16

Thiru Kannamangai

திருக்கண்ணமங்கை

Thiru Kannamangai

ஸ்ரீ அபிஷேகவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ பக்தவத்ஸலாய நமஹ

Thayar: Sri AbhishEka Valli
Moolavar: Bhaktha Vatsala Perumāl, Patharāvi Perumāl
Utsavar: Perum Purakadal
Vimaanam: Uthpala
Pushkarani: Dharsana
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Kumbakkonam
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 8:00 a.m. to 12:00 noon 4:30 p.m. to 8:30 p.m
Search Keyword: Kannamangai
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 7.10.1

1638 பெரும்புறக்கடலைஅடலேற்றினைப்
பெண்ணை ஆணை * எண்ணில்முனிவர்க்கருள்
தருந்தவத்தைமுத்தின்திரள்கோவையைப்
பத்தராவியைநித்திலத்தொத்தினை *
அரும்பினைஅலரைஅடியேன்மனத்தாசையை
அமுதம்பொதியின்சுவை *
கரும்பினைக்கனியைச்சென்றுநாடிக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே. (2)
1638 ## பெரும் புறக் கடலை அடல் ஏற்றினைப் *
பெண்ணை ஆணை * எண் இல் முனிவர்க்கு அருள்
தரும் தவத்தை முத்தின் திரள் கோவையைப் *
பத்தர் ஆவியை நித்திலத் தொத்தினை **
அரும்பினை அலரை அடியேன் மனத்து
ஆசையை * அமுதம் பொதி இன் சுவை *
கரும்பினை கனியை-சென்று நாடிக் *
-கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-1
1638
perum buRakkadalai adalERRiNnaip *
peNNai āNai * eNNil muNnivarkkaruL-
tharunNdhavaththai muththiNn thiraL kOvaiyaip *
paththa rāviyai nNiththilath thoththiNnai *
arumbiNnai alarai adiyENn maNnaththāchaiyai *
amutham podhiyiNn chuvai *
karumbiNnaik kaNniyaich cheNnRu nNādik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . (2) 7.10.1

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1638. I searched for him and in Thirukannamangai I found the lord who is the large ocean, a heroic bull, female and male, the results of tapas who gives endless grace to the sages, a precious chain of pearls, the soul of his devotees, the desire in my mind, a lovely bud, a fragrant blossom and as sweet as a fruit and sugarcane.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெரும் புற எல்லா கடல்களுக்கும் வெளியில் இருக்கும்; கடலை அடல் பெரும் கடலை மிடுக்குடைய; ஏற்றினை ரிஷபம் போன்ற சரீரமுடையவனாய்; பெண்ணை பெண்ணைப்போல் அடக்கமுடையவனாய்; ஆணை புருஷன் போல் ஸ்வதந்திரனாய்; எண் இல் கணக்கில்லாத தபஸையுடைய; முனிவர்க்கு முனிவர்களுக்கு; அருள் தபஸின் பலத்தைக் கொடுக்கும்; தரும் தவத்தை ஸர்வஜ்ஞனாய்; திரள் முத்தின் திரண்டிருக்கிற முத்துமாலைப் போல்; கோவையை இனியவனாய்; பத்தர் ஆவியை பக்தர்களுக்கு பிராணன் போல் தாரகனாய்; நித்திலத் தொத்தினை முத்து குவியல் போல் ரக்ஷகனாய்; அரும்பினை அரும்பு போல் குமாரன் போல்; அலரை மலர்ந்த புஷ்பம் போல் யௌவனாவஸ்தையை உடையவனாய்; அடியேன் மனத்து அடியேன் மனத்தில்; ஆசையை ஆசைக்கு விஷயமானவனாய்; அமுதம் அமுதத்தின்; பொதி இன் சுவை சுவை அதிசயமாக இருக்கும்; கரும்பினை கனியை கரும்பு போல் இனிய பெருமானை; சென்று நாடி தேடிக்கொண்டு போய்; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.2

1639 மெய்ந்நலத்தவத்தைத்திவத்தைத்தரும்
மெய்யைப்பொய்யினை கையில்ஓர்சங்குடை *
மைந்நிறக்கடலைக்கடல்வண்ணனை மாலை
ஆலிலைப்பள்ளிகொள்மாயனை *
நென்னலைப்பகலைஇற்றைநாளினை
நாளையாய்வரும்திங்களைஆண்டினை *
கன்னலைக்கரும்பினிடைத்தேறலைக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1639 மெய்ந் நலத் தவத்தை திவத்தைத் தரும் *
மெய்யைப் பொய்யினை கையில் ஓர் சங்கு உடை *
மைந் நிறக் கடலைக் கடல் வண்ணனை
மாலை * ஆல் இலைப் பள்ளி கொள் மாயனை **
நென்னலைப் பகலை இற்றை நாளினை *
நாளை ஆய் வரும் திங்களை ஆண்டினை *
கன்னலைக் கரும்பினிடைத் தேறலைக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-2
1639
meynNnNalath thavaththaith thivaththaith tharum *
meyyaip poyyiNnaik kaiyil Or'chaNGgudai *
mainNnNiRakkadalaik kadal vaNNaNnai * mālai-
ālilaip paLLi koL māyaNnai *
nNeNnNnalaip pagalai iRRai nNāLiNnai *
nNāLaiyāy varum thiNGgaLai āNdiNnai *
kaNnNnalaik karumbiNnidaith thERalaik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.2

