43

Thirukkachi

திருக்கச்சி

Thirukkachi

Athigiri, Athiyur, Kānchipuram, Sathyavradhakshetram

ஸ்ரீ பெருந்தேவித்தாயார் ஸமேத ஸ்ரீ பேரருளாள (ஸ்ரீ வரதராஜன்) ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Perundevi (mahādevi) Thāyār
Moolavar: Sri Perarulālan, Varadarājan, Devādhirajan, Devaperumāl, Athiyurān
Utsavar: Varadarājan
Vimaanam: PunyakOdi
Pushkarani: Vekavadhi Nadhi, Anandhasaras, Sesha, Varāha, Bruhma, Padma, etc.
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: West
Mandalam: Thondai Nādu
Area: Kanchipuram
State: TamilNadu
Aagamam: Pāncharāthram
Sampradayam: Vadakalai
Brahmotsavam: Vaikaasi Thiruvonam
Days: 10
Search Keyword: Thirukkachi
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 6.10.4

1541 கல்லார்மதிள்சூழ்கச்சிநகருள்நச்சிப், பாடகத்துள் *
எல்லாவுலகும்வணங்க இருந்தஅம்மான் * இலங்கைக்கோன்
வல்லாளாகம் வில்லால்முனிந்தஎந்தை * விபீடணற்கு
நல்லானுடையநாமம்சொல்லில் நமோநாராயணமே.
1541 ## கல் ஆர் மதிள் சூழ் * கச்சி நகருள் நச்சிப் * பாடகத்துள்
எல்லா உலகும் வணங்க * இருந்த அம்மான் ** இலங்கைக்கோன்
வல் ஆள் ஆகம் * வில்லால் முனிந்த எந்தை * விபீடணற்கு
நல்லானுடைய நாமம் சொல்லில் * நமோ நாராயணமே-4
1541. ##
kallārmathiLchoozh * kachchi nakaruLn^achchip *
pādakaththuL ellā ulakumvaNanka * iruntha_ammān *
ilankaikkOn vallāLākam * villāl munintha enthai *
vibeedaNaRku nallāNnudaiya nāmamsollil * namOn^ārāyaNamE (6.10.4)

Ragam

கமாஸ்

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1541. The lord of Naraiyur who wishes to stay in Thirukkachi surrounded by stone walls, and in the temple in Pādagam where all the people of the world come and worship him, who split open the strong chest of Rāvana the king of Lankā with his arrow and gave the kingdom to Vibhishanā, Rāvana's brother. Praise his name and say, “Namo Narāyanāya. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல் ஆர் கல்லால் கட்டப்பட்ட; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழந்த; கச்சி நகருள் காஞ்சீபுரத்தில்; நச்சி இருக்க விரும்பி; எல்லா உலகும் உலகத்தோர் அனைவரும்; வணங்க வணங்க; பாடகத்துள் திருபாடகம் என்னும் இடத்தில்; இருந்த அம்மான் இருந்த பெருமான்; இலங்கைக்கோன் இலங்கை அரசன் ராவணனின்; வல் ஆள் மிகவும் பலிஷ்டமான; ஆகம் சரீரத்தை; வில்லால் முனிந்த வில்லாலே சீறியழித்த; எந்தை பெருமானும்; விபீடணற்கு விபீஷணனுக்கு; நல்லான் ப்ரீதியுடன் அருள்; உடைய புரிந்தவனுமானவனின்; நாமம் நாமங்களை; சொல்லில் சொல்வதால் அதுவே; நமோ நமோ நாராயணா; நாராயணமே என்னும் மந்திரமாகும்

