்சிறியன்பெரியனென்பது சிலர்பேசக்கேட்டிருந்தே *
என்நெஞ்சமென்பாய்! * எனக்குஒன்றுசொல்லாதே *
வேய்கள்நின்றுவெண்முத்தமேசொரி வேங்கடமலை கோயில்மேவிய *
ஆயர்நாயகற்குஇன்று அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1055 சேயன் அணியன் சிறியன் பெரியன் என்பதும் * சிலர் பேசக் கேட்டிருந்தே *
என் நெஞ்சம் என்பாய் * எனக்கு ஒன்று சொல்லாதே **
வேய்கள் நின்று வெண் முத்தமே சொரி * வேங்கட மலை கோயில் மேவிய *
ஆயர் நாயகற்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-8
1055
sEyan aNiyan siRiyan periyaNn enbadhum * silarpEsak kEttirunNdhE *
en neNYchamenbāy! * enakkonRu sollādhE *
vEygaL nNinRu veN mutthamEsori * vEngkadamalai kOyil mEviya *
āyar nāyagaRku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE. 2.1.8

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1055. O heart, you have heard that people say, “He is far. He is near. He is short. He is tall. ” I do not think like that. He stays in the temple in the Thiruvenkatam hills where bamboo canes split open and throw out white pearls. Become the slave of the lord of the cowherds now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சேயன் பரமபதநாதனை வணங்கு; என்றால் தூரத்திலுள்ளவன் என்றால்; அணியன் அர்ச்சாரூபனை வணங்கு; என்றால் அருகிலிருப்பவன் என்றால்; சிறியன் கிருஷ்ணனை வணங்கு; என்றால் சிறியன் என்றால்; பெரியன் எம்பெருமானை வணங்கு; என்றால் எட்டாதவன் என்றால்; என்பதும் சிலர் சிலர் இப்படி; பேசக் கேட்டிருந்தே பேச கேட்டிருந்தும்; என் நெஞ்சம் என்பாய்! ஓ மனமே!; எனக்கு ஒன்று என்னிடத்தில் ஒரு வார்த்தை; சொல்லாதே சொல்லாமல்; வேய்கள் நின்று மூங்கில்கள்; வெண் வெளுத்த ஒளியுள்ள; முத்தமே சொரி முத்துக்களை உதிர்க்கும்படியான; கோயில் மேவிய மலையிலிருக்கும்; ஆயர் நாயகற்கு இன்று கண்ணனுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
sEyan enbadhum (when told -surrender unto paramapadhanAthan-) blaming him to be too far; aNiyan enbadhum (when told -worship him in archAvathAram-) disregarding him due to his close proximity; siRiyan enbadhum (when told -approach krishNa- and shown vibhavAvathAram) withdrawing from him highlighting his simplicity as the reason; periyan enbadhum (when told -surrender unto his vyUha state or antharyAmi state-) withdrawing from him highlighting his unreachability; silar ignorant ones; pEsa to speak; kEttirundhE though having heard; en nenjam enbAy Oh you who are known as -my heart-!; enakku for me who is having you as my internal sense; onRu sollAdhE without saying a word; vEygaL ninRu from bamboos; veL whitish; muththam pearls; sori falling; vEngada malai thirumalA; kOyil as abode; mEviya one who is firmly remaining; Ayar for cowherds; nAyagaRku for the leader; inRu adimaith thozhil pUNdAyE You are engaged in serving him now!

PT 2.1.9

1056 கூடியாடியுரைத்ததேஉரைத்தாய் என்நெஞ்சமென்பாய்! துணிந்துகேள் *
பாடியாடிப்பலரும் பணிந்தேத்திக் காண்கிலர் *
ஆடுதாமரையோனும்ஈசனும் அமரர்கோனும் நின்றேத்தும் * வேங்கடத்து
ஆடுகூத்தனுக்குஇன்று அடிமைத்தொழில்பூண்டாயே.
1056 கூடி ஆடி உரைத்ததே உரைத்தாய் * என் நெஞ்சம் என்பாய் துணிந்து கேள் *
பாடி ஆடிப் பலரும் பணிந்து ஏத்திக் * காண்கிலர் **
ஆடு தாமரையோனும் ஈசனும் * அமரர்-கோனும் நின்று ஏத்தும் * வேங்கடத்து
ஆடு கூத்தனுக்கு * இன்று அடிமைத் தொழில் பூண்டாயே-9
1056
koodiyādi uraitthadhE uraitthāy * en neNYchamenbāy! thuNinNdhukEL *
pādiyādip palarum paNinNdhEtthi * kANgilAr *
ādu thāmaraiyOnum EEsanum * amararkOnum ninREtthum *
vEngkadatthu ādu kootthanukku * inRu adimaitthozhil pooNdāyE * 2.1.9

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1056. O heart, you say the same things that others get together and say about him. Listen to this carefully. Many people sing, dance, praise and worship him but they cannot see him. The dancing lord stays in the Thiruvenkatam hills and Nānmuhan, seated on a lotus, Shivā and Indra, the king of the gods, come to those hills and worship him. Become his slave now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கூடி உலகத்தாரோடு கூடி; ஆடி அவர்கள் செய்வதைச் செய்து; உரைத்ததே சொல்லுவதை; உரைத்தாய் சொல்லிக் கொண்டிருந்த; என் நெஞ்சம் என்பாய்! என் மனமே!; துணிந்து கேள் நான் சொல்வதை துணிந்து கேள்; பாடி ஆடிப் பலரும் பாடி ஆடி; பலரும் பணிந்து வணங்கியும்; ஏத்திக் துதித்தும் பெருமானை; காண்கிலர் அறியமாட்டார்கள்; ஆடு தாமரையோனும் ஈசனும் பிரமனும் சிவனும்; அமரர் கோனும் இந்திரனும் போற்றுமிடமான; நின்று ஏத்தும் வேங்கடத்து திருமலையிலிருக்கும்; ஆடு கூத்தனுக்கு குடக்கூத்தாடினவனுமான; இன்று பெருமானுக்கு; அடிமை கைங்கர்யம் பண்ணுவதை; தொழில் பூண்டாயே ஏற்றுக் கொண்டாயே
en nenjam enbAy! Oh you who are known as -my heart-!; kUdi gathered with worldly people; Adi ate (what they ate); uraiththadhE the words they spoke; uraiththAy you spoke; thuNindhu kEL hear (my words) faithfully;; palarum many; pAdi Adi singing and dancing; paNindhu worshipping; Eththi praising; kANgilAr (even after these) cannot see (his real greatness);; Adu glorious; thAmaraiyOnum brahmA who is born in the (blossomed) divine lotus in his divine navel; Isanum rudhran; amararkOnum indhran; ninRu remaining (as per their qualification); Eththu to be praised; vEngadaththu one who is eternally residing on thirumalA; Adu kUththanukku for sarvESvaran who danced (with the gOpikAs in kudakkUththu); inRu adimaith thozhil pUNdAyE now, you are engaged in his service!

PT 2.1.10

1057 மின்னுமாமுகில்மேவு தண்திருவேங்கடமலை கோயில்மேவிய *
அன்னமாய்நிகழ்ந்த அமரர்பெருமானை *
கன்னிமாமதிள்மங்கையர்கலிகன்றி இந்தமிழாலுரைத்த * இம்
மன்னுபாடல்வல்லார்க்கு இடமாகும்வானுலகே. (2)
1057 ## மின்னு மா முகில் மேவு * தண் திரு வேங்கட மலை கோயில் மேவிய *
அன்னம் ஆய் நிகழ்ந்த * அமரர் பெருமானை **
கன்னி மா மதிள் மங்கையர் கலி கன்றி * இன் தமிழால் உரைத்த * இம்
மன்னு பாடல் வல்லார்க்கு * இடம் ஆகும் வான் உலகே-10
1057. ##
minnumā mugil mEvu * thaNthiruvEngkadamalai kOyilmEviya *
annamāy nigazhnNdha * amarar perumānai *
kanni māmadhiL mangkaiyarkalikanRi * in_thamizhāl uraittha *
immannu pādal vallārku * idamāgum vānulagE * (2) 2.1.10

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1057. Kaliyan, the chief of Thirumangai surrounded with beautiful strong walls composed ten sweet Tamil pāsurams on the god of the gods who took the form of a swan to save the Vedās and who stays in the temple in the flourishing Thiruvenkatam hills where over the peaks dark clouds float and lightning flashes. If devotees learn and recite these ten everlasting pāsurams, they will reach the spiritual world in the sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மின்னு மின்னும்; மா முகில் மேவு காளமேகங்கள் வரும்; தண் திருவேங்கட மலை திருமலையில்; கோயில் மேவிய கோயில் கொண்டுள்ள; அன்னம் ஆய் அன்னமாக; நிகழ்ந்த அவதரித்தவனும்; அமரர் நித்யசூரிகளுக்கு; பெருமானை தலைவனுமானவனைக் குறித்து; கன்னி மா மதிள் பெரிய மதில்களையுடைய; மங்கையர் திருமங்கையிலிருக்கும்; கலி கன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; இன் தமிழால் இனிய தமிழ் மொழியில்; உரைத்த அருளிச்செய்த; இம் மன்னு பாடல் பாசுரங்களை பாட; வல்லார்க்கு வல்லவர்களுக்கு; வான் உலகே பரமபதம்; இடம் ஆகும் இருப்பிடம் ஆகும்
minnum with lightning; mAmugil huge clouds; mEvu arriving and gathering; thaN cool; thiruvEngada malai thirumalA; kOyil having as temple; mEviya one who is eternally residing; annamAy in the form of a swan; nigazhndha one who divinely incarnated; perumAnai on the controller; kanni made of rock; mA huge; madhiL having fort; mangaiyar for the residents of thirumangai region; kali sins; kanRi AzhwAr who eliminated; in sweet for the ear; thamizhAlE in thamizh; uraiththa mercifully spoken; mannu firmly remaining (in the divine heart of emperumAn); ippAdal this decad; vallArkku for those who practice; vAn ulagu paramapadham; idam Agum will be the abode.

