108

Paramapadam

பரமபதம்

Paramapadam

Thirunādu

ஸ்ரீ பெரியபிராட்டியார் ஸமேத ஸ்ரீ பரமபதநாதாய நமஹ

Thayar: Sri Periya Pirāttiar
Moolavar: Sri Paramapadha Nāthan, Vaikuntha Nāthan
Vimaanam: Anandhānga
Pushkarani: Virajā Nadhi, Ayiramadha
Thirukolam: Amarndha (Sitting)
Direction: Vyuham
Mandalam: Vinnulagam
Area: Vinnulagam
State: Outerworld
Aagamam: -
Sampradayam: Thenkalai
Brahmotsavam: -
Days: -
Timings: -
Search Keyword: Vaikuntam
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.2.21

43 சுருப்பார்குழலி யசோதைமுன்சொன்ன *
திருப்பாதகேசத்தைத் தென்புதுவைப்பட்டன் *
விருப்பாலுரைத்த இருபதோடொன்றும்
உரைப்பார்போய் * வைகுந்தத் தொன்றுவர்தாமே. (2)
43 ## சுருப்பார் குழலி * யசோதை முன் சொன்ன *
திருப் பாதகேசத்தைத் * தென்புதுவைப் பட்டன் **
விருப்பால் உரைத்த * இருபதோடு ஒன்றும்
உரைப்பார் போய் * வைகுந்தத்து ஒன்றுவர் தாமே. (21)
43. ##
suruppār kuzhali * yasOdhai mun sonna *
thirup pādha kEsaththai * then pudhuvai pattan *
viruppāl uraiththa * irupathOdu onRum-
uraippār pOy * vaikundhaththu onRuvar thāmE. (2) 21.

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

43. Yashodā who has dark curly hairs where bees settle, described her child's beauty from His feet to His head. The poet Puduvaippattan of southern Puduvai composed pāsurams using her words. Those who recite these twenty-one pāsurams will go to Vaikuntam and abide there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுருப்பார் வண்டுகள் படிந்திருக்கும்; குழலி கேசத்தையுடைய; யசோதை யசோதைப்பிராட்டி; முன் சொன்ன முன்பொரு சமயம் சொன்ன; திருப்பாத கேசத்தைத் பாதாதி கேச வர்ணனையை; தென் புதுவைப்பட்டன் வில்லிபுத்தூர் பெரியாழ்வார்; விருப்பால் உரைத்த விரும்பிச் சொன்ன; இருபதோடு ஒன்றும் இருபத்தோரு பாசுரங்களையும்; உரைப்பார் போய் கற்பவர்கள்; வைகுந்தத்து வைகுந்தம்; ஒன்றுவர் தாமே அடைவார் என்பது திண்ணம்

PAT 2.1.10

127 வல்லாளிலங்கைமலங்கச் சரந்துரந்த *
வில்லாளனை விட்டுசித்தன் விரித்த *
சொல்லார்ந்த அப்பூச்சிப்பாடல்இவைபத்தும்
வல்லார்போய் * வைகுந்தம் மன்னியிருப்பரே. (2)
127 ## வல்லாள் இலங்கை மலங்கச் * சரந் துரந்த *
வில்லாளனை * விட்டுசித்தன் விரித்த **
சொல் ஆர்ந்த அப்பூச்சிப் * பாடல் இவை பத்தும்
வல்லார் போய் * வைகுந்தம் மன்னி இருப்பரே (10)
127. ##
vallāLi ilaNGgai malaNGgach * charandhurandha *
villāLanai * vishNu chiththan viriththa *
sollārndha appoochchi * pādal ivaipaththum vallār_pOy *
vaikuntham manni irupparE. (2) 10.

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

127. Vishnuchithan composed ten pāsurams, escribing how as Rāma, our god destroyed the strong Rakshasās of Lankā with his bow and how he came as a goblin and frightened the cowherd women in the cowherd village. Those who can recite the ten beautiful “appuchi kāttal” pāsurams, will go to Vaikuntam (the abode of God) and stay there forever.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்லாள் பலம் மிக்க வீரர்களை உடைய; இலங்கை மலங்க இலங்கைஅழிந்திட; சரம் துரந்த அம்புகளை எய்த; வில்லாளனை வில்லேந்திய வீரனான ராமபிரானை; விட்டுசித்தன் விரித்த பெரியாழ்வார் விரித்துரைத்த; சொல் ஆர்ந்த சொல் வளம் மிக்க; அப்பூச்சிப் பாடல் பூச்சி காட்டும் பாடல்கள்; இவை பத்தும் வல்லார் இந்த பத்தையும் ஓத வல்லவர்கள்; போய் மேலுலகம் போய்; வைகுந்தம் வைகுந்தத்தில்; மன்னி இருப்பரே என்றும் வசிப்பார்கள்

PAT 3.4.10

263 விண்ணின்மீதுஅமரர்கள்விரும்பித்தொழ
மிறைத்துஆயர்பாடியில்வீதியூடே *
கண்ணன்காலிப்பின்னேஎழுந்தருளக்கண்டு
இளவாய்க்கன்னிமார்காமுற்ற
வண்ணம் * வண்டமர்பொழில்புதுவையர்கோன்
விட்டுசித்தன்சொன்னமாலைபத்தும் *
பண்ணின்பம்வரப்பாடும்பத்தருள்ளார்
பரமானவைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2)
263 ## விண்ணின்மீது அமரர்கள் விரும்பித் தொழ * மிறைத்து ஆயர் பாடியில் வீதியூடே *
கண்ணன் காலிப் பின்னே எழுந்தருளக் கண்டு * இளஆய்க் கன்னிமார் காமுற்ற
வண்ணம் ** வண்டு அமர் பொழிற் புதுவையர்கோன் * விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும் *
பண் இன்பம் வரப் பாடும் பத்தர் உள்ளார் * பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே (10)
263. ##
viNNin meedhu amarar_kaL virumbith thozha *
miRaiththu āyarpādiyil veedhiyoodE *
kaNNan kālippinnE ezhundharuLa kaNdu *
iLavāy kannimār kāmuRRa-
vaNNam * vaNdamar pozhil pudhuvaiyar kOn *
viShNu chiththan sonna mālai paththum *
paNNinbam varappādum paththaruLLār *
paramāna vaikuntam n^aNNuvarE. * (2) 10.

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

263. While the Gods in Heaven wish to celebrate Kannan, the God of Gods, he walks casually behind the cows along the streets of Gokulam, the cowherds' village, Seeing him, the young girls fall in love with him. Vishnuchithan, the chief of Puduvai surrounded with lovely groves where bees swarm, composed ten pāsurams about how the cowherd girls get charmed, when they see Kannan Those who sing these songs happily, will reach divine Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ணின் மீது அமரர்கள் தேவலோகத்தில் தேவர்கள்; விரும்பித் தொழ தன்னை வணங்கித்தொழ விரும்பியும்; மிறைத்து அவர்களைப் பொருட்படுத்தாமல்; ஆயர் பாடியில் திருவாய்ப்பாடியில்; வீதியூடே கண்ணன் தெருவில் கண்ணன்; காலிப்பின்னே பசுக்களின் பின்னே; எழுந்தருள கண்டு வருவதைப் பார்த்து; இள ஆய்க் கன்னிமார் இளம் ஆயர் பெண்கள்; காமுற்ற வண்ணம் ஆசைப்பட்டதை; வண்டு அமர் வண்டுகள் நிறைந்த; பொழில் சோலைகளையுடைய; புதுவையர்கோன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தலைவரான; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வார்; சொன்ன மாலை அருளிச்செய்த மாலையான; பத்தும் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; பண் இன்பம் வர பண்ணுடன் இனிமையாக; பாடும் பத்தர் உள்ளார் பாடி அனுசந்திப்பவர்கள்; பரமான வைகுந்தம் பரமான வைகுந்தத்தை; நண்ணுவரே அடைவார்கள்

PAT 3.5.11

274 அரவில்பள்ளிகொண்டுஅரவம்துரந்திட்டு
அரவப்பகையூர்தியவனுடைய *
குரவிற்கொடிமுல்லைகள்நின்றுறங்கும்
கோவர்த்தனமென்னும்கொற்றக்குடைமேல் *
திருவிற்பொலிமறைவாணர்புத்தூர்
திகழ்பட்டர்பிரான்சொன்னமாலைபத்தும் *
பரவுமனநன்குடைப்பத்தருள்ளார்
பரமானவைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2)
274 ## அரவிற் பள்ளிகொண்டு அரவம் துரந்திட்டு * அரவப்-பகை ஊர்தி அவனுடைய *
குரவிற் கொடி முல்லைகள் நின்று உறங்கும் * கோவர்த்தனம் என்னும் கொற்றக் குடைமேல் **
திருவிற் பொலி மறைவாணர் புத்தூர் திகழ் * பட்டர்பிரான் சொன்ன மாலை பத்தும் *
பரவு மனம் நன்கு உடைப் பத்தர் உள்ளார் * பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே (11)
274. ##
aravil paLLi koNdu aravam thurandhittu *
arava pakaiyoordhi avanudaiya *
kuraviRkodi mullaihaL n^inRuRaNGgum *
gOvarththanam ennum koRRakkudaimEl *
thiruviR polimaRai vāNar puththoor-
thihazh * pattar pirān sonna mālai paththum *
paravu mana n^an_kudai paththaruLLār *
paramāna vaikuntam n^aNNuvarE. * (2) 11.

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

274. The famous Pattarpiran Vishnuchithan where the Vediyars recite the divine Vedās composed these ten pāsurams on Govardhanā mountain (Madhura) where jasmine flowers bloom on the branches of kuravam trees. He describes how the hill is carried as an umbrella by the god who rests on Adishesha and rides on the Garudā, the enemy of snake. If devotees recite those pāsurams in their hearts and worship him, they will reach divine Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அரவில்பள்ளிகொண்டு பாம்பணையில் பள்ளிகொண்டு; அரவம் ஆய்ப்பாடியில் வந்து; துரந்திட்டு காளீயனை துரத்திவிட்டு; அரவப்பகை பாம்பின் பகைவனான கருடனை; ஊர்தி தனது வாகனமாக உடைய பிரான்; குரவிற் கொடி குரவ மரத்தில் படர்ந்துள்ள; முல்லைகள் முல்லைக்கொடி; நின்று உறங்கும் நிலை பெற்றிருக்கும்; கோவர்த்தனம் என்னும் கோவர்த்தன மலை என்னும்; கொற்றக் குடை மேல் வெற்றிக் குடையைப் பற்றி; திருவிற்பொலி லக்ஷ்மிகடாக்ஷம் பெற்ற; மறைவாணர் வேத விற்பன்னர்கள்; புத்தூர்த் திகழ் வாழ்கின்ற ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரில் வாழும்; பட்டர் பிரான் சொன்ன பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த; மாலை பத்தும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; பரவு மனம் நன்கு உடை பரந்த மனம் உடைய; பத்தர் உள்ளார் பக்தர்களாக இருப்பவர்; பரமான வைகுந்தம் ஸ்ரீவைகுண்டத்தை; நண்ணுவரே அடைவார்கள்

PAT 3.6.3

277 வானிளவரசுவைகுந்தக்குட்டன்
வாசுதேவன்மதுரைமன்னன் * நந்த
கோனிளவரசுகோவலர்குட்டன்
கோவிந்தன்குழல்கொடுஊதினபோது *
வானிளம்படியர்வந்துவந்தீண்டி
மனமுருகிமலர்க்கண்கள்பனிப்ப *
தேனளவுசெறிகூந்தலவிழச்
சென்னிவேர்ப்பச்செவிசேர்த்துநின்றனரே.
277 வான் இளவரசு வைகுந்தக் குட்டன் * வாசுதேவன் மதுரைமன்னன் * நந்த-
கோன் இளவரசு கோவலர் குட்டன் * கோவிந்தன் குழல்கொடு ஊதின போது **
வான் இளம்படியர் வந்து வந்து ஈண்டி * மனம் உருகி மலர்க்கண்கள் பனிப்ப *
தேன் அளவு செறி கூந்தல் அவிழச் * சென்னி வேர்ப்பச் செவி சேர்த்து நின்றனரே (3)
277
vān iLavarasu vaikunta kuttan *
vāsudhEvan madhurai mannan * nandha-
kOn iLavarasu kOvalar kuttan *
gOvindhan kuzhalkodu oodhinapOdhu *
vāniLam padiyar vandhu vandheeNdi *
manamuruhi malarkkaN_kaL panippa *
thEnaLavu seRikoondhal avizha *
senni vErppa sevi sErththu n^inRanarE. * 3.

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

277. When the prince of the sky, the lord of Vaikuntam, the little one of Vāsudevā, the king of Madhura, Govindan, the princely son of Nandagopan the little child of the cowherds plays his flute, young Apsarases come down from the sky and approach him, their hearts melting and their flower-like eyes shedding tears. Their hair swarming with bees becomes loose, their foreheads sweat and they close their ears to everything else and hear only the music of his flute.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வான் இளவரசு பரமபதத்திற்கு இளவரசனான; வைகுந்தக் குட்டன் வைகுந்த நாதனும்; வாசுதேவன் வசுதேவர் மகனும்; மதுரை மன்னன் மதுரை மன்னனும்; நந்தகோபன் நந்தகோபனுடைய இளவரசனுமான; கோவலர் குட்டன் இடையர் பிள்ளையுமான; கோவிந்தன் கண்ணபிரான்; குழல் கொடு புல்லாங்குழல் எடுத்து; ஊதின போது வாசித்த போது; வான் இளம்படியர் இளம் தேவ மாதர்; வந்து வந்து ஈண்டி கூட்டம் கூட்டமாக வந்து; மனம் உருகி இசையைக்கேட்டு மனம் உருகி; மலர்க்கண்கள் மலர் போன்ற கண்களிலிருந்து; பனிப்ப ஆனந்த கண்ணீர் வர; தேன் அளவு செறி தேனோடு கூடின செறிந்த; கூந்தல் அவிழ தலை முடி அவிழ; சென்னி வேர்ப்ப நெற்றியில் வியர்க்க; செவி சேர்த்து நின்றனரே செவிமடுத்து மயங்கி நின்றார்கள்

PAT 3.10.10

327 வாராரும்முலைமடவாள் வைதேவிதனைக்கண்டு *
சீராரும்திறலனுமன் தெரிந்துரைத்தஅடையாளம் *
பாராரும்புகழ்ப்புதுவைப் பட்டர்பிரான்பாடல்வல்லார் *
ஏராரும்வைகுந்தத்து இமையவரோடுஇருப்பாரே. (2)
327 ## வார் ஆரும் முலை மடவாள் * வைதேவி தனைக் கண்டு *
சீர் ஆரும் திறல் அனுமன் * தெரிந்து உரைத்த அடையாளம் **
பார் ஆரும் புகழ்ப் புதுவைப் * பட்டர்பிரான் பாடல் வல்லார் *
ஏர் ஆரும் வைகுந்தத்து * இமையவரோடு இருப்பாரே (10)
327. ##
vārārum mulai madavāL * vaidhEvi thanaikkaNdu *
seerārum thiRal anuman * therindhuraiththa _adaiyāLam *
pārārum pukazh pudhuvai * pattar_pirān pādal vallār *
Erārum vaikuntaththu * imaiyavarOdu _iruppārE. * (2) 10.

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

327. The Pattarpiran of Puduvai, praised by all the world, described in pāsurams the signs by which the famous Hanuman convinced Vaidehi the beautiful one with tender covered breasts. If devotees recite these pāsurams they will stay with him in His divine abode (Vaikuntam).

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வார் ஆரும் கச்சணிந்த; முலை மடவாள் மடப்ப குணமுடையவளான; வைதேவிதனை சீதாப் பிராட்டியை; கண்டு பார்த்து; சீர் ஆரும் சீர்மை பொருந்திய; திறல் அனுமன் திறமையுடைய அனுமன்; தெரிந்து உரைத்த ஆராய்ந்து சொன்ன; அடையாளம் அடையாளங்களை; பார் ஆரும் புகழ் உலகப்புகழ் பெற்ற; புதுவைப் பட்டர் பிரான் பெரியாழ்வார் அருளிச்செய்த; பாடல் வல்லார் பாசுரங்களை அனுசந்திப்பவகள்; ஏர் ஆரும் எல்லா நன்மைகளும் நிறைந்த; வைகுந்தத்து ஸ்ரீவைகுண்டத்தில்; இமையவரோடு நித்யத்ஸூரிகளோடு; இருப்பாரே இருப்பார்கள்

PAT 4.6.10

390 சீரணிமால் திருநாமமேயிடத்தேற்றிய *
வீரணிதொல்புகழ் விட்டுசித்தன்விரித்த *
ஓரணியொண்தமிழ் ஒன்பதோடொன்றும்வல்லவர் *
பேரணிவைகுந்தத்து என்றும்பேணியிருப்பரே. (2)
390 ## சீர் அணி மால் * திருநாமமே இடத் தேற்றிய *
வீர் அணி தொல்புகழ் * விட்டுசித்தன் விரித்த ** சொல்
ஓர் அணி ஒண் தமிழ் * ஒன்பதோடு ஒன்றும் வல்லவர் *
பேர் அணி வைகுந்தத்து * என்றும் பேணி இருப்பரே (10)
390. ##
seeraNimāl * thiru n^āmamE idaththERRiya *
veeraNi tholpuhazh * vishNu chiththan viriththa *
OraNi oN thamizh * onbadhOdu onRum vallavar *
pEraNi vaikuntaththu * enRum pENi irupparE. (2) 10.

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

390. Vishnuchithan from the ancient village of Veeranai, is praised by all, always, and he worshipped the divine name of Thirumāl. He composed ten beautiful Tamil pāsurams about how people should name their children with the names of the god. If devotees recite these ten beautiful pāsurams they will go to the divine splendid Vaikuntam and stay there happily forever.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சீர் கல்யாண குணங்களை; அணி மால் ஆபரணமாகவுடையவன்; திருநாமமே திருநாமத்தையே; இடத் தேற்றிய பெயரிடும்படி உபதேசித்த; வீர் புலன்களை வென்ற வீரத்தை; அணி அணிகலனுடைய; தொல்புகழ் நீண்ட புகழும் மிக்க; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வார்; விரித்த சொல் அருளிச்செய்த பாசுரங்கள்; ஓர் அணி ஒப்பற்ற ஆபரணமாய்; ஒண் தமிழ் அழகிய தமிழில்; ஒன்பதோடு ஒன்றும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லவர் அனுசந்திப்பவர்; பேர் அணி பெரிய அழகிய; வைகுந்தத்து என்றும் பரமபதத்தில் என்றும்; பேணி கைங்கரியம்; இருப்பரே பண்ணிக்கொண்டு வாழ்வர்

PAT 4.7.9

399 வடதிசைமதுரைசாளக்கிராமம்
வைகுந்தம்துவரைஅயோத்தி *
இடமுடைவதரியிடவகையுடைய
எம்புருடோ த்தமனிருக்கை *
தடவரையதிரத்தரணிவிண்டிடியத்
தலைப்பற்றிக்கரைமரஞ்சாடி *
கடலினைக்கலங்கக்கடுத்திழிகங்கைக்
கண்டமென்னும்கடிநகரே. (2)
399 வட திசை மதுரை சாளக்கிராமம் * வைகுந்தம் துவரை அயோத்தி *
இடம் உடை வதரி இடவகை உடைய * எம் புருடோத்தமன் இருக்கை **
தடவரை அதிரத் தரணி விண்டு இடியத் * தலைப்பற்றிக் கரை மரம் சாடி *
கடலினைக் கலங்கக் கடுத்து இழி கங்கைக் * கண்டம் என்னும் கடிநகரே (9)
399
vadathisai madhurai sāLakkirāmam * vaikuntam thuvarai ayOdhdhi *
idam udai vadhari idavahai udaiya * em purushOththaman irukkai *
thadavarai athirath tharaNi viNdidiya * thalaip paRRik karaimaram sādi *
kadalinai kalanga kaduththizhi gangai * kaNdam ennum kadi n^aharE. (2) 9.

Ragam

அடாணா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

399. Purshothaman who resides in SālakkiRāmam, Vaikuntam, Dwaraka, Ayodhya, Thiruvadari (Badrinath) and northern Madhura resides in the divine Thirukkandam where the flooding Ganges flows shaking the mountains with its roar and splitting the earth and making the trees on its banks fall.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தடவரை பெரிய மலைகளானவை; அதிர அதிரும்படி; தரணி பூமியானது; விண்டு பிளவுபட்டு; இடிய இடிந்து விழும்படியாகவும்; தலைப்பற்றி மரங்களின் தலையளவு உயர்ந்த; கரை மரம் சாடி மரங்களை மோதி; கடலினைக் கலங்க கடலும் கலங்கும்படி; கடுத்து இழி வேகமாக பாயும்; கங்கை கங்கை மீதுள்ள; கண்டம் என்னும் கண்டம் என்னும்; கடிநகரே கடிநகரே!; வட திசை மதுரை வடக்கிலுள்ள மதுரையும்; சாளக்கிராமம் சாளக்கிராமமும்; வைகுந்தம் துவரை வைகுந்தமும் துவாரகையும்; அயோத்தி அயோத்தியும்; இடம் உடை வதரி விசாலமான பதரியும்; இடவகை உடைய இருப்பிடமாகக் கொண்ட; எம் புருடோத்தமன் எம்பெருமான்; இருக்கை இருக்குமிடம்

PAT 4.7.11

401 பொங்கொலிகங்கைக்கரைமலிகண்டத்து
உறைபுருடோ த்தமனடிமேல் *
வெங்கலிநலியாவில்லிபுத்தூர்க்கோன்
விட்டுசித்தன்விருப்புற்று *
தங்கியஅன்பால்செய்தமிழ்மாலை
தங்கியநாவுடையார்க்கு *
கங்கையில்திருமால்கழலிணைக்கீழே
குளித்திருந்தகணக்காமே. (2)
401 ## பொங்கு ஒலி கங்கைக் கரை மலி கண்டத்து * உறை புருடோத்தமன் அடிமேல் *
வெங்கலி நலியா வில்லிபுத்தூர்க் கோன் * விட்டுசித்தன் விருப்பு உற்றுத் **
தங்கிய அன்பால் செய் தமிழ்- மாலை * தங்கிய நா உடையார்க்குக் *
கங்கையிற் திருமால் கழலிணைக் கீழே * குளித்திருந்த கணக்கு ஆமே (11)
401. ##
pongoli gangai karaimali kaNdaththu * uRai purushOththaman adimEl *
vengali n^aliyā villi puththoor kOn * vishNu chiththan viruppuRRu *
thangiya anbāl seydha thamizh mālai * thangiya n^āvudaiyārkku *
gangaiyil thirumāl kazhaliNaik keezhE * kuLiththirundha kaNakkāmE. (2) 11.

Ragam

அடாணா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

401. Vishnuchithan, the chief of Villiputhur who has no troubles in his life, composed with devotion ten Tamil pāsurams on Purushothaman, the god of Thirukkandam where the Ganges flows with abundant, gurgling water. Those who recite these pāsurams, will go to Vaikuntam and stay beneath Thirumāl’s ankleted feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொங்கு ஒலி ஒலி பொங்கும்; கங்கைக் கரை கங்கைக் கரையிலுள்ள; மலி எல்லா வகையிலும் ஏற்ற மிக்க; கண்டத்து திருக்கண்டங்குடி நகரில்; உறை புருடோத்தமன் பொருந்தி இருக்கும் எம்பெருமான்; அடிமேல் திருவடிகளில்; வெங்கலி கொடிய கலியாலும்; நலியா நலிவு செய்யமுடியாத; வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூருக்கு; கோன் தலைவரான; விட்டு சித்தன் பெரியாழ்வார்; விருப்பு உற்று ஆசைப்பட்டு; தங்கிய அன்பால் நிலை நின்ற பக்தியினால்; செய் தமிழ் மாலை அருளிச்செய்த பாசுரங்களை; தங்கிய பக்தியுடன்; நா உடையார்க்கு நாவினில் அனுசந்திப்பவர்கட்கு; கங்கையில் திருமால் கங்கையில் எம்பெருமான்; கழலிணைக் கீழே திருவடியின் கீழே; குளித்திருந்த கணக்காமே நீராடி சேவை செய்வதற்கு ஈடாகும்!

PAT 5.4.10

472 தடவரைவாய்மிளிர்ந்துமின்னும் தவளநெடுங்கொடிபோல் *
சுடரொளியாய்நெஞ்சினுள்ளே தோன்றும்என்சோதிநம்பி! *
வடதடமும்வைகுந்தமும் மதிள்துவராபதியும் *
இடவகைகள்இகழ்ந்திட்டு என்பால்இடவகைகொண்டனையே. (2)
472 தட வரைவாய் மிளிர்ந்து மின்னும் * தவள நெடுங்கொடி போல் *
சுடர்- ஒளியாய் நெஞ்சின் உள்ளே * தோன்றும் என் சோதி நம்பீ ! **
வட தடமும் வைகுந்தமும் * மதிற் துவராபதியும் *
இட வகைகள் இகழ்ந்திட்டு * என்பால் இடவகை கொண்டனையே (10)
472. ##
thadavarai vāy miLirndhu minnum * thavaLa n^eduNGgodi pOl *
sudaroLiyāy n^eNYchinuLLE * thOnRum en jOdhi n^ambi! *
vadathadamum vaikuntamum * madhiL thuvarā pathiyum *
idavahaikaL ihazhndhittu * enpāl idavahai koNdanaiyE. (2) 10.

Ragam

ஸ்ரீ

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

472. O1 dear One! You are the light that glows in my heart, like a shining lamp that looks like the bright coral vine growing on a towering mountain. You left Your heavenly abode( Vaikuntam), northern milky ocean and walled Dwaraka and chose to reside in my heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தடவரை வாய் பெரிய பர்வதத்தில்; மிளிர்ந்து மின்னும் ஜொலித்து ஒளிரும்; தவள நெடும் வெளுத்த பெரியதொரு; கொடிபோல் கொடிபோல; சுடர் ஒளியாய் சுடர் ஒளியாக; நெஞ்சின் உள்ளே என் மனதிற்குள்ளே; தோன்றும் என் தோன்றும் என்; சோதி நம்பி! ஜோதியானபிரானே!; வட தடமும் வடதிசையிலுள்ள திருப்பாற்கடலும்; வைகுந்தமும் வைகுந்தமும்; மதிள் மதில்களையுடைய; துவராபதியும் துவாரகையும்; இட வகைகள் ஆகிய இடங்களை யெல்லாம்; இகழ்ந்திட்டு என்பால் விட்டு என் பக்கலில்; இட வகை கொண்டனையே இடம் கொண்டாயே! என்று ஈடுபடுகிறார்

NAT 2.10

523 சீதைவாயமு தமுண்டாய்.எங்கள் சிற்றில்நீசிதை யேல். என்று *
வீதிவாய்விளை யாடுமாயர் சிறுமியர்மழ லைச்சொல்லை *
வேதவாய்த்தொழி லார்கள்வாழ்வில்லி புத்தூர்மன்விட்டு சித்தன்றன் *
கோதைவாய்த்தமிழ் வல்லவர்குறை வின்றிவைகுந்தம் சேர்வரே. (2)
523 ## சீதை வாயமுதம் உண்டாய் * எங்கள் சிற்றில் நீ சிதையேல் என்று *
வீதிவாய் விளையாடும் * ஆயர் சிறுமியர் மழலைச் சொல்லை **
வேத வாய்த் தொழிலார்கள் வாழ் * வில்லி புத்தூர் மன் விட்டு சித்தன் தன் *
கோதை வாய்த் தமிழ் வல்லவர் * குறைவு இன்றி வைகுந்தம் சேர்வரே (10)
523. ##
'seethaivāy amutham undāy! * eNGgaL siRRil nee sidhaiyElenRu *
veethivāy viLaiyādum * āyar siRumiyar mazhalai sollai *
vEdhavāyth thozhilār_kaL vāzh * villipuththoor man vishnu ciththan than *
godhai vāyth thamizh vallavar_ * kuRaivinRi vaikuntam sEruvarE * 2 10

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

523. The cowherd girls playing and making little sand houses said to Kannan. O! “You who drank the nectar from Sita's mouth! (as Rāma) do not destroy our little sand houses. ” Vishnuchithan Kodai, the chief of Villiputhur where Vediyars recite the Vedās composed pāsurams about their plea. Those who learn these pāsurams well, will reach Vaikuntam ( the divine abode of God).

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சீதை சீதையின்; வாயமுதம் வாய் அமிர்தத்தை; உண்டாய்! பருகினவனே!; எங்கள் சிற்றில் எங்கள் எங்களது சிறு வீடுகளை; நீ சிதையேல்! என்று நீ அழிக்காதே என்று; வீதி வாய் வீதியில்; விளையாடும் விளையாடும்; ஆயர் சிறுமியர் ஆயர் சிறுமியரின்; மழலைச் சொல்லை மழலைச் சொல்லை; வேத வாய் வேத; தொழிலார்கள் விற்பன்னர்கள்; வாழ் வாழும்; வில்லிபுத்தூர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்; மன் தலைவரான; விட்டுசித்தன் தன் பெரியாழ்வாரின்; கோதை மகள் ஆண்டாள்; வாய் அருளிய; தமிழ் தமிழ்ப் பாசுரங்களை; வல்லவர் அனுசந்திப்பவர்கள்; குறைவு இன்றி குறையின்றி; வைகுந்தம் வைகுந்தம்; சேர்வரே அடைவர்

NAT 3.10

533 கன்னியரோடெங்கள்நம்பி கரியபிரான்விளையாட்டை *
பொன்னியல்மாடங்கள்சூழ்ந்த புதுவையர்கோன்பட்டன் கோதை *
இன்னிசையால்சொன்னமாலை ஈரைந்தும்வல்லவர் தாம்போய் *
மன்னியமாதவனோடு வைகுந்தம்புக்கிருப்பாரே. (2)
533 ## கன்னியரோடு எங்கள் நம்பி * கரிய பிரான் விளையாட்டை *
பொன் இயல் மாடங்கள் சூழ்ந்த * புதுவையர்கோன் பட்டன் கோதை **
இன்னிசையால் சொன்ன மாலை * ஈரைந்தும் வல்லவர் தாம் போய் *
மன்னிய மாதவனோடு * வைகுந்தம் புக்கு இருப்பாரே (10)
533. ##
kanniyarOdu eNGgaL nambi * kariya pirān viLaiyāttai *
ponniyal mādaNGgaL suuzhndha * pudhuvaiyar kOn pattan godhai *
innisaiyāl sonna mālai * eeraindhum vallavar thām pOy *
manniya mādhavanOdu * vaikuntam pukkiruppārE * . 2 10

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

533. Vishnuchithan Kodai the chief of Puduvai surrounded by golden palaces composed with beautiful music a garland of ten Tamil pāsurams describing the play of the dark lord with the young girls. If devotees learn and recite these pāsurams they will go to Vaikuntam and be with the eternal god Mādhavan.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எங்கள் நம்பி எமக்கு சுவாமியான; கரிய பிரான் கரிய நிறத்த பிரான்; கன்னியரோடு ஆயர் சிறுமியரோடே செய்த; விளையாட்டை லீலைகளைக் குறித்து; பொன் இயல் பொன் மயமான; மாடங்கள் மாடங்களால்; சூழ்ந்த சூழ்ந்த; புதுவையர் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர்; கோன் பெரியவரான; பட்டன் பெரியாழ்வாரின் மகளான; கோதை ஆண்டாள்; இன்னிசையால் இனிய இசையாலே; சொன்ன அருளிச்செய்த; மாலை சொல்மாலையான; ஈரைந்தும் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லவர்தாம் ஓத வல்லவர்கள்; போய் சென்று; மன்னிய மாதவனோடு மாதவனோடு; வைகுந்தம் வைகுந்தத்தில்; புக்கு சேர்ந்து இருப்பரே

NAT 10.2

598 மேற்றோன்றிப்பூக்காள் மேலுலகங்களின்மீதுபோய் *
மேற்றோன்றும்சோதி வேதமுதல்வர்வலங்கையில் *
மேற்றோன்றுமாழியின் வெஞ்சுடர்போலச் சுடாது * எம்மை
மாற்றோலைப்பட்டவர்கூட்டத்து வைத்துக்கொள்கிற்றிரே.
598 மேல் தோன்றிப் பூக்காள் * மேல் உலகங்களின் மீது போய் *
மேல் தோன்றும் சோதி * வேத முதல்வர் வலங்கையில் **
மேல் தோன்றும் ஆழியின் * வெஞ்சுடர் போலச் சுடாது * எம்மை
மாற்றோலைப் பட்டவர் கூட்டத்து * வைத்துக்கொள்கிற்றிரே? (2)
598
mEl thOnRip pookkāL! * mElulakaNGgaLin meethupOy *
mEl thOnRum sOthi * vEthamudhalvar valaNGgaiyil *
mEl thOnRum āzhiyin * veNYcudar pOla sudādhu *
emmai māRROlaip pattavar koottaththu * vaiththu koLkiRRirE * . 2

Ragam

காம்போதி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

598. O thondri (Malabar glory lily) flowers blooming high, do not grow to the sky and burn me like the brightness of the discus (chakra) that is in His hands, the ancient god praised by the Vedās and who resides in Sri Vaikuntam. Instead, will you take me to the gathering of kaivalya nishtars? The implied meaning is that instead of suffering like this, being separated from emperumAn, it will be better to experience oneself in kaivalya Mokshām.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மேல் தோன்றி உயரப் பூத்துள்ள காந்தள்; பூக்காள்! மலர்களே!; மேல் உலகங்களின் மேலுள்ள உலகங்களை; மீது போய் கடந்து; மேல் பரமபதத்தில்; தோன்றும் சோதி இருக்கும் சோதியான; வேத முதல்வர் வேதபுருஷனின்; வலங்கையில் வலது கரத்தில்; மேல் தோன்றும் இருக்கும்; ஆழியின் சக்கரத்தின்; வெஞ்சுடர் போல ஒளிபோல்; சுடாது சுடாமல்; எம்மை என்னை; மாற்றோலை மேலுலகம்; பட்டவர் சென்றவர்; கூட்டத்து வைத்து கூட்டத்தில்; கொள்கிற்றிரே? சேர்த்துதிடுவீர்களோ?

NAT 12.10

626 மன்னுமதுரைதொடக்கமாக
வண்துவராபதிதன்னளவும் *
தன்னைத்தமருய்த்துப்பெய்யவேண்டித்
தாழ்குழலாள்துணிந்ததுணிவை *
பொன்னியல்மாடம்பொலிந்துதோன்றும்
புதுவையர்கோன்விட்டுசித்தன்கோதை *
இன்னிசையால்சொன்னசெஞ்சொல்மாலை
ஏத்தவல்லார்க்கிடம் வைகுந்தமே. (2)
626 ## மன்னு மதுரை தொடக்கமாக * வண் துவராபதிதன் அளவும் *
தன்னைத் தமர் உய்த்துப் பெய்ய வேண்டித் * தாழ் குழலாள் துணிந்த துணிவை **
பொன் இயல் மாடம் பொலிந்து தோன்றும் * புதுவையர்கோன் விட்டுசித்தன் கோதை *
இன்னிசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை * ஏத்த வல்லார்க்கு இடம் வைகுந்தமே. (10)
626. ##
mannu madhurai thodakkamāha * vaN thuvarāpadhi thannaLavum *
thannaith thamaruyththup peyya vENdi * thāzhkuzhalāL thuNindha thuNivai *
ponniyal mādam polindhu thOnRum * puthuvaiyarkOn vishnu ciththan godhai *
innisaiyāl sonna seNYcol mālai * Eththa vallārkku idam vaikuntamE * . (2) 10

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

626. Kodai, the daughter of Vishnuchithan, the chief of Puduvai filled with shining golden palaces composed a garland of beautiful pāsurams with music describing how the beloved(Andal) with long hair, is determined to join Kannan and how she urges the relatives to take her on a pilgrimage from Madhura to Dwaraka and leave her with Him. Those who learn and recite these ten pāsurams will reach the abode of God. (Vaikuntam)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாழ் குழலாள் நீண்ட கூந்தலை உடைய; பொன் இயல் பொன் மயமான; மாடம் மாடங்களினால்; பொலிந்து விளங்கி; தோன்றும் தோன்றுகின்ற; புதுவையர்கோன் வில்லிபுத்தூர் பெரியோன்; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வாரின்; கோதை மகளான ஆண்டாள்; மன்னு மதுரை பெருமை வாய்ந்த மதுரை; தொடக்கமாக முதற்கொண்டு; வண் துவராபதி துவாரகை; தன் அளவும் வரைக்கும்; தன்னைத் தமர் தன்னை தன் உறவினர்; உய்த்து கொண்டு போய்ச்; பெய்யவேண்டி சேர்க்க வேண்டி; துணிந்த துணிவை உறுதியாக கூறியதை; இன்னிசையால் இனிய இசையுடன்; சொன்ன சொன்ன; செஞ்சொல் சொல்மாலையாகிய; மாலை இத் திருமொழியை; ஏத்த வல்லார்க்கு ஓதவல்லவர்களுக்கு; இடம் வாழும் இடம்; வைகுந்தமே பரமபதமேயாம்

PMT 4.3

679 பின்னிட்டசடையானும் பிரமனும்இந்திரனும் *
துன்னிட்டுப்புகலரிய வைகுந்தநீள்வாசல் *
மின்வட்டச்சுடராழி வேங்கடக்கோன்தானுமிழும் *
பொன்வட்டில்பிடித்து உடனேபுகப்பெறுவேனாவேனே.
679 பின் இட்ட சடையானும் * பிரமனும் இந்திரனும் *
துன்னிட்டுப் புகல் அரிய * வைகுந்த நீள் வாசல் **
மின் வட்டச் சுடர் ஆழி * வேங்கடக்கோன் தான் உமிழும் *
பொன் வட்டில் பிடித்து உடனே * புகப்பெறுவேன் ஆவேனே (3)
679
pinnitta sadaiyānum * biramanum indhiranum *
thunnittu puhalariya * vaikuntha neeL vāsal *
minvatta sudar āzhi * vENGkatakkOn thān umizhum *
pon vattil pidiththudanE * puhap peRuvEn āvEnE 4.3

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

679. Shivā with matted hair, Nānmuhan and Indra throng before the divine entrance of Thirumalai that is similar to Vaikuntam which is not easily approachable. I will hold the golden plate of the lord of Thiruvenkatam who holds the fiery discus(chakra) in His hands and I will be blessed to enter.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பின்னிட்ட பின்னப்பட்ட; சடையானும் சடையுடைய சிவனும்; பிரமனும் பிரம்மாவும்; இந்திரனும் தேவேந்திரனும்; துன்னிட்டு நெருக்கிக் கொண்டும்; புகல் அரிய புகல்வதற்கு அரிதான; வைகுந்த வைகுந்த திருமலையின்; நீள்வாசல் நீண்ட வாசலிலே; மின்வட்ட மின்னல் வளையம் போன்ற; சுடர் சோதியாயிருக்கும் ஒளியுள்ள; ஆழி சக்ராயுதத்தையுடைய; வேங்கடக்கோன் தான் திருவேங்கடமுடையான்; உமிழும் நீரை உமிழும்; பொன்வட்டில் தங்க வட்டிலை; பிடித்து கையிலேந்திக் கொண்டு; உடனே விரைவில்; புகப்பெறுவேன் புகும் பாக்கியத்தை; ஆவேனே பெறுவேனாவேன்

PMT 10.6

746 தனமருவுவைதேகிபிரியலுற்றுத்
தளர்வெய்திச்சடாயுவைவைகுந்தத்தேற்றி *
வனமருவுகவியரசன்காதல்கொண்டு
வாலியைகொன்றிலங்கைநகரரக்கர்கோமான் *
சினமடங்கமாருதியால்சுடுவித்தானைத்
தில்லைநகர்த்திருச்சித்ரகூடந்தன்னுள் *
இனிதமர்ந்தஅம்மானைஇராமன்றன்னை
ஏத்துவாரிணையடியேயேத்தினேனே.
746 தனம் மருவு வைதேகி பிரியல் உற்று * தளர்வு எய்திச் சடாயுவை வைகுந்தத்து ஏற்றி *
வனம் மருவு கவியரசன் காதல் கொண்டு * வாலியைக் கொன்று இலங்கைநகர் அரக்கர் கோமான் **
சினம் அடங்க மாருதியாற் சுடுவித்தானைத் * தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள் *
இனிது அமர்ந்த அம்மானை இராமன் தன்னை * ஏத்துவார் இணையடியே ஏத்தினேனே. (6)
746
thana maruvu vaidhEhi piriyaluRRu *
thaLarveythi jatāyuvai vaikunthaththu ERRi *
vanamaruvu kaviyarasan kāthal koNdu * /
vāliyai konRu ilaNGgai n^ahar arakkar kOmān *
sinamadaNGga māruthiyāl suduviththānai *
thillai n^ahar thiruchchithra koodam thannuL *
inithamarndha ammānai irāman thannai *
Etthuvār iNaiyadiyE EtthinEnE 10.6

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

746. As Rāma he was separated from Vaidehi, his lovely wife. He was sad when Jatāyu was killed by Rāvanan and sent to Vaikuntam, he became friends with the king of monkeys' Sugrivan and he killed Vali in the Kishkinda forest, relieving the suffering of Sugrivan. He made Hanuman burn Lankā ruled by Rāvanan, the king of the Rakshasās, so that Hanuman’s anger would abate. I worship the feet of the devotees of Rāma, the dear god who stays happily in Thiruchitrakudam in Thillai.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தனம் மருவு செல்வம் போன்ற; வைதேகி பிரியல் உற்று சீதையைப் பிரிந்து; தளர்வு எய்தி மனம் தளர்ந்து; சடாயுவை ஜடாயுவை; வைகுந்தத்து ஏற்றி பரமபதத்திற்கு அனுப்பி; வன மருவு வனத்தில் வசிக்கிற; கவியரசன் குரங்கு அரசனின்; காதல் கொண்டு நட்பு கொண்டு; வாலியைக் கொன்று வாலியை அழித்து; இலங்கை நகர் இலங்கை நகரின்; அரக்கர்கோமான் அரசனுடைய; சினம் அடங்க சீற்றத்தை அடக்கி; மாருதியால் அனுமானால்; சுடுவித்தானை எரித்திட்டவனும்; தில்லை நகர் தில்லைநகர்; திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள் திருச்சித்ரகூடத்தில்; இனிது அமர்ந்த இனிதே இருக்கும்; அம்மானை ஈசனான; இராமன் தன்னை இராமனை; ஏத்துவார் துதிக்கும்; இணையடியே அடியார்களின் பாதத்தை; ஏத்தினேனே துதித்தேனே!

PMT 10.10

750 அன்றுசராசரங்களைவைகுந்தத்தேற்றி
அடலரவப்பகையேறியசுரர் தம்மை
வென்று * இலங்குமணிநெடுந்தோள்நான்கும்தோன்ற
விண்முழுதுமெதிர்வரத்தன்தாமம்மேவி *
சென்றினிதுவீற்றிருந்தவம்மான்தன்னைத்
தில்லைநகர்த்திருச்சித்ரகூடந்தன்னுள் *
என்றும்நின்றானவனிவனென்றேத்தி நாளும்
இன்றைஞ்சுமினோஎப்பொழுதும்தொண்டீர்! நீரே. (2)
750 ## அன்று சராசரங்களை வைகுந்தத்து ஏற்றி * அடல் அரவப் பகையேறி அசுரர் தம்மை
வென்று * இலங்கு மணி நெடுந்தோள் நான்கும் தோன்ற * விண் முழுதும் எதிர்வரத் தன் தாமம் மேவி **
சென்று இனிது வீற்றிருந்த அம்மான் தன்னைத் * தில்லைநகர்த் திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள் *
என்றும் நின்றான் அவன் இவனென்று ஏத்தி * நாளும் இறைஞ்சுமினோ எப்பொழுதும் தொண்டீர் நீரே (10)
750. ##
anRu charā charaNGgaLai vaikunthaththu ERRi *
adalarava pahai yERi asurar thammai-
venRu, * ilaNGgu maNi n^edundhOL nān kum thOnRa *
viN muzhuthum ethirvara than_thāmam mEvi *
senRinithu veeRRirundha ammān thannai *
thillai n^ahar thiruchchithra koodam thannuL *
enRum n^inRān avanivan enRu Etthi * nāLum-
iRaiNYchuminO eppozhuthum thondeer neerE 10.10

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

750. When the dear lord adorned with garlands returned from the forest, the gods in the sky welcomed him. By the grace of him who fought with the strong Asuras and conquered them all people and creatures in the world go to Vaikuntam. He stays always in Thiruchitrakudam in Thillai. O devotees of Rāma, praise him saying, “avan ivan!” and worship him always.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று அன்று சராசரங்களான; சராசரங்களை எல்லா உயிர்களையும்; வைகுந்தத்து ஏற்றி பரமபதத்துக்குப் அனுப்பி; அடல் அரவப் வலிமையுடைய பாம்புகளின்; பகையேறி பகையான கருடன் மேல் ஏறி; அசுரர் தம்மை வென்று அசுரர்களை ஜயித்து; இலங்கு மணி வீரம் மிக்க; நெடுந்தோள் அழகிய நீண்ட தன் கைகள்; நான்கும் தோன்ற நான்கும் விளங்க; விண் முழுதும் மேல் உலகத்தினர் யாவரும்; எதிர்வர எதிரில் வர; தன் தாமம் மேவி தமது இடமான வைகுந்தம்; சென்று இனிது போய் இனிதாக; வீற்றிருந்த வீற்றிருந்த; அம்மான் தன்னை இராமபிரானை; தில்லை நகர் தில்லைநகர்; திருச்சித்ரகூடந் தன்னுள் திருச்சித்ரகூடத்தில்; என்றும் நின்றான் அவன் என்றும் இருக்கும் அவன்; இவனென்று ஏத்தி இப்பிரானே என துதித்து; தொண்டீர்! நீரே அடியவர்களே நீங்கள்; எப்பொழுதும் நாளும் தினந்தோறும் எப்போதும்; இறைஞ்சுமினோ வணங்கிடுவீரே

TCV 113

864 சலங்கலந்தசெஞ்சடைக் கறுத்தகண்டன், வெண்தலை *
புலன்கலங்கவுண்டபாதகத்தன் வன்துயர்கெட *
அலங்கல்மார்வில்வாசநீர் கொடுத்தவன், அடுத்தசீர் *
நலங்கொள்மாலைநண்ணும்வண்ணம் எண்ணுவாழி நெஞ்சமே!
864 சலம் கலந்த செஞ்சடைக் * கறுத்த கண்டன் வெண்தலை *
புலன் கலங்க உண்ட பாதகத்தன் * வன் துயர் கெட **
அலங்கல் மார்வில் வாச நீர் * கொடுத்தவன் அடுத்த சீர் *
நலங்கொள் மாலை நண்ணும் வண்ணம் * எண்ணு வாழி நெஞ்சமே (113)
864
salaNG kalantha seNYchadai * kaRuththa kaNdan veNthalai *
pulan kalanka uNda pāthahaththan * van thuyar keda, *
alaNGgal mārvil vāsa n^eer * koduththavan aduththa seer, *
nalaNGgoL mālai naNNum vaNNam * eNNum vāzhi neNYchamE! (113)

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

864. When Nanmuhan cursed dark-necked Shivā in whose matted hair the Ganges flows and Nanmuhan’s skull was stuck to Shivā’s palm, our god whose chest is adorned with a fragrant garland gave his blood and made Nanmuhan’s skull fall away. O heart, think of the god’s thulasi garland and worship him so that you will reach his Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சமே என்மனமே; சலம் கலந்த கங்கை நீரோடு கூடின; செஞ்சடை சிவந்த ஜடையையுடைவனும்; கருத்த விஷத்தினால் நீல நிறமான; கண்டன் கழுத்தையுடையனும்; வெண் பிரம்ம சிரஸின் வெளுத்த; தலை கபாலத்திலே; புலன் புலன்கள்; கலங்க கலங்கும்படி உணவு உண்ட; பாதகத்தன் பாபத்தையுடைய சிவனின்; வன் துயர் கெட வலிய துக்கமானது தீரும்படி; அலங்கல் திருத்துழாய் மாலையையணிந்த; மார்வில் மார்பிலிருந்து; வாச நீர் மணம் மிக்க தீர்த்தத்தை; கொடுத்தவன் கொடுத்து காப்பாற்றின; அடுத்த சீர் கல்யாண; நலங்கொள் குணங்களுடன் கூடின; மாலை திருமாலை; நண்ணும் அணுகும் வழியாகிற; வண்ணம் அவனது திருவருளையே; எண்ணு வாழி நினைத்து நீ வாழ வேண்டும்

AAP 1

927 அமலனாதிபிரான் அடியார்க்கென்னையாட்படுத்த
விமலன் * விண்ணவர்கோன் விரையார்பொழில் வேங்கடவன் *
நிமலன் நின்மலன்நீதிவானவன் நீள்மதிளரங்கத்தம்மான் * திருக்
கமலபாதம்வந்து என்கண்ணினுள்ளனவொக்கின்றதே. (2)
927 ## . அமலன் ஆதிபிரான் * அடியார்க்கு என்னை ஆட்படுத்த
விமலன் * விண்ணவர்கோன் * விரையார் பொழில் வேங்கடவன் **
நிமலன் நின்மலன் நீதி வானவன் * நீள் மதில் அரங்கத்து அம்மான் * திருக்
கமல பாதம் வந்து * என் கண்ணின் உள்ளன ஒக்கின்றதே (1)
927. ##
amalan ādibirān * aDiyārkku ennai āTpaDutta-
vimalan, * viNNavar kOn * viraiyār pozhil vE~GgaDavan, **
nimalan ninmalan needi vānavan, * neeLmadiL ara~Ggattu ammān, * tiruk-
kamala pādam vandu * enkaNNinuLLana okkinradE. (2) (1)

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 9-11

Simple Translation

927. He, the faultless one, the king of the gods in the sky of Vaikuntam who gives us his grace and makes us his devotees, is pure, the lord of the Thiruvenkatam hills surrounded with fragrant groves. He is the god of justice in the sky, and the dear one of Srirangam surrounded by tall walls. His lotus feet came and entered my sight.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமலன் பரிசுத்தனும்; ஆதிபிரான் ஜகத்காரணனும்; என்னை தாழ்ந்த குலத்தவனான என்னை; அடியார்க்கு பாகவதர்களுக்கு; ஆட்படுத்த ஆட்படுத்துகையாலே; விமலன் சிறந்த புகழையுடையவனும்; விண்ணவர் நித்யஸூரிகளுக்கு; கோன் தலைவனும்; விரையார் மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகளையுடைய; வேங்கடவன் திருவேங்கடத்தில் இருப்பவனும்; நிமலன் குற்றமற்றவனும்; நின்மலன் அடியாருடைய குற்றத்தைக் காணாதவனும்; நீதி நியாயமே நிலவும்; வானவன் பரமபதத்துக்குத் தலைவனுமானவன்; நீள் மதில் உயர்ந்த மதிள்களையுடைய; அரங்கத்து ஸ்ரீரங்கத்துக் கோயிலிலே; அம்மான் இருப்பவனுடைய; திருக்கமல திருவடித்தாமரைகளானவை; பாதம் வந்து தானே வந்து; என்கண்ணின் உள்ளன என் கண்ணுக்குள்ளே; ஒக்கின்றதே புகுந்து பிரகாசிக்கின்றனவே

KCT 11

947 அன்பன்தன்னை அடைந்தவர்கட்கெல்லாம்
அன்பன் * தென்குருகூர் நகர்நம்பிக்கு *
அன்பனாய் மதுரகவிசொன்னசொல்
நம்புவார்பதி * வைகுந்தம் காண்மினே. (2)
947 ## அன்பன் தன்னை * அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம்
அன்பன் * தென் குருகூர் நகர் நம்பிக்கு **
அன்பனாய் * மதுரகவி சொன்ன சொல்
நம்புவார் பதி * வைகுந்தம் காண்மினே (11)
947. ##
anban tannai * aDaintavarkaTku ellām-
anban, * tenkuruhoor * nahar nambikku, **
anbanāy * madurakavi sonnasol-
nambu vārpati, * vaikundam * kāNminE. (2) (11)

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

947. Nambi of south Thirukuruhur, our friend, is the friend of all who approach him. If devotees believe in Madhurakavi’s words, they will see Vaikuntam and abide there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்பன் தன்னை எம்பெருமானை; அடைந்தவர்கட்கு எல்லாம் அடைந்த பக்தர்கள் பால்; அன்பன் பகவத் பக்தியையுடையவரான; தென் குருகூர் நகர் தென் குருகூர் நகர்; நம்பிக்கு நம்மாழ்வாரிடத்தில் பக்தி உள்ளவர்களுக்கு; அன்பனாய் மதுரகவி பக்தனான மதுரகவி; சொன்ன அருளிச்செய்த; சொல் கண்ணினுற்சிறுத்தாம்பு; பதி என்னும் பிரபந்தத்தை; நம்புவார் அனுஷ்டிப்பவர்களுக்கு; வைகுந்தம் காண்மினே இருப்பிடம் வைகுந்தமே
anban thannai that emperumAn who is Asritha pakshapAthi (who is partial towards his devotees); adainthavarkatku ellAm to all bhAgavathas who surrendered unto him (bhagavAn); anban one who is devoted; thenkurukUr nagar nambikku to nammAzhwAr (who is the leader of beautiful AzhwArthirunagari); anban Ay being devoted to; madhurakavi sonna sol this dhivya prabandham which is spoken by madhurakavi AzhwAr; nambuvAr one who is faithful (that this is their refuge); pathi residing place; vaikuntham kANmin (see it to be) paramapadham

PT 2.8.10

1127 மன்னவன்தொண்டையர்கோன்வணங்கும்
நீள்முடிமாலைவயிரமேகன் *
தன்வலிதன்புகழ்சூழ்ந்தகச்சி
அட்டபுயகரத்துஆதிதன்னை *
கன்னிநன்மாமதிள்மங்கைவேந்தன்
காமருசீர்க்கலிகன்றி * குன்றா
இன்னிசையால்சொன்னசெஞ்சொல்மாலை
ஏத்தவல்லார்க்குஇடம்வைகுந்தமே. (2)
1127 ## மன்னவன் தொண்டையர்-கோன் வணங்கும் *
நீள் முடி மாலை வயிரமேகன் *
தன் வலி தன் புகழ் சூழ்ந்த கச்சி *
அட்டபுயகரத்து ஆதி-தன்னை **
கன்னி நல் மா மதிள் மங்கை வேந்தன் *
காமரு சீர்க் கலிகன்றி * குன்றா
இன் இசையால் சொன்ன செஞ்சொல் மாலை *
ஏத்த வல்லார்க்கு இடம் வைகுந்தமே-10 **
1127. ##
mannavan thoNdaiyar kOnvaNangkum * nNeeLmudi mālai vayiramEgan *
thanvali thanpugazh soozhnNdhakacchi * atta buyakaraththu ādhithannai * ,
kanninNan māmadhiL mangkaivEnNdhan * kāmaruseerk kali_kanRi *
kunRā innisaiyālsonna seNYcholmālai * Etthavallārkku idam vaikunNdhamE. (2) 2.8.10

Ragam

தர்பார்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1127. Kaliyan, the chief of Thirumangai surrounded by strong beautiful walls praised by all composed with sweet music a garland of ten pāsurams on Nedumal adorned with long thulasi garlands, the god of Attapuyaharam worshiped by Vayiramehan, the famous king of Kacchi of the Thondai country. If devotees learn and recite these pāsurams, worshiping him, they will go to Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வயிரமேகன் மன்னவன் வயிரமேகனென்னும் அரசனான; தொண்டையர் கோன் தொண்டைமான் சக்ரவர்த்தியாலே; வணங்கும் வணங்கப் படும்; நீள்முடி மாலை நீண்டமுடியுடைய திருமாலை; தன் வலி தன் அந்த அரசனின் மிடுக்காலும்; புகழ் அவன் புகழாலும்; சூழ்ந்த கச்சி சூழ்ந்த காஞ்சிபுரியிலே; அட்டபுயகரத்து அட்டபுயகரத்திலிருக்கும்; ஆதி தன்னை பெருமானைக் குறித்து; கன்னி நல் மா மதிள் பெரிய மதிள்களையுடைய; மங்கை வேந்தன் திருமங்கைக்குத் தலைவரும்; காமரு சீர்க் நற்குணங்களையுடையவருமான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; குன்றா இன் இசையால் இனிய இசையுடனே சொன்ன; செஞ்சொல் மாலை அழகிய இப்பாசுரங்களை; ஏத்த வல்லார்க்கு துதிக்க வல்லவர்களுக்கு; இடம் வைகுந்தமே இருப்பிடம் வைகுண்டமாகும்
vayiramEgan Named vayiramEgan; mannavan king; thoNdaiyarkOn by thoNdaimAn chakravarthi; vaNangum worshipped (due to that); nIL mudi having tall crown; mAl being sarvESvaran; than that king-s; vali by strength; than pugazh by his fame; sUzhndha being abundant; kachchi in kAnchIpuram city; attabuyagaraththu mercifully present in thiruvattabuyagaram; Adhi thannai on the cause of all; kanni indestructable by anyone; nal good; mA huge; madhiL surrounded by fort; mangai for thirumangai region; vEndhan being the king; kAmaru liked by all; sIr having qualities; kali kanRi thirumangai AzhwAr; kunRA faultless; in sweet; isaiyAl with music; sonna mercifully spoke; sem beautiful; sol mAlai with this thirumozhi (decad) which has garland of words; Eththa vallArkku for those who praise; idam abode; vaigundham paramapadham

PT 8.5.10

1697 வார்கொள்மென்முலைமடந்தையர் தடங்கடல்வண்ணனைத்தாள்நயந்து *
ஆர்வத்தால்அவர்புலம்பியபுலம்பலை அறிந்துமுன்உரைசெய்த *
கார்கொள்பைம்பொழில்மங்கையர்காவலன் கலிகன்றியொலிவல்லார் *
ஏர்கொள்வைகுந்தமாநகர்புக்கு இமையவரோடும்கூடுவரே. (2)
1697 ## வார் கொள் மென் முலை மடந்தையர் *
தடங்கடல் வண்ணனைத் தாள் நயந்து, *
ஆர்வத்தால் அவர் புலம்பிய
புலம்பலை * அறிந்து முன் உரை செய்த, **
கார் கொள் பைம் பொழில் மங்கையர்
காவலன் * கலிகன்றி யொலி வல்லார், *
ஏர்கொள் வைகுந்த மாநகர்
புக்கு * இமையரோடும் கூடுவரே - 10
1697. ##
vār_koL meNnmulai madanNdhaiyar * thadaNGgadal vaNNaNnaith thāLnNayanNdhu, *
ārvaththāl avar pulambiya pulambalai * aRinNdhumuNn uraicheydha, *
kār_koL paimpozhil maNGgaiyar kāvalaNn * kalikaNnRi olivallār, *
Er_koL vaikunNdha mānNagar pukku * imaiyavarodum kooduvarE! (2) 8.5.10

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1697. Kaliyan the chief of Thirumangai surrounded by beautiful cloud-covered groves composed pāsurams describing the love pain of a young woman whose soft breasts are tied with a band, how she prattled in her love for the ocean-colored lord. If devotees learn and sing these pāsurams on kannapuram, they will reach beautiful Vaikuntam and stay with the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வார் கொள் கச்சு அணிந்த; மென் முலை மார்பகங்களையுடைய; மடந்தையர் அப்பெண்கள்; தடங் கடல் பெரிய கடலின் நிறத்தை ஒத்த; வண்ணனை கண்ணனின்; தாள் நயந்து திருவடிகளை ஆசைப்பட்டு; ஆர்வத்தால் ஆர்வத்தால்; அவர் புலம்பிய காதலில் அவர் முன்பு புலம்பின; புலம்பலை புலம்பலை; கார் கொள் மேக ஸஞ்சாரத்தையும்; பைம் பொழில் பரந்தசோலைகளையுடைத்தான; மங்கையர் திருமங்கை நாட்டிலுள்ளார்க்கு; காவலன் தலைவரான; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; அறிந்து முன் அறிந்து முன்பு; ஒலி ஒலியுடைய பாசுரங்களை; உரை செய்த அருளிச் செய்தவைகளை; வல்லார் ஓதி உணர வல்லவர்கள்; ஏர் கொள் வைகுந்த அழகிய வைகுந்த; மா நகர் புக்கு மா நகரில் புகுந்து; இமையவரொடும் தேவர்களோடு; கூடுவரே! கூடுவர்கள்

PT 9.3.10

1777 இலங்குமுத்தும்பவளக்கொழுந்தும் எழில்தாமரை *
புலங்கள்முற்றும்பொழில்சூழ்ந்து அழகாயபுல்லாணிமேல் *
கலங்கலில்லாப்புகழான் கலியனொலிமாலை *
வலங்கொள்தொண்டர்க்குஇடமாவது பாடில் வைகுந்தமே. (2)
1777 ## இலங்கு முத்தும் பவளக் கொழுந்தும் * எழில் தாமரை *
புலங்கள் முற்றும் பொழில் சூழ்ந்த * அழகு ஆய புல்லாணிமேல் *
கலங்கல் இல்லாப் புகழான் * கலியன் ஒலிமாலை *
வலம்கொள் தொண்டர்க்கு இடம் ஆவது- * பாடு இல் வைகுந்தமே-10
1777
ilaNGgu muththum pavaLak kozhunNdhum * ezhilthāmarai, *
pulaNGgaL muRRum pozhilchoozhnNthu * azhagāya pullāNimEl *
kalaNGgal illāp pugazhāNn * kaliyaNn olimālai, *
valaNGgoL thoNdarkku idamāvadhu * pādil vaigunNdhamE. (2) 9.3.10

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1777. Kaliyan, the poet of faultless fame, composed a garland of pāsurams on beautiful Thiruppullāni surrounded with groves filled with lovely lotus flowers and flourishing with corals and shining pearls. If devotees learn and sing these pāsurams and circle the temple of the god, they will go to Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இலங்கு முத்தும் ஒளியுள்ள முத்துக்களும்; பவளக் கொழுந்தும் பவளக் கொழுந்தும்; எழில் தாமரை அழகிய தாமரைகளுமுள்ள; புலங்கள் தடாகங்களையுடைய; பொழில் சோலைகளாலே; முற்றும் சூழ்ந்து எங்கும் சூழ்ந்த; அழகு ஆய அழகான; புல்லாணிமேல் திருப்புல்லாணியைக் குறித்து; கலங்கல் இல்லா கலக்கமில்லாத; புகழான் கீர்த்தியையுடையவரான; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி மாலை அருளிச்செய்த சொல் மாலையான; வலம் கொள் இப்பாசுரங்களை அனுஸந்திக்கும்; தொண்டர்க்கு தொண்டர்களுக்கு; இடமாவது இடமாவது; பாடு இல் ஒரு துன்பமுமில்லாத; வைகுந்தமே ஸ்ரீவைகுந்தமே

TKT 11

2042 தொண்டெல்லாம்பரவிநின்னைத் தொழுதுஅடிபணியுமாறு
கண்டு * தான்கவலைதீர்ப்பான்ஆவதே? பணியாய் எந்தாய்! *
அண்டமாய்எண்திசைக்கும் ஆதியாய்! நீதியான *
பண்டமாம்பரமசோதி! நின்னையேபரவுவேனே.
2042 தொண்டு எல்லாம் பரவி நின்னைத் * தொழுது அடி பணியுமாறு
கண்டு * தான் கவலை தீர்ப்பான் ஆவதே * பணியாய் எந்தாய் **
அண்டம் ஆய் எண் திசைக்கும் * ஆதி ஆய் நீதி ஆன *
பண்டம் ஆம் பரம சோதி * நின்னையே பரவுவேனே-11
2042
thoNtellAm paravi ninnaith * thozhuthati paNiyumARu-
kaNtu, * thAn kavalai theerppAn * AvathE paNiyA en^thAy, *
aNtamAy eNthisaikkum * AthiyAy neethiyAna, *
paNtamAm parama sOthi! * ninnaiyE paravu vEnE. 11

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2042. O father, give me your grace so that I may serve you, praise you and worship your feet. You are the world, the ancient god of all eight directions, justice and the highest light in Vaikuntam. Take away all my worries. I will praise only you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எந்தாய்! எம்பெருமானே!; தொண்டு எல்லாம் கைங்கர்யம் எல்லாம்; பரவி வாயாரப்பேசி; நின்னைத் தொழுது உன்னை வணங்கி; அடி பணியுமாறு திருவடிகளிலே கைங்கர்யம்; கண்டு செய்வதை ஆசைப்பட்டு; தான் ஒருவன்; கவலை கவலை; தீர்ப்பான் ஆவதே தீர்த்துக் கொள்ள முடியுமோ?; பணியாய் நீதான் போக்கி அருள வேண்டும்; அண்டம் ஆய் அண்டத்திலுள்ளவர்களின் தலைவனும்; எண் எட்டு; திசைக்கும் திசையிலுமுள்ள தேவதைகளுக்கும்; ஆதியாய் காரணபூதனும்; நீதி ஆன முறைமையான; பண்டமாம் செல்வமாயிருப்பவனுமான; பரஞ்சோதி! பரஞ்சோதி! நீ; நின்னையே உன்னையே; பரவுவேனே நான் வணங்குவேன்

MLT 68

2149 உணர்வாரார்உன்பெருமை? ஊழிதோறூழி *
உணர்வாரார் உன்னுருவந்தன்னை? * உணர்வாரார்?
விண்ணகத்தாய்! மண்ணகத்தாய்! வேங்கடத்தாய்! நால்வேதப்
பண்ணகத்தாய்! நீகிடந்தபால்.
2149 உணர்வார் ஆர் உன்பெருமை? * ஊழிதோறு ஊழி *
உணர்வார் ஆர் உன் உருவம் தன்னை ** உணர்வார் ஆர்
விண்ணகத்தாய் ! மண்ணகத்தாய்! * வேங்கடத்தாய்! * நால்வேதப்
பண்ணகத்தாய் ! நீ கிடந்த பால்? -68
2149
uNarvār ār unperumai? * oozhi thORoozhi, *
uNarvār ār unnuruvam thannai?, * uNarvārār-
viNNagatthāy! * maNNagatthāy! * vEngadatthāy! * nālvEthap-
paNNakatthāy! * neekidantha pāl? 68

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2149. O lord, you stay in the sky of Vaikuntam, you are on the earth, you abide in the Thiruvenkatam hills and you are in the recitation of the four Vedās. Who can know the milky ocean where you rest? Who can know your power? Who can know your form even in all the eons.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ணகத்தாய்! பரமபதத்தில் இருப்பவனே!; மண்ணகத்தாய்! இவ்வுலகிலிருப்பவனே!; வேங்கடத்தாய்! திருமலையில் இருப்பவனே!; பண் நால்வேத ஸ்வரப்ரதானமான நான்கு வேதத்திலும்; அகத்தாய்! இருப்பவனே!; உன் பெருமை உன் பெருமையை; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; ஊழிதோறு ஊழி கல்பங்கள் தோறும் ஆராய்ந்தாலும்; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; உன் உருவம் தன்னை உன் ஸ்வரூபத்தையும் ரூபத்தையும்; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; நீ கிடந்த பால் நீ பள்ளிகொண்ட பாற்கடலை; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?
viNNagaththAy Oh one who is dwelling in SrIvaikuNtam!; maNNagaththAy Oh one who incarnated in this samsAram (materialistic realm); vEngadaththAy Oh one who is standing in thiruvEngadam!; paN having musical intonation as the most important part; nAl vEdha agaththAy Oh one who is flourishing in the sacred texts!; un perumai your greatness; uNarvAr Ar who will know?; Uzhi thORu Uzhi in every kalpam [brahmA’s life time running to millions of years]; un uruvam thannai your svarUpam (basic nature) and rUpam (divine form); uNarvAr Ar who will know?; nI kidandha pAl the milky ocean where you are reclining; uNarvAr Ar who will know (by measuring)?

MLT 77

2158 வேங்கடமும் விண்ணகரும்வெஃகாவும் * அஃகாத
பூங்கிடங்கின் நீள்கோவல்பொன்னகரும் * - நான்கிடத்தும்
நின்றான்இருந்தான் கிடந்தான்நடந்தானே *
என்றால்கெடுமாம் இடர்.
2158 வேங்கடமும் * விண்ணகரும் வெஃகாவும் * அஃகாத
பூங் கிடங்கின் * நீள் கோவல் பொன் நகரும் ** நான்கு இடத்தும்
நின்றான் இருந்தான் * கிடந்தான் நடந்தானே *
என்றால் கெடுமாம் இடர் -77
2158
vEngadamum * viNNakarum veqkāvum, * aqkātha-
poongidangil neeLkOval ponnakarum, * - nān_kidatthum-
ninRān irunthān * kidanthān nadanthānE, *
enRāl kedumām idar. 77

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2158. All your troubles will go away if you praise him saying, “You stand in Thiruvenkatam, you are seated in Vaikuntam, you recline in Thiruvekka and you walk in the beautiful golden Thirukkovalur filled with ponds. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேங்கடமும் திருமலையில் நின்றான்; விண்ணகரும் வைகுண்டத்தில் இருந்தான்; வெஃகாவும் திருவெஃகாவில் பள்ளிகொண்டான்; அஃகாத பூங்கிடங்கில் பூ மாறாத நீர் நிலைகளையுடைய; நீள் கோவல் பொன் நகரும் சிறந்த திருக்கோவலூரில்; நடந்தானே நடந்தானே என்று; நான்கு இடத்தும் நான்கு திவ்ய தேசங்களிலும்; என்றால் அவனை நினைத்து வணங்கினால்; இடர் நம்முடைய பாபங்கள் அனைத்தும்; கெடுமாம் நசிந்து போகும்
vEngadamum thirumalai; viN nagarum SrIvaikuNtam; vehkAvum thiruvehkA dhivyadhEsam; ahkAdha pUm kidangin having moats with unchanging flowers [always fresh]; nIL kOval ponnagarum sweet and beautiful thirukkOvalUr; nAngu idaththum in these four dhivyadhEsams; ninRAn irundhAn kidandhAn nadandhAnE enRAl if we say that (emperumAn) stands, stays, reclines and walks; idar the results of our deeds that we carryout standing,  sitting, lying and walking; kedumAm will be destroyed

MUT 61

2342 பண்டெல்லாம்வேங்கடம் பாற்கடல்வைகுந்தம் *
கொண்டங்குறைவார்க்குக்கோயில்போல் * - வண்டு
வளங்கிளரும்நீள்சோலை வண்பூங்கடிகை *
இளங்குமரன்தன்விண்ணகர். (2)
2342 ## பண்டு எல்லாம் வேங்கடம் * பாற்கடல் வைகுந்தம் *
கொண்டு அங்கு உறைவார்க்கு கோயில் போல் ** - வண்டு
வளம் கிளரும் நீள் சோலை * வண் பூங் கடிகை *
இளங் குமரன் தன் விண்ணகர் 61
2342. ##
paNdellām vEngadam * pāRkadal vaiguntham, *
kondaNG kuRaivārkkuk kOyilpOl, * - vaNdu
vaLangiLarum neeLsOlai * vaNpooNG kadikai, *
iLangumaran than viNNakar. (2) 61

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2342. Just as Thiruvenkatam, the milky ocean and Vaikuntam are ancient temples where the lord stays, now Thirukkadigai surrounded with flourishing groves and Thirumālirunjolai swarming with bees is the divine heavenly place of the young lord of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்தம் பரமபதத்தை; கொண்டு இருப்பிடமாகக் கொண்டு; அங்கு அங்கே; உறைவார்க்கு இருக்கும் எம்பெருமானுக்கு; பாற்கடல் பாற்கடலும்; வேங்கடம் திருவேங்கடமலையும்; வண்டு வளம் வண்டு கூட்டம்; கிளரும் மிகுந்திருக்கும்; நீள் சோலை சோலைகளையுடைய; வண் பூ அழகிய இனிய; கடிகை திருக்கடிகைக் குன்றும்; இளங் குமரன் இளமையோடு கூடினவன்; தன் தன்னதென்று நினைக்கும்; விண்ணகர் திருவிண்ணகரமும்; பண்டு எல்லாம் முன்பெல்லாம்; கோயில் போல் கோயில்களாக இருந்தன போலும்
vaikundham paramapadham; koNdu keeping it as his residence; angu in that place; uRaivARku for emperumAn who resides there permanently; pARkadal thiruppARkadal, the milky ocean; vEngadam thirumalai; vaNdu vaLam kiLarum neeL sOlai having expansive gardens where swarms of beetles gather; vaN beautiful; pU sweet; kadigai the divine hills of kadigai (also known as chOLashimhapuram or shOLingapuram); iLam kumaran than viNNagar thiruviNNagar which the youthful emperumAn considers as his own; paNdu before emperumAn subjected AzhwAr as his servitor; kOyil pOl looks like these were his temples (the implied meaning here is that nowadays, emperumAn considers AzhwAr’s heart as his temple)

NMT 19

2400 தவஞ்செய்து நான்முகனால்பெற்றவரத்தை *
அவஞ்செய்த ஆழியாயன்றே * உவந்தெம்மைக்
காப்பாய்நீ காப்பதனையாவாய்நீ * வைகுந்தம்
ஈப்பாயுமெவ்வுயிர்க்கும்நீ.
2400 தவம் செய்து * நான்முகனால் பெற்ற வரத்தை *
அவம் செய்த ஆழியாய் அன்றே ** - உவந்து எம்மைக்
காப்பாய் நீ * காப்பதனை ஆவாய் நீ * வைகுந்தம்
ஈப்பாயும் எவ் உயிர்க்கும் நீ -19
2400
thavamseythu * nAnmukanAl peRRa varaththai *
avamseytha * AzhiyAyanRE *
uvanthu_emmaik kAppAyn^I * kAppathanai AvAyn^I *
vaikuntham IppAyum * evvuyirkkum nI 19

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2400. You with a discus destroyed the boons that Hiranyan and other Asurans received doing tapas to Nanmuhan, and you are pleased to protect and save us. Since you are the protector of all creatures, even a fly that worships you will go to Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தவம் செய்து தவம் செய்து; நான்முகனால் பிரமனிடத்திலிருந்து; பெற்ற இரணியன் பெற்ற; வரத்தை வரத்தை; அவம் செய்த அழியச்செய்த; ஆழியாய் சக்கரத்தை உடையனவனாய்; உவந்து உள்ளம் உவந்து; எம்மை எங்களை; காப்பாய் நீ காப்பவனும் நீயே; காப்பதனை ரக்ஷிக்க வேண்டும் என்னும்; ஆவாய் நீ ஸங்கல்பமுடையவனும் நீயே; எவ் உயிர்க்கும் அனைவருக்கும்; வைகுந்தம் பரமபதம்; ஈப்பாயும் நீ அளிப்பவனும் நீயே
thavam seydhu carrying out penance; nAnmuganAl from brahmA; peRRa (those entities such as hiraNyakashyap who) obtained; varaththai boons; avam seydha one who ruined them; AzhiyAn anRE aren’t you the emperumAn with divine disc in your divine hand!; emmai us; uvandhu with a happy divine mind; kAppAy nI you are the only one who protects; kAppadhanai AvAy nI the vow to protect is also yours only; evvuyirkkum for all chEthanas (who attained you); vaikundham paramapadham (SrIvaikuNtam); ippAyum one who grants; nI it is only you

NMT 75

2456 நாக்கொண்டு மானிடம்பாடேன் * நலமாகத்
தீக்கொண்ட செஞ்சடையான்சென்று * என்றும் - பூக்கொண்டு
வல்லவாறு ஏத்தமகிழாத * வைகுந்தச்
செல்வனார்சேவடிமேற்பாட்டு.
2456 நாக் கொண்டு மானிடம் பாடேன் நலம் ஆகத்
தீக் கொண்ட * செஞ்சடையான் சென்று ** என்றும் பூக் கொண்டு
வல்லவாறு * ஏத்த மகிழாத * வைகுந்தச்
செல்வனார் * சேவடிமேல் பாட்டு - 75
2456
nākkoNdu * mānidam pādEn *
nalamāgath theekkoNda * senchadaiyān senRu *
enRum pUkkoNdu vallavāRu * Eththa magizhātha *
vaigundhach chelvanār * sEvadimEl pāttu. 75

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2456. I will not praise any human with my tongue, I will praise only the divine feet of the god of Vaikuntam whom fire-bearing Shivā with his red matted hair comes and worships with flowers.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீக் கொண்ட நெருப்புப்போலே; செம் சிவந்த; சடையான் சடையை உடைய ருத்ரன்; என்றும் எப்போதும்; நலமாக தன் யோக்யதைக்கு; சென்று தகுந்த; பூக்கொண்டு மலர்களைக் கொண்டு; வல்லவாறு தன் சக்தியுள்ள அளவும்; ஏத்த துதித்து; மகிழாத ஆனந்தப்படாத; வைகுந்த வைகுண்ட; செல்வனார் நாதனுடைய; சேவடிமேல் திருவடிகளுக்கு உரிய; பாட்டு பாசுரங்களை சொல்லத்தக்க; நாக் கொண்டு நாவினால்; மானிடம் மனிதர்களை; பாடேன் பாடமாட்டேன்
thIkkoNda sem sadaiyAn rudhra who has reddish matted hair which looks like fire; nalam Aga aptly; enRum every day; pU koNdu carrying flowers; senRu (himself) going; valla Aru within his power; Eththa praise; magizhAdha not feeling happy (considering it as something great for him); vaigundham selvanAr SrI vaikuNta nAtha’s; sE adi mEl pAttu (with) the pAsurams which are fit for his divine feet; nAkkoNdu with the tongue; mAnidam human beings; pAdEn I will not sing

NMT 79

2460 ஆய்ந்துகொண்டு ஆதிப்பெருமானை * அன்பினால்
வாய்ந்தமனத்து இருத்தவல்லார்கள் * - ஏய்ந்ததம்
மெய், குந்தமாக விரும்புவரே * தாமும்தம்
வைகுந்தம்காண்பார்விரைந்து.
2460 ஆய்ந்துகொண்டு * ஆதிப் பெருமானை * அன்பினால்
வாய்ந்த * மனத்து இருத்த வல்லார்கள் ** - ஏய்ந்த தம்
மெய் குந்தம் ஆக * விரும்புவரே * தாமும் தம்
வைகுந்தம் காண்பார் விரைந்து-79
2460
āyndhu koNdu * āthip perumānai *
anbināl vāyndha * manaththu iruntha vallārgaL *
Eyndha dham meykundhamāga * virumbuvarE *
thāmum tham vaigundham kāNbār viraindhu. 79

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2460. If devotees searching for Thirumāl understand the ancient lord with love in their minds and think of their bodies as a burden and wish to leave them they will quickly go to Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆதி உலகத்துக்குக் காரணபூதனான; பெருமானை பெருமானை; அன்பினால் அன்பினால்; ஆய்ந்து கொண்டு அநுஸந்தித்துக் கொண்டு; வாய்ந்த மனத்து பாங்கான நெஞ்சிலே; இருத்த நிலை நிறுத்திக்கொள்ள; வல்லார்கள் வல்லார்களானவர்கள்; தாமும் தம் தங்களுக்கென்று இருக்கும்; வைகுந்தம் பரமபதத்தை; ஏய்ந்த அடைய விரும்பி; விரைந்து வெகு சீக்கிரம்; காண்பார் காண விருப்பமுடையராய்; தம் மெய் தங்களுடைய உடலை; குந்தமாக வியாதியாக; விரும்புவரே கருதுவார்கள்
Adhi one who is the cause for the universe; perumAnai sarvESvara (lord of all); anbinAl with affection; Ayndhu koNdu meditating; vAyndha manaththu (their) apt hearts; iruththa vallAr thAmum those who are capable of establishing; tham vaigundham the paramapadham which is there for them; viraindhu quickly; kANbAr desirous of seeing; Eyndha fitting with the soul; tham mey their bodies; kundham Aga as disease; virumbuvar will consider

NMT 89

2470 பழுதாகாதொன்றறிந்தேன் பாற்கடலான்பாதம் *
வழுவாவகைநினைந்து வைகல் - தொழுவாரை *
கண்டிறைஞ்சிவாழ்வார் கலந்தவினைகெடுத்து *
விண்திறந்துவீற்றிருப்பார்மிக்கு.
2470 பழுது ஆகாது ஒன்று அறிந்தேன் * பாற்கடலான் பாதம் *
வழுவாவகை நினைந்து வைகல் - தொழுவாரை **
கண்டு இறைஞ்சி வாழ்வார் * கலந்த வினை கெடுத்து *
விண் திறந்து வீற்றிருப்பார் மிக்கு -89
2470
pazhudhāgāthu onRu aRindhEn * pāRkadalān pātham *
vazhuvā vagai n^inaindhu * vaigal thozhuvārai *
kaNdu iRainchi vāzhvār * kalandha vinaikeduththu *
viNthiRandhu vIRRu iruppār mikku. 89

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

2470. I know for certain that to worship the divine feet of the god resting on the milky ocean is not a mistake. If devotees worship the god every day without unfailingly the results of their karmā will not come to them and they will go to Vaikuntam and stay there happily.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பழுது ஆகாது வீணாகாத; ஒன்று ஒரு உபாயத்தை; அறிந்தேன் தெரிந்து கொண்டேன்; பாற்கடலான் பாற்கடல் நாதனின்; பாதம் திருவடிகளை; வழுவாவகை தவறாமல்; நினைந்து பற்றி; வைகல் எப்போதும்; தொழுவாரை வணங்குபவர்களை; கண்டு இறைஞ்சி கண்டு வணங்கி; வாழ்வார் வாழ்பவர்கள் பாகவத பக்தர்கள்; கலந்த ஆத்மாவோடு சேர்ந்திருக்கும்; வினை தீவினைகளை; கெடுத்து தொலைத்து; விண் திறந்து பரமபதவாசலைத் திறந்து; மிக்கு உட்சென்று; வீற்றிருப்பார் வீற்றிருப்பார்கள்
pazhudhu AgAdhu onRu faultless (superior) means; aRindhEn I knew; pAl kadalAn pAdham the divine feet of kshIrAbdhinAtha (lord of milky ocean); vazhuvA vagai ninaindhu meditating without any error; thozhuvArai those who constantly worship; kaNdu (reaching and) having dharSan of (seeing); iRainji worshipping; vAzhvAr those who live (devotees of emperumAn’s followers); kalandha vinai keduththu getting rid of the bad deeds connected with AthmA (soul); viN thiRandhu opening the entrance to paramapadham (SrIvaikuNtam); mikku with greatness; vIRRiruppAr will be residing

NMT 95

2476 ஏன்றேனடிமை இழிந்தேன்பிறப்பிடும்பை *
ஆன்றேனமரர்க்கமராமை * - ஆன்றேன்
கடன்நாடும்மண்ணாடும் கைவிட்டு * மேலை
இடநாடுகாணவினி. (2)
2476 ## ஏன்றேன் அடிமை * இழிந்தேன் பிறப்பு இடும்பை *
ஆன்றேன் அமரர்க்கு அமராமை ** - ஆன்றேன்
கடன் நாடும் மண் நாடும் * கைவிட்டு * மேலை
இடம் நாடு காண இனி -95
2476. ##
EnREn adimai * izindhEn piRappu idumbai *
ānREn amarark kamarāmai *
ānREn kadann^ādum maNNādum * kaivittu *
mElai idanNādu kāNa ini. (2) 95

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2476. I, your slave, was born in a low family and suffered. I do not want to worship gods other than you. I want to reach the spiritual world of Vaikuntam, leaving this earth without my karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அடிமை அடிமையை; ஏன்றேன் ஏற்றுக் கொண்டேன்; பிறப்பு ஸம்ஸார; இடும்பை பந்தங்களிலிருந்து; இழிந்தேன் விடுபட்டேன்; அமரர்க்கும் பிரமன் முதலிய தேவர்களுக்கும்; அமராமை கிடைக்காத ஞானம் பக்தி; ஆன்றேன் ஆகியவைகளை பெற்றேன்; கடன் நாடும் சுவர்க்கத்தையும்; மண் நாடும் பூலோகத்தையும்; கைவிட்டு விட்டு விட்டு; மேலை இடம் நாடு மிகச்சிறந்த திருநாட்டை; காண இனி கண்டு அநுபவிக்க இப்போது; ஆன்றேன் பாக்யமுடையவனானேன்
adimai servitorship; EnREn I took upon; piRappu idumbai ahankAram (ego) and mamakAram (possessiveness) which result from birth; izhindhEn I got rid of; amararkku for dhEvas such as brahmA et al; amarAmai not to approach anywhere near me; AnREn I was filled up (with knowledge, devotion etc); kadan nAdum places such as svarga (heaven) etc; maN nAdum and this earth; kai vittu ridding of them; mElai superior to everything else; idam place (appropriate for followers); nAdu the divine paramapadham (SrIvaikuNtam); kANa to see and enjoy; ini now; AnREn I am filled up (with paramabhakthi (inability to live if separated from emperumAn))

TVT 66

2543 உண்ணாதுறங்காது உணர்வுறுமெத்தனை யோகியர்க்கும் *
எண்ணாய்மிளிருமியல்வினவாம் * எரிநீர்வளிவான்
மண்ணாகியவெம்பெருமான் தனது வைகுந்தமன்னாள்
கண்ணாய் அருவினையேன் * உயிராயினகாவிகளே.
2543 உண்ணாது உறங்காது * உணர்வுறும் எத்தனை யோகியர்க்கும் *
எண் ஆய் மிளிரும் இயல்வின ஆம் ** எரி நீர் வளி வான்
மண் ஆகிய எம் பெருமான் தனது வைகுந்தம் அன்னாள் *
கண் ஆய் அருவினையேன் * உயிர் ஆயின காவிகளே66
2543
uNNāthu uRangāthu * uNarvuRum eththanai yOgiyarkkum *
eNNāy miLirum iyalvinavām, * eri nIr vaLivān-
maNNākiya em perumān thanathu vaikundhamannāL *
kaNNāy aruvinaiyEn, * uyirāyina kāvigaLE. 66

Ragam

Thalam

#N/A

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

2543. He says, “O friend, She is divine like the Vaikuntam of our god who is fire, water, wind, sky and earth. Her eyes like kāvi flowers are my life. Like the yogis who do not eat, sleep or have feelings and put their minds only on god, my thoughts are only on her. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எரி நீர் வளி அக்னியும் ஜலமும் காற்றும்; வான் மண் ஆகாசமும் பூமியும்; ஆகிய ஆகியவற்றிற்கு அந்தராத்மாவாக இருக்கும்; எம் பெருமான் தனது எம்பெருமான் தன்; வைகுந்தம் வைகுண்டம் போன்ற இவளுடைய; கண்ஆய் கண்கள் என்ற பெயரையுடையனவாய்; அருவினையேன் கொடிய பாபத்தையுடைய எனக்கு; உயிர் ஆயின உயிராயிருக்கும்; காவிகளே செங்கழுநீர்ப் பூக்கள்; உண்ணாது உண்ணாமலும்; உறங்காது உறங்காமலும் இருந்து; உணர்வுறும் ஆத்ம ஞானத்தை அடைந்திருக்கிற; எத்தனை யோகியர்க்கும் பரம யோகிகளுக்கும்; எண்ஆய் நினைக்கத்தக்கவையாக; மிளிரும் பிரகாசிக்கும்; இயல்வின ஆம் இயல்பையுடையவைகளாக உள்ளன
eri for fire; nIr for water; vaLi for air; vAn for sky; maN for earth; Agiya as indwelling soul; emperumAn thanadhu for emperumAn who is my benefactor, his wealth; vaigundham annAL she, who is like SrIvaikuNtam (having enjoyability); kaNNAy being called as eyes; aru cruel; vinaiyEn I, having sins; uyirAyina life-giving airs; kAvigaL red water lily; uNNadhu foregoing food; uRangAdhu foregoing sleep; uNarvu knowledge (about true nature of AthmA); uRum those who have attained; eththanai yOgiyarkkum for even the distinguished people who carry out meditation; eNNAy to think about; miLirum being radiant; iyalvinavAm they have that nature

TVT 68

2545 மலர்ந்தேயொழிந்தில மாலையும்மாலைப் பொன்வாசிகையும் *
புலந்தோய்தழைப்பந்தர் தண்டுற நாற்றி * பொருகடல்சூழ்
நிலந்தாவியவெம்பெருமான்தனதுவைகுந்தமன்னாய்!
கலந்தார்வரவெதிர்கொண்டு * வன்கொன்றைகள் கார்த்தனவே.
2545 மலர்ந்தே ஒழிந்தில * மாலையும் மாலைப் பொன் வாசிகையும் *
தோய் தழைப் பந்தர் தண்டு உற நாற்றி ** பொரு கடல் சூழ்
நிலந்தாவிய எம் பெருமான் தனது வைகுந்தம் அன்னாய் *
கலந்தார் வரவு எதிர் கொண்டு * வன் கொன்றைகள் கார்த்தனவே68
2545
malarndhE ozhilindhila * mālaiyum mālaipon vāsigaiyum *
pulandhOy thazhaippandhar thaNduRa nāRRi, * porukadalsUzh-
n^ilandhāviya em perumān thanathu vaikundhamannāy! *
kalandhār varavethir koNdu, * van_konRaigaL kārtthanavE. 68

Ragam

Thalam

#N/A

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

2545. He says, “You are like Vaikuntam of the god who measured the earth surrounded with oceans. Kondrai trees have begun to bloom even though the rainy season has not arrived— they seem to be inviting the rainy season with their branches where long golden flowers hang. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொரு அலைகளையுடைய; கடல் சூழ் கடலினால் சூழ்ந்த; நிலம் தாவிய பூமியைத் தாவி அளந்த; எம் பெருமான் தனது எம்பெருமானின்; வைகுந்தம் வைகுண்டத்தை; அன்னாய்! போன்றவளே!; வன் வலிய; கலந்தார் கலந்து பிரிந்து சென்றவனின்; கொன்றைகள் கொன்றை மரங்கள்; வரவு வரவை கொன்றை பூக்கும் காலத்தில் வருகிறேன் என்று கூறியவன் இன்னும் வரவில்லயே; எதிர் கொண்டு எதிர் பார்த்துக்கொண்டு; கார்த்தனவே அரும்புகள் விட ஆரம்பித்தன என்று கூறும் நாயகியிடம் அவள் தோழி அவளை ஸமாதனப்படுத்தி கூறுவது மேலே; மாலையும் மாலைகளையும்; மாலைப் பொன் மாலையாகச்செய்யப்பட்ட பொன்மயமான; வாசிகையும் ஸரமாகவும்; புலம் தோய் பூமியிலே படிந்த; தழைப்பந்தர் செழித்த பந்தலாக; தண்டு உற கிளைகளிலே பொருந்தி; நாற்றி தொங்கவிட்டுக்கொண்டு இருப்பவை; மலர்ந்தே இன்னும் பூர்ணமாக; ஒழிந்தில பூக்கவில்லையே என்கிறாள்
poru agitating; kadal ocean; sUzh surrounded by; nilam bhUmi (earth); thAviya one who measured; emperumAn thanadhu sarvESvaran’s; vaigundham annAy one who is (enjoyable) like SrIvaikuNtam!; van being cruel; konRaigaL konRai trees; kalandhAr sarvESvaran who united (with you); varavu arrival; edhir koNdu expecting; kArththana are forming buds; mAlaiyum as garlands (string); mAlai made as garland; pon vAsigaiyum golden strings; pulam on the earth; thOy falling; thazhai well grown; pandhal as a bower; thaNdu in the branches; uRa fitting; nARRi making it to hang; malarndhEyozhindhila have not blossomed fully

TVT 75

2552 உலாகின்றகெண்டை யொளியம்பு * எம்மாவியையூடுருவக்
குலாகின்ற வெஞ்சிலைவாள் முகத்தீர்! * குனிசங்கிடறிப்
புலாகின்ற வேலைப்புணரியம்பள்ளியம்மான் அடியார்
நிலாகின்றவைகுந்தமோ? * வையமோ?நும்நிலையிடமே.
2552 உலாகின்ற கெண்டை ஒளி அம்பு * எம் ஆவியை ஊடுருவக்
குலாகின்ற வெஞ்சிலை வாள் முகத்தீர் ** குனி சங்கு இடறிப்
புலாகின்ற வேலைப் புணரி அம் பள்ளி அம்மான் * அடியார்
நிலாகின்ற வைகுந்தமோ * வையமோ நும் நிலையிடமே?75
2552
ulāginRa keNdai oLiyambu, * em āviyai Uduruvak-
kulākinRa * vencilai vāLmugaththIr, * kuni sanggidaRip-
pulāginRa vElaip puNariyam paLLiyammān * adiyār-
n^ilāginRa vaigundhamO, * vaiyamO n^um nilaiyidamE? 75

Ragam

Thalam

#N/A

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

2552. He says, “You have a shining face and your eyes that are like kendai fish spear through my heart. Our lord rests on Adisesha on the ocean where conches roam and the smell of fish spreads. Do you live in Vaikuntam where he lives, worshiped by the gods in the sky?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உலாகின்ற உலாவும்; கெண்டை கெண்டை மீன் வடிவமான; ஒளி ஒளியுள்ள கண்களாகிய; அம்பு அம்பானது; எம் ஆவியை எமது உயிரை; ஊடு உருவ ஊடுருவித் துளைக்கும்படியாக; குலாகின்ற வளைந்த; வெஞ் சிலை கொடிய புருவமான வில்லையுடைய; வாள் காந்தியுடன் கூடின; முகத்தீர் முகத்தையுடையவர்களே!; நும் நிலையிடமே உங்கள் இருப்பிடம்; குனி சங்கு வளைந்த வலம்புரிசங்குகளை; இடறி கரையில் ஒதுக்கி; புலாகின்ற இந்திரியங்களுக்கு விஷயமாகும்; வேலைப் புணரியம் அலைகளையுடைய கடலை; பள்ளி அழகிய படுக்கையையுடைய; அம்மான் பெருமானின்; அடியார் நிலாகின்ற நித்யஸூரிகள் இருக்கும்; வைகுந்தமோ? வைகுந்தமோ?; வையமோ? இந்த நிலவுலகமோ?
ulAginRa roaming; keNdai innocent, like fish; oLi having a radiance; ambu eyes which are like arrows; em Aviyai my prANan (life); Uduruva crumbling it by piercing; kulAginRa bent; vem cruel; silai having eye brows which are like bow; vAL having a radiance; mugaththIr oh those who have faces!; num for you; nilai dwelling; idam place; kuni being bent (to the right side); sangu conches; idaRi pushing (to the shore); pulAginRa being a matter for sensory perceptions; vElai having waves; puNari ocean; am beautiful; paLLi having as mattress; ammAn lord’s; adiyAr nithyasUris, his devotees; nilAginRa place of dwelling; vaikundhamO is it SrIvaikuNtam?; vaiyamO or, is it leelAvibhUthi (materialistic realm)?

PTA 53

2637 ஒன்றுண்டுசெங்கண்மால்! யானுரைப்பது * உன்னடியார்க்கு
என்செய்வனென்றேயிருத்திநீ * - நின்புகழில்
வைகும் தம்சிந்தையிலும்மற்றினிதோ? * நீயவர்க்கு
வைகுந்தமென்றருளும்வான்.
2637 ஒன்று உண்டு செங்கண்மால் * யான் உரைப்பது * உன் அடியார்க்கு
என் செய்வன் என்றே இருத்தி நீ ** நின் புகழில்
வைகும் * தம் சிந்தையிலும் மற்று இனிதோ * நீ அவர்க்கு
வைகுந்தம் என்று அருளும் வான்? -53
2637
onRuNdu seNGkaNmāl! * yānuraippathu, * unnadiyārkku-
en_seyvaNn enRE iriththin^ee, * -ninpugazhil-
vaikum * tham sinthaiyilum maRRinithO, * neeyavarkku-
vaikuntham enRaruLum vān? 53

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2637. O lovely-eyed Thirumāl, I would tell you something. You have given everything that your devotees want and are waiting to know what else they may want. Don’t you know that praising you and keeping you in their hearts is better for them than going to Vaikuntam?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செங்கண்மால்! சிவந்த கண்களையுடைய திருமாலே!; யான் உரைப்பது அடியேன் விண்ணப்பம் செய்வது; ஒன்று உண்டு ஒன்று உண்டு; அவர்க்கு நீ அடியவர்களுக்கு; வைகுந்தம் என்று வைகுண்டமென்று; அருளும் வான்? சொல்லி பரமபதத்தை அருளுகிறாய்; நீ உன்அடியார்க்கு நீயோவென்றால் அடியார்களுக்கு; என் செய்வன் இன்னும் என்ன நன்மை செய்யலாம்; என்றே இருத்தி நீ என்றே திருப்தி பெறாமல் நிற்கிறாய்; நின் பரமபதத்தைக் காட்டிலும்; புகழில் உன் குணங்களில்; வைகும் தம் ஈடுபட்டிருப்பதே; சிந்தையிலும் அடியேன் மனதிற்கு; மற்று இனிதோ சிறந்ததாகவும் இனியதாகவும் தோன்றுகிறது
sem kaN mAl Oh one who has reddish eyes and who is biased towards your followers!; yAn uraippadhu what I have to tell (you); onRu uNdu there is a word; nI you; un adiyArkku for those who have love towards you; en seyvan enRE iruththi you are constantly thinking as to what benefit you could do; maRRu avarkku for them; nin pugazhil vaigum being engaged with your auspicious qualities; tham sindhaiyilum more than their mind [thought]; vaigundham enRu nI aruLum vAn the (huge) paramapadham which you bestow on them; inidhO is it sweeter?

PTA 68

2652 கல்லும் கனைகடலும் வைகுந்தவானாடும் *
புல்லென்றொழிந்தனகொல்? ஏபாவம்! * - வெல்ல
நெடியான் நிறங்கரியான் உள்புகுந்துநீங்கான் *
அடியேனதுள்ளத்தகம்.
2652 கல்லும் கனை கடலும் * வைகுந்த வான் நாடும் *
புல் என்று ஒழிந்தனகொல்? ஏ பாவம் ** வெல்ல
நெடியான் நிறம் கரியான் * உள்புகுந்து நீங்கான் *
அடியேனது உள்ளத்து அகம்-68
2652
kallum kanaikadalum * vaikuntha vānādum, *
pullenRu azhinthanakol Epāvam, * -vella-
nediyān niRangkariyān * uLpugun^thu n^eeNGkān, *
adiyEnathu uLLaththu akam. 68

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

2652. Does he wish to stay in the Thiruvenkatam hills, on the roaring ocean, in Vaikuntam, or the world in the sky? Or does he feel they are not fitting places for him? O what is this strange thing! Tall and dark, he entered the heart of me, his slave, and does not want to leave it.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெல்ல நெடியான் மிக உயர்ந்தவனும்; நிறம் கரியான் கருத்த நிறமுடையவனும்; உள் புகுந்து அடியேனது உள்ளத்தைவிட்டு; நீங்கான் நீங்குகின்றானில்லை; கல்லும் திருவேங்கடமலையும்; கனை கடலும் திருப்பாற்கடலும்; வைகுந்த வைகுந்தமென்னும்; வான் நாடும் வானுலகும்; புல் என்று புல்லைப் போன்று அல்பமாகி; ஒழிந்தன கொல் விட்டன போலும்; அடியேனது அடியேன் மனமே; உள்ளத்து அகம் பெரியதென்று புகுந்தானே; ஏ பாவம்! ஐயோ பாவம்
vella nediyAn being very great; niRam kariyAn emperumAn who is black in complexion; uL pugundhu entering me; adiyEnadhu uLLaththu agam from my heart; nIngAn will not separate and go; kallum thiruvEngadamalai (hills of thirumala); kanai kadalum roaring thiruppARdakal (milky ocean); vaigundha vAnAdum SrIvaikuNtam, also known as paramapadham; pul enRu ozhin dhana kol have they become deserted (such that grass has grown tall)?; E pAvam Oh, how sad!

TVM 1.3.11

2823 அமரர்கள் தொழுதெழ அலைகடல்கடைந்தவன்தன்னை *
அமர்பொழில்வளங்குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்கள் *
அமர்சுவையாயிரத்து அவற்றினுளிவைபத்தும்வல்லார் *
அமரரோடுயர்விற்சென்று அறுவர்தம்பிறவி யஞ்சிறையே. (2)
2823 ## அமரர்கள் தொழுது எழ * அலை கடல் கடைந்தவன் தன்னை *
அமர் பொழில் வளங் குருகூர்ச் * சடகோபன் குற்றேவல்கள் **
அமர் சுவை ஆயிரத்து * அவற்றினுள் இவை பத்தும் வல்லார் *
அமரரோடு உயர்வில் சென்று * அறுவர் தம் பிறவி அம் சிறையே (11)
2823. ##
amarargaL thozhuthezha * alaikadal kadaindhavan dhannai *
amar_pozhil vaLankurukoorch * chadagOpan kuRREvalgaL **
amarsuvai āyiraththu * avaRRinuL ivai paththum vallār *
amararOdu uyarvil chenRu * aRuvardham piRaviyaNY chiRaiyE. (2) 1.3.11

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

Those that are conversant with these ten songs, out of the thousand sung sweetly, as a piece of Divine Service, by Caṭakōpaṉ of Kurukūr, rich and resourceful, in adoration of the one (Supreme Lord) that churned the milk-ocean with its surging waves, exciting the warm admiration and deep reverence of the (otherwise self-centred) Amarars (Devas) will get released from the firm and formidable grip of (the cycle of) births and join the holy band of the Amarars (the celestials) in SriVaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமரர்கள் தேவர்கள்; தொழுது எழ தொழுது எழ; அலைகடல் அலைகளையுடைய பாற்கடலை; கடைந்தவன் தன்னை கடைந்தவனைப் பற்ற; அமர் பொழில் சோலைகள் சூழ்ந்த; வளம் ஞான வளம் பொருந்திய; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; குற்றேவல்கள் வாக்கினாலாகிய கைங்கரியமான; அமர் சுவை சப்தார்த்த சாரத்துடன் சுவைமிக்க; ஆயிரத்து அருளிச்செய்த ஆயிரம்; அவற்றினுள் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்த பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லார்; அமரரோடு நித்யஸூரிகளோடு; உயர்வில் சென்று பரமபதம் சென்று; தம் பிறவி தம் பிறப்பாகிற; அம் சிறையே அறுவர் உறுதியான பந்தத்திலிருந்து நீங்குவர்
amarargaL those dhEvas who wanted to get a medicine [nectar] to become immortal; thozhudhu ezhu performing anjali (namaskAram with folded hands) as he did in thiruvAimozhi 1-1-1 -thozhudhu ezhu-; alai kadal the sea with waves; kadaindhavan thannai the one who churned to agitate it; amar well-fit; pozhil vaLam being beautiful due to the presence of gardens; kurukUr belongs to AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr-s; kuRREvalgaL confidential kainkaryams (reciting pAsurams); suvai both sweet sound and meaning; Ayiraththu avaRRinuL among those 1000 pAsurams; ivai paththum this decad which is like the amrutham (nectar) which came out of thiruppARkadal (kshIrAbdhi #milk ocean); vallAr those who can repeatedly recite/understand; uyarvil in greatness; amararOdu senRu equaling nithyasUris; tham piRavi their birth; am siRai aRuvar will destroy that prison

TVM 1.5.4

2838 தானோருருவேதனிவித்தாய்த் தன்னில்மூவர்முதலாய *
வானோர்பலரும்முனிவரும் மற்றும்மற்றும்முற்றுமாய் *
தானோர்பெருநீர்தன்னுள்ளேதோற்றி அதனுள் கண்வளரும் *
வானோர்பெருமான்மாமாயன்வைகுந்தன் எம்பெருமானே.
2838 தான் ஓர் உருவே தனி வித்து ஆய்த் * தன்னில் மூவர் முதலாய *
வானோர் பலரும் முனிவரும் * மற்றும் மற்றும் முற்றும் ஆய் **
தான் ஓர் பெருநீர் தன்னுள்ளே தோற்றி * அதனுள் கண்வளரும் *
வானோர் பெருமான் மா மாயன் * வைகுந்தன் எம் பெருமானே (4) **
2838
thānOr uruvE thaniviththāyth * thannil moovar muthalāya *
vānOr palarum munivarum * maRRum maRRum muRRumāy *
thānOr perunNeer thannuLLE thORRi * athanuL kaNvaLarum *
vānOr perumān māmāyaNn * vaikunNthan _em perumānE. 1.5.4

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Supreme Lord beside whom there was none. Created the first three (Brahmā, Śiva and Indra), this, that and the other, (Devas, Sages, men, birds, beasts and all) with no external aid (i) whatever And reposed (in Yoga nidra) on the vast expanse of water, He had raised; the wondrous Lord, Chief of celestials, Vaikuntaṉ, is also my Master (ii).

Explanatory Notes

(i) The Lord is at once the Material (Upādāna) cause, Operative (nimitta) cause and Instrumental or efficient (Sahakāri) cause of Creation.

(ii) This is the key word for this stanza. The Master has come to reclaim His property (the Āzhvār) and He shall not be a party to its slipping through the fingers.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தான் பிரம்ம ருத்ராதிகளொருவருமின்றி தான்; ஓர் உருவே ஒருவனேயாகி நின்ற தான் ஸஹகாரி காரணம்; தான் தனி தானே நிமித்த காரணம்; வித்து ஆய் வித்து ஆய் உபாதான காரணம்; தன்னில் இப்படி மூவகைக் காரணமான தன் ஸங்கல்பரூப ஞானத்திலே; மூவர் முதலாய பிரம்மன் சிவன் இந்திரனாகிய மூவர்; வானோர் முதலான தேவர்களும்; முனிவரும் முனிவர்களும்; பலரும் பல சேதனர்களும்; மற்றும் மனுஷ்யர்களும்; மற்றும் விலங்கினங்களும் பறவைகளும் ஆகிய; முற்றும் ஆய் எல்லாமும் தானேயாய்; தன்னுள்ளே தனக்குள்ளே; ஓர் பெரு நீர் ஒப்பற்ற ஒரு கடலை; தோற்றி அதனுள் தோற்றுவித்துக் கொண்டு அதனுள்; கண் வளரும் சயனித்திருக்கும்; வைகுந்தன் பரமபதநாதனும்; வானோர் பெருமான் நித்யஸூரிகளின் தலைவனும்; மா மாயன் மாமாயனுமானவன்; எம் பெருமானே எனக்கு ஸ்வாமியே
thAn He (who is indicated by the word -sath-); Or uruvE Having single form/substratum (sahakAri nirapEkshathvam- since he does not expect any assistance from any one- he is the ancillary cause); thani singular (nimiththAnthara rahithan- one who does not depend on the desire of any one else- he is the efficient cause); viththu Ay being the seed (upAdhAna- seeking no other raw-material- since he is the material cause); thannil (thus being the all three types of causes) his own inherent nature having sankalpam (vow); mUvar the three (brahmA, rudhra, indhra); mudhalAya et al, starting with,; vAnOr dhEvathAs (celestial beings); munivarum rishis (sages); palarum many forms of jIvAthmAs; maRRum other human forms; maRRum other animal forms and plant forms; muRRumAy all; thAn He (who has the sankalpam/vow); thannuLLE as part of his inherent nature (within himself); Or without second entity (since there is no other entity); peru nIr Singular causal ocean; thORRi created; adhan uL (to create brahmA et al) inside that; kaN vaLarum lying down; vaikundhan resident of paramapadham; vAnOr perumAn controller of nithyasUris; mAmAyan (being without any expectation) with his amazing qualities and actions, having unlimited simplicity; em perumAnE my master-

TVM 2.1.11

2911 சோராதஎப்பொருட்கும் ஆதியாம்சோதிக்கே *
ஆராதகாதல் குருகூர்ச்சடகோபன் *
ஓராயிரஞ்சொன்ன அவற்றுளிவைப்பத்தும் *
சோரார்விடார்கண்டீர் வைகுந்தம்திண்ணெனவே. (2)
2911 ## சோராத எப் பொருட்கும் * ஆதியாம் சோதிக்கே *
ஆராத காதல் * குருகூர்ச் சடகோபன் **
ஓராயிரம் சொன்ன * அவற்றுள் இவை பத்தும் *
சோரார் விடார் கண்டீர் * வைகுந்தம் திண்ணெனவே (11)
2911. ##
chOrātha epporutkum * āthiyām chOthikkE, *
ārātha kāthal * kurukoorch chadakOpan, *
Orāyiram chonna * avaRRuL ivaippaththum, *
chOrār vidār kandIr * vaikundham thiNNenavE. 2.1.11

Ragam

யதுகுலகாம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Those who regularly recite these ten stanzas from the thousand composed by Kurukūr Caṭakōpaṉ, who has an insatiable love for the resplendent Lord (the source of everything), will surely enjoy the eternal bliss of SriVaikuntam.

Explanatory Notes

(i) It is only after the Lord came and joined the Āzhvār that He became God indeed, the Protector of oṇe and all, without any exception; again, the Lord became resplendent, only after His union with the Āzhvār.

(ii) It is also noteworthy that, In this decad, the Āzhvār has come to be identified through his boundless love for the Lord; that is why he is referred to not as mere Kurukūr Caṭakōpaṉ but as Caṭakōpaṉ of insatiable God-love.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சோராத எப் பொருட்கும் அனைத்துப் பொருள்களுக்கும்; ஆதியாம் காரணபூதனான; சோதிக்கே ஒளிமயமான பெருமானிடத்திலேயே; ஆராத காதல் அடங்காத காதலையுடைய; குருகூர் திருக்குருகூரில்; சடகோபன் அவதரித்த நம்மாழ்வார்; ஓராயிரம் சொன்ன அருளிச்செய்த ஆயிரம்; அவற்றுள் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களை; சோரார் மறவாதவர்கள்; வைகுந்தம் திண்ணனவே பரமபதத்தை அடைவது உறுதி; விடார் கண்டீர் ஒரு நாளும் எம்பெருமானைப் பிரியார்
sOrAdha without leaving out even a single entity; epporutkum for all entities; AdhiyAm being the cause; sOdhikkE one who is known by the term -paramjyOthi #[supreme effulgence]; ArAdha insatiable; kAdhal having affection; kurukUrch chatakOpan nammAzhwAr; Or unique; Ayiram in thousand pAsurams,; sonna avaRRuL among those which are spoken; ivai paththum these 10 pAsurams (which are filled with great love); sOrAr ones who stick to (these pAsurams); vaikundham that paramapadham; thiNNana certainly; vidAr kaNdIr those who will never miss it

TVM 2.5.11

2955 கூறுதலொன்றாராக் குடக்கூத்தவம்மானை *
கூறுதலேமேவிக் குருகூர்ச்சடகோபன் *
கூறினவந்தாதி ஓராயிரத்துள்இப்பத்தும் *
கூறுதல்வல்லாருளரேல் கூடுவர்வைகுந்தமே. (2)
2955 ## கூறுதல் ஒன்று ஆராக் * குடக் கூத்த அம்மானை *
கூறுதலே மேவிக் * குருகூர்ச் சடகோபன் **
கூறின அந்தாதி * ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும் *
கூறுதல் வல்லார் உளரேல் * கூடுவர் வைகுந்தமே (11)
2955. ##
kooRuthalonRārāk * kudakkooththa ammānai, *
kooRuthalE mEvik * kurukoorchchadakOpan, *
kooRina andhāthi * OrāyiraththuL ippaththum, *
kooRuthal vallāruLarEl * kooduvar vaikundhamE. 2.5.11

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Those who can recite these ten stanzas from the thousand sung by Kurukūr Caṭakōpaṉ, keen to recount the indescribable traits of Lord Kṛṣṇa, the great pot-dancer, will attain SriVaikuntam.

Explanatory Notes

(i) Those, conversant with this decad, will attain SriVaikuntam without undergoing any of the sufferings, passed through by the Āzhvār as set out in the last decad. It is like the sons enjoying, with ease, the property acquired by the father, by dint of hard labour and sufferings.

(ii) It is not the Lord’s transcendental glory that baffles description but His easy + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒன்று வேதங்களாலும் ஒரு குணத்தைக் கூட; கூறுதல் ஆரா சொல்லி முடிக்க முடியாத; குடக் கூத்த குடக் கூத்தாடின; அம்மானை கண்ணபிரானைக் குறித்து; கூறுதலே மேவி கூறுவதற்கு ஆசைப்பட்டு; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; கூறின ஆசைப்பட்டபடியே கூறி முடித்த; அந்தாதி அந்தாதியான; ஓர் ஆயிரத்துள் ஓர் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்த பத்துப் பாசுரங்களையும்; கூறுதல் வல்லார் ஓத வல்லவர்கள்; உளரேல் இருப்பார்களேயாகில்; கூடுவர் வைகுந்தமே அவர்கள் பரமபதம் அடைவார்கள்
onRu one quality; kURudhal if spoken; ArA cannot be fully spoken; kudak kUththu [emperumAn who is having] auspicious qualities such as SeeLa (simplicity) which is manifested by him dancing like a cow-herd boy with pots; ammAnai master; kURudhal to explain (as is); mEvi set out; kurugUrch chatakOpan AzhwAr (who became knowledgeable and devoted to emperumAn by the grace of emperumAn); kURina mercifully explained; andhAdhi anthAdhi style (First word/sentence of a pAsuram relates to the last word/sentence of previous pAsuram) in which the structure of the pAsurams cannot be corrupted; Or unique/matchless; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ip paththum this decad; kURudhal to recite/speak; vallAr able; uLarEl if present; vaikundham paramapadham (spiritual realm); kUduvar reach

TVM 2.6.1

2956 வைகுந்தா! மணிவண்ணனே! என்பொல்லாத் திருக்குறளா! என்னுள்மன்னி *
வைகும்வைகல்தோறும் அமுதாயவானேறே! *
செய்குந்தாவருந்தீமையுன்னடியார்க்குத்தீர்த்து அசுரர்க்குத்தீமைகள்
செய்குந்தா! * உன்னைநான் பிடித்தேன்கொள் சிக்கெனவே. (2)
2956 ## வைகுந்தா மணிவண்ணனே * என் பொல்லாத் திருக்குறளா என்னுள் மன்னி *
வைகும் வைகல் தோறும் * அமுது ஆய வான் ஏறே **
செய் குந்தா அரும் தீமை உன் அடியார்க்குத் தீர்த்து * அசுரர்க்குத் தீமைகள்
செய் குந்தா * உன்னை நான் பிடித்தேன் கொள் சிக்கெனவே. (1)
2956. ##
vaikundhā maNivaNNanE * enpollāth thirukkuRaLā ennuLmanni, *
vaikum vaikalthORum * amuthāya vāNnERE, *
cheykundhā varundhImai unnadiyārkkuth thIrththu * asurarkkuth thImaigaL-
seykundhā * unnai_nān pidiththEn koL sikkenavE. 2.6.1

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Oh, Vaikunta, Lord of SriVaikuntam, You are of sapphire hue. And as my lovely Vāmana, You stay firmly in my heart. Oh, Chief of Nithyasuris, You are my source of nectar every fleeting moment. You redeem the dire sins of your devotees and pass them on to the Asuras. Immaculate Lord, Kuntā, please note that I hold on firmly to You.

Explanatory Notes

(i) In the last decad, even while enjoying the bliss of the Lord’s union with him, the Āzhvār referred to himself as worthless (2-5-5) and as being lowly without limit, even as there is no limit to the Lord’s greatness (2-5-8). Naturally, expressions such as these roused the suspicion of the Lord that the Āzhvār, whose company He covets so much, might once again be caught + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்தா! பரமபதத்தில் இருப்பவனே!; மணிவண்ணனே! மணிவண்ணனே!; என்பொல்லா அழகிய; திருக்குறளா! குள்ள வடிவில் வாமனனாக வந்தவனே!; என்னுள் மன்னி என் மனதில் நிலைத்து நிற்பவனே!; வைகும் வைகல் தோறும் இருக்கும் காலம் தோறும்; அமுது ஆய அமுதமயமாய் இருப்பவனே!; வான் ஏறே வைகுந்த அநுபவம் கொடுப்பவனே!; செய் குந்தா! செய்யப்பட்ட குறையாத; அரும் தீமை அரிய கொடிய தீமைகளை; அடியார்க்குத் தீர்த்து அடியார்க்கு தீர்த்து; அசுரர்க்குத் தீமைகள் அசுரர்க்குத் தீமைகள்; செய்குந்தா! விளைவிக்கும் பெருமானே!; உன்னை நான் உன் இனிமையை அறிந்த நான்; சிக்கெனவே நன்றாக விடாப்பிடியாக; பிடித்தேன் பிடித்தேன் இனி நழுவ விடமாட்டேன்; கொள் உன்னை விடமாட்டேன் என்றவாறு.
vaikundhA being the unmatched leader due to having parampadham as the residence; maNivaNNanE sulabha (easily approachable) due to having blue-emerald like complexion; en pollAth thirukkuRaLA having beautiful vAmana form and thus being most enjoyable; en uL in my heart; manni staying there firmly and bonding; vaigum vaigal thORum at all times (forever); amudhAya as eternal nectar; vAnERE having greatness of giving the experience of nithyasUris [to me]; sey being done; kundhA not hesitating while bestowing results; arum difficult to avoid; thImai cruel sins; un adiyArkku for those who are your servitors; thIrththu destroying them; asurarkku for those (demons); thImaigaL disaster; sey causing; kundhA oh one who has the weapon named kundha!; unnai you (who are enjoyable, removing the hurdles, being favourable towards your devotees); nAn I (who knows your sweetness and cannot sustain myself without you); sikkena firmly; pidiththEn holding on; koL you realise that

TVM 2.8.4

2983 புலனைந்துமேயும் பொறியைந்தும்நீக்கி *
நலமந்தமில்லது ஓர்நாடுபுகுவீர் *
அலமந்துவீய அசுரரைச் செற்றான் *
பலமுந்துசீரில் படிமினோவாதே.
2983 புலன் ஐந்து மேயும் * பொறி ஐந்தும் நீங்கி *
நலம் அந்தம் இல்லது ஓர் * நாடு புகுவீர் **
அலமந்து வீய * அசுரரைச் செற்றான் *
பலம் முந்து சீரில் * படிமின் ஓவாதே (4)
2983
pulanaindhumEyum * poRiyaindhum _nIngki, *
nalamandhamillathu Or * nādu pukuvIr, *
alamandhu vIya * asuraraich cheRRān, *
palamundhusIril * padimin OvāthE. 2.8.4

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 8-28, , 9-2, SVP-16-38

Divya Desam

Simple Translation

Those who want to put an end to the constant play between the senses and sense-objects in order to enter the Eternal Land of perfect bliss would do well to enjoy the auspicious traits of the Lord forever. Reflect on how He tormented and killed the Asuras.

Explanatory Notes

(i) Here is the Āzhvār’s recipe for discarding the sensual pleasures, petty and transient, and entering the Eternal Land of perfect bliss;

“Be steeped in the enjoyment of His auspicious traits for ever”,

(ii) Unlike several other processes which are difficult and tiresome in the initial stages and are pleasurable only in the final stages of fruition, contemplation + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புலன் ஐந்து சுவை ஒளி ஊறு ஓசை நாற்றம் ஆகிய; மேயும் ஐந்து புலன்களிலும் பொருந்தி; பொறி ஐந்தும் ஐந்து இந்திரியங்களின் வசத்திலிருந்து; நீங்கி விடுபட்டு; நலம் அந்தம் இல்லது ஆனந்தமயமான மோக்ஷத்தை; ஓர் நாடு புகுவீர் அடைய விரும்புவீர்களாகில்; அசுரரை அசுரர்களை; அலமந்து வீய தடுமாறி முடியும்படி; செற்றான் அவர்களை அழித்தவனான பெருமானின்; பலம் முந்து சீரில் பலம் முற்பட்டிருக்கிற நற்குணங்களில்; ஓவாதே படிமின் இடைவிடாது ஈடுபட்டு வணங்குங்கள்
pulan visible matters; aindhum in those five; mEyum well-fitting; poRi like a trap which catches him; aindhum from the five senses; nIngi detaching; nalam bliss; andhamilladhu being unlimited; Or distinct/unique; nAdu in the abode; puguvIr Oh the ones who desire to enter!; alamandhu toiling; vIya be destroyed; asurarai demons; seRRAn of the one who killed; mundhu from the beginning; palam being the result (due to its sweetness); sIril in the auspicious qualities; OvAdhE always; padimin be immersed

TVM 3.10.5

3116 இடரின்றியேயொருநாளொருபோழ்தில் எல்லாவுலகும் கழிய *
படர்புகழ்ப்பார்த்தனும்வைதிகனும் உடனேறத்திண்தேர்கடவி *
சுடரொளியாய்நின்றதன்னுடைச்சோதியில் வைதிகன் பிள்ளைகளை *
உடலொடும்கொண்டுகொடுத்தவனைப்பற்றி ஒன்றும் துயரிலனே.
3116 இடர் இன்றியே ஒரு நாள் ஒரு போழ்தில் *
எல்லா உலகும் கழிய *
படர் புகழ்ப் பார்த்தனும் வைதிகனும் *
உடன் ஏறத் திண் தேர் கடவி **
சுடர் ஒளியாய் நின்ற தன்னுடைச் சோதியில் *
வைதிகன் பிள்ளைகளை *
உடலொடும் கொண்டு கொடுத்தவனைப் பற்றி *
ஒன்றும் துயர் இலனே (5)
3116
idar inRiyE oru nāLoru pOzthil * ellā ulakum kaziya, *
padar_pugazp pārtthanum vaithikaNnum * udan ERath thiNdhErkadavi, *
sudaroLiyāy _ninRa thannudaic sOthiyil * vaithikan piLLaigaLai, *
udalodum koNdu kodutthavaNnaip paRRi * onRum thuyarilanE. 3.10.5

Ragam

அடாணா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

I have not the slightest tinge of grief because I have reached my gracious Lord who safely returned the lost sons of a Vedic man back to him. He took the man and Arjuna in a strong chariot, journeying to the upper regions and reclaiming the four sons from the radiant SriVaikuntam.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār asserts that there is no question of his being confronted by grief of any kind, having taken sole refuge in the Supreme Lord, Who, as Kṛṣṇa, went light into SriVaikuntam, reclaimed the four missing sons of a ‘Vaidik’ (Brahmin) and delivered them back to him as promised.

(ii) The ‘Vaidik’, referred to in (i) above, lost three sons successively; immediately + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இடர் இன்றியே இடைஞ்சல் ஒன்றுமின்றி; ஒரு நாள் ஒரு நாள்; ஒரு போழ்தில் ஒரு நொடிப்போழ்தில்; எல்லா உலகும் எல்லா உலகங்களையும்; கழிய கடந்து; படர் புகழ் பரந்த புகழுடைய; பார்த்தனும் அர்ஜுனனும்; வைதிகனும் உடன் ஏற வைதிகனும் உடன் ஏற; திண் தேர் கடவி திடமான தேரைச் செலுத்தி; சுடர் ஒளியாய் நின்ற ஒளிமயமான; தன்னுடை தன்னுடைய; சோதியில் பரமபதத்திலிருந்து; வைதிகன் வைதிகன்; பிள்ளைகளை பிள்ளைகளை; உடலொடும் அவர்கள் உடலோடு; கொண்டு கொண்டு வந்து; கொடுத்தவனை கொடுத்த பெருமானை; பற்றி பற்றியதால் அடைந்ததால்; ஒன்றும் துயர் இலனே எனக்கு ஒரு துயரும் இல்லை
idar inRiyE without difficulty; oru nAL one day; oru pOzhdhil at a time (which is in between the completion of one karma (task) and the beginning of the next karma); ellA ulagum for all worlds; kazhiya to go away from; padar pugazh very famous (due to being surrendered to krishNa); pArththanum arjuna; vaidhikanum and the brAhmaNa; udan ERa climb along and go with; thiN thEr the firm chariot (which does not go through any change even while reaching the causal region [paramapadham]); kadavi ride; sudar oLiyAy ninRa standing, greatly radiant, changeless; thannudaich chOdhiyil his own abode which is indicated by the term -param jyOthi #(supremely radiant abode); vaidhikan piLLaigaLai the four sons of that brAhmaNa; udalodum with their unchanged bodies (since paramapadham does not get affected by change in time); koNdu koduththavanai brought back and gave them to him [brAhmhaNa]; paRRi approached and enjoyed; onRum in any manner; thuyar ilan remain free from worldly sorrows

TVM 4.1.9

3131 படிமன்னுபல்கலன்பற்றோடறுத்து ஐம்புலன்வென்று *
செடிமன்னுகாயம்செற்றார்களும் ஆங்கவனையில்லார் *
குடிமன்னுமின்சுவர்க்கமெய்தியும் மீள்வர்கள்மீள்வில்லை *
கொடிமன்னுபுள்ளுடை அண்ணல்கழல்கள்குறுகுமினோ.
3131 படி மன்னு பல் கலன் பற்றோடு அறுத்து * ஐம்புலன் வென்று *
செடி மன்னு காயம் செற்றார்களும் * ஆங்கு அவனை இல்லார் **
குடி மன்னும் இன் சுவர்க்கம் எய்தியும் * மீள்வர்கள் மீள்வு இல்லை *
கொடி மன்னு புள் உடை * அண்ணல் கழல்கள் குறுகுமினோ (9)
3131
padimannu palkalan paRROdaRuththu * _aim bulanvenRu, *
chedimannu kāyamseRRārgaLum * āngavaNnaiyillār, *
kudimannu minsuvargga meydhiyum * meeLvargaL meeLvillai, *
kodimannu puLLudai * aNNal kazhalgaL kuRuguminO. 4.1.9

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Even those who renounce inherited wealth and conquer the five senses through rigorous penance, with great aversion for this gross and dense body, will only reach the pleasant Svarga and eventually be thrown back to Earth. It's better to attain the feet of the Lord, who has the bird Garuḍa on His banner, and enjoy everlasting bliss.

Explanatory Notes

In the preceding stanzas, the Āzhvār deprecated the earthly pleasures. And now, he points out that the ‘Svarga’, the fairy land known for its unmixed pleasures attained through rigorous penance., abjuring the wealth and bodily pleasures over here, is not hospitable enough to provide these men asylum for all time. They are literally hurled down to Earth at the end of the + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
படி மன்னு பரம்பரையாய் வருகின்ற; பல் கலன் பலபல ஆபரணங்களையும்; பற்றோடு அறுத்து பற்றோடு நீக்கி; ஐம் புலன் வென்று ஐம் புலன்களையும் வென்று; செடி மன்னு தூறுமண்டும்படி; காயம் சரீரத்தை; செற்றார்களும் வருத்தித் தவம் செய்தவர்களும்; ஆங்கு அவ்விஷயத்தில்; அவனை எம்பெருமானை; இல்லார் ஆச்ரயிக்காதவர்கள்; குடி மன்னும் வெகு காலம் நிலைத்திருக்கும்; இன்சுவர்க்கம் இனிய சுவர்க்கம் அடைந்தாலும்; எய்தியும் மீள்வர்கள் திரும்பி வந்துவிடுவார்கள்; கொடி மன்னு ஆதலால் கொடியிலே; புள் உடை கருடனையுடைய; அண்ணல் கழல்கள் பெருமானின் திருவடிகளை; குறுகுமினோ பற்றுங்கள்; மீள்வு இல்லை மீட்சியில்லாத பெருஞ் செல்வமுண்டாகும்
mannu wearing always (without removing); pal many types of; kalan ornaments; paRROdu with the attachment; aRuththu giving up; aim pulan the five sensory organs (which are attached to worldly pleasures); venRu winning over (to have full control over them); sedi mannu (due to lengthy penance) bushes formed around them; kAyam body; seRRArgaLum troubled (through fasting etc); mannum permanent (existing for a long time, as a result of their penance); kudi having settlements; in very enjoyable; suvargam svarga (heaven); eydhiyum even if they attained; avanai bhagavAn (who is the benefactor); Angu staying there; illAr those who don-t take shelter of him; mILvargaL will lose such heavenly life;; mILvillai to acquire ever-lasting result; kodi in the dhvaja (flag); mannu staying eternally; puL periya thiruvadi (garudAzhwAr); udai one who has; aNNal sarvESvaran-s (supreme lord-s); kazhalgaL divine feet; kuRugumin try to reach; kuRuga in proximity (of self instead of going astray in worldly pleasures)

TVM 4.1.10

3132 குறுகமிகவுணர்வத்தொடுநோக்கி எல்லாம்விட்ட *
இறுகலிறப்பென்னும்ஞானிக்கும் அப்பயனில்லையேல் *
சிறுகநினைவதோர்பாசமுண்டாம் பின்னும்வீடில்லை *
மறுகலிலீசனைப்பற்றி விடாவிடில்வீடஃதே.
3132 குறுக மிக உணர்வத்தொடு * நோக்கி எல்லாம் விட்ட *
இறுகல் இறப்பு என்னும் * ஞானிக்கும் அப் பயன் இல்லையேல் **
சிறுக நினைவது ஓர் பாசம் உண்டாம் * பின்னும் வீடு இல்லை *
மறுகல் இல் ஈசனைப் பற்றி * விடாவிடில் வீடு அஃதே (10)
3132
kuRuga migavuNarvaththodu nOkki * ellāmvitta, *
iRugal iRappennum * NYānikkum appayaNnillaiyEl, *
siRuga ninaivadhOr pāsamuNdām * pinnum veedillai, *
maRupagalil eesanaip paRRi * vidāvidil veedaqdhE. 4.1.10

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Even the wise person who strives through many austerities solely for liberation will encounter obstacles due to petty desires or may forever be lost in self-enjoyment, thus not getting divine service. Therefore, it's better to seek refuge in the immaculate Lord and attain the supreme bliss that lasts forever.

Explanatory Notes

The Āzhvār exhorts people to give up striving after ‘Kaivalya Mokṣa’, even though it is everlasting, unlike the limited stay in Svarga and seek, instead, the Supreme bliss of eternal service unto the Lord, as enunciated in the opening stanza of this decad. The ‘Kaivalya Niṣṭa’ subjects himself to an extremely rigorous course of mental and physical discipline in his attempt + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குறுக உலக விஷயங்களில் பற்று இல்லாதபடி; உணர்வத்தொடு ஞாநஸ்வரூபனான ஆத்மாவோடு; மிக நோக்கி நன்றாகச் சேர்த்து; எல்லாம் விட்ட எல்லாப் பற்றுகளையும் விட்டவனாய்; இறுகல் ஆத்மாவில் மட்டும்; இறப்பு என்னும் விருப்பம் கொண்டவனான; ஞானிக்கும் ஞானிக்கும்; அப் பயன் எம்பெருமானை உபாயமாக; இல்லையேல் பற்றுதல் இல்லையாகில்; சிறுக சிறிய பேறுகளை; நினைவது நினைக்கக் காரணமான; ஓர் பாசம் உண்டாம் ஓர் பற்று உண்டாகும்; பின்னும் மேலும்; வீடு இல்லை மோக்ஷமும் இல்லை; மறுகல் இல் ஆனபின் ஒரு குற்றமும் இல்லாத; ஈசனைப் பற்றி எம்பெருமானை அடைந்து; விடாவிடில் நீங்காமல் கைங்கர்யம் பண்ணுவதே; வீடு அஃதே மோக்ஷமாகும்
uNarvaththodu with the AthmA who is identified by his gyAnam (knowledge); miga nOkki meditating upon it intensely (to attain vision of self); ellAm all goals (other than AthmA); vitta the one who has given up; iRugal exclusively ending on AthmA; iRappu mOksha (liberation); ennum considering as the goal; gyAnikkum for the gyAni (wise); appayan accepting (bhagavAn, who is the ultimate exclusive goal) as the means; illaiyEl if not present; siRuga lowly goals; ninaivadhu to think about; Or pAsam attachment; uNdAm will exist;; pinnum further; vIdu mOksham (in the form of attaining self-enjoyment); illai will not be attained;; maRugal il being the opposite of all defects; Isanai (natural) controller of all and the lord who is the abode of all auspicious qualities; paRRi surrendering unto him (considering him as the goal and the means); vidA vidil not leaving him ever (like the others who accept ulterior benefits from bhagavAn [and leave him]); ahdhE that itself; vIdu is parama purushArtham (the ultimate goal); uyya to be uplifted

TVM 4.1.11

3133 அஃதேஉய்யப்புகுமாறென்று கண்ணன்கழல்கள்மேல் *
கொய்பூம்பொழில்சூழ் குருகூர்ச்சடகோபன்குற்றேவல் *
செய்கோலத்தாயிரம் சீர்த்தொடைப்பாடலிவைபத்தும் *
அஃகாமல்கற்பவர் ஆழ்துயர்போயுய்யற்பாலரே. (2)
3133 ## அஃதே உய்யப் புகும் ஆறு என்று * கண்ணன் கழல்கள் மேல் *
கொய் பூம் பொழில் சூழ் * குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல் **
செய் கோலத்து ஆயிரம் * சீர்த் தொடைப் பாடல் இவை பத்தும் *
அஃகாமல் கற்பவர் * ஆழ் துயர் போய் உய்யற்பாலரே (11)
3133. ##
aqdhE uyyap pugumāRenRu * kaNNan kazhalgaLmEl, *
koypoom pozhilsoozh * kurugoorchchadagOpan kuRREval, *
seykOlaththāyiram * seerththodaippādal ivaipaththum, *
aqgāmal kaRpavar * āzhthuyar pOy uyyaR pālarE. (2) 4.1.11

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Those who learn these ten songs out of the thousand composed by Kurukūr Caṭakōpaṉ, pure and elegant, emphasizing that salvation lies only in worshiping Lord Tirunāraṇaṉ's feet, will be relieved from deep distress and attain salvation.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār ends up this decad, just as he began it, by stressing the importance of taking refuge at Śrīman Nārāyaṇa’s lotus feet which dispel our distress and elevate us unto Him.

(ii) Chaste and elegant: The chastity of Tiruvāymoḻi as a composition, lies in the fact that it has been compiled by the Āzhvār in a spirit of Divine Service with supreme dedication. + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உய்ய புகும் ஆறு உய்வதற்கு உரிய வழி; அஃதே எம்பெருமானின் தாள்களே; என்று என்று அறுதியிட்டு; கண்ணன் கண்ணனின்; கழல்கள் மேல் திருவடிகளின் மேல்; கொய் பூம் பறிக்கப்படும் பூக்கள் நிறைந்த; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; செய் கோலத்து அருளிச்செய்த அலங்காரமான; குற்றேவல் கைங்கர்ய ரூபமாயும்; சீர் தொடை சீரும் தொடையுமுடைய; பாடல் கல்யாணகுணங்களை இட்டுத் தொடுத்த; ஆயிரம் ஆயிரம் பாசுரங்களில்; இவை பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களும்; அஃகாமல் குறைவின்றி; கற்பவர் கற்பவர்கள்; ஆழ் துயர் போய் ஆழ்ந்த துயர் நீங்கப் பெற்ற; உய்யற்பாலரே நற்கதி அடைவார்கள்
pugum approach; ARu upAyam (means); ahdhE only that (saying firmly so); kaNNan krishNa-s; kazhalgaL mEl on the divine feet; koy pluckable; pU having abundance of flowers; pozhil having garden; kurugUr the leader of AzhwArthirunagari; SatakOpan nammAzhwAr; kuRREvalgaL in the form of confidential services; sey performed; kOlam decorated to perfection; Ayiram thousand; sIrth thodai having sIr and thodai (grammatical aspects in composing verse); pAdal thiruvAimozhi in the form of a song; ivai paththum this decad; ahkAmal without losing; kaRpavar those who learn; Azh being immersed (in worldly wealth and self-enjoyment); thuyar grief; pOy having eradicated; uyyaRpAlar will be engaged in upliftment of self (leading to devotion towards bhagavAn); bAlanAy having a very infant-like form

TVM 4.4.1

3156 மண்ணையிருந்துதுழாவி வாமனன்மண்ணிதுவென்னும் *
விண்ணைத்தொழுது அவன்மேவுவைகுந்தமென்று கைகாட்டும் *
கண்ணையுண்ணீர்மல்கநின்று கடல்வண்ணனென்னும் அன்னே! * என்
பெண்ணைப்பெருமயல் செய்தார்க்கு என்செய்கேன்? பெய்வளையீரே! (2)
3156 ## மண்ணை இருந்து துழாவி *
வாமனன் மண் இது என்னும் *
விண்ணைத் தொழுது-அவன் மேவு *
வைகுந்தம் என்று கை காட்டும் **
கண்ணை உள்நீர் மல்க நின்று *
கடல்வண்ணன் என்னும் அன்னே * என்
பெண்ணைப் பெருமயல் செய்தாற்கு *
என் செய்கேன் பெய் வளையீரே? (1)
3156. ##
maNNaiyirundhu thuzhāvi * 'vāmanan maNNidhu' ennum, *
viNNaiththozhudhu avan mEvu * vaigundham enRu gai kāttum, *
kaNNaiyuNNeer malga ninRu * 'kadalvaNNan' ennum annE! * en
peNNaip perumayal seydhāRku * en_seygEn pey vaLaiyeerE (2) 4.4.1

Ragam

பிலஹரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

Oh, you ladies adorned with bangles, she runs her hands through the earth and exclaims, "This is the one trodden upon by Vāmaṉaṉ." She worships the sky with joined palms as Vaikuṇṭam, her Lord's transcendent abode, and points it out to others as well. Her mental anguish finds its outlet through torrential tears, and she says her Lord is of oceanic hue. What can be done for He has thus entranced my daughter?

Explanatory Notes

(i) The Mother tells, as above, those who come and enquire of her about the condition of her daughter, Parāṅkuśa Nāyakī.

(ii) Earth, trodden upon by Vāmaṉaṉ This kind of glamour for the earth, recalling its association with Vāmana who trod upon it, long, long back, has a parallel in Sage

Viśvāmitra: When Rāma and Lakṣmaṉa accompanied the sage to help him through + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெய் வளையீரே! கையில் வளையணிந்த பெண்களே!; மண்ணை இருந்து என் மகளானவள் பூமியை; துழாவி வாமனன் துழாவி இது வாமனனாய்; மண் இது என்னும் உலகளந்த மண் என்றும்; விண்ணை ஆகாசத்தை நோக்கி; தொழுது அஞ்சலி செய்து; அவன் மேவு எம்பெருமான் இருக்கும்; வைகுந்தம் என்று வைகுந்தம் என்றும்; கை காட்டும் கை காட்டுகிறாள்; கண்ணை கண்களில்; உள் நீர் மல்க நின்று கண்ணீர் ததும்ப நின்று; கடல் கடல்போன்ற; வண்ணன் வடிவழகையுடையவன்; என்னும் என்றும் சொல்கிறாள்; அன்னே! அம்மா!; என் பெண்ணை என் பெண்ணை; பெருமயல் இப்படி மயங்க; செய்தாற்கு செய்தவற்கு; என் செய்கேன்? நான் என் செய்வேன்?
irundhu sitting; thuzhAvi searching with the hands; idhu this; vAmanan as vAmana who begged, measured and accepted (so others cannot claim ownership); maN earth; ennum says;; viNNai sky (which is high up); thozhudhu performing anjali (joined palms); avan he (bhagavAn); mEvu eternally residing; vaikuntham SrIvaikuNtam (which indicates paramavyOma- supreme/spiritual sky); enRu saying so; kai indicating with her hand; kAttum will show (to others);; uL inside (her heart); nIr tears; kaNNai beyond eyes; malga to flow; ninRu staying; kadal invigorating like ocean; vaNNan emperumAnshowing, with unlimited aspects, his beautiful form, making me experience him; ennum says;; annE Oh mother!; en my; peNNai (young) daughter; peru in this amazing way; mayal madness; seydhArkku one who caused; pey vaLaiyIrE Oh ones with fitting bangles! (unlike my daughter-s bangles which keep slipping); en what; seygEn shall I do?; pey adorned (after slipping many times)

TVM 4.4.11

3166 வல்வினைதீர்க்குங்கண்ணனை வண்குருகூர்ச்சடகோபன் *
சொல்வினையாற்சொன்னபாடல் ஆயிரத்துள்இவை பத்தும் *
நல்வினையென்றுகற்பார்கள் நலனிடைவைகுந்தம்நண்ணி *
தொல்வினைதீரஎல்லாரும் தொழுதெழவீற்றிருப்பாரே. (2)
3166 ## வல்வினை தீர்க்கும் கண்ணனை *
வண் குருகூர்ச் சடகோபன் *
சொல் வினையால் சொன்ன பாடல் *
ஆயிரத்துள் இவை பத்தும் **
நல் வினை என்று கற்பார்கள் *
நலனிடை வைகுந்தம் நண்ணி *
தொல்வினை தீர எல்லாரும் *
தொழுது எழ வீற்றிருப்பாரே (11)
3166. ##
valvinai theerkkum kaNNanai * vaNkurugoorch chadagOpan, *
sol vinaiyāl sonna pādal * āyiraththuL ivai paththum, *
nalvinaiyenRu kaRpārgaL * nalanidai vaigundham naNNi, *
tholvinai theera ellārum * thozhudhezha veeRRiruppārE. (2) 4.4.11

Ragam

பிலஹரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

Those who learn these ten songs with great devotion, out of the thousand skillfully composed by Caṭakōpaṉ, the chief of fertile Kurukūr, adoring Kaṇṇaṉ, the Redeemer of all sins, will have all their sins cured and attain the blissful SriVaikuntam revered by Nithyasuris.

Explanatory Notes

(i) Unable to stand the sufferings of the Āzhvār any longer, the Lord came down post-haste and relieved the Āzhvār of his erstwhile distress. That is why the Āzhvār calls Him, the great Redeemer of all sins. Even if the parents give up their daughter, the husband who took her by the hand, will never give her up. The Lord’s paragata svīkāra’ (i.e.) wooing His devotee and + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்வினை ஸகல பாபங்களையும்; தீர்க்கும் தீர்க்கும்; கண்ணனை கண்ணனின் பெருமையைக் குறித்து; வண் குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல் வினையால் பக்திப் பரவசத்தால்; சொன்ன பாடல் அருளிச்செய்த பாடல்களான; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்த பத்துப் பாசுரங்களும்; நல் வினை என்று புண்ணியம் என்று கருதி; கற்பார்கள் கற்பவர்கள்; நலனிடை நன்மையுடைய; வைகுந்தம் நண்ணி வைகுந்தம் அடைந்து; தொல் வினை தீர அநாதியான பாபங்கள் நீங்கி; எல்லாரும் எல்லாரும்; தொழுது எழ வணங்கும்படி; வீற்றிருப்பாரே இருப்பார்கள்
vinai all sins; thIrkkum of the nature of driving out (as said in SrI bhagavath gIthA 18.66 -sarva pApEbhyO mOkshayishyAmi #); kaNNanai krishNa; vaN abundant with all wealth; kurugUr leader of AzhwArthirunagari; SatakOpan nammAzhwAr; sol vinaiyAl service in the form of words; sonna mercifully spoke; pAdal verses in the form of songs; AyiraththuL among the thousand; ivai paththum this decad; nal vinai distinguished deeds; enRu considering them; kaRpArgaL those who learn; nalan bliss of experiencing bhagavAn; udai having; vaikuntham paramapadham (spiritual realm); naNNi reach; thol ancient; vinai faults such as ignorance etc; thIra not affected; ellArum all the residents of paramapadham, i.e. nithyasUris; thozhudhu humbly worship (to manifest their devotion towards devotees); ezha rising very briskly; vIRRu iruppAr will be seated in a distinguished manner (manifesting their SEshathva sAmrAjyam (the kingdom of servitude towards bhagavAn)); vIRRu being distinct from every other entity (in being the substratum of all, controller of all, lord of all and pervading everywhere)

TVM 4.7.11

3199 தழுவிநின்றகாதல்தன்னால் தாமரைக்கண்ணன்தன்னை *
குழுவுமாடத்தென்குருகூர் மாறன்சடகோபன் * சொல்
வழுவிலாதவொண்தமிழ்கள் ஆயிரத்துள்இப்பத்தும் *
தழுவப்பாடியாடவல்லார் வைகுந்தமேறுவரே. (2)
3199 ## தழுவி நின்ற காதல் தன்னால் * தாமரைக் கண்ணன் தன்னை *
குழுவு மாடத் தென் குருகூர் * மாறன் சடகோபன் ** சொல்
வழுவு இலாத ஒண் தமிழ்கள் * ஆயிரத்துள் இப் பத்தும் *
தழுவப் பாடி ஆட வல்லார் * வைகுந்தம் ஏறுவரே (11)
3199. ##
thazhuvi ninRa kādhalthannāl * thāmaraik kaNNan_dhannai, *
kuzhuvu mādath then_kurugoor * māRan sadagOpan, * sol
vazhuvilātha oNdhamizhgaL * āyiraththuL ippaththum, *
thazhuvap pādi yāda vallār * vaigundham ERuvarE. 4.7.11

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Those who sing with zeal and revel in these ten songs, out of the flawless thousand Tamil songs by Caṭakōpaṉ, Chief of Teṉkurukūr with a cluster of castles, adoring the lotus-eyed Lord with inexhaustible love, will scale the high spiritual worlds and enjoy perennial bliss.

Explanatory Notes

(i) The lotus-eyed Lord having blessed the Āzhvār, right inside his mother’s womb, the Āzhvār emerged into this world with God-love, ingrained in him.

(ii) The clustering of houses in Kurukūr would, ipso facto, denote the clustering of people, in that town. A juicy explanation for such crowding, furnished in ‘Iṭu’, is that the Lord’s advent in Kurukūr was expected + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தழுவி நின்ற பகவதநுபவத்தை விடமுடியாத; காதல் தன்னால் காதல் தன்னால்; தாமரைக் கண்ணன் தன்னை கண்ணனைக் குறித்து; குழுவு மாட திரண்ட மாடங்களையுடைய; தென் குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; மாறன் சடகோபன் மாறன் நம்மாழ்வார்; வழுவு இலாத குற்றம் குறையில்லாத; ஒண் தமிழ்கள் அழகிய தமிழில்; சொல் அருளிச்செய்த; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; தழுவப் பாடி ஆட கருத்தோடு பாடி ஆட; வல்லார் வல்லவர்கள்; வைகுந்தம் பரமபதம்; ஏறுவரே அடைவர்
kAdhal thannAl due to great desire to enjoy; thAmaraik kaNNan thannai on sarvESvara who is having infinitely enjoyable divine eyes which are the cause for such great desire; kuzhuvum group of; mAdam having mansions; then kurugUr the leader of AzhwArthirunagari; mARan having great family lineage; satakOpan nammAzhwAr-s; vazhu ilAdha without missing (any of bhagavAn-s qualities); oL thamizhgaL in dhrAvida (thamizh) language which is available to pursue for all, in the form of distinguished teachings; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ippaththum this decad; thazhuva to be fixated in the heart; pAdi sing; Ada to dance with great emotions (out of overwhelming love); vallAr those who are able to; vaikuntham ERuvar will ascend to paramapadham (where there is unlimited enjoyment).; ERu ALum having rushabha vAhanam (bull as his vehicle); iRaiyOnum rudhra who considers himself to be the ISvara (lord) (of the world as said in -ISOham sarvadhEhinAm- (lord of all creatures))

TVM 4.8.11

3210 உயிரினால்குறைவில்லா உலகேழ்தன்னுள்ளொடுக்கி *
தயிர்வெண்ணெயுண்டானைத்தடங்குருகூர்ச்சடகோபன் *
செயிரில்சொல்லிசைமாலை ஆயிரத்துள்இப்பத்தால் *
வயிரஞ்சேர்பிறப்பறுத்து வைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2)
3210 ## உயிரினால் குறைவு இல்லா * உலகு ஏழ் தன்னுள் ஒடுக்கி *
தயிர் வெண்ணெய் உண்டானைத் * தடம் குருகூர்ச் சடகோபன் **
செயிர் இல் சொல் இசைமாலை * ஆயிரத்துள் இப் பத்தால் *
வயிரம் சேர் பிறப்பு அறுத்து * வைகுந்தம் நண்ணுவரே (11)
3210. ##
uyirināl kuRaivillā * ulagEzh thannuLLodukki, *
thayirveNNai undānaith, * thadangurugoorch chadagOpan, *
seyiril sollisaimālai * āyiraththuL ippaththāl *
vayiramsEr piRappaRuththu * vaigundham naNNuvarE. (2) 4.8.11

Ragam

ஸாரங்க

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

Those who chant these ten songs out of the flawless and mellifluous thousand by Caṭakōpaṉ, adoring the Lord who compressed and sustained countless souls and their seven worlds within Himself, and then ate up curds and butter as the divine child, will have their chronic cycle of birth and death ended and attain SriVaikuṇṭam - the high spiritual world.

Explanatory Notes

Unlike the worshipper at the sanctum, remaining worried about the safety of the pair of sandals left by him at the temple gate, the Lord attended to His cosmic duties first, such as the sustenance of the worlds and their contents in His stomach during the deluge, and then addressed Himself to the task of eating up the curds and butter in the pastoral village of Gokula, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உயிரினால் உயிர்களினால்; குறைவு இல்லா குறைவு இல்லாத; உலகு ஏழ் தன் ஏழு உலகங்களையும்; உள் ஒடுக்கி வயிற்றினுள்ளே ஒடுக்கி; தயிர் வெண்ணெய் தயிர் வெண்ணெய்; உண்டானை உண்டவனைக் குறித்து; தடங் குருகூர் விசாலமான திருக்குருகூரில்; சடகோபன் அவதரித்த நம்மாழ்வார்; செயிர் இல் குற்றமற்ற; இசை மாலை இசை மாலை; சொல் அருளிச்செய்த; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தால் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களால்; வயிரம் சேர் காழ்ப்பேறிய; பிறப்பு அறுத்து பிறவியை நீக்கிக் கொண்டு; வைகுந்தம் வைகுந்தம்; நண்ணுவரே அடைவர்கள்
Ezhulagu all worlds; than uL odukki having the supremacy to protect them to become subdued in his sankalpa (will); thayir curd; veNNey butter; uNdAnai on emperumAn who is having saulabhyam (simplicity) of consuming; thadam kurugUr the leader of very spacious AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr-s; seyir il flawless (in both poetry and its meaning); sol words; isai with music; mAlai garland; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ippaththAl by this decad; vayiram sEr deep-rooted since time immemorial; piRappu bondage in this material realm; aRuththu severing; vaikundham paramapadham; naNNuvar will attain.; naNNAdhAr those who do not stay by one-s side, due to enmity; muRuvalippa to smile (joyfully seeing his suffering)

TVM 4.10.11

3232 ஆட்செய்ததாழிப்பிரானைச்சேர்ந்தவன் வண்குருகூர் நகரான் *
நாட்கமழ்மகிழ்மாலைமார்பினன் மாறன்சடகோபன் *
வேட்கையால்சொன்னபாடல் ஆயிரத்துள்இப்பத்தும் வல்லார் *
மீட்சியின்றிவைகுந்தமாநகர் மற்றதுகையதுவே. (2)
3232 ## ஆள் செய்து ஆழிப் பிரானைச் சேர்ந்தவன் * வண் குருகூர் நகரான் *
நாள் கமழ் மகிழ் மாலை மார்பினன் * மாறன் சடகோபன் **
வேட்கையால் சொன்ன பாடல் * ஆயிரத்துள் இப் பத்தும் வல்லார் *
மீட்சி இன்றி வைகுந்த மாநகர் * மற்றது கையதுவே (11)
3232. ##
ātseydhu āzhippirānaich chErnthavan * vaNkurugoornNagarān *
nātkamazh magizhmālai mārbinan * māRan sadagOban, *
vEtkaiyāl sonna pādal * āyiraththuL ippaththum vallār, *
meetchiyinRi vaigundha mānNagar * maRRathu kaiyadhuvE. (2) 4.10.10

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

If you can recite these ten songs, out of the thousand sung by Kurukūr Caṭakōpaṉ with deep devotion, and wear a fragrant garland blessed by the Lord, you'll secure a place in the eternal spiritual kingdom by guiding others towards God.

Explanatory Notes

(i) In the original text of this song, it has been said that the Āzhvār attained the Lord donning the discus, through service. The finale is, however, yet to come and he has to wait till X-10. The service rendered by the Āzhvār by hymning the Lord’s peerless glory and clearly establishing His Supremacy, in this decad, is unique. The votaries of the minor gods have been + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆள் செய்து வாசிக கைங்கரியத்தைப் பண்ணி; ஆழிப் பிரானை சக்கரத்தையுடைய பெருமானை; சேர்ந்தவன் அடைந்தவரும்; வண் குருகூர் திருக்குருகூர்; நகரான் நகரத்திலிருப்பவரும்; நாள் கமழ் மணம் கமழும்; மகிழ் மாலை மகிழம்பூ மாலை; மார்பினன் அணிந்தவருமான; மாறன் சடகோபன் மாறனான நம்மாழ்வார்; வேட்கையால் விருப்பத்தோடு; சொன்ன பாடல் அருளிச்செய்த பாடல்களான; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லார்களுக்கு; மீட்சி இன்றி மீண்டும் திரும்பி வருதல் இல்லாத; வைகுந்த மா நகர் வைகுந்த மா நகரம்; மற்றது கையதுவே அவர்கள் கையிலேயே உள்ளது
sErndhavan having attained; vaN kurugUr nagarAn being the leader of the distinguished AzhwArthirunagari; nAL kamazh having very fresh fragrance; magizh mAlai divine magizha garland; mArbinan having on his chest; mARan having the family name -mARan-; satakOpan AzhwAr who is having the divine name -SatakOpa- (due to defeating the bAhyas (those who reject vEdham) and kudhrushtis (those who misinterpret vEdham)); vEtkaiyAl out of great desire (in bhagavath vishayam); sonna mercifully spoke; pAdal in the form of a song; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ippaththum these 10 pAsurams (which are focussed on instructing others); vallAr those who can recite (along with meditating upon the meanings); kaiyadhu in their hands- reach; maRRu on top of the recital itself [which is a greatly joyful result]; adhu being present in the other side [of material realm]; mItchi inRi with no return; vaikundham SrIvaikuNtam; mAnagar the great abode.; kai with the divine hand; Ar well fixed

TVM 5.3.11

3265 இரைக்குங்கருங்கடல்வண்ணன் கண்ணபிரான்தன்னை *
விரைக்கொள்பொழில் குருகூர்ச்சடகோபன்சொன்ன *
நிரைக்கொளந்தாதி ஓராயிரத்துள்இப்பத்தும் *
உரைக்கவல்லார்க்கு வைகுந்தமாகும்தம்மூரெல்லாம். (2)
3265 ## இரைக்கும் கருங் கடல் வண்ணன் * கண்ண பிரான் தன்னை *
விரைக் கொள் பொழில் * குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன **
நிரைக் கொள் அந்தாதி * ஓர் ஆயிரத்துள் இப் பத்தும் *
உரைக்க வல்லார்க்கு * வைகுந்தம் ஆகும் தம் ஊர் எல்லாம் (11)
3265. ##
iraikkum karungadal vaNNan * kaNNapirān_dhannai *
viraikkoL pozhil * gurukoorch chadagOpan sonna *
niraik koLanNthāthi * OrāyiraththuL ippaththum *
uraikka vallārkku * vaigundhamāgum tham moorellām * . (2) 5.3.11

Ragam

பியாகடை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

Those who chant these ten songs from the thousand composed by Caṭakōpaṉ of Kurukūr, a place full of fragrant orchards, adoring Lord Kaṇṇaṉ of the ocean's hue, will enjoy spiritual and worldly bliss right in their homes.

Explanatory Notes

(i) The Lord will court those that recite these ten songs and remain inseparably united with them. Where the Lord is there is spiritual world and thus the chanters of this Tiruvāy-moḻi (decad) get the spiritual world transported unto them.

(ii) “Roaring ocean”—The ocean is in a state of upheaval, the bottom of the sea throwing the sands right up to the surface in violent + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இரைக்கும் ஒலிக்கும்; கருங் கடல் கருங் கடல் போன்ற; வண்ணன் வடிவழகு உடையவனான; கண்ணபிரான் தன்னை கண்ணனைக் குறித்து; விரைக் கொள் மணம் கமழும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; நிரை எழுத்தும் சீரும் தளையும் தொடையும்; கொள் பாவும் இனமும் இசையும் தாளமும் உடைய; அந்தாதி அந்தாதியாய்; சொன்ன அருளிச்செய்த; ஓர் ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; உரைக்க வல்லார்க்கு ஓத வல்லார்க்கு; தம் ஊர் எல்லாம் தங்கள் இருப்பிடமே; வைகுந்தம் ஆகும் வைகுந்தம் ஆகும்
vaNNan one who is having beautiful form; pirAn one who is of the nature of letting his devotees enjoy such beauty; kaNNan thannai krishNa; viraik koL greatly fragrant; pozhil having garden; kurugUravar leader of those who dwell in [AzhwAr]thirunagari; satakOpan AzhwAr; sonna mercifully spoke; nirai Poetic aspects such ezhuththu, asai, sIr, thaLai, adi, thodai, pA, isai, thALam and other decorative aspects; koL having; andhAdhi being in andhAdhi [antham + Adhi, a type of poem where the last word of one pAsuram is used as the first word in the next pAsuram]; Or distinguished; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ippaththum this decad; uraikka vallArkku for those who can recite just the pAsurams (without understanding anything more); tham where they are located; Ur ellAm the towns/abodes; vaigundham to be said as paramapadham; Agum have bliss.; Ur the whole town; ellAm everyone

TVM 5.4.11

3276 உறங்குவான்போல் யோகுசெய்தபெருமானை *
சிறந்தபொழில்சூழ் குருகூர்ச்சடகோபன்சொல் *
நிறங்கிளர்ந்தவந்தாதி ஆயிரத்திப்பத்தால் *
இறந்துபோய்வைகுந்தம் சேராவாறெங்ஙனேயோ? (2)
3276 ## உறங்குவான் போல் * யோகுசெய்த பெருமானை *
சிறந்த பொழில் சூழ் * குருகூர்ச் சடகோபன் சொல் **
நிறம் கிளர்ந்த அந்தாதி * ஆயிரத்துள் இப் பத்தால் *
இறந்து போய் வைகுந்தம் * சேராவாறு எங்ஙனேயோ? * (11)
3276. ##
uRanguvān pOl * yOgu seydha perumānai *
siRandha pozhil soozh * kurukoor sadagOpan sol *
niRam giLarndha andhāthi * āyiraththu ippaththāl *
iRandhu pOy vaigundham * sErāvāRu eNGNGanEyO? * . 5.4.11

Ragam

கண்டா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

Those who chant these ten songs, among the thousand sung by Caṭakōpaṉ in Kurukūr, where orchards bloom, praising the Lord who appears asleep but tirelessly works for His devotees' well-being, are destined for the spiritual realm afterlife.

Explanatory Notes

The Nāyakī had said, in the preceding song, that the whole world was asleep, suggesting that even the Lord had gone to sleep. The Lord was, however, quick to point out to the Āzhvār that He was not asleep but was only contemplating the manner in which He should present Himself to the Āzhvār and regale him. Thus informed, the Āzhvār could sustain himself and so also, the + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உறங்குவான் போல் நித்திரை செய்பவன்போல்; யோகு செய்த யோக நித்திரை செய்யும்; பெருமானை பெருமானைக் குறித்து; சிறந்த பொழில் சூழ் சிறந்த சோலைகள் சூழ்ந்த; குருகூர் திருகுருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல் அருளிச்செய்த; நிறம் கிளர்ந்த பண் நிறைந்த; அந்தாதி அந்தாதி; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தால் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களால்; இறந்து போய் மரணத்திற்குப்பின்; வைகுந்தம் வைகுந்தம்; சேராவாறு சேராமல்; எங்ஙனேயோ? இருப்பரோ?
seydha engaged in; perumAnai about sarvESvaran; siRandha rich; pozhil garden; sUzh surrounded; kurugUr leader of AzhwArthirunagari; satakOpan AzhwAr; sol mercifully compiled; niRam paN (tune); kiLarndha abundant; andhAdhi in anthAdhi style (beginning of a pAsuram matching the ending of previous pAsuram); AyiraththuL among the thousand pAsurams; ip paththAl by this decad; iRandhu shedding the body; pOy travelling in the archirAdhi (the illuminated) path; vaigundham in paramapadham (spiritual realm); sErAvARu not reaching; enganE how?; annimIrgAL Oh mothers!; nIr You all

TVM 5.10.11

3342 நாகணைமிசைநம்பிரான்சரணே சரண்நமக்கென்று * நாள்தொறும்
ஏகசிந்தையனாய்க் குருகூர்ச்சடகோபன்மாறன் *
ஆகநூற்றவந்தாதி ஆயிரத்துள்இவையுமோர்பத்தும் வல்லார் *
மாகவைகுந்தத்து மகிழ்வெய்துவர் வைகலுமே. (2)
3342 ## நாகு அணைமிசை நம் பிரான் * சரணே சரண்
நமக்கு என்று * நாள்தொறும் ஏக சிந்தையனாய்க் ** குருகூர்ச்
சடகோபன் மாறன் ஆக நூற்ற அந்தாதி * ஆயிரத்துள்
இவையும் ஓர் பத்தும் வல்லார் * மாக வைகுந்தத்து *
மகிழ்வு எய்துவர் வைகலுமே (11)
3342. ##
nāgaNai misai nampirān * saraNE saraN nNamakkenRu * nāL thoRum-
Ega chinthaiyanAyk * guruKUrchchadaKOpan mARan *
Aga nooRRavanthAthi * AyiraththuL ivaiyumOr patthum vallAr *
MAga Vaigunthaththu * magizhveithuvar VaigalumE * . 5.10.11.

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

Those who devoutly recite these ten songs, among the thousand composed by Caṭakōpaṉ of Kurukūr for his own spiritual enlightenment, dedicated solely to the Lord resting on the Serpent-bed, whom he regarded as his sole sanctuary, will experience everlasting bliss in SriVaikuntam.

Explanatory Notes

Ādiśeṣa, the Lord's couch cum bed will not allow the Lord to give up the supplicants and therefore it is that the Āzhvār seeks to take advantage of this favourable combination.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நாகணைமிசை ஆதிசேஷன் மீது பள்ளிகொள்ளும்; நம்பிரான் நம் ஸ்வாமியின்; சரணே சரண் திருவடிகளே உபாயம்; நமக்கு என்று நமக்கு என்று; நாள் தொறும் ஏக எப்போதும் மாறாத; சிந்தையனாய் பக்தி உடையவராய்; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; மாறன் சடகோபன் மாறனான நம்மாழ்வார்; ஆக நூற்ற அந்தாதி அருளிச்செய்த அந்தாதி; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவையும் ஓர் இந்த ஒப்பற்ற; பத்து பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லவர்கள்; வைகலுமே காலமுள்ளவரை; மாக வைகுந்தத்து வைகுந்தம்; மகிழ்வு எய்துவர் சென்று மகிழ்வர்
pirAn lord; saraNE charaN (divine feet) only; saraN SaraNam, upAyam (means); namakku for us; enRu that; nAL thoRum always; Eka sindhaiyanAy having the desire in his mind; kurugUrch chatakOpan mARan nammAzhwAr [the leader of AzhwArthirunagari]; Aga to survive; nURRa mercifully spoke; andhAdhi in the [poetic] form of anthAdhi [ending of one pAsuram connecting with the beginning of the next pAsuram]; AyiraththuL among the thousand pAsurams; Or distinguished; ivai these; paththum ten pAsurams; vallAr those who can practice; mAgam the great spiritual sky; vaigundhaththu in SrIvaikuNtam; vaigalum forever; magizhvu eydhuvar will remain blissfully.; vaigal always; pU beautiful

TVM 7.9.6

3546 இன்கவிபாடும் பரமகவிகளால் *
தன்கவிதான் தன்னைப்பாடுவியாது * இன்று
நன்குவந்தென்னுடனாக்கி என்னால்தன்னை *
வன்கவிபாடும் என்வைகுந்தநாதனே.
3546 இன் கவி பாடும் * பரம கவிகளால் *
தன் கவி தான் தன்னைப் * பாடுவியாது இன்று **
நன்கு வந்து என்னுடன் ஆக்கி * என்னால் தன்னை *
வன் கவி பாடும் * என் வைகுந்த நாதனே (6)
3546
in_gavi pādum * parama kavikaLāl, *
than_gavi thān dhannai * pāduviyādhu inRu *
nan_gu vanNthu ennudaNnākki * ennāl thannai, *
van_gavi pādum * en vaikundha nādhanE. 7.9.6

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

It's truly gracious of the celestial Lord to select me as His vessel and shower His grace upon me, allowing His glory to be sung through me, even though He could easily have enlisted the first three Āzhvārs, the most melodious poets, for this purpose!

Explanatory Notes

There have indeed been many sweet-singing poets combining poetic skill and piety, like Vyāsa, Parāśara and Vālmīki, the great Sanskrit poets and the first three Āzhvārs and ‘Tirumaḷicai Āzhvār’ who have many sweet, soul-stirring hymns in Tamil to their credit. The Lord could have got the ‘Tiruvāymoḻi’ also sung by these super-eminent poets and yet He deigned to shed His + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் வைகுந்த பரமபதத்திலிருக்கும்; நாதனே! எம்பெருமானே!; இன் கவி பாடும் இனிய கவிகளைப் பாடவல்ல; பரம சிறந்த புலமை பெற்ற; கவிகளால் கவிகளால்; தன் கவி தனக்குத் தகுதியான பாசுரங்களை; தான் தன்னை தானே தன்னை; பாடுவியாது பாடுவித்துக் கொள்ளாமல்; இன்று நன்கு வந்து இன்று உவந்து வந்து என்னை; என்னுடனாக்கி தன்னோடு ஒத்தவனாக்கி; என்னால் என்னால்; தன்னை தன்னை சொற்செறிவு பொருட்செறிவுள்ள; வன் கவி உறுதிப்பாடு உடைய வேதத்தை; பாடும் பாடிக்கொண்டான்
pAdum those who sing; parama kavigaLAl by the great poets such as parASara, pArASara (vyAsa), vAlmeeki et al who have none greater, mudhalAzhwArgaL (et al); than matching him; kavi poem; thAn him (being the instigator); thannai himself who has infinite greatness; pAduviyAdhu instead of making them sing ever; inRu today; nangu with intent; vandhu came; ennudan with me; Akki made; en for me; vaigundha nAdhanE manifesting his greatness of being SrIvaikuNtanAtha (lord of SrIvaikuNtam); ennAl through me; thannai him who has such greatness; van perfectly; kavi pAdum will sing poems.; vaigundha nAdhan Having the greatness of being SrIvaikuNtanAtha; val very strong

TVM 7.9.7

3547 வைகுந்தநாதன் என்வல்வினைமாய்ந்தற *
செய்குந்தன் தன்னை என்னாக்கிஎன்னால்தன்னை *
வைகுந்தனாகப்புகழ வண்தீங்கவி *
செய்குந்தன்தன்னை எந்நாள்சிந்தித்தார்வனோ?
3547 வைகுந்த நாதன் * என வல்வினை மாய்ந்து அற *
செய் குந்தன் தன்னை * என் ஆக்கி என்னால் தன்னை **
வைகுந்தன் ஆகப் புகழ * வண் தீம் கவி *
செய் குந்தன் தன்னை * எந் நாள் சிந்தித்து ஆர்வனோ? (7)
3547
vaikundha nādhan * ena valvinai māyndhaRach, *
cheykundhan dhannai * ennākki ennālthannai, *
vaikundhaNnāgap * pukaza vaN theengavi, *
cheykundhan dhannai * ennāL chindhiththārvanO! 7.9.7

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

I can never be fully satisfied, no matter how much I contemplate, for my gracious Lord inspired me to sing incomparable songs praising His glory as the divine Lord, cleansing me of my sins and elevating me to His level, where I can freely commune with Him.

Explanatory Notes

The Lord of the Universe, Chief of the exalted Celestials has condescended to shed His limitless grace on a great sinner, and cleanse him throughly, making him pure like Him. And what more? The regenerated Āzhvār, of immaculate purity, is made by Him to sing His spiritual worldly glory and grandeur to His great delectation. It is indeed amazing that the Lord should feel + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்த நாதன் பரமபதநாதனும் எம்பெருமானும்; என் வல் வினை என்னுடைய கொடிய பாபங்களை; மாய்ந்து அற தொலையும்படி போக்கிய; செய் குந்தன் தூயோனுமான எம்பெருமான்; தன்னை என்னாக்கி என்னைத் தனக்கு உரியவனாக்கி; என்னால் தன்னை என்னைக்கொண்டு தன்னை; வைகுந்தனாகப் புகழ வைகுந்த நாதனாகப் புகழும்படி; வண் உதாரமான; தீங் கவி இனிய பாசுரங்களை; செய்குந்தன் செய்யும்படியான; தன்னை உபகார ஸ்வபாவமுடையவனை; எந் நாள் சிந்தித்து எத்தனை நாள் சிந்தித்தாலும்; ஆர்வனோ மன நிறைவு உண்டாகுமோ?
en vinai my sin; mAyndhaRa to destroy; sey doing; kundhan having the nature; thannai him; ennAkki making him to be understood by me; ennAl having me as a tool; thannai he who is having such greatness; vaigundhanAga not to cause any blemish for his nature; pugazha to praise; vaN magnanimously; thIm sweet; kavi poem; sey to do; kundhan having the nature of favouring; thannai him; sindhiththu think; ennAL Arvan when will I get satisfaction?; Ervu gyAnam, Sakthi etc which are required for singing poem; ilA lacking

TVM 8.2.8

3581 இடையில்லையான்வளர்த்தகிளிகாள்!
பூவைகள்காள்! குயில்காள்! மயில்காள்! *
உடையநம்மாமையும்சங்கும்நெஞ்சும்
ஒன்றுமொழியவொட்டாதுகொண்டான் *
அடையும்வைகுந்தமும்பாற்கடலும்
அஞ்சனவெற்புமவைநணிய *
கடையறப்பாசங்கள்விட்டபின்னையன்றி
அவனவைகாண்கொடானே.
3581 இடை இல்லை யான் வளர்த்த கிளிகாள் *
பூவைகள்காள் குயில்காள் மயில்காள்! *
உடைய நம் மாமையும் சங்கும் நெஞ்சும் *
ஒன்றும் ஒழிய ஒட்டாது கொண்டான் **
அடையும் வைகுந்தமும் பாற்கடலும் *
அஞ்சன வெற்பும் அவை நணிய *
கடையறப் பாசங்கள் விட்டபின்னை அன்றி *
அவன் அவை காண்கொடானே (8)
3581
idaiyillaiyān vaLarththakiLigāL * poovaigaLkāL!kuyilkāL!mayilkāL *
utaiyanNammāmaiyum changum neNYchum * onRum oziyavottāthu kondān *
adaiyum vaikundhamum pāRkadalum * aNYchanaveRpum avainNaNiya *
kadaiyaRappāchangaL vittapinnaianRi * avan_avai kāNkotānE. 8.2.8

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

My dear parrots, peacocks, koels, and little Pūvai birds, my cherished companions, I have nothing more to offer you; the Lord has taken everything from me, all my possessions. Yet, it is not hard to attain SriVaikuntam, the Milk Ocean, Mount Añcaṉam, and other sacred places. However, the Lord does not reveal these unless one sheds the last trace of attachment to worldly things.

Explanatory Notes

(i) The main theme of this decad being complete eschewal of, and total dissociation from all things ungodly, this is yet another topical stanza of the decad. (See also stanza 7)

(ii) The pets were reared up by the Nāyakī merely as ancillary to her God-enjoyment, by way of heightening the enjoyment and now, in her present state of separation from her beloved Lord, all + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
யான் வளர்த்த நான் வளர்த்த; கிளிகாள்! கிளிகளே!; பூவைகள்காள்! பூவைப் பறவைகளே!; குயில்காள்! மயில்காள்! குயில்களே! மயில்களே!; இடை என்னிடத்தில் உங்களுக்கு; இல்லை எந்தவித ஸம்பந்தமுமில்லை; உடைய நம் மாமையும் நம்முடைய நிறத்தையும்; சங்கும் நெஞ்சும் வளையல்களையும் இதயத்தையும்; ஒன்றும் ஒழிய ஒட்டாது ஒன்றுவிடாமல்; கொண்டான் கொள்ளை கொண்டான்; அடையும் இங்கிருந்து சென்று சேர்ந்த; வைகுந்தமும் பரமபதமும்; பாற்கடலும் பாற்கடலும்; அஞ்சன வெற்பும் மை போன்ற திருமலையும்; அவை நணிய அடைந்து அநுபவிக்க எளியவையே; கடையற உங்களுடனான; பாசங்கள் என்னுடைய பாசம்; விட்ட பின்னை அன்றி அடியோடு அகன்ற பின் தான்; அவன் அவை அவைகளை எனக்கு; காண்கொடானே காட்டுவான்
kiLigAL oh parrots!; pUvaigaLgAL Oh mynahs!; kuyilgAL Oh cuckoos!; mayilgAL Oh peacocks!; idai space/posture; illai not there;; nammudaiya our; mAmaiyum complexion; sangum bangles; nenjam heart; onRum a; ozhiya to remain; ottAdhu to not fit; koNdAn one who captured; adaiyum being present in the unreachable; vaigundhamum paramapadham; pARkadalum thiruppARkadal (milk ocean); anjana veRpum thirumalai (thiruvEngadam); avai those desirable, apt abodes; naNiya there is no shortcoming in reaching and enjoying;; pAsangaL worldly attachments (in other aspects); kadaiyaRa with the trace; vitta leaving; pinnnai after; anRi otherwise; avan the apt lord; avai those enjoyable abodes; kAN kodAn will not show us.; Arkkum even for the most knowledgeable ones; thannai him

TVM 8.6.11

3628 சோலைத்திருக்கடித்தானத்து உறைதிரு
மாலை * மதிள்குருகூர்ச் சடகோபன்சொல் *
பாலோடமுதன்ன ஆயிரத்துஇப்பத்தும் *
மேலைவைகுந்தத்து இருத்தும்வியந்தே. (2)
3628 ## சோலைத் திருக்கடித்தானத்து * உறை திரு
மாலை * மதிள் குருகூர்ச் சடகோபன் சொல் **
பாலோடு அமுது அன்ன * ஆயிரத்து இப் பத்தும் *
மேலை வைகுந்தத்து * இருத்தும் வியந்தே (11)
3628. ##
chOlai thirukkadiththānaththu * uRaithirumālai *
mathiLkurukoorch * chadakOpaN_sol *
pālOtu amuthanna * āyiraththu ippaththum *
mElai vaikundhaththu * iruththum viyandhE. (2) 8.6.11

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

These ten songs, among the thousand delightful verses composed by Kurukūr Caṭakōpaṉ, praising the Lord who dwells in Tirukkaṭittāṉam with its abundant orchards, will uplift their singers to the blissful spiritual realm with great joy.

Explanatory Notes

(i) These ten songs will, by themselves, elevate their chanters to the high spiritual worlds, on the ground that the Lord shall not brook separation from them even for a trice. This, of course, means that the Lord will be greatly delighted to hear these songs and, in the exuberance of His joy, instantly lift the chanters up to His spiritual worldly abode.

(ii) The + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சோலை சோலைகளால் சூழ்ந்த; திருக்கடித்தானத்து திருக்கடித்தானத்தில்; உறை திருமாலை உறையும் திருமாலைக் குறித்து; மதிள் மதிள்களை உடைய; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல் அருளிச் செய்த; பாலோடு பாலும்; அமுது அன்ன அமுதும் கலந்தாற் போல் இனிமையான; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இப் பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும் ஓதுபவர்; மேலை வைகுந்தத்து வைகுந்தத்தை; இருத்தும் வியந்தே அடைந்து மகிழ்வார்கள்
uRai eternally residing; thirumAlai to surrender unto Sriya:pathi (divine consort of SrI mahAlakshmi); madhiL having fort (which is a protection); kurugUr leader of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr-s; sol word; pAlOdu amudhu anna resembling a mixture of milk and nectar; Ayiraththu among thousand pAsurams; ippaththum this decad; mElai high abode; vaigundhaththu in paramapadham; viyandhu being pleased; iruththum will make them stay put.; ennai me (who cannot survive without him); viyandhu being astonished

TVM 9.2.4

3687 புளிங்குடிக்கிடந்துவரகுணமங்கையிருந்து
வைகுந்தத்துள்நின்று *
தெளிந்தவென்சிந்தையகங்கழியாதே
என்னையாள்வாய்! எனக்கருளி *
நளிந்தசீருலகமூன்றுடன்வியப்ப
நாங்கள்கூத்தாடிநின்றார்ப்ப *
பளிங்குநீர்முகிலின்பவளம்போல்
கனிவாய்சிவப்ப நீகாணவாராயே.
3687 புளிங்குடிக் கிடந்து வரகுணமங்கை
இருந்து * வைகுந்தத்துள் நின்று *
தெளிந்த என் சிந்தையகம் கழியாதே *
என்னை ஆள்வாய் எனக்கு அருளி **
நளிர்ந்த சீர் உலகம் மூன்றுடன் வியப்ப *
நாங்கள் கூத்து ஆடி நின்று ஆர்ப்ப *
பளிங்கு நீர் முகிலின் பவளம் போல் * கனிவாய்
சிவப்ப நீ காண வாராயே (4)
3687
puLiNGkutikkitandhu varaguNamangaiyirundhu * vaikundhaththuL ninRu *
theLindha_en_chindhai akangaziyāthE * ennaiyāLvāy enakkaruLi *
naLindhacheerulakam moonRutanviyappa * nāngaLkooththādi nNinRārppa *
paLingunNeer mukilinpavaLampOl * kanivāychivappanNee kāNavārāyE. 9.2.4

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

You bestowed upon me clarity that will never depart, oh my Master, reclining in Puḷiṅkuṭi. You remain seated in Varakuṇamaṅkai and stand in Vaikuṇṭam. May You shower Your astounding grace upon me, causing the three worlds to dance with joy, and let us behold Your enchanting lips, resembling the coral creeper embracing the dark cloud laden with clear water.

Explanatory Notes

(i) In His iconic manifestation, the Lord assumes different postures; in certain pilgrim centres, He reposes, in some, He is seen seated, while, in others, He keeps standing. These can be adored individually as well as collectively, as in this song. As Saint Nammāḻvār contemplated on the manifestations of the Lord, in His worshippable Forms, at the various pilgrim centres, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புளிங்குடி திருப்புளிங்குடியிலே; கிடந்து சயனித்தும்; வரகுண மங்கை வரகுண மங்கையில்; இருந்து வீற்றிருந்தும்; வைகுந்தத்துள் நின்று வைகுந்தத்தில் நின்றும்; என் சிந்தையகம் என் சிந்தையை; தெளிந்த தெளியவைத்து; கழியாதே அங்கிருந்து பிரியாமல்; என்னை ஆள்வாய் என்னை அடிமை கொண்டவனே; எனக்கு அருளி எனக்கு கிருபை பண்ணினவனே; நளிர்ந்த சீர் குளிர்ந்த உன் சீல குணங்களை; உலகம் மூன்றுடன் மூன்று உலகங்களும்; வியப்ப ஆச்சரியப் படும்படியாகவும்; நாங்கள் கூத்து ஆடி நாங்கள் மனம் மகிழ்ந்து; நின்று ஆர்ப்ப கோலாஹலம் செய்யும்படியாகவும்; பளிங்கு நீர் தெளிந்த நீராலே நிறைந்த; முகிலின் காளமேகத்தில்; பவளம்போல் பவளக்கொடி படர்ந்தாற் போல்; கனிவாய் உன்னுடைய கனிந்த அதரம்; சிவப்ப சிவந்து தோன்றும் அழகை; காண நாங்கள் கண்டு அநுபவிக்கும்படி; நீ வாராயே நீ வரவேண்டும்
varaguNamangai in thiruvaraguNamangai; irundhu sitting; vaigundhaththuL in SrIvaikuNtam; ninRu standing; theLindha having clarity (that these are done for us); en my; sindhai agam standing in my heart; kazhiyAdhE without leaving; ennai me; ALvAy oh one who enslaved!; enakku for me; aruLi granting special mercy; naLirndha cool; sIr qualities such as Seela etc; ulagam mUnRu the three worlds; udan with a single voice; viyappa to the amazement saying -what a partiality towards his devotees!-; nAngaL us (who are going to see you, being an ananya prayOjana (without any expectation)); kUththAdi dancing out of joy; ninRu stand; Arppa to make huge noise of celebration; paLingu pure; nIr filled with water; mugilin in dark cloud; pavaLampOl like a coral creeper which is spread out; kani having friendly colour; vAy divine lips; sivappa to manifest the reddishness; kANa to be seen and enjoyed by us; nI vArAy you should mercifully walk towards us; pavaLam coral-s; nan dense

TVM 9.2.8

3691 எங்கள்கண்முகப்பேயுலகர்களெல்லாம்
இணையடிதொழுதெழுந்திறைஞ்சி *
தங்களன்பாரத்தமதுசொல்வலத்தால்
தலைத்தலைச்சிறந்தபூசிப்ப *
திங்கள்சேர்மாடத்திருப்புளிங்குடியாய்!
திருவைகுந்தத்துள்ளாய்! தேவா! *
இங்கண்மாஞாலத்திதனுளுமொருநாள்
இருந்திடாய் வீற்றிடங்கொண்டே.
3691 எங்கள் கண் முகப்பே உலகர்கள் எல்லாம் *
இணை அடி தொழுது எழுது இறைஞ்சி *
தங்கள் அன்பு ஆர தமது சொல் வலத்தால் *
தலைத்தலைச் சிறந்து பூசிப்ப **
திங்கள் சேர் மாடத் திருப்புளிங்குடியாய் *
திரு வைகுந்தத்துள்ளாய்! தேவா *
இங்கண் மா ஞாலத்து இதனுளும் ஒருநாள் *
இருந்திடாய் வீற்று இடம் கொண்டே (8)
3691
engaLkaNmukappE ulakargaLellām * iNaiyadi thozuthezunNthiRainchi *
thangaLanpārath thamadhucholvalaththāl * thalaithalaich chiRandhapoochippa *
thingaLchErmātath thiruppuLiNGkutiyāy! * thiruvaikunNthaththuLLāy! thEvā *
ingaN māNYālaththithanuLum orunNāL * irundhitāy veeRRitaNGkondE. 9.2.8

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

Oh, Lord, You repose in Tiruppuḷiṅkuṭi, where the tall castles soar up to the Moon. In Tiruvaikuṇṭam, You keep standing. May You remain seated right here, in front of us all, for at least a day, so that the worldly men can pray with resounding tones and prostrate with intensified love, vying with each other.

Explanatory Notes

(i) The Lord is known to remain seated in the Durbar hall in the high spiritual worlds, where He grants audience. The

Āzhvār would, however, pray unto the Lord, reclining in Tiruppuḷiṅkuṭi, to appear like-wise, right here, so as to attract the people over here and make them worship Him, to their heart’s fill, in grateful appreciation of His great gesture.

(ii) + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திங்கள் சேர் சந்திர மண்டலத்தளவு உயர்ந்த; மாட மாடங்களை உடைய; திருப்புளிங்குடியாய்! திருப்புளிங்குடியிலிருப்பவனே!; திரு வைகுந்தத்துள்ளாய்! வைகுந்தத்திலிருப்பவனே!; தேவா! தேவதேவனே!; உலகர்கள் எல்லாம் உலகத்தவர்கள் எல்லாரும்; இணை அடி உன் இரண்டு திருவடிகளையும்; தொழுது வாழ்த்தி வணங்கி; எழுதி இறைஞ்சி தொழுவதும் எழுவதுமாய்; தங்கள் அன்பு ஆர தங்களுடைய பக்தி வளர; தமது சொல் வலத்தால் தம் தம் வார்த்தைகளால்; தலை தலை ஒருவர்க்கொருவர் மேல் விழுந்து; சிறந்து பூசிப்ப சிறந்த வகையில் பூசிக்கும்படி; இங்கண் மா ஞாலத்து இந்த விசாலமான பூமியில்; இதனுளும் இந்தத் திருப்புளிங்குடியிலும்; ஒரு நாள் ஒரு நாளாவது; வீற்று இடம் கொண்டே இங்கு வந்து வீற்றிருந்து; எங்கள் கண் முகப்பே எங்கள் கண் முன்னே; இருந்திடாய் எங்களுக்குக் காட்சி தர வேண்டும்
mAdam having mansions; thiruppuLingudiyAy one who resides in thiruppuLingudi; thiruvaigundhaththu in SrIvaikuNtam; uLLAy one mercifully resides; dhEvA Oh one who is having this radiance of easy approachability!; engaL kaNmugappE in front of us; ulagargaL residents of this world; ellAm everyone; adi your divine feet; iNai both; thozhudhu worship; ezhudhu and rise; iRainji bewildered in manifesting their dependence towards you; thangaL their; anbu bhakthi (devotion); Ara while present; thamadhu their; sol valaththAl with the strength of their speech; thalaith thalaich chiRandhu competing with each other in reaching emperumAn; pUsippa to praise in many ways; i this; kaN vast; mA praiseworthy (matching your arrival); gyAlaththu in earth; idhanuLum in this thiruppuLingudi; vIRRu (vIRu) idam koNdu to have your supremacy well manifested; oru nAL irundhidAy you should mercifully remain for one day.; sERu due to growing in mud which is natural habitat; iLam vALai youthful fish

TVM 9.3.7

3701 ஆகம்சேர் நரசிங்கமதாகி * ஓர்
ஆகம்வள்ளுகிரால் பிளந்தானுறை *
மாகவைகுந்தம் காண்பதற்கு * என்மனம்
ஏகமெண்ணும் இராப்பகலின்றியே.
3701 ஆகம் சேர் * நரசிங்கம் அது ஆகி * ஓர்
ஆகம் வள் உகிரால் * பிளந்தான் உறை **
மாக வைகுந்தம் * காண்பதற்கு * என் மனம்
ஏகம் எண்ணும் * இராப்பகல் இன்றியே (7)
3701. ##
āgamchEr * nNarachingamathāki *
Or_āgamvaLLukirāl * piLanNthānuRai *
māgavaikundham * kāNpadhaRku *
enmanam_Ekam_eNNum * irāppakalinRiyE. 9.3.7

Ragam

கேதார

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

My mind, without distinction between day and night, incessantly longs to behold the magnificent SriVaikuntam, the divine abode of the Lord. It reflects on His wondrous forms, such as the amalgamation of man and lion and the splitting asunder of another form with sharp nails.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār says that his mind, which revelled in the contemplation of the Lord’s wondrous deeds, now longs to see the Lord in His transcendent glory, in the High spiritual worlds.

(ii) It is indeed a very odd combination, outside the realm of possibility, the conjunction of Man and Lion, in a single frame. And yet, the Omnipotent Lord assumed such a Form, in His + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆகம் சேர் ஒரு வடிவிலே பொருந்தின; நரசிங்கம் மனித ரூபமாகவும்; அது ஆகி ஸிம்மமாகவும் ஆகி; ஓர் ஆகம் இரணியனின் சரீரத்தை; வள் உகிரால் கூரிய நகங்களால்; பிளந்தான் உறை பிளந்த பெருமானின்; மாக வைகுந்தம் பரமாகாசமான வைகுண்டத்தை; காண்பதற்கு காண்பதற்கு; இராப்பகல் இன்றியே இரவு பகல் என்று பாராமல்; என் மனம் என் மனம்; ஏகம் எண்ணும் ஒரு விதமாகவே விரும்புகிறது
narasingam adhu Agi having both narathva (human-s aspects) and simhathva (lion-s aspects); Or unparalleled; Agam chest; vaL bent; ugirAl with nail; piLandhAn one who tore apart; uRai residing; mAga vaigundham SrIvaikuNtam; kANbadhaRku to see; en manam my heart; irAp pagal night and day; inRi without any difference; Egam in a singular manner; eNNum desired.; iru vinaiyum karma in the form puNya (virtues) and pApa (vices); inRi losing its existence

TVM 9.3.11

3705 சீலமெல்லையிலான் அடிமேல் * அணி
கோலநீள் குருகூர்ச்சடகோபன் * சொல் *
மாலையாயிரத்துள் இவைபத்தினின்
பாலர் * வைகுந்தமேறுதல் பான்மையே. (2)
3705 ## சீலம் எல்லை இலான் * அடிமேல் அணி *
கோலம் நீள் * குருகூர்ச் சடகோபன் ** சொல்
மாலை ஆயிரத்துள் * இவை பத்தினின்
பாலர் * வைகுந்தம் ஏறுதல் பான்மையே (11)
3705. ##
cheelamellaiyilān * adimEl *
aNikOla_neeL * kurukoorchchatakOpan *
cholmālaiyāyiraththuL * ivai paththininpālar *
vaikundhamERuthal pānmaiyE. (2) 9.3.11

Ragam

கேதார

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

It's natural that those connected to these ten songs, among the thousand, in the hymnal garland of Kurukūr Caṭakōpān, who adore the feet of the Lord with boundless compassion and loving condescension, ascend to SriVaikuntam.

Explanatory Notes

(i) This decad is in adoration of the Lord’s loving condescension which knows no limits. The Supreme Lord, higher than whom there is none, freely mingles, without any qualms, compunction or mental reservation, with the lowest of the lowly.

(ii) Contemplating the Lord’s grace galore, the Āzhvār also goes to the extent of asserting that even those, who are in some way, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எல்லை இலான் எல்லை இல்லாத; சீலம் சீலகுணமுடையவன்; அடி மேல் திருவடிகளைக் குறித்து; அணி கோல நீள் அழகு மிகுந்த; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல் மாலை அருளிச் செய்த சொல்மாலையான; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தினின் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; பாலர் வைகுந்தம் பயில வல்லார் வைகுந்தம்; ஏறுதல் அடைவது; பான்மையே இயல்பான தகுதியே ஆகும்
aNi decorated; kOlam beautiful form; nIL very vast; kurugUr leader of AzhwArthirunagari; satakOpan AzhwAr-s; sol with words; mAlai being garland; AyiraththuL among thousand pAsurams; ivai paththinin this decad-s; pAlar those who have close proximity (either by learning the pAsurams or their meanings); vaigundham in SrIvaikuNtam; ERudhal ascending; pAnmai this is natural.; maiyAr having decorated with black pigment (for the eyelashes); karu having natural darkness to be said as in -asithEkshaNA-

TVM 9.7.5

3743 தெளிவிசும்புகடிதோடித் தீவளைத்துமின்னிலகும் *
ஒளிமுகில்காள்! திருமூழிக்களத்துறையுமொண்சுடர்க்கு *
தெளிவிசும்புதிருநாடாத் தீவினையேன்மனத்துறையும் *
துளிவார்கட்குழலார்க்கு என்தூதுரைத்தல்செப்புமினே.
3743 தெளி விசும்பு கடிது ஓடித் தீ * வளைத்து மின் இலகும் *
ஒளி முகில்காள்! * திருமூழிக்களத்து உறையும் ஒண்சுடர்க்கு **
தெளி விசும்பு திருநாடாத் * தீவினையேன் மனத்து உறையும் *
துளி வார் கள் குழலார்க்கு * என் தூது உரைத்தல் செப்புமினே (5)
3743
theLivichumpu kadithOtith * theevaLaiththu minnilagum *
oLimukilkāL! * thirumoozikkaLaththuRaiyum oNchutarkku *
theLivichumpu thirunNātāth * theevinaiyEn manaththuRaiyum *
thuLivārgatkuzalārku * en_thoothuraiththal cheppuminE. 9.7.5

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

Oh lovely clouds, racing across the flawless sky, carrying lightning like fiery arcs in your embrace! Will you deliver my message to the resplendent Lord who resides in Tirumūḻikkaḷam? His locks drip with abundant honey, and He dwells in the heart of this sinner, showering affection akin to that bestowed upon the impeccable SriVaikuntam.

Explanatory Notes

(i) Seeing that the clouds were rather diffident of being heard by the Lord, the Nāyakī assures them of positive response by the Lord. The Nāyakī’s confidence stemmed from the fact that the Lord got Himself lodged in her heart with all the affection He bestows on His transcendent abode, called spiritual world.

(ii) The lightning appears in the clouds only when they + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தெளி விசும்பு நிர்மலமான ஆகாசத்தில்; கடிது ஓடி விரைந்து பறந்து ஓடிச் சென்று; தீ வளைத்து சக்கரம் போல் வளைந்த அழகிய; மின் இலகும் மின்னல் போல் விளங்கும்; திருமூழிக்களத்து திருமூழிக்களத்தில்; உறையும் இருக்கும்; ஒண்சுடைர்க்கு அழகிய ஒளிமயமானவரும்; தெளி விசும்பு பரமபதத்தை; திரு நாடா இருப்பிடமாகக் கொண்டவரும்; தீ வினையேன் பாபியான என்னுடைய; மனத்து மனத்திலே; உறையும் முகம் தோன்றாமல் இருக்கும்; துளி வார் துளிர்த்துப் பெருகும்; கள் குழலார்க்கு தேனின் முடி உடையவர்க்கு; என் தூது உரைத்தல் எனது தூது மொழியை; செப்புமினே சொல்லுங்கள்
thI vaLaiththu like a ring of fire carried around; min ilagum oLi mugilgAL Oh clouds which are having increased beauty due to the presence of lightning which is shining!; thirumUzhikkaLaththu in thirumUzhikkaLam; uRaiyum oNsudarkku due to the eternal presence there, one who is having distinguished radiance of qualities such as sauSeelyam, saulabhyam etc; theLi visumbu pure divine sky; thirunAdA as one who is having perfect wealth; thIvinaiyEn manaththu in my heart; I who am having the sin of being pained after union [due to the separation]; uRaiyum residing in a concealed manner; thuLi sprouted; vAr and flowing; kaL having honey; kuzhalArkku for the one who is manifesting his beautiful hair; en thUdhuraiththal the message saying -You, being kESava, are to eliminate my klESa (sorrow)-; seppumin please convey!; thU mozhi vAy having faultless speech; vaNdinangAL Oh groups of beetles!

TVM 10.7.8

3856 திருமாலிருஞ்சோலைமலையே திருப்பாற்கடலே என்தலையே *
திருமால்வைகுந்தமே தண்திருவேங்கடமேஎனதுடலே *
அருமாமாயத்தெனதுயிரே மனமேவாக்கேகருமமே *
ஒருமாநொடியும்பிரியான் என்ஊழிமுதல்வனொருவனே. (2)
3856 திருமாலிருஞ்சோலை மலையே * திருப்பாற்கடலே என் தலையே *
திருமால் வைகுந்தமே * தண் திருவேங்கடமே எனது உடலே **
அரு மா மாயத்து எனது உயிரே * மனமே வாக்கே கருமமே *
ஒரு மா நொடியும் பிரியான் * என் ஊழி முதல்வன் ஒருவனே (8)
3856. ##
thirumālirunchOlai malaiyE * thiruppāR kadalE en_dhalaiyE *
thirumālvaikunthamE * thaN thiruvEngadamE enathudalE *
arumāmāyaththu enathuyirE * manamE vākkE karumamE *
orumā nodiyum piriyān * en oozi muthalvan oruvanE. (2) 10.7.8

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

The Lord Supreme, the first cause of all things, cannot bear to be apart even for a moment from my head, and equated me with Mount Tirumāliruñcōlai and the Milky Ocean. He covets my physical frame as He does the exalted SriVaikuntam and Mount Tiruvēṅkaṭam, despite my soul being entangled with material concerns through thought, word, and deed.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār is amazed at the astounding love exhibited by the Lord unto him, rather every inch of his body, easily the aggregate of the love borne by Him for the sacred centres of front-rank eminence, like Mount Tirumāliruñcōlai, Mount Tiruvēṅkaṭam, the Milky Ocean and the High spiritual worlds (Śrī Vaikuṇṭa). So deep and intense is the Lord’s love that He shall not + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலை; மலையே மலையையும்; திருப்பாற்கடலே திருப்பாற்கடலையும்; என் தலையே என் தலையையும்; திருமால் எம்பெருமானின்; வைகுந்தமே வைகுந்தத்தையும்; தண் குளிர்ந்த; திருவேங்கடமே திருமலையையும்; எனது உடலே என் சரீரத்தையும்; அரு மா மாயத்து பிரக்ருதியோடு கலந்த; எனது உயிரே என் ஆத்மாவையும்; மனமே வாக்கே என் மனதையும் வாக்கையும்; கருமமே என் செயல்களையும்; ஒரு மா நொடியும் ஒரு க்ஷண நேரமும் என்னை விட்டு; பிரியான் பிரியாதவனாய் இருப்பவன்; என் ஊழி ஸகல காரண பூதனான; முதல்வன் ஸர்வேச்வரன்; ஒருவனே ஒருவனே
en thalaiyE my head; thirumAl being Sriya:pathi as said in -SriyAsArdham-, residing in; vaigundhamE paramapadham (spiritual realm); thaN invigorating; thiruvEngadamE periya thirumalai (main divine hill); enadhu udalE my body; aru insurmountable; mA great; mAyaththu united with the amazing prakruthi (matter); enadhuyirE my AthmA (self); manamE mind; vAkkE speech; karumamE action; oru mA nodiyum even a fraction of a moment; piriyAn he is not separating; en Uzhi mudhalvan being the cause for all entities which are controlled by time, to acquire me; oruvanE he is the distinguished one!; Uzhi all entities which are under the control of time; mudhalvan oruvanE being the singular cause

TVM 10.8.4

3863 எளிதாயினவாறென்று எங்கண்கள்களிப்ப *
களிதாகியசிந்தையனாய்க் களிக்கின்றேன் *
கிளிதாவியசோலைகள்சூழ் திருப்பேரான் *
தெளிதாகியசேண்விசும்புதருவானே.
3863 எளிதாயினவாறு என்று * என் கண்கள் களிப்பக் *
களிது ஆகிய சிந்தையனாய்க் * களிக்கின்றேன் **
கிளி தாவிய சோலைகள் சூழ் * திருப்பேரான் *
தெளிது ஆகிய * சேண் விசும்பு தருவானே (4)
3863
eLithāyinavāRenRu * en_gaNkaL kaLippa *
kaLithākiya chin^thaiyanāyk * kaLikkinREn *
kiLithāviya chOlaikaLsooz * Thirupper ān *
theLithākiya * chENvichumpu tharuvānE. 10.8.4

Ragam

மோஹன

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

The Lord, dwelling in Tiruppēr surrounded by lovely orchards where parrots reside, is about to bestow upon me the immaculate SriVaikuntam of great splendor. My eyes rejoice, knowing that the SriVaikuntam is brought within my easy reach by the Lord’s grace, and my mind dances with joy.

Explanatory Notes

(i) The home of parrots: This refers to the lovely gardens in Tiruppēr, where parrots are perched merrily. This could also refer to the township of Tiruppēr, inhabited by truth-loving, knowledgeable persons who would parrot-like repeat what they had gathered from their preceptors, without any distortion or deviation.

(ii) From this land of dark nescience to the yonder + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கிளி தாவிய கிளிகள் தாவும்படி செறிந்த; சோலைகள் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருப்பேரான் திருப்பேர் நகரில் வாழும் பெருமான்; தெளிது ஆகிய தெளிந்த நிலமான; சேண் விசும்பு பரமாகாசம் என்னும் பரமபதத்தை; தருவானே தருவான் அதனால்; என் கண்கள் என் கண்கள்; எளிதாயினவாறு இந்த எளிமைக்கு ஈடுபட்டு; களிப்ப களிக்கும்படியாக; களிது ஆகிய பரமானந்தம் அடைந்த; சிந்தையனாய் நெஞ்சை உடையவனாக; களிக்கின்றேன் களிக்கின்றேன்
kaLippa to become joyful; kaLidhu Agiya joyful; sindhaiyanAy being with the one who has the heart; kaLikkinREn I am enjoying;; kiLi thAviya dense to let the parrots hop around; sOlaigaL sUzh surrounded by gardens; thiruppErAn one who is present as easily approachable in thiruppEr; theLidhu Agiya being radiant, due to its being filled with great goodness; sEN visumbu parama vyOma (supreme sky) which is higher (than the abode of brahmA); tharuvAn is ready to bestow.; thEn Ey abundance of beetles; pozhil having garden

TVM 10.9.1

3871 சூழ்விசும்பணிமுகில் தூரியம்முழக்கின *
ஆழ்கடலலைதிரை கையெடுத்தாடின *
ஏழ்பொழிலும் வளமேந்தியஎன்னப்பன் *
வாழ்புகழ்நாரணன்தமரைக் கண்டுகந்தே. (2)
3871 ## சூழ் விசும்பு அணி முகில் * தூரியம் முழக்கின *
ஆழ் கடல் அலை திரை * கை எடுத்து ஆடின **
ஏழ் பொழிலும் * வளம் ஏந்திய என் அப்பன் *
வாழ் புகழ் நாரணன் * தமரைக் கண்டு உகந்தே (1)
3871. ##
choozvichum paNimukil * thooriyam muzakkina *
āzkadal alaithirai * kaiyetuththu ādina *
Ezpozilum * vaLamaendhiya ennappan *
vāzpukaz nāraNan * thamaraik kaNtukandhE. (2) 10.9.1

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The comely clouds in the sprawling sky resonated with music, while the surging waves of the deep seas danced in joy. The inhabitants of the seven islands held gifts in their hands to greet with great joy the incoming devotees of my Lord, the beneficent Nāraṇaṉ of undying fame.

Explanatory Notes

(i) This song describes the ecstatic manner in which even the inanimate clouds, which decorate the sprawling sky and the surging waves of the deep seas, came forward to greet the devotees of Lord Śrīman Nārāyaṇa of undying fame, during their ascent to the high spiritual worlds. All the seven islands wore a festive appearance and their inhabitants, one and all, held, in + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் அப்பன் என்னுடைய ஸ்வாமியும்; வாழ் புகழ் நித்ய கீர்த்தியுடையவனுமான; நாரணன் தமரை நாரணனின் அடியார்களை; கண்டு உகந்தே கண்டு மகிழ்ந்து; சூழ் விசும்பு எங்கும் பரந்த ஆகாசத்திலே; அணி முகில் அழகிய மேகங்கள்; தூரியம் முழக்கின முரசொலியை எழுப்புவது போலிருந்தது; ஆழ் கடல் ஆழமான கடல்கள்; அலை திரை அவர்களைப் பார்த்து அலைந்து; கை எடுத்து ஆடின ஆடும் கைகளாகத் தோன்றின; ஏழ் பொழிலும் ஏழு உலகங்களும் நன்றி மிகுந்து; வளம் ஏந்திய வளமையுடன் ஆதரித்தன
nAraNan thamarai the devotees who are distinguished relatives of nArAyaNa; kaNdu ugandhu becoming pleased on seeing; sUzh visumbu in AkAsa (sky) which surrounds all areas; aNi mugil the clouds which are gathered; thUriyam muzhakkina made tumultuous sound of a musical instrument;; Azh kadal the bottomless oceans; alai thirai the rising tides; kai eduththu Adina danced having as hands;; Ezh pozhilum seven islands (of earth); vaLam wonderful objects in the form of gifts; Endhiya presented.; nAraNan thamaraik kaNdu seeing the devotees of nArAyaNa who is natural lord [of me/all]; ugandhu being pleased

TVM 10.9.2

3872 நாரணன்தமரைக்கண்டுகந்து நல்நீர்முகில் *
பூரணபொற்குடம் பூரித்ததுஉயர்விண்ணில் *
நீரணிகடல்கள் நின்றார்த்தன * நெடுவரைத்
தோரணம்நிரைத்து எங்கும்தொழுதனருலகே.
3872 நாரணன் தமரைக் கண்டு உகந்து * நல் நீர் முகில் *
பூரண பொன் குடம் * பூரித்தது உயர் விண்ணில் **
நீர் அணி கடல்கள் * நின்று ஆர்த்தன * நெடு வரைத்
தோரணம் நிரைத்து * எங்கும் தொழுதனர் உலகே (2)
3872
nāraNan thamaraik kaNtukandhu * nal_neermukil *
pooraNa poRkudam * pooriththathu uyarviNNil *
neeraNi kadalkaL * ninRārththana * netuvaraith-
thOraNam niraiththu * engum thozuthanarulakae. 10.9.2

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Up in the sky, the joyous clouds, heavy with fine water, honored Lord Nārāyaṇa's devotees. They presented them with gold vessels filled with water, topped with coconuts. Meanwhile, the deep waters of the oceans applauded with standing ovation, and beings from all worlds raised festive banners high in celebration.

Explanatory Notes

Not satisfied with mere roaring with joy, as set out in the last song, the clouds present the ceremonial ‘Pūrṇa Kumba’ (vessel containing water, having coconut as the lid) to the distinguished sojourners; likewise, the oceanic waves, that danced, keep on expressing their joy. The denizens of the upper worlds vie with each other in setting up mammoth banners and buntings for greeting the Lord’s votaries, during their ascent to spiritual world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நாரணன் தமரை நாரணனின் அடியார்களை; கண்டு உகந்து கண்டு மகிழ்ந்து; நல் நீர் முகில் நல்ல நீர் நிறைந்த மேகங்கள்; உயர் விண்ணில் உயர்ந்த ஆகாசத்தில்; பூரண பொற் குடம் பூரண நிறைந்த பொற்குடங்கள்; பூரித்தது போல் தோன்றியது; நீர் அணி கடல்கள் நீர் நிறைந்த அழகிய கடல்கள்; நின்று ஆர்த்தன நின்று ஆரவாரித்தன; உலகே நெடு அந்தந்த உலகத்திலுள்ளோர் நெடிய; வரை மலைகளை; தோரணம் நிரைத்து தோரணங்களாக நிரைத்து; எங்கும் தொழுதனர் எங்கும் தொழுதார்கள்
nal nIr mugil clouds which are filled with pure water; uyar high (as in pots with spout); viNNil in sky; puRaNam perfect; pon kudam golden pots; pUriththadhu filled;; nIr aNi having water; kadalgaL oceans; ninRu standing (in a stable manner); Arththana made tumultuous sound;; nedu varai tall mountains; thOraNam niraiththu filling with welcome arches; ulagu residents of the world; engum everywhere; thozhudhanar worshipped.; anRu when mahAbali claimed as -mine-; bUmi aLandhavan one who measured the earth to remain exclusively for him, his

TVM 10.9.3

3873 தொழுதனருலகர்கள் தூபநல்மலர்மழை
பொழிவனர் * பூழியன்றளந்தவன்தமர்முன்னே *
எழுமினென்று இருமருங்கிசைத்தனர்முனிவர்கள் *
வழியிதுவைகுந்தற்குஎன்று வந்தெதிரே.
3873 தொழுதனர் உலகர்கள் * தூப நல் மலர் மழை
பொழிவனர் * பூமி அன்று அளந்தவன் தமர் முன்னே **
எழுமின் என்று இருமருங்கு இசைத்தனர் * முனிவர்கள் *
வழி இது வைகுந்தர்க்கு என்று * வந்து எதிரே (3)
3873
thozuthanar ulakargaL * thoopa_nal malarmazai-
pozivanar * pooziyanRu aLandhavan thamarmunnE *
ezuminenRu irumarungichaiththanar * munivargaL *
vaziyithu vaikundhaRku enRu * van^thu ethirE. 10.9.3

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 8-26

Divya Desam

Simple Translation

The devotees of the Lord, who once spanned the worlds, were greeted with incense and showers of fine flowers by the denizens of SriVaikuntam. The sages broke their silence to adore these marchers to SriVaikuntam, welcoming them all the way. Arrayed on both sides, they duly escorted these dignitaries with honor and reverence.

Explanatory Notes

There are certain upper worlds, charged with the special responsibility of guiding and conducting the released souls in their onward march to spiritual world. Those denizens are shown here as revering the new-comers by burning incense before them and showering on them choice flowers of outstanding fragrance. Even the sages came forward, breaking their normal vow of silence, to welcome these spiritual world-bound souls and escort them.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று பூமி அன்று உலகங்களை; அளந்தவன் தமர் அளந்தவனின் அடியார்கள்; முன்னே முன்னே; தூப தூபம் ஸமர்ப்பித்ததோடு; நல் மலர் மழை நல்ல மலர் மழையும்; பொழிவனர் பொழிந்து; உலகர்கள் அந்தந்த உலகங்களிலுள்ளவர்கள்; தொழுதனர் வாழ்த்தி வணங்கினர்; முனிவர்கள் அங்குள்ள முனிவர்கள்; வைகுந்தற்கு வைகுந்தம் போவதற்கு; வழி இது இதுதான் வழி என்று சொல்லி; எதிரே வந்து எதிரே வந்து; எழுமின் என்று எழுந்தருள வேண்டும் என்று; இருமருங்கு இரண்டு பக்கங்களிலும் நின்று; இசைத்தனர் பணிவன்புடன் சொன்னார்கள்
thamar devotees-; munnE in the presence; dhUbam starting with incense; nal malar mazhai rain of good flowers; pozhivanar showering; ulagargaL the residents of those [higher] worlds; thozhudhanar performed anjali (joined palms in reverence) matching their servitude; munivargaL those munivars who restrain their speech; vaigundharkku to those who are ascending to SrIvaikuNtam; vazhi idhu enRu saying -this is the path-; edhirE vandhu coming towards them; ezhumin enRu saying -could you mercifully come?-; iru marungu standing on both sides; isaiththanar eagerly said; madhu viri dripping honey; thuzhAy mudi having thiruththuzhAy (thuLasi) on the divine crown

TVM 10.9.4

3874 எதிரெதிரிமையவர் இருப்பிடம்வகுத்தனர் *
கதிரவரவரவர் கைந்நிரைகாட்டினர் *
அதிர்குரல்முரசங்கள் அலைகடல்முழக்கொத்த *
மதுவிரிதுழாய்முடி மாதவன்தமர்க்கே.
3874 எதிர் எதிர் இமையவர் * இருப்பிடம் வகுத்தனர் *
கதிரவர் அவர் அவர் * கைந்நிரை காட்டினர் **
அதிர் குரல் முரசங்கள் * அலை கடல் முழக்கு ஒத்த *
மது விரி துழாய் முடி * மாதவன் தமர்க்கே (4)
3874
ethirethir imaiyavar * iruppidam vakuththanar *
kathiravaravaravar * kain^_nirai kāttinar *
athir_kural murachangaL * alaikadal muzakkoththa *
mathuviri thuzāymudi * māthavan thamarkkE. 10.9.4

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Nithyasuris led the way for the devotees of Mātavaṉ, adorned with His honey-studded tuḷaci garland, and arranged inns along their spiritual journey. They were accompanied by twelve Katiravars and other escorts who guided them, showcasing various sights and playing drums that echoed like the roaring of the seas with their surging waves.

Explanatory Notes

(i) The Devas in the upper regions, are said to manifest their great joy over the spiritual worldly ascent of the devotees of Mādhava, by playing music, en route, and putting up nice halting camps in enchanting surroundings, where the distinguished marchers might possibly alight and relax themselves. Even if these special camps, studiously set up by the Devas in their + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மது விரி தேன் பெருகும்; துழாய் முடி துளசியைத் திருமுடியில் உடைய; மாதவன் எம்பெருமானின்; தமர்க்கே அடியவர்களுக்கு; இமையவர் ஆதிவாஹிகளான தேவர்கள்; எதிர் எதிர் இவர்கள் போகிற வழிக்கு முன்னே; இருப்பிடம் தங்குமிடங்களை; வகுத்தனர் அமைத்தார்கள்; கதிரவர் அவர் அவர் பன்னிரண்டு சூரியர்கள்; கைந்நிரை பார்த்தருளீர் என்று; காட்டினர் கைகாட்டிக் கொண்டே சென்றார்கள்; அதிர் குரல் அதிரும் முழக்கத்தையுடைய; முரசங்கள் பேரிகைகள்; அலை கடல் அலை கடல் போன்று; முழக்கு ஒத்த கர்ஜனை செய்தன
mAdhavan thamarkku for the servitors of Sriya:pathi (lord of SrI mahAlakshmi); imaiyavar (dhEvathAs) those who don-t blink their eyes; edhir edhir in the path of SrIvaishNavas going to paramapadham; iruppidam palaces which are resting places; vaguththanar made;; kadhiravar the twelve Adhithyas; avaravar in their respective ability; kai nirai kAttinar gave their rays which are their hands as the decorative rows;; murasangaL the drums which they beat; adhir kural the tumultuous sound; alai kadal in ocean with tides; muzhakkoththana matched loud noise.; vAnavar AdhivAhika dhEvathAs (those who guide the AthmA in their path to paramapadham) such as varuNa, indhra, prajApathi et al; vAsalil standing at the entrances of their respective abode

TVM 10.9.5

3875 மாதவன்தமரென்று வாசலில்வானவர் *
போதுமினெமதிடம் புகுதுகவென்றலும் *
கீதங்கள்பாடினர் கின்னரர்கெருடர்கள் *
வேதநல்வாயவர் வேள்வியுள்மடுத்தே.
3875 மாதவன் தமர் என்று * வாசலில் வானவர் *
போதுமின் எமது இடம் * புகுதுக என்றலும் **
கீதங்கள் பாடினர் * கின்னரர் கெருடர்கள் *
வேத நல் வாயவர் * வேள்வி உள்மடுத்தே (5)
3875
māthavan thamarenRu * vāchalil vānavar *
pOthumin emathidam * pukuthuka venRalum *
keethangaL pādinar * kinnarar kerudargaL *
vEtha_nal vāyavar * vELviyuL maduththE. 10.9.5

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The Nithyasuris assembled in outer space to honor and revere the great marchers to the SriVaikuntam, acknowledging them as devotees of Mātavaṉ. They warmly welcomed them to their respective places. Vedic scholars from SriVaikuntam released and bestowed upon them the benefits earned through their rites and rituals. Meanwhile, the Kinnaras and Karuṭas sang many songs in celebration of their arrival.

Explanatory Notes

The Celestials came out into the open to greet the devotees of Lord Mādhava Who bears Śrī Mahālakṣmī on His chest, as the favourite wards of the Divine Mother. The distinguished marchers to spiritual world were accorded a warm reception by the Celestials who invited the former to visit their places and accept their hospitality. The Vedic Scholars of the upper worlds deemed + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வானவர் தேவர்கள்; வாசலில் வாசலில் வந்து; மாதவன் எம்பெருமானின்; தமர் என்று அடியார்கள் இவர்கள் என்றும்; போதுமின் பாகவதர்களே! இங்ஙனே; என்றலும் எழுந்தருளுங்கள் என்றும்; எமது இடம் எங்கள் ஸ்தலங்களில்; புகுதுக புக வேண்டும்; என்றலும் என்றும் கூறினர்; வேத நல் வாயவர் வேதவித்பன்னர்களான முனிவர்கள்; வேள்வி உள் வேள்விகளின் பலன்களை; மடுத்தே இவர்கள் திருவடிகளிலே ஸமர்ப்பித்தனர்; கின்னரர் கின்னரர்களும்; கெருடர்கள் கெருடர்களும்; கீதங்கள் பாடினர் கீதங்கள் பாடினர்
mAdhavan thamar servitors of Sriya:pathi (lord of SrI mahAlakshmi); enRu showing reverence; pOdhumin -kindly come in this way-; emadhu idam pugudhuga please enter the places which are under our regime; enRalum as they say these words and honour them with gifts; vEdha nal vAyavar those who are having distinguished mouth/speech due to their recital of vEdham; vELvi (their) karmas such as yAgam (fire sacrifice) etc; uL with reverence thinking -our recitals have become purposeful-; maduththu offered (at the lotus feet of the SrIvaishNavas); kinnarar kinnaras (celestial beings); gerudargaL garudas (celestial beings); gIdhangaL pAdinar sang songs.; vELvi uL maduththalum As the vaidhikas offered all dharmas; virai kamazh emitting fragrance

TVM 10.9.6

3876 வேள்வியுள்மடுத்தலும் விரைகமழ்நறும்புகை *
காளங்கள்வலம்புரி கலந்தெங்குமிசைத்தனர் *
ஆண்மிங்கள்வானகம் ஆழியான்தமரென்று *
வாளொண்கண்மடந்தையர் வாழ்த்தினர்மகிழ்ந்தே.
3876 வேள்வி உள்மடுத்தலும் * விரை கமழ் நறும் புகை *
காளங்கள் வலம்புரி * கலந்து எங்கும் இசைத்தனர் **
ஆள்மின்கள் வானகம் * ஆழியான் தமர் என்று *
வாள் ஒண் கண் மடந்தையர் * வாழ்த்தினர் மகிழ்ந்தே (6)
3876
vELviyuL maduththalum * viraikamaz naRumpukai *
kāLangaL valampuri * kalandhu_engum ichaiththanar *
āLumiNnkaL vānakam * āziyān thamar enRu *
vāLoN kaNmadandhaiyar * vāzththinar makizndhE. 10.9.6

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The savants offered the fruits of their Vedic rites, filling the air with the sweet smoke of incense. Chanks and bugles sounded loudly as bright-eyed damsels hailed the marchers. They joyously spoke to them, "You, devotees of our Lord who wields the discus, may you hold sway over our land."

Explanatory Notes

The bright-eyed ‘Apsaras’, the sweet damsels in the upper regions, cast their cool glances on the Lord’s devotees, passing along; Overcome by spontaneous joy, these ladies welcomed the distinguished travellers with the same warmth with which the elders would greet the home-coming of an youngster who had strayed away in distant lands quite long. Nampiḷḷai would just melt + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேள்வி உள் வைதிகர்கள் வேள்வி பலன்களை; மடுத்தலும் ஸமர்ப்பித்தும்; விரை கமழ் நறுமணம் மிக்க; நறும் புகை மணம் கமழும் தூபங்களை; கலந்து எங்கும் வியாபிக்கச்செய்து; காளங்கள் திருச்சின்னங்களை; வலம்புரி வலம்புரிச் சங்குகளை; எங்கும் இசைத்தனர் எங்கும் இசைத்தனர்; வாள் ஒண் கண் ஒளிமிக்க கண்களையுடைய; மடந்தையர் தேவ மாதர்கள்; ஆழியான் எம்பெருமானின்; தமர் என்று அடியார்களான நீங்கள்; வானகம் இந்தப் பரமபதத்தை; ஆள்மின்கள் ஆள்வீர்களாக என்று; மகிழ்ந்தே மரியதையுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும்; வாழ்த்தினர் வாழ்த்தினர்
naRum fragrant; pugai incense; engum kalandhu spreading everywhere; kALangaL wind instruments; valam puri conches with curl towards the right side; isaiththanar blew;; vAL radiant; oN beautiful; kaN having eyes; madandhaiyar celestial women; AzhiyAn for sarvESvaran who has thiruvAzhi (divine chakra); thamar you who are servitors; vAnagam these abodes such as svarga (heaven) etc; ANmingaL should rule over; enRu magizhndhu being joyful in this manner; vAzhththinar blessed.; thodu kadal kidandha mercifully resting in the deep ocean; em kEsavan being kESava who is the creator of everyone such as people like me, dhEvas starting with brahmA, and nithyasUris

TVM 10.9.7

3877 மடந்தையர்வாழ்த்தலும் மருதரும்வசுக்களும் *
தொடர்ந்தெங்கும் தோத்திரஞ்சொல்லினர் * தொடுகடல்
கிடந்தவென்கேசவன் கிளரொளிமணிமுடி *
குடந்தையென்கோவலன் குடியடியார்க்கே.
3877 மடந்தையர் வாழ்த்தலும் * மருதரும் வசுக்களும் *
தொடர்ந்து எங்கும் * தோத்திரம் சொல்லினர் ** தொடுகடல்
கிடந்த எம் கேசவன் * கிளர் ஒளி மணிமுடி *
குடந்தை எம் கோவலன் * குடி அடியார்க்கே (7)
3877
madandhaiyar vāzththalum * marutharum vachukkaLum *
thotarndhu engum * thOththiram sollinar * thotukadal-
kidandha enkEsavan * kiLaroLi maNimudi *
kudandhai enkOvalan * kudiyadi yārkkE. 10.9.7

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

When the ladies sang the glory of these great marchers who have faithfully served Kēcavaṉ, our Lord, across generations, and who now rest in Kuṭantai adorned with a gleaming gem-set crown, the ‘Marutars’ and ‘Vacus’ extolled their greatness. They continued to follow them as far as they were able, acknowledging their devotion and reverence towards Mātavaṉ.

Explanatory Notes

(i) Not satisfied with what they did, in their respective areas, unto the distinguished marchers to spiritual world, the ‘Maruth Gaṇas’ and ‘Aṣṭa Vasus’ went beyond their territorial limits, as far as they could, singing all the time the glory of these great souls on their upward journey. As a matter of fact, even these Devas, reputed for their rapid movements with immense + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொடுகடல் அகாதமான கடலில்; கிடந்த பள்ளிகொண்டிருக்கும்; என் கேசவன் எம் கேசவனே; கிளர் ஒளி மிகுந்த ஒளி உடைய; மணி முடி ரத்தினக் கிரீடம் அணிந்தவனாக; குடந்தை திருக்குடந்தையில் சயனித்திருக்கும்; எம் கோவலன் எம் கோபாலனின்; குடி அடியார்க்கே அடியார்களை; மடந்தையர் தேவமாதர்; வாழ்த்தலும் வாழ்த்தியதும்; மருதரும் மருத்கணங்களும்; வசுக்களும் அஷ்டவசுக்களும்; எங்கும் போகுமிடம் எங்கும்; தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்து; தோத்திரம் பல்லாண்டு; சொல்லினர் பாடினார்கள்
kiLar oLi rising and radiant; maNi mudi having the divine crown which has abundance of precious gems; kudandhaiyan one who is mercifully resting in thirukkudandhai; kOvalan for krishNa; kudi adiyArkku on the servitors who are serving for generations; madandhaiyar (respective) consort; vAzhththalum as they praised; marudharum maruths; vasukkaLum ashta vasus (eight vasus); engum thodarndhu following everywhere; thOththiram sollinar uttered praises.; gOvindhan thanakku For krishNa who incarnated for the sake of his devotees; kudi adiyAