17

Thirukkannapuram

திருக்கண்ணபுரம்

Thirukkannapuram

Krishnāranya, Panjakrishna, Saptha Punniya Kshetharam

ஸ்ரீ கண்ணபுரநாயகீ ஸமேத ஸ்ரீ சௌரிராஜாய நமஹ

When the sages of Naimisharanya gathered to ask Sage Suta who could grant liberation quickly, he described the Thirukannapuram Divya Desam.

Swami Nammazhvar has also sung, "The Lord who gives Vaikuntham (heaven) to those who seek refuge at His feet, even if they face death," referring to this place.

In self-manifested kshetrams like Thiruvengadam, + Read more
விரைந்து மோட்சம் அளிக்க வல்லவர் யாரென்று நைமிசாரண்ய முனிவர்கள் ஒருங்கே திரண்டு ஸுத முனிவரைக் கேட்க, அவர் திருக்கண்ணபுர திவ்ய தேசத்தைப் பற்றி விவரிக்கிறார்.

ஸ்வாமி நம்மாழ்வாரும் “சரணம் ஆகும் தன தாள் அடைந்தார் எல்லாம், மரணம் ஆனால் வைகுந்தம் அளிக்கும் பிரான் ‘ என்று பாடி உள்ளார்.

ஸ்வயம் + Read more
Thayar: Sri Kannapura Nāyaki
Moolavar: Neela Megha Perumāl
Utsavar: Sourirāja Perumāl
Vimaanam: Uthprāvadhaga
Pushkarani: Nithya
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Naagapatinam
State: TamilNadu
Aagamam: Vaikānasam
Sampradayam: Thenkalai
Brahmotsavam: Maasi Magam
Timings: 7:00 a.m. to 12:00 noon 5:00 p.m. to 8:30 p.m.
Search Keyword: Kannapuram
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.5.8

71 உன்னையும்ஒக்கலையில்கொண்டுதமில்மருவி
உன்னொடுதங்கள் கருத்தாயினசெய்துவரும் *
கன்னியரும்மகிழக்கண்டவர்கண்குளிரக்
கற்றவர்தெற்றிவரப் பெற்றஎனக்குஅருளி *
மன்னுகுறுங்குடியாய்! வெள்ளறையாய்! மதிள்சூழ்
சோலைமலைக்கரசே! கண்ணபுரத்தமுதே! *
என்னவலம்களைவாய்! ஆடுகசெங்கீரை
ஏழுலகும்முடையாய்! ஆடுகஆடுகவே. (2)
71 உன்னையும் ஒக்கலையிற் கொண்டு தம் இல் மருவி * உன்னொடு தங்கள் கருத்து ஆயின செய்து வரும் *
கன்னியரும் மகிழ கண்டவர் கண்குளிர * கற்றவர் தெற்றிவர பெற்ற எனக்கு அருளி **
மன்னு குறுங்குடியாய் வெள்ளறையாய் மதில் சூழ் சோலைமலைக்கு அரசே கண்ணபுரத்து அமுதே *
என் அவலம் களைவாய் ஆடுக செங்கீரை * ஏழ் உலகும் உடையாய் ஆடுக ஆடுகவே (8)
71. ##
unnaiyum okkalaiyil koNdu thamil maruvi *
unnodu thaNGgaL karuththāyina seythuvarum *
kanniyarum makizhak kaNdavar kaNkuLirak *
kaRRavar theRRivarap peRRa enakku aruLi *
mannu kuRuNGkudiyāy! veLLaRaiyāy! * mathiLsoozh-
sOlaimalaikku arasE! kaNNapuraththu amuthE! *
ennavalam kaLaivāy! āduha seNGgeerai *
Ezhulakumm udaiyāy! āduha āduhavE. 8.

Ragam

முகாரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

71. The cowherd women carry you on their waists, take you to their homes, play with you as they please and lovingly care for you. When the young girls see you, they become happy, and if learned people praise you, you give them your grace. You are the One giving me your grace and removing my sorrows. You stay in the eternal Thirukkurungudi, Thiruvellarai and Thirumālirunjolai surrounded with forts and You are the nectar that stays in Kannapuram. O dear one, shake your head and crawl. You are the lord of all the seven worlds. Crawl, crawl.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னு பிரளயகாலத்திலும் அழியாத; குறுங்குடியாய்! திருக்குறுங்குடியிலிருப்பவனே!; வெள்ளறையாய்! திருவெள்ளறையிலிருப்பவனே!; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; சோலை மலைக்கு திருமாலிருஞ்சோலைமலைக்கு; அரசே! கண்ணபுரத்து அரசே! திருக்கண்ணபுரத்து; அமுதே! அமுதம் போன்றவனே!; என் அவலம் என் துன்பத்தை; களைவாய்! களைபவனே!; உன்னையும் உன்னை; ஒக்கலையில் இடுப்பிலே எடுத்துக்கொண்டு; தம் இல் மருவி தங்கள் வீடுகளில் கொண்டு போய்; உன்னொடு தங்கள் உன்னோடு தாங்கள்; கருத்து அறிந்தபடி உன்னுடன் களித்து; ஆயின செய்து பின் மறுடியும் கொண்டுவரும்; எங்கள் கன்னியரும் இளம்பெண்களும்; மகிழ உன்னோடு சேர்ந்து மகிழ்ந்திட; கண்டவர் கண் பார்த்தவர்களுடைய கண்கள்; குளிர குளிரும்படியாகவும்; கற்றவர் கவி சொல்லக் கற்றவர்கள்; தெற்றிவர பிள்ளைக்கவிகள் தொடுத்து வரும்படியாகவும்; பெற்ற உன்னை மகனாகப் பெற்ற; எனக்கு அருளி எனக்கு அன்பு கூர்ந்து; ஆடுக செங்கீரை ஆடுக செங்கீரை; ஆடுக ஆடுகவே ஆடுக ஆடுகவே

NAT 4.2

535 காட்டில்வேங்கடம் கண்ணபுரநகர் *
வாட்டமின்றி மகிழ்ந்துறைவாமனன் *
ஓட்டராவந்து என்கைப்பற்றி * தன்னொடும்
கூட்டுமாகில் நீகூடிடுகூடலே. (2 )
535 ## காட்டில் வேங்கடம் * கண்ணபுர நகர் *
வாட்டம் இன்றி * மகிழ்ந்து உறை வாமனன் **
ஓட்டரா வந்து * என் கைப் பற்றி தன்னொடும் *
கூட்டு மாகில் * நீ கூடிடு கூடலே (2)
535##
kāttil vEnkatam * kaNNapura nagar *
vāttaminRi * makizhndhuRai vāmanan *
Ottarāvandhu * en kaippaRRi *
thannodum koottumākil * nee koodidu koodalE! * (2) 2

Ragam

கேதார

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

535. He, who took the form of Vāmanā resides happily in the forest in Thiruvenkatam and in Thiru Kannapuram. O kūdal, if He comes here, holds my hands and embraces me, you should come together. Come and join the place you started. Kūdidu kūdale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
காட்டில் காட்டிலுள்ள; வேங்கடம் வேங்கடமலையிலும்; கண்ணபுர திருக்கண்ணபுர; நகர் நகரத்திலும்; வாட்டம் இன்றி மனக்குறையின்றி; மகிழ்ந்து மகிழ்ந்து; உறை வாசம் செய்யும்; வாமனன் வாமநாவதாரம் செய்தவன்; ஓட்டரா வந்து ஓடிவந்து; என் கைப்பற்றி என் கையைப் பிடித்து; தன்னோடும் தன்னோடு; கூட்டுமாகில் அணைத்துக் கொள்வானாகில்; நீ கூடிடு நீ அவனோடு; கூடலே சேர்ந்திருக்க செய்திடு

PMT 8.1

719 மன்னுபுகழ்க்கௌசலைதன் மணிவயிறுவாய்த்தவனே! *
தென்னிலங்கைக்கோன்முடிகள் சிந்துவித்தாய்! * செம்பொன்சேர்
கன்னிநன்மாமதிள்புடைசூழ் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
என்னுடையஇன்னமுதே! இராகவனே! தாலேலோ. (2)
719 ## மன்னு புகழ்க் கௌசலைதன் * மணிவயிறு வாய்த்தவனே *
தென் இலங்கைக் கோன் முடிகள் * சிந்துவித்தாய் செம்பொன் சேர் **
கன்னி நன் மா மதில் புடைசூழ் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
என்னுடைய இன்னமுதே * இராகவனே தாலேலோ (1)
719. ##
mannu puhazh kowsalai than * maNi vayiRu vāytthavanE *
thennilaNGgai kOnmudikaL * sinthuviththāy sempon_sEr *
kanni n^an māmathiL pudaisoozh * kaNapuraththu en karumaNiyE *
ennudaiya innamuthE * irāgavanE thālElO (2) 8.1

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

719. You, the sweet nectar who were born from the beautiful womb of Kausalai praised by the whole world, made the crown of the king of Lankā fall. You are the dark jewel of Kannapuram surrounded by new walls studded with pure gold. O Raghava (Rāma), thālelo. thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னு புகழ் நிலையான புகழையுடைய; கௌசலைதன் கௌசல்யாவின்; மணிவயிறு அழகிய வயிற்றிலே; வாய்த்தவனே! அவதரித்தவனே!; தென்இலங்கை தென்னிலங்கை; கோன் தலைவனின்; முடிகள் தலைகளை; சிந்துவித்தாய்! சிதறச் செய்தவனே!; செம்பொன் சேர் செவ்விய பொன் சேர்ந்த; கன்னி நன் அழிவற்ற உறுதியான; மாமதிள் பெரிய மதிள்கள்; புடைசூழ் நாற்புறமும் சூழந்துள்ள; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் உள்ள; என் கருமணியே! என் கண் விழி போன்றவனே!; என்னுடைய எனக்கு; இன்னமுதே! அமிர்தமாக இருப்பவனே; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ

PMT 8.2

720 புண்டரிகமலரதன்மேல் புவனியெல்லாம்படைத்தவனே! *
திண்டிறலாள்தாடகைதன் உரமுருவச்சிலைவளைத்தாய்! *
கண்டவர்தம்மனம்வழங்கும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
எண்டிசையுமாளுடையாய்! இராகவனே! தாலேலோ.
720 புண்டரிக மலரதன்மேல் * புவனி எல்லாம் படைத்தவனே *
திண் திறலாள் தாடகைதன் * உரம் உருவச் சிலை வளைத்தாய் **
கண்டவர்தம் மனம் வழங்கும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
எண் திசையும் ஆளுடையாய் * இராகவனே தாலேலோ (2)
720
puNdarika malarathan mEl * buvani yellām pataiththavanE *
thiNthiRalāL thādakai than * uramuruva silai vaLaiththāy *
kaNdavar tham manam vazhaNGgum * kaNapuraththen karumaNiyE *
eNthisaiyum āLudaiyāy * irāgavanE thālElO 8.2

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

720. You created Nanmuhan on your navel and make him create all the worlds. You shot the arrow that split open the chest of strong Thadagai and killed her and as the dark jewel of Kannapuram, you attract the hearts of all who see you. You are rule the lands in all the eight directions, O Raghava (Rāma), thālelo. thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புண்டரிக தாமரை; மலரதன்மேல் பூவின் மேல் தோன்றி; புவனி எல்லாம் உலகங்கள் எல்லாவற்றையும்; படைத்தவனே! படைத்தவனே!; திண் திறலாள் மிக்க திடமான; தாடகைதன் தாடகையின்; உரம் உருவ மார்பைத் துளைக்கும்படியாக; சிலை வில்லை; வளைத்தாய்! வளைத்து எய்தவனே!; கண்டவர் பார்த்தவர்கள்; தம் மனம் தங்கள் மனத்தை; வழங்கும் கொடுக்கும்; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; எண் திசையும் எட்டுத் திக்கையும்; ஆளுடையாய் ஆளுபவனே!; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.3

721 கொங்குமலிகருங்குழலாள் கோசலைதன்குலமதலாய்! *
தங்குபெரும்புகழ்ச்சனகன் திருமருகாதாசரதீ! *
கங்கையிலும்தீர்த்தமலி கணபுரத்தென்கருமணியே! *
எங்கள்குலதின்னமுதே! இராகவனே! தாலேலோ.
721 கொங்கு மலி கருங்குழலாள் * கௌசலைதன் குல மதலாய் *
தங்கு பெரும் புகழ்ச்சனகன் * திரு மருகா தாசரதீ **
கங்கையிலும் தீர்த்த மலி * கணபுரத்து என் கருமணியே
எங்கள் குலத்து இன்னமுதே * இராகவனே தாலேலோ (3)
721
koNGgu mali karuNG kuzhalāL * kOsalai than kulamathalāy *
thaNGgu perum puhazh sanakan * thiru maruhā dhāsarathee *
gaNGgaiyilum theertthamali * kaNapuraththen karumaNiyE *
eNGgaL kulaththu innamuthE * irāgavanE thālElO 8.3

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

721. You are the best son of the lineage of Kosalai with dark hair adorned with kongu blossoms. You are the beautiful son-in-law of the king Janakan whose fame remains forever. You are the son of Dasharatha, the dark jewel of Kannapuram where pure water flows like the Ganges. You are the sweet nectar of our family, O Raghava (Rāma), thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொங்கு மலி மணம் மிகுந்த; கருங்குழலாள் கருங்கூந்தலாள்; கௌசலைதன் கௌசலையின்; குல மதலாய்! குலக் குழந்தையே!; தங்கு பெரும் புகழ் நிலயான கீர்த்தியுடைய; சனகன் ஜனருக்கு; திரு மருகா! மாப்பிள்ளை யானவனே!; தாசரதீ! தசரதனின் திருமகனே!; கங்கையிலும் கங்காநதியை விட; தீர்த்தமலி சிறப்பான தீர்த்தங்களையுடைய; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; எங்கள் குலத்து எங்கள் ராஜவம்சத்துக் கெல்லாம்; இன்னமுதே! சுவையான அமுதம் போன்றவனே!; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.4

722 தாமரைமேலயனவனைப் படைத்தவனே! * தயரதன்தன்
மாமதலாய்! மைதிலிதன்மணவாளா! * வண்டினங்கள்
காமரங்களிசைபாடும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
ஏமருவும்சிலைவலவா! இராகவனே! தாலேலோ.
722 தாமரை மேல் அயனவனைப் * படைத்தவனே தயரதன்தன் *
மா மதலாய் * மைதிலிதன் மணவாளா ** வண்டினங்கள்
காமரங்கள் இசைபாடும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
ஏமருவும் சிலை வலவா * இராகவனே தாலேலோ (4)
722
thāmarai mEl ayanavanai * padaiththavanE * dhasarathan_than-
māmathalāy * maithili than maNavāLā * vaNdinaNGgaL-
kāmaraNGgaL isai pādum * kaNapuraththen karumaNiyE *
Emaruvum silai valavā * irāgavanE thālElO 8.4

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

722. You who created Nānmuhan on the lotus on your navel, the wonderful son of Dasharathan, the husband of Mythili are the dark jewel of Thirukkannapuram where bees sing in the groves. You carry the best of bows that shoots heroic arrows. O Raghava (Rāma), thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாமரை மேல் நாபித் தாமரைமேல்; அயனவனை பிரமனை; படைத்தவனே! படைத்தவனே!; தயரதன் தன் தசரதனுடைய; மா மதலாய்! மூத்த குமாரனே!; மைதிலி தன் சீதையின்; மணவாளா! மணாளனே!; வண்டினங்கள் வண்டுக் கூட்டங்கள்; காமரங்கள் காமரமென்னும்; இசைபாடும் இசையைப் பாடப்பெற்ற; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; ஏமருவும் அம்புகள் பொருந்திய; சிலைவலவா! வில் வீரனே!; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.5

723 பாராளும் படர்செல்வம் பரதநம்பிக் கேயருளி
ஆராவன் பிளையவனோ டருங்கான மடைந்தவனே
சீராளும் வரைமார்பா திருக்கண்ண புரத்தரசே
தாராளும் நீண்முடியென் தாசரதீ தாலேலோ *
723 பார் ஆளும் படர் செல்வம் * பரத நம்பிக்கே அருளி *
ஆரா அன்பு இளையவனோடு * அருங்கானம் அடைந்தவனே **
சீர் ஆளும் வரை மார்பா * திருக் கண்ணபுரத்து அரசே *
தார் ஆரும் நீண் முடி * என் தாசரதீ தாலேலோ (5)
723
pārāLum padar selvam * baratha n^ambikkE aruLi *
ārā vanbiLaiyavanOdu * aruNGgānam adaindhavanE *
seerāLum varai mārbā * thirukkaNNa puraththarasE *
thārāLum neeN mudi * en dhāsarathee thālElO 8.5

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

723. After giving your kingdom to your brother Bharathan, you went to the thick forest with your younger brother Lakshmana who loved you so. You with a handsome chest strong as a mountain, king of Thirukkannapuram, are adorned with a precious crown that rules the world. You are the son of Dasharatha, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் ஆளும் உலகத்தை ஆளும்; படர் செல்வம் பெரும் செல்வத்தை; பரத நம்பிக்கே தம்பி பரதனுக்கு; அருளி கொடுத்து; ஆரா அன்பு அளவிலா அன்புடைய; இளையவனோடு லட்சுமணனோடு; அருங்கானம் நுழைய இயலாத காட்டை; அடைந்தவனே! அடைந்தவனே!; சீர் ஆளும் வீரத்தினால் ஆளும்; வரை மார்பா! மலைபோன்ற மார்பனே!; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்து; அரசே! அரசே!; தார் ஆரும் மாலை அணிந்த; நீண் முடி நீண்ட முடியையுடைய; என் தாசரதீ! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.6

724 சுற்றமெல்லாம்பின்தொடரத்தொல்கானமடைந்தவனே! *
அற்றவர்கட்கருமருந்தே! அயோத்திநகர்க்கதிபதியே! *
கற்றவர்கள்தாம்வாழும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
சிற்றவைதன்சொல்கொண்ட சீராமா! தாலேலோ.
724 சுற்றம் எல்லாம் பின் தொடரத் * தொல் கானம் அடைந்தவனே *
அற்றவர்கட்கு அருமருந்தே * அயோத்தி நகர்க்கு அதிபதியே **
கற்றவர்கள்தாம் வாழும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
சிற்றவைதன் சொற் கொண்ட * சீராமா தாலேலோ (6)
724
suRRam ellām pin thodarath * thol kānam adainthavanE *
aRRavarhatku arumarundhE * ayOdhdhi n^akarkku adhipathiyE *
kaRRavarhaL thām vāzhum * kaNapuraththen karumaNiyE *
siRRavai than sol koNda * seerāmā thālElO 8.6

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

724. You, the dark jewel of Kannapuram where learned men live, the king of Ayodhya and the wonderful helper of the sages, left the desires of worldly life and went to the terrible forest, obeying the words of your step-mother, as all your relatives followed you. O auspicious Rāma, thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுற்றம் எல்லாம் உறவினர் எல்லாரும்; பின் தொடர பின்னே தொடர்ந்துவர; தொல் கானம் புராதனமான வனத்தை; அடைந்தவனே! அடைந்தவனே!; அற்றவர்கட்கு பற்றற்றவர்களுக்கு; அருமருந்தே! அருமையான மருந்து போன்றவனே!; அயோத்தி நகர்க்கு அயோத்தியா நகரத்திற்கு; அதிபதியே! அரசனே!; கற்றவர்கள் தாம் வாழும் ஞானிகள் வாழும்; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; சிற்றவைதன் சிறிய தாயார் கைகேயியின்; சொல் கொண்ட சொல்லை ஏற்றுக்கொண்ட; சீராமா! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.7

725 ஆலினிலைப்பாலகனாய் அன்றுலகமுண்டவனே! *
வாலியைக்கொன்று அரசுஇளையவானரத்துக்களித்தவனே! *
காலின்மணிகரையலைக்கும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
ஆலிநகர்க்கதிபதியே! அயோத்திமனே! தாலேலோ.
725 ஆலின் இலைப் பாலகனாய் * அன்று உலகம் உண்டவனே *
வாலியைக் கொன்று அரசு * இளைய வானரத்துக்கு அளித்தவனே **
காலின் மணி கரை அலைக்கும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
ஆலி நகர்க்கு அதிபதியே * அயோத்திமனே தாலேலோ (7)
725
ālinilai bālahanāy * anRulaham uNdavanE *
vāliyai konRu arasu * iLaiya vānaraththukku aLitthavanE *
kālin maNi karaiyalaikkum * kaNapuraththen karumaNiyE *
āli n^akarkku adhipathiyE * ayOdhdhimanE thālElO 8.7

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

725. You floated on a banyan leaf when you were a baby,. swallowed the earth, killed Vali and gave the kingdom to his younger brother Sugrivan. You are the dark jewel of Kannapuram where the wind makes the waves bring jewels to the banks of the rivers. You are the king of Thiruvāli. You are the king of Ayodhya, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முன்பு; ஆலின் இலை ஓர் ஆலந்தளிரிலே; பாலகனாய் குழந்தை வடிவாய் இருந்து; உலகம் உலகத்தை; உண்டவனே! உண்டு காத்தவனே!; வாலியைக்கொன்று வாலியை அழித்து; இளைய அவனது தம்பியான; வானரத்துக்கு சுக்ரீவனுக்கு; அரசு அளித்தவனே ராஜ்யத்தைக் தந்தவனே!; காலின் மணி காற்றடித்து விழும் மணிகளை; கரை அலைக்கும் கரையிலே சேர்க்கும்; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; ஆலி நகர்க்கு திருவாலி நகர்க்கு; அதிபதியே! தலைவனே!; அயோத்திமனே! அயோத்தியின் அரசனே!; தாலேலோ! தாலேலோ

PMT 8.8

726 மலையதனாலணைகட்டி மதிளிலங்கையழித்தவனே! *
அலைகடலைக்கடைந்து அமரர்க்கமுதருளிச்செய்தவனே! *
கலைவலவர்தாம்வாழும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
சிலைவலவா! சேவகனே! சீராம! தாலேலோ. (2)
726 மலையதனால் அணை கட்டி * மதிள்-இலங்கை அழித்தவனே *
அலை கடலைக் கடைந்து * அமரர்க்கு அமுது அருளிச் செய்தவனே **
கலை வலவர்தாம் வாழும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
சிலை வலவா சேவகனே * சீராமா தாலேலோ (8)
726
malaiyathanāl aNai katti * mathiL ilaNGgai azhiththavanE *
alai katalai kataindhu * amararkku amutharuLi seythavanE *
kalai valavar thām vāzhum * kaNapuraththen karumaNiyE *
silai valavā sEvakanE * seerāma thālElO 8.8

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

726. You made the monkeys build a dam on the ocean and destroyed Lankā surrounded by walls, and you churned the wavy milky ocean and gave nectar to the gods. You the best of archers, the servant of your devotees, are the dark jewel of Kannapuram where the best poets and artists live. O SriRāma, thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலையதனால் மலைகளால்; அணைகட்டி அணயைக்கட்டி; மதிள் இலங்கை அரணையுடைய இலங்கையை; அழித்தவனே! அழித்தவனே!; அலைகடலைக் கடைந்து அலைகடலைக் கடைந்து; அமரர்க்கு அமுது தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை; அருளிச் செய்தவனே கொடுத்தருளினவனே!; கலை வலவர்தாம் கலையில் தேர்ந்தவர்கள்; வாழும் வாழ்கிற; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; சிலை வலவா! வில் வல்லவனே!; சேவகனே! வீரனே!; சீராமா! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.9

727 தளையவிழும் நறுங்குஞ்சித் தயரதன்றன்குலமதலாய்! *
வளையவொருசிலையதனால் மதிளிலங்கையழித்தவனே! *
களைகழுநீர்மருங்கலரும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
இளையவர்கட்கருளுடையாய்! இராகவனே! தாலேலோ.
727 தளை அவிழும் நறுங் குஞ்சித் * தயரதன்தன் குல மதலாய் *
வளைய ஒரு சிலையதனால் * மதிள்-இலங்கை அழித்தவனே **
களை கழுநீர் மருங்கு அலரும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
இளையவர்கட்கு அருள் உடையாய் * இராகவனே தாலேலோ (9)
727
thaLaiya vizhum naRuNGgunci * dhayarathan_than kula mathalāy *
vaLaiya oru silai yathanāl * mathiL ilaNGgai azhiththavanE *
kaLaikazhu n^eer maruNGgalarum * kaNapuraththen karumaNiyE *
iLaiyavarhatku aruLudaiyāy * irāgavanE thālElO 8.9

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

727. You, the son of Dasharatha with hair tied with fragrant flowers, bent your bow and destroyed Lankā surrounded by walls. You are the dark jewel of Kannapuram where beautiful kazuneer flowers bloom on all sides and you are compassionate and give your grace to young ones, thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தளை அவிழும் கட்டு அவிழுமளவு; நறுங் மணமுள்ள; குஞ்சி தலைமுடியையுடையவனான; தயரதன் தன் குல தசரத குல; மதலாய்! குமாரனே!; ஒரு சிலை வளைய ஒப்பற்ற வில் வளைந்திட; அதனால் அதனால்; மதிள் இலங்கை மதிள் சூழ் இலங்கையை; அழித்தவனே! அழித்தவனே!; களை கழுநீர் களயாக பிடுங்கபட்ட செங்கழுநீர்; மருங்கு அலரும் சுற்றிலும் மலரும்; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; இளையவர்கட்கு இளையவர்களுக்கு; அருள் உடையாய்! அன்பை அளிப்பவனே!; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.10

728 தேவரையுமசுரரையும் திசைகளையும்படைத்தவனே! *
யாவரும்வந்தடிவணங்க அரங்கநகர்த்துயின்றவனே! *
காவிரிநல்நதிபாயும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
ஏவரிவெஞ்சிலைவலவா! இராகவனே! தாலேலோ. (2)
728 ## தேவரையும் அசுரரையும் * திசைகளையும் படைத்தவனே *
யாவரும் வந்து அடி வணங்க * அரங்கநகர்த் துயின்றவனே **
காவிரி நல் நதி பாயும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
ஏ வரி வெஞ்சிலை வலவா * இராகவனே தாலேலோ (10)
728. ##
dhEvaraiyum asuraraiyum * thisaihaLaiyum padaiththavanE *
yāvarum van^dhu adi vaNaNGga * araNGga n^ahar thuyinRavanE *
kāviri n^al nadhi pāyum * kaNapuraththen karumaNiyE *
Evari veNYchilai valavā * irāgavanE thālElO (2) 8.10

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

728. You who rest on Adisesha on the ocean in Srirangam where all come and worship your feet created the gods, the Asurans and all the directions. You are the dark jewel of Kannapuram where the fertile Kaveri river flows and you are the best of archers, shooting mighty arrows with your bow. O Raghava (Rāma), thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேவரையும் தேவர்களையும்; அசுரரையும் அசுரர்களையும்; திசைகளையும் திக்குகளையும்; படைத்தவனே! படைத்தவனே!; யாவரும் வந்து அனைவரும் வந்து; அடி வணங்க திருவடிகளை வணங்கிட; அரங்கநகர் ஸ்ரீரங்கத்திலே; துயின்றவனே! துயில்பவனே!; காவிரி காவேரியெனும்; நல் நதி பாயும் சிறந்த நதி பாயும்; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; ஏ வரி எய்வதில் வல்லவனாய்; வெஞ்சிலை வலவா! வில்லை உடையவனே; இராகவனே! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

PMT 8.11

729 கன்னிநன்மாமதிள்புடைசூழ் கணபுரத்தென்காகுத்தன்! *
தன்னடிமேல் * தாலேலோஎன்றுரைத்த தமிழ்மாலை *
கொல்நவிலும்வேல்வலவன் குடைக்குலசேகரஞ்சொன்ன *
பன்னியநூல்பத்தும்வல்லார் பாங்காயபத்தர்களே (2)
729 ## கன்னி நன் மா மதில் புடைசூழ் * கணபுரத்து என் காகுத்தன்
தன் அடிமேல் * தாலேலோ என்று உரைத்த * தமிழ்மாலை **
கொல் நவிலும் வேல் வலவன் * குடைக் குலசேகரன் சொன்ன *
பன்னிய நூல் பத்தும் வல்லார் * பாங்காய பத்தர்களே (11)
729. ##
kanni n^an mā mathiL pudai soozh * kaNapuraththen kāhuththan-
thannadi mEl * thālElO enRuraiththa * thamizh mālai *
kol n^avilum vEl valavan * kudai kulasEkaran sonna *
panniya n^ool patthum vallār * pāNGgāya pattharhaLE (2) 8.11

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

729. Kulasekharan the mighty king who sits under a royal umbrella and carries a murderous spear composed these ten pāsurams, a garland of Tamil lullabies describing the lord of the Kakutstha dynasty, the god of Kannapuram surrounded by good strong new walls. If devotees learn and recite these ten pāsurams they will become dear to him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் காகுத்தன் என் காகுத்த; தன் அடிமேல் வம்சத்தவனை; தாலேலோ தாலாட்டி; என்று உரைத்த சொன்ன பாசுரங்களை; கொல் நவிலும் வேல் வலவன் வேல் விற்பன்னரும்; குடை குடையை உடையவருமான; குலசேகரன் குலசேகராழ்வார்; கன்னி நன் மா சிறந்த அழகிய; மதிள் மதில்களை உடைய; புடைசூழ் கணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; சொன்ன சொன்ன; பன்னிய நூல் பரந்துள்ள; தமிழ்மாலை பத்தும் தமிழ் பாசுரங்களில்; வல்லார் வல்லவர்கள்; பாங்காய பத்தர்களே வகையானபக்தர்களாவர்!

PT 8.1.1

1648 சிலையிலங்குபொன்னாழி
திண்படைதண்டொண்சங்கமென்கின்றாளால் *
மலையிலங்குதோள்நான்கே
மற்றவனுக்கெற்றேகாணென்கின்றாளால் *
முலையிலங்குபூம்பயலை
முன்போடஅன்போடியிருக்கின்றாளால் *
கலையிலங்குமொழியாளர்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ? (2)
1648 ## சிலை இலங்கு பொன் ஆழி * திண் படை தண்டு ஒண் சங்கம்
என்கின்றாளால் *
மலை இலங்கு தோள் நான்கே * மற்று அவனுக்கு எற்றே காண்
என்கின்றாளால் **
முலை இலங்கு பூம் பயலை * முன்பு ஓட அன்பு ஓடி
இருக்கின்றாளால்- *
கலை இலங்கு மொழியாளர் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-1
1648. ##
'chilaiyilaNGgu poNnNnāzhi * thiNpadaithaNdu oNchaNGgam' eNngiNnRāLāl, *
'malaiyilaNGgu thOL nāNngE * maRRavaNnukku eRREkāN!' eNngiNnRāLāl *
mulaiyilaNGgu poompayalai * muNnpOda aNnpOdi irukkiNnRāLāl *
kalaiyilaNGgu mozhiyāLar * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! (2) 8.1.1

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1648. My daughter’s breasts have become pale. She is in love with the ocean-colored god and she says, “A bow, a shining golden discus, a strong sword called Nandaham and a white conch!” She says, “Look, unlike his enemies, he has four arms strong as mountains. ” Did she see the god of Kannapuram where good Vediyars live reciting the beautiful Vedās?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சிலை என் பெண்ணானவள் வில் என்றும்; இலங்கு பொன் ஆழி ஒளியுள்ள அழகிய ஆழி என்றும்; திண் வலிமை பொருந்திய; படை தண்டு வாட்படை கதை என்றும்; ஒண்சங்கம் அழகிய சங்கு என்றெல்லாம்; என்கின்றாளால் கூறுகிறாள்; மற்று அவனுக்கே மேலும் அவனுக்கு; மலை இலங்கு மலைபோன்ற; தோள் நான்கே தோள்களும்; எற்றே! காண் எப்படி அழகாயிருக்கின்றன பார்; என்கின்றாளால் என்றும் கூறுகிறாள்; முலை இலங்கு மார்பில் விளங்கும்; பூம் பயலை பசலை நிறம் பிரிவால்; முன்பு ஓட முன்பு ஓட; அன்பு ஓடி அதன் பின் அன்புடன் அவள் ஓடி; இருக்கின்றாளால் இருக்கிறாள்; கலை இலங்கு சாஸ்திரங்களில்; மொழியாளர் தேர்ந்தவர்கள் வாழும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.2

1649 செருவரைமுன்னாசறுத்த சிலையன்றோ?
கைத்தலத்ததென்கின்றாளால் *
பொருவரைமுன்போர்தொலைத்த
பொன்னாழிமற்றொருகைஎன்கின்றாளால் *
ஒருவரையும்நின்னொப்பா
ரொப்பிலர்என்னப்பா! என்கின்றாளால் *
கருவரைபோல்நின்றானைக்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ? (2)
1649 செருவரை முன் ஆசு அறுத்த * சிலை அன்றோ கைத்தலத்தது
என்கின்றாளால் *
பொரு வரை முன் போர் தொலைத்த * பொன் ஆழி மற்று ஒரு கை
என்கின்றாளால் **
ஒருவரையும் நின் ஒப்பார் * ஒப்பு இலா என் அப்பா
என்கின்றாளால்- *
கரு வரைபோல் நின்றானைக் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-2
1649
'cheruvarai muNnNnāchaRuththa * chilaiyaNnRO?kaiththalaththathu' eNnkiNnRāLāl, *
'poruvaraimuNn pOr_tholaiththa * poNnNnāzhi maRRorukai' eNnkiNnRāLāl *
'oruvaraiyum nNiNnNnoppār * oppilā eNnNnappā!' eNnkiNnRāLāl *
karuvaraipOl nNiNnRāNnaik * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! (2) 8.1.2

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1649. My daughter says, “Carrying a bow in his hands, he fought with his enemies and conquered them. ” She says, “In one hand he carries the golden discus that destroyed his enemies when they came fight him. ” She says, “There is no one equal to you, and you are my dear god. ” Did she see the dear dark mountain-like god of Kannapuram?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன் செருவரை முன்பு எதிரிகளை; ஆசு அறுத்த தொலைத்த; சிலையன்றோ வில்லன்றோ; கைத்தலத்தது கையிலுள்ளது; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; முன் போர் முன்பு போரில்; பொரு வரை போர் புரியும் மலைகளை; தொலைத்த தொலைத்த; பொன் ஆழி பொன்போன்ற சக்கரம்; மற்று ஒருகை மற்றொரு கையிலுள்ளது; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; நின் ஒப்பார் உன்னோடொத்தவர்கள்; ஒருவரையும் ஒருவருமில்லை; ஒப்பு இலா என் அப்பா! ஒப்பற்ற என் அப்பனே!; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; கரு வரை போல் கருத்த மலை போல்; நின்றானை நின்றவனான; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.3