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1639. Thirumāl who is truth and falsehood and the result of true tapas gives Mokshā to all. He, the dark ocean-colored one with a conch in his hand is the Māyan who lay on a banian leaf. He is yesterday, the afternoon of today and tomorrow and the months and years. I found him, sweet as jaggery, as sugarcane, and as its juice in Thirukannamangai.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மெய்ந் நல உண்மையான ஸ்வரூப ரூபனாய்; தவத்தை பக்திரூப தபஸ்வியாய்; திவத்தைத் தரும் பரமபதத்தைத் தரும்; மெய்யை பக்தியுள்ளவர்களுக்கு உபாயமானவனை; பொய்யினை அல்லாதவர்க்கு தானே இல்லாதவனாய்; கையில் ஓர் சங்கு உடை கையில் ஒரு சங்கை ஏந்திய; மைந் நிறக்கடலை கருத்த கடலை போன்றவனை; கடல் வண்ணனை கடலின் ரக்ஷக ஸ்வபாவமுடையவனை; மாலை திருமாலை; ஆலிலை ஆலிலையில்; பள்ளிகொள் மாயனை சயனித்திருக்கும் மாயனை; நென்னலை நேற்று அநுபவித்த சுகம் போல்; பகலை நெஞ்சைவிட்டு நீங்காதவனாய்; இற்றை நாளினை இன்று அநுபவிப்பவனாய்; நாளை ஆய் வரும் நாளை அநுபவிக்கப்படுபவன் போல்; திங்களை மாதங்கள் தோறும்; ஆண்டினை ஆண்டு தோறும்; கன்னலை இனியவனாய்; கரும்பிடைஇடைத் கரும்பின் ரஸம் போல்; தேறலை இனியவனானவனை; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.3

1640 எங்களுக்குஅருள்செய்கின்றஈசனை
வாசவார்குழலாள்மலைமங்கைதன்
பங்கனை * பங்கில்வைத்துகந்தான்றன்னைப்
பான்மையைப்பனிமாமதியம்தவழ் *
மங்குலைச்சுடரைவடமாமலை
யுச்சியை நச்சிநாம்வணங்கப்படும்
கங்குலை * பகலைச்சென்றுநாடிக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1640 எங்களுக்கு அருள்செய்கின்ற ஈசனை *
வாச வார் குழலாள் மலை-மங்கை-தன்
பங்கனை * பங்கில் வைத்து உகந்தான் * தன்னைப்
பான்மையைப் பனி மா மதியம் தவழ் **
மங்குலைச் சுடரை வட மா மலை
உச்சியை * நச்சி நாம் வணங்கப்படும்
கங்குலை * பகலை-சென்று நாடிக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-3
1640
eNGgaLukku aruL cheygiNnRa IchaNnai *
vāchavār _kuzhalāL malaimaNGgai thaNn-
paNGgaNnai * paNGgil vaiththu uganNthāNn thaNnNnaip *
pāNnmaiyaip paNnimā madhiyam thavazh *
maNGgulaich chudarai vadamāmalai-
uchchiyai * nNachchi nNām vaNaNGgappadum-
kaNGgulai * pagalaich cheNnRu nNādik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.3

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1640. Our Esan, who resides in Thiruvenkatam with a wonderful nature gives us his grace and happily keeps on his body Shivā with the beautiful fragrant-haired Girija, the daughter of Himavan. He shines on the peak of the northern mountain in Thiruvenkatam where the cool moon floats in the sky. I searched for him who is night and day and found him in Thirukannamangai. We all love and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எங்களுக்கு அருள் எங்களுக்கு அருள்; செய்கின்ற ஈசனை செய்யும் பெருமானாய்; வாச வார் குழலாள் மணமுடைய கூந்தலையுடையவளை; மலை மங்கை இமயமலைக்கு பெண்ணான பார்வதியை; தன் பங்கனை தன் பார்ஸ்வத்திலே உடைய ருத்ரனை; பங்கில் வைத்து தன் திருமேனியின் ஒரு பக்கத்தில் இருத்தி; உகந்தான் தன்னை உகந்தவனாய்; பான்மையை இப்படிப்பட்டநீர்மை ஸ்வபாவமுடைய; பனி மா குளிர்ந்தும் பரந்தும் இருக்கும்; மதியம் தவழ் சந்திரனுடைய அழகிய ஸஞ்சாரம் பண்ணும்; மங்குலை ஆகாசத்துக்கு நிர்வாஹகனாய்; சுடரை சூரியனுக்கு அந்தர்யாமியாய்; வட மா மலை வடக்கிலுள்ள திருவேங்கடமலையின்; உச்சியை உச்சியிலிருக்கும் பெருமானை; நச்சி நாம் ஆசைப்பட்டு நாம்; வணங்கப்படும் வணங்கும்; கங்குலை பகலை இரவுக்கும் பகலுக்கும் நிர்வாஹகனை; சென்று நாடி சென்று நாடி; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.4

1641 பேய்முலைத்தலைநஞ்சுண்டபிள்ளையைத்
தெள்ளியார்வணங்கப்படுந்தேவனை *
மாயனைமதிட்கோவலிடைகழிமைந்தனை
அன்றி அந்தணர் சிந்தையுள்
ஈசனை * இலங்கும்சுடர்ச்சோதியை
எந்தையைஎனக்குஎய்ப்பினில்வைப்பினை *
காசினைமணியைச்சென்றுநாடிக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1641 பேய் முலைத் தலை நஞ்சு உண்ட பிள்ளையைத் *
தெள்ளியார் வணங்கப்படும் தேவனை *
மாயனை மதிள் கோவல் இடைகழி
மைந்தனை * அன்றி அந்தணர் சிந்தையுள்
ஈசனை ** இலங்கும் சுடர்ச் சோதியை *
எந்தையை எனக்கு எய்ப்பினில் வைப்பினை *
காசினை மணியைச்-சென்று நாடிக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-4
1641
pEymulaiththalai nNanchuNda piLLaiyaith *
theLLiyār vaNaNGkappadum dhEvaNnai *
māyaNnai madhiL kOvalidaikazhi mainNdhaNnai *
aNnRi anNdhaNar chinNdhaiyuL IchaNnai *
ilaNGkum chudarch chOdhiyai *
enNdhaiyai eNnakku eyppiNnil vaippiNnai *
kāchiNnai maNiyaich cheNnRu nNādik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.4

