34

Thiruvāli Thirunagari

திருவாலி திருநகரி

Thiruvāli Thirunagari

Thiru Nāngur

ஸ்ரீ அம்ருதகடவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ வயலாளிமணவாளன் ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Amruthagata Valli, Amrudha Valli
Moolavar: Lakshmi Nrusimhar, Vedharājan, Vayalāli Manavālan
Utsavar: Thiruvāli Nagarālan, Kalyāna Ranganāthan
Vimaanam: Ashtākshara
Pushkarani: Ilākshani Theertham
Thirukolam: Amarndha (Sitting)
Direction: West
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Seerkaazhi
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 8:00 a.m. to 1:00 p.m. 3:00 p.m. to 8:00 p.m. (Please take the archaga from their home for darshan.)
Search Keyword: Thirukkannapuram
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PMT 8.4

722 தாமரைமேலயனவனைப் படைத்தவனே! * தயரதன்தன்
மாமதலாய்! மைதிலிதன்மணவாளா! * வண்டினங்கள்
காமரங்களிசைபாடும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
ஏமருவும்சிலைவலவா! இராகவனே! தாலேலோ.
722 தாமரை மேல் அயனவனைப் * படைத்தவனே தயரதன்தன் *
மா மதலாய் * மைதிலிதன் மணவாளா ** வண்டினங்கள்
காமரங்கள் இசைபாடும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
ஏமருவும் சிலை வலவா * இராகவனே தாலேலோ (4)
722
thāmarai mEl ayanavanai * padaiththavanE * dhasarathan_than-
māmathalāy * maithili than maNavāLā * vaNdinaNGgaL-
kāmaraNGgaL isai pādum * kaNapuraththen karumaNiyE *
Emaruvum silai valavā * irāgavanE thālElO 8.4

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

722. You who created Nānmuhan on the lotus on your navel, the wonderful son of Dasharathan, the husband of Mythili are the dark jewel of Thirukkannapuram where bees sing in the groves. You carry the best of bows that shoots heroic arrows. O Raghava (Rāma), thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாமரை மேல் நாபித் தாமரைமேல்; அயனவனை பிரமனை; படைத்தவனே! படைத்தவனே!; தயரதன் தன் தசரதனுடைய; மா மதலாய்! மூத்த குமாரனே!; மைதிலி தன் சீதையின்; மணவாளா! மணாளனே!; வண்டினங்கள் வண்டுக் கூட்டங்கள்; காமரங்கள் காமரமென்னும்; இசைபாடும் இசையைப் பாடப்பெற்ற; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; ஏமருவும் அம்புகள் பொருந்திய; சிலைவலவா! வில் வீரனே!; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.5

723 பாராளும் படர்செல்வம் பரதநம்பிக் கேயருளி
ஆராவன் பிளையவனோ டருங்கான மடைந்தவனே
சீராளும் வரைமார்பா திருக்கண்ண புரத்தரசே
தாராளும் நீண்முடியென் தாசரதீ தாலேலோ *
723 பார் ஆளும் படர் செல்வம் * பரத நம்பிக்கே அருளி *
ஆரா அன்பு இளையவனோடு * அருங்கானம் அடைந்தவனே **
சீர் ஆளும் வரை மார்பா * திருக் கண்ணபுரத்து அரசே *
தார் ஆரும் நீண் முடி * என் தாசரதீ தாலேலோ (5)
723
pārāLum padar selvam * baratha n^ambikkE aruLi *
ārā vanbiLaiyavanOdu * aruNGgānam adaindhavanE *
seerāLum varai mārbā * thirukkaNNa puraththarasE *
thārāLum neeN mudi * en dhāsarathee thālElO 8.5

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

723. After giving your kingdom to your brother Bharathan, you went to the thick forest with your younger brother Lakshmana who loved you so. You with a handsome chest strong as a mountain, king of Thirukkannapuram, are adorned with a precious crown that rules the world. You are the son of Dasharatha, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் ஆளும் உலகத்தை ஆளும்; படர் செல்வம் பெரும் செல்வத்தை; பரத நம்பிக்கே தம்பி பரதனுக்கு; அருளி கொடுத்து; ஆரா அன்பு அளவிலா அன்புடைய; இளையவனோடு லட்சுமணனோடு; அருங்கானம் நுழைய இயலாத காட்டை; அடைந்தவனே! அடைந்தவனே!; சீர் ஆளும் வீரத்தினால் ஆளும்; வரை மார்பா! மலைபோன்ற மார்பனே!; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்து; அரசே! அரசே!; தார் ஆரும் மாலை அணிந்த; நீண் முடி நீண்ட முடியையுடைய; என் தாசரதீ! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PT 3.5.1

1188 வந்துஉனதடியேன்மனம்புகுந்தாய் புகுந்ததற்பின் வணங்கும் * என்
சிந்தனைக்குஇனியாய்! திருவே! என்னாருயிரே! *
அந்தளிரணியாரசோகின் இளந்தளிர்கள்கலந்து * அவையெங்கும்
செந்தழல்புரையும் திருவாலியம்மானே! (2)
1188 ## வந்து உனது அடியேன் மனம் புகுந்தாய் * புகுந்ததன்பின் வணங்கும் * என்
சிந்தனைக்கு இனியாய் * திருவே என் ஆர் உயிரே **
அம் தளிர் அணி ஆர் * அசோகின் இளந்தளிர்கள் கலந்து * அவை எங்கும்
செந் தழல் புரையும் * திருவாலி அம்மானே-1 **
1188. ##
vanNdhu unadhadiyEn manampugunNdhāy * pugunNdhadhaRpin vaNangkum *
en_sinNdhanaikku iniyāy! * thiruvE! en_āruyirE *
anNdhaLiraNiyār asOgin * iLanNdhaLirgaL kalanNdhu *
avaiyengkum senNdhazhal puraiyum * thiruvāliyammānE! (2) 3.5.1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1188. I am your slave and you came and entered my thoughts. You are sweet to my mind and I worship you. You are my wealth and my precious life, the dear god of Thiruvāli where everywhere the tender shoots of asoka trees bloom like fire with lovely red flowers.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அம் தளிர் தளிர்களாலுண்டான; அணி ஆர் அழகிய; அசோகின் அசோக மரத்தின்; இளந்தளிர்கள் அவை இளந்தளிர்கள்; எங்கும் கலந்து எங்கும் வியாபித்து; செந் தழல் புரையும் சிவந்த அக்னி போலிருக்கும்; திருவாலி திருவாலியில் இருக்கும்; அம்மானே! எம்பெருமானே!; திருவே! செல்வனே! தாரகனே!; என் ஆருயிரே! என் ஆருயிரே!; வந்து உனது நீயாகவே வந்து; அடியேன் அடியேனான; மனம் புகுந்தாய் என் மனதில் புகுந்தாய்; புகுந்ததன் பின் அப்படி நீ வந்து புகுந்த பின்பு; வணங்கும் என் வணங்கும் என் மனத்துக்கு; சிந்தனைக்கு என் சிந்தனைக்கு; இனியாய் இனியனானாய்
am beautiful; thaLir acquired from sprouts; aNi Ar having abundant beauty; asOgin aSOka tree-s; iLam thaLirgaL avai tender sprouts; engum kalandhu spreading everywhere; sem reddish; thazhal puraiyum like fire; thiruvAli ammAnE Oh you who are having thiruvAli as your abode!; thiruvE Oh my wealth!; en Ar uyirE Oh my sustainer!; vandhu coming to my place; unadhu adiyEn I, your servant-s; manam in the heart; pugundhAy entered;; pugundhadhaRpin after you entered; vaNangum surrender; en sindhanaikku for my mind; iniyAy became sweet.

PT 3.5.2

1189 நீலத்தடவரை மாமணிநிகழக்கிடந்ததுபோல் * அரவணை
வேலைத்தலைக்கிடந்தாய்! அடியேன்மனத்துஇருந்தாய் *
சோலைத்தலைக்கணமாமயில்நடமாட மழைமுகில் போன்றெழுந்து * எங்கும்
ஆலைப்புகைகமழும் அணியாலியம்மானே!
1189 நீலத் தட வரை மா மணி நிகழக் * கிடந்ததுபோல் அரவு அணை *
வேலைத்தலைக் கிடந்தாய் அடியேன் மனத்து இருந்தாய் **
சோலைத்தலைக் கண மா மயில் நடம் ஆட * மழை முகில் போன்று எழுந்து * எங்கும்
ஆலைப் புகை கமழும் * அணி ஆலி அம்மானே-2
1189
nNeelaththadavarai * māmaNinNigazhak kidanNdhadhupOl *
aRāvanai vElaiththalaikkidanNdhāy * adiyEn manatthirunNdhāy *
sOlaith thalaikkaNamāmayil nNadamāda * mazhaimugil pOnRezhunNdhu *
engkum ālaip pugaikamazhum * aNiyāliyammānE! 3.5.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1189. You rest on a snake bed on the ocean like a precious blue jewel on a mountain and you are also in the mind of me, your slave. You are the dear god of Thiruvāli where lovely flocks of peacocks dance in the groves and the smoke from the sugarcane presses rises above like clouds and spreads fragrance everywhere.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆலைப் புகை கருப்பஞ்சாறு புகையானது; எங்கும் எல்லா இடத்திலும்; மழை மழைகாலத்து; முகில் போன்று மேகம் போன்று; எழுந்து கமழும் மேலெழுந்து மணம் வீசும்; சோலைத் தலை சோலையிலே; மா மயில் கண மயில்களின் கூட்டம்; நடமாட நடனமாட; அணி ஆலி அழகிய திருவாலியிலிருக்கும்; அம்மானே! பெருமானே!; நீலத் நீலநிறமுள்ள; தட வரை பெரிய மலையானது; மா மணி விலை மதிப்பற்ற ரத்னம்; நிகழ தன் மேல்; கிடந்தது போல் பிரகாசிப்பது போல்; வேலைத் தலை பாற்கடலிலே; அரவு அணை ஆதி சேஷன் மேல்; கிடந்தாய் சயனித்திருப்பவனே!; அடியேன் மனத்து இப்போது என் மனதில்; இருந்தாய் நீங்காதிருக்கிறாய் என்கிறார் ஆழ்வார்
Alaip pugai smoke from burning sugarcane juice; engum everywhere; mazhai mugil cloud in monsoon; pOnRu like; ezhundhu because of the rising; kamazhum fragrant; sOlaith thalai in the garden; mA mayil gaNam huge prides of peacock; nadamAda they dance; aNi beautiful; Ali ammAnE Oh lord of thiruvAli!; neelam bluish; thada varai huge mountain; mA maNi priceless gem; thigazha to shine on it; kidandhadhu pOl like reclining; vElaith thalai in thiruppARkadal (kshIrAbdhi); aravaNai on thiruvanandhAzhwAn (with the kausthuba jewel shining); kidandhAy Oh one who is reclining!; adiyEn manaththu (now) in my heart, where I am your servitor; irundhAy entered and remained, without leaving!

PT 3.5.3

1190 நென்னல்போய்வருமென்றென்று எண்ணியிராமை என்மனத்தேபுகுந்தது *
இம்மைக்கென்றுஇருந்தேன் எறிநீர்வளஞ்செறுவில் *
செந்நெற்கூழைவரம்பொரீஇ அரிவார்முகத் தெழுவாளைபோய் * கரும்பு
அந்நற்காடுஅணையும் அணியாலியம்மானே!
1190 நென்னல் போய் வரும் என்று என்று எண்ணி * இராமை என் மனத்தே புகுந்தது *
இம்மைக்கு என்று இருந்தேன் * எறி நீர் வளஞ் செறுவில் **
செந்நெல் கூழை வரம்பு ஒரீஇ அரிவார் * முகத்து எழு வாளை போய் * கரும்பு
அந் நல் நாடு அணையும் * அணி ஆலி அம்மானே-3
1190
nNennalpOy varumenRenRu eNNiyirāmai * en manatthE pugunNdhadhu *
immaikku enRirunNdhEn * eRinNeer vaLaNYcheRuvil *
senNnNeR koozhai varamporeei * arivār mugatthezhu vāLaipOy *
karumbu anNnNaRkādu aNaiyum * aNiyāliyammānE! 3.5.3

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1190. You are not concerned that today will soon be gone like yesterday. — you have entered my heart today and you will stay there forever. You are the dear god of beautiful Thiruvāli where rich paddy grows on the banks of the fields filled with water and the vālai fish that jump from the hands of farmers as they cut the crop fall among the flourishing sugarcane.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எறி நீர் அலை வீசும் நீர்; வளம் வளம் பொருந்திய; செறுவில் வயல்களிலே; செந்நெல் கூழை செந்நெற் பயிர்களை; வரம்பு வரப்புகளின் மேலே அவைகளின்; ஒரீஇ அரிவார் தலைகளை சேர்த்து அறுக்கிறவர்கள்; முகத்து எழு முகத்தில் குதித்துப்; வாளை பாயும் மீன்கள்; போய் அவ்விடத்தை விட்டுப் போய்; அந்நல் அந்த அழகிய செழிப்புமிக்க; கரும்பு நாடு கருப்பங்காட்டை; அணையும் வந்து அடையும்; அணி ஆலி அழகிய திருவாலியிலிருக்கும்; அம்மானே! பெருமானே!; நென்னல் நேற்று போனான்; போய் வரும் இன்று வருவான்; என்று என்று என்று எண்ணி; இராமை பொழுதை வீணாக்காதபடி; என் மனத்தே என் மனதிலே; புகுந்தது ஸ்திரமாக வந்து புகுந்தது; இம்மைக்கு ஜன்ம சாபல்யம்; என்று இருந்தேன் என்று கருதுகிறேன்
eRi rising waves; nIr vaLam having abundance of water; seRuvil in fertile fields; sennel kUzhai strong paddy crops; varambu oreei placing the top portion of those crops on the boundaries of the fertile fields; arivAr those who harvest; mugaththu in the face; ezhu jumping to reach; vALai vALai fish [scabbard fish]; pOy left those fields; annal having dense bushes; karumbuk kAdu sugarcane forest; adaiyum reaching; aNiyAli ammAnE oh lord of the beautiful thiruvAli!; nennal pOy went yesterday; varum coming tomorrow; enRu enRu eNNi thinking in this manner; irAmai to not remain; en manaththE in adiyEn-s heart; pugundhadhu your entry and presence; immaikku enRu irundhEn I thought it is to cause joy for me in this world.

PT 3.5.4

1191 மின்னில்மன்னுநுடங்கிடை மடவார்தம்சிந்தைமறந்து வந்து * நின்
மன்னுசேவடிக்கே மறவாமை வைத்தாயால் *
புன்னைமன்னுசெருந்தி வண்பொழில்வாய்அகன்பணைகள் கலந்து * எங்கும்
அன்னம்மன்னும்வயல் அணியாலியம்மானே!
1191 மின்னின் மன்னும் நுடங்கு இடை * மடவார்-தம் சிந்தை மறந்து வந்து * நின்
மன்னு சேவடிக்கே * மறவாமை வைத்தாயால் **
புன்னை மன்னு செருந்தி * வண் பொழில் வாய்-அகன் பணைகள் கலந்து * எங்கும்
அன்னம் மன்னும் வயல் * அணி ஆலி அம்மானே-4
1191
minnin mannunNudangkidai * madavārdham sinNdhai maRanNdhu_vanNdhu *
nNinmannu sEvadikkE * maRavāmai vaitthāyāl *
punnai mannu serunNdhi * vaNpozhil vāy aganpaNaigaL kalanNdhu *
engkum annam mannum vayal * aNiYāliyammānE! 3.5.4

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1191. You made me forget the beautiful women with waists as thin as lightning and think only of your divine, eternal feet. You are our dear father, the god of beautiful Thiruvāli filled with thriving paddy fields, flourishing groves, punnai trees, blooming cherundi plants and swans.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புன்னை செருந்தி மன்னு புன்னை மரங்களிருக்கும்; வண் பொழில் வாய் அகன் அழகிய சோலைகளின்; பணைகள் அன்னம் தடாகங்களில் அன்னங்கள்; எங்கும் கலந்து சேர்ந்து வாழும்; மன்னும் வயல் வயல்களையுடைய; அணி ஆலி அழகிய திருவாலியிலிருக்கும்; அம்மானே! பெருமானே!; மின்னில் மன்னும் மின்னல் போன்ற; நுடங்கு இடை நுண்ணிய இடையுடைய; மடவார் தம் பெண்களை பற்றிய; சிந்தை மறந்து சிந்தனையை தவிர்ந்து; வந்து நின் மன்னு வந்து உன் பக்கலிலே வந்து; சேவடிக்கே அழகிய பாதங்களையே நான்; மறவாமை மறவாமல் பற்றும்படி; வைத்தாயால் எனக்கு அருள் செய்திருக்கிறாய்
punnai punnai trees; serundhi surapunnai trees; mannu filled with; vaN beautiful; pozhil vAy agan inside the garden; paNaigaL in the ponds; annam swans; engum kalandhu remaining together with each other, everywhere; mannum residing eternally; vayal having fertile fields; aNi Ali ammAnE Oh lord of beautiful thiruvAli!; minnil mannu matching lightning; nudangu subtle; idai having waist; madavAr tham towards women; sindhai maRandhu eliminating the attachment; vandhu coming towards you; mannu always remaining in the same manner; nin your; sEvadikkE beautiful, divine feet only; maRavAmai to not let me forget; vaiththAy you have mercifully done;; Al How amazing is this!

PT 3.5.5

1192 நீடுபல்மலர்மாலையிட்டு நின்னிணையடிதொழுதேத்தும் * என்மனம்
வாடநீநினையேல் மரமெய்தமாமுனிவா! *
பாடலின்ஒலிசங்கினோசைபரந்து பல்பணையால்மலிந்து * எங்கும்
ஆடலோசையறா அணியாலியம்மானே!
1192 நீடு பல் மலர் மாலை இட்டு * நின் இணை-அடி தொழுது ஏத்தும் * என் மனம்
வாட நீ நினையேல் * மரம் எய்த மா முனிவா **
பாடல் இன் ஒலி சங்கின் ஓசை * பரந்து பல் பணையால் மலிந்து * எங்கும்
ஆடல் ஓசை அறா * அணி ஆலி அம்மானே-5
1192
nNeedu palmalar mālaiyittu * nNinniNaiyadi thozhudhEtthum *
enmanam vāda nNee nNinaiyEl * marameydha māmunivā! *
pādalin_oli sangkinOsaiparanNdhu * palpaNaiyāl malinNdhu *
engkum ādalOsaiyaRā * aNiyāliyammānE! 3.5.5

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1192. I have adorned you with many flower garlands and worship your feet, O lord and divine sage who destroyed the Asurans who came as marudu trees Do not make me suffer, O god of beautiful Thiruvāli where the sound of songs, conches and drums spreads everywhere and the music for dancing fills the place and never stops.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாடல் பகவத் பாடலின்; இன் ஒலி இனிய ஒலியும்; சங்கின் ஓசை சங்கின் ஓசையும்; பரந்து எங்கும் வியாபித்திருக்க; பல் பணையால் பலவகை வாத்ய கோஷங்களும்; மலிந்து எங்கும் எங்கும் நிறைந்திருக்க; ஆடல் ஓசை நடனமாடும் ஓசையும்; அறா மாறாதிருக்கும்; அணி ஆலி அழகிய திருவாலிநகரின்; அம்மானே! பெருமானே!; மரம் மராமரங்களேழையும்; எய்த ஒரு அம்பாலே துளைத்த; மா முனிவா! எம்பெருமானே!; நின் இணை அடி உன் திருவடிகளில்; பல் மலர் மாலை பல வகை மலர் மாலைகளை; நீடு இட்டு நெடுங்கலாம்; தொழுது ஸமர்ப்பித்து வணங்கி; ஏத்தும் என் துதிக்கும் என் மனம்; மனம் வாட வாடாதபடி; நீ நீ என்னை; நினையேல் பிரியாமல் இருக்க வேண்டும்
pAdal singing bhagavAn-s stories; in sweet; oli sound; sangin Osai sound of conch; parandhu pervading everywhere; pal paNaiyAl by the sounds of many different musical instruments; malindhu abundance; engum wherever seen; Adal Osai sound of the dance; aRA continuously occurring; aNi Ali ammAnE Oh lord of beautiful thiruvAli!; maram seven marAmaram (ebony trees); eydha shot to fall at once; mAmunivA Oh one who meditates!; nin your; iNai adi divine feet which match each other; pal many different; malar flowers; mAlai mixed flower garland; nIdu long time; ittu offered; thozhudhu worshipped; Eththum praising; en my; manam mind; vAda to suffer (like a leaf in your separation); nI you who have motherly forbearance towards your devotees; ninaiyEl you should not think

PT 3.5.6

1193 கந்தமாமலரெட்டும்இட்டு நின்காமர்சேவடி கைதொழுதெழும் *
புந்தியேன்மனத்தே புகுந்தாயைப்போகலொட்டேன் *
சந்திவேள்விசடங்குநான்மறை ஓதிஓதுவித்துஆதியாய் வரும் *
அந்தணாளரறா அணியாலியம்மானே!
1193 கந்த மா மலர் எட்டும் இட்டு * நின் காமர் சேவடி கைதொழுது எழும் *
புந்தியேன் மனத்தே * புகுந்தாயைப் போகலொட்டேன் **
சந்தி வேள்வி சடங்கு நான்மறை * ஓதி ஓதுவித்து ஆதியாய் வரும் *
அந்தணாளர் அறா * அணி ஆலி அம்மானே-6
1193
ganNdha māmalar ettumittu * niNnkāmar sEvadi kaithozhudhezhum *
punNdhiyEn manatthE * pugunNdhāyaip pOgalottEn *
sanNdhi vELvi sadangku nNānmaRai * Odhi Odhuviththu ādhiyāy_varum *
anNdhaNāLaraRā * aNiyāliyammānE! 3.5.6

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1193. I offered eight kinds of fragrant flowers, worshiped your beautiful divine feet and thought only of you, who have entered my heart—I will not let you leave. You are the dear god of beautiful Thiruvāli where Vediyars do morning and evening worship, perform sacrifices, recite the four Vedās without stopping and teach the Vedās to others.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சந்தி வேள்வி ஸந்தியாவந்தனம் யாகங்கள்; சடங்கு நான்மறை சடங்குகள் நான்கு வேதங்கள்; ஆதியாய் ஓதி அநாதிகாலமாக ஓதி கற்றும்; ஓதுவித்து வரும் ஓதுவித்தும் கற்பித்தும் வரும்; அந்தணாளர் அறா அந்தணர்களை விட்டு நீங்காத; அணி ஆலி அழகிய திருவாலிநகரின்; அம்மானே! பெருமானே!; கந்த மா மணம் மிக்க சிறந்த; மலர் எட்டும் எட்டு வகை மலர்களை எட்டெழுத்தை (எட்டு வகை மலர்: கருமுகை கற்பகம் நாழல் மந்தாரம் ஸௌகந்தி செங்கழுநீர் தாமரை தாழை என்பனவாம்); நின் காமர் உன் அழகிய சிவந்த; சேவடி இட்டு பாதங்களில் ஸமர்ப்பித்து; கைதொழுது கைதொழுது வணங்கி; எழும் துதிக்க விரும்பும்; புந்தியேன் மனத்தே அடியேன் மனத்தில்; புகுந்தாயை வந்து புகுந்த உன்னை நான்; போகலொட்டேன் என்னை விட்டு இனி போகவிடமாட்டேன்
sandhi sandhyAvandhanam etc; vELvi yAgam etc (which are naimiththika karmas) [periodic rituals]; sadangu other kAmya karmas (activities done with expectation of worldly benefits); nAl maRai four vEdhams; AdhiyAy starting from creation; Odhi learning from previous teachers; Odhuviththu varum those who are teaching; andhaNALar brAhmaNas; aRA continuously residing; aNi Ali ammAnE Oh lord of beautiful thiruvAli!; gandham abundantly fragrant; mA best; ettu malarum eight types of flowers; nin your; kAmar beautiful; sEvadi on reddish divine feet; ittu offered; kai thozhudhu worship with hands; ezhum to praise; pundhiyEn manaththu with my heart which is having strong faith; pugundhAyai you who entered (coming as if it is for your benefit); pOgalottEn I will not let you leave, now onwards.

PT 3.5.7

1194 உலவுதிரைக்கடல்பள்ளிகொண்டுவந்துஉன்னடியேன் மனம்புகுந்த * அப்
புலவ!புண்ணியனே! புகுந்தாயைப்போகலொட்டேன் *
நிலவுமலர்ப்புன்னைநாழல்நீழல் தண்தாமரை மலரின்மிசை * மலி
அலவன்கண்படுக்கும் அணியாலியம்மானே!
1194 உலவு திரைக் கடல் பள்ளிகொண்டு வந்து * உன் அடியேன் மனம் புகுந்த * அப்
புலவ புண்ணியனே * புகுந்தாயைப் போகலொட்டேன் **
நிலவு மலர்ப் புன்னை நாழல் நீழல் * தண் தாமரை மலரின்மிசை * மலி
அலவன் கண்படுக்கும் * அணி ஆலி அம்மானே-7
1194
ulavuthiraikkadal paLLikoNduvanNdhu * un adiyEn manampugunNdha *
appulava! puNNiyaNnE! * pugunNdhāyaip pOgalottEn *
nNilavu malarppunnai nNāzhal nNeezhal * thaN dhāmarai malarin misai *
mali_alavan kaNpadukkum * aNiyāliyammānE! 3.5.7

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1194. You who rest on Adisesha on the ocean with rolling waves came and entered the mind of me, your slave, and I will not let you leave. You, all-knowing and virtuous, stay in beautiful Thiruvāli where many crabs sleep on cool lotus flowers in the shadow of nyazhal and punnai trees that are always in bloom.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிலவு மலர்ப் எப்போதும் மலரும்; புன்னை புன்னைமரங்களும்; நாழல் நாழல் மரங்களும்; நீழல் அவற்றின நிழலில்; தண் தாமரை குளிர்ந்த தாமரைப்; மலரின்மிசை பூவின் மேலே; மலி அலவன் பெரிய ஆண் நண்டுகள்; கண்படுக்கும் உறங்கும்; அணி ஆலி அழகிய திருவாலிநகரின்; அம்மானே! பெருமானே!; திரை உலவு அலை பொங்கும்; கடல் திருப்பாற்கடலில்; பள்ளி சயனித்திருந்து; கொண்டு உன் அங்கிருந்து ஒடிவந்து; அடியேன் உனது தாஸனான; மனம் என்னுடைய மனத்திலே; வந்து புகுந்த வந்து புகுந்த; அப்புலவ! அப்படிப்பட்ட பெருந்தகையே!; புண்ணியனே! நான் பெற்ற பாக்யம்; புகுந்தாயை என்னிடம் வந்து சேர்ந்த உன்னை; போகலொட்டேன் இனி நான் போகவிடமாட்டேன்
nilavu always blossoming; malar having abundance of flowers; punnai punnai tree; nAzhal palini tree (their); nIzhal in the shade; thaN cool; thAmarai malarin misai on the lotus flower; mali alavan huge male crabs; kaN padukkum resting; aNi Ali ammAnE Oh lord of beautiful thiruvAli!; thirai ulavu having rising waves; kadal in thiruppARkadal (kshIrAbdhi); paLLi koNdu mercifully reclined; un adiyEn (subsequently) I, your servitor, my; manam in heart; vandhu pugundha you who entered as if it is your benefit; ap pulava Oh that omniscient lord!; puNNiyanE Oh my good deed!; pugundhAyai You who entered unconditionally; pOgalottEn will not let go.

