12

Thirukudanthai

திருக்குடந்தை

Thirukudanthai

Bāshkara Kshethram

ஸ்ரீ கோமளவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ சாரங்கபாணியே நமஹ

This temple is revered as one of the Pancharanga Kshetrams (five sacred temples) dedicated to Lord Ranganathar(Lord Vishnu) on the banks of river Kaveri.

The Pancharanga Kshetrams are:

 • Sri Ranganatha Swamy Temple Srirangapatna

 • Sri Ranganatha Swamy Temple Srirangam

 • Sarangapani Temple Kumbakonam

 • Sri Appakkudathan Temple Trichy

 • Parimala
 • + Read more
  ஒரு சமயம் வைகுண்டம் சென்ற பிருகு மகரிஷி திருமாலின் சாந்த குணத்தை சோதிப்பதற்காக அவரது மார்பில் உதைக்க சென்றார். இதை திருமால் தடுக்க வில்லை. “உங்கள் மார்பில் நான் வசித்தும் பிற புருஷனின் பாதம் பட இருந்ததை தடுக்காமல் இருந்து விட்டீர்கள் என கோபப்பட்ட லட்சுமி கணவரைப் பிரிந்தார். தவறை உணர்ந்த + Read more
  Thayar: Sri Komala Valli (Padithāndā Pathini)
  Moolavar: Āravamudan
  Utsavar: Sri Sārangapāni, Aparyapthamrudan, Uttāna Sayee
  Vimaanam: Vaidheega (Vedha Vedha)
  Pushkarani: Hema Pushkarani (Potrāmarai), Cauveri, Arasalāru
  Thirukolam: Sayana (Reclining)
  Direction: East
  Mandalam: Chozha Nādu
  Area: Kumbakkonam
  State: TamilNadu
  Aagamam: Pāncharāthram
  Sampradayam: Vadakalai
  Timings: 6:00 a.m. to 12:30 noon 4:30 p.m. to 9:00 p.m.
  Search Keyword: Kudandai
  Tamil
  Simplified
  English
  Verse info
  Synonyms
  Translation

  PAT 1.3.7

  50 கானார்நறுந்துழாய் கைசெய்தகண்ணியும் *
  வானார்செழுஞ்சோலைக் கற்பகத்தின்வாசிகையும் *
  தேனார்மலர்மேல் திருமங்கைபோத்தந்தாள் *
  கோனே! அழேல்அழேல்தாலேலோ குடந்தைக்கிடந்தானே! தாலேலோ.
  50 கான் ஆர் நறுந்துழாய் * கைசெய்த கண்ணியும் *
  வான் ஆர் செழுஞ்சோலைக் * கற்பகத்தின் வாசிகையும் **
  தேன் ஆர் மலர்மேல் * திருமங்கை போத்தந்தாள் *
  கோனே அழேல் அழேல் தாலேலோ * குடந்தைக் கிடந்தானே தாலேலோ (7)
  50
  kānār n^aRundhuzhāy * kaiseytha kaNNiyum *
  vānār sezhunchOlaik * kaRpakaththin vāsikaiyum *
  thEnārmalarmEl * thirumaNGgai pOththanthāL *
  kOnE! azhEl azhElthālElO *
  kudandhaik kidandhānE! thālElO. 7.

  Ragam

  நீலாம்பரி

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Mother

  Divya Desam

  Simple Translation

  50. The divine Lakshmi seated on a lotus that drips honey sent you a garland of forest thulasi and a garland of karpaga flowers that bloomed in the fertile grove in the sky to decorate your forehead. O king, do not cry, do not cry, thālelo, you rest on Adishesha in Kudandai (Kumbakonam), thālelo.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தேன் ஆர் மலர் மேல் தேன் நிறைந்த மலர்மேல்; திருமங்கை உறைகின்ற பெரிய பிராட்டியார்; கான் ஆர் காட்டில் வளர்ந்துள்ள; நறுந்துழாய் மணம்மிக்க துளசியால்; கைசெய்த கண்ணியும் தொடுக்கப்பட்ட மாலையும்; வான் ஆர் செழுஞ்சோலை வான் உலகத்தில்; செழுஞ்சோலை நிறைந்து வளர்ந்துள்ள; கற்பகத்தின் கற்பக மரத்தின்; வாசிகையும் பூக்களால் தொடுத்த; மாலையும் மாலையும்; போத்தந்தாள் அனுப்பினாள்; கோனே! அழேல் அழேல் கோமானே அழாதே; தாலேலோ! கண் வளராய்!; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; கிடந்தானே! உறங்கும் பிரானே!; தாலேலோ! கண் வளராய்!

  PAT 1.6.4

  78 தூநிலாமுற்றத்தே போந்துவிளையாட *
  வானிலாஅம்புலீ! சந்திரா! வாவென்று *
  நீநிலாநின்புகழா நின்றஆயர்தம் *
  கோநிலாவக்கொட்டாய்சப்பாணி குடந்தைக்கிடந்தானே! சப்பாணி.
  78 தூ நிலாமுற்றத்தே * போந்து விளையாட *
  வான் நிலா அம்புலீ * சந்திரா வா என்று **
  நீ நிலா நின் புகழா நின்ற * ஆயர்தம் *
  கோ நிலாவ கொட்டாய் சப்பாணி * குடந்தைக் கிடந்தானே சப்பாணி (4)
  78
  thoo n^ilā muRRaththE * pOndhu viLaiyāda *
  vānilā ambulee! * chandhirā! vāvenRu *
  neen^ilā n^inpukazhā * n^inRa āyar tham *
  kOn^ilāva kottāy sappāNi *
  kudandhai kidandhānE! sappāNi. 4.

  Ragam

  யமுனாகல்யாணி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Mother

  Divya Desam

  Simple Translation

  78. Your father, the chief of the cowherds, called the moon, saying, “O bright moon! You crawl in the sky! Come to our porch, shine with your white rays and play with my child. ” Clap your hands so that your father, the chief of the cowherds, will praise you and be happy. You rest in Thiru Kudandai (Kumbakonam), clap your hands.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வான் நிலா அம்புலி! வானில் உலவும் ஓ! அம்புலியே!; சந்திரா! ஓ! சந்திரனே!; போந்து வந்து; தூ நிலா வெண்மையான நிலவொளி திகழும்; முற்றத்தே முற்றத்திலே வந்து; விளையாட நான் விளையாடும்படி; வா என்று நீ வருவாயாக என்று சந்திரனை அழைத்து; நிலா நின் நின்றுகொண்டு உன்னைப்; புகழாநின்ற ஆயர் தம் புகழ்கின்ற ஆயர்களுடைய; கோ நிலாவ தலைவராகிய நந்தகோபர் மனம் மகிழ; கொட்டாய் சப்பாணி சப்பாணி கொட்டிடுவாய்!; குடந்தைக் திருக்குடந்தையில்; கிடந்தானே! கண்வளருபவனே!; சப்பாணி சப்பாணி கொட்டிடுவாய்!

  PAT 2.6.2

  173 கொங்குங்குடந்தையும் கோட்டியூரும்பேரும் *
  எங்கும்திரிந்து விளையாடும்என்மகன் *
  சங்கம்பிடிக்கும் தடக்கைக்குத்தக்க * நல்
  அங்கமுடையதோர்கோல்கொண்டுவா
  அரக்குவழித்ததோர்கோல்கொண்டுவா.
  173 கொங்கும் குடந்தையும் * கோட்டியூரும் பேரும் *
  எங்கும் திரிந்து * விளையாடும் என்மகன் **
  சங்கம் பிடிக்கும் * தடக்கைக்குத் தக்க * நல்
  அங்கம் உடையது ஓர் கோல் கொண்டு வா * அரக்கு வழித்தது ஓர் கோல் கொண்டு வா (2)
  173
  koNGgum kudandhaiyum * kOttiyoorum pErum *
  eNGgum thirindhu * viLaiyādum enmahan *
  saNGgam pidikkum * thadakkaikku thakka *
  nal aNGgamudaiyadhOr kOl koNduvā!
  arakku vazhiththadhOr kOl koNduvā. 2.

  Ragam

  தேசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Mother

  Simple Translation

  173. My son wanders and plays everywhere and in the fragrant Kumbakonam, Thirukkotiyur and Thirupper O crow, bring a suitable, well-formed round grazing stick for my son with a conch in his strong hands Bring a grazing stick painted red.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  கொங்கும் வாசனை மிக்க; குடந்தையும் குடந்தை நகரிலும்; கோட்டியூரும் திருக்கோட்டியூர்; பேரும் மற்றும் திருப்பேரிலும்; எங்கும் திரிந்து எல்லா இடங்களுக்கும் சென்று; விளையாடும் விளையாடுகின்ற; என் மகன் என் பிள்ளையின்; சங்கம் பிடிக்கும் பாஞ்ச ஜன்னியம் ஏந்தும்; தடக்கைக்குத் தக்க விசாலமான கைக்குத் தகுந்த; நல் அங்கம் நல்ல; உடையதோர் வடிவுடைய ஒரு; கோல் கொண்டு வா கோலைக் கொண்டுவா; அரக்கு வழித்தது அரக்கு வழுவழுப்பாகப் பூசிய; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா

  PAT 2.6.6

  177 ஆலத்திலையான் அரவினணைமேலான் *
  நீலக்கடலுள் நெடுங்காலம்கண்வளர்ந்தான் *
  பாலப்பிராயத்தே பார்த்தற்குஅருள்செய்த *
  கோலப்பிரானுக்குஓர்கோல்கொண்டுவா
  குடந்தைக்கிடந்தாற்குஓர்கோல்கொண்டுவா.
  177 ஆலத்து இலையான் * அரவின் அணை மேலான் *
  நீலக் கடலுள் * நெடுங்காலம் கண்வளர்ந்தான் **
  பாலப் பிராயத்தே * பார்த்தற்கு அருள்செய்த *
  கோலப் பிரானுக்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா * குடந்தைக் கிடந்தாற்கு ஓர் கோல் கொண்டு வா (6)
  177
  ālaththilaiyān * aravin aNai mElān *
  neelakkadaluL * neduNGgālam kaN vaLarndhān *
  bāla pirāyaththE * pārththarkku aruL seydha *
  kOlappirānukku Or kOlkoNduvā!
  kudandhai kidandhārkku_Or kOl koNduvā. 6.

  Ragam

  தேசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Mother

  Divya Desam

  Simple Translation

  177. O crow, he rests on the banyan leaf as a baby at the end of the Yuga and he rests on Adishesha on the blue ocean for endless time. He granted his grace to Arjunā in his early days in the Bhārathā war. O, crow, bring a grazing stick for the beautiful lord of Kumbakonam (Kudandai)

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஆலத்து ஆலிலையில்; இலையான் பள்ளி கொண்டவனும்; அரவின் அணை பாம்பின் மீது; மேலான் பள்ளி கொள்பவனும்; நீலக் கடலுள் நீலக் கடலுள்; நெடுங் காலம் நீண்ட காலம்; கண் வளர்ந்தான் துயின்றவனுமான; பாலப் பிராயத்தே இளம் பருவத்திலே; பார்த்தற்கு அர்ஜுனனுக்கு; அருள் செய்த அருள் செய்த; கோலப் பிரானுக்கு அழகுப் பெம்மானுக்கு; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா; குடந்தை குடந்தையில்; கிடந்தாற்கு சயனத்திருப்பவனுக்கு; ஓர் கோல் கொண்டு வா ஒரு கோலைக் கொண்டுவா

  PAT 2.7.7

  188 குடங்களெடுத்தேறவிட்டுக் கூத்தாடவல்லஎம்கோவே! *
  மடங்கொள்மதிமுகத்தாரை மால்செய்யவல்லஎன்மைந்தா! *
  இடந்திட்டுஇரணியன்நெஞ்சை இருபிளவாகமுன்கீண்டாய்! *
  குடந்தைக்கிடந்தஎம்கோவே! குருக்கத்திப்பூச்சூட்டவாராய்.
  188 குடங்கள் எடுத்து ஏற விட்டுக் * கூத்தாட வல்ல எம் கோவே *
  மடம் கொள் மதிமுகத்தாரை * மால்செய்ய வல்ல என் மைந்தா **
  இடந்திட்டு இரணியன் நெஞ்சை * இரு பிளவு ஆக முன் கீண்டாய் *
  குடந்தைக் கிடந்த எம் கோவே * குருக்கத்திப் பூச் சூட்ட வாராய் (7)
  188
  kudaNGgaL eduththERavittu * kooththāda valla em kOvE! *
  madaNGgoL madhi muhaththārai * māl seyya valla en maindhā! *
  idandhittu iraNiyan n^eNYjai * irupiLavāha mun keeNdāy! *
  kudandhai kidandha em kOvE! * kurukkaththi poochchootta vārāy. 7.

  Ragam

  அடாணா

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Mother

  Divya Desam

  Simple Translation

  188. O! our king! You throw pots into the sky and dance the kudakkuthu with them. O my son, you bewitch beautiful girls, with faces as lovely as the moon. You split open Hiranyan's chest into two pieces with your claws. O beloved lord of Kumbakonam(Kudandai), Come and I will decorate your hair with hiptage flowers.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  குடங்கள் எடுத்து பல குடங்களை எடுத்து; ஏறவிட்டு வானை நோக்கி எறிந்து; கூத்தாட வல்ல கூத்தாடும் திறமைசாலியான; எம் கோவே! எங்கள் மன்னா!; மடங்கொள் மென்மையான; மதி முகத்தாரை சந்திரவதன மாதரை; மால்செய்ய வல்ல மயக்கவல்ல; என் மைந்தா! எனது புத்திரனே!; இடந்திட்டு வலுவாக அழுத்தி; இரணியன் நெஞ்சை இரணியன் நெஞ்சை; இருபிளவாக இரண்டு பிளவாக; முன் கீண்டாய்! முன்பு கிழித்தாய்!; குடந்தைக் கிடந்த குடந்தையில் பள்ளி கொள்ளுகிற; எம் கோவே! என்னரசே!; குருக்கத்திப் பூ குருக்கத்திப் பூச்; சூட வாராய் சூட்டிட வருவாய்

  NAT 13.2

  628 பாலாலிலையில்துயில்கொண்ட பரமன்வலைப்பட்டிருந்தேனை *
  வேலால்துன்னம்பெய்தாற்போல் வேண்டிற்றெல்லாம்பேசாதே *
  கோலால்நிரைமேய்த் தாயனாய்க் குடந்தைக்கிடந்தகுடமாடி *
  நீலார் தண்ணந்துழாய்கொண்டு என்நெறிமென்குழல்மேல்சூட்டீரே.
  628 பால் ஆலிலையில் துயில் கொண்ட * பரமன் வலைப்பட்டு இருந்தேனை *
  வேலால் துன்னம் பெய்தாற் போல் * வேண்டிற்று எல்லாம் பேசாதே **
  கோலால் நிரைமேய்த்து ஆயனாய்க் * குடந்தைக் கிடந்த குடம் ஆடி *
  நீலார் தண்ணந் துழாய் கொண்டு * என் நெறி மென் குழல்மேல் சூட்டிரே (2)
  628
  pālālilaiyil thuyil koNda * paraman valaippattirundhEnai *
  vElāl thunnam peythāRpOl * vENdiRRu ellām pEsāthE *
  kOlāl niraimEyththu āyanāyk * kudandhaik kidandha kudamādi *
  neelār thaNNan thuzhāy koNdu * en neRi men_kuzhal mEl sootteerE * . 2

  Ragam

  பைரவி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Divya Desam

  Simple Translation

  628. "I am trapped in the love-net of the supreme Lord who rested as an infant on a tender banyan leaf. Don’t gossip thoughtlessly as if you are piercing someone with a spear. He is a cowherd and grazes the cows holding a stick, and he danced on a pot in Kudandai. (Kumbakonam) Bring the cool thulasi garland of the dark-colored Kannan to decorate my soft curly hair. ”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  பால் ஆலிலையில் பால் பாயும் ஆலந்தளிரிலே; துயில் கொண்ட கண்வளர்ந்த; பரமன் வலை பெருமானுடைய வலையிலே; பட்டு அகப்பட்டுக் கொண்டிருக்கிற; இருந்தேனை என்னை; வேலால் துன்னம் வேலாயுதத்தை இட்டு; பெய் தாற்போல் துளைத்தாற்போல்; வேண்டிற்று எல்லாம் தோன்றிய படியெல்லாம்; பேசாதே பேசாமல்; ஆயனாய் ஆயர்ப் பிள்ளையாய்; கோலால் கோலைக்கொண்டு; நிரைமேய்த்து பசுக்களை மேய்த்தவனாய்; குடந்தைக் கிடந்த திருக்குடந்தையில்; குடம் ஆடி குடக்கூடத்தாடி; நீலார் தண் அம் பசுமை மிக்க குளிர்ந்த அழகிய; துழாய் திருத்துழாயை; கொண்டு என் கொண்டு வந்து என்; நெறி மென் மென்மையாகயிருக்கும் என்; குழல் மேல் கூந்தலிலே; சூட்டீரே சூட்டுங்கள்

  TCV 56

  807 இலங்கைமன்னனைந்தொடைந்து பைந்தலைநிலத்துக *
  கலங்கவன்றுசென்றுகொன்று வென்றிகொண்டவீரனே! *
  விலங்குநூலர்வேதநாவர் நீதியானகேள்வியார் *
  வலங்கொளக்குடந்தையுள் கிடந்தமாலுமல்லையே?
  807 இலங்கை மன்னன் ஐந்தொடு ஐந்து * பைந்தலை நிலத்து உக *
  கலங்க அன்று சென்று கொன்று * வென்றி கொண்ட வீரனே **
  விலங்கு நூலர் வேத நாவர் * நீதியான கேள்வியார் *
  வலங் கொளக் குடந்தையுள் * கிடந்த மாலும் அல்லையே? (56)
  807
  ilaNGgai mannanai thodainthu * painthalai n^ilaththuha, *
  kalaNGga anRu senRu konRu * venRi koNda veeranE, *
  vilaNGgu n^oolar vEdha n^āvar * neethiyāna kELviyār, *
  valaNGgoLa kudandhaiyuL * kidantha mālum allaiyE? (56)

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  807. You, the heroic god, went to Lankā and conquered and killed the king Rāvana, making his ten garlanded heads fall to the ground. You are Thirumāl of Kudandai where wise, faultless Vediyars with sacred threads recite the Vedās and worship you.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  அன்று முற்காலத்தில்; இலங்கைமன்னன் இராவணனுடைய; ஐந்தொடு ஐந்து பைந்தலை பத்து தலைகள்; நிலத்து உக பூமியிலே விழவும்; கலங்க ராவணன் கலங்கவும்; சென்று அவன் இருப்பிடம் சென்று; கொன்று அவனை அழித்தும்; வென்றி கொண்ட வீரனே வெற்றி பெற்ற வீரனே; விலங்கு நூலர் சரீரத்திலே பூணூல் உடையவர்களும்; வேத நாவர் வேதங்களை ஓதுபவர்களும்; நீதியான நியாயமான உபதேசம் பெற்ற; கேள்வியார் வைதிகர்கள்; வலங் கொள வலம் வரும் சிறப்புடன்; குடந்தையுள் கிடந்த திருக்குடந்தையிலே இருக்கும்; மாலும் அல்லையே? ஸர்வேச்வரனும் நீயன்றோ?

  TCV 57

  808 சங்குதங்குமுன்கைநங்கை கொங்கைதங்கலுற்றவன் *
  அங்கமங்கவன்றுசென்று அடர்த்தெறிந்தவாழியான் *
  கொங்குதங்குவார்குழல் மடந்தைமார்குடைந்தநீர் *
  பொங்குதண்குடந்தையுள் கிடந்தபுண்டரீகனே. 57
  808 சங்கு தங்கு முன் கை நங்கை * கொங்கை தங்கல் உற்றவன் *
  அங்கம் மங்க அன்று சென்று * அடர்த்து எறிந்த ஆழியான் **
  கொங்கு தங்கு வார் குழல் * மடந்தைமார் குடைந்த நீர் *
  பொங்கு தண் குடந்தையுள் * கிடந்த புண்டரீகனே (57)
  808
  shanku thaNGgu mun kai n^aNGgai * koNGgai thaNGgal uRRavan, *
  aNGgamaNGga anRu senRu * adarththeRindha āzhiyān, *
  koNGgu thaNGgu vār kuzhal * madandhaimār kudaindha n^eer, *
  poNGgu thaN kudandhaiyuL * kidantha puNdareekanE! (57)

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  808. He who carries a conch, embraces beautiful Lakshmi on his chest, and kills his enemies with his discus is Pundarigan of Kudandai where young women whose long beautiful hair is decorated with kongu flowers play in the cool abundant water.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  சங்கு தங்கு சங்கு வளைகள்; முன் கை அணிந்த; நங்கை ஸீதா பிராட்டியின்; கொங்கை மார்பகத்தில்; தங்கல் உற்றவன் காதல்கொண்ட ராவணன்; அங்கம் மங்க சரீரம் அழியும்படி; அன்று அன்று இலங்கையில்; அடர்த்து அவன் இருந்த இடம் சென்று; எறிந்த அவன் தலைகளை அறுத்தெறிந்த; ஆழியான் சக்கரத்தையுடைய பெருமான்; கொங்கு தங்கு வாசனையுடைய; வார் குழல் நீண்ட கூந்தலையுடைய; மடந்தைமார் பெண்கள்; குடைந்த நீர் குடைந்து நீராடும்; பொங்கு தண் சிறப்புடைய குளிர்ந்த; குடந்தையுள் திருக்குடந்தையில்; கிடந்த இருக்கும்; புண்டரீகனே! புண்டரீகனே!

  TCV 58

  809 மரங்கெடநடந்தடர்த்து மத்தயானைமத்தகத்து *
  உரங்கெடப்புடைத்து ஒர்கொம்பொசித்துகந்தவுத்தமா! *
  துரங்கம்வாய்பிளந்து மண்ணளந்தபாத! * வேதியர்
  வரங்கொளக்குடந்தையுள் கிடந்தமாலுமல்லையே.
  809 மரம் கெட நடந்து அடர்த்து * மத்த யானை மத்தகத்து *
  உரம் கெடப் புடைத்து * ஒர் கொம்பு ஒசித்து உகந்த உத்தமா **
  துரங்கம் வாய் பிளந்து * மண் அளந்த பாத வேதியர் *
  வரம் கொளக் குடந்தையுள் * கிடந்த மாலும் அல்லையே? (58)
  809
  maraNG keda n^adandhadarththu * maththa yānai maththahaththu, *
  uraNG keda pudaiththu * or komposiththu uhantha uththamā, *
  thuraNGgam vāy piLanthu * maNNaLantha pātha, * vEdhiyar-
  varaNG koLa kudandhaiyuL * kidantha mālum allaiyE? (58)

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  809. O good Thirumāl, you killed the Asuras when they came as marudam trees, you fought and killed the elephant Kuvalayabeedam, destroying its strength, you split open the mouth of the Asuran Kesi when he came as a horse, and you measured the earth with your feet. You stay in of Kudandai, giving boons to Vediyars skilled in the Vedās.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  மரம் கெட இரட்டை மருதமரம் அழியும்படி; நடந்து தவழ்ந்தவனும்; மத்த மதம் கொண்ட; யானை குவலயாபீட மென்னும்; அடர்த்து கொழுத்த யானையை அடக்கி; மத்தகத்து அதன் உடலின்; உரம் கெட பலம் அழியும்படி; புடைத்து அடித்து; ஒர் கொம்பு அதன் கொம்பை; ஒசித்து முறித்து; உகந்த உத்தமா! உகந்த உத்தமனே!; துரங்கம் குதிரையாக வந்த கேசி அசுரனின்; வாய் பிளந்து வாயைப் பிளந்து அழித்தவனும்; மண் அளந்த வாமனனாக வந்து பூமியை அளந்த; பாத! பாதங்களை உடையவனான நீ; வேதியர் வேத விற்பன்னர்கள்; வரம் கொள வரம் பெறும்படி; குடந்தையுள் திருக்குடந்தையில்; கிடந்த மாலும் சயனித்திருக்கும் திருமால்; அல்லையே? அன்றோ?