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1641. He, the young Māyan who drank poisonous milk from the breasts of the devil Putanā and is worshipped by sages with minds devoid of confusion at Thirupprithi, stays in Thirukkovalur surrounded by walls and backwaters. He, my father, the shining light whom the Vediyars keep in their minds, is my refuge when I grow weak and my jewel and treasure when I am poor. I searched for him and found him in Thirukannamangai.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேய் முலைத் தலை நஞ்சு பூதனையின் விஷப் பாலை; உண்ட பிள்ளையை உண்ட பாலனை; தெள்ளியார் ஞானிகளால்; வணங்கப்படும் வணங்கப்படும்; தேவனை மாயனை தேவனை மாயனை; மதிள் ப்ராகாரங்களினால் சூழப்பட்ட; கோவல் இடைகழி திருக்கோவலூர் இடைக்கழியில்; மைந்தனை அன்றி உறைகின்ற மைந்தனை; அந்தணர் சிந்தையுள் அந்தணர் சிந்தையுள்; ஈசனை இருந்துகொண்டு; இலங்கும் அவர்களை நியமிப்பவனும்; சுடர்ச் சோதியை பெரும் ஜோதிமயமாயிருப்பவனும்; எந்தையை எனக்கு எம்பெருமானை எனக்கு; எய்ப்பினில் வருங்காலத்தில்; வைப்பினை உதவக் கூடிய நிதி போன்றவனும்; காசினை பொன் போன்றவனுமான அவனை; மணியை ரத்தினம் போன்றவனை; சென்று நாடி சென்று நாடி; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.5

1642 ஏற்றினை இமயத்துளெம்மீசனை
இம்மையைமறுமைக்குமருந்தினை *
ஆற்றலைஅண்டத்தப்புறத்துய்த்திடும்
ஐயனைக்கையிலாழியொன்றேந்திய
கூற்றினை * குருமாமணிக்குன்றினை
நின்றவூர்நின்றநித்திலத்தொத்தினை *
காற்றினைப்புனலைச்சென்றுநாடிக்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே. (2)
1642 ஏற்றினை இமயத்துள் எம் ஈசனை *
இம்மையை மறுமைக்கு மருந்தினை *
ஆற்றலை அண்டத்து அப்புறத்து உய்த்திடும்
ஐயனை * கையில் ஆழி ஒன்று ஏந்திய
கூற்றினை ** குரு மா மணிக் குன்றினை *
நின்றவூர் நின்ற நித்திலத் தொத்தினை *
காற்றினைப் புனலைச்-சென்று நாடிக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-5
1642
ERRiNnai imayaththuL em mIchaNnai *
immaiyai maRumaikku marunNdhiNnai, *
āRRalai aNdaththu appuRaththu uyththidum aiyaNnaik *
kaiyilāzhi oNnREnNdhiya kooRRiNnai *
kuru māmaNik kuNnRiNnai *
nNiNnRavoor nNiNnRa nNiththilath thoththiNnai *
kāRRiNnaip puNnalaich cheNnRu nNādik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.5

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1642. I searched for him who is wind and water and found him in Thirukannamangai, the omnipresent lord of the Himalayas, strong as a bull, our strength and the cure for our future, and the giver of Mokshā for his devotees. The lord with a discus in his hand who is Yama for his enemies stays in Thirunindravur, shining like a large beautiful jewel mountain and a string of precious pearls.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏற்றினை காளைபோல் செருக்குடையவனும்; இமயத்துள் இமயமலையில் இருக்கும்; எம் ஈசனை நம் பெருமானை; இம்மையை இந்த லோகத்தின் பலனை அளிப்பவனும்; மறுமைக்கு பரமபதத்துக்கு; மருந்தினை ஸாதனமாயிருப்பவனும்; ஆற்றலை அனைத்து சக்திகளுக்கும் இருப்பிடமாய்; அண்டத்து அண்டங்களுக்கு; அப்புறத்து அப்பாலுள்ள பரமபதத்தில்; உய்த்திடும் ஆச்ரிதரை நடத்த வல்லவனான; ஐயனை பெருமானும்; கையில் ஒன்று ஆழி கையில் ஒப்பற்ற ஒரு சக்கரத்தை; ஏந்திய ஏந்தியவனும்; கூற்றினை பகைவர்க்கு யமன் போன்றவனும்; குரு மா மணி சிறந்த நீலமணிமயமான; குன்றினை மலைபோன்ற அழகியவனும்; நின்றவூர் நின்ற திருநின்ற ஊரில் இருக்கும்; நித்திலத் தொத்தினை முத்துக் குவியல் போன்றவனும்; காற்றினை காற்றுப்போல் ஸுகமளிப்பவனும்; புனலை தண்ணீர்போல் உயிர்தரிக்கச் செய்யும் பெருமானை; சென்று நாடி சென்று நாடி; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.6

