31

Thiru Semponsei Koil

திருசெம்பொன் செய்கோயில்

Thiru Semponsei Koil

Thiru Nāngur

ஸ்ரீ அல்லிமாமலர் நாச்சியார் ஸமேத ஸ்ரீ பேரருளாள ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Allimāmalar Nāchiyār
Moolavar: Sri Perarulālan
Utsavar: Hemarangar (Semponnarangar)
Vimaanam: Kanaga
Pushkarani: Hema, Kanaga Theertham
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Seerkaazhi
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 8:00 a.m. to 1:00 p.m. 3:00 p.m. to 8:00 p.m. (Please take the archaga from their home for darshan.)
Search Keyword: Chemponseykoyil
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 4.3.1

1268 பேரணிந்துஉலகத்தவர்தொழுதேத்தும்
பேரருளாளன்எம்பிரானை *
வாரணிமுலையாள்மலர்மகளோடு
மண்மகளும்உடன்நிற்ப *
சீரணிமாடநாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
காரணிமேகம்நின்றதொப்பானைக்
கண்டுகொண்டுஉய்ந்தொழிந்தேனே. (2)
1268 ## பேர் அணிந்து உலகத்தவர் தொழுது ஏத்தும் *
பேர் அருளாளன் எம் பிரானை *
வார் அணி முலையாள் மலர்-மகளோடு *
மண்-மகளும் உடன் நிற்ப **
சீர் அணி மாட நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
கார் அணி மேகம் நின்றது ஒப்பானைக் *
கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேனே-1
1268. ##
pEraNin^thu ulakaththavar THozhuthEththum * pEraruLāLaNn empirānai *
vāraNimulaiyāL malarmagaLOdu * MaNmagaLum udaNn niRpa *
cheeraNimāda nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNn_uLLE *
kāraNimEgam niNnRaThoppānaik * kaNduKoNdu uynthozhin^thEnE (4.3.1)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1268. I saw and bowed to the generous cloud-colored god who, worshiped and praised by the people of the world, stays with Lakshmi adorned with lovely ornaments on her breasts and with the earth goddess in Chemponseykoyil in Thirunāngai filled with beautiful palaces shining like gold and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உலகத்தவர் இவ்வுலகிலுள்ளோர் அனைவரும்; பேர் அணிந்து நாம ஸங்கீர்த்தனம் செய்து; தொழுது ஏத்தும் வணங்கி துதிக்கும்படி; பேர் அருளாளன் பேர் அருளாளனாக; எம் பிரானை இருக்கும் எம்பிரானை; கார் அணி மேகம் மேகம் போல்; நின்றது ஒப்பானை நின்ற பெருமானை; சீர் அணி அழகு பொருந்திய; மாட மாடங்களையுடைய; நாங்கை நல் திருநாங்கூரின்; நடுவுள் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய்கோயில் என்னும்; கோயிலின் உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; வார் அணி முலையாள் கச்சணிந்த மாதர்கள்; மலர் மகளோடு திருமகளோடும்; மண் மகளும் மண் மகளோடும்; உடன் நிற்ப கூடியிருக்க; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு வணங்கி; உய்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்து போனேன்
ulagaththavar all the residents of the world; pEr aNindhu gather as a huge crowd; thozhudhu surrender; Eththum one who remains to be praised; pEr aruLALan (on them) one who gives boundless mercy; kAr seen in rainy season; aNi ninRadhu beautiful; mEgam oppAnai one who is similar to a cloud; em pirAnai being our benefactor; vAr aNi tied up by a corset; mulaiyAL having bosoms; malar magaLOdu with periya pirAttiyAr who was born in flower and is eternally youthful; maN magaLum and SrI bhUmip pirAtti; udan niRpa while they stand together; sIr having wealth; aNi beautiful; mAdam having mansions; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; uyndhu enlivened; ozhindhEn became satisfied

PT 4.3.2

1269 பிறப்பொடுமூப்பொன்றில்லவன்தன்னைப்
பேதியாஇன்பவெள்ளத்தை *
இறப்பெதிர்காலக்கழிவுமானானை
ஏழிசையின்சுவைதன்னை *
சிறப்புடைமறையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
மறைப்பெரும்பொருளைவானவர்கோனைக்
கண்டு நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனே.
1269 பிறப்பொடு மூப்பு ஒன்று இல்லவன்-தன்னைப் *
பேதியா இன்ப வெள்ளத்தை *
இறப்பு எதிர் காலம் கழிவும் ஆனானை *
ஏழ் இசையின் சுவை-தன்னை **
சிறப்பு உடை மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
மறைப் பெரும் பொருளை வானவர்-கோனை *
கண்டு நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனே-2
1269
piRapPodu moopPoNnRu_illavaNn thannaip * pEthiyā iNnbaVeLLaththai *
iRapPethirkālak kazhivumāNnānai * Ezhisaiyin suvaithannai *
siRappudai maRaiyOr nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
maRaipPerumPoruLai vāNnavarkOnaik * kaNdun^āNn vāznthozhin^thEnE (4.3.2)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1269. The king of the gods in the sky, who is the wonderful meaning of the divine Vedās, without birth, old age, past, present or future, the sweet taste of the seven kinds of music and a flood of joy that cannot be stopped stays in Chemponseykoyil in Nāngai where the Vediyars, skilled in the Vedās, live. I saw him and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிறப்பொடு பிறப்பு; மூப்பு ஒன்று மூப்பு எதுவும்; இல்லவன் தன்னை இல்லாதவனாய்; பேதியா என்றும் ஒரே மாதிரியான; இன்ப வெள்ளத்தை ஆநந்தமுடையவனாய்; இறப்பு எதிர் காலம் நிகழ்காலம் எதிர்காலம்; கழிவும் இறந்தகாலம் என்று எல்லா; ஆனானை காலத்திலும் இருப்பவனாய்; ஏழ் இசையின் ஸப்தஸ்வரங்களின்; சுவை தன்னை சுவையானவனாய்; மறைப் பெரும் வேதங்களின்; பொருளை பொருளாயிருப்பவனாய்; வானவர் நித்யஸூரிகளின்; கோனை தலைவனான எம்பெருமானை; சிறப்பு உடை சிறந்த; மறையோர் வைதிகர்கள் வாழ்கிற; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய்கோயில் என்னும்; கோயிலின் உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; கண்டு நான் அவனைப் பார்த்து அனுபவித்து; வாழ்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்தேன்
piRappodu Birth; mUppu old-age (and other changes); onRu even a little bit; illavan thannai being the one who is not having; bEdhiyA not having differences such as inequality etc (and being the same at all times); inba veLLaththai being the firm abode of bliss like an ocean; iRappu in past; edhir kAlam in future; kazhivum and in present (in all three times); AnAnai one being present; Ezh isaiyin saptha svara-s (seven tunes-); suvai thannai being enjoyable like the taste; maRai revealed by vEdham; perum poruLai important principle; vAnavar kOnai sarvESvaran who is the leader of nithyasUris; siRappu udai maRaiyOr eternally inhabited by best among the brAhmaNas who have greatness; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; vAzhndhu enlivened; ozhindhEn became satisfied