PT 3.5.8

1195 சங்குதங்குதடங்கடல் கடன்மல்லையுள்கிடந்தாய்! * அருள்புரிந்து
இங்குஎன்னுள்புகுந்தாய்! இனிப்போயினால்அறையோ! *
கொங்குசெண்பகமல்லிகைமலர்புல்கி இன்னிளவண்டு போய் *
இளந்தெங்கின்தாதளையும் திருவாலியம்மானே!
1195 சங்கு தங்கு தடங் கடல் * கடல் மல்லையுள் கிடந்தாய் * அருள்புரிந்து
இங்கு என்னுள் புகுந்தாய் * இனிப் போயினால் அறையோ! **
கொங்கு செண்பகம் மல்லிகை மலர் புல்கி * இன் இள வண்டு போய் * இளந்
தெங்கின் தாது அளையும் * திருவாலி அம்மானே-8
1195
sangku thangku thadangkadal * kadal mallaiyuL kidanNdhāy *
aruLpurinNdhu ingu ennuL pugunNdhāy * inippOyināl aRaiyO! *
kongku seNbaga malligai malarpulgi * inniLa vaNdu pOy *
iLanNthengkin thādhaLaiyum * thiruvāliyammānE! 3.5.8

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1195. You who rest on Adisesha on the wide ocean filled with conches on the shore in Kadalmallai entered my heart and gave me your grace. If you want to leave my heart, I will not let you. You stay in Thiruvāli where sweet bees embrace fragrant shenbaga and jasmine blossoms and then go to play among the tender leaves of young palm trees.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இன் இள வண்டு இனிய இள வண்டுகள்; கொங்கு மணம் மிக்க; செண்பகம் செண்பகப்பூவையும்; மல்லிகை மல்லிகை மலரையும் தழுவி; மலர் புல்கி மது அருந்திய பின் அவற்றைவிட்டுப்போய்; இளந் தெங்கின் இளைய தென்னை மரங்களின்; தாது அளையும் பாளைகளிலே அளைய; திருவாலி அழகிய திருவாலிநகரின்; அம்மானே! பெருமானே!; சங்கு தங்கு சங்குகள் தங்கிய; தடங் கடல் திருப்பாற்கடலிலும்; கடல் மல்லையுள் திருக்கடல் மல்லையிலும்; கிடந்தாய் சயனித்திருந்த; இங்கு என்னுள் நீ இங்கு என்னுள்; அருள்புரிந்து புகுந்தாய் அருள்புரிந்து புகுந்தாய்; இனிப் போயினால் இனி நீயே என்னை விட்டுப்போக நினைக்க; அறையோ! முடியுமா
in iLa vaNdu sweet, young beetles; kongu very fragrant; seNbaga malar sheNbaga flower; malligai malar jasmine flower; pulgi (entered to drink honey) embraced (as they were very hot); iLam thengin in tender coconut; pOy went and entered; thAdhu aLaiyum stirring its buds; thiruvAli ammAnE Oh lord of thiruvAli!; sangu conches; thangu remaining forever; thadam vast; kadaluL in thiruppARkadal; kadal mallaiyuL in dhivyadhESam named thirukkadalmallai; kidandhAy Oh you who are mercifully reclining!; ingu here; ennuL in the heart of me, the servitor; aruL purindhu pugundhAy mercifully showered your grace and entered;; inip pOyinAl now, if you left me and separated; aRaiyO victory.

PT 3.5.9

1196 ஓதியாயிரநாமமும்பணிந்தேத்தி நின்அடைந்தேற்கு * ஒருபொருள்
வேதியா! அரையா! உரையாய்ஒருமாற்றம், எந்தாய்! *
நீதியாகியவேதமாமுனியாளர் தோற்றம்உரைத்து * மற்றவர்க்கு
ஆதியாயிருந்தாய்! அணியாலியம்மானே!
1196 ஓதி ஆயிரம் நாமமும் பணிந்து ஏத்தி * நின் அடைந்தேற்கு * ஒரு பொருள்
வேதியா அரையா * உரையாய் ஒரு மாற்றம் ** எந்தாய்
நீதி ஆகிய வேத மா முனி யாளர் * தோற்றம் உரைத்து * மற்றவர்க்கு
ஆதி ஆய் இருந்தாய் * அணி ஆலி அம்மானே-9
1196
Odhi āyiranNāmamum paNinNdhEtthi * nNinnadainNdhERku *
oru poruL vEdhiyā! araiyā! * uraiyāy orumāRRam enNdhāy! *
nNeedhiyāgiya vEdhamāmuniyāLar * thORRam uraitthu *
maRRavarku ādhiyāy irunNdhāy! * aNiyāliyammānE! 3.5.9

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1196. O lord, you are the king of the gods, the creator of the Vedās and you taught the Vedās to the sages when they worshiped you and came to you reciting your thousand names. You, the ancient god of beautiful Thiruvāli, taught the lives of the divine sages to the world and you should teach me also even a little of the Vedās.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீதி ஆகிய வேதம் விதிமுறை வகுக்கும் வேதம்; மா முனியாளர் வேதமந்திரங்களால் ரிஷிகளின்; தோற்றம் உற்பத்தி ஆகியவற்றை; உரைத்து அறிவித்து; மற்றவர்க்கு மற்றுமுள்ள எல்லார்க்கும்; ஆதி ஆய் இருந்தாய்! காரணபூதனாயும் இருந்தாய்!; அணி ஆலி அழகிய திருவாலிநகரின்; அம்மானே! பெருமானே!; வேதியா! வேதமொன்றினாலேயே அறியத்தக்கவனே!; அரையா! என் குறும்புத்தனத்தை; எந்தாய்! அறுத்த எம்பெருமானே!; ஆயிர நாமமும் ஓதி ஸஹஸ்ர நாமங்களையும் சொல்லி; பணிந்து ஏத்தி வணங்கித் துதித்து; நின் அடைந்தேற்கு உன்னை அடைந்த எனக்கு; ஒரு பொருள் மோக்ஷமடையும் கைங்கர்யம் என்னும்; உரையாய் ஒரு உபாயத்தை கூறி; ஒரு மாற்றம் அருள்வாய்
nIdhi Agiya that which ordains the conduct of people; vEdham vEdham; mAmuniyALar maharishis who can visualise the manthrams in such vEdham, their; thORRam birth etc; uraiththu spoke; maRRavarkku for all others; AdhiyAy irundhAy Oh you who remain the cause!; aNi Ali ammAnE Oh lord of beautiful thiruvAli!; vEdhiyA Oh you who are known through vEdham only!; araiyA Oh you who eliminate the mischief and rule over me!; endhAy Oh my lord!; Ayira nAmamum Odhi reciting your thousand names; paNindhu Eththi falling at your divine feet and praise; nin adaindhERku for me who holds you as refuge; oru poruL means for the distinguished goal; oru mARRam a response; uraiyAy please give

PT 3.5.10

1197 புல்லிவண்டறையும்பொழில்புடைசூழ்தென்னாலி யிருந்தமாயனை *
கல்லின்மன்னுதிண்தோள் கலியன்ஒலிசெய்த *
நல்லஇன்னிசைமாலை நாலுமோரைந்துமொன்றும் நவின்று * தாம்உடன்
வல்லராயுரைப்பார்க்கு இடமாகும்வானுலகே. (2)
1197 ## புல்லி வண்டு அறையும் பொழில் புடை சூழ் * தென் ஆலி இருந்த மாயனை *
கல்லின் மன்னு திண் தோள் * கலியன் ஒலிசெய்த **
நல்ல இன் இசை மாலை * நாலும் ஓர் ஐந்தும் ஒன்றும் நவின்று தாம் * உடன்
வல்லர் ஆய் உரைப்பார்க்கு * இடம் ஆகும்-வான் உலகே-10
1197. ##
pulli vaNdaRaiyum pozhil pudaisoozh * thennāli irunNdha māyanai *
kallin mannu thiNdhOL * kaliyaNn_oliseydha *
nNalla innisai mālai * nNālumOr ainNdhumonRum nNavinRu * thām-
udanvallarāy uraippārkku * idamāgum vānulagE. (2) 3.5.10

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1197. Kaliyan with strong mountain-like arms composed ten sweet poems on the god Māyan of Thiruvāli surrounded with groves where bees embrace one another and sing. If devotees learn these pāsurams well and sing them and teach them to others, they will go to the spiritual world in the sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு வண்டுகள் ஒன்றோடொன்று; புல்லி தழுவிக்கொண்டு; அறையும் ரீங்காரம் பண்ணும்; பொழில் புடை சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; தென் ஆலி இருந்த அழகிய திருவாலியிலிருக்கும்; மாயனை எம்பெருமானைக் குறித்து; கல்லின் மன்னு மலைபோல் திடமான; திண் தோள் தோள்களையுடைய; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலி செய்த அருளிச்செய்த; நல்ல நல்ல அழகிய; இன் இசை மாலை இனிய இசையுடன் கூடின; நாலும் ஓர் ஐந்தும் ஒன்றும் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; நவின்று தாம் உடன் வல்லராய் கற்று அர்த்தத்துடன்; உரைப்பார்க்கு ஓத வல்லார்க்கு; இடம் ஆகும் வான் உலகே பரமபதம் இருப்பிடமாகும்
vaNdu beetles; pulli embracing each other; aRaiyum humming; pozhil garden; pudai sUzh surrounding everywhere; then beautiful; Ali in dhivyadhESam named thiruvAli; irundha mercifully residing; mAyanai on sarvESvaran who is amazing; kallin like a mountain; thiN strong; mannu eternally present; thOL having shoulder; kaliyan thirumangai AzhwAr; oli seydha mercifully spoke; nalla beautiful; in isai having sweet tune; mAlai nAlum Or aindhum onRum ten pAsurams; navinRu recite; thAm udan vallarAy uraippArkku for those who constantly meditate their meanings; vAn ulagE paramapadham only; idam Agum will become the abode.

PT 3.6.1

1198 தூவிரியமலருழக்கித் துணையோடும்பிரியாதே *
பூவிரிய மதுநுகரும் பொறிவரிய சிறுவண்டே *
தீவிரிய மறைவளர்க்கும் புகழாளர் திருவாலி *
ஏவரிவெஞ் சிலையானுக் கென்னிலைமை யுரையாயே. (2)
1198 ## தூ விரிய மலர் உழக்கித் * துணையோடும் பிரியாதே *
பூ விரிய மது நுகரும் * பொறி வரிய சிறு வண்டே **
தீ விரிய மறை வளர்க்கும் * புகழ் ஆளர் திருவாலி *
ஏ வரி வெம் சிலையானுக்கு * என் நிலைமை உரையாயே-1
1198. ##
thooviriya malaruzhakkith * thuNaiyOdum piriyādhE *
pooviriya madhunNugarum * poRivariya siRuvaNdE! *
theeviriya maRaivaLarkkum * pugazhāLar thiruvāli *
EvariveNY chilaiyānukku * en_nilaimai uraiyāyE. (2) 3.6.1

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1198. O little bee with dots on your body, you stay with your mate without leaving her and you enter pure open blossoms and drink their honey. Go and tell him who shot his strong arrows at his enemies and conquered them how I suffer in love for the lord of Thiruvāli where famous Vediyars live making sacrificial fires and reciting the Vedās.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தூ விரிய சிறகு விரியும்படி; மலர் உழக்கி மலர்களை மிதித்து; துணையோடும் தன் துணையை; பிரியாதே பிரியாமல்; பூ விரிய பூக்கள் விகஸிக்க; மது நுகரும் தேனைப் பருகும்; பொறி புள்ளிகளையும்; வரிய ரேகைகளையுமுடைய; சிறு வண்டே! சிறிய வண்டே; தீ விரிய தீக்கொழுந்துகள் மேலெழ; மறை வளர்க்கும் வேத முறைப்படி யாகம் செய்யும்; புகழ் ஆளர் வைதிகர்கள் வாழும்; திருவாலி திருவாலியிலிருக்கும்; ஏ வரி வெம் அம்புகளுடன் வில்லேந்திய; சிலையானுக்கு எம்பெருமானுக்கு; என் நிலைமை என் நிலைமையைக்; உரையாயே கூறுவாய்
thU wings; viriya to spread; malar well blossomed flowers; uzhakki stomped; thuNaiyOdum with your spouse; piriyAdhE without separating; pU flowers; viriya as they blossom; madhu the honey in those flowers; nugarum drinking; poRi dots; variya having stripes; siRu vaNdE Oh little beetle!; thI viriya to have the fire rise; maRai vaidhika boundaries; vaLarkkum pugazh ALar those who are having fame due to conducting without any shortcomings, their; thiruvAli eternally residing in thiruvAli; Evari venjilaiyAnukku for sarvESvaran who is holding arrow and beautiful bow in his hands; en nilaimai my situation; uraiyAy you should inform.

PT 3.6.2

1199 பிணியவிழும்நறுநீல மலர்கிழியப்பெடையோடும் *
அணிமலர்மேல்மதுநுகரும் அறுகாலசிறுவண்டே! *
மணிகெழுநீர்மருங்கலரும் வயலாலிமணவாளன் *
பணியறியேன், நீசென்று என்பயலைநோய்உரையாயே.
1199 பிணி அவிழு நறு நீல * மலர் கிழியப் பெடையோடும் *
அணி மலர்மேல் மது நுகரும் * அறு கால சிறு வண்டே **
மணி கழுநீர் மருங்கு அலரும் * வயல் ஆலி மணவாளன்
பணி அறியேன் * நீ சென்று * என் பயலை நோய் உரையாயே-2
1199
piNiyavizhum nNaRunNeela * malarkizhiyap pedaiyOdum *
aNimalarmEl madhunNugarum * aRukāla siRuvaNdE! *
maNikezhunNeer marungkalarum * vayalāli maNavāLan paNiyaRiyEn *
nNeesenRu * en_payalainNOy uraiyāyE. 3.6.2

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1199. O small six-legged bee, you open lovely, fragrant neelam flowers and stay in them with your mate and drink honey from them. I do not know the thoughts of my beloved lord of Thiruvāli where beautiful kazuneer flowers bloom on the banks of fields. O bee, go and tell him how I suffer from the love for him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிணி அவிழும் கட்டு அவிழ்கின்ற மணம் மிக்க; நறு நீல நீலோற்பல; மலர் கிழிய மலர்கள் கிழியும்படி; பெடையோடும் தன் பெடையோடு; அணி அழகிய அந்த; மலர் மேல் மலர்களிலிருந்து; மது நுகரும் தேனைப் பருகும்; அறு கால ஆறு கால்களையுடைய; சிறுவண்டே! சிறியவண்டே!; மணி கழுநீர் அழகிய செங்கழுநீர்ப் பூக்கள்; மருங்கு அலரும் நாற்புறமும் மலரும்; வயல் வயல்களையுடைய; ஆலி மணவாளன் திருவாலி மணவாளனின்; பணி அறியேன் செயலை நான் அறியேன் என்று; நீ சென்று என் நீ போய் என்; பயலை நோய் பசலை நோயைப்பற்றி; உரையாயே கூறுவாயாக
piNi avizhum blossoming; naRu neela malar fresh neela flowers [blue Indian water-lily]; kizhiya to tear; pedaiyOdum with female counterpart; aNi malar mEl from dense flowers; madhu nugarum drinking honey; aRu kAla having six feet; siRu vaNdE little beetle!; maNi Beautiful; kazhunIr sengazhunIr [purple/red Indian water-lily]; marungu in all four sides; alarum blossoming; vayal surrounded by fertile fields; Ali mercifully residing in thiruvAli; maNavALan lord-s; paNi acts; aRiyEn I don-t know; nI senRu you go; en payalai nOy paleness spreading in my whole body; uraiyAy You should inform, without ignoring.

PT 3.6.3

1200 நீர்வானம் மண்எரிகாலாய்நின்ற நெடுமால் * தன்
தாராயநறுந்துளவம் பெறுந்தகையேற்குஅருளானே! *
சீராரும்வளர்பொழில்சூழ் திருவாலிவயல்வாழும் *
கூர்வாயசிறுகுருகே! குறிப்பறிந்துகூறாயே.
1200 நீர் வானம் மண் எரி கால் ஆய் * நின்ற நெடுமால் * தன்
தார் ஆய நறுந் துளவம் * பெறும் தகையேற்கு அருளானே **
சீர் ஆரும் வளர் பொழில் சூழ் * திருவாலி வயல் வாழும் *
கூர் வாய சிறு குருகே * குறிப்பு அறிந்து கூறாயே-3
1200
nNeervānam maNNerikālāy * nNinRa nNedumāl *
thanthārāya nNaRunNdhuLavam * peRunNthagaiYERku aruLānE *
seerārum vaLarpozhilsoozh * thiruvāli vayalvāzhum *
koorvāya siRukurugE! * kuRippaRinNdhu kooRAyE. 3.6.3

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1200. Nedumāl adorned with fragrant thulasi garlands is water, sky, earth, fire and wind and he gives his grace to his good devotees. O small heron with a sharp beak, you live in the fields of Thiruvāli surrounded with flourishing groves. Go, find the right time and tell him of my love.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மண் நீர் வானம் மண் நீர் வானம்; எரி கால் ஆய் அக்னி காற்று ஆகிய; நின்ற பஞ்சபூதங்களுக்கும் அந்தர்யாமியாய்; நெடுமால் தன் இருக்கும் எம்பெருமான் தன்னுடைய; தார் ஆய நறும் மணம் மிக்க; துளவம் திருத்துழாய் மாலையை; பெறும் தகையேற்கு தகுதியையுடைய எனக்கு; அருளானே கொடுக்கவில்லையே; சீர் ஆரும் வளர் பெருமை பொருந்திய; பொழில் சூழ் சோலைகளால் சூழ்ந்த; திருவாலி திருவாலி நகரின்; வயல் வாழும் வயல்களில் வாழும்; கூர் வாய கூர்மையான அலகையுடைய; சிறு குருகே! சிறிய கொக்கே!; குறிப்பு அறிந்து பெருமானின் கருத்தை அறிந்து; கூறாயே வந்து நீ எனக்குக் கூறவேண்டும்
maN nIr eri kAl vAnam Ay Being the five great elements – earth, water, fire, air and ether; ninRa remained as their antharyAmi (in-dwelling super-soul); nedu mAl sarvESvaran; than his; thArAya garland; naRum thuLavam fresh thiruththuzhAy (thuLasi); peRum thagaiyERku for adiyEn (servitor) who has the nature of surviving if I get; aruLAnE not giving;; sIrArum great; vaLar pozhil by growing gardens; sUzh surrounded everywhere; thiruvAli in the town named thiruvAli; vayal in fertile field; vAzhum living; kUr vAya siRu kurugE Oh little bird with sharp beak [typically crane or heron bird]!; kuRippu aRindhu Coming back with knowledge about his thoughts; kURAy you should tell that to make us sustain ourselves.

PT 3.6.4

1201 தானாகநினையானேல் தன்னினைந்துநைவேற்கு * ஓர்
மீனாயகொடிநெடுவேள் வலிசெய்யமெலிவேனோ?
தேன்வாயவரிவண்டே! திருவாலிநகராளும் *
ஆனாயற்குஎன்னுறுநோய் அறியச்சென்றுரையாயே.
1201 தானாக நினையானேல் * தன் நினைந்து நைவேற்கு * ஓர்
மீன் ஆய கொடி நெடு வேள் * வலி செய்ய மெலிவேனோ? **
தேன் வாய வரி வண்டே * திருவாலி நகர் ஆளும் *
ஆன்-ஆயற்கு என் உறு நோய் * அறியச் சென்று உரையாயே-4
1201
thānāga nNinaiyānEl * than_ninainNdhu nNaivERku *
Ormeenāya kodinNeduvEL * valiseyya melivEnO? *
thEnvāya varivaNdE! * thiruvāli nNagarāLum *
ānāyaRku ennuRunNOy * aRiyacchenRu uraiyāyE. 3.6.4

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1201. Kāma, the king of love with a fish banner is shooting his powerful arrows at me and I suffer thinking of my lord who doesn’t think of me. O bee with lines on your body, who drink honey and live, go and tell the cowherd, the king of Thiruvāli, how I suffer from love for him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தானாக அவன் தானாகவே என்னை; நினையானேல் நினையாதிருந்தாலும்; தன் நினைந்து அவனையே நினைத்து மனம்; நைவேற்கு ஓர் தளர்ந்திருக்கும் என்னை; மீன் ஆய கொடி மீன் கொடியுடைய; நெடு வேள் வலி மன்மதன் துன்பப்படுத்த; செய்ய இப்படியும் நான்; மெலிவேனோ? இளைத்துப் போகலாமா?; தேன் வாய தேன்போல் இனிய பேச்சுடைய; வரி வண்டே! வரி வண்டே; திருவாலி நகர் திருவாலி நகரை; ஆளும் ஆட்சி புரிகின்ற; ஆன் ஆயற்கு கண்ணனாக அவதரித்தவனிடம்; என் உறு நோய் அறிய என் மனோவியாதியை; சென்று உரையாயே தெளிவாகத் தெரிவிக்க வேணும்
thAn Aga on his own; ninaiyAnEl even if he does not think about me; than ninaindhu thinking about him; naivERku I who am suffering; Or mInAya kodi nedu vEL manmanthan (cupid) who has a unique fish flag; vali seyya to torment; melivEnO will I become weak?; thEn vAya having sweet speech; vari vaNdE Oh beetle having stripes!; thiruvAli nagar ALum residing in the dhivyadhESam named thiruvAli; An AyaRku for sarvESvaran who incarnated as krishNa; en uRu nOy the disease which is present in my body; senRu you go; aRiya uraiyAy you should tell him to be known by him.

PT 3.6.5

1202 வாளாயகண்பனிப்பமென்முலைகள்பொன்அரும்ப *
நாணாளும்நின்நினைந்துநைவேற்கு * ஓ! மண்ணளந்த
தாளாளா! தண்குடந்தைநகராளா! வரையெடுத்த
தோளாளா! * என்தனக்கு ஓர் துணையாளனாகாயே!
1202 வாள் ஆய கண் பனிப்ப * மென் முலைகள் பொன் அரும்ப *
நாள் நாளும் * நின் நினைந்து நைவேற்கு * ஓ மண் அளந்த
தாளாளா தண் குடந்தை நகராளா * வரை எடுத்த
தோளாளா * என்-தனக்கு ஓர் * துணையாளன் ஆகாயே -5
1202
vāLāya kaNpanippa * menmulaigaL ponnarumba *
nNāL nNāLum * nNinninainNdhu nNaivERku *
O! maNNaLanNdha thāLāLā! thaNkudanNdhai nNagarāLā! * varaiyeduttha thOLāLā *
en_thanakku_Or * thuNaiyāLaNn_āgāyE! 3.6.5

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1202. O bee, go and tell him this: “You are the king of the rich Kudandai. You measured the earth with your feet and carried Govardhanā mountain with your arms to save the cows and cowherds. I think of you all day and suffer as my sword-like eyes are filled with tear and my soft breasts grow pale with a soft golden color. ” O bee, go and tell him to be my companion.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மண் அளந்த பூமியை யளந்த; தாளாளா! திருவடிகளையுடையவனே!; ஓ! தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையை; நகராளா! ஆளுமவனே!; வரை எடுத்த மலையைத் தாங்கின; தோளாளா! தோள்களையுடையவனே!; வாள் ஆய வாள்போன்ற; கண் என் கண்கள் இடைவிடாது; பனிப்ப நீரைப்பெருக்கவும்; மென் முலைகள் மென்மையான மார்பகங்களில்; பொன் அரும்ப நிற வேறுபாடு தோன்றவும்; நாள் நாளும் நாள்தோறும்; நின் நினைந்து உன்னையே நினைத்து; நைவேற்கு மனம் தளர்கின்ற; என் தனக்கு ஓர் எனக்கு நீ ஒரு; துணையாளன் ஆகாயே சிறந்த துணைவனாக வேணும்
maN aLandha measured the world; O thALALA Oh one who has divine feet!; O! thaN kudandhai nagar ALA Oh one who is mercifully reclining in invigorating thirukkudandhai!; varai eduththa lifted up gOvardhana mountain as umbrella; O! thOLALA Oh one who has divine shoulders!; vAL Aya kaN panippa to have overflowing tears in sword like eyes; mel mulaigaL on tender bosoms; pon arumba as paleness shows; nAL nALum everyday; nin ninaindhu thinking about you, the protector; naivERku en thanakku for me, this servitor, who is in sorrow; Or thuNaiyALan AgAy you should be distinguished helper.

PT 3.6.6

1203 தாராய தண்துளவ வண்டுழுதவரைமார்பன் *
போரானைக்கொம்புஒசித்த புட்பாகன்என்னம்மான் *
தேராரும்நெடுவீதித் திருவாலிநகராளும் *
காராயன், என்னுடைய கனவளையும்கவர்வானோ.
1203 தார் ஆய தன் துளவ * வண்டு உழுதவரை மார்பன் *
போர் ஆனைக் கொம்பு ஒசித்த * புள் பாகன் என் அம்மான் **
தேர் ஆரும் நெடு வீதித் * திருவாலி நகர் ஆளும் *
கார் ஆயன் என்னுடைய * கன வளையும் கவர்வானோ?-6
1203
thārāya thaNduLava * vaNdu_uzhudha varaimārban *
pOrānaik kombosittha * putpāgaNn_ennammān *
thErārum nNeduveedhith * thiruvāli nNagarāLum *
kārāyan ennudaiya * kanavaLaiyum kavarvānO! 3.6.6

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1203. O bee, my dear father whose mountain-like chest is adorned with a cool thulasi garland swarming with bees rode on his eagle and broke the tusks of the strong elephant Kuvalayabedam. Will he, the king of Thiruvāli where chariots run on the long streets, steal my bangles away?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு தாராய வண்டுகள்; தண் துளவ திருத்துழாய் மாலையிலுள்ள; உழுத தேனும் சுண்ணமுங்கொண்டு; வரை உழலுவதால் சேறான; மார்பன் மார்பையுடையவனும்; போர் போர்புரிய நின்ற; ஆனை குவலயாபீட யானையினுடைய; கொம்பு தந்தங்களை; ஒசித்த முறித்தவனும்; புள் கருடனை; பாகன் வாஹநமாக உடைய; என் அம்மான் எம்பெருமான்; தேர் ஆரும் தேர் ஓடும்; நெடு வீதி வீதிகளையுடைய; திருவாலி நகர் திருவாலி நகரை; ஆளும் ஆள்பவனுமான; கார் ஆயன் கரியகோலக்; என்னுடைய கண்ணபிரான்; கன வளையும் என்னுடைய பொன் வளைகளை; கவர்வானோ? கவர்வானோ?
vaNdu beetles; thArAya garland; thaN thuLavam in thiruththuzhAy (with the honey, buds and fragrance); uzhudha to become slushy; varai mArban having a vast, divine chest; pOr Anai kuvalayApidam which was set to fight; kombu osiththa being the one who broke the tusk; puL pAgan having periya thiruvadi (garudAzhwAr) as his vehicle; en ammAn being my lord; thEr Arum having shelter for chariot; nedu huge; vIdhi having divine street; thiruvAli nagar ALum eternally residing in thiruvAli town; kAr Ayan sarvESvaran who is having an invigorating, divine form; ennudaiya me who is thinking about him only, my; kana vaLaiyum golden bangles on my hand; kavarvAnO will he steal?

PT 3.6.7

1204 கொண்டுஅரவத்திரையுலவுகுரைகடல்மேல், குலவரைபோல் *
பண்டு அரவினணைக்கிடந்து பாரளந்தபண்பாளா! *
வண்டுஅமரும்வளர்ப்பொழில்சூழ்வயலாலிமைந்தா! * என்
கண்துயில்நீகொண்டாய்க்கு என்கனவளையும் கடவேனோ!
1204 கொண்டு அரவத் திரை உலவு * குரை கடல்மேல் குலவரைபோல் *
பண்டு அரவின் அணைக் கிடந்து * பார் அளந்த பண்பாளா **
வண்டு அமரும் வளர் பொழில் சூழ் * வயல் ஆலி மைந்தா * என்
கண் துயில் நீ கொண்டாய்க்கு * என் கன வளையும் கடவேனோ?-7
1204
koNdu_aravath thiraiyulavu * kuraikadalmEl kulavaraipOl *
paNdu aravinaNaik kidanNdhu * pāraLanNdha paNbāLā! *
vaNdu_amarum vaLarpozhilsoozh * vayalālimainNdhā! *
enkaN_thuyilnNee koNdāykku * en kanavaLaiyum kadavEnO! * 3.6.7

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1204. You, our good-natured lord who measured the earth and the sky, who are as strong as a mountain and rest on a snake bed on the sounding ocean with rolling waves are the king of Thiruvāli surrounded with flourishing groves where bees swarm. You have stolen my sleep. Are you thinking of stealing my gold bangles too?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பண்டு முன்பொரு சமயம்; அரவ திரை உலவு அலைகளோடு கூடின; குரை கடல் மேல் கிடந்து பாற்கடலிலே; அரவின் ஆதிசேஷனாகிற; அணை இனிய படுக்கையிலே; குலவரை போல் சிறந்த மலைபோலே; கிடந்து கிடந்தவனும்; பார் அளந்த திரிவிக்கிரமனாய் பூமியை; பண்பாளா! அளந்தவனும்; வண்டு அமரும் வண்டுகள் இருக்கும்; வளர் பொழில் சோலைகளால்; சூழ் சூழ்ந்த; வயல் வயல்களையுடைய; ஆலி மைந்தா! திருவாலியில் இருப்பவனே!; என் கண் துயில் எனது உறக்கத்தை; நீ கொண்டாய்க்கு இழந்த உனக்கு; என் கன வளையும் எனது பொன்வளைகளையுமா; கடவேனோ! இழக்கவேண்டும்?
paNdu Before danger was inflicted by mahAbali et al on earth; aravam thirai ulavu having tumultuous noise and tides; kurai kadal mEl on the vast thiruppARkadal (kshIrAbdhi); aravin aNai on thiruvandhAzhwAn (AdhiSEshan); kula varai pOl reclining like a huge anchoring mountain reclining; koNdu having that abode nicely in his divine heart (and subsequently when there was danger inflicted by mahAbali); pAr aLandha measured the world; paNbALA Oh one who has simplicity!; vaNdu amarum vaLar pozhil surrounded by garden with tall trees where beetles are present; vayal having fertile fields; Ali in thiruvAli; maindhA oh youthful one!; en kaN thuyil my sleep; nI koNdAykku for you who fully stole; en kana vaLaiyum golden bangles on my hand; kadavEnO will I lose?