1643 துப்பனைத்துரங்கம்படச்சீறியதோன்றலைச்
சுடர்வான்கலன்பெய்ததோர்
செப்பினை * திருமங்கைமணாளனைத்
தேவனைத்திகழும்பவளத்தொளி
யொப்பனை * உலகேழினைஊழியை
ஆழியேந்தியகையனை அந்தணர்
கற்பினை * கழுநீர்மலரும்வயல்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1643 துப்பனைத் துரங்கம் படச் சீறிய தோன்றலைச் *
சுடர் வான் கலன் பெய்தது ஓர்
செப்பினை * திருமங்கை மணாளனைத் *
தேவனைத் திகழும் பவளத்து ஒளி
ஒப்பனை ** உலகு ஏழினை ஊழியை *
ஆழி ஏந்திய கையனை அந்தணர்
கற்பினை * கழுநீர் மலரும் வயல் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-6
1643
thuppaNnaith thuraNGkam badachchIRiya thONnRalai *
chudar vāNn kalaNn peydhadhu Or cheppiNnai *
thirumaNGgai maNāLaNnaith *
thEvaNnaith thigazhum bavaLaththoLi oppaNnai *
ulakEzhiNnai oozhiyai *
āzhiyEnNdhiya kaiyaNnai anNdhaNar kaRpiNnai *
kazhunNIr malarum vayal *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.6

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1643. The lord who carries a discus in his hand, is a bright precious coral, a pot where jewels are stored, the beloved of beautiful Lakshmi all the seven worlds and the end of the eon. He taught the Vedās to the sages and fought and destroyed the Asuran that came as a horse. I found him in Thirukannamangai surrounded with fields where kazhuneer flowers bloom.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துப்பனை பலமுள்ளவனை; துரங்கம் குதிரைவடிவாய் வந்த அஸுரன்; படச் சீறிய அழியும்படி சீற்றங்கொண்ட; தோன்றலை பெருமானை; சுடர் வான் ஒளிபொருந்திய சிறந்த; கலன் பெய்தது ஆபரணங்களை வைப்பதற்குரிய; ஓர் செப்பினை ஓர் பெட்டகம் போறவனை; திருமங்கை மணாளனை திருமகளின் நாதனை; தேவனைத் திகழும் அத்திருமகளுடைய சேர்த்தியால் திகழும்; பவளத்து ஒளி பவழங்களின் ஒளியை; ஒப்பனை ஒத்திருப்பவனை; உலகு ஏழினை ஏழு உலகங்களுக்கும் நிர்வாஹகனும்; ஊழியை காலத்தை நிர்வகிப்பவனும்; ஆழி ஏந்திய கையனை சக்கரத்தை கையிலுடையவனும்; அந்தணர் கற்பினை அந்தணர்களால் ஓதப்படுபவனை; கழு நீர் செங்கழுநீர்ப்பூக்கள்; மலரும் வயல் மலரப்பெற்ற வயல்களை யுடைய; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.7

1644 திருத்தனைத்திசைநான்முகன்தந்தையைத்
தேவதேவனைமூவரில்முன்னிய
விருத்தனை * விளங்கும்சுடர்ச்சோதியை
விண்ணைமண்ணினைக் கண்ணுதல்கூடிய
அருத்தனை * அரியைப்பரிகீறிய அப்பனை
அப்பிலாரழலாய்நின்ற
கருத்தனை * களிவண்டறையும்பொழில்
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1644 திருத்தனை திசை நான்முகன் தந்தையைத் *
தேவ-தேவனை மூவரில் முன்னிய
விருத்தனை * விளங்கும் சுடர்ச் சோதியை *
விண்ணை மண்ணினைக் கண்ணுதல் கூடிய
அருத்தனை ** அரியைப் பரி கீறிய
அப்பனை * அப்பில் ஆர் அழல் ஆய் நின்ற
கருத்தனை * களி வண்டு அறையும் பொழில் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-7
1644
thiruththaNnaith thichai nNāNnmugaNn thanNdhaiyaith *
thEva thEvaNnai moovaril muNnNniya viruththaNnai *
viLaNGkum chudarch chOdhiyai *
viNNai maNNiNnaik kaNNudhal koodiya aruththaNnai *
ariyaip parikIRiya appaNnai *
appilār azhalāy nNiNnRa karuththaNnai *
kaLi vaNdaRaiyum pozhil *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.7

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1644. The divine god of the gods, the best among the three gods, is a shining light, fire, water the sky and the earth. He killed the Asuran who came as a horse and when he took the form of Mohini, Shivā fell in love with him. I found him, the father of Nānmuhan, who is in the thoughts in the minds of all in Thirukannamangai surrounded with groves swarming with bees that sing as they drink honey.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருத்தனை திருப்தியுள்ளவனும்; திசை நான் முகன் நான்கு திசைகளுக்கும்தலைவனான; தந்தையை பிரமனுக்குத் தந்தையும்; தேவ தேவனை தேவர்களுக்கெல்லாம் தேவனும்; மூவரில் முன்னிய அரி அயன் அரன் என்ற மூவருக்கும்; விருத்தனை தலைவனும்; விளங்கும் சுடர் ஒளிமயமான; சோதியை ஜோதியையுடையவனும்; விண்ணை விண்ணுலகையும்; மண்ணினை மண்ணுலகையும் ஆள்பவனும்; கண்ணுதல் கூடிய நெற்றி கண்ணனான ருத்ரன்; அருத்தனை திருமேனியில் பாதிபாகத்தையுடையவனும்; அரியை ஸிம்மம் போன்ற மிடுக்குடையவனும்; பரி கீறிய குதிரையாய்வந்த அஸுரனைக் கிழித்தவனும்; அப்பனை பெருமானை; அப்பில் ஆர் அழல் ஆய் நீரிலுள்ள படபாக்னி போல்; நின்ற ஸகலபதார்த்தங்களும் லயிக்குமிடமாயிருக்கும்; கருத்தனை பெருமானை; களி வண்டு களித்த வண்டுகள்; அறையும் பொழில் ரீங்கரிக்கும் சோலைகளையுடைய; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.8