PT 4.3.3

1270 திடவிசும்பெரிநீர்திங்களும்சுடரும்
செழுநிலத்துயிர்களும்மற்றும் *
படர்பொருள்களுமாய்நின்றவன்றன்னை *
பங்கயத்தயனவனனைய *
திடமொழிமறையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
கடல்நிறவண்ணன்றன்னைநானடியேன்
கண்டுகொண்டுஉய்ந்தொழிந்தேனே.
1270 திட விசும்பு எரி நீர் திங்களும் சுடரும் *
செழு நிலத்து உயிர்களும் மற்றும் *
படர் பொருள்களும் ஆய் நின்றவன்-தன்னை *
பங்கயத்து அயன்-அவன் அனைய **
திட மொழி மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
கடல் நிற வண்ணன்-தன்னை-நான் அடியேன் *
கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேனே-3
1270
thidavisumperin^eer thingaLum sudarum * Chezhun^ilaththuyirgaLum maRRum *
padar_poruLkaLumāy niNnRavaNnthannai * pangayaththayan avaNn_anaiya *
thidaMozhimaRaiYOr nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
kadaln^iRa vaNNaNn thannai n^āNnadiyENn * kaNduKoNdu uynthozhin^thEnE (4.3.3)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1270. I am a slave of the dark ocean-colored Thirumāl, who is the wide sky, fire, water, moon, the shining sun and all the lives on this flourishing earth and who stays in Chemponseykoyil in Nāngai where Vediyars live, as skilled in the Vedās as Nānmuhan himself seated on a lotus on the god’s navel. l worshiped him and am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திட விசும்பு திடமான ஆகாசம்; எரி நீர் அக்நி ஜலம் முதலானவையும்; திங்களும் சுடரும் சந்திரனும் சூரியனும்; செழு நிலத்து வளம்மிக்க பூமியிலுள்ள; உயிர்களும் உயிரினங்களும்; மற்றும் படர் மற்றுமுள்ள; பொருள்களும் பொருள்கள் அனைத்துக்குள்ளும்; தன்னை தான்; ஆய் நின்றவன் அந்தர்யாமியாய் இருக்கும்; கடல் நிற வண்ணன் கடல் நிற வண்ணனான; தன்னை எம்பெருமானை; பங்கயத்து தாமரையில் பிறந்த; அயன் அவன் பிரமனை; அனைய போன்றவர்களாய்; திட மொழி திடமான வாக்கையுடையவர்களான; மறையோர் அந்தணர்கள் வாழ்கிற; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; நான் அடியேன் அடியேனான நான்; கண்டு கொண்டு அவனைப் பார்த்து அனுபவித்து; உய்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்தேன்
thidam firm; visumbu sky; eri fire; nIr water; thingaL moon; sudarum sun; sezhu rich; nilaththu on earth; uyirgaLum creatures; maRRum further; padar vast; poruLgaLum objects (for these); Ay being antharAtmA (in-dwelling super-soul); ninRavan thannai one who is present; kadal ocean-s; niRam matching the colour; vaNNan thannai one who has the divine form; pangayaththu born in the lotus flower in the divine navel; avan being famous in this manner; thidam unshakeable; mozhi having speech; ayan anaiya matching brahmA; maRaiyOr best among brAhmaNas are residing; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; uyndhu enlivened; ozhindhEn became satisfied

PT 4.3.4

1271 வசையறுகுறளாய்மாவலிவேள்வி
மண்ணளவிட்டவன்தன்னை *
அசைவறுஅமரரடியிணைவணங்க
அலைகடல்துயின்றஅம்மானை *
திசைமுகனனையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
உயர்மணிமகுடம்சூடிநின்றானைக்
கண்டுகொண்டுய்ந்தொழிந்தேனே.
1271 வசை அறு குறள் ஆய் மாவலி வேள்வி *
மண் அளவிட்டவன்-தன்னை *
அசைவு அறும் அமரர் அடி-இணை வணங்க *
அலை கடல் துயின்ற அம்மானை *
திசைமுகன் அனையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
உயர் மணி மகுடம் சூடி நின்றானைக் *
கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேனே-4
1271
vasaiyaRukuRaLāy māvalivELvi * maNNaLavittavan thannai *
asaivaRum amararadiyiNai vaNanga * alaikadal thuyinRa ammānai *
thisaimugan anaiyOr nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
uyarmaNimagudam choodin^inRāNnaik * kaNduKoNdu uynthozhin^thEnE (4.3.4)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1271. Our god who rests on the ocean with rolling waves as the gods of the sky worship his feet and went as a faultless dwarf and measured the world and the sky at the sacrifice of king Mahābali stays in Chemponseykoyil in Nāngai where Vediyars live, as skilled in the Vedās as Nānmuhan whose four heads face the four directions. I saw him adorned with a precious diamond crown, worshiped him and am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வசை அறு குறள் ஆய் குற்றமற்ற வாமனனாக; மாவலி வேள்வி மஹாபலியின் யாக பூமியில்; மண் அளவிட்டவன் தன்னை உலகளந்தவனும்; அசைவு அறும் சஞ்சலமில்லாத மனமுடைய; அமரர் நித்யஸூரிகள்; அடி இணை தன் திருவடிகளை; வணங்க வணங்க; அலை கடல் பாற் கடலில்; துயின்ற பள்ளிகொண்டிருக்கும்; அம்மானை எம்பெருமானை; உயர் உயர்ந்த; மணி மகுடம் ரத்ன கிரீடத்தை; சூடி நின்றானை அணிந்துகொண்டிருப்பவனை; திசைமுகன் பிரமனைப்போன்ற; அனையோர் அந்தணர்கள் வாழ்கிற; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; கண்டு அவனைப் பார்த்து; கொண்டு அனுபவித்து; உய்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்தேன்
vasai defect; aRu not having; kuRaLAy being vAmana; mAvali mahAbali-s; vELviyil sacrifice; maN earth; aLavittavan thannai one who measured; asaivu shaking; aRum not having; amarar nithyasUris; adi iNai at the two divine feet; vaNanga to surrender and serve; alai waves are agitating; kadal in thiruppARkadal (kshIrAbdhi – milk ocean); thuyinRa mercifully rested; ammAnai being the benefactor; uyar best; maNi embossed with precious gems; magudam divine crown; sUdi wearing; ninRAnai one who mercifully remains; thisaimugan with four-headed brahmA; anaiyOr brAhmaNas who are having fame which is comparable, their; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; uyndhu enlivened; ozhindhEn became satisfied