PT 3.6.8

1205 குயிலாலும்வளர்பொழில்சூழ் தண்குடந்தைக் குடமாடீ! *
துயிலாதகண்ணிணையேன் நின்நினைந்து துயர்வேனோ! *
முயலாலும்இளமதிக்கே வளையிழந்தேற்கு * இதுநடுவே
வயலாலிமணவாளா! கொள்வாயோமணிநிறமே! (2)
1205 குயில் ஆலும் வளர் பொழில் சூழ் * தண் குடந்தைக் குடம் ஆடி *
துயிலாத கண் இணையேன் * நின் நினைந்து துயர்வேனோ? **
முயல் ஆலும் இள மதிக்கே * வளை இழந்தேற்கு * இது நடுவே
வயல் ஆலி மணவாளா * கொள்வாயோ மணி நிறமே?-8
1205
kuyilālum vaLarpozhilsoozh * thaNkudanNdhaik kudamādee *
thuyilādha kaNNiNaiyEn * nNin_ninainNdhu thuyarvEnO! *
muyalālum iLamadhikkE * vaLaiyizhanNdhERku *
idhunNaduvE vayalāli maNavāLā! * koLvāyO maNinNiRamE! 3.6.8

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1205. I bathe in the cool pond in Kudandai surrounded with flourishing groves where cuckoo birds sing, and I suffer thinking of you and cannot close my eyes to sleep. The young moon with a rabbit on it has made my bangles loose and now you steal the beautiful color of my body and make it pale. You are my beloved, O god of Vayalāli (Thiruvāli).

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குயில் ஆலும் குயில்கள் களிக்குமிடமான; வளர் ஓங்கி வளர்ந்த; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; தண் குளிர்ந்த; குடந்தை திருக்குடந்தையிலிருக்கும்; குடம் ஆடி! குடக் கூத்தாடின பெருமானே!; துயிலாத உறங்காத; கண் இணையேன் கண்களையுடைய அடியேன்; நின் நினைந்து உன்னையே நினைந்து; துயர்வேனோ? துன்பப்படு வேனோ?; முயல் ஆலும் முயல் துள்ளிவிளையாடும்; இள மதிக்கே சந்திரனுக்கே; வளை வளைகளை; இழந்தேற்கு இழந்த என்னிடத்தினின்றும்; வயல் வயல்களுள்ள; ஆலி மணவாளா! திருவாலியில் இருப்பவனே!; இது நடுவே இத்தனை துக்கங்களினிடையே; மணி நிறமே! மேனிநிறத்தையும்; கொள்வாயோ? கொள்ளை கொள்வாயோ?
kuyil Alum cuckoos singing; vaLar pozhil sUzh surrounded by tall gardens; thaN kudandhai residing in cool thirukkudandhai; kudamAdi oh one who performed kudak kUththu (dance with pots)!; thuyilAdha sleepless; kaN iNaiyE I who am having eyes; nin ninaindhu thinking only about you; thuyarvEnO will I feel sorrow?; muyalAlum having jumping rabbit on his body; iLa madhikkE for youthful moon; vaLai izhandhERku for me who has lost the bangles; vayalAli maNavALA oh lord who is residing in thiruvAli which is surrounded by fertile fields!; idhu naduvE amidst these harming entities (your arrival); maNi niRamO koLvAyO will you hurt by stealing my beautiful complexion?

PT 3.6.9

1206 நிலையாளா! நின்வணங்க வேண்டாயேயாகிலும் * என்
முலையாள ஒருநாள் உன்அகலத்தால் ஆளாயே? *
சிலையாளா! மரமெய்ததிறலாளா! திருமெய்ய
மலையாளா! * நீயாள வளையாளமாட்டோமே.
1206 நிலை ஆளா நின் வணங்க * வேண்டாயே ஆகிலும் * என்
முலை ஆள ஒருநாள் * உன் அகலத்தால் ஆளாயே **
சிலையாளா மரம் எய்த திறல் ஆளா * திருமெய்ய
மலையாளா * நீ ஆள வளை ஆள மாட்டோமே-9
1206
nNilaiyāLā! nNinvaNangka * vENdāyE āgilum *
enmulaiyāLa orunNāL * un_agalatthāl āLāyE *
silaiyāLā! marameydha thiRalāLā! * thirumeyyamalaiyāLa *
nNeeyāLa vaLaiyāLamāttOmE. 3.6.9

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1206. You, the omnipresent lord in Thiruvāli, carry a victorious bow and stay in the Thirumeyyam hills. You, mighty one, destroyed the Asurans when they came as marudam trees. Even though you do not give me your grace to serve you, would you not embrace me one day? Until you come and love me, I cannot keep my bangles on my hands.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சிலையாளா! சாரங்க வில்லை அடக்கியாள்பவனே!; மரம் மராமரங்கள்; எய்த திறல் ஆளா! ஏழையும் துளைத்தவனே!; திருமெய்ய திருமெய்யம் என்னும்; மலையாளா! இடத்தில் இருப்பவனே!; நிலை ஆளா நிலையாக உன்னை; நின் வணங்க வணங்க நீ; வேண்டாயே விரும்பாமல்; ஆகிலும் இருந்தாலும்; ஒருநாள் உன் ஒருநாளாகிலும்; அகலத்தால் உனது திருமார்பினால் என்னை; ஆளாயே என் முலை ஆள அணைத்தருளுவேணும்; நீ ஆள இவ்வாறு நீ செய்தால்; வளை ஆள வளைகளைப் பற்றி நான்; மாட்டோமே கவலைப் படமாட்டேன்
silai ALA Oh you who have SrI kOdhaNdam in your hand!; maram eydhda thiRal ALA Oh you who can shoot arrow to uproot the marAmaram!; thirumeyya malai ALA Oh you who are mercifully reclining in thirumeyyam!; nilai ALA nin vaNanga As I surrender unto you without any other expectation; vENdAyE Agilum even if you don-t desire for it; en mulai ALa to have my bosoms serve; oru nAL at least one day; un agalaththAl ALa you should rule me by embracing with your vast chest;; nI ALa after you accepted; vaLai ALa mAttOmE we will not seek out the ability to rule over our bangles.

PT 3.6.10

1207 மையிலங்குகருங்குவளை மருங்கலரும்வயலாலி *
நெய்யிலங்குசுடராழிப்படையானை நெடுமாலை *
கையிலங்குவேல்கலியன் கண்டுரைத்ததமிழ்மாலை *
ஐயிரண்டும்இவைவல்லார்க்கு அருவினைகள் அடையாவே. (2)
1207 ## மை இலங்கு கருங் குவளை * மருங்கு அலரும் வயல் ஆலி *
நெய் இலங்கு சுடர் ஆழிப் படையானை * நெடுமாலை **
கை இலங்கு வேல் கலியன் * கண்டு உரைத்த தமிழ்-மாலை *
ஐ இரண்டும் இவை வல்லார்க்கு * அரு வினைகள் அடையாவே-10
1207. ##
maiyilangku karungkuvaLai * marungkalarum vayalāli *
nNeyyilangku sudarāzhippadaiyānai * nNedumālai *
kaiyilangku vElkaliyan * kaNduraittha thamizhmālai *
aiyiraNdum ivaivallārkku * aruvinaigaL adaiyāvE. (2) 3.6.10

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

1207. Kaliyan, the fighter with a shining spear in his hands, composed ten Tamil pāsurams on Nedumal, who bears a shining, oil-smeared discus and stays in Vayalāli (Thiruvāli) where dark kohl-like kuvalai flowers bloom in the fields. If devotees learn and recite these ten pāsurams, they will not experience the results of their bad karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கை இலங்கு வேல் வேலையுடைய; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; மை இலங்கு மைபோல் கருத்த; கருங் குவளை குவளை மலர்கள்; மருங்கு கழனிகளையுடைய; அலரும் அன்றலர்ந்த மலர்களுள்ள; வயல் வயல்களையுடைய; ஆலி திருவாலி அம்மானே!; நெய் இலங்கு நெய் பூசப்பட்ட; சுடர் ஆழி சுடர் ஆழியை; படையானை படையாகக் கொண்ட; நெடுமாலை நெடுமாலை; கண்டு உரைத்த எதிரில் கண்டு; தமிழ்மாலை உரைத்த தமிழ்மாலை; ஐஇரண்டும் இவை பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார்க்கு ஓத வல்லார்க்கு; அருவினைகள் அடையாவே பாபவினைகள் சேராதே
kai ilangu vEl kaliyan AzhwAr who has shining spear in his hand; mai ilangu karum kuvaLai black kuvaLai flowers which shine like black pigment; marungu in the surrounding; alarum blossoming; vayal surrounded by fertile fields; Ali present in thiruvAli; ney sharp; ilangu shining; sudar having radiance; Azhip padaiyAnai having thiruvAzhi (sudharSana chakra) in his hand; nedumAlai sarvESvaran; kaNdu seeing in front; uraiththa mercifully spoke; thamizh mAlai aiyiraNdum ivai vallAr those who are able to clearly know this garland of ten pAsurams; aru vinaigaL evil deeds; adaiyAvE will not reach.

PT 3.7.1

1208 கள்வன்கொல்? யான்அறியேன்கரியானொரு காளைவந்து *
வள்ளிமருங்குல் என்தன் மடமானினைப் போதவென்று *
வெள்ளிவளைக்கை பற்றப் பெற்ற தாயரை விட்டகன்று *
அள்ளலம்பூங்கழனி அணியாலிபுகுவர்கொலோ? (2)
1208 ## கள்வன்கொல்? யான் அறியேன் * கரியான் ஒரு காளை வந்து *
வள்ளி மருங்குல் * என்-தன் மட மானினைப் போத என்று **
வெள்ளி வளைக் கை * பற்றப் பெற்ற தாயரை விட்டு அகன்று *
அள்ளல் அம் பூங் கழனி * அணி ஆலி புகுவர்கொலோ?-1
1208
##
kaLvaNnkol yān_aRiyEn * kariyān_oru kāLaivanNdhu *
vaLLimaruNGkul * enthan madamāninaip pOdhavenRu *
veLLivaLaikkaippaRRap * peRRa thāyarai vittaganRu *
aLLalam poongkazhani * aNiyāli puguvar_kolO! (2) 3.7.1

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1208. Her mother says, “Is he a thief? I don’t know who he is. A dark one like a bull came to my daughter, as innocent as a doe and with a waist thin as a vine, and he said, ‘Come. ’ He took her hand ornamented with silver bangles and went with her. She left me, her mother. I gave birth to her but she went with him. Will they go to the beautiful Thiruvāli flourishing with muddy fields?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கள்வன் கொல் கள்வனோ அன்றி உடையவன் தானோ; யான் அறியேன் நான் அறியேன்; கரியான் கருத்த நிற; ஒரு காளை வந்து காளை ஒருவன் வந்து; வள்ளி மருங்குல் என்தன் நுண்ணிய இடையுடைய என்; மட மானினை இள மான் போன்ற என் பெண்ணை; போத என்று வா என்று அழைத்து; வெள்ளி வளை வெள்ளி வளையணிந்துள்ள; கைப் பற்ற கையைப் பிடிக்க; பெற்ற தாயரை பெற்ற தாயான என்னை; விட்டு அகன்று விட்டு போய் விட்டாள்; அள்ளல் சேற்று நிலங்களிலே; அம் பூ அழகிய பூக்கள்; கழனி நிறைந்த வயல்களையுடைய; அணி ஆலி அழகிய திருவாலி; புகுவர்கொலோ புகுந்தார்களோ
kaLvankol Is he a thief (or the owner)?; yAn aRiyEn I don-t know; kariyAn oru kALai vandhu a dark, young person came; vaLLi marungul having slender waist; endhan mada mAninai my daughter, who is very young; pOdha enRu urged her saying -Come! Come!-; veLLi vaLaik kai paRRa holding her hand which has silver bangles; peRRa thAyarai me who is her mother; ittu aganRu leaving alone; aLLal in mud; am pUngazhani having fertile fields which are filled with beautiful flowers; aNi Ali in thiruvAli which is an ornament for the earth; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.2

1209 பண்டு இவன் ஆயன்நங்காய்! படிறன் புகுந்து * என்மகள்தன்
தொண்டையஞ்செங்கனிவாய் நுகர்ந்தானை உகந்து * அவன் பின்
கெண்டையொண்கண்மிளிரக் கிளிபோல்மிழற்றி நடந்து *
வண்டமர்கானல்மல்கும் வயலாலி புகுவர்கொலோ?
1209 பண்டு இவன் ஆயன் நங்காய் * படிறன் புகுந்து * என் மகள்-தன்
தொண்டை அம் செங் கனி வாய் * நுகர்ந்தானை உகந்து ** அவன்பின்
கெண்டை ஒண் கண் மிளிரக் * கிளிபோல் மிழற்றி நடந்து *
வண்டு அமர் கானல் மல்கும் * வயல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-2
1209
paNdu ivaNn āyannNangkāy! * padiRanpugunNdhu *
enmagaLthan thoNdaiyaNY chengkanivāy * nNugarnNdhānai uganNdhu *
avanpin_keNdaiyoN kaNmiLirak * kiLipOlmizhaRRi nNadanNdhu *
vaNdamar kānalmalgum * vayalāli puguvar_kolO! 3.7.2

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1209. Her mother says, “O, friend, he is a cowherd and he is naughty. When he entered our home and kissed my daughter on her mouth, as red as a thondai fruit, she was happy and walked behind him prattling like a parrot and her eyes shone like kendai fish. Will they go to beautiful Vayalāli (Thiruvāli) surrounded by the seashore swarming with bees?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நங்காய்! பெண்ணே!; இவன் என் மகளைக்கொண்டுபோன இவன்; பண்டு ஆயன் முன்பு பெண்களைத் திருடும்; படிறன் இடையனாக இருந்தவன் இப்போது; புகுந்து என் என் வீட்டில் புகுந்து; மகள் தன் என் மகளின்; தொண்டை அம் அழகிய சிவந்த; செங்கனிவாய் அதரத்தை; நுகர்ந்தானை அனுபவித்த இவனை; உகந்து விரும்பி என் பெண்; கெண்டை ஒண் கெண்டைமீன் போன்ற; கண் மிளிர கண்கள் ஒளிவிட; கிளி போல் கிளிபோலே மழலை சொற்கள்; மிழற்றி பேசிக்கொண்டு; அவன் பின் நடந்து அவன் பின்னே நடந்துபோய்; வண்டு அமர் வண்டுகள் இருக்கும்; கானல் கடற்கரை; மல்கும் சோலைகள் சூழ்ந்த; வயல் வயல்களையுடைய; ஆலி புகுவர் கொலோ திருவாலி புகுந்தார்களோ
nangAy Oh neighbourhood girls!; ivan this youthful person; paNdu previously; Ayan padiRan was a thief in the cowherd clan (who would steal the cowherd girls); pugundhu entered (into my home physically); en magaL than my youthful daughter, her; thoNdai sengani am vAy nugarndhAn drank the nectar from her beautiful lips which are like reddish kOvai fruit; ugandhu (my daughter) desiring him; keNdai like keNdai fish; oN kaN beautiful eyes; miLira becoming expanded and shining (due to seeing something unseen); kiLi pOl like a parrot; mizhaRRi speaking some words; avan pin nadandhu walking behind him (both of them, who became united); vaNdu amar filled with beetles; kAnal malgum surrounded by seaside gardens; vayal having fertile fields; Ali in thiruvAli; puguvar kolO they may reach or not!

PT 3.7.3

1210 அஞ்சுவன்வெஞ்சொல்நங்காய்! அரக்கர் குலப்பாவை தன்னை *
வெஞ்சினமூக்கரிந்த விறலோன் திறம்கேட்கில் * மெய்யே
பஞ்சியல்மெல்லடி எம்பணைத்தோளி பரக்கழிந்து *
வஞ்சியந்தண்பணைசூழ் வயலாலிபுகுவர்கொலோ?
1210 அஞ்சுவன் வெம் சொல் நங்காய் * அரக்கர் குலப் பாவை-தன்னை *
வெம் சின மூக்கு அரிந்த * விறலோன் திறம் கேட்கில் மெய்யே **
பஞ்சிய மெல் அடி * எம் பணைத் தோளி பரக்கழிந்து *
வஞ்சி அம் தண் பணை சூழ் * வயல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-3
1210
aNYchuvan veNYchol nNangkāy! * arakkarkulap pāvaithannai *
veNYchina mookkarinNdha * viRalOn_thiRam kEtkil meyyE *
paNYchiya melladi * empaNaitthOLi parakkazhinNdhu *
vaNYchiyanNthaN paNaisoozh * vayalāli puguvar_kolO! 3.7.3

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1210. Her mother says, “O my friend, he is strong and fearless. I was afraid when I heard that he had cut off the nose of Surpanaha, a woman of the Rākshasa clan. My daughter with round arms and feet as soft as cotton went with him and people are gossiping about her. Will they go to Vayalāli (Thiruvāli) surrounded with cool beautiful fields and blooming vines?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நங்காய்! பெண்ணே!; வெம் சொல் இது கொடுஞ்சொல்லாக இருந்தது; வெம் சின கடும் கோபத்தாலே; அரக்கர் அரக்கர்; குலப்பாவைதன்னை குலப் பெண்ணின்; மூக்கு அரிந்த மூக்கை அறுத்ததை; விறலோன் மிடுக்கையுடைய; திறம் கேட்கில் அவனைப் பற்றி கேட்கில்; மெய்யே அஞ்சுவன் உண்மையாக அஞ்சுகிறேன்; பஞ்சிய மெல் பஞ்சுபோல் மிருதுவான; அடி எம் அடியையுடையவளும்; பணை மூங்கில்போன்ற; தோளி தோள்களையும் உடைய என் மகள்; பரக்கழிந்து பெரும் பழிக்கு இடமாகி; வஞ்சி அம் வஞ்சிக் கொடிகளால்; தண் பணை சூழ் குளிர்ந்த நீர் நிலகள் சூழ்ந்த; வயல் வயல்களையுடைய; ஆலி திருவாலியிலே; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
nangAy Oh neighbourhood girl!; vem sol This is a very cruel word.; arakkar kulap pAvai thannai sUrpaNakA who was celebrated as the only daughter of the whole rAkshasa clan, her; vem sinam by the cruel anger; mUkku her nose; arindha severed; viRalOn the youthful person who is strong, his; thiRam way; kEtkil if heard now; meyyE anjuvan will fear thinking that it is happening now; (while this is the case); panju mel adi very tender feet, similar to cotton; em paNaith thOLi my daughter who has bamboo like shoulder; parakku azhindhu without humility (being together with him, both of them); vanji by collection of creepers; am beautiful; thaN paNai by cool bamboo bushes; sUzh surrounded; vayal having fertile fields; Ali in thiruvAli; puguvarkolO will they reach?

PT 3.7.4

1211 ஏது அவன் தொல்பிறப்பு? இளையவன் வளையூதி * மன்னர்
தூதுவனாயவனூர் சொலுவீர்கள்! சொலீர்அறியேன் *
மாதவன் தன்துணையாநடந்தாள் தடம்சூழ்புறவில் *
போதுவண்டாடுசெம்மல் புனலாலி புகுவர்கொலோ?
1211 ஏது அவன் தொல் பிறப்பு? * இளையவன் வளை ஊதி * மன்னர்
தூதுவன் ஆயவன் ஊர் * சொல்வீர்கள் சொலீர் அறியேன் **
மாதவன் தன் துணையா நடந்தாள் * தடம் சூழ் புறவில் *
போது வண்டு ஆடு செம்மல் * புனல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-4
1211
Edhu_avan tholpiRappu? * iLaiyavan vaLaiyoodhi *
mannarthoodhuvaNnāy avanoor * soluveergaL! soleer_aRiyEn *
mādhavan than_thuNaiyā nNadandhāL * thadam choozhpuRavil *
pOdhu vaNdādu semmal * punalāli puguvar_kolO! 3.7.4

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1211. Her mother says, “Was he ever born, that young one who went as a messenger blowing his conch to Duryodhanā for the Pāndavā kings? Tell me where he comes from. Tell me, I don’t know. She went with Madhavan, her beloved companion. Will they go to famous Vayalāli (Thiruvāli) surrounded with ponds where bees swarm around the flowers in the groves?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏது அவன் தொல்பிறப்பு அவனுடைய குலம் எது; அறியேன் நான் அறியேன்; இளையவன் இளையவனாகவும்; வளை ஊதி சங்கை ஊதுமவனாயும்; மன்னர் பாண்டவர்களுக்கு; தூதுவன் தூது சென்றவனாயுமுள்ள; ஆயவன் ஊர் அந்த ஆயவன் ஊர் எது என்று; சொல்வீர்கள் சொல்லத் தெரிந்தால்; சொலீர் சொல்லுங்கள்; மாதவன் தன் மாதவனை தனக்கு; துணையா துணையாக கொண்டு; நடந்தாள் அவனோடு கூடச் சென்றாள்; தடம் சூழ் தடாகங்கள் சூழ்ந்த; புறவில் சோலைகளை உடையதும்; போது பூக்களிலே; வண்டு ஆடு வண்டுகள் களித்து ஆடும்; செம்மல் புனல் நீர்வளம் நிறைந்ததுமான; ஆலி திருவாலியிலே; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
avan That youthful person-s; thol piRappu previous birth; Edhu aRiyEn I don-t know whether it is kshathriya birth or cowherd birth;; iLaiyavan young person; vaLai Udhi (to cause fear in enemies) one who blew the conch; mannar for kings; thUdhuvanAyavan one who went as a messenger, his; Ur birth; solluvIrgaL IdhenRu Oh you who are able to know and tell!; solleer You tell me truthfully and decisively;; mAdhavan Sriya:pathi (the lord of SrI mahAlakshmi); than thuNaiyAga nadandhAL she walked, having him as her companion; vaNdu beetles; thadam sUzh surrounded by ponds; puRavil blossomed in the surroundings; semmal pOdhu big flowers; Adu indulging (having entered to drink honey); punal Ali in thiruvAli which has abundance of water; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.5

1212 தாய்எனையென்று இரங்காள் தடந்தோளிதனக்கமைந்த *
மாயனை, மாதவனை மதித்து என்னை யகன்ற இவள் *
வேயனதோள்விசிறிப் பெடையன்னமெனநடந்து *
போயின பூங்கொடியாள் புனலாலி புகுவர்கொலோ?
1212 தாய் எனை என்று இரங்காள் * தடந் தோளி தனக்கு அமைந்த *
மாயனை மாதவனை * மதித்து என்னை அகன்ற இவள் **
வேய் அன தோள் விசிறிப் * பெடை அன்னம் என நடந்து *
போயின பூங் கொடியாள் * புனல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-5
1212
thāy_enai enRu_irangkāL * thadanNdhOLi thanakkamainNdha *
māyanai mādhavanai * madhitthu_ennai aganRa_ivaL *
vEyanathOLvisiRip * pedaiyannam enanNadanNdhu *
pOyina poongkodiyāL * punalāli puguvar_kolO! 3.7.5

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1212. Her mother says, “My daughter with round arms and feet soft as cotton doesn’t worry about me, her mother. She fell in love with Madhavan, the Mayan, and left me. She is as beautiful as a creeper and walks like a female swan, swinging her round bamboo-like arms. Will they go to Punalāli? (Thiruvāli)”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தடந்தோளி பெரிய தோள்களையுடைய; இவள் என் மகள்; தாய் எனை என்று என்னை பெற்ற தாய் என்று; இரங்காள் இரக்கங்கொள்ளவில்லை; தனக்கு அமைந்த தனக்குத்; மாயனை தகுந்த மாயனை; மாதவனை மாதவனை மதித்து; மதித்து கொண்டாடிக் கொண்டு; என்னை என்னை விட்டு; அகன்ற நீங்கினவளாய்; வேய் அன மூங்கில் போன்ற; தோள் தோள்களை; விசிறி வீசிக்கொண்டு; பெடை அன்னம் என பெடை அன்னம் போல்; நடந்து போயின நடந்து சென்ற; பூங் கொடியாள் அழகிய கொடிபோன்ற என் மகளும் அவனும்; புனல் ஆலி நீர்வளம்மிகுந்த திருவாலியிலே; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
thadam thOLi ivaL She who is having huge shoulders; enai me who is having mental suffering; thAy enRu irangAL not showing her mercy considering that I am her mother.; thanakku amaindha one who is having physical beauty etc matching her qualities such as beauty etc; mAyanai mAdhavanai the amazing Sriya:pathi; madhiththu considering to be the refuge; ennai aganRu leaving me alone; vEyana thOL visiRi swaying her bamboo like shoulders; pedai annam ena like a female swan; nadandhu pOyina walking behind him; pUm kodiyAL my daughter who is having beautiful creeper like waist (and him); punal Ali in thiruvAli which has abundant water; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.6

1213 எந்துணையென்றுஎடுத்தேற்கு இறையேனும் இரங்கிற்றிலள் *
தன்துணையாய என்தன் தனிமைக்கும் இரங்கிற்றிலள் *
வன்துணைவானவர்க்காய் வரம்செற்று * அரங்கத்து உறையும்
இன்துணைவன்னொடும்போய் எழிலாலி புகுவர்கொலோ?. (2)
1213 என் துணை என்று எடுத்தேற்கு * இறையேனும் இரங்கிற்றிலள் *
தன் துணை ஆய என்-தன் * தனிமைக்கும் இரங்கிற்றிலள் **
வன் துணை வானவர்க்கு ஆய் * வரம் செற்று அரங்கத்து உறையும் *
இன் துணைவனொடும் போய் * எழில் ஆலி புகுவர்கொலோ?-6
1213. ##
en_thuNai enRedutthERku * iRaiyEnum irangkiRRilaL *
thaNnthuNaiyāya enthan * thanimaikkum irangkiRRilaL *
vaNnthuNai vānavarkkāy * varaNYcheRRu araNGgatthuRaiyum *
in_thuNaivannodumpOy * ezhilāli puguvar_kolO! (2) 3.7.6

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1213. Her mother says, “I gave birth to her and thought she would be my help, but she left me without thinking that I would be lonely. The god of Thiruvarangam who gave a boon to the gods saying that he would help them went to Lankā and destroyed the Rākshasas. Will she go to beautiful Thiruvāli with her sweet companion?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் துணை என்று எனக்குத் துணை என்று; எடுத்தேற்கு பெற்று வளர்த்த என்னைப் பற்றி இவளுக்கு; இறையேனும் கொஞ்சமும்; இரங்கிற்றிலள் இரக்கமில்லை; தன் துணை ஆய இதுவரையில் தனக்கு உதவியாயிருந்த; என்தன் தனிமைக்கும் நான் தனியே இருப்பதைப் ப்ற்றியும்; இரங்கிற்றிலள் இரக்கம் கொள்ளவில்லை; வானவர்க்கு தேவர்களுக்கு; வன் துணை ஆய் சிறந்த துணையாய்; வரம் செற்று அரக்கர்களின் பலத்தை அடக்கி; அரங்கத்து உறையும் ஸ்ரீரங்கத்திலிருக்கும்; இன் துணைவனொடும் நல்ல துணைவனான திருமாலோடே; போய் சென்று இருவரும்; எழில் ஆலி அழகிய திருவாலியில்; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
en thuNai enRu considering as -my companion-; eduththERku for me who gave birth; iRaiyEnum even a little bit; irangiRRilaL she did not have mercy;; than thuNai Aya her companion; endhan thanimaikkum for me being alone; irangiRRilaL she did not have mercy;; vAnavargaL for dhEvathAs; van thuNaiyAy going as strong companion; varam seRRu subduing the strength received by the demons of lankA; arangaththu uRaiyum residing eternally in kOyil (SrIrangam); in thuNaivanodum pOy went with her favourite companion; ezhil Ali in beautiful thiruvAli; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.7

1214 அன்னையும் அத்தனும் என்று அடியோமுக்கு இரங்கிற்றிலள் *
பின்னைதன் கா தலன்தன் பெருந்தோள்நலம் பேணினளால் *
மின்னையும் வஞ்சியையும் வென்றிலங்கும் இடையாள் நடந்து *
புன்னையும் அன்னமும் சூழ் புனலாலி புகுவர்கொலோ?
1214 அன்னையும் அத்தனும் என்று * அடியோமுக்கு இரங்கிற்றிலள் *
பின்னை-தன் காதலன்-தன் * பெருந் தோள் நலம் பேணினளால் **
மின்னையும் வஞ்சியையும் * வென்று இலங்கும் இடையாள் நடந்து *
புன்னையும் அன்னமும் சூழ் * புனல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-7
1214
annaiyum atthanum enRu * adiyOmukku irangkiRRilaL *
pinnaithan kādhalan_than * perunNdhOL nNalampENinaLāl *
minnaiyum vaNYchiyaiyum * venRilangkum idaiyāLnNadanNdhu *
punnaiyum annamumsoozh * punalāli puguvar_kolO! 3.7.7

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1214. Her mother says, “She didn’t worry that we are her father and mother. She wished only to embrace the ample arms of her beloved. Not even lightning or a vine can be compared to her waist. She followed him. Will they go to Punalāli (Thiruvāli) surrounded with punnai groves and swans?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மின்னையும் மின்னற் கொடியையும்; வஞ்சியையும் வஞ்சிக் கொடியையும்; வென்று வென்றவளாய்; இலங்கும் நுண்ணிய; இடையாள் இடை உடைய என் மகள்; அன்னையும் அத்தனும் என்று தாய் தகப்பனென்று கூட; அடியோமுக்கு எங்கள் விஷயத்தில்; இரங்கிற்றிலள் இரக்கம் காட்டவில்லை; பின்னை தன் காதலன் தன் தன் காதலனின்; பெருந் தோள் பெரும் தோள்களோடே; நலம் அணைந்து பெறும்; பேணினளால் ஸுகத்தையே விரும்பின வளாய்; நடந்து நடந்து சென்று; புன்னையும் புன்னை மரங்களும்; அன்னமும் சூழ் அன்னப் பறவைகளும் சூழ்ந்த; புனல் ஆலி நீர்வளம் நிறந்த திருவாலியிலே; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
annaiyum Mother; aththanum and father; enRu considering that; adiyOmukku in our matters; irangiRRilaL she is not showing mercy;; pinnai than for nappinnaip pirAtti; kAdhalan than beloved-s; perum thOL nalam the joy of embracing his great shoulders; pENinaL desiring; minnaiyum vanjiyaiyum lightning and vanji creeper; venRu defeat; ilangum shining; idaiyAL my daughter who is having waist region; nadandhu walked and went; punnaiyum punnai gardens; annamum groups of swans; sUzh surrounded; punal Ali in thiruvAli which has abundant water; puguvarkolO Will they enter?