PT 4.3.8

1275 அன்றியவாணனாயிரம்தோளும்
துணிய அன்றுஆழிதொட்டானை *
மின்திகழ்குடுமிவேங்கடமலைமேல்
மேவியவேதநல்விளக்கை *
தென்திசைத்திலதமனையவர்நாங்கைச்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
மன்றதுபொலியமகிழ்ந்துநின்றானை
வணங்கிநான்வாழ்ந்தொழிந்தேனே.
1275 ## அன்றிய வாணன் ஆயிரம் தோளும்
துணிய * அன்று ஆழி தொட்டானை *
மின் திகழ் குடுமி வேங்கட மலைமேல் *
மேவிய வேத நல் விளக்கை **
தென் திசைத் திலதம் அனையவர் நாங்கைச் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
மன்று-அது பொலிய மகிழ்ந்து நின்றானை *
வணங்கி நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனே-8
1275. ##
aNnRiyavāNaNn _āyiram thOLumthuNiya * aNnRu āzhiThottānai *
miNnthigazhkudumi vEngadamalaimEl * mEviya vEtha n^alviLakkai *
Then_thisaiththilatham aNnaiyavar nāngaich * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
maNnRathuPoliya magizhnthu n^iNnRānai * vaNangin^ān vāzhnthozhin^thEnE (4.3.8)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1275. The lord, the light of the Vedās, who shines like lightning at the top of the Thriuvenkatam hills, and threw his discus and destroyed the thousand arms of the angry Bānasuran stays in the mandram happily in the Chemponseykoyil in Nāngai where Vediyars, the reciters of the Vedās, are like a thilagam for the southern land. I worshiped him and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்றிய கோபத்துடன் வந்த; வாணன் பாணாஸுரனின்; ஆயிரம் தோளும் ஆயிரம் தோள்களையும்; துணிய அன்று அன்று வெட்டி வீழ்த்திய; ஆழி சக்கரத்தை; தொட்டானை பிரயோகித்தவனும்; மின் திகழ் குடுமி ஒளிமிக்க சிகரத்தையுடைய; வேங்கட திருவேங்கடமலையின்; மலைமேல் மேவிய மேலிருப்பவனும்; வேத ஸ்வயம் பிரகாசமான வேதவிளக்காக; நல்விளக்கை இருப்பவனும்; தென் திசை தென்திசைக்கு; திலதம் திலகம் போன்ற; அனையவர் மஹான்கள் வாழ்கிற; நாங்கை திருநாங்கூரின்; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; மன்று அது பாகவத கோஷ்டி; பொலிய பொலிவு பெறுவதைப்பார்த்து; மகிழ்ந்து நின்றானை மகிழ்ந்து நின்றானை; வணங்கி நான் வணங்கி தாஸனான நான்; வாழ்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்து உய்ந்தேன்
anRiya one who became angry (and fought); vANan bANAsuran-s; Ayiram thOLum thousand shoulders; thuNiya to be severed and to fall on the ground; anRu at that time; Azhi sudharSana chakra; thottAnai being the one who touched and launched; min radiance; thigazh shining; kudumi having peaks; vEngada malai mEl on thirumalA which is known as thiruvEngadam; mEviya one who eternally resides; vEdham being the one who is revealed in vEdham; nal distinguished; viLakkai one who is self-illuminous like a lamp; manRu in the assembly (of bhAgavathas); adhu that assembly; poliya to become abundant; magizhndhu became joyful; ninRAnai one who is mercifully present; then thisai for the southern direction; thiladham anaiyavar the best among the brAhmaNas who are shining like the thilak (vertical symbol) on the forehead; nAngai in thirunAngUr; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; vaNangi surrendered; nAn vAzhndhu ozhindhEn I became enlivened.

PT 4.7.5

1312 வேடார்திருவேங்கடம் மேயவிளக்கே! *
நாடார்புகழ்வேதியர் மன்னியநாங்கூர் *
சேடார்பொழில்சூழ் திருவெள்ளக்குளத்தாய்! *
பாடாவருவேன் வினையாயினபாற்றே. (2)
1312 ## வேடு ஆர் * திருவேங்கடம் மேய விளக்கே *
நாடு ஆர் புகழ் * வேதியர் மன்னிய நாங்கூர் **
சேடு ஆர் பொழில் சூழ் * திருவெள்ளக்குளத்தாய் *
பாடா வருவேன் * வினை ஆயின பாற்றே-5
1312. ##
vEdār * thiruvENGkadam mEyaviLakkE *
nādār pugazh * vEthiyar maNnNniya n^āngoor *
chEdār pozhilchoozh * thiruveLLakkuLaththāy *
pādā varuvEn * vinaiyāyiNna pāRRE (4.7.5)

Ragam

தேசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Simple Translation

1312. O lord who shine as a light on the Thiruvenkatam hills, you stay in the Thiruvellakkulam temple in Nāngur surrounded by thick groves where Vediyars live, praised by all in all lands. I come to you singing your praise. Remove all my karmā and save me.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேடு ஆர் வேடர்கள் மலிந்த; திருவேங்கடம் திருமலையிலிருக்கும்; மேய விளக்கே! விளக்குப்போன்றவனே!; நாடு ஆர் நாடெங்கும் நிறைந்த; புகழ் புகழையுடைய; வேதியர் மன்னிய அந்தணர் வாழும்; சேடு ஆர் சூழ் தளிர்களால் சூழ்ந்த; பொழில் சோலைகளையுடைய; நாங்கூர் திருநாங்கூரின்; திருவெள்ளக் குளத்து திருவெள்ளக் குளத்தில்; ஆய்! இருப்பவனே!; பாடா உன்னைப் பாடிக்கொண்டு; வருவேன் வரும் அடியேனின்; வினை ஆயின பாவங்கள் அனைத்தையும்; பாற்றே சிதறடிக்க வேணும்
vEdu Ar filled with hunters; thiruvEngadam on thiruvEngadam mountain; mEya eternally residing; viLakkE you who are self-illuminous!; nAdu Ar spread all over the nation; pugazh having glories; vEdhiyar manniya nAngUr in thirunAngUr which is firmly inhabited by brAhmaNas; sEdu Ar filled with sprouts; pozhil sUzh surrounded by gardens; thiruveLLakkuLaththAy Oh you who are mercifully residing in thiruveLLakkuLam!; pAdA Singing (about you); varuvEn I, who am coming; vinai Ayina all the sins; pARRu you should mercifully drive away (destroy).

PT 5.3.4

1371 வாம்பரியுகமன்னர்தம்உயிர்செக ஐவர்க்கட்குஅரசளித்த *
காம்பினார்த்திருவேங்கடப்பொருப்ப! நின்காதலைஅருள் எனக்கு *
மாம்பொழில்தளிர்கோதியமடக்குயில் வாயது துவர்ப்பெய்த *
தீம்பலங்கனித்தேனது நுகர் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1371 வாம் பரி உக மன்னர்-தம் உயிர் செக *
ஐவர்கட்கு அரசு அளித்த *
காம்பின் ஆர் திரு வேங்கடப் பொருப்ப! * -நின்
காதலை அருள் எனக்கு ** -
மாம் பொழில் தளிர் கோதிய மடக் குயில் *
வாய்-அது துவர்ப்பு எய்த *
தீம் பலங்கனித் தேன்-அது நுகர் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-4
1371
vāmbariyuga mannar_tham uyirsega * aivarkatku arasaLiththa *
kāmpiNnār thiruvEngadap poruppa! * nNin kāthalai aruL enakku *
māmpozhil thaLir_kOthiya madakkuyil * vāyathu thuvarppeytha *
theembalankanith thEnathu nugar * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.4)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1371. You, the god of the Thiruvenkatam hills filled with bamboo, who drove the chariot for Arjunā in the Bhārathā war and helped him conquer the Kauravās with galloping horses, and gave their kingdom to the five Pāndavās stay in Thiruvellarai where the beautiful cuckoo plucks pollen from the flowers of the mango trees and then, to take away the sour taste, drinks the honey-like juice of sweet jackfruit. Give us your loving grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாம் பொழில் மாந்தோப்புகளில்; தளிர் இருக்கும் தளிர்களை; கோதிய கொத்தி உண்ட அழகிய; மட குயில் பெண் குயில்கள்; வாய் அது தங்கள் வாய்; துவர்ப்பு எய்த துவர்த்துப்போக; தீம் இனிமையான; பலங்கனி பலாப் பழங்களிலுள்ள; தேன் அது நுகர் தேனைச் சுவைக்கும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; வாம் பாரதப்போரில்; பரி உக குதிரைகள் மாள; மன்னர் தம் உயிர் செக அரசர்கள் அழிய; ஐவர்கட்கு பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு; அரசளித்த ராஜ்யம் அளித்தவனும்; காம்பின் ஆர் மூங்கில்களாலே நிறைந்த; திருவேங்கட திருமலையில்; பொருப்ப! இருப்பவனே!; நின் காதலை உன்னிடத்தில் பரம பக்தியை; அருள் எனக்கு எனக்கு தந்தருளவேணும்

