4

Thiruvellarai

திருவெள்ளறை

Thiruvellarai

Vedhagiri Kshethram

ஸ்ரீ பங்கஜவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ புண்டரீகாக்ஷாய நமஹ

Vellarai means white rock. Since, this sthalam is situated 100 feet high in the top of the small mountain, which is white in colour, this sthalam is called "Thiru Vellarai". The presence of white rock hillocks close by, gives the name to this place as Swetagiri. This temple is also called Aadi Vellarai, as it is believed that this temple pre-dated Srirangam + Read more
பெரிய மதில்களுடன் கூடிய விசாலமான கோயில். இக்கோயிலில் நந்தவனங்கள்,கிணறு இன்றும் பராமரிக்கப்பட்டு வருகிறது. இத்தலம் மிகவும் தொன்மையான தலங்களில் ஒன்றாகும். அதனால் ஆதிவெள்ளறை என்றும் அழைக்கபடுகிறது. வெண்மையான பாறையினால் ஆன மலை எனப்பொருள்பட வெள்ளறை எனப்படுகிறது. திரு என்பது சேர்த்து ‘திருவெள்ளறை + Read more
Thayar: Sri Senbaka Valli
Moolavar: Sri PunDareekākshan
Utsavar: Senthamarai Kannan
Vimaanam: Vimalākrudhi
Pushkarani: Divya, Gandha Sheerapushkārni, Kusa, Chakra, Pushkala, Padma, Varaha Manikarnika
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Trichy
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 8:00 a.m. to 1:00 p.m. 4:00 p.m. to 7:30 p.m.
Search Keyword: Vellarai
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.5.8

71 உன்னையும்ஒக்கலையில்கொண்டுதமில்மருவி
உன்னொடுதங்கள் கருத்தாயினசெய்துவரும் *
கன்னியரும்மகிழக்கண்டவர்கண்குளிரக்
கற்றவர்தெற்றிவரப் பெற்றஎனக்குஅருளி *
மன்னுகுறுங்குடியாய்! வெள்ளறையாய்! மதிள்சூழ்
சோலைமலைக்கரசே! கண்ணபுரத்தமுதே! *
என்னவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே. (2)
71 உன்னையும் ஒக்கலையிற் கொண்டு தம் இல் மருவி * உன்னொடு தங்கள் கருத்து ஆயின செய்து வரும் *
கன்னியரும் மகிழ கண்டவர் கண்குளிர * கற்றவர் தெற்றிவர பெற்ற எனக்கு அருளி **
மன்னு குறுங்குடியாய் வெள்ளறையாய் மதில் சூழ் சோலைமலைக்கு அரசே கண்ணபுரத்து அமுதே *
என் அவலம் களைவாய் ஆடுக செங்கீரை * ஏழ் உலகும் உடையாய் ஆடுக ஆடுகவே (8)
71. ##
unnaiyum okkalaiyil koNdu thamil maruvi *
unnodu thaNGgaL karuththāyina seythuvarum *
kanniyarum makizhak kaNdavar kaNkuLirak *
kaRRavar theRRivarap peRRa enakku aruLi *
mannu kuRuNGkudiyāy! veLLaRaiyāy! * mathiLsoozh-
sOlaimalaikku arasE! kaNNapuraththu amuthE! *
ennavalam kaLaivāy! āduha seNGgeerai *
Ezhulakumm udaiyāy! āduha āduhavE. 8.

Ragam

முகாரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

71. The cowherd women carry you on their waists, take you to their homes, play with you as they please and lovingly care for you. When the young girls see you, they become happy, and if learned people praise you, you give them your grace. You are the One giving me your grace and removing my sorrows. You stay in the eternal Thirukkurungudi, Thiruvellarai and Thirumālirunjolai surrounded with forts and You are the nectar that stays in Kannapuram. O dear one, shake your head and crawl. You are the lord of all the seven worlds. Crawl, crawl.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னு பிரளயகாலத்திலும் அழியாத; குறுங்குடியாய்! திருக்குறுங்குடியிலிருப்பவனே!; வெள்ளறையாய்! திருவெள்ளறையிலிருப்பவனே!; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; சோலை மலைக்கு திருமாலிருஞ்சோலைமலைக்கு; அரசே! கண்ணபுரத்து அரசே! திருக்கண்ணபுரத்து; அமுதே! அமுதம் போன்றவனே!; என் அவலம் என் துன்பத்தை; களைவாய்! களைபவனே!; உன்னையும் உன்னை; ஒக்கலையில் இடுப்பிலே எடுத்துக்கொண்டு; தம் இல் மருவி தங்கள் வீடுகளில் கொண்டு போய்; உன்னொடு தங்கள் உன்னோடு தாங்கள்; கருத்து அறிந்தபடி உன்னுடன் களித்து; ஆயின செய்து பின் மறுடியும் கொண்டுவரும்; எங்கள் கன்னியரும் இளம்பெண்களும்; மகிழ உன்னோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்திட; கண்டவர் கண் பார்த்தவர்களுடைய கண்கள்; குளிர குளிரும்படியாகவும்; கற்றவர் கவி சொல்லக் கற்றவர்கள்; தெற்றிவர பிள்ளைக்கவிகள் தொடுத்து வரும்படியாகவும்; பெற்ற உன்னை மகனாகப் பெற்ற; எனக்கு அருளி எனக்கு அன்பு கூர்ந்து; ஆடுக செங்கீரை ஆடுக செங்கீரை; ஆடுக ஆடுகவே ஆடுக ஆடுகவே

PAT 2.8.1

192 இந்திரனோடுபிரமன் ஈசன்இமையவரெல்லாம் *
மந்திரமாமலர்கொண்டு மறைந்துவராய்வந்துநின்றார் *
சந்திரன்மாளிகைசேரும் சதுரர்கள்வெள்ளறைநின்றாய் *
அந்தியம்போதுஇதுவாகும் அழகனே! காப்பிடவாராய். (2)
192 ## இந்திரனோடு பிரமன் * ஈசன் இமையவர் எல்லாம் *
மந்திர மா மலர் கொண்டு * மறைந்து உவராய் வந்து நின்றார் **
சந்திரன் மாளிகை சேரும் * சதுரர்கள் வெள்ளறை நின்றாய் *
அந்தியம் போது இது ஆகும் * அழகனே காப்பிட வாராய் (1)
192. ##
indhiranOdu biraman * eesan imaiyavar ellām *
mandhira māmalar koNdu * maRaindhu uvarāy vandhu n^inRār *
chandhiran māLihai sErum * sadhirarkaL veLLaRai n^inRāy *
andhiyam pOdhu idhuvākum * azhahanE! kāppida vārāy. (2) 1.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

192. Indra, Brahmā, Shivā and all other gods brought beautiful divine flowers, stood at a distance and looked at you happily. You abide in Vellarai where the moon shines above the palaces and the dancers sing your praise while they dance. Come, beautiful child, it is evening and I will put a kāppu on you to protect you from evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இந்திரனோடு பிரமன் இந்திரன் பிரமன்; ஈசன் இமையவர் ருத்திரன் தேவர்; எல்லாம் அனைவரும்; மந்திர மந்திரங்களால்; மா மலர் புனிதமான மலர்களை; கொண்டு கையில் எடுத்துக் கொண்டு; மறைந்து உவராய் மறைவாய் அணுகி; வந்து நின்றார் வந்துநின்றார்கள்; சந்திரன் சந்திரன் ஒளிவீசும்; மாளிகை சேரும் மாடங்களில் வாழும்; சதுரர்கள் சதுரர்களின் ஊரான; வெள்ளறை வெள்ளறையில்; நின்றாய்! நின்று அருளியவனே!; அந்தியம் போது மாலை வேளையிலே; இது ஆகும் இது உற்றதாகும்; அழகனே! அழகனே; காப்பிட வாராய் உனக்குக் காப்பிடுகிறேன் நீ வாராய்

