6

Thiruppernagar

திருப்பேர்நகர்

Thiruppernagar

Appakkudathān

ஸ்ரீ கமலவல்லீ (இந்திராதேவி) ஸமேத அப்பக்குடத்தான் ஸ்வாமிநே நமஹ

This Shetram is also called Indragiri, Palaasavanam. This kshetram together with Srirangapatnam in Karnataka, Srirangam, Kumbakonam and Mayiladuthurai along the course of river Kaveri are called Pancharanga kshetrams.

This temple is situated on a small hillock, named Indragiri, and is easily accessible. The presiding deity is Appakkudathaan in a + Read more
பஞ்ச ரங்க க்ஷேத்திரங்கள் ஐந்து. அவை,

ஆதி ரங்கம் – ஸ்ரீரங்கபட்டினம் ரங்கநாதன்,
மத்திய ரங்கம் – திருவரங்கம் ரங்கநாதன்,
அப்பாலரங்கம் – கோவிலடி அல்லது திருப்பேர்நகர் அப்பக்குடத்தான் ,
சதுர்த்த ரங்கம் – திருக்குடந்தை சாரங்கபாணி,
பஞ்ச ரங்கம் – திரு இந்தளூர் பரிமளரங்கன்

எம்பெருமானுக்கு + Read more
Thayar: Sri Kamala Valli (Indirādevi)
Moolavar: Appakkudathān
Utsavar: Appala Ranganāthan
Vimaanam: Indra
Pushkarani: Indra Theertham, Kollidam
Thirukolam: Sayana (Reclining)
Direction: West
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Trichy
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 7:30 a.m. to 12:00 noon 4:30 p.m. to 8:00 p.m.
Search Keyword: Thirupper
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 2.5.1

162 பின்னைமணாளனைப் பேரில்கிடந்தானை *
முன்னையமரர் முதல்தனிவித்தினை *
என்னையும் எங்கள்குடிமுழுதுஆட்கொண்ட *
மன்னனைவந்துகுழல்வாராய்அக்காக்காய்!
மாதவன்தன்குழல்வாராய்அக்காக்காய். (2)
162 ## பின்னை மணாளனைப் * பேரில் கிடந்தானை *
முன்னை அமரர் * முதல் தனி வித்தினை **
என்னையும் எங்கள் * குடி முழுது ஆட்கொண்ட *
மன்னனை வந்து குழல்வாராய் அக்காக்காய் * மாதவன்தன் குழல்வாராய் அக்காக்காய் (1)
162. ##
pinnai maNāLanai * pEril kidandhānai *
munnai amarar * mudhal thani viththinai *
ennaiyum eNGgaL * kudimuzhudhu ātkoNda *
mannanai vandhu kuzhal vārāy akkākkāy!
mādhavan_than kuzhal vārāy akkākkāy! (2) 1.

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

162. He is the beloved of Nappinnai and he rests on the waters in Thirupper (Koiladi), the ancient, the unique singular force. He is my protector and that of my whole clan O crow, come and help me comb the hair of the king, the protector of me and my whole clan. . O crow, come and help me comb Mādhavan’s hair.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பின்னை மணாளனை நப்பின்னை மணாளனை; பேரில் கிடந்தானை திருபேர் தலத்தில் கிடந்தானை; முன்னை அமரர் முதல் நித்யஸூரிகளின் தலைவனாய்; தனி ஒப்பற்ற; வித்தினை காரணனாய்; என்னையும் என்னையும்; எங்கள் குடி முழுது எங்கள் அனைத்துக் குடியினரையும்; ஆட்கொண்ட மன்னனை அடிமைகொண்டபிரபுவின்; வந்து குழல் வாராய் அருகே வந்து தலை வாரிடுவாய்; அக்காக்காய்! காக்கையே!; மாதவன் தன் மாதவனின்; குழல் வாராய் தலையை வாரிடுவாய்; அக்காக்காய்! காக்கையே!

PAT 2.6.2

173 கொங்குங்குடந்தையும் கோட்டியூரும்பேரும் *
எங்கும்திரிந்து விளையாடும்என்மகன் *
சங்கம்பிடிக்கும் தடக்கைக்குத்தக்க * நல்
அங்கமுடையதோர்கோல்கொண்டுவா
அரக்குவழித்ததோர்கோல்கொண்டுவா.
173 கொங்கும் குடந்தையும் * கோட்டியூரும் பேரும் *
எங்கும் திரிந்து * விளையாடும் என்மகன் **
சங்கம் பிடிக்கும் * தடக்கைக்குத் தக்க * நல்
அங்கம் உடையது ஓர் கோல் கொண்டு வா * அரக்கு வழித்தது ஓர் கோல் கொண்டு வா (2)
173
koNGgum kudandhaiyum * kOttiyoorum pErum *
eNGgum thirindhu * viLaiyādum enmahan *
saNGgam pidikkum * thadakkaikku thakka *
nal aNGgamudaiyadhOr kOl koNduvā!
arakku vazhiththadhOr kOl koNduvā. 2.

Ragam

தேசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

173. My son wanders and plays everywhere and in the fragrant Kumbakonam, Thirukkotiyur and Thirupper O crow, bring a suitable, well-formed round grazing stick for my son with a conch in his strong hands Bring a grazing stick painted red.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொங்கும் வாசனை மிக்க; குடந்தையும் குடந்தை நகரிலும்; கோட்டியூரும் திருக்கோட்டியூர்; பேரும் மற்றும் திருப்பேரிலும்; எங்கும் திரிந்து எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று; விளையாடும் விளையாடுகின்ற; என் மகன் என் பிள்ளையின்; சங்கம் பிடிக்கும் பாஞ்ச ஜன்னியம் ஏந்தும்; தடக்கைக்குத் தக்க விசாலமான கைக்குத் தகுந்த; நல் அங்கம் நல்ல; உடையதோர் வடிவுடைய ஒரு; கோல் கொண்டு வா கோலைக் கொண்டுவா; அரக்கு வழித்தது அரக்கு வழுவழுப்பாகப் பூசிய; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா

PAT 2.9.4

205 கொண்டல்வண்ணா! இங்கேபோதராயே
கோயிற்பிள்ளாய்! இங்கேபோதராயே *
தெண்திரைசூழ்திருப்பேர்க்கிடந்த
திருநாரணா! இங்கேபோதராயே *
உண்டுவந்தேன்அம்மமென்றுசொல்லி
ஓடிஅகம்புகஆய்ச்சிதானும் *
கண்டெதிரேசென்றெடுத்துக்கொள்ளக்
கண்ணபிரான்கற்றகல்விதானே.
205 கொண்டல்வண்ணா இங்கே போதராயே * கோயிற் பிள்ளாய் இங்கே போதராயே *
தெண் திரை சூழ் திருப்பேர்க் கிடந்த * திருநாரணா இங்கே போதராயே **
உண்டு வந்தேன் அம்மம் என்று சொல்லி * ஓடி அகம் புக ஆய்ச்சிதானும் *
கண்டு எதிரே சென்று எடுத்துக்கொள்ளக் * கண்ணபிரான் கற்ற கல்வி தானே (4)
205
koNdal vaNNā! iNGgE pOdharāyE * kOyil piLLāy! iNGgE pOdharāyE *
theN_thiraisoozh Thirupper kidandha * thiru n^āraNā! iNGgE pOdharāyE *
uNdu vandhEn ammaM enRu solli * Odi ahampuha āychchithānum *
kaNdedhirE senReduththu koLLa * kaNNapirān kaRRa kalvidhānE. 4.

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

205. Yashodā calls Kannan to come to her : “O you with the dark color of a cloud, come, You are the god of Srirangam, come, you are the Naranan of Thirupper (Koiladi) surrounded by the ocean with clear waves, come. He came running into the house and said, “ Mother, I’ve already eaten. ” Yashodā could not get angry with him. She approached him and embraced him. This is the loving trick Yashodā's dear child has learnt.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொண்டல் வண்ணா! மேகம் போன்ற வண்ணனே!; இங்கே போதராயே இங்கே ஓடி வருவாய்; கோயிற் பிள்ளாய்! திருவரங்கத்து எம்பெருமானே!; இங்கே போதராயே இங்கே ஓடிவருவாய்; தெண் திரை தெள்ளிய அலைகளையுடைய; சூழ் நீரால் சூழப்பட்ட; திருப்பேர் திருப்பேர் நகரிலே; கிடந்த கண் துயிலும்; திருநாரணா! நாராயணனே!; இங்கே போதராயே இங்கே ஓடி வருவாயே!; உண்டு வந்தேன் அம்மம் நான் உணவை உண்டு வந்தேன்; என்று சொல்லி ஓடி என்று கூறி; அகம் புக வீட்டிற்குள் நுழைய; ஆய்ச்சிதானும் தாயான யசோதையும்; கண்டு கண்ணனைக்கண்டு; எதிரே சென்று மகிழ்ந்து எதிரே சென்று; எடுத்துக் கொள்ள எடுத்துக் கொள்ள; கண்ணபிரான் கண்ணபிரான்; கற்ற தானாகவே கற்றுக்கொண்ட வித்தை; கல்வி தானே! கல்விதான் என்ன என்று அகமகிழ்கிறாள்

PT 1.5.4

991 ஊராங்குடந்தையுத்தமன் ஒருகாலிருகால்சிலைவளைய *
தேரா அரக்கர்தேர்வெள்ளம்செற்றான் வற்றாவருபுனல்சூழ்
பேரான் * பேராயிரமுடையான் பிறங்குசிறைவண்டு அறைகின்ற
தாரான் * தாராவயல்சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
991 ஊரான் குடந்தை உத்தமன் * ஒரு கால் இரு கால் சிலை வளைய *
தேரா அரக்கர் தேர்-வெள்ளம் செற்றான் * வற்றா வரு புனல் சூழ்
பேரான் ** பேர் ஆயிரம் உடையான் * பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற
தாரான் * தாரா வயல் சூழ்ந்த * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-4 **
991
oorānkudanNdhai utthaman * orukālirukāl silaivaLaiya *
thErāvarakkar thErveLLam cheRRān * vaRRāvarupunalsoozh pErān *
pErāyiramudaiyān * piRangkusiRai vaNdaRaiginRa thārān *
thārāvayalsoozhnNdha * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.4

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

991. The faultless god of Kudandai who bent his bow and conquered the Rakshasās when they came like a flood to fight in their chariots not knowing what would happen in the war and who has a thousand names and wears a thulasi garland swarming with bright-winged bees stays in Thirupper (Koiladi) surrounded with water that never dries up and in SālakkiRāmam encircled by fields where cranes live. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஊரான் ஊரகத்தில் இருப்பவனும்; குடந்தை திருக்குடைந்தையில்; உத்தமன் இருக்கும் உத்தமனும்; ஒரு கால் முன்பு கர-தூஷணர்கள் எதிர்த்தபோது; சிலை வில்லின்; இருகால் இரண்டு நுனிகளையும்; வளைய வளைத்து; தேரா அரக்கர் விவேகமில்லாத அரக்கர்களின்; தேர் வெள்ளம் ரத சமூகங்களை; செற்றான் சிதைத்தவனும்; வற்றா வரு வற்றாமல் பெருகி வரும்; புனல் சூழ் காவிரிநீர் சூழ்ந்த; பேரான் பேர் திருப்பேர்நகரில் இருப்பவனும்; ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களை; உடையான் உடையவனும்; பிறங்கு நெருங்கி யிருக்கிற; சிறை சிறகுகளை யுடைய; வண்டு வண்டுகள்; அறைகின்ற ஆரவாரிக்கின்ற; தாரான் துளசி மாலை அணிந்த பெருமானிருக்குமிடம்; தாரா தாரா என்னும் நீர்ப்பறவைகளால்; வயல் சூழ்ந்த சூழப்பட்ட வயல்களையுடைய; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
UrAn one who is having thiruvUragam as his abode; kudandhai one who is mercifully resting in thirukkudandhai; uththaman being purushOththama; orukAl when karan et al came to fight; silai bow-s; irukAl both ends; vaLaiya bent (to show his strength); thErA cannot analyse and understand (that he cannot be won by us); arakkar rAkshasas-; thEr veLLam groups of chariots; seRRAn destroyed them to become pieces; vaRRA not becoming dry; varu overflowing continuously; punal with water; sUzh surrounded by; pErAn one who is eternally residing in thiruppEr nagar; Ayiram pEr udaiyAn one who has countless divine names; piRangu dense; siRai having wings; vaNdu beetles; aRaiginRa singing with tune; thArAn sarvESvaran who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) garland and mercifully residing; thArA filled with birds named thArA; vayal by fertile fields; sUzhndha surrounded by; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.