TKT 19

2050 பிண்டியார்மண்டையேந்திப் பிறர்மனைதிரிதந்துண்ணும்
முண்டியான் * சாபம்தீர்த்த ஒருவனூர் * உலகமேத்தும்
கண்டியூர்அரங்கம்மெய்யம் கச்சிபேர்மல்லையென்று
மண்டினார் * உய்யலல்லால் மற்றையார்க்கு உய்யலாமே? (2)
2050 பிண்டி ஆர் மண்டை ஏந்திப் * பிறர் மனை திரிதந்து உண்ணும் *
முண்டியான் சாபம் தீர்த்த * ஒருவன் ஊர் ** உலகம் ஏத்தும்
கண்டியூர் அரங்கம் மெய்யம் * கச்சி பேர் மல்லை என்று
மண்டினார் * உய்யல் அல்லால் * மற்றையார்க்கு உய்யல் ஆமே?-19
2050. ##
piNtiyAr maNtai En^thip * piRarmanai thirithan^thuNNum,-
uNtiyAn * sApam theerththa oruvanoor, * ulakam aeththum-
kaNtiyUr arangkam meyyam * kassipEr mallai enRu-
maNtinAr, * uyyal allAl * maRRaiyArkku uyyalAmE? (2) 19

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

2050. When the skull of the Nānmuhan on the lotus was stuck to Shivā's hand and he wandered among houses begging for food, our lord removed the curse of Shivā and made it fall off. If devotees go to Thirukkandiyur, Srirangam, Thirumeyyam, Thirukkachi, Thirupper (Koiladi) and Thirukkadalmallai, and worship him, they will be saved. How can others be saved if they do not worship him?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிண்டி ஆர் பொடிகள் உதிரும்; மண்டை ஏந்தி கபாலத்தை கையிலேந்தி; பிறர் மனை அயலார் வீடுகளில்; திரிதந்து உண்ணும் திரிந்து இரந்து உண்ணும்; முண்டியான் ருத்ரனின்; சாபம் தீர்த்த சாபம் தீர்த்த; ஒருவன் ஊர் ஒப்பற்ற ஒருவன் ஊர்; உலகம் உலகத்தவர்களால்; ஏத்தும் கொண்டாடப்படும்; கண்டியூர் திருக்கண்டியூர்; அரங்கம் திருவரங்கம்; மெய்யம் திருமெய்யம்; கச்சி திருக்கச்சி; பேர் திருப்பேர்; மல்லை என்று திருக்கடல்மல்லை என்னும் இடங்களில்; மண்டினார் இருக்கும் எம்பெருமானிடம் ஈடுபட்டவர்கள்; உய்யல் அல்லால் உய்ந்து போவார்கள் அல்லால்; மற்றையார்க்கு மற்றவர்கள் யாருக்கு; உய்யலாமே? உய்ய வழி உண்டோ? இல்லை

TNT 1.8

2059 நீரகத்தாய் நெடுவரையி னுச்சிமேலாய்!
நிலாத்திங்கள்துண்டகத்தாய்! நிறைந்தகச்சி
ஊரகத்தாய்! * ஒண்துரைநீர்வெஃகாவுள்ளாய்
உள்ளுவாருள்ளத்தாய்! * உலகமேத்தும்
காரகத்தாய்! கார்வானத்துள்ளாய்! கள்வா!
காமருபூங்காவிரியின்தென்பால்மன்னு
பேரகத்தாய்! * பேராதுஎன்நெஞ்சினுள்ளாய்!
பெருமான்உன்திருவடியேபேணினேனே. (2)
2059 ## நீரகத்தாய் நெடுவரையின் உச்சி மேலாய் *
நிலாத்திங்கள் துண்டத்தாய் நிறைந்த கச்சி
ஊரகத்தாய் * ஒண் துறை நீர் வெஃகா உள்ளாய் *
உள்ளுவார் உள்ளத்தாய் ** உலகம் ஏத்தும்
காரகத்தாய் கார்வானத்து உள்ளாய் கள்வா *
காமரு பூங் காவிரியின் தென்பால் மன்னு
பேரகத்தாய் * பேராது என் நெஞ்சின் உள்ளாய் *
பெருமான் உன் திருவடியே பேணினேனே-8
2059. ##
neeragatthāy! neduvaraiyin ucchi mElāy! *
nilātthingaL thuNdatthāy! niRaindha kacchi-
ooragatthāy, * oNthuRain^eer veqhā uLLāy! *
uLLuvār uLLatthāy, ** ulagam Etthum-
kāragatthāy! kārvānath thuLLāy! kaLvā! *
kāmarupooNG kāviriyin thenpāl mannu-
pEragatthāy, * pErāthu en nencin uLLāy! *
perumān_un thiruvadiyE pENiNnEnE. (2) 8