1650 துன்னுமாமணிமுடிமேல்துழாயலங்கல்
தோன்றுமாலென்கின்றாளால் *
மின்னுமாமணிமகரகுண்டலங்கள்
வில்வீசுமென்கின்றாளால் *
பொன்னின்மாமணியாரம்
அணியாகத்திலங்குமாலென்கின் றாளால் *
கன்னிமா மதிள்புடைசூழ்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1650 துன்னு மா மணி முடிமேல் * துழாய் அலங்கல் தோன்றுமால்
என்கின்றாளால் *
மின்னு மா மணி மகர குண்டலங்கள் * வில் வீசும்
என்கின்றாளால் **
பொன்னின் மா மணி ஆரம் * அணி ஆகத்து இலங்குமால்
என்கின்றாளால்- *
கன்னி மா மதிள் புடை சூழ் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-3
1650
'thuNnNnumā maNimudimEl * thuzhāyalaNGgal thONnRumāl' eNnkiNnRāLāl, *
'miNnNnumā maNimagara kuNdalaNGgaL * vilvIchum' eNnkiNnRāLāl *
'poNnNniNn māmaNi āram * aNiyāgaththu ilaNGgumāl' eNnkiNnRāLāl *
kaNnNnimā mathiLpudaichoozh * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.3

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1650. My daughter says, “He wears a thulasi garland on his crown studded with precious diamonds. ” She says, “He wears beautiful shining emerald earrings on his ears, and a golden chain studded with precious diamonds shines on his chest. ” The dear god stays in Kannapuram surrounded with mighty walls. Did she see him there?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துன்னு சிறந்த அடர்ந்த; மா மணி ரத்னங்களிழைக்கப்பட்ட; முடி மேல் கிரீடத்தின் மீது; துழாய் அலங்கல் திருத்துழாய் மாலை; தோன்றுமால் தோன்றுகிறது; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; மின்னு சிறந்த ஒளியுள்ள; மா மணி மணிகளிழைத்த; மகர குண்டலங்கள் காதணிகள்; வில்வீசும் பிரகாசிக்கின்றனவே; என்கின்றாளால் என்கிறாளே!; பொன்னின் ரத்னங்களாலான; மா மணி ஆரம் பொன் மாலைகள்; அணி அந்த மாலைகள் அணிந்தவனுக்கும்; ஆகத்து ஆபரணமாக இருக்கும் திருமார்பில்; இலங்குமால் மின்னுகிறதே; என்கின்றாளால் என்கிறாளே!; கன்னி மா அழிவில்லாத பெருமையுடைய; மதிள் புடை சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.4

1651 தாராயதண்துளப
வண்டுழுதவரைமார்பனென்கின்றாளால் *
போரானைக்கொம்பொசித்த
புட்பாகன்என்னம்மானென்கின்றாளால் *
ஆரானும்காண்மின்கள்
அம்பவளம்வாயவனுக்கென்கின்றாளால் *
கார்வானம்நின்றதிரும்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1651 தார் ஆய தண் துளப வண்டு * உழுத வரை மார்பன்
என்கின்றாளால் *
போர் ஆனைக் கொம்பு ஒசித்த புள்பாகன் * என் அம்மான்
என்கின்றாளால் **
ஆரானும் காண்மின்கள் * அம் பவளம் வாய் அவனுக்கு
என்கின்றாளால்- *
கார் வானம் நின்று அதிரும் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-4
1651
'thārāya thaNdhuLaba * vaNduzhudha varaimārbaNn' eNnkiNnRāLāl *
'pOrāNnaik kombochiththa putpāgaNn * eNnNnammāNn' eNnkiNnRāLāl *
'ārāNnum kāNmiNngaL * ambavaLam vāyavaNnukku' eNnkiNnRāLāl *
kārvāNnam ninRathirum * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.4

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1651. My daughter says, “On his chest he wears a cool thulasi garland where bees swarm. My dear god who rides on an eagle broke the tusks of the elephant Kuvalayābeedam. See, he has a beautiful mouth red as coral. ” Did she see the god of Kannapuram where dark clouds in the sky roar?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தார் ஆய மலர்ந்த நல்ல; தண் துளப குளிர்ந்த துளசி மாலையிலுள்ள; வண்டு உழுத வண்டுகள் உலாவும்; வரைமார்பன் மலை போன்ற மார்பையுடையவனும்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; போர் ஆனைக் போர் புரிய நின்ற யானையின்; கொம்பு ஒசித்த கொம்புகளை முறித்தவனும்; புள்பாகன் கருடவாகனனானவன்; என் அம்மான் என்னுடைய பெருமான்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; ஆரானும் காண்மின்கள் யாராகிலும் பாருங்கள்; வாய் அப்பெருமானின் அதரம்; அம் பவளம் அழகிய பவளம் போல் சிவந்திருக்கிறது; அவனுக்கு என்கின்றாளால் என்று கூறுகிறாள்; கார் வானம் கறுத்த மேகம்; நின்று அதிரும் சப்திக்கும் அதிரும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.5

1652 அடித்தலமும்தாமரையே
அங்கைகளும்பங்கயமேயென்கின்றாளால் *
முடித்தலமும்பொற்பூணும்
என்நெஞ்சத்துள் ளகலாதென்கின்றாளால் *
வடித்தடங்கண்மலரவளோ
வரையாகத்துள்ளிருப்பாளென்கின்றாளால் *
கடிக்கமலம்கள்ளுகுக்கும்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1652 அடித்தலமும் தாமரையே * அம் கைகளும் பங்கயமே
என்கின்றாளால் *
முடித்தலமும் பொன் பூணும் * என் நெஞ்சத்துள் அகலா
என்கின்றாளால் **
வடித் தடங் கண் மலரவளோ * வரை ஆகத்துள் இருப்பாள்?
என்கின்றாளால்- *
கடிக் கமலம் கள் உகுக்கும் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-5
1652
'adiththalamum thāmaraiyE * aNGgaikaLum paNGgayamE' eNnkiNnRāLāl, *
'mudiththalamum poRpooNum * eNnnNenchaththuL agalā' eNnkiNnRāLāl *
'vadiththadaNGgaN malaravaLO * varaiyāgaththu uLLiruppāL?'eNnkiNnRāLāl *
kadikkamalam kaLLukukkum * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.5

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1652. My daughter says, “He has beautiful lotus hands and feet. ” She says, “The beauty of his precious crown and his golden ornaments doesn’t go away from my mind. ” She says, “He has the long lovely-eyed Lakshmi on his mountain-like chest. ” Did she see the dear god of Kannapuram where fragrant lotus flowers bloom dripping honey?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அடித்தலமும் திருவடிகளும்; தாமரையே தாமரையே; அம் கைகளும் அழகிய கைகளும்; பங்கயமே தாமரையே; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; முடித்தலமும் திருமுடியும்; பொன் பூணும் ஆபரணமும்; என் நெஞ்சத்துள் என் நெஞ்சத்திலிருந்து; அகலா அகலவில்லையே; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; வடி கூர்மையான; தடங் கண் கண்களையுடைய; மலரவளோ திருமகள்; வரை ஆகத்துள் மலைபோன்ற மார்பில்; இருப்பாள் இருப்பாளா; என்கின்றாளால் என்று கேட்கிறாள்; கடிக் கமலம் மணமுள்ள தாமரைப்பூக்கள்; கள் உகுக்கும் தேனைப் பொழியும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.6

1653 பேராயிரமுடையபேராளன் பேராளனென்கின்றாளால் *
ஏரார்கனமகரகுண்டலத்தன் எண்தோளனென்கின்றாளால் *
நீரார்மழைமுகிலே நீள்வரையேஒக்குமாலென்கின்றாளால் *
காரார் வயலமரும் கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1653 பேர் ஆயிரம் உடைய பேராளன் * பேராளன் என்கின்றாளால் *
ஏர் ஆர் கன மகர குண்டலத்தன் * எண் தோளன் என்கின்றாளால் **
நீர் ஆர் மழை முகிலே * நீள் வரையே ஒக்குமால் என்கின்றாளால் *
கார் ஆர் வயல் அமரும் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக் கண்டாள்கொலோ?-6
1653
'pErāyiram udaiya pErāLaNn * pErāLaNn' eNnkiNnRāLāl *
'Erār kaNnamagara kuNdalaththaNn * eNthOLaNn' eNnkiNnRāLāl *
'nNIrār mazhaimugilE * nNILvaraiyE okkumāl' eNnkiNnRāLāl *
kārār vayal amarum * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.6

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1653. My daughter says, “He has a thousand names. He is generous, he is generous!” She says, “His ears are decorated with beautiful emerald earrings and he has eight arms. ” She says, “He has the color of a dark cloud that pours rain. He is like a tall mountain. ” Did she see the dear god of Kannapuram surrounded with flourishing fields?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேர் ஆயிரம் உடைய ஆயிரம் நாமங்களைக் கொண்ட; பேராளன் பெருமையுடைய பேராளன்; பேராளன் பேராளன் என்று பலமுறை; என்கின்றாளால் சொல்கிறாள்; ஏர் ஆர் கன அழகிய கனமான; மகரகுண்டலத்தன் மகரகுண்டலங்கள் உடையவன்; எண் தோளன் எட்டுத்தோள்களை உடையவன்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; நீர் ஆர் நீர் நிறைந்த; மழை முகிலே மழைகால மேகத்தையும்; நீள் வரையே பெரிய மலையையும்; ஒக்குமால் ஒத்திருப்பவன்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; கார் ஆர் கருத்த பயிர்களால் சூழ்ந்த; வயல் அமரும் வயல்கள் நிறைந்த; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.7

1654 செவ்வரத்தவுடையாடை
அதன்மேலோர்சிவளிகைக்கச்சென்கின்றாளால் *
அவ்வரத்தவடியிணையும்
அங்கைகளும்பங்கயமேயென்கின்றாளால் *
மைவளர்க்கும்மணியுருவம்
மரகதமோ! மழைமுகிலோ! என்கின்றாளால் *
கைவளர்க்குமழலாளர்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1654 செவ் அரத்த உடை ஆடை- * அதன்மேல் ஓர் சிவளிகைக் கச்சு
என்கின்றாளால் *
அவ் அரத்த அடி-இணையும் * அம் கைகளும் பங்கயமே
என்கின்றாளால் **
மை வளர்க்கும் மணி உருவம் * மரகதமோ? மழை முகிலோ?
என்கின்றாளால்- *
கை வளர்க்கும் அழலாளர் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-7
1654
'chevvaraththa udaiyādai * athaNnmElOr chivaLikaikkach' cheNnkiNnRāLāl *
'avvaraththa adiyiNaiyum * aNGgaigaLum paNGgayamE' eNnkiNnRāLāl *
'maivaLarkkum maNiyuruvam * marakatham mazhaimugilO!' eNnkiNnRāLāl *
kaivaLarkkum azhalāLar * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.7

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1654. My daughter says, “He is wearing a red garment tied with a belt. ” She says, “His two fair beautiful feet and lovely hands are like lotuses. ” She says, “He has a dark sapphire-colored body. Is it emerald or is it a dark cloud?” Did she see the dear god of Kannapuram, where Vediyars live lighting sacrificial fires?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செவ் அரத்த சிவந்த சிறந்ததான; உடை ஆடை ஆடையும்; அதன்மேல் அதன்மேல்; ஓர் சிவளிகைக் ஓர் பொன்னாலான; கச்சு அழகிய கச்சும்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; அவ் அரத்த அப்படிப்பட்ட சிறந்த; அடிஇணையும் இரண்டு பாதங்களும்; அம் கைகளும் அழகிய கைகளும்; பங்கயமே தாமரைப் போன்றவை; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; மை வளர்க்கும் மணி நீலமணி போன்ற; உருவம் மரகதமோ? சரீரம் மரகத மணியோ?; மழைமுகிலோ? மழைகால மேகமோ?; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; கை வளர்க்கும் தமது கைகளால் ஹோமம் வளர்க்கும்; அழலாளர் அக்நியையுடைய வைதிகர்கள் வாழும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.8

1655 கொற்றப்புள்ளொன்றேறி
மன்னூடேவருகின்றானென்கின்றாளால் *
வெற்றிப்போரிந்திரற்கும்
இந்திரனேயொக்குமாலென்கின் றாளால் *
பெற்றக்கால்அவனாகம்
பெண்பிறந்தோமுய்யோமோ! என்கின்றாளால் *
கற்றநூல்மறையாளர்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1655 கொற்றப் புள் ஒன்று ஏறி * மன்றூடே வருகின்றான்
என்கின்றாளால் *
வெற்றிப் போர் இந்திரற்கும் * இந்திரனே ஒக்குமால்
என்கின்றாளால் **
பெற்றக்கால் அவன் ஆகம் * பெண் பிறந்தோம் உய்யோமோ?
என்கின்றாளால்- *
கற்ற நூல் மறையாளர் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-8
1655
'koRRappuL oNnRERi * maNnNnoodE varukiNnRāNn' eNnkiNnRāLāl *
'veRRippOr inNdhiraRkum * inNdhiraNnE okkumāl' eNnkiNnRāLāl *
'peRRakkāl avaNnākam * peNpiRanNdhOm uyyOmO?' eNnkiNnRāLāl *
kaRRanNool maRaiyāLar * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.8

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1655. My daughter says, “He comes riding on a victorious eagle in the middle of a mandram in the village. ” She says, “For Indra himself who conquers all in battles, he is Indra. ” She says, “Couldn’t we born as women have the fortune of embracing his chest?” Did she see the dear god of Kannapuram where Vediyars, scholars of the Vedās, live?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொற்ற புள் வெற்றி கொள்ளும் ஒரு கருட; ஒன்று ஏறி பறவையின் மீது ஏறி; மன்றூடே வருகின்றான் வீதியிலே வருகின்றான்; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; வெற்றிப் போர் வெற்றிப் போர் புரிவதில்; இந்திரற்கும் இந்திரனுக்கும்; இந்திரனே தலைவனே இவன்; ஒக்குமால் ஒப்பற்றவன் அன்றோ?; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; பெற்றக் கால் அப்பெருமானின்; அவன் ஆகம் திருமார்பைப் பெற்றால்; பெண் பிறந்தோம் பெண்ணாகப் பிறந்த நாம்; உய்யோமோ? உய்ந்து போக மாட்டோமோ?; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; கற்ற நூல் முறையாக சாஸ்திரங்களைக் கற்ற; மறையாளர் வைதிகர்கள் வாழும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.9

1656 வண்டமரும்வனமாலை
மணிமுடிமேல்மணநாறுமென்கின்றாளால் *
உண்டிவர்பாலன்பெனக்கென்று
ஒருகாலும்பிரிகிலேனென்கின்றாளால் *
பண்டிவரைக்கண்டறிவதுஎவ்வூரில்?
யாமென்றேபயில்கின்றாளால் *
கண்டவர்தம்மனம்வழங்கும்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கண்டாள்கொலோ?
1656 வண்டு அமரும் வனமாலை * மணி முடிமேல் மணம் நாறும்
என்கின்றாளால் *
உண்டு இவர்பால் அன்பு எனக்கு என்று * ஒருகாலும் பிரிகிலேன்
என்கின்றாளால் **
பண்டு இவரைக் கண்டு அறிவது * எவ் ஊரில்? யாம் என்றே
பயில்கின்றாளால்- *
கண்டவர்-தம் மனம் வழங்கும் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கண்டாள்கொலோ?-9
1656
'vaNdamarum vaNnamālai * maNimudimEl maNanNāRum' eNnkiNnRāLāl *
'uNdivar pāl aNnbu eNnakkeNnRu * orukālum pirikilENn' eNnkiNnRāLāl *
'paNdivaraik kaNdaRivathu * evvooril yām?'eNnRE payilkiNnRāLāl *
kaNdavar_tham maNnamvazhaNGgum * kaNNapuraththu ammāNnaik kaNdāL kolO! 8.1.9

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1656. My daughter says, “His shining crown is adorned with fragrant garlands swarming with bees. ” She says, “ I love him so much that I will not be separated from him even a moment. ” She says, “Where did I see him before?” repeating the same question again and again. Did she see the dear god of Kannapuram that attracts everyone’s mind?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அமரும் வண்டுகள் படிந்திருக்கும்; வனமாலை துளசிமாலை; மணி முடி மேல் ரத்ன கிரீடத்தின் மீது; மணம் நாறும் மணம் கமழ நிற்கிறது; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; உண்டு இவர்பால் இவரிடத்திலே; அன்பு அன்பு உண்டு; எனக்கு என்று எனக்கு என்று; ஒருகாலும் சொல்லி ஒரு நொடிப்பொழுதும்; பிரிகிலேன் பிரிந்திருக்க முடியவில்லையே; என்கின்றாளால் என்கிறாள்; பண்டு இதற்கு முன்; இவரைக் கண்டு இவரைப் பார்த்து; அறிவது எவ் ஊரில்? அறிந்தது எந்த ஊரில்?; யாம் என்றே என்றே பலகாலும்; பயில்கின்றாளால் யோசித்துப் பார்க்கிறாள்; கண்டவர் தம் வணங்குபவர் அனைவரின்; மனம் வழங்கும் மனமும் அவனிடம் ஈடுபடும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும்; அம்மானை சௌரிராஜப் பெருமானை; கண்டாள்கொலோ? கண்ணாரக் கண்டு வணங்கினாளோ?

PT 8.1.10

1657 மாவளருமென்னோக்கி
மாதராள்மாயவனைக்கண்டாளென்று *
காவளரும்கடிபொழில்சூழ்
கண்ணபுரத்தம்மானைக்கலியன்சொன்ன *
பாவளரும்தமிழ்மாலை
பன்னியநூல்இவையைந்துமைந்தும்வல்லார் *
பூவளரும்கற்பகம்சேர்பொன்னுலகில்
மன்னவராய்ப்புகழ்தக்கோரே. (2)
1657 # #மா வளரும் மென் நோக்கி * மாதராள் மாயவனைக்
கண்டாள் என்று *
கா வளரும் கடி பொழில் சூழ் * கண்ணபுரத்து அம்மானைக்
கலியன் சொன்ன **
பா வளரும் தமிழ்-மாலை * பன்னிய நூல் இவை ஐந்தும்
ஐந்தும் வல்லார் *
பூ வளரும் கற்பகம் சேர் * பொன் உலகில் மன்னவர் ஆய்ப்
புகழ் தக்கோரே-10
1657. ##
'māvaLaru meNnNnOkki * mādharāL māyavaNnaik kaNdāL' eNnRu *
kāvaLarum kadipozhilchoozh * kaNNapuraththu ammāNnaik kaliyaNn choNnNna *
pāvaLarum thamizhmālai * paNnNniyanNool ivai ainNdhum ainNdhum vallār *
poovaLarum kaRpagamchEr * poNnNnulagil maNnNnavarāyp pugazh thakkOrE. (2) 8.1.10

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Simple Translation

1657. Kaliyan the poet composed a beautiful garland of ten Tamil pāsurams on the god of Thirukkannapuram surrounded by a fragrant forest with good trees describing how a mother is worried that her daughter with soft doe-like eyes has fallen in love with the god and wonders whether she has seen him. If devotees learn and recite these pāsurams they will go to the golden world where the Karpaga tree blooms and stay there as famous kings.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா வளரும் மானின் பார்வை போன்ற; மென் மென்மையான; நோக்கி பார்வையை உடைய; மாதராள் நாயகியானவள்; மாயவனை மாயவனை; கண்டாள் என்று கண்டாள் என்று; பொழில் சூழ் சோலைகளில் வளரும் மணமானது; கா வளரும் கடி பூமியெங்கும் பரவ; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; அம்மானை அம்மானைக் குறித்து; கலியன் சொன்ன திருமங்கையாழ்வாரருளிச் செய்த; பா வளரும் சந்தங்கள் நிறைந்த; தமிழ் மாலை தமிழ் மாலையாகிய; பன்னிய கொண்டாடத்தகுந்த; நூல் பாசுரங்களான; இவை ஐந்தும் ஐந்தும் இந்த ஐந்தும் ஐந்தும்; வல்லார் இப்பத்தையும் ஓதவல்லார்கள்; பூ வளரும் பூக்கள் நிறைந்த; கற்பகம் சேர் கற்பக விருக்ஷம் சேர்ந்திருக்கும்; பொன் உலகில் பரமபதத்தில்; மன்னவராய் மன்னவர்களாக; புகழ் தக்கோரே புகழோடு வாழ்வர்

PT 8.2.1

1658 தெள்ளியீர்! தேவர்க்கும் தேவர் திருத்தக்கீர் *
வெள்ளியீர்! வெய்யவிழுநிதிவண்ணர் * ஓ!
துள்ளுநீர்க் கண்ணபுரம்தொழுதாளிவள்
கள்வியோ! * கைவளைகொள்வதுதக்கதே? (2)
1658 ## தெள்ளியீர் தேவர்க்கும் * தேவர் திருத் தக்கீர் *
வெள்ளியீர் வெய்ய * விழு நிதி வண்ணர் ** ஓ
துள்ளு நீர்க் * கண்ணபுரம் தொழுதாள் இவள்
கள்வியோ? * கை வளை கொள்வது தக்கதே?-1
1658. ##
theLLiyIr! thEvarkkum * thEvar thiruththakkIr! *
veLLiyIr veyya * vizhunNidhi vaNNar *
O!thuLLunNIrk * kaNNapuram thozhuthāL ivaL-
kaLviyO, * kaivaLai koLvadhu thakkathE? (2) 8.2.1

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1658. Her mother says, O faultless god of the gods with the lovely color of a precious jewel who know everything, my daughter worships Kannapuram surrounded with crashing water. Is she a thief like you? Is it right for you to make her bangles grow loose?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தெள்ளியீர்! தெளிந்த அறிவு உடையவரே!; தேவர்க்கும் தேவர்! தேவர்களுகெல்லாம் தேவனே!; திருத் தக்கீர்! திருமகளுக்குத் தகுதியானவனே!; வெள்ளியீர்! சுத்தமான ஸ்வபாவத்தை உடையவரே!; வெய்ய விழு நிதி காய்ச்சின சிறந்த பொன் போன்ற; ஓ! வண்ணர்! நிறமுடையவரே!; துள்ளு நீர் கரைபுரண்டு பெருகும் நீரை உடைய; கண்ணபுரம் கண்ணபுரப் பெருமானை; தொழுதாள் இவள் இப்படித் தொழுத இவள்; கள்வியோ? கள்வியாக இருக்கமுடியுமோ? இவளுடைய; கை வளை கைவளைகளை; கொள்வது கொள்ளை கொள்வது; தக்கதே? தகுந்தது தானோ?

PT 8.2.2

1659 நீணிலாமுற்றத்து நின்றுஇவள்நோக்கினாள் *
காணுமோ! கண்ணபுரமென்றுகாட்டினாள் *
பாணனார்திண்ணமிருக்க இனிஇவள்
நாணுமோ? * நன்றுநன்றுநறையூரர்க்கே.
1659 நீள் நிலாமுற்றத்து * நின்று இவள் நோக்கினாள் *
காணுமோ * கண்ணபுரம் என்று காட்டினாள் **
பாணனார் திண்ணம் இருக்க * இனி இவள்
நாணுமோ? * நன்று நன்று நறையூரர்க்கே-2
1659
nNINilā muRRaththu * nNiNnRivaL nNOkkiNnāL, *
kāNumO! * kaNNapuram eNnRu kāttiNnāL, *
pāNaNnār thiNNam irukka * iNni_ivaL-
nNāNumO,? * nNaNnRu nNaNnRu nNaRaiyoorarkkE. 8.2.2

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1659. “My daughter stands in the courtyard where the bright moon shines and looks around and points to Kannapuram and says, ‘See that!’ She loves that Pananār so dearly and she is not ashamed to express her love for him. Surely she wants to go to Thirunaraiyur. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இவள் பரகாலநாயகி என்ற இந்தப் பெண்; நீள் நிலா முற்றத்து நிலா முற்றத்தில்; நின்று நின்று கொண்டு; நோக்கினாள் பார்த்தாள் பார்த்தபின்; காணுமோ மற்றவர்களுக்கும்; கண்ணபுரம்! இதோ கண்ணபுரம்; என்று காட்டினாள் என்று காட்டினாள்; பாணனார் பாடும் பாணர்கள்; திண்ணம் இருக்க திடமாக இருக்கும் போது; இனி இவள் இனி இப்படி சிக்ஷித்தப் போதிலும்; இவள் இந்தப் பெண்; நாணுமோ? வெட்கப்பட்டு மீளக்கூடுமோ?; நறையூரர்க்கே திருநறையூர் எம்பெருமானுக்கு; நன்று நன்று தன் எண்ணம் நன்றாய்த் தலைக்கட்டிற்று

PT 8.2.3

1660 அருவிசோர்வேங்கடம் நீர்மலையென்றுவாய்
வெருவினாள் * மெய்யம்வினவியிருக்கின்றாள் *
பெருகுசீர்க் கண்ணபுரமென்றுபேசினாள்
உருகினாள் * உள்மெலிந்தாள் இதுஎன்கொலோ? (2)
1660 ## அருவி சோர் வேங்கடம் * நீர்மலை என்று வாய்-
வெருவினாள் * மெய்யம் வினவி இருக்கின்றாள் **
பெருகு சீர்க் * கண்ணபுரம் என்று பேசினாள்
உருகினாள் * உள்மெலிந்தாள் இது என்கொலோ?-3
1660. ##
'aruvichOr vENGgadam * nNIrmalai' eNnRuvāy-
veruviNnāL * meyyam viNnavi irukkiNnRāL, *
'peruguchIrk * kaNNapuram' eNnRu pEchiNnāL-
urugiNnāL, * uLmelinNdhāL idhu eNnkolO! (2) 8.2.3

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1660. “My daughter prattles as Thiruneermalai and says, ‘Thiruvenkatam is a mountain filled with divine waterfalls that flow with abundant water, ’ and she asks, “Where is Thirumeyyam?” and says, ‘Kannapuram has excellent fame. ’ Her heart melts with his love and she grows weak. What is this?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அருவி சோர் அருவிகள் சொரிகின்ற; வேங்கடம் திருமலையென்றும்; நீர் மலை திருநீர்மலையென்றும்; என்று வாய் சொல்லி பிதற்றுகிறாள்; மெய்யம் திருமெய்யத்தை; வெருவினாள் பற்றிக் கேள்வி கேட்டு; வினவி பதில் கிடைக்காததால்; இருக்கின்றாள் மறுபடியும்; பெருகு சீர்க் சீர்மை மிகுந்த; கண்ணபுரம் கண்ணபுரம்; என்று பேசினாள் என்று பேசினாள்; உருகினாள் உருகினாள்; உள் மெலிந்தாள் மனம் நொந்து மெலிந்தாள்; இது என் கொலோ? இது என்ன கஷ்டம்?

PT 8.2.4

1661 உண்ணும்நாளில்லை உறக்கமுந்தானில்லை *
பெண்மையும் சாலநிறைந்திலள் பேதைதான் *
கண்ணனூர் கண்ணபுரம்தொழும், கார்க்கடல்
வண்ணர்மேல் * எண்ணம்இவட்கு இதுஎன்கொலோ?
1661 உண்ணும் நாள் இல்லை * உறக்கமும்-தான் இல்லை *
பெண்மையும் சால * நிறைந்திலள் பேதை-தான் **
கண்ணன் ஊர் கண்ணபுரம் * தொழும் கார்க் கடல்
வண்ணர்மேல் * எண்ணம் இவட்கு இது என்கொலோ?-4
1661
uNNum nāLillai * uRakkamum thāNnillai, *
peNmaiyum chāla * nNiRainNdhilaL pEdhaidhāNn, *
kaNNaNnoor kaNNapuram * thozhum kārkkadal-
vaNNarmEl, * eNNam ivatku idhu eNnkolO! 8.2.4

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1661. “My daughter doesn’t eat all day. She doesn’t sleep. She is innocent and young, not old enough to fall in love yet. He is worshiped by all in Kannapuram. How could she fall in love with the dark ocean-colored Kannan? Why does she do this?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உண்ணும் நாள் இல்லை இவள் ஒருநாளும் உண்பதில்லை; உறக்கமும் தான் இல்லை உறங்குவதுமில்லை; பெண்மையும் சால நன்றாக முதிர்ந்த பெண்மை; நிறைந்து இலள் பருவமுடையவள் அல்லள்; பேதை தான் இளம் பெண்தான்; கண்ணன் ஊர் கண்ணனின் ஊராகிய; கண்ணபுரம் தொழும் கண்ணபுரம் தொழுகிறாள்; எண்ணம் இவட்கு இவளுடைய எண்ணம் எல்லாம்; கார்க் கடல் கருத்த கடல் போன்ற; வண்ணர்மேல் நிறத்தை உடைய பெருமான் மேல் தான்; இது என் கொலோ! இது என்ன ஆச்சரியம்!

PT 8.2.5

1662 கண்ணனூர்கண்ணபுரம் தொழும்காரிகை *
பெண்மையும்தன்னுடை உண்மையுரைக்கின்றாள் *
வெண்ணெயுண்டுஆப்புண்ட வண்ணம்விளம்பினாள் *
வண்ணமும் பொன்னிறமாவதுஒழியுமே.
1662 கண்ணன் ஊர் * கண்ணபுரம் தொழும் காரிகை *
பெண்மை என்? தன்னுடை * உண்மை உரைக்கின்றாள் **
வெண்ணெய் உண்டு ஆப்புண்ட * வண்ணம் விளம்பினால் *
வண்ணமும் * பொன் நிறம் ஆவது ஒழியுமே-5
1662
kaNNaNnoor * kaNNapuram thozhum kārigai, *
peNmaiyum thaNnNnudai * uNmai uraikkiNnRāL, *
veNNeyuNdu āppuNda * vaNNam viLambiNnāl, *
vaNNamum * poNnNniRam āvathu ozhiyumE. 8.2.5

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1662. “My lovely daughter worships Kannapuram where Kannan stays. When she says, ‘I am a girl and I love the god, ’ she is telling the truth. Perhaps if she hears someone tell her how he stole and ate butter and how Yashodā tied him to a mortar, the pallid color of her body will change back to normal. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணன் ஊர் கண்ணனுடைய ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; தொழும் காரிகை தொழும் இவள் அழகானவள்; பெண்மையும் பெண்மையும் நிறைந்திலள்; தன்னுடை தன் மனதில்; உண்மை தோன்றும் உண்மையை; உரைக்கின்றாள் கூறுகிறாள்; வெண்ணெய் வெண்ணெய்; உண்டு ஆப்புண்ட உண்டு கட்டுப்பட்ட; வண்ணம் விஷயத்தை; விளம்பினால் யாராவது கூறினால்; வண்ணமும் இவளுடைய மேனி நிறமும்; பொன் நிறம் பொன் நிறம்; ஆவது ஆகிறது; ஒழியுமே அவளு டைய அழகும் போய்விடுகிறது

PT 8.2.6

1663 வடவரைநின்றும்வந்து இன்றுகணபுரம் *
இடவகைகொள்வது யாமென்று பேசினாள் *
மடவரல்மாதர்என்பேதை இவர்க்குஇவள்
கடவதென்? * கண்துயில் இன்றுஇவர்கொள்ளவே.
1663 வட வரை நின்றும் வந்து * இன்று கணபுரம்
இடவகை கொள்வது * யாம் என்று பேசினாள் **
மடவரல் மாதர் என் பேதை * இவர்க்கு இவள்
கடவது என்- * கண் துயில் இன்று இவர் கொள்ளவே?-6
1663
'vadavarai nNiNnRum vanNdhu * iNnRu kaNapuram-
idavagai koLvadhu * yām'eNnRu pEchiNnāL, *
madavaral mādhar eNn pEdhai * ivarkku_ivaL-
kadavatheNn,? * kaN_dhuyil iNnRu ivar koLLavE. 8.2.6

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1663. “My daughter says, ‘I came to Thirukannapuram from Thirumālai in the north to be with the lord. ’ My beautiful daughter is innocent. Does she owe him anything? She cannot sleep at all. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வட வரை வடக்குத் திருமலையிலிருந்து; நின்றும் வந்து வந்து; இன்று கணபுரம் இன்று திருக்கண்ணபுரத்தை; இடவகை இருப்பிடமாக; கொள்வது யாம் கொண்டிருப்பது நானே; என்று பேசினாள் என்று பேசினாள்; மடவரல் அழகாலும்; மாதர் இவள் மரியாதையுடனும் இருக்கும்; என் பேதை என் பேதைப் பெண்ணுக்கும்; இவர்க்கு இப்பெருமானுக்கும் என்னப் ப்ராப்தி?; இன்று இவர் இன்று இவர்; கண் துயில் இவளுடைய உறக்கத்தை; கொள்ளவே கொள்ளை கொள்ள; கடவது என்? செய்யக் கூடியது தான் என்ன?

PT 8.2.7

1664 தரங்கநீர்பேசினும் தண்மதிகாயினும் *
இரங்குமோ? எத்தனைநாளிருந்துஎள்கினாள்? *
துரங்கம்வாய்கீண்டுகந்தானது தொன்மையூர் *
அரங்கமே யென்பது இவள்தனக்குஆசையே. (2)
1664 தரங்க நீர் பேசினும் * தண் மதி காயினும் *
இரங்குமோ? * எத்தனை நாள் இருந்து எள்கினாள் **
துரங்கம் வாய் கீண்டு உகந்தான் * அது தொன்மை * ஊர்
அரங்கமே என்பது * இவள்-தனக்கு ஆசையே-7
1664
tharaNGganNIr pEchiNnum * thaNmadhi kāyiNnum, *
iraNGgumO? * eththaNnai nNāLirunNthu eLgiNnāL? *
'thuraNGgam vāy kINdu uganNthān * adhu thoNnmai * Ur-
araNGgamE' eNnbathu * ivaL thaNnakku āchaiyE. 8.2.7

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1664. “If my daughter hears the sound of the rolling waves of the ocean or sees the cool moon that shines bright she feels distress. She has been suffering like this for many days. She always says her only wish is to go to ancient Srirangam (on Kannapuram) where the god stays who split open the mouth of the Asuran when he came as a horse. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தரங்க நீர் பேசினும் அலை கடல் ஒலித்தாலும்; தண்மதி காயினும் குளிர்ந்த சந்திரன் காய்ந்தாலும்; இரங்குமோ? இவள் இளைப்பாளோ?; எத்தனை நாள் எத்தனை நாட்களாக; இருந்து ஈடுபட்டுள்ளாள்; எள்கினாள்! ஏற்கனவே இளைத்துவிட்டாள்; துரங்கம் குதிரை வடிவாக வந்த அசுரனுடைய; வாய் கீண்டு வாயைக் கிழித்தெறிந்த; உகந்தானது மகிழ்ந்த பெருமானுடைய; தொன்மை ஊர் தொன்மையான ஊர்; அரங்கமே திருவரங்கம் என்று; என்பது சொல்லிக்கொண்டிருப்பதே; இவள் இவளுடைய; தனக்கு ஆசையே ஆசையாயிருக்கிறது

PT 8.2.8

1665 தொண்டெல்லாம்நின்னடியே தொழுதுய்யுமா
கண்டு * தான்கணபுரம் தொழப்போயினாள் *
வண்டுலாம்கோதைஎன்பேதை மணிநிறம்
கொண்டுதான் * கோயின்மைசெய்வது தக்கதே?
1665 தொண்டு எல்லாம் நின் அடியே * தொழுது உய்யுமா
கண்டு * தான் கண்ணபுரம் * தொழப் போயினாள் **
வண்டு உலாம் கோதை என் பேதை * மணி நிறம்
கொண்டு தான் * கோயின்மை செய்வது தக்கதே?-8
1665
thoNdellām nNiNnNnadiyE * thozhuthu uyyumā-
kaNdu, * thāNn kaNapuram * thozhap pOyiNnāL *
vaNdulām kOdhai eNn pEdhai * maNinNiRam-
koNduthāNn, * kOyiNnmai cheyvadhu thakkadhE? 8.2.8

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1665. “All devotees go to Thirukkannapuram to worship your feet and you protect them. My daughter sees that and wants to go there and worship you. The jewel-like body of my innocent daughter with hair that swarms with bees has grown pale. Do you think it is right to make her suffer like this?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டு எல்லாம் எல்லா பக்தர்களும்; நின் அடியே உன் திருவடியையே; தொழுது தொழுது; உய்யுமா கண்டு உய்ந்து போவதைப்பார்த்து; தான் இவளும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; தொழப் போயினாள் தொழப் போனாள்; வண்டு வண்டுகள்; உலாம் கோதை உலாவும் கூந்தலையுடைய; என் பேதை என் பேதைப் பெண்ணின்; மணி அழகிய மேனி; நிறம் கொண்டு நிறத்தைக் கொள்ளைகொண்ட; தான் பெருமானாகிய; கோயின்மை நீ இப்படி அநியாயம்; செய்வது தக்கதே செய்வது நியாமோ?