PT 4.3.5

1272 தீமனத்தரக்கர்திறலழித்தவனே!
என்று சென்றடைந்தவர்தமக்கு *
தாய்மனத்திரங்கிஅருளினைக்கொடுக்கும்
தயரதன்மதலையை, சயமே *
தேமலர்ப்பொழில்சூழ்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
காமனைப்பயந்தான்தன்னைநானடியேன்
கண்டுகொண்டுய்ந்தொழிந்தேனே.
1272 தீ மனத்து அரக்கர் திறல் அழித்தவனே
என்று * சென்று அடைந்தவர்-தமக்கு *
தாய் மனத்து இரங்கி அருளினைக் கொடுக்கும் *
தயரதன் மதலையை சயமே **
தே மலர்ப் பொழில் சூழ் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
காமனைப் பயந்தான்-தன்னை-நான் அடியேன் *
கண்டுகொண்டு உய்ந்தொழிந்தேனே-5
1272
'theemanaththarakkar thiRalazhiththavanE!' enRu * chenRu_adainthavar thamakku *
thāymanaththirangi aruLinaik Kodukkum * thayarathan mathalaiyaich chayamE *
thEmalarpPozhilchoozh nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
kāmanaippayanthān thannain^āNn_adiyEn * kaNduKoNdu uynthozhin^thEnE (4.3.5)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1272. I saw him, the father of Kāma, the son of Dasaratha who gives his grace to his devotees like a loving mother to her child if they worship him saying, “You, the heroic one, destroyed the evil-minded Rākshasas. ” - He stays in Chemponseykoyil in Nāngai surrounded by groves blooming with flowers that drip honey. I am his slave and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீ மனத்து தீய நெஞ்சையுடைய; அரக்கர் அரக்கர்களின்; திறல் அழித்தவனே! பலத்தை அழித்தவனே!; என்று சென்று என்று சொல்லிக் கொண்டு; அடைந்தவர் தமக்கு வந்தவர்க்கு; தாய் மனத்து தாயைப்போல்; இரங்கி கரைந்து இரங்கி; அருளினை அருளைக்; கொடுக்கும் கொடுக்கும்; தயரதன் தசரதன்; மதலையை புதல்வனான ராமனை; காமனை பிரத்யும்னனை; பயந்தான் தன்னை படைத்தவனுமானவனை; சயமே ஜயசப்தங்கள் பொருந்தியிருக்கப் பெற்றதும்; தே மலர் தேன்நிறைந்த புஷ்பங்களையுடைய; பொழில் சூழ் சோலைகளாலே சூழ்ந்த; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; நான் அடியேன் அடியேனான நான்; கண்டு கொண்டு அவனைப் பார்த்து அனுபவித்து; உய்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்தேன்
thI evil; manaththu having mind; arakkar demons-; thiRal strength; azhiththavanE oh one who destroyed!; enRu saying this; senRu reached; adaindhavar thamakku for those who surrendered, being refugeless; thAy manaththu like mother-s heart; irangi melted; aruLinai mercy; kodukkum showering; dhayaradhan dhaSaratha-s; madhalaiyai being the one who became the son; kAmanai manmatha (cupid); payandhAn thannai sarvESvaran who gave birth to; sayam being surrounded as a bunch; thE filled with honey; malar having flowers; pozhil gardens; sUzh surrounded by; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; adiyEn your servitor,; nAn I; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; uyndhu enlivened; ozhindhEn became satisfied