Simple Translation

2059. You are in the hearts of your devotees and in Thiruneeragam, on the top of Thiruneermalai, Nilāthingalthundam in Thiruppadi, Thiruvuragam in flourishing Thirukkachi, and Thiruvekka surrounded with flourishing water. The whole world worships you Thirukkalvā, the god of Thirukkāragam and Thirukkārvanam. O thief, you stay in the sky and in Thirupper (Koiladi) where on the southern bank of the Kāviri beautiful flowers bloom in the groves. You, the highest one, stay in my heart and you will not leave me. I worship only your divine feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீரகத்தாய்! திருநீரகத்தில் உள்ளவனே!; நெடுவரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சி மேலாய்! உச்சியிலிருப்பவனே!; நிலாத்திங்கள் சந்திரனைப் போல் தாபம் போக்கும்; துண்டத்தாய்! பூமியின் ஒரு பாகத்தில் இருப்பவனே!; நிறைந்த கச்சி செழிப்பு நிறைந்த காஞ்சீபுரத்தில்; ஊரகத்தாய்! திருவூரகத்தில் இருப்பவனே!; ஒண் துரை நீர் அழகிய நீர்த்துறையின் கரையில்; வெஃகா உள்ளாய்! திருவெஃகாவில் உள்ளவனே!; உள்ளுவார் சிந்திப்பவரின்; உள்ளத்தாய்! உள்ளத்தில் உள்ளவனே!; உலகம் ஏத்தும் உலகமெல்லாம் துதிக்கும்படி; காரகத்தாய்! திருக்காரகத்தில் உள்ளவனே!; கார்வானத்து உள்ளாய்! திருக்கார்வானத்திலுள்ளவனே!; கள்வா! கள்வனே!; காமரு பூங் விரும்பத்தக்க அழகிய; காவிரியின் காவேரியின்; தென்பால் தென் புறமுள்ளவனே!; மன்னு பேரகத்தாய்! திருப்பேர்நகரில் உறைபவனே!; என் நெஞ்சில் என் நெஞ்சிலிருந்து; பேராது உள்ளாய்! நீங்காமல் இருப்பவனே!!; பெருமான்! பெருமானே!; உன் திருவடியே உன் திருவடிகளையே; பேணினேனே காண விரும்பினேனே
neeragaththAy Oh One who is giving divine presence in thiruneeragam dhivya dhEsam!; nedu varaiyin uchchi mElAy Oh One who stood at the top of tall and great thirumalai!; nilAththingaL thuNdaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called nilAththingaL thuNdam!; niRaindha kachchi UragaththAy Oh One who is giving divine presence in the divine place called Uragam by pervading the whole of kachchi (by your qualities)!; oNthuRai neer vekhAvuLLAy Oh One who is in sleeping posture at the beautiful shore of water tank that is in thiruvehkA!; uLLuvAr uLLaththAy Oh One who is present in the hearts of those who think of you (as their leader)! (that is also a temple for Him);; ulagam Eththum kAragaththAy Oh One who stood in the divine place called ‘thirukkAragam’ for the whole world to worship!; kAr vAnaththuLLAy Oh One who lives in the divine place called kArvAnam!; kaLvA Oh the thief (who hid the divine form and not showing it to the devotees)! (there is a dhivya dhEsam called kaLvanUr);; kAmaru pUm kAviriyin then pAl mannu pEragaththAy well set in the town of thiruppEr (of appakkudaththAn) that is on the south shore of very beautiful kAvEri!; en nenjil pEradhu uLLAy Oh One who is showing Himself to my mind without break or going away!; perumAn Oh One having many many divine places!; un thiruvadiyE pENinEnE I am calling for your divine feet (wishing to see it).