PT 3.7.8

1215 முற்றிலும் பைங்கிளியும் பந்தும் ஊசலும், பேசுகின்ற *
சிற்றில்மென்பூவையும்விட்டகன்ற செழுங்கோதை தன்னைப் *
பெற்றிலேன் முற்றிழையை, பிறப்பிலிபின்னே நடந்து *
மற்றெல்லாம் கைதொழப்போய் வயலாலி புகுவர்கொலோ?
1215 முற்றிலும் பைங் கிளியும் * பந்தும் ஊசலும் பேசுகின்ற *
சிற்றில் மென் பூவையும் * விட்டு அகன்ற செழுங் கோதை-தன்னைப் **
பெற்றிலேன் முற்று இழையை * பிறப்பிலி பின்னே நடந்து *
மற்று எல்லாம் கைதொழப் போய் * வயல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-8
1215
muRRilum paingkiLiyum * panNdhum_oosalum pEsuginRa *
siRRil menpoovaiyum * vittaganRa sezhuNGkOdhaithannai *
peRRilEn muRRizhaiyaip * piRappili piNnNnEnNadanNdhu *
maRRellām kaithozhappOy * vayalāli puguvar_kolO! 3.7.8

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1215. Her mother says, “My daughter, soft as a flower garland ornamented with precious jewels, left her play house, green parrot, ball, swing and soft-speaking puvai bird and went away. Did I not give birth to her? She went behind him who has no beginning and is worshiped by all. Will they go to Vayalāli (Thiruvāli)?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முற்றிலும் சிறுமுறத்தையும்; பைங் கிளியும் பச்சைக் கிளியையும்; பந்தும் ஊசலும் பந்தையும் ஊஞ்சலையும்; சிற்றில் பேசுகின்ற சிறிய கூட்டிலிருந்து பேசுகிற; மென் பூவையும் மெல்லிய பறவையையும்; விட்டு அகன்ற விட்டு வெளியேறின; செழும் அழகிய; கோதைதன்னை பூமாலை போன்றவளும்; முற்று நிறைந்த; இழையை ஆபரணங்கள் அணிந்தவளுமான என் மகளை; பெற்றிலேன் நான் கண்ணால் காணப்பெற்றிலேன்; பிறப்பிலி நித்யனான எம்பெருமான்; பின்னே நடந்து பின்னே நடந்துசென்று; மற்று எல்லாம் எல்லோரும்; கை தொழப் போய் கண்டு ஸேவிக்கும் படியாக; வயல் ஆலி வயல்களையுடைய திருவாலியில்; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
muRRilum winnow; paingiLiyum green parrot; pandhum ball; Usalum swing; siRRil from a small nest; pEsuginRa speaking; men pUvaiyum tender natured myna bird; vittu aganRa left these and went away; sezhum kOdhai thannai one who is like a beautiful garland; muRRizhaiyai my daughter who is fully decorated with ornaments; peRRilEn I did not get to see her;; maRRellAm kai thozha to be worshipped by everyone other than her; piRappili pinnE behind the one who is opposite to all defects; nadandhu pOy walked; vayal Ali in thiruvAli which has abundance of crops; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.9

1216 காவியங்கண்ணி எண்ணில் கடிமாமலர்ப்பாவை யொப்பாள் *
பாவியேன் பெற்றமையால் பணைத்தோளிபரக்கழிந்து *
தூவிசேரன்னமன்னநடையாள் நெடுமாலொடும் போய் *
வாவியந்தண்பணைசூழ் வயலாலி புகுவர்கொலோ?
1216 காவி அம் கண்ணி எண்ணில் * கடி மா மலர்ப் பாவை ஒப்பாள் *
பாவியேன் பெற்றமையால் * பணைத் தோளி பரக்கழிந்து **
தூவி சேர் அன்னம் அன்ன நடையாள் * நெடுமாலொடும் போய் *
வாவி அம் தண் பணை சூழ் * வயல் ஆலி புகுவர்கொலோ?-9
1216
kāviyaNGkaNNi eNNil * kadimāmalarp pāvaiyoppāL *
pāviyEn peRRamaiyāl * paNaitthOLi parakkazhinNdhu *
thoovisErannamanna nNadaiyāL * nNedumālodumpOy *
vāviyanNthaN paNaisoozh * vayalāli puguvar_kolO! 3.7.9

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1216. Her mother says, “She is as lovely as Lakshmi on a fragrant lotus and her eyes are as beautiful as kāvi flowers. She has round bamboo-like arms and walks like a white-feathered swan. She went with Nedumāl. Will the village gossip about her? Will they go to Vayalāli (Thiruvāli) surrounded with rich fields and cool ponds? Is she doing all this because I am her poor mother and gave birth to her?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
காவி அம் காவி போன்று அழகிய; கண்ணி கண்களையுடையவளும்; எண்ணில் எண்ணிப்பார்க்கையில்; கடி மா மலர்ப் பாவை மஹாலக்ஷ்மிக்கு; ஒப்பாள் ஒப்பாகச் சொல்லத் தகுந்தவளும்; தூவி சேர் அன்னம் இறகையுடைய அன்னப்பேடையின்; அன்ன நடைபோன்ற; நடையாள் நடையையுடையவளும்; பணை மூங்கில் போன்ற; தோளி தோள்களையுடையவளுமான என் மகள்; பாவியேன் பாவியான என்வயிற்றில்; பெற்றமையால் பிறந்த குற்றத்தினால்; பரக்கழிந்து பெரும்பழிக்கு இலக்காகி; நெடுமாலொடும் எம்பெருமானுடன்; போய் கூடச் சென்று; வாவி அம் தண் அழகிய குளிர்ந்த; பணை சூழ் தடாகங்கள் சூழ்ந்த; வயல் ஆலி வயல்களையுடைய திருவாலியில்; புகுவர்கொலோ புகுந்திருப்பர்களோ
kAvi am kaNNi having beautiful eyes resembling kAvi flower; eNNil if we analyse; kadi mA malar living in very fragrant lotus flower; pAvai oppAL one who is matching periya pirAttiyAr; thUvi sEr having wings; annam anna matching a swan-s; nadaiyAL having the gait; paNaith thOLi my daughter who is having bamboo like shoulder; pAviyEn me, the sinner; peRRamaiyAl due to the defect of giving birth to her; parakku azhindhu without even a little bit of shame; nedumAlodum with the one who has great love; pOy going alone; vAvi ponds; thaN ambaNai cool water bodies; sUzh surrounded fully; vayal having abundant crops; Ali in thiruvAli; puguvarkolO will they enter?

PT 3.7.10

1217 தாய்மனம்நின்றிரங்கத்தனியே நெடுமால்துணையா *
போயினபூங்கொடியாள் புனலாலி புகுவரென்று *
காய்சினவேல்கலியன் ஒலிசெய்தமிழ்மாலைபத்தும் *
மேவியநெஞ்சுடையார் தஞ்சமாவதுவிண்ணுலகே. (2)
1217 ## தாய் மனம் நின்று இரங்கத் * தனியே நெடுமால் துணையா *
போயின பூங் கொடியாள் * புனல் ஆலி புகுவர் என்று **
காய் சின வேல் கலியன் * ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை பத்தும் *
மேவிய நெஞ்சு உடையார் * தஞ்சம் ஆவது விண் உலகே-10
1217. ##
thāymanam nNinRirangkath * thaniyE nNedumāl thuNaiyā *
pOyina poongkodiyāL * punalāli puguvarenRu *
kāysina vElkaliyaNn * oliseythamizhmālai patthum *
mEviya nNeNYchudaiyār * thaNYchamāvadhu viNNulagE. (2) 3.7.10

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1217. Kaliyan who carries a spear and fights angrily with his enemies composed ten Tamil pāsurams about how a beautiful vine-like girl went alone, taking Nedumal of Thiruvāli as her companion and leaving her mother to worry about her. If devotees learn and recite these pāsurams, they will reach the spiritual world and be with the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாய் மனம் தாயானவள்; நின்று இரங்க மனமிரங்கி நிற்க; தனியே தாயினிடம் சொல்லாமல் தன் இஷ்டப்படியே; நெடு மால் திருமாலை; துணையா துணையாகக் கொண்டு; போயின போன; பூங் கொடியாள் கொடிபோன்ற என் மகளும் அவனும்; புனல் ஆலி நீர்வளம் மிக்க திருவாலியிலே; புகுவர் சென்று சேர்ந்திருப்பர்களோ; என்று என்று எண்ணியதை; காய் சின வேல் கோபமும் வேலுமுடைய; கலியன் ஒலி செய் திருமங்கையாழ்வார் அருளிச்செய்த; தமிழ் மாலை பத்தும் இத்தமிழ்ப் பாமாலை பத்தையும்; மேவிய கற்க விரும்பும்; நெஞ்சுடையார் மனமுடையவர்கள்; விண் உலகே பரமபதத்தையே; தஞ்சம் ஆவது தஞ்சமாக அடைவர்
thAy mother; ninRu manam iranga while suffering and having her stomach burn; nedumAl one who is bewildered due to more love than she; thuNaiyA as company; thaniyE pOyina one who went without the company of anyone like her; pUm kodiyAL my daughter who is like a beautiful creeper (and he, both of them); punal Ali in thiruvAli which has abundance of water; puguvar enRu -will they enter or not?-; kAy sinam great anger towards enemies; vEl and having the spear to destroy such enemies; kaliyan AzhwAr; oli sey mercifully spoke; thamizh mAlai paththum the ten pAsurams, each of which is a garland; mEviya nenju udaiyAr for those who can recite with heart-s involvement; viN ulagu the leader of the residents of paramapadham; thanjamAvadhu is the protector (he will grant them paramapadham).

PT 8.1.10

1657 மாவளருமென்னோக்கி
மாதராள்மாயவனைக்கண்டாளென்று *
காவளரும்கடிபொழில்சூழ்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கலியன்சொன்ன *
பாவளரும்தமிழ்மாலை
பன்னியநூல்இவையைந்துமைந்தும்வல்லார் *
பூவளரும்கற்பகம்சேர்பொன்னுலகில்
மன்னவராய்ப்புகழ்தக்கோரே. (2)
1657 # #மா வளரும் மென் நோக்கி * மாதராள் மாயவனைக்
கண்டாள் என்று *
கா வளரும் கடி பொழில் சூழ் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கலியன் சொன்ன **
பா வளரும் தமிழ்-மாலை * பன்னிய நூல் இவை ஐந்தும்
ஐந்தும் வல்லார் *
பூ வளரும் கற்பகம் சேர் * பொன் உலகில் மன்னவர் ஆய்ப்
புகழ் தக்கோரே-10
1657. ##
'māvaLaru meNnNnOkki * mādharāL māyavaNnaik kaNdāL' eNnRu *
kāvaLarum kadipozhilchoozh * kaNNapuraththu ammāNnaik kaliyaNn choNnNna *
pāvaLarum thamizhmālai * paNnNniyanNool ivai ainNdhum ainNdhum vallār *
poovaLarum kaRpagamchEr * poNnNnulagil maNnNnavarāyp pugazh thakkOrE. (2) 8.1.10

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Simple Translation

1657. Kaliyan the poet composed a beautiful garland of ten Tamil pāsurams on the god of Thirukkannapuram surrounded by a fragrant forest with good trees describing how a mother is worried that her daughter with soft doe-like eyes has fallen in love with the god and wonders whether she has seen him. If devotees learn and recite these pāsurams they will go to the golden world where the Karpaga tree blooms and stay there as famous kings.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா வளரும் மானின் பார்வை போன்ற; மென் மென்மையான; நோக்கி பார்வையை உடைய; மாதராள் நாயகியானவள்; மாயவனை மாயவனை; கண்டாள் என்று கண்டாள் என்று; பொழில் சூழ் சோலைகளில் வளரும் மணமானது; கா வளரும் கடி பூமியெங்கும் பரவ; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; அம்மானை அம்மானைக் குறித்து; கலியன் சொன்ன திருமங்கையாழ்வாரருளிச் செய்த; பா வளரும் சந்தங்கள் நிறைந்த; தமிழ் மாலை தமிழ் மாலையாகிய; பன்னிய கொண்டாடத்தகுந்த; நூல் பாசுரங்களான; இவை ஐந்தும் ஐந்தும் இந்த ஐந்தும் ஐந்தும்; வல்லார் இப்பத்தையும் ஓதவல்லார்கள்; பூ வளரும் பூக்கள் நிறைந்த; கற்பகம் சேர் கற்பக விருக்ஷம் சேர்ந்திருக்கும்; பொன் உலகில் பரமபதத்தில்; மன்னவராய் மன்னவர்களாக; புகழ் தக்கோரே புகழோடு வாழ்வர்

PT 8.2.8

1665 தொண்டெல்லாம்நின்னடியே தொழுதுய்யுமா
கண்டு * தான்கணபுரம் தொழப்போயினாள் *
வண்டுலாம்கோதைஎன்பேதை மணிநிறம்
கொண்டுதான் * கோயின்மைசெய்வது தக்கதே?
1665 தொண்டு எல்லாம் நின் அடியே * தொழுது உய்யுமா
கண்டு * தான் கண்ணபுரம் * தொழப் போயினாள் **
வண்டு உலாம் கோதை என் பேதை * மணி நிறம்
கொண்டு தான் * கோயின்மை செய்வது தக்கதே?-8
1665
thoNdellām nNiNnNnadiyE * thozhuthu uyyumā-
kaNdu, * thāNn kaNapuram * thozhap pOyiNnāL *
vaNdulām kOdhai eNn pEdhai * maNinNiRam-
koNduthāNn, * kOyiNnmai cheyvadhu thakkadhE? 8.2.8

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1665. “All devotees go to Thirukkannapuram to worship your feet and you protect them. My daughter sees that and wants to go there and worship you. The jewel-like body of my innocent daughter with hair that swarms with bees has grown pale. Do you think it is right to make her suffer like this?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டு எல்லாம் எல்லா பக்தர்களும்; நின் அடியே உன் திருவடியையே; தொழுது தொழுது; உய்யுமா கண்டு உய்ந்து போவதைப்பார்த்து; தான் இவளும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; தொழப் போயினாள் தொழப் போனாள்; வண்டு வண்டுகள்; உலாம் கோதை உலாவும் கூந்தலையுடைய; என் பேதை என் பேதைப் பெண்ணின்; மணி அழகிய மேனி; நிறம் கொண்டு நிறத்தைக் கொள்ளைகொண்ட; தான் பெருமானாகிய; கோயின்மை நீ இப்படி அநியாயம்; செய்வது தக்கதே செய்வது நியாமோ?

PT 8.2.9

1666 முள்ளெயிறேய்ந்தில கூழைமுடிகொடா *
தெள்ளியளென்பதோர்தேசிலள் என்செய்கேன்? *
கள்ளவிழ்சோலைக் கணபுரம்கைதொழும்
பிள்ளையை * பிள்ளையென்றெண்ணப்பெறுவரே?
1666 முள் எயிறு ஏய்ந்தில * கூழை முடிகொடா *
தெள்ளியள் என்பது ஓர் * தேசு இலள் என் செய்கேன் **
கள் அவிழ் சோலைக் * கணபுரம் கை தொழும்
பிள்ளையை * பிள்ளை என்று எண்ணப் பெறுவரே?-9
1666
muLLeyiRu EynNdhila, * koozhai mudikodā, *
theLLiyaL eNnbadhOr * thEchilaL eNncheygENn, *
kaLLavizh chOlaik * kaNapuram kaithozhum-
piLLaiyai, * piLLai eNnRu eNNap peRuvarE? 8.2.9

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1666. “My daughter does not have all her teeth yet. Her hair has not yet grown thick and you can’t say that she understands things. What can I do? She wants to see the god in Thirukkannapuram filled with groves blooming with flowers that drip honey. How can I think this child is really innocent?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எயிறு முள் எல்லா பற்களும் என் பெண்ணுக்கு; ஏய்ந்தில முளைத்தபாடில்லை; கூழை முடி கூந்தலும் முடியும்படி; கொடா வளரவில்லை; தெள்ளியல் விவேகமுடையவள்; என்பது என்று சொல்லும்படி; ஓர் தேசு தேஜஸ்ஸை; இலள் உடையவள் அல்லள்; என் செய்கேன்! என் செய்கேன்; கள் அவிழ் தேன் பெருகும்; சோலை சோலை சூழ்ந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; கை தொழும் கையெடுத்து வணங்கும்; பிள்ளை பிள்ளையை; பிள்ளையைப் என்று தான் பெற்ற பிள்ளையென்று; எண்ண பெறுவரே எண்ண பெறுவரோ?

PT 8.3.5

1672 வாயெடுத்தமந்திரத்தால் அந்தணர்தம்செய்தொழில்கள் *
தீயெடுத்துமறைவளர்க்கும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
தாயெடுத்தசிறுகோலுக்கு உளைந்தோடி * தயிருண்ட
வாய்துடைத்தமைந்தனுக்கு இழந்தேன்என்வரிவளையே.
1672 வாய் எடுத்த மந்திரத்தால் * அந்தணர் தம் செய் தொழில்கள் *
தீ எடுத்து மறை வளர்க்கும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
தாய் எடுத்த சிறு கோலுக்கு * உளைந்து ஓடி தயிர் உண்ட *
வாய் துடைத்த மைந்தனுக்கு * இழந்தேன்-என் வரி வளையே-5
1672
vāyeduththa manNdhiraththāl * anNdhaNar_tham cheythozhilgaL *
thIyeduththu maRaivaLarkkum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum *
thāyeduththa chiRukOlukku * uLainNdhOdith thayiruNda, *
vāythudaiththa mainNdhaNnukku * izhanNdhENn eNn varivaLaiyE. 8.3.5

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1672. She says, “ My curved bangles grow loose and fall from my arms, for the lord who, as a little boy Kannan, ran around wiping his mouth when his mother Yashodā chased him with a small stick because he has stolen yogurt and eaten it. He stays in Thirukkannapuram where Vediyars make fires, perform sacrifices and recite the mantras of the Vedās. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அந்தணர் வேதவித்பன்னர்கள்; வாய் எடுத்த பாராயணம் பண்ணும்; மந்திரத்தால் மந்திரங்களோடு; தம் செய் தாங்கள் செய்யும்; தொழில்கள் அநுஷ்டானங்களையும்; தீ அக்நி காரியங்களையும்; எடுத்து குறையறச் செய்து; மறை வளர்க்கும் வேதங்களை வளர்க்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; தாய் எடுத்த தாய் யசோதை கையிலெடுத்த; சிறு கோலுக்கு சிறு கோலுக்கு; உளைந்து ஓடித் அஞ்சி ஓடி; தயிர் உண்ட தயிர் உண்ட; வாய் துடைத்த வாயைத் துடைத்துக்கொள்ளும்; மைந்தனுக்கு பெருமானுக்கு; என் பொன் எனது அழகிய பொன்; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.6

1673 மடலெடுத்தநெடுந்தாழை மருங்கெல்லாம்வளர்பவளம் *
திடலெடுத்துச்சுடரிமைக்கும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
அடலடர்த்தன்றிரணியனை முரணழிய, அணியுகிரால் *
உடலெடுத்தபெருமானுக்கு இழந்தேன்என்னொளிவளையே.
1673 மடல் எடுத்த நெடுந் தாழை * மருங்கு எல்லாம் வளர் பவளம் *
திடல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
அடல் அடர்த்து அன்று இரணியனை * முரண் அழிய அணி உகிரால் *
உடல் எடுத்த பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் ஒளி வளையே-6
1673
madaleduththa nNedunNdhāzhai * maruNGgellām vaLar_pavaLam, *
thidaleduththuch chudarimaikkum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
adaladarththu aNnRu iraNiyaNnai * muraNazhiya aNiyugirāl, *
udaleduththa perumāNnukku * izhanNdhENn eNn oLivaLaiyE. 8.3.6

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1673. She says, “My shining bangles grow loose and fall from my arms, because I love the dear lord who fought with Hiranyan, split open his chest with his strong nails and destroyed his strength. He stays in Thirukkannapuram where tall fragrant petaled thāzai flowers grow on the dunes and the corals left by the river shine like blinking eyes. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மடல் எடுத்த மடல்களையுடைய; நெடுந் தாழை தாழம்பூ செடிகளின்; மருங்கு எல்லாம் பக்கங்களில் எல்லாம்; வளர் பவளம் வளரும் பவளங்கள்; திடல் எடுத்து மேடுகளிலே படர்ந்து; சுடர் இமைக்கும் ஒளியுடன் பிரகாசிக்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும் பெருமான்; அடல் அன்று அன்று போரில்; இரணியனை இரணியனை; அடர்த்து நெருக்கி; முரண் அழிய மிடுக்கு அழியும் படியாக அடக்கி; அணிஉகிரால் அழகிய நகங்களால்; உடல் எடுத்த அவன் உடலைப் பிளந்த; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் ஒளி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.7

1674 வண்டமரும்மலர்ப்புன்னை வரிநீழல்அணிமுத்தம் *
தெண்திரைகள்வரத்திரட்டும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
எண்திசையும்எழுசுடரும் இருநிலனும்பெருவிசும்பும் *
உண்டுமிழ்ந்தபெருமானுக்கு இழந்தேன்என்னொளிவளையே.
1674 வண்டு அமரும் மலர்ப் புன்னை * வரி நீழல் அணி முத்தம் *
தெண் திரைகள் வரத் திரட்டும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
எண் திசையும் எழு சுடரும் * இரு நிலனும் பெரு விசும்பும் *
உண்டு உமிழ்ந்த பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் ஒளி வளையே-7
1674
vaNdamarum malarppuNnNnai * varinNIzhal aNimuththam, *
theN_dhiraigaL varaththirattum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
eN_dhichaiyum ezhuchudarum * irunNilaNnum peruvichumbum, *
uNdumizhnNdha perumāNnukku * izhanNdhENn eNn oLivaLaiyE. 8.3.7

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1674. She says, “My shining bangles grow loose and fall from my arms because I love the dear lord who swallowed all the eight directions, the sun and moon, the large earth and the wonderful sky and spat them all out. He stays in Thirukkannapuram where clear waves bring beautiful pearls and pile them up in the shadow of Punnai trees blooming with blossoms where bees swarm. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அமரும் வண்டு அமரும்; மலர் மலர்களையுடைய; புன்னை புன்னை மரத்தின்; வரி நீழல் இருண்ட நிழலில்; அணி முத்தம் அழகிய முத்துக்களை; தெண் திரைகள் தெளிந்த அலைகள்; வரத் திரட்டும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; எண் திசையும் எட்டு திசைகளையும்; எழு சுடரும் ஒளிமயமான ஏழு சூரியனையும்; இரு நிலனும் பரந்த பூமியையும்; பெரு விசும்பும் பெரிய ஆகாசத்தையும்; உண்டு பிரளயத்தில் உண்டு; உமிழ்ந்த பின்பு ச்ருஷ்ட்டியில் உமிழ்ந்த; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் ஒளி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.8

1675 கொங்குமலிகருங்குவளைகண்ணாகத் * தெண்கயங்கள்
செங்கமலமுகமலர்த்தும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
வங்கமலிதடங்கடலுள் வரியரவினணைத்துயின்ற *
செங்கமலநாபனுக்கு இழந்தேன்என்செறிவளையே.
1675 கொங்கு மலி கருங் குவளை * கண் ஆகத் தெண் கயங்கள் *
செங் கமலம் முகம் அலர்த்தும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
வங்கம் மலி தடங் கடலுள் * வரி அரவின் அணைத் துயின்ற *
செங்கமலநாபனுக்கு * இழந்தேன்-என் செறி வளையே-8
1675
koNGgumali karuNGguvaLai * kaNNāga theNkayaNGgaL *
cheNGgamala mugamalarththum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
vaNGgamali thadaNGgadaluL * variyaraviNn aNaiththuyiNnRa, *
cheNGgamala nNābaNnukku * izhanNdhENn eNn cheRivaLaiyE. 8.3.8

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1675. She says, “My tight bangles grow loose and fall from my arms because I love the lord who rests on the snake bed Adisesha on the wide ocean rolling with waves and created Nānmuhan on a lotus on his navel. He stays in Thirukkannapuram where beautiful lotuses bloom like lovely faces and dark kuvalai flowers dripping with honey bloom like eyes. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொங்கு மலி மணம் மிக்க; கருங் குவளை கரு நெய்தற்பூக்களை; கண் ஆக கண்களாகவும்; செங்கமலம் செந்தாமரைப் பூக்கள்; முகம் அலர்த்தும் பெண்களின் முகங்களையும் மலர்த்தும்; தெண் கயங்கள் தெளிந்த தடாகங்கள்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; வங்கம் மலி அலைகள் நிறைந்த; தடங் கடலுள் பெரிய கடலில்; வரி அரவின் ஆதிசேஷனாகிய; அணை பாம்புப் படுக்கையில்; துயின்ற துயின்ற; செங்கமலநாபனுக்கு செங்கமலநாபனுக்கு; என் செறி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.4.1

1678 விண்ணவர்தங்கள்பெருமான் திருமார்வன் *
மண்ணவரெல்லாம்வணங்கும் மலிபுகழ்சேர் *
கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் கதிர்முடிமேல் *
வண்ணநறுந்துழாய் வந்தூதாய்கோல்தும்பீ! (2)
1678 ## விண்ணவர்-தங்கள் பெருமான் * திருமார்வன் *
மண்ணவர் எல்லாம் வணங்கும் * மலி புகழ் சேர் **
கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் * கதிர் முடிமேல் *
வண்ண நறுந் துழாய் * வந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-1
1678. ##
viNNavar thaNGgaL perumāNn * thirumārvaNn, *
maNNavar ellām vaNaNGgum * malipugazhchEr, *
kaNNapuraththu em perumāNn * kathirmudimEl, *
vaNNa nNaRunNdhuzhāy * vanNdhu oodhāy kOlthumbI! (2) 8.4.1

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

l678. She says, “ O kol bee, come and blow on the pollen of the beautiful fragrant thulasi garland in the hair of the god of the gods in the sky who embraces beautiful Lakshmi on his chest. He stays in famous Thirukkannapuram where the whole world come and worships him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்ற வண்டே!; விண்ணவர் தங்கள் தேவர்களுக்கு; பெருமான் தலைவனும்; திருமார்வன் திருமகளை மார்பில் கொண்டவனும்; மண்ணவர் எல்லாம் உலகத்தவர்கள் எல்லாரும்; வணங்கும் வணங்குபவனும்; மலி புகழ் சேர் நிறைந்த கீர்த்தியை உடையவனுமான; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; கதிர் முடிமேல் ஒளிபொருந்திய திருமுடியின் மீதுள்ள; வண்ண நறுந் அழகிய மணமுள்ள; துழாய் வந்து துளசியை கொண்டு வந்து; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.2