PAT 2.8.2

193 கன்றுகள்இல்லம்புகுந்து கதறுகின்றபசுவெல்லாம் *
நின்றொழிந்தேன்உன்னைக்கூவி நேசமேலொன்றுமிலாதாய்! *
மன்றில்நில்லேல் அந்திப்போது மதிள்திருவெள்ளறைநின்றாய்! *
நன்றுகண்டாய்என்தன்சொல்லு நான்உன்னைக்காப்பிடவாராய்.
193 கன்றுகள் இல்லம் புகுந்து * கதறுகின்ற பசு எல்லாம் *
நின்றொழிந்தேன் உன்னைக் கூவி * நேசமேல் ஒன்றும் இலாதாய் **
மன்றில் நில்லேல் அந்திப் போது * மதிள் திருவெள்ளறை நின்றாய் *
நன்று கண்டாய் என்தன் சொல்லு * நான் உன்னைக் காப்பிட வாராய் (2)
193
kanRuhaL illam puhundhu * kadhaRukinRa pasu ellām *
ninRu ozhindhEn unnaik koovi * nEsamEl onRum ilādhāy! *
manRil n^illEl andhip pOdhu * madhiL thiru veLLaRai n^inRāy! *
nanRu kaNdāy _en _than_ sollu * nān _unnaik kāppida vārāy. 2.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

193. The calves you grazed haven’t come home and their mothers cry out and call them. I am tired of calling you, heartless one! Don’t stay on the streets, it is getting dark. You are the god of Thiruvellarai surrounded by walls. Listen! I’m saying this for your own good. Come and I will put kāppu on you to save you from evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கன்றுகள் கன்றுகள்; இல்லம் புகுந்து இல்லம் புகுந்து; பசு எல்லாம் பசுக்கள் எல்லாம்; கதறுகின்ற கத்துகின்றன; உன்னைக் கூவி உன்னை அழைத்து; நின்றொழிந்தேன் நின்றேன்; நேசமேல் என் மேல் நேசம்; ஒன்றும் இலாதாய்! ஒன்றும் இல்லாதவனே!; அந்திப் போது அந்தி பொழுதில்; மன்றில் நில்லேல் வீதியில் நிற்காதே; மதிள் மதிள் சூழ்ந்த; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றாய்! நிற்கின்றவனே!; என் தன் சொல்லு தாயான நான் சொல்வது; நன்று கண்டாய் நல்லது தான்; நான் உன்னை உனக்கு நான்; காப்பிட வாராய் காப்பிடுகிறேன் வாராய்

PAT 2.8.3

194 செப்போதுமென்முலையார்கள் சிறுசோறும்இல்லும்சிதைத்திட்டு *
அப்போதுநானுரப்பப்போய் அடிசிலுமுண்டிலைஆள்வாய்! *
முப்போதும்வானவரேத்தும் முனிவர்கள்வெள்ளறைநின்றாய்! *
இப்போதுநான்ஒன்றும்செய்யேன் எம்பிரான்! காப்பிடவாராய்.
194 செப்பு ஓது மென்முலையார்கள் * சிறுசோறும் இல்லும் சிதைத்திட்டு *
அப்போது நான் உரப்பப் போய் * அடிசிலும் உண்டிலை ஆள்வாய் **
முப் போதும் வானவர் ஏத்தும் * முனிவர்கள் வெள்ளறை நின்றாய்!
இப்போது நான் ஒன்றும் செய்யேன் * எம்பிரான் காப்பிட வாராய் (3)
194
seppOdhu men mulaiyār_kaL * siRusORum _illum sidhaiththittu *
appOdhu n^ān urappappOy * adisilum uNdilai _āLvāy! *
muppOdhum vānavar Eththum * munivarhaL veLLaRai n^inRāy!
ippOdhu n^ān _onRum seyyEn * embirān! kāppida vārāy. 3.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

194. When you knocked down the play houses of the girls who have soft, tiny breasts and messed up with their play- food, I scolded you, you ran away and haven’t come back to eat. O, my master, You reside in Thiruvellarai where rishis live and the gods worship you thrice a day. Now I won’t do anything to hurt you. O beloved child, come and I will put kāppu on you to save you from evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முப்போதும் முக்காலமும்; வானவர் ஏத்தும் தேவர்களால் துதிக்கப்படுபவனாய்; முனிவர்கள் முனிவர்கள் வாழும்; வெள்ளறை வெள்ளறையில்; நின்றாய்! நிற்கின்றாய்!; ஆள்வாய்! என்னை ஆளவந்தவனே!; எம்பிரான்! எம்பிரானே!; செப்பு ஓது மென் செப்பு போன்ற; முலையார்கள் மார்பழகுடையவர்களின்; சிறுசோறும் மணல் சோறு மற்றும்; இல்லும் வீட்டையும்; சிதைத்திட்டு அழித்தாய்; அப்போது நான் அப்போது நான்; உரப்பப் போய் கடுமையாகக் கூற; அடிசிலும் நீ சோற்றை; உண்டிலை உண்ணவில்லை; இப்போது நான் ஒன்றும் இப்போது நான் ஒன்றும்; செய்யேன் செய்ய மாட்டேன்; காப்பிட வாராய் காப்பிட வருவாயே!

PAT 2.8.4

195 கண்ணில்மணல்கொடுதூவிக் காலினால்பாய்ந்தனையென்றென்று *
எண்ணரும்பிள்ளைகள்வந்திட்டு இவரால்முறைப்படுகின்றார் *
கண்ணனே! வெள்ளறைநின்றாய்! கண்டாரோடேதீமைசெய்வாய்! *
வண்ணமேவேலையதொப்பாய்! வள்ளலே! காப்பிடவாராய்.
195 கண்ணில் மணல்கொடு தூவிக் * காலினால் பாய்ந்தனை என்று என்று *
எண் அரும் பிள்ளைகள் வந்திட்டு * இவர் ஆர்? முறைப்படுகின்றார் **
கண்ணனே வெள்ளறை நின்றாய் * கண்டாரொடே தீமை செய்வாய்!
வண்ணமே வேலையது ஒப்பாய் * வள்ளலே காப்பிட வாராய் (4)
195
kaNNil maNal kodu thoovik * kālināl pāyn^dhdhanai enRu_enRu *
eNNarum piLLaikaL vandhittu * ivarāl muRaippadu kinRār *
kaNNanE! veLLaRai n^inRāy! * kaNdārOdE theemai seyvāy!
vaNNamE vElaiyadhu oppāy! * vaLLalE! kāppida vārāy. 4.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

195. Countless children come again and again, complaining that you threw sand in their eyes and kicked them. O Kannan, you reside in Thiruvellarai. You bother everyone you see. Your complexion is the color of the ocean. You are the generous one, Come and I will put kāppu on you to save you from evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணனே! கண்ணனே!; வெள்ளறை நின்றாய்! வெள்ளறையில் நிற்பவனே!; கண்டாரோடே கண்டவர்கள் எல்லாரிடமும்; தீமை செய்வாய்! தீம்புகள் செய்கிறாய்!; வண்ணமே நிறத்தில்; வேலையது ஒப்பாய்! கடலுக்கு ஒப்பானவனே; வள்ளலே! உதார ஸ்வபாவனே!; கண்ணில் கண்ணில்; மணல் கொடுதூவி மணலை எடுத்துத் தூவி; காலினால் காலாலும்; பாய்ந்தனை என்று என்று உதைத்தாய் என்றும்; எண் அரும் கணக்கிடமுடியாத அளவு; பிள்ளைகள் வந்திட்டு பிள்ளைகள் வந்து; இவர் ஆல் இவர்கள் என்னிடம்; முறைப் படுகின்றார் முறையிடுகிறார்கள்!; காப்பிட வாராய் காப்பு இட வாராயே! என் கண்ணா!