PT 4.3.6

1273 மல்லைமாமுந்நீரதர்படமலையால்
அணைசெய்துமகிழ்ந்தவன்தன்னை *
கல்லின்மீதியன்றகடிமதிளிலங்கை
கலங்க ஓர்வாளிதொட்டானை *
செல்வநான்மறையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
அல்லிமாமலராள்தன்னொடும்அடியேன்
கண்டுகொண்டல்லல்தீர்ந்தேனே.
1273 மல்லை மா முந்நீர் அதர்பட * மலையால்
அணைசெய்து மகிழ்ந்தவன்-தன்னை *
கல்லின்மீது இயன்ற கடி மதிள் இலங்கை
கலங்க * ஓர் வாளி தொட்டானை **
செல்வ நான்மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
அல்லி மா மலராள்-தன்னொடும் அடியேன் *
கண்டுகொண்டு அல்லல் தீர்ந்தேனே-6
1273
'mallaimā mun^n^eer_athar_pada * malaiyāl aNaicheythu magizhnthavaNn thannai *
kallin meethiyanRa kadimathiL ilangaikalanga * OrvāLi thottānai *
chelvan^āNnmaRaiyOr nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
allimāmalarāL thannodum adiyEn * kaNduKoNdu_allal theern^thEnE (4.3.6)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1273. Thirumāl who as Rāma built a bridge with stones, easily made a way over the wide ocean, went to Lankā, shot his arrows and destroyed the strong walls that surrounded it stays in Chemponseykoyil in Nāngai with his beloved Lakshmi where Vediyars recite the four rich Vedās. I, his slave, saw and worshiped him in that temple and all my troubles have gone away.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மல்லை மா செல்வம் மிக்க; முந்நீர் பெரிய கடலில்; அதர்பட பாதை உண்டாகும்படி; மலையால் மலையால்; அணைசெய்து அணைகட்டி; மகிழ்ந்தவன் தன்னை மகிழ்ந்தவனும்; கல்லின்மீது மலையின் மேலே; இயன்ற கட்டப்பட்ட; கடி மதிள் அரணான மதிளை உடைய; இலங்கை இலங்கை; கலங்க ஓர் வாளி சிதறும்படி ஒரு அம்பை; தொட்டானை எய்தவனுமான எம்பெருமானை; நான் நான்கு வேதங்களை; செல்வ செல்வமாகவுடைய; மறையோர் அந்தணர் வாழ்கிற; நாங்கை நல் திருநாங்கூரின்; நடுவுள் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; அல்லி மா மலராள் தாமரையிலிருக்கும்; தன்னொடும் திருமகளோடு கூட; அடியேன் அடியேனான நான்; கண்டு அவனைப் பார்த்து; கொண்டு அனுபவித்து; அல்லல் தீர்ந்தேனே துயர் தீர்ந்து உய்ந்தேன்
mallai abundant; mA having wealth; munnIr ocean; adharpada to worship; malaiyAl by rocks; aNai seydhu building a bridge; magizhndhavan thannai being the one who became joyful; kallin mIdhu on the mountain named thrikUtam; iyanRa built; kadi protection; madhiL having fort; ilangai lankA; kalanga to become agitated; Or distinguished; vALi arrow; thottAnai one who touched and shot; selvam having wealth; nAlmaRaiyOr brAhmaNas who are learned in four vEdhams, their; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; alli having petals; mA best; malarAL thannodum along with periya pirAttiyAr who is residing on the lotus flower; adiyEn I, the servitor; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; allal sorrow; thIrndhEn got to eliminate.