TNT 1.9

2060 வங்கத்தால்மாமணிவந்துந்துமுந்நீர்
மல்லையாய்! மதிள்கச்சியூராய்! பேராய்! *
கொங்கத்தார்வளங்கொன்றையலங்கல்மார்வன்
குலவரையன்மடப்பாவைஇடப்பால்கொண்டான்
பங்கத்தாய்! * பாற்கடலாய்! பாரின்மேலாய்!
பனிவரையினுச்சியாய்! பவளவண்ணா! *
எங்குற்றாய்? எம்பெருமான்! உன்னைநாடி
ஏழையேன்இங்ஙனமேஉழிதருகேனே.
2060 வங்கத்தால் மா மணி வந்து உந்து முந்நீர்
மல்லையாய் * மதிள் கச்சியூராய் பேராய் *
கொங்கத் தார் வளங் கொன்றை அலங்கல் மார்வன் *
குலவரையன் மடப் பாவை இடப்பால் கொண்டான் **
பங்கத்தாய் பாற்கடலாய் பாரின் மேலாய்
பனி வரையின் உச்சியாய் பவள வண்ணா! *
எங்கு உற்றாய்? எம் பெருமான் உன்னை நாடி *
ஏழையேன் இங்ஙனமே உழிதருகேனே-9
2060
vangatthāl māmaNivan^thu undhu mun^n^eer-
mallaiyāy! * madhiLkacchi oorāy! pErāy, *
kongatthār vaLankonRai alangal mārvan *
kulavaraiyan madappāvai idappāl koNdān, *
pangatthāy! pāRkadalāy! pārin mElāy! *
panivaraiyin ucchiyāy! pavaLa vaNNā, *
enguRRāy emperumān! unnai nādi *
EzhaiyEn inganamE uzhitharugEnE! 9

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

2060. You stay in Thirukadalmallai on the ocean where ships bring precious diamonds and in Thirukkachi surrounded with forts and in Thirupper (Koiladi). As part of your body, you have Shivā, adorned with a beautiful kondrai garland dripping with honey who shares his body with Shakthi, the daughter of the king of the Himalayas. You, the highest in the world, beautiful as coral (Thiruppavalavannā), rest on Adisesha on the milky ocean and stay on the peak of the Himalayas, the snow mountains. I, a poor man, wander everywhere looking for you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வங்கத்தால் கப்பல்களால்; மா மணி சிறந்த ரத்னங்களை; வந்து கொண்டு வந்து; உந்து தள்ளுமிடமான; முந்நீர் கடற்கரையிலுள்ள; மல்லையாய்! திருக்கடல் மல்லையில் இருப்பவனே!; மதிள் மதிள்களையுடைய; கச்சியூராய்! திருக்கச்சியில் இருப்பவனே!; பேராய்! திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனே!; கொங்குத் தார் தேன்நிறைந்த; வளங் கொன்றை வளமுள்ள கொன்றை; அலங்கல் மார்வன் மாலையை அணிந்தவனான; குலவரையன் மலையரசனின்; மடப் பாவை பெண் பார்வதியை; இடப்பால் இடது பக்கம்; கொண்டான் கொண்ட சிவனை; பங்கத்தாய்! வலது பக்கத்திலுடையவனே!; பாற்கடலாய்! திருப்பாற்கடலில் இருப்பவனே!; பாரின் மேலாய்! பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக; பனி வரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சியாய்! உச்சியில் இருப்பவனே!; பவள வண்ணா பவளம் போன்ற நிறமுடையவனே!; எங்கு உற்றாய்? எங்கிருக்கிறாய்?; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; உன்னை நாடி உன்னை நாடி; ஏழையேன் எளியனான அடியேன்; இங்ஙனமே இங்ஙனம்; உழிதருகேனே அலைகிறேனே
munneer mallaiyAy Oh One who lives in thiruk kadal mallai (dhivya dhEsam, modern day mahAbalipuram) by the shore; mAmaNi vandhu undhu which brings and pushes the best gems; vangaththAL by ships!; madhiL kachchi UrAy Oh One who lives in the city of kAnchee having divine ramparts / walls!; pErAy Oh One having divine presence in the city of thiruppEr!; kula varaiyan madappAvai idappAl koNdAn pangaththAy Oh One having on one side (of His body) the rudhran who is having in the left side (of his body) acquiescent/beautiful pArvathi, who is the daughter of himavAn who is the best of kings,; kongu Ar vaLam konRai alangal mArvan and such (rudhran is ) having in His chest the garland of koNRai flower that is having honey and much beauty.; pArkadalAy Oh One who is resting in the divine milky ocean!; pArin mElAy Oh One who incarnated in the earth (for doing good to those living here)!; pani varaiyin uchchiyAy Oh One who stood at the top of cool divine thirumalai (thiruvEnkatam)!; pavaLa vaNNA Oh One having pleasant divine body like a coral!; engu uRRAy where have You gone in to?; emperumAn On my lord!; unnai nAdi searching for You,; EzhaiyEn adiyen having the wish in vain, am; uzhithargEnE roaming; inganamE in these ways only.