PAT 2.8.5

196 பல்லாயிரவர்இவ்வூரில்பிள்ளைகள் தீமைகள்செய்வார் *
எல்லாம்உன்மேலன்றிப்போகாது எம்பிரான்! நீஇங்கேவாராய் *
நல்லார்கள்வெள்ளறைநின்றாய்! ஞானச்சுடரே! உன்மேனி *
சொல்லாரவாழ்த்திநின்றேத்திச் சொப்படக்காப்பிடவாராய்.
196 பல்லாயிரவர் இவ் ஊரில் பிள்ளைகள் * தீமைகள் செய்வார் *
எல்லாம் உன்மேல் அன்றிப் போகாது * எம்பிரான் நீ இங்கே வாராய் **
நல்லார்கள் வெள்ளறை நின்றாய் * ஞானச் சுடரே உன்மேனி *
சொல் ஆர வாழ்த்தி நின்று ஏத்திச் * சொப்படக் காப்பிட வாராய் (5)
196
pallāyiravar _ivvooril * piLLaikaL theemaihaL seyvār *
ellām_ un mEl anRi pOhādhu * embirān! nee _iNGgE vārāy *
nallārkaL veLLaRai n^inRāy! * NYānachchudarE! un mEni *
sollāra vāzhththi n^inRu Eththi * soppada kāppida vārāy. 5.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

196. Even if thousands of children from this village do mischiefs, people will say you did them. O beloved one, come. You stay in Thiruvellarai where good people live and you are the light of wisdom. I will praise your beautiful body. Come and I will put kāppu on you to save you from evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல்லார்கள் வெள்ளறை நல்லவர் வாழ் வெள்ளறையில்; நின்றாய்! நின்று அருளுபவனே!; ஞானச்சுடரே! அறிவொளியே!; பல்லாயிரவர் இவ்வூரில் இவ்வூரில் கணக்கற்ற; பிள்ளைகள் பிள்ளைகள்; தீமைகள் செய்வார் செய்யும் குறும்புகள்; எல்லாம் உன்மேல் அன்றி எல்லாம் உன்னைத் தவிர; போகாது வேறொருவர் மீது பழி விழாது; எம்பிரான்! எம்பிரானே!; நீ இங்கே வாராய் நீ இங்கே வாராய்; உன்மேனி உன் மேனியை; சொல் ஆர வாழ்த்தி வாயார வாழ்த்தி; நின்று ஏத்தி மங்களாசாஸனம் பண்ணி; சொப்பட திண்ணமாகக்; காப்பிட வாராய் நான் காப்பிடுகிறேன் வருவாய்!

PAT 2.8.6

197 கஞ்சன்கறுக்கொண்டுநின்மேல் கருநிறச்செம்மயிர்ப்பேயை *
வஞ்சிப்பதற்குவிடுத்தானென்பது ஓர்வார்த்தையும்உண்டு *
மஞ்சுதவழ்மணிமாட மதிள்திருவெள்ளறைநின்றாய்! *
அஞ்சுவன்நீஅங்குநிற்க அழகனே! காப்பிடவாராய்.
197 கஞ்சன் கறுக்கொண்டு நின்மேல் * கரு நிறச் செம் மயிர்ப் பேயை *
வஞ்சிப்பதற்கு விடுத்தான் * என்பது ஓர் வார்த்தையும் உண்டு **
மஞ்சு தவழ் மணி மாட * மதிள் திருவெள்ளறை நின்றாய்!
அஞ்சுவன் நீ அங்கு நிற்க * அழகனே காப்பிட வாராய் (6)
197
kaNYjan kaRukkoNdu n^inmEl * karun^iRa chemmayirp pEyai *
vaNYjippadhaRku viduththān * enbadhOr vārththaiyum uNdu *
maNYju thavazh maNimāda * madhiL thiru veLLaRai n^inRāy!
aNYjuvan n^ee _aNGgu n^iRka * azhahanE! kāppida vārāy. 6.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

197. There's a word that Kamsan, out of vengeance, has sent the dark red-haired devil(Poothana) to cheat and kill You. You are the One residing in the beautiful Thiruvellarai that is surrounded by walls and filled with diamond-studded palaces over which the clouds scud. I am afraid you will be hurt if you stay there. O beautiful child, come and I will put kāppu on you so that evil eyes will not harm you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கஞ்சன் கம்சன்; கறுக்கொண்டு நின்மேல் வன்மம் கொண்டு; செம் மயிர்ப் பேயை சிவப்பு தலைமுடியுடைய; கரு நிற கரும்பேயை; வஞ்சிப்பதற்கு வஞ்சனை செய்ய; விடுத்தான் அனுப்பினான்; என்பது ஓர் என்று ஒரு; வார்த்தையும் உண்டு பேச்சும் உண்டு; மஞ்சு தவழ மேகம் தவழும்; மணி மாட மணி மாடம் மற்றும்; மதிள் மதில்களையும் உடைய; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றாய்! நிற்கின்றவனே!; அஞ்சுவன் அச்சமேற்படுகிறது; நீ அங்கு நிற்க அங்கு நிற்பதைப் பார்த்து; அழகனே! அழகிய பிரானே!; காப்பிட வாராய் காப்பு இட வாராய்!

PAT 2.8.7

198 கள்ளச்சகடும்மருதும் கலக்கழியஉதைசெய்த *
பிள்ளையரசே! நீபேயைப்பிடித்துமுலையுண்டபின்னை *
உள்ளவாறுஒன்றும்அறியேன் ஒளியுடைவெள்ளறைநின்றாய்! *
பள்ளிகொள்போதுஇதுவாகும் பரமனே. காப்பிடவாராய்.
198 கள்ளச் சகடும் மருதும் * கலக்கு அழிய உதைசெய்த *
பிள்ளையரசே! * நீ பேயைப் பிடித்து முலை உண்ட பின்னை **
உள்ளவாறு ஒன்றும் அறியேன் * ஒளியுடை வெள்ளறை நின்றாய் *
பள்ளிகொள் போது இது ஆகும் * பரமனே காப்பிட வாராய் (7)
198
kaLLach chakadum marudhum * kalakkazhiya _udhai seydha *
piLLaiyarasE! * nee pEyai pidiththu mulai uNda pinnai *
uLLavāRu _onRum _aRiyEn * oLi udai veLLaRai n^inRāy! *
paLLi koL pOdhu _idhuvāhum * paramanE! kāppida vārāy. 7.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

198. You kicked and killed the evil Sakatāsuran who came disguised as a cart. You destroyed the two Asurans who came in the form of arjun (marudam) trees. You killed the devil Putanā, drinking milk from her breasts. I know that but I am unable to realize You. O beloved, my prince, You stay in flourishing Thiruvellarai. It is time for you to go to bed, O supreme lord, come and I will put kāppu on you to ward off evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒளியுடை வெள்ளறை ஓளிமிக்க வெள்ளறையில்; நின்றாய்! நிற்பவனே!; கள்ளச் சகடும் வஞ்சனையுடன் வந்த சகடாசூரனையும்; மருதும் மருதமாக வந்த இரட்டைஅசுரர்களையும்; கலக்கு அழிய அடியோடு அழிந்து போக; உதைசெய்த காலால் உதைத்த; பிள்ளையரசே! பிள்ளைப் பிராய பிரானே!; நீ பேயைப் பிடித்து பூதனை எனும் பேயைப் பிடித்து; முலை உண்ட பின்னை பால் உணட பின்பு; உள்ளவாறு உன்னை நீ எப்படிபட்டவன் என்பதை; ஒன்றும் அறியேன் என்னால் அறிய முடியவில்லை; பள்ளிகொள் படுத்துறங்குகிற; போது இது ஆகும் வேளையாகிறது; பரமனே! காப்பிட வாராய் பரமனே! காப்பிட வாராய்