  TCV 59

  810 சாலிவேலிதண்வயல் தடங்கிடங்குபூம்பொழில் *
  கோலமாடநீடு தண்குடந்தைமேயகோவலா! *
  காலநேமிவக்கரன் கரன்முரன்சிரம்மவை *
  காலனோடுகூட விற்குனித்தவிற்கை வீரனே!
  810 சாலி வேலி தண் வயல் * தடங்கிடங்கு பூம்பொழில் *
  கோல மாடம் நீடு * தண் குடந்தை மேய கோவலா **
  காலநேமி வக்கரன் * கரன் முரன் சிரம் அவை *
  காலனோடு கூட * விற்குனித்த வில்-கை வீரனே (59)
  810
  sāli vEli thaN vayal * thadam kidaNGgu poom pozhil, *
  kOlamāda needu * thaN kudanthai mEya kOvalā, *
  kāla n^Emi vakkaran * karan muran siram avai, *
  kālanOdu kooda * vil kuniththa viRkai veeranE! (59)

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  810. You, a hero, bent your bow, killed the Asurans Vakkaran, Karan and Muran and sent their heads to Yama. You, a cowherd, stay in flourishing Kudandai with ponds and blooming groves and rich fields protected by many fences.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  சாலி வேலி நெற் பயிர்களை வேலியாக உடைய; தண் வயல் குளிர்ந்த வயல்களும்; தடங்கிடங்கு பெரிய அகழிகளும்; பூம்பொழில் பூத்து நிற்கும் தோட்டங்களும்; கோல மாடம் நீடு அழகாக ஓங்கின மாடங்களும் உடைய; தண் குடந்தை மேய குளிர்ந்த குடந்தையில் இருக்கும்; கோவலா கண்ணனே!; காலநேமி வக்கரன் காலநேமி தந்தவக்கரன்; கரன் முரன் கரன் முரன் ஆகிய அசுரர்களின்; சிரம் அவை தலைகளை; காலனோடு கூட யமலோகம் போய்ச் சேரும்படியாக; வில் குனித்த வில்லை வளைத்த; வில் கை வீரனே! வில்லாளியான வீரன் நீயன்றோ?

  TCV 60

  811 செழுங்கொழும்பெரும்பனி பொழிந்திட * உ யர்ந்தவேய்
  விழுந்துலர்ந்தெழுந்து விண்புடைக்கும்வேங்கடத்துள்நின்று *
  எழுந்திருந்துதேன்பொருந்து பூம்பொழில்தழைக்கொழும் *
  செழுந்தடங்குடந்தையுள் கிடந்தமாலுமல்லையே?
  811 ## செழுங் கொழும் பெரும்பனி பொழிந்திட * உயர்ந்த வேய்
  விழுந்து உலர்ந்து எழுந்து * விண் புடைக்கும் வேங்கடத்துள் நின்று **
  எழுந்திருந்து தேன் பொருந்து * பூம்பொழில் தழைக் கொழும் *
  செழுந் தடங் குடந்தையுள் * கிடந்த மாலும் அல்லையே? (60)
  811
  sezhuNG kozhum perum pani pozhindhida, * uyarndha vEy-
  vizhunthu ularnthezhundhu * viN pudaikkum vEnkataththuL n^inRu *
  ezhundhirundhu thEn porundhu * poom pozhil thazhaik kozhum *
  sezhum thadaNG kudandhaiyuL * kidantha mālum allaiyE? (2) (60)

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  811. O god of Thiruvenkatam where cool rain falls abundantly and bamboo plants grow tall and touch the sky, aren’t you Thirumāl who rests on the ocean in Kudandai surrounded by cool blooming groves dripping with honey?

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  செழுங் கொழும் இடைவிடாத தாரைகளாக விழும்; பெரும்பனி பொழிந்திட கனத்த மூடுபனி பொழிய; உயர்ந்த வேய் உயந்துள்ள மூங்கில்கள்; விழுந்து தரையில் சாய்ந்து; உலர்ந்து எழுந்து உலர்ந்து எழுந்து; விண்புடைக்கும் ஆகாசத்தை முட்டும்; வேங்கடத்துள் திருப்பதி மலையிலே; நின்று நிற்பவனே!; எழுந்திருந்து வண்டுகள் மேலே கிளம்பி; தேன் தேன் பருக கீழே இறங்கி; பொருந்து வாழ நினைத்து; தழைக் கொழும் தழைத்து பருத்த; பூம் புஷ்பங்கள் நிறைந்த; பொழில் சோலைகளை உடையதும்; செழும் செழிப்பான; தடம் குளங்களையுடையதுமான; குடந்தையுள் திருக்குடந்தையிலே; கிடந்த சயனித்திருக்கும்; மாலும் அல்லையே? திருமால் அன்றோ நீ?

  TCV 61

  812 நடந்தகால்கள்நொந்தவோ? நடுங்குஞாலமேனமாய் *
  இடந்தமெய்குலுங்கவோ? விலங்குமால்வரைச்சுரம் *
  கடந்தகால்பரந்தகாவிரிக்கரைக்குடந்தையுள் *
  கிடந்தவாறெழுந்திருந்துபேசு வாழிகேசனே! (2)
  812 ## நடந்த கால்கள் நொந்தவோ? * நடுங்க ஞாலம் ஏனமாய் *
  இடந்த மெய் குலுங்கவோ? * இலங்கு மால் வரைச் சுரம் **
  கடந்த கால் பரந்த * காவிரிக் கரைக் குடந்தையுள் *
  கிடந்தவாறு எழுந்திருந்து பேசு * வாழி கேசனே (61)
  812. ##
  nadandha kālhaL nondhavO * naduNGga NYālam Enamāy, *
  idandha mey kuluNGgavO? * vilaNGgu māl varaichchuram *
  kadandha kāl parandha * kāviri karai kudandhaiyuL, *
  kidandhavāRu ezhundhirundhu pEsu * vāzhi kEsanE! (2) (61)

  Ragam

  கல்யாணி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  812. Did your feet hurt when you walked with Sita in the forest? Did your body shake when you took the form of a boar and dug up the earth and brought up the trembling earth goddess? You stay in the temple in Kudandai on the bank of the Kaveri where the river spreads into many channels. Get up, come and speak to us. We praise you, O Kesava.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  இலங்கு மால் தடையாயிருக்கும்; வரைச்சுரம் பெரிய மலைகள் காடுகள் இவைகளை; கடந்த தாண்டி வந்த; கால் பரந்த பரந்த ப்ரவாஹத்தையுடைய; காவிரிக் கரை காவேரிக்கரையிலுள்ள; குடந்தையுள் திருக்குடந்தையிலே; கிடந்தவாறு சயனித்திருக்கும் காரணத்தை; நடந்த கால்கள் உலகளந்த திருவடிகள்; நொந்தவோ? நொந்ததனாலோ?; ஞாலம் பூமாதேவி காப்பாற்றப்படாமல்; நடுங்க நடுங்கிக்கொண்டிருந்தபோது; ஏனமாய் மஹாவராஹமாய்; இடந்த அவளைக் குத்தி எடுத்த; மெய் குலுங்கவோ? உடல் களைப்போ?; எழுந்திருந்து எழுந்து நின்று; பேசு கேசனே! பேச வேண்டும் கேசவனே!; வாழி உனக்கு மங்களங்கள் உண்டாகுக!

  PT 1.1.2

  949 ஆவியே! அமுதே! எனநினைந்துருகி *
  அவரவர்பணைமுலைதுணையா *
  பாவியேனுணராதுஎத்தனைபகலும் *
  பழுதுபோயொழிந்தனநாள்கள் **
  தூவிசேரன்னம் துணையொடும்புணரும் *
  சூழ்புனற்குடந்தையேதொழுது * என்
  நாவினாலுய்யநான் கண்டுகொண்டேன் *
  நாராயணாவென்னும் நாமம் (2)
  949 ## ஆவியே! அமுதே! என நினைந்து உருகி * அவர் அவர் பணை முலை துணையா *
  பாவியேன் உணராது எத்தனை பகலும் * பழுதுபோய் ஒழிந்தன நாள்கள் **
  தூவி சேர் அன்னம் துணையொடும் புணரும் * சூழ் புனல் குடந்தையே தொழுது *
  என் நாவினால் உய்ய நான் கண்டுகொண்டேன் * நாராயணா என்னும் நாமம் (2)
  949. ##
  āviyE! amudhE! enanNinainNdhurugi * avaravar paNaimulaithuNaiyā *
  pāviyEn uNarAthu etthanaipagalum * pazhudhupOy ozhindhana nNāLgaL **
  thoovisErannam thuNaiyodumpuNarum * soozhpunal kudanNdhaiyE thozhudhu *
  en nNāvināluyya nNān kaNdukoNdEn * nNārāyaNā ennum nNāmam (2)

  Ragam

  சங்கராபரண

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  949. I thought of the round breasts of women and melted to embrace them. I told women, “You are my life. You are my nectar. ” How many days and how many ages have been wasted since I, a sinner, acted without realizing what I am doing. I worshiped the god of Kudandai surrounded with water where swans with white feathers embrace their mates. I praised him with my tongue, discovered the name “Nārāyana. ” and I am saved in this life itself.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஆவியே! என் உயிரே; அமுதே! எனக்கு அம்ருதம் போல் இனியவளே; என என்று இப்படி; நினைந்து சிற்றினபங்களில்; உருகி மனம் உருகி; அவர் அவர் பல பெண்களின்; பணை முலை ஸ்தனங்களையே; துணையா துணையாகக் கொண்டு; பாவியேன் பாபியான நான்; உணராது உண்மையை உணராததால்; எத்தனை பகலும் எத்தனை காலம்; நாள்கள் எத்தனை நாள்கள்; பழுதுபோய் ஒழிந்தன வீணாகக் கழிந்தன; தூவி சேர் இறகுகளையுடைய; அன்னம் அன்னப்பறவைகள்; துணையொடும் பேடையோடு; புணரும் கூடி வாழும்; சூழ் புனல் நீர்நிலங்கள் சூழ்ந்த; குடந்தையே திருக்குடந்தையையே; தொழுது வணங்கி உய்வதற்கு; நாராயணா என்னும் நாராயணா என்னும்; நாமம் எட்டெழுத்து மந்திரத்தை; என் நாவினால் உய்ய என் நாவினால் நான் உய்ய; நான் கண்டுகொண்டேன் நான் அறிந்து கொண்டேன்
  AviyE Oh my life!; amudhE Oh one who is enjoyable for me like nectar!; ena saying these many praises; ninaindhu thinking about the insignificant pleasures they give; urugi melting like ice; avaravar of those women; paNai large; mulai bosoms; thuNaiyA having as protection; pAviyEn I who am a sinner; uNarAdhu without knowing -sarvESvaran is the rakshaka (protector)-; eththanai pagalum forever; nALgaLum everyday; pazhudhupOy ozhindhana was wasted;; thUvi with wings; sEr matching; annam swan; thuNaiyodum with its female counterpart; puNarum living together; punal with water; sUzh surrounded; kudandhai ArAvamudhAzhwAr in thirukkudandhai; thozhudhu worshipped; nAn I who was immersed in worldly pleasures; uyya to get uplifted; nArAyaNA ennum nAmam the divine name -nArAyaNa-; en nAvinAl with my tongue; kaNdu koNdEn praised and realised.

  PT 1.1.7

  954 இப்பிறப்பறியீர்இவரவரென்னீர் *
  இன்னதோர்தன்மையென்றுணரீர் *
  கற்பகம்புலவர்களைகணென்றுஉலகில் *
  கண்டவாதொண்டரைப்பாடும் **
  சொற்பொருளாளீர்சொல்லுகேன்வம்மின் *
  சூழ்புனற்குடந்தையேதொழுமின் *
  நற்பொருள்காண்மின் பாடி நீருய்ம்மின் *
  நாராயணாவென்னும் நாமம்
  954 இல் பிறப்பு அறியீர் இவர் அவர் என்னீர் * இன்னது ஓர் தன்மை என்று உணரீர் *
  கற்பகம் புலவர் களைகண் என்று உலகில் * கண்டவா தொண்டரைப் பாடும் **
  சொல் பொருள் ஆளீர் சொல்லுகேன் வம்மின் * சூழ் புனல் குடந்தையே தொழுமின் *
  நல் பொருள் காண்மின் பாடி நீர் உய்மின் * நாராயணா என்னும் நாமம்(7)
  954
  iRpiRappaRiyeer ivaravarenneer * innadhOrthanmai enRuNareer *
  kaRpagampulavar gaLaikaNenRu ulagil * kaNdavā thoNdaraippādum **
  soRpuruLāLeer sollugEnvammin * soozhpunal kudanNdhaiyEthozhumin *
  nNaRporuLkāNmin pādi nNeeruymmin * nNārāyaNā ennum nNāmam (7)

  Ragam

  சங்கராபரண

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  954. O learned ones! You praise the people in the world as you want, saying, “This one is from a reputable family. This one is famous. This one has good qualities. This one is as generous as a Karpaga tree. ” Come and I will tell you something. Go and worship the lord of Kudandai, surrounded with water, and you will find the most excellent of things. Sing and praise the name, “Nārāyana” and you will be saved.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  உலகில் உலகில் பிறர்க்கு; தொண்டரை தொண்டு செய்பவர்களையும்; இல் பிறப்பு இல்வாழ்க்கையையும்; அறியீர் குடிப்பிறப்பையும் அறியாதவர்களாயும்; இவர் இப்போது வசதியாக இருப்பவர்; அவர் முன்பு ஏழைகளாக இருந்தார்கள் என்று; என்னீர் அறியாதவர்களாயும்; இன்னது இவர்களுடைய; ஓர் தன்மை ஸ்வபாவம்; இன்னது என்று இன்னதென்று; உணரீர் அறியாதவர்களாயும்; கற்பகம்! கற்பகம்! என்றும்; புலவர் அறிஞர் என்றும்; களைகண்! ரக்ஷகர் என்றும்; என்று ஆக இப்படி; கண்டவா மனம் போனபடி; பாடும் கவிபாடும்; சொல் பொருள் சொல்லும் பொருளும்; ஆளீர்! அறிந்த மஹாகவிகளே!; வம்மின் இங்கே வாருங்கள்; சொல்லுகேன் நான் சொல்லுகிறேன் கேளுங்கள்; நீர் சூழ் புனல் நீங்கள் நீர் சூழ்ந்த; குடந்தையே திருக்குடந்தைப் பெருமானை; தொழுமின் வணங்கி; நாராயணா நாராயணா; நாமம் என்னும் நாமத்தை; பாடி வாயாரப் பாடி; உய்மின் ஜீவித்து இருங்கள்; நல் பொருள் உங்களுக்கு நான் உபதேசிக்கும்; காண்மின் சிறந்த அர்த்தம் இதுவே
  ulagil for the residents of this earth; thoNdarai those who roam around doing menial services; il greatness of (their) household life; piRappu greatness of (their) birth; aRiyIr not knowing; ivar those who are wealthy now; avar were previously in poverty; eNNIr without knowing; thanmai their nature; innadhu enRu is in this particular manner; uNarIr not knowing; kaRpagam! Oh generous ones who resemble desire fulfilling kalpaka tree!; pulavar for learned persons; kaLaigaN Oh protector!; enRu saying in this manner; kaNdavA as thought in the heart; pAdum praising; sol for words; poruL and meanings; ALIr you who are experts; vammin come over;; sollugEn I am informing you (so that you don-t lose the apt goal);; nIr you who are like me; punal by water; sUzh surrounded; kudandhai ArAvamudhan emperumAn who is mercifully residing in thirukkudandhai; thozhumin worship;; nArAyaNA ennum the word which explains -I am all kinds of relationship-; nAmam divine name; pAdi speaking fully; uymmin be uplifted;; nal poruL kANmin see, this is the ultimate principle.

  PT 1.5.4

  991 ஊராங்குடந்தையுத்தமன் ஒருகாலிருகால்சிலைவளைய *
  தேரா அரக்கர்தேர்வெள்ளம்செற்றான் வற்றாவருபுனல்சூழ்
  பேரான் * பேராயிரமுடையான் பிறங்குசிறைவண்டு அறைகின்ற
  தாரான் * தாராவயல்சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
  991 ஊரான் குடந்தை உத்தமன் * ஒரு கால் இரு கால் சிலை வளைய *
  தேரா அரக்கர் தேர்-வெள்ளம் செற்றான் * வற்றா வரு புனல் சூழ்
  பேரான் ** பேர் ஆயிரம் உடையான் * பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற
  தாரான் * தாரா வயல் சூழ்ந்த * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-4 **
  991
  oorānkudanNdhai utthaman * orukālirukāl silaivaLaiya *
  thErāvarakkar thErveLLam cheRRān * vaRRāvarupunalsoozh pErān *
  pErāyiramudaiyān * piRangkusiRai vaNdaRaiginRa thārān *
  thārāvayalsoozhnNdha * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.4

  Ragam

  பைரவி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  991. The faultless god of Kudandai who bent his bow and conquered the Rakshasās when they came like a flood to fight in their chariots not knowing what would happen in the war and who has a thousand names and wears a thulasi garland swarming with bright-winged bees stays in Thirupper (Koiladi) surrounded with water that never dries up and in SālakkiRāmam encircled by fields where cranes live. O heart, let us go there and worship him.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஊரான் ஊரகத்தில் இருப்பவனும்; குடந்தை திருக்குடைந்தையில்; உத்தமன் இருக்கும் உத்தமனும்; ஒரு கால் முன்பு கர-தூஷணர்கள் எதிர்த்தபோது; சிலை வில்லின்; இருகால் இரண்டு நுனிகளையும்; வளைய வளைத்து; தேரா அரக்கர் விவேகமில்லாத அரக்கர்களின்; தேர் வெள்ளம் ரத சமூகங்களை; செற்றான் சிதைத்தவனும்; வற்றா வரு வற்றாமல் பெருகி வரும்; புனல் சூழ் காவிரிநீர் சூழ்ந்த; பேரான் பேர் திருப்பேர்நகரில் இருப்பவனும்; ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களை; உடையான் உடையவனும்; பிறங்கு நெருங்கி யிருக்கிற; சிறை சிறகுகளை யுடைய; வண்டு வண்டுகள்; அறைகின்ற ஆரவாரிக்கின்ற; தாரான் துளசி மாலை அணிந்த பெருமானிருக்குமிடம்; தாரா தாரா என்னும் நீர்ப்பறவைகளால்; வயல் சூழ்ந்த சூழப்பட்ட வயல்களையுடைய; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
  UrAn one who is having thiruvUragam as his abode; kudandhai one who is mercifully resting in thirukkudandhai; uththaman being purushOththama; orukAl when karan et al came to fight; silai bow-s; irukAl both ends; vaLaiya bent (to show his strength); thErA cannot analyse and understand (that he cannot be won by us); arakkar rAkshasas-; thEr veLLam groups of chariots; seRRAn destroyed them to become pieces; vaRRA not becoming dry; varu overflowing continuously; punal with water; sUzh surrounded by; pErAn one who is eternally residing in thiruppEr nagar; Ayiram pEr udaiyAn one who has countless divine names; piRangu dense; siRai having wings; vaNdu beetles; aRaiginRa singing with tune; thArAn sarvESvaran who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) garland and mercifully residing; thArA filled with birds named thArA; vayal by fertile fields; sUzhndha surrounded by; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.

  PT 3.6.5

  1202 வாளாயகண்பனிப்பமென்முலைகள்பொன்அரும்ப *
  நாணாளும்நின்நினைந்துநைவேற்கு * ஓ! மண்ணளந்த
  தாளாளா! தண்குடந்தைநகராளா! வரையெடுத்த
  தோளாளா! * என்தனக்கு ஓர் துணையாளனாகாயே!
  1202 வாள் ஆய கண் பனிப்ப * மென் முலைகள் பொன் அரும்ப *
  நாள் நாளும் * நின் நினைந்து நைவேற்கு * ஓ மண் அளந்த
  தாளாளா தண் குடந்தை நகராளா * வரை எடுத்த
  தோளாளா * என்-தனக்கு ஓர் * துணையாளன் ஆகாயே -5
  1202
  vāLāya kaNpanippa * menmulaigaL ponnarumba *
  nNāL nNāLum * nNinninainNdhu nNaivERku *
  O! maNNaLanNdha thāLāLā! thaNkudanNdhai nNagarāLā! * varaiyeduttha thOLāLā *
  en_thanakku_Or * thuNaiyāLaNn_āgāyE! 3.6.5

  Ragam

  நாதநாமக்ரியை

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Thoodhu

  Simple Translation

  1202. O bee, go and tell him this: “You are the king of the rich Kudandai. You measured the earth with your feet and carried Govardhanā mountain with your arms to save the cows and cowherds. I think of you all day and suffer as my sword-like eyes are filled with tear and my soft breasts grow pale with a soft golden color. ” O bee, go and tell him to be my companion.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  மண் அளந்த பூமியை யளந்த; தாளாளா! திருவடிகளையுடையவனே!; ஓ! தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையை; நகராளா! ஆளுமவனே!; வரை எடுத்த மலையைத் தாங்கின; தோளாளா! தோள்களையுடையவனே!; வாள் ஆய வாள்போன்ற; கண் என் கண்கள் இடைவிடாது; பனிப்ப நீரைப்பெருக்கவும்; மென் முலைகள் மென்மையான மார்பகங்களில்; பொன் அரும்ப நிற வேறுபாடு தோன்றவும்; நாள் நாளும் நாள்தோறும்; நின் நினைந்து உன்னையே நினைத்து; நைவேற்கு மனம் தளர்கின்ற; என் தனக்கு ஓர் எனக்கு நீ ஒரு; துணையாளன் ஆகாயே சிறந்த துணைவனாக வேணும்
  maN aLandha measured the world; O thALALA Oh one who has divine feet!; O! thaN kudandhai nagar ALA Oh one who is mercifully reclining in invigorating thirukkudandhai!; varai eduththa lifted up gOvardhana mountain as umbrella; O! thOLALA Oh one who has divine shoulders!; vAL Aya kaN panippa to have overflowing tears in sword like eyes; mel mulaigaL on tender bosoms; pon arumba as paleness shows; nAL nALum everyday; nin ninaindhu thinking about you, the protector; naivERku en thanakku for me, this servitor, who is in sorrow; Or thuNaiyALan AgAy you should be distinguished helper.

  PT 3.6.8

  1205 குயிலாலும்வளர்பொழில்சூழ் தண்குடந்தைக் குடமாடீ! *
  துயிலாதகண்ணிணையேன் நின்நினைந்து துயர்வேனோ! *
  முயலாலும்இளமதிக்கே வளையிழந்தேற்கு * இதுநடுவே
  வயலாலிமணவாளா! கொள்வாயோமணிநிறமே! (2)
  1205 குயில் ஆலும் வளர் பொழில் சூழ் * தண் குடந்தைக் குடம் ஆடி *
  துயிலாத கண் இணையேன் * நின் நினைந்து துயர்வேனோ? **
  முயல் ஆலும் இள மதிக்கே * வளை இழந்தேற்கு * இது நடுவே
  வயல் ஆலி மணவாளா * கொள்வாயோ மணி நிறமே?-8
  1205
  kuyilālum vaLarpozhilsoozh * thaNkudanNdhaik kudamādee *
  thuyilādha kaNNiNaiyEn * nNin_ninainNdhu thuyarvEnO! *
  muyalālum iLamadhikkE * vaLaiyizhanNdhERku *
  idhunNaduvE vayalāli maNavāLā! * koLvāyO maNinNiRamE! 3.6.8

  Ragam

  நாதநாமக்ரியை

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Thoodhu

  Simple Translation

  1205. I bathe in the cool pond in Kudandai surrounded with flourishing groves where cuckoo birds sing, and I suffer thinking of you and cannot close my eyes to sleep. The young moon with a rabbit on it has made my bangles loose and now you steal the beautiful color of my body and make it pale. You are my beloved, O god of Vayalāli (Thiruvāli).