PT 4.3.7

1274 வெஞ்சினக்களிறும்வில்லொடுமல்லும்
வெகுண்டிறுத்தடர்த்தவன்தன்னை *
கஞ்சனைக்காய்ந்தகாளையம்மானைக்
கருமுகில்திருநிறத்தவனை *
செஞ்சொல்நான்மறையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
அஞ்சனக்குன்றம்நின்றதொப்பானைக்
கண்டுகொண்டல்லல்தீர்ந்தேனே.
1274 வெம் சினக் களிறும் வில்லொடு மல்லும் *
வெகுண்டு இறுத்து அடர்த்தவன்-தன்னை *
கஞ்சனைக் காய்ந்த காளை அம்மானைக் *
கரு முகில் திரு நிறத்தவனை **
செஞ்சொல் நான்மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
அஞ்சனக் குன்றம் நின்றது ஒப்பானைக் *
கண்டுகொண்டு அல்லல் தீர்ந்தேனே -7
1274
VenchinakkaLiRum villodu mallum * VegundiRuththu adarththavaNn thannai *
kanchanaik kāyntha kāLaiyammānaik * karumugil thirun^iRaththavaNnai *
Chencholn^āNnmaRaiyOr nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
anchanak kunRam ninRaThoppānaik * kaNduKoNdu_allaltheern^thEnE (4.3.7)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1274. Our dark cloud-colored lord, strong as a bull, who angrily destroyed the wresters and Kamsan with his arrows, and killed the cruel elephant Kuvalayābeedam, stays in Chemponseykoyil in Nāngai where reciters of the four eloquent Vedās live. I saw the divine one like a dark mountain in that temple and worshiped him and now all my troubles have gone away.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெம் சின கடும் கோபமுடைய குவலயாபீடம்; களிறும் என்னும் யானையை; வெகுண்டு சீறி முடித்தும்; வில்லொடு இறுத்து வில்லை முறித்தும்; மல்லும் மல்லர்களையும்; அடர்த்தவன் தன்னை முடித்தவனாய்; கஞ்சனை கம்ஸனை; காய்ந்த கோபித்து முடித்த; காளை அம்மானை யுவாவான எம்பெருமானை; கரு முகில் திரு கறுத்த காளமேகம் போன்ற; நிறத்தவனை நிறத்தவனை; செஞ்சொல் அழகிய இனிய சொற்களை உடைய; நான்மறையோர் வேதமோதும் வைதிகர்கள் வாழும்; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; அஞ்சனக் குன்றம் மையாலான ஒரு மலை; நின்றது ஒப்பானை போன்றுள்ளவனான பெருமானை; கண்டு கொண்டு பார்த்து அனுபவித்து; அல்லல் தீர்ந்தேனே துயர் தீர்ந்து உய்ந்தேன்
vem cruel; sinam having anger; kaLiRu kuvalayApeedam; veguNdum showing anger; vil bow; iRuththum broke; mallum wrestlers; adarththavan thannai one who tormented; kanjanai kamsan; kAyndha showing anger and killed; kALai young; ammAnai being the lord; karu blackish; mugil like a cloud; thiru niRaththavanai one who has the best divine form; anjanak kunRam a mountain of black pigment; ninRadhu oppAnai one who is shining as if it is standing; sem sol having beautiful (true) words; nAl maRaiyOr experts in four vEdhams; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; kaNdu koNdu enjoyed with my eyes; allal sorrow; thIrndhEn eliminated

PT 4.3.8

1275 அன்றியவாணனாயிரம்தோளும்
துணிய அன்றுஆழிதொட்டானை *
மின்திகழ்குடுமிவேங்கடமலைமேல்
மேவியவேதநல்விளக்கை *
தென்திசைத்திலதமனையவர்நாங்கைச்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
மன்றதுபொலியமகிழ்ந்துநின்றானை
வணங்கிநான்வாழ்ந்தொழிந்தேனே.
1275 ## அன்றிய வாணன் ஆயிரம் தோளும்
துணிய * அன்று ஆழி தொட்டானை *
மின் திகழ் குடுமி வேங்கட மலைமேல் *
மேவிய வேத நல் விளக்கை **
தென் திசைத் திலதம் அனையவர் நாங்கைச் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
மன்று-அது பொலிய மகிழ்ந்து நின்றானை *
வணங்கி நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனே-8
1275. ##
aNnRiyavāNaNn _āyiram thOLumthuNiya * aNnRu āzhiThottānai *
miNnthigazhkudumi vEngadamalaimEl * mEviya vEtha n^alviLakkai *
Then_thisaiththilatham aNnaiyavar nāngaich * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
maNnRathuPoliya magizhnthu n^iNnRānai * vaNangin^ān vāzhnthozhin^thEnE (4.3.8)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1275. The lord, the light of the Vedās, who shines like lightning at the top of the Thriuvenkatam hills, and threw his discus and destroyed the thousand arms of the angry Bānasuran stays in the mandram happily in the Chemponseykoyil in Nāngai where Vediyars, the reciters of the Vedās, are like a thilagam for the southern land. I worshiped him and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்றிய கோபத்துடன் வந்த; வாணன் பாணாஸுரனின்; ஆயிரம் தோளும் ஆயிரம் தோள்களையும்; துணிய அன்று அன்று வெட்டி வீழ்த்திய; ஆழி சக்கரத்தை; தொட்டானை பிரயோகித்தவனும்; மின் திகழ் குடுமி ஒளிமிக்க சிகரத்தையுடைய; வேங்கட திருவேங்கடமலையின்; மலைமேல் மேவிய மேலிருப்பவனும்; வேத ஸ்வயம் பிரகாசமான வேதவிளக்காக; நல்விளக்கை இருப்பவனும்; தென் திசை தென்திசைக்கு; திலதம் திலகம் போன்ற; அனையவர் மஹான்கள் வாழ்கிற; நாங்கை திருநாங்கூரின்; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; மன்று அது பாகவத கோஷ்டி; பொலிய பொலிவு பெறுவதைப்பார்த்து; மகிழ்ந்து நின்றானை மகிழ்ந்து நின்றானை; வணங்கி நான் வணங்கி தாஸனான நான்; வாழ்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்து உய்ந்தேன்
anRiya one who became angry (and fought); vANan bANAsuran-s; Ayiram thOLum thousand shoulders; thuNiya to be severed and to fall on the ground; anRu at that time; Azhi sudharSana chakra; thottAnai being the one who touched and launched; min radiance; thigazh shining; kudumi having peaks; vEngada malai mEl on thirumalA which is known as thiruvEngadam; mEviya one who eternally resides; vEdham being the one who is revealed in vEdham; nal distinguished; viLakkai one who is self-illuminous like a lamp; manRu in the assembly (of bhAgavathas); adhu that assembly; poliya to become abundant; magizhndhu became joyful; ninRAnai one who is mercifully present; then thisai for the southern direction; thiladham anaiyavar the best among the brAhmaNas who are shining like the thilak (vertical symbol) on the forehead; nAngai in thirunAngUr; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; vaNangi surrendered; nAn vAzhndhu ozhindhEn I became enlivened.