1679 வேதமுதல்வன் விளங்குபுரிநூலன் *
பாதம்பரவிப் பலரும்பணிந்தேத்தி *
காதன்மைசெய்யும் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாதுநறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1679 வேத முதல்வன் * விளங்கு புரி நூலன் *
பாதம் பரவிப் * பலரும் பணிந்து ஏத்தி **
காதன்மை செய்யும் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தாது நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-2
1679
vEdha mudhalvaNn * viLaNGgu purinNoolaNn, *
pādham paravip * palarum paNinNdhEththi, *
kādhaNnmai cheyyum * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thādhu nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.2

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1679. She says, “O kol bee, come and blow on the fragrant thulasi garland of the ancient god who created the Vedās, and is adorned with a shining thread on his chest. He stays in Thirukkannapuram as his devotees praise his feet, worship and love him. has not come to see me. What can I do? The hot sun that burned me has gone to sleep and I am pitiful. My long eyes do not close and this dark night is longer than an eon. When will it pass? I do not know. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேத முதல்வன் வேத முதல்வனாய்; விளங்கு புரி நூலன் பூணூல் தரித்தவனாய்; பலரும் பாதம் பரவி எல்லாரும் உன் திருவடிகளை; பணிந்து ஏத்தி வணங்கித் துதித்து; காதன்மை பக்தி; செய்யும் பண்ணுவதற்கு உரியனான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தாது நறும் தாதுக்களையுடைய மணம் மிக்க; துழாய் துளசியில்; தாழ்ந்து படிந்துள்ள நறுமணத்தை கொண்டு வந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.3

1680 விண்டமலரெல்லாம் ஊதிநீஎன்பெறுதி? *
அண்டமுதல்வன் அமரர்களெல்லாரும் *
கண்டுவணங்கும் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
வண்டுநறுந்துழாய் வந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1680 விண்ட மலர் எல்லாம் * ஊதி நீ என் பெறுதி? *
அண்ட முதல்வன் * அமரர்கள் எல்லாரும் **
கண்டு வணங்கும் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
வண்டு நறுந் துழாய் * வந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-3
1680
viNda malarellām * oodhi nNI eNnpeRudhi,? *
aNda mudhalvaNn * amarar_kaL ellārum, *
kaNdu vaNaNGgum * kaNNapuraththu emberumāNn *
vaNdu nNaRunNdhuzhāy * vanNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.3

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1680. She says, “ O kol bee, come and blow on the fragrant thulasi garland swarming with bees of the lord who is the first one on the earth. He stays in Thirukkannapuram, and all the gods in the sky come there and worship him. What is the use of your blowing on flowers that have already opened?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ட மலர் மலர்ந்த மலர்களிலெல்லாம்; ஊதி நீ ஊதி ஒலிசெய்து நீ; என் பெறுதி? என்ன பேறு பெறுகின்றாய்?; அண்ட முதல்வன் அண்டத்துக்கு முதல்வனாய்; அமரர்கள் எல்லாரும் தேவர்கள் எல்லாரும்; கண்டு கண்ணாரக் கண்டு; வணங்கும் வணங்கும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; வண்டு வண்டுகள் படிந்த; நறும் பரிமளம் மிக்க; துழாய் திருத்துழாயை; வந்து கொண்டு வந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.4

1681 நீர்மலிகின்றது ஓர்மீனாய்ஓராமையுமாய் *
சீர்மலிகின்றது ஓர்சிங்கவுருவாகி *
கார்மலிவண்ணன் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தார்மலிதண்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1681 நீர் மலிகின்றது ஓர் * மீன் ஆய் ஓர் ஆமையும் ஆய் *
சீர் மலிகின்றது ஓர் * சிங்க உரு ஆகி **
கார் மலி வண்ணன் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தார் மலி தண் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-4
1681
nNIr maligiNnRathu Or * mINnāy Or āmaiyumāy, *
chIr malikiNnRathu Or * chiNGga uruvāgi, *
kārmali vaNNaNn * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thārmali thaNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.4

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1681. She says, “Oh kol bee, the dark cloud-colored lord who took the form of a fish, a turtle and a famed man-lion stays in Thirukkannapuram. Oh bee, come, taste the pollen of his cool, fragrant thulasi garland. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீர் மலிகின்றது கடலில் தோன்றிய; ஓர் மீன் ஆய் மத்ஸ்யாவதாரமாய்; ஓர் ஆமையும் ஆய் ஒப்பற்ற கூர்மாவதாரமுமாய்; சீர் மலிகின்றது சீர்மை மிகுந்த; ஓர் சிங்க உரு ஆகி நரசிம்ம அவதாரமுமாய்; கார் மலி மேகம் போன்ற; வண்ணன் வண்ணமுடையவனுமான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமான்; தார் மலி மாலையிலிருக்கும்; தண் துழாய் குளிர்ந்த துளசியில்; தாழ்ந்து தாமதித்திருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.5

1682 ஏரார்மலரெல்லாம் ஊதிநீஎன்பெறுதி? *
பாராருலகம் பரவ, பெருங்கடலுள் *
காராமையான கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாரார்நறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1682 ஏர் ஆர் மலர் எல்லாம் * ஊதி நீ என் பெறுதி? *
பார் ஆர் உலகம் * பரவ பெருங் கடலுள் **
கார் ஆமை ஆன * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தார் ஆர் நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-5
1682
Erār malarellām * oodhi nNI eNnpeRuthi,? *
pārār ulagam * paravap peruNGgadaluL, *
kārāmai āNna * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thārār nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.5

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1682. She says, “O kol bee, what do you gain by blowing on all these beautiful flowers? Come, blow on the pollen of the cool, fragrant thulasi garland of the lord of Thirukkannapuram praised by the whole world who took the form of a dark turtle in the large ocean. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏர் ஆர் அழகு நிரம்பிய; மலர் எல்லாம் புஷ்பங்களிலெல்லாம்; ஊதி நீ ஒலி செய்து நீ; என் பெறுதி? என்ன பேறு பெறுவாய்?; பார் ஆர் இப்பூமியில் இருக்கும்; உலகம் உயிரினங்களெல்லாம்; பரவ பெருங் கடலுள் வணங்குமாறு பெரிய கடலில்; கார் ஆமை ஆன பெரிய ஆமையாக அவதரித்த; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தார் ஆர் மாலையில் இருக்கும்; நறுந் துழாய் மணம் மிக்க துளசியில்; தாழ்ந்து தாமதித்திருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.7

1684 வாமனன்கற்கி மதுசூதன்மாதவன் *
தார்மன்னுதாசரதியாய தடமார்வன் *
காமன்தன்தாதை கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாமநறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1684 வாமனன் கற்கி * மதுசூதன் மாதவன் *
தார் மன்னு * தாசரதி ஆய தடமார்வன் **
காமன்-தன் தாதை * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தாம நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-7
1684
vāmaNnaNn kaRki * madhuchoodhaNn mādhavaNn *
thārmaNnNnu * thācharathiyāya thadamārvaNn, *
kāmaNn_thaNn thādhai * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thāma nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.7

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1684. She says, “O kol bee, our dear lord, the father of Kāma, Madhusudanan, Madhavan who was born as the son of Dasaratha adorned with garlands on his wide chest, who went to king Mahabali's sacrifice as a dwarf and who will take the form of Kalki stays in Thirukkannapuram. O bee, blow on the pollen of the fragrant thulasi garland that adorns the lord’s chest. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வாமனன் கல்கி வாமநனாய் கல்கியாய்; மதுசூதன் மாதவன் மதுசூதனனாய் மாதவனாய்; தார் மன்னு மாலை அணிந்த; தடமார்வன் விசாலமான மார்பையுடையவனும்; தாசரதி ஆய தசரத குமாரனான ராமனும்; காமன் தன் மன்மதனுக்கு; தாதை தந்தையுமான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தாம மாலையிலுள்ள; நறுந் துழாய் மணம் மிக்க துளசியில்; தாழ்ந்து தங்கியிருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.8

1685 நீலமலர்கள் நெடுநீர்வயல்மருங்கில் *
சாலமலரெல்லாம் ஊதாதே * வாளரக்கர்
காலன் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான்கதிர்முடிமேல் *
கோலநறுந்துழாய் கொண்டூதாய்கோல்தும்பீ!
1685 நீல மலர்கள் * நெடு நீர் வயல் மருங்கில் *
சால மலர் எல்லாம் * ஊதாதே ** வாள் அரக்கர்
காலன் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் கதிர் முடிமேல் *
கோல நறுந் துழாய் * கொண்டு ஊதாய்-கோல் தும்பீ-8
1685
nNIla malargaL * nNedunNIr vayal maruNGgil, *
chāla malarellām * oodhādhE, * vāLarakkar-
kālaNn * kaNNapuraththu emberumāNn kadhirmudimEl, *
kOla nNaRunNdhuzhāy * koNdoodhāy kOlthumbI! 8.4.8

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1685. She says, “ O kol bee, do not blow on the neelam flowers and other beautiful blossoms that bloom on the banks of the long fields filled with abundant water. Blow on the pollen of the lovely fragrant thulasi garland on the shining crown of the dear lord of Thirukkannapuram who is Yama to the Rakshasās. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெடு நீர் அதிகமான ஜலத்தையுடைய; வயல் வயல்களிலுண்டான; நீல மலர்கள் நீல மலர்களிலும்; மருங்கில் சால அருகிலிருக்கும் மற்ற; மலர் எல்லாம் எல்லா மலர்களிலும்; ஊதாதே ஒலிசெய்வதை தவிர்த்து; வாள் வாட்படையையுடைய; அரக்கர் காலன் அரக்கர்களின் காலன்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; கதிர் முடி மேல் ஒளி பொருந்திய திருமுடி மீதுள்ள; கோல நறுந் அழகிய மணம் மிக்க; துழாய் கொண்டு துளசியைக்கொண்டு; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.10

1687 வண்டமருஞ்சோலை வயலாலிநன்னாடன் *
கண்டசீர்வென்றிக் கலியனொலிமாலை *
கொண்டல்நிறவண்ணன் கண்ணபுரத்தானை *
தொண்டரோம்பாட நினைந்தூதாய்கோல்தும்பீ! (2)
1687 ## வண்டு அமரும் சோலை * வயல் ஆலி நல் நாடன் *
கண்ட சீர் வென்றிக் * கலியன் ஒலி மாலை **
கொண்டல் நிற வண்ணன் * கண்ணபுரத்தானை *
தொண்டரோம் பாட * நினைந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-10
1687. ##
vaNdu amarum chOlai * vayalāli nal_nādan, *
kaNdachIr veNnRik * kaliyaNn olimālai, *
koNdal nNiRavaNNaNn * kaNNa puraththāNnai, *
thoNdarOm pāda * nNiNnainNdhoodhāy kOlthumbI! (2) 8.4.10

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1687. Kaliyan, the king of rich Vayalāli surrounded with groves swarming with bees, who conquered many lands, composed ten Tamil pāsurams on the cloud-colored god of Thirukkannapuram. O kol bee, blow on the flowers as we his devotees and think of the god and sing the pāsurams of Kaliyan.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அமரும் வண்டுகள் இருக்கும்; சோலை சோலைகளையுடையவும்; வயல் வயல்களையுடையதுமான; ஆலி நல் நாடன் ஆலி நாட்டின் தலைவருமான; கண்ட சீர் பெரும் செல்வமுடைய; வென்றி எதிரிகளை வெற்றி பெரும்; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; ஒலி மாலை ஒலி மாலையான இப்பாசுரங்களை; கொண்டல் நிற மேகம் போன்ற; வண்ணன் நிறமுடையவனை; கண்ணபுரத்தானை திருக்கண்ணபுரத்து எம்பெருமானை; தொண்டரோம் தொண்டர்களான நாங்கள்; பாட நினந்து பாட வேண்டும் என்று நினந்து நீ; ஊதாய் கோல் தும்பீ! ஊதவேண்டும்

PT 8.5.9

1696 கனஞ்செய்மாமதிள்கணபுரத்தவனொடும் கனவினில்அவன்தந்த *
மனஞ்செயின்பம்வந்துஉள்புகவெள்கி என்வளைநெகஇருந்தேனை *
சினஞ்செய்மால்விடைச்சிறுமணியோசை என்சிந்தையைச்சிந்துவிக்கும் *
அனந்தலன்றிலின்னரிகுரல் பாவியேனாவியைஅடுகின்றதே.
1696 கனம் செய் மா மதிள் கணபுரத்தவனொடும் *
கனவினில் அவன் தந்த *
மனம் செய் இன்பம் வந்து உள் புக வெள்கி * என்
வளை நெக இருந்தேனை **
சினம் செய் மால் விடைச் சிறு மணி ஓசை * என்
சிந்தையைச் சிந்துவிக்கும் *
அனந்தல் அன்றிலின் அரி குரல் * பாவியேன்
ஆவியை அடுகின்றதே-9
1696
kaNnanchey māmadhiL kaNapuraththu avaNnodum * kaNnaviNnil avaNnthanNdha, *
maNnanchey iNnbamvanNthu uLpuga eLgi * eNn vaLainNega irunNdhENnai, *
chiNnanchey mālvidaich ciRumaNi Ochai * eNn chinNdhaiyaich chinNdhuvikkum, *
aNnanNdhal aNnRiliNn arikural * pāviyEn āviyai adugiNnRathE! 8.5.9

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1696. She says, “I had a dream that the god of Thirukkannapuram surrounded with strong walls came to me and made my heart joyful. When I think of it my bangles grow loose. Now it is night! The sound of the small bells of the bulls pains my heart and the sorrowful sound of the andril bird keeps me awake and kills me. I must have done much bad karmā. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கனம் செய் கனமாக கட்டப்பட்ட; மா மதிள் பெரிய மதிள்களையுடைய; கணபுரத்த திருகண்ணபுரத்து; அவனொடும் எம்பெருமான்; கனவினில் அவன் தந்த கனவில் அவன் தந்த; மனம் செய் இன்பம் மாநஸிகமான இன்பமானது; வந்து உள் புக நினைவுக்குவர; வெள்கி அதை நினைத்து; என் வளை நெக என் கைவளை கழலும்படி; இருந்தேனை இருந்த என்னை; சினம் செய் மால் கோவங்கொண்ட பெரிய; விடை வடிவுடைய எருதின்; சிறு மணி கழுத்திலிருந்த; ஓசை மணியின் ஓசை; என் சிந்தையை எனது நெஞ்சை; சிந்துவிக்கும் சிதிலமடையச்செய்கிறது; அனந்தல் தூக்கத்தில்; அன்றிலின் அன்றிற்பறவையினுடைய; அரி குரல் பாவியேன் தழு தழுத்த பேச்சானது; ஆவியை பாவியான என் உயிரை; அடுகின்றதே! வாட்டுகின்றது

PT 8.6.1

1698 தொண்டீர்! உய்யும்வகைகண்டேன் துளங்காஅரக்கர்துளங்க * முன்
திண்தோள்நிமிரச்சிலைவளையச் சிறிதேமுனிந்ததிருமார்பன் *
வண்டார்கூந்தல்மலர்மங்கை வடிக்கண்மடந்தைமாநோக்கம்
கண்டாள் * கண்டுகொண்டுகந்த கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே. (2)
1698 ## தொண்டீர் உய்யும் வகை கண்டேன் * துளங்கா அரக்கர் துளங்க * முன்
திண் தோள் நிமிரச் சிலை வளையச் * சிறிதே முனிந்த திருமார்வன் **
வண்டு ஆர் கூந்தல் மலர்-மங்கை * வடிக் கண் மடந்தை மா நோக்கம்
கண்டான் * கண்டுகொண்டு உகந்த * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே.-1
1698. ##
thoNdIr! uyyum vagaikaNdENn * thuLaNGgā arakkar thuLaNGga, * muNn-
thiNthOL nNimirach chilaivaLaiyach * chiRidhE muNninNdha thirumārbaNn, *
vaNdār koonNdhal malarmaNGgai * vadikkaN madanNdhai mānNOkkam-
kaNdān, * kaNdu koNduganNdha * kaNNapuram nām thozhudhumE. (2) 8.6.1

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1698. O devotees, I have found a way to be saved. Our divine strong-shouldered lord became angry, bent his bow and made the Rākshasas who never tremble in war shiver. He is happy when he sees the doe-like glance of Lakshmi with hair that swarms with bees. He stays in Thirukkannapuram— let us go to there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டீர்! தொண்டர்களே!; உய்யும் உஜ்ஜீவிக்கும்; வகை கண்டேன் வழியை அறிந்து கொண்டேன்; முன் துளங்கா ஒருநாளும் கஷ்டப்பட்டறியாத; அரக்கர் அரக்கர்கள்; துளங்க அஞ்சும்படியாகவும்; திண் தோள் திடமான தோள்கள்; நிமிர நிமிரும்படியாகவும்; சிலை வளைய வில்லை வளையும்படியாகவும்; சிறிதே முனிந்த சிலரையே அழித்தவனாய்; திருமார்மன் திருமகளை மார்பிலுடையவனாய்; வண்டார் வண்டுகள் படிந்த; கூந்தல் கூந்தலையுடைய; மலர் மங்கை மலர் மங்கையும்; மடந்தை பூமாதேவியும் இவர்களின்; வடி கூரிய; கண் கண்களின் பார்வையை; மா நோக்கம் அனுபவிப்பவனான; கண்டான் பெருமான்; மா உலக ரக்ஷணத்திற்காக; கண்டு ஏகாந்தமான இடம் என்று கண்டு; கொண்டு கொண்டு; உகந்த உகந்த எம்பெருமானிருக்கும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.2

1699 பொருந்தாஅரக்கர்வெஞ்சமத்துப் பொன்றஅன்றுபுள்ளூர்ந்து *
பெருந்தோள்மாலிதலைபுரளப் பேர்ந்தஅரக்கர்தென்னிலங்கை *
இருந்தார்தம்மையுடன்கொண்ட அங்குஎழிலார்பிலத்துப்புக்கொளிப்ப *
கருந்தாள்சிலைகைக்கொண்டானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1699 பொருந்தா அரக்கர் வெம் சமத்துப் * பொன்ற அன்று புள் ஊர்ந்து *
பெருந் தோள் மாலி தலை புரளப் * பேர்ந்த அரக்கர் தென் இலங்கை **
இருந்தார்-தம்மை உடன்கொண்டு * அங்கு எழில் ஆர் பிலத்துப் புக்கு ஒளிப்ப *
கருந் தாள் சிலை கைக்கொண்டான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே 2
1699
porunNdhā arakkar venchamaththup * poNnRa aNnRu puLLoornNdhu *
perunNdhOL māli thalaipuraLap * pErnNdha arakkar theNnNnilaNGgai *
irunNdhār thammaiyudaNn koNdu * aNGku ezhilār pilaththuppuk koLippa *
karunNdhāL chilaigaik koNdāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.2

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 9-29

Simple Translation

1699. Our lord who carried a strong bow in his hand and shot arrows and killed all the Rākshasas in southern Lankā and who rode on Garudā to fight with strong-armed Māli, making his head roll on the ground, stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொருந்தா முன்பு சத்ருக்களான; அரக்கர் அரக்கர்கள்; வெம் சமத்து கொடிய போரில்; பொன்ற அன்று முடியும்படியாக அன்று; புள் ஊர்ந்து கருடன் மேல் ஊர்ந்து; பெருந் தோள் வலிய தோள்களையுடைய; மாலி மாலியின்; தலை புரள தலை பூமியில் புரளும்படியாகவும்; பேர்ந்த அரக்கர் அவனைத் தவிர மற்ற அரக்கர்கள்; தென் இலங்கை தென் இலங்கையிலிருந்த; இருந்தார் தம்மை மற்றுமுள்ள அரக்கர்களையும்; உடன் இலங்கையிலிருந்து; கொண்டு கூட்டிக்கொண்டு; அங்கு அங்கிருந்து; எழிலார் பிலத்துப்புக்கு அழகிய பாதாளத்தில்; ஒளிப்ப புகுந்து ஒளிய; கருந்தாள் சிலை வயிரம் பாய்ந்த தனுசை; கைக் கொண்டான் கையிலுடைய பெருமானின்; ஊர் கண்ணபுரம் ஊரான திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.3

1700 வல்லியிடையாள்பொருட்டாக மதிள்நீரிலங்கையார்கோவை *
அல்லல்செய்துவெஞ்சமத்துள் ஆற்றல்மிகுந்தஆற்றலான் *
வல்லாளரக்கர்குலப்பாவைவாட முனிதன்வேள்வியை *
கல்விச்சிலையால்காத்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1700 வல்லி இடையாள் பொருட்டாக * மதிள் நீர் இலங்கையார்-கோவை *
அல்லல் செய்து வெம் சமத்துள் * ஆற்றல் மிகுத்த ஆற்றலான் **
வல் ஆள் அரக்கர் குலப்பாவை வாட * முனி-தன் வேள்வியை *
கல்விச் சிலையால் காத்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-3
1700. ##
valli yidaiyāL poruttāga * madhiL nNIr ilaNGgaiyār _kOvai *
allal cheydhu venchamaththuL * āRRal miguthdha āRRalāNn *
vallāLarakkar kulappāvai vāda * muNni thaNn vELviyai *
kalvich chilaiyāl kāththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. (2) 8.6.3

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1700. Our lord who fought with Thādaga, the daughter of a Rākshasa family and killed her when she disturbed the sacrifices of the sages, and protected their sacrifices, and who went to Lankā surrounded by forts and the ocean, fought a terrible war with the king of Lankā, afflicting him, and brought back his vine-waisted wife Sita stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்லி கொடிபோன்ற; இடையாள் இடையையுடைய; பொருட்டாக ஸீதைக்காக; நீர் கடலை அகழாகவுடைய; மதிள் மதிள்களோடு கூடின; இலங்கையார் இலங்கை அரக்கர்களின்; கோவை தலைவனை; அல்லல் செய்து துன்பப்படுத்தி; வெம் சமத்துள் கொடிய போரில்; ஆற்றல் மிகுந்த வலிமை மிகுந்த; ஆற்றலான் மகா வீரனாய்; வல்லாள் வலிய ஆண்மையையுடைய; அரக்கர் அரக்கர்களின்; குல குலத்தில் தோன்றிய; பாவை வாட தாடகையை அழித்து; முனி தன் விச்வாமித்ர முனியின்; வேள்வியை வேள்வியை; கல்வி தான் கற்ற; சிலையால் வில்லைக் கொண்டு; காத்தான் ஊர் காத்த பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருகண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.4

1701 மல்லைமுந்நீரஅதர்பட வரிவெஞ்சிலைகால்வளைவித்து *
கொல்லைவிலங்குபணிசெய்யக் கொடியோனிலங்கைபுகலுற்று *
தொல்லைமரங்கள்புகப்பெய்து துவலைநிமிர்ந்துவானணவ *
கல்லால்கடலையடைத்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1701 மல்லை முந்நீர் அதர்பட * வரி வெம் சிலை கால் வளைவித்து *
கொல்லை விலங்கு பணிசெய்ய * கொடியோன் இலங்கை புகல் உற்று **
தொல்லை மரங்கள் புகப் பெய்து * துவலை நிமிர்ந்து வான் அணவ *
கல்லால் கடலை அடைத்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-4
1701
mallai munNnNIr athar_pada * variveNY chilaikāl vaLaiviththu *
kollai vilaNGgu paNicheyyak * kodiyOn ilaNGgai pugaluRRu *
thollai maraNGgaL pugappeydhu * thuvalai nNimirnNdhu vāNnaNava *
kallāl kadalai adaiththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.4

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1701. When Rāma went to bring back his wife Sita, and shot his arrows at the ocean making Varuna the god of the sea come to aid him, the monkeys in the Kishkinda forest built a bridge over the ocean with stones and trees and helped him as the spray from the ocean rose to the sky. Thirumāl who as Rāma with the monkey army entered Lankā, the kingdom of the cruel Rākshasa king Rāvana, stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொடியோன் கொடிய இராவணனின்; இலங்கை இலங்கையில்; புகல் உற்று பிரவேசிப்பதற்காக; மல்லை முன் செழிப்பான; நீர் அதர்பட கடல் வழிவிடும்படி; வரி வெம் வரிகளையுடைய கொடிய; சிலை வில்லை; கால் வளைவித்து வளையச்செய்து; கொல்லை விலங்கு வானரங்கள்; பணி செய்ய கைங்கர்யம் செய்ய; தொல்லை மரங்கள் பழைய மரங்களை; புக கடலினுள் புகும்படியாக; பெய்து வெட்டிப் போட்டு; துவலை நிமிர்ந்து திவலைகள் கிளர்ந்த கடலில்; வான் அணவ ஆகாசத்து அளவு; கல்லால் கடலை மலைகளால் கடலில்; அடைத்தான் அணைகட்டிய பெருமானின்; ஊர் கண்ணபுரம் ஊரான திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.5

1702 ஆமையாகிஅரியாகி அன்னமாகி * அந்தணர்தம்

ஓமமாகிஊழியாகி உலகுசூழ்ந்தநெடும்புணரி *

சேமமதிள்சூழிலங்கைக்கோன் சிரமுங்கரமும்துணித்து * முன்

காமற்பயந்தான்கருதுமூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1702 ஆமை ஆகி அரி ஆகி * அன்னம் ஆகி * அந்தணர்-தம்

ஓமம் ஆகி ஊழி ஆகி * உவரி சூழ்ந்த நெடும் புணரி **

சேம மதிள் சூழ் இலங்கைக் கோன் * சிரமும் கரமும் துணித்து * முன்

காமன் பயந்தான் கருதும் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-5
1702
āmaiyāgi ariyāgi * aNnnamāgi, * anNdhaNardham-
Omamāgi oozhiyāgi * ulagu choozhnNdha nNedumpuNari *
chEmamadhiL choozhilaNGgaikkONn * chiramum karamum thuNiththu, * muNn-
kāmaR payanNdhāNn karudhumoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.5

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1702. Our lord, the father of Kāma, is the eon itself. He took the forms of a turtle, a man-lion and a swan to fight with the Asurans and he accepts the sacrifices that Vediyars offer with the recitation of the Vedās. He went to Lankā protected by strong forts and surrounded with high, wave-filled oceans that circle the whole earth and cut off the ten heads and twenty hands of its king Rāvana and he stays happily in Thirukkannapuram—let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆமை ஆகி கூர்மமாய்; அரி ஆகி நரசிம்மமாய்; அன்னம் ஆகி அன்னமாய்; அந்தணர் தம் அந்தணர்களின்; ஓமம் ஆகி யாகமாய்; ஊழி ஆகி காலனாய்; உவரி நெடும் விசாலமான உப்பு; புணரி சூழ்ந்த கடலாலே சூழ்ந்த; சேம மதிள் காவலான மதிள்களாலே; சூழ் சூழ்ந்த; இலங்கைக்கோன் ராவணனின்; சிரமும் கரமும் சிரமும் கரமும்; துணித்து துணித்தவனும்; முன் காமன் முன்பு மன்மதனை; பயந்தான் மகனாகப் பெற்றவனும்; கருதும் ஊர் விரும்பி இருக்கும் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.6

1703 வருந்தாதிருநீமடநெஞ்சே! நம்மேல்வினைகள்வாரா * முன்
திருந்தாஅரக்கர்தென்னிலங்கை செந்தீயுண்ணச்சிவந்து, ஒருநாள் *
பெருந்தோள்வாணற்குஅருள்புரிந்து பின்னைமணாளனாகி * முன்
கருந்தாள்களிறொன்றொசித்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1703 வருந்தாது இரு நீ மட நெஞ்சே * நம் மேல் வினைகள் வாரா * முன்
திருந்தா அரக்கர் தென் இலங்கை * செந் தீ உண்ண சிவந்து ஒருநாள் **
பெருந் தோள் வாணற்கு அருள் புரிந்து * பின்னை மணாளன் ஆகி * முன்
கருந் தாள் களிறு ஒன்று ஒசித்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-6
1703
varunNdhāthu iru nNI madanNenchE * nNammEl viNnaigaL vārā, * muNn-
thirunNdhā arakkar theNnNnilaNGgai * chenNdhI uNNach chivanNdhu orunNāL *
perunNdhOL vāNaRku aruLpurinNdhu * piNnNnai maNāLaNnāgi * muNn-
karunNdhāL kaLiRoNnRu osiththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.6