TNT 2.15

2066 கல்லுயர்ந்தநெடுமதிள்சூழ்கச்சிமேய
களிறு! என்றும் கடல்கிடந்தகனியே! என்றும் *
அல்லியம்பூமலர்ப்பொய்கைப்பழனவேலி
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅம்மான்! என்றும் *
சொல்லுயர்ந்தநெடுவீணைமுலைமேல்தாங்கித்
தூமுறுவல்நகைஇறையேதோன்றநக்கு *
மெல்விரல்கள்சிவப்பெய்தத்தடவிஆங்கே
மென்கிளிபோல்மிகமிழற்றும்என்பேதையே. (2)
2066 ## கல் உயர்ந்த நெடு மதிள் சூழ் கச்சி மேய
களிறு என்றும் * கடல் கிடந்த கனியே! என்றும் *
அல்லியம் பூ மலர்ப் பொய்கைப் பழன வேலி *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அம்மான்! என்றும் *
சொல் உயர்ந்த நெடு வீணை முலை மேல் தாங்கித் *
தூ முறுவல் நகை இறையே தோன்ற நக்கு *
மெல் விரல்கள் சிவப்பு எய்தத் தடவி ஆங்கே *
மென் கிளிபோல் மிக மிழற்றும் என் பேதையே-15
2066. ##
kalluyarndha nedumathiLsoozh kacchi mEya-
kaLiRu enRum * kadalkidandha kaniyE! enRum, *
alliyampoo malarppoygaip pazhana vEli *
aNiyazhunthoor ninRugandha ammān enRum, *
solluyarndha neduveeNai mulaimEl thāngith *
thoomuRuval nagai_iRaiyE thOnRa nakku, *
melviralkaL sivappeythath thadavi āngE *
men_kiLipOl migamizhaRRum enpEthaiyE. 15