PT 5.6.2

1399 பேரானைக் குறுங்குடியெம்பெருமானை * திருதண்கா
லூரானைக் கரம்பனூருத்தமனை * முத்திலங்கு
காரார்திண்கடலேழும் மலையேழிவ்வுலகேழுண்டும் *
ஆராதென்றிருந்தானைக் கண்டதுதென்னரங்கத்தே. (2)
1399 ## பேரானைக் * குறுங்குடி எம் பெருமானை * திருத்தண்கால்
ஊரானைக் * கரம்பனூர் உத்தமனை ** முத்து இலங்கு
கார் ஆர் திண் கடல் ஏழும் * மலை ஏழ் இவ் உலகு ஏழ் உண்டும் *
ஆராது என்று இருந்தானைக் * கண்டது-தென் அரங்கத்தே-2
1399. ##
pErānaik * kuRunkudi emperumānai * thiruthaNkāl
oorānaik * karambanoor uththamanai * muththilangu
kārār thiNkadalEzhum * malaiyEzh ivvulagEzhuNdum *
ArāthenRirunthānaik * kaNdathu thennarangaththE (5.6.2)

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1399. In Thennarangam I saw Thirumāl, the lord of Thirupper (Koiladi), Thirukkurungudi, Thiruthangā, and the good lord of Thirukkarampanur (Uttamar Koil) who was still hungry even after he swallowed the dark seven oceans, seven mountains and seven worlds.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேரானை திருப்பேர் நகரில் இருப்பவனை; குறுங்குடி திருக்குறுங்குடி; எம்பெருமானை எம்பெருமானை; திருதண்கால் திருதண்காவில்; ஊரானை இருப்பவனை; கரம்பனூர் திருக்கரம்பனூர்; உத்தமனை உத்தமனை; முத்து முத்துக்களின்; இலங்கு ஒளியோடு கூடின; கார் ஆர் திண் திடமான கறுத்த; கடல் ஏழும் ஏழு கடல்களையும்; மலை ஏழ் இவ் ஏழு மலைகளையும்; உலகு ஏழ் ஏழு உலகங்களயும்; உண்டும் உண்டும்; ஆராது திருப்திபெறாதவனாய்; என்று இருந்தானை இருந்த பெருமானை; கண்டது நான் கண்டது; தென் அரங்கத்தே திருவரங்கத்திலே

PT 5.9.1

1428 கையிலங்காழி சங்கன் கருமுகில்திருநிறத்தன் *
பொய்யிலன்மெய்யன் தந்தாளடைவரேல்அடிமையாக்கும் *
செய்யலர்கமலமோங்கு செறிபொழில்தென்திருப்பேர் *
பையரவணையான்நாமம் பரவிநானுய்ந்தவாறே! (2)
1428 ## கை இலங்கு ஆழி சங்கன் * கரு முகில் திரு நிறத்தன் *
பொய் இலன் மெய்யன்-தன் தாள் * அடைவரேல் அடிமை ஆக்கும் *
செய் அலர் கமலம் ஓங்கு * செறி பொழில் தென் திருப்பேர் *
பை அரவு-அணையான் நாமம் * பரவி நான் உய்ந்த ஆறே-1
1428. ##
kaiyilaNGkāzhisangan * karumukil thirunNiRaththan *
poyyilan meyyan_thanthāL * adaivarEl_adimaiyākkum *
seyyalar kamalamOngu * seRipozhil then_Thirupper *
paiyaRāvanaiyān nāmam * paravinNāNn uynthavāRE (5.9.1)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1428. The dark colored lord who carries a shining discus and a conch in his hands, is not false but a true god and if you approach him he will accept you as his devotee. I have praised the names of him who rests on Adisesha, the snake bed in ThenThirupper (Koiladi) surrounded by thick groves where beautiful lotuses bloom and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கை இலங்கு கையில்; ஆழி சங்கன் சங்கு சக்கரமுடையவனும்; கரு முகில் கருத்த மேகம்; திரு நிறத்தன் போன்ற நிறமுடையவனும்; பொய் இலன் பொய்யில்லாதவனும்; மெய்யன் தன் மெய்யனும்; தாள் அவன் பாதம்; அடைவரேல் பணிபவராகில்; அடிமை ஆக்கும் தனக்கு அடிமை ஆக்கிக் கொள்வான்; அலர் மலர்ந்த; கமலம் ஓங்கு செய் தாமரைகளுடன் கூடின; செறி பொழில் அடர்ந்த சோலைகளையுடைய; தென் திருப்பேர் தென் திருப்பேர் நகரில்; பை அரவு பரந்த படங்களுடைய பாம்பு; அணையான் படுக்கையிலிருக்கும்; நாமம் பெருமானின் நாமங்களை; பரவி பாராயணம் செய்து; நான் உய்ந்த ஆறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.2

1429 வங்கமார்கடல்களேழும் மலையும்வானகமும்மற்றும் *
அங்கண்மாஞாலமெல்லாம் அமுதுசெய்துமிழ்ந்தஎந்தை *
திங்கள்மாமுகிலணவு செறிபொழில்தென்திருப்பேர் *
எங்கள்மாலிறைவன்நாமம் ஏத்திநானுய்ந்தவாறே!
1429 வங்கம் ஆர் கடல்கள் ஏழும் * மலையும் வானகமும் மற்றும் *
அம் கண் மா ஞாலம் எல்லாம் * அமுதுசெய்து உமிழ்ந்த எந்தை *
திங்கள் மா முகில் அணவு * செறி பொழில் தென் திருப்பேர் *
எங்கள் மால் இறைவன் நாமம் * ஏத்தி நான் உய்ந்த ஆறே-2
1429
vangamār kadalkaLEzhum * malaiyumvāNnagamum maRRum *
angaNmā NYAlamellām * amuthuseythu umizhntha_enthai *
thingaLmā mukilaNavu * seRipozhil then_Thirupper *
engaLmāl iRaivan_nāmam * EththinNāNn uynthavāRE (5.9.2)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1429. I have praised the names of Thirumāl, our father who swallowed the seven oceans, the mountains, the sky and all the beautiful worlds and spat them out, the god of ThenThirupper (Koiladi) surrounded with thick groves that touch the dark clouds and the moon and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வங்கம் ஆர் மரக்கலங்கள் நிறைந்த; கடல்கள் ஏழும் கடல்கள் ஏழும்; மலையும் மலையும்; வானகமும் மற்றும் வானகமும் மற்றும்; அங்கண் மா அழகிய பரந்த; ஞாலம் எல்லாம் பூமியும் ஆகியவற்றை; அமுது செய்து அமுது செய்து; உமிழ்ந்த எந்தை ஸ்ருஷ்டித்த என் தந்தை; திங்கள் சந்திரனையும்; மா முகில் மேகத்தையும்; அணவு அளாவியிருக்கும்; செறி பொழில் அடர்ந்த சோலைகளையுடைய; தென் திருப்பேர் தென் திருப்பேர் நகரில்; எங்கள் மால் எங்கள் திருமால்; இறைவன் இறைவன்; நாமம் பெருமானின் நாமங்களை; ஏத்தி பாராயணம் செய்து; நான் உய்ந்த ஆறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.3

1430 ஒருவனைஉந்திப்பூமேல் ஓங்குவித்து, ஆகந்தன்னால் *
ஒருவனைச்சாபம்நீக்கி உம்பராளென்றுவிட்டான் *
பெருவரைமதிள்கள்சூழ்ந்தபெருநகரரவணைமேல் *
கருவரைவண்ணன் தென்பேர்கருதிநானுய்ந்தவாறே!
1430 ஒருவனை உந்திப் பூமேல் * ஓங்குவித்து ஆகம்-தன்னால் *
ஒருவனைச் சாபம் நீக்கி * உம்பர் ஆள் என்று விட்டான் *
பெரு வரை மதிள்கள் சூழ்ந்த * பெரு நகர் அரவு-அணைமேல் *
கரு வரை வண்ணன்-தென் பேர் * கருதி நான் உய்ந்த ஆறே-3
1430
oruvanaiunthip poomEl * Onguviththu ākanNthannāl *
oruvanaich sābam_neekki * umbarāL enRuvittān *
peruvarai mathiLkaLchoozhntha * perunNagar aRāvanaimEl *
karuvarai vaNNan_thenpEr * karuthinNāNn uynthavāRE (5.9.3)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1430. He created Nānmuhan on a lotus on his navel, removed the curse of Shivā with blood from his body and told both of those gods to rule the world of the gods. I praise the names of the dark mountain-like lord who rests on Adisesha in ThenThirupper (Koiladi) surrounded by walls and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒருவனை ஒருவனை பிரமனை; உந்திப் பூ மேல் நாபிக் கமலத்தில்; ஓங்கு வித்து உண்டாக்கினவனும்; ஒருவனை ஒருவனை; ஆகம் தன்னால் மார்பிலுண்டான வியர்வை ஜலத்தாலே; சாபம் நீக்கி சாபம் நீக்கி; உம்பர் ஆள் மேலுலகங்களை ஆளக்கடவாய்; என்று விட்டான் என்று விடை கொடுத்தவனும்; பெருவரை பெரிய மலைகள் போன்ற; மதிள்கள் சூழ்ந்த மதிள்களாலே சூழந்த; பெரு நகர் திருப்பேர்நகரில்; அரவு அணை மேல் ஆதி சேஷன் மேல்; கரு வரை நீலமலை போன்ற; வண்ணன் வண்ணமுடைய பெருமானை; தென் பேர் தென் பேர் நகரில்; கருதி அவனை அநுபவிக்க ஆசைப்பட்டு; நான் உய்ந்த ஆறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.4

1431 ஊனமர்தலையொன்றேந்தி உலகெலாம்திரியும்ஈசன் *
ஈனமர்சாபம்நீக்காயென்ன ஒண்புனலையீந்தான் *
தேனமர்பொழில்கள்சூழ்ந்த செறிவயல்தென்திருப்பேர் *
வானவர்தலைவன்நாமம் வாழ்த்திநானுய்ந்தவாறே!
1431 ஊன் அமர் தலை ஒன்று ஏந்தி * உலகு எலாம் திரியும் ஈசன் *
ஈன் அமர் சாபம் நீக்காய் என்ன * ஒண் புனலை ஈந்தான் **
தேன் அமர் பொழில்கள் சூழ்ந்த * செறி வயல் தென் திருப்பேர் *
வானவர்-தலைவன் நாமம் * வாழ்த்தி நான் உய்ந்த ஆறே-4
1431
oonamar thalaiyonREnthi * ulakelām thiriyum_eesaNn *
eenamarsābam neekkāyenna * oNpunalai eenthān *
thEnamar pozhilgaLchoozhntha * seRivayal then_Thirupper *
vānavar thalaivan_nāmam * vāzhththinNāNn uynthavāRE (5.9.4)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1431. When Shivā, carrying the skull of Nānmuhan and wandering all over the world, asked the gods of sky to remove his curse, Thirumāl gave Shivā the precious blood from his body and made Nānmuhan’s skull fall. I have praised the names of the chief of gods in the sky who stays in ThenThirupper (Koiladi) surrounded with flourishing fields and groves dripping with honey and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஊன் அமர் மாம்சம் நிறைந்த பிரமனின்; தலை ஒன்று கபாலத்தை; ஏந்தி ஏந்தியவனாய்; உலகெலாம் உலகமெல்லாம் பிக்ஷார்த்தமாக; திரியும் ஈசன் திரியும் ஈசன்; ஈன் அமர் தண்மையை; சாபம் விளைவிக்கும் சாபத்தை; நீக்காய் நீக்கியருள்வாய்; என்ன என்று கூற; ஒண் புனலை மார்பிலிருந்த ஜலத்தால்; ஈந்தான் நீக்கினான்; தேன் அமர் வண்டுகள் நிறைந்த; பொழில்கள் சோலைகளால்; சூழ்ந்த செறி சூழந்த அடர்ந்த; வயல் கழனிகளையுடைய; தென் திருப்பேர் தென் திருப்பேர் நகரில்; வானவர் நித்யசூரிகளின்; தலைவன் தலைவனான எம்பெருமானின்; நாமம் நாமங்களை; வாழ்த்தி பாராயணம் செய்து; நான் உய்ந்த ஆறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.5

1432 வக்கரன்வாய்முன்கீண்டமாயனே! என்றுவானேர்
புக்கு * அரண்தந்தருளாயென்னப்பொன்னாகத்தானை *
நக்கரியுருவமாகி நகம்கிளர்ந்திடந்துகந்த *
சக்கரச்செல்வன்தென்பேர்த் தலைவன்தாளடைந்துய்ந்தேனே!
1432 வக்கரன் வாய் முன் கீண்ட * மாயனே என்று வானோர்
புக்கு * அரண் தந்தருளாய் என்னப் * பொன் ஆகத்தானை **
நக்கு அரி உருவம் ஆகி * நகம் கிளர்ந்து இடந்து உகந்த *
சக்கரச் செல்வன் தென்பேர்த் * தலைவன் தாள் அடைந்து உய்ந்தேனே-5
1432
vakkaran vāymun_keeNda * māyavanE!enRu vānErpukku *
araNthanthu_aruLāyenna * ponnākaththānai *
nakkariyuruvamāki * nakankiLarnNthu idanthukantha *
sakkarachchelvan thenpErth * thalaivan_thāL adainthuynNthEnE (5.9.5)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1432. When Hiranyan was afflicting the gods in the sky the gods went to Thirumāl and said to him, “You, the Māyan who split open the mouth of the Asuran Vakkaran, give us your grace and protect us, ” and the lord took the form of a laughing lion, went to Hiranyan and split open his chest with his claws. I have approached the feet of the precious god of ThenThirupper (Koiladi) who holds a discus and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன் முன்பொரு சமயம்; வக்கரன் தந்தவக்ரன் என்ற அசுரனின்; வாய் கீண்ட வாயை கிழித்த; மாயவனே! என்று மாயவனே! என்று; வானோர் புக்கு தேவர்கள் வந்து; அரண் தந்து எங்களை காப்பாற்ற வேண்டும்; அருளாய் என்று துதிக்க; பொன் ஆகத்தானை இரணியனை; அரி உருவம் ஆகி நரசிம்மமாகி; நக்கு கிளர்ந்து கோபச் சிரிப்புடன்; நகம் இடந்து உகந்த நகங்களினால் கிழித்து உகந்த; சக்கரச்செல்வன் சக்கரச்செல்வனான பெருமானை; தென்பேர்த் தலைவன் தென் திருப்பேர் தலைவனை; தாள் அடைந்து பாதம் பணிந்து; உய்ந்தேனே நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.6

1433 விலங்கலால்கடலடைத்து விளங்கிழைபொருட்டு * வில்லால்
இலங்கைமாநகர்க்கிறைவன் இருபது புயம்துணித்தான் *
நலங்கொள்நான்மறைவல்லார்கள் ஒத்தொலியேத்தக்கேட்டு *
மலங்குபாய்வயல்திருப்பேர் மருவிநான்வாழ்ந்தவாறே!
1433 விலங்கலால் கடல் அடைத்து * விளங்கிழை பொருட்டு * வில்லால்
இலங்கை மா நகர்க்கு இறைவன் * இருபது புயம் துணித்தான் **
நலம் கொள் நான்மறை வல்லார்கள் * ஓத்து ஒலி ஏத்தக் கேட்டு *
மலங்கு பாய் வயல் திருப்பேர் * மருவி நான் வாழ்ந்த ஆறே-6
1433
vilangalāl kadaladaiththu * viLankizhaiporuttu *
villāl ilangaimā_nagarkkiRaivaNn * irubathu puyamthuNiththāNn *
nalangoL n^ānmaRaivallār_kaL * oththoli EththakkEttu *
malangupāy vayalThirupper * maruvin^ān vāznthavāRE (5.9.6)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1433. He built a bridge with stones to go to Lankā, shot arrows from his bow, cut off the twenty arms of Rāvana the king of Lankā and brought back his wife Sita ornamented with shining jewels. I went to ThenThirupper (Koiladi) where, when the Vediyar loudly recite the four Vedās, malanku fish in the fields hear them and jump in fright, and worshiped the lord and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விளங்கிழை ஒளியுள்ள ஆபரணங்களையுடைய; பொருட்டு ஸீதைக்காக; விலங்கலால் மலைகளால்; கடல் அடைத்து கடலில் அணைகட்டி; இலங்கை மா நகர்க்கு இலங்கை; இறைவன் அரசன் ராவணனின்; இருபது புயம் இருபதுதோள்களையும்; வில்லால் வில்லால்; துணித்தான் துணித்த பெருமானை; நலம் கொள் நல்லொழுக்கமுடைய; வல்லார்கள் வல்லார்கள்; நான்மறை ஒத்து வேதங்கள் ஓதும்; ஒலி ஏத்தக் கேட்டு ஒலியைக் கேட்டு; மலங்கு பாய் மீன்கள் துள்ளி ஓடும்; வயல் வயல்களையுடைய; திருப்பேர் மருவி திருப்பேர்நகரை அடைந்து; நான் வாழ்ந்தவாறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.7

1434 வெண்ணெய்தானமுதுசெய்ய வெகுண்டுமத்தாய்ச்சியோச்சி *
கண்ணியர்குறுங்கயிற்றால் கட்டவெட்டென்றிருந்தான் *
திண்ணமாமதிள்கள்சூழ்ந்த தென்திருப்பேருள் * வேலை
வண்ணனார்நாமம் நாளும்வாய்மொழிந்துய்ந்தவாறே!
1434 வெண்ணெய்-தான் அமுதுசெய்ய * வெகுண்டு மத்து ஆய்ச்சி ஓச்சி *
கண்ணி ஆர் குறுங் கயிற்றால் * கட்ட வெட்டென்று இருந்தான் **
திண்ண மா மதிள்கள் சூழ்ந்த * தென் திருப்பேருள் * வேலை
வண்ணனார் நாமம் நாளும் * வாய் மொழிந்து உய்ந்த ஆறே-7
1434
veNNeythāNn amuthuseyya * veguNdu maththāychchiyOchchi *
kaNNiyAr kuRungayiRRāl * kattavettenRirunthān *
thiNNamā mathiLkaLchoozhntha * then_Thirupper uL *
vElaivaNNanār nāmam_nāLum * vāymozhinNthuynthavāRE (5.9.7)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1434. When he stole butter, Yashodā the cowherdess was angry with him, hit him with her churning stick and tied him up with a small rope, but he kept quiet. Every day I praise the names of the ocean-colored god of ThenThirupper (Koiladi) surrounded with large strong walls and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெண்ணெய் தான் யசோதையின் வெண்ணெயை; அமுது செய்ய உண்டவனை; வெகுண்டு ஆய்ச்சி ஆய்ச்சி கோபத்துடன்; மத்து ஓச்சி மத்தை ஓங்கவும்; கண்ணி ஆர் முடிச்சுகள் நிறைந்த; குறுங்கயிற்றால் கட்ட சிறிய கயிற்றால் கட்டவும்; வெட்டென்று வெட்டென்று; இருந்தான் இருந்தான் கண்ணன்; திண்ண மா திடமான பெரிய; மதிள்கள் சூழ்ந்த மதிள்களாலே சூழ்ந்த; தென் திருப்பேருள் தென் திருப்பேர் நகரில் இருக்கும்; வேலை கடல்போன்ற; வண்ணனார் நிறத்தையுடையவனின்; நாமம் நாளும் நாமங்களை; வாய் மொழிந்து தினமும் ஜபித்து; உய்ந்தவாறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.8

1435 அம்பொனாருலகமேழுமறிய ஆய்ப்பாடிதன்னுள் *
கொம்பனார்பின்னைகோலம் கூடுதற்கேறுகொன்றான் *
செம்பொனார்மதிள்கள்சூழ்ந்த தென்திருப்பேருள்மேவும் *
எம்பிரான்நாமம் நாளும்ஏத்திநானுய்ந்தவாறே!
1435 அம் பொன் ஆர் உலகம் ஏழும் அறிய * ஆய்ப்பாடி-தன்னுள் *
கொம்பு அனார் பின்னை கோலம் * கூடுதற்கு ஏறு கொன்றான் **
செம் பொன் ஆர் மதிள்கள் சூழ்ந்த * தென் திருப்பேருள் * மேவும்
எம்பிரான் நாமம் நாளும் * ஏத்தி நான் உய்ந்த ஆறே-8
1435
amponār ulagamEzhum_aRiya * āyppādi thannuL *
kombanār pinnaikOlam * kooduthaRkERu konRān *
sembonār mathiLkaLchoozhntha * then_Thirupper uL * mEvum-
embirān nāmam_nāLum * Eththin^āNnuynthavāRE (5.9.8)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1435. The lord was born in a cowherd village of Gokulam and raised there, and killed seven bulls to marry Nappinnai, as beautiful as a vine, as the gods in the beautiful golden world of the sky saw and praised him. Every day I praise the names of our god of ThenThirupper (Koiladi) surrounded with precious walls shining like gold and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அம் பொன் ஆர் அழகிய பொன்போன்ற சிறந்த; உலகம் ஏழும் அறிய ஏழுலங்களும் அறிய; ஆய்ப்பாடி தன்னுள் ஆய்ப்பாடியில்; கொம்பனார் கொம்பு போன்ற; பின்னை நப்பின்னையுடன்; கோலம் கூடுதற்கு கூடுவதற்காக; ஏறு கொன்றான் எருதுகளை கொன்றான்; செம்பொனார் அழகிய சிவந்த பொன்போன்ற; மதிள்கள் சூழ்ந்த மதிள்களால் சூழந்த; தென் திருப்பேருள் தென் திருப்பேர்; மேவும் நகரிலிருக்கும்; எம்பிரான் எம்பிரானின்; நாமம் நாளும் நாமங்களை தினமும்; ஏத்தி சொல்லி துதித்து; நான் உய்ந்தவாறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 5.9.9

1436 நால்வகைவேதமைந்துவேள்வி ஆறங்கம்வல்லார் *
மேலைவானவரின்மிக்க வேதியர்ஆதிகாலம் *
சேலுகள்வயல்திருப்பேர்ச் செங்கண்மாலோடும்வாழ்வார் *
சீலமாதவத்தர்சிந்தையாளி என்சிந்தையானே.
1436 நால் வகை வேதம் ஐந்து வேள்வி * ஆறு அங்கம் வல்லார் *
மேலை வானவரின் மிக்க * வேதியர் ஆதி காலம் **
சேல் உகள் வயல் திருப்பேர்ச் * செங் கண் மாலோடும் வாழ்வார் *
சீல மா தவத்தர் சிந்தை ஆளி * என் சிந்தையானே-9
1436
nālvagaivEtham ainthuvELvi * āRangam vallār *
mElai vāNnavarilmikka * vEthiyar āthikālam *
sElugaLvayal Thirupper c * sengaNmālOdum vāzhvār *
seelamāthavaththar sinthaiyāLi * en_sinthaiyānE (5.9.9)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1436. I worship in my mind always the Vediyars of Thenthiruperur, who have done much tapas and are more skilled than the gods in the sky from the ancient times, in all the four Vedās, the five sacrifices and the six Upanishads. They live with lovely-eyed Thirumāl in the temple in Thirupper (Koiladi) surrounded with fields where fish frolic.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நால் வகை வேதம் நான்கு வேதங்களிலும்; ஐந்து வேள்வி ஐந்து வேள்வியிலும்; ஆறு அங்கம் ஆறு வேதாங்கங்களிலும்; வல்லார் வல்லவர்களாய்; மேலை மேலுலகத்திலுள்ள; வானவரின் தேவர்களைக் காட்டிலும்; மிக்க வேதியர் மேம்பட்ட வைதிகர்கள்; ஆதி காலம் வெகுகாலமாக; சேல் உகள் மீன்கள் துள்ளும்; வயல் வயல்களையுடைய; திருப்பேர்ச் திருப்பேர் நகரின்; செங் கண் சிவந்த கண்களையுடைய; மாலோடும் திருமாலோடும்; வாழ்வார் வாழ்பவர்களாய்; சீல மா நற்குணங்களுள்ள; தவத்தர் தவம் செய்பவர்களின்; சிந்தை ஆளி உள்ளத்தில் இருப்பவன்; என் சிந்தையானே என் சிந்தையிலும் உள்ளான்