PAT 2.8.8

199 இன்பமதனைஉயர்த்தாய்! இமையவர்க்குஎன்றும்அரியாய்! *
கும்பக்களிறட்டகோவே! கொடுங்கஞ்சன்நெஞ்சினிற்கூற்றே! *
செம்பொன்மதிள்வெள்ளறையாய்! செல்வத்தினால்வளர்பிள்ளாய்! *
கம்பக்கபாலிகாண்அங்குக் கடிதோடிக்காப்பிடவாராய்.
199 இன்பம் அதனை உயர்த்தாய் * இமையவர்க்கு என்றும் அரியாய் *
கும்பக் களிறு அட்ட கோவே * கொடுங் கஞ்சன் நெஞ்சினிற் கூற்றே **
செம்பொன் மதில் வெள்ளறையாய்! * செல்வத்தினால் வளர் பிள்ளாய்!
கம்பக் கபாலி காண் அங்கு * கடிது ஓடிக் காப்பிட வாராய் (8)
199
inbam adhanai _uyarththāy! * imaiyavarkku _enRum_ ariyāy! *
kumba kaLiRatta kOvE! * kodum kaNYjan n^eNYjinil kooRRE! *
sempon madhiL veLLaRaiyāy! * selvaththināl vaLar _piLLāy!
kamba kabāli kāN aNGgu * kadidhOdi kāppida vārāy. 8.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

199. You give me bliss. You are dear to the gods(Devās). You killed the mad elephant Kuvalayāpeedam. You were the God of Death (Yama) for the cruel Kamsa. You reside at Thiruvellarai surrounded by golden walls. You are a precious child. See, there is a beggar, a Kambakkabāli wearing a garland of skulls. Run, come quickly and I will put kāppu on you to ward off evil eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இன்பம் அதனை பரமானந்தத்தை; உயர்த்தாய்! மேலும் உயர்த்தியவனே!; இமையவர்க்கு தேவர்களுக்கு; என்றும் அரியாய்! என்றும் அருமையானவனே!!; கும்பக் களிறு மதம் கொண்ட யானையை; அட்ட கோவே! அழித்த மன்னனே!; கொடுங் கஞ்சன் கொடிய கம்சனின்; நெஞ்சினில் மனதில்; கூற்றே! யமனாக இருப்பவனே!; செம்பொன் மதில் செம்பொன் போன்ற மதில்களுடைய; வெள்ளறையாய்! வெள்ளறையில் உறைபவனே!; செல்வத்தினால் செல்வச் சிறப்போடு; வளர் பிள்ளாய்! வளர்கின்ற குழந்தாய்!; கம்பக் காபாலி அங்கே நடுங்க வைக்கும் காபாலியைப்; காண் அங்கு பார் அங்கே; கடிது ஓடி விரைவாக ஓடி வா; காப்பிட காப்பிடுகிறேன் வாராய்

PAT 2.8.9

200 இருக்கொடுநீர்சங்கில்கொண்டிட்டு எழில்மறையோர்வந்துநின்றார் *
தருக்கேல்நம்பி! சந்திநின்று தாய்சொல்லுக்கொள்ளாய்சிலநாள் *
திருக்காப்புநான்உன்னைச்சாத்தத் தேசுடைவெள்ளறைநின்றாய்! *
உருக்காட்டும்அந்திவிளக்கு இன்றொளிகொள்ளஏற்றுகேன்வாராய்.
200 இருக்கொடு நீர் சங்கிற் கொண்டிட்டு * எழில் மறையோர் வந்து நின்றார் *
தருக்கேல் நம்பி சந்தி நின்று * தாய் சொல்லுக் கொள்ளாய் சில நாள் **
திருக்காப்பு நான் உன்னைச் சாத்தத் * தேசு உடை வெள்ளறை நின்றாய் *
உருக் காட்டும் அந்தி விளக்கு * இன்று ஒளி கொள்ள ஏற்றுகேன் வாராய் (9)
200
irukkodu n^eer saNGgil koNdittu * ezhil maRaiyOr vandhu n^inRār *
tharukkEl n^ambi! sandhi n^inRu * thāy sollu koLLāy sila n^āL *
thirukkāppu n^ān _unnai sāththa * thEsudai veLLaRai n^inRāy! *
urukkāttum_ andhi viLakku * inRu oLi koLLa ERRukEn vārāy. 9.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

200. Vedic scholars come holding conches with water and stand near you, reciting the Vedās. O dear child, don’t be proud! You must listen to your mother's words for a few days. O You reside at Thiruvellarai with a divine glow. It is evening. I will ward off the evil eyes by putting Kāppu on you. Let me light the lamp so that I can see your divine form clearly.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேசு உடை தேஜஸ் நிறைந்த; வெள்ளறை நின்றாய்! வெள்ளறையில் நிற்பவனே!; தாய் சொல்லு தாய் சொல்லுவதை; சில நாள் இன்னும் சில நாட்களாவது; கொள்ளாய் கேட்டருளவேண்டும்; இருக்கொடு வேத மந்திரங்களை கூறியபடி; நீர் சங்கிற் தீர்த்தத்தை சங்கிலே; கொண்டிட்டு எடுத்து; உன்னைச் சாத்த உனக்கு காப்பிட; எழில் மறையோர் பொலிவு மிக்க வேத புருஷர்கள்; வந்து நின்றார் வந்து நிற்கிறார்கள்; தருக்கேல் நம்பி! செருக்கடையாதே நாயகனே!; சந்தி நின்று சந்தியில் நின்று கொண்டு; உருக் காட்டும் உன் திரு உருவத்தைக் காட்டும்; அந்தி விளக்கு இன்று திருவந்திக் காப்பை இப்போது; ஒளி கொள்ள வெளிச்சம் பாய; ஏற்றுகேன் வாராய் ஏற்றுகிறேன் நீ வாராய்!

PAT 2.8.10

201 போதமர்செல்வக்கொழுந்து புணர்திருவெள்ளறையானை *
மாதர்க்குயர்ந்தஅசோதை மகன்தன்னைக்காப்பிட்டமாற்றம் *
வேதப்பயன்கொள்ளவல்ல விட்டுசித்தன்சொன்னமாலை *
பாதப்பயன்கொள்ளவல்ல பத்தருள்ளார்வினைபோமே. (2)
201 ## போது அமர் செல்வக்கொழுந்து * புணர் திருவெள்ளறையானை *
மாதர்க்கு உயர்ந்த அசோதை * மகன்தன்னைக் காப்பிட்ட மாற்றம் **
வேதப் பயன் கொள்ள வல்ல * விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை *
பாதப் பயன் கொள்ள வல்ல * பத்தர் உள்ளார் வினை போமே (10)
201. ##
pOdhamar selvak kozhundhu * puNar _thiru veLLaRaiyānai *
mādharkkuyarndha _asOdhai * mahan _thannai kāppitta māRRam *
vEdhap payan_ koLLa valla * vishNu chiththan _sonna mālai *
pādha payan_ koLLa valla * paththaruLLār vinai pOmE. (2) 10.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

201. Yashodā, the best among women, called her son to put kāppu on him, He is the lord of Thiruvellarai, with whom Lakshmi, the goddess of wealth, resides on the lotus. Vishnuchithan who knows the benefit of learning the Vedās made Yashodā’s words into pāsurams. For those who recite even one part of these pāsurams, their bad karmā will disappear.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
போது அமர் தாமரை மலர் மீது அமர்ந்திருக்கும்; செல்வக் கொழுந்து திருமகளைப் பிரியாத; புணர் திருவெள்ளறையானை திருவெள்ளறையானே!; மாதர்க்கு மாதர் குல; உயர்ந்த அசோதை மாணிக்கமான யசோதை; மகன் தன்னை தன் மகனை; காப்பிட்ட மாற்றம் காப்பிட அழைத்தவற்றை; வேதப் பயன் கொள்ள வல்ல வேதப் பயன் கொள்ள வல்ல; விட்டுசித்தன் விஷ்ணுசித்தன்; சொன்ன மாலை சொன்ன பாசுரமாலையின்; பாதப் பயன் பாட்டின் ஈற்றடியை கற்று; கொள்ள வல்ல பயனடைய விரும்பும்; பத்தர் உள்ளார் பக்தர்களாக உள்ளவர்கள்; வினை போமே வினை நீங்கப் பெறுவரே!!