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2066. “My daughter says, ‘He, mighty as an elephant, stays in Thirukkachi surrounded by strong stone walls. He is a sweet fruit and he rests on Adisesha on the milky ocean. Our father happily stays in beautiful Thiruvazhundur surrounded with fields, ponds and blooming alli flowers. ’ My innocent daughter carries a veena that touches her breasts, smiles beautifully and plucks it with her fingers, making them red as she sings like a prattling parrot. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல் உயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்ட உயர்ந்த; நெடு மதிள் சூழ் பெரிய மதிள்களால் சூழ்ந்த; கச்சி மேய காஞ்சீபுரத்திலே பொருந்தியிருக்கும்; களிறு! என்றும் யானை போன்றவனே என்றும்; கடல் கிடந்த திருப்பாற்கடலில் கிடந்த; கனியே! என்றும் கனிபோன்றவனே! என்றும்; அல்லியம் தாதுக்கள் மிக்க; பூ மலர் மலர்களையுடைய; பொய்கை பொய்கைகளையும்; பழன வேலி நீர் நிலைகளையும் வேலியாக உடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரிலே; நின்று உகந்த நின்று உகந்திருக்கின்ற; அம்மான்! என்றும் பெருமானே! என்று சொல்லி; சொல் உயர்ந்த நாதம் மிக இருக்கும்; நெடு வீணை பெரிய வீணையை; முலை மேல் மார்பின் மேல்; தாங்கி தாங்கிக் கொண்டு; தூ முறுவல் நகை தூய புன் முறுவலுடன் பல்வரிசை; இறையே தோன்ற நக்கு தோன்ற சிறிதே சிரித்து; மெல் விரல்கள் தனது மெல்லியவிரல்கள்; சிவப்பு எய்த சிவக்கும்படியாக; தடவி ஆங்கே வீணையை மீட்டி; என் பேதையே என்பெண்; மென் கிளி போல் கிளிப்பிள்ளைபோல்; மிக மிழற்றும் பாடுகிறாள்
kal uyarndha nedu madhiL sUzh Constructed using rocks, and surrounded by big towering walls,; kachchi mEya being present in such kAncheepuram’s thiruppAdagam; kaLiRu enRum O emperumAn who is like a must elephant, and,; kadal kidandha kaniyE enRum who is like a fruit sleeping in the divine ocean of milk, and,; ammAn enRum who is the lord; ninRu ugandha who is happy standing in; aNi azhundhUr the beautiful dhivya dhESam thiruvazhundhUr; alli am pU malar poygai that is having ponds with beautiful and fragrant flowers pregnant with pollen, and; pazhanam agricultural fields,; vEli as the surrounding fences, (saying these),; thAngi propping; mulai mEl upon her breast; veeNai the veeNA instrument that is; sol uyarndha high in tone; nedu long in harmonic range,; thU muRuval she with pure smile,; nagai and with her well set teeth; iRaiyE thOnRa being visible a little,; nakku is laughing, and; thadavi caressing the veeNA,; mel viralgaL (that her) thin fingers,; sivappu eydha become reddish,; AngE and after that,; en pEdhai my daughter,; men kiLi pOl like a small parrot,; miga mizhaRRum makes melodies in many ways.

IT 95

2276 என்னெஞ்சமேயான் என்சென்னியான் * தானவனை
வன்னெஞ்சங்கீண்ட மணிவண்ணன் * -முன்னம்சேய்
ஊழியான் ஊழிபெயர்த்தான் * உலகேத்தும்
ஆழியான் அத்தியூரான்.
2276 என் நெஞ்சம் மேயான் * என் சென்னியான் * தானவனை
வல் நெஞ்சம் கீண்ட மணி வண்ணன் ** - முன்னம் சேய்
ஊழியான் * ஊழி பெயர்த்தான் * உலகு ஏத்தும்
ஆழியான் அத்தியூரான் -95
2276
ennencam mEyān * en senniyān, * thānavanai-
vannencam * keeNda maNivaNNan, * munnamsEy-
ooziyān * oozi peyartthān, * ulakEtthum-
āziyān * atthiyoorān. 95

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2276. O my heart, all the world praises the sapphire-colored lord of Thiruvathiyur (Thirukkachi) who split open the chest of the Asuran Hiranyan, swallowed all the earth at the end of the eon and spat it out again to save it.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தானவனை இரணியனான அசுரனுடைய; வன் நெஞ்சம் வலிய மார்பை; கீண்ட கிழித்தவனும்; மணி நீலமணி நிறத்தை; வண்ணன் உடையவனும்; முன்னம் ஸ்ருஷ்டிகாலத்தில்; சேய் எல்லாமாயும்; ஊழியான் ஊழி பிரளய காலத்தில்; பெயர்த்தான் ஸம்ஹரித்தும்; உலகு உலகத்தவரால்; ஏத்தும் துதிக்கப்பட்டு; ஆழியான் பாற்கடலில் இருப்பவனும்; அத்தியூரான் ஹஸ்திகிரியில்; என் நெஞ்சம் என் மனதில்; மேயான் நிற்பவனுமானவன்; என் சென்னியான் என் தலையிலும் உள்ளான்
dhAnavanai the demon (iraNiyan); val nenjam strong chest; kINda one who tore; maNivaNNan one who has the complexion of a blue coloured gem stone; munnam sEy UzhiyAn he was everything in the earlier period of creation; Uzhi peyarththAn one who destroyed everything during the time of deluge; ulagu Eththum AzhiyAn one who is worshipped by the people of the world and who reclines in thiruppARkadal (milky ocean); aththiyUrAn one who is residing in thiruvaththiyUr; en nenjam mEyAn he stood firmly in my heart; en senniyAn he took residence in my head