1645 வெஞ்சினக்களிற்றைவிளங்காய்வீழக்
கன்றுவீசியஈசனை * பேய்மகள்
துஞ்சநஞ்சுசுவைத்துண்டதோன்றலைத்
தோன்றல்வாளரக்கன்கெடத்தோன்றிய
நஞ்சினை * அமுதத்தினைநாதனை
நச்சுவாருச்சிமேல்நிற்கும்நம்பியை *
கஞ்சனைத்துஞ்சவஞ்சித்தவஞ்சனைக் *
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1645 வெம் சினக் களிற்றை விளங்காய் வீழக் *
கன்று வீசிய ஈசனை * பேய் மகள்
துஞ்ச நஞ்சு சுவைத்து உண்ட தோன்றலைத் *
தோன்றல் வாள் அரக்கன் கெடத் தோன்றிய
நஞ்சினை ** அமுதத்தினை நாதனை *
நச்சுவார் உச்சிமேல் நிற்கும் நம்பியை *
கஞ்சனைத் துஞ்ச வஞ்சித்த வஞ்சனைக் *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-8
1645
venchiNnak kaLiRRai viLaNGkāy vIzhak *
kaNnRu vIchiya IchaNnai * pEymagaL-
thuncha nNanchu chuvaiththuNda thONnRalaith *
thONnRal vāLarakkaNn kedath thONnRiya-
nNanchiNnai * amuthaththiNnai nNādhaNnai *
nNachchuvār uchchi_mEl nNiRkum nNambiyai *
kanchaNnaith thuncha vanchiththa vanchaNnaik *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.8

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1645. He is like an angry elephant threw the Asuran that came as a calf at the vilam fruit that was an Asuran and killed them both, drank the milk from the breasts of the devil Putanā, killed the Rākshasa Rāvana, the king of Lankā who carried a strong sword, and cheated Kamsan and killed him. He is our nectar, our Nambi who protects his loving devotees, and I found him in Thirukannamangai.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெம் சினம் கொடிய கோபத்தையுடைய; களிற்றை மதயானை போன்றவனும்; விளங்காய் விளாமரத்தின் காய்கள் உதிர்ந்து; வீழ விளாம்பழ அஸுரனை விழ வைத்தவனை; கன்று கன்றாகவந்த அஸுரனை; வீசிய ஈசனை தூக்கி எறிந்தவனை; பேய்மகள்துஞ்ச பூதனை முடியும்படி அவள்; நஞ்சு சுவைத்து உண்ட விஷப்பாலைப் பருகி உண்ட; தோன்றலை பெருமானை; வாள் அரக்கன் வாளை ஆயுதமாக; தோன்றல் உடைய ராவணன்; கெடத் தோன்றிய முடியும்படி அவதரித்த; நஞ்சினை விஷம் போன்றவனும்; அமுதத்தினை அமுதம் போன்ற; நாதனை எம்பெருமானை; நச்சுவார் தன்னை ஆசைப்படுமவர்களின்; உச்சி மேல் தலைமீது; நிற்கும் நம்பியை நிற்கின்ற நம்பியை பூர்ணனை; கஞ்சனை துஞ்ச கம்சனை முடியும்படி; வஞ்சித்த வஞ்சனை வஞ்சித்த வஞ்சகனுமான பெருமானை; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.9

1646 பண்ணினைப்பண்ணில்நின்றதோர்பான்மையைப்
பாலுள்நெய்யினைமாலுருவாய்நின்ற
விண்ணினை * விளங்குஞ்சுடர்ச்சோதியை
வேள்வியைவிளக்கினொளிதன்னை *
மண்ணினைமலையைஅலைநீரினை
மாலைமாமதியைமறையோர்தங்கள்
கண்ணினை * கண்களாரளவும்நின்று
கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனே.
1646 பண்ணினைப் பண்ணில் நின்றது ஓர் பான்மையைப் *
பாலுள் நெய்யினை மால் உரு ஆய் நின்ற
விண்ணினை * விளங்கும் சுடர்ச் சோதியை *
வேள்வியை விளக்கின் ஒளி-தன்னை **
மண்ணினை மலையை அலை நீரினை *
மாலை மா மதியை மறையோர்-தங்கள்
கண்ணினை * கண்கள் ஆரளவும் நின்று *
கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேனே-9
1646
paNNiNnaip paNNil nNiNnRathOr pāNnmaiyaip *
pāluL nNeyyiNnai māluruvāy nNiNnRa-
viNNiNnai * viLaNGkum chudarch chOdhiyai *
vELviyai viLakkiNnoLi thaNnNnai *
maNNiNnai malaiyai alai nNIriNnai *
mālai māmadhiyai maRaiyOr _thaNGgaL-
kaNNiNnai * kaNgaL āraLavum nNiNnRu *
kaNNa maNGgaiyuL kaNdu koNdENnE * . 7.10.9

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 10-10

Simple Translation

1646. Thirumāl is music and its sweetness, the butter in milk, the sky, shining light, the brightness of a lamp and sacrifice. He, the dark one, is the earth, the mountains and the waves on the ocean, the beautiful moon that rises in the evening, and the eyes of the Vediyars. I found him in Thirukannamangai and my eyes enjoyed him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பண்ணினை இசை போன்ற இனியவனும்; பண்ணில் நின்றது இசையின் ஸாரமான தன்மைபோன்ற; ஓர் பான்மையை தன்மையை யுடையவனும்; பாலுள் பாலில் மறைந்திருக்கும்; நெய்யினை நெய் போன்றவனும்; மால் உருவாய் நின்ற விசாலமான ஸ்வரூபத்தையுடைய; விண்ணினை விளங்கும் பரமபதத்தில் விளங்கும்; சுடர்ச் சோதியை ஒளி மிகுந்த ஜோதியாய்; வேள்வியை வேள்வியின் நாயகனாய்; விளக்கின் ஒளி விளக்கின் ஒளி போல்; தன்னை ஸ்வயம் பிரகாசனாய்; மண்ணினை பூமிபோலே எல்லோருக்கும் ஆதாரமானவனாய்; மலையை மலையைப் போல் நிலையானவனும்; அலை நீரினை அலை நீர் போல் கலந்து பரிமாறுபவனும்; மா மதியை சிறந்த ஞானம் அளிப்பவனுமான; மாலை திருமாலை; மறையோர் வைதிகர்களுக்கு பெருமான் என்னும் கண் போன்று; கண்ணினை இருப்பவனுமான பெருமானை; கண்கள் ஆரளவும் நின்று கண்கள் திருப்தி பெறுமளவும் நின்று; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ண மங்கையில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேனே

PT 7.10.10

1647 கண்ணமங்கையுள்கண்டுகொண்டேனென்று
காதலால்கலிகன்றியுரைசெய்த *
வண்ணவொண்தமிழொன்பதோடொன்றிவை
வல்லராய்உரைப்பார் மதியம்தவழ் *
விண்ணில்விண்ணவராய்மகிழ்வெய்துவர்
மெய்ம்மைசொல்லில்வெண்சங்கமொன்றேந்திய
கண்ண! * நின்தனக்கும்குறிப்பாகில்
கற்கலாம் கவியின்பொருள்தானே. (2)
1647 ## கண்ணமங்கையுள் கண்டுகொண்டேன் என்று *
காதலால் கலிகன்றி உரைசெய்த *
வண்ண ஒண் தமிழ் ஒன்பதோடு ஒன்று இவை *
வல்லர் ஆய் உரைப்பார் மதியம் தவழ் **
விண்ணில் விண்ணவர் ஆய் மகிழ்வு எய்துவர் *
மெய்ம்மை சொல்லில் வெண் சங்கம் ஒன்று ஏந்திய
கண்ண * நின்-தனக்கும் குறிப்பு ஆகில்
கற்கலாம் * கவியின் பொருள்-தானே-10
1647. ##
kaNNamaNGgaiyuL kaNdu koNdENn eNnRu *
kādhalāl kali kaNnRi uraicheydha *
vaNNa oNthamizh oNnbadhOdu oNnRivai *
vallarāy uraippār madhiyam thavazh *
viNNil viNNavarāy magizh veydhuvar *
meymmai chollil veNchaNGgam oNnREnNdhiya-
kaNNa! * nNiNn thaNnakkum kuRippāgil-
kaRkalām * kaviyiNn poruL thāNnE * . (2) 7.10.10

Ragam

தோடி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1647. Kaliyan composed ten beautiful Tamil pāsurams describing how he found the god of Thirukannamangai. If devotees recite these pāsurams they will reach the spiritual world in the sky where the moon floats, become gods and find joy. O Kannan with a white conch in your hand, if I may say what I really think, if you wished, even you might learn these pāsurams of Kaliyan and understand them.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ணமங்கையில்; கண்டு கொண்டேன் என்று காணப் பெற்றேன் என்று; கலிகன்றி திருமங்கையாழ்வார்; காதலால் பக்தியுடன்; உரைசெய்த அருளிச்செய்த; வண்ண இசையுடன் கூடிய; ஒண் தமிழ் அழகிய தமிழ் மொழியில்; ஒன்பதோடு ஒன்று இவை இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லராய் உரைப்பார் கற்று அனுஸந்திப்பவர்கள்; மதியம் தவழ் சந்திரன் ஸஞ்சரிக்கும் அழகிய; விண்ணில் மேலுலகங்களில் சென்று; விண்ணவராய் தேவர்களாய்; மகிழ்வு எய்துவர் ஆனந்தமடைவர்; மெய்ம்மை உண்மையான பலனை; சொல்லில் சொல்லப் புகுந்தால்; வெண் சங்கம் ஒன்று ஒப்பாற்ற பாஞ்சஜன்யத்தை; ஏந்திய கண்ண! கையிலேந்திய பெருமானே!; குறிப்பு ஆகில திருவுள்ளமாயின்; கவியின் பொருள் இப்பாசுரங்களின் பொருள்; நின் தனக்கும் உனக்கும்; கற்கலாம் தானே பயிலத்தக்கதே

PT 10.1.1

1848 ஒருநல்சுற்றம் எனக்குயிர் ஒண்பொருள் *
வருநல்தொல்கதி ஆகியமைந்தனை *
நெருநல்கண்டதுநீர்மலை, இன்றுபோய் *
கருநெல்சூழ் கண்ணமங்கையுள்காண்டுமே. (2)
1848 ## ஒரு நல் சுற்றம் * எனக்கு உயிர் ஒண் பொருள் *
வரும் நல் தொல் கதி * ஆகிய மைந்தனை **
நெருநல் கண்டது * நீர்மலை இன்று போய் *
கரு நெல் சூழ் * கண்ணமங்கையுள் காண்டுமே-1
1848. ##
orun^al chuRRam * enakkuyir oNporuL *
varun^al tholkathi * āgiya mainthanai *
n^erun^al kaNdathu * neermalai inRupOy *
karun^el sUzh * kaNNa mangaiyuL kANduME (2) 10.1.1

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1848. He is my relative and my dear life, my precious wealth and the lord who gives me Mokshā. I saw him yesterday in Thiruneermalai and today I will see him in Kannamangai surrounded with flourishing paddy fields.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒரு நல் தானே வந்து உதவும் ஒரு நல்ல; சுற்றம் உறவினனாய்; எனக்கு உயிர் எனக்கு ஆத்மாவாய்; ஒண் சிறந்த ஸத்தை விளைவிக்கும்; பொருள் பொருளாய்; வரும் பின்னால் மரணத்துக்குப் பின்; நல் தொல் ஸ்வாபாவிகமாக வரும் நல்ல; கதி மோக்ஷத்தை; ஆகிய தருபவனான; மைந்தனை யெளவனப் பெருமானை; நெருநல் நேற்று; கண்டது கண்டது; நீர் மலை திருநீர்மலையில்; இன்று போய் இன்றோவெனில்; கரு நெல் முற்றிய நெற்பயிர்; சூழ் சூழ்ந்த; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ணமங்கையில்; காண்டுமே சென்று வணங்குவோம்

PT 11.6.7

2008 மண்ணாடும்விண்ணாடும்
வானவரும்தானவரும்மற்றுமெல்லாம் *
உண்ணாதபெருவெள்ளம்
உண்ணாமல்தான்விழுங்கிஉய்யக்கொண்ட *
கண்ணாளன்கண்ணமங்கைநகராளன்
கழல்சூடி * அவனைஉள்ளத்து
எண்ணாதமானிடத்தை
எண்ணாதபோதெல்லாம் இனியவாறே.
2008 மண் நாடும் விண் நாடும் * வானவரும்
தானவரும் மற்றும் எல்லாம் *
உண்ணாத பெரு வெள்ளம் * உண்ணாமல்
தான் விழுங்கி உய்யக்கொண்ட **
கண்ணாளன் கண்ணமங்கை நகராளன் *
கழல் சூடி அவனை உள்ளத்து *
எண்ணாத மானிடத்தை * எண்ணாத
போது எல்லாம் இனிய ஆறே
2008
maNNAtum viNNAtum * vAnavarum thAnavarum maRRumellAm *
uNNAtha peruveLLam * uNNAmal thAnvizhungki uyyakkoNta, *
kaNNALan kaNNamangkai nakarALan * kazhalsooti, avanai uLLaththu *
eNNātha mAnitaththai * eNNAtha pOthellAm iniyavARE 11.6.7

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

2008. He is our dear lord of Thirukannamangai who protected all, swallowing all the people of the worlds, the gods in the sky, the Danavas and all others so that the huge flood that came at the end of the eon did not swallow them. Any time his devotees do not think of those who fail to worship his ankleted feet is sweet for them.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மண் நாடும் பூலோகமும்; விண் நாடும் சுவர்க்கமும்; வானவரும் தேவர்களும்; தானவரும் அசுரர்களும்; மற்றும் மற்றுமுள்ள; எல்லாம் பொருள்களுமெல்லாம்; உண்ணாத கூடிமுயன்றாலும்; பெரு வெள்ளம் பெரு வெள்ளம்; உண்ணாமல் உலகத்தை விழுங்காதபடி; தான் விழுங்கி தான் விழுங்கி; உய்யக்கொண்ட காப்பாற்றினவனான; கண்ணாளன் கண்ணன்; கண்ணமங்கை திருக்கண்ணமங்கையில்; நகராளன் இருப்பவனின்; கழல் சூடி திருவடிகளை தலை மீது சூடி; அவனை அப்பெருமானை; உள்ளத்து உள்ளத்தில்; எண்ணாத சிந்திக்காத; மானிடத்தை மனிதர்களை; எண்ணாத நினைக்காத மறந்த; போது எல்லாம் போது எல்லாம்; இனிய ஆறே இனிய போதாகும்