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1703. O innocent heart, do not worry— the results of bad karmā will not come to us. Our lord who burned up Lankā in the south, ruled by his enemy Rākshasas, broke the long tusks of the elephant Kuvalayābeedam and gave his grace to Vānāsuran, the beloved of Nappinnai stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மட நெஞ்சே! மட நெஞ்சே!; வருந்தாது இரு நீ நீ வருத்தப்படாமல் இரு; நம் மேல் வினைகள் நம் மேல் பாபங்கள்; வாரா வந்து சேராது; முன் திருந்தா முன்பு திருந்தாதிருந்த; அரக்கர் அரக்கர்களின்; தென் இலங்கை ஊரான தென் இலங்கையை; செந் தீ சிவந்த நெருப்பு; உண்ண ஆக்ரமிக்கும்படி; சிவந்து சீறினவனானவனும்; ஒரு நாள் வேறு ஒரு சமயம்; பெருந்தோள் பெரிய தோள்களையுடைய; வாணற்கு பாணாஸுரன் விஷயத்தில்; அருள்புரிந்து அருள்புரிந்தவனும்; பின்னை நப்பின்னையின்; மணாளன் ஆகி நாதனும்; முன் கரும் முன்பு வலிமையுள்ள; தாள் கால்களையுடைய; களிறு ஒன்று ஒரு யானையை; ஒசித்தான் ஊர் கொன்ற பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.7

1704 இலையார்மலர்ப்பூம்பொய்கைவாய் முதலைதன்னால்அடர்ப்புண்டு *
கொலையார்வேழம்நடுக்குற்றுக்குலைய அதனுக்குஅருள்புரிந்தான் *
அலைநீரிலங்கைத்தசக்கிரீவற்கு இளையோற்குஅரசையருளி * முன்
கலைமாச்சிலையால்எய்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1704 இலை ஆர் மலர்ப் பூம் பொய்கைவாய் * முதலை-தன்னால் அடர்ப்புண்டு *
கொலை ஆர் வேழம் நடுக்கு உற்றுக் குலைய * அதனுக்கு அருள்புரிந்தான் **
அலை நீர் இலங்கைத் தசக்கிரீவற்கு * இளையோற்கு அரசை அருளி * முன்
கலை மாச் சிலையால் எய்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-7
1704
ilaiyār malarppoom poygaivāy * mudhalai thaNnNnāl adarppuNdu *
kolaiyār vEzham nNadukkuRRuk kulaiya * adhaNnukku aruLpurinNdhāNn *
alai nNIrilaNGgaith thachakkirIvaRku * iLaiyORku arachai aruLi * muNn-
kalaimāch chilaiyāl eydhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.7

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1704. He killed the murderous crocodile that caught the elephant Gajendra when the elephant went to get flowers from a pond blooming with flowers and tender leaves to worship him, and he gave the kingdom of Lankā to Vibhishanā the younger brother of ten-headed Rāvana, the king of Lankā surrounded with oceans rolling with waves, after shooting his arrow and killing Marisan when he came as a golden deer. He stays in Thirukkannapuram— let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொலை ஆர் வேழம் மதம் மிகுந்த யானை; இலை ஆர் இலைகள் நிறைந்த; மலர்ப் பூம் மலர்களையுடைய அழகிய; பொய்கை வாய் பொய்கையில்; முதலை தன்னால் முதலையினால்; அடர்ப்புண்டு துன்பப்பட்டு; நடுக்கு உற்று நடுங்கி ஓய்ந்து; குலைய நிற்க; அதனுக்கு அருள் அதனுக்கு அருள்; புரிந்தான் புரிந்தவனும்; அலை அலைகளை உடைய; நீர் கடல் சூழ்ந்த இலங்கைக்கு; இலங்கை தலைவனான; தசக்கிரீவற்கு ராவணனின்; இளையோற்கு தம்பியான விபீஷணனுக்கு; அரசை அருளி அரசை அளித்தவனும்; முன் முன்பு; கலை மா மாரீசனாகிற மானை; சிலையால் ஒரு வில்லாலே; எய்தான் ஊர் முடித்தவனின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.8

1705 மாலாய்மனமே! அருந்துயரில் வருந்தாதிருநீ * வலிமிக்க
காலார்மருதும்காய்சினத்தகழுதும் கதமாக்கழுதையும் *
மாலார்விடையும்மதகரியும் மல்லருயிரும்மடிவித்து *
காலால்சகடம்பாய்ந்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1705 மால் ஆய் மனமே அருந் துயரில் * வருந்தாது இரு நீ வலி மிக்க *
கால் ஆர் மருதும் காய் சினத்த கழுதும் * கத மாக் கழுதையும் **
மால் ஆர் விடையும் மத கரியும் * மல்லர் உயிரும் மடிவித்து *
காலால் சகடம் பாய்ந்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-8
1705
mālāy maNnamE! arunNdhuyaril * varunNdhāthu iru nNI, valimikka *
kālār marudhum kāychiNnaththa gazuthum * kadhamāk kazhudhaiyum *
mālār vidaiyum madhakariyum * mallar uyirum madiviththu *
kālāl chagadam pāynNdhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.8

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1705. O mind, you are confused— do not be plunged in deep sorrow and suffer. The lord who destroyed the Marudu trees and killed the angry Asuran, fought with seven strong bulls, killed the elephant Kuvalayābeedam and the wrestlers sent by Kamsan, and broke the cart when Sakatasuran came in that form and killed him stays in Thirukkannapuram— let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மால் ஆய் மனமே! மனமே! நீ மயக்கமடைந்து; அருந் துயரில் துயரப்பட்டு; வருந்தாது இரு நீ வருந்த வேண்டாம்; வலிமிக்க வலிமையையுடைய; கால்ஆர் மருதும் மருதமரங்களையும்; காய் சினத்த மிகுந்த கோபங்கொண்டு வந்த; கழுதும் பூதனையையும்; கத மா சேசியென்னும் குதிரையையும்; கழுதையும் கழுதைவடிவம் கொண்ட தேனுகாசுரனையும்; மால் ஆர் பெரிய வடிவம் கொண்ட; விடையும் எருதுகளையும்; மத கரியும் மதயானையையும்; மல்லர் உயிரும் மல்லர்களின் உயிரையும்; மடிவித்து முடித்தவனும்; காலால் சகடம் காலால் சகடாஸுரனை; பாய்ந்தான் பாய்ந்து முடித்தவனுமான; ஊர் பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.9

1706 குன்றால்மாரிபழுதாக்கிக் கொடியேரிடையாள்பொருட்டாக *
வன்தாள்விடையேழ்அன்றடர்த்த வானோர்பெருமான்மாமாயன் *
சென்றான்தூதுபஞ்சவர்க்காய்த் திரிகாற்சகடம்சினமழித்து *
கன்றால்விளங்காயெறிந்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1706 குன்றால் மாரி பழுது ஆக்கி * கொடி ஏர் இடையாள் பொருட்டாக *
வன் தாள் விடை ஏழ் அன்று அடர்த்த * வானோர் பெருமான் மா மாயன் **
சென்றான் தூது பஞ்சவர்க்கு ஆய்த் * திரி கால் சகடம் சினம் அழித்து *
கன்றால் விளங்காய் எறிந்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-9
1706
kuNnRāl māri pazhudhākkik * kodiyEr idaiyāL poruttāga *
vaNnthāL vidaiyEzh aNnRadarththa * vāNnOr perumāNn māmāyaNn *
cheNnRāNn thoodhu panchavarkkāy * thirigāR chagadam chiNnamazhiththu *
kaNnRāl viLaNGgā eRinNdhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.9

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1706. The Māyan, the lord of the gods in the sky, carried Govardhanā mountain as an umbrella and protected the cows and the cowherds from the storm, killed seven strong-legged bulls to marry the vine-waisted Nappinnai, went as a messenger to the Kauravās for the Pāndavās, kicked and broke the cart when Sakatasuran appeared in that form and killed him, and threw a calf at the vilam tree and killed two Asurans. Let us go to Thirukkannapuram and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்றால் மலையினால்; மாரி பெருமழையை; பழுது ஆக்கி தடுத்தவனாய்; கொடி ஏர் கொடிபோன்ற; இடையாள் இடையை யுடைய; பொருட்டாக நப்பின்னைக்காக; வன் தாள் வலிய கால்களையுடைய; விடை ஏழ் ஏழு எருதுகளை; அன்று அடர்த்த முன்பு அடக்கினவனும்; வானோர் பெருமான் தேவர்களின் தலைவனும்; மா மாயன் மா மாயவனும்; பஞ்சவர்க்கு ஆய் பாண்டவர்களுக்காக; சென்றான் தூது தூது சென்றவனும்; திரி கால் சகடம் ஊர்ந்து செல்லும் சகடத்தின்; சினம் அழித்து கோபத்தை அழித்தவனும்; கன்றால் கன்றாக வந்த அசுரனை; விளங்காய் விளாங்காயாக வந்த; எறிந்தான் அசுரன் மீது எறிந்த; ஊர் பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.7.1

1708 வியமுடைவிடையினம் உடைதரமடமகள் *
குயமிடைதடவரை அகலமதுடையவர் *
நயமுடைநடையனம் இளையவர்நடைபயில் *
கயமிடைகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே. (2)
1708 ## வியம் உடை விடை இனம் * உடைதர மட மகள் *
குயம் மிடை தட வரை * அகலம்-அது உடையவர்- **
நயம் உடை நடை அனம் * இளையவர் நடை பயில் *
கயம் மிடை கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-1
1708. ##
viyamudai vidaiyiNnam * udaithara madamagaL *
kuyamidai thadavarai * agalamathu udaiyavar *
nNayamudai nNadaiyaNnam * iLaiyavar nNadaipayil *
kayamidai kaNapuram * adigaLtham idamE. (2) 8.7.1

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1708. He with a wide mountain-like chest who killed seven bulls to marry beautiful Nappinnai stays in Thirukkannapuram filled with many ponds where swans see beautiful women and imitate their walk.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இளையவர் பெண்களின்; நடை பயில் நடையழகை கற்று பழகி; நயம் உடை ஆனந்தம் உண்டாக்கும்; நடை நடை அழகை உடைய; அனம் அன்னப்பறவைகள்; கயம்இடை பொய்கை நிறைந்த; கணபுரம் கண்ணபுரமானது; வியம் உடை வலிமையுடைய; விடை இனம் எருதுகளின் இனத்தை; உடைதர அழித்து; மட மகள் நப்பின்னையின்; குயம் மிடை மார்பகங்களை அணைத்த; தட வரை மலை போன்ற; அகலம் அது உடையவர் மார்பையுடையவரான; அடிகள் நம் கண்ண பெருமான்; தம்இடமே இருக்குமிடம் அதுவே

PT 8.7.2

1709 இணைமலிமருதினொடு எருதிறஇகல்செய்து *
துணைமலிமுலையவள் மணமிகுகலவியுள் *
மணமலிவிழவினொடு அடியவரளவிய *
கணமலிகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1709 இணை மலி மருதினொடு * எருதிற இகல் செய்து *
துணை மலி முலையவள் * மணம் மிகு கலவியுள்- **
மணம் மலி விழவினொடு * அடியவர் அளவிய *
கணம் மலி கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-2
1709
iNaimali maruthiNnodu * eruthi ira igalcheydhu *
thuNaimali mulaiyavaL * maNamigu kalaviyuL *
maNamali vizhaviNnodu * adiyavar aLaviya *
kaNamali kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.2

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1709. The lord who fought with seven strong bulls and married lovely-breasted Nappinnai in a lavish ceremony and embraced her stays in Thirukkannapuram where there are many festivals and devotees live and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மணம் மிகு மகிழ்ச்சி மிகுந்த; விழவினொடு விழாக்களில்; அடியவர் அளவிய அடியவர்களின் கூட்டம்; கணமலி நிறைந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; இணை மலி இணைந்திருக்கும்; மருது இரட்டை மருதமரங்களை; இற இற்று விழும்படி செய்தவனும்; எருதினொடு எருதுகளோடு; இகல்செய்து போர் புரிந்தவனுமான; துணை அழகிய; மலிமுலையவள் நப்பின்னையின்; மணம் மலி திருமணத்தில் உண்டாகும்; கலவியுள் சேர்க்கையின் அனுபவத்தை அடைந்த; அடிகள் பெருமான்; தம் இடமே இருக்குமிடம் திருக்கண்ணபுரமே

PT 8.7.3

1710 புயலுறுவரைமழை பொழிதர, மணிநிரை *
மயலுற, வரைகுடை எடுவியநெடியவர் *
முயல்துளர்மிளைமுயல்துள வளவிளைவயல் *
கயல்துளுகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1710 புயல் உறு வரை-மழை * பொழிதர மணி நிரை *
மயல் உற வரை குடை * எடுவிய நெடியவர்- **
முயல் துளர் மிளை முயல் துள * வள விளை வயல் *
கயல் துளு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-3
1710
puyaluRu varaimazhai * pozhithara maNinNirai *
mayaluRa varaikudai * eduviya nNediyavar *
muyalthuLar miLaimuyal thuLa * vaLa viLaivayal *
kayalthuLu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.3

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1710. Our faultless Nedumāl who carried Govardhanā mountain as an umbrella and protected the cows and the cowherds from the storm stays in Thirukkannapuram where baby rabbits jump in the flourishing fields as farmers weed and fish frolic in the ponds.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முயல் களை பிடுங்கும்; துளர் உழவர்கள் முகத்தில்; மிளை சிறு தூறுகளிலிருந்தும் புதர்களிலிருந்தும்; முயல் துள முயல்கள் துள்ள; வள விளை வளம் மிக்க செழிப்பான; வயல் வயல்களில்; கயல் துளு கயல் மீன்கள் துள்ள; புயல் உறு மேகங்களில் புயல் காற்றோடு கூடின; வரை மழை பொழிதர கல் மழை பொழிந்த போது; மணி நிரை அழகிய பசுக்கூட்டம்; மயல் உற கலங்கி நிற்க; வரை கோவர்த்தன மலையை; குடை எடுவிய குடையாக பிடித்த; நெடியவர் காக்கும் பெருமான்; தம் இடமே இருக்கும் ஊர்; கணபுரம் அடிகள் திருக்கண்ணபுரமே

PT 8.7.4

1711 ஏதலர்நகைசெய இளையவரளைவெணெய் *
போதுசெய்தமரிய புனிதர், நல்விரைமலர் *
கோதியமதுகரம் குலவியமலர்மகள் *
காதல்செய்கணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1711 ## ஏதலர் நகைசெய * இளையவர் அளை வெணெய் *
போது செய்து அமரிய * புனிதர்-நல் விரை ** மலர்
கோதிய மதுகரம் * குலவிய மலர்-மகள் *
காதல்செய் கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-4
1711. ##
Edhalar nNagaicheya * iLaiyavar aLaiveNey *
pOdhuchey thamariya * puNnidharnNal virai * malar-
kOdhiya madhukaram * kulaviya malarmagaL *
kādhalchey kaNapuram * adigaLtham idamE. (2) 8.7.4

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1711. When Kannan stole the churned butter that was kept by the young cowherd girls they saw him and laughed at him. He, the lord, embraces his beloved Lakshmi, and stays in Thirukkannapuram where abundant fragrant flowers blossom as bees play in their pollen.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல் விரை மலர் மணம் மிக்க மலரிலிருந்து; கோதிய மதுவை உண்ணும்; மதுகரம் வண்டுகளால்; குலவிய சூழ்ந்த; மலர் மகள் தாமரை மலரை தரித்த திருமகள்; காதல் செய் விரும்பும்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்; ஏதலர் வேண்டாதவர்கள் சிசுபாலாதிகள்; நகை செய சிரிக்கும்படியாக; இளையவர் பெண்கள் கடைந்து வைத்த; அளை வெணெய் ஆய்ச்சியர் வெண்ணெயை; போது செய்து உண்டு; அமரிய மகிழ்ந்த; புனிதர் அடிகள் புனிதரான பெருமான்; தம் இடமே இருக்கும் இடம்

PT 8.7.5

1712 தொண்டரும்அமரரும் முனிவரும்தொழுதெழ *
அண்டமொடுஅகலிடம் அளந்தவர்அமர்செய்து *
விண்டவர்பட மதிளிலங்கைமுன்எரியெழ *
கண்டவர்கணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1712 தொண்டரும் அமரரும் * முனிவரும் தொழுது எழ *
அண்டமொடு அகல்-இடம் * அளந்தவர் அமர்செய்து **
விண்டவர் பட * மதிள் இலங்கை முன் எரி எழ *
கண்டவர் கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-5
1712
thoNdarum amararum * muNnivarum thozhudhezha *
aNdamodu agalidam * aLanNdhavar amar_cheydhu *
viNdavar pada * madhiLilaNGgai mun_eriyezha *
kaNdavar kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.5

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1712. Our lord who fought with the Rākshasas, killing them and burning Lankā surrounded with forts, and measured the earth and the sky in the sacrifice of Mahābali, as his devotees, gods and sages saw and worshiped him - stays in Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; தொண்டரும் தொண்டர்களும்; அமரரும் பிரமன் முதலிய தேவர்களும்; முனிவரும் ஸனகாதி முனிவர்களும்; தொழுது எழ தொழுது எழ; அண்டமோடு அகல் இடம் ஆகாசமும் பூமியும்; அளந்தவர் அனைத்தையும் அளந்து கொண்டவரும்; விண்டவர் பட சத்துருக்கள் அழிந்து போம்படி; அமர் செய்து போர் புரிந்தவரும்; மதிள் இலங்கை மதிளையுடைய இலங்கை; முன் எரி எழ முன்பு தீப்பற்றி எரியும்படி; கண்டவர் பண்ணினவருமான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.6

1713 மழுவியல்படையுடையவனிடம் மழைமுகில் *
தழுவியஉருவினர் திருமகள்மருவிய *
கொழுவியசெழுமலர் முழுசியபறவைபண் *
எழுவியகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1713 மழுவு இயல் படை * உடையவன் இடம் மழை முகில் *
தழுவிய உருவினர்- * திருமகள் மருவிய **
கொழுவிய செழு மலர் * முழுசிய பறவை பண் *
எழுவிய கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-6
1713
mazhuviyal padaiyudai * avaNnidam mazhaimugil *
thazhuviya uruviNnar * thirumagaL maruviya, *
kozhuviya chezhumalar * muzhuchiya paRavaipaN *
ezhuviya kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.6

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1713. The lord was born with BalaRāman who carries a mazhu weapon. Embracing beautiful Lakshmi, he stays in Thirukkannapuram where the sound of the singing of the birds playing among the flourishing blossoms spreads everywhere.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருமகள் மருவிய திருமகள் இருக்கும்; கொழுவிய செழுமையான; செழு மலர் தாமரைப்பூவில்; முழுசிய மூழ்கிக் கிடக்கும்; பறவை வண்டுகளின்; பண் இசை எங்கும்; எழுவிய வியாபித்திருக்கும் இடம்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; மழுவு இயல் படை கோடாலியை இயல்பாக; உடையவன் இடம் உடையவர் இருக்குமிடமும்; மழை மழையோடு கூடின; முகில் மேகம் போன்ற; தழுவிய உருவினர் உருவத்தையுடையவரான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.7

1714 பரிதியொடுஅணிமதி பனிவரைதிசைநிலம் *
எரிதியொடெனவின இயல்வினர்செலவினர் *
சுருதியொடுஅருமறை முறைசொலும்அடியவர் *
கருதியகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1714 பரிதியொடு அணி மதி * பனி வரை திசை நிலம் *
எரி தியொடு என இன * இயல்வினர் செலவினர்- **
சுருதியொடு அரு மறை * முறை சொலும் அடியவர் *
கருதிய கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-7
1714
parithiyodu aNimadhi * paNnivarai thichainNilam *
eridhiyodu eNnaviNna * iyalviNnar chelaviNnar *
churuthiyodu arumaRai * muRaicholum adiyavar *
karuthiya kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.7

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1714. The omnipresent lord who has the nature of the sun, the beautiful moon, the mountains filled with snow, the directions, the earth and fire -n stays in Thirukkannapuram where all the devotees praise him, reciting the divine Vedās and the sastras.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுருதியொடு அரு ஸ்ருதியோடு அருமையான; மறை முறை வேதங்களை முறைப்படி; சொலும் அடியவர் ஓதும் அடியவர்கள்; கருதிய பிராப்யமாக கருதும்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; பரிதியொடு சூரியன்; அணி மதி அழகிய சந்திரன்; பனி வரை பனி மலைகள்; திசை திசைகள்; நிலம் பூமி; எரி தியொடு என எரியும் அக்னி என்று; இன இவற்றை எல்லாம்; இயல்வினர் தன்னுடையதாகக் கருதுபவரும்; செலவினர் தானே நியமிப்பவருமான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.8

1715 படிபுல்கும்அடியிணை பலர்தொழ, மலர்வைகு *
கொடிபுல்குதடவரை யகலமதுடையவர் *
முடிபுல்குநெடுவயல் படைசெல அடிமலர் *
கடிபுல்குகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1715 படி புல்கும் அடி-இணை * பலர் தொழ மலர் வைகு *
கொடி புல்கு தட வரை * அகலம்-அது உடையவர்- **
முடி புல்கு நெடு வயல் * படை செல அடி மலர் *
கடி புல்கு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-8
1715
padipulgum adiyiNai * palar_thozha malarvaigu *
kodipulgu thadavarai * agalamadhu udaiyavar *
mudipulgu nNeduvayal * padaichela adimalar *
kadipulgu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.8

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1715. Embracing beautiful vine-like Lakshmi on his chest as many devotees worship his feet he stays in Thirukkannapuram where lotuses blooming in the large fields are crushed by the plows of farmers and their fragrance spreads everywhere.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முடி புல்கு நெடு நாற்று முடிகளோடு கூடின; வயல் படை வயல்களிலே கலப்பையை; செல அடி செலுத்தும் போது; மலர் தாமரைகளின்; கடி புல்கு நறுமணம் சூழ்ந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; பலர் தொழ பலர் தொழ; படி புல்கும் பூலோகத்தை அளந்த; அடி இணை இரண்டு திருவடிகளை உடைய; மலர் வைகு தாமரை மலரிலிருக்கும்; கொடி புல்கு கொடிபோன்ற திருமகளால்; தட வரை அணைக்கப்பட்ட; அகலம் அகலமான; அது உடையவர் மார்பையுடைய; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.9

1716 புலமனுமலர்மிசை மலர்மகள்புணரிய *
நிலமகளென இனமகளிர்களிவரொடும் *
வலமனுபடையுடை மணிவணர், நிதிகுவை *
கலமனுகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1716 புல மனும் மலர்மிசை * மலர்-மகள் புணரிய *
நிலமகள் என இன * மகளிர்கள் இவரொடும் **
வல மனு படையுடை * மணி வணர்-நிதி குவை *
கல மனு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-9
1716
pulamaNnu malarmichai * malarmagaL puNariya *
nNilamagaLeNna iNna * magaLirgaL ivarodum *
valamaNnu padaiyudai * maNivaNar nNidhikuvai *
kalamaNnu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.9

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1716. The lord who carries a discus in his right hand and stays with Lakshmi and with the earth goddess surrounded by their attendants stays in Thirukkannapuram where ships bring precious goods and jewels.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிதி குவை நிதிக் குவியல்களைக் கொண்டு வரும்; கலமனு மரக்கலங்கள் நிறைந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; புலமனு புலன்களைக் கவரும்; மலர் மிசை தாமரையிலிருக்கும்; மலர் மகள் திருமகளோடும்; புணரிய என்றும் தன்னோடு கூடின; நில மகள் பூமாதேவியோடும்; என இன என்று இப்படிப்பட்ட; மகளிர்கள் பெண்மையையுடைய; இவரொடும் இவர்களோடும்; வலமனு வலது கையில்; படை உடை சக்கரத்தை உடையவனும்; மணி நீலமணி போன்ற நிறமுடைய; வணர் வடிவழகை உடைய; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.10

1717 மலிபுகழ்கணபுரமுடைய எம்அடிகளை *
வலிகெழுமதிளயல் வயலணிமங்கையர் *
கலியனதமிழிவை விழுமியவிசையினொடு *
ஒலிசொலும்அடியவர் உறுதுயரிலரே. (2)
1717 ## மலி புகழ் கணபுரம் உடைய * எம் அடிகளை *
வலி கெழு மதிள் அயல் * வயல் அணி மங்கையர் **
கலியன தமிழ் இவை * விழுமிய இசையினொடு *
ஒலி சொலும் அடியவர் * உறு துயர் இலரே-10
1717. ##
malipugazh kaNapuramudaiya * em adigaLai *
valikezhu madhiLayal * vayalaNi maNGgaiyar *
kaliyaNna thamizhivai * vizhumiya vichaiyiNnodu *
olicholum adiyavar * uRuthuyar ilarE. (2) 8.7.10

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1717. Kaliyan, the chief of Thirumangai filled with flourishing fields and forts composed ten Tamil pāsurams on the famous god of Thirukkannapuram where people sing his praise. If devotees recite and learn these pāsurams they will have no trouble in their lives.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வலி கெழு திண்மையான; மதிள் மதிள்களையுடைய; அயல் சுற்றுப்புறங்களிலிருக்கும்; வயல் வயல்களால்; அணி அழகிய; மங்கையர் திருமங்கை மன்னனான; கலியன திருமங்கை ஆழ்வாரின்; மலி புகழ் நிறைந்த புகழையுடைய; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; உடைய இருப்பிடமாக உடைய; எம் அடிகளை எம்பெருமானைக் குறித்து; தமிழ் இவை இந்த தமிழ்ப் பாசுரங்களை; விழுமிய இசையினொடு சிறந்த இசையோடு; ஒலி சொலும் ஓதுபவர்களான; அடியவர் அடியவர்களுக்கு; உறு துயர் இலரே எந்த வித பாபமும் சேராது

PT 8.8.1

1718 வானோரளவும்முதுமுந்நீர் வளர்ந்தகாலம் * வலியுருவில்
மீனாய்வந்துவியந்துய்யக்கொண்ட தண்டாமரைக் கண்ணன் *
ஆனாவுருவிலானாயன் அவனைஅம்மாவிளைவயலுள் *
கானார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே. (2)
1718 ## வானோர் அளவும் முது முந்நீர் * வளர்ந்த காலம் * வலி உருவின்
மீன் ஆய் வந்து வியந்து உய்யக் கொண்ட * தண் தாமரைக் கண்ணன் **
ஆனா உருவில் ஆன் ஆயன்- * அவனை-அம் மா விளை வயலுள் *
கான் ஆர் புறவில் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-1
1718. ##
vāNnOr aLavum mudhu munNnNIr * vaLarnNdha kālam, * valiyuruvil-
mINnāy vanNdhu viyanNdhu uyyakkonda * thaNthāmaraik kaNNaNn *
āNnā uruvil āNnāyaNn * avaNnai ammā viLaivayaluL *
kāNnār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. (2) 8.8.1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1718. The cool lotus-eyed Kannan, the cowherd took the form of a strong fish and saved the world from the storm when the water rose up to the world of the gods at the end of the eon. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with flourishing fields and forests.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வானோர் அளவும் தேவர்களின் எல்லை வரை; முது முந்நீர் பழமையான கடல் வெள்ளம்; வளர்ந்த காலம் வளர்ந்த காலத்திலே; வலி உருவின் வலிய மிடுக்கை உடைய உருவில்; மீனாய் வந்து மீனாய் அவதரித்து; வியந்து அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படும்படியாக; உய்யக்கொண்ட காப்பாற்றியவனும்; தண் குளிர்ந்த; தாமரை தாமரைபோன்ற கண்களையுடைய; ஆனா ஆன அழியாத உருவத்தை உடையவனுமான; கண்ணன் கண்ணனாக; ஆயன் ஆயர்குலத்தில்; அவனை அவதரித்தவனை; அம்மா அழகிய பரந்த; விளை விளையும்படியான; வயலுள் வயல்களை உடைய; கான் ஆர் புறவில் காடுகள் நிறைந்த; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்திலே; அடியேன் கண்டுகொண்டேனே அடியேன் கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.2

1719 மலங்குவிலங்குநெடுவெள்ளம்மறுக அங்கோர்வரைநட்டு *
இலங்குசோதியாரமுதம் எய்துமளவோர்ஆமையாய் *
விலங்கல்திரியத்தடங்கடலுள் சுமந்துகிடந்தவித்தகனை *
கலங்கல்முந்நீர்க்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1719 மலங்கு விலங்கு நெடு வெள்ளம் மறுக * அங்கு ஓர் வரை நட்டு *
இலங்கு சோதி ஆர் அமுதம் * எய்தும் அளவு ஓர் ஆமை ஆய் **
விலங்கல் திரியத் தடங் கடலுள் * சுமந்து கிடந்த வித்தகனை- *
கலங்கல் முந்நீர்க் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-2
1719
malaNGgu vilaNGgu nNeduveLLam maRuga * aNGgu Or varainNattu *
ilaNGgu chOdhiyār amudham * eydhum aLavu Orāmaiyāy *
vilaNGgal thiriyath thadaNGgadaluL * chumanNdhu kidanNdha viththagaNnai *
kalaNGgal munNnNIrk kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1719. I am the devotee of the wise lord who took the form of a turtle and held Mandara mountain as a stick to churn the milky ocean and then took the nectar from the ocean and distributed it to the gods in the sky when there was a large flood at the end of the eon, and I found him in Thirukkannapuram surrounded by the roaring ocean.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலங்கு விலங்கு மீன்கள் தடுமாறும்படியான; நெடு வெள்ளம் பெரிய வெள்ளம்; மறுக கலங்கும்; அங்கு அந்தக் கடலின் மத்தியில்; ஓர் ஒரு ஒப்பற்ற; வரை நட்டு மந்தர மலையை நாட்டி; விலங்கல் அந்த மந்தரமலையானது; திரிய நாற்புறமும் திரிந்து; தடங் கடலுள் பெரிய அக்கடலிலே; இலங்கு பிரகாசமான; சோதி ஆர் ஒளியுள்ள பூர்ணமான; அமுதம் அம்ருதம்; எய்தும் அளவு தோன்றும் வரையில்; ஓர் ஆமையாய் ஒப்பற்ற ஓர் ஆமையாய்; சுமந்து அம்மலையை; கலங்கல் முன்நீர் கலக்கமுள்ள கடலில்; கிடந்த தாங்கிக்கொண்டிருந்த; வித்தகனை ஆச்சர்யமான பெருமானை; கண்ணபுரத்து அடியேன் கண்ணபுரத்தில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.3