PT 5.5.1

1388 வெருவாதாள் வாய்வெருவி
வேங்கடமே! வேங்கடமே! எங்கின்றாளால் *
மருவாளால்என்குடங்கால் வாள்நெடுங்கண்
துயில்மறந்தாள் * வண்டார்கொண்ட
லுருவாளன்வானவர்தமுயிராளன்
ஒலிதிரைநீர்ப்பௌவளம்கொண்ட
திருவாளன் * என்மகளைச் செய்தனகள்
எங்ஙனம்நான்சிந்திக்கேனே? (2)
1388 ## வெருவாதாள் வாய்வெருவி * வேங்கடமே
வேங்கடமே என்கின்றாளால் *
மருவாளால் என் குடங்கால் * வாள் நெடுங் கண்
துயில் மறந்தாள் ** -வண்டு ஆர் கொண்டல்
உருவாளன் வானவர்-தம் உயிராளன் *
ஒலி திரை நீர்ப் பௌவம் கொண்ட
திருவாளன் * என் மகளைச் செய்தனகள் *
எங்ஙனம் நான் சிந்திக்கேனே?-1
1388. ##
veruvāthāL vāyveruvi * 'vEnkadamE! vEngadamE!' enkinRāLāl *
maruvāLāL en_gudankāl * vāLnNedunkaN thuyilmaRanthāL * vaNdār_koNdal-
uruvāLan vānavar_tham_uyirāLan * olithirainNeerp peLavaNGkoNda-
thiruvāLan * enmagaLaich cheythanakaL * eNGNGanamnNān chinthikkEnE ! (5.5.1)

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1388. Her mother says, “My daughter never used to worry about anything. Now she worries always and says ‘O Venkatam, O Venkatam!’ She refuses to come and lie on my lap. She forgets to sleep closing her long sword-like eyes. What did the beloved of Lakshmi, born in the milky ocean, do to my daughter? The precious god with the beautiful dark color of a bee or a cloud lies on Adisesha on the ocean with rolling waves. He (Arangan) is life for the gods in the sky. What has he done to my daughter? I never thought she would be upset like this. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெருவாதாள் அச்சத்தை விட்டு; வாய்வெருவி வாய் விட்டு புலம்புகிறாள்; வேங்கடமே! என் பெண் திருவேங்கடமே!; வேங்கடமே! திருவேங்கடமே!; என்கின்றாள் ஆல் என்கிறாள் கஷ்டம்; என் குடங்கால் எனது மடியில்; மருவாளால் இருக்க மறுக்கிறாள்; வாள் வாள் போன்ற; நெடுங்கண் நீண்ட கண்களிலே; துயில் உறக்கத்தை; மறந்தாள் மறந்து விட்டாள்; வண்டு ஆர் வண்டுகளையும்; கொண்டல் மேகத்தையும் ஒத்த; உருவாளன் நிறமுடையவனும்; வானவர் தம் வானவர்களுக்கு; உயிராளன் உயிராயிருப்பவனும்; ஒலி திரை நீர் சப்திக்கின்ற கடலிலிருந்து; பெளவம் கொண்ட திருமகளைப் பெற்றவனும்; திருவாளன் அவளுக்கு கணவனுமான எம்பெருமானே!; என் மகளை என் பெண்ணை; செய்தனகள் செய்தவைகளை; எங்ஙனம் நான் நான் என்னவென்று; சிந்திக்கேனே! சிந்திப்பேன்

PT 5.5.2

1389 கலையாளாஅகலல்குல் கனவளையும்கையாளா
என்செய்கேன்நான்? *
விலையாளா அடியேனை வேண்டுதியோ?
வேண்டாயோ? என்னும் * மெய்ய
மலையாளன்வானவர்தம்தலையாளன்
மராமரமேழெய்தவென்றிச்
சிலையாளன் * என்மகளைச்செய்தனகள்
எங்ஙனம்நான்சிந்திக்கேனே?
1389 கலை ஆளா அகல் அல்குல் * கன வளையும்
கை ஆளா-என் செய்கேன் நான்? *
விலை ஆளா அடியேனை * வேண்டுதியோ?
வேண்டாயோ? என்னும் ** -மெய்ய
மலையாளன் வானவர்-தம் தலையாளன் *
மராமரம் ஏழ் எய்த வென்றிச்
சிலையாளன் * என் மகளைச் செய்தனகள் *
எங்ஙனம் நான் சிந்திக்கேனே?-2
1389
kalaiyāLā agalalkul * kanavaLaiyumkaiyāLā en_seykEnnNān *
'vilaiyāLā adiyEnai * vEnduthiyO? vEndāyO?' ennum *
meyyamalaiyāLan vānavar_tham thalaiyāLan * marāmaram_Ezh_eytha venRich
silaiyāLan * enmagaLaichcheythanakaL * eNGNGanamnNān chinthikkEnE ! (5.5.2)

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1389. Her mother says, “My daughter’s dress has become loose around her waist. The bangles on her hand slide down. She says to the god, ‘I am your slave. Will you sell me to others? Will you keep me as your slave or will you not?’ He, the god of the Thiruvenkatam hills, the chief of the gods in the sky, destroyed the seven mara trees with his bow and conquered the Asurans. See what he (Arangan) has done to my daughter! I never thought this could happen. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அகல் அல்குல் அகன்ற இடையில்; கலை ஆளா ஆடை நிற்பதில்லை; கன வளையும் கைகளில் வளையல்கள்; கை ஆளா தங்குவதில்லை; நான் இதற்கு நான்; என் செய்கேன்? என்ன செய்வேன்?; விலை ஆளா பேரம் பேச முடியாதே; அடியேனை என்னை; வேண்டுதியோ? ஏற்றுகொள்வாயா?; வேண்டாயோ? மாட்டாயா?; என்னும் என்று பிதற்றுகிறாள்; மெய்ய திருமெய்யம்; மலையாளன் மலையிலிருப்பவனும்; வானவர் தம் வானவர்களுக்கு; தலையாளன் தலைவனும்; மராமரம் ஏழு மரங்களை; ஏழ் எய்த துளைத்த; வென்றி வெற்றி; சிலையாளன் வீரனுமானவனே!; என் மகளை என் பெண்ணை; செய்தனகள் செய்தவைகளை; எங்ஙனம் நான் நான் என்னவென்று; சிந்திக்கேனே! சிந்திப்பேன்

PT 5.6.7

1404 சிந்தனையைத்தவநெறியைத் திருமாலை * பிரியாது
வந்துஎனதுமனத்துஇருந்த வடமலையை * வரிவண்டார்
கொந்தணைந்தபொழில்கோவல் உலகளப்பான் அடிநிமிர்த்த
அந்தணனை * யான்கண்டது அணிநீர்த்தென்னரங்கத்தே. (2)
1404 ## சிந்தனையைத் தவநெறியைத் * திருமாலை * பிரியாது
வந்து எனது மனத்து இருந்த * வடமலையை ** வரி வண்டு ஆர்
கொந்து அணைந்த பொழில் கோவல் * உலகு அளப்பான் அடி நிமிர்த்த
அந்தணனை * யான் கண்டது * -அணி நீர்த் தென் அரங்கத்தே-7
1404. ##
sinthanaiyaith thavanNeRiyaith * thirumālai * piriyāthu-
vanthu enathumanaththu_iruntha * vadamalaiyai * varivaNdār-
konthaNaintha pozhilkOval * ulakaLappāNn_adinNimirththa-
anthaNanai * yān_kaNdathu * aNinNeerth thennarangaththE (5.6.7)

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1404. Devotees think only of Thirumāl who is the path of tapas always and he has come to me and abides in my mind. The lord who measured the world and the sky with his two feet stays in the Thiruvenkatam hills and in Thirukkovalur surrounded by groves blooming with bunches of flowers. He is faultless and I saw him in Thennarangam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சிந்தனையை சிந்தனைக்கு; தவனெறியை உபாயமாய்; திருமாலை ப்ராபகமான எம்பெருமானை; வடமலையை திருவேங்கட மலையிலிருந்து; வந்து எனது வந்து என்; மனத்து மனதில் ஒரு நொடியும்; பிரியாது பிரியாது; இருந்த இருந்தவனை; வரி அழகிய வரிகளையுடைய; வண்டு ஆர் வண்டுகள் நிறைந்த; கொந்து பூங்கொத்துக்கள்; அணைந்த நெருங்கியிருக்கும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; கோவல் திருக்கோவலூரில்; உலகுஅளப்பான் உலகங்களை; அடி நிமிர்த்த அளக்க காலை நீட்டின; அந்தணனை பெருமானை; யான் கண்டது நான் கண்டது; அணி நீர் அழகிய தீர்த்தமுடைய; தென் அரங்கத்தே திருவரங்கத்திலே

PT 6.8.1

1518 மான்கொண்டதோல்மார்வின் மாணியாய் * மாவலிமண்
தான்கொண்டு தாளாலளந்தபெருமானை *
தேன்கொண்டசாரல் திருவேங்கடத்தானை *
நான்சென்றுநாடி நறையூரில்கண்டேனே. (2)
1518 ## மான் கொண்ட தோல் * மார்வின் மாணி ஆய் * மாவலி மண்
தான் கொண்டு * தாளால் அளந்த பெருமானை **
தேன் கொண்ட சாரல் * திருவேங்கடத்தானை *
நான் சென்று நாடி * நறையூரில் கண்டேனே-1
1518. ##
mān_koNdathOl * mārvinmāNiyāy *
māvalimaN thān_koNdu * thāLāl aLantha perumānai *
thEn_koNdachāral * thiruvENGkadaththānai *
n^ān senRu nādi * naRaiyooril kaNdEnE * (6.8.1)