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  குயில் ஆலும் குயில்கள் களிக்குமிடமான; வளர் ஓங்கி வளர்ந்த; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; தண் குளிர்ந்த; குடந்தை திருக்குடந்தையிலிருக்கும்; குடம் ஆடி! குடக் கூத்தாடின பெருமானே!; துயிலாத உறங்காத; கண் இணையேன் கண்களையுடைய அடியேன்; நின் நினைந்து உன்னையே நினைந்து; துயர்வேனோ? துன்பப்படு வேனோ?; முயல் ஆலும் முயல் துள்ளிவிளையாடும்; இள மதிக்கே சந்திரனுக்கே; வளை வளைகளை; இழந்தேற்கு இழந்த என்னிடத்தினின்றும்; வயல் வயல்களுள்ள; ஆலி மணவாளா! திருவாலியில் இருப்பவனே!; இது நடுவே இத்தனை துக்கங்களினிடையே; மணி நிறமே! மேனிநிறத்தையும்; கொள்வாயோ? கொள்ளை கொள்வாயோ?
  kuyil Alum cuckoos singing; vaLar pozhil sUzh surrounded by tall gardens; thaN kudandhai residing in cool thirukkudandhai; kudamAdi oh one who performed kudak kUththu (dance with pots)!; thuyilAdha sleepless; kaN iNaiyE I who am having eyes; nin ninaindhu thinking only about you; thuyarvEnO will I feel sorrow?; muyalAlum having jumping rabbit on his body; iLa madhikkE for youthful moon; vaLai izhandhERku for me who has lost the bangles; vayalAli maNavALA oh lord who is residing in thiruvAli which is surrounded by fertile fields!; idhu naduvE amidst these harming entities (your arrival); maNi niRamO koLvAyO will you hurt by stealing my beautiful complexion?

  PT 5.5.7

  1394 வாராளும்இளங்கொங்கை வண்ணம்
  வேறாயினவாறுஎண்ணாள் * எண்ணில்
  பேராளன்பேரல்லால்பேசாள்
  இப்பெண்பெற்றேன்என்செய்கேன்நான்? *
  தாராளன்தண்குடந்தைநகராளன்
  ஐவர்க்காய்அமரிலுய்த்த
  தேராளன் * என்மகளைச்செய்தனகள்
  எங்ஙனம்நான்செப்புகேனே?
  1394 வார் ஆளும் இளங் கொங்கை * வண்ணம் வேறு
  ஆயினவாறு எண்ணாள் * எண்ணில்
  பேராளன் பேர் அல்லால் பேசாள் * இப்
  பெண் பெற்றேன் என் செய்கேன் நான்? **
  தார் ஆளன் தண் குடந்தை நகர் ஆளன் *
  ஐவர்க்கு ஆய் அமரில் உய்த்த
  தேர் ஆளன் * என் மகளைச் செய்தனகள் *
  எங்ஙனம் நான் செப்புகேனே?-7
  1394
  vārāLum iLangongai * vaNNam vERāyinavāRu_eNNāL *
  eNNilpErāLan pErallālpEsāL * ippeNpeRRENn en_seykEnnNān *
  thārāLan thaNkudanthai_nagarāLan * aivarkkāy amaril_uyththa-
  thErāLan * enmagaLaich cheythanakaL * engnganamnNān seppukEnE? (5.5.7)

  Ragam

  காம்போதி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Mother

  Simple Translation

  1394. Her mother says, “She doesn’t worry that her young breasts circled with a band have become pale. If she begins to say anything, she only repeats the divine names of the highest god. She is the daughter I gave birth to. What can I do? He is decorated with garlands and rules beautiful Kudandai. He became the charioteer for the Pāndavās in the war. How can I describe all the trouble he (Arangan) has given to my daughter?”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வார் ஆளும் கச்சை அணிந்த; இளங் கொங்கை என் பெண்; வண்ணம் வேறு வண்ணம் மாறியது; ஆயினவாறு தன்னைபற்றி; எண்ணாள் சிந்திப்பதே இல்லை; எண்ணில் சிந்தித்தால்; பேராளன் எம்பெருமானைப் பற்றி தான்; பேர் அவன் நாமங்களைத் தவிர; அல்லால் வேறொன்றையும்; பேசாள் பேசுவதில்லை; இப்பெண் இப்பெண்ணைப்; பெற்றேன் பெற்ற; நான் நான் என்ன செய்வதென்றே; என் செய்கேன் தெரியவில்லை; தார் ஆளன் மாலையை அணிந்தவனும்; தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையை; நகர் ஆளன் ஆள்பவனும்; ஐவர்க்கு ஆய் பாண்டவர்களுக்காக; அமரில் உய்த்த தேர் போரில் தேர்; ஆளன் ஓட்டினவனுமான இவன்; என் மகளை என் பெண்ணை; செய்தனகள் செய்தவைகளை; எங்ஙனம் நான் நான் என்னவென்று; செப்புகேனே சொல்லுவேன்

  PT 6.8.9

  1526 பொங்கேறுநீள்சோதிப் பொன்னாழிதன்னோடும் *
  சங்கேறுகோலத் தடக்கைப்பெருமானை *
  கொங்கேறுசோலைக் குடந்தைக்கிடந்தானை *
  நங்கோனைநாடி நறையூரில்கண்டேனே. (2)
  1526 ## பொங்கு ஏறு நீள் சோதிப் * பொன் ஆழி-தன்னோடும் *
  சங்கு ஏறு கோலத் * தடக் கைப் பெருமானை **
  கொங்கு ஏறு சோலைக் * குடந்தைக் கிடந்தானை *
  நம் கோனை நாடி * நறையூரில் கண்டேனே-9
  1526. ##
  ponkERu neeLchOthip * ponnāzhi thannOdum *
  sankERu kOlath * thadakkaip perumānai *
  konkERuchOlaik * kudanthaikkidanthānai *
  n^ankOnai_nādi * naRaiyooril kaNdEnE (6.8.9)

  Ragam

  பைரவி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  1526. The lord, our king, carries a golden discus in his right hand that spreads light everywhere and in his left hand he holds a conch that brings him victory in battle. He stays in Thirukkudandai filled with groves dripping with honey. I searched for my king and saw him in Thirunaraiyur.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  பொங்கு ஏறு பொங்கும்; நீள் சோதி ஒளி பொருந்திய; பொன் அழகிய; ஆழி சக்கரத்தை; தன்னோடும் உடையவனும்; சங்கு ஏறு கோல அழகிய சங்கையும்; தடக் கைப் கையிலுடைய; பெருமானை பெருமானை; கொங்கு ஏறு தேன் நிறைந்த; சோலை சோலைகளையுடைய; குடந்தைக் திருக்குடந்தையில்; கிடந்தானை இருப்பவனை; நம் கோனை நம்பெருமானை; நாடி தேடிச் சென்று; நறையூரில் திருநறையூரில்; கண்டேனே கண்டேனே

  PT 6.10.1

  1538 கிடந்தநம்பிகுடந்தைமேவிக் கேழலாயுலகை
  இடந்தநம்பி * எங்கள்நம்பி எறிஞரரணழிய *
  கடந்தநம்பிகடியாரிலங்கை உலகைஈரடியால் *
  நடந்தநம்பிநாமம்சொல்லில் நமோநாராயணமே. (2)
  1538 ## கிடந்த நம்பி குடந்தை மேவிக் * கேழல் ஆய் உலகை
  இடந்த நம்பி * எங்கள் நம்பி * எறிஞர் அரண் அழிய **
  கடந்த நம்பி கடி ஆர் இலங்கை * உலகை ஈர் அடியால் *
  நடந்த நம்பி நாமம் சொல்லில் * நமோ நாராயணமே-1
  1538. ##
  kidantha_nambi kudanthaimEvik * kEzhalāy_ulakai idantha_nampi *
  enkaL nampi * eRiNYararaNazhiya *
  kadantha_nampi kadiyārilankai * ulakai_eeradiyāl *
  nadantha_nampi nāmamsollil * namOn^ārāyaNamE. (6.10.1)

  Ragam

  கமாஸ்

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  1538. Our Nambi of Naraiyur who rests on Adisesha on the ocean in Kudandai took the form of a boar and split open the earth to bring the earth goddess from the underworld. He destroyed the forts of Lankā and conquered the Rākshasas and he measured the world and the sky with his two feet at Mahabali's sacrifice. Praise his name and say, “Namo Narāyanāya. ”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  குடந்தை மேவி திருகுடந்தையில் பொருந்தி; கிடந்த பள்ளிகொண்டிருக்கும்; நம்பி அழகான குணபூர்ணனான பெருமானும்; கேழல் ஆய் வராகமாக; உலகை அண்டத்திலிருந்து பூமியை; இடந்த நம்பி விடுவித்தவனும்; எங்கள் நம்பி சாமர்த்யமான எங்கள் பெருமானும்; எறிஞர் சத்துருக்களின்; அரண் அழிய கோட்டை அழியும்படியாக; கடியார் கொடிய அரக்கர்களின்; இலங்கை இலங்கையை; கடந்த நம்பி வீரத்தால் அழித்தவனும்; உலகை ஈர் உலகை இரண்டு; அடியால் அடிகளால் அளந்த; நடந்த நம்பி ஆச்சர்யமான பெருமானின்; நாமம் நாமங்களை; சொல்லில் சொல்வதால் அதுவே; நமோ நமோ நாராயணா; நாராயணமே என்னும் மந்திரமாகும்

  PT 7.3.3

  1570 வந்தநாள்வந்துஎன்நெஞ்சிடம்கொண்டான்
  மற்றோர்நெஞ்சறியான் * அடியேனுடைச்
  சிந்தையாய்வந்துதென்புலர்க்குஎன்னைச்
  சேர்கொடான் இதுசிக்கெனப்பெற்றேன் *
  கொந்துலாம்பொழில்சூழ்குடந்தைத்தலைக்
  கோவினைக் குடமாடியகூத்தனை *
  எந்தையைஎந்தைதந்தைதம்மானை
  எம்பிரானைஎத்தால்மறக்கேனே?
  1570 வந்த நாள் வந்து என் நெஞ்சு இடம் கொண்டான் *
  மற்று ஓர் நெஞ்சு அறியான் * அடியேனுடைச்
  சிந்தை ஆய் வந்து * தென்புலர்க்கு என்னைச்
  சேர்கொடான் இது சிக்கெனப் பெற்றேன் **
  கொந்து உலாம் பொழில் சூழ் குடந்தைத் தலைக்
  கோவினை * குடம் ஆடிய கூத்தனை *
  எந்தையை எந்தை தந்தை தம்மானை *
  எம்பிரானை-எத்தால் மறக்கேனே?-3
  1570
  vanNdha nNāLvanNdhu eNn nNenchidam goNdāNn *
  maRROr nNenchaRiyāNn *
  adiyENnudaich chinNdhaiyāy vanNdhu *
  theNnpularkku ennaich chEr_kodān idhu chikkeNnap peRRENn *
  konNdhulām pozhilchoozh kudanNdhaiththalaik kOviNnai *
  kudamādiya kooththaNnai *
  enNdhaiyai enNdhai thanNdhai dhammāNnai *
  embirāNnai eththāl maRakkENnE? * . 7.3.3

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  1570. Not entering any other heart, he the Lord of Naraiyur, came to me and entered the heart of me, his slave. I have caught him tightly and he will not let me go to Yama’s messengers. The lord, the dancer who dances on a pot, is the king of Kudandai surrounded with groves where bunches of flowers bloom. He is my father, my father’s father, and my mother. He is my dear lord—how could I forget him?

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வந்த நாள் தானாகவே வந்து; வந்து என் நெஞ்சு என் நெஞ்சை; இடம் இருப்பிடமாக; கொண்டான் கொண்ட நாள் முதல்; மற்றோர் மற்றோர்; நெஞ்சு அறியான் நெஞ்சு அறியான்; அடியேனுடை என்னுடைய; சிந்தையாய் கைங்கர்யத்தை; வந்து எனக்கு கொடுக்க சிந்தித்து; தென் புலர்க்கு யம தூதர்கள்; என்னை கையில் என்னை; சேர் கொடான் காட்டிக் கொடுக்காமல் இருந்தான்; இது சிக்கென இதனை திடமாக; பெற்றேன் பெற்றேன்; கொந்து உலாம் பூங்கொத்துக்கள் நிறைந்த; பொழில் சூழ் சோலைகளினால் சூழ்ந்த; குடந்தைத் திருக்குடந்தையில்; தலைக் கோவினை இருக்கும் ஸ்வாமியை; குடம் ஆடிய குடம் ஆடிய; கூத்தனை கூத்தனை; எந்தையை என் தந்தையை; எந்தை தந்தை எங்கள் குலத்துக்கு; தம்மானை ஸ்வாமியானவனை; எம்பிரானை திருநறையூர் நம்பியை; எத்தால் மறக்கேனே? எங்ஙனம் மறப்பேன்?

  PT 7.6.9

  1606 பேரானைக் குடந்தைப்பெருமானை * இலங்குஒளிசேர்
  வாரார்வனமுலையாள் மலர்மங்கைநாயகனை *
  ஆராவின்னமுதைத் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
  காரார்கருமுகிலைக் கண்டுகொண்டுகளித்தேனே. (2)
  1606 ## பேரானைக் * குடந்தைப் பெருமானை * இலங்கு ஒளி சேர்
  வார் ஆர் வனமுலையாள் * மலர்-மங்கை நாயகனை **
  ஆரா இன் அமுதைத் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
  கார் ஆர் கரு முகிலைக்- * கண்டுகொண்டு களித்தேனே-9
  1606. ##
  pErāNnai * kudanNdhaip perumāNnai * ilaNGgu oLichEr-
  vārār vaNnamulaiyāL * malarmaNGgai nāyagaNnai, *
  ārā iNnNnamudhaith * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
  kārār karumugilaik * kaNdu koNdu kaLiththENnE * . (2) 7.6.9

  Ragam

  மத்யமாவதி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  1606. The famous dark cloud-colored lord of Thirupper (Koiladi), Kudandai, the nectar that never loses its taste, the beloved of shining Lakshmi whose beautiful breasts are circled with a band, stays in everlasting Thennazhundai (Thiruvazhundur). I saw him and I am happy.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  பேரானைக் திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனை; குடந்தை குடந்தை; பெருமானை பெருமானை; இலங்கு ஒளி சேர் ஒளி வீசும்; வாஆர் கச்சோடு கூடின; வன முலையாள் மார்பையுடைய; மலர்மங்கை தாமரையில் தோன்றியவளின்; நாயகனை நாயகனை; ஆரா எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் திருப்தி ஏற்படாத; இன் அமுதை இனிய அமுதம் போன்றவனை; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருப்பவனை; கார் ஆர் மழைகாலத்து; கருமுகிலை இருண்ட மேகம் போன்றவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

  PT 8.9.5

  1732 வந்தாய்என்மனத்தே வந்துநீபுகுந்தபின்னை *
  எந்தாய்! போயறியாய் இதுவேஅமையாதோ? *
  கொந்தார்பைம்பொழில்சூழ் குடந்தைக்கிடந்துகந்த
  மைந்தா! * உன்னைஎன்றும் மறவாமைப்பெற்றேனே.
  1732 வந்தாய் என் மனத்தே * வந்து நீ புகுந்த பின்னை *
  எந்தாய் போய் அறியாய் * இதுவே அமையாதோ?- **
  கொந்து ஆர் பைம் பொழில் சூழ் * குடந்தைக் கிடந்து உகந்த
  மைந்தா * உன்னை என்றும் * மறவாமைப் பெற்றேனே-5
  1732
  vanNdhāy eNnmaNnaththE * vanNdhunNI pugunNdhapiNnNnai, *
  enNdhāy! pOyaRiyāy * idhuvE amaiyāthO *
  konNdhār paimpozhilchoozh * kudanNdhaik kidanNdhuganNdha-
  mainNdhā, * uNnNnaieNnRum * maRavāmaip peRRENnE. 8.9.5

  Ragam

  மோஹன

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  1732. My father, you (lord of kannapuram) came to me, entered my heart and have not left me. This is enough for me. You are the young god of Kudandai surrounded with groves blooming with bunches of flowers. I am fortunate—I received your grace and will never forget you.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  எந்தாய்! எம்பெருமானே!; நீ வந்தாய் நீயே வந்தாய்; என் மனத்தே என் மனத்துள்ளே நீயே; வந்து புகுந்த பின்னை வந்து புகுந்த பின்; போய் திரும்பிப்போவதை; அறியாய் மறந்து விட்டாய்; இதுவே இந்த பாக்யத்தைக் காட்டிலும்; அமையாதோ வேறு ஒன்று உண்டா; கொந்து ஆர் கொத்துக் கொத்தாக பூக்கள் மலரும்; பைம்பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; குடந்தைக் கிடந்து திருக்குடந்தையில் இருக்கும்; உகந்த மைந்தா! உள்ளம் உவந்த பெருமானே!; உன்னை என்றும் உன்னை என்றும்; மறவாமை மறவாமல் இருக்கும் அருள்; பெற்றேனே பெற்றேன்

  PT 9.2.2

  1759 தோடவிழ்நீலம்மணங்கொடுக்கும்
  சூழ்புனல்சூழ்குடந்தைக்கிடந்த *
  சேடர்கொலென்றுதெரிக்கமாட்டேன்
  செஞ்சுடராழியும்சங்கும்ஏந்தி *
  பாடகமெல்லடியார்வணங்கப்
  பன்மணிமுத்தொடுஇலங்குசோதி *
  ஆடகம்பூண்டுஒருநான்குதோளும்
  அச்சோஒருவரழகியவா!
  1759 தோடு அவிழ் நீலம் மணம் கொடுக்கும் *
  சூழ் புனல் சூழ் குடந்தைக் கிடந்த *
  சேடர்கொல் என்று தெரிக்கமாட்டேன் *
  செஞ் சுடர் ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி **
  பாடக மெல் அடியார் வணங்கப் *
  பல் மணி முத்தொடு இலங்கு சோதி *
  ஆடகம் பூண்டு ஒரு நான்கு தோளும்- *
  அச்சோ ஒருவர் அழகியவா-2
  1759
  thOdavizh nNIlam maNaNG godukkum *
  choozhpuNnal choozhkudanNthaik kidanNdha, *
  chEdar_kol eNnRu therikka māttENn *
  chenchudar āzhiyum chaNGgum EnNdhi, *
  pādaga melladiyār vaNaNGgap *
  paNnmaNi muththodu ilaNGguchOdhi, *
  ādagam pooNdu oru nNāNngu thOLum *
  achchO oruvar azhagiyavā! 9.2.2

  Ragam

  ஸாரங்க

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Simple Translation

  1759. She says about the lord of Thirunāgai, “He rests on the ocean in Kudandai surrounded with water where blooming neelam flowers spread fragrance. Is he the younger brother of BalaRāma? He carries a shining discus and a conch in his hands, and women with soft ankleted feet worship him. He wears many diamonds, pearls and golden ornaments on his four arms. Acho, how can I describe his beauty!”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தோடு அவிழ் நீலம் இதழ்கள் மலர்ந்த நீலமலரின்; மணம் கொடுக்கும் மணம் கமழும்; சூழ் புனல் சூழ் பரந்த நீரால் சூழ்ந்த; குடந்தைக் கிடந்த குடந்தையிலிருக்கும்; சேடர்கொல் என்று யௌவன புருஷரோ இவர்!; தெரிக்கமாட்டேன் என்று தெரியவில்லை; செஞ் சுடர் சிவந்த ஒளியையுடைய; ஆழியும் சங்கும் ஏந்தி சங்கும் சக்கரமும் ஏந்தி; பாடக காலணியோடு கூடின; மெல் மென்மையான; அடியார் பாதங்களையுடைய பெண்களால்; வணங்க வணங்கப்பெற்ற இவர்; பல் முத்தொடு பலவித முத்தோடும்; மணி மணியோடும்; ஆடகம் பூண்டு ஆபரணம் அணிந்து; ஒரு நான்கு தோளும் நான்கு தோள்களுடன்; இலங்கு சோதி பிரகாசமாக விளங்கும்; அழகியவா! ஒருவர் இவருடைய ஒப்பற்ற அழகை; அச்சோ என்னவென்று கூறுவேன்!

  PT 10.1.6

  1853 வானை ஆரமுதம்தந்தவள்ளலை *
  தேனைநீள்வயல் சேறையில்கண்டுபோய் *
  ஆனைவாட்டியருளும் அமரர்தம்
  கோனை * யாம்குடந்தைச்சென்றுகாண்டுமே.
  1853 வானை ஆர் அமுதம் * தந்த வள்ளலை *
  தேனை நீள் வயல் * சேறையில் கண்டு போய் **
  ஆனை வாட்டி அருளும் * அமரர்-தம்
  கோனை * யாம் குடந்தைச் சென்று காண்டுமே-6
  1853
  vAnai Aramutham * than^tha vaLLalai *
  thEnai neeLvayal * sERaiyil kaNdupOy *
  Anai vAtti aruLum * amarar_tham-
  kOnai, * yAm kudan^thaissenRu kAndumE 10.1.6

  Ragam

  தர்பார்

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Simple Translation

  1853. He is the sky and the generous god who gave the divine nectar to the gods and killed the elephant Kuvalayābeedam. I will see him, sweet as honey, in Thiruthancherai surrounded with flourishing fields. I will go to Thirukkudandai and see the king of the gods there.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வானை ஆர் தேவலோகத்திலுள்ளவர்களுக்கு; அமுதம் அமுதம்; தந்த வள்ளலை அளித்த வள்ளலும்; தேனை தேன் போன்ற இனியவனும்; நீள் வயல் நீண்டவயல்களையுடை; சேறையில் யாம் திருச்சேறையில் நாம்; கண்டு போய் வணங்கினோம்; ஆனை குவலயாபீட யானையை; வாட்டி கொன்று; அமரர் தம் அமரர்க்கு; அருளும் அருள் செய்த; கோனை பெருமானை; குடந்தைச திருக்குடந்தையில்; சென்று காண்டுமே சென்று வணங்குவோம்

  PT 10.10.8

  1949 இங்கே போதுங்கொலோ? *
  இனவேல் நெடுங்கண்களிப்ப *
  கொங்கார்சோலைக்குடந்தைக்கிடந்தமால் *
  இங்கே போதுங்கொலோ?
  1949 ## இங்கே போதும்கொலோ *
  இன வேல் நெடுங் கண் களிப்ப? *
  கொங்கு ஆர் சோலைக் * குடந்தைக் கிடந்த மால் *
  இங்கே போதும்கொலோ?-8
  1949. ##
  ingE pOthungolO, * inavEln^eduNG kaNkaLippa, *
  kongAr sOlaik * kutan^thaik kitan^thamAl, * ingE pOthungolO! 10.10.8

  Ragam

  பரசு

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Divya Desam

  Simple Translation

  1949. She says, “Will the god Māl who lies on Adisesha in Thirukkudandai surrounded with groves dripping with honey come here so that my long sharp spear-like eyes can see him and be happy? Will he come?”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  இங்கே இங்கே; போதும்கொலோ? வருவானோ?; கொங்கு ஆர் தேன் நிறைந்த; சோலை சோலைகளையுடைய; குடந்தை திருக்குடைந்தையில்; கிடந்த பள்ளி கொண்டிருக்கும்; மால் ஆராவமுதனான எம்பெருமான்; இன வேல் வேலுக்கு ஒப்பான; நெடுங்கண் எனது நீண்ட கண்கள்; களிப்ப களிக்க; இங்கே இங்கே; போதும்கொலோ எழுந்தருளுவானோ?