1720 பாராரளவும் முதுமுந்நீர் பரந்தகாலம் * வளைமருப்பில்
ஏராருருவத்தேனமாய் எடுத்தஆற்றலம்மானை *
கூராராரலிரைகருதிக் குருகுபாயக்கயலிரியும் *
காரார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1720 பார் ஆர் அளவும் முது முந்நீர் * பரந்த காலம் * வளை மருப்பின்
ஏர் ஆர் உருவத்து ஏனம் ஆய் * எடுத்த ஆற்றல் அம்மானை **
கூர் ஆர் ஆரல் இரை கருதிக் * குருகு பாயக் கயல் இரியும் *
கார் ஆர் புறவில் கண்ணபுரத்து * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-3
1720
pārār aLavum mudhu munNnNIr * paranNdha kālam, * vaLaimaruppil-
Erār uruvaththu ENnamāy * eduththa āRRal ammāNnai *
koorārār alirai karuthik * kurugu pāyak kayal iriyum *
kārār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.3

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1720. When the ocean rose and covered the whole earth with water our mighty father took the form of a boar with bent tusks and brought the earth goddess up from the underworld. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with fields over which clouds float as herons searching for āral fish dive into the water and kayal fish, frightened, swim away.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் ஆர் அளவும் பூமிமுழுவதும்; முது முந்நீர் கடல் வெள்ளம்; பரந்த காலம் சூழ்ந்த காலத்தில்; வளை மருப்பின் வளைந்த கொம்பையுடைய; ஏர் ஆர் உருவத்து அழகு மிக்க உடலையுடைய; ஏனம் ஆய் வராஹமாக அவதரித்து; எடுத்த பூமியை எடுத்த; ஆற்றல் ஆற்றலுடைய; அம்மானை எம்பெருமானை; கூர் ஆர் கூர்மையான அலகுகளை உடைய; குருகு நாரைகள்; ஆரல் ஆரல் மீன்களை; இரை கருதி ஆஹாரமாக எண்ணி நீரில்; பாய பாயும் போது; கயல் இரியும் கயல் மீன்கள் ஓடுவதும்; கார் ஆர் மேகங்கள் படிந்த; புறவின் சோலைகளை யுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.4

1721 உளைந்தஅரியும்மானிடமும் உடனாய்த்தோன்றஒன்றுவித்து *
விளைந்தசீற்றம்விண்வெதும்ப வேற்றோனகலம்வெஞ்சமத்து *
பிளந்துவளைந்தஉகிரானைப் பெருந்தண்செந்நெற்குலைதடிந்து *
களஞ்செய்புறவிற்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1721 உளைந்த அரியும் மானிடமும் * உடனாய்த் தோன்ற ஒன்றுவித்து *
விளைந்த சீற்றம் விண் வெதும்ப * வேற்றோன் அகலம் வெம் சமத்து **
பிளந்து வளைந்த உகிரானைப்- * பெருந் தண் செந்நெல் குலை தடிந்து *
களம் செய் புறவில் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-4
1721
uLainNdha ariyum māNnidamum * udaNnāyth thONnRa oNnRuviththu *
viLainNdha chIRRam viNvedhumba * vERRONn agalam venchamaththu *
piLanNdhu vaLainNdha ukirāNnaip * perunNdhaN chenNnNel kulaithadinNdhu *
kaLanchey puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. * 8.8.4

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1721. He took the form of a man-lion, angrily went to his enemy Hiranyan, fought with him and split open his chest with his sharp claws as the gods in the sky looked on in fright. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where farmers reap and collect good paddy and save it in storage.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உளைந்த அனைவரையும் அஞ்சி நடுங்க வைக்கும்; அரியும் சிங்கவுருவமும்; மானிடமும் மனிதவுருவமும்; உடனாய் ஒன்றுவித்து பொருந்தும்படி சேர்ந்த; தோன்ற நரசிம்மனாய்த் தோன்ற; விளைந்த அப்போது உண்டான; சீற்றம் கோபத்தைக் கண்டு; விண் வெதும்ப தேவர்கள் அஞ்சி நடுங்க; வேற்றோன் பகைவனான இரணியனுடைய; அகலம் மார்பை; வெம் சமத்து யுத்தத்தில்; பிளந்து பிளந்து; வளைந்த வளைந்த; உகிரானை நகங்களையுடைய பெருமானை; பெருந்தண் பெருத்த அழகிய; செந்நெல் குலை செந்நெற்கதிர்கள் குலைகள்; தடிந்து வெட்டிய பிறகும் வயிரம்பற்றி; களன் செய் பரிமாற்றம் மாறாமல் இருக்கும்; புறவில் களங்களையுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.5

1722 தொழுநீர்வடிவின்குறளுருவாய் வந்துதோன்றி, மாவலிபால் *
முழுநீர்வையம்முன்கொண்ட மூவாவுருவினம்மானை *
உழுநீர்வயலுள்பொன்கிளைப்ப ஒருபால்முல்லைமுகையோடும் *
கழுநீர்மலரும்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1722 தொழும் நீர் வடிவின் குறள் உருவு ஆய் * வந்து தோன்றி மாவலிபால் *
முழுநீர் வையம் முன் கொண்ட * மூவா உருவின் அம்மானை- **
உழு நீர் வயலுள் பொன் கிளைப்ப * ஒருபால் முல்லை முகையோடும் *
கழுநீர் மலரும் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-5
1722
thozhunNIr vadivil kuRaLuruvāy * vanNdhu thONnRi māvalipāl *
muzhunNIr vaiyam muNnkoNda * moovā uruviNn ammāNnai *
uzhunNIr vayaluL poNnkiLaippa * orupāl mullai mugaiyOdum *
kazhunNIr malarum kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.5

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1722. Our father took the form of a dwarf, went to the sacrifice of king Mahabali, asked him for three feet of land and measured the world and the sky with his two feet. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where in the plowed fields of paddy, precious as gold, budding mullai and kazuneer flowers blossom together.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொழும் யாவரும் வணங்கும்படியான; நீர் நீர்மை உடைய; வடிவில் வடிவு கொண்ட; குறள் உருவாய் வாமந உருவத்தோடு; வந்து தோன்றி வந்து தோன்றி; மா வலிபால் முன் மஹாபலியினிடத்தில் முன்பு; முழு நீர் வையம் கடல் சூழ்ந்த உலகத்தை; கொண்ட இரந்து பெற்ற; மூவா உருவின் என்றும் மாறாத உருவமுடைய; அம்மானை பெருமானை; உழு நீர் உழுவதையே இயல்வாகவுடைய; வயலுள் வயல்களிலே; பொன்கிளைப்ப பொன் விளைவது போலும்; ஒரு பால் வேறு சில இடங்களில்; முல்லை முல்லை மலர்களும்; முகையோடும் கருமுகில் பூக்களும்; கழு நீர் மலரும் செங்கழுநீர் மலர்களும் மலரும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.6

1723 வடிவாய்மழுவேபடையாக வந்துதோன்றி, மூவெழுகால் *
படியாரரசுகளைகட்ட பாழியானைஅம்மானை *
குடியாவண்டுகொண்டுண்ணக் கோலநீலம்மட்டுகுக்கும் *
கடியார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1723 வடிவாய் மழுவே படை ஆக * வந்து தோன்றி மூவெழுகால் *
படி ஆர் அரசு களைகட்ட * பாழியானை அம்மானை- **
குடியா வண்டு கொண்டு உண்ணக் * கோல நீலம் மட்டு உகுக்கும் *
கடி ஆர் புறவின் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-6
1723
vadivāy mazhuvE padaiyāga * vanNdhu thONnRi moovezhukāl *
padiyār arachu kaLaikatta * pāzhi yāNnai ammāNnai *
kudiyā vaNdu koNduNNak * kOla nNIlam mattu ukukkum *
kadiyār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.6

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1723. Our father took the form of ParasuRāma carrying a mazhu weapon and he the god of Thiruppāzhi conquered twenty generations of kings. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with fragrant groves where beautiful neelam flowers drip honey that the bees drink.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வடி வாய் கூரான முகத்தை உடைய; மழுவே கோடாலியை; படையாக ஆயுதமாகக் கொண்டு; வந்து தோன்றி பரசுராமனாக வந்து தோன்றி; மூவெழுகால் இருபத்தொரு தலைமுறையளவும்; படி ஆர் பூமியில் நிறைந்திருந்த; அரசு களை க்ஷத்ரியர்களாகிற விரோதிகளை; கட்ட அழித்த; பாழியானை வலிமையுடைய; அம்மானை பெருமானை; குடியா வண்டு வண்டுகள் குடும்பமாக; கொண்டு உண்ண மதுவைப் பருகும்படியாக; கோல நீலம் அழகிய நீலோத்பல மலர்கள்; மட்டு உகுக்கும் மதுவை பெருகச்செய்யும்; கடி ஆர் மணம் மிக்க; புறவில் சுற்றுப் பிரதேசங்களையுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.7

1724 வையமெல்லாம்உடன்வணங்க வணங்காமன்னனாய்த்தோன்றி *
வெய்யசீற்றக்கடியிலங்கை குடிகொண்டோடவெஞ்சமத்து *
செய்தவெம்போர்நம்பரனைச் செழுந்தண்கானல்மணநாறும் *
கைதைவேலிக்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1724 வையம் எல்லாம் உடன் வணங்க * வணங்கா மன்னனாய்த் தோன்றி *
வெய்ய சீற்றக் கடி இலங்கை * குடிகொண்டு ஓட வெம் சமத்து **
செய்த வெம்போர் நம்பரனைச்- * செழுந் தண் கானல் மணம் நாறும் *
கைதை வேலிக் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-7
1724
vaiyam ellām udaNnvaNaNGga * vaNaNGgā maNnNnaNnāyth thONnRi *
veyya chIRRak kadiyilaNGgai * kudikoNdu Oda venchamaththu *
cheydha vembOr nNambaraNnaich * chezhunNdhaN kāNnal maNanNāRum *
kaidhai vElik kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.7

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1724. Our highest lord was born as the undefeated king Rāma, fought a cruel war in guarded Lankā with his enemies the angry Rākshasas and destroyed them. I am his devotee and I have found him who is worshipped by all in Thirukkannapuram where tāzhai plants spread their fragrance along the flourishing waterfront.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வையம் எல்லாம் உலகமெல்லாம்; உடன் வணங்க விழுந்து வணங்கும் பெருமையுடன்; வணங்கா தான் ஒருவரையும் வணங்காத; மன்னனாய் மன்னனாய் திருமகனாய் இராமனாய்; தோன்றி அவதரித்து; கடி இலங்கை இலங்கையிலுள்ளவர்கள்; குடிகொண்டு ஓட குடும்பத்தோடு ஓடும் படியாக; வெய்ய சீற்ற கடும் சீற்றத்தோடு; வெம் சமத்து போர்க்களத்தில்; செய்த வெம்போர் கடுமையான போர்; நம்பரனை புரிந்த எம்பெருமானை; செழுந் தண் அழகிய குளிர்ந்த; கானல் நெய்தல் நிலத்தையுடையதும்; மணம் நாறும் நறுமணத்துடன் கூடியதுமான; கைதை தாழம்பூ செடியை; வேலி வேலியாக உடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.8

1725 ஒற்றைக்குழையும்நாஞ்சிலும் ஒருபால்தோன்றத்தான்தோன்றி *
வெற்றித்தொழிலார்வேல்வேந்தர் விண்பால்செல்ல, வெஞ்சமத்து *
செற்றகொற்றத்தொழிலானைச் செந்தீமூன்றும்இல்லிருப்ப *
கற்றமறையோர்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1725 ஒற்றைக் குழையும் நாஞ்சிலும் * ஒருபால் தோன்றத் தான் தோன்றி *
வெற்றித் தொழிலார் வேல் வேந்தர் * விண்பால் செல்ல வெம் சமத்து **
செற்ற கொற்றத் தொழிலானைச்- * செந்தீ மூன்றும் இல் இருப்ப *
கற்ற மறையோர் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-8
1725
oRRaik kuzhaiyum nNānchilum * orupāl thONnRath thāNnthONnRi *
veRRith thozhilār vElvEnNdhar * viNpāl chella venchamaththu *
cheRRa koRRath thozhilāNnaich * chenNdhI mooNnRum illiruppa *
kaRRa maRaiyOr kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.8

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1725. Born as BalaRāma with an earring shaped like a plow in one ear and a simple earring in the other, the victorious lord fought and conquered many monarchs with spears. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where Vediyars, scholars of the Vedās, make three sacrificial fires.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒற்றைக் குழையும் ஒரு காதில் குண்டலமும்; ஒருபால் ஒரு பக்கத்தில்; நாஞ்சிலும் தோன்ற கலப்பையும் தோன்ற; தான் தோன்றி தானே பலராமனாய் அவதரித்த; வெற்றி வெற்றியையே; தொழிலார் தொழிலாகக் கொண்ட; வேல் வேந்தர் வேற்படையையுடைய அரசர்களை; விண் பால் செல்ல வீர ஸ்வர்க்கம் செல்ல; வெம் சமத்து செற்ற கடும் யுத்தத்தில் அழிய; கொற்ற செய்ததனால் உண்டான வெற்றியை; தொழிலானை தொழிலாக உடைய பெருமானை; இல் இருப்ப இல்லங்கள் தோறும்; கற்ற கலைகளைக் கற்ற; செந் தீ சிவந்த; மூன்றும் மூன்று அக்னிகள் கொண்டு துதிக்கும்; மறையோர் வைதிகர்கள் வாழும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.9

1726 துவரிக்கனிவாய்நிலமங்கை துயர்தீர்ந்துய்ய, பாரதத்துள் *
இவரித்தரசர்தடுமாற இருள்நாள்பிறந்தஅம்மானை *
உவரியோதம்முத்துந்த ஒருபால்ஒருபாலொண்செந்நெல் *
கவரிவீசும்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1726 துவரிக் கனிவாய் நில மங்கை * துயர் தீர்ந்து உய்ய பாரதத்துள் *
இவரித்து அரசர் தடுமாற * இருள் நாள் பிறந்த அம்மானை- **
உவரி ஓதம் முத்து உந்த * ஒருபால் ஒருபால் ஒண் செந்நெல் *
கவரி வீசும் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-9
1726
thuvarik kaNnivāy nNilamaNGgai * thuyar_thIrnNthu uyyap pārathaththuL *
ivariththu arachar thadumāRa * iruLnNāL piRanNdha ammāNnai *
uvari yOdham muththunNdha * orupāl orupāl oN chenNnNel *
kavari vIchum kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.9

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1726. Our father who was born as Kannan on a dark midnight took away the affliction of the earth goddess whose sweet mouth is red as coral and saved her from the underworld and fought in the Bhārathā war and killed all the Kauravās, the enemies of the Pāndavās. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where ocean waves bring pearls and leave them on the banks and precious paddy plants wave in the fields.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துவரி இலவம் பூப்போலவும்; கனிவாய் சிவந்த அதரத்தை உடையவருமான; நில மங்கை பூமாதேவியின்; துயர் தீர்ந்து பாரம் தீர்ந்து; உய்ய பாரதத்துள் உய்வு பெற பாரதப் போரில்; இவரித்து அரசர் எதிரிட்ட அரசர்களை; தடுமாற தடுமாறச் செய்த; அம்மானை பெருமானை; இருள் நாள் இருளில்; பிறந்த பிறந்த கண்ணனை; ஒருபால் ஒரு புறத்தில்; உவரி ஓதம் கடல் அலைகள்; முத்து முத்துக்களை; உந்த ஒதுக்கித்தள்ளவும்; ஒரு பால் ஒண் ஒரு பக்கம் அழகிய; செந்நெல் செந்நெற்பயிர்கள்; கவரி சாமரம் போல்; வீசும் வளைந்து வீசவும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.10

1727 மீனோடுஆமைகேழல்அரிகுறளாய் முன்னும்இராமனாய்த்
தானாய் * பின்னும்இராமனாய்த் தாமோதரனாய்க்கற்கியும்
ஆனான்தன்னை * கண்ணபுரத்துஅடியேன் கலியனொலிசெய்த *
தேனாரின்சொல்தமிழ்மாலை செப்பப்பாவம்நில்லாவே. (2)
1727 ## மீனோடு ஆமை கேழல் அரி குறள் ஆய் * முன்னும் இராமன் ஆய்த்
தான் ஆய் * பின்னும் இராமன் ஆய்த் தாமோதரன் ஆய்க் ** கற்கியும்
ஆனான்-தன்னை * கண்ணபுரத்து அடியேன் * கலியன் ஒலிசெய்த *
தேன் ஆர் இன் சொல் தமிழ்-மாலை * செப்ப பாவம் நில்லாவே-10
1727. ##
mINnOdu āmaikEzhal arikuRaLāy * muNnNnum irāmaNnāyth thānāy *
piNnNnum irāmaNnāyth thāmOdharaNnāyk * kaRkiyum āNnāNn thaNnNnai *
kaNNapuraththu adiyaNn * kaliyan olicheydha *
thENnār iNnchol thamizhmālai * cheppap pāvam nNillāvE. (2) 8.8.10

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1727. He took the forms of a fish, a turtle, a boar, a man-lion, and a dwarf and was born on the earth as Rāma, BalaRāma, ParasuRāman, Kannan and Kalki. Kaliyan, the devotee, composed musical pāsurams on the god of Thirukkannapuram. If devotees learn and recite these honey-like Tamil pāsurams they will not have the results of their karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மீனோடு ஆமை மீனாகவும் ஆமையாகவும்; கேழல் அரி வராஹமாயும் நரஸிம்மமாயும்; குறளாய் வாமநனாயும்; முன்னும் இராமனாய் பரசுராமனாயும்; தான் ஆய் ராமனாயும்; பின்னும் இராமனாய் பலராமனாயும்; தாமோதரன் ஆய் கண்ணனாயும்; கற்கியும் கல்கியாயும்; ஆனான் அவதரித்த; தன்னை பெருமானைக் குறித்து; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்திலே; அடியேன் வணங்கிய நான்; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி செய்த அருளிச் செய்த; தேன்ஆரின் தேன் போன்ற; சொல் இனிய சொற்களையுடைய; தமிழ் மாலை பாசுரங்களை; செப்ப அனுஸ்ந்திப்பவர்களுக்கு; பாவம் நில்லாவே பாவம் ஏற்படாது

PT 8.9.9

1736 கண்ணார்கண்ணபுரம் கடிகைகடிகமழும் *

தண்ணார்தாமரைசூழ் தலைச்சங்கமேல்திசையுள் *

விண்ணோர்நாண்மதியை விரிகின்றவெஞ்சுடரை *

கண்ணாரக்கண்டுகொண்டு களிக்கின்றதுஇங்குஎன்றுகொலோ. (2)
1736 கண் ஆர் கண்ணபுரம் * கடிகை கடி கமழும் *
தண் ஆர் தாமரை சூழ் * தலைச்சங்கம் மேல்திசையுள் **
விண்ணோர் நாண்மதியை * விரிகின்ற வெம் சுடரை- *
கண் ஆரக் கண்டுகொண்டு * களிக்கின்றது இங்கு என்றுகொலோ?-9
1736
kaNNār kaNNapuram * kadigai kadikamazhum *
thaNNār thāmaraichoozh * thalaichchaNGga mElthichaiyuL *
viNNOr nNāNmadhiyai * virigiNnRa venchudarai *
kaNNārak kaNdukondu * kaLikkiNnRathu iNGku eNnRukolO? 8.9.9

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1736. He is the lord of beautiful Thirukkannapuram and Thirukkadigai surrounded with fragrant cool lotus flowers. When will the time come that I can rejoice seeing with my eyes the god of Thalaichangam who is the bright moon for the gods and the sun that spreads light?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண் ஆர் கண் கவரும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்திலும்; கடிகை திருக்கடிகாசலத்திலும்; கடி கமழும் மணம் கமழும்; தண் ஆர் குளிர்ந்த பூர்ண; தாமரை சூழ் தாமரைகளால் சூழ்ந்த; தலைச்சங்கம் தலைச்சங்காட்டில்; மேல் திசையுள் மேற்கு திசையில்; விண்ணோர் நித்யசூரிகளுக்கு; மதியை குளிர்ந்த சந்திரன்போல்; நாண் இனியவனாய்; விரிகின்ற உதயகாலத்தில்; வெம் வெப்பமுடைய; சுடரை ஸூரியன்போன்ற பிரகாசமான எம்பெருமானை; இங்கு கண்ணார இங்கு கண்குளிர; கண்டுகொண்டு கண்டு வணங்கி; களிக்கின்றது களிப்பது; என்றுகொலோ? எக்காலமோ?

PT 8.9.10

1737 செருநீர்வேல்வலவன் கலிகன்றிமங்கையர்கோன் *
கருநீர்முகில்வண்ணன் கண்ணபுரத்தானை *
இருநீரின்தமிழ் இன்னிசைமாலைகள்கொண்டுதொண்டீர்! *
வருநீர்வையம்உய்ய இவைபாடியாடுமினே. (2)
1737 ## செரு நீர வேல் வலவன் * கலிகன்றி மங்கையர்-கோன் *
கரு நீர் முகில் வண்ணன் * கண்ணபுரத்தானை **
இரு நீர் இன் தமிழ் * இன் இசை மாலைகள் கொண்டு தொண்டீர் *
வரும் நீர் வையம் உய்ய * இவை பாடி ஆடுமினே-10
1737. ##
cherunNIra vElvalavaNn * kalikaNnRi maNGgaiyar_kONn *
karunNIr mugilvaNNaNn * kaNNa puraththāNnai *
irunNIriNn thamizh * iNnNnichai mālaigaL koNduthoNdIr *
varunNIr vaiyam_uyya * ivaipādi ādumiNnE. (2) 8.9.10

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1737. Kaliyan, the chief of Thirumangai, conqueror of his enemies with a strong spear, composed ten sweet musical Tamil poems on the cloud-colored lord of Thirukkannapuram. O devotees, sing these songs and dance and make the earth flourish.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரு நீர் முகில் நீரால் நிரம்பிய கரு மேக; வண்ணன் வண்ணத்தான்; கண்ணபுரத்தானை திருக்கண்ணபுரத்தானைக் குறித்து; செரு யுத்தம் செய்வதையே; நீர இயல்வாக உடைய; வேல் வலவன் வேற்படை வல்லவரும்; மங்கையர் கோன் திருமங்கை மன்னரான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; இரு நீர் மிக்க எளிய; இன்தமிழ் இன் தமிழினாலான; இன்இசை இனிய இசையுடன் கூடிய; மாலைகள் கொண்டு இந்தப் பாசுரங்களை; தொண்டீர் தொண்டர்களாகிய நீங்கள்; வரு நீர் கடல் சூழ்ந்த; வையம் உய்ய உலகம் உய்ய; இவை பாடி வாயாரப்பாடி; ஆடுமினே ஆடுவீர்

PT 8.10.1

1738 வண்டார்பூமாமலர்மங்கை மணநோக்க
முண்டானே! * உன்னைஉகந்துகந்து உன்தனக்கே
தொண்டானேற்கு * என்செய்கின்றாய்? சொல்லு நால்வேதம்
கண்டானே! * கண்ணபுறத்துறையம்மானே! (2)
1738 ## வண்டு ஆர் பூ மா மலர்-மங்கை * மண நோக்கம்
உண்டானே!- * உன்னை உகந்து-உகந்து * உன்-தனக்கே
தொண்டு ஆனேற்கு ** என் செய்கின்றாய்? சொல்லு- * நால்வேதம்
கண்டானே * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-1
1738. ##
vaNdār_poo māmalar maNGgai * maNanNOkkam uNdāNnE *
uNnNnai uganNdhuganNthu * uNnthaNnakkE thoNdāNnERku *
eNncheygiNnRāy chollu * nNālvEdham kaNdāNnE *
kaNNapuRaththu uRai ammāNnE! (2) 8.10.1

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1738. You are the beloved of the beautiful Lakshmi on a lovely lotus swarming with bees. I worshiped and worshiped you happily and became your devotee. What can you do for me? Tell me. You who created the four Vedās, O lord of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு ஆர் வண்டுகள் நிறைந்த அழகிய; மா மலர் சிறந்த தாமரைப் பூவில் பிறந்த; மங்கை திருமகளின்; மண நோக்கம் மங்கள பார்வையை; உண்டானே! உடையவனே!; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; நால் வேதம் நான்கு வேதங்களையும்; கண்டானே! அருளினவனே!; உன்னை உகந்து உன்னையே மிகவும் உகந்து; உகந்து உன் தனக்கே உகந்து உனக்கே; தொண்டு அடிமை செய்யவேண்டும்; ஆனேற்கு என்கிற எனக்கு; என் செய்கின்றாய்? என்செய்வதாக இருக்கிறாய்?; சொல்லு என்பதைச் சொல்லவேண்டும்

PT 8.10.2

1739 பெருநீரும்விண்ணும் மலையும்உலகேழும் *
ஒருதாராநின்னுளொடுக்கிய நின்னையல்லால் *
வருதேவர்மற்றுளரென்று என்மனத்திறையும்
கருதேன்நான் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1739 பெரு நீரும் விண்ணும் * மலையும் உலகு ஏழும் *
ஒரு தாரா நின்னுள் ஒடுக்கிய * நின்னை அல்லால் **
வரு தேவர் மற்று உளர் என்று * என் மனத்து இறையும்
கருதேன் நான்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-2
1739
perunNIrum viNNum * malaiyum ulagEzhum *
oruthārā nNiNnNnuL odukkiya * nNiNnNnai allāl *
varuthEvar maRRuLar eNnRu * eNnmaNnaththu iRaiyum-
karuthENnnNāNn * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.2

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1739. You contain within yourself the wide oceans, the sky, the mountains and all the seven worlds. I will not even think there are other gods except you to keep in my heart, O lord, god of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; பெரு நீரும் கடலையும்; விண்ணும் ஆகாயத்தையும்; மலையும் மலைகளையும்; உலகு ஏழும் ஏழுலகங்களையும்; ஒரு தாரா ஒருமாலையாக; நின்னுள் உன்னுள்ளே; ஒடுக்கிய அடங்கச் செய்து கொண்ட; நின்னை அல்லால் உன்னைத்தவிர; வரு தேவர் மற்று வேறு தேவதைகள்; உளர் என்று இருப்பார்கள் என்று; நான் என் மனத்து நான் என் மனதினால்; இறையும் சிறிதும்; கருதேன் நினைத்தறியேன்

PT 8.10.3

1740 மற்றும்ஓர்தெய்வம்உளதென்று இருப்பாரோடு
உற்றிலேன் * உற்றதும் உன்னடியார்க்கடிமை *
மற்றெல்லாம்பேசிலும் நின்திருவெட்டெழுத்தும்
கற்றுநான் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே! (2)
1740 ## மற்றும் ஓர் தெய்வம் உளது என்று * இருப்பாரோடு
உற்றிலேன் * உற்றதும் * உன் அடியார்க்கு அடிமை **
மற்று எல்லாம் பேசிலும் * நின் திரு எட்டு எழுத்தும்
கற்று * நான்-கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-3
1740. ##
maRRum Or_theyvam uLatheNnRu * iruppārOdu-
uRRilENn * uRRathuvum * uNnNnadiyārkku adimai *
maRRellām pEchilum * nNiNnthiru ettezhuththum-
kaRRu * nNāNn kaNNapuraththu uRai ammāNnE! (2) 8.10.3

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1740. I will not make friends with those who think there are other gods. I am a slave only of your devotees. Whatever I say, it is only the eight sounds of your divine name that I have learned, O lord, dear god of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; மற்றும் ஓர் உன்னைக்காட்டிலும் வேறொரு; தெய்வம் உளது என்று தெய்வம் இருப்பார் என்று; இருப்பாரோடு சொல்பவர்களோடு; உற்றிலேன் அடியேன் சேரமாட்டேன்; நின் உன்னுடைய; திருஎட்டு எழுத்தும் அஷ்டாக்ஷரம்; கற்று நான் உற்றதும் நான் கற்று அறிந்தது; மற்று எல்லாம் அறியவேண்டிய எல்லா; பேசிலும் பொருள்களையும் சொன்னாலும்; உன் அடியார்க்கு உன் அடியார்க்கு; அடிமை அடிமை செய்வதையே தொண்டாக நினைப்பேன்