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1518. Our Thirumāl took the form of a bachelor wearing a deerskin on his chest, went to king Mahābali, asked for three feet of land and measured the world and the sky with his two feet. I searched for him in Thiruvenkatam hills where honey drips on the slopes and I saw him in Thirunaraiyur.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மான் கொண்ட தோல் மான் தோலை; மார்வின் மார்பிலே; மாணி ஆய் தரித்த பிரம்மசாரியாக; மாவலி மஹாபலியிடம்; மண் தான் கொண்டு பூமியை யாசித்து; தாளால் அளந்த திருவடிகளால் அளந்த; பெருமானை பெருமானை; தேன் கொண்ட தேனடைகளையுடைய; சாரல் மலைச்சாரலில்; திருவேங்கடத்தானை இருக்கும் திருவேங்கடத்தானை; நான் சென்று நாடி நான் தேடிச் சென்று போய்; நறையூரில் கண்டேனே திருநறையூரில் கண்டேனே

PT 7.3.5

1572 ஆங்குவெந்நரகத்துஅழுந்தும்போது
அஞ்சேலென்றுஅடியேனை அங்கேவந்து
தாங்கு * தாமரையன்னபொன்னாரடி
எம்பிரானை உம்பர்க்கணியாய்நின்ற *
வேங்கடத்தரியைப்பரிகீறியை
வெண்ணெயுண்டுஉரலினிடையாப்புண்ட
தீங்கரும்பினை * தேனைநன்பாலினையன்றி
என்மனம்சிந்தைசெய்யாதே.
1572 ஆங்கு வெம் நரகத்து அழுந்தும்போது *
அஞ்சேல் என்று அடியேனை அங்கே வந்து
தாங்கு * தாமரை அன்ன பொன் ஆர் அடி
எம்பிரானை * உம்பர்க்கு அணி ஆய் நின்ற **
வேங்கடத்து அரியை பரி கீறியை *
வெண்ணெய் உண்டு உரலினிடை ஆப்புண்ட
தீங் கரும்பினை * தேனை நன் பாலினை
அன்றி * என் மனம் சிந்தை செய்யாதே-5
1572
āNGgu venNnNaragaththu azhunNdhumpOdhu *
anchEleNnRu adiyENnai aNGgEvanNdhu thāNGgu *
thāmarai yaNnNna poNnNnāradi embirāNnai *
umbarkkaNiyāy nNiNnRa *
vENGgadaththariyaip parikIRiyai *
veNNeyuNdu uraliNnidai yāppuNda thINGgarumbiNnai *
thENnai nNaNnpāliNnai aNnRi *
eNnmaNnam chinNdhai cheyyādhE * . 7.3.5

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1572. The lotus-eyed Lord of Naraiyur, precious like gold, saying “Do not be afraid, ” will come and help me when I, his slave, am plunged into cruel hell. He, the jewel of the gods in the sky and the lion of Thiruvenkatam, killed the Asuran when he came as a horse. When Yashodā tied him to a mortar when he stole butter, he was sweet as sugarcane. He is like honey and good milk and my mind will not think of anyone except him

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆங்கு வெம் அந்த கொடிய; நரகத்து நரகங்களிலே; அழுந்தும்போது அழுந்தி வருந்தும் போது; அங்கே வந்து அங்கே வந்து; அஞ்சேல் என்று பயப்படவேண்டாமென்று; அடியேனை தாங்கு என்னைப் பார்த்தருளும்; தாமரை அன்ன தாமரை போன்ற; பொன் ஆர் பொன் போன்ற அழகிய; அடி பாதங்களையுடைய; எம்பிரானை பெருமானை; உம்பர்க்கு தேவர்களுக்கு; அணியாய் நின்ற அலங்காரமாயிருக்கும்; வேங்கடத்து வேங்கடத்திலிருக்கும்; அரியை சிங்கம் போன்றவனும்; பரி குதிரை உருவாய் வந்த அசுரன்; கீறியை வாயைக் கிழிந்தவனும்; வெண்ணெய் உண்டு வெண்ணெய் உண்டு; உரலினிடை ஆப்புண்ட உரலோடு கட்டுப்பட்டவனும்; தீங் கரும்பினை இனிய கரும்பு போன்றவனும்; தேனை தேன் போன்றவனும்; நல் நல்ல; பாலினை பாலைப் போன்றவனுமான பெருமானை; அன்றி என் மனம் தவிர என் மனம் மற்றவரை; சிந்தை செய்யாதே நினைக்காது

PT 7.10.3

1640 எங்களுக்குஅருள்செய்கின்றஈசனை
வாசவார்குழலாள்மலைமங்கைதன்
பங்கனை * பங்கில்வைத்துகந்தான்றன்னைப்
பான்மையைப்பனிமாமதியம்தவழ் *
மங்குலைச்சுடரைவடமாமலை
யுச்சியை நச்சிநாம்வணங்கப்படும்
கங்குலை * பகலைச்சென்றுநாடிக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1640 எங்களுக்கு அருள்செய்கின்ற ஈசனை *
வாச வார் குழலாள் மலை-மங்கை-தன்
பங்கனை * பங்கில் வைத்து உகந்தான் * தன்னைப்
பான்மையைப் பனி மா மதியம் தவழ் **
மங்குலைச் சுடரை வட மா மலை
உச்சியை * நச்சி நாம் வணங்கப்படும்
கங்குலை * பகலை-சென்று நாடிக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-3
1640
eNGgaLukku aruL cheygiNnRa IchaNnai *
vāchavār _kuzhalāL malaimaNGgai thaNn-
paNGgaNnai * paNGgil vaiththu uganNthāNn thaNnNnaip *
pāNnmaiyaip paNnimā madhiyam thavazh *
maNGgulaich chudarai vadamāmalai-
uchchiyai * nNachchi nNām vaNaNGgappadum-
kaNGgulai * pagalaich cheNnRu nNādik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.3

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1640. Our Esan, who resides in Thiruvenkatam with a wonderful nature gives us his grace and happily keeps on his body Shivā with the beautiful fragrant-haired Girija, the daughter of Himavan. He shines on the peak of the northern mountain in Thiruvenkatam where the cool moon floats in the sky. I searched for him who is night and day and found him in Thirukannamangai. We all love and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எங்களுக்கு அருள் எங்களுக்கு அருள்; செய்கின்ற ஈசனை செய்யும் பெருமானாய்; வாச வார் குழலாள் மணமுடைய கூந்தலையுடையவளை; மலை மங்கை இமயமலைக்கு பெண்ணான பார்வதியை; தன் பங்கனை தன் பார்ஸ்வத்திலே உடைய ருத்ரனை; பங்கில் வைத்து தன் திருமேனியின் ஒரு பக்கத்தில் இருத்தி; உகந்தான் தன்னை உகந்தவனாய்; பான்மையை இப்படிப்பட்டநீர்மை ஸ்வபாவமுடைய; பனி மா குளிர்ந்தும் பரந்தும் இருக்கும்; மதியம் தவழ் சந்திரனுடைய அழகிய ஸஞ்சாரம் பண்ணும்; மங்குலை ஆகாசத்துக்கு நிர்வாஹகனாய்; சுடரை சூரியனுக்கு அந்தர்யாமியாய்; வட மா மலை வடக்கிலுள்ள திருவேங்கடமலையின்; உச்சியை உச்சியிலிருக்கும் பெருமானை; நச்சி நாம் ஆசைப்பட்டு நாம்; வணங்கப்படும் வணங்கும்; கங்குலை பகலை இரவுக்கும் பகலுக்கும் நிர்வாஹகனை; சென்று நாடி சென்று நாடி; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 8.2.3

1660 அருவிசோர்வேங்கடம் நீர்மலையென்றுவாய்
வெருவினாள் * மெய்யம்வினவியிருக்கின்றாள் *
பெருகுசீர்க் கண்ணபுரமென்றுபேசினாள்
உருகினாள் * உள்மெலிந்தாள் இதுஎன்கொலோ? (2)
1660 ## அருவி சோர் வேங்கடம் * நீர்மலை என்று வாய்-
வெருவினாள் * மெய்யம் வினவி இருக்கின்றாள் **
பெருகு சீர்க் * கண்ணபுரம் என்று பேசினாள்
உருகினாள் * உள்மெலிந்தாள் இது என்கொலோ?-3
1660. ##
'aruvichOr vENGgadam * nNIrmalai' eNnRuvāy-
veruviNnāL * meyyam viNnavi irukkiNnRāL, *
'peruguchIrk * kaNNapuram' eNnRu pEchiNnāL-
urugiNnāL, * uLmelinNdhāL idhu eNnkolO! (2) 8.2.3

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1660. “My daughter prattles as Thiruneermalai and says, ‘Thiruvenkatam is a mountain filled with divine waterfalls that flow with abundant water, ’ and she asks, “Where is Thirumeyyam?” and says, ‘Kannapuram has excellent fame. ’ Her heart melts with his love and she grows weak. What is this?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அருவி சோர் அருவிகள் சொரிகின்ற; வேங்கடம் திருமலையென்றும்; நீர் மலை திருநீர்மலையென்றும்; என்று வாய் சொல்லி பிதற்றுகிறாள்; மெய்யம் திருமெய்யத்தை; வெருவினாள் பற்றிக் கேள்வி கேட்டு; வினவி பதில் கிடைக்காததால்; இருக்கின்றாள் மறுபடியும்; பெருகு சீர்க் சீர்மை மிகுந்த; கண்ணபுரம் கண்ணபுரம்; என்று பேசினாள் என்று பேசினாள்; உருகினாள் உருகினாள்; உள் மெலிந்தாள் மனம் நொந்து மெலிந்தாள்; இது என் கொலோ? இது என்ன கஷ்டம்?