  PT 11.3.4

  1975 அறியோமேயென்று உரைக்கலாமே? எமக்கு *
  வெறியார்பொழில்சூழ் வியன்குடந்தைமேவி *
  சிறியானோர்பிள்ளையாய் மெள்ளநடந்திட்டு *
  உறியார்நறுவெண்ணெய் உண்டுகந்தார்தம்மையே.
  1975 அறியோமே என்று * உரைக்கல் ஆமே எமக்கு- *
  வெறி ஆர் பொழில் சூழ் * வியன் குடந்தை மேவி **
  சிறியான் ஓர் பிள்ளை ஆய் * மெள்ள நடந்திட்டு *
  உறி ஆர் நறு வெண்ணெய் * உண்டு உகந்தார்-தம்மையே?
  1975
  aRiyOmE enRu * uraikkalAmE emakku, *
  veRiyAr pozhilsoozh * viyan_kudan^thai mEvi, *
  siRiyAn Or piLLaiyAy * meLLa nadan^thittu *
  uRiyAr naRuveNNey * uNtukan^thAr thammaiyE? 11.3.4

  Ragam

  ஸ்ரீ

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Divya Desam

  Simple Translation

  1975. The lord who was born as a little child and toddled stole fragrant ghee from the uri and ate it happily. He stays in beautiful Thirukkudandai surrounded with fragrant groves. How could I say I don’t know him?

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வெறி ஆர் மணம் மிக்க; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; வியன் வியக்கத்தக்க; குடந்தை மேவி குடந்தையிலிருக்கும்; சிறியான் ஓர் ஒப்பற்ற சிறு; பிள்ளையாய் குழந்தையாய் கண்ணன்; மெள்ள நடந்திட்டு மெள்ள நடந்து வந்து; உறி ஆர் உறியிலிருக்கும்; நறு மணம் மிக்க; வெண்ணெய் வெண்ணெயை; உண்டு உகந்தார் உண்டு உகந்த; தம்மையே பெருமானை; அறியோமே அறியோம்; என்று உரைக்கல் என்று கூறுவது; ஆமே எமக்கு எமக்கு தகுமோ?

  PT 11.6.9

  2010 அண்டத்தின்முகடழுந்த
  அலைமுந்நீர்த்திரைததும்ப ஆ! ஆ! வென்று *
  தொண்டர்க்கும்அமரர்க்கும்
  முனிவர்க்கும்தானருளி * உலகமேழும்
  உண்டொத்ததிருவயிற்றின்
  அகம்படியில்வைத்துஉம்மைஉய்யக்கொண்ட *
  கொண்டற்கைமணிவண்ணன்
  தண்குடந்தைநகர்ப்பாடியாடீர்களே.
  2010 அண்டத்தின் முகடு அழுந்த * அலை முந்நீர்த்
  திரை ததும்ப ஆஆ என்று *
  தொண்டர்க்கும் அமரர்க்கும் * முனிவர்க்கும்
  தான் அருளி ** உலகம் ஏழும்
  உண்டு ஒத்த திருவயிற்றின் * அகம்படியில்
  வைத்து உம்மை உய்யக்கொண்ட *
  கொண்டல் கை மணி வண்ணன் * தண்
  குடந்தை நகர் பாடி ஆடீர்களே
  2010
  aNtaththin mukatazhun^tha * alaimun^n^eer thiraithathumpa A! A! enRu, *
  thoNtarkkum amararkkum * munivarkkum thAnaruLi, * ulakamEzhum-
  uNtoththa thiruvayiRRin * akampatiyil vaiththu ummai uyyakkoNta, *
  koNtaRkai maNivaNNan * thaNkutan^thai nakar pAti Ateer_kaLE 11.6.9

  Ragam

  நீலாம்பரி

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  2010. At the end of the eon when the waves of the ocean rose and touched the sky, he felt pity for his devotees, the gods and the sages, gave them his grace and swallowed all the seven worlds and kept them in his divine stomach. O devotees, sing, dance and praise the dark jewel-colored god of cool Kudandai who protected you in his stomach.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  அண்டத்தின் அண்டப்பித்தின்; முகடு அழுந்த சிகரம் உள்ளே அழுந்த; அலை முந்நீர் அலையையுடைய கடலின்; திரை ததும்ப அலை ததும்ப; ஆ ஆ! என்று ஆ ஆ! என்று பக்தி பண்ணிய; தொண்டர்க்கும் தொண்டர்க்கும்; அமரர்க்கும் தேவர்களுக்கும்; முனிவர்க்கும் முனிவர்களுக்கும்; தான் அருளி தானே அருள் செய்து; உலகம் ஏழும் ஏழு உலகங்களையும்; உண்டு ஒத்த உண்டு முன் போலவே; திருவயிற்றின் திருவயிற்றின்; அகம்படியில் உட்புறத்திலே; வைத்து வைத்து; உம்மை உங்களை; உய்யக்கொண்ட காப்பாற்றிய; கொண்டற்கை மேகம்போல் உதாரனாய்; மணி நீலமணி நிறம் போன்ற; வண்ணன் பெருமானின்; தண் குளிர்ந்த; குடந்தை நகர் திருக்குடந்தையை; பாடி ஆடீர்களே வாயாரப் பாடி ஆடுங்கள்

  TKT 6

  2037 மூவரில்முதல்வனாய ஒருவனை. உலகம்கொண்ட *
  கோவினைக்குடந்தைமேய குருமணித்திரளை * இன்பப்
  பாவினைப்பச்சைத்தேனைப் பைம்பொன்னையமரர்சென்னிப்
  பூவினை * புகழும்தொண்டர் என்சொல்லிப்புகழ்வர்தாமே.
  2037 மூவரில் முதல்வன் ஆய * ஒருவனை உலகம் கொண்ட *
  கோவினைக் குடந்தை மேய * குரு மணித் திரளை ** இன்பப்
  பாவினைப் பச்சைத் தேனைப் * பைம் பொன்னை அமரர் சென்னிப்
  பூவினை * புகழும் தொண்டர் * என் சொல்லிப் புகழ்வர் தாமே?-6
  2037
  moovaril muthalvanAya * oruvanai ulakaNG koNta, *
  kOvinaik kutan^thai mEya * kurumaNith thiraLai, * inpap-
  pAvinaip passaith thEnaip * paimponnai amarar sennip-
  poovinai, * pukazhum thoNtar * en_sollip pukazhvar thAmE? 6

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  2037. He, the god of Kudandai shining like a pile of diamonds, is the first one among all the three gods, the king of the whole world, sweet poetry, fresh honey and pure gold and the flowers that adorn the hair of the gods in the sky. What can his devotees say to praise him?

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  மூவரில் மும்மூர்த்திகளுள்; முதல்வன் ஆய ஒருவனை முதல்வனும் ஒப்பற்றவனும்; உலகம் மகாபலியிடத்தில் உலகங்களை இரந்து; கொண்ட பெற்ற; கோவினை பெருமானும்; குடந்தை மேய திருக்குடந்தையில் இருப்பவனும்; குருமணி சிறந்த நீலமணி; திரளை குவியல் போன்றவனும்; இன்பப் பாவினை இன்பப் பாடல்கள் போன்றவனும்; பச்சைத் தேனை பசுந்தேன்போல் இனியனும்; பைம் பொன்னை பசும்பொன்போல் விரும்பத்தக்கவனும்; அமரர்சென்னி நித்ய ஸூரிகளின் தலையில் சூடும்; பூவினை பூ போன்றவனும்; புகழும் தொண்டர் புகழ்கின்ற தொண்டர்கள்; என் சொல்லி எதைச் சொல்லி; புகழ்வர் தாமே? புகழ்வார்களோ?

  TKT 14

  2045 காவியைவென்றகண்ணார் கலவியேகருதி * நாளும்
  பாவியேனாகஎண்ணி அதனுள்ளேபழுத்தொழிந்தேன் *
  தூவிசேரன்னம்மன்னும் சூழ்புனல்குடந்தையானை *
  பாவியேன்பாவியாது பாவியேனாயினேனே.
  2045 காவியை வென்ற கண்ணார் * கலவியே கருதி * நாளும்
  பாவியேன் ஆக எண்ணி * அதனுள்ளே பழுத்தொழிந்தேன் **
  தூவி சேர் அன்னம் மன்னும் * சூழ் புனல் குடந்தையானை *
  பாவியேன் பாவியாது * பாவியேன் ஆயினேனே-14
  2045
  kAviyai venRa kaNNAr * kalaviyE karuthi, * nALum-
  pAviyEnAka eNNi * athanuLLE pazhuththu ozhin^thEn, *
  thoovisEr annam mannum * soozhpunal kutan^thai_yAnai, *
  pAviyEn pAviyAthu * pAviyEn AyinEnE!

  Ragam

  தோடி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  2045. I, a sinner, always thought of embracing women whose beautiful eyes vanquish Kāvi flowers, plunged into my desires and was destroyed without thinking of you, god of Kudandai surrounded with water where swans that have beautiful feathers live.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  காவியை வென்ற கருநெய்தல்மலரை வென்ற; கண்ணார் கண்களையுடைய பெண்களின்; கலவியே கருதி சேர்க்கையையே நினைத்து; நாளும் அநாதிகாலமாக; பாவியேன் ஆக பாவியாவதையே; எண்ணி எண்ணி; அதனுள்ளே அந்தப் பாவப் படுகுழியிலேயே; பழுத்தொழிந்தேன் விழுந்து விட்டேன்; தூவி சேர் அழகிய சிறகையுடைய; அன்னம் அன்னப்பறவைகள்; மன்னும் வாழும்; சூழ் புனல் நீர் நிலைகள் சூழ்ந்த; குடந்தையானை திருக்குடந்தையில் இருக்கும் பெருமானை; பாவியேன் பாவியான நான்; பாவியாது சிந்திக்காமல்; பாவியேன் ஆயினேனே பாவி ஆனேன்

  TNT 2.17

  2068 பொங்கார்மெல்லிளங்கொங்கைபொன்னேபூப்பப்
  பொருகயல்கண்ணீரரும்பப்போந்துநின்று *
  செங்காலமடப்புறவம்பெடைக்குப்பேசும்
  சிறுகுரலுக்குஉடலுருகிச்சிந்தித்து * ஆங்கே
  தண்காலும்தண்குடந்தைநகரும்பாடித்
  தண்கோவலூர்பாடியாடக்கேட்டு *
  நங்காய்! நங்குடிக்குஇதுவோநன்மை? என்ன
  நறையூரும்பாடுவாள்நவில்கின்றாளே.
  2068 பொங்கு ஆர் மெல் இளங் கொங்கை பொன்னே பூப்ப *
  பொரு கயல் கண் நீர் அரும்பப் போந்து நின்று *
  செங் கால மடப் புறவம் பெடைக்குப் பேசும் *
  சிறு குரலுக்கு உடல் உருகிச் சிந்தித்து ** ஆங்கே
  தண்காலும் தண் குடந்தை நகரும் பாடித் *
  தண் கோவலூர் பாடி ஆடக் கேட்டு *
  நங்காய் நம் குடிக்கு இதுவோ நன்மை? என்ன *
  நறையூரும் பாடுவாள் நவில்கின்றாளே-17
  2068
  pongār melliLangongai ponnE pooppap *
  porukayal kaNNeer arumbap pOndhu ninRu *
  sengāla madappuRavam pedaikkup pEsum *
  siRukuralukku udalurugich sinthitthu, * āngE-
  thaNkālum thaNkudanthai nagarum pādith *
  thaNkOvaloor pādi ādak kEttu, *
  nangāy!naNG kudikkithuvO nanmai? enna *
  naRaiyoorum pāduvāL navilkinRāLE! 17

  Ragam

  யதுகுலகாம்போதி

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Simple Translation

  2068. “My daughter’s round soft breasts have changed their color to gold and are pale. Her fish eyes are filled with tears. She melts when she hears the voice of the lovely red-legged dove calling softly for its mate. Praising Thiruthangā, flourishing Thirukkudandai and Thirukkovalur where he stays, she sings and dances. When I asked my daughter, ‘Dear girl, do you think what you’re doing is good for our family?’ she only praises Thirunaraiyur and sings. ”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  பொங்கு ஆர் வளர்ந்த அழகிய; மெல் இளம் கொங்கை இளம் ஸ்தனங்கள்; பொன்னே பூப்ப பசலை படர்ந்து; பொரு சண்டையிடும்; கயல் கண் கயல் மீன்களின் கண்கள் போன்ற; நீர் அரும்ப கண்களிலிருந்து நீர் அரும்பி; போந்து நின்று வழிந்து வந்து நின்றது; செங் கால சிவந்த கால்களையுடைய; மடப் புறவம் இளம்புறாக்கள்; பெடைக்குப் பெடைகளோடு; பேசும் சிறு குரலுக்கு பேசுவதைக் கேட்டு; உடல் உருகி உடல் உருகி; சிந்தித்து ஆங்கே சிந்திக்கிறாள் அங்கே; தண்காலும் திருத்தண்கா; தண் குடந்தை திருக்குடந்தை; தண் கோவலூர் திருக்கோவலூர் ஆகிய; நகரும் பாடி நகரங்களில் வாயார; பாடி ஆடக் கேட்டு பாடி ஆடக் கேட்டு; நங்காய்! பெண்ணே; இதுவோ நன்மை? நீ இப்படி பாடுவதும் ஆடுவதும்; நம் குடிக்கு என்ன நம் குடிக்கு இது தகுமோ? என்றால்; நறையூரும் திரு நறையூரைப் பற்றியும்; பாடுவாள் பாட; நவில்கின்றாளே ஆரம்பிக்கிகிறாள்
  pongu Ar mel iLa kongai Bosom that is growing, delicate, and young; ponnE pUppa losing colour,; poru kayal kaN two eyes that are like two fish fighting; neer arumba sprouting tears,; pOndhu ninRu in the state of coming away separated from mother,; udal urugi body melting; sem kAla madam puRavam pedaikkup pEsum siRu kuralukku upon hearing the intellect-less doves having red legs, talking with their wives in low voice,; chindhiththu thinking (about Him talking in personal ways?),; AngE at that moment,; pAdi (she started to) sing and; Ada dance,; pAdi by singing to her mouth’s content, about; thaNkAlum thiruththaNkAl,; thaN kudandhai nagarum and the place of thirukkudandhai,; thaN kOvalUr (and about) the comforting thikkOvalUr too;; kEttu As I heard that,; enna and as I said; ‘nangAy ‘Oh girl!; nam kudikku for our clan; idhu nanmaiyO’ enna is it good (to call out openly loudly)’,; pAduvAL navilginRALE she started for singing about; naRaiyUrum thirunaRaiyUr too.

  TNT 2.19

  2070 முற்றாராவனமுலையாள்பாவை மாயன்
  மொய்யகலத்துள்ளிருப்பாள் அஃதும்கண்டு
  அற்றாள் * தன் நிறையழிந்தாள் ஆவிக்கின்றாள்
  அணியரங்கமாடுதுமோ? தோழீ! என்னும் *
  பெற்றேன்வாய்ச்சொல்இறையும்பேசக்கேளாள்
  பேர்பாடித்தண்குடந்தைநகரும்பாடி *
  பொற்றாமரைக்கயம்நீராடப்போனாள்
  பொருவற்றாள்என்மகள்உம்பொன்னும்அஃதே.
  2070 முற்று ஆரா வன முலையாள் பாவை * மாயன்
  மொய் அகலத்துள் இருப்பாள் அஃதும் கண்டும்
  அற்றாள் * தன் நிறை அழிந்தாள் ஆவிக்கின்றாள் *
  அணி அரங்கம் ஆடுதுமோ? தோழீ! என்னும் **
  பெற்றேன் வாய்ச் சொல் இறையும் பேசக் கேளாள் *
  பேர் பாடி தண் குடந்தை நகரும் பாடி *
  பொற்றாமரைக் கயம் நீராடப் போனாள் *
  பொரு அற்றாள் என் மகள்-உம் பொன்னும் அஃதே-19
  2070
  muRRārā vanamulaiyāL pāvai * māyan-
  moyyakalaththu uLLiruppāL aqthum kaNdum-
  aRRāL, * than niRaiyazhinthāL āvikkinRāL *
  aNiyarangam āduthumO thOzhee! ennum, *
  peRREn vāych sol iRaiyum pEsak kELāL *
  pEr_pādith thaNkudandhai nagarum pādi, *
  poRRāmaraik kayam n^eerādap pOnāL *
  poruvaRRāL enmagaL um ponnum aqdhE. 19

  Ragam

  பந்துவராளி

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Reference Scriptures

  BG. 10-9

  Simple Translation

  2070. “My daughter’s breasts have not grown out yet. Even though she knows that beautiful Lakshmi stays on his chest she lost her chastity for him. She sighs and says to her friend, ‘O friend, shall we go to Srirangam and play in the water?’ I gave birth to her but she doesn’t listen to me. She just sings and praises the names of the god of Thirupper (Koiladi) and Thirukkudandai and goes to bathe in the ponds where golden lotuses bloom. There is no one precious like her for me. Does your daughter, precious as gold, do the same things as mine?”

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  பொரு அற்றாள் ஒப்பற்ற; என் மகள் என் மகள்; முற்று ஆரா வன முற்றும் வளராத அழகிய; முலையாள் மார்பகங்களையுடையவள்; பாவை திருமகள்; மாயன் மாயப் பெருமானின்; மொய் அகலத்துள் மார்பில்; இருப்பாள் இருப்பவளான மஹாலக்ஷ்மியை; அஃதும் கண்டும் கண்டும்; அற்றாள் அவனுக்கே அற்றுத் தீர்ந்தாள்; தன் நிறை அழிந்தாள் தன் அடக்கம் அழிந்தாள்; ஆவிக்கின்றாள் பெருமூச்சு விட்டபடி நின்றாள்; பெற்றேன் பெற்ற தாயான; வாய்ச் சொல் என் சொல்; இறையும் பேசக் கேளாள் சிறிதும் கேளாமல்; பேர் பாடி திருப்பேர் நகர்ப் பெருமானைப்பாடி; தண் குடந்தை நகரும் திருக் குடந்தை நகர்; பாடி இவற்றைப் பாடியபடி; தோழீ! தோழீ!; அணி அரங்கம் திருவரங்கநகர் சென்று அவன் அழகில்; ஆடுதுமோ? நீராடுவோமா? என்கிறாள்; பொற்றாமரை பொன் தாமரை; கயம் தடாகத்தில் அழகிய மணாளனோடே; நீராடப் போனாள் குடைந்தாடுவதற்குப் போனாள்; உம் பொன்னும் உங்கள் பெண்ணும்; அஃதே? அப்படியா?
  ahdhu kaNdum Even after having seen; muRRu ArA vanam mulaiyAL One who is having beautiful not fully-grown-out bosom and being the woman having the nature of womanliness, that is, periya pirAttiyAr to be; moy agalaththuL iruppAL living well set in the beautiful divine chest; mAyan of emperumAn who is marvellous,; poru aRRAL en magaL my daughter who is matchless; aRRAL has set herself up to be for Him and only for Him.; than niRaivu azhindhAL She ignored the completeness (of womanliness of waiting for Him to show up);; AvikkinRAL she is sighing;; thOzhee! aNi arangam AduthumO ennum Oh friend! shall we mingle with and enjoy the grand city of thiruvarangam! she says.; peRREn I, the mother, who gave birth to her,; vAy sol pEsa told a few words of advice,; kELAL iRaiyum does not listen even a little by lending her ears.; pEr pAdi singing about the city of thiruppEr,; thaN kudanthai nagar pAdiyum and singing about the pleasant city of thirukkudanthai; pOnAL she got up and went; neer Ada to immerse and experience in the water; pon thAmarai kayam of tank full of golden lotus flowers;; um ponnum agdhE? Is the nature your daughter too is of this way?

  TNT 3.29

  2080 அன்றாயர்குலமகளுக்கரையன்தன்னை
  அலைகடலைக்கடைந்தடைத்தஅம்மான்தன்னை *
  குன்றாதவலியரக்கர்கோனைமாளக்
  கொடுஞ்சிலைவாய்ச்சரந்துரந்துகுலங்களைந்து
  வென்றானை * குன்றெடுத்ததோளினானை
  விரிதிரைநீர்விண்ணகரம்மருவிநாளும்
  நின்றானை * தண்குடந்தைக்கிடந்தமாலை
  நெடியானை அடிநாயேன்நினைந்திட்டேனே. (2)
  2080 ## அன்று ஆயர் குலமகளுக்கு அரையன்-தன்னை *
  அலை கடலைக் கடைந்து அடைத்த அம்மான்-தன்னை *
  குன்றாத வலி அரக்கர் கோனை மாளக் *
  கொடும் சிலைவாய்ச் சரம் துரந்து குலம் களைந்து
  வென்றானை ** குன்று எடுத்த தோளினானை *
  விரி திரை நீர் விண்ணகரம் மருவி நாளும்
  நின்றானை * தண் குடந்தைக் கிடந்த மாலை *
  நெடியானை-அடி நாயேன் நினைந்திட்டேனே-29
  2080. ##
  anRāyar kulamagaLukku araiyan thannai *
  alaikadalaik kadainthadaittha ammān thannai, *
  kunRātha valiyarakkar kOnai māLak *
  koduncilaivāych sarandhuranthu kulam kaLaindhu-
  venRānai, ** kunReduttha thOLiNnānai *
  virithirain^eer viNNagaram maruvi nāLum-
  ninRānai, * thaNkudanthaik kidandha mālai *
  nediyānai adin^āyEn ninainthittEnE. (2) 29

  Ragam

  மோஹன

  Thalam

  ஜம்பை

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Saranagathi

  Simple Translation

  2080. The daughter says, “My lord, the beloved of Nappinnai the cowherd girl, churned the milky ocean with waves, shot his arrows and killed the king of the Rakshasās whose strength never failed, conquering and destroying the Raksasas, and carried Govardhanā mountain in his arms, protecting the cows. I am his slave and I worship Nedumāl, the tall god of cool Thirukudandai and Thiruvinnagaram surrounded by the ocean rolling with waves.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  அன்று முன்பொரு சமயம்; ஆயர் குல ஆயர் குலச் சிறந்த மகளான; மகளுக்கு நப்பினையின்; அரையன் தன்னை நாயகரும்; அலைகடலை அலைகடலை; கடைந்து கடைந்தவரும்; அடைத்த கடலில் அணை கட்டின; அம்மான் தன்னை பெருமானும்; குன்றாத வலி குன்றாத மிடுக்கை யுடைய; அரக்கர் கோனை அரக்கர்கள் அரசனான; மாள இராவணன் முடியும்படியாக; கொடும் சிலைவாய் கொடிய வில்லிலே; சரம் துரந்து அம்புகளைத் தொடுத்துப் பிரயோகித்து; குலம் களைந்து அரக்கர் குலங்களை அழித்து; வென்றானை வெற்றி பெற்றவரும்; குன்று கோவர்த்தனமலையை; எடுத்த குடையாக எடுத்த; தோளினானை தோள்களையுடையவரும்; விரி திரை நீர் அலைகளுள்ள பொய்கைகள் நிரம்பிய; விண்ணகரம் திருவிண்ணகரத்தில்; மருவி நாளும் எப்போதும்; நின்றானை இருப்பவரான பெருமானை; தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையில்; கிடந்த மாலை இருக்கும் திருமாலை; நெடியானை நெடிய பெருமானை; அடி நாயேன் நாய்போல் நீசனான அடியேன்; நினைந்திட்டேனே நினைத்தேன்
  araiyan thannai Him who is a leader; Ayar kulam magaLukku for nappinnai pirAtti who incarnated as the best woman for the clan of cowherds,; anRu once upon a time,; alai kadalai kadaindhu Him who churned the milky ocean having waves splashing,; adaiththa ammAn thannai Him, the lord who constructed bridge (in salty ocean),; kunRadha vali having blemishless strength; arakkar kOnai mALa that is, rAvaNan to die,; kodum silai vAy Him who in the grave bow; saram thurandhu set the arrows and shot them; kulam kaLaindhu venRAnai and destroyed the clan of asuras and won,; thOLinAnai Him who is having shoulders; kunRu eduththa that lifted the gOvardhana mountain as an umbrella,; nALum ninRAnai Him who is living forever; viri thirai neer viNNagaram maruvi well set in thiruviNNagar that is full of water bodies having waves,; kidandha mAlai Him who is in the dear one being in reclined position; thaN kudandhai in the cool place of thirukkudandhai,; nediyAnai Him, the perumAL who is the most eminent that others,; nAy adiyEn I who am a lowly one like a dog,; ninaindhittEn thought about  Him.