TNT 2.16

2067 கன்றுமேய்த்துஇனிதுகந்தகாளாய்! என்றும் *
கடிபொழில்சூழ்கணபுரத்துஎன்கனியே! என்றும் *
மன்றமரக்கூத்தாடிமகிழ்ந்தாய்! என்றும் *
வடதிருவேங்கடம்மேயமைந்தா! என்றும் *
வென்றசுரர்குலங்களைந்தவேந்தே! என்றும் *
விரிபொழில்சூழ்திருநறையூர்நின்றாய்! என்றும் *
துன்றுகுழல்கருநிறத்தென்துணையே! என்றும்
துணைமுலைமேல்துளிசோரச்சோர்கின்றாளே. (2)
2067 ## கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் என்றும் *
கடி பொழில் சூழ் கணபுரத்து என் கனியே என்றும் *
மன்று அமரக் கூத்து ஆடி மகிழ்ந்தாய் என்றும் *
வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தா! என்றும் **
வென்று அசுரர் குலம் களைந்த வேந்தே! என்றும்
விரி பொழில் சூழ் திருநறையூர் நின்றாய்! என்றும் *
துன்று குழல் கரு நிறத்து என் துணையே! என்றும் *
துணை முலைமேல் துளி சோர சோர்கின்றாளே!-16
2067. ##
kanRumEyththu inithugandha kāLāy! enRum, *
kadipozhilsoozh kaNapuratthen kaniyE! enRum, *
manRamarak kootthādi magizhndhāy! enRum, *
vadathiruvENGkadam mEya maindhā! enRum, *
venRu_asurar kulangaLaindha vEndhE! enRum, *
viripozhilsooz thirun^aRaiyoor ninRāy! enRum, *
thunRukuzhal karun^iRatthen thuNaiyE enRum *
thuNaimulaimEl thuLisOrach sOr_kinRāLE! (2) 16

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2067. “My daughter says, ‘You, mighty as a bull, happily grazed the cows. You are my sweet fruit and you stay in Thirukkannapuram surrounded with fragrant groves. You are the god of Thiruvenkatam in the north and you danced happily in the mandram. You stay in Thirunaraiyur surrounded with abundant groves. O king, you conquered the Asurans and destroyed their tribes, and you, with a dark color and thick curly hair, are my help. ’ The tears she sheds fall on her breasts and she is tired. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கன்று மேய்த்து கன்றுகளை மேய்த்து; இனிது உகந்த மிகவும் மகிழ்ந்த; காளாய்! என்றும் காளை! என்றும்; கடி மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளாலே; சூழ் சூழ்ந்த; கணபுரத்து என் திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும் என்; கனியே! என்றும் கனியே! என்றும்; மன்று அமர வீதியார; கூத்து ஆடி கூத்து ஆடி; மகிழ்ந்தாய்! என்றும் மகிழ்ந்தவனே என்றும்; வட திருவேங்கடம் வட திருவேங்கடமலையில்; மேய மைந்தா! பொருந்தி வாழும் மைந்தா!; என்றும் என்றும்; வென்று அசுரர் குலம் அசுரர் குலங்களை வென்று; களைந்த வேந்தே! என்றும் ஒழித்த வேந்தே! என்றும்; விரி விரிந்த; பொழில் சூழ் சோலைகளாலே சூழ்ந்த; திரு நறையூர் திரு நறையூரில்; நின்றாய்! என்றும் நின்றவனே ! என்றும்; துன்று குழல் அடர்ந்த முடியை உடைய; கரு நிறத்து கருத்த நிறமுடைய; என் துணையே! என்றும் என் துணையே! என்றும்; துணை முலைமேல் மார்பின் மீது; துளி சோர கண்ணீர்த்துளிகள் சிந்த; சோர்கின்றாளே சோர்ந்து புலம்புகிறாள்
kanRu mEyththu Oh one who protected the cows; inidhu ugandha and became very happy,; kALAy enRum and having the individualism, and; en kaniyE Oh my fruit; kaNapuraththu (that became ripe in) thirukkaNNapuram that is; kadi pozhil sUzh surrounded by fragrant gardens! And,; magizhndhAy enRum Oh who became happy; manRu amarak kUththAdi by dancing with pots in the middle of the junction of roads! And,; vada thiruvEngadam mEya maindhA enRum Oh the proud one who resides firmly in vada thiruvEngadam! And,; vEndhE Oh the king who; venRu won and; kaLaindha destroyed; asurar kulam the clan of asuras! And; ninRAy enRum having your divine presence; thirunaRaiyUr in thirunaRaiyUr; viri pozhil sUzh that is surrounded by the gardens spread out expanding, and; thunRu kuzhal kaRu niRaththu en thuNaiyE enRum Oh one having dense hair plaits, dark divine body, and being my companion, saying all these,; sOrginRAL she becomes sad/faint that the; thuLi sOra drops of tears flow down; thuNai mulai mEl the bosoms that match each other.

TNT 3.27

2078 செங்காலமடநாராய்! இன்றேசென்று
திருக்கண்ணபுரம்புக்குஎன்செங்கண்மாலுக்கு *
எங்காதல்என்துணைவர்க்குரைத்தியாகில்
இதுவொப்பதுஎமக்கின்பமில்லை * நாளும்
பைங்கானமீதெல்லாம்உனதேயாகப்
பழனமீன்கவர்ந்துண்ணத்தருவன் * தந்தால்
இங்கேவந்தினிதிருந்துஉன்பெடையும்நீயும்
இருநிலத்தில்இனிதின்பமெய்தலாமே. (2)
2078 ## செங் கால மட நாராய் இன்றே சென்று *
திருக்கண்ணபுரம் புக்கு என் செங் கண் மாலுக்கு *
என் காதல் என் துணைவர்க்கு உரைத்தியாகில் *
இது ஒப்பது எமக்கு இன்பம் இல்லை ** நாளும்
பைங் கானம் ஈது எல்லாம் உனதே ஆகப் *
பழன மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவன் * தந்தால்
இங்கே வந்து இனிது இருந்து உன் பெடையும் நீயும் *
இரு நிலத்தில் இனிது இன்பம் எய்தலாமே-27
2078. ##
sengāla madan^ārāy! inRE senRu *
thirukkaNNapuram pukku en sengaN_mālukku, *
en_kāthal en_thuNaivarkku uraitthi ākil *
idhu_oppathu emakkinbam illai, ** nāLum-
paingāna meethellām unadhE yāgap *
pazhanameen kavarndhuNNath tharuvan, * thandhāl-
ingE van^thu inithirunthu un pedaiyum neeyum *
irun^ilatthil inithu_inbam eythalāmE. (2) 27

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

2078. The daughter says, “O beautiful red-legged crane, if you go today to Thirukkannapuram and tell my beloved lovely-eyed Thirumāl of my love, nothing could make me more happy. I will give you all this flourishing land and fish from the ponds to eat. You and your beloved mate can come here, stay happily and enjoy your life. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செங் கால சிவந்த கால்களையுடைய; மட நாராய் அழகிய நாரையே!; இன்றே சென்று இன்றே சென்று; திருக் கண்ணபுரம் திருக் கண்ணபுரத்தில்; புக்கு புகுந்து; செங்கண் செந்தாமரை போன்ற கண்களையுடைய; என் துணைவர்க்கு என் துணைவரான; என் மாலுக்கு என் திருமாலிடம்; என் காதல் எனது விருப்பத்தை; உரைத்தியாகில் கூறுவாயானால்; எமக்கு அவரைப் பிரிந்து வருந்துகிற நமக்கு; இது ஒப்பது இதற்கு ஒப்பான; இன்பம் இல்லை ஆனந்தம் வேறு எதுவும் இல்லை; நாளும் தினந்தோறும்; பைங் கானம் பசுஞ்சோலை; ஈது எல்லாம் முழுதும்; உனதே ஆக உனதாக்கி; பழன மீன் நீர் நிலைகளிலுள்ள மீன்களை; கவர்ந்து உண்ண கவர்ந்து உண்ணும்படி; தருவன் தருவேன்; தந்தால் அப்படிக் கொடுத்தால்; இங்கே வந்து இங்கே வந்து; உன் பெடையும் நீயும் உன் பெடையும் நீயும்; இனிது இருந்து இன்பமாக இருந்து; இரு நிலத்தில் இந்தப் பரந்த பூமியில்; இனிது இன்பம் மிகவும் ஆனந்தமாக; எய்தலாமே வாழலாம்
sem kAla mada nArAy Oh crane having reddish legs!; inRE senRu Going today itself; thiruk kaNNapuram pukku and entering thirukkaNNapuram; uraiththi Agil If you would tell; en sem kaN mAlukku one with lotus eyes, and who is in love with me,; en thuNaivarkku and who is my companion, that is sowripperumAL,; en kAdhal about my interest in Him,; idhu oppadhu inbam illai there would be no other happiness like this; emakku to me (who is suffering due to separation).; tharuvan I will give; eedhu this; paingAnam ellAm full area of garden,; unadhE Aga making it fully yours; nALum for all the time that you are alive, and; kavarndhu uNNath for you to pick, and eat; meen fish; pazhanam in the water of the land;; thandhAl After I give you so,; un pedaiyum neeyum your wife and you; ingE vandhu come to this place and; inidhu irundhu be with happiness; iru nilaththil in (this) big land; inidhu inbam eydhalAm and attain utmost happiness.

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.70

2782 மன்னும்மறைநான்குமானானை * புல்லாணித்
தென்னன்தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
நல்நீர்த்தலைச்சங்கநாண்மதியை * - நான்வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென்னறையூர்
மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
2782 மன்னும் மறை நான்கும் ஆனானை * புல்லாணித்
தென்னன் தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை *
நல் நீர்த் தலைச்சங்க நாள் மதியை * நான் வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென் நறையூர்
மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை * 72
mannum maRain^ān_gum ānānai, * pullāNith-
thennan thamizhai vadamozhiyai, * nāngooril-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *
nanneerth thalaicchanga nānmathiyai, * (72)-nānvaNangum-
kaNNanaik kaNNa puratthānai, * thennaRaiyoor-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2783. He is the four everlasting Vedās. He is Tamizh Vedā flourishing in Thiruppullāni in the Pandiyan country and he is Sanskrit Vedā. He is the beloved of Lakshmi and shines like the moon, the god of Manimādakkoyil in Nāgai, and the god of Thalaichangam surrounded by the ocean. (72) I worship the god Kannan, the lord of Thirukkannapuram and of Manimādakkoyil in southern Thirunaraiyur. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மறை நான்கும் நான்கு வேதங்களுமாக; மன்னும் ஆனானை ஆனவனை; புல்லாணித் திருப்புல்லாணியிலிருக்கும்; தென்னன் தமிழை தமிழ் வேதங்களுக்கும்; வடமொழியை சமஸ்க்ருத வேதங்களுக்கும் நிர்வாஹனனை; நாங்கூரில் திருநாங்கூரின்; மன்னும் மணிமாடக்கோயில் மணிமாடக் கோயிலில்; மணாளனை இருக்கும் மணாளனை; நல் நீர் நீர்வளம் உள்ள; தலைச் சங்க திருத்தலைச்சங்காட்டில்; நாள் மதியை முழு மதியைப்போல் விளங்கும்; நான் வணங்கும் நான் வணங்கும்; கண்ணனை கண்ணனை
maRai nAngum AnAnai having the form of four vEdhas; pullANi one who has taken residence at thiruppullANi; thennan thamizhai vadamozhiyai one who is described by both thamizh and samaskrutha languages; nAngUr at thirunAngUr; maNimAdak kOyil mannu maNALanai standing forever at maNimAdakkOyil (divine abode in thanjAvUr) as a bridegroom; nal nIr thalaichchanga nANmadhiyai as the nANmadhiyapperumAL at thalaichchangAdu which is surrounded by good water; nAn vaNangum kaNNanai as kaNNan (krishNa) who I worship; kaNNapuraththAnai one who is dwelling at thirukkaNNapuram; then naRaiyUr maNi mAdak kOyil mannu maNALanai one who has taken residence as a bridegroom in the famous thiruraRaiyUr maNi mAdak kOyil

TVM 9.10.1

3772 மாலைநண்ணித் தொழுதெழுமினோவினைகெட *
காலைமாலை கமலமலரிட்டுநீர் *
வேலைமோதும்மதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து *
ஆலின்மேலால்அமர்ந்தான் அடியிணைகளே. (2)
3772 ## மாலை நண்ணித் * தொழுது எழுமினோ வினை கெ * ட
காலை மாலை * கமல மலர் இட்டு நீர் **
வேலை மோதும் மதிள் சூழ் * திருக் கண்ணபுரத்து *
ஆலின்மேல் ஆல் அமர்ந்தான் * அடி இணைகளே (1)
3772. ##
mālainNaNNith * thozuthezuminO vinaiketa *
kālaimālai * kamalamalar ittu neer *
vElaimOthum mathiLchooz * thirukkaNNapuraththu *
ālinmElāl_ amarnNthān * adi_iNaigaLE. (2) 9.10.1

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Get near the Māl [Lord] at Tirukkaṇṇapuram, surrounded by walls, The oceanic waves dash against, the One that on a fig-leaf lay On a sheet of water vast and worship, ye. men, one and all, Placing lotus flowers at His lovely pair of feet, night and day And salvation attain, purged of your sins, one and all.

Explanatory Notes

(i) What the Āzhvār preaches, in this decad, is briefly mentioned here. There is indeed no restriction on the flowers with which the Lord is to be worshipped. No flower is taboo and, in the name of burning incense, as part of worship, even a heap of garbage could be burnt and smoke raised therefrom. The outward offerings may be trifles but, in God’s eyes, they carry much + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேலை மோதும் கடல் அலைகளால் மோதப்பட்ட; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; ஆலின் மேல் ஆலிலை மேல்; ஆல் அமர்ந்தான் அமர்ந்த பெருமானின்; அடி இணைகளே திருவடிகளை; காலை மாலை காலை மாலை இரு வேளைகளிலும்; மாலை நண்ணி பரம பக்தியோடு; கமல மலர் இட்டு தாமரைப் பூக்களை ஸமர்ப்பித்து; நீர் நீங்கள்; தொழுது எழுமினோ வாழ்த்தி வணங்குங்கள்; வினை கெட உங்கள் பாவம் தொலையும்
madhiL sUzh surrounded by fort; thiurukkaNNapuraththu one who is residing in thirukkaNNapuram; Alil mElAl amarndhAn adi iNaigaL towards the divine feet of emperumAn protecting the universe, being vatathaLaSAyi (resting on pipal leaf), with agadithagatanA sAmarthyam (ability to unite opposing aspects); mAlai great love; naNNi acquiring; kAlai mAlai without distinguishing between night and day; kamala malar distinguished lotus flowers; ittu offering; nIr you; vinai your sorrow which blocks the enjoyment; keda be relieved; thozhudhu ezhuminO engage in acts which match the servitude and attain upliftment, as said in -badhdhAnjaliputA:-.; thoNdar having desire to enjoy; nIr you [plural]

TVM 9.10.3

3774 தொண்டர்! நுந்தம்துயர்போகநீரேகமாய் *
விண்டுவாடாமலரிட்டு நீரிறைஞ்சுமின் *
வண்டுபாடும்பொழில்சூழ் திருக்கண்புரத்து
அண்டவா ணன் * அமரர்பெருமானையே.
3774 தொண்டர் நும் தம் * துயர் போக நீர் ஏகமாய் *
விண்டு வாடா மலர் இட்டு * நீர் இறைஞ்சுமின் **
வண்டு பாடும் பொழில் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து
அண்ட வாணன் * அமரர் பெருமானையே (3)
3774
thondar nNunNtham * dhuyarpOkanNeer Ekamāy *
vinduvātāmalar_ittu * nNeer_iRainchumin *
vandupātum pozilchooz * thirukkaNNapuraththu andavāNan *
amarar_perumānaiyE. 9.10.3

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Ye, devout men, worship with devotion supreme And offer flowers in fresh bloom Unto the Sovereign Master of the Universe, Who dwells In Tirukkaṇṇapuram amid orchards where humming bees revel And thus all your ills and evils dispel.

Explanatory Notes

(i) The highest love to God is love rendered with no personal end in view but culminating in benediction or glorification of God. Love, so disinterestedly rendered, is love of purity and virginity, which carries with it the highest reward, namely, possession of God Himself. It is this kind of loving worship that the Āzhvār is preaching to the world around, now addressed + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டர்! தொண்டர்களே!; வண்டு பாடும் வண்டுகள் களித்துப் பாடும்; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; அண்ட அகில அண்டங்களுக்கெல்லாம்; வாணன் தலைவனும் பரமபதத்தில் இருக்கும்; அமரர் நித்யஸூரிகளின் தலைவனுமான; பெருமானையே பெருமானையே; நும் தம் துயர் போக உங்கள் துக்கம் நீங்கும்படி; நீர் ஏகமாய் நீங்கள் ஒருமுகப்பட்டு; விண்டு வாடா அப்போது மலர்ந்த; மலர் இட்டு மலர்களைக் கொண்டு; நீர் இறைஞ்சுமின் நீங்கள் வணங்குவீர்களாக
pozhil garden; sUzh surrounded; thirukkaNNapuraththu in thirukkaNNapuram; aNda vANan being the resident of paramapadham; amarar perumAnai one who remained there being enjoyed by nithyasUris; thoNdar Oh you who are all desirous for all kainkaryams!; num tham thuyar your sorrow of not enjoying him; pOga to be eliminated; nIr all of you; Ekam Ay having a common focus; viNdu looking to blossom; vAdA remaining fresh; malar ittu offering flowers; nIr iRainjumin worship him matching your SEshathvam (servitude).; mAn deer; nai to feel anguished (having lost)

TVM 9.10.4

3775 மானைநோக்கி மடப்பின்னைதன்கேள்வனை *
தேனைவாடாமலரிட்டு நீரிறைஞ்சுமின் *
வானையுந்தும்மதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம் *
தான்நயந்தபெருமான்சரணாகுமே.
3775 மானை நோக்கி * மடப் பின்னை தன் கேள்வனை *
தேனை வாடா மலர் இட்டு * நீர் இறைஞ்சுமின் **
வானை உந்தும் மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரம் *
தான் நயந்த பெருமான் * சரண் ஆகுமே (4)
3775
mānainNOkki * matappinnai_than kELvanai *
thEnaivātāmalar_ittu * nNeer_iRainchumin *
vānaiunNthum mathiLchooz * thirukkaNNapuram *
thān_nayanNtha perumān * charaNamāgumE. 9.10.4

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Worship our sire with choice flowers, in fresh bloom, The doe-eyed Piṉṉai’s Spouse, sweet as honey; The Lord that lovingly stays in Tirukkaṇṇapuram, Whose walls rise up to the sky, is indeed our haven.

Explanatory Notes

(i) The doe-eyed Consort of the Lord is the unfailing intercessor between man and God and the Āzhvār is, therefore, sure of the salvation of his addressee (the worldlings) whom he advises to approach the Lord through the good offices of the Divine Mother.

(ii) The Āzhvār has indeed to deal with a cross-section of humanity, with varying degrees of spiritual calibre and + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மானை நோக்கி மான் பார்வை உடைய; மடப் பின்னை தன் மடப்ப குணமுடைய நப்பின்னையின்; கேள்வனை நாதனை; தேனை தேன்போன்ற இனியவனான எம்பெருமானை; வாடா வாடாத; மலர் இட்டு அன்றலர்ந்த மலர்களைக் கொண்டு; நீர் இறைஞ்சுமின் நீங்கள் வணங்கினீர்களானால்; வானை உந்தும் ஆகாசத்தளவு உயர்ந்த; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தில்; தான் நயந்த தானே விரும்பி இருக்கும்; பெருமான் சௌரிராஜப் பெருமானே; சரண் ஆகுமே உங்கள் ரக்ஷிப்பராவார்
nOkki having eyes; madam complete in all qualities; pinnai than for nappinnaip pirAtti; kELvanai being the beloved lord; thEnai being enjoyable like honey (as said in -rasOvaisa:-); vAdA fresh; malar ittu with flowers; nIr all of you; iRainjumin worship;; vAnai sky; undhu tall to be pushing; madhiL sUzh surrounded by fort; thirukkaNNapuram thirukkaNNapuram; thAn nayandha desired himself; perumAn sarvESvaran; saraN AgumE in the form of being the refuge, will remain the recipient of your worship.; thana thAL adaindhArkku ellAm for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet; saraNam Agum himself being the means

TVM 9.10.6

3777 அன்பனாகும் தனதாளடைந்தார்க்கெல்லாம் *
செம்பொனாகத்து அவுணனுடல்கீண்டவன் *
நன்பொனேய்ந்தமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரத்
தன்பன் * நாளும்தனமெய்யர்க்குமெய்யனே.
3777 அன்பன் ஆகும் * தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் *
செம் பொன் ஆகத்து ** அவுணன் உடல் கீண்டவன்
நன் பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து
அன்பன் * நாளும் தன மெய்யர்க்கு மெய்யனே (6)
3777
anbanākum * thanathāL _atainNthārkkellām *
chempon_ākaththu * avuNan_utal keendavan,
nanbon_EynNtha mathiLchooz * thirukkaNNapuraththu anban *
nNāLum thana * meyyarkku meyyanE. 9.10.6

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Love He bears unto those that seek refuge at His feet, The body of Avuṇaṉ, of the hue of red gold, He split, Our Lord, Who loves to stay in Tirukkaṇṇapuram, Whose boundary walls, set with pure gold, do gleam, Truly loves those that bear true love unto Him.

Explanatory Notes

(i) Whosoever takes refuge at the Lord’s feet is tended by Him with the same loving care, without distinction of high and low.

(ii) It was young Prahlādā’s great devotion unto the Lord, that made Him shed His enormous grace on him, despite his belonging to the Rākṣasa clan, and slay his dastardly sire, Avuṇan (Hiraṇya). The Lord loves His devotees even more dearly than + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தனது தாள் தனது திருவடிகளை; அடைந்தார்க்கு அடைந்தவர்கள்; எல்லாம் அனைவர்க்கும்; அன்பன் ஆகும் அன்பாக அருள்புரிகிறான்; செம் பொன் சிவந்த பொன்போன்ற; ஆகத்து உடலை உடைய; அவுணன் இரணியாசுரனின்; உடல் கீண்டவன் உடைலைக் கிழித்தவனாய்; நன் பொன் ஏய்ந்த நல்ல பொன்னாலே அமைத்த; மதிள் சூழ் மதிளாலே சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; அன்பன் விரும்பி தங்கி இருக்கும் பெருமான்; தன் தன்னிடம்; மெய்யர்க்கு உண்மையான பக்தி உள்ளவர்களுக்கு; நாளும் எப்போதும்; மெய்யனே அவனும் உண்மையான அன்பனாக உள்ளான்
sem reddish; pon like gold; Agaththu having form; avuNan hiraNya, the demon-s; udal body; kINdavan one who effortlessly tore apart; nan pon by pure gold; Eyndha made; madhiL sUzh surrounded by fort; thirukkaNNapuraththu in thirukkaNNapuram; anban one who desirously resides; than meyyarkku for those who consider emperumAn as the ultimate goal; nALum always; meyyan (he too, towards them) will consider them as the ultimate goal; virumbith thozhuvArkku ellAm for those who desirously surrender unto him, having him as the goal; meyyan Agum he will shine manifesting his ultimate form of being the goal;

TVM 9.10.8

3779 அணியனாகும் தனதாளடைந்தார்க்கெல்லாம் *
பிணியும்சாரா பிறவிகெடுத்தாளும் *
மணிபொனேய்ந்தமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
பணிமின் * நாளும்பரமேட்டிதன்பாதமே.
3779 அணியன் ஆகும் * தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் *
பிணியும் சாரா * பிறவி கெடுத்து ஆளும் **
மணி பொன் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணரம்
பணிமின் * நாளும் பரமேட்டி தன் பாதமே (8)
3779
aNiyanākum * thanathāL_ atainNthārkkellām *
piNiyumchārā * piRaviketuththāLum *
maNipon EynNthamathiLchooz * thirukkaNNapuram paNimin *
nNāLum paramEttithan pādhamE. 9.10.8

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

May You for ever adore the lovely feet of the Supreme Lord At holy Tirukkaṇṇapuram, enclosed by walls, with gold and ruby laid, Him that is near at hand to those that lovingly worship His pair of feet and thus the dreadful cycle of birth escape, Rid of all ills and evils that dare not clasp you any more.

Explanatory Notes

The loving worship, referred to here, is the disinterested love of God, with no personal ends in view, which culminates in the highest reward, namely, possession of God Himself. Unto such votaries, the Lord is ever close and easily accessible and the natural corollary to this state is the riddance of their ills and evils, one and all, including the dreadful cycle of birth + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தனது தாள் தனது திருவடிகளை; அடைந்தார்க்கு அடைந்தவர்கள்; எல்லாம் அனைவர்க்கும்; அணியன் ஆகும் அந்தரங்கனாக நெருங்கி இருப்பான்; பிணியும் சாரா வியாதி முதலானவைகளும் அணுகாது; பிறவி கெடுத்து பிறவித் துயரத்தையும் போக்கி; ஆளும் அடிமை கொள்வான்; மணி ரத்தினங்களாலும்; பொன் ஏய்ந்த பொன்னாலும் அமைந்த; மதிள் சூழ் மதிளாலே சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்து; தன் பெருமானின்; பாதமே திருவடிகளை; பணி மின் வணங்குங்கள்; நாளும் எப்போதும்; பரமேட்டி பரமபதத்திலிருப்பது போன்று உணர்வீர்கள்
aNiyan Agum (he) will remain very close and enjoy [them];; piNiyum disease in the form of other benefits; sArA will disappear;; piRavi (being the cause for that) connection with birth [in material realm]; keduththu eliminating it so that there is no need to take birth; ALum will accept the service [from them];; maNi precious gems; pon gold; Eyndha placed; madhiL sUzh surrounded by fort; thirukkaNNapuram in thirukkaNNapuram; paramEtti than pAdham divine feet of one who is present, like he is present in paramapadham; nALum eternally; paNimin see that you worship and enjoy.; pAdham his divine feet; nALum always

TVM 9.10.10

3781 இல்லையல்லல் எனக்கேலினியென்குறை? *
அல்லிமாதரமரும் திருமார்பினன் *
கல்லிலேய்ந்தமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
சொல்ல * நாளும் துயர்பாடுசாராவே.
3781 இல்லை அல்லல் * எனக்கேல் இனி என் குறை? *
அல்லி மாதர் அமரும் * திருமார்பினன் **
கல்லில் ஏய்ந்த மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரம்
சொல்ல * நாளும் துயர் பாடு சாராவே (10)
3781
illai allal * enakkEl_ini en_guRai?,
allimāthar amarum * thirumārbinan *
kallil EynNtha mathiLchooz * thirukkaNNapuram cholla *
nNāLum thuyar pātuchārāvE. 9.10.10

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

All my miseries have gone and wants have I none, Sorrows are at a distance kept, at the mere mention Of the name of holy Tirukkaṇṇapuram, which stone walls enclose, Where resides the Lord on whose winsome chest does repose Tiru (Lakṣmī), His lotus-born spouse.

Explanatory Notes

The Āzhvār disclosed in the preceding song that he enjoys absolute freedom from miseries and that there is hardly any felicity that he lacks. He now says that this blissful state can be attained even by those who are incapable of pursuing the hard line of Bhakti or the path of loving surrender to His sweet grace (Prapatti), by merely mentioning the name of the holy centre, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அல்லி மாதர் அமரும் திருமகள் அமரும்; திருமார்பினன் மார்பை உடைய பெருமான்; கல்லில் ஏய்ந்த கற்களால் அமைந்த; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; சொல்ல நாளும் என்று சொன்னாலே ஒருநாளும்; துயர் பாடு சாராவே துயரம் அணுகாது; இல்லை அல்லல் துக்கம் தொலையும்; எனக்கேல் இனி என் குறை? இனி எனக்கு என்ன குறை?
amarum eternally residing; thirumArbinan one who is having divine chest; kallil Eyndha with abundant rocks; madhiL sUzh surrounded by fort; thirukkaNNapuram thirukkaNNapuram; solla as one says; nALum always; thuyar sorrows; pAdu close; sArA will not come.; enakku for me; allal sorrow of lacking enjoyment; illai will not have;; ini now; en kuRai what is there to worry?; vinai all worldly sorrows; pAdu sArA not in your proximity