PT 8.2.9

1666 முள்ளெயிறேய்ந்தில கூழைமுடிகொடா *
தெள்ளியளென்பதோர்தேசிலள் என்செய்கேன்? *
கள்ளவிழ்சோலைக் கணபுரம்கைதொழும்
பிள்ளையை * பிள்ளையென்றெண்ணப்பெறுவரே?
1666 முள் எயிறு ஏய்ந்தில * கூழை முடிகொடா *
தெள்ளியள் என்பது ஓர் * தேசு இலள் என் செய்கேன் **
கள் அவிழ் சோலைக் * கணபுரம் கை தொழும்
பிள்ளையை * பிள்ளை என்று எண்ணப் பெறுவரே?-9
1666
muLLeyiRu EynNdhila, * koozhai mudikodā, *
theLLiyaL eNnbadhOr * thEchilaL eNncheygENn, *
kaLLavizh chOlaik * kaNapuram kaithozhum-
piLLaiyai, * piLLai eNnRu eNNap peRuvarE? 8.2.9

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

1666. “My daughter does not have all her teeth yet. Her hair has not yet grown thick and you can’t say that she understands things. What can I do? She wants to see the god in Thirukkannapuram filled with groves blooming with flowers that drip honey. How can I think this child is really innocent?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எயிறு முள் எல்லா பற்களும் என் பெண்ணுக்கு; ஏய்ந்தில முளைத்தபாடில்லை; கூழை முடி கூந்தலும் முடியும்படி; கொடா வளரவில்லை; தெள்ளியல் விவேகமுடையவள்; என்பது என்று சொல்லும்படி; ஓர் தேசு தேஜஸ்ஸை; இலள் உடையவள் அல்லள்; என் செய்கேன்! என் செய்கேன்; கள் அவிழ் தேன் பெருகும்; சோலை சோலை சூழ்ந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; கை தொழும் கையெடுத்து வணங்கும்; பிள்ளை பிள்ளையை; பிள்ளையைப் என்று தான் பெற்ற பிள்ளையென்று; எண்ண பெறுவரே எண்ண பெறுவரோ?

PT 8.2.10

1667 கார்மலி கண்ணபுரத்தெம்மடிகளை *
பார்மலிமங்கையர்கோன் பரகாலன்சொல் *
சீர்மலிபாடல் இவைபத்தும்வல்லவர் *
நீர்மலிவையத்து நீடுநிற்பார்களே. (2)
1667 ## கார் மலி * கண்ணபுரத்து எம் அடிகளை *
பார் மலி மங்கையர்-கோன் * பரகாலன் சொல் **
சீர் மலி பாடல் * இவை பத்தும் வல்லவர் *
நீர் மலி வையத்து * நீடு நிற்பார்களே-10
1667. ##
kārmali * kaNNapuraththu em adigaLai, *
pārmali maNGgaiyar kOn * parakālan chol, *
chIrmali pādal * ivaipaththum vallavar, *
nNIrmali vaiyaththu * nNIdu nNiRpārgaLE. (2) 8.2.10

Ragam

ஸைந்தவி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

1667. Kaliyan, Yama to his enemies, praised by all the people of the world, the king of Thirumangai filled with clouds in the sky composed ten wonderful divine pāsurams on Thirukannapuram. If devotees learn and recite these pāsurams they will live long with fame on this earth surrounded with oceans.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் மலி மேகங்கள் நிறைந்த; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; எம் அடிகளை எம் ஸ்வாமியைக் குறித்து; பார் மலி உலகில் புகழ் மிக்க; மங்கையர் கோன் திருமங்கை மன்னன்; பரகாலன் திருமங்கையாழ்வார்; சொல் அருளிச்செய்த; சீர் மலி பாடல் சிறப்பு மிக்க பாடல்களான; இவை பத்தும் இந்த பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லவர் ஓத வல்லார்; நீர் மலி வையத்து கடல் சூழ்ந்த பூமியில்; நீடு நிற்பார்களே நீண்டகாலம் வாழ்வார்கள்

PT 8.3.1

1668 கரையெடுத்தசுரிசங்கும் கனபவளத்தெழுகொடியும் *
திரையெடுத்துவருபுனல்சூழ் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
விரையெடுத்ததுழாயலங்கல் விறல்வரைத்தோள்புடைபெயர *
வரையெடுத்தபெருமானுக்கு இழந்தேன்என்வரிவளையே. (2)
1668 ## கரை எடுத்த சுரி சங்கும் * கன பவளத்து எழு கொடியும் *
திரை எடுத்து வரு புனல் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
விரை எடுத்த துழாய் அலங்கல் * விறல் வரைத் தோள் புடைபெயர *
வரை எடுத்த பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் வரி வளையே-1
1668. ##
karaiyeduththa churichaNGgum * kaNnapavaLath thezhukodiyum, *
thiraiyeduththu varupuNnalchoozh * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
viraiyeduththa thuzhāyalaNGgal * viRalvaraiththOL pudaipeyara *
varaiyeduththa perumāNnukku * izhanNdhENn en varivaLaiyE. (2) 8.3.1

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1668. She says, “My bangles grew loose and fell from my arms because of him who wears a fragrant thulasi garland, and carried Govardhanā mountain with his strong mountain-like arms. He stays in Thirukannapuram surrounded by the ocean where waves roll and bring curved conches, precious corals and creepers and leave them on the banks. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரை எடுத்த சப்திக்கும்; சுரி சங்கும் வளைந்த சங்குகளையும்; கன அடர்ந்த செழிப்பான; பவளத்து எழு பவளத்தின்; கொடியும் கொடிகளையும்; திரை எடுத்து வரு அலைகளடித்து எடுத்து வரும்; புனல் சூழ் நீர் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; விரை எடுத்த மணம் மிக்க; துழாய் அலங்கல் துளசி மாலை அணிந்த; விறல் மிடுக்கையுடைய; வரை மலை போன்ற; தோள் புடை பெயர தோள்கள் அசைய; வரை மலையை எடுத்து; எடுத்த குடையாகப் பிடித்த; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் வரி எனது அழகிய; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.2

1669 அரிவிரவுமுகிற்கணத்தால் அகிற்புகையால்வரையோடும் *
தெரிவரியமணிமாடத் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
வரியரவினணைத்துயின்று மழைமதத்தசிறுதறுகண் *
கரிவெருவமருப்பொசித்தாற்கு இழந்தேனென்கனவளையே.
1669 அரி விரவு முகில் கணத்தால் * அகில் புகையால் வரையோடும் *
தெரிவு அரிய மணி மாடத் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
வரி அரவின் அணைத் துயின்று * மழை மதத்த சிறு தறு கண் *
கரி வெருவ மருப்பு ஒசித்தாற்கு * இழந்தேன்-என் கன வளையே-2
1669
ariviravu mugilkaNaththāl * agilpugaiyāl varaiyOdum *
therivariya maNimādath * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
variyaraviNn aNaiththuyiNnRu * mazhaimadhaththa chiRuthaRukaN, *
kariveruva maruppochiththāRku * izhanNdhENn eNn kaNnavaLaiyE. 8.3.2

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1669. She says, “ My bangles grow loose and fall from my arms because I love him who rests on the ocean on the snake bed of Adisesha, and who terrified the elephant Kuvalayābeedam that had small heroic eyes and shed rut like rain and broke its tusks. He stays in Thirukannapuram filled with beautiful palaces where the smoke of fragrant akil wood rises up and touches the top of the hills where clouds float in the sky. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அரி விரவு முகில் கறுத்த மேக; கணத்தால் கூட்டங்களாலும்; அகில் புகையால் அகில் புகைகளாலும்; வரையோடும் மலைகளுக்கும்; மணி மணிமயமான; மாட தெரிவு மாளிகைகளுக்கும் வித்யாசம்; அரிய பார்க்க முடியாத; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; வரி அரவின் வரியுடைய ஆதிசேஷன்; அணைத் துயின்ற மீது துயின்ற; மழை மதத்த சிறு மழைபோல் பெருகும்; தறுகண் மதஜலத்தையுடைய; கரி சீறிய கோபப் பார்வையுடைய; வெருவ குவலயாபீட யானை அஞ்சும்படி; மருப்பு அதன் தந்தத்தை; ஒசித்தாற்கு முறித்த பெருமானுக்கு; என் கன எனது அழகிய கனமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.3

1670 துங்கமாமணிமாட நெடுமுகட்டின்சூலிகை * போம்
திங்கள்மாமுகில்துணிக்கும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
பைங்கண்மால்விடையடர்த்துப் பனிமதிகோள்விடுத்துகந்த *
செங்கண்மாலம்மானுக்கு இழந்தேனென்செறிவளையே.
1670 துங்க மா மணி மாட * நெடு முகட்டின் சூலிகை போம் *
திங்கள் மா முகில் துணிக்கும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
பைங் கண் மால் விடை அடர்த்துப் * பனி மதி கோள் விடுத்து உகந்த *
செங் கண் மால் அம்மானுக்கு * இழந்தேன்-என் செறி வளையே-3
1670
thuNGgamā maNimāda * nNedumugattiNn chooligai,pOm *
thiNGgaLmā mugilthuNikkum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum *
paiNGgaNmāl vidaiyadarththup * paNnimadhikOL viduththuganNdha *
cheNGgaNmāl ammāNnukku * izhanNdhENn eNn cheRivaLaiyE. 8.3.3

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1670. She says, “My tight bangles grow loose and fall from my arms because I love the lovely-eyed lord who fought and killed the seven strong-eyed bulls to marry Nappinnai and who was happy to remove the curse of the cool moon. He stays in Thirukannapuram where the moon rises and moves through the thick clouds above the decorations on the tall tops of the beautiful palaces studded with shining jewels. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துங்க மா விலை மதிக்க முடியாத; மணி ரத்னமயமான; மாட நெடு மாடங்களின்; முகட்டின் உச்சியில்; சூலிகை சூலமானது; போம் திங்கள் ஸஞ்சரிக்கும் சந்திரனையும்; மா முகில் பெரிய மேகங்களையும்; துணிக்கும் துளைக்கும்படியான; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; பைங்கண் பசுமையான கண்களையுடைய; மால் பெரிய வடிவை உடைய; விடை அடர்த்து எருதுகளை அடக்கியவனும்; பனி மதி குளிர்ந்த சந்திரனின்; கோள் விடுத்து ரோகத்தை போக்கி; உகந்த உகந்தவனுமான; செங் கண் மால் தாமரை போன்ற கண்களையுடைய; அம்மானுக்கு பெருமானுக்கு; என் செறி எனது அழகிய கழற்றமுடியாத; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.4

1671 கணமருவுமயிலகவு கடிபொழில்சூழ்நெடுமறுகில் *
திணமருவுகனமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
மணமருவுதோளாய்ச்சி ஆர்க்கப்போய் * உரலோடும்
புணர்மருதம்இறநடந்தாற்குஇழந்தேன்என்பொன்வளையே.
1671 கணம் மருவும் மயில் அகவு * கடி பொழில் சூழ் நெடு மறுகின் *
திணம் மருவு கன மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
மணம் மருவு தோள் ஆய்ச்சி * ஆர்க்க போய் உரலோடும் *
புணர் மருதம் இற நடந்தாற்கு * இழந்தேன்-என் பொன் வளையே-4
1671
kaNamaruvu mayilagavu * kadipozhilchoozh nNedumaRugil, *
thiNamaruvu kaNnamadhiLchoozh * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
maNamaruvu thOLāychchi * ārkkappOy, uralOdum *
puNarmarudham iRanNadanNdhāRku * izhanNdhENn eNn poNnvaLaiyE. 8.3.4

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1671. She says, “My golden bangles grow loose and fall from my arms because I love the lord who was tied to a grinding stone by the lovely-armed cowherdess Yashodā when she became angry with him. He pulled that stone, going through and destroying the marudam trees whose form the Asurans had assumed. He stays in Thirukannapuram with long streets surrounded by strong walls and fragrant groves where groups of beautiful peacocks dance. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கணம் மருவும் கூட்டம் கூட்டமாக; மயில் அகவு மயில்கள் ஆட; கடி மணம் மிக்க; பொழில் சூழ் சோலைகளால் சூழ்ந்த; நெடு மறுகின் பெரிய வீதிகளையுடைய; திணம்மருவு திடமான அடர்ந்த; கன மதிள் சூழ் கனமான மதிள்களால் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; மணம் மருவு மணம் மிக்க; தோள் ஆய்ச்சி தோள்களையுடைய ஆய்ச்சி; ஆர்க்க கட்டி வைக்க; உரலோடும் போய் உரலோடு போய்; புணர் மருதம் இரட்டை மருதமரங்கள்; இற இற்று விழும்படி; நடந்தாற்கு நடந்த பெருமானுக்கு; என் பொன் எனது அழகிய பொன்; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.5

1672 வாயெடுத்தமந்திரத்தால் அந்தணர்தம்செய்தொழில்கள் *
தீயெடுத்துமறைவளர்க்கும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
தாயெடுத்தசிறுகோலுக்கு உளைந்தோடி * தயிருண்ட
வாய்துடைத்தமைந்தனுக்கு இழந்தேன்என்வரிவளையே.
1672 வாய் எடுத்த மந்திரத்தால் * அந்தணர் தம் செய் தொழில்கள் *
தீ எடுத்து மறை வளர்க்கும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
தாய் எடுத்த சிறு கோலுக்கு * உளைந்து ஓடி தயிர் உண்ட *
வாய் துடைத்த மைந்தனுக்கு * இழந்தேன்-என் வரி வளையே-5
1672
vāyeduththa manNdhiraththāl * anNdhaNar_tham cheythozhilgaL *
thIyeduththu maRaivaLarkkum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum *
thāyeduththa chiRukOlukku * uLainNdhOdith thayiruNda, *
vāythudaiththa mainNdhaNnukku * izhanNdhENn eNn varivaLaiyE. 8.3.5

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1672. She says, “ My curved bangles grow loose and fall from my arms, for the lord who, as a little boy Kannan, ran around wiping his mouth when his mother Yashodā chased him with a small stick because he has stolen yogurt and eaten it. He stays in Thirukkannapuram where Vediyars make fires, perform sacrifices and recite the mantras of the Vedās. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அந்தணர் வேதவித்பன்னர்கள்; வாய் எடுத்த பாராயணம் பண்ணும்; மந்திரத்தால் மந்திரங்களோடு; தம் செய் தாங்கள் செய்யும்; தொழில்கள் அநுஷ்டானங்களையும்; தீ அக்நி காரியங்களையும்; எடுத்து குறையறச் செய்து; மறை வளர்க்கும் வேதங்களை வளர்க்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; தாய் எடுத்த தாய் யசோதை கையிலெடுத்த; சிறு கோலுக்கு சிறு கோலுக்கு; உளைந்து ஓடித் அஞ்சி ஓடி; தயிர் உண்ட தயிர் உண்ட; வாய் துடைத்த வாயைத் துடைத்துக்கொள்ளும்; மைந்தனுக்கு பெருமானுக்கு; என் பொன் எனது அழகிய பொன்; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.6

1673 மடலெடுத்தநெடுந்தாழை மருங்கெல்லாம்வளர்பவளம் *
திடலெடுத்துச்சுடரிமைக்கும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
அடலடர்த்தன்றிரணியனை முரணழிய, அணியுகிரால் *
உடலெடுத்தபெருமானுக்கு இழந்தேன்என்னொளிவளையே.
1673 மடல் எடுத்த நெடுந் தாழை * மருங்கு எல்லாம் வளர் பவளம் *
திடல் எடுத்து சுடர் இமைக்கும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
அடல் அடர்த்து அன்று இரணியனை * முரண் அழிய அணி உகிரால் *
உடல் எடுத்த பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் ஒளி வளையே-6
1673
madaleduththa nNedunNdhāzhai * maruNGgellām vaLar_pavaLam, *
thidaleduththuch chudarimaikkum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
adaladarththu aNnRu iraNiyaNnai * muraNazhiya aNiyugirāl, *
udaleduththa perumāNnukku * izhanNdhENn eNn oLivaLaiyE. 8.3.6

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1673. She says, “My shining bangles grow loose and fall from my arms, because I love the dear lord who fought with Hiranyan, split open his chest with his strong nails and destroyed his strength. He stays in Thirukkannapuram where tall fragrant petaled thāzai flowers grow on the dunes and the corals left by the river shine like blinking eyes. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மடல் எடுத்த மடல்களையுடைய; நெடுந் தாழை தாழம்பூ செடிகளின்; மருங்கு எல்லாம் பக்கங்களில் எல்லாம்; வளர் பவளம் வளரும் பவளங்கள்; திடல் எடுத்து மேடுகளிலே படர்ந்து; சுடர் இமைக்கும் ஒளியுடன் பிரகாசிக்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும் பெருமான்; அடல் அன்று அன்று போரில்; இரணியனை இரணியனை; அடர்த்து நெருக்கி; முரண் அழிய மிடுக்கு அழியும் படியாக அடக்கி; அணிஉகிரால் அழகிய நகங்களால்; உடல் எடுத்த அவன் உடலைப் பிளந்த; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் ஒளி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.7

1674 வண்டமரும்மலர்ப்புன்னை வரிநீழல்அணிமுத்தம் *
தெண்திரைகள்வரத்திரட்டும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
எண்திசையும்எழுசுடரும் இருநிலனும்பெருவிசும்பும் *
உண்டுமிழ்ந்தபெருமானுக்கு இழந்தேன்என்னொளிவளையே.
1674 வண்டு அமரும் மலர்ப் புன்னை * வரி நீழல் அணி முத்தம் *
தெண் திரைகள் வரத் திரட்டும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
எண் திசையும் எழு சுடரும் * இரு நிலனும் பெரு விசும்பும் *
உண்டு உமிழ்ந்த பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் ஒளி வளையே-7
1674
vaNdamarum malarppuNnNnai * varinNIzhal aNimuththam, *
theN_dhiraigaL varaththirattum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
eN_dhichaiyum ezhuchudarum * irunNilaNnum peruvichumbum, *
uNdumizhnNdha perumāNnukku * izhanNdhENn eNn oLivaLaiyE. 8.3.7

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1674. She says, “My shining bangles grow loose and fall from my arms because I love the dear lord who swallowed all the eight directions, the sun and moon, the large earth and the wonderful sky and spat them all out. He stays in Thirukkannapuram where clear waves bring beautiful pearls and pile them up in the shadow of Punnai trees blooming with blossoms where bees swarm. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அமரும் வண்டு அமரும்; மலர் மலர்களையுடைய; புன்னை புன்னை மரத்தின்; வரி நீழல் இருண்ட நிழலில்; அணி முத்தம் அழகிய முத்துக்களை; தெண் திரைகள் தெளிந்த அலைகள்; வரத் திரட்டும் கொண்டு வந்து சேர்க்கும்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; எண் திசையும் எட்டு திசைகளையும்; எழு சுடரும் ஒளிமயமான ஏழு சூரியனையும்; இரு நிலனும் பரந்த பூமியையும்; பெரு விசும்பும் பெரிய ஆகாசத்தையும்; உண்டு பிரளயத்தில் உண்டு; உமிழ்ந்த பின்பு ச்ருஷ்ட்டியில் உமிழ்ந்த; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் ஒளி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.8

1675 கொங்குமலிகருங்குவளைகண்ணாகத் * தெண்கயங்கள்
செங்கமலமுகமலர்த்தும் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
வங்கமலிதடங்கடலுள் வரியரவினணைத்துயின்ற *
செங்கமலநாபனுக்கு இழந்தேன்என்செறிவளையே.
1675 கொங்கு மலி கருங் குவளை * கண் ஆகத் தெண் கயங்கள் *
செங் கமலம் முகம் அலர்த்தும் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
வங்கம் மலி தடங் கடலுள் * வரி அரவின் அணைத் துயின்ற *
செங்கமலநாபனுக்கு * இழந்தேன்-என் செறி வளையே-8
1675
koNGgumali karuNGguvaLai * kaNNāga theNkayaNGgaL *
cheNGgamala mugamalarththum * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
vaNGgamali thadaNGgadaluL * variyaraviNn aNaiththuyiNnRa, *
cheNGgamala nNābaNnukku * izhanNdhENn eNn cheRivaLaiyE. 8.3.8

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1675. She says, “My tight bangles grow loose and fall from my arms because I love the lord who rests on the snake bed Adisesha on the wide ocean rolling with waves and created Nānmuhan on a lotus on his navel. He stays in Thirukkannapuram where beautiful lotuses bloom like lovely faces and dark kuvalai flowers dripping with honey bloom like eyes. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொங்கு மலி மணம் மிக்க; கருங் குவளை கரு நெய்தற்பூக்களை; கண் ஆக கண்களாகவும்; செங்கமலம் செந்தாமரைப் பூக்கள்; முகம் அலர்த்தும் பெண்களின் முகங்களையும் மலர்த்தும்; தெண் கயங்கள் தெளிந்த தடாகங்கள்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; வங்கம் மலி அலைகள் நிறைந்த; தடங் கடலுள் பெரிய கடலில்; வரி அரவின் ஆதிசேஷனாகிய; அணை பாம்புப் படுக்கையில்; துயின்ற துயின்ற; செங்கமலநாபனுக்கு செங்கமலநாபனுக்கு; என் செறி எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.9

1676 வாராளும்இளங்கொங்கை நெடும்பணைத்தோள்மடப்பாவை *
சீராளும்வரைமார்பன் திருக்கண்ணபுரத்துறையும் *
பேராளன்ஆயிரம்பேர் ஆயிரவாயரவணைமேல் *
பேராளர்பெருமானுக்கு இழந்தேன்என்பெய்வளையே.
1676 வார் ஆளும் இளங் கொங்கை * நெடும் பணைத் தோள் மடப் பாவை *
சீர் ஆளும் வரை மார்வன் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும் **
பேராளன் ஆயிரம் பேர் * ஆயிர வாய் அரவு-அணைமேல் *
பேராளர் பெருமானுக்கு * இழந்தேன்-என் பெய் வளையே-9
1676
vārāLum iLaNGgoNGgai * nNedumpaNaiththOL madappāvai, *
chIrāLum varaimārvaNn * thirukkaNNapuraththu uRaiyum, *
pErāLaNn āyirampEr * āyiravāy aRāvanaimEl *
pErāLar perumāNnukku * izhanNdhENn eNn peyvaLaiyE. 8.3.9

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1676. She says, “My bangles grow loose and fall from my arms because I love the generous lord with a thousand names who rests on the thousand-tongued Adisesha. He stays in Thirukannapuram embracing on his mountain-like chest the beautiful Lakshmi with arms like bamboo and young breasts secured with a band. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வார் ஆளும் கச்சோடு கூடின; இளம் கொங்கை மார்பகங்களையுடைய; நெடும்பணை நீண்ட மூங்கில் போன்ற; தோள் தோள்களையுடைய; மட பவ்யமான பதுமை போன்றவளான; பாவை திருமகள் இருக்கும்; சீர் ஆளும் சீர்மையான செல்வத்தை உடைய; வரை மலைபோன்ற; மார்வன் மார்பையுடையவன்; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; பேராளன் பெருமையுடையவன்; ஆயிரம் பேர் ஆயிரம் நாமங்களையுடையவன்; ஆயிரவாய் ஆயிரம் முகங்களுடைய; அரவணை ஆதிசேஷன்; மேல் மேல் சயனித்திருக்கும்; பேர் ஆளர் பெருமையுடைய; பெருமானுக்கு பெருமானுக்கு; என் பெய் எனது அழகிய ஒளிமயமான; வளையே வளையல்களை; இழந்தேன் இழந்தேன்

PT 8.3.10

1677 தேமருவுபொழில்புடைசூழ் திருக்கண்ணபுரத்துறையும்
வாமனனை * மறிகடல்சூழ் வயலாலிவளநாடன் *
காமருசீர்க்கலிகன்றி கண்டுரைத்ததமிழ்மாலை *
நாமருவிஇவைபாட வினையாயநண்ணாவே. (2)
1677 ## தே மருவு பொழில் புடை சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து உறையும்
வாமனனை * மறி கடல் சூழ் * வயல் ஆலி வள நாடன் **
காமரு சீர்க் கலிகன்றி * கண்டு உரைத்த தமிழ்-மாலை *
நா மருவி இவை பாட * வினை ஆய நண்ணாவே-10
1677. ##
thEmaruvu pozhilpudaichoozh * thirukkaNNapuraththu uRaiyum-
vāmaNnaNnai, * maRikadalchoozh * vayalāli vaLanNādaNn, *
kāmaruchIrk kalikaNnRi * kaNduraiththa thamizhmālai, *
nNāmaruvi ivaipāda * viNnaiyāya nNaNNāvE. (2) 8.3.10

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1677. Thirumangai, the famous king of Thiruvāli with its flourishing fields composed ten beautiful Tamil pāsurams on Vāmanān the god of Thirukannapuram surrounded by the ocean with rolling waves and groves where honey drips from flowers. If devotees learn and recite these pāsurams their bad karmā will have no results.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தே மருவு தேன் நிறைந்த; பொழில் புடை சூழ் சோலைகளால் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறையும் இருக்கும்; வாமனனை வாமநப் பெருமானைக் குறித்து; மறி கடல் சூழ் அலைகளால் சூழ்ந்த கடலால்; வயல் வயல் வளங்களையுடைய; ஆலி வள நாடன் ஆலி நாடன் என்னும்; காமரு விரும்பத்தக்க; சீர் குணங்களையுடையவருமான; கலிகன்றி திருமங்கையாழ்வார்; கண்டு உரைத்த ஆராய்ந்து அருளிச்செய்த; தமிழ் மாலை இவை இத்தமிழ்ப் பாசுரங்களை; நா மருவி பாட நாவினால் மனமுருகி பாட; வினையாய நண்ணாவே பாபங்கள் அணுகாதே

PT 8.4.1

1678 விண்ணவர்தங்கள்பெருமான் திருமார்வன் *
மண்ணவரெல்லாம்வணங்கும் மலிபுகழ்சேர் *
கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் கதிர்முடிமேல் *
வண்ணநறுந்துழாய் வந்தூதாய்கோல்தும்பீ! (2)
1678 ## விண்ணவர்-தங்கள் பெருமான் * திருமார்வன் *
மண்ணவர் எல்லாம் வணங்கும் * மலி புகழ் சேர் **
கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் * கதிர் முடிமேல் *
வண்ண நறுந் துழாய் * வந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-1
1678. ##
viNNavar thaNGgaL perumāNn * thirumārvaNn, *
maNNavar ellām vaNaNGgum * malipugazhchEr, *
kaNNapuraththu em perumāNn * kathirmudimEl, *
vaNNa nNaRunNdhuzhāy * vanNdhu oodhāy kOlthumbI! (2) 8.4.1

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

l678. She says, “ O kol bee, come and blow on the pollen of the beautiful fragrant thulasi garland in the hair of the god of the gods in the sky who embraces beautiful Lakshmi on his chest. He stays in famous Thirukkannapuram where the whole world come and worships him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்ற வண்டே!; விண்ணவர் தங்கள் தேவர்களுக்கு; பெருமான் தலைவனும்; திருமார்வன் திருமகளை மார்பில் கொண்டவனும்; மண்ணவர் எல்லாம் உலகத்தவர்கள் எல்லாரும்; வணங்கும் வணங்குபவனும்; மலி புகழ் சேர் நிறைந்த கீர்த்தியை உடையவனுமான; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; கதிர் முடிமேல் ஒளிபொருந்திய திருமுடியின் மீதுள்ள; வண்ண நறுந் அழகிய மணமுள்ள; துழாய் வந்து துளசியை கொண்டு வந்து; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.2

1679 வேதமுதல்வன் விளங்குபுரிநூலன் *
பாதம்பரவிப் பலரும்பணிந்தேத்தி *
காதன்மைசெய்யும் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாதுநறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1679 வேத முதல்வன் * விளங்கு புரி நூலன் *
பாதம் பரவிப் * பலரும் பணிந்து ஏத்தி **
காதன்மை செய்யும் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தாது நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-2
1679
vEdha mudhalvaNn * viLaNGgu purinNoolaNn, *
pādham paravip * palarum paNinNdhEththi, *
kādhaNnmai cheyyum * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thādhu nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.2

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1679. She says, “O kol bee, come and blow on the fragrant thulasi garland of the ancient god who created the Vedās, and is adorned with a shining thread on his chest. He stays in Thirukkannapuram as his devotees praise his feet, worship and love him. has not come to see me. What can I do? The hot sun that burned me has gone to sleep and I am pitiful. My long eyes do not close and this dark night is longer than an eon. When will it pass? I do not know. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேத முதல்வன் வேத முதல்வனாய்; விளங்கு புரி நூலன் பூணூல் தரித்தவனாய்; பலரும் பாதம் பரவி எல்லாரும் உன் திருவடிகளை; பணிந்து ஏத்தி வணங்கித் துதித்து; காதன்மை பக்தி; செய்யும் பண்ணுவதற்கு உரியனான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தாது நறும் தாதுக்களையுடைய மணம் மிக்க; துழாய் துளசியில்; தாழ்ந்து படிந்துள்ள நறுமணத்தை கொண்டு வந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.3

1680 விண்டமலரெல்லாம் ஊதிநீஎன்பெறுதி? *
அண்டமுதல்வன் அமரர்களெல்லாரும் *
கண்டுவணங்கும் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
வண்டுநறுந்துழாய் வந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1680 விண்ட மலர் எல்லாம் * ஊதி நீ என் பெறுதி? *
அண்ட முதல்வன் * அமரர்கள் எல்லாரும் **
கண்டு வணங்கும் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
வண்டு நறுந் துழாய் * வந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-3
1680
viNda malarellām * oodhi nNI eNnpeRudhi,? *
aNda mudhalvaNn * amarar_kaL ellārum, *
kaNdu vaNaNGgum * kaNNapuraththu emberumāNn *
vaNdu nNaRunNdhuzhāy * vanNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.3

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1680. She says, “ O kol bee, come and blow on the fragrant thulasi garland swarming with bees of the lord who is the first one on the earth. He stays in Thirukkannapuram, and all the gods in the sky come there and worship him. What is the use of your blowing on flowers that have already opened?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ட மலர் மலர்ந்த மலர்களிலெல்லாம்; ஊதி நீ ஊதி ஒலிசெய்து நீ; என் பெறுதி? என்ன பேறு பெறுகின்றாய்?; அண்ட முதல்வன் அண்டத்துக்கு முதல்வனாய்; அமரர்கள் எல்லாரும் தேவர்கள் எல்லாரும்; கண்டு கண்ணாரக் கண்டு; வணங்கும் வணங்கும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; வண்டு வண்டுகள் படிந்த; நறும் பரிமளம் மிக்க; துழாய் திருத்துழாயை; வந்து கொண்டு வந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.4

1681 நீர்மலிகின்றது ஓர்மீனாய்ஓராமையுமாய் *
சீர்மலிகின்றது ஓர்சிங்கவுருவாகி *
கார்மலிவண்ணன் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தார்மலிதண்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1681 நீர் மலிகின்றது ஓர் * மீன் ஆய் ஓர் ஆமையும் ஆய் *
சீர் மலிகின்றது ஓர் * சிங்க உரு ஆகி **
கார் மலி வண்ணன் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தார் மலி தண் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-4
1681
nNIr maligiNnRathu Or * mINnāy Or āmaiyumāy, *
chIr malikiNnRathu Or * chiNGga uruvāgi, *
kārmali vaNNaNn * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thārmali thaNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.4

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1681. She says, “Oh kol bee, the dark cloud-colored lord who took the form of a fish, a turtle and a famed man-lion stays in Thirukkannapuram. Oh bee, come, taste the pollen of his cool, fragrant thulasi garland. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீர் மலிகின்றது கடலில் தோன்றிய; ஓர் மீன் ஆய் மத்ஸ்யாவதாரமாய்; ஓர் ஆமையும் ஆய் ஒப்பற்ற கூர்மாவதாரமுமாய்; சீர் மலிகின்றது சீர்மை மிகுந்த; ஓர் சிங்க உரு ஆகி நரசிம்ம அவதாரமுமாய்; கார் மலி மேகம் போன்ற; வண்ணன் வண்ணமுடையவனுமான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமான்; தார் மலி மாலையிலிருக்கும்; தண் துழாய் குளிர்ந்த துளசியில்; தாழ்ந்து தாமதித்திருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.5

1682 ஏரார்மலரெல்லாம் ஊதிநீஎன்பெறுதி? *
பாராருலகம் பரவ, பெருங்கடலுள் *
காராமையான கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாரார்நறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1682 ஏர் ஆர் மலர் எல்லாம் * ஊதி நீ என் பெறுதி? *
பார் ஆர் உலகம் * பரவ பெருங் கடலுள் **
கார் ஆமை ஆன * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தார் ஆர் நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-5
1682
Erār malarellām * oodhi nNI eNnpeRuthi,? *
pārār ulagam * paravap peruNGgadaluL, *
kārāmai āNna * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thārār nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.5

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1682. She says, “O kol bee, what do you gain by blowing on all these beautiful flowers? Come, blow on the pollen of the cool, fragrant thulasi garland of the lord of Thirukkannapuram praised by the whole world who took the form of a dark turtle in the large ocean. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏர் ஆர் அழகு நிரம்பிய; மலர் எல்லாம் புஷ்பங்களிலெல்லாம்; ஊதி நீ ஒலி செய்து நீ; என் பெறுதி? என்ன பேறு பெறுவாய்?; பார் ஆர் இப்பூமியில் இருக்கும்; உலகம் உயிரினங்களெல்லாம்; பரவ பெருங் கடலுள் வணங்குமாறு பெரிய கடலில்; கார் ஆமை ஆன பெரிய ஆமையாக அவதரித்த; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தார் ஆர் மாலையில் இருக்கும்; நறுந் துழாய் மணம் மிக்க துளசியில்; தாழ்ந்து தாமதித்திருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.6

1683 மார்வில்திருவன் வலனேந்துசக்கரத்தன் *
பாரைப்பிளந்த பரமன்பரஞ்சோதி *
காரில்திகழ் காயாவண்ணன்கதிர்முடிமேல் *
தாரில்நறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1683 மார்வில் திருவன் * வலன் ஏந்து சக்கரத்தன் *
பாரைப் பிளந்த * பரமன் பரஞ்சோதி **
காரில் திகழ் * காயா வண்ணன் கதிர் முடிமேல் *
தாரில் நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-6
1683
mārvil thiruvaNn * valaNnEnNdhu chakkaraththaNn, *
pāraip piLanNdha * paramaNn paranchOdhi, *
kāril thigazh * kāyā vaNNaNn kathirmudimEl, *
thāril nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.6

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1683. She says, “O kol bee, the lord at kannapuram with a discus in his right hand, the highest light who embraces Lakshmi on his chest split open the earth when he took the form of a boar. He has a dark cloud-like body that shines like a kāya flower. O kol bee, come and blow on the pollen of the fragrant thulasi garland that decorates his shining crown. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மார்வில் மார்பிலே; திருவன் திருமகளையுடையவனும்; வலன் ஏந்து வலக்கையில்; சக்கரத்தன் சக்கரத்தை உடையவனும்; பாரை பிளந்த பூமியை பிளந்த மேன்மை உடைய; பரமன் பரஞ்சோதியும்; பரஞ்சோதி நிகரற்ற சோதிஸ்வரூபனும்; காரில் திகழ் கருத்த பிரகாசமான; காயா வண்ணன் காயாம்பூ போன்றவனும்; கதிர் முடி மேல் ஒளியுடைய திருமுடிமீதுள்ள; தாரில் மாலையில்; நறுந் துழாய் மணம் மிக்க துளசியில்; தாழ்ந்து தங்கியிருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.7

1684 வாமனன்கற்கி மதுசூதன்மாதவன் *
தார்மன்னுதாசரதியாய தடமார்வன் *
காமன்தன்தாதை கண்ணபுரத்தெம்பெருமான் *
தாமநறுந்துழாய் தாழ்ந்தூதாய்கோல்தும்பீ!
1684 வாமனன் கற்கி * மதுசூதன் மாதவன் *
தார் மன்னு * தாசரதி ஆய தடமார்வன் **
காமன்-தன் தாதை * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் *
தாம நறுந் துழாய் * தாழ்ந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-7
1684
vāmaNnaNn kaRki * madhuchoodhaNn mādhavaNn *
thārmaNnNnu * thācharathiyāya thadamārvaNn, *
kāmaNn_thaNn thādhai * kaNNapuraththu emberumāNn, *
thāma nNaRunNdhuzhāy * thāzhnNdhoodhāy kOlthumbI! 8.4.7

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1684. She says, “O kol bee, our dear lord, the father of Kāma, Madhusudanan, Madhavan who was born as the son of Dasaratha adorned with garlands on his wide chest, who went to king Mahabali's sacrifice as a dwarf and who will take the form of Kalki stays in Thirukkannapuram. O bee, blow on the pollen of the fragrant thulasi garland that adorns the lord’s chest. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வாமனன் கல்கி வாமநனாய் கல்கியாய்; மதுசூதன் மாதவன் மதுசூதனனாய் மாதவனாய்; தார் மன்னு மாலை அணிந்த; தடமார்வன் விசாலமான மார்பையுடையவனும்; தாசரதி ஆய தசரத குமாரனான ராமனும்; காமன் தன் மன்மதனுக்கு; தாதை தந்தையுமான; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; தாம மாலையிலுள்ள; நறுந் துழாய் மணம் மிக்க துளசியில்; தாழ்ந்து தங்கியிருந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.8

1685 நீலமலர்கள் நெடுநீர்வயல்மருங்கில் *
சாலமலரெல்லாம் ஊதாதே * வாளரக்கர்
காலன் கண்ணபுரத்தெம்பெருமான்கதிர்முடிமேல் *
கோலநறுந்துழாய் கொண்டூதாய்கோல்தும்பீ!
1685 நீல மலர்கள் * நெடு நீர் வயல் மருங்கில் *
சால மலர் எல்லாம் * ஊதாதே ** வாள் அரக்கர்
காலன் * கண்ணபுரத்து எம் பெருமான் கதிர் முடிமேல் *
கோல நறுந் துழாய் * கொண்டு ஊதாய்-கோல் தும்பீ-8
1685
nNIla malargaL * nNedunNIr vayal maruNGgil, *
chāla malarellām * oodhādhE, * vāLarakkar-
kālaNn * kaNNapuraththu emberumāNn kadhirmudimEl, *
kOla nNaRunNdhuzhāy * koNdoodhāy kOlthumbI! 8.4.8

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1685. She says, “ O kol bee, do not blow on the neelam flowers and other beautiful blossoms that bloom on the banks of the long fields filled with abundant water. Blow on the pollen of the lovely fragrant thulasi garland on the shining crown of the dear lord of Thirukkannapuram who is Yama to the Rakshasās. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெடு நீர் அதிகமான ஜலத்தையுடைய; வயல் வயல்களிலுண்டான; நீல மலர்கள் நீல மலர்களிலும்; மருங்கில் சால அருகிலிருக்கும் மற்ற; மலர் எல்லாம் எல்லா மலர்களிலும்; ஊதாதே ஒலிசெய்வதை தவிர்த்து; வாள் வாட்படையையுடைய; அரக்கர் காலன் அரக்கர்களின் காலன்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்து; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; கதிர் முடி மேல் ஒளி பொருந்திய திருமுடி மீதுள்ள; கோல நறுந் அழகிய மணம் மிக்க; துழாய் கொண்டு துளசியைக்கொண்டு; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.9

1686 நந்தன்மதலை நிலமங்கைநல்துணைவன் *
அந்தமுதல்வன் அமரர்கள்தம்பெருமான் *
கந்தம்கமழ் காயாவண்ணன்கதிர்முடிமேல் *
கொந்துநறுந்துழாய் கொண்டூதாய்கோல்தும்பீ!
1686 நந்தன் மதலை * நில மங்கை நல் துணைவன் *
அந்தம் முதல்வன் * அமரர்கள்-தம் பெருமான் **
கந்தம் கமழ் * காயா வண்ணன் கதிர் முடிமேல் *
கொந்து நறுந் துழாய் * கொண்டு ஊதாய்-கோல் தும்பீ-9
1686
nNanNdhaNn madhalai * nNilamaNGgai nNalthuNaivaNn, *
anNdha mudhalvaNn * amarargaL thamberumāNn, *
kanNdham kamazh * kāyā vaNNaNn kathirmudimEl, *
konNdhu nNaRunNdhuzhāy * koNdoodhāy kOlthumbI! 8.4.9

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1686. She says, “O kol bee, the ancient god of the gods in the sky (kannapuram) who has the dark color of a fragrant kāyā flower, the beloved husband of the earth goddess, was raised as the son of Nandan. Blow on the pollen of the flowers of the fragrant thulasi garland that adorns his shining hair. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நந்தன் மதலை நந்தகோப குமாரனும்; நில மங்கை பூமாதேவியின்; நல் துணைவன் இனிய துணைவனும்; அந்தம் முதல்வன் உலகத்துக்கு முதல்வனும்; அமரர்கள் தம் நித்யஸூரிகளின்; பெருமான் தலைவனும்; கந்தம் கமழ் மணம் கமழும்; காயா காயாம்பூப்போன்ற; வண்ணன் வண்ணமுடையவனின்; கதிர் ஒளிபொருந்திய; முடி மேல் திருமுடியின் மீதுள்ள; கொந்து கொத்துக் கொத்தான; துழாய் கொண்டு துளசியின்; நறும் மணத்தைக் கொண்டு வந்து; கோல் தும்பீ! கொம்புகளில் திரிகின்றவண்டே!; ஊதாய் நீ ஊதுவாய்

PT 8.4.10

1687 வண்டமருஞ்சோலை வயலாலிநன்னாடன் *
கண்டசீர்வென்றிக் கலியனொலிமாலை *
கொண்டல்நிறவண்ணன் கண்ணபுரத்தானை *
தொண்டரோம்பாட நினைந்தூதாய்கோல்தும்பீ! (2)
1687 ## வண்டு அமரும் சோலை * வயல் ஆலி நல் நாடன் *
கண்ட சீர் வென்றிக் * கலியன் ஒலி மாலை **
கொண்டல் நிற வண்ணன் * கண்ணபுரத்தானை *
தொண்டரோம் பாட * நினைந்து ஊதாய்-கோல் தும்பீ-10
1687. ##
vaNdu amarum chOlai * vayalāli nal_nādan, *
kaNdachIr veNnRik * kaliyaNn olimālai, *
koNdal nNiRavaNNaNn * kaNNa puraththāNnai, *
thoNdarOm pāda * nNiNnainNdhoodhāy kOlthumbI! (2) 8.4.10

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1687. Kaliyan, the king of rich Vayalāli surrounded with groves swarming with bees, who conquered many lands, composed ten Tamil pāsurams on the cloud-colored god of Thirukkannapuram. O kol bee, blow on the flowers as we his devotees and think of the god and sing the pāsurams of Kaliyan.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு அமரும் வண்டுகள் இருக்கும்; சோலை சோலைகளையுடையவும்; வயல் வயல்களையுடையதுமான; ஆலி நல் நாடன் ஆலி நாட்டின் தலைவருமான; கண்ட சீர் பெரும் செல்வமுடைய; வென்றி எதிரிகளை வெற்றி பெரும்; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; ஒலி மாலை ஒலி மாலையான இப்பாசுரங்களை; கொண்டல் நிற மேகம் போன்ற; வண்ணன் நிறமுடையவனை; கண்ணபுரத்தானை திருக்கண்ணபுரத்து எம்பெருமானை; தொண்டரோம் தொண்டர்களான நாங்கள்; பாட நினந்து பாட வேண்டும் என்று நினந்து நீ; ஊதாய் கோல் தும்பீ! ஊதவேண்டும்

PT 8.5.1

1688 தந்தைகாலில்விலங்கற வந்துதோன்றியதோன்றல்பின் * தமியேன்தன்
சிந்தைபோயிற்றுத் திருவருளவனிடைப்பெறுமளவிருந்தேனை *
அந்திகாவலன்அமுதுறுபசுங்கதிரவைசுட, அதனோடும் *
மந்தமாருதம்வனமுலைதடவந்துவலிசெய்வதொழியாதே. (2)
1688 ## தந்தை காலில் விலங்கு அற * வந்து தோன்றிய
தோன்றல் பின் * தமியேன்-தன்
சிந்தை போயிற்றுத் * திருவருள் அவனிடைப்
பெறும் அளவு இருந்தேனை **
அந்திகாவலன் அமுது உறு பசுங் கதிர் *
அவை சுட அதனோடும் *
மந்தமாருதம் வன முலை தடவந்து *
வலிசெய்வது ஒழியாதே-1
1688. ##
thanNdhai kālil vilaNGgaRa * vanNdhu thONnRiya thONnRalpiNn, * thamiyENn thaNn-
chinNdhai pOyiRRuth * thiruvaruL avaNnidaip peRumaLavu irunNdhENnai, *
anNdhi kāvalaNn amudhuRu pachuNGgadhir * avaichuda adhaNnOdum, *
manNdha mārutham vaNnamulai thadavanNdhu * valicheyvathu ozhiyādhE! (2) 8.5.1

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1688. She says, “My heart went to the lord of kannapuram who removed the chains from the ankles of his father Nandagopan. I am waiting to receive his divine grace. The moon, the king of the night, sends his cool rays as sweet as nectar and burns me and the soft breeze comes and blows over my beautiful breasts. They never cease giving me pain. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தந்தை தந்தை வஸுதேவர்; காலில் காலில் பூட்டியிருந்த; விலங்கு அற விலங்கு இற்று விழும்படி; வந்து தோன்றிய வந்து அவதரித்த; தோன்றல் பின் கண்ணனை நாடி; தமியேன் பிரிந்த; என் சிந்தை போயிற்று என் மனம் போய்விட்டது; அவனிடை அப்பெருமானிடத்தில்; திரு அருள் அருள்; பெறும் அளவு பெறுவதற்கு ஸமயம்; இருந்தேனை பார்த்திருக்கின்ற என்னை; அந்திகாவலன் சந்திரனுடைய; அமுது உறு அமுதத்தால் மிகுந்த; பசுங்கதிர் பசுங்கிரணங்கள்; அவை சுட என்னை தஹிக்க; அதனோடும் அதோடு; மந்த மாருதம் தென்றல் காற்று என்; வன முலை தடவந்து மார்பகங்களில் வந்து வீசி; ஒழியாதே! இடைவிடாமல் வந்து; வலி செய்வது என்னை துன்புறுத்துகிறது

PT 8.5.2

1689 மாரிமாக்கடல்வளைவணற்கிளையவன் வரைபுரைதிருமார்பில் *
தாரினாசையில்போயினநெஞ்சமும் தாழ்ந்தது ஓர் துணைகாணேன் *
ஊரும்துஞ்சிற்றுஉலகமும் துயின்றது ஒளியவன்விசும்பியங்கும் *
தேரும்போயிற்றுத்திசைகளும்மறைந்தன செய்வதொன்றறியேனே.
1689 மாரி மாக் கடல் வளைவணற்கு இளையவன் *
வரை புரை திருமார்வில் *
தாரின் ஆசையில் போயின நெஞ்சமும் *
தாழ்ந்தது ஓர் துணை காணேன் **
ஊரும் துஞ்சிற்று உலகமும் துயின்றது *
ஒளியவன் விசும்பு இயங்கும் *
தேரும் போயிற்று திசைகளும் மறைந்தன *
செய்வது ஒன்று அறியேனே-2
1689
māri mākkadal vaLaivaNaRku iLaiyavaNn * varaipurai thirumārbil, *
thāriNn āchaiyil pOyiNna nNenchamum * thāzhnNdhadhu_Or thuNaikāNENn, *
oorum thunchiRRu ulagamum thuyiNnRadhu * oLiyavaNn vichumbiyaNGgum, *
thErum pOyiRRuth thichaigaLum maRainNdhaNna * cheyvadhu oNnRu aRiyENnE! 8.5.2

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1689. She says, “ My heart, longing for the garland on his divine chest, has gone to him (who is in kannapuram) who is the younger brother of white-colored BalaRāma but has the color of a cloud and the dark ocean. There is no one here to help me now. The village sleeps and the world too. The chariot of the shining sun has disappeared from the sky and there is no light to be seen anywhere in the night. I don’t know what to do. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாரி மேகம்போன்றவனும்; மாக் கடல் நீலக்கடல் போன்றவனும்; வளை வணற்கு சங்குபோன்ற வெளுத்த பலராமனுக்கு; இளையவன் பின் பிறந்த கண்ணனின்; வரை புரை மலைபோன்ற; திருமார்பில் மார்பிலுள்ள; தாரின் ஆசையில் மாலையைப் பெறும் ஆசையால்; போயின நெஞ்சமும் போன என் மனமும்; தாழ்ந்தது மீண்டுவரத் தாமதித்தது; ஓர் துணை உதவிக்கும்; காணேன் ஒருவரையுங்காணேன்; ஊரும் துஞ்சிற்று ஊரும் உறங்கியது; உலகமும் துயின்றது உலகமும் உறங்கியது; ஒளி அவன் விசும்பு ஆகாசத்தில் சூரியனும் அவன்; இயங்கும் தேரும் இயக்கும் தேரும்; போயிற்று மறைந்தது; திசைகளும் மறைந்தன திசைகளும் மறைந்தன; செய்வது ஒன்று என்ன செய்வதென்றே; அறியேனே! தெரியவில்லை

PT 8.5.3

1690 ஆயன்மாயமேயன்றி, மற்றென்கையில் வளைகளும்இறைநில்லா *
பேயின்னாருயிருண்டிடும்பிள்ளை நம்பெண்ணுயிர்க்குஇரங்குமோ? *
தூயமாமதிக்கதிர்சுடத்துணையில்லை இணைமுலைவேகின்றதால் *
ஆயன்வேயினுக்கழிகின்றதுஉள்ளமும் அஞ்சேலென்பாரிலையே.
1690 ஆயன் மாயமே அன்றி மற்று என் கையில் *
வளைகளும் இறை நில்லா *
பேயின் ஆர் உயிர் உண்டிடும் பிள்ளை * நம்
பெண் உயிர்க்கு இரங்குமோ? **
தூய மா மதிக் கதிர் சுட துணை இல்லை *
இணை முலை வேகின்றதால் *
ஆயன் வேயினுக்கு அழிகின்றது உள்ளமும் *
அஞ்சேல் என்பார் இலையே-3
1690
āyaNn māyamE aNnRi maRReNnkaiyil * vaLaigaLum iRainNillā, *
pEyiNn āruyir uNdidum piLLai * nNam peNNuyirkku iraNGgumO, *
thooya māmadhik kadhirchudaththuNaiyillai * iNaimulai vEgiNnRadhāl, *
āyaNn vEyiNnukku azhikiNnRathu uLLamum * anchEl eNnpār ilaiyE! 8.5.3

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1690. (kannapuram) She says, “The bangles on my arms have grown loose and fallen. Is this because of the magic of that cowherd who drank the milk of the female devil when he was a child? How could he have compassion on us? The rays of the pure beautiful moon burn me, and I have no one to help. My breasts pain and my heart suffers listening to the music of the flute of the cowherd. There is no one to comfort me and say, ‘Do not be afraid. ’”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆயன் கண்ணனின்; மாயமே வஞ்சனையே அன்றி; அன்றிமற்று வேறில்லை; என் கையில் என் கையிலிருக்கும்; வளைகளும் வளையல்களும்; இறை நில்லா ஒரு நொடியும் நிற்பதில்லை; பேயின் ஆருயிர் பூதனையின் பிராணனை; உண்டிடும் உண்டிடும்; பிள்ளை நம் பிள்ளையான நம் கண்ணன்; பெண் உயிர்க்கு பெண்ணான என் உயிர்க்கு; இரங்குமோ? இரங்குவானோ?; தூய மா மதி தூய சந்திரனின்; கதிர் சுட கிரணங்கள் தஹிக்கின்றன; துணை இல்லை துணையும் இல்லை; இணை முலை என் இள மார்பகங்கள்; வேகின்றதால் வேகின்றதே ஐயோ என் செய்வேன்; ஆயன் வேயினுக்கு கண்ணனின் குழலிசைக்கு; அழிகின்றது உள்ளமும் ஏங்குகின்றது உள்ளம்; அஞ்சேல் பயப்படாதே என்று; என்பார் இலையே! சொல்பவர்களும் இல்லையே

PT 8.5.4

1691 கயங்கொள்புண்தலைக்களிறுந்துவெந்திறல் கழல்மன்னர்பெரும்போரில் *
மயங்கவெண்சங்கம்வாய்வைத்தமைந்தனும் வந்திலன், மறிகடல்நீர் *
தயங்குவெண்திரைத்திவலைநுண்பனியென்னும் தழல்முகந்துஇளமுலைமேல் *
இயங்குமாருதம்விலங்கில்என்னாவியை எனக்கெனப்பெறலாமே.
1691 கயம் கொள் புண் தலைக் களிறு உந்து வெம்திறல் *
கழல் மன்னர் பெரும் போரில் *
மயங்க வெண் சங்கம் வாய் வைத்த மைந்தனும் *
வந்திலன் மறி கடல் நீர் **
தயங்கு வெண் திரைத் திவலை நுண் பனி எனும் *
தழல் முகந்து இள முலைமேல் *
இயங்கும் மாருதம் விலங்கில் என் ஆவியை *
எனக்கு எனப் பெறலாமே-4
1691
kayam_goL puNthalaik kaLiRunNdhu venNdhiRal * kazhalmaNnNnar perumpOril, *
mayaNGga veNchaNGgam vāyvaiththa mainNdhaNnum * vanNdhilaNn, maRikadalnNIr *
thayaNGgu veNthiraith thivalainNuN paNniyeNnNnum * thazhal muganNthu iLamulaimEl, *
iyaNGgu mārutham vilaNGgileNn āviyai * eNnakkeNnap peRalāmE! 8.5.4

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1691. (kannapuram) She says, “The young god who blew his white conch on the terrible battlefield where mighty ankleted enemy kings grew confused as they rode on wounded elephants in the Bhārathā war has not come to see me and the breeze that carries fire-like dew touches my young breasts. My life will be mine only if this breeze stops blowing. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கயங் கொள் ரண ஜலம் மிகுந்த; புண் தலை புண்பட்ட தலையையுடைய; களிறு உந்த யானைகள் மீதேறி; வெம் திறல் வலிமையுடைய; கழல் மன்னர் வீரக்கழலையுடைய மன்னர்கள்; பெரும் போரில் பெரும் பாரதப் போரில்; மயங்க வெண் சங்கம் மயங்கும்படி வெண் சங்கை; வாய் வைத்த வாயில் வைத்து ஊதிய; மைந்தனும் மிடுக்குடைய கண்ணனும்; வந்திலன் என்னிடம் வந்து சேரவில்லை; மறி கடல் நீர் அலை கடலின் நீரில்; தயங்கு அசைந்து வரும்; வெண் திரை வெண்மையான அலைகளின்; திவலை நுண் திவலைகளாகிற நுண்ணிய; பனி என்னும் பனியானது; தழல் முகந்து நெருப்பை முகந்து வந்து; இள முலை மேல் என் மார்பகங்களின்; இயங்கும் மாருதம் மீது வீச இக்காற்று; விலங்கில் என் வீசாமலிருந்தால் தான்; ஆவியை எனக்கு என் பிராணன்; எனப் பெறலாமே! எனக்கு உரித்ததாக ஆகும்

PT 8.5.5

1692 ஏழுமாமரம்துளைபடச்சிலைவளைத்து இலங்கையைமலங்குவித்த
ஆழியான் * நமக்கருளியஅருளொடும் பகலெல்லைகழிகின்றதால் *
தோழி! நாம்இதற்கென்செய்தும்? துணையில்லை, சுடர்படுமுதுநீரில் *
ஆழஆழ்கின்றஆவியை அடுவதோர்அந்திவந்தடைகின்றதே.
1692 ஏழு மா மரம் துளைபடச் சிலை வளைத்து *
இலங்கையை மலங்குவித்த
ஆழியான் * நமக்கு அருளிய அருளொடும் *
பகல் எல்லை கழிகின்றதால் **
தோழி நாம் இதற்கு என் செய்தும்? துணை இல்லை *
சுடர் படு முதுநீரில் *
ஆழ ஆழ்கின்ற ஆவியை அடுவது ஓர் *
அந்தி வந்து அடைகின்றதே-5
1692
Ezhu māmaram thuLaipadach chilaivaLaiththu * ilaNGgaiyai malaNGguviththa-
āzhiyāNn, * nNamakku aruLiya aruLodum * pagalellai kazhikiNnRadhāl, *
thOzhi! nNām_idhaRku eNncheydhum? thuNaiyillai * chudar_padu mudhunNIril, *
āzha āzhkiNnRa āviyai aduvathOr * anNdhi vanNdhu adaikiNnRadhE! 8.5.5

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1692. (kannapuram) She says, “The lord who shot his arrows, making holes in seven trees, carried a discus in his hand, fought with the Rākshasas and destroyed Lankā promised me that he would come but he has not come. The day is gone. O friend, what can we do? We have no one to help. The sun sets over the deep ocean in the evening and my life plunges into the pain of love and kills me. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏழு மா மரம் ஏழு மராமரங்கள்; துளை பட துளைபடும்படி; சிலை வளைத்து வில்லை வளைத்து; இலங்கையை இலங்கையை; மலங்குவித்த கலங்கப் பண்ணினவனும்; ஆழியான் கணையாழி மோதிரத்தையுடைய; நமக்கு இராமன் நமக்கு; அருளிய அருளொடும் அருளிய அருளோடு; பகல் எல்லை பகல்போதும்; கழிகின்றதால் முடிந்தது கஷ்டம்; தோழி! நாம் தோழி! நாம்; இதற்கு என்செய்தும்? இதற்கு என்ன செய்வது?; துணை நமக்கு உதவி செய்பவர்; இல்லை யாருமில்லை; சுடர் படு ஸூரியன்; முது நீரில் தான் தோன்றின கடலில்; ஆழ ஆழ்கின்ற ஆழ மறைந்துபோக; ஆவியை என் ஆவியை; அடுவது ஓர் முடிக்கவா இந்த; அந்தி வந்து மாலைப்பொழுது; அடைகின்றதே வந்து சேர்ந்திருக்கிறது

PT 8.5.6

1693 முரியும்வெண்திரைமுதுகயம்தீப்பட முழங்கழலெரியம்பின் *
வரிகொள்வெஞ்சிலைவளைவித்தமைந்தனும் வந்திலன்என்செய்கேன்? *
எரியும்வெங்கதிர்துயின்றது பாவியேன்இணைநெடுங்கண்துயிலா *
கரியநாழிகைஊழியில்பெரியன கழியுமாறுஅறியேனே.
1693 முரியும் வெண் திரை முது கயம் தீப்பட *
முழங்கு அழல் எரி அம்பின் *
வரி கொள் வெம் சிலை வளைவித்த மைந்தனும் *
வந்திலன் என் செய்கேன்? **
எரியும் வெம் கதிர் துயின்றது * பாவியேன்
இணை நெடுங் கண் துயிலா *
கரிய நாழிகை ஊழியின் பெரியன *
கழியும் ஆறு அறியேனே-6
1693
muriyum veNthirai mudhukayam thIppada * muzhaNGgazal eriyambiNn, *
varikoL venchilai vaLaiviththa mainNdhaNnum * vanNdhilaNn eNncheykENn, *
eriyum veNGgadhir thuyiNnRadhu * pāviyENn iNainNeduNG kaNthuyilā, *
kariya nNāzhigai oozhiyil periyaNna * kaziyumāRu aRiyENnE! 8.5.6

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1693. (kannapuram) She says, “The young lord who bent his bow and shot his fiery arrows, destroying Lankā surrounded by the ocean with its rolling waves, has not come to see me. What can I do? The hot sun that burned me has gone to sleep and I am pitiful. My long eyes do not close and this dark night is longer than an eon. When will it pass? I do not know. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முரியும் கிளர்ந்து; வெண் திரை வெளுத்த அலைகளையுடைய; முது கயம் தீப்பட கடல் எரியும்படி; முழங்கு அழல் ஒலியோடு நெருப்பு; எரி அம்பின் எரியும் அம்புடைய; வரி கொள் வெஞ்சிலை அழகிய வில்லை; வளைவித்த வளைத்த; மைந்தனும் மிடுக்கை உடைய ராமனும்; வந்திலன வரவில்லை; என் செய்கேன்? என்ன செய்வேன்?; எரியும் வெங் கதிர் எரியும் சூரியனும்; துயின்றது மறைந்தான்; பாவியேன் பாவியேன்; இணை நெடுங் கண் என் இரண்டு கண்களும்; துயிலா உறங்க வில்லை; கரிய நாழிகை கருத்த நாழிகை; ஊழியில் பெரியன ஊழியில் பெரிய இரவானது; கழியும் ஆறு எப்படி கழியப் போகிறதோ; அறியேனே! அறியேன்

PT 8.5.7

1694 கலங்கமாக்கடல்கடைந்தடைத்து இலங்கையர்கோனது வரையாகம்
மலங்க * வெஞ்சமத்துஅடுசரம்துரந்த எம்மடிகளும்வாரானால் *
இலங்குவெங்கதிரிளமதியதனொடும் விடைமணியடும் * ஆயன்
விலங்கல்வேயினதோசையுமாய் இனிவிளைவதொன்றறியேனே.
1694 கலங்க மாக் கடல் கடைந்து அடைத்து * இலங்கையர்
கோனது வரை ஆகம்
மலங்க * வெம் சமத்து அடு சரம் துரந்த * எம்
அடிகளும் வாரானால் **
இலங்கு வெம் கதிர் இள மதி-அதனொடும் *
விடை மணி அடும் * ஆயன்
விலங்கல் வேயினது ஓசையும் ஆய் * இனி
விளைவது ஒன்று அறியேனே-7
1694
kalaNGga mākkadal kadainNdhadaiththu * ilaNGgaiyar kONnadhu varaiyāgam,-
malaNGga * venchamaththu aducharam thuranNdha * em adigaLum vārāNnāl, *
ilaNGgu veNGgadhir iLamadhi adhaNnodum * vidaimaNi yadum, * āyaNn-
vilaNGgal vEyiNnathu Ochaiyumāy * iNni viLaivathu oNnRaRiyENnE! 8.5.7

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1694. (kannapuram) She says, “Our dear lord who built a bridge, crossed the ocean, fought with Rāvana the king of Lankā in a terrible war and terrified the Rākshasas has not come to see me. The hot shining sun, the crescent moon and the sound of the cowbells all bring me sorrow, and even the music of the cowherd’s flute gives me pain. The night is longer than an eon. I don’t know when it will pass. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கலங்க மாக் கடல் பெரிய கடல் கலங்கும்படி; கடைந்து பாற்கடலைக் கடைந்தவனும்; அடைத்து கடலில் அணைகட்டி; இலங்கையர் கோனது இலங்கை அரசன் ராவணனின்; வரை ஆகம் மலங்க மலைபோன்ற மார்பு துடிக்க; வெஞ்சமத்து போரில்; அடு சரம் பிளக்கும்படியான அம்புகளை; துரந்த பிரயோகித்த; எம் அடிகளும் எம் பெருமானும்; வாரானால் வரவில்லையே என் செய்வேன்; இலங்கு கடூரமான; வெங் கதிர் கிரணங்களையுடைய; இள மதி அதனொடும் இளம் சந்திரனும்; விடை எருதின் கழுத்தில் கட்டிய; மணி அடும் மணி ஓசையும் என்னை துன்பப்படுத்துகிறது; ஆயன் விலங்கல் கண்ணனின்; வேயினது மூங்கிற்குழலின்; ஓசையும் ஆய் ஓசையும் என்னைக் கஷ்டப்படுத்துகிறது; இனி விளைவது மேலும் என்ன வரப்போகிறதோ; ஒன்று அறியேனே! ஒன்றையும் அறியேனே

PT 8.5.8

1695 முழுதிவ்வையகம்முறைகெடமறைதலும் முனிவனும்முனிவெய்தி *
மழுவினால்மன்னராருயிர்வவ்விய மைந்தனும்வாரானால் *
ஒழுகுநுண்பனிக்கொடுங்கியபேடையை அடங்கஅஞ்சிறைகோலி *
தழுவுநள்ளிருள்தனிமையின்கடியது ஓர்கொடுவினையறியேனே.
1695 முழுது இவ் வையகம் முறை கெட மறைதலும் *
முனிவனும் முனிவு எய்தி *
மழுவினால் மன்னர் ஆர் உயிர் வவ்விய *
மைந்தனும் வாரானால் **
ஒழுகு நுண் பனிக்கு ஒடுங்கிய பேடையை *
அடங்க அம் சிறை கோலி *
தழுவும் நள் இருள் தனிமையின் கடியது ஓர் *
கொடு வினை அறியேனே-8
1695
muzhuthu ivvaiyagam muRaikeda maRaidhalum * muNnivaNnum muNniveydhi, *
mazhuviNnāl maNnNnar āruyir vavviya * mainNdhaNnum vārāNnāl, *
ozhugu nNuNpaNnik koduNGgiya pEdaiyai * adaNGga aNYchiRaikOli, *
thazhuvu nNaLLiruL thaNnimaiyin kadiyathOr * koduviNnai aRiyENnE! 8.5.8

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1695. (kannapuram) She says, “Kannan the brother of the sage BalaRāman who became angry at the unjust enemy kings and killed them with his mazhu weapon has not come to see me. The male bird with beautiful wings embraces his mate shivering in the terrible dew dripping everywhere. Is there anything more cruel than the loneliness I have on this dark night? I don’t know what bad karmā I must have done to suffer like this. The young god I love so much has not come. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இவ் வையகம் இந்த உலகம்; முழுது முழுவதிலும்; முறை கெட மரியாதை குறைந்து; மறைதலும் போனதால்; முனிவனும் ஜமதக்நி முனிவன்; முனிவு எய்தி சீற்றம் கொண்டு; மழுவினால் கோடாலியால்; மன்னர் க்ஷத்ரிய மன்னர்களின்; ஆர் உயிர் அருமையான உயிரை; வவ்விய போக்கினவரான; மைந்தனும் பரசுராமனும்; வாரானால் வரவில்லையே அந்தோ!; ஒழுகு நுண் பனிக்கு பெருகும் சிறு பனிக்காக; ஒடுங்கிய ஒடுங்கிக் கொண்டிருக்கும்; பேடையை பெண் பறவையை; அம் சிறை கோலி தன் அழகிய சிறகுகளை விரித்து; அடங்க அடங்கும்படியாக; தழுவும் அணைத்துக் கொள்கிறது ஆண் பறவை; நள் இருள் இந்த நடு இருளில்; தனிமையின் தனிமையை; கடியது ஓர் காட்டிலும் வேறு ஒரு; கொடு வினை கொடிய வினை; அறியேனே! அறியேனே

PT 8.5.9

1696 கனஞ்செய்மாமதிள்கணபுரத்தவனொடும் கனவினில்அவன்தந்த *
மனஞ்செயின்பம்வந்துஉள்புகவெள்கி என்வளைநெகஇருந்தேனை *
சினஞ்செய்மால்விடைச்சிறுமணியோசை என்சிந்தையைச்சிந்துவிக்கும் *
அனந்தலன்றிலின்னரிகுரல் பாவியேனாவியைஅடுகின்றதே.
1696 கனம் செய் மா மதிள் கணபுரத்தவனொடும் *
கனவினில் அவன் தந்த *
மனம் செய் இன்பம் வந்து உள் புக வெள்கி * என்
வளை நெக இருந்தேனை **
சினம் செய் மால் விடைச் சிறு மணி ஓசை * என்
சிந்தையைச் சிந்துவிக்கும் *
அனந்தல் அன்றிலின் அரி குரல் * பாவியேன்
ஆவியை அடுகின்றதே-9
1696
kaNnanchey māmadhiL kaNapuraththu avaNnodum * kaNnaviNnil avaNnthanNdha, *
maNnanchey iNnbamvanNthu uLpuga eLgi * eNn vaLainNega irunNdhENnai, *
chiNnanchey mālvidaich ciRumaNi Ochai * eNn chinNdhaiyaich chinNdhuvikkum, *
aNnanNdhal aNnRiliNn arikural * pāviyEn āviyai adugiNnRathE! 8.5.9

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1696. She says, “I had a dream that the god of Thirukkannapuram surrounded with strong walls came to me and made my heart joyful. When I think of it my bangles grow loose. Now it is night! The sound of the small bells of the bulls pains my heart and the sorrowful sound of the andril bird keeps me awake and kills me. I must have done much bad karmā. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கனம் செய் கனமாக கட்டப்பட்ட; மா மதிள் பெரிய மதிள்களையுடைய; கணபுரத்த திருகண்ணபுரத்து; அவனொடும் எம்பெருமான்; கனவினில் அவன் தந்த கனவில் அவன் தந்த; மனம் செய் இன்பம் மாநஸிகமான இன்பமானது; வந்து உள் புக நினைவுக்குவர; வெள்கி அதை நினைத்து; என் வளை நெக என் கைவளை கழலும்படி; இருந்தேனை இருந்த என்னை; சினம் செய் மால் கோவங்கொண்ட பெரிய; விடை வடிவுடைய எருதின்; சிறு மணி கழுத்திலிருந்த; ஓசை மணியின் ஓசை; என் சிந்தையை எனது நெஞ்சை; சிந்துவிக்கும் சிதிலமடையச்செய்கிறது; அனந்தல் தூக்கத்தில்; அன்றிலின் அன்றிற்பறவையினுடைய; அரி குரல் பாவியேன் தழு தழுத்த பேச்சானது; ஆவியை பாவியான என் உயிரை; அடுகின்றதே! வாட்டுகின்றது

PT 8.5.10

1697 வார்கொள்மென்முலைமடந்தையர் தடங்கடல்வண்ணனைத்தாள்நயந்து *
ஆர்வத்தால்அவர்புலம்பியபுலம்பலை அறிந்துமுன்உரைசெய்த *
கார்கொள்பைம்பொழில்மங்கையர்காவலன் கலிகன்றியொலிவல்லார் *
ஏர்கொள்வைகுந்தமாநகர்புக்கு இமையவரோடும்கூடுவரே. (2)
1697 ## வார் கொள் மென் முலை மடந்தையர் *
தடங்கடல் வண்ணனைத் தாள் நயந்து, *
ஆர்வத்தால் அவர் புலம்பிய
புலம்பலை * அறிந்து முன் உரை செய்த, **
கார் கொள் பைம் பொழில் மங்கையர்
காவலன் * கலிகன்றி யொலி வல்லார், *
ஏர்கொள் வைகுந்த மாநகர்
புக்கு * இமையரோடும் கூடுவரே - 10
1697. ##
vār_koL meNnmulai madanNdhaiyar * thadaNGgadal vaNNaNnaith thāLnNayanNdhu, *
ārvaththāl avar pulambiya pulambalai * aRinNdhumuNn uraicheydha, *
kār_koL paimpozhil maNGgaiyar kāvalaNn * kalikaNnRi olivallār, *
Er_koL vaikunNdha mānNagar pukku * imaiyavarodum kooduvarE! (2) 8.5.10

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1697. Kaliyan the chief of Thirumangai surrounded by beautiful cloud-covered groves composed pāsurams describing the love pain of a young woman whose soft breasts are tied with a band, how she prattled in her love for the ocean-colored lord. If devotees learn and sing these pāsurams on kannapuram, they will reach beautiful Vaikuntam and stay with the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வார் கொள் கச்சு அணிந்த; மென் முலை மார்பகங்களையுடைய; மடந்தையர் அப்பெண்கள்; தடங் கடல் பெரிய கடலின் நிறத்தை ஒத்த; வண்ணனை கண்ணனின்; தாள் நயந்து திருவடிகளை ஆசைப்பட்டு; ஆர்வத்தால் ஆர்வத்தால்; அவர் புலம்பிய காதலில் அவர் முன்பு புலம்பின; புலம்பலை புலம்பலை; கார் கொள் மேக ஸஞ்சாரத்தையும்; பைம் பொழில் பரந்தசோலைகளையுடைத்தான; மங்கையர் திருமங்கை நாட்டிலுள்ளார்க்கு; காவலன் தலைவரான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; அறிந்து முன் அறிந்து முன்பு; ஒலி ஒலியுடைய பாசுரங்களை; உரை செய்த அருளிச் செய்தவைகளை; வல்லார் ஓதி உணர வல்லவர்கள்; ஏர் கொள் வைகுந்த அழகிய வைகுந்த; மா நகர் புக்கு மா நகரில் புகுந்து; இமையவரொடும் தேவர்களோடு; கூடுவரே! கூடுவர்கள்

PT 8.6.1

1698 தொண்டீர்! உய்யும்வகைகண்டேன் துளங்காஅரக்கர்துளங்க * முன்
திண்தோள்நிமிரச்சிலைவளையச் சிறிதேமுனிந்ததிருமார்பன் *
வண்டார்கூந்தல்மலர்மங்கை வடிக்கண்மடந்தைமாநோக்கம்
கண்டாள் * கண்டுகொண்டுகந்த கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே. (2)
1698 ## தொண்டீர் உய்யும் வகை கண்டேன் * துளங்கா அரக்கர் துளங்க * முன்
திண் தோள் நிமிரச் சிலை வளையச் * சிறிதே முனிந்த திருமார்வன் **
வண்டு ஆர் கூந்தல் மலர்-மங்கை * வடிக் கண் மடந்தை மா நோக்கம்
கண்டான் * கண்டுகொண்டு உகந்த * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே.-1
1698. ##
thoNdIr! uyyum vagaikaNdENn * thuLaNGgā arakkar thuLaNGga, * muNn-
thiNthOL nNimirach chilaivaLaiyach * chiRidhE muNninNdha thirumārbaNn, *
vaNdār koonNdhal malarmaNGgai * vadikkaN madanNdhai mānNOkkam-
kaNdān, * kaNdu koNduganNdha * kaNNapuram nām thozhudhumE. (2) 8.6.1

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1698. O devotees, I have found a way to be saved. Our divine strong-shouldered lord became angry, bent his bow and made the Rākshasas who never tremble in war shiver. He is happy when he sees the doe-like glance of Lakshmi with hair that swarms with bees. He stays in Thirukkannapuram— let us go to there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டீர்! தொண்டர்களே!; உய்யும் உஜ்ஜீவிக்கும்; வகை கண்டேன் வழியை அறிந்து கொண்டேன்; முன் துளங்கா ஒருநாளும் கஷ்டப்பட்டறியாத; அரக்கர் அரக்கர்கள்; துளங்க அஞ்சும்படியாகவும்; திண் தோள் திடமான தோள்கள்; நிமிர நிமிரும்படியாகவும்; சிலை வளைய வில்லை வளையும்படியாகவும்; சிறிதே முனிந்த சிலரையே அழித்தவனாய்; திருமார்மன் திருமகளை மார்பிலுடையவனாய்; வண்டார் வண்டுகள் படிந்த; கூந்தல் கூந்தலையுடைய; மலர் மங்கை மலர் மங்கையும்; மடந்தை பூமாதேவியும் இவர்களின்; வடி கூரிய; கண் கண்களின் பார்வையை; மா நோக்கம் அனுபவிப்பவனான; கண்டான் பெருமான்; மா உலக ரக்ஷணத்திற்காக; கண்டு ஏகாந்தமான இடம் என்று கண்டு; கொண்டு கொண்டு; உகந்த உகந்த எம்பெருமானிருக்கும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.2

1699 பொருந்தாஅரக்கர்வெஞ்சமத்துப் பொன்றஅன்றுபுள்ளூர்ந்து *
பெருந்தோள்மாலிதலைபுரளப் பேர்ந்தஅரக்கர்தென்னிலங்கை *
இருந்தார்தம்மையுடன்கொண்ட அங்குஎழிலார்பிலத்துப்புக்கொளிப்ப *
கருந்தாள்சிலைகைக்கொண்டானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1699 பொருந்தா அரக்கர் வெம் சமத்துப் * பொன்ற அன்று புள் ஊர்ந்து *
பெருந் தோள் மாலி தலை புரளப் * பேர்ந்த அரக்கர் தென் இலங்கை **
இருந்தார்-தம்மை உடன்கொண்டு * அங்கு எழில் ஆர் பிலத்துப் புக்கு ஒளிப்ப *
கருந் தாள் சிலை கைக்கொண்டான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே 2
1699
porunNdhā arakkar venchamaththup * poNnRa aNnRu puLLoornNdhu *
perunNdhOL māli thalaipuraLap * pErnNdha arakkar theNnNnilaNGgai *
irunNdhār thammaiyudaNn koNdu * aNGku ezhilār pilaththuppuk koLippa *
karunNdhāL chilaigaik koNdāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.2

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 9-29

Simple Translation

1699. Our lord who carried a strong bow in his hand and shot arrows and killed all the Rākshasas in southern Lankā and who rode on Garudā to fight with strong-armed Māli, making his head roll on the ground, stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொருந்தா முன்பு சத்ருக்களான; அரக்கர் அரக்கர்கள்; வெம் சமத்து கொடிய போரில்; பொன்ற அன்று முடியும்படியாக அன்று; புள் ஊர்ந்து கருடன் மேல் ஊர்ந்து; பெருந் தோள் வலிய தோள்களையுடைய; மாலி மாலியின்; தலை புரள தலை பூமியில் புரளும்படியாகவும்; பேர்ந்த அரக்கர் அவனைத் தவிர மற்ற அரக்கர்கள்; தென் இலங்கை தென் இலங்கையிலிருந்த; இருந்தார் தம்மை மற்றுமுள்ள அரக்கர்களையும்; உடன் இலங்கையிலிருந்து; கொண்டு கூட்டிக்கொண்டு; அங்கு அங்கிருந்து; எழிலார் பிலத்துப்புக்கு அழகிய பாதாளத்தில்; ஒளிப்ப புகுந்து ஒளிய; கருந்தாள் சிலை வயிரம் பாய்ந்த தனுசை; கைக் கொண்டான் கையிலுடைய பெருமானின்; ஊர் கண்ணபுரம் ஊரான திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.3

1700 வல்லியிடையாள்பொருட்டாக மதிள்நீரிலங்கையார்கோவை *
அல்லல்செய்துவெஞ்சமத்துள் ஆற்றல்மிகுந்தஆற்றலான் *
வல்லாளரக்கர்குலப்பாவைவாட முனிதன்வேள்வியை *
கல்விச்சிலையால்காத்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1700 வல்லி இடையாள் பொருட்டாக * மதிள் நீர் இலங்கையார்-கோவை *
அல்லல் செய்து வெம் சமத்துள் * ஆற்றல் மிகுத்த ஆற்றலான் **
வல் ஆள் அரக்கர் குலப்பாவை வாட * முனி-தன் வேள்வியை *
கல்விச் சிலையால் காத்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-3
1700. ##
valli yidaiyāL poruttāga * madhiL nNIr ilaNGgaiyār _kOvai *
allal cheydhu venchamaththuL * āRRal miguthdha āRRalāNn *
vallāLarakkar kulappāvai vāda * muNni thaNn vELviyai *
kalvich chilaiyāl kāththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. (2) 8.6.3

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1700. Our lord who fought with Thādaga, the daughter of a Rākshasa family and killed her when she disturbed the sacrifices of the sages, and protected their sacrifices, and who went to Lankā surrounded by forts and the ocean, fought a terrible war with the king of Lankā, afflicting him, and brought back his vine-waisted wife Sita stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்லி கொடிபோன்ற; இடையாள் இடையையுடைய; பொருட்டாக ஸீதைக்காக; நீர் கடலை அகழாகவுடைய; மதிள் மதிள்களோடு கூடின; இலங்கையார் இலங்கை அரக்கர்களின்; கோவை தலைவனை; அல்லல் செய்து துன்பப்படுத்தி; வெம் சமத்துள் கொடிய போரில்; ஆற்றல் மிகுந்த வலிமை மிகுந்த; ஆற்றலான் மகா வீரனாய்; வல்லாள் வலிய ஆண்மையையுடைய; அரக்கர் அரக்கர்களின்; குல குலத்தில் தோன்றிய; பாவை வாட தாடகையை அழித்து; முனி தன் விச்வாமித்ர முனியின்; வேள்வியை வேள்வியை; கல்வி தான் கற்ற; சிலையால் வில்லைக் கொண்டு; காத்தான் ஊர் காத்த பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருகண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.4

1701 மல்லைமுந்நீரஅதர்பட வரிவெஞ்சிலைகால்வளைவித்து *
கொல்லைவிலங்குபணிசெய்யக் கொடியோனிலங்கைபுகலுற்று *
தொல்லைமரங்கள்புகப்பெய்து துவலைநிமிர்ந்துவானணவ *
கல்லால்கடலையடைத்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1701 மல்லை முந்நீர் அதர்பட * வரி வெம் சிலை கால் வளைவித்து *
கொல்லை விலங்கு பணிசெய்ய * கொடியோன் இலங்கை புகல் உற்று **
தொல்லை மரங்கள் புகப் பெய்து * துவலை நிமிர்ந்து வான் அணவ *
கல்லால் கடலை அடைத்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-4
1701
mallai munNnNIr athar_pada * variveNY chilaikāl vaLaiviththu *
kollai vilaNGgu paNicheyyak * kodiyOn ilaNGgai pugaluRRu *
thollai maraNGgaL pugappeydhu * thuvalai nNimirnNdhu vāNnaNava *
kallāl kadalai adaiththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.4

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1701. When Rāma went to bring back his wife Sita, and shot his arrows at the ocean making Varuna the god of the sea come to aid him, the monkeys in the Kishkinda forest built a bridge over the ocean with stones and trees and helped him as the spray from the ocean rose to the sky. Thirumāl who as Rāma with the monkey army entered Lankā, the kingdom of the cruel Rākshasa king Rāvana, stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொடியோன் கொடிய இராவணனின்; இலங்கை இலங்கையில்; புகல் உற்று பிரவேசிப்பதற்காக; மல்லை முன் செழிப்பான; நீர் அதர்பட கடல் வழிவிடும்படி; வரி வெம் வரிகளையுடைய கொடிய; சிலை வில்லை; கால் வளைவித்து வளையச்செய்து; கொல்லை விலங்கு வானரங்கள்; பணி செய்ய கைங்கர்யம் செய்ய; தொல்லை மரங்கள் பழைய மரங்களை; புக கடலினுள் புகும்படியாக; பெய்து வெட்டிப் போட்டு; துவலை நிமிர்ந்து திவலைகள் கிளர்ந்த கடலில்; வான் அணவ ஆகாசத்து அளவு; கல்லால் கடலை மலைகளால் கடலில்; அடைத்தான் அணைகட்டிய பெருமானின்; ஊர் கண்ணபுரம் ஊரான திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.5

1702 ஆமையாகிஅரியாகி அன்னமாகி * அந்தணர்தம்

ஓமமாகிஊழியாகி உலகுசூழ்ந்தநெடும்புணரி *

சேமமதிள்சூழிலங்கைக்கோன் சிரமுங்கரமும்துணித்து * முன்

காமற்பயந்தான்கருதுமூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1702 ஆமை ஆகி அரி ஆகி * அன்னம் ஆகி * அந்தணர்-தம்

ஓமம் ஆகி ஊழி ஆகி * உவரி சூழ்ந்த நெடும் புணரி **

சேம மதிள் சூழ் இலங்கைக் கோன் * சிரமும் கரமும் துணித்து * முன்

காமன் பயந்தான் கருதும் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-5
1702
āmaiyāgi ariyāgi * aNnnamāgi, * anNdhaNardham-
Omamāgi oozhiyāgi * ulagu choozhnNdha nNedumpuNari *
chEmamadhiL choozhilaNGgaikkONn * chiramum karamum thuNiththu, * muNn-
kāmaR payanNdhāNn karudhumoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.5

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1702. Our lord, the father of Kāma, is the eon itself. He took the forms of a turtle, a man-lion and a swan to fight with the Asurans and he accepts the sacrifices that Vediyars offer with the recitation of the Vedās. He went to Lankā protected by strong forts and surrounded with high, wave-filled oceans that circle the whole earth and cut off the ten heads and twenty hands of its king Rāvana and he stays happily in Thirukkannapuram—let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆமை ஆகி கூர்மமாய்; அரி ஆகி நரசிம்மமாய்; அன்னம் ஆகி அன்னமாய்; அந்தணர் தம் அந்தணர்களின்; ஓமம் ஆகி யாகமாய்; ஊழி ஆகி காலனாய்; உவரி நெடும் விசாலமான உப்பு; புணரி சூழ்ந்த கடலாலே சூழ்ந்த; சேம மதிள் காவலான மதிள்களாலே; சூழ் சூழ்ந்த; இலங்கைக்கோன் ராவணனின்; சிரமும் கரமும் சிரமும் கரமும்; துணித்து துணித்தவனும்; முன் காமன் முன்பு மன்மதனை; பயந்தான் மகனாகப் பெற்றவனும்; கருதும் ஊர் விரும்பி இருக்கும் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.6

1703 வருந்தாதிருநீமடநெஞ்சே! நம்மேல்வினைகள்வாரா * முன்
திருந்தாஅரக்கர்தென்னிலங்கை செந்தீயுண்ணச்சிவந்து, ஒருநாள் *
பெருந்தோள்வாணற்குஅருள்புரிந்து பின்னைமணாளனாகி * முன்
கருந்தாள்களிறொன்றொசித்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1703 வருந்தாது இரு நீ மட நெஞ்சே * நம் மேல் வினைகள் வாரா * முன்
திருந்தா அரக்கர் தென் இலங்கை * செந் தீ உண்ண சிவந்து ஒருநாள் **
பெருந் தோள் வாணற்கு அருள் புரிந்து * பின்னை மணாளன் ஆகி * முன்
கருந் தாள் களிறு ஒன்று ஒசித்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-6
1703
varunNdhāthu iru nNI madanNenchE * nNammEl viNnaigaL vārā, * muNn-
thirunNdhā arakkar theNnNnilaNGgai * chenNdhI uNNach chivanNdhu orunNāL *
perunNdhOL vāNaRku aruLpurinNdhu * piNnNnai maNāLaNnāgi * muNn-
karunNdhāL kaLiRoNnRu osiththāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.6

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1703. O innocent heart, do not worry— the results of bad karmā will not come to us. Our lord who burned up Lankā in the south, ruled by his enemy Rākshasas, broke the long tusks of the elephant Kuvalayābeedam and gave his grace to Vānāsuran, the beloved of Nappinnai stays in Thirukkannapuram. Let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மட நெஞ்சே! மட நெஞ்சே!; வருந்தாது இரு நீ நீ வருத்தப்படாமல் இரு; நம் மேல் வினைகள் நம் மேல் பாபங்கள்; வாரா வந்து சேராது; முன் திருந்தா முன்பு திருந்தாதிருந்த; அரக்கர் அரக்கர்களின்; தென் இலங்கை ஊரான தென் இலங்கையை; செந் தீ சிவந்த நெருப்பு; உண்ண ஆக்ரமிக்கும்படி; சிவந்து சீறினவனானவனும்; ஒரு நாள் வேறு ஒரு சமயம்; பெருந்தோள் பெரிய தோள்களையுடைய; வாணற்கு பாணாஸுரன் விஷயத்தில்; அருள்புரிந்து அருள்புரிந்தவனும்; பின்னை நப்பின்னையின்; மணாளன் ஆகி நாதனும்; முன் கரும் முன்பு வலிமையுள்ள; தாள் கால்களையுடைய; களிறு ஒன்று ஒரு யானையை; ஒசித்தான் ஊர் கொன்ற பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.7

1704 இலையார்மலர்ப்பூம்பொய்கைவாய் முதலைதன்னால்அடர்ப்புண்டு *
கொலையார்வேழம்நடுக்குற்றுக்குலைய அதனுக்குஅருள்புரிந்தான் *
அலைநீரிலங்கைத்தசக்கிரீவற்கு இளையோற்குஅரசையருளி * முன்
கலைமாச்சிலையால்எய்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1704 இலை ஆர் மலர்ப் பூம் பொய்கைவாய் * முதலை-தன்னால் அடர்ப்புண்டு *
கொலை ஆர் வேழம் நடுக்கு உற்றுக் குலைய * அதனுக்கு அருள்புரிந்தான் **
அலை நீர் இலங்கைத் தசக்கிரீவற்கு * இளையோற்கு அரசை அருளி * முன்
கலை மாச் சிலையால் எய்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-7
1704
ilaiyār malarppoom poygaivāy * mudhalai thaNnNnāl adarppuNdu *
kolaiyār vEzham nNadukkuRRuk kulaiya * adhaNnukku aruLpurinNdhāNn *
alai nNIrilaNGgaith thachakkirIvaRku * iLaiyORku arachai aruLi * muNn-
kalaimāch chilaiyāl eydhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.7

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1704. He killed the murderous crocodile that caught the elephant Gajendra when the elephant went to get flowers from a pond blooming with flowers and tender leaves to worship him, and he gave the kingdom of Lankā to Vibhishanā the younger brother of ten-headed Rāvana, the king of Lankā surrounded with oceans rolling with waves, after shooting his arrow and killing Marisan when he came as a golden deer. He stays in Thirukkannapuram— let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொலை ஆர் வேழம் மதம் மிகுந்த யானை; இலை ஆர் இலைகள் நிறைந்த; மலர்ப் பூம் மலர்களையுடைய அழகிய; பொய்கை வாய் பொய்கையில்; முதலை தன்னால் முதலையினால்; அடர்ப்புண்டு துன்பப்பட்டு; நடுக்கு உற்று நடுங்கி ஓய்ந்து; குலைய நிற்க; அதனுக்கு அருள் அதனுக்கு அருள்; புரிந்தான் புரிந்தவனும்; அலை அலைகளை உடைய; நீர் கடல் சூழ்ந்த இலங்கைக்கு; இலங்கை தலைவனான; தசக்கிரீவற்கு ராவணனின்; இளையோற்கு தம்பியான விபீஷணனுக்கு; அரசை அருளி அரசை அளித்தவனும்; முன் முன்பு; கலை மா மாரீசனாகிற மானை; சிலையால் ஒரு வில்லாலே; எய்தான் ஊர் முடித்தவனின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.8

1705 மாலாய்மனமே! அருந்துயரில் வருந்தாதிருநீ * வலிமிக்க
காலார்மருதும்காய்சினத்தகழுதும் கதமாக்கழுதையும் *
மாலார்விடையும்மதகரியும் மல்லருயிரும்மடிவித்து *
காலால்சகடம்பாய்ந்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1705 மால் ஆய் மனமே அருந் துயரில் * வருந்தாது இரு நீ வலி மிக்க *
கால் ஆர் மருதும் காய் சினத்த கழுதும் * கத மாக் கழுதையும் **
மால் ஆர் விடையும் மத கரியும் * மல்லர் உயிரும் மடிவித்து *
காலால் சகடம் பாய்ந்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-8
1705
mālāy maNnamE! arunNdhuyaril * varunNdhāthu iru nNI, valimikka *
kālār marudhum kāychiNnaththa gazuthum * kadhamāk kazhudhaiyum *
mālār vidaiyum madhakariyum * mallar uyirum madiviththu *
kālāl chagadam pāynNdhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.8

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1705. O mind, you are confused— do not be plunged in deep sorrow and suffer. The lord who destroyed the Marudu trees and killed the angry Asuran, fought with seven strong bulls, killed the elephant Kuvalayābeedam and the wrestlers sent by Kamsan, and broke the cart when Sakatasuran came in that form and killed him stays in Thirukkannapuram— let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மால் ஆய் மனமே! மனமே! நீ மயக்கமடைந்து; அருந் துயரில் துயரப்பட்டு; வருந்தாது இரு நீ வருந்த வேண்டாம்; வலிமிக்க வலிமையையுடைய; கால்ஆர் மருதும் மருதமரங்களையும்; காய் சினத்த மிகுந்த கோபங்கொண்டு வந்த; கழுதும் பூதனையையும்; கத மா சேசியென்னும் குதிரையையும்; கழுதையும் கழுதைவடிவம் கொண்ட தேனுகாசுரனையும்; மால் ஆர் பெரிய வடிவம் கொண்ட; விடையும் எருதுகளையும்; மத கரியும் மதயானையையும்; மல்லர் உயிரும் மல்லர்களின் உயிரையும்; மடிவித்து முடித்தவனும்; காலால் சகடம் காலால் சகடாஸுரனை; பாய்ந்தான் பாய்ந்து முடித்தவனுமான; ஊர் பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.9

1706 குன்றால்மாரிபழுதாக்கிக் கொடியேரிடையாள்பொருட்டாக *
வன்தாள்விடையேழ்அன்றடர்த்த வானோர்பெருமான்மாமாயன் *
சென்றான்தூதுபஞ்சவர்க்காய்த் திரிகாற்சகடம்சினமழித்து *
கன்றால்விளங்காயெறிந்தானூர் கண்ணபுரம்நாம்தொழுதுமே.
1706 குன்றால் மாரி பழுது ஆக்கி * கொடி ஏர் இடையாள் பொருட்டாக *
வன் தாள் விடை ஏழ் அன்று அடர்த்த * வானோர் பெருமான் மா மாயன் **
சென்றான் தூது பஞ்சவர்க்கு ஆய்த் * திரி கால் சகடம் சினம் அழித்து *
கன்றால் விளங்காய் எறிந்தான் ஊர் * கண்ணபுரம் நாம் தொழுதுமே-9
1706
kuNnRāl māri pazhudhākkik * kodiyEr idaiyāL poruttāga *
vaNnthāL vidaiyEzh aNnRadarththa * vāNnOr perumāNn māmāyaNn *
cheNnRāNn thoodhu panchavarkkāy * thirigāR chagadam chiNnamazhiththu *
kaNnRāl viLaNGgā eRinNdhāNnoor * kaNNapuram nām thozhudhumE. 8.6.9

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1706. The Māyan, the lord of the gods in the sky, carried Govardhanā mountain as an umbrella and protected the cows and the cowherds from the storm, killed seven strong-legged bulls to marry the vine-waisted Nappinnai, went as a messenger to the Kauravās for the Pāndavās, kicked and broke the cart when Sakatasuran appeared in that form and killed him, and threw a calf at the vilam tree and killed two Asurans. Let us go to Thirukkannapuram and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்றால் மலையினால்; மாரி பெருமழையை; பழுது ஆக்கி தடுத்தவனாய்; கொடி ஏர் கொடிபோன்ற; இடையாள் இடையை யுடைய; பொருட்டாக நப்பின்னைக்காக; வன் தாள் வலிய கால்களையுடைய; விடை ஏழ் ஏழு எருதுகளை; அன்று அடர்த்த முன்பு அடக்கினவனும்; வானோர் பெருமான் தேவர்களின் தலைவனும்; மா மாயன் மா மாயவனும்; பஞ்சவர்க்கு ஆய் பாண்டவர்களுக்காக; சென்றான் தூது தூது சென்றவனும்; திரி கால் சகடம் ஊர்ந்து செல்லும் சகடத்தின்; சினம் அழித்து கோபத்தை அழித்தவனும்; கன்றால் கன்றாக வந்த அசுரனை; விளங்காய் விளாங்காயாக வந்த; எறிந்தான் அசுரன் மீது எறிந்த; ஊர் பெருமானின் ஊரான; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாம் தொழுதுமே நாம் தொழுவோம்

PT 8.6.10

1707 கருமாமுகில்தோய்நெடுமாடக் கண்ணபுரத்தெம்மடிகளை *
திருமாமகளால்அருள்மாரி செழுநீராலிவளநாடன் *
மருவார்புயற்கைக்கலிகன்றி மங்கைவேந்தனொலிவல்லார் *
இருமாநிலத்துக்கரசாகி இமையோரிறைஞ்சவாழ்வாரே. (2)
1707 ## கரு மா முகில் தோய் நெடு மாடக் * கண்ணபுரத்து எம் அடிகளை *
திரு மா மகளால் அருள்மாரி * செழுநீர் ஆலி வள நாடன் **
மருவு ஆர் புயல் கைக் கலிகன்றி * மங்கை வேந்தன் ஒலி வல்லார் *
இரு மா நிலத்துக்கு அரசு ஆகி * இமையோர் இறைஞ்ச வாழ்வாரே-10
1707. ##
karumā mugilthOy nNedumāda * kaNNapuraththu em adigaLai *
thirumā magaLāl aruLmāri * chezhu nNIrāli vaLanNādaNn *
maruvār puyaRkaik kalikaNnRi * maNGgai vEnNdhaNn olivallār *
irumā nNilaththukku arachāgi * imaiyOr iRaincha vāzhvārE. (2) 8.6.10

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1707. Kaliyan, the generous king of Thirumangai in flourishing Thiruvāli, composed ten pāsurams on the lord of Thirukannapuram surrounded with tall palaces over which dark clouds float. If devotees learn and recite these poems, they will rule this large world as the gods praise them.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரு மா முகில் தோய் கறுத்த மேகங்கள் சூழ்ந்த; நெடு மாட பெரிய மாளிகைகளையுடைய; கண்ணபுரத்து திருக் கண்ணபுரத்து; எம் அடிகளை பெருமானைக் குறித்து; திரு மா மகளால் திருமகள் மூலமாக; அருள்மாரி அருள்மாரி என்ற பெயர் பெற்ற; செழு நீர் நிறைந்த நீருடைய; ஆலி வள நாடன் திருவாலி நாட்டுத்தலவரும்; மருவு ஆர் காளமேகம் போன்ற; புயல் கை ஔதார்யமுடையவரும்; மங்கை திருமங்கைக்கு; வேந்தன் பிரபுவுமான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த பாசுரங்களை; ஒலி வல்லார் ஓத வல்லார்கள்; இரு மாநிலத்துக்கு இரண்டு லோகங்களுக்கும்; அரசுஆகி அரசர்களாகி; இமையோர் நித்தியமுக்தர்கள் திருவடிகளை; இறைஞ்ச வணங்குபவர்களாக; வாழ்வாரே வாழ்வரே

PT 8.7.1

1708 வியமுடைவிடையினம் உடைதரமடமகள் *
குயமிடைதடவரை அகலமதுடையவர் *
நயமுடைநடையனம் இளையவர்நடைபயில் *
கயமிடைகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே. (2)
1708 ## வியம் உடை விடை இனம் * உடைதர மட மகள் *
குயம் மிடை தட வரை * அகலம்-அது உடையவர்- **
நயம் உடை நடை அனம் * இளையவர் நடை பயில் *
கயம் மிடை கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-1
1708. ##
viyamudai vidaiyiNnam * udaithara madamagaL *
kuyamidai thadavarai * agalamathu udaiyavar *
nNayamudai nNadaiyaNnam * iLaiyavar nNadaipayil *
kayamidai kaNapuram * adigaLtham idamE. (2) 8.7.1

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1708. He with a wide mountain-like chest who killed seven bulls to marry beautiful Nappinnai stays in Thirukkannapuram filled with many ponds where swans see beautiful women and imitate their walk.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இளையவர் பெண்களின்; நடை பயில் நடையழகை கற்று பழகி; நயம் உடை ஆனந்தம் உண்டாக்கும்; நடை நடை அழகை உடைய; அனம் அன்னப்பறவைகள்; கயம்இடை பொய்கை நிறைந்த; கணபுரம் கண்ணபுரமானது; வியம் உடை வலிமையுடைய; விடை இனம் எருதுகளின் இனத்தை; உடைதர அழித்து; மட மகள் நப்பின்னையின்; குயம் மிடை மார்பகங்களை அணைத்த; தட வரை மலை போன்ற; அகலம் அது உடையவர் மார்பையுடையவரான; அடிகள் நம் கண்ண பெருமான்; தம்இடமே இருக்குமிடம் அதுவே

PT 8.7.2

1709 இணைமலிமருதினொடு எருதிறஇகல்செய்து *
துணைமலிமுலையவள் மணமிகுகலவியுள் *
மணமலிவிழவினொடு அடியவரளவிய *
கணமலிகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1709 இணை மலி மருதினொடு * எருதிற இகல் செய்து *
துணை மலி முலையவள் * மணம் மிகு கலவியுள்- **
மணம் மலி விழவினொடு * அடியவர் அளவிய *
கணம் மலி கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-2
1709
iNaimali maruthiNnodu * eruthi ira igalcheydhu *
thuNaimali mulaiyavaL * maNamigu kalaviyuL *
maNamali vizhaviNnodu * adiyavar aLaviya *
kaNamali kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.2

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1709. The lord who fought with seven strong bulls and married lovely-breasted Nappinnai in a lavish ceremony and embraced her stays in Thirukkannapuram where there are many festivals and devotees live and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மணம் மிகு மகிழ்ச்சி மிகுந்த; விழவினொடு விழாக்களில்; அடியவர் அளவிய அடியவர்களின் கூட்டம்; கணமலி நிறைந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; இணை மலி இணைந்திருக்கும்; மருது இரட்டை மருதமரங்களை; இற இற்று விழும்படி செய்தவனும்; எருதினொடு எருதுகளோடு; இகல்செய்து போர் புரிந்தவனுமான; துணை அழகிய; மலிமுலையவள் நப்பின்னையின்; மணம் மலி திருமணத்தில் உண்டாகும்; கலவியுள் சேர்க்கையின் அனுபவத்தை அடைந்த; அடிகள் பெருமான்; தம் இடமே இருக்குமிடம் திருக்கண்ணபுரமே

PT 8.7.3

1710 புயலுறுவரைமழை பொழிதர, மணிநிரை *
மயலுற, வரைகுடை எடுவியநெடியவர் *
முயல்துளர்மிளைமுயல்துள வளவிளைவயல் *
கயல்துளுகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1710 புயல் உறு வரை-மழை * பொழிதர மணி நிரை *
மயல் உற வரை குடை * எடுவிய நெடியவர்- **
முயல் துளர் மிளை முயல் துள * வள விளை வயல் *
கயல் துளு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-3
1710
puyaluRu varaimazhai * pozhithara maNinNirai *
mayaluRa varaikudai * eduviya nNediyavar *
muyalthuLar miLaimuyal thuLa * vaLa viLaivayal *
kayalthuLu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.3

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1710. Our faultless Nedumāl who carried Govardhanā mountain as an umbrella and protected the cows and the cowherds from the storm stays in Thirukkannapuram where baby rabbits jump in the flourishing fields as farmers weed and fish frolic in the ponds.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முயல் களை பிடுங்கும்; துளர் உழவர்கள் முகத்தில்; மிளை சிறு தூறுகளிலிருந்தும் புதர்களிலிருந்தும்; முயல் துள முயல்கள் துள்ள; வள விளை வளம் மிக்க செழிப்பான; வயல் வயல்களில்; கயல் துளு கயல் மீன்கள் துள்ள; புயல் உறு மேகங்களில் புயல் காற்றோடு கூடின; வரை மழை பொழிதர கல் மழை பொழிந்த போது; மணி நிரை அழகிய பசுக்கூட்டம்; மயல் உற கலங்கி நிற்க; வரை கோவர்த்தன மலையை; குடை எடுவிய குடையாக பிடித்த; நெடியவர் காக்கும் பெருமான்; தம் இடமே இருக்கும் ஊர்; கணபுரம் அடிகள் திருக்கண்ணபுரமே

PT 8.7.4

1711 ஏதலர்நகைசெய இளையவரளைவெணெய் *
போதுசெய்தமரிய புனிதர், நல்விரைமலர் *
கோதியமதுகரம் குலவியமலர்மகள் *
காதல்செய்கணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1711 ## ஏதலர் நகைசெய * இளையவர் அளை வெணெய் *
போது செய்து அமரிய * புனிதர்-நல் விரை ** மலர்
கோதிய மதுகரம் * குலவிய மலர்-மகள் *
காதல்செய் கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-4
1711. ##
Edhalar nNagaicheya * iLaiyavar aLaiveNey *
pOdhuchey thamariya * puNnidharnNal virai * malar-
kOdhiya madhukaram * kulaviya malarmagaL *
kādhalchey kaNapuram * adigaLtham idamE. (2) 8.7.4

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1711. When Kannan stole the churned butter that was kept by the young cowherd girls they saw him and laughed at him. He, the lord, embraces his beloved Lakshmi, and stays in Thirukkannapuram where abundant fragrant flowers blossom as bees play in their pollen.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல் விரை மலர் மணம் மிக்க மலரிலிருந்து; கோதிய மதுவை உண்ணும்; மதுகரம் வண்டுகளால்; குலவிய சூழ்ந்த; மலர் மகள் தாமரை மலரை தரித்த திருமகள்; காதல் செய் விரும்பும்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்; ஏதலர் வேண்டாதவர்கள் சிசுபாலாதிகள்; நகை செய சிரிக்கும்படியாக; இளையவர் பெண்கள் கடைந்து வைத்த; அளை வெணெய் ஆய்ச்சியர் வெண்ணெயை; போது செய்து உண்டு; அமரிய மகிழ்ந்த; புனிதர் அடிகள் புனிதரான பெருமான்; தம் இடமே இருக்கும் இடம்

PT 8.7.5

1712 தொண்டரும்அமரரும் முனிவரும்தொழுதெழ *
அண்டமொடுஅகலிடம் அளந்தவர்அமர்செய்து *
விண்டவர்பட மதிளிலங்கைமுன்எரியெழ *
கண்டவர்கணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1712 தொண்டரும் அமரரும் * முனிவரும் தொழுது எழ *
அண்டமொடு அகல்-இடம் * அளந்தவர் அமர்செய்து **
விண்டவர் பட * மதிள் இலங்கை முன் எரி எழ *
கண்டவர் கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-5
1712
thoNdarum amararum * muNnivarum thozhudhezha *
aNdamodu agalidam * aLanNdhavar amar_cheydhu *
viNdavar pada * madhiLilaNGgai mun_eriyezha *
kaNdavar kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.5

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1712. Our lord who fought with the Rākshasas, killing them and burning Lankā surrounded with forts, and measured the earth and the sky in the sacrifice of Mahābali, as his devotees, gods and sages saw and worshiped him - stays in Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; தொண்டரும் தொண்டர்களும்; அமரரும் பிரமன் முதலிய தேவர்களும்; முனிவரும் ஸனகாதி முனிவர்களும்; தொழுது எழ தொழுது எழ; அண்டமோடு அகல் இடம் ஆகாசமும் பூமியும்; அளந்தவர் அனைத்தையும் அளந்து கொண்டவரும்; விண்டவர் பட சத்துருக்கள் அழிந்து போம்படி; அமர் செய்து போர் புரிந்தவரும்; மதிள் இலங்கை மதிளையுடைய இலங்கை; முன் எரி எழ முன்பு தீப்பற்றி எரியும்படி; கண்டவர் பண்ணினவருமான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.6

1713 மழுவியல்படையுடையவனிடம் மழைமுகில் *
தழுவியஉருவினர் திருமகள்மருவிய *
கொழுவியசெழுமலர் முழுசியபறவைபண் *
எழுவியகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1713 மழுவு இயல் படை * உடையவன் இடம் மழை முகில் *
தழுவிய உருவினர்- * திருமகள் மருவிய **
கொழுவிய செழு மலர் * முழுசிய பறவை பண் *
எழுவிய கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-6
1713
mazhuviyal padaiyudai * avaNnidam mazhaimugil *
thazhuviya uruviNnar * thirumagaL maruviya, *
kozhuviya chezhumalar * muzhuchiya paRavaipaN *
ezhuviya kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.6

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1713. The lord was born with BalaRāman who carries a mazhu weapon. Embracing beautiful Lakshmi, he stays in Thirukkannapuram where the sound of the singing of the birds playing among the flourishing blossoms spreads everywhere.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருமகள் மருவிய திருமகள் இருக்கும்; கொழுவிய செழுமையான; செழு மலர் தாமரைப்பூவில்; முழுசிய மூழ்கிக் கிடக்கும்; பறவை வண்டுகளின்; பண் இசை எங்கும்; எழுவிய வியாபித்திருக்கும் இடம்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; மழுவு இயல் படை கோடாலியை இயல்பாக; உடையவன் இடம் உடையவர் இருக்குமிடமும்; மழை மழையோடு கூடின; முகில் மேகம் போன்ற; தழுவிய உருவினர் உருவத்தையுடையவரான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.7

1714 பரிதியொடுஅணிமதி பனிவரைதிசைநிலம் *
எரிதியொடெனவின இயல்வினர்செலவினர் *
சுருதியொடுஅருமறை முறைசொலும்அடியவர் *
கருதியகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1714 பரிதியொடு அணி மதி * பனி வரை திசை நிலம் *
எரி தியொடு என இன * இயல்வினர் செலவினர்- **
சுருதியொடு அரு மறை * முறை சொலும் அடியவர் *
கருதிய கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-7
1714
parithiyodu aNimadhi * paNnivarai thichainNilam *
eridhiyodu eNnaviNna * iyalviNnar chelaviNnar *
churuthiyodu arumaRai * muRaicholum adiyavar *
karuthiya kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.7

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1714. The omnipresent lord who has the nature of the sun, the beautiful moon, the mountains filled with snow, the directions, the earth and fire -n stays in Thirukkannapuram where all the devotees praise him, reciting the divine Vedās and the sastras.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுருதியொடு அரு ஸ்ருதியோடு அருமையான; மறை முறை வேதங்களை முறைப்படி; சொலும் அடியவர் ஓதும் அடியவர்கள்; கருதிய பிராப்யமாக கருதும்; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரமானது; பரிதியொடு சூரியன்; அணி மதி அழகிய சந்திரன்; பனி வரை பனி மலைகள்; திசை திசைகள்; நிலம் பூமி; எரி தியொடு என எரியும் அக்னி என்று; இன இவற்றை எல்லாம்; இயல்வினர் தன்னுடையதாகக் கருதுபவரும்; செலவினர் தானே நியமிப்பவருமான; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.8

1715 படிபுல்கும்அடியிணை பலர்தொழ, மலர்வைகு *
கொடிபுல்குதடவரை யகலமதுடையவர் *
முடிபுல்குநெடுவயல் படைசெல அடிமலர் *
கடிபுல்குகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1715 படி புல்கும் அடி-இணை * பலர் தொழ மலர் வைகு *
கொடி புல்கு தட வரை * அகலம்-அது உடையவர்- **
முடி புல்கு நெடு வயல் * படை செல அடி மலர் *
கடி புல்கு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-8
1715
padipulgum adiyiNai * palar_thozha malarvaigu *
kodipulgu thadavarai * agalamadhu udaiyavar *
mudipulgu nNeduvayal * padaichela adimalar *
kadipulgu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.8

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1715. Embracing beautiful vine-like Lakshmi on his chest as many devotees worship his feet he stays in Thirukkannapuram where lotuses blooming in the large fields are crushed by the plows of farmers and their fragrance spreads everywhere.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முடி புல்கு நெடு நாற்று முடிகளோடு கூடின; வயல் படை வயல்களிலே கலப்பையை; செல அடி செலுத்தும் போது; மலர் தாமரைகளின்; கடி புல்கு நறுமணம் சூழ்ந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; பலர் தொழ பலர் தொழ; படி புல்கும் பூலோகத்தை அளந்த; அடி இணை இரண்டு திருவடிகளை உடைய; மலர் வைகு தாமரை மலரிலிருக்கும்; கொடி புல்கு கொடிபோன்ற திருமகளால்; தட வரை அணைக்கப்பட்ட; அகலம் அகலமான; அது உடையவர் மார்பையுடைய; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.9

1716 புலமனுமலர்மிசை மலர்மகள்புணரிய *
நிலமகளென இனமகளிர்களிவரொடும் *
வலமனுபடையுடை மணிவணர், நிதிகுவை *
கலமனுகணபுரம் அடிகள்தம்இடமே.
1716 புல மனும் மலர்மிசை * மலர்-மகள் புணரிய *
நிலமகள் என இன * மகளிர்கள் இவரொடும் **
வல மனு படையுடை * மணி வணர்-நிதி குவை *
கல மனு கணபுரம்- * அடிகள்-தம் இடமே-9
1716
pulamaNnu malarmichai * malarmagaL puNariya *
nNilamagaLeNna iNna * magaLirgaL ivarodum *
valamaNnu padaiyudai * maNivaNar nNidhikuvai *
kalamaNnu kaNapuram * adigaLtham idamE. 8.7.9

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1716. The lord who carries a discus in his right hand and stays with Lakshmi and with the earth goddess surrounded by their attendants stays in Thirukkannapuram where ships bring precious goods and jewels.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிதி குவை நிதிக் குவியல்களைக் கொண்டு வரும்; கலமனு மரக்கலங்கள் நிறைந்த; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரம்; புலமனு புலன்களைக் கவரும்; மலர் மிசை தாமரையிலிருக்கும்; மலர் மகள் திருமகளோடும்; புணரிய என்றும் தன்னோடு கூடின; நில மகள் பூமாதேவியோடும்; என இன என்று இப்படிப்பட்ட; மகளிர்கள் பெண்மையையுடைய; இவரொடும் இவர்களோடும்; வலமனு வலது கையில்; படை உடை சக்கரத்தை உடையவனும்; மணி நீலமணி போன்ற நிறமுடைய; வணர் வடிவழகை உடைய; அடிகள் தம் எம்பெருமானின்; இடமே இருப்பிடமாகும்

PT 8.7.10

1717 மலிபுகழ்கணபுரமுடைய எம்அடிகளை *
வலிகெழுமதிளயல் வயலணிமங்கையர் *
கலியனதமிழிவை விழுமியவிசையினொடு *
ஒலிசொலும்அடியவர் உறுதுயரிலரே. (2)
1717 ## மலி புகழ் கணபுரம் உடைய * எம் அடிகளை *
வலி கெழு மதிள் அயல் * வயல் அணி மங்கையர் **
கலியன தமிழ் இவை * விழுமிய இசையினொடு *
ஒலி சொலும் அடியவர் * உறு துயர் இலரே-10
1717. ##
malipugazh kaNapuramudaiya * em adigaLai *
valikezhu madhiLayal * vayalaNi maNGgaiyar *
kaliyaNna thamizhivai * vizhumiya vichaiyiNnodu *
olicholum adiyavar * uRuthuyar ilarE. (2) 8.7.10

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1717. Kaliyan, the chief of Thirumangai filled with flourishing fields and forts composed ten Tamil pāsurams on the famous god of Thirukkannapuram where people sing his praise. If devotees recite and learn these pāsurams they will have no trouble in their lives.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வலி கெழு திண்மையான; மதிள் மதிள்களையுடைய; அயல் சுற்றுப்புறங்களிலிருக்கும்; வயல் வயல்களால்; அணி அழகிய; மங்கையர் திருமங்கை மன்னனான; கலியன திருமங்கை ஆழ்வாரின்; மலி புகழ் நிறைந்த புகழையுடைய; கணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; உடைய இருப்பிடமாக உடைய; எம் அடிகளை எம்பெருமானைக் குறித்து; தமிழ் இவை இந்த தமிழ்ப் பாசுரங்களை; விழுமிய இசையினொடு சிறந்த இசையோடு; ஒலி சொலும் ஓதுபவர்களான; அடியவர் அடியவர்களுக்கு; உறு துயர் இலரே எந்த வித பாபமும் சேராது

PT 8.8.1

1718 வானோரளவும்முதுமுந்நீர் வளர்ந்தகாலம் * வலியுருவில்
மீனாய்வந்துவியந்துய்யக்கொண்ட தண்டாமரைக் கண்ணன் *
ஆனாவுருவிலானாயன் அவனைஅம்மாவிளைவயலுள் *
கானார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே. (2)
1718 ## வானோர் அளவும் முது முந்நீர் * வளர்ந்த காலம் * வலி உருவின்
மீன் ஆய் வந்து வியந்து உய்யக் கொண்ட * தண் தாமரைக் கண்ணன் **
ஆனா உருவில் ஆன் ஆயன்- * அவனை-அம் மா விளை வயலுள் *
கான் ஆர் புறவில் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-1
1718. ##
vāNnOr aLavum mudhu munNnNIr * vaLarnNdha kālam, * valiyuruvil-
mINnāy vanNdhu viyanNdhu uyyakkonda * thaNthāmaraik kaNNaNn *
āNnā uruvil āNnāyaNn * avaNnai ammā viLaivayaluL *
kāNnār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. (2) 8.8.1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1718. The cool lotus-eyed Kannan, the cowherd took the form of a strong fish and saved the world from the storm when the water rose up to the world of the gods at the end of the eon. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with flourishing fields and forests.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வானோர் அளவும் தேவர்களின் எல்லை வரை; முது முந்நீர் பழமையான கடல் வெள்ளம்; வளர்ந்த காலம் வளர்ந்த காலத்திலே; வலி உருவின் வலிய மிடுக்கை உடைய உருவில்; மீனாய் வந்து மீனாய் அவதரித்து; வியந்து அனைவரையும் ஆச்சர்யப்படும்படியாக; உய்யக்கொண்ட காப்பாற்றியவனும்; தண் குளிர்ந்த; தாமரை தாமரைபோன்ற கண்களையுடைய; ஆனா ஆன அழியாத உருவத்தை உடையவனுமான; கண்ணன் கண்ணனாக; ஆயன் ஆயர்குலத்தில்; அவனை அவதரித்தவனை; அம்மா அழகிய பரந்த; விளை விளையும்படியான; வயலுள் வயல்களை உடைய; கான் ஆர் புறவில் காடுகள் நிறைந்த; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்திலே; அடியேன் கண்டுகொண்டேனே அடியேன் கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.2

1719 மலங்குவிலங்குநெடுவெள்ளம்மறுக அங்கோர்வரைநட்டு *
இலங்குசோதியாரமுதம் எய்துமளவோர்ஆமையாய் *
விலங்கல்திரியத்தடங்கடலுள் சுமந்துகிடந்தவித்தகனை *
கலங்கல்முந்நீர்க்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1719 மலங்கு விலங்கு நெடு வெள்ளம் மறுக * அங்கு ஓர் வரை நட்டு *
இலங்கு சோதி ஆர் அமுதம் * எய்தும் அளவு ஓர் ஆமை ஆய் **
விலங்கல் திரியத் தடங் கடலுள் * சுமந்து கிடந்த வித்தகனை- *
கலங்கல் முந்நீர்க் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-2
1719
malaNGgu vilaNGgu nNeduveLLam maRuga * aNGgu Or varainNattu *
ilaNGgu chOdhiyār amudham * eydhum aLavu Orāmaiyāy *
vilaNGgal thiriyath thadaNGgadaluL * chumanNdhu kidanNdha viththagaNnai *
kalaNGgal munNnNIrk kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1719. I am the devotee of the wise lord who took the form of a turtle and held Mandara mountain as a stick to churn the milky ocean and then took the nectar from the ocean and distributed it to the gods in the sky when there was a large flood at the end of the eon, and I found him in Thirukkannapuram surrounded by the roaring ocean.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலங்கு விலங்கு மீன்கள் தடுமாறும்படியான; நெடு வெள்ளம் பெரிய வெள்ளம்; மறுக கலங்கும்; அங்கு அந்தக் கடலின் மத்தியில்; ஓர் ஒரு ஒப்பற்ற; வரை நட்டு மந்தர மலையை நாட்டி; விலங்கல் அந்த மந்தரமலையானது; திரிய நாற்புறமும் திரிந்து; தடங் கடலுள் பெரிய அக்கடலிலே; இலங்கு பிரகாசமான; சோதி ஆர் ஒளியுள்ள பூர்ணமான; அமுதம் அம்ருதம்; எய்தும் அளவு தோன்றும் வரையில்; ஓர் ஆமையாய் ஒப்பற்ற ஓர் ஆமையாய்; சுமந்து அம்மலையை; கலங்கல் முன்நீர் கலக்கமுள்ள கடலில்; கிடந்த தாங்கிக்கொண்டிருந்த; வித்தகனை ஆச்சர்யமான பெருமானை; கண்ணபுரத்து அடியேன் கண்ணபுரத்தில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.3

1720 பாராரளவும் முதுமுந்நீர் பரந்தகாலம் * வளைமருப்பில்
ஏராருருவத்தேனமாய் எடுத்தஆற்றலம்மானை *
கூராராரலிரைகருதிக் குருகுபாயக்கயலிரியும் *
காரார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1720 பார் ஆர் அளவும் முது முந்நீர் * பரந்த காலம் * வளை மருப்பின்
ஏர் ஆர் உருவத்து ஏனம் ஆய் * எடுத்த ஆற்றல் அம்மானை **
கூர் ஆர் ஆரல் இரை கருதிக் * குருகு பாயக் கயல் இரியும் *
கார் ஆர் புறவில் கண்ணபுரத்து * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-3
1720
pārār aLavum mudhu munNnNIr * paranNdha kālam, * vaLaimaruppil-
Erār uruvaththu ENnamāy * eduththa āRRal ammāNnai *
koorārār alirai karuthik * kurugu pāyak kayal iriyum *
kārār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.3

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1720. When the ocean rose and covered the whole earth with water our mighty father took the form of a boar with bent tusks and brought the earth goddess up from the underworld. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with fields over which clouds float as herons searching for āral fish dive into the water and kayal fish, frightened, swim away.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் ஆர் அளவும் பூமிமுழுவதும்; முது முந்நீர் கடல் வெள்ளம்; பரந்த காலம் சூழ்ந்த காலத்தில்; வளை மருப்பின் வளைந்த கொம்பையுடைய; ஏர் ஆர் உருவத்து அழகு மிக்க உடலையுடைய; ஏனம் ஆய் வராஹமாக அவதரித்து; எடுத்த பூமியை எடுத்த; ஆற்றல் ஆற்றலுடைய; அம்மானை எம்பெருமானை; கூர் ஆர் கூர்மையான அலகுகளை உடைய; குருகு நாரைகள்; ஆரல் ஆரல் மீன்களை; இரை கருதி ஆஹாரமாக எண்ணி நீரில்; பாய பாயும் போது; கயல் இரியும் கயல் மீன்கள் ஓடுவதும்; கார் ஆர் மேகங்கள் படிந்த; புறவின் சோலைகளை யுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.4

1721 உளைந்தஅரியும்மானிடமும் உடனாய்த்தோன்றஒன்றுவித்து *
விளைந்தசீற்றம்விண்வெதும்ப வேற்றோனகலம்வெஞ்சமத்து *
பிளந்துவளைந்தஉகிரானைப் பெருந்தண்செந்நெற்குலைதடிந்து *
களஞ்செய்புறவிற்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1721 உளைந்த அரியும் மானிடமும் * உடனாய்த் தோன்ற ஒன்றுவித்து *
விளைந்த சீற்றம் விண் வெதும்ப * வேற்றோன் அகலம் வெம் சமத்து **
பிளந்து வளைந்த உகிரானைப்- * பெருந் தண் செந்நெல் குலை தடிந்து *
களம் செய் புறவில் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-4
1721
uLainNdha ariyum māNnidamum * udaNnāyth thONnRa oNnRuviththu *
viLainNdha chIRRam viNvedhumba * vERRONn agalam venchamaththu *
piLanNdhu vaLainNdha ukirāNnaip * perunNdhaN chenNnNel kulaithadinNdhu *
kaLanchey puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. * 8.8.4

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1721. He took the form of a man-lion, angrily went to his enemy Hiranyan, fought with him and split open his chest with his sharp claws as the gods in the sky looked on in fright. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where farmers reap and collect good paddy and save it in storage.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உளைந்த அனைவரையும் அஞ்சி நடுங்க வைக்கும்; அரியும் சிங்கவுருவமும்; மானிடமும் மனிதவுருவமும்; உடனாய் ஒன்றுவித்து பொருந்தும்படி சேர்ந்த; தோன்ற நரசிம்மனாய்த் தோன்ற; விளைந்த அப்போது உண்டான; சீற்றம் கோபத்தைக் கண்டு; விண் வெதும்ப தேவர்கள் அஞ்சி நடுங்க; வேற்றோன் பகைவனான இரணியனுடைய; அகலம் மார்பை; வெம் சமத்து யுத்தத்தில்; பிளந்து பிளந்து; வளைந்த வளைந்த; உகிரானை நகங்களையுடைய பெருமானை; பெருந்தண் பெருத்த அழகிய; செந்நெல் குலை செந்நெற்கதிர்கள் குலைகள்; தடிந்து வெட்டிய பிறகும் வயிரம்பற்றி; களன் செய் பரிமாற்றம் மாறாமல் இருக்கும்; புறவில் களங்களையுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்

PT 8.8.5

1722 தொழுநீர்வடிவின்குறளுருவாய் வந்துதோன்றி, மாவலிபால் *
முழுநீர்வையம்முன்கொண்ட மூவாவுருவினம்மானை *
உழுநீர்வயலுள்பொன்கிளைப்ப ஒருபால்முல்லைமுகையோடும் *
கழுநீர்மலரும்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1722 தொழும் நீர் வடிவின் குறள் உருவு ஆய் * வந்து தோன்றி மாவலிபால் *
முழுநீர் வையம் முன் கொண்ட * மூவா உருவின் அம்மானை- **
உழு நீர் வயலுள் பொன் கிளைப்ப * ஒருபால் முல்லை முகையோடும் *
கழுநீர் மலரும் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-5
1722
thozhunNIr vadivil kuRaLuruvāy * vanNdhu thONnRi māvalipāl *
muzhunNIr vaiyam muNnkoNda * moovā uruviNn ammāNnai *
uzhunNIr vayaluL poNnkiLaippa * orupāl mullai mugaiyOdum *
kazhunNIr malarum kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.5

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1722. Our father took the form of a dwarf, went to the sacrifice of king Mahabali, asked him for three feet of land and measured the world and the sky with his two feet. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where in the plowed fields of paddy, precious as gold, budding mullai and kazuneer flowers blossom together.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொழும் யாவரும் வணங்கும்படியான; நீர் நீர்மை உடைய; வடிவில் வடிவு கொண்ட; குறள் உருவாய் வாமந உருவத்தோடு; வந்து தோன்றி வந்து தோன்றி; மா வலிபால் முன் மஹாபலியினிடத்தில் முன்பு; முழு நீர் வையம் கடல் சூழ்ந்த உலகத்தை; கொண்ட இரந்து பெற்ற; மூவா உருவின் என்றும் மாறாத உருவமுடைய; அம்மானை பெருமானை; உழு நீர் உழுவதையே இயல்வாகவுடைய; வயலுள் வயல்களிலே; பொன்கிளைப்ப பொன் விளைவது போலும்; ஒரு பால் வேறு சில இடங்களில்; முல்லை முல்லை மலர்களும்; முகையோடும் கருமுகில் பூக்களும்; கழு நீர் மலரும் செங்கழுநீர் மலர்களும் மலரும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.6

1723 வடிவாய்மழுவேபடையாக வந்துதோன்றி, மூவெழுகால் *
படியாரரசுகளைகட்ட பாழியானைஅம்மானை *
குடியாவண்டுகொண்டுண்ணக் கோலநீலம்மட்டுகுக்கும் *
கடியார்புறவில்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1723 வடிவாய் மழுவே படை ஆக * வந்து தோன்றி மூவெழுகால் *
படி ஆர் அரசு களைகட்ட * பாழியானை அம்மானை- **
குடியா வண்டு கொண்டு உண்ணக் * கோல நீலம் மட்டு உகுக்கும் *
கடி ஆர் புறவின் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-6
1723
vadivāy mazhuvE padaiyāga * vanNdhu thONnRi moovezhukāl *
padiyār arachu kaLaikatta * pāzhi yāNnai ammāNnai *
kudiyā vaNdu koNduNNak * kOla nNIlam mattu ukukkum *
kadiyār puRavil kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.6

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1723. Our father took the form of ParasuRāma carrying a mazhu weapon and he the god of Thiruppāzhi conquered twenty generations of kings. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram filled with fragrant groves where beautiful neelam flowers drip honey that the bees drink.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வடி வாய் கூரான முகத்தை உடைய; மழுவே கோடாலியை; படையாக ஆயுதமாகக் கொண்டு; வந்து தோன்றி பரசுராமனாக வந்து தோன்றி; மூவெழுகால் இருபத்தொரு தலைமுறையளவும்; படி ஆர் பூமியில் நிறைந்திருந்த; அரசு களை க்ஷத்ரியர்களாகிற விரோதிகளை; கட்ட அழித்த; பாழியானை வலிமையுடைய; அம்மானை பெருமானை; குடியா வண்டு வண்டுகள் குடும்பமாக; கொண்டு உண்ண மதுவைப் பருகும்படியாக; கோல நீலம் அழகிய நீலோத்பல மலர்கள்; மட்டு உகுக்கும் மதுவை பெருகச்செய்யும்; கடி ஆர் மணம் மிக்க; புறவில் சுற்றுப் பிரதேசங்களையுடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.7

1724 வையமெல்லாம்உடன்வணங்க வணங்காமன்னனாய்த்தோன்றி *
வெய்யசீற்றக்கடியிலங்கை குடிகொண்டோடவெஞ்சமத்து *
செய்தவெம்போர்நம்பரனைச் செழுந்தண்கானல்மணநாறும் *
கைதைவேலிக்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1724 வையம் எல்லாம் உடன் வணங்க * வணங்கா மன்னனாய்த் தோன்றி *
வெய்ய சீற்றக் கடி இலங்கை * குடிகொண்டு ஓட வெம் சமத்து **
செய்த வெம்போர் நம்பரனைச்- * செழுந் தண் கானல் மணம் நாறும் *
கைதை வேலிக் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-7
1724
vaiyam ellām udaNnvaNaNGga * vaNaNGgā maNnNnaNnāyth thONnRi *
veyya chIRRak kadiyilaNGgai * kudikoNdu Oda venchamaththu *
cheydha vembOr nNambaraNnaich * chezhunNdhaN kāNnal maNanNāRum *
kaidhai vElik kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.7

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1724. Our highest lord was born as the undefeated king Rāma, fought a cruel war in guarded Lankā with his enemies the angry Rākshasas and destroyed them. I am his devotee and I have found him who is worshipped by all in Thirukkannapuram where tāzhai plants spread their fragrance along the flourishing waterfront.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வையம் எல்லாம் உலகமெல்லாம்; உடன் வணங்க விழுந்து வணங்கும் பெருமையுடன்; வணங்கா தான் ஒருவரையும் வணங்காத; மன்னனாய் மன்னனாய் திருமகனாய் இராமனாய்; தோன்றி அவதரித்து; கடி இலங்கை இலங்கையிலுள்ளவர்கள்; குடிகொண்டு ஓட குடும்பத்தோடு ஓடும் படியாக; வெய்ய சீற்ற கடும் சீற்றத்தோடு; வெம் சமத்து போர்க்களத்தில்; செய்த வெம்போர் கடுமையான போர்; நம்பரனை புரிந்த எம்பெருமானை; செழுந் தண் அழகிய குளிர்ந்த; கானல் நெய்தல் நிலத்தையுடையதும்; மணம் நாறும் நறுமணத்துடன் கூடியதுமான; கைதை தாழம்பூ செடியை; வேலி வேலியாக உடைய; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.8

1725 ஒற்றைக்குழையும்நாஞ்சிலும் ஒருபால்தோன்றத்தான்தோன்றி *
வெற்றித்தொழிலார்வேல்வேந்தர் விண்பால்செல்ல, வெஞ்சமத்து *
செற்றகொற்றத்தொழிலானைச் செந்தீமூன்றும்இல்லிருப்ப *
கற்றமறையோர்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1725 ஒற்றைக் குழையும் நாஞ்சிலும் * ஒருபால் தோன்றத் தான் தோன்றி *
வெற்றித் தொழிலார் வேல் வேந்தர் * விண்பால் செல்ல வெம் சமத்து **
செற்ற கொற்றத் தொழிலானைச்- * செந்தீ மூன்றும் இல் இருப்ப *
கற்ற மறையோர் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-8
1725
oRRaik kuzhaiyum nNānchilum * orupāl thONnRath thāNnthONnRi *
veRRith thozhilār vElvEnNdhar * viNpāl chella venchamaththu *
cheRRa koRRath thozhilāNnaich * chenNdhI mooNnRum illiruppa *
kaRRa maRaiyOr kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.8

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1725. Born as BalaRāma with an earring shaped like a plow in one ear and a simple earring in the other, the victorious lord fought and conquered many monarchs with spears. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where Vediyars, scholars of the Vedās, make three sacrificial fires.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒற்றைக் குழையும் ஒரு காதில் குண்டலமும்; ஒருபால் ஒரு பக்கத்தில்; நாஞ்சிலும் தோன்ற கலப்பையும் தோன்ற; தான் தோன்றி தானே பலராமனாய் அவதரித்த; வெற்றி வெற்றியையே; தொழிலார் தொழிலாகக் கொண்ட; வேல் வேந்தர் வேற்படையையுடைய அரசர்களை; விண் பால் செல்ல வீர ஸ்வர்க்கம் செல்ல; வெம் சமத்து செற்ற கடும் யுத்தத்தில் அழிய; கொற்ற செய்ததனால் உண்டான வெற்றியை; தொழிலானை தொழிலாக உடைய பெருமானை; இல் இருப்ப இல்லங்கள் தோறும்; கற்ற கலைகளைக் கற்ற; செந் தீ சிவந்த; மூன்றும் மூன்று அக்னிகள் கொண்டு துதிக்கும்; மறையோர் வைதிகர்கள் வாழும்; கண்ணபுரத்து கண்ணபுரத்தில்; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.9

1726 துவரிக்கனிவாய்நிலமங்கை துயர்தீர்ந்துய்ய, பாரதத்துள் *
இவரித்தரசர்தடுமாற இருள்நாள்பிறந்தஅம்மானை *
உவரியோதம்முத்துந்த ஒருபால்ஒருபாலொண்செந்நெல் *
கவரிவீசும்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1726 துவரிக் கனிவாய் நில மங்கை * துயர் தீர்ந்து உய்ய பாரதத்துள் *
இவரித்து அரசர் தடுமாற * இருள் நாள் பிறந்த அம்மானை- **
உவரி ஓதம் முத்து உந்த * ஒருபால் ஒருபால் ஒண் செந்நெல் *
கவரி வீசும் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-9
1726
thuvarik kaNnivāy nNilamaNGgai * thuyar_thIrnNthu uyyap pārathaththuL *
ivariththu arachar thadumāRa * iruLnNāL piRanNdha ammāNnai *
uvari yOdham muththunNdha * orupāl orupāl oN chenNnNel *
kavari vIchum kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.9

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1726. Our father who was born as Kannan on a dark midnight took away the affliction of the earth goddess whose sweet mouth is red as coral and saved her from the underworld and fought in the Bhārathā war and killed all the Kauravās, the enemies of the Pāndavās. I am his devotee and I found him in Thirukkannapuram where ocean waves bring pearls and leave them on the banks and precious paddy plants wave in the fields.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துவரி இலவம் பூப்போலவும்; கனிவாய் சிவந்த அதரத்தை உடையவருமான; நில மங்கை பூமாதேவியின்; துயர் தீர்ந்து பாரம் தீர்ந்து; உய்ய பாரதத்துள் உய்வு பெற பாரதப் போரில்; இவரித்து அரசர் எதிரிட்ட அரசர்களை; தடுமாற தடுமாறச் செய்த; அம்மானை பெருமானை; இருள் நாள் இருளில்; பிறந்த பிறந்த கண்ணனை; ஒருபால் ஒரு புறத்தில்; உவரி ஓதம் கடல் அலைகள்; முத்து முத்துக்களை; உந்த ஒதுக்கித்தள்ளவும்; ஒரு பால் ஒண் ஒரு பக்கம் அழகிய; செந்நெல் செந்நெற்பயிர்கள்; கவரி சாமரம் போல்; வீசும் வளைந்து வீசவும்; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில; அடியேன் அடியேன்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேன்

PT 8.8.10

1727 மீனோடுஆமைகேழல்அரிகுறளாய் முன்னும்இராமனாய்த்
தானாய் * பின்னும்இராமனாய்த் தாமோதரனாய்க்கற்கியும்
ஆனான்தன்னை * கண்ணபுரத்துஅடியேன் கலியனொலிசெய்த *
தேனாரின்சொல்தமிழ்மாலை செப்பப்பாவம்நில்லாவே. (2)
1727 ## மீனோடு ஆமை கேழல் அரி குறள் ஆய் * முன்னும் இராமன் ஆய்த்
தான் ஆய் * பின்னும் இராமன் ஆய்த் தாமோதரன் ஆய்க் ** கற்கியும்
ஆனான்-தன்னை * கண்ணபுரத்து அடியேன் * கலியன் ஒலிசெய்த *
தேன் ஆர் இன் சொல் தமிழ்-மாலை * செப்ப பாவம் நில்லாவே-10
1727. ##
mINnOdu āmaikEzhal arikuRaLāy * muNnNnum irāmaNnāyth thānāy *
piNnNnum irāmaNnāyth thāmOdharaNnāyk * kaRkiyum āNnāNn thaNnNnai *
kaNNapuraththu adiyaNn * kaliyan olicheydha *
thENnār iNnchol thamizhmālai * cheppap pāvam nNillāvE. (2) 8.8.10

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1727. He took the forms of a fish, a turtle, a boar, a man-lion, and a dwarf and was born on the earth as Rāma, BalaRāma, ParasuRāman, Kannan and Kalki. Kaliyan, the devotee, composed musical pāsurams on the god of Thirukkannapuram. If devotees learn and recite these honey-like Tamil pāsurams they will not have the results of their karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மீனோடு ஆமை மீனாகவும் ஆமையாகவும்; கேழல் அரி வராஹமாயும் நரஸிம்மமாயும்; குறளாய் வாமநனாயும்; முன்னும் இராமனாய் பரசுராமனாயும்; தான் ஆய் ராமனாயும்; பின்னும் இராமனாய் பலராமனாயும்; தாமோதரன் ஆய் கண்ணனாயும்; கற்கியும் கல்கியாயும்; ஆனான் அவதரித்த; தன்னை பெருமானைக் குறித்து; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்திலே; அடியேன் வணங்கிய நான்; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி செய்த அருளிச் செய்த; தேன்ஆரின் தேன் போன்ற; சொல் இனிய சொற்களையுடைய; தமிழ் மாலை பாசுரங்களை; செப்ப அனுஸ்ந்திப்பவர்களுக்கு; பாவம் நில்லாவே பாவம் ஏற்படாது

PT 8.9.1

1728 கைம்மானமதயானை இடர்தீர்த்தகருமுகிலை *
மைம்மானமணியை அணிகொள்மரதகத்தை *
எம்மானைஎம்பிரானைஈசனை என்மனத்துள்
அம்மானை * அடியேன்அடைந்துய்ந்துபோனேனே. (2)
1728 ## கைம் மான மத யானை * இடர் தீர்த்த கரு முகிலை *
மைம் மான மணியை * அணி கொள் மரதகத்தை **
எம்மானை எம் பிரானை ஈசனை * என் மனத்துள்
அம்மானை- * அடியேன் அடைந்து உய்ந்துபோனேனே-1
1728. ##
kaimmāNna madhayāNnai * idar_thIrththa karumugilai *
maimmāNna maNiyai * aNikoL maragathaththai *
emmāNnai embirāNnai IchaNnai * eNnmaNnaththuL-
ammāNnai * adiyEn adainNdhu uynNdhu pONnENnE. (2) 8.9.1

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1728. The dark cloud-colored lord of kannapuram who saved the long-trunked Gajendra from the crocodile, is a precious emerald-colored jewel, my dear one, Esan, my father, and I, his devotee, keep him in my heart and am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கைம் மான நீண்ட துதிக்கையுடையதும்; மத பெருந்தன்மையுடைய; யானை மதயானையின்; இடர் தீர்த்த துயர் தீர்த்த; கரு காளமேகம் போன்ற; முகிலை திருமேனி உடையவனும்; மைம் மை போன்ற; மான நிறம் உடையவனும்; மணியை நீல ரத்னம் போன்றவனும்; அணி கொள் அழகிய; மரகதத்தை மரகதம் போன்றவனும் எனக்கு; எம்மானை ஸ்வாமியானவனை; எம் பிரானை எனக்கு உபகாரகனான; ஈசனை எம்பெருமானை; என் மனத்துள் என் மனத்துள்; அம்மானை இருக்கும் அவனை; அடியேன் அடைந்து அடியேன் அடைந்து; உய்ந்து போனேனே உய்வு பெற்றேன்

PT 8.9.2

1729 தருமானமழைமுகிலைப் பிரியாதுதன்னடைந்தார் *
வருமானம்தவிர்க்கும் மணியை, அணியுருவில் *
திருமாலைஅம்மானை அமுதத்தைக் கடல்கிடந்த
பெருமானை * அடியேன் அடைந்துய்ந்துபிழைத்தேனே.
1729 தரு மான மழை முகிலைப் * பிரியாது தன் அடைந்தார் *
வரும் மானம் தவிர்க்கும் * மணியை அணி உருவில் **
திருமாலை அம்மானை * அமுதத்தைக் கடல் கிடந்த
பெருமானை- * அடியேன் அடைந்து உய்ந்து பிழைத்தேனே-2
1729
tharumāNna mazhaimugilaip * piriyādhu thaNnNnadainNdhār *
varumāNnam thavirkkum * maNiyai aNiyuruvil *
thirumālai ammāNnai * amudhaththaik kadaRkidanNdha-
perumāNnai * adiyEn adainNdhu uynNdhu pizhaiththENnE. 8.9.2

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1729. Thirumāl, as generous as rain, dear as a mother to all, a lustrous jewel colored like a dark cloud that removes the troubles of his devotees took nectar from the ocean and rests on Adisesha. I, his devotee, came to him (lord of kannapuram) for refuge and am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தரு கல்பக தரு போன்றவனும்; மான பெரிய; மழை முகிலை காளமேகம் போன்றவனும்; பிரியாது ஒரு காலும் விட்டுப்பிரியாமல்; தன் அடைந்தார் தன்னை அடைந்தவர்களுக்கு; வரும் மானம் நேரும் அவமானத்தை; தவிர்க்கும் போக்கும்; மணியை மணி போன்றவனும்; அணி உருவில் அழகிய உருவத்தையுடைய; அமுதத்தை அமுதம் போன்றவனும்; கடல் கிடந்த பாற்கடலில் இருப்பவனுமான; திரு மாலை திருமாலை; அம்மானை ஸ்வாமியானவனை; பெருமானை பெருமானை; அடியேன் அடைந்து அடியேன் அடைந்து; உய்ந்து பிழைத்தேனே உய்வு பெற்றேன்

PT 8.9.3

1730 விடையேழன்றடர்த்து வெகுண்டுவிலங்கலுற *
படையால்ஆழிதட்ட பரமன்பரஞ்சோதி *
மடையார்நீலம்மல்கும்வயல்சூழ் கண்ணபுரமொன்று
உடையானுக்கு * அடியேன் ஒருவர்க்குரியேனோ? (2)
1730 விடை ஏழ் அன்று அடர்த்து * வெகுண்டு விலங்கல் உற *
படையால் ஆழி தட்ட * பரமன் பரஞ்சோதி **
மடை ஆர் நீலம் மல்கும் வயல் சூழ் * கண்ணபுரம் ஒன்று
உடையானுக்கு * அடியேன் ஒருவர்க்கு உரியேனோ?-3
1730
vidaiyEzh aNnRadarththu * veguNdu vilaNGgaluRa *
padaiyāl_āzhi thatta * paramaNn paranchOdhi *
madaiyār nNIlammalgum vayalchoozh * kaNNapuramoNnRu-
udaiyāNnukku * adiyEn oruvarkku uriyENnO? 8.9.3

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1730. The highest god, the light of the spiritual world, who killed seven bulls to marry Nappinnai, became angry at the king Rāvana, crossed the ocean, went to Lankā and defeated the Rakshasās. I am a slave of that matchless lord of Thirukannapuram surrounded with fields with channels that flow with water and neelam flowers bloom, and I will never be the devotee of any other god.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விடைஏழ் அன்று அன்று ஏழு எருதுகளை [கண்ணன்]; அடர்த்து வெகுண்டு சீற்றத்துடன் அடக்கினவனும்; விலங்கல் உற திருகூடமலையில் சேரும்படி [இராமன்]; படையால் வானரச் சேனைகளைச் சேர்த்து; ஆழி தட்ட கடலில் அணை கட்டினவனும்; பரமன் பரஞ்சோதி பரமனுமான எம்பெருமான்; மடை ஆர் மடைகள் எங்கும்; நீலம் மல்கும் நீலோத்பல மலர்களாலே நிறைந்து; வயல் சூழ் சூழ்ந்த வயல்களையுடைய; கண்ணபுரம் ஒன்று திருக்கண்ணபுரத்தில்; உடையானுக்கு இருக்கும் பெருமானுக்கு; ஒருவர்க்கு மட்டுமே; அடியேன் அடியவன் ஆன நான்; உரியேனோ? மற்றவர்க்கு அடியவன் ஆவேனோ?

PT 8.9.4

1731 மிக்கானை மறையாய்விரிந்தவிளக்கை * என்னுள்
புக்கானைப் புகழ்சேர்பொலிகின்றபொன்மலையை *
தக்கானைக் கடிகைத்தடங்குன்றின்மிசையிருந்த *
அக்காரக்கனியை அடைந்துய்ந்துபோனேனே. (2)
1731 ## மிக்கானை * மறை ஆய் விரிந்த விளக்கை * என்னுள்
புக்கானைப் * புகழ் சேர் பொலிகின்ற பொன்மலையை **
தக்கானைக் கடிகைத் * தடங் குன்றின்மிசை இருந்த *
அக்காரக் கனியை- * அடைந்து உய்ந்துபோனேனே-4
1731. ##
mikkāNnai * maRaiyāy virinNdha viLakkai, * eNnNnuL-
pukkāNnaip * pugazhchEr poligiNnRa poNnmalaiyai *
thakkāNnaik kadigai * thadaNGguNnRiNn michaiyirunNdha *
akkārak kaNniyai * adainNdhu uynNdhu pONnENnE. (2) 8.9.4

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1731. The matchless, highest one, the bright light, sweet as a fruit, the creator of the Vedās who (lord of kannapuram) shines like a golden hill entered my heart. I came to the god of large Thirukkadigai hills, who is sweet as a fruit and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மிக்கானை சிறந்தவனும் உயர்ந்தவனும்; மறையாய் வேதத்தாலே; விரிந்த விளக்கப்பட்டவனும்; விளக்கை விளக்கு போல் பிரகாசிப்பவன்; என்னுள் என்னுள்; புக்கானை புகுந்திருப்பவனும்; புகழ்சேர் புகழுடையவனும்; பொலிகின்ற ஒளிமயமாக பொலிகின்ற; பொன் பொன்; மலையை மலை போன்றவனும்; தக்கானை கிருபை உடையவனும்; கடிகை திருக்கடிகை என்னும்; தடங் குன்றின் பெரிய மலையின்; மிசை சிகரத்தின் மீது; இருந்த இருக்கும்; அக்காரக் கனியை இனிய பெருமானை; அடைந்து அடைந்து; உய்ந்து போனேனே உய்ந்து போனேனே

PT 8.9.5

1732 வந்தாய்என்மனத்தே வந்துநீபுகுந்தபின்னை *
எந்தாய்! போயறியாய் இதுவேஅமையாதோ? *
கொந்தார்பைம்பொழில்சூழ் குடந்தைக்கிடந்துகந்த
மைந்தா! * உன்னைஎன்றும் மறவாமைப்பெற்றேனே.
1732 வந்தாய் என் மனத்தே * வந்து நீ புகுந்த பின்னை *
எந்தாய் போய் அறியாய் * இதுவே அமையாதோ?- **
கொந்து ஆர் பைம் பொழில் சூழ் * குடந்தைக் கிடந்து உகந்த
மைந்தா * உன்னை என்றும் * மறவாமைப் பெற்றேனே-5
1732
vanNdhāy eNnmaNnaththE * vanNdhunNI pugunNdhapiNnNnai, *
enNdhāy! pOyaRiyāy * idhuvE amaiyāthO *
konNdhār paimpozhilchoozh * kudanNdhaik kidanNdhuganNdha-
mainNdhā, * uNnNnaieNnRum * maRavāmaip peRRENnE. 8.9.5

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1732. My father, you (lord of kannapuram) came to me, entered my heart and have not left me. This is enough for me. You are the young god of Kudandai surrounded with groves blooming with bunches of flowers. I am fortunate—I received your grace and will never forget you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எந்தாய்! எம்பெருமானே!; நீ வந்தாய் நீயே வந்தாய்; என் மனத்தே என் மனத்துள்ளே நீயே; வந்து புகுந்த பின்னை வந்து புகுந்த பின்; போய் திரும்பிப்போவதை; அறியாய் மறந்து விட்டாய்; இதுவே இந்த பாக்யத்தைக் காட்டிலும்; அமையாதோ வேறு ஒன்று உண்டா; கொந்து ஆர் கொத்துக் கொத்தாக பூக்கள் மலரும்; பைம்பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; குடந்தைக் கிடந்து திருக்குடந்தையில் இருக்கும்; உகந்த மைந்தா! உள்ளம் உவந்த பெருமானே!; உன்னை என்றும் உன்னை என்றும்; மறவாமை மறவாமல் இருக்கும் அருள்; பெற்றேனே பெற்றேன்

PT 8.9.6

1733 எஞ்சாவெந்நரகத்து அழுந்திநடுங்குகின்றேற்கு *
அஞ்சேலென்றுஅடியேனை ஆட்கொள்ளவல்லானை *
நெஞ்சே! நீநினையாது இறைப்பொழுதும்இருத்தி கண்டாய் *
மஞ்சார்மாளிகைசூழ் வயலாலிமைந்தனையே.
1733 எஞ்சா வெம் நரகத்து * அழுந்தி நடுங்குகின்றேற்கு *
அஞ்சேல் என்று அடியேனை * ஆட்கொள்ள வல்லானை- **
நெஞ்சே நீ நினையாது * இறைப்பொழுதும் இருத்திகண்டாய்- *
மஞ்சு ஆர் மாளிகை சூழ் * வயல் ஆலி மைந்தனையே-6
1733
enchā venNnNaragaththu * azhunNdhi nNaduNGgugiNnRERku *
anchEleNnRu adiyENnai * ātkoLLa vallāNnai *
nNenchE! nNInNiNnaiyāthu * iRaippozhudhum iruththikaNdāy *
manchār māLigaichoozh * vayalāli mainNdhaNnaiyE. 8.9.6

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1733. I do not want to go to cruel hell, I tremble even to think of it. O heart, he (lord of kannapuram) is the only one who can say, “Do not be afraid, ” and save you. You should always be mindful of the young god of Vayalāli (Thiruvāli) surrounded with palaces over which clouds float.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எஞ்சா வெம் நரகத்து கொடிய நரகத்திலே; அழுந்தி அழுந்தி; நடுங்குகின்றேற்கு நடுங்குகின்ற என்னை; அஞ்சேல் என்று பயப்படாதே என்று; அடியேனை அடியவனான என்னை; ஆட்கொள்ள ஆட்கொள்ள; வல்லானை வல்லவனை; மஞ்சு ஆர் மேகமண்டலத்தளவும் ஓங்கின; மாளிகை சூழ் மாளிகைகளால் சூழ்ந்த; வயல் ஆலி வயல் ஆலி; மைந்தனையே அம்மானை; நெஞ்சே! நீ நெஞ்சே! நீ; இறைப் பொழுதும் நொடிப்பொழுதும்; நினையாது நினைக்காமல்; இருத்திகண்டாய் இருந்திடாதே

PT 8.9.7

1734 பெற்றார்பெற்றொழிந்தார் பின்னும்நின்று அடியேனுக்கு *
உற்றானாய்வளர்த்து என்னுயிராகிநின்றானை *
முற்றாமாமதிகோள் விடுத்தானைஎம்மானை *
எத்தால்யான்மறக்கேன்? இதுசொல்என்ஏழைநெஞ்சே!
1734 பெற்றார் பெற்று ஒழிந்தார் * பின்னும் நின்று அடியேனுக்கு *
உற்றான் ஆய் வளர்த்து * என் உயிர் ஆகி நின்றானை **
முற்றா மா மதி கோள் விடுத்தானை * எம்மானை- *
எத்தால் யான் மறக்கேன்? * இது சொல் என் ஏழை நெஞ்சே-7
1734
peRRār peRRozhinNdhār * piNnNnumnNiNnRu adiyENnukku *
uRRāNnāy vaLarththu * eNnNnuyirāgi nNiNnRāNnai *
muRRā māmadhikOL viduththāNnai * emmāNnai *
eththāl yāNnmaRakkEn * idhuchol_eNn EzhainNenchE! 8.9.7

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1734. O lord of kannapuram, you removed the curse of the beautiful crescent moon and you are my life. When my father and mother gave birth to me and left this world you took care of me like my own dear parents and raised me. How can I forget my lord? Tell me, O my poor heart!

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெற்றார் பெற்றவர்; பெற்று பெற்ற பின் விட்டு; ஒழிந்தார் அகன்றனர்; பின்னும் பின்பு; நின்று அடியேனுக்கு எனக்கு இன்று; உற்றான் ஆய் எல்லாவித உறவுமாகி; வளர்த்து என்னை வளர்த்து; என் உயிர் ஆகி என் உயிர் ஆகி; நின்றானை இருப்பவனான; எம்மானை பெருமானை; முற்றா மா மதி இளம் சந்திரனின்; கோள் நோயை; விடுத்தானை போக்கிய பெருமானை; எத்தால் யான் எப்படி நான்; மறக்கேன்? மறப்பேன்?; என் ஏழை அறியாமையுடைய; நெஞ்சே! மனமே!; இது சொல் இதைப்பற்றி நீ எனக்குச் சொல்லு

PT 8.9.8

1735 கற்றார்பற்றறுக்கும் பிறவிப்பெருங்கடலே *
பற்றாவந்துஅடியேன் பிறந்தேன், பிறந்தபின்னை *
வற்றாநீர்வயல்சூழ் வயலாலியம்மானைப்
பெற்றேன் * பெற்றதும் பிறவாமைபெற்றேனே.
1735 கற்றார் பற்று அறுக்கும் * பிறவிப் பெருங் கடலே *
பற்றா வந்து அடியேன் * பிறந்தேன் பிறந்த பின்னை **
வற்றா நீர் வயல் சூழ் * வயல் ஆலி அம்மானைப்
பெற்றேன் * பெற்றதுவும் * பிறவாமை பெற்றேனே-8
1735
kaRRār paRRaRukkum * piRavip peruNGgadalE *
paRRā vanNdhu adiyENn * piRanNdhENn piRanNdhapiNnNnai *
vaRRā nNIrvayalchoozh * vayalāli ammāNnaip-
peRRENn * peRRathuvum * piRavāmai peRRENnE. 8.9.8

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1735. I, your devotee, was born in this world and plunged into the ocean of family life that wise people hate. Now I have received the grace of you (lord of kannapuram), my mother-like god of Vayalāli (Thiruvāli) surrounded with fields that are never dry without water. You have entered my heart, and I have received the boon of not being born again.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அடியேன் அடியேன்; கற்றார் பற்று ஞானிகள் ஸம்பந்தத்தை; அறுக்கும் பற்று அற்ற வாழ்க்கையான; பிறவிப் பெருங் ஸம்ஸாரமாகிற பெரிய; கடலே கடலிலே; பற்றா வந்து ஏதோ ஒரு காரணத்தால்; பிறந்தேன் நான் பிறந்தேன்; பிறந்தபின்னை பிறந்த பின்; வற்றா நீர் வற்றாத நீர்வளமுடைய; வயல் சூழ் வயல்களாலே சூழப்பட்ட; வயல் ஆலி வயல்களை உடைய திருவாலி; அம்மானை அம்மானை; பெற்றேன் பெற்றேன் வயல் ஆலி அம்மானை; பெற்றதுவும் பெற்ற அந்தப் பேற்றால்; பிறவாமை பிறவாமையை; பெற்றேனே பெற்றேன்

PT 8.9.9

1736 கண்ணார்கண்ணபுரம் கடிகைகடிகமழும் *

தண்ணார்தாமரைசூழ் தலைச்சங்கமேல்திசையுள் *

விண்ணோர்நாண்மதியை விரிகின்றவெஞ்சுடரை *

கண்ணாரக்கண்டுகொண்டு களிக்கின்றதுஇங்குஎன்றுகொலோ. (2)
1736 கண் ஆர் கண்ணபுரம் * கடிகை கடி கமழும் *
தண் ஆர் தாமரை சூழ் * தலைச்சங்கம் மேல்திசையுள் **
விண்ணோர் நாண்மதியை * விரிகின்ற வெம் சுடரை- *
கண் ஆரக் கண்டுகொண்டு * களிக்கின்றது இங்கு என்றுகொலோ?-9
1736
kaNNār kaNNapuram * kadigai kadikamazhum *
thaNNār thāmaraichoozh * thalaichchaNGga mElthichaiyuL *
viNNOr nNāNmadhiyai * virigiNnRa venchudarai *
kaNNārak kaNdukondu * kaLikkiNnRathu iNGku eNnRukolO? 8.9.9

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1736. He is the lord of beautiful Thirukkannapuram and Thirukkadigai surrounded with fragrant cool lotus flowers. When will the time come that I can rejoice seeing with my eyes the god of Thalaichangam who is the bright moon for the gods and the sun that spreads light?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண் ஆர் கண் கவரும்; கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்திலும்; கடிகை திருக்கடிகாசலத்திலும்; கடி கமழும் மணம் கமழும்; தண் ஆர் குளிர்ந்த பூர்ண; தாமரை சூழ் தாமரைகளால் சூழ்ந்த; தலைச்சங்கம் தலைச்சங்காட்டில்; மேல் திசையுள் மேற்கு திசையில்; விண்ணோர் நித்யசூரிகளுக்கு; மதியை குளிர்ந்த சந்திரன்போல்; நாண் இனியவனாய்; விரிகின்ற உதயகாலத்தில்; வெம் வெப்பமுடைய; சுடரை ஸூரியன்போன்ற பிரகாசமான எம்பெருமானை; இங்கு கண்ணார இங்கு கண்குளிர; கண்டுகொண்டு கண்டு வணங்கி; களிக்கின்றது களிப்பது; என்றுகொலோ? எக்காலமோ?

PT 8.9.10

1737 செருநீர்வேல்வலவன் கலிகன்றிமங்கையர்கோன் *
கருநீர்முகில்வண்ணன் கண்ணபுரத்தானை *
இருநீரின்தமிழ் இன்னிசைமாலைகள்கொண்டுதொண்டீர்! *
வருநீர்வையம்உய்ய இவைபாடியாடுமினே. (2)
1737 ## செரு நீர வேல் வலவன் * கலிகன்றி மங்கையர்-கோன் *
கரு நீர் முகில் வண்ணன் * கண்ணபுரத்தானை **
இரு நீர் இன் தமிழ் * இன் இசை மாலைகள் கொண்டு தொண்டீர் *
வரும் நீர் வையம் உய்ய * இவை பாடி ஆடுமினே-10
1737. ##
cherunNIra vElvalavaNn * kalikaNnRi maNGgaiyar_kONn *
karunNIr mugilvaNNaNn * kaNNa puraththāNnai *
irunNIriNn thamizh * iNnNnichai mālaigaL koNduthoNdIr *
varunNIr vaiyam_uyya * ivaipādi ādumiNnE. (2) 8.9.10

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1737. Kaliyan, the chief of Thirumangai, conqueror of his enemies with a strong spear, composed ten sweet musical Tamil poems on the cloud-colored lord of Thirukkannapuram. O devotees, sing these songs and dance and make the earth flourish.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரு நீர் முகில் நீரால் நிரம்பிய கரு மேக; வண்ணன் வண்ணத்தான்; கண்ணபுரத்தானை திருக்கண்ணபுரத்தானைக் குறித்து; செரு யுத்தம் செய்வதையே; நீர இயல்வாக உடைய; வேல் வலவன் வேற்படை வல்லவரும்; மங்கையர் கோன் திருமங்கை மன்னரான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; இரு நீர் மிக்க எளிய; இன்தமிழ் இன் தமிழினாலான; இன்இசை இனிய இசையுடன் கூடிய; மாலைகள் கொண்டு இந்தப் பாசுரங்களை; தொண்டீர் தொண்டர்களாகிய நீங்கள்; வரு நீர் கடல் சூழ்ந்த; வையம் உய்ய உலகம் உய்ய; இவை பாடி வாயாரப்பாடி; ஆடுமினே ஆடுவீர்

PT 8.10.1

1738 வண்டார்பூமாமலர்மங்கை மணநோக்க
முண்டானே! * உன்னைஉகந்துகந்து உன்தனக்கே
தொண்டானேற்கு * என்செய்கின்றாய்? சொல்லு நால்வேதம்
கண்டானே! * கண்ணபுறத்துறையம்மானே! (2)
1738 ## வண்டு ஆர் பூ மா மலர்-மங்கை * மண நோக்கம்
உண்டானே!- * உன்னை உகந்து-உகந்து * உன்-தனக்கே
தொண்டு ஆனேற்கு ** என் செய்கின்றாய்? சொல்லு- * நால்வேதம்
கண்டானே * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-1
1738. ##
vaNdār_poo māmalar maNGgai * maNanNOkkam uNdāNnE *
uNnNnai uganNdhuganNthu * uNnthaNnakkE thoNdāNnERku *
eNncheygiNnRāy chollu * nNālvEdham kaNdāNnE *
kaNNapuRaththu uRai ammāNnE! (2) 8.10.1

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1738. You are the beloved of the beautiful Lakshmi on a lovely lotus swarming with bees. I worshiped and worshiped you happily and became your devotee. What can you do for me? Tell me. You who created the four Vedās, O lord of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்டு ஆர் வண்டுகள் நிறைந்த அழகிய; மா மலர் சிறந்த தாமரைப் பூவில் பிறந்த; மங்கை திருமகளின்; மண நோக்கம் மங்கள பார்வையை; உண்டானே! உடையவனே!; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; நால் வேதம் நான்கு வேதங்களையும்; கண்டானே! அருளினவனே!; உன்னை உகந்து உன்னையே மிகவும் உகந்து; உகந்து உன் தனக்கே உகந்து உனக்கே; தொண்டு அடிமை செய்யவேண்டும்; ஆனேற்கு என்கிற எனக்கு; என் செய்கின்றாய்? என்செய்வதாக இருக்கிறாய்?; சொல்லு என்பதைச் சொல்லவேண்டும்

PT 8.10.2

1739 பெருநீரும்விண்ணும் மலையும்உலகேழும் *
ஒருதாராநின்னுளொடுக்கிய நின்னையல்லால் *
வருதேவர்மற்றுளரென்று என்மனத்திறையும்
கருதேன்நான் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1739 பெரு நீரும் விண்ணும் * மலையும் உலகு ஏழும் *
ஒரு தாரா நின்னுள் ஒடுக்கிய * நின்னை அல்லால் **
வரு தேவர் மற்று உளர் என்று * என் மனத்து இறையும்
கருதேன் நான்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-2
1739
perunNIrum viNNum * malaiyum ulagEzhum *
oruthārā nNiNnNnuL odukkiya * nNiNnNnai allāl *
varuthEvar maRRuLar eNnRu * eNnmaNnaththu iRaiyum-
karuthENnnNāNn * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.2

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1739. You contain within yourself the wide oceans, the sky, the mountains and all the seven worlds. I will not even think there are other gods except you to keep in my heart, O lord, god of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; பெரு நீரும் கடலையும்; விண்ணும் ஆகாயத்தையும்; மலையும் மலைகளையும்; உலகு ஏழும் ஏழுலகங்களையும்; ஒரு தாரா ஒருமாலையாக; நின்னுள் உன்னுள்ளே; ஒடுக்கிய அடங்கச் செய்து கொண்ட; நின்னை அல்லால் உன்னைத்தவிர; வரு தேவர் மற்று வேறு தேவதைகள்; உளர் என்று இருப்பார்கள் என்று; நான் என் மனத்து நான் என் மனதினால்; இறையும் சிறிதும்; கருதேன் நினைத்தறியேன்

PT 8.10.3

1740 மற்றும்ஓர்தெய்வம்உளதென்று இருப்பாரோடு
உற்றிலேன் * உற்றதும் உன்னடியார்க்கடிமை *
மற்றெல்லாம்பேசிலும் நின்திருவெட்டெழுத்தும்
கற்றுநான் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே! (2)
1740 ## மற்றும் ஓர் தெய்வம் உளது என்று * இருப்பாரோடு
உற்றிலேன் * உற்றதும் * உன் அடியார்க்கு அடிமை **
மற்று எல்லாம் பேசிலும் * நின் திரு எட்டு எழுத்தும்
கற்று * நான்-கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-3
1740. ##
maRRum Or_theyvam uLatheNnRu * iruppārOdu-
uRRilENn * uRRathuvum * uNnNnadiyārkku adimai *
maRRellām pEchilum * nNiNnthiru ettezhuththum-
kaRRu * nNāNn kaNNapuraththu uRai ammāNnE! (2) 8.10.3

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1740. I will not make friends with those who think there are other gods. I am a slave only of your devotees. Whatever I say, it is only the eight sounds of your divine name that I have learned, O lord, dear god of Thirukkannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; மற்றும் ஓர் உன்னைக்காட்டிலும் வேறொரு; தெய்வம் உளது என்று தெய்வம் இருப்பார் என்று; இருப்பாரோடு சொல்பவர்களோடு; உற்றிலேன் அடியேன் சேரமாட்டேன்; நின் உன்னுடைய; திருஎட்டு எழுத்தும் அஷ்டாக்ஷரம்; கற்று நான் உற்றதும் நான் கற்று அறிந்தது; மற்று எல்லாம் அறியவேண்டிய எல்லா; பேசிலும் பொருள்களையும் சொன்னாலும்; உன் அடியார்க்கு உன் அடியார்க்கு; அடிமை அடிமை செய்வதையே தொண்டாக நினைப்பேன்

PT 8.10.4

1741 பெண்ணானாள் பேரிளங்கொங்கையினாரழல்போல் *
உண்ணாநஞ்சுண்டுகந்தாயை உகந்தேன்நான் *
மண்ணாளா! வாள்நெடுங்கண்ணி மதுமலராள்
கண்ணாளா! * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1741 பெண் ஆனாள் * பேர் இளங் கொங்கையின் ஆர் அழல்போல் *
உண்ணா நஞ்சு உண்டு உகந்தாயை * உகந்தேன் நான்- **
மண் ஆளா வாள் நெடுங் கண்ணி * மது மலராள்
கண்ணாளா * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-4
1741
peNNāNnāL * pEriLaNG koNGgaiyiNnār azhalpOl, *
uNNā nNaNYchu uNdu uganNthāyai * uganNdhENnnNāNn *
maNNāLā! vāLnNeduNG kaNNi * madhumalarāL-
kaNNāLā * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.4

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1741. You drank the fire-like poisonous milk from the devil Putanā’s young breasts and killed her. You, the beloved of Lakshmi with long, sharp sword-like eyes who stays on a lotus that drips honey, are auspicious and I worship you (lord of kannapuram) happily.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மண் ஆளா! பூமாதேவியின் மணாளனே!; வாள் நெடும் ஒளிபொருந்திய பெரிய; கண்ணி கண்களையுடையவளும்; மது மலராள் தேனுள்ள மலரில் பிறந்தவளுமான; கண்ணாளா ஸ்ரீ மஹாலக்ஷ்மிக்கு நாயகனே!; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; பெண் பெண்வடிவுடன் வந்த; ஆனாள் பூதனையின்; பேர் இளங்கொங்கையின் பெரிய ஸ்தநத்திலுள்ள; ஆர் அழல் போல் நெருப்புப்போன்ற; உண்ணா நஞ்சு உண்ணமுடியாத விஷத்தை; உண்டு உகந்தாயை உண்டு உகந்த; நான் உன்னை நான்; உகந்தேன் உகந்து மகிழ்ந்தேன்

PT 8.10.5

1742 பெற்றாரும்சுற்றமும்என்று இவைபேணேன்நான் *
மற்றாரும்பற்றிலேன் ஆதலால்நின்னடைந்தேன் *
உற்றானென்றுஉள்ளத்துவைத்து அருள்செய்கண்டாய் *
கற்றார்சேர் கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1742 பெற்றாரும் சுற்றமும் * என்று இவை பேணேன் நான் *
மற்று ஆரும் பற்று இலேன் * ஆதலால் நின் அடைந்தேன் **
உற்றான் என்று உள்ளத்து வைத்து * அருள்செய் கண்டாய்- *
கற்றார் சேர் * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-5
1742
peRRārum chuRRamum * eNnRu ivai pENENnnNāNn *
maRRārum paRRilEn * ādhalāl nNiNnNnadainNdhENn *
uRRāNneNnRu uLLaththu vaiththu * aruL cheykaNdāy, *
kaRRār_chEr * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.5

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1742. I do not want any connection with parents and relatives. I have no affection for any other but have come to you. You should think of me as your friend in your heart and give me your grace, O lord, dear lord of Kannapuram where learned people live.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கற்றார் கற்றவர்கள்; சேர் சேர்ந்து வாழுமிடமான; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; பெற்றாரும் தாய் தந்தையரும்; சுற்றமும் என்று உறவினருமான; இவை இவர்களை நான்; பேணேன் விரும்பவில்லை; மற்று ஆரும் மற்றவர்களிடமும்; பற்று இலேன் பற்று உடையவன் இல்லை; ஆதலால் நின் ஆதலால் உன்னை வந்து; அடைந்தேன் அடைந்தேன்; உள்ளத்து உம்முடைய உள்ளத்தில்; உற்றான் என்று இவன் நம்முடையவன் என்று; வைத்து அபிமானித்து எனக்கு; அருள் செய் கண்டாய் அருள் செய்ய வேண்டும்

PT 8.10.6

1743 ஏத்திஉன்சேவடி எண்ணியிருப்பாரை *
பார்த்திருந்துஅங்கு நமன்தமர்பற்றாது *
சோத்தநாமஞ்சுதும்என்று தொடாமைநீ
காத்திபோல் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1743 ஏத்தி உன் சேவடி * எண்ணி இருப்பாரை *
பார்த்திருந்து அங்கு * நமன்-தமர் பற்றாது **
சோத்தம் நாம் அஞ்சுதும் என்று * தொடாமை நீ
காத்திபோல்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-6
1743
Eththi_uNn chEvadi * eNNi iruppārai *
pārththirunNthu aNGgu * nNamaNnthamar paRRāthu *
chOththam nNām anchudhum eNnRu * thodāmainNI,-
kāththipOl * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.6

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1743. I found and stayed with your devotees who praise your divine feet and think of you alone. I worship you. I am afraid that the messengers of Yama will come and take me. Protect me and keep them from coming to me and putting their hands on me. O father, god of Kannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; உன் சேவடி உன் திருவடிகளை; ஏத்தி வணங்கி; இருப்பாரை தொண்டு புரிய; எண்ணி நினைப்பவர்களை; பார்த்திருந்து இறுதி காலத்தில்; நமன் தமர் யமதூதர்கள்; அங்கு பற்றாது அங்கு வந்து அணுகாமல்; சோத்தம் ‘நமஸ்காரம்; நாம் அஞ்சுதும் நாம் பயப்படுகிறோம்’; என்று என்று நினைத்து; தொடாமை தொடாமல்; நீ காத்திபோல் நீ காத்தருள்கிறாயன்றோ

PT 8.10.7

1744 வெள்ளைநீர்வெள்ளத்து அணைந்தஅரவணைமேல் *
துள்ளுநீர்மெள்ளத் துயின்றபெருமானே! *
வள்ளலே! உன்தமர்க்குஎன்றும்நமன்தமர்
கள்ளர்போல் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1744 வெள்ளை நீர் வெள்ளத்து * அணைந்த அரவு-அணைமேல் *
துள்ளு நீர் மெள்ளத் * துயின்ற பெருமானே **
வள்ளலே உன் தமர்க்கு என்றும் * நமன்தமர்
கள்ளர்போல்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-7
1744
veLLainNIr veLLaththu * aNainNdha aRāvanaimEl *
thuLLunNIr meLLath * thuyiNnRa perumāNnE *
vaLLalE! uNnthamarkku eNnRum * nNamaNnthamar-
kaLLar_pOl * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.7

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1744. You rest on the snake Adisesha, your bed floating on the flood of white water (milky ocean) with roaring waves. O generous lord, we are your devotees. You stay like a thief in Kannapuram and you protect us.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெள்ளை நீர் பாற்கடலின்; வெள்ளத்து வெள்ளத்தில்; அணைந்த அணைந்திருக்கும்; அரவு அணைமேல் பாம்பணைமேல்; துள்ளு நீர் துள்ளும் நீர் திவலைகள்; மெள்ள மெள்ள வருட; துயின்ற பெருமானே! துயின்ற பெருமானே!; வள்ளலே! வள்ளலே!; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; உன் தமர்க்கு உன் அடியார் விஷயத்தில்; என்றும் நமன் தமர் என்றும் யமதூதர்கள்; கள்ளர்போல் திருடர்கள்போல் மறைந்திருப்பர்கள்

PT 8.10.8

1745 மாணாகி வையமளந்ததுவும் * வாளவுணன்
பூணாகம்கீண்டதுவும் ஈண்டுநினைந்திருந்தேன் *
பேணாதவல்வினையேன் இடரெத்தனையும்
காணேன்நான் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1745 மாண் ஆகி * வையம் அளந்ததுவும் வாள் அவுணன் *
பூண் ஆகம் கீண்டதுவும் * ஈண்டு நினைந்து இருந்தேன் **
பேணாத வல்வினையேன் * இடர் எத்தனையும்
காணேன் நான்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-8
1745
māNāgi * vaiyam aLanNdhadhuvum, vāL avuNaNn *
pooNāgam kINdadhuvum * INdu nNiNnainNdhirunNdhENn *
pENādha valviNnaiyENn * idar eththaNnaiyum-
kāNENnnNāNn * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.8

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1745. I think constantly of your heroic deeds, how you took the form of a dwarf and measured the world at Mahabali’s sacrifice, and how as a man-lion you split open the ornamented chest of Hiranyan, the Asuran armed with a shining sword. I have collected much bad karmā and have not lived a good life, and now I find only troubles. Save me, O dear god of Kannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; மாண் ஆகி வாமநனாக வந்து; வையம் உலகங்களை; அளந்ததுவும் அளந்ததையும்; வாள் அவுணன் வாளால் இரணியனின்; பூண் ஆகம் ஆபரணங்களணிந்த மார்பை; கீண்டதுவும் கிழித்ததையும்; ஈண்டு நினைந்து இப்போது நினைத்து; இருந்தேன் இருந்தேன் அதனால்; பேணாத ஆத்மாவை அறிந்துகொள்ளாமல்; வல்வினையேன் பாவங்கள் செய்த நான்; இடர் எத்தனையும் எல்லா பாவங்களும்; காணேன் காணாமல் போனதை; நான் நான் பார்க்கிறேன்

PT 8.10.9

1746 நாட்டினாய்என்னை உனக்குமுன்தொண்டாக *
மாட்டினேன்அத்தனையே கொண்டுஎன்வல்வினையை *
பாட்டினால்உன்னை என்நெஞ்சத்திருந்தமை
காட்டினாய் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1746 நாட்டினாய் என்னை * உனக்கு முன் தொண்டு ஆக *
மாட்டினேன் அத்தனையே கொண்டு * என் வல்வினையை **
பாட்டினால் உன்னை * என் நெஞ்சத்து இருந்தமை
காட்டினாய்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-9
1746
nNāttiNnāy eNnNnai * uNnakkumuNn thoNdāga *
māttiNnENn aththaNnaiyE koNdu * en valviNnaiyai *
pāttiNnāl uNnNnai * eNn nNenchaththu irunNdhamai-
kāttiNnāy * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.9

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1746. You have made me your devotee and all my bad karmā has left me. You showed me how I can praise you with songs and keep you in my heart, O dear god of Kannapuram.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; முன் என்னை முதலில் என்னை; உனக்கு உனக்கு; தொண்டு ஆக தொண்டு செய்பவனாக ஆக்கி; நாட்டினாய் நிலைப்படுத்தினாய்; அத்தனையே கொண்டு அதனால்; என் வல்வினையை என் கொடிய பாவங்களை; மாட்டினேன் மாளச்செய்தேன்; உன்னை உன்னை நான்; பாட்டினால் பாடிய பாசுரங்களினால்; என் நெஞ்சத்து நீ எனது நெஞ்சினுள்; இருந்தமை இருந்த இருப்பை; காட்டினாய் காட்டி அருளினாய்

PT 8.10.10

1747 கண்டசீர்க் கண்ணபுரத்துறையம்மானை *
கொண்டசீர்த்தொண்டன் கலியனொலிமாலை *
பண்டமாய்ப்பாடும் அடியவர்க்கு எஞ்ஞான்றும் *
அண்டம்போய்ஆட்சி அவர்க்கதறிந்தோமே. (2)
1747 ## கண்ட சீர்க் * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானை *
கொண்ட சீர்த் தொண்டன் * கலியன் ஒலி மாலை **
பண்டமாய்ப் பாடும் * அடியவர்க்கு எஞ்ஞான்றும் *
அண்டம் போய் ஆட்சி * அவர்க்கு அது அறிந்தோமே-10
1747. ##
kaNdachIrk * kaNNapuraththu uRai ammāNnai *
koNdachIrth thoNdaNn * kaliyaNn olimālai *
paNdamāyp pādum * adiyavarkku eNYNYāNnRum *
aNdampOy ātchi * avarkku athu aRinNdhOmE. (2) 8.10.10

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1747. Kaliyan, the famous poet, the devotee of the dear lord, composed ten pāsurams on the god of Thirukannapuram praised by all. If devotees learn and sing these pāsurams with love they will go to the spiritual world and rule there. We know that surely.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ட கண்ணாரக் காணப் பெறும்; சீர் சீர்மையுடைய பெருமை உடைய; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானை இருக்கும் பெருமானைக் குறித்து; கொண்ட சீர்த் தொண்டன் சிறந்த தொண்டரான; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி மாலை அருளிச்செய்த பாசுரங்களை; பண்டமாய பெரும் செல்வமாக நினைத்து; பாடும் அடியவர்க்கு பாடும் அடியவர்க்கு; எஞ்ஞான்றும் எப்போதும்; அண்டம் போய் பரமபதம்; ஆட்சி அவர்க்கு ஆளும் பேறு அவர்களுக்கு நிச்சயம்; அது அறிந்தோமே என்று அறிந்தோம்

TNT 2.16

2067 கன்றுமேய்த்துஇனிதுகந்தகாளாய்! என்றும் *
கடிபொழில்சூழ்கணபுரத்துஎன்கனியே! என்றும் *
மன்றமரக்கூத்தாடிமகிழ்ந்தாய்! என்றும் *
வடதிருவேங்கடம்மேயமைந்தா! என்றும் *
வென்றசுரர்குலங்களைந்தவேந்தே! என்றும் *
விரிபொழில்சூழ்திருநறையூர்நின்றாய்! என்றும் *
துன்றுகுழல்கருநிறத்தென்துணையே! என்றும்
துணைமுலைமேல்துளிசோரச்சோர்கின்றாளே. (2)
2067 ## கன்று மேய்த்து இனிது உகந்த காளாய் என்றும் *
கடி பொழில் சூழ் கணபுரத்து என் கனியே என்றும் *
மன்று அமரக் கூத்து ஆடி மகிழ்ந்தாய் என்றும் *
வட திருவேங்கடம் மேய மைந்தா! என்றும் **
வென்று அசுரர் குலம் களைந்த வேந்தே! என்றும்
விரி பொழில் சூழ் திருநறையூர் நின்றாய்! என்றும் *
துன்று குழல் கரு நிறத்து என் துணையே! என்றும் *
துணை முலைமேல் துளி சோர சோர்கின்றாளே!-16
2067. ##
kanRumEyththu inithugandha kāLāy! enRum, *
kadipozhilsoozh kaNapuratthen kaniyE! enRum, *
manRamarak kootthādi magizhndhāy! enRum, *
vadathiruvENGkadam mEya maindhā! enRum, *
venRu_asurar kulangaLaindha vEndhE! enRum, *
viripozhilsooz thirun^aRaiyoor ninRāy! enRum, *
thunRukuzhal karun^iRatthen thuNaiyE enRum *
thuNaimulaimEl thuLisOrach sOr_kinRāLE! (2) 16

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2067. “My daughter says, ‘You, mighty as a bull, happily grazed the cows. You are my sweet fruit and you stay in Thirukkannapuram surrounded with fragrant groves. You are the god of Thiruvenkatam in the north and you danced happily in the mandram. You stay in Thirunaraiyur surrounded with abundant groves. O king, you conquered the Asurans and destroyed their tribes, and you, with a dark color and thick curly hair, are my help. ’ The tears she sheds fall on her breasts and she is tired. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கன்று மேய்த்து கன்றுகளை மேய்த்து; இனிது உகந்த மிகவும் மகிழ்ந்த; காளாய்! என்றும் காளை! என்றும்; கடி மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளாலே; சூழ் சூழ்ந்த; கணபுரத்து என் திருக்கண்ணபுரத்தில் இருக்கும் என்; கனியே! என்றும் கனியே! என்றும்; மன்று அமர வீதியார; கூத்து ஆடி கூத்து ஆடி; மகிழ்ந்தாய்! என்றும் மகிழ்ந்தவனே என்றும்; வட திருவேங்கடம் வட திருவேங்கடமலையில்; மேய மைந்தா! பொருந்தி வாழும் மைந்தா!; என்றும் என்றும்; வென்று அசுரர் குலம் அசுரர் குலங்களை வென்று; களைந்த வேந்தே! என்றும் ஒழித்த வேந்தே! என்றும்; விரி விரிந்த; பொழில் சூழ் சோலைகளாலே சூழ்ந்த; திரு நறையூர் திரு நறையூரில்; நின்றாய்! என்றும் நின்றவனே ! என்றும்; துன்று குழல் அடர்ந்த முடியை உடைய; கரு நிறத்து கருத்த நிறமுடைய; என் துணையே! என்றும் என் துணையே! என்றும்; துணை முலைமேல் மார்பின் மீது; துளி சோர கண்ணீர்த்துளிகள் சிந்த; சோர்கின்றாளே சோர்ந்து புலம்புகிறாள்
kanRu mEyththu Oh one who protected the cows; inidhu ugandha and became very happy,; kALAy enRum and having the individualism, and; en kaniyE Oh my fruit; kaNapuraththu (that became ripe in) thirukkaNNapuram that is; kadi pozhil sUzh surrounded by fragrant gardens! And,; magizhndhAy enRum Oh who became happy; manRu amarak kUththAdi by dancing with pots in the middle of the junction of roads! And,; vada thiruvEngadam mEya maindhA enRum Oh the proud one who resides firmly in vada thiruvEngadam! And,; vEndhE Oh the king who; venRu won and; kaLaindha destroyed; asurar kulam the clan of asuras! And; ninRAy enRum having your divine presence; thirunaRaiyUr in thirunaRaiyUr; viri pozhil sUzh that is surrounded by the gardens spread out expanding, and; thunRu kuzhal kaRu niRaththu en thuNaiyE enRum Oh one having dense hair plaits, dark divine body, and being my companion, saying all these,; sOrginRAL she becomes sad/faint that the; thuLi sOra drops of tears flow down; thuNai mulai mEl the bosoms that match each other.

TNT 3.27

2078 செங்காலமடநாராய்! இன்றேசென்று
திருக்கண்ணபுரம்புக்குஎன்செங்கண்மாலுக்கு *
எங்காதல்என்துணைவர்க்குரைத்தியாகில்
இதுவொப்பதுஎமக்கின்பமில்லை * நாளும்
பைங்கானமீதெல்லாம்உனதேயாகப்
பழனமீன்கவர்ந்துண்ணத்தருவன் * தந்தால்
இங்கேவந்தினிதிருந்துஉன்பெடையும்நீயும்
இருநிலத்தில்இனிதின்பமெய்தலாமே. (2)
2078 ## செங் கால மட நாராய் இன்றே சென்று *
திருக்கண்ணபுரம் புக்கு என் செங் கண் மாலுக்கு *
என் காதல் என் துணைவர்க்கு உரைத்தியாகில் *
இது ஒப்பது எமக்கு இன்பம் இல்லை ** நாளும்
பைங் கானம் ஈது எல்லாம் உனதே ஆகப் *
பழன மீன் கவர்ந்து உண்ணத் தருவன் * தந்தால்
இங்கே வந்து இனிது இருந்து உன் பெடையும் நீயும் *
இரு நிலத்தில் இனிது இன்பம் எய்தலாமே-27
2078. ##
sengāla madan^ārāy! inRE senRu *
thirukkaNNapuram pukku en sengaN_mālukku, *
en_kāthal en_thuNaivarkku uraitthi ākil *
idhu_oppathu emakkinbam illai, ** nāLum-
paingāna meethellām unadhE yāgap *
pazhanameen kavarndhuNNath tharuvan, * thandhāl-
ingE van^thu inithirunthu un pedaiyum neeyum *
irun^ilatthil inithu_inbam eythalāmE. (2) 27

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

2078. The daughter says, “O beautiful red-legged crane, if you go today to Thirukkannapuram and tell my beloved lovely-eyed Thirumāl of my love, nothing could make me more happy. I will give you all this flourishing land and fish from the ponds to eat. You and your beloved mate can come here, stay happily and enjoy your life. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செங் கால சிவந்த கால்களையுடைய; மட நாராய் அழகிய நாரையே!; இன்றே சென்று இன்றே சென்று; திருக் கண்ணபுரம் திருக் கண்ணபுரத்தில்; புக்கு புகுந்து; செங்கண் செந்தாமரை போன்ற கண்களையுடைய; என் துணைவர்க்கு என் துணைவரான; என் மாலுக்கு என் திருமாலிடம்; என் காதல் எனது விருப்பத்தை; உரைத்தியாகில் கூறுவாயானால்; எமக்கு அவரைப் பிரிந்து வருந்துகிற நமக்கு; இது ஒப்பது இதற்கு ஒப்பான; இன்பம் இல்லை ஆனந்தம் வேறு எதுவும் இல்லை; நாளும் தினந்தோறும்; பைங் கானம் பசுஞ்சோலை; ஈது எல்லாம் முழுதும்; உனதே ஆக உனதாக்கி; பழன மீன் நீர் நிலைகளிலுள்ள மீன்களை; கவர்ந்து உண்ண கவர்ந்து உண்ணும்படி; தருவன் தருவேன்; தந்தால் அப்படிக் கொடுத்தால்; இங்கே வந்து இங்கே வந்து; உன் பெடையும் நீயும் உன் பெடையும் நீயும்; இனிது இருந்து இன்பமாக இருந்து; இரு நிலத்தில் இந்தப் பரந்த பூமியில்; இனிது இன்பம் மிகவும் ஆனந்தமாக; எய்தலாமே வாழலாம்
sem kAla mada nArAy Oh crane having reddish legs!; inRE senRu Going today itself; thiruk kaNNapuram pukku and entering thirukkaNNapuram; uraiththi Agil If you would tell; en sem kaN mAlukku one with lotus eyes, and who is in love with me,; en thuNaivarkku and who is my companion, that is sowripperumAL,; en kAdhal about my interest in Him,; idhu oppadhu inbam illai there would be no other happiness like this; emakku to me (who is suffering due to separation).; tharuvan I will give; eedhu this; paingAnam ellAm full area of garden,; unadhE Aga making it fully yours; nALum for all the time that you are alive, and; kavarndhu uNNath for you to pick, and eat; meen fish; pazhanam in the water of the land;; thandhAl After I give you so,; un pedaiyum neeyum your wife and you; ingE vandhu come to this place and; inidhu irundhu be with happiness; iru nilaththil in (this) big land; inidhu inbam eydhalAm and attain utmost happiness.

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 11.47

2759 பேதையேன்
கள்நவிலும்காட்டகத்து ஓர்வல்லிக்கடிமலரின் *
நல்நறுவாசம் மற்றாரானுமெய்தாமே *
மன்னும்வறுநிலத்து வாளாங்குகுத்ததுபோல் *
என்னுடையபெண்மையும் என்நலனும்என்முலையும் *
மன்னுமலர்மங்கைமைந்தன் * கணபுரத்துப்
2759 பேதையேன்
கல் நவிலும் காட்டகத்து ஓர் வல்லிக் கடி மலரின் *
நல் நறு வாசம் மற்று ஆரானும் எய்தாமே *
மன்னும் வறு நிலத்து வாளாங்கு உகுத்தது போல் *
என்னுடைய பெண்மையும் என் நலனும் என் முலையும் *
மன்னும் மலர் மங்கை மைந்தன் * கணபுரத்துப் 49
pEdhaiyEn-
kal_navilum kāttakatthOr vallik kadimalarin, *
nal_naRu vāsam maRRārānum eythāmE, *
mannum vaRun^ilatthu vāLāNGku kutthathupOl, *
ennudaiya peNmaiyum enn^alanum enmulaiyum, *
mannu malarmangai maindhan, * (49) kaNapuratthup-

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

2759. "She says, “I am innocent. What is the use of my being a woman, my beauty and my breasts if I cannot embrace the golden chest of the lord who shines like a golden hill and is the beloved of Lakshmi?" "If my breasts do not embrace the lord of Thirukannapuram my breasts and my beauty will become like a blooming creeper that withers spreading its fragrance in vain in a stony forest in a dry land" "All these things are burden for me. Is there anyone who knows a remedy to stop this pain of love that keeps increasing?( 49, 50)" "The sound of the bells tied on the necks of the cows in the evening is sweet for most people, (51) but to my ears it is as cruel as the sound of a killing spear. Tell me how I can save myself from this pain, tell me. (52) The cloud-colored lord whose chest is adorned with a fragrant thulasi garland gave me this love sickness. ” (53)"

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல் நவிலும் கல் மயமான; காட்டகத்து ஓர் காட்டினுள்ளே; வல்லிக் கடி ஒரு பூங்கொடியில்; மலரின் பூத்த மலர்களின்; நல் நறு வாசம் நல்ல நறுமணம்; மற்று ஆரானும் வேறு யாருக்கும்; எய்தாமே உபயோகப் படாமல்; மன்னும் வறு நிலத்து வீணாக நிலத்தில்; வாளாங்கு உகுத்தது போல் உதிர்வது போல்; பேதையேன்! அறிவற்றவளான; என்னுடைய என்னுடைய; பெண்மையும் பெண்மையும்; என் நலனும் என் குணங்களும்; என் முலையும் என் ஸ்தனங்களும்; மன்னும் மலர் பூவில் பிறந்த; மங்கை திருமகளின்; மைந்தன் நாதனான; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்
kal navilum kAdu agaththu in the forest which is full of stones; Or valli (blossomed) in a creeper; kadi malarin in a flower full of honey; nal naRu vAsam great fragrance; maRRu ArAnum eydhAmE not being useful for anyone; mannum vaRu nilaththu Angu vALA uguththadhu pOl being wasted on the hard ground; pEdhaiyEn ennudaiya peNmai my femininity, I being ignorant; en nalanum my qualities; en mulaiyum my bosom; malar mangai mannum mandhan being the supreme being who is firmly attained by periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) who resides on a flower

PTM 17.70

2782 மன்னும்மறைநான்குமானானை * புல்லாணித்
தென்னன்தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
நல்நீர்த்தலைச்சங்கநாண்மதியை * - நான்வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென்னறையூர்
மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
2782 மன்னும் மறை நான்கும் ஆனானை * புல்லாணித்
தென்னன் தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை *
நல் நீர்த் தலைச்சங்க நாள் மதியை * நான் வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென் நறையூர்
மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை * 72
mannum maRain^ān_gum ānānai, * pullāNith-
thennan thamizhai vadamozhiyai, * nāngooril-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *
nanneerth thalaicchanga nānmathiyai, * (72)-nānvaNangum-
kaNNanaik kaNNa puratthānai, * thennaRaiyoor-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2783. He is the four everlasting Vedās. He is Tamizh Vedā flourishing in Thiruppullāni in the Pandiyan country and he is Sanskrit Vedā. He is the beloved of Lakshmi and shines like the moon, the god of Manimādakkoyil in Nāgai, and the god of Thalaichangam surrounded by the ocean. (72) I worship the god Kannan, the lord of Thirukkannapuram and of Manimādakkoyil in southern Thirunaraiyur. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மறை நான்கும் நான்கு வேதங்களுமாக; மன்னும் ஆனானை ஆனவனை; புல்லாணித் திருப்புல்லாணியிலிருக்கும்; தென்னன் தமிழை தமிழ் வேதங்களுக்கும்; வடமொழியை சமஸ்க்ருத வேதங்களுக்கும் நிர்வாஹனனை; நாங்கூரில் திருநாங்கூரின்; மன்னும் மணிமாடக்கோயில் மணிமாடக் கோயிலில்; மணாளனை இருக்கும் மணாளனை; நல் நீர் நீர்வளம் உள்ள; தலைச் சங்க திருத்தலைச்சங்காட்டில்; நாள் மதியை முழு மதியைப்போல் விளங்கும்; நான் வணங்கும் நான் வணங்கும்; கண்ணனை கண்ணனை
maRai nAngum AnAnai having the form of four vEdhas; pullANi one who has taken residence at thiruppullANi; thennan thamizhai vadamozhiyai one who is described by both thamizh and samaskrutha languages; nAngUr at thirunAngUr; maNimAdak kOyil mannu maNALanai standing forever at maNimAdakkOyil (divine abode in thanjAvUr) as a bridegroom; nal nIr thalaichchanga nANmadhiyai as the nANmadhiyapperumAL at thalaichchangAdu which is surrounded by good water; nAn vaNangum kaNNanai as kaNNan (krishNa) who I worship; kaNNapuraththAnai one who is dwelling at thirukkaNNapuram; then naRaiyUr maNi mAdak kOyil mannu maNALanai one who has taken residence as a bridegroom in the famous thiruraRaiyUr maNi mAdak kOyil

TVM 9.10.1

3772 மாலைநண்ணித் தொழுதெழுமினோவினைகெட *
காலைமாலை கமலமலரிட்டுநீர் *
வேலைமோதும்மதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரத்து *
ஆலின்மேலால்அமர்ந்தான் அடியிணைகளே. (2)
3772 ## மாலை நண்ணித் * தொழுது எழுமினோ வினை கெ * ட
காலை மாலை * கமல மலர் இட்டு நீர் **
வேலை மோதும் மதிள் சூழ் * திருக் கண்ணபுரத்து *
ஆலின்மேல் ஆல் அமர்ந்தான் * அடி இணைகளே (1)
3772. ##
mālainNaNNith * thozuthezuminO vinaiketa *
kālaimālai * kamalamalar ittu neer *
vElaimOthum mathiLchooz * thirukkaNNapuraththu *
ālinmElāl_ amarnNthān * adi_iNaigaLE. (2) 9.10.1

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Approach the Lord at Tirukkaṇṇapuram, surrounded by walls where the ocean waves crash, the One who reclined on a fig leaf on a vast expanse of water, and worship Him, everyone. Place lotus flowers at His beautiful feet day and night, and attain salvation, cleansed of all your sins.

Explanatory Notes

(i) What the Āzhvār preaches, in this decad, is briefly mentioned here. There is indeed no restriction on the flowers with which the Lord is to be worshipped. No flower is taboo and, in the name of burning incense, as part of worship, even a heap of garbage could be burnt and smoke raised therefrom. The outward offerings may be trifles but, in God’s eyes, they carry much + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேலை மோதும் கடல் அலைகளால் மோதப்பட்ட; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; ஆலின் மேல் ஆலிலை மேல்; ஆல் அமர்ந்தான் அமர்ந்த பெருமானின்; அடி இணைகளே திருவடிகளை; காலை மாலை காலை மாலை இரு வேளைகளிலும்; மாலை நண்ணி பரம பக்தியோடு; கமல மலர் இட்டு தாமரைப் பூக்களை ஸமர்ப்பித்து; நீர் நீங்கள்; தொழுது எழுமினோ வாழ்த்தி வணங்குங்கள்; வினை கெட உங்கள் பாவம் தொலையும்
madhiL sUzh surrounded by fort; thiurukkaNNapuraththu one who is residing in thirukkaNNapuram; Alil mElAl amarndhAn adi iNaigaL towards the divine feet of emperumAn protecting the universe, being vatathaLaSAyi (resting on pipal leaf), with agadithagatanA sAmarthyam (ability to unite opposing aspects); mAlai great love; naNNi acquiring; kAlai mAlai without distinguishing between night and day; kamala malar distinguished lotus flowers; ittu offering; nIr you; vinai your sorrow which blocks the enjoyment; keda be relieved; thozhudhu ezhuminO engage in acts which match the servitude and attain upliftment, as said in -badhdhAnjaliputA:-.; thoNdar having desire to enjoy; nIr you [plural]

TVM 9.10.2

3773 கள்ளவிழும்மலரிட்டு நீரிறைஞ்சுமின் *
நள்ளிசேரும்வயல்சூழ் கிடங்கின்புடை *
வெள்ளீயேய்ந்தமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம்
உள்ளி * நாளும்தொழுதெழுமினோ தொண்டரே!
3773 கள் அவிழும் மலர் இட்டு * நீர் இறைஞ்சுமின் *
நள்ளி சேரும் வயல் சூழ் * கிடங்கின் புடை **
வெள்ளி ஏய்ந்த மதிள் சூழ் * திருக் கண்ணபுரம் *
உள்ளி நாளும் தொழுது எழுமினோ தொண்டரே (2)
3773
kaLLavizum malar_ittu * nNeer_iRainchumin *
naLLichErum vayalchooz * kitaNGkinbutai *
veLLiyEynNtha mathiLchooz * thirukkaNNapuram_uLLi *
nNāLumthozuthu ezuminO thondarE! 9.10.2

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

O devout men, worship the Lord with finely studded flowers, filled with honey, and attain salvation. Meditate lovingly on Tirukkaṇṇapuram daily, the sacred place enclosed by majestic walls that touch the sky, where the moats adjoin the fields where female crabs rejoice.

Explanatory Notes

(i) That there is no restriction on the flowers to be used for worshipping the Lord is brought out by reference, in this song, to honey-studded flowers, in general, and not merely the lotus, as mentioned in the preceding song. All that is needed is that the flowers should be fresh and not dried up. These flowers are only symbolic of the eight varieties of flowers to be + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டரே! தொண்டர்களே!; நீர் நீங்கள்; கள் அவிழும் தேன் பெருகும்; மலர் இட்டு மலர்களைக் கொண்டு; இறைஞ்சுமின் அர்ச்சனை செய்தீர்களானால்; நள்ளி பெண் நண்டுகளும் ஆண் நண்டுகளும்; சேரும் சேர்ந்து வாழும்; வயல் சூழ் வயல்களால் சூழ்ந்த; கிடங்கின் புடை அகழிகளின் பக்கங்களிலே; வெள்ளி ஏய்ந்த சுக்கிரனைத் தொடும் அளவு; மதிள் சூழ் உயர்ந்த மதிள்களால் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தை; நாளும் எப்போதும்; உள்ளி அனுஸந்தித்துக் கொண்டே; தொழுது வாழ்த்தி வணங்கி; எழுமினோ உய்வு பெறுங்கள்
kaL honey; avizhum shedding; malar ittu with flowers; iRainjumin worship;; naLLi (lowly) female crabs too; sErum residing together; vayal fields; sUzh surrounded by; kidangin moat; pudai in the surroundings; veLLi by silver; Eyndha made; madhiL by fort; sUzh surrounded by; thirukkaNNapuram thirukkaNNapuram; nALum uLLi always thinking; thozhudhu ezhuminO worship him due to the love acquired by experiencing him, rise and tumultuously pray to him.; vaNdu beetles; pAdum joyfully humming

TVM 9.10.3

3774 தொண்டர்! நுந்தம்துயர்போகநீரேகமாய் *
விண்டுவாடாமலரிட்டு நீரிறைஞ்சுமின் *
வண்டுபாடும்பொழில்சூழ் திருக்கண்புரத்து
அண்டவா ணன் * அமரர்பெருமானையே.
3774 தொண்டர் நும் தம் * துயர் போக நீர் ஏகமாய் *
விண்டு வாடா மலர் இட்டு * நீர் இறைஞ்சுமின் **
வண்டு பாடும் பொழில் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்து
அண்ட வாணன் * அமரர் பெருமானையே (3)
3774
thondar nNunNtham * dhuyarpOkanNeer Ekamāy *
vinduvātāmalar_ittu * nNeer_iRainchumin *
vandupātum pozilchooz * thirukkaNNapuraththu andavāNan *
amarar_perumānaiyE. 9.10.3

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Devout men, offer your worship with supreme devotion, presenting freshly blooming flowers to the Sovereign Master of the Universe residing in Tirukkaṇṇapuram, amidst orchards where humming bees revel. Through this devout offering, may all your afflictions and wrongs be dispelled, finding solace in the presence of the Divine.

Explanatory Notes

(i) The highest love to God is love rendered with no personal end in view but culminating in benediction or glorification of God. Love, so disinterestedly rendered, is love of purity and virginity, which carries with it the highest reward, namely, possession of God Himself. It is this kind of loving worship that the Āzhvār is preaching to the world around, now addressed + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டர்! தொண்டர்களே!; வண்டு பாடும் வண்டுகள் களித்துப் பாடும்; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருக்கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; அண்ட அகில அண்டங்களுக்கெல்லாம்; வாணன் தலைவனும் பரமபதத்தில் இருக்கும்; அமரர் நித்யஸூரிகளின் தலைவனுமான; பெருமானையே பெருமானையே; நும் தம் துயர் போக உங்கள் துக்கம் நீங்கும்படி; நீர் ஏகமாய் நீங்கள் ஒருமுகப்பட்டு; விண்டு வாடா அப்போது மலர்ந்த; மலர் இட்டு மலர்களைக் கொண்டு; நீர் இறைஞ்சுமின் நீங்கள் வணங்குவீர்களாக
pozhil garden; sUzh surrounded; thirukkaNNapuraththu in thirukkaNNapuram; aNda vANan being the resident of paramapadham; amarar perumAnai one who remained there being enjoyed by nithyasUris; thoNdar Oh you who are all desirous for all kainkaryams!; num tham thuyar your sorrow of not enjoying him; pOga to be eliminated; nIr all of you; Ekam Ay having a common focus; viNdu looking to blossom; vAdA remaining fresh; malar ittu offering flowers; nIr iRainjumin worship him matching your SEshathvam (servitude).; mAn deer; nai to feel anguished (having lost)

TVM 9.10.4

3775 மானைநோக்கி மடப்பின்னைதன்கேள்வனை *
தேனைவாடாமலரிட்டு நீரிறைஞ்சுமின் *
வானையுந்தும்மதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரம் *
தான்நயந்தபெருமான்சரணாகுமே.
3775 மானை நோக்கி * மடப் பின்னை தன் கேள்வனை *
தேனை வாடா மலர் இட்டு * நீர் இறைஞ்சுமின் **
வானை உந்தும் மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரம் *
தான் நயந்த பெருமான் * சரண் ஆகுமே (4)
3775
mānainNOkki * matappinnai_than kELvanai *
thEnaivātāmalar_ittu * nNeer_iRainchumin *
vānaiunNthum mathiLchooz * thirukkaNNapuram *
thān_nayanNtha perumān * charaNamāgumE. 9.10.4

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Worship our father with choice flowers in full bloom, the beloved spouse of doe-eyed Piṉṉai, as sweet as honey. He resides lovingly within Tirukkaṇṇapuram, surrounded by walls that soar into the sky, offering us sanctuary.

Explanatory Notes

(i) The doe-eyed Consort of the Lord is the unfailing intercessor between man and God and the Āzhvār is, therefore, sure of the salvation of his addressee (the worldlings) whom he advises to approach the Lord through the good offices of the Divine Mother.

(ii) The Āzhvār has indeed to deal with a cross-section of humanity, with varying degrees of spiritual calibre + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மானை நோக்கி மான் பார்வை உடைய; மடப் பின்னை தன் மடப்ப குணமுடைய நப்பின்னையின்; கேள்வனை நாதனை; தேனை தேன்போன்ற இனியவனான எம்பெருமானை; வாடா வாடாத; மலர் இட்டு அன்றலர்ந்த மலர்களைக் கொண்டு; நீர் இறைஞ்சுமின் நீங்கள் வணங்கினீர்களானால்; வானை உந்தும் ஆகாசத்தளவு உயர்ந்த; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழப்பட்ட; திருக்கண்ணபுரம் திருக்கண்ணபுரத்தில்; தான் நயந்த தானே விரும்பி இருக்கும்; பெருமான் சௌரிராஜப் பெருமானே; சரண் ஆகுமே உங்கள் ரக்ஷிப்பராவார்
nOkki having eyes; madam complete in all qualities; pinnai than for nappinnaip pirAtti; kELvanai being the beloved lord; thEnai being enjoyable like honey (as said in -rasOvaisa:-); vAdA fresh; malar ittu with flowers; nIr all of you; iRainjumin worship;; vAnai sky; undhu tall to be pushing; madhiL sUzh surrounded by fort; thirukkaNNapuram thirukkaNNapuram; thAn nayandha desired himself; perumAn sarvESvaran; saraN AgumE in the form of being the refuge, will remain the recipient of your worship.; thana thAL adaindhArkku ellAm for all those who performed prapaththi (surrender) unto his divine feet; saraNam Agum himself being the means

TVM 9.10.5

3776 சரணமாகும் தனதாளடைந்தார்க்கெல்லாம் *
மரணமானால்வைகுந்தம்கொடுக்கும்பிரான் *
அரணமைந்தமதிள்சூழ் திருக்கண்ணபுரத் *
தரணியாளன் * தனதன்பர்க்கன்பாகுமே. (2)
3776 சரணம் ஆகும் * தன தாள் அடைந்தார்க்கு எல்லாம் *
மரணம் ஆனால் * வைகுந்தம் கொடுக்கும் பிரான் **
அரண் அமைந்த மதிள் சூழ் * திருக்கண்ணபுரத்
தரணியாளன் * தனது அன்பர்க்கு அன்பு ஆகுமே (5)
3776
charaNamākum * thanathāL_ atainNthārkellām *
maraNamāNnāl * vaikunNtham kotukkumpirān *
araNamainNtha mathiLchooz * thirukkaNNapuram tharaNiyāLan *
thanathanbarku anpāgumE. 9.10.5

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Reference Scriptures

BG. 9-29

Divya Desam

Simple Translation