PT 5.9.10

1437 வண்டறைபொழில்திருப்பேர் வரியரவணையில்பள்ளி
கொண்டு * உறைகின்றமாலைக் கொடிமதிள்மாடமங்கை *
திண்திறல்தோள்கலியன் செஞ்சொலால்மொழிந்தமாலை *
கொண்டிவைபாடியாடக் கூடுவார்நீள்விசும்பே. (2)
1437 ## வண்டு அறை பொழில் திருப்பேர் * வரி அரவு-அணையில் பள்ளி *
கொண்டு உறைகின்ற மாலைக் * கொடி மதிள் மாட மங்கை **
திண் திறல் தோள் கலியன் * செஞ்சொலால் மொழிந்த மாலை *
கொண்டு இவை பாடி ஆடக் * கூடுவர்-நீள் விசும்பே-10
1437
vaNdaRaipozhil Thirupper * variyaRāvanaiyilpaLLi-
koNdu * uRaikinRamālaik * kodimathiL mādamangai *
thiN_thiRalthOL galiyan * sencholāl mozhinthamālai *
kondivai pādiyādak * kooduvār neeLvisumbE (5.9.10)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1437. Kaliyan with strong heroic arms, the king of Thirumangai where flags fly on the walls, composed a garland of pāsurams with beautiful words praising Thirumāl resting on Adisesha on the snake bed in Thirupper (Koiladi) surrounded with groves that swarm with bees. If devotees sing these pāsurams and dance, they will go to the high sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அறை வண்டுகள் ரீங்கரிக்கும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; திருப்பேர் திருப்பேர் நகரில்; வரி அரவு வரிகளையுடைய; அணையில் ஆதிசேஷ படுக்கையில்; பள்ளி கொண்டு சயனித்திருக்கும்; உறைகின்ற மாலை பெருமானைக் குறித்து; கொடி மதிள் கொடிகளுள்ள; மாட மாடங்கள் நிறந்த; மங்கை திருமங்கையில் பிறந்த; திண் திறல் மிக்க வலிய; தோள் தோள்களையுடைய; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; செஞ் சொலால் அழகிய சொற்களால்; மொழிந்த அருளிச்செய்த; மாலை கொண்டு சொல்மாலையை; இவை பாடி ஆட பாடி ஆட வல்லவர்கள்; நீள் விசும்பே கூடுவர் பரமபதம் அடைவார்கள்

PT 7.6.9

1606 பேரானைக் குடந்தைப்பெருமானை * இலங்குஒளிசேர்
வாரார்வனமுலையாள் மலர்மங்கைநாயகனை *
ஆராவின்னமுதைத் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
காரார்கருமுகிலைக் கண்டுகொண்டுகளித்தேனே. (2)
1606 ## பேரானைக் * குடந்தைப் பெருமானை * இலங்கு ஒளி சேர்
வார் ஆர் வனமுலையாள் * மலர்-மங்கை நாயகனை **
ஆரா இன் அமுதைத் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
கார் ஆர் கரு முகிலைக்- * கண்டுகொண்டு களித்தேனே-9
1606. ##
pErāNnai * kudanNdhaip perumāNnai * ilaNGgu oLichEr-
vārār vaNnamulaiyāL * malarmaNGgai nāyagaNnai, *
ārā iNnNnamudhaith * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
kārār karumugilaik * kaNdu koNdu kaLiththENnE * . (2) 7.6.9

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1606. The famous dark cloud-colored lord of Thirupper (Koiladi), Kudandai, the nectar that never loses its taste, the beloved of shining Lakshmi whose beautiful breasts are circled with a band, stays in everlasting Thennazhundai (Thiruvazhundur). I saw him and I am happy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேரானைக் திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனை; குடந்தை குடந்தை; பெருமானை பெருமானை; இலங்கு ஒளி சேர் ஒளி வீசும்; வாஆர் கச்சோடு கூடின; வன முலையாள் மார்பையுடைய; மலர்மங்கை தாமரையில் தோன்றியவளின்; நாயகனை நாயகனை; ஆரா எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் திருப்தி ஏற்படாத; இன் அமுதை இனிய அமுதம் போன்றவனை; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருப்பவனை; கார் ஆர் மழைகாலத்து; கருமுகிலை இருண்ட மேகம் போன்றவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

PT 10.1.4

1851 துளக்கமில்சுடரை * அவுணனுடல்
பிளக்கும்மைந்தனைப் பேரில்வணங்கிப்போய் *
அளப்பிலாரமுதை அமரர்க்குஅருள்
விளக்கினை * சென்று வெள்ளறைக்காண்டுமே.
1851 துளக்கம் இல் சுடரை * அவுணன் உடல்
பிளக்கும் மைந்தனைப் * பேரில் வணங்கிப் போய் **
அளப்பு இல் ஆர் அமுதை * அமரர்க்கு அருள்
விளக்கினை * சென்று வெள்ளறைக் காண்டுமே-4
1851
thuLakkamil suDarai, * avuNanudal-
piLakkum mainthanaip * pEril vaNangippOy *
aLappil Aramuthai * amararkku aruL-
viLakkinai * senRu veLLaRaik kANdumE 10.1.4

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1851. He, undiminished light, split open the body of the Rākshasa Hiranyan. I will worship him in Thirupper (Koiladi) and I will go to Thiruvellarai to see him who is unlimited sweet nectar and the light that gives grace to the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துளக்கம் இல் சுடரை அழிவற்ற ஒளியுடைய; அவுணன் அஸுரனான இரணியனின்; உடல் உடலை; பிளக்கும் பிளக்கவல்ல; மைந்தனை எம்பெருமானை; பேரில் திருப்பேர் நகரில்; போய் வணங்கி போய் வணங்கினோம்; அளப்புஇல் அளவில்லாத; ஆர் அமுதை ஆரா அமுதை; அமரர்க்கு அருள் நித்யஸூரிகளுக்கு அருளும்; விளக்கினை சென்று விளக்குப் போன்றவனை; வெள்ளறை திருவெள்ளறையில் சென்று; காண்டுமே வணங்குவோம்

PT 10.1.10

1857 பெற்ற மாளியைப் பேரில்மணாளனை *
கற்றநூல் கலிகன்றிஉரைசெய்த *
சொற்திறமிவை சொல்லியதொண்டர்கட்கு *
அற்றமில்லை அண்டம்அவர்க்குஆட்சியே. (2)
1857 ## பெற்ற மாளியைப் * பேரில் மணாளனை *
கற்ற நூல் * கலிகன்றி உரைசெய்த **
சொல் திறம்- * இவை சொல்லிய தொண்டர்கட்கு *
அற்றம் இல்லை * அண்டம் அவர்க்கு ஆட்சியே-10
1857. ##
petramALiyaip * pEril maNALanai *
katra _n^ool * kalikanRi uraiseytha *
solthiRamivai * solliya thoNdar_katku *
aRRa millai * aNdam avarkku AtsiyE 10.1.10

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1857. Kaliyan, learned in many sastras, composed ten pāsurams on the god Manālan, the cowherd who protected the cows and stays in Thirupper (Koiladi). If devotees learn and recite these wonderful poems they will not have any trouble in their lives and they will rule the world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெற்றம் பசுக்களை; ஆளியை பராமரிப்பவனை; பேரில் திருப்பேர் நகர்; மணாளனை எம்பெருமானைக் குறித்து; கற்ற நூல் நூல்களைப் பயின்ற; கலிகன்றி திருமங்கையாழ்வார்; உரை செய்த அருளிச்செய்த; சொல் திறம் இவை இந்தப் பாசுரங்களை; சொல்லிய ஓதும்; தொண்டர்கட்கு தொண்டர்களுக்கு; அற்றம் பணியில்; இல்லை இடையூறு வராது; அண்டம் அவர்க்கு அவர்கள் பரமபதம்; ஆட்சியே ஆளுவர்

TKT 19

2050 பிண்டியார்மண்டையேந்திப் பிறர்மனைதிரிதந்துண்ணும்
முண்டியான் * சாபம்தீர்த்த ஒருவனூர் * உலகமேத்தும்
கண்டியூர்அரங்கம்மெய்யம் கச்சிபேர்மல்லையென்று
மண்டினார் * உய்யலல்லால் மற்றையார்க்கு உய்யலாமே? (2)
2050 பிண்டி ஆர் மண்டை ஏந்திப் * பிறர் மனை திரிதந்து உண்ணும் *
முண்டியான் சாபம் தீர்த்த * ஒருவன் ஊர் ** உலகம் ஏத்தும்
கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம் * கச்சி பேர் மல்லை என்று
மண்டினார் * உய்யல் அல்லால் * மற்றையார்க்கு உய்யல் ஆமே?-19
2050. ##
piNtiyAr maNtai En^thip * piRarmanai thirithan^thuNNum,-
uNtiyAn * sApam theerththa oruvanoor, * ulakam aeththum-
kaNtiyUr arangkam meyyam * kassipEr mallai enRu-
maNtinAr, * uyyal allAl * maRRaiyArkku uyyalAmE? (2) 19

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

2050. When the skull of the Nānmuhan on the lotus was stuck to Shivā's hand and he wandered among houses begging for food, our lord removed the curse of Shivā and made it fall off. If devotees go to Thirukkandiyur, Srirangam, Thirumeyyam, Thirukkachi, Thirupper (Koiladi) and Thirukkadalmallai, and worship him, they will be saved. How can others be saved if they do not worship him?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிண்டி ஆர் பொடிகள் உதிரும்; மண்டை ஏந்தி கபாலத்தை கையிலேந்தி; பிறர் மனை அயலார் வீடுகளில்; திரிதந்து உண்ணும் திரிந்து இரந்து உண்ணும்; முண்டியான் ருத்ரனின்; சாபம் தீர்த்த சாபம் தீர்த்த; ஒருவன் ஊர் ஒப்பற்ற ஒருவன் ஊர்; உலகம் உலகத்தவர்களால்; ஏத்தும் கொண்டாடப்படும்; கண்டியூர் திருக்கண்டியூர்; அரங்கம் திருவரங்கம்; மெய்யம் திருமெய்யம்; கச்சி திருக்கச்சி; பேர் திருப்பேர்; மல்லை என்று திருக்கடல்மல்லை என்னும் இடங்களில்; மண்டினார் இருக்கும் எம்பெருமானிடம் ஈடுபட்டவர்கள்; உய்யல் அல்லால் உய்ந்து போவார்கள் அல்லால்; மற்றையார்க்கு மற்றவர்கள் யாருக்கு; உய்யலாமே? உய்ய வழி உண்டோ? இல்லை

TNT 1.8

2059 நீரகத்தாய் நெடுவரையி னுச்சிமேலாய்!
நிலாத்திங்கள்துண்டகத்தாய்! நிறைந்தகச்சி
ஊரகத்தாய்! * ஒண்துரைநீர்வெஃகாவுள்ளாய்
உள்ளுவாருள்ளத்தாய்! * உலகமேத்தும்
காரகத்தாய்! கார்வானத்துள்ளாய்! கள்வா!
காமருபூங்காவிரியின்தென்பால்மன்னு
பேரகத்தாய்! * பேராதுஎன்நெஞ்சினுள்ளாய்!
பெருமான்உன்திருவடியேபேணினேனே. (2)
2059 ## நீரகத்தாய் நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் *
நிலாத்திங்கள் துண்டத்தாய் நிறைந்த கச்சி
ஊரகத்தாய் * ஒண் துறை நீர் வெஃகா உள்ளாய் *
உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் ** உலகம் ஏத்தும்
காரகத்தாய் கார்வானத்து உள்ளாய் கள்வா *
காமரு பூங் காவிரியின் தென்பால் மன்னு
பேரகத்தாய் * பேராது என் நெஞ்சின் உள்ளாய் *
பெருமான் உன் திருவடியே பேணினேனே-8
2059. ##
neeragatthāy! neduvaraiyin ucchi mElāy! *
nilātthingaL thuNdatthāy! niRaindha kacchi-
ooragatthāy, * oNthuRain^eer veqhā uLLāy! *
uLLuvār uLLatthāy, ** ulagam Etthum-
kāragatthāy! kārvānath thuLLāy! kaLvā! *
kāmarupooNG kāviriyin thenpāl mannu-
pEragatthāy, * pErāthu en nencin uLLāy! *
perumān_un thiruvadiyE pENiNnEnE. (2) 8

Simple Translation

2059. You are in the hearts of your devotees and in Thiruneeragam, on the top of Thiruneermalai, Nilāthingalthundam in Thiruppadi, Thiruvuragam in flourishing Thirukkachi, and Thiruvekka surrounded with flourishing water. The whole world worships you Thirukkalvā, the god of Thirukkāragam and Thirukkārvanam. O thief, you stay in the sky and in Thirupper (Koiladi) where on the southern bank of the Kāviri beautiful flowers bloom in the groves. You, the highest one, stay in my heart and you will not leave me. I worship only your divine feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீரகத்தாய்! திருநீரகத்தில் உள்ளவனே!; நெடுவரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சி மேலாய்! உச்சியிலிருப்பவனே!; நிலாத்திங்கள் சந்திரனைப் போல் தாபம் போக்கும்; துண்டத்தாய்! பூமியின் ஒரு பாகத்தில் இருப்பவனே!; நிறைந்த கச்சி செழிப்பு நிறைந்த காஞ்சீபுரத்தில்; ஊரகத்தாய்! திருவூரகத்தில் இருப்பவனே!; ஒண் துரை நீர் அழகிய நீர்த்துறையின் கரையில்; வெஃகா உள்ளாய்! திருவெஃகாவில் உள்ளவனே!; உள்ளுவார் சிந்திப்பவரின்; உள்ளத்தாய்! உள்ளத்தில் உள்ளவனே!; உலகம் ஏத்தும் உலகமெல்லாம் துதிக்கும்படி; காரகத்தாய்! திருக்காரகத்தில் உள்ளவனே!; கார்வானத்து உள்ளாய்! திருக்கார்வானத்திலுள்ளவனே!; கள்வா! கள்வனே!; காமரு பூங் விரும்பத்தக்க அழகிய; காவிரியின் காவேரியின்; தென்பால் தென் புறமுள்ளவனே!; மன்னு பேரகத்தாய்! திருப்பேர்நகரில் உறைபவனே!; என் நெஞ்சில் என் நெஞ்சிலிருந்து; பேராது உள்ளாய்! நீங்காமல் இருப்பவனே!!; பெருமான்! பெருமானே!; உன் திருவடியே உன் திருவடிகளையே; பேணினேனே காண விரும்பினேனே
neeragaththAy Oh One who is giving divine presence in thiruneeragam dhivya dhEsam!; nedu varaiyin uchchi mElAy Oh One who stood at the top of tall and great thirumalai!; nilAththingaL thuNdaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called nilAththingaL thuNdam!; niRaindha kachchi UragaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called Uragam by pervading the whole of kachchi (by your qualities)!; oNthuRai neer vekhAvuLLAy Oh One who is in sleeping posture at the beautiful shore of water tank that is in thiruvehkA!; uLLuvAr uLLaththAy Oh One who is present in the hearts of those who think of you (as their leader)! (that is also a temple for Him);; ulagam Eththum kAragaththAy Oh One who stood in the divine place called ‘thirukkAragam’ for the whole world to worship!; kAr vAnaththuLLAy Oh One who lives in the divine place called kArvAnam!; kaLvA Oh the thief (who hid the divine form and not showing it to the devotees)! (there is a dhivya dhEsam called kaLvanUr);; kAmaru pUm kAviriyin then pAl mannu pEragaththAy well set in the town of thiruppEr (of appakkudaththAn) that is on the south shore of very beautiful kAvEri!; en nenjil pEradhu uLLAy Oh One who is showing Himself to my mind without break or going away!; perumAn Oh One having many many divine places!; un thiruvadiyE pENinEnE I am calling for your divine feet (wishing to see it).

TNT 1.9

2060 வங்கத்தால்மாமணிவந்துந்துமுந்நீர்
மல்லையாய்! மதிள்கச்சியூராய்! பேராய்! *
கொங்கத்தார்வளங்கொன்றையலங்கல்மார்வன்
குலவரையன்மடப்பாவைஇடப்பால்கொண்டான்
பங்கத்தாய்! * பாற்கடலாய்! பாரின்மேலாய்!
பனிவரையினுச்சியாய்! பவளவண்ணா! *
எங்குற்றாய்? எம்பெருமான்! உன்னைநாடி
ஏழையேன்இங்ஙனமேஉழிதருகேனே.
2060 வங்கத்தால் மா மணி வந்து உந்து முந்நீர்
மல்லையாய் * மதிள் கச்சியூராய் பேராய் *
கொங்கத் தார் வளங் கொன்றை அலங்கல் மார்வன் *
குலவரையன் மடப் பாவை இடப்பால் கொண்டான் **
பங்கத்தாய் பாற்கடலாய் பாரின் மேலாய்
பனி வரையின் உச்சியாய் பவள வண்ணா! *
எங்கு உற்றாய்? எம் பெருமான் உன்னை நாடி *
ஏழையேன் இங்ஙனமே உழிதருகேனே-9
2060
vangatthāl māmaNivan^thu undhu mun^n^eer-
mallaiyāy! * madhiLkacchi oorāy! pErāy, *
kongatthār vaLankonRai alangal mārvan *
kulavaraiyan madappāvai idappāl koNdān, *
pangatthāy! pāRkadalāy! pārin mElāy! *
panivaraiyin ucchiyāy! pavaLa vaNNā, *
enguRRāy emperumān! unnai nādi *
EzhaiyEn inganamE uzhitharugEnE! 9

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

2060. You stay in Thirukadalmallai on the ocean where ships bring precious diamonds and in Thirukkachi surrounded with forts and in Thirupper (Koiladi). As part of your body, you have Shivā, adorned with a beautiful kondrai garland dripping with honey who shares his body with Shakthi, the daughter of the king of the Himalayas. You, the highest in the world, beautiful as coral (Thiruppavalavannā), rest on Adisesha on the milky ocean and stay on the peak of the Himalayas, the snow mountains. I, a poor man, wander everywhere looking for you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வங்கத்தால் கப்பல்களால்; மா மணி சிறந்த ரத்னங்களை; வந்து கொண்டு வந்து; உந்து தள்ளுமிடமான; முந்நீர் கடற்கரையிலுள்ள; மல்லையாய்! திருக்கடல் மல்லையில் இருப்பவனே!; மதிள் மதிள்களையுடைய; கச்சியூராய்! திருக்கச்சியில் இருப்பவனே!; பேராய்! திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனே!; கொங்குத் தார் தேன்நிறைந்த; வளங் கொன்றை வளமுள்ள கொன்றை; அலங்கல் மார்வன் மாலையை அணிந்தவனான; குலவரையன் மலையரசனின்; மடப் பாவை பெண் பார்வதியை; இடப்பால் இடது பக்கம்; கொண்டான் கொண்ட சிவனை; பங்கத்தாய்! வலது பக்கத்திலுடையவனே!; பாற்கடலாய்! திருப்பாற்கடலில் இருப்பவனே!; பாரின் மேலாய்! பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக; பனி வரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சியாய்! உச்சியில் இருப்பவனே!; பவள வண்ணா பவளம் போன்ற நிறமுடையவனே!; எங்கு உற்றாய்? எங்கிருக்கிறாய்?; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; உன்னை நாடி உன்னை நாடி; ஏழையேன் எளியனான அடியேன்; இங்ஙனமே இங்ஙனம்; உழிதருகேனே அலைகிறேனே
munneer mallaiyAy Oh One who lives in thiruk kadal mallai (dhivya dhEsam, modern day mahAbalipuram) by the shore; mAmaNi vandhu undhu which brings and pushes the best gems; vangaththAL by ships!; madhiL kachchi UrAy Oh One who lives in the city of kAnchee having divine ramparts / walls!; pErAy Oh One having divine presence in the city of thiruppEr!; kula varaiyan madappAvai idappAl koNdAn pangaththAy Oh One having on one side (of His body) the rudhran who is having in the left side (of his body) acquiescent/beautiful pArvathi, who is the daughter of himavAn who is the best of kings,; kongu Ar vaLam konRai alangal mArvan and such (rudhran is ) having in His chest the garland of koNRai flower that is having honey and much beauty.; pArkadalAy Oh One who is resting in the divine milky ocean!; pArin mElAy Oh One who incarnated in the earth (for doing good to those living here)!; pani varaiyin uchchiyAy Oh One who stood at the top of cool divine thirumalai (thiruvEnkatam)!; pavaLa vaNNA Oh One having pleasant divine body like a coral!; engu uRRAy where have You gone in to?; emperumAn On my lord!; unnai nAdi searching for You,; EzhaiyEn adiyen having the wish in vain, am; uzhithargEnE roaming; inganamE in these ways only.

TNT 2.19

2070 முற்றாராவனமுலையாள்பாவை மாயன்
மொய்யகலத்துள்ளிருப்பாள் அஃதும்கண்டு
அற்றாள் * தன் நிறையழிந்தாள் ஆவிக்கின்றாள்
அணியரங்கமாடுதுமோ? தோழீ! என்னும் *
பெற்றேன்வாய்ச்சொல்இறையும்பேசக்கேளாள்
பேர்பாடித்தண்குடந்தைநகரும்பாடி *
பொற்றாமரைக்கயம்நீராடப்போனாள்
பொருவற்றாள்என்மகள்உம்பொன்னும்அஃதே.
2070 முற்று ஆரா வன முலையாள் பாவை * மாயன்
மொய் அகலத்துள் இருப்பாள் அஃதும் கண்டும்
அற்றாள் * தன் நிறை அழிந்தாள் ஆவிக்கின்றாள் *
அணி அரங்கம் ஆடுதுமோ? தோழீ! என்னும் **
பெற்றேன் வாய்ச் சொல் இறையும் பேசக் கேளாள் *
பேர் பாடி தண் குடந்தை நகரும் பாடி *
பொற்றாமரைக் கயம் நீராடப் போனாள் *
பொரு அற்றாள் என் மகள்-உம் பொன்னும் அஃதே-19
2070
muRRārā vanamulaiyāL pāvai * māyan-
moyyakalaththu uLLiruppāL aqthum kaNdum-
aRRāL, * than niRaiyazhinthāL āvikkinRāL *
aNiyarangam āduthumO thOzhee! ennum, *
peRREn vāych sol iRaiyum pEsak kELāL *
pEr_pādith thaNkudandhai nagarum pādi, *
poRRāmaraik kayam n^eerādap pOnāL *
poruvaRRāL enmagaL um ponnum aqdhE. 19

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 10-9

Simple Translation

2070. “My daughter’s breasts have not grown out yet. Even though she knows that beautiful Lakshmi stays on his chest she lost her chastity for him. She sighs and says to her friend, ‘O friend, shall we go to Srirangam and play in the water?’ I gave birth to her but she doesn’t listen to me. She just sings and praises the names of the god of Thirupper (Koiladi) and Thirukkudandai and goes to bathe in the ponds where golden lotuses bloom. There is no one precious like her for me. Does your daughter, precious as gold, do the same things as mine?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொரு அற்றாள் ஒப்பற்ற; என் மகள் என் மகள்; முற்று ஆரா வன முற்றும் வளராத அழகிய; முலையாள் மார்பகங்களையுடையவள்; பாவை திருமகள்; மாயன் மாயப் பெருமானின்; மொய் அகலத்துள் மார்பில்; இருப்பாள் இருப்பவளான மஹாலக்ஷ்மியை; அஃதும் கண்டும் கண்டும்; அற்றாள் அவனுக்கே அற்றுத் தீர்ந்தாள்; தன் நிறை அழிந்தாள் தன் அடக்கம் அழிந்தாள்; ஆவிக்கின்றாள் பெருமூச்சு விட்டபடி நின்றாள்; பெற்றேன் பெற்ற தாயான; வாய்ச் சொல் என் சொல்; இறையும் பேசக் கேளாள் சிறிதும் கேளாமல்; பேர் பாடி திருப்பேர் நகர்ப் பெருமானைப்பாடி; தண் குடந்தை நகரும் திருக் குடந்தை நகர்; பாடி இவற்றைப் பாடியபடி; தோழீ! தோழீ!; அணி அரங்கம் திருவரங்கநகர் சென்று அவன் அழகில்; ஆடுதுமோ? நீராடுவோமா? என்கிறாள்; பொற்றாமரை பொன் தாமரை; கயம் தடாகத்தில் அழகிய மணாளனோடே; நீராடப் போனாள் குடைந்தாடுவதற்குப் போனாள்; உம் பொன்னும் உங்கள் பெண்ணும்; அஃதே? அப்படியா?
ahdhu kaNdum Even after having seen; muRRu ArA vanam mulaiyAL One who is having beautiful not fully-grown-out bosom and being the woman having the nature of womanliness, that is, periya pirAttiyAr to be; moy agalaththuL iruppAL living well set in the beautiful divine chest; mAyan of emperumAn who is marvellous,; poru aRRAL en magaL my daughter who is matchless; aRRAL has set herself up to be for Him and only for Him.; than niRaivu azhindhAL She ignored the completeness (of womanliness of waiting for Him to show up);; AvikkinRAL she is sighing;; thOzhee! aNi arangam AduthumO ennum Oh friend! shall we mingle with and enjoy the grand city of thiruvarangam! she says.; peRREn I, the mother, who gave birth to her,; vAy sol pEsa told a few words of advice,; kELAL iRaiyum does not listen even a little by lending her ears.; pEr pAdi singing about the city of thiruppEr,; thaN kudanthai nagar pAdiyum and singing about the pleasant city of thirukkudanthai; pOnAL she got up and went; neer Ada to immerse and experience in the water; pon thAmarai kayam of tank full of golden lotus flowers;; um ponnum agdhE? Is the nature your daughter too is of this way?

NMT 36

2417 நாகத்தணைக்குடந்தை வெஃகாதிருவெவ்வுள் *
நாகத்தணையரங்கம் பேரன்பில் * - நாகத்
தணைப்பாற்கடல்கிடக்கும் ஆதிநெடுமால் *
அணைப்பார்கருத்தனாவான்.
2417 ## நாகத்து அணைக் குடந்தை * வெஃகா திரு எவ்வுள் *
நாகத்து அணை அரங்கம் பேர் அன்பில் ** - நாகத்து
அணைப் பாற்கடல் கிடக்கும் * ஆதி நெடுமால் *
அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான் (36)
2417. ##
nNāgaththaNaik kudandhai * veqkā thiruvevvuL *
nNāgaththaNai arangam pEranbil *
nāgaththaNaip pāRkadal kidakkum * ādhi nedumāl *
aNaippār karuththan āvān. 36

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

2417. The ancient Nedumāl lovingly rests on the snake bed in Kudandai, in Thiruvekka, in Thiruyevvul, Thirupper (Koiladi) in Srirangam, in Thiruanbil and on the milky ocean. If devotees embrace him, he will enter their hearts too.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆதி மூல காரணனான; நெடுமால் பெருமான்; அணைப்பார் பக்தர்களின் உள்ளத்தில்; கருத்தன் ஆவான் பிரவேசிப்பதற்காக; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; குடந்தை திருக்குடந்தையிலும்; வெஃகா திருவெஃகாவிலும்; திரு எவ்வுள் திருவள்ளூரிலும்; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; அரங்கம் திருவரங்கத்திலும்; பேர் திருப்பேர் நகரிலும்; அன்பில் அன்பில் என்னும் திருப்பதியிலும்; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; பாற்கடல் பாற்கடலிலும்; கிடக்கும் பள்ளி கொண்டிருக்கின்றான்
nAgaththu aNai on top of the mattress of thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan); kudandhai at thirukkudandhai (present day kumbakONam); vehkA at thiruvekka (in kAnchIpuram); thiru evvuL at thiruvevvuLUr (present day thiruvaLLUr); nAgaththaNai on top of the mattress of thiruvananthAzhwAn; arangam at thiruvarangam (SrIrangam); pEr at thiruppEr (dhivyadhEsam kOviladi, near thiruchchi); anbil at thiruvanbil (near thiruchchi); nAgaththu aNai atop AdhiSEshan; pARkadal at thiruppARkadal (milky ocean); Adhi nedumAl sarvESvaran (lord of all) who is the cause for the worlds; kidakkum is reclining; aNaippAr karuththan AvAn in order to enter the hearts of followers

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.62

2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னைமணாளனைப் பேரில்பிறப்பிலியை * (2)
தொன்னீர்க்கடல்கிடந்த தோளாமணிச்சுடரை *
என்மனத்துமாலை இடவெந்தையீசனை *
மன்னுங்கடல்மல்லை மாயவனை * -
2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னை மணாளனைப் பேரில் பிறப்பிலியை *
தொல் நீர்க் கடல் கிடந்த தோளா மணிச் சுடரை *
என் மனத்து மாலை இடவெந்தை ஈசனை *
மன்னும் கடல்மல்லை மாயவனை * 64
vallavāzh-
pinnai maNāLanai pEril piRappiliyai, *
thonneerk kadalkidandha thOLā maNiccudarai, *
enmanatthu mālai idavendhai Isanai, *
mannum kadanmallai māyavanai, * (64)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2774. He, the beloved of Lakshmi, stays in Thiruvallavāzh. Never born, he is the god of Thirupper (Koiladi). He lies on Adisesha on the ancient ocean, He is a faultless shining jewel and he stays in my mind always. He is the lord of Thiruvidaventhai, the Māyavan, the god of Thirukkadalmallai, (64) worshipped by the gods in the sky

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்ல வாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; பின்னை மணாளனை நப்பின்னையின் நாதனை; பிறப்பிலியை பிறப்பில்லாத எம்பெருமான்; பேரில் திருப்பேர் நகரில் உள்ளவனை; தொல் நீர் என்றும் அழியாத நீரையுடைய; கடல் கிடந்த கடலிலே கிடந்த பெருமானை; தோளா மணி துளைவிடாத ரத்னம் போன்ற; சுடரை ஒளியுள்ளவனை; என் மனத்து என் மனத்திலிருக்கும்; மாலை திருமாலை; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையில்; ஈசனை இருக்கும் ஈசனை; கடல்மல்லை திருக்கடல்மல்லையிலே; மன்னும் இருக்கும்; மாயவனை மாயவனை
vallavAzh one who has taken residence at thiruvallavAzh; pinnai maNALanai being the consort of nappinnai pirAtti (nILA dhEvi); pEril piRappu iliyai dwelling at thiruppErnagar, being ready forever [to protect his followers]; thol nIr kadal kidandha one who reclined on the ocean during the time of great deluge; thOLA maNi sudarai being the radiance of gem which has not been pierced; en manaththu mAlai one who has deep love for me and who never leaves my mind; idavendhai Isanai supreme being who has taken residence at thiruvidavendhai; kadal mallai mannum mAyavanai the amazing entity who has taken permanent residence at thirukkadanmallai (present day mahAbalipuram)

TVM 10.8.1

3860 திருமாலிருஞ்சோலைமலை என்றேன் என்ன *
திருமால்வந்து என்னெஞ்சுநிறையப்புகுந்தான் *
குருமாமணியுந்துபுனல் பொன்னித்தென்பால் *
திருமால்சென்றுசேர்விடம் தென்திருப்பேரே. (2)
3860 ## திருமாலிருஞ்சோலை மலை * என்றேன் என்ன *
திருமால் வந்து * என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் **
குரு மா மணி உந்து புனல் * பொன்னித் தென்பால் *
திருமால் சென்று சேர்விடம் * தென் திருப்பேரே (1)
3860. ##
thirumālirunchOlai malai * enREn enna *
thirumālvandhu * ennenchu niRaiyap pukundhān *
kurumā maNiyundhu punal * ponnith thenpāl *
thirumālchenRu chErvidam * then Thirupper E. (2) 10.8.1

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

The lovely Tiruppēr, situated on the south bank of the river Poṉṉi, with floodwaters laden with costly rubies, is the favored abode of Tirumāl. He entered my heart and spread Himself completely when I merely uttered the name of Tirumāliruñcōlai, the holy Mount.

Explanatory Notes

The Āzhvār brings into focus, the Lord’s redemptive grace, shed on the subjects with sweet spontaniety, on the slightest pretext. There is the vicarious reward from the Lord Who treats even the casual mention, by some one, of His names and those of the pilgrim centres, without any religious fervour behind it, as a genuine exercise in chanting these names, with due reverence. + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருமாலிருஞ்சோலை மலை என்றேன் திருமாலிருஞ்சோலை மலை என்று சொன்னேன் என்பதையே; என்ன நிமித்தமாகக் கொண்டு; திருமால் வந்து எம்பெருமான் வந்து; என் நெஞ்சு என்னெஞ்சினுள்ளே; நிறையப் புகுந்தான் நிறையப் புகுத்தான்; திருமால் சென்று இப்படிப்பட்ட திருமால் சென்று; சேர்விடம் சேர்ந்த இடம்; குரு மா மணி மிகச்சிறந்த மாணிக்கங்களை; உந்து புனல் கொண்டு கொழிக்கின்ற; பொன்னி காவிரி ஆற்றினுடைய; தென்பால் தென்பக்கத்திலுள்ள; தென் திருப்பேரே அழகிய திருப்பேர் நகராம்
vandhu (like someone with an expectation) arrived; en nenjam in my heart (which does not co-operate with the words which are spoken); niRaiya fully; pugundhAn entered;; thirumAl (to arrive in my heart) one who is residing in the divine abode of paramapadham, along with her as said in -SriyAsArdham jagathpathi:-; senRu sErvidam the abode where he reached and mercifully rested; kuru mA maNi very best precious gems; undhu pushing; punal having water; ponni on river ponni #s (cauvery-s); thenpAl on the southern bank; then thiruppEr beautiful thiruppEr; pErE in thiruppEr; uRaiginRa one who is eternally residing

TVM 10.8.2

3861 பேரேயுறைகின்றபிரான் இன்றுவந்து *
பேரேனென்று என்னெஞ்சுநிறையப்புகுந்தான் *
காரேழ்கடலேழ் மலையேழுலகுண்டும் *
ஆராவயிற்றானை அடங்கப்பிடித்தேனே.
3861 பேரே உறைகின்ற பிரான் * இன்று வந்து *
பேரேன் என்று * என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான் **
கார் ஏழ் கடல் ஏழ் * மலை ஏழ் உலகு உண்டும் *
ஆரா வயிற்றானை * அடங்கப் பிடித்தேனே (2)
3861
pErE uRaiginRa pirān * inRu vandhu *
pErEnenRu * ennenchu niRaiyap pukundhān *
kārEz kadalEz * malaiyEz ulagundum *
ārāvayiRRānai * adangap pidiththEnE. 10.8.2

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

My Father, who resides in Tiruppēr, has now joyously entered my heart and stands firmly within. Though He consumed the seven clouds, seven oceans, seven mountains, and the seven worlds, He didn't feel full until now, spreading Himself completely inside me.

Explanatory Notes

(i) The Supreme Lord did sustain, during the great deluge, all the worlds, with their vast contents and all beings, with no exception whatever. Even so, He did not feel full at all. This void was, of course, due to the absence of His contact with the Āzhvār and it was only to overcome this deficiency that the Lord stationed Himself along with His Divine Consort at Tiruppēr, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேரே உறைகின்ற திருப்பேர் நகரில் வாழ்கின்ற; பிரான் எம்பெருமான்; இன்று வந்து இன்று தானே விரும்பி வந்து; பேரேன் என்று இனி போகமாட்டேன் என்று; என் நெஞ்சு நிறைய என் நெஞ்சு நிறையும்படி; புகுந்தான் புகுந்தான்; கார் ஏழ் ஏழு மேகங்கள்; கடல் ஏழ் ஏழு கடல்கள்; மலை ஏழ் ஏழு மலைகள் ஆகிய; உலகு உலகங்கள் அனைத்தையும்; உண்டும் உண்டும்; ஆரா நிறையாத; வயிற்றானை வயிற்றையுடைய பெருமானை; அடங்க என் நெஞ்சில் அடங்கும்படி நான்; பிடித்தேனே அநுபவிக்கப் பெற்றேன்
pirAn sarvESvaran; inRu vandhu (as if he were incomplete before) today (without any reason, as if he were with expectation) came; pErEn enRu saying -I will not leave- (even if we ask him to leave); en nenju in my heart; niRaiya to make it very complete; pugundhAn entered;; kAr Ezh seven types of clouds (such as pushkalAvarthakam etc); kadal Ezh seven oceans; malai Ezh having the seven kulaparvathams (anchoring mountains); ulagu uNdum even after consuming all the worlds; ArA vayiRRAnai one who has unfilled stomach; adanga entering in me and becoming complete in all ways; pidiththEn got to enjoy.; kodi having flags; gOpuram on towers

TVM 10.8.3

3862 பிடித்தேன்பிறவிகெடுத்தேன் பிணிசாரேன் *
மடித்தேன்மனைவாழ்க்கையுள் நிற்பதோர்மாயையை *
கொடிக்கோபுரமாடங்கள்சூழ் திருப்பேரான் *
அடிச்சேர்வது எனக்கெளிதாயினவாறே.
3862 பிடித்தேன் பிறவி கெடுத்தேன் * பிணி சாரேன் *
மடித்தேன் மனை வாழ்க்கையுள் * நிற்பது ஓர் மாயையை **
கொடிக் கோபுர மாடங்கள் சூழ் * திருப்பேரான் *
அடிச் சேர்வது எனக்கு * எளிது ஆயினவாறே (3)
3862
pidiththEn piRavi ketuththEn * piNichārEn *
madiththEn manaivāzkkaiyuL * _niRpathOr māyaiyai *
kodik kOpuramādangaLsooz * Thirupper ān *
adichchErvadhu enakku * eLithāyina vāRE. 10.8.3

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

How easily could I attain my Lord, Who dwells in Tiruppēr, enclosed by towers with banners aloft and tall castles! My grip on His feet is firm, cutting out pestilence, ending my cycle of births, and escaping the trap of dark ignorance.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār keeps musing over the manner in which the Lord has come and mingled with him, out of His spontaneous grace and wonders how the Lord became so easily accessible to him. Having got hold of the Lord’s feet, he is determined not to relax his grip over them hereafter. The benefits flowing from his attainment of the Lord’s feet are: (1) the dreadful cycle of birth + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொடி கொடிகளையுடைய; கோபுர கோபுரங்களாலும்; மாடங்கள் சூழ் மாடங்களாலும் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமானின்; அடிச் சேர்வது திருவடிகளை அடைவது; எனக்கு எளிது எனக்கு எளிதாக; ஆயின வாறே! இருந்ததால் முதலில் அவன்; பிடித்தேன் திருவடிகளைப் பிடிக்கப் பெற்றேன்; பிறவி அதனால் பிறவியை; கெடுத்தேன் அறுத்தேன்; பிணி வியாதிகள் வந்து; சாரேன் அணுகாவகை பெற்றேன்; மனை இல்லற; வாழ்க்கையுள் வாழ்வில்; நிற்பது ஓர் நிற்கையாகிற ஓர்; மாயையை அஜ்ஞானத்தை அவன் அருளால்; மடித்தேன் நீக்கிக் கொண்டேன்
mAdangaL on mansions; sUzh surrounded by; thiruppErAn one who is easily approachable and is having thiruppEr as his residence; adi divine feet; sErvadhu reaching; enakku eLidhAyina ARu easily approachable way for me; pidiththEn got to reach (his divine feet without any reason at first);; piRavi connection to birth; keduththEn eliminated;; piNi (caused by such birth) sorrows,; sAREn won-t have;; manai vAzhakkai uL in samsAram (bondage); niRpadhu remaining; Or mAyaiayai ignorance; madiththEn avoided.; en kaNgaL my thirsty eyes; eLidhu Ayina ARu enRu saying -the goal which is difficult to attain, has become easy!-

TVM 10.8.4

3863 எளிதாயினவாறென்று எங்கண்கள்களிப்ப *
களிதாகியசிந்தையனாய்க் களிக்கின்றேன் *
கிளிதாவியசோலைகள்சூழ் திருப்பேரான் *
தெளிதாகியசேண்விசும்புதருவானே.
3863 எளிதாயினவாறு என்று * என் கண்கள் களிப்பக் *
களிது ஆகிய சிந்தையனாய்க் * களிக்கின்றேன் **
கிளி தாவிய சோலைகள் சூழ் * திருப்பேரான் *
தெளிது ஆகிய * சேண் விசும்பு தருவானே (4)
3863
eLithāyinavāRenRu * en_gaNkaL kaLippa *
kaLithākiya chin^thaiyanāyk * kaLikkinREn *
kiLithāviya chOlaikaLsooz * Thirupper ān *
theLithākiya * chENvichumpu tharuvānE. 10.8.4

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

The Lord, dwelling in Tiruppēr surrounded by lovely orchards where parrots reside, is about to bestow upon me the immaculate SriVaikuntam of great splendor. My eyes rejoice, knowing that the SriVaikuntam is brought within my easy reach by the Lord’s grace, and my mind dances with joy.

Explanatory Notes

(i) The home of parrots: This refers to the lovely gardens in Tiruppēr, where parrots are perched merrily. This could also refer to the township of Tiruppēr, inhabited by truth-loving, knowledgeable persons who would parrot-like repeat what they had gathered from their preceptors, without any distortion or deviation.

(ii) From this land of dark nescience to the yonder + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கிளி தாவிய கிளிகள் தாவும்படி செறிந்த; சோலைகள் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமான்; தெளிது ஆகிய தெளிந்த நிலமான; சேண் விசும்பு பரமாகாசம் என்னும் பரமபதத்தை; தருவானே தருவான் அதனால்; என் கண்கள் என் கண்கள்; எளிதாயினவாறு இந்த எளிமைக்கு ஈடுபட்டு; களிப்ப களிக்கும்படியாக; களிது ஆகிய பரமானந்தம் அடைந்த; சிந்தையனாய் நெஞ்சை உடையவனாக; களிக்கின்றேன் களிக்கின்றேன்
kaLippa to become joyful; kaLidhu Agiya joyful; sindhaiyanAy being with the one who has the heart; kaLikkinREn I am enjoying;; kiLi thAviya dense to let the parrots hop around; sOlaigaL sUzh surrounded by gardens; thiruppErAn one who is present as easily approachable in thiruppEr; theLidhu Agiya being radiant, due to its being filled with great goodness; sEN visumbu parama vyOma (supreme sky) which is higher (than the abode of brahmA); tharuvAn is ready to bestow.; thEn Ey abundance of beetles; pozhil having garden

TVM 10.8.5

3864 வானேதருவான் எனக்காஎன்னோடொட்டி *
ஊனேய்குரம்பை யிதனுள்புகுந்து * இன்று
தானேதடுமாற்றவினைகள் தவிர்த்தான் *
தேனேபொழில் தென் திருப்பேர்நகரானே.
3864 வானே தருவான் * எனக்கா என்னோடு ஒட்டி *
ஊன் ஏய் குரம்பை * இதனுள் புகுந்து ** இன்று
தானே தடுமாற்ற * வினைகள் தவிர்த்தான் *
தேன் ஏய் பொழில் * தென் திருப்பேர் நகரானே (5)
3864
vānE tharuvān * enakkā ennOtu_otti *
oonEy kurampai * ithanuL pukundhu * inRu-
thānE thadumāRRa * vinaikaL thavirththān *
thEnEy pozil * then_Thirupper nakarānE. 10.8.5

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Lord, dwelling in Tiṛuppēr city with its fine orchards where honey bees hum gaily, is intent on granting me spiritual bliss. He has come to me on His own, entering my body and ridding me of all impediments, the fruits of my past actions.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār exclaims that the Lord, enshrined in Tiruppēr, not only took a vow that He would take him to spiritual world but also rid him of all impediments, the ‘Puṇya’ and ‘Pāpa’, merit and demerit respectively, the fruits of his actions, good and bad. As a matter of fact, the Lord has, all along, been very keen on taking the Āzhvār to spiritual world but nevertheless + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேனேய் வண்டுகள் செறிந்த; பொழில் சோலைகளை உடைய; தென் திருப்பேர் தென் திருப்பேர்; நகரானே நகரில் வாழும் பெருமான்; வானே தருவான் பரமபதமே தர; எனக்காய் இசைந்து; என்னோடு ஒட்டி என்னுடன் சபதம் செய்து; ஊன் ஏய் மாம்சத்தினாலான; குரம்பை இதனுள் இந்த சரீரத்துக்குள்; புகுந்து இன்று புகுந்து இன்று; தானே தடுமாற்ற தடுமாற்றம் செய்யும்; வினைகள் பாப புண்யங்களை; தவிர்த்தான் போக்கி அருளினான்
then beautiful; thiruppEr nagarAn one who resides in the city named thiruppEr; enakku for me; vAnE tharuvAn Ay vowing to bestow me paramapadham; ennOdu with me; otti taking oath; Un Ey abundance of flesh; kurambai idhan uL inside this body which is a skeleton; inRu today; thAnE on his own; pugundhu arrived and entered; thadumARRam reason for the perplexity (in his separation); vinaigaL puNya (virtues), pApa (vices); thavirththAn eliminated.; thiruppEr nagarAn in thiruppEr nagar; thirumAlirunjOlai poruppE in the divine hill named thirumAlirunjOlai

TVM 10.8.6

3865 திருப்பேர்நகரான் திருமாலிருஞ்சோலை *
பொருப்பேயுறைகின்றபிரான் இன்றுவந்து *
இருப்பேனென்று என்னெஞ்சுநிறையப்புகுந்தான் *
விருப்பேபெற்று அமுதமுண்டுகளித்தேனே. (2)
3865 திருப்பேர் நகரான் * திருமாலிருஞ்சோலை *
பொருப்பே உறைகின்ற பிரான் * இன்று வந்து **
இருப்பேன் என்று * என் நெஞ்சு நிறையப் புகுந்தான்
விருப்பே பெற்று * அமுதம் உண்டு களித்தேனே (6)
3865
Thirupper nakarān * thirumālirunchOlai *
poruppE uRaikinRapirān * inRuvandhu *
iruppEn enRu * ennenchu niRaiyap pukundhān *
viruppE peRRu * amuthamundu kaLiththEnE. 10.8.6

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

The Lord in Tiruppēr city, Who also dwells in Tirumāliruñcōlai and many other delightful abodes, has today entered my heart and filled it completely. He has promised to stay there forever. I revel in His love, drinking deeply of that insatiable nectar.

Explanatory Notes

(i) Many indeed arc the enchanting abodes of the Lord in His worshippable Form and yet, He has entered the Āzhvār’s heart as if He has nowhere else to go and now only He feels complacent as a ‘Kṛta Kṛtya’ (one who has discharged one’s duty thoroughly), after getting Himself lodged in the Āzhvār’s heart-region.

(ii) “Has this day got inside me”: Why this day only and + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருப்பேர் திருப்பேர்; நகரான் நகரில் வாழும் பெருமானே; திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலை; பொருப்பே உறைகின்ற மலையிலும் உறைகின்ற; பிரான் பெருமான் அவனே; இன்று வந்து இன்று இங்கு வந்து; என் நெஞ்சு என் நெஞ்சில்; இருப்பேன் என்று இருப்பேன் என்று கூறி; நிறையப் என்னுள் நிறையும்படி; புகுந்தான் புகுந்தான்; விருப்பே பெற்று அவருடைய விருப்பத்தைப் பெற்று; அமுதம் குணானுபவரூபமான அமுதத்தை; உண்டு அநுபவித்து; களித்தேனே களிக்கின்றேன்
uRaiginRa one who is eternally residing; pirAn the great benefactor; inRu today (while there is no reason); vandhu himself arrived; iruppEn enRu vowing -let me stay here-; en nenju my heart; niRaiya to become complete; pugundhAn entered;; viruppE peRRu receiving (his perfect) gift; amudham uNdu drinking the nectar (enjoying his qualities); kaLiththEn I became joyful.; vaNdu kaLikkum beetles which enjoy (drinking nectar); pozhil sUzh surrounded by garden

TVM 10.8.7

3866 உண்டுகளித்தேற்கு உம்பரென்குறை? * மேலைத்
தொண்டுகளித்து அந்திதொழும்சொல்லுப்பெற்றேன் *
வண்டுகளிக்கும்பொழில்சூழ் திருப்பேரான் *
கண்டுகளிப்பக் கண்ணுள்நின்றகலானே.
3866 உண்டு களித்தேற்கு * உம்பர் என் குறை * மேலைத்
தொண்டு உகளித்து * அந்தி தொழும் சொல்லுப் பெற்றேன் **
வண்டு களிக்கும் பொழில் சூழ் * திருப்பேரான் *
கண்டு களிப்ப * கண்ணுள் நின்று அகலானே? (7)
3866
undu kaLiththERku * umpar_en kuRai * mElaith-
thondu kaLiththu * andhi thozum chollup peRREn *
vandu kaLikkum pozilchooz * Thirupper ān *
kandu kaLippak * kaNNuL_ninRu akalānE. 10.8.7

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

My Lord, who lives in Tiruppēr with its beautiful orchards where bees happily buzz around, is always in my sight. Being close to Him fills me with joy. What more could I ask for in SriVaikuntam? I have experienced the happiness of serving Him completely, saying ‘namaḥ’ to show that I belong to Him.

Explanatory Notes

(i) Having tasted the supreme bliss of service unto the Lord, right here, by singing these love-laden songs, (Tiruvāymoḻi), the Āzhvār is led to pause and think what more could there be for him to enjoy on the yonder side of spiritual world. Uttering the word ‘namaḥ’ or worship of the Lord, betokening one’s realisation of the true nature of the soul that one is the exclusive + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு களிக்கும் வண்டுகள் களிக்கும்; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமான்; கண்டு தன்னை நான் எப்பொழுதும்; களிப்ப கண்டு களிக்குமாறு; கண்ணுள் நின்று என் கண்ணுக்கு விஷயமாக நின்று; அகலானே விட்டுப் பிரியா நின்றான்; உண்டு இப்படிப்பட்ட அநுபவம்; களித்தேற்கு பெற்று மகிழ்ந்த எனக்கு; உம்பர் என் பரமபதம் அடைய வேண்டும் என்ற; குறை? குறை உண்டாகுமோ?; மேலை மேலான; தொண்டு கைங்கர்யத்தின் சுவை; உகளித்து அனுபவித்த பின்; அந்தி முடிவிலே நான் அவனுக்கே என்னும்; தொழும் நம: என்னும்; சொல்லுப் பெற்றேன் சொல்லையும் கூறப் பெற்றேன்
thiruppErAn emperumAn residing in thiruppEr nagar; kaNdu kaLippa to be blissful by constantly seeing (him); kaN uL ninRu being the object of my sight; agalAn is not leaving;; uNdu kaLiththERku (in this manner) for me who enjoyed him eternally; umbar enjoyment in going further to a special abode (paramapadham); en kuRai what worry is there?; mElaith thoNdu great servitude; ugaLiththu acquiring great joy; andhi in the end; thozhum (as said in -nama ithyEva vAdhina:-) words indicating worship/surrender; sollu to say the word -nama:-; peRREn got.; kaN uL ninRu being eternally enjoyable for my external eyes; agalAn not leaving;

TVM 10.8.8

3867 கண்ணுள்நின்றகலான் கருத்தின்கண்பெரியன் *
எண்ணில்நுண்பொருள் ஏழிசையின்சுவைதானே *
வண்ணநன்மணிமாடங்கள்சூழ் திருப்பேரான் *
திண்ணமென்மனத்துப் புகுந்தான்செறிந்தின்றே.
3867 கண்ணுள் நின்று அகலான் * கருத்தின்கண் பெரியன் *
எண்ணில் நுண் பொருள் * ஏழ் இசையின் சுவை தானே **
வண்ண நல் மணி மாடங்கள் சூழ் * திருப்பேரான் *
திண்ணம் என் மனத்துப் * புகுந்தான் செறிந்து இன்றே (8)
3867
kaNNuL_ ninRu akalān * karuththin_gaN periyan *
eNNil_nuN poruL * Ezichaiyin suvaithānE *
vaNNa_nan maNimādangaLsooz * Thirupper ān *
thiNNam enmanaththup * pukundhān seRindhu_inRae. 10.8.8

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Lord Supreme, subtle beyond comprehension and the essence of all music, now resides in Tiruppēr, surrounded by glittering castles. He is intent on taking me to the spiritual world and will not tolerate being apart from my sight. It is now certain that He has firmly entered my mind.

Explanatory Notes

The Lord, too subtle to be comprehended by those who seek to comprehend Him through strenuous efforts, is now fiercely concentrating on the elaborate arrangements to be made in connection with the ensuing journey of the Āzhvār to spiritual world. The Lord’s vision stands continually in front of the Āzhvār, feasting his eyes, and he is enjoying right here the blessed rapport + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கருத்தின் என்னைப் பரமபதத்துக்கு; கண் பெரியன் அழைத்துச் செல்லுவதற்காக; கண்ணுள் நின்று என் கண்ணைவிட்டு; அகலான் அகலாதிருக்கின்றான்; எண்ணில் எண்ணிப் பார்த்தால்; நுண் அதி சூக்ஷ்மமான; பொருள் ஸ்வபாவம் உடையவனாய்; தானே தானே; ஏழு இசையின் ஏழு ஸ்வரங்களின்; சுவை சுவையின் ஸாரமுமாய்; வண்ண நல் பல வண்ணங்களாய்; மணி ரத்தினங்களாலான; மாடங்கள் சூழ் மாடங்களால் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமான்; என் மனத்து என் மனத்தில்; செறிந்து இன்றே இன்று செறிந்து வந்து; புகுந்தான புகுந்தான்; திண்ணம் இது உண்மையே
karuththin kaN in the heart (seeing his thoughts, due to the eagerness in carrying AzhwAr from here to the special abode of paramapadham and enjoying there); periyan is great;; eNNil while thinking (saying -let us know him-); nuN poruL having very subtle qualities; thAnE himself (while enjoying); Ezh isaiyin suvai having the sweetness of saptha svaram (the seven musical notes); vaNNam in many colours; nanmaNi made with the best gems; mAdangaL sUzh surrounded by mansions; thiruppErAn one who is residing in thiruppEr; en manaththu in my heart (which craved to attain him); thiNNam without any reason; inRu today; seRindhu to remain firm; pugundhAn entered.; inRu now (after the initial merciful glance occurred); ennai me (who previously remained as said in -asannEva-)

TVM 10.8.9

3868 இன்றென்னைப்பொருளாக்கித் தன்னைஎன்னுள் வைத்தான் *
அன்றென்னைப்புறம்போகப்புணர்த்தது என்செய்வான்? *
குன்றென்னத்திகழ்மாடங்கள்சூழ் திருப்பேரான் *
ஒன்றெனக்கருள்செய்ய உணர்த்தலுற்றேனே.
3868 இன்று என்னைப் பொருளாக்கித் * தன்னை என்னுள் வைத்தான் *
அன்று என்னைப் புறம்போகப் * புணர்த்தது என் செய்வான்? **
குன்று என்னத் திகழ் மாடங்கள் சூழ் * திருப்பேரான் *
ஒன்று எனக்கு அருள் செய்ய * உணர்த்தல் உற்றேனே (9)
3868
inRu ennaip poruLākkith * thannai ennuL vaiththān *
anRu ennaip puRampOkap * puNarththathu en seyvān? *
kunRennath thikazmādangaLsooz * Thirupper ān *
onRu enakkaruLcheyya * uNarththaluRREnE. 10.8.9

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Lord, now dwelling steadfastly in my mind at Tiruppēr, surrounded by majestic mansions, has finally turned His attention to me after neglecting and overlooking me for ages. I wonder why He kept His eyes closed to me all this time but now showers upon me His abundant grace. Would He kindly explain one or the other to me?

Explanatory Notes

(i) This is the topical song of this decad. The gist of this song has already been set out in the form of a dialogue, opened by the Āzhvār with the Lord, in the preamble to this decad. When asked by his disciple, Nañcīyar, as to what reply the Lord gave to the Āzhvār, Śrī Parāśara Bhaṭṭar would appear to have said;

“The Lord has obviously no answer, as such. He, who + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இன்று என்னை என்னை இன்று; பொருளாக்கி ஒரு பொருளாக்கி; தன்னை என் உள் தள்ளத் தகுந்த என்னுள்; வைத்தான் தன்னை வைத்தான்; அன்று என்னை அன்று என்னை; புறம் போக விஷயாந்தரங்களிலே போக; புணர்த்தது அலைய விட்டான்; என் செய்வான்? எதற்காக?; குன்று என்ன குன்றுகள் போன்று; திகழ் திகழும்; மாடங்கள் சூழ் மாடங்கள் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமான்; ஒன்று எனக்கு எனக்கு; அருள் செய்ய அருள் செய்த காரணத்தை; உணர்த்தல் உற்றேனே கூற வேண்டும்
poruL Akki made to be an entity (as said in -santhamEnam-); thannai him (who is distinguishedly enjoyable); en uL in my heart (which is to be given up); vaiththAn (voluntarily brought and) placed;; anRu previously (before such merciful glance occurred); ennai me (who is fully at his disposal); puRam pOga to stay away, by being engaged in worldly pleasures (facing away from him); puNarththadhu vowed; en seyvAn why?; kunRenna to be said as a hill; thigazh shining; mAdangaL sUzh surrounded by mansions; thiruppErAn emperumAn who is in thiruppEr; onRu the reason for one (of these two scenarios); enakku aruL seyya to mercifully explain to me; uNarththal uRREn was focussed (saying -you should truthfully inform me-).; uRREn without any reason [effort from my side], I reached your divine feet;; ugandhu out of love

TVM 10.8.10

3869 உற்றேன்உகந்துபணிசெய்து உனபாதம்
பெற்றேன் * ஈதேயின்னம்வேண்டுவதுஎந்தாய்! *
கற்றார்மறைவாணர்கள்வாழ் திருப்பேராற்கு *
அற்றாரடியார்தமக்கு அல்லல்நில்லாவே. (2)
3869 உற்றேன் உகந்து பணிசெய்து * உன பாதம்
பெற்றேன் * ஈதே இன்னம் * வேண்டுவது எந்தாய் **
கற்றார் மறைவாணர்கள் * வாழ் திருப்பேராற்கு *
அற்றார் அடியார் தமக்கு * அல்லல் நில்லாவே (10)
3869. ##
uRREn ukandhu paNicheythu * unapātham-
peRREn * eethE in_Nnam * vENtuvathu endhāy *
kaRRār maRaivāNar_kaLvāz * Thirupper āRku *
aRRār adiyār thamakku * allal nillāvE. (2) 10.8.10.

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

My Lord, I have attained Your lovely feet and rendered loving service, singing these songs. What I now desire is the continuation of this bliss. The learned ones, well-versed in Vedic lore and solely devoted to You, my Lord, enshrined in Tiruppēr, will forever be freed from grief.

Explanatory Notes

(i) After keeping quiet for a while, without furnishing any reply to the Āzhvār’s query as in the last song, the Lord enquired of the Āzhvār what more he needed. The Āzhvār’s reply is, as above. Having been assigned the blissful service of singing this great hymnal (Tiruvāymoḻi) there is indeed no greater felicity he could aspire. Immensely pleased with this reply, the + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எந்தாய்! எம்பெருமானே!; உற்றேன் உன் திருவடிகளை அடைந்தேன்; உகந்து அதனால் உகந்து; பணி வாசிகமான திருவாய்மொழி பாடி; செய்து கைங்கர்யம் செய்து; உன பாதம் உன் திருவடிகளை; பெற்றேன் அடையப் பெற்றேன்; ஈதே இன்னம் இந்த கைங்கர்யமே என்றும்; வேண்டுவது விரும்புகின்றேன்; கற்றார் மறை வேதங்களைக் கற்ற; வாணர்கள் வாழ் வைதிகர்கள் வாழும்; திருப்பேராற்கு திருப்பேர் நகரிலே உறையும்; அற்றார் பெருமானுக்கு அற்றுத் தீர்ந்த; அடியார் தமக்கு அடியார்களுக்கு; அல்லல் எந்தவிதத் துன்பமும்; நில்லாவே உண்டாகாது
paNi seydhu serving through speech; una pAdham peRREn I attained the divine feet of yours, who are the ultimate goal;; endhAy Oh one who is naturally related to me!; IdhE this service only; innam forever; vENduvadhu desired; kaRRAr those who are learned (by knowing what is to be known, from preceptors); maRai meanings of vEdham, which are heard; vANargaL those who are experts in conducting them; vAzh living with bhagavath anubhavam (enjoying bhagavAn); thiruppErARku for you, who are residing in thiruppEr; aRRAr ananyArha (exclusively existing); adiyAr thamakku for those devotees; allal sorrows which stop the enjoyment; nillAvE will naturally not stay.; allal for sorrow; nillA being the abode of not letting stay

TVM 10.8.11

3870 நில்லாவல்லல் நீள்வயல்சூழ்திருப்பேர்மேல் *
நல்லார்பலர்வாழ் குருகூர்ச்சடகோபன் *
சொல்லார்தமிழ் ஆயிரத்துள்இவைபத்தும்
வல்லார் * தொண்டராள்வது சூழ்பொன்விசும்பே. (2)
3870 ## நில்லா அல்லல் நீள் வயல் சூழ் திருப்பேர்மேல் *
நல்லார் பலர் வாழ் * குருகூர்ச் சடகோபன் **
சொல் ஆர் தமிழ் * ஆயிரத்துள் இவை பத்தும்
வல்லார் * தொண்டர் ஆள்வது * சூழ் பொன் விசும்பே (11)
3870. ##
nillā allal * neeLvayalchooz Thirupper mEl *
nallār palarvāz * kurukoorch sadakOpan *
chollār thamiz * āyiraththuL ivaipaththum-
vallār * thondarāLvathu * choozpon vichumpE. (2) 10.8.11

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The devotees who deeply understand these ten songs, selected from Caṭakōpaṉ of Kurukūr's larger collection in pure Tamil, composed in praise of the Lord at Tiruppēr, where fertile fields surround the sacred center, will indeed have influence over the radiant SriVaikuntam, free from affliction.

Explanatory Notes

The chanters of this decad are assured not merely of their ascent to spiritual world but they will go there as masters and not as mere residents.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அல்லல் துக்கங்களானவை தானே; நில்லா விட்டுப் போகுமிடமாய்; நீள் வயல் சூழ் பெரும் வயல்களாலே சூழ்ந்த; திருப்பேர்மேல் திருப்பேரைக் குறித்து; நல்லார் நல்லவர்கள் பலர் திருவாய்மொழியில்; பலர் வாழ் ஈடுபட்டு வாழும்; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல்லார் அருளிச்செய்த; தமிழ் தமிழ் பாசுரங்களான; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் தொண்டர் ஓத வல்ல பாகவதர்கள்; ஆள்வது சூழ் ஆளுமிடம் ஒளி சூழ்ந்த; பொன் விசும்பே பரமபதமே ஆகும்
nIL vayal sUzh being surrounded by vast fields; thiruppEr mEl on thiruppEr; nallAr distinguished personalities; palar many; vAzh living while hearing thiruvAimozhi; kurugUrch chatakOpan nammAzhwAr, the controller of AzhwArthirunagari, his; sol Ar strung with words; thamizh thamizh; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ivai paththum vallAr those who can practice this decad; thoNdar bhAgavathas (devotees); ALvadhu conducting it, being the leader; sUzh pervading everywhere, being boundless; pon radiant; visumbu paramapadham, which is known as paramavyOma.; en appan being my distinguished relative; vAzh pugazh having great qualities which bring joy