PT 5.3.1

1368 வென்றிமாமழுவேந்தி முன்மண்மிசைமன்னரை மூவெழுகால்
கொன்றதேவ! * நின்குரைகழல்தொழுவது ஓர்வகை எனக்கருள்புரியே *
மன்றில்மாம்பொழில்நுழைதந்துமல்லிகைமௌவலின் போதுஅலர்த்தி *
தென்றல்மாமணம்கமழ்தரவரு திருவெள்ளறை நின்றானே! (2)
1368 ## வென்றி மா மழு ஏந்தி முன் மண்மிசை
மன்னரை * மூவெழுகால்
கொன்ற தேவ!-நின் குரை கழல் தொழுவது ஓர்
வகை * எனக்கு அருள்புரியே ** -
மன்றில் மாம் பொழில் நுழைதந்து * மல்லிகை
மௌவலின் போது அலர்த்தி *
தென்றல் மா மணம் கமழ்தர வரு * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-1
1368. ##
venRi_māmazhuvEnthi munmaNmisaimannarai * moovezhukālkonRathEva *
nNin_kuraikazhal thozhuvathOrvagai * enakkaruLpuriyE *
manRilmāmpozhil nuzhaithanthu * malligaimeLavalin pOthalarththi *
thenRalmāmaNam kamazhtharavaru * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.1)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1368. O divine lord who came as ParasuRāman carrying a mazhu and conquered many kings for twenty-seven generations, you stay in Thiruvellarai where fragrant breezes enter the mango groves and the mandrams and make the jasmine and mullai bloom. Give me your grace and show me a way to reach and worship your ankleted feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தென்றல் தென்றல் காற்று; மாம் பொழில் மாந்தோப்புகளின்; மன்றில் இடைவெளியில்; நுழைதந்து நுழைந்தும்; மெளவலின் முல்லைப் பூக்களையும்; போது அலர்த்தி மலரச்செய்தும்; மா மணம் மிக்க மணம்; கமழ்தர வரு வீச வந்து உலாவும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; முன் முன்பு ஒரு சமயம்; வென்றி மா வெற்றியருளும்; மழு ஏந்தி கோடாலியை ஏந்தி; மண்மிசை பூமியிலுள்ள; மன்னரை அரசர்களை; மூவெழுகால் இருபத்தொரு தலைமுறை; கொன்ற தேவ! கொலைசெய்த தேவனே!; நின் குரை உன்னுடைய சப்திக்கும்; கழல் ஆபரணத்துடன் கூடிய பாதங்களை; தொழுவது வணங்கும்; ஓர் வகை ஓரு உபாயத்தை; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளவேணும்

PT 5.3.2

1369 வசையில்நான்மறைகெடுத்த அம்மலரயற்குஅருளி, முன்பரிமுகமாய் *
இசைகொள்வேதநூலென்றிவைபயந்தவனே! எனக்குஅருள்புரியே *
உயர்கொள்மாதவிப்போதொடுலாவிய மாருதம்வீதியின் வாய் *
திசையெல்லாம்கமழும்பொழில்சூழ் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1369 ## வசை இல் நான்மறை கெடுத்த அம் மலர் அயற்கு
அருளி * முன் பரி முகமாய் *
இசை கொள் வேத-நூல் என்று இவை பயந்தவனே! *
எனக்கு அருள்புரியே ** -
உயர் கொள் மாதவிப் போதொடு உலாவிய *
மாருதம் வீதியின்வாய *
திசை எல்லாம் கமழும் பொழில் சூழ் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-2
1369. ##
vasaiyil_nānmaRaikeduththa ammalarayaRku_aruLi * munparimugamāy *
isaikoL vEthanNoolenRivai payanthavaNnE! * enakkaruLpuriyE *
uyar_koLmāthavip pOthodulāviya * mārutham veethiyinvāy *
thisaiyellām kamazhum pozhilchoozh * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.2)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1369. You who, taking the form of a horse, brought the Vedās and taught them to the sages when Nānmuhan, seated on a lotus had lost them stay in Thiruvellarai where a breeze blows though the tall Madhavi trees and spreads fragrance through all the streets and in the groves and in all directions. Give us your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உயர் கொள் ஓங்கிவளரும்; மாதவி குருக்கத்தி மரங்களிலுள்ள; போதொடு மலர்களினிடையில்; உலாவிய உலாவிய; மாருதம் காற்று; வீதியின்வாய் வீதிதோரும் வீசும்போது; திசை எல்லாம் திசை எல்லாம்; கமழும் மணம் பரப்பும்; பொழில் சூழ் சோலைகளால் சூழ்ந்த; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; முன் முன்பு ஒரு சமயம்; வசை இல் குற்றமற்றதான; நான்மறை நான்கு வேதங்களையும்; கெடுத்த துலைத்த; அம் மலர் மலரில் தோன்றின; அயற்கு அருளி பிரமனுக்கு அருளியவன்; பரிமுகமாய் குதிரை வடிவாக அவதரித்து; இசை கொள் ஸ்வரப்ரதானமான; வேத நூல் வேத சாஸ்த்ரங்கள்; என்று இவை இவை என்று சொல்லி; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளவேணும்

PT 5.3.3

1370 வெய்யனாய்உலகேழுடன்நலிந்தவன் உடலகம்இருபிளவா *
கையில்நீளுகிர்ப்படையதுவாய்த்தவனே! எனக்குஅருள்புரியே *
மையினார்தருவராலினம்பாய வண்தடத்திடைக் கமலங்கள் *
தெய்வநாறுஒண்பொய்கைகள்சூழ் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1370 வெய்யன் ஆய் உலகு ஏழ் உடன் நலிந்தவன் *
உடலகம் இரு பிளவா *
கையில் நீள் உகிர்ப் படை-அது வாய்த்தவனே! *
எனக்கு அருள்புரியே ** -
மையின் ஆர்தரு வரால் இனம் பாய * வண்
தடத்திடைக் கமலங்கள் *
தெய்வம் நாறும் ஒண் பொய்கைகள் சூழ் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-3
1370
veyyaNnāy ulakEzhudan nalinthavan * udalagam irupiLavā *
kaiyil_neeLukirppadaiyathu vāyththavaNnE! * enakku aruLpuriyE,
maiyiNnār_tharuvar ālinam pāya * vaNthadaththidaik kamalangaL *
theyvanāRum oNpoygaigaLchoozh * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.3)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1370. You who split open the chest of the cruel Hiranyan with your long claws when he afflicted the people of all the seven worlds and killed him stay in Thiruvellarai where in the beautiful ponds dark varāl fish frolic and play and lotus plants spread divine fragrance. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மையினார் தரு கருத்த நிறமுடைய; வரால் இனம் வரால் மீன்கள்; வண் தடத்திடை அழகிய தடாகங்களிலே; பாய துள்ளி விளையாடும்; கமலங்கள் தெய்வ தாமரைப் பூக்கள்; நாறும் ஒண் மிக்க மணம் வீசும்; பொய்கைகள் அழகிய பொய்கைகளினால்; சூழ் சூழ்ந்த; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; வெய்யன் மிகவும் பொல்லாதவனாய்; ஆய் இருந்து கொண்டு; உலகு ஏழுடன் ஏழு உலகத்திலுள்ளவர்களையும்; நலிந்தவன் துன்புறுத்திக் கொண்டிருந்த; உடலகம் இரணியனின் உடல்; இரு பிளவா இரண்டு பிளவாகும்படி; கையில் கைகளில்; நீள் உகிர்ப் நீண்ட நகங்களையே; படை அது ஆயுதமாக; வாய்த்தவனே! பெற்றவனே!; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளவேணும்