IT 96

2277 அத்தியூரான் புள்ளையூர்வான் * அணிமணியின்
துத்திசேர் நாகத்தின்மேல்துயில்வான் * - மூத்தீ
மறையாவான் மாகடல்நஞ்சுண்டான்தனக்கும்
இறையாவான் எங்கள்பிரான்.
2277 ## அத்தியூரான் புள்ளை ஊர்வான் * அணி மணியின்
துத்தி சேர் * நாகத்தின்மேல் துயில்வான் ** - முத்தீ
மறை ஆவான் * மா கடல் நஞ்சு உண்டான் தனக்கும் *
இறை ஆவான் எங்கள் பிரான் -96
2277. ##
atthiyoorān * puLLai oorvān, * aNimaNiyin-
thutthisEr * nākatthin mElthuyilvān, * - mootthee-
maRaiyāvān * mākadal n^aNYsuNdān thanakkum *
iRaiyāvān engaL pirān. (2) 96

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2277. The highest lord of Athiyur (Thirukkachi) who rides on an eagle and rests on the ocean on Adishesa with diamonds on his head, is the god of the three sacrifices and the Vedās. He is the lord of Shivā who drank poison that came from the milky ocean and he is also our dear lord.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புள்ளை கருடனை வாகனமாக; ஊர்வான் உடையவனும்; அணி அழகிய; மணியின் மாணிக்கங்களையும்; துத்தி சேர் படங்களையும் உடைய; நாகத்தின் மேல் ஆதிசேஷன் மேல்; துயில்வான் பள்ளிகொள்பவனும்; முத்தீ மூன்று அக்நிகளைச் சொல்லும்; மறை வேதங்களால்; ஆவான் விவரிக்கப்படுபவனும்; மா கடல் பெருங்கடலில்; நஞ்சு உண்டான விஷத்தை; உண்டான் தனக்கும் உண்ட சிவனுக்கும்; இறை ஆவான் ஸ்வாமியாய் இருக்கும்; எங்கள் பிரான் எம்பெருமான்; அத்தியூரான் திருவத்தியூரில் உள்ளான்
puLLai UrvAn one who has periya thiruvadi (garudAzhwAn) as his vehicle; aNi maNiyin thuththi sEr nAgaththin mEl thuyilvAn one who reclines on AdhiSEshan who has beautiful carbuncles and sweetly identified hoods; muththI maRaiyAvAn one who is described by vEdhas (sacred texts) which talk about the rituals with three types of agni (fire); mA kadal nanju uNdAn thanakkum iRai AvAn he is the swAmy (lord) for rudhra (Sivan) who swallowed the poison which got generated during churning of the big ocean; engaL pirAn our lord; aththiyUrAn residing at thiruvaththiyUr [kAnchipuram]

MUT 26

2307 சிறந்தவென்சிந்தையும் செங்கணரவும் *
நிறைந்தசீர்நீள்கச்சியுள்ளும் * - உறைந்ததும்
வேங்கடமும்வெஃகாவும் வேளுக்கைப்பாடியுமே *
தாங்கடவார்தண்துழாயார்.
2307 சிறந்த என் சிந்தையும் * செங்கண் அரவும் *
நிறைந்த சீர் நீள் கச்சியுள்ளும் ** - உறைந்ததுவும்
வேங்கடமும் வெஃகாவும் * வேளுக்கைப் பாடியுமே *
தாம் கடவார் தண் துழாயார் -26
2307
siRantha en sinthaiyum sengaN aravum, *
niRainthaseer neeLkacci uLLum, * - uRainthathuvum,
vEngadamum veqkāvum * vELukkaip pādiyumE, *
thāmkadavār thaN dhuzāyār. 26

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2307. The lord, adorned with a cool thulasi garland and resting on beautiful-eyed Adisesha, stays in my devoted heart and in famous Thirukkachi, Thiruvenkatam, Thiruvekkā, and Thiruvelukkaippādi.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தண் குளிர்ந்த; துழாயார் துளசி மாலை அணிந்துள்ள; தாம் பெருமான் ஒரு நாளும்; கடவார் இந்த இடங்களிலிருந்து நீங்காமல்; உறைந்ததுவும் நித்யவாஸம் பண்ணுமிடங்கள்; சிறந்த அனைத்திலும் சிறந்ததான; என் சிந்தையும் என் சிந்தையும்; செங் கண் சிவந்த கண்களையுடைய; அரவும் ஆதிசேஷனும்; நிறைந்த நிறைந்த; சீர் செல்வத்தையுடைய; நீள் பெரிய; கச்சியுள்ளும் காஞ்சீபுரமும்; வேங்கடமும் திருமலையும்; வெஃகாவும் திருவெக்காவும்; வேளுக்கை திருவேளுக்கையும்; பாடியுமே ஆகிய ஸ்தலங்களாகும்
thaN thuzhAyAr thAm emperumAn who is adorning the cool, thuLasi garland; kadavAr not leaving for even one day; uRaindhadhuvum the places where he took permanent residence; siRandha en sindhaiyum my heart which is the greatest (amongst all); sem kaN aravum thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan) who has reddish eyes; niRaindha sIr having abundant wealth; nIL expansive; kachchiyuLLum the divine town of kachchi (present day kAnchIpuram); vEngadamum the divine abode of thirumalai; vehkAvum the divine abode of thiruvhkA; vELukkaip pAdiyumE the divine abode of thiruvELukkai

PTM 17.67

2779 கோட்டியூர் அன்னவுருவினரியை * திருமெய்யத்து
இன்னமுதவெள்ளத்தை இந்தளூரந்தணனை *
மன்னுமதிள்கச்சி வேளுக்கையாளரியை *
மன்னியபாடகத்து எம்மைந்தனை * -
2779 கோட்டியூர் அன்ன உருவின் அரியை * திருமெய்யத்து
இன் அமுதவெள்ளத்தை இந்தளூர் அந்தணனை *
மன்னு மதிள் கச்சி வேளுக்கை ஆள் அரியை *
மன்னிய பாடகத்து எம் மைந்தனை * 69
kOttiyoor-anna vuruvin ariyai, * thirumeyyatthu-
innamudha veLLatthai inthaLoor andhaNanai, *
mannum madhitkacchi vELukkai āLariyai, *
manniya pādakatthu em maindhanai, * (69)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2779. He has the form of a man-lion in Thirukkottiyur, a flood of sweet nectar and the god of Thirumeyyam, the good Andanan of Thiruvindalur, the man-lion of Thiruvelukkai in Thirukkachi surrounded with strong forts. He is the young god of Thiruppādagam, (69)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோட்டியூர் திருக்கோட்டியூரில்; அன்ன உருவில் விலக்ஷணமாக இருக்கும்; அரியை நரசிம்ம மூர்த்தியை; திருமெய்யத்து திருமெய்யத்திலிருக்கும்; இன் அமுத இனிய அமுத; வெள்ளத்தை வெள்ளத்தை; இந்தளூர் திருவிந்தளூரிலிருக்கும்; அந்தணனை அந்தணனை; மன்னு அழகிய; மதிள் மதிள்களையுடைய; கச்சி காஞ்சீபுரத்தில்; வேளுக்கை திருவேளுக்கை என்னும் இடத்திலிருக்கும்; ஆள் அரியை நரசிம்ம மூர்த்தியை; பாடகத்து திருப்பாடகத்தில்; மன்னிய வாஸம் செய்யும்; எம் மைந்தனை எம் மைந்தனை
kOttiyUr at thirukkOttiyUr; anna uruvil ariyai as narasimhamUrththy (emperumAn’s divine form with lion face and human body) who has such (distinguished) divine form; thiru meyyaththu in thirumeyyam; in amudham veLLaththai being greatly enjoyable as a sweet ocean of nectar; indhaLUr at thiruvindhaLUr; andhaNanai being supremely merciful; kachchi in the town of kAnchIpuram; vELukkai ALariyai as narasimha in the divine abode of thiruvELukkai; pAdagaththu manniya em maindhanai as our youthful entity at thiruppAdagam where he has taken permanent residence