  IT 70

  2251 தமருள்ளம்தஞ்சை தலையரங்கம்தண்கால் *
  தமருள்ளும்தண்பொருப்புவேலை * - தமருள்ளும்
  மாமல்லைகோவல் மதிட்குடந்தையென்பரே *
  ஏவல்லவெந்தைக்கிடம்.
  2251 தமர் உள்ளம் தஞ்சை * தலை அரங்கம் தண்கால் *
  தமர் உள்ளும் தண் பொருப்பு வேலை ** - தமர் உள்ளும்
  மாமல்லை கோவல் * மதிள் குடந்தை என்பரே *
  ஏ வல்ல எந்தைக்கு இடம் -70
  2251
  thamaruLLam thancai * thalaiyarangam thaNkāl, *
  thamaruLLum thaNporuppu vElai, * - thamaruLLum-
  māmallai kOval * mathitkudanthai enbarE, *
  Evalla enthaik kidam. 70

  Ragam

  பைரவி

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  2251. The places of our heroic lord, skilled in shooting arrows and conquering his enemies, are Thanjai Māmani koil, which is the hearts of his devotees, divine Srirangam and Thiruthangā, the cool milky ocean, Thirukkadalmallai praised by devotees, Thirukkovalur and Thirukkudandai surrounded with walls.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தமர் உள்ளம் பக்தர்களுடைய மனம்; தஞ்சை தஞ்சை மா மணிக்கோயில்; தலை அரங்கம் சிறந்த திருவரங்கம்; தண் கால் திருத்தண்கால்; தமர் அடியார்கள்; உள்ளும் நினைத்துருகும்; தண் பொருப்பு குளிர்ந்த திருமலை; வேலை திருப்பாற்கடல்; தமர் உள்ளும் பக்தர்கள் சிந்திக்கும்; மாமல்லை திருக்கடல்மல்லை; கோவல் திருக்கோவலூர்; மதிள் மதிள்களோடு கூடிய; குடந்தை திருக்குடந்தை ஆகியவை; ஏ வல்ல அம்பு எய்வதில் வல்லவரான; எந்தைக்கு எம்பெருமான் இருக்கும்; இடம் என்பரே இடம் என்பர்
  thamar uLLam devotees’ heart; thanjai thanjai mAmaNik kOyil [a divine abode in thanjAvUr]; thalai arangam (among all divine places) most special thiruvarangam; thaNkAl thiruththaNkAl [a divine abode near present day sivakAsi]; thamar uLLum what the followers have thought of (as everything for them); thaN poruppu the cool thirumalai (thiruvEngadam); vElai thiruppARkadal (milky ocean); thamar uLLum places meditated upon by followers; mAmallai thirukkadal mallai [mahAbalipuram]; kOval thirukkOvalUr; madhiL kudandhai kudandhai [kumbakONam] with divine fortified walls; E valla endhaikku idam enbar [his followers] will say are the residences for chakravarthy thirumagan (SrI rAma) who is an expert at shooting arrows.

  IT 97

  2278 எங்கள்பெருமான்! இமையோர்தலைமகன்! நீ *
  செங்கண்நெடுமால்! திருமார்பா! * - பொங்கு
  படமூக்கினாயிரவாய்ப் பாம்பணைமேல்சேர்ந்தாய் *
  குடமூக்கில் கோயிலாக் கொண்டு.
  2278 எங்கள் பெருமான் * இமையோர் தலைமகன்! நீ *
  செங்கண் நெடு மால் திருமார்பா! ** - பொங்கு
  பட மூக்கின் ஆயிர வாய்ப் * பாம்பு அணைமேல் சேர்ந்தாய் *
  குடமூக்கில் கோயிலாக் கொண்டு -97
  2278
  engaL perumān * imaiyOr thalaimagan! n^ee, *
  sengaN nedumāl thirumār_pā, * - pongu-
  padamookkin āyiravāyp * pāmpaNaimEl sErnthāy, *
  kudamookkil kOyilāk koNdu. 97

  Ragam

  பைரவி

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Divya Desam

  Simple Translation

  2278. You, lovely-eyed Nedumal, king of the gods in the sky, abide, embracing Lakshmi on your chest, in the temple of Kudamukku (Thirukkudandai) resting on the ocean on thousand-mouthed Adishesa.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  திருமார்பா! திருமகளை மார்பிலுடையவனும்; செங்கண் சிவந்த கண்களையுடைய; நெடு மால்! பெருமானும்; இமையோர் நித்யசூரிகளுக்கு; தலைமகன் தலைவனும்; எங்கள் எங்கள்; பெருமான் நீ பெருமானுமான நீ; குடமூக்கில் கும்பகோண க்ஷேத்திரத்தை; கோயிலாக் கொண்டு கோயிலாகக் கொண்டு; பொங்கு பட விகஸித்த படங்களையும்; மூக்கின் மூக்கையுமுடையவனும்; ஆயிரம் ஆயிரம்; வாய் வாயையும் உடையவனுமான; பாம்பு அணைமேல் ஆதிசேஷன் மேல்; சேர்ந்தாய் பள்ளி கொண்டாய்
  thirumArbA Oh one who has periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) on his chest!; sem kaN nedumAL as the supreme being with reddish divine eyes; imaiyOr thalai magan you are the lord of nithyasUris; engaL perumAn nI you are our lord; kudamUkku il having the kumbakOnam region; kOyilAyk koNdu thinking of it in your divine mind as the temple; pongum pada mUkkin having well spread out hoods and nose; Ayiram vAy one with thousand mouths; pAmbu AdhiSEshan (serpent mattress of emperumAn); aNai mEl on top of that mattress; sErndhAy you reclined and blessed us

  MUT 30

  2311 சேர்ந்ததிருமால் கடல்குடந்தைவேங்கடம்
  நேர்ந்தவென்சிந்தை நிறை விசும்பும் * - வாய்ந்த
  மறைபாடகமனந்தன் வண்டுழாய்க்கண்ணி *
  இறைபாடியாயவிவை.
  2311 சேர்ந்த திருமால் * கடல் குடந்தை வேங்கடம் *
  நேர்ந்த என் சிந்தை நிறை விசும்பும் ** - வாய்ந்த
  மறை பாடகம் அனந்தன் * வண் துழாய்க் கண்ணி *
  இறை பாடி ஆய இவை -30
  2311
  sErntha thirumāl * kadalkudanthai vEngadam *
  nErnthaven sinthai niRaivisumpu, * - vāyntha
  maRaipādakam _ananthan * vaNdhuzāyk kaNNi, *
  iRaipādi āya ivai. 30

  Ragam

  மோஹன

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  2311. Thirumāl adorned with a thulasi garland and resting on Adisesha on the ocean stays in Kudandai, in the milky ocean, in Thiruvenkatam, in my pure mind, in the divine sky, in beautiful Pādagam, in the Vedās, which talks about the Vaikuntam that's pleasant to my mind.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  கடல் திருப்பாற்கடல்; குடந்தை திருக்குடந்தை; வேங்கடம் திருவேங்கடம்; நேர்ந்த நேர்மையான; என் சிந்தை என் மனம்; நிறை நிறைவுடைய; விசும்பும் பரமபதம்; வாய்ந்த பெருமை பேசும்; மறை வேதம்; பாடகம் திருப்பாடகம்; அனந்தன் ஆதிசேஷன்; ஆய இவை ஆகிய இவை; வண் துழாய் அழகிய துளசி; கண்ணி மாலை அணிந்துள்ள; திருமால் எம்பெருமான்; சேர்ந்த நித்யவாஸம் பண்ணும்; இறை பாடி க்ஷேத்திரங்களாகும்
  kadal thiruppARkadal (milky ocean); kudandhai thirukkudandhai (present day kumbakONam); vEngadam thiruvEngadam; nErndha en sindhai my suitable heart; niRai visumbum the completely fulfilled SrIvaikuNtam; vAyndha maRai fitting vEdham (sacred text); pAdagam thiruppAdagam (divine abode in present day kAnchIpuram); ananthan AdhiSEshan; Aya ivai all these; vaN thuzhAyk kaNNi one who is wearing the beautiful thuLasi garland; thirumAL sErndha where SrIman nArAyaNa gives divine dharSan appropriately; iRai pAdi capitals (places where he has taken residence)

  MUT 62

  2343 விண்ணகரம்வெஃகா விரிதிரைநீர்வேங்கடம் *
  மண்ணகரம்மாமாடவேளுக்கை * மண்ணகத்த
  தென்குடந்தை தேனார்திருவரங்கம்தென்கோட்டி *
  தன்குடங்கைநீரேற்றான்தாழ்வு.
  2343 விண்ணகரம் வெஃகா * விரி திரை நீர் வேங்கடம் *
  மண் நகரம் மா மாட வேளுக்கை ** - மண்ணகத்த
  தென் குடந்தை * தேன் ஆர் திருவரங்கம் தென்கோட்டி *
  தன் குடங்கை நீர் ஏற்றான் தாழ்வு 62
  2343
  viNNagaram veqkā * virithirain^eer vEngadam, *
  maNNakaram māmāda vELukkai, * - maNNakattha
  then_kudanthai * thEnār thiruvarangam then_kOtti, *
  than_kudangai neerERRān thāzvu. 62

  Ragam

  மோஹன

  Thalam

  திரிபுடை

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  2343. The lord who took three feet of land from Mahābali and measured the world after receiving a promise from him with water poured on his hands stays in Thiruvinnagaram, in Thiruvekka surrounded by ocean with rolling waves, in Thiruvenkatam, in Mannakaram, in Thiruvelukkai filled with beautiful palaces, in Thirukkudandai in the south, in sweet Thiruvarangam surrounded with groves dripping with honey and in southern Thirukkottiyur.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  விண்ணகரம் திருவிண்ணகரம்; வெஃகா திருவெக்கா; விரி திரை விரிந்து அலைகளோடு கூடின; நீர் வேங்கடம் நீர்வளமுள்ள திருமலை; மண் பூமியில் இதுவே; நகரம் நகரமெனத்தக்க; மா மாட பெரிய மாடங்களையுடைய; வேளுக்கை திருவேளுக்கை; மண்ணகத்த பூமிக்கு நடுநாயகமான; தென் குடந்தை அழகிய திருக்குடந்தை; தேனார் தேன்வெள்ளம் பாயும்; திருவரங்கம் திருவரங்கம்; தென்கோட்டி தென் திருக்கோட்டியூர்; தன் ஆகியவைகளை தன்; குடங்கை உள்ளங்கையால்; நீர் தான நீர்; ஏற்றான் பெற்ற பெருமான்; தாழ்வு தங்குமிடங்களாம்
  viNNagaram thiruviNNagaram (a divine abode in kumbakONam); vehkA thiruvehkA (a divine abode in kAnchIpuram); viri thirai nIr vEngadam thirumalai where there is plenty of water resource with splashing waves; maNNagaram only this is a city on earth; mA mAdam vELukkai thiruvELukkai (a divine abode in kAnchIpuram) which has huge mansions; maN agaththa then kudandhai the beautiful thirukkudandhai (kumbakONam) which is at the centre of earth; thEn Ar thiruvarangam the divine thiruvarangam town which has flood of honey (inside the surrounding gardens); then kOtti the divine thirukkOttiyUr on the southern side; than kudangai in his palm; nIr ERRAn emperumAn who took water (from mahAbali as symbolic of accepting alms); thAzhvu are the places of residence where emperumAn stays with modesty

  NMT 36

  2417 நாகத்தணைக்குடந்தை வெஃகாதிருவெவ்வுள் *
  நாகத்தணையரங்கம் பேரன்பில் * - நாகத்
  தணைப்பாற்கடல்கிடக்கும் ஆதிநெடுமால் *
  அணைப்பார்கருத்தனாவான்.
  2417 ## நாகத்து அணைக் குடந்தை * வெஃகா திரு எவ்வுள் *
  நாகத்து அணை அரங்கம் பேர் அன்பில் ** - நாகத்து
  அணைப் பாற்கடல் கிடக்கும் * ஆதி நெடுமால் *
  அணைப்பார் கருத்தன் ஆவான் (36)
  2417. ##
  nNāgaththaNaik kudandhai * veqkā thiruvevvuL *
  nNāgaththaNai arangam pEranbil *
  nāgaththaNaip pāRkadal kidakkum * ādhi nedumāl *
  aNaippār karuththan āvān. 36

  Ragam

  அடாணா

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  2417. The ancient Nedumāl lovingly rests on the snake bed in Kudandai, in Thiruvekka, in Thiruyevvul, Thirupper (Koiladi) in Srirangam, in Thiruanbil and on the milky ocean. If devotees embrace him, he will enter their hearts too.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஆதி மூல காரணனான; நெடுமால் பெருமான்; அணைப்பார் பக்தர்களின் உள்ளத்தில்; கருத்தன் ஆவான் பிரவேசிப்பதற்காக; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; குடந்தை திருக்குடந்தையிலும்; வெஃகா திருவெஃகாவிலும்; திரு எவ்வுள் திருவள்ளூரிலும்; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; அரங்கம் திருவரங்கத்திலும்; பேர் திருப்பேர் நகரிலும்; அன்பில் அன்பில் என்னும் திருப்பதியிலும்; நாகத்து அனந்தாழ்வானாகிற; அணை படுக்கையின் மேல்; பாற்கடல் பாற்கடலிலும்; கிடக்கும் பள்ளி கொண்டிருக்கின்றான்
  nAgaththu aNai on top of the mattress of thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan); kudandhai at thirukkudandhai (present day kumbakONam); vehkA at thiruvekka (in kAnchIpuram); thiru evvuL at thiruvevvuLUr (present day thiruvaLLUr); nAgaththaNai on top of the mattress of thiruvananthAzhwAn; arangam at thiruvarangam (SrIrangam); pEr at thiruppEr (dhivyadhEsam kOviladi, near thiruchchi); anbil at thiruvanbil (near thiruchchi); nAgaththu aNai atop AdhiSEshan; pARkadal at thiruppARkadal (milky ocean); Adhi nedumAl sarvESvaran (lord of all) who is the cause for the worlds; kidakkum is reclining; aNaippAr karuththan AvAn in order to enter the hearts of followers

  TEK 1

  2672 ஒருபேருந்தியிருமலர்த்தவிசில் *
  ஒருமுறையயனையீன்றனை * ஒருமுறை
  இருசுடர்மீதினிலியங்கா * மும்மதி
  ளிலங்கையிருகால்வளைய * ஒருசிலை
  யொன்றியஈரெயிற்றழல்வாய்வாளியி *
  னட்டனை * மூவடிநானிலம்வேண்டி *
  முப்புரிநூலொடுமானுரியிலங்கு
  மார்வினின் * இருபிறப்பொருமாணாகி *
  ஒருமுறையீரடிமூவுலகளந்தனை *
  நால்திசைநடுங்கஅஞ்சிறைப்பறவை
  யேறி * நால்வாய்மும்மதத்திருசெவி
  யொருதனிவேழத்தரந்தையை * ஒருநாள்
  இருநீர்மடுவுள் தீர்த்தனை * முத்தீ
  நான்மறைஐவகைவேள்வி * அறுதொழி
  லந்தணர்வணங்குந்தன்மையை * ஐம்புலன்
  அகத்தினுள்செறுத்து * நான்குடனடக்கி
  முக்குணத்திரண்டவையகற்றி * ஒன்றினில்
  ஒன்றிநின்று * ஆங்கிருபிறப்பறுப்போர்
  அறியும்தன்மையை * முக்கண்நால்தோள்
  ஐவாயரவோடு * ஆறுபொதிசடையோன்
  அறிவருந்தன்மைப்பெருமையுள்நின்றனை *
  ஏழுலகெயிற்றினில்கொண்டனை * கூறிய
  அறுசுவைப்பயனுமாயினை * சுடர்விடும்
  ஐம்படையங்கையுளமர்ந்தனை * சுந்தர
  நால்தோள்முந்நீர்வண்ண! * நின்னீரடி
  ஒன்றியமனத்தால் * ஒருமதிமுகத்து
  மங்கையரிருவரும் மலரன * அங்கையின்
  முப்பொழுதும்வருடஅறிதுயிலமர்ந்தனை *
  நெறிமுறைநால்வகைவருணமுமாயினை *
  மேதகும்ஐம்பெரும்பூதமும்நீயே *
  அறுபதம்முரலுங்கூந்தல்காரணம் *
  ஏழ்விடையடங்கச்செற்றனை * அறுவகைச்
  சமயமும்அறிவருநிலையினை * ஐம்பா
  லோதியையாகத்திருத்தினை * அறம்முதல்
  நான்கவையாய்மூர்த்திமூன்றாய் *
  இருவகைப்பயனாய் ஒன்றாய்விரிந்து
  நின்றனை * குன்றாமதுமலர்ச்சோலை
  வண்கொடிப்படப்பை * வருபுனற்பொன்னி
  மாமணியலைக்கும் * செந்நெலொண்கழனித்
  திகழ்வனமுடுத்த * கற்போர்புரிசைக்
  கனகமாளிகை * நிமிர்கொடிவிசும்பில்
  இளம்பிறைதுவக்கும் * செல்வம்மல்குதென்
  திருக்குடந்தை * அந்தணர்மந்திரமொழியுடன்
  வணங்க * ஆடரவமளியிலறிதுயில்
  அமர்ந்தபரம! * நின்னடியிணைபணிவன்
  வருமிடரகலமாற்றோவினையே. (2)
  2672 ## ஒரு பேர் உந்தி இரு மலர்த் தவிசில் *
  ஒருமுறை அயனை ஈன்றனை * ஒரு முறை
  இரு சுடர் மீதினில் இயங்கா * மும் மதிள்
  இலங்கை இரு கால் வளைய * ஒரு சிலை
  ஒன்றிய ஈர் எயிற்று அழல் வாய் வாளியில்-5
  அட்டனை * மூவடி நானிலம் வேண்டி *
  முப்புரி நூலொடு மான் உரி இலங்கு
  மார்வினின் * இரு பிறப்பு ஒரு மாண் ஆகி *
  ஒரு முறை ஈர் அடி மூவுலகு அளந்தனை *
  நால் திசை நடுங்க அம் சிறைப் பறவை-10
  ஏறி * நால் வாய் மும் மதத்து இரு செவி
  ஒரு தனி வேழத்து அரந்தையை * ஒருநாள்
  இரு நீர் மடுவுள் தீர்த்தனை * முத் தீ
  நான்மறை ஐ வகை வேள்வி * அறு தொழில்
  அந்தணர் வணங்கும் தன்மையை * ஐம்புலன்-15
  அகத்தினுள் செறித்து * நான்கு உடன் அடக்கி
  முக் குணத்து இரண்டு அவை அகற்றி * ஒன்றினில்
  ஒன்றி நின்று * ஆங்கு இரு பிறப்பு அறுப்போர்
  அறியும் தன்மையை * முக் கண் நால் தோள்
  ஐ வாய் அரவோடு * ஆறு பொதி சடையோன்-20
  அறிவு அரும் தன்மைப் பெருமையுள் நின்றனை *
  ஏழ் உலகு எயிற்றினில் கொண்டனை * கூறிய
  அறு சுவைப் பயனும் ஆயினை * சுடர்விடும்
  ஐம் படை அங்கையுள் அமர்ந்தனை * சுந்தர
  நால் தோள் முந்நீர் வண்ண * நின் ஈர் அடி-25
  ஒன்றிய மனத்தால் * ஒரு மதி முகத்து
  மங்கையர் இருவரும் மலர் அன * அங்கையின்
  முப்பொழுதும் வருட அறிதுயில் அமர்ந்தனை *
  நெறி முறை நால் வகை வருணமும் ஆயினை *
  மேதகும் ஐம் பெரும் பூதமும் நீயே- * 30
  அறுபதம் முரலும் கூந்தல் காரணம் *
  ஏழ் விடை அடங்கச் செற்றனை * அறு வகைச்
  சமயமும் அறிவு அரு நிலையினை * ஐம்பால்
  ஓதியை ஆகத்து இருத்தினை * அறம் முதல்
  நான்கு அவை ஆய் மூர்த்தி மூன்று ஆய் * -35
  இரு வகைப் பயன் ஆய் ஒன்று ஆய் விரிந்து
  நின்றனை * குன்றா மது மலர்ச் சோலை
  வண் கொடிப் படப்பை * வரு புனல் பொன்னி
  மா மணி அலைக்கும் * செந்நெல் ஒண் கழனித்
  திகழ் வனம் உடுத்த- * கற்போர் புரிசைக் 40
  கனக மாளிகை * நிமிர் கொடி விசும்பில்
  இளம் பிறை துவக்கும் * செல்வம் மல்கு தென்
  திருக் குடந்தை * அந்தணர் மந்திர மொழியுடன்
  வணங்க * ஆடு அரவு அமளியில் அறிதுயில்
  அமர்ந்த பரம * நின் அடி இணை பணிவன்
  வரும் இடர் அகல மாற்றோ வினையே-45
  2672.##
  oru pErunthi irumalarth thavisil, *
  orumuRai ayanai eenRanai, * orumuRai-
  irusudar meethinil iyangā, * mummathiL-
  ilangai irukāl vaLaiya, * orusilai-
  onRiya IreyiRRu azhalvāy vāLiyin-
  attanai, * moovadi nānilam vEndi, *
  muppuri noolodu mānuriyilangu-
  mārvinin, * irupiRappu orumāNāgi, *
  orumuRai eeradi, moovulaku aLandhanai, *

  nāl_thisai nadunga anciRaip paRavai-
  ERi, * nālvāy mummathaththu irusevi-
  oruthani vEzhaththu aranthaiyai, * orun^āL-
  irun^eer maduvuL theertthanai, * mutthee-

  nānmaRai aivagai vELvi, * aRuthozil-
  anthaNar vaNangum thanmaiyai, * aimpulan-
  agatthinuL seRutthu, * nān_gudan adakki-
  mukkuNaththu iraNdavai akaRRi, * onRinil-
  onRi ninRu, * ANGgu iru piRappaRuppOr-

  aRiyum thanmaiyai, * mukkaN nāl_thOL-
  aivāy aravOdu * ARupothi sadaiyOn-
  aRivarum thanmaip perumaiyuL ninRanai, *

  Ezulaku eyiRRinil koNdanai, * kooRiya-
  aRusuvaip payanum Ayinai, * sudarvidum-
  aimpadai angaiyuL amarnthanai, * sunthara-
  nāl_thOL mun^n^eer vaNNa, * nin Iradi-
  onRiya manatthāl, * orumathi mugatthu-
  mangaiyar iruvarum malarana, * angaiyil-
  muppozuthum varuda aRithuyil amarnthanai, *

  neRimuRai nālvagai varuNamum Ayinai, *
  mEthagum aimperum boothamum neeyE, *
  aRupatha_muralum koonthal kāraNam *
  Ezvidai adangac seRRanai, * aRuvagaic-
  samayamum aRivaru nilaiyinai, * aimpāl-
  Othiyai Agath thirutthinai, * aRamudhal-
  nān_gu avaiyāy moortthi moonRāy *
  iruvagaip payanāy onRāy virinthu-

  ninRanai, * kunRā madhumalarc sOlai-
  vaNkodip padappai, * varupunal ponni-
  māmaNi alaikkum, * sen^n^el oN_kazhanith-
  thigazvana muduttha, * kaRpOr purisaik-
  kanaka māLikai, * nimirgodi visumbil-
  iLampiRai thuvakkum, * ## selvam malku then-
  thirukkudanthai, * anthaNar manthira moziyudan-
  vaNanga, * AdaravamaLiyil aRithuyil-
  amarntha parama, * nin adiyiNai paNivan-
  varumidar agala māRRO vinaiyE. (2)