PT 5.3.4

1371 வாம்பரியுகமன்னர்தம்உயிர்செக ஐவர்க்கட்குஅரசளித்த *
காம்பினார்த்திருவேங்கடப்பொருப்ப! நின்காதலைஅருள் எனக்கு *
மாம்பொழில்தளிர்கோதியமடக்குயில் வாயது துவர்ப்பெய்த *
தீம்பலங்கனித்தேனது நுகர் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1371 வாம் பரி உக மன்னர்-தம் உயிர் செக *
ஐவர்கட்கு அரசு அளித்த *
காம்பின் ஆர் திரு வேங்கடப் பொருப்ப! * -நின்
காதலை அருள் எனக்கு ** -
மாம் பொழில் தளிர் கோதிய மடக் குயில் *
வாய்-அது துவர்ப்பு எய்த *
தீம் பலங்கனித் தேன்-அது நுகர் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-4
1371
vāmbariyuga mannar_tham uyirsega * aivarkatku arasaLiththa *
kāmpiNnār thiruvEngadap poruppa! * nNin kāthalai aruL enakku *
māmpozhil thaLir_kOthiya madakkuyil * vāyathu thuvarppeytha *
theembalankanith thEnathu nugar * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.4)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1371. You, the god of the Thiruvenkatam hills filled with bamboo, who drove the chariot for Arjunā in the Bhārathā war and helped him conquer the Kauravās with galloping horses, and gave their kingdom to the five Pāndavās stay in Thiruvellarai where the beautiful cuckoo plucks pollen from the flowers of the mango trees and then, to take away the sour taste, drinks the honey-like juice of sweet jackfruit. Give us your loving grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாம் பொழில் மாந்தோப்புகளில்; தளிர் இருக்கும் தளிர்களை; கோதிய கொத்தி உண்ட அழகிய; மட குயில் பெண் குயில்கள்; வாய் அது தங்கள் வாய்; துவர்ப்பு எய்த துவர்த்துப்போக; தீம் இனிமையான; பலங்கனி பலாப் பழங்களிலுள்ள; தேன் அது நுகர் தேனைச் சுவைக்கும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; வாம் பாரதப்போரில்; பரி உக குதிரைகள் மாள; மன்னர் தம் உயிர் செக அரசர்கள் அழிய; ஐவர்கட்கு பஞ்சபாண்டவர்களுக்கு; அரசளித்த ராஜ்யம் அளித்தவனும்; காம்பின் ஆர் மூங்கில்களாலே நிறைந்த; திருவேங்கட திருமலையில்; பொருப்ப! இருப்பவனே!; நின் காதலை உன்னிடத்தில் பரம பக்தியை; அருள் எனக்கு எனக்கு தந்தருளவேணும்

PT 5.3.5

1372 மானவேலொண்கண்மடவரல் மண்மகள் அழுங்கமுந்நீர்ப் பரப்பில் *
ஏனமாகிஅன்றுஇருநிலம்இடந்தவனே! எனக்குஅருள்புரியே *
கானமாமுல்லைகழைக்கரும்பேறி வெண் முறுவல்செய்து அலர்கின்ற *
தேனின்வாய்மலர்முருகுகுக்கும் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1372 மான வேல் ஒண் கண் மடவரல் * மண்-மகள் அழுங்க முந்நீர்ப் பரப்பில் *
ஏனம் ஆகி அன்று இரு நிலம் இடந்தவனே! * எனக்கு அருள்புரியே **
கான மா முல்லை கழைக் கரும்பு ஏறி * வெண் முறுவல் செய்து அலர்கின்ற *
தேனின் வாய் மலர் முருகு உகுக்கும் * திருவெள்ளறை நின்றானே-5
1372
mānavEl oNkaNmadavaral * maNmagaL_azhunka mun^_neerpparappil *
Enamāki anRu_irun^ilam idanthavaNnE! * enakkaruL puriyE *
kānamāmullai kazhaik karumpERi * veNmuRuval seythu_alar_kinRa *
thEnin vāymalar murukukukkum * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.5)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1372. You who as a boar split open the earth, went beneath the ocean and brought up the earth goddess with beautiful spear-like eyes when she was hidden by an Asuran stay in Thiruvellarai where mullai plants in the forest climb on the sugarcane, seeming to smile with their white buds and blossoms as bees drink their honey. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரும்பு கரும்பு; கழை ஏறி நுனிவரை சென்று படர்ந்து; வெண் வெண்மையாக; முறுவல் செய்து சிரிப்பது போல்; அலர்கின்ற மா கான மலரும் பெரிய காட்டு; முல்லை மலர் முல்லைப் பூக்கள்; தேனின் வாய் வண்டுகளின் வாய்களிலே; முருகு உகுக்கும் தேனைப் பெருக்கும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; மான ஒண் பரந்த அழகிய; வேல் வேல் போன்ற; கண் கண்களோடு கூடின; மடவரல் நற்குணங்களையுடைய; மண் மகள் பூமாதேவி; முந்நீர் பிரளயக்கடலின் பரப்பில்; அழுங்க மூழ்கிக்கிடந்த; அன்று அன்று; ஏனம் ஆகி ஏனமாக அவதரித்து; இரு நிலம் பூமியை; இடந்தவனே! குத்தியெடுத்து வந்தவனே!; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.3.6

1373 பொங்குநீள்முடிஅமரர்கள்தொழுதெழ அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான் *
அங்குஓராமையதாகிய ஆதி! நின்னடிமையை அருள் எனக்கு *
தங்குபேடையோடூடியமதுகரம் தையலார்குழலணைவான் *
திங்கள்தோய்சென்னிமாடம்சென்றணை திருவெள்ளறை நின்றானே!
1373 பொங்கு நீள் முடி அமரர்கள் தொழுது எழ *
அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான் *
அங்கு ஓர் ஆமை-அது ஆகிய ஆதி! * -நின்
அடிமையை அருள் எனக்கு ** -
தங்கு பேடையோடு ஊடிய மதுகரம் *
தையலார் குழல் அணைவான் *
திங்கள் தோய் சென்னி மாடம் சென்று அணை * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-6
1373
pongu_neeLmudi amarar_kaLthozhuthezha * amuthinaik koduththaLippān *
angu_Orāmaiyathākiya vāthi! * nNinnadimaiyai_aruLenakku *
thangupEdaiyodoodiya mathukaram * thaiyalār kuzhalaNaivān *
thinkaLthOy sennimādamsenRaNai * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.6)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1373. You, the ancient lord took the form of a turtle and helped the gods and the Asurans churn the milky ocean to get the nectar that you gave only to the gods who, adorned with beautiful crowns, worshiped you. You stay in Thiruvellarai where bees that have lovers’ quarrels with their mates fly to the hair of beautiful women and the tops of the palaces touch the moon. I am your slave. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தங்கு பூவிலே தங்கியிருந்த; பேடையோடு பெண் வண்டோடு; ஊடிய மதுகரம் ஆண் வண்டு சேர்ந்து; தையலார் பெண்களின்; குழல் கூந்தல்களில்; அணைவான் மறைந்திருக்க நினைத்து; திங்கள் தோய் சந்திரமண்டலத்தளவு; சென்னி உயர்ந்த சிகரமுடைய; மாடம் மாளிகைகளை; சென்று அணை அடைந்து நின்ற; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; பொங்கு நீள் முடி நீண்ட கிரீடத்தை யுடைய; அமரர்கள் தேவர்கள்; தொழுது எழ தன்னை வணங்கி எழ அவர்களுக்கு; அமுதினை அமிருதத்தைத்; கொடுத்தளிப்பான் தந்தருள்வதற்காக; அங்கு ஓர் அங்கு ஓர்; ஆமை அது ஆமையாக அவதரித்த; ஆகிய ஆதி! எம்பெருமானே!; நின் அடிமையை உனக்கு நான் அடியனாயிருக்க; எனக்கு அருள் எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.3.7