PT 9.7.4

1811 பண்ணுலாம்மென்மொழிப்பாவைமார் பணைமுலையணைதும்நாமென்று *
எண்ணுவாரெண்ணமதொழித்து நீபிழைத்துயக்கருதினாயேல் *
விண்ணுளார்விண்ணின்மீதியன்றவேங்கடத்துளார்வளங்கொள்முந்நீர் *
வண்ணனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1811 பண் உலாம் மென் மொழிப் பாவைமார் * பணை முலை அணைதும் நாம் என்று *
எண்ணுவார் எண்ணம்-அது ஒழித்து * நீ பிழைத்து உயக் கருதினாயேல் **
விண் உளார் விண்ணின் மீது இயன்ற * வேங்கடத்து உளார் * வளங்கொள் முந்நீர்
வண்ணனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 4
1811
paNNulā meNnmozhip pāvaimār *
paNaimulai aNaithum nNāmeNnRu, *
eNNuvār eNNamadhu ozhiththu * nNI
pizhaiththu uyyak karuthiNnāyEl, *
viNNuLār viNNiNn mIthiyaNnRa *
vEngkadaththuLār, * vaLaNGgoL munNnNIr-
vaNNaNnār vallavāzh * chollumā
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.4

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1811. O heart, if you want to survive and get away from the thought that you want to embrace the round breasts of statue-like women with words as soft as music, then go to Thiruvallavāzh where the god of gods in the sky, the rich ocean-colored lord of the Thiruvenkatam hills, stays and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; பண் உலாம் இசைகலந்த; மென் இனிமையான; மொழி பேச்சையுடைய; பாவைமார் பெண்களின்; பணை முலை திரண்ட மார்பகங்களை; நாம் நாம்; அணைதும் என்று அணைவோமென்று; எண்ணுவார் சிந்திப்பவர்களின்; எண்ணம் அது எண்ணத்தை; ஒழித்து ஒழித்து; நீ பிழைத்து நீ தப்பி; உய்ய பிழைத்துப் போக; கருதினாயேல் கருதினாயானால்; விண் உளார் நித்யஸூரிகளுக்காக; விண்ணின் மீது பரமபதத்தில்; இயன்ற காட்சிகொடுப்பவரும்; வேங்கடத்து திருவேங்கடமலையில்; உளார் இருப்பவரும்; முந்நீர் கடல் போன்றவருமானவர்; வளங் கொள் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.9.9

1836 வலம்புரியாழியனை வரையார்திரள்தோளன்தன்னை *
புலம்புரிநூலவனைப் பொழில்வேங்கடவேதியனை *
சிலம்பியலாறுடைய திருமாலிருஞ்சோலைநின்ற *
நலந்திகழ்நாரணனை நணுகுங்கொல்? என்நன்னுதலே. (2)
1836 வலம்புரி ஆழியனை * வரை ஆர் திரள் தோளன்-தன்னை *
புலம் புரி நூலவனைப் * பொழில் வேங்கட வேதியனை **
சிலம்பு இயல் ஆறு உடைய * திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற *
நலம் திகழ் நாரணனை * நணுகும் கொல்-என் நல் நுதலே?-9
1836
valampuri āzhiyaNnai * varaiyār thiraLthOLaNn thaNnNnai, *
pulampuri nNoolavaNnaip * pozhil vENGgada vEdhiyaNnai, *
chilambiyal āRudaiya * thirumāliruNY chOlainNiNnRa, *
nNalanNthigazh nNāraNaNnai * nNaNukuNGgol? ennNaNnNnuthalE! (2)9.9.9

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1836. Her mother says, “The god of Thiruvenkatam surrounded with groves, the scholar of the Vedās, wears a divine thread on his chest and carries a conch and a discus in his mountain-like arms. He stays in Thirumālirunjolai where the river Silampāru flows. Will my daughter with a beautiful forehead join the god Nāranan who shines with goodness?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வலம்புரி வலம்புரி சங்கும்; ஆழியனை சக்கரமும் உடையவனும்; வரை ஆர் மலைபோன்று; திரள் தோளன் திரண்ட தோள்களை; தன்னை உடையுயவனும்; புலம் புரி பூணூல் புரி நூல்; நூலவனை உள்ளவனும்; பொழில் சோலைகள் சூழ்ந்த; வேங்கட திருவேங்கட மலையிலுள்ள; வேதியனை வேத புருஷனும்; சிலம்பு சிலம்பு என்று சொல்லப்படுகிற; இயல் ஆறு உடைய நூபுரகங்கை பாயும்; திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில்; நின்ற இருக்கும் பெருமானை; நலம் திகழ் கல்யாணகுணங்களையுடைய; நாரணனை நாராயணனை; நுதலே அழகிய நெற்றியையுடைய; என் என் மகள்; நணுகும் கொல்? அணுகுவளோ?

PT 10.1.2

1849 பொன்னைமாமணியை அணியார்ந்ததோர்
மின்னை * வேங்கடத்துஉச்சியில் கண்டுபோய் *
என்னையாளுடைஈசனை எம்பிரான்
தன்னை * யாம்சென்றுகாண்டும் தண்காவிலே.
1849 ## பொன்னை மா மணியை * அணி ஆர்ந்தது ஓர்
மின்னை * வேங்கடத்து உச்சியில் கண்டு போய் **
என்னை ஆளுடை ஈசனை * எம்பிரான்-
தன்னை * யாம் சென்று காண்டும்- * தண்காவிலே-2
1849. ##
ponnai mAmaNiyai * aNi Arn^thathOr-
minnai * vEngataththu uchchiyil kandupOy *
ennai ALudai Isanai * embirAn-
thannai * yAm senRu kAndum * thaNkAvilE 10.1.2

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1849. He is gold and a shining diamond, the beautiful lightning that stays on the top of the Venkatam hills. He is my dear lord and he rules me. I will go see him in Thiruthangā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொன்னை பொன்னைப் போன்றவனும்; மா மணியை நீலமணியைப் போன்றவனும்; அணி அழகு; ஆர்ந்தது ஓர் மிக்கதோர்; மின்னை மின்னல் போல் ஒளியுள்ளவனும்; என்னை என்னை; ஆளுடை தொண்டனாக உடைய; ஈசனை ஈசனை; எம்பிரான் தன்னை எம்பெருமானை; வேங்கடத்து திருவேங்கடத்து; உச்சியில் உச்சியில்; கண்டு யாம் கண்டு யாம்; போய் சென்று சென்று வணங்கினோம்; தண்காவிலே இன்று திருத்தண்காவிலே; காண்டும் வணங்குவோம்

PT 10.10.5

1946 சொல்லாய் பைங்கிளியே! *
சுடராழி வலனுயர்த்த *
மல்லார்தோள் வடவேங்கடவனைவர *
சொல்லாய் பைங்கிளியே! (2)
1946 ## சொல்லாய் பைங் கிளியே *
சுடர் ஆழி வலன் உயர்த்த *
மல் ஆர் தோள் * வட வேங்கடவனை வர *
சொல்லாய் பைங் கிளியே-5
1946. ##
sollAy paingiLiyE, * sutarAzhi valanuyarththa, *
mallAr thOL * vata vEngatavanvara, * sollAy paingiLiyE! 10.10.5

Ragam

பரசு

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1946. She says, “O green parrot, say, ‘He carries a discus with his strong handsome arms and he is the lord of the Venkatam hills in the north. ’ O green parrot, call him to come. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பைங் கிளியே! பச்சைக் கிளியே! அவனை; சொல்லாய் இங்கு வரச் சொல்லவேணும்; சுடர் ஆழி ஒளிமிக்க சக்கரத்தை; வலன் வலக்கையில்; உயர்த்த தரித்துள்ளவனும்; மல் ஆர் வலிய; தோள் தோள்களையுடையவனும்; வடவேங்கடவனை வேங்கடமலையிலுள்ளவனை; வர சொல்லாய் இங்கே வரச் சொல்லவேணும்; பைங் கிளியே! பச்சைக் கிளியே!