  Ragam

  தேசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  "2672. You created Brahmā on a large lotus on your navel, and you shot your fiery arrows and conquered and burned Lankā surrounded with strong forts around which even the sun and moon cannot move. " "You took the form of a dwarf, a Brahmin bachelor dressed in deerskin, wore a shining string on your chest and went to Mahābali’s sacrifice. You asked the king for three feet of land and measured all the three worlds and the sky with your two feet. " "Gajendra the elephant was caught by a crocodile and you rode on Garudā with beautiful wings, went to the deep pond with abundant water, making all the directions shake, and killed the crocodile and saved the long-trunked Gajendra who dripped with ichor. " "You are worshipped by Vediyars who do five sacrifices with three fires, recite the four Vedās and do six deeds. Your good devotees controlling their five senses and removing desires, pride and egoism from their minds, are rid of the good and bad karmā that cause future births, as they put their minds only on you. You know the nature of those who do not want to be born again. " "You keep in your body the three-eyed Shivā who has four arms, is adorned with a snake, and has the Ganges flowing in his matted hair. He knows your power and worships you who swallowed all the seven worlds and kept them in your stomach. " "You are the six tastes-- sweet, bitter, sour, salty, astringent, pungent. You carry six shining weapons in your hands, have four arms and are colored like the dark ocean. You rest on Adisesha on the ocean. The Earth goddess and Lakshmi who have beautiful moon-like faces stay near your feet at all times of the day and caress them. " "You are the four Varnas, and the five elements–sky, fire, ocean, wind, and earth. You fought and conquered the seven bulls to marry Nappinnai whose hair swarms with six-legged bees and lovely-haired Lakshmi stays on your chest. All the six religions do not know who you are. " "You are the four things–dharma, wealth, pleasure and Mokshā, and the three gods Shivā, Brahmā and Vishnu, and you, the giver of the results of good and bad karmā, are the unique god of rich Thirukkudandai in the south surrounded by flourishing vines and groves where flowers always bloom dripping with honey. The Kaveri river flows there with its abundant water, bringing precious jewels and leaving them on its banks, and good paddy flourishes there in beautiful fields. You are the god of Thirukkudandai where the flags on the golden places fly in the sky and touch the young crescent moon and Vediyars worship you reciting mantras. O highest lord, you rest on Adisesha, the snake bed on the ocean and you know all things. I bow to your feet. Remove the results of my karmā and my troubles. "

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஒரு பேர் மிக்க பெருமை பொருந்திய; உந்தி நாபியிலுண்டான; இரு மலர் பெரிய தாமரைப் பூவாகிய; தவிசில் ஆசனத்தின் மீது; ஒரு முறை ஒரு முறை; அயனை ஈன்றனை பிரமனை படைத்தருளினாய்; ஒருமுறை ராமனாய் அவதரித்த ஒரு காலத்தில்; இரு சுடர் சந்திர ஸூர்யர்கள்; மீதினில் இயங்கா ஆகாசத்தில் நடை ஆடமுடியாத; மும் நீர் மலை வனம் ஆகிய மூன்று; மதிள் கோட்டைகளை உடைய; இலங்கை இலங்கையை; இரு கால் வளைய அழகிய நுனி வளைந்த; ஒரு சிலை ஒப்பற்ற வில்லில்; ஒன்றிய பொருந்திய; ஈர் எயிற்று இரண்டு பற்களையுடைய; அழல் வாய் நெருப்பைக்கக்கும் வாயையுடைய; வாளியின் அம்பினால்; அட்டனை அழித்தாய்; ஒரு முறை ஒரு முறை; முப்புரி நூலொடு பூணூலோடு; மான் உரி இலங்கு மான் தோல் தரித்த; மார்வினில் மார்பையுடைய; இரு பிறப்பு இரு பிறப்பையுடைய; ஒரு மாண் ஆகி ஒரு பிரம்மசாரியாகி; மூவடி நானிலம் மகாபலியிடம் மூவடி மண்; வேண்டி ஈரடி யாசித்து இரண்டு அடிகளால்; மூ உலகு மூன்று உலகங்களையும்; அளந்தனை அளந்து கொண்டாய்; ஒரு நாள் ஒரு நாள்; அம் சிறை அழகிய சிறகுகள் உடைய; பறவை ஏறி கருடன் மீது ஏறி; இரு நீர் ஆழமான நீரையுடைய; மடுவுள் மடுவின் கரையில் சென்று; நால் திசை எங்குமுள்ள ஜனங்களும்; நடுங்க நடுங்க; நால் வாய் தொங்கும் துதிக்கையும்; மும் மதத்து மதநீர்ப் பெருக்கும்; இரு செவி இரு காதுகளுடன் கூடின யானையின்; ஒரு தனி வேழத்து ஒப்பற்ற கஜேந்திரனின்; அரந்தையை துக்கத்தை; தீர்த்தனை போக்கி அருளினாய்; முத்தீ மூவகை அக்நிகளையும்; நான் மறை நால்வகை வேதங்களையும்; ஐவகை வேள்வி ஐவகை யாகங்களையும்; அறு ஆறுவகை; தொழில் கருமங்களையும் உடையவரான; அந்தணர் அந்தணர்களால்; வணங்கும் வணங்கப்படும்; தன்மையை தெய்வமாய் நின்றாய்; ஐம்புலன் ஐம்புலன்களை; அகத்தினுள் செறுத்து மனதுள்ளே அடக்கி; நான்கு உண்ணுதல் உறங்குதல் அஞ்சுதல் புணர்தல்; உடன் அடக்கி ஆகிய நான்கையும் தவிர்த்து; முக் குணத்து ஸத்வ ரஜஸ் தமஸ் மூன்று குணங்களில்; இரண்டு அவை ரஜஸ் தமஸ் இரண்டையும்; அகற்றி விலக்கி; ஒன்றினில் ஸத்வகுணம் ஒன்றிலேயே; ஒன்றி நின்று பொருந்தியிருந்து; ஆங்கு இரு பிறப்பு அதன் பலனாக பிறவித்துயர்; அறுப்போர் போக்கவல்ல ஞானிகளால்; அறியும் தன்மையை அறியத்தக்கவன் நீயே; முக்கண் மூன்று கண்களையும்; நால் தோள் நான்கு தோள்களையும்; ஐ வாய் ஐந்து வாயையுமுடைய; அரவோடு பாம்பையும்; ஆறு பொதி முடியில் கங்கையையும்; சடையோன் ஜடையையும் உடைய ருத்ரனாலும்; அறிவு அரும் தன்மை அறியமுடியாத; பெருமையுள் பெருமையுடையவனாக; நின்றனை இருக்கிறாய் நீ; ஏழ் உலகு ஏழு உலகங்களையும்; எயிற்றினில் வராகமாக அவதரித்து கூரிய பற்களில்; கொண்டனை எடுத்து வந்தாய்; அறு சுவை இனிப்பு காரம் கசப்பு புளிப்பு துவர்ப்பு உப்பு; கூறிய பயனும் ஆயினை ஆகியவற்றின் பயனும் நீயே; அங்கையுள் அழகிய கையில்; சுடர் விடும் ஒளி விடும்; ஐம் படை பஞ்சாயுதங்களையும்; அமர்ந்தனை பொருந்தப்பெற்றாய்; சுந்தர நால் அழகிய நான்கு; தோள் தோள்களையுடைய; முந்நீர் வண்ண! கடல் நிறவண்ணனே! எம்பெருமானே!; நின் ஈரடி உன் இரண்டு திருவடிகளையும்; ஒன்றிய மனத்தால் ஆழ்ந்த அன்புடன்; ஒரு மதி முகத்து சந்திரன் போன்ற முகத்தையுடைய; மங்கையர் இருவரும் திருமகளும் மண்மகளும் இருவரும்; மலர் அன அங்கையில் மலர் போன்ற அழகிய கைகளாலே; முப்பொழுதும் வருட எப்பொழுதும் வருட; அறிதுயில் அமர்ந்தனை யோக நித்திரையில் உள்ளாய்; நெறி முறை சாஸ்திர முறைப்படி உள்ள; நால் வகை வருணமும் நான்கு வகை ஜாதிகளுக்கும்; ஆயினை தலைவன் நீயே; மேதகும் ஆன்மாக்கள் பொருந்தும்படியான; ஐம் பெரும் பூதமும் நீயே! பஞ்ச பூதங்களும் நீயே; அறுபதம் ஆறு கால்களையுடைய வண்டுகள்; முரலும் முரலும்; கூந்தல் கூந்தலையுடைய; காரணம் நப்பின்னையின் பொருட்டு; ஏழ் விடை ஏழு எருதுகளை; அடங்கச் செற்றனை அடக்கி நெறித்தாய்; அறு வகைச் சமயமும் ஆறு வகை சமயத்தாராலும்; அறிவு அரு அறிந்துகொள்ள முடியாத; நிலையினை நிலைமையையுடையவன் நீ; ஐம்பால் மென்மை குளிர்த்தி நறுமணம் கருமை நீண்டிருத்தல்; ஓதியை என்னும் ஐந்து வகை கூந்தலையுடைய பிராட்டியை; ஆகத்து இருத்தினை உன் மார்பில் தரித்தாய்; அறம் முதல் அறம் பொருள் இன்பம் வீடு என்னும்; நான்கு அவை ஆய் நான்கையும் தருபவன் நீயே; மூர்த்தி பிரமன் விஷ்ணு சிவன்; மூன்று ஆய் ஆகிய மும்மூர்த்திகளாயும்; இரு வகை சுகம் துக்கம் ஆகிய இரண்டு; பயன் ஆய் பயன்களாயும்; ஒன்று ஆய் நீ ஒருவனாகவே; விரிந்து நின்றனை வியாபித்து நின்றாய்; குன்றா மது நிறைந்த தேனையுடைய; மலர் மலர்கள் நிறைந்த; சோலை சோலைகளையுடைய; தென் திருக்குடந்தை தென் திருக்குடந்தையில்; வண்கொடி வெற்றிலை; படப்பை தோட்டங்களும் உள்ளன; வரு புனல் நீர் நிறைந்த; பொன்னி காவிரி ஆறு; மாமணி மணிகளையும் ரத்தினங்களையும்; அலைக்கும் கொழித்தபடி; செந்நெல் நெல் வயல்களிலும்; ஒண் அழகிய; கழனி கழனிகளிலும் கொண்டு சேர்க்கின்றன; திகழ் ஊரின் நாற்புறங்களிலும்; வனம் உடுத்த காடுகள் உள்ளன; கற்போர் புரிசை ஞானிகளின் நகரமாக உள்ளது; கனக மாளிகை பொன்மயமான மாளிகைகளிலிருந்து; நிமிர் கொடி விசும்பில் நிமிர்ந்த கொடிகள் ஆகாசத்தில்; இளம் பிறை துவக்கும் இளம் சந்திரனை தொடுமளவும்; செல்வம் மல்கு செல்வம் மிகுந்ததாகவுமான; தென் திருக்குடந்தையில் தென் திருக்குடந்தையிலே; அந்தணர் மந்திர அந்தணர்கள் வேதம் ஓதியபடி; மொழியுடன் வணங்க வணங்கும் பெருமையுடைய; ஆடு அரவு படத்துடன் கூடின ஆதிசேஷனான; அமளியில் படுக்கையில்; அறி துயில் சயனித்திருக்கும்; அமர்ந்த பரம! பெருமானே!; நின் அடியிணை உன் திருவடிகளை; பணிவன் வணங்குகிறேன்; வரும் இடர் வினையே ஸம்ஸாரத் துன்பங்களை; அகல மாற்றோ போக்கி அருளவேண்டும்
  iru (from the) big; thavisil seat (also petals of the flower); undhi (that is your) divine nAbhi (navel); malar (which is like a lotus) flower; pEr (that is having the) greatness (of); oru having no equals,; oru muRai at one time (during creation); InRanai you created; ayanai brahmA; iru sudar moon and sun; mIdhinil iyangA would not span above; ilangai lankApuri; oru muRai even once (due to fear); mum madhiL (lankA) that is covered by three kinds of protection, by water, mountain, and forest,; attanai (you) burned and destroyed (such lankA),; oru silai (using your) unparalleled bow (sArngam); iru kAl vaLaiya with its two ends curved,; vALiyin using the arrows; onRiya Ir eyiRu that are fit into the bow, and having 2 teeth; azhal vAi and which have got the mouth that spits fire.; oru muRai once upon a time; muppuri nUlodu with pUNUl (yagyOpavItham) and; mAn uri deer skin; ilangu mArvinil adorned in your chest,; iru piRappu oru mAN Agi as unparalleled Brahmin bachelor; vENdi (you) begged for; mU adi three steps of land; nAnilam in this earth that has four kinds of areas,; aLandhanai (and) you spanned; mU ulagu the three worlds; Ir adi with (your) two divine feet.; oru nAL once upon a time; nAl thisai nadunga (got an anger such that) people in all four directions were scared; am siRai paRavai ERi (and you) got onto the garudan who has got beautiful feathers; iru nIr maduvuL (and went to the shore of) the pond having deep waters; thIrththanai and removed; arandhaiyai the suffering of; nAl vAi the one having a hanging mouth; mummadham which lets out madha (intoxicated) water out of three places; iru sevi and which has got two ears,; oru thani vEzhaththu that is the unparalleled elephant gajEndhran who was alone.; andhaNar vaNangum thanmaiyai (you are of the nature who is) prayed by the brAhmaNas using; muththI three types of agni (fire), and; nAl maRai four types of vEdhas, and; aivagai vELvi five types of yagyas (rituals), and; aRu thozhil six types of karmas.; aimpulan agaththinuL seRuththu (without letting roam around onto other bad influences outside) they control the five senses to stay inside; nAngu udan adakki eating, sleeping, fearing, enjoying other pleasures are the four things they nullify; mukkuNaththu out of the three characteristics, sathvam, rajas, and thamas; agaRRi they avoid; iraNdu avai rajas and thamas; onRi ninRu and stay involved; onRinil only in sathva guNam;; Angu by such a bhakthi yOgam; iru piRappu aRuppOr upAsakars (worshipers/followers who use their own efforts) avoid two types of births,; aRiyum thanmaiyai You are of such a nature that they can reach You (by their own efforts as the means).; mukkaN (rudhran who is) having three eyes; nAl thOL four shoulders; aivAi aravOdu having the snake which has got five mouths; ARu podhi sadaiyOn and having river gangA in the plaits of his hair; aRivu aru cannot know you; thanmai you are of that nature; perumaiyuL ninRanai you are having such a greatness; eyiRRinil koNdanai (by srI varaham) lifted into your trunk (dhantham); Ezhulagu all the worlds; kURiya aRu suvaip payanum Ayinai six types of tastes (mentioned in the sAsthras) is You who is all such tastes for me.; am kaiyuL In your beautiful divine hands; amarndhanai you hold; sudar vidum ai padai the five weapons that are bright;; sundhara nAl thOL having four beautiful shoulders; munnIr vaNNa Oh emperumAn, having the beauty like an ocean.; oru madhi mugaththu mangaiyar iruvarum the two pirAttis, srIdhEvi and bHUdhEvi (thirumadanthai, maNmadanthai) with unparalleled divine face like the moon,; onRiya manaththAl (with their) mind immersed in; nin Ir adi your two divine feet; muppozhudhum (they) always; varuda press/caress (your divine feet); malar ena am kaiyin using their beautiful hands that can be said as flowers; aRi thuyil amarndhanai while you are immersed in meditating sleep (yOga nidhrA).; nAl vagai varuNamum Ayinai You control all four varNas (category of births); neRi muRai who conduct themselves according to sAsthra; mE thagum ai perum pUthamum nIyE You are the antharyAmi of all the five elements (bhUthams) into which AthmAs can enter into and get set into them.; aRupadham muralum kUndhal kAraNam For nappinnai pirAtti to whose hair the bees (six legs) come buzzing (for enjoying the honey),; Ezh vidai the seven bulls; adanga cheRRanai (which you) crushed them together; aRu vagai chamayamum Six type of other philosophies; aRivu aru cannot know/understand; nilaiyinai You; such is your nature;; aimpAl Odhiyai pirAtti whose hair is identification of five ways of hair;; Agaththu iruththinai have placed her in your divine chest.; aRam mudhal nAngu avai Ay You are the one who grants the four goals aRam (dharma), poruL (things/wealth), inbam (pleasure), vIdu (srIvaikuNtam); mUrthy mUnRu Ay as antharyAmi for the three mUrthys; iru vagai payan Ay You are the one who creates happiness and sadness (based on karmAs); onRu Ai virindhu ninRanai just the self (in the beginning), and then expanded as the whole world.; kunRA madhu having unlimited honey; malar chOlai (from the) groves full of flowers,; vaN kodi padappai and with gardens having beautiful creepers,; ponni with cAuvEry river; varu punal always having proliferating water,; mA maNi and the best gems; alaikkum great in number thrown by its waves,; sennel oN kazhani having fields that are beautified by rice of yellowish hue,; thigazh vanam uduththa surrounded in all the four sides by wilderness / grove / forest,; kaRpOr purisai town inhabited by the learned,; kanakam mALigai nimir kodi flags fluttering upward from the golden palaces/mansions; visumbil in the sky; thuvakkum touching/caressing; iLa piRai the young moon,; selvam malgu (it is the) wealthy and; then thiru kudanthai beautiful thiruk kudanthai,; Adu aravu amaLiyil (where you are leaning) in the bed of Adhi sEshan with its open hood; aRi thuyil amarndha and involved in doing yOga nidhrai (meditating sleep),; anthaNar (that is suitable for) brAhmaNas; manthiram mozhiyudan vaNanga to recite vEdha sukthas;; parama hey paramEshwara!; nin adi iNai paNivan am surrendering to your two divine feet; varum idar agala for the removal of hurdles that may come in the way (of reaching You);; mARRu vinai please remove those hurdles by your mercy.; kudanthai In thirukkudanthai; sUzhum that is surrounded; ponni by kAvEri; thAmarai koNda thadam and by the ponds having lotuses; thaN pU full of cool/nice/pleasant flowers; malarndha that have blossomed,; paLLi koNdAn ArAvamudhAzhvAr is lying down; padam koNda pAmbu aNai in the bed that is thiruvananthAzhwAn (Adhi sEshan) who has opened his hood,; vidam koNda who is having venom; veN pal and white teeth,; karum thuththi dark dots (in the hood); sem kaN and reddish eyes,; thazhal umizh vAi and with mouth spitting fire;; thiru pAdhangaLE (such ArAvamudhAzhvAr’s) beautiful divine feet (only); enRum iNangik kidappana is always felt in; nenjaththu (thirumangai AzhwAr’s) heart; idam koNda (heart that is) wide and deep

  STM 34

  2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
  சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
  லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
  பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
  பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
  ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
  2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
  சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
  ஊரகமே பேரகமே *
  பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
  பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
  ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
  ## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
  cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

  lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
  pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

  pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
  ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

  Simple Translation

  2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
  nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

  PTM 17.60

  2772 தாமரைமேல்
  மின்னிடையாள்நாயகனை விண்ணகருள்பொன்மலையை *
  பொன்னிமணிகொழிக்கும் பூங்குடந்தைப்போர் விடையை *
  தென்னன்குறுங்குடியுள் செம்பவளக்குன்றினை *
  மன்னியதண் சேறை வள்ளலை * -
  2772 தாமரைமேல்
  மின் இடையாள் நாயகனை விண் நகருள் பொன் மலையை *
  பொன்னி மணி கொழிக்கும் பூங் குடந்தைப் போர் விடையை *
  தென்னன் குறுங்குடியுள் செம் பவளக் குன்றினை *
  மன்னிய தண் சேறை வள்ளலை 62
  thāmaraimEl-
  minnidaiyāL nāyaganai viNNagaruL ponmalaiyai, *
  ponni maNikozhikkum poongudandhaip pOrvidaiyai, *
  thennan kuRungudiyuL sempavaLak kunRinai, *
  manniya thaNsERai vaLLalai,(62)

  Ragam

  நாதநாமக்ரியை

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Simple Translation

  2772. “He, the beloved of the goddess with a lighting-like waist, fights in the war like a bull. He stays on the golden mountain of Thiruvinnagar and he is the god of the flourishing Kudandai where the Ponni river brings jewel and leaves them on its banks. Majestic as a red coral hill, he is the god of Thirukkkurungudi in the Pandiyan country. He is the generous god of Thiruthancherai. (62)

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தாமரைமேல் தாமரைப்பூவில் பிறந்தவளும்; மின் மின்னல் போன்ற; இடையாள் இடையுடையளுமான; நாயகனை பிராட்டிக்கு நாயகனும்; விண் நகருள் திருவிண்ணகரில்; பொன் பொன்; மலையை மலை போல் இருப்பவனும்; பொன்னி காவேரி நதி; மணி ரத்னங்களைக் கொண்டு; கொழிக்கும் தள்ளுமிடமான; பூங் குடந்தை அழகிய திருக்குடந்தையில்; போர் விடையை காளை போன்ற செருக்குடையவனும்; தென்னன் தென் திசையிலுள்ள; குறுங்குடியுள் திருக்குறுங்குடியிலே; செம்பவள சிவந்த பவழ; குன்றினை மலைபோல் இருப்பவனும்; மன்னிய தண் சேறை குளிர்ந்த திருச்சேறையில்; வள்ளலை இருக்கும் வள்ளலும்
  thAmarai mEl min idaiyAL nAyaganai the consort of pirAtti who was born on a lotus and who has a waist similar to lightning.; viNNagaruL ponmalaiyai one who is shining like a golden mountain at thiruviNNagar.; ponni maNi kozhikkum pUngudandhai pOrvidaiyai one who is reclining like a bull which has got tired after waging a war, at thirukkudandhai, where the river kAviri brings precious gems; then nan kuRungudiyuL sembavaLam kunRinai one who is shining like a reddish coral like mountain at thirukkuRungudi which is a distinguished divine abode in the southern direction; thaN sERai manniya vaLLalai the supremely generous entity who has fittingly taken residence in the cool thiruchchERai.

  TVM 5.8.1

  3310 ஆராவமுதே! அடியேனுடலம் நின்பாலன்பாயே *
  நீராயலைந்துகரைய உருக்குகின்றநெடுமாலே! *
  சீரார்செந்நெல்கவரிவீசும் செழுநீர்த்திருகுடந்தை *
  ஏரார்கோலந்திகழக்கிடந்தாய்! கண்டேன் எம்மானே! (2)
  3310 ## ஆரா அமுதே அடியேன் உடலம் * நின்பால் அன்பாயே *
  நீராய் அலைந்து கரைய * உருக்குகின்ற நெடுமாலே **
  சீர் ஆர் செந்நெல் கவரி வீசும் * செழு நீர்த் திருக்குடந்தை *
  ஏர் ஆர் கோலம் திகழக் கிடந்தாய்! * கண்டேன் எம்மானே * (1)
  3310. ##
  ārā amuthE! adiyEn utalam * ninpāl anpāyE *
  neerāy alaindhu karaiya * urukkukinRa nedumālE *
  seerār senNnNel kavari veesum * sezhunNeerth thirukkutandhai *
  Erār kOlam thigazhak kitandhāy! * kaNtEn emmānE! * . (2) 5.8.1

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  Oh, inexhaustible Nectar, Your captivating form mesmerizes me and melts my being. In Tirukkuṭantai, the lush land with its invigorating climate, abundant paddy fields, and ample water, I have beheld You reclining, my Lord, surpassing all sweetness.

  Explanatory Notes

  (i) This decad which opens by addressing the Lord as ‘non-satiate Nectar’, has always had a special fascination for the great Ācāryas of yore. The Supreme Lord is an inexhaustible fountain of bliss and it was but meet that Nammāḻvār addressed the Lord at Tirukkuṭantai as above. All the same, this appellation sounded unique unto one Lōkaśāraṅga mahāmuni who lived in North + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  ஆரா எவ்வளவு அநுபவித்தாலும் திருப்தி பிறவாத; அமுதே! அமுதமாகிய; எம்மானே! எம்பெருமானே!; அடியேன் உடலம் அடியேனுடைய சரீரமானது; நின்பால் உன் விஷயத்தில்; அன்பாயே அன்பு தானே வடிவெடுத்து; நீராய் தண்ணீராகி; அலைந்து ஒரு நிலையில் நில்லாமல்; கரைய கரையும்படியாக; உருக்குகின்ற உருக்குகின்ற; நெடுமாலே! எம்பெருமானே!; சீரார் சிறப்புப் பொருந்திய; செந்நெல் செந்நெற்பயிர்கள்; கவரி வீசும் சாமரம்போல் வீசுகின்ற; செழுநீர் செழுமையான நீரையுடைய; திருக்குடந்தை திருக்குடந்தையில்; ஏரார் அழகு பொருந்திய; கோலம் ஒப்பனை விளங்க; திகழக் கிடந்தாய்! சயனித்திருப்பவனே!; கண்டேன் கண்களால் கண்டு அநுபவிக்கப்பெற்றேன்
  amudhE being eternally enjoyable; adiyEn my (me who were captivated by such enjoyability); udalam body; ninpAl towards you; anbAyE having love as the mood/form; nIrAy losing firmness to become watery; alaindhu agitated (and not being steady); karaiya to dissolve; urukkuginRa making it melt; nedumAlE Oh one who is having infinitely enjoyable greatness!; sIr by weight; Ar abundance; sennel paddy crops; kavari vIsum appearing like fans swaying; sezhu rich; nIr having water; thirukkudandhai in thirukkudandhai; Er beauty; Ar abundance; kOlam decoration; thigazha shining; kidandhAy resting;; kaNdEn enjoyed by seeing with my own eyes.; emmAnE being my lord (to have my activities at your disposal); en for me to acquire sathva guNam (goodness)

  TVM 5.8.2

  3311 எம்மானே! என்வெள்ளைமூர்த்தி! என்னையாள்வானே! *
  எம்மாவுருவும்வேண்டுமாற்றால் ஆவாய்! எழிலேறே! *
  செம்மாகமலம்செழுநீர்மிசைக்கண்மலரும் திருக்குடந்தை *
  அம்மாமலர்க்கண்வளர்கின்றானே! என்நான் செய்கேனே?!
  3311 எம்மானே! என் வெள்ளை மூர்த்தி * என்னை ஆள்வானே *
  எம் மா உருவும் வேண்டும் ஆற்றால் * ஆவாய் எழில் ஏறே **
  செம் மா கமலம் செழு நீர்மிசைக்கண் மலரும் * திருக்குடந்தை *
  அம் மா மலர்க்கண் வளர்கின்றானே * என் நான் செய்கேனே * (2)
  3311
  emmāNnE! en veLLai moorththi! * ennai āLvānE *
  emmā uruvum vENtum āRRāl * āvāy ezhilERE *
  semmā kamalam sezhunNeer misaikkaNmalarum * thirukkutandhai *
  ammā malarkkaN vaLarginRānE! * ennNān seykEnE! * . 5.8.2

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  You, the faultless One, made me Your servant, oh, delightful Lord, assuming any form as You wish. In Tirukkuṭantai, large red lotus flowers bloom everywhere, yet You lie with Your lotus eyes closed. How can I bear this?

  Explanatory Notes

  The Āzhvār sees the red lotus flowers in full bloom in the ponds of Tirukkuṭantai. But the lotus-eyed Lord doesn’t open His eyes yet and greet the Āzhvār with sweet glances. This is more than the Āzhvār can bear. The Saint would expect quite a lot of favours from the Lord besides those already heaped on him. Although the Lord, in His iconic Form, does not, as a rule, open + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  எம்மானே! எனக்கு ஸ்வாமியானவனே!; என் வெள்ளை பரிசுத்தமான வடிவுடைய; மூர்த்தி! பெருமானே!; என்னை ஆள்வானே என்னை அடிமை கொண்டவனே!; எம்மா எத்தனை பெருமை பொருந்திய; உருவும் உருவங்களையும் அவதாரங்களையும்; வேண்டும் அடியார்களை காக்க உன் விருப்பப்படி; ஆற்றால் ஆவாய் மேற்கொள்கின்றவனே!; எழில் ஏறே அழகிய காளை போன்றவனே!; செம்மா கமலம் சிவந்த பெரிய தாமரைகள்; செழுநீர் மிசைக் கண் செழுமை பொருந்திய நீரில்; மலரும் திருக்குடந்தை மலரும் திருக்குடந்தையில்; அம்மா மலர்க் கண் தாமரை போன்ற கண்களை; வளர்கின்றானே! மூடிக்கொண்டு உறங்குபவனே!; என் நான் செய்கேனே? உன் அழகு கண்டு எவ்வளவு அநுபவித்தாலும் திருப்தி பிறவாத நான் என் செய்வேன்
  veLLai very pure; mUrththi having a form; ennai to ensure that I don-t lose my existence; ALvAnE one who lets me enjoy him; e in all species (such as dhEva (celestial), manushya (human), thiryak (animal) and sthAvara (plant), for the sake of his devotees); mA great; uruvum incarnations; vENdum ARRAl out of desire; AvAy one who assumes; ezhil with the beauty in those forms, capturing the hearts as said in -pumsAm dhrushti chiththApahAriNAm-; ERE appears majestic; sem reddish; mA big; kamalam lotus flowers; sezhu abundance; nIrmisai on the water; kaN everywhere; malarum blossoming; thirukkudandhai in thirukkudandhai; a that; mA distinguished; malar lotus flower like; kaN divine eyes; vaLargiNrAnE oh one who is resting [with your closed eyes]!; nAn I; en what; seygEn shall I do?; nAn I (who have no control over my doership); en what activity

  TVM 5.8.3

  3312 என்நான்செய்கேன்? யாரேகளைகண்? என்னையென் செய்கின்றாய்? *
  உன்னாலல்லால்யாவராலும் ஒன்றும்குறைவேண்டேன் *
  கன்னார்மதிள்சூழ்குடந்தைக்கிடந்தாய்! அடியேனரு வாணாள் *
  சென்னாளெந்நாள்? அந்நாள் உன்தாள்பிடித்தே செலக்காணே.
  3312 என் நான் செய்கேன்? * யாரே களைகண்? * என்னை என் செய்கின்றாய்? *
  உன்னால் அல்லால் யாவராலும் * ஒன்றும் குறை வேண்டேன் **
  கன் ஆர் மதிள் சூழ் குடந்தைக் கிடந்தாய் * அடியேன் அரு வாழ்நாள் *
  செல் நாள் எந் நாள்? அந் நாள் * உன தாள் பிடித்தே செலக்காணே (3)
  3312
  ennNān seykEn! yārE kaLaikaN? * ennai en seykinRāy? *
  unnāl allāl yāvarālum * onRum kuRai vENtEn *
  kannār mathiLsoozh kutandhaik kitandhāy! * adiyEn aruvāNāL *
  sennāL enNnNāL?anNnNāL * uNnadhāL pitiththE selakkāNE * . 5.8.3

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Reference Scriptures

  BG. 9-34, 18-66

  Divya Desam

  Simple Translation

  Oh, Lord, who rests in Kuṭantai, surrounded by skillfully crafted walls, what can I do and who shall be my protector? What plans do You have for me? I desire nothing but to cling to Your feet for as long as I live.

  Explanatory Notes

  Finding the Lord unmoved by his ardent entreaties, the Āzhvār apprehends that the Lord expects him to fall back on other means and, therefore, puts the Lord the triple questions spelt out in lines 2 and 3 of this stanza. In essence, the Āzhvār asks the Lord whether He expects him to fend for himself or run after some one else seeking protection, or He would do the job + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  நான் அடியேன் உன் திருவடிகளைப் பெற; என் செய்கேன்? என்ன செய்வேன்?; யாரே களைகண்? என்னைக் காப்பார் யார்?; என்னை என்னை என்ன; என்செய்கின்றாய்? செய்வதாக நினைத்திருக்கிறாய்?; உன்னால் அல்லால் உன்னைத் தவிர்த்து; யாவராலும் வேறு எவெராலும்; ஒன்றும் குறை ஒரு உபாயத்தையும்; வேண்டேன் வேண்டேன்; கன் ஆர் வேலைப்பாடு அமைந்த; மதிள்சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; கிடந்தாய்! சயனித்திருப்பவனே!; அடியேன் அரு அடியேனுடைய ஆத்மா; வாழ்நாள் வாழும் நாட்கள்; செல் நாள் கழிகின்ற நாட்கள்; எந்நாள் எத்தனை நாளோ; அந்நாள் அந்த நாள்களெல்லாம்; உன் தாள் உன் திருவடிகளை; பிடித்தே பற்றிக் கொண்டே; செலக் காணே நடக்கும்படி அருள வேண்டும்
  seygEn shall do;; kaLaikaN protector; yAr who?; ennai me (who am incapable); en seyginRAy what are you planning to do? (are you planning to engage me in difficult upAyams (means)? or are you considering to accept responsibility for me?); unnAl allAl other than you (who are protector of all, apt and capable); yAvarAlum anyone else (who is not a protector, inapt and incapable); onRu anything; kuRaiyum desire; vENdEn I will not pray;; kan firmness; Ar abundant; madhiL fort; sUzh surrounded; kudandhai in thirukkudandhai; kidandhAy Oh one who is mercifully resting!; adiyEn I who am your servitor; aru AthmA; vAzh uplifting; nAL time; sel happening; nAL day; e how many; nAL days; annAL those days; una your; thAL divine feet; pidiththE holding on; sela to be; kAN kindly see to it.; sela to go further; kANgiRpAr those who have the ability to see

  TVM 5.8.4

  3313 செலக்காண்கிற்பார்காணுமளவும் செல்லும்கீர்த்தியாய்! *
  உலப்பிலானே! எல்லாவுலகுமுடையஒருமூர்த்தி! *
  நலத்தால்மிக்கார்குடந்தைக்கிடந்தாய்! உன்னைக் காண்பான்நான்
  அலப்பாய் * ஆகாசத்தைநோக்கி அழுவன்தொழுவனே.
  3313 செலக் காண்கிற்பார் காணும் அளவும் * செல்லும் கீர்த்தியாய் *
  உலப்பு இலானே எல்லா உலகும் உடைய * ஒரு மூர்த்தி **
  நலத்தால் மிக்கார் குடந்தைக் கிடந்தாய் * உன்னைக் காண்பான் நான்
  அலப்பு ஆய் * ஆகாசத்தை நோக்கி அழுவன் தொழுவனே * (4)
  3313
  selakkāN kiRpār kāNum aLavum * sellum keerththiyāy *
  ulappilānE! ellāvulagum utaiya * oru moorththi *
  nalaththāl mikkār kutandhaik kitandhāy! * unnaik kāNpān _nān-
  alappāy * āgāsaththai nOkki * azhuvan thozhuvanE * . 5.8.4

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Reference Scriptures

  BG. 9-30

  Divya Desam

  Simple Translation

  You, unmatched Lord of all realms, possess auspicious qualities that reach beyond sight and comprehension. To gaze upon You lying in Kuṭantai, where devout souls reside, I raise my eyes to the heavens, shedding tears, and bowing in reverence.

  Explanatory Notes

  The Āzhvār does not seek out the Lord in spiritual world or in the Milky-ocean but the One in nearby Tirukkuṭantai. Seeing the Lord connotes not merely seeing His Form, as others do, but conversing with and embracing Him. The Āzhvār is gazing at the sky, hoping that the Lord would drop down, from above, as He did, to rescue Gajendra, the elephant in distress. The Āzhvār weeps like a child and worships like elders.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  செலக் காண்கிற்பார் மேன்மேலும் காணவல்லவர்கள்; காணும் அளவும் காணும் அளவும் அதற்கும்; செல்லும் அப்பாலும் போகும்படியான; கீர்த்தியாய்! கீர்த்தியை உடையவனே!; உலப்பு இலானே! முடிவு இல்லாதவனே!; எல்லா உலகும் எல்லா உலகங்களையும்; உடைய ஒரு மூர்த்தி உடைய ஒப்பற்ற மூர்த்தியே!; நலத்தா மிக்கார் பக்தி மிகுந்தவர்கள் வாழும்; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; கிடந்தாய்! கண்வளர்பவனே!; உன்னை காண்பான் நான் உன்னை காண; அலப்பு ஆய் அலைந்து திரிந்து; ஆகாசத்தை நோக்கி ஆகாசத்தை நோக்கி; அழுவன் அழுவதும்; தொழுவன் தொழுவதுமாக இருக்கிறேன்
  kANum aLavum as far as they can see; sellum having greatness of going beyond the reach; kIrththiyAy one who is having qualities, wealth etc; ulappu end; ilAnE one without having; ellA ulagum all of the world; udaiya having at his service; oru distinguished; mUrththi having a form, which is the goal; nalaththAr mikkAr of those who have great love towards you; kudandhai in thirukkudandhai; kidandhAy Oh one who is resting (for their enjoyment)!; unnai you (who is greater than all, yet easily accessible for all); nAn I (who am very determined); kANbAn to see and enjoy as desired; alappAy grieved; AkAsaththai the sky (from where you can descend); nOkki looking at; azhuvan crying out like those who have great devotion; thozhuvan worshipping you (like those who have surrendered to you).; azhuvan (due to being bewildered) cry; thozhuvan (due to having clarity) worship

  TVM 5.8.5

  3314 அழுவன்தொழுவன்ஆடிக்காண்பன் பாடியலற்றுவன் *
  தழுவல்வினையால்பக்கம்நோக்கி நாணிக்கவிழ்ந்திருப்பன் *
  செழுவொண்பழனக்குடந்தைக்கிடந்தாய்! செந்தாமரைக்கண்ணா! *
  தொழுவனேனைஉனதாள் சேரும்வகையேசூழ்கண்டாய்.
  3314 அழுவன் தொழுவன் ஆடிக் காண்பன் * பாடி அலற்றுவன் *
  தழு வல்வினையால் பக்கம் நோக்கி * நாணிக் கவிழ்ந்திருப்பன் **
  செழு ஒண் பழனக் குடந்தைக் கிடந்தாய் * செந்தாமரைக் கண்ணா *
  தொழுவனேனை உன தாள் * சேரும் வகையே சூழ்கண்டாய் (5)
  3314
  azhuvan thozhuvan ādik kāNpan * pādi alaRRuvan *
  thazhuval vinaiyāl pakkam nOkki * nāNik kavizhndhiruppan *
  sezhuvoN pazhanak kutandhaik kitandhāy! * sendhāmaraik kaNNā! *
  thozhuvanEnai uNnadhāL * sErum vagaiyE soozhkaNtāy * . 5.8.5

  தத ா2

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  My Lord, with red lotus-eyes, you rest in Kuṭantai, lush and fertile. I cry, worship, sing, dance, and talk shyly, burdened by heavy sins. I search for You in all directions, longing to reach Your feet. Please orchestrate the means for me to attain You.

  Explanatory Notes

  (i) The Āzhvār says that he has tried all methods at his disposal to induce the Lord’s response, but in vain. The young ones cry out their needs and get them while the knowledgeable elders achieve their purpose through worship; the Āzhvār has tried both these methods. It is now up to the Lord to take him on to His feet.

  (ii) The sins, referred to here, connote the Āzhvār’s God-love remaining unreciprocated by the Lord.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  அழுவன் கலக்கத்தாலே அழுவது; தொழுவன் தெளிவாலே தொழுவது; ஆடிக் காண்பன் மயக்கத்தாலே ஆடுவது; பாடி குணங்களுக்குப் பரவசப்பட்டு பாடுவது; அலற்றுவன் துன்பத்தால் அலற்றுவது போன்று; தழு என்னைத் தழுவி நிற்கும்; வல் வினையால் வலிய பாவத்தால்; பக்கம் வருவானோ என்று அங்குமிங்கும்; நோக்கி பார்த்து; நாணிக் கவிழ்ந்து வெட்கப்பட்டுத் தலை குனிந்து; இருப்பன் இருப்பேன்; செழு ஒண் பழன செழுமையான நிலங்களையுடைய; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; கிடந்தாய்! கண்வளர்பவனே!; செந்தாமரை சிவந்த தாமரை போன்ற; கண்ணா கண்களையுடைய கண்ணனே!; தொழுவனேனை வேறு கதியில்லாமல் தொழும் என்னை; உன் தாள் சேரும் உன் திருவடிகளில் சேர்த்துக்கொள்ளும்; வகையே வகையை; சூழ்கண்டாய் ஒரு வழியை நீயே காட்டவேண்டும்
  Adi dance; kANban see; pAdi (being overwhelmed with [emperumAn-s] qualities) sing; alaRRuvan (due to grief) blabber; thazhu embracing me; val vinaiyAl this powerful sin of love; pakkam directions (from where he can arrive); nOkki look; nANi feeling ashamed (due to not retaining the true nature [having done all of these] and not attaining the desire [of emperumAn-s arrival]); kavizhndhiruppan hang my head down;; sezhu abundant; oN attractive; pazhanam having water rich fields; kudandhai in thirukkudandhai; kidandhAy resting there (for the sake of your devotees); sem reddish; thAmarai lotus flower like; kaNNA oh one who is having divine eyes!; thozhuvanEnai (due to lacking any other refuge) I who am very needy [of your protection]; un (you who are apt) your; thAL (enjoyable) divine feet; sErum vagai to reach; (nIyE) sUzh kaNdAy find out the appropriate means.; vAzh due to enriched living (of experiencing bhagavAn); thol natural

  TVM 5.8.6

  3315 சூழ்கண்டாய்என்தொல்லைவினையையறுத்து உன்னடிசேரும்
  ஊழ்கண்டிருந்தே * தூராக்குழிதூர்த்து எனைநாள கன்றிருப்பன்? *
  வாழ்தொல்புகழார்குடந்தைக்கிடந்தாய்! வானோர் கோமானே! *
  யாழினிசையே! அமுதே! அறிவின்பயனே அரியேறே!
  3315 சூழ்கண்டாய் என் தொல்லை வினையை அறுத்து * உன் அடிசேரும்
  ஊழ் கண்டிருந்தே * தூராக்குழி தூர்த்து * எனை நாள் அகன்று இருப்பன்? **
  வாழ் தொல் புகழார் குடந்தைக் கிடந்தாய் * வானோர் கோமானே *
  யாழின் இசையே! அமுதே! அறிவின் பயனே அரிஏறே! (6)
  3315
  soozhkaNtāy en thollai vinaiyai aRuththu * un adisErum-
  oozhkaNtirundhE * thoorāk kuzhithoorththu * enainNāL aganRiruppan? *
  vāzhthol pugazhār kutandhaik kitandhāy! * vānOr kOmānE *
  yāzhiNnisaiyE! amuthE! * aRivin payanE! ariyERE! * . 5.8.6

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  In Kuṭantai, renowned since ancient times, oh Chief of Nithyasuris, you are like the sweet melody from a lyre, delightful as nectar, the ultimate destination of all knowledge, majestic like a lion and a bull combined. Though I am aware of this, I find myself buried in worldly concerns. How long can I remain separated from You? I implore You to remove my ancient sins and graciously welcome me into your divine abode.

  Explanatory Notes

  The Lord is unto the Āzhvār, the sum total of all things delicious, and he prays that the Lord should cut out the sins of one so deeply absorbed in Him, even as He did in the case of the chaste ones worshipping Him in Tirukkuṭantai. The ultimate aim of knowledge is to secure happiness and; the Lord is happiness itself.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தொல் புகழார் தொன்மையான புகழையுடைய; வாழ் அடியார்கள் வாழும்; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; கிடந்தாய்! கண்வளர்பவனே!; வானோர் நித்யஸூரிகளின்; கோமானே! தலைவனே!; யாழின் இசையே! யாழின் இசையே!; அமுதே! அமுதம் போன்றவனே!; அறிவின் பயனே! அறிவின் பயனே!; அரிஏறே! அரிய காளை போன்றவனே!; ஊழ்கண்டு இருந்தே பழமையான; தூராக்குழி கெட்ட ஆசைகளாகிற குழியை; தூர்த்து நிறைத்துக்கொண்டு; எனை நாள் எத்தனை நாள் நான் உன்னை; அகன்று இருப்பன் பிரிந்து இருப்பேன்; என் என்னுடைய; தொல்லைவினையை அநாதியான பாபங்களை; அறுத்து அறுத்து; உன் அடி சேரும் உன் திருவடிகளை அடையும்; சூழ்கண்டாய் ஒரு உபாயத்தைச் செய்தருள வேண்டும்
  pugazhAr of those who are having glories; kudandhai in thirukkudandhai; kidandhAy mercifully resting (to be enjoyed by them); vAnOr for nithyasUris; kOmAnE being the controller (and enjoyed by them); yAzhin the musical instrument yAzh (an ancient string instrument, which is unlike the throat which may not function well at times); isaiyE like the tune (enjoyable to the ears); amudhE like the eternally enjoyable nectar, one who is enjoyable to the tongue through sthuthis (praising songs) etc.; aRivin payanE being enjoyable to the mind, since you are the result of knowledge; ariyERE like the best among the lions, one who is great and hence cannot be comprehended; (nAn) un (I) your; adi divine feet; sErum to reach and exist exclusively for you; Uzh ancient aspect; kaNdirundhE having seen; thUrA difficult to fill; kuzhi the pit of inappropriate desires; thUrththu dug (through inappropriate pleasures); enai how many; nAL days; aganRu being separate; iruppan can I exist; en my; thol vinaiyai ancient sins; aRuththu sever; unnadi sErumpadi to reach your divine feet which is apt for my true nature; sUzhkaNdAy mercifully do it.; ariyERE one who is appearing majestic due to his uncontrollable independence; am attractive

  TVM 5.8.7

  3316 அரியேறே என்னம்பொற்சுடரே! செங்கட்கருமுகிலே! *
  எரியே! பவளக்குன்றே! நாள்தோளெந்தாய்! உனதருளே! *
  பிரியாவடிமையென்னைக்கொண்டாய்! குடந்தைத் திருமாலே! *
  தரியேனினிஉன்சரணந்தந்து என் சன்மம்களையாயே.
  3316 அரிஏறே என் அம் பொன் சுடரே * செங்கண் கரு முகிலே! *
  எரி ஏய் பவளக் குன்றே! * நால் தோள் எந்தாய் உனது அருளே **
  பிரியா அடிமை என்னைக் கொண்டாய் * குடந்தைத் திருமாலே *
  தரியேன் இனி உன் சரணம் தந்து * என் சன்மம் களையாயே (7)
  3316
  ariyERE! ennam poRsutarE! * sengaN karumugilE! *
  eriyE! pavaLak kunRE! * nālthOL endhāy! unatharuLE *
  piriyā adimai ennaik koNtāy * kutandhaith thirumālE *
  thariyEn ini un saraNam thandhu * en sanmam kaLaiyāyE * . 5.8.7

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  Oh, my Lord with broad shoulders, resembling a radiant coral mountain, adorned with a golden beam, and possessing captivating red eyes, like a majestic blue mountain. By Your grace, You have welcomed me into Your service. Oh, revered Sire, residing in Kuṭantai, I can no longer bear to be apart from You. I beseech You to sever this mortal frame and bless me with the proximity of Your divine feet.