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.61

2773 மாமலர்மேல் அன்னம்துயிலும் அணிநீர்வயலாலி *
என்னுடையவின்னமுதை எவ்வுள் பெருமலையை *
கன்னிமதிள்சூழ் கணமங்கைக்கற்பகத்தை *
மின்னையிருசுடரை வெள்ளறையுள்கல்லறைமேற்
பொன்னை * மரதகத்தைப் புட்குழியெம்போரேற்றை *
மன்னுமரங்கத்துஎம்மாமணியை * -
2773 மா மலர்மேல் அன்னம் துயிலும் அணி நீர் வயல் ஆலி *
என்னுடைய இன் அமுதை எவ்வுள் பெரு மலையை *
கன்னி மதிள் சூழ் கணமங்கைக் கற்பகத்தை *
மின்னை, இரு சுடரை, வெள்ளறையுள் கல் அறைமேல்
பொன்னை * மரதகத்தை புட்குழி எம் போர் ஏற்றை *
மன்னும் அரங்கத்து எம் மா மணியை * 63
māmalarmEl-annam thuyilum aNin^eer vayalāli, *
ennudaiya innamudhai evvuL perumalaiyai, * (2)
kanni madhiLsoozh kaNamangaik kaRpagatthai, *
minnai irusudarai veLLaRaiyuL kallaRaimEl-
ponnai, * marathagatthaip putkuzhi em pOrERRai, *
mannum arangatthu em māmaNiyai, * (63)(2)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2773. my sweet nectar and the god of Thiruvayalāli (Thiruvāli) surrounded with beautiful water where swans sleep. Strong as a mountain, he is the god of Thiruyevvul, and generous as the karpagam tree, and the god of Thirukkannamangai surrounded with strong forts. He is lightning, the bright sun and moon and the god of Thiruvellarai. As precious as gold, he is the god of Thirukkallarai. Gold and emerald, a fighting bull, he is the god of Thiruputkuzhi. He, the god of everlasting Srirangam shines like a precious diamond. (63)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா மலர் மேல் சிறந்த தாமரைப் பூக்களின் மேல்; அன்னம் துயிலும் அன்னப்பறவைகள் உறங்கும்; அணி நீர் அழகிய நீர் நிறைந்த; வயல் வயல்களை உடைய; ஆலி திருவாலியில் இருக்கும்; என்னுடைய என்னுடைய; இன் அமுதை இனிய அமுதம் போன்றவனும்; எவ்வுள் பெரு திருவெவ்வுளுரில் பெரிய; மலையை மலை போன்றவனும்; கன்னி மதிள் சூழ் மதில்களாலே சூழப்பட்ட; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கையில்; கற்பகத்தை கற்பக விருக்ஷம் போல் இருப்பவனும்; மின்னை மின்னலைஒத்த ஒளியுள்ளவனாயிருப்பவனும்; இரு சூரிய சந்திரன் போன்ற ஒளியுள்ள; சுடரை சக்கரத்தை உடையவனும்; வெள்ளறையுள் திருவெள்ளறையில்; கல் அறைமேல் கருங்கல் மயமான ஸந்நிதியில்; பொன்னை பொன் போன்ற ஒளியுடனும்; மரதகத்தை மரகத பச்சை போன்ற வடிவுடன் இருப்பவனும்; புட்குழி திருப்புட் குழியிலே இருக்கும்; எம் போர் ஏற்றை போர் வேந்தன் போன்றவனும்; அரங்கத்து திருவரங்கத்தில்; மன்னும் இருப்பவனான எம்பெருமான்; எம் மா நீலமணிபோன்று; மணியை விளங்குகிறவனை
mAmalar mEl annam thuyilum swans sleeping on distinguished lotus flowers; aNi nIr vayal Ali thiruvAli, the divine abode, which has (agricultural) fields, full of water; ennudaiya innamudhai the supreme enjoyer, who is giving me dharSan (for me to worship); evvuL perumalaiyai one who is reclining at thiruvevvuL (present day thiruvaLLUr) as if a huge mountain were reclining; kanni madhiL sUzh kaNamangai kaRpagaththai one who is dwelling mercifully like a kalpaka vruksham (wish-fulfilling divine tree) at thirukkaNNamangai which is surrounded by newly built compound wall; minnai one who has periya pirAtti (SrI mahAlakshmi) who is resplendent like lightning; iru sudarai divine disc and divine conch which appear like sUrya (sun) and chandhra (moon); veLLaRaiyuL at thiruveLLaRai; kal aRai mEl inside the sannidhi (sanctum sanctorum) made of stones; ponnai shining like gold; maradhagaththai having a greenish form matching emerald; putkuzhi em pOr ERRai dwelling in [the divine abode of] thirupputkuzhi, as my lord and as a bull ready to wage a war; arangaththu mannum residing permanently at thiruvarangam; em mAmaNiyai one who we can handle, like a blue gem

RNA 17

3909 முனியார்துயரங்கள்முந்திலும் * இன்பங்கள்மொய்த்திடினும்
கனியார்மனம் கண்ணமங்கைநின்றானை * கலைபரவும்
தனியானையைத்தண்தமிழ்செய்தநீலன்தனக்கு உலகில்
இனியானை * எங்களிராமானுசனைவந்தெய்தினரே.
3909 முனியார் துயரங்கள் முந்திலும் * இன்பங்கள் மொய்த்திடினும்
கனியார் மனம் * கண்ணமங்கை நின்றானை ** கலை பரவும்
தனி ஆனையைத் தண் தமிழ் செய்த நீலன் தனக்கு * உலகில்
இனியானை * எங்கள் இராமாநுசனை வந்து எய்தினரே (17)
3909
muniyār thuyarangaL munthilum * inbangaL moyththitinum-
kaniyār manam * kaNNa mangai ninRānaik * kalaiparavum-
thaniyānaith thaN thamizseytha neelan thanakku * ulakil-
iniyānai * engaL irāmānujanai vandhu eythinarE. 17

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

3909. The devotees of Thirumangai who praised the god of Thirukkannamangai with his beautiful Tamil pasurams will not suffer whether troubles come or joys come to them. They will approach Rāmānujā and praise him. .

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கலை பரவும் சாஸ்திரங்களால் துதிக்கப்படும்; தனி ஆனையை மத யானையைப் போன்ற; கண்ண மங்கை திருக்கண்ணமங்கையில்; நின்றானை இருக்கும் பெருமானைக் குறித்து; உலகில் இந்த உலகில்; தண் தமிழ் தமிழ் திவ்ய பிரபந்தத்தை; செய்த செய்தருளின; நீலன் தனக்கு திருமங்கையாழ்வாரிடத்தில்; இனியானை பேரன்பு உடைய; எங்கள் இராமாநுசனை எங்கள் இராமாநுசனை; வந்து எய்தினரே வந்து பணிந்த மஹான்கள்; துயரங்கள் துயரங்கள்; முந்திலும் ஏற்பட்டாலும்; முனியார் வருந்தமாட்டார்கள்; இன்பங்கள் இன்பங்கள்; மொய்த்திடினும் பெருகிடினும்; கனியார் மனம் மனம் களிப்படைய மாட்டார்கள்
kalai by all the sAsthras; paravum worshipped;; thani Anaiyai like a matchless strong elephant, and the smartness/hauteur due to that; kaNNa mangaiyuL ninRAnai that is the emperumAn blessing us standing in thirukkaNNamangai; thaN (cool/comfortable) since the above is of great matter, all the distress would be removed when reciting it; thamizh seydha which he kindly gave us in thamizh,; neelan thanakku to such thirumangai AzhvAr;; ulagil iniyAnai being beloved to such AzhvAr, in this world;; engaL our master; irAmAnusanai that is, emperumAnAr,; vandhu eidhinar came and surrendered (to such master); thuyarangaL sorrows; thuyarangaL mundhilum even if sorrows came competing with each other in excess,; muniyAr they would not be vexed that these came;; inbangaL pleasant and happy occurrences; moiththidinum all came crowding as if this is their only work;; manam kaniyAr would not think in their mind about them as ripe fruit (that everything has come together nicely).