1374 ஆறினோடொருநான்குடைநெடுமுடி அரக்கன்தன் சிரமெல்லாம் *
வேறுவேறுகவில்லதுவளைத்தவனே! எனக்குஅருள்புரியே *
மாறில்சோதியமரதகப்பாசடைத் தாமரைமலர்வார்ந்த *
தேறல்மாந்திவண்டுஇன்னிசைமுரல திருவெள்ளறை நின்றானே!
1374 ஆறினோடு ஒரு நான்கு உடை நெடு முடி *
அரக்கன்-தன் சிரம் எல்லாம் *
வேறு வேறு உக வில்-அது வளைத்தவ
னே! * -எனக்கு அருள்புரியே ** -
மாறு இல் சோதிய மரதகப் பாசடைத் *
தாமரை மலர் வார்ந்த *
தேறல் மாந்தி வண்டு இன் இசை முரல் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-7
1374
āRiNnOdoru_nān_ kudai_nedumudi * arakkan thansiramellām *
vERuvERuka villathuvaLaiththavaNnE! * enakku aruLpuriyE *
māRilsOthiya marathakappāsadaith * thāmaraimalar vārntha *
thERalmānthi vaNdu_innisaimural * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.7)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1374. You who bent your bow and cut down the ten heads of the Rākshasa Rāvana adorned with long crowns stay in Thiruvellarai where bees sing sweetly drinking honey from flourishing lotus flowers with green emerald-like leaves. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாறு இல் சோதிய ஒப்பற்ற ஒளியையும்; மரதகப் மரதகம் போன்ற; பாசடை பச்சிலைகளையுமுடைய; தாமரை மலர் தாமரை மலர்களிலுள்ள; வார்ந்த தேறல் பெருகும் தேனை; மாந்தி வண்டு சுவைத்த வண்டுகளின்; இன்னிசை இனிய இசையை; முரல் ரீங்காரம் பண்ணும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; அரக்கன் தன் இராவணனின்; நெடு முடி உடை நீண்ட கிரீடங்களையுடைய; ஆறினோடு பத்துத்; ஒரு நான்கு தலைகளையும்; வேறு வேறு தனித்தனியே; உக அற்று விழும்படி; வில் அது வில்லை; வளைத்தவனே! வளைத்தவனே!; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.3.8

1375 முன்னிவ்வேழுலகுஉணர்வின்றிஇருள்மிக உம்பர்கள் தொழுதேத்த *
அன்னமாகிஅன்றருமறைபயந்தவனே! எனக்குஅருள்புரியே *
மன்னுகேதகைசூதகம்என்றிவை வனத்திடைச் சுரும்பினங்கள் *
தென்னவென்னவண்டுஇன்னிசைமுரல் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1375 முன் இவ் ஏழ் உலகு உணர்வு இன்றி * இருள் மிக
உம்பர்கள் தொழுது ஏத்த *
அன்னம் ஆகி அன்று அரு மறை பயந்தவ
னே! * -எனக்கு அருள்புரியே ** -
மன்னு கேதகை சூதகம் என்று இவை *
வனத்திடைச் சுரும்பு இனங்கள் *
தென்ன என்ன வண்டு இன் இசை முரல் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-8
1375
mun_ivvEzhulaku uNarvinRi * iruLmika_umbar_kaL thozhuthEththa *
annamākiya anRarumaRai payanthavaNnE! * enakku aruLpuriyE,
mannukEthagai choothagam_enRivai * vanaththidaich churumbinangaL *
thennavenRu vaNdu innisaimural * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.8)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1375. When the world grew dark and everyone became dull-witted, and the gods in the sky worshiped you asking you to give them knowledge, you took the form of a swan and taught them the Vedās. You stay in Thiruvellarai where surumbu bees and many kinds of other bees swarm around the blooming screw pine plants and mango trees singing beautifully with the sound “tena tena. ” Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னு இடைவிடாமல்; கேதகை பூக்கும் தாழை மாமரம்; சூதகம் என்று இவை ஆகிய மரங்களையுடைய; வனத்திடை சோலைகளின் நடுவே; சுரும்பு சுரும்பு; இனங்கள் இன வண்டுகளின் கூட்டம்; தென்ன என்ன தென்ன தென்ன என்றுபாட; வண்டு இன்னிசை வண்டுகள் இன்னிசை; முரல் ரீங்காரம் பண்ணும்; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; முன் இவ் ஏழ் முன்பொரு சமயம் ஏழ்; உலகு உலகனைத்தும்; உணர்வு இன்றி உணர்வு இன்றி; இருள் மிக இருளில் ஆழ்ந்து கிடந்த போது; உம்பர்கள் தேவர்கள்; தொழுது ஏத்த வணங்கித் துதிக்க; அன்று அன்று; அன்னம் ஆகி அன்னம் ஆகி; அருமறை காணாமல்போன அருமையான வேதங்களை; பயந்தவனே! உண்டாக்கி தந்தவனே!; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.3.9

1376 ஆங்குமாவலிவேள்வியில்இரந்துசென்று அகலிடம் முழுதினையும் *
பாங்கினால்கொண்டபரம! நிற்பணிந்தெழுவேன்எனக்கு அருள்புரியே *
ஓங்குபிண்டியின்செம்மலரேறி வண்டுழிதர * மாவேறித்
தீங்குயில்மிழற்றும்படப்பைத் திருவெள்ளறை நின்றானே!
1376 ஆங்கு மாவலி வேள்வியில் இரந்து சென்று *
அகல்-இடம் முழுதினையும் *
பாங்கினால் கொண்ட பரம!-நின் பணிந்து எழு
வேன் * எனக்கு அருள்புரியே ** -
ஓங்கு பிண்டியின் செம் மலர் ஏறி * வண்டு
உழிதர * மா ஏறித்
தீம் குயில் மிழற்றும் படப்பைத் * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-9
1376
āngumāvalivELviyil iranthusenRu * akalidam muzhuthinaiyum *
pāngiNnālkoNdaparama! nNin_paNinthezhuvEn * enakku aruLpuriyE, *
OngupiNdiyin semmalarERi * vaNdu_uzhithara *
māvERiththeenguyil mizhaRRumpadappaith * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.9)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1376. You, the highest one, who went to the sacrifice of king Mahabali, begged him for three feet of land and then cleverly measured the earth and the sky with your two feet stay in Thiruvellarai filled with groves where bees fly to the asoka trees and swarm around their red flowers and the cuckoo birds coo loudly when they see those red flowers because they think that the bees have caught fire. I worship you. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஓங்கு ஓங்கி வளரும்; பிண்டியின் அசோக மரத்தின்; செம் மலர் சிவந்த மலர்கள் மீது; வண்டு ஏறி வண்டுகள் ஏறி; உழிதர ஸஞ்சரிக்க; தீம் இனிய இசயையுடைய; குயில் குயில்கள்; மா மாமரங்களின் மேலேறி; ஏறி மிழற்றும் நின்று கூவும்; படப்பை கொடித் தோட்டங்களையுடையதான; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; மாவலி மஹாபலியின்; வேள்வியில் யாகபூமியில்; இரந்து ஆங்கு சென்று சென்று யாசித்து; அகல் இடம் அனைத்து; முழுதினையும் உலகங்களையும்; பாங்கினால் முறைபடி; கொண்ட தனதாக்கிக் கொண்ட; பரம! எம்பெருமானே!; நின் பணிந்து உன்னை வணங்கி; எழுவேன் துதிக்கின்றேன்; எனக்கு அருள்புரியே எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.3.10

1377 மஞ்சுலாமணிமாடங்கள்சூழ் திருவெள்ளறை யதன்மேய *
அஞ்சனம்புரையும் திருவுருவனை ஆதியை அமுதத்தை *
நஞ்சுலாவியவேல்வலவன் கலிகன்றிசொல்ஐயிரண்டும் *
எஞ்சலின்றிநின்றுஏத்தவல்லார் இமையோர்க்கரசு ஆவார்களே (2)
1377 ## மஞ்சு உலாம் மணி மாடங்கள் சூழ் * திரு
வெள்ளறை-அதன் மேய *
அஞ்சனம் புரையும் திரு உருவனை *
ஆதியை அமுதத்தை **
நஞ்சு உலாவிய வேல் வலவன் * கலி
கன்றி சொல் ஐஇரண்டும் *
எஞ்சல் இன்றி நின்று ஏத்த வல்லார் * இமை
யோர்க்கு அரசு ஆவர்களே-10
1377. ##
manchulā maNimādankaLchoozh * thiruveLLaRai athanmEya *
anchaNnampuraiyum thiruvuruvanai * āthiyai amuthaththai *
nanchulāviya vElvalavan * kalikanRisol aiyiraNdum *
enchalinRinNinRu Eththavallār * imaiyOrkku arasu āvargaLE (5.3.10)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1377. Kaliyan, the poet skilled at throwing poisoned spears in battle, composed ten pāsurams on the ancient god, the nectar, the divine, whose color is dark as kohl who stays in Thiruvellarai filled with shining palaces over which clouds float. If devotees sing these ten pāsurams without pausing they will become the kings of the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மஞ்சு உலாம் மேகங்கள் உலாவும்; மணி நவரத்தினங்கள் பதித்த; மாடங்கள் சூழ் மாளிகைகளினால் சூழந்த; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; அதன் மேய இருப்பவனும்; அஞ்சனம் புரையும் மை போன்ற; திரு உருவனை உருவுடையவனும்; ஆதியை முழுமுதற் கடவுளானவனும்; அமுதத்தை அமுதம் போன்றவனைக் குறித்து; நஞ்சு விஷமுடைய; உலாவிய வேற்படையை; வேல் வலவன் செலுத்தவல்லவரான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; சொல் அருளிச்செய்த; ஐயிரண்டும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; எஞ்சல் இன்றி குறைவின்றி; நின்று ஏத்த பக்தியோடு துதிக்க; வல்லார் வல்லவர்கள்; இமையோர்க்கு நித்யசூரிகளுக்கு இணையாக; அரசு ஆவார்களே அரசர்களாக ஆவார்களே

PT 10.1.4

1851 துளக்கமில்சுடரை * அவுணனுடல்
பிளக்கும்மைந்தனைப் பேரில்வணங்கிப்போய் *
அளப்பிலாரமுதை அமரர்க்குஅருள்
விளக்கினை * சென்று வெள்ளறைக்காண்டுமே.
1851 துளக்கம் இல் சுடரை * அவுணன் உடல்
பிளக்கும் மைந்தனைப் * பேரில் வணங்கிப் போய் **
அளப்பு இல் ஆர் அமுதை * அமரர்க்கு அருள்
விளக்கினை * சென்று வெள்ளறைக் காண்டுமே-4
1851
thuLakkamil suDarai, * avuNanudal-
piLakkum mainthanaip * pEril vaNangippOy *
aLappil Aramuthai * amararkku aruL-
viLakkinai * senRu veLLaRaik kANdumE 10.1.4

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1851. He, undiminished light, split open the body of the Rākshasa Hiranyan. I will worship him in Thirupper (Koiladi) and I will go to Thiruvellarai to see him who is unlimited sweet nectar and the light that gives grace to the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துளக்கம் இல் சுடரை அழிவற்ற ஒளியுடைய; அவுணன் அஸுரனான இரணியனின்; உடல் உடலை; பிளக்கும் பிளக்கவல்ல; மைந்தனை எம்பெருமானை; பேரில் திருப்பேர் நகரில்; போய் வணங்கி போய் வணங்கினோம்; அளப்புஇல் அளவில்லாத; ஆர் அமுதை ஆரா அமுதை; அமரர்க்கு அருள் நித்யஸூரிகளுக்கு அருளும்; விளக்கினை சென்று விளக்குப் போன்றவனை; வெள்ளறை திருவெள்ளறையில் சென்று; காண்டுமே வணங்குவோம்

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.61

2773 மாமலர்மேல் அன்னம்துயிலும் அணிநீர்வயலாலி *
என்னுடையவின்னமுதை எவ்வுள் பெருமலையை *
கன்னிமதிள்சூழ் கணமங்கைக்கற்பகத்தை *
மின்னையிருசுடரை வெள்ளறையுள்கல்லறைமேற்
பொன்னை * மரதகத்தைப் புட்குழியெம்போரேற்றை *
மன்னுமரங்கத்துஎம்மாமணியை * -
2773 மா மலர்மேல் அன்னம் துயிலும் அணி நீர் வயல் ஆலி *
என்னுடைய இன் அமுதை எவ்வுள் பெரு மலையை *
கன்னி மதிள் சூழ் கணமங்கைக் கற்பகத்தை *
மின்னை, இரு சுடரை, வெள்ளறையுள் கல் அறைமேல்
பொன்னை * மரதகத்தை புட்குழி எம் போர் ஏற்றை *
மன்னும் அரங்கத்து எம் மா மணியை * 63
māmalarmEl-annam thuyilum aNin^eer vayalāli, *
ennudaiya innamudhai evvuL perumalaiyai, * (2)
kanni madhiLsoozh kaNamangaik kaRpagatthai, *
minnai irusudarai veLLaRaiyuL kallaRaimEl-
ponnai, * marathagatthaip putkuzhi em pOrERRai, *
mannum arangatthu em māmaNiyai, * (63)(2)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2773. my sweet nectar and the god of Thiruvayalāli (Thiruvāli) surrounded with beautiful water where swans sleep. Strong as a mountain, he is the god of Thiruyevvul, and generous as the karpagam tree, and the god of Thirukkannamangai surrounded with strong forts. He is lightning, the bright sun and moon and the god of Thiruvellarai. As precious as gold, he is the god of Thirukkallarai. Gold and emerald, a fighting bull, he is the god of Thiruputkuzhi. He, the god of everlasting Srirangam shines like a precious diamond. (63)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா மலர் மேல் சிறந்த தாமரைப் பூக்களின் மேல்; அன்னம் துயிலும் அன்னப்பறவைகள் உறங்கும்; அணி நீர் அழகிய நீர் நிறைந்த; வயல் வயல்களை உடைய; ஆலி திருவாலியில் இருக்கும்; என்னுடைய என்னுடைய; இன் அமுதை இனிய அமுதம் போன்றவனும்; எவ்வுள் பெரு திருவெவ்வுளுரில் பெரிய; மலையை மலை போன்றவனும்; கன்னி மதிள் சூழ் மதில்களாலே சூழப்பட்ட; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கையில்; கற்பகத்தை கற்பக விருக்ஷம் போல் இருப்பவனும்; மின்னை மின்னலைஒத்த ஒளியுள்ளவனாயிருப்பவனும்; இரு சூரிய சந்திரன் போன்ற ஒளியுள்ள; சுடரை சக்கரத்தை உடையவனும்; வெள்ளறையுள் திருவெள்ளறையில்; கல் அறைமேல் கருங்கல் மயமான ஸந்நிதியில்; பொன்னை பொன் போன்ற ஒளியுடனும்; மரதகத்தை மரகத பச்சை போன்ற வடிவுடன் இருப்பவனும்; புட்குழி திருப்புட் குழியிலே இருக்கும்; எம் போர் ஏற்றை போர் வேந்தன் போன்றவனும்; அரங்கத்து திருவரங்கத்தில்; மன்னும் இருப்பவனான எம்பெருமான்; எம் மா நீலமணிபோன்று; மணியை விளங்குகிறவனை
mAmalar mEl annam thuyilum swans sleeping on distinguished lotus flowers; aNi nIr vayal Ali thiruvAli, the divine abode, which has (agricultural) fields, full of water; ennudaiya innamudhai the supreme enjoyer, who is giving me dharSan (for me to worship); evvuL perumalaiyai one who is reclining at thiruvevvuL (present day thiruvaLLUr) as if a huge mountain were reclining; kanni madhiL sUzh kaNamangai kaRpagaththai one who is dwelling mercifully like a kalpaka vruksham (wish-fulfilling divine tree) at thirukkaNNamangai which is surrounded by newly built compound wall; minnai one who has periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) who is resplendent like lightning; iru sudarai divine disc and divine conch which appear like sUrya (sun) and chandhra (moon); veLLaRaiyuL at thiruveLLaRai; kal aRai mEl inside the sannidhi (sanctum sanctorum) made of stones; ponnai shining like gold; maradhagaththai having a greenish form matching emerald; putkuzhi em pOr ERRai dwelling in [the divine abode of] thirupputkuzhi, as my lord and as a bull ready to wage a war; arangaththu mannum residing permanently at thiruvarangam; em mAmaNiyai one who we can handle, like a blue gem