PT 4.3.9

1276 களங்கனிவண்ணா! கண்ணணே! என்தன்
கார்முகிலே! எனநினைந்திட்டு *
உளங்கனிந்திருக்கும்அடியவர்தங்கள்
உள்ளத்துள்ஊறியதேனை *
தெளிந்தநான்மறையோர்நாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
வளங்கொள்பேரின்பம்மன்னிநின்றானை
வணங்கிநான்வாழ்ந்தொழிந்தேனே.
1276 களங்கனி வண்ணா கண்ணனே என்-தன் *
கார் முகிலே என நினைந்திட்டு *
உளம் கனிந்திருக்கும் அடியவர்-தங்கள் *
உள்ளத்துள் ஊறிய தேனை **
தெளிந்த நான்மறையோர் நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
வளம் கொள் பேர் இன்பம் மன்னி நின்றானை *
வணங்கி நான் வாழ்ந்தொழிந்தேனே-9
1276
'kaLangani vaNNā! kaNNaNE! en_than * kārmukilE! ena_ninainthittu *
uLanganin^thirukkum adiyavar thangaL * uLLaththuL ooRiyathEnai *
TheLinthan^āNnmaRaiyOr nāngain^annaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
vaLankoL pErinbam mannin^inRānai * vaNangin^ān vāzhnthozhin^thEnE (4.3.9)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1276. Our god who springs like honey in the hearts of his devotees when they think of him and love him, saying, “You are dark as a kalam fruit. You are Kannan. You have the color of a dark cloud!” stays giving pleasure to all in Chemponseykoyil in Nāngai where Vediyars live and recite the four Vedās. I worship him and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
களங்கனி களாப்பழம்போன்ற; வண்ணா! நிறமுடையவனே!; கண்ணனே! என்தன் கண்ணனே! என்னுடைய; கார் முகிலே! காளமேகமே!; என நினைந்திட்டு என்று தியானித்து; உளம் கனிந்திருக்கும் மனம் கனிந்திருக்கும்; அடியவர் தங்கள் அடியவர்கள் தங்கள்; உள்ளத்துள் உள்ளத்துள்; ஊறிய தேனை ஊறிய தேன் போன்றவனும்; தெளிந்த தெளிந்த; நான்மறையோர் வேதமோதும் வைதிகர்கள் வாழும்; நாங்கை நல் நடுவுள் திருநாங்கூரின் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; வளம் கொள் பேரின்பம் மிகுந்த பேரின்பத்தை; மன்னி அடைந்து; நின்றானை நிற்பவனான எம்பெருமானை; வணங்கி நான் வணங்கி அடியேன் நான்; வாழ்ந்தொழிந்தேனே வாழ்ந்து உய்ந்தேன்
kaLangani like kaLAppazham (a berry fruit); vaNNA Oh one who has the complexion!; kaNNanE Oh krishNa!; enRan shining to me; kArmugilE Oh one who is having rejuvenating form similar to monsoon cloud!; ena in this manner; ninaindhittu meditated; uLam heart; kanindhu irukkum well matured; adiyavar thangaL servitors-; uLLaththuL in the heart; URiya remaining permanently; thEnai being sweet like honey; vaLam koL beautiful; pEr inbam immeasurable bliss; manni acquired; ninRAnai one who is mercifully present; theLindha those who are certain about the truth; nAnmaRaiyOr experts of four vEdhams; nAngai in thirunAngUr; nal naduvuL present in the good central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; nAn I; vaNangi worshipped; vAzhndhozhindhEn became enlivened