PT 11.3.7

1978 கண்ணன் மனத்துள்ளேநிற்கவும் * கைவளைகள்
என்னோகழன்ற? இவையென்னமாயங்கள்? *
பெண்ணானோம் பெண்மையோம்நிற்க * அவன்மேய
அண்ணல்மலையும் அரங்கமும்பாடோமே.
1978 கண்ணன் மனத்துள்ளே * நிற்கவும் கை வளைகள் *
என்னோ கழன்ற? * இவை என்ன மாயங்கள்? **
பெண் ஆனோம் பெண்மையோம் நிற்க * அவன் மேய
அண்ணல் மலையும் * அரங்கமும் பாடோமே?
1978
kaNNan manaththuLLE * niRkavum kaivaLaikaL *
ennO kazhanRa? * ivaiyenna mAyangkaL? *
peNNAnOm peNmaiyOm niRka, * avanmEya,-
aNNal malaiyum * arangkamum pAtOmE. 11.3.7

Ragam

ஸ்ரீ

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1978. Kannan is in my mind. Is it his māyam that makes the bangles on my arms grow loose? Is this because we are women and have the nature of women? We sing and praise the Thiruvenkatam hills of the lord and his Srirangam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணன் கண்ணன்; மனத்துள்ளே மனதில்; நிற்கவும் இருக்கச் செய்தேயும்; கை வளைகள் கை வளைகள்; என்னோ ஏனோ; கழன்ற கழல்கின்றனவே; இவை என்ன இவை என்ன; மாயங்கள் மாயங்கள்; பெண் பெண்ணாக; ஆனோம் பிறந்துள்ளோம்; பெண்மையோம் பெண்மை உடையவர்களாக; நிற்க இருக்கிறோம் அதை விடு அது நிற்க; அவன் மேய அவன் இருக்கும் இடமான; அண்ணல் திருவேங்கட; மலையும் மலையையும்; அரங்கமும் திருவரங்கத்தையும்; பாடோமே பாடுவோம்

PT 11.5.10

2001 கள்ளத்தால்மாவலியை மூவடிமண்கொண்டளந்தான் *
வெள்ளத்தான்வேங்கடத்தான் என்பரால்காணேடீ! *
வெள்ளத்தான்வேங்கடத்தானேலும் * கலிகன்றி
உள்ளத்தினுள்ளே உளன்கண்டாய்சாழலே! (2)
2001 ## கள்ளத்தால் மாவலியை * மூவடி மண் கொண்டு அளந்தான் *
வெள்ளத்தான் வேங்கடத்தான் * என்பரால் காண் ஏடீ!- **
வெள்ளத்தான் * வேங்கடத்தானேலும் * கலிகன்றி
உள்ளத்தின் உள்ளே * உளன் கண்டாய் சாழலே-10
2001. ##
kaLLaththAl mAvaliyai * moovatimaN koNtaLan^thAn, *
veLLaththAn vEngataththAn * enparAl kANEtee, *
veLLaththAn * vEngataththANnElum, * kalikanRi-
uLLaththiNn uLLE * uLan kaNdAy sAzhalE (2) 11.5.10

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

2001. O friend, see! He went as a dwarf to king Mahabali’s sacrifice, asked for three feet of land, tricked the king, grew tall and measured the world and the sky with his two feet. Even though he is the god of Thiruvellam and Thiruvenkatam, he is in the heart of the poet Kaliyan. Sāzhale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏடீ! தோழியே!; கள்ளத்தால் கள்ளத்தனத்தால்; மாவலியை மகாபலியிடத்தில்; மூவடி மண் கொண்டு மூவடி மண் பெற்று; அளந்தான் உலகங்கள் அனைத்தையும் அளந்தான்; வெள்ளத்தான் திருப்பாற்கடலிலே உள்ளான்; வேங்கடத்தான் திருமலையிலே உள்ளான்; என்பரால் காண் என்று சொல்லுகிறார்களன்றோ!; சாழலே! தோழியே!; வெள்ளத்தான் திருப்பாற்கடலிலே உள்ளான்; வேங்கடத்தான் திருமலையிலே உள்ளான்; ஆலும் ஆகிலும்; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; உள்ளத்தின் உள்ளத்தின்; உள்ளே உளன் உள்ளேயும் உள்ளான்; கண்டாய் காண்க

TKT 7

2038 இம்மையைமறுமைதன்னை எமக்குவீடாகிநின்ற *
மெய்ம்மையைவிரிந்தசோலை வியந்திருவரங்கம்மேய *
செம்மையைக்கருமைதன்னைத் திருமலையொருமையானை *
தன்மையைநினைவார் என்தன்தலைமிசைமன்னுவாரே.
2038 இம்மையை மறுமை-தன்னை * எமக்கு வீடு ஆகி நின்ற *
மெய்ம்மையை விரிந்த சோலை * வியன் திரு அரங்கம் மேய **
செம்மையைக் கருமை-தன்னைத் * திருமலை ஒருமையானை *
தன்மையை நினைவார் என்-தன் * தலைமிசை மன்னுவாரே-7
2038
immaiyai maRumai thannai * emakku veetAki ninRa, *
meymmaiyai virin^tha sOlai * viyan thiruvarangkam mEya, *
semmaiyaik karumai thannaith * thirumalai orumai_yAnai, *
thanmaiyai ninaivAr en_than * thalaimisai mannuvArE. 7

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

2038. The lord of Srirangam, surrounded by flourishing water is this birth, future births, Mokshā and truth for his devotees. Bowing my head, I worship the devotees of the dark faultless lord who think of the wonderful nature of the unique god of Thiruvenkatam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எமக்கு நமக்கு; இம்மையை இவ்வுலக இன்பம் தருமவனும்; மறுமை தன்னை பரலோக இன்பம் தருமவனும்; வீடாகி நின்ற மோக்ஷம் அடையும்; மெய்ம்மையை உண்மைப் பொருளை அளிப்பவனும்; விரிந்த சோலை பரந்த சோலைகளையுடைய; வியன் ஆச்சரியமான; திரு அரங்கம் மேய ஸ்ரீரங்கத்தில் இருப்பவனும்; செம்மையை யுக பேதத்தால் செந்நிறத்தையும்; கருமை தன்னை கருநிறத்தையும் உடையவனும்; திருமலை திருமலையில் நின்றவனும்; ஒருமையானை மண்ணோர்க்கும் விண்ணோர்க்கும்; தன்மையை ஒருமைப்பட்டிருப்பவனின் சீலத்தை; நினைவார் நினைக்க வல்லவர்கள்; என் தன் என்னுடைய; தலைமிசை தலை மேல்; மன்னுவாரே இருக்கத் தக்கவர்கள்

TNT 1.8

2059 நீரகத்தாய் நெடுவரையி னுச்சிமேலாய்!
நிலாத்திங்கள்துண்டகத்தாய்! நிறைந்தகச்சி
ஊரகத்தாய்! * ஒண்துரைநீர்வெஃகாவுள்ளாய்
உள்ளுவாருள்ளத்தாய்! * உலகமேத்தும்
காரகத்தாய்! கார்வானத்துள்ளாய்! கள்வா!
காமருபூங்காவிரியின்தென்பால்மன்னு
பேரகத்தாய்! * பேராதுஎன்நெஞ்சினுள்ளாய்!
பெருமான்உன்திருவடியேபேணினேனே. (2)
2059 ## நீரகத்தாய் நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் *
நிலாத்திங்கள் துண்டத்தாய் நிறைந்த கச்சி
ஊரகத்தாய் * ஒண் துறை நீர் வெஃகா உள்ளாய் *
உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் ** உலகம் ஏத்தும்
காரகத்தாய் கார்வானத்து உள்ளாய் கள்வா *
காமரு பூங் காவிரியின் தென்பால் மன்னு
பேரகத்தாய் * பேராது என் நெஞ்சின் உள்ளாய் *
பெருமான் உன் திருவடியே பேணினேனே-8
2059. ##
neeragatthāy! neduvaraiyin ucchi mElāy! *
nilātthingaL thuNdatthāy! niRaindha kacchi-
ooragatthāy, * oNthuRain^eer veqhā uLLāy! *
uLLuvār uLLatthāy, ** ulagam Etthum-
kāragatthāy! kārvānath thuLLāy! kaLvā! *
kāmarupooNG kāviriyin thenpāl mannu-
pEragatthāy, * pErāthu en nencin uLLāy! *
perumān_un thiruvadiyE pENiNnEnE. (2) 8

Simple Translation

2059. You are in the hearts of your devotees and in Thiruneeragam, on the top of Thiruneermalai, Nilāthingalthundam in Thiruppadi, Thiruvuragam in flourishing Thirukkachi, and Thiruvekka surrounded with flourishing water. The whole world worships you Thirukkalvā, the god of Thirukkāragam and Thirukkārvanam. O thief, you stay in the sky and in Thirupper (Koiladi) where on the southern bank of the Kāviri beautiful flowers bloom in the groves. You, the highest one, stay in my heart and you will not leave me. I worship only your divine feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீரகத்தாய்! திருநீரகத்தில் உள்ளவனே!; நெடுவரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சி மேலாய்! உச்சியிலிருப்பவனே!; நிலாத்திங்கள் சந்திரனைப் போல் தாபம் போக்கும்; துண்டத்தாய்! பூமியின் ஒரு பாகத்தில் இருப்பவனே!; நிறைந்த கச்சி செழிப்பு நிறைந்த காஞ்சீபுரத்தில்; ஊரகத்தாய்! திருவூரகத்தில் இருப்பவனே!; ஒண் துரை நீர் அழகிய நீர்த்துறையின் கரையில்; வெஃகா உள்ளாய்! திருவெஃகாவில் உள்ளவனே!; உள்ளுவார் சிந்திப்பவரின்; உள்ளத்தாய்! உள்ளத்தில் உள்ளவனே!; உலகம் ஏத்தும் உலகமெல்லாம் துதிக்கும்படி; காரகத்தாய்! திருக்காரகத்தில் உள்ளவனே!; கார்வானத்து உள்ளாய்! திருக்கார்வானத்திலுள்ளவனே!; கள்வா! கள்வனே!; காமரு பூங் விரும்பத்தக்க அழகிய; காவிரியின் காவேரியின்; தென்பால் தென் புறமுள்ளவனே!; மன்னு பேரகத்தாய்! திருப்பேர்நகரில் உறைபவனே!; என் நெஞ்சில் என் நெஞ்சிலிருந்து; பேராது உள்ளாய்! நீங்காமல் இருப்பவனே!!; பெருமான்! பெருமானே!; உன் திருவடியே உன் திருவடிகளையே; பேணினேனே காண விரும்பினேனே
neeragaththAy Oh One who is giving divine presence in thiruneeragam dhivya dhEsam!; nedu varaiyin uchchi mElAy Oh One who stood at the top of tall and great thirumalai!; nilAththingaL thuNdaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called nilAththingaL thuNdam!; niRaindha kachchi UragaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called Uragam by pervading the whole of kachchi (by your qualities)!; oNthuRai neer vekhAvuLLAy Oh One who is in sleeping posture at the beautiful shore of water tank that is in thiruvehkA!; uLLuvAr uLLaththAy Oh One who is present in the hearts of those who think of you (as their leader)! (that is also a temple for Him);; ulagam Eththum kAragaththAy Oh One who stood in the divine place called ‘thirukkAragam’ for the whole world to worship!; kAr vAnaththuLLAy Oh One who lives in the divine place called kArvAnam!; kaLvA Oh the thief (who hid the divine form and not showing it to the devotees)! (there is a dhivya dhEsam called kaLvanUr);; kAmaru pUm kAviriyin then pAl mannu pEragaththAy well set in the town of thiruppEr (of appakkudaththAn) that is on the south shore of very beautiful kAvEri!; en nenjil pEradhu uLLAy Oh One who is showing Himself to my mind without break or going away!; perumAn Oh One having many many divine places!; un thiruvadiyE pENinEnE I am calling for your divine feet (wishing to see it).

TNT 2.16

2067 கன்றுமேய்த்துஇனிதுகந்தகாளாய்! என்றும் *
கடிபொழில்சூழ்கணபுரத்துஎன்கனியே! என்றும் *
மன்றமரக்கூத்தாடிமகிழ்ந்தாய்! என்றும் *
வடதிருவேங்கடம்மேயமைந்தா! என்றும் *
வென்றசுரர்குலங்களைந்தவேந்தே! என்றும் *
விரிபொழில்சூழ்திருநறையூர்நின்றாய்! என்றும் *
துன்றுகுழல்கருநிறத்தென்துணையே! என்றும்
துணைமுலைமேல்துளிசோரச்சோர்கின்றாளே. (2)
2067 ## கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் என்றும் *
கடி பொழில் சூழ் கணபுரத்து என் கனியே என்றும் *
மன்று அமரக் கூத்து ஆடி மகிழ்ந்தாய் என்றும் *
வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தா! என்றும் **
வென்று அசுரர் குலம் களைந்த வேந்தே! என்றும்
விரி பொழில் சூழ் திருநறையூர் நின்றாய்! என்றும் *
துன்று குழல் கரு நிறத்து என் துணையே! என்றும் *
துணை முலைமேல் துளி சோர சோர்கின்றாளே!-16
2067. ##
kanRumEyththu inithugandha kāLāy! enRum, *
kadipozhilsoozh kaNapuratthen kaniyE! enRum, *
manRamarak kootthādi magizhndhāy! enRum, *
vadathiruvENGkadam mEya maindhā! enRum, *
venRu_asurar kulangaLaindha vEndhE! enRum, *
viripozhilsooz thirun^aRaiyoor ninRāy! enRum, *
thunRukuzhal karun^iRatthen thuNaiyE enRum *
thuNaimulaimEl thuLisOrach sOr_kinRāLE! (2) 16

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2067. “My daughter says, ‘You, mighty as a bull, happily grazed the cows. You are my sweet fruit and you stay in Thirukkannapuram surrounded with fragrant groves. You are the god of Thiruvenkatam in the north and you danced happily in the mandram. You stay in Thirunaraiyur surrounded with abundant groves. O king, you conquered the Asurans and destroyed their tribes, and you, with a dark color and thick curly hair, are my help. ’ The tears she sheds fall on her breasts and she is tired. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கன்று மேய்த்து கன்றுகளை மேய்த்து; இனிது உகந்த மிகவும் மகிழ்ந்த; காளாய்! என்றும் காளை! என்றும்; கடி மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளாலே; சூழ் சூழ்ந்த; கணபுரத்து என் திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும் என்; கனியே! என்றும் கனியே! என்றும்; மன்று அமர வீதியார; கூத்து ஆடி கூத்து ஆடி; மகிழ்ந்தாய்! என்றும் மகிழ்ந்தவனே என்றும்; வட திருவேங்கடம் வட திருவேங்கடமலையில்; மேய மைந்தா! பொருந்தி வாழும் மைந்தா!; என்றும் என்றும்; வென்று அசுரர் குலம் அசுரர் குலங்களை வென்று; களைந்த வேந்தே! என்றும் ஒழித்த வேந்தே! என்றும்; விரி விரிந்த; பொழில் சூழ் சோலைகளாலே சூழ்ந்த; திரு நறையூர் திரு நறையூரில்; நின்றாய்! என்றும் நின்றவனே ! என்றும்; துன்று குழல் அடர்ந்த முடியை உடைய; கரு நிறத்து கருத்த நிறமுடைய; என் துணையே! என்றும் என் துணையே! என்றும்; துணை முலைமேல் மார்பின் மீது; துளி சோர கண்ணீர்த்துளிகள் சிந்த; சோர்கின்றாளே சோர்ந்து புலம்புகிறாள்
kanRu mEyththu Oh one who protected the cows; inidhu ugandha and became very happy,; kALAy enRum and having the individualism, and; en kaniyE Oh my fruit; kaNapuraththu (that became ripe in) thirukkaNNapuram that is; kadi pozhil sUzh surrounded by fragrant gardens! And,; magizhndhAy enRum Oh who became happy; manRu amarak kUththAdi by dancing with pots in the middle of the junction of roads! And,; vada thiruvEngadam mEya maindhA enRum Oh the proud one who resides firmly in vada thiruvEngadam! And,; vEndhE Oh the king who; venRu won and; kaLaindha destroyed; asurar kulam the clan of asuras! And; ninRAy enRum having your divine presence; thirunaRaiyUr in thirunaRaiyUr; viri pozhil sUzh that is surrounded by the gardens spread out expanding, and; thunRu kuzhal kaRu niRaththu en thuNaiyE enRum Oh one having dense hair plaits, dark divine body, and being my companion, saying all these,; sOrginRAL she becomes sad/faint that the; thuLi sOra drops of tears flow down; thuNai mulai mEl the bosoms that match each other.

MLT 26

2107 எழுவார்விடைகொள்வார் ஈன்துழாயானை *
வழுவாவகைநினைந்து வைகல் - தொழுவார் *
வினைச்சுடரைநந்துவிக்கும் வேங்கடமே * வானோர்
மனச்சுடரைத் தூண்டும்மலை.
2107 எழுவார் விடைகொள்வார் * ஈன் துழாயானை *
வழுவா வகை நினைந்து வைகல் - தொழுவார் **
வினைச் சுடரை நந்துவிக்கும் * வேங்கடமே * வானோர்
மனச் சுடரைத் தூண்டும் மலை -26
2107
ezhuvār vidaikoLvār * In_thuzhāyānai, *
vazhuvā vakain^inainthu vaikal thozhuvār, *
vinaissudarai nanthuvikkum * vEngadamE, * vānOr-
manassudaraith thooNdum malai. 26

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2107. If devotees get up in the morning, go to Thiruvenkatam hills that brighten the mind and if every day they worship the lord who wears a thulasi garland, the results of their karmā will be removed.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எழுவார் செல்வம் ஒன்றையே விரும்புபவர்களும்; விடை கொள்வார் ஆத்ம இன்பத்தையே விரும்புபவர்களும்; ஈன் துழாயானை துளசிமாலையுடையவனை விரும்புபவர்களும்; வழுவாவகை பிரியாமலிருக்க வேண்டும்; நினைந்து வைகல் என நினைத்து தினமும்; தொழுவார் வணங்கும் இம்மூவரின்; வினைச் சுடரை பாபங்களை; நந்துவிக்கும் வேங்கடமே போக்குவது திருவேங்கடமலையே; வானோர் இதுவே நித்ய ஸூரிகளுடைய; மனச் சுடரை உள்ளமாகிற விளக்கை; தூண்டும் மலை தூண்டுகின்ற மலையாகும்
ezhuvAr the aiSvaryArthis (those who go after wealth) who leave (after obtaining  the wealth that they wanted); vidai koLvAr the kaivalyArthis (those who enjoy their own souls instead of emperumAn) who leave (permanently from emperumAn); een thuzhAyAnai emperumAn who has sweet thuzhAy (thuLasi) garland; vazhuvA vagai ninaindhu thinking that they should never leave; vaigal every day; thozhuvAr the bhagavath prApthi kAmars (those who desire to attain only emperumAn) who worship; vinaich chudarai the fire of pApa (bad deeds) [of all the three types of followers mentioned above]; nandhuvikkum putting out; vEnkatamE only the thiruvEnkatamalai (thirumalai)!; vAnOr nithyasUris’ (permanent dwellers of SrIvaikuNtam); manach chudarai the lamp of their hearts; thUNdum malai is the mountain which stimulates

MLT 37

2118 வகையறுநுண்கேள்வி வாய்வார்கள் * நாளும்
புகைவிளக்கும் பூம்புனலுமேந்தி * - திசைதிசையின்
வேதியர்கள் சென்றிறைஞ்சும்வேங்கடமே * வெண்சங்கம்
ஊதியவாய் மாலுகந்தவூர்.
2118 வகை அறு நுண் கேள்வி * வாய்வார்கள் * நாளும்
புகை விளக்கும் பூம் புனலும் ஏந்தி ** திசை திசையின்
வேதியர்கள் * சென்று இறைஞ்சும் வேங்கடமே * வெண் சங்கம்
ஊதிய வாய் மால் உகந்த ஊர் -37
2118
vakaiyaRu nuNkELvi vāyvār_kaL, * nāLum-
pukaiviLakkum * poompunalum Enthi, * - thisaithisaiyin-
vEthiyar_kaL * senRiRaincum vEngadamE, * veNsangam-
Uthiyavāy * māl_ukantha oor. 37

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2118. In the Thiruvenkatam hills, the favorite place for Thirumāl who blows a white conch, the Vediyars recite the Vedās and the learned ones proficient in the good sastras carry fragrant lamps, flowers and water, come from all directions, go and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வகை அறு பலன் கருதி பிற தெய்வங்களை வணங்காத; நுண் கேள்வி ஸூக்ஷ்ம கேள்விஞானமுள்ளவர்களான; வாய்வார்கள் வேதியர்கள் வைதிகர்கள்; நாளும் புகை விளக்கும் தினமும் தூப தீபங்களையும்; பூம் புனலும் ஏந்தி பூவுடன் ஜலத்தையும் எடுத்துக்கொண்டு; திசைதிசையின் எல்லா திக்குகளிலிருந்தும்; சென்று திருமலைக்குச்சென்று; இறைஞ்சும் வேங்கடமே தொழும் திருமலையே; வெண் சங்கம் வெண் சங்கம்; ஊதிய வாய் ஊதிய வாயையுடைய பெருமான்; மால் உகந்த ஊர் திருவுள்ளமுவந்த திவ்யதேசமாம்
vagai aRu cutting off other kinds, such as other deities and other means; nuN kELvi vAy vArgaL those who have subtle knowledge through hearing; vEdhiyargaL brAhmaNas; nALum everyday; pugai viLakkum dhUpam (fragrant smoke, incense) and dhIpam (lamp); pUm punalum flower and water; Endhi holding; thisai thisaiyil from all directions; senRu going to (thirumalai); iRainjum worship; vEnkatamE thiruvEnkatam!; veN sangam Udhiya vAy having divine lips which blew the white coloured conch; mAl emperumAn; ugandha relished; Ur living place

MLT 38

2119 ஊரும்வரியரவம் ஒண்குறவர்மால்யானை *
பேரவெறிந்த பெருமணியை * - காருடைய
மின்னென்று புற்றடையும்வேங்கடமே * மேலசுரர்
எம்மென்றமாலதிடம்.
2119 ஊரும் வரி அரவம் * ஒண் குறவர் மால் யானை *
பேர் எறிந்த பெரு மணியை ** கார் உடைய
மின் என்று * புற்று அடையும் வேங்கடமே * மேல சுரர்
எம் என்னும் மாலது இடம் -38
2119
Urum variyaravam * oNkuRavar mālyānai, *
pEra eRintha perumaNiyai, * - kārudaiya-
minnenRu * puRRadaiyum vEngadamE, * mElasurar-
ennenRa māla thidam. 38

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2119. The hill where the Asurans and the gods come and worship Thirumāl who, shining like a jewel, killed the snake and conquered the heroic elephant of the gypsies is Thiruvenkatam where the clouds with lightning float.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒண் குறவர் அழகிய குறவர்கள்; மால் யானை பேர பெரிய யானைகளை விரட்ட; எறிந்த வீசியெறிந்த; பெரு மணியை பெரிய மாணிக்கத்தை; கார் உடைய மேகத்தினிடையே; மின் மின்னல் என நினைத்து; ஊரும் ஊர்ந்து செல்லும்; வரி அரவம் வரிகளையுடைய பாம்பு; புற்று அடையும் புற்றினுள்ளே நுழையும் திருவேங்கடமே; வேங்கடமே மேல் அசுரர் நித்யஸூரிகள்; எம் என்னும் எங்களுடையது என்று அபிமானிக்கும்; மால் அது இடம் எம்பெருமானது திவ்யதேசமாகும்
Urum that which crawls; vari aravam snake with lines (on its body); oN kuravar wise inhabitants (hunters) of thirumalai hill; mAl yAnai pEra making the huge elephants, which are grazing in the fields, to leave; eRindha thrown (on those elephants); peru maNiyai huge carbuncle gems; kAr udaiya min enRu  thinking that it is the lightning amidst clouds; puRRu adiyum vEnkatamE (fearing the thunder) such snakes entering their anthills in thiruvEnkatam; mEla surar distinguished celestial beings [nithyasUris]; em ennum thinking that this is ours; mAladhu idam is the place desired by emperumAn as his dhivyadhESam.

MLT 39

2120 இடந்தது பூமி எடுத்ததுகுன்றம் *
கடந்ததுகஞ்சனைமுன்னஞ்ச * - கிடந்ததுவும்
நீரோதமாகடலே நின்றதுவும்வேங்கடமே *
பேரோதவண்ணர்பெரிது.
2120 இடந்தது பூமி * எடுத்தது குன்றம் *
கடந்தது கஞ்சனை முன் அஞ்ச ** கிடந்ததுவும்
நீர் ஓத மா கடலே * நின்றதுவும் வேங்கடமே *
பேர் ஓத வண்ணர் பெரிது -39
2120
idanthathu poomi * edutthathu kunRam, *
kadanthathu kancanaimun anca, * - kidanthathuvum-
neerOtha mākadalE * ninRathuvum vEngadamE, *
pErOtha vaNNar perithu. 39

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2120. The lord who rests on the wide ocean split open the earth to save the earth goddess, carried Govardhanā mountain to save the cows and the cowherds, frightened the Asuran Kamsan and conquered him and abides in the Thiruvenkatam hills. If I want to recite his names, they are so many.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேர் ஓத பெரிய கடலின்; வண்ணர் நிறம் போன்ற பெருமான்; முன் முற்காலத்தில் வராஹமாக; இடந்தது பூமி குத்தி யெடுத்தது பூமியை; எடுத்தது குடையாகப் பிடித்தது; குன்றம் மலையை; அஞ்ச பயந்து; கடந்தது அழிந்துபோகும்படி செய்தது; கஞ்சனை கம்சனை; கிடந்ததுவும் துயின்றது; நீர் ஓத மா கடலே அலைகளையுடைய திருப்பாற்கடலிலே; பெரிது நின்றதுவும் பெருமை தோற்ற நின்றது; வேங்கடமே திருவேங்கடமேயாகும்
pEr Odham vaNNan emperumAn having the complexion of a large ocean; mun in earlier times; idandhadhu (in varAha form) dug out; bhUmi was the earth; eduththadhu held as umbrella; kunRam was the gOvardhana hill; anja kadandhadhu destroyed through fear; kanjanai was (king) kamsa; kidandhadhuvum reclined; nIr Odham mA kadal ocean which is full of water and which keeps throwing up waves; peridhu ninRadhuvum stood always; vEnkatamE only at thiruvEnkatam

MLT 40

2121 பெருவில்பகழிக் குறவர்கைச்செந்தீ *
வெருவிப்புனம்துறந்தவேழம் * - இருவிசும்பில்
மீன்வீழக் கண்டஞ்சும்வேங்கடமே * மேலசுரர்
கோன்வீழக்கண்டுகந்தான்குன்று.
2121 பெரு வில் பகழிக் * குறவர் கைச் செந்தீ *
வெருவிப் புனம் துறந்த வேழம் ** இரு விசும்பில்
மீன் வீழக் * கண்டு அஞ்சும் வேங்கடமே * மேல் அசுரர்
கோன் வீழக் கண்டு உகந்தான் குன்று -40
2121
peruvil pakazhik * kuRavar_kais senthee *
veruvip punamthuRantha vEzham, * - iruvisumpil-
meenveezhak * kaNdancum vEngadamE, * mElasurar-
kOnveezha kaNdukanthān kunRu. 40

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2121. It is the Thiruvenkatam hills where gypsies with fine bows and arrows carry hot fires in their hands and the elephants see them and leave the forest, frightened because they think they are stars falling from the sky. It is there that the lord stays who rejoiced when he conquered the Asuras like Hiranyan.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெரு வில் பெரிய வில்லையும்; பகழி அம்புகளையும் உடைய; குறவர் வேடர்களின்; கைச் கையில் பிடித்திருந்த; செந்தீ சிவந்த நெருப்புக்கு; வெருவி பயப்பட்டு; புனம் துறந்த வயலை விட்டு நீங்கின; வேழம் யானை பரந்த; இரு விசும்பில் ஆகாசத்திலிருந்து; மீன் வீழ நக்ஷத்திரம் விழ; கண்டு அதைப் பார்த்து குறவர்கள்; அஞ்சும் கொள்ளிக்கட்டை என பயந்த; வேங்கடமே இடம் திருவேங்கடமே; மேல் அசுரர் கோன் முன்பு இரணியன் முடிந்து; வீழக் கண்டு விழக் கண்டு; உகந்தான் மகிழ்ந்த மலை