  Explanatory Notes

  The Āzhvār‘s complaint is that, even after having induced in him God-love of such a high order, the Lord has kept him in this material body, instead of lifting him up to His feet. In nearby Kuṭantai, the Lord and His Divine Consort are gracing the votaries, enlisting them in Divine Service. Is it not odd that the Āzhvār should languish like a child, dying of hunger, right + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  அரி ஏறே! அழகிய காளை போன்றவனே!; என் அம் பொன் அழகிய பொன்போன்ற; சுடரே! ஒளியுடையவனே!; செங்கண் சிவந்த கண்களையுடைய; கருமுகிலே! காளமேகம் போன்றவனே!; எரியே! அக்னி போன்றவனே!; பவளக் குன்றே! சிவந்த பவளமலை போன்றவனே!; நால்தோள் நான்கு தோள்களையுடைய; எந்தாய்! என் தந்தையே!; உனதருளே உன் அருளை; என்னைப் பிரியா ஒருக்காலும் பிரியாதபடி; அடிமை கைங்கர்யங்களை; கொண்டாய் கொண்டவனாய்; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; திருமாலே! வாழும் திருமாலே!; தரியேன் இனி இனி ஆறி இருக்கமாட்டேன்; உன் சரணம் உன் திருவடிகளை; தந்து என் தந்து என்னுடைய; சன்மம் சரீரத் தொடர்பை; களையாயே தவிர்த்தருள வேணும்
  pon like gold; sudar radiance in his form; en one who let me enjoy; sem reddish; kaN having divine eyes; karu mugilE having dark cloud like form which is the abode for previously explained radiance; eriyE reddish like fire; pavaLak kunRE having a tall firm form like that of a pearl mountain; nAl thOL manifesting four shoulders along with that form; endhAy being my lord who accepted me as his servant; unadhu your; aruL mercy; piriyA to never separate; adimai services through speech etc; (ennai) koNdAy accepted (me), and as the recipient of such service; kudandhai in thirukkudandhai; thirumAlE oh one who appeared along with lakshmI!; ini after (you being the benefactor along with pirAtti); thariyEn will not remain relaxed.; un your; saraNam charaNam, the divine feet; thandhu bestow; en my; sanmam connection with this body; kaLaivAy eliminate with the traces.; thunbam sorrow (of not enjoying you); kaLaivAy eliminate

  TVM 5.8.8

  3317 களைவாய்துன்பம்களையாதொழிவாய் களைகண்மற்றிலேன் *
  வளைவாய்நேமிப்படையாய்! குடந்தைக்கிடந்தமாமாயா! *
  தளராவுடலமெனதாவி சரிந்துபோம்போது *
  இளையாதுனதாள்ஒருங்கப்பிடித்துப் போதஇசைநீயே.
  3317 களைவாய் துன்பம் களையாது ஒழிவாய் * களைகண் மற்று இலேன் *
  வளை வாய் நேமிப் படையாய் * குடந்தைக் கிடந்த மா மாயா **
  தளரா உடலம் எனது ஆவி * சரிந்து போம்போது *
  இளையாது உன தாள் ஒருங்கப் பிடித்துப் * போத இசை நீயே * (8)
  3317
  kaLaivāy thunpam kaLaiyā thozhivāy * kaLaikaN maRRilEn *
  vaLaivāy nEmip pataiyāy! * kutandhaik kitandha māmāyā *
  thaLarā utalam enathāvi * sarindhu pOm pOthu *
  iLaiyāthu unathāL orungap pitiththu * pOtha isai nNeeyE * . 5.8.8

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  My marvelous Lord, resting in Kuṭantai, as my weary body reaches its end, bless me to remain steadfast at Your feet, oh wielder of the lovely discus with its curved mouth! Let me not loosen my grip on Your feet; whether or not You alleviate my sorrows, there is no refuge for me other than You.

  Explanatory Notes

  (i) The ‘Prapanna’, pursuing the path of loving surrender to the Lord’s spontaneous grace, has to invoke the Lord’s grace as the sole saviour, for deliverance from all ills and evils; he shall not knock at any door other than His, whatever be the provocation. Whether the Lord fulfils His part of the obligation or not. the Āzhvār will not budge from his avowed stand.

  (ii) + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வளைவாய் வளைந்த வாயையுடைய; நேமி சக்கரத்தை; படையாய்! ஆயுதமாகவுடையவனே!; குடந்தைக் கிடந்த திருக்குடந்தையிலிருக்கும்; மா மாயா! மா மாயனே!; துன்பம் எனது துன்பங்களை; களைவாய் நீ களைந்தாலும் சரி; களையாது ஒழிவாய் களையாவிட்டாலும் சரி; களை கண் துன்பங்களைப் போக்கும்; மற்று சரண் எனக்கு; இலேன் வேறு ஒருவரும் இல்லை; தளரா உடலம் சரீரம் தளர்ந்து; எனது ஆவி என் உயிரும்; சரிந்து சரீரத்தை விட்டு; போம்போது போகும் காலம் ஆயிற்று; இளையாது தளராமல்; உன் தாள் உன் திருவடிகளை; ஒருங்க பிடித்து ஒருமிக்கப் பிடித்து; போத கொண்டு போக; இசை நீயே நீயே அநுமதி அருளவேண்டும்
  kaLiyAdhozhivAy not eliminate; kaLaikaN eliminator of sorrows; maRRu any other; ilEn not having;; vaLai round; vAy having mouth; nEmi divine chakra; padaiyAy one who is having as weapon; kudandhai in thirukkudandhai; kidandha mercifully resting; mAmAyA oh one who is very amazingly beautiful!; udalam body; thaLarA weakened; enadhu my; Avi prANa (life); sarindhu becomes shaken; pOm pOdhu the final stage of leaving the body arrives; iLaiyAdhu without losing the mental strength; una your; thAL divine feet; orunga in a singular manner (as upAyam (means) and upEyam (goal)); pidiththu holding on; pOdha to conduct; nIyE you only; isai allow.; ennai me (who have turned away from you since time immemorial); isaiviththu to accept (my true nature of being your servitor)

  TVM 5.8.9

  3318 இசைவித்தென்னையுன்தாளிணைக்கீழ் இருத்தும் அம்மானே! *
  அசைவிலமரர்தலைவர்தலைவா! ஆதிப்பெருமூர்த்தி! *
  திசைவில்வீசுஞ்செழுமாமணிகள்சேரும் திருக்குடந்தை *
  அசைவிலுலகம்பரவக்கிடந்தாய்! காணவாராயே.
  3318 இசைவித்து என்னை உன் தாள் இணைக்கீழ் * இருத்தும் அம்மானே *
  அசைவு இல் அமரர் தலைவர் தலைவா * ஆதிப் பெரு மூர்த்தி **
  திசை வில் வீசும் செழு மா மணிகள் சேரும் * திருக்குடந்தை *
  அசைவு இல் உலகம் பரவக் கிடந்தாய் * காண வாராயே (9)
  3318
  isaiviththu ennai uNndhāLiNai keezh * iruththum ammānE *
  asaivil amarar thalaivar thalaivā * ādhip peru moorththi *
  thisaivil veesum sezhumāmaNigaL sErum * thirukkutandhai *
  asaivil ulagam paravak kitandhāy! * kāNa vārāyE * . 5.8.9

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  Oh, Supreme Chief of the eternal Nithyasuris in SriVaikuntam! Oh, primordial Lord, I wandered far from Your presence, but You, as my Father, instilled in me the longing for Your divine feet. You abide incessantly in Tirukkuṭantai, where precious gems gather, and You are revered by the entire world. Please descend, my Lord, so that I may behold You.

  Explanatory Notes

  (i) It is all due to the Lord’s grace and age-long effort that the straying individual is brought round and made to submit to the Lord’s protection, giving up all notions of self-ownership and self-protection. Having generated in the Āzhvār God-love of such great magnitude, the Lord should naturally follow it up by obliging Him with His presence. Having seen the Lord in + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  என்னை என்னை; இசைவித்து இசையும்படி செய்து; உன் தாள் இணைக்கீழ் உன் திருவடிக்கீழ்; இருத்தும் கைங்கர்யம் பண்ணும்படி அருளின; அம்மானே! அம்மானே!; அசைவு இல் அசைவு இல்லாத; அமரர் தலைவர் நித்யஸூரிகளுக்குள் தலைவரான; தலைவா! விஷ்வக்ஸேனருக்கும் தலைவனே!; ஆதிப் பெருமூர்த்தி! முழுமுதற்கடவுளே!; திசை வில் எல்லா இடங்களிலும்; வீசும் செழுமா ஒளி வீசும் செழுமையான; மணிகள் சேரும் ரத்தினங்கள் சேருமிடமான; திருக்குடந்தை திருக்குடந்தையில்; அசைவு இல் ஓய்வில்லாமல்; உலகம் பரவ உலகம் எல்லாம் வணங்கி; கிடந்தாய்! துதிக்கும்படி சயனித்தருள்பவனே!; காண நான் கண்டு அநுபவிக்கும்படி; வாராயே நீ வரவேண்டும்
  un your; thAL iNaik kIzh at divine feet, with the knowledge of them being both the means and the goal; iruththum placing (me to exist exclusively for you); ammAnE being the lord; asaivu disturbance; il not having; amarar nithyasUris [eternal residents of paramapadham]; thalaivar leaders such as anantha [AdhiSEshan] , garuda, vishvaksEna et al; thalaivA being the leader; Adhi being the cause for everything; peru greater than all; mUrththi having a form; thisai in all directions; vil radiance; vIsum spreading; sezhu attractive; mA most expensive; maNigaL precious gems; sErum reaching; thirukkudandhai in thirukkudandhai; asaivu shakiness due to doubt of difficulty [in attaining him]; il being removed; ulagam world; parava to praise; kidandhAy oh one who is mercifully resting; kANa to see (your beauty in walking posture); vArAy should come.; vArA instead of walking towards us with your beautiful form to be seen by the eyes and enjoyed; aruvAy without a [physical] form

  TVM 5.8.10

  3319 வாராவருவாய்வருமென்மாயா! மாயாமூர்த்தியாய்! *
  ஆராவமுதாய் அடியேனாவி அகமேதித்திப்பாய் *
  தீராவினைகள்தீரஎன்னையாண்டாய்! திருக்குடந்தை
  ஊரா! * உனக்காட்பட்டும் அடியேன்இன்னமுழல்வேனோ? (2)
  3319 ## வாரா அருவாய் வரும் என் மாயா! * மாயா மூர்த்தியாய் *
  ஆரா அமுதாய் அடியேன் ஆவி * அகமே தித்திப்பாய் **
  தீரா வினைகள் தீர என்னை ஆண்டாய் * திருக்குடந்தை *
  ஊராய் * உனக்கு ஆள் பட்டும் * அடியேன் இன்னம் உழல்வேனோ? (10)
  3319. ##
  vārā varuvāy varumen māyā! * māyā moorththiyāy *
  ārāvamuthāy adiyEn āvi * agamE thiththippāy *
  theerāvinaigaL theera ennai āNtāy! * thirukkutandhai-
  oorā! * unakkātpattum * adiyEn innam uzhalvEnO? * . (2) 5.8.10

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  My wondrous Lord, Your celestial form resides formless in my mind, sweetening it, but Your irresistible and insatiable form, You refuse to reveal to me; sins beyond remedy, You have destroyed, binding me as Your vassal. Oh Lord, reigning over Tirukkuṭantai, should I still suffer even as Your loyal servant?

  Explanatory Notes

  (i) The Āzhvār who was fondly hoping to enjoy the resplendent form of the Lord enshrined at Tirukkuṭantai, feels frustrated, as the Lord didn’t come up to him and reveal His alluring Form, insatiable. The Āzhvār, therefore, asks the Lord whether He intends that he should knock at many more pilgrim centres.

  (ii) When the Āzhvār addressed the Lord as ‘Insatiable Nectar’, it is not a mere vocal exercise; it goes right to the interior of his heart and sweetens it.

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  வாரா திருவுருவத்தோடு வராமல்; அருவாய் அருவமாய்; வரும் என் மனக்கண் முன் தோன்றுபவனே!; என் மாயா! என் மாயனே!; மாயா மூர்த்தியாய்! மாய மூர்த்தியாய்த் தோன்றுபவனே!; ஆரா எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் திருப்தி பிறவாத; அமுதாய்! அமுதம் போன்றவனே!; அடியேன் ஆவி என் மனதுக்குள்ளே; அகமே தித்திப்பாய்! தித்தித்திருக்குமவனே!; தீரா வினைகள் தீராத வினைகளை; தீர என்னை தீரும்படியாக அடியேனை; ஆண்டாய்! ஆட்கொண்டு அருளினவனே!; திருக்குடந்தை திருக்குடந்தையை; ஊராய்! ஒப்பற்ற ஊராய்க் கொண்டவனே!; அடியேன் உனக்கு அடியேன் உனக்கு; ஆட்பட்டும் அடிமைப்பட்டும்; இன்னம் இன்னமும் இங்கு; உழல்வேனோ? அலைந்து திரிவேனோ?
  varum appearing inside me; en mAyA revealing your amazing qualities; mAyA free from decay and destruction; mUrththiyAy having eternal auspicious form; ArA unsatiated even after enjoying; amudhAy being enjoyable like nectar; adiyEn me who am your servitor, my; Avi the abode of my soul; agam inside the heart; thiththippAy one who triggers great taste; thIrA inexhaustible; vinaigaL sins; thIra to destroy; ennai me; ANdAy who accepted my service by speech; thirukkudandhai thirukkudandhai; UrAy one who is having it as your distinguished abode and being present there; unakku for you (who has such saulabhyam (easy accessibility) and saundharyam (beauty)); AL pattum though being your servant; adiyEn I who am existing exclusively for you and have no other refuge; innam still, in future; uzhalvEnO should I suffer with no interaction with you as desired?; uzhalai resembling collection of wooden bars; enbu having bones

  TVM 5.8.11

  3320 உழலையென்பின்பேய்ச்சிமுலையூடு அவளையுயிருண்டான் *
  கழல்களவையேசரணாக்கொண்ட குருகூர்ச்சடகோபன் *
  குழலின்மலியச்சொன்ன ஓராயிரத்துள் இப்பத்தும்
  மழலைதீரவல்லார் காமர்மானேய்நோக்கியர்க்கே. (2)
  3320 ## உழலை என்பில் பேய்ச்சி முலையூடு * அவளை உயிர் உண்டான் *
  கழல்கள் அவையே சரண் ஆகக் கொண்ட * குருகூர்ச் சடகோபன் **
  குழலின் மலியச் சொன்ன * ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும் *
  மழலை தீர வல்லார் * காமர் மான் ஏய் நோக்கியர்க்கே (11)
  3320. ##
  uzhalai enpin pEychchi mulaiyoodu * avaLai uyiruNtān *
  kazhalkaL avaiyE saraNāka koNta * kurukoorch chatagOpan *
  kuzhalin maliyach sonna * OrāyiraththuL ippaththum *
  mazhalai theera vallār * kāmar mānEy nOkkiyarkkE * .(2) 5.8.11

  Ragam

  தன்யாசி

  Thalam

  ஆதி

  Bhavam

  Self

  Saranagathi

  Divya Desam

  Simple Translation

  Those who deeply understand these ten songs, among the thousand melodious verses crafted by Kurukur Catakopan, who sought refuge at the feet of the Lord who sucked the life out of the demoness Putana's breast, will be adored by the doe-eyed maidens as their beloved ones.

  Explanatory Notes

  This end-stanza reveals that those who learn this decad throughly, will unto the Lord’s devotees be as dear as the erotic lovers are unto their suitors. The doe-eyed damsels, obviously, refer to the Apsarās in spiritual world, beyond the mischief of sensuality. The Āzhvār’s intention could only be as explained above, as he is not the one to hark back to the domain of sensual + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  உழலை என்பின் தடிபோன்ற எலும்புகளையுடைய; பேய்ச்சி முலையூடு பூதனையின் பாலோடு; அவளை உயிர் அவள் உயிரையும்; உண்டான் உண்டவனான கண்ணனின்; கழல்கள் அவையே திருவடிகளையே; சரணாகக் கொண்ட சரணமாகப் பற்றின; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; குழலின் மலிய குழலோசையைக் காட்டிலும் இனிதாக; சொன்ன அருளிச் செய்த; ஓர் ஆயிரத்துள் ஒப்பற்ற ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்தப் பத்துப்பாசுரங்களும்; மழலை தீர இவர் சொன்ன ஆற்றாமையோடே; வல்லார் ஓத வல்லவர்கள்; மான் ஏய் மான்போன்ற பார்வையுடைய; காமர் பெண்களால்; நோக்கியர்க்கே ஆதரிக்கத் தக்கவர் ஆவர்
  pEychchi demoniac lady; mulaiyUdu through her bosom; avaLai her; uyir uNdAn krishNa sucked her life and eliminated the enemy/hurdle, his; avai those which were revealed to AzhwAr as means; kazhalgaLE divine feet only; saraNAga means to fulfil the desire; koNda considered; kurugUr leader of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr; kuzhalil more than the flute which is the source for the sound and tune; maliya having more sweetness; sonna mercifully spoken; Or distinguished; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ip paththum this decad; mazhalai their childishness, ignorance; thIra to be rid of; vallAr those who can recite with the same emotion as AzhwAr; mAnEy like a deer; nOkkiyarkku those having eyes, i.e., divine celestial damsels who have beautiful moon like face; kAmar will be cared by, while doing brahmAlankAram [when the liberated soul reaches paramapadham, many beautiful divine damsels will decorate the liberated soul before bringing that soul to bhagavAn]. This is also explained as- just as damsels would desire for their beloved, such devotees who recite this decad will be desired by SrIvaishNavas.; mAn deer-s eyes; Ey matching

  TVM 8.2.6

  3579 தொல்லையஞ்சோதிநினைக்குங்கால்
  என்சொல்லளவன்று, இமையோர்தமக்கும் *
  எல்லையிலாதனகூழ்ப்புச்செய்யும்
  அத்திறம்நிற்கவெம்மாமைகொண்டான் *
  அல்லிமலர்த்தண்துழாயும்தாரான்
  ஆர்க்கிடுகோஇனிப்பூசல்? சொல்லீர் *
  வல்லிவளவயல்சூழ்குடந்தை
  மாமலர்க்கண்வளர்கின்றமாலே.
  3579 தொல்லை அம் சோதி நினைக்குங்கால் * என்
  சொல் அளவு அன்று இமையோர் தமக்கும் *
  எல்லை இலாதன கூழ்ப்புச் செய்யும் *
  அத் திறம் நிற்க எம் மாமை கொண்டான் **
  அல்லி மலர்த் தண் துழாயும் தாரான் *
  ஆர்க்கு இடுகோ இனிப் பூசல்? சொல்லீர்! *
  வல்லி வள வயல் சூழ் குடந்தை *
  மா மலர்க்கண் வளர்கின்ற மாலே (6)
  3579
  thollaiyaNYchOthi ninaikkuNGkāl * en chollaLavanRu imaiyOr thamakkum *
  ellaiyilāthana koozppuchcheyyum * aththiRam niRka emmāmaikondān *
  allimalarth thaNthuzāyum thārān * ārkku idukO inippoochal cholleer *
  vallivaLavayalchooz kutandhai * māmalarkkaN vaLarkinRamālE. 8.2.6

  Ragam

  செஞ்சுருட்டி

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Nāyaki (lovelorn lady)

  Divya Desam

  Simple Translation

  My dear companions, to whom else shall I confide my sorrows when the magnificent Lord, surpassing even the Celestials in prowess, the Great One of astounding grandeur, resides in Tirukkuṭantai amidst beautiful gardens and fertile fields? He, who captured my fair complexion, yet refuses to grace me with the fragrant tuḷaci garland.

  Explanatory Notes

  (i) The mates would appear to have been prodding the Nāyakī, saying that the Lord is indeed dear to attain and not the easily accessible one, as she was making out. The Nāyakī, however, effectively silences them by pointing out that it matters not whether He is near or far, seeing that He has kept her mind solely fixed on Him. And, in this state of mind, the Nāyakī sees + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  நினைக்குங்கால் ஆராய்ந்து பார்த்தோமாகில்; தொல்லை அஸாதாரணமான; அம் சோதி அவனுடைய தேஜஸானது; என் சொல் என் சொல்லால் விளக்கிவிட; அளவு அன்று கூடியது அல்ல; இமையோர் தேவர்களாலும்; தமக்கும் உணர முடியாத பொழுது; எல்லை இலாதன எல்லை இல்லாத; கூழ்ப்புச் செய்யும் ஸந்தேகங்களைக் கிளப்பும்; அத் திறம் நிற்க அவன் மேன்மை கிடக்கச் செய்தே; வல்லி வள பூங்கொடியும்; வயல் சூழ் அழகிய வயல்களும் சூழ்ந்த; குடந்தை திருக்குடந்தையில்; மா மலர் தாமரை மலர் போன்ற; கண் திருக்கண்கள்; வளர்கின்ற மாலே வளரும் பெருமான்; எம் மாமை எம்மேனி நிறத்தை; கொண்டான் கொள்ளை கொண்டான்; அல்லி மலர் அல்லி மலர்களோடு கூடின; தண் துழாயும் குளிர்ந்த துளசிமாலையையும்; தாரான் எனக்குத் தரவில்லை; இனி பூசல் இடுகோ இத்துயரத்தை வேறு; ஆர்க்கு யாரிடம் சென்று முறையிடுவேன்; சொல்லீர்! நீங்களே சொல்லுங்கள்
  am unlimited; sOdhi his radiance; en my; sol aLavu within my speech; imaiyOr thamakkum for (greatly knowledgeable) brahmA et al; ellai ilAdhana endless; kUzhppu doubt; seyyum cause; a that; thiRam greatness; niRka be;; valli flower bearing creeper; vaLam beautiful; vayal fields; sUzh surrounded; kudandhai in thirukkudandhai; mA great; malar lotus like; kaN divine eyes; vaLarginRa mercifully resting; mAl having great affection towards devotees; em my; mAmai complexion; koNdAn captured; alli flower garland-s; malar blossom; thaN thuzhAyum thuLasi garland too; thArAn not giving;; ini now (after being tormented by him); Arkku for whom; pUsalidugO will call out;; solleer Please tell!; mAl one who is affectionate towards his devotees; ari having the nature of taking their sins away

  TVM 10.9.7

  3877 மடந்தையர்வாழ்த்தலும் மருதரும்வசுக்களும் *
  தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரஞ்சொல்லினர் * தொடுகடல்
  கிடந்தவென்கேசவன் கிளரொளிமணிமுடி *
  குடந்தையென்கோவலன் குடியடியார்க்கே.
  3877 மடந்தையர் வாழ்த்தலும் * மருதரும் வசுக்களும் *
  தொடர்ந்து எங்கும் * தோத்திரம் சொல்லினர் ** தொடுகடல்
  கிடந்த எம் கேசவன் * கிளர் ஒளி மணிமுடி *
  குடந்தை எம் கோவலன் * குடி அடியார்க்கே (7)
  3877
  madandhaiyar vāzththalum * marutharum vachukkaLum *
  thotarndhu engum * thOththiram sollinar * thotukadal-
  kidandha enkEsavan * kiLaroLi maNimudi *
  kudandhai enkOvalan * kudiyadi yārkkE. 10.9.7

  Ragam

  கல்யாணி

  Thalam

  அட

  Bhavam

  Self

  Simple Translation

  When the ladies sang the glory of these great marchers who have faithfully served Kēcavaṉ, our Lord, across generations, and who now rest in Kuṭantai adorned with a gleaming gem-set crown, the ‘Marutars’ and ‘Vacus’ extolled their greatness. They continued to follow them as far as they were able, acknowledging their devotion and reverence towards Mātavaṉ.

  Explanatory Notes

  (i) Not satisfied with what they did, in their respective areas, unto the distinguished marchers to spiritual world, the ‘Maruth Gaṇas’ and ‘Aṣṭa Vasus’ went beyond their territorial limits, as far as they could, singing all the time the glory of these great souls on their upward journey. As a matter of fact, even these Devas, reputed for their rapid movements with immense + Read more

  Word by word (WBW) meaning

  (The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
  தொடுகடல் அகாதமான கடலில்; கிடந்த பள்ளிகொண்டிருக்கும்; என் கேசவன் எம் கேசவனே; கிளர் ஒளி மிகுந்த ஒளி உடைய; மணி முடி ரத்தினக் கிரீடம் அணிந்தவனாக; குடந்தை திருக்குடந்தையில் சயனித்திருக்கும்; எம் கோவலன் எம் கோபாலனின்; குடி அடியார்க்கே அடியார்களை; மடந்தையர் தேவமாதர்; வாழ்த்தலும் வாழ்த்தியதும்; மருதரும் மருத்கணங்களும்; வசுக்களும் அஷ்டவசுக்களும்; எங்கும் போகுமிடம் எங்கும்; தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்து; தோத்திரம் பல்லாண்டு; சொல்லினர் பாடினார்கள்
  kiLar oLi rising and radiant; maNi mudi having the divine crown which has abundance of precious gems; kudandhaiyan one who is mercifully resting in thirukkudandhai; kOvalan for krishNa; kudi adiyArkku on the servitors who are serving for generations; madandhaiyar (respective) consort; vAzhththalum as they praised; marudharum maruths; vasukkaLum ashta vasus (eight vasus); engum thodarndhu following everywhere; thOththiram sollinar uttered praises.; gOvindhan thanakku For krishNa who incarnated for the sake of his devotees; kudi adiyAr devotees who belong to the clan which excusively exists