PT 4.3.10

1277 தேனமர்சோலைநாங்கைநன்னடுவுள்
செம்பொன்செய்கோயிலினுள்ளே *
வானவர்கோனைக்கண்டமைசொல்லும்
மங்கையார்வாட்கலிகன்றி *
ஊனமில்பாடல்ஒன்பதோடொன்றும்
ஒழிவின்றிக்கற்றுவல்லார்கள் *
மானவெண்குடைக்கீழ்வையகம்ஆண்டு
வானவராகுவர்மகிழ்ந்தே.
1277 ## தேன் அமர் சோலை நாங்கை நல் நடுவுள் *
செம் பொன் செய் கோயிலினுள்ளே *
வானவர்-கோனைக் கண்டமை சொல்லும் *
மங்கையார் வாள் கலிகன்றி *
ஊனம் இல் பாடல் ஒன்பதோடு ஒன்றும் *
ஒழிவு இன்றிக் கற்று வல்லார்கள் *
மான வெண் குடைக்கீழ் வையகம் ஆண்டு *
வானவர் ஆகுவர் மகிழ்ந்தே-10
1277. ##
thEnamar chOlai nāngain^aNnNnaduvuL * ChemBoNnChey kOyiliNnuLLE *
vāNnavar kOnaik kaNDamai Chollum * mangaiyār vātkalikanRi *
ooNnamilpādal onbathODonRum * ozhivinRik kaRRuvallārgaL *
mānaveNkudaikkeezh vaiyagam_āndu * vāNnavar āguvar magizhnthE (4.3.10)

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1277. Kaliyan, the chief of Thirumangai, composed ten faultless Tamil pāsurams about the god of the gods of Chemponseykoyil in Nāngai surrounded with groves that drip honey. If devotees learn and recite these pāsurams without mistakes they will rule this world under a white royal umbrella and go to the spiritual world and stay there happily.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேன் அமர் வண்டுகள் நிறைந்த; சோலை சோலைகளையுடைய; நாங்கை நல் திருநாங்கூரின்; நடுவுள் நடுவிலே; செம்பொன்செய் செம்பொன் செய் என்னும்; கோயிலின்உள்ளே கோயிலின் உள்ளே; வானவர் கோனை தேவர்கள் தலைவனை; கண்டமை பார்த்ததை; சொல்லும் அருளிசெய்தவரும்; மங்கையார் திருமங்கைத் தலைவரும்; வாள் வலிய வாளையுடையவருமான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; ஊனம் இல் குறையொன்றுமில்லாத; பாடல் பாடல்களான; ஒன்பதோடு ஒன்றும் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; ஒழிவு இன்றி தவறுதலின்றி; கற்று வல்லார்கள் கற்று ஓத வல்லார்கள்; மான வெண் பரந்த வெண்கொற்ற; குடைக்கீழ் குடைக்கீழ்; வையகம் ஆண்டு உலகை ஆண்டு; மகிழ்ந்தே மகிழ்ந்து; வானவர் ஆகுவர் நித்யஸூரிகளுமாவர்
thEn beetles; amar filled; sOlai having gardens; nAngai in thirunAngUr; nal beautiful; naduvuL in the central location; sem pon sey kOyilin uLLE in the dhivyadhESam named sembonsey kOyil; vAnavar for nithyasUris; kOnai sarvESvaran who is the lord; kaNdamai the way he saw; sollum one who reveals; mangaiyAr protection for the residents of thirumangai region; vAL having strong sword; kalikanRi AzhwAr-s; Unam il not having any shortcoming in the qualities; pAdal song; onbadhOdu onRum these ten pAsurams; ozhivu inRi without missing any word or sentence; kaRRu vallArgaL those who can recite; mAnam being vast; veN whitish; kudaik kIzh remaining under the umbrella; vaiyagam earth; ANdu rule over (and then); magizhndhu being joyful; vAnavar Aguvar will blend into the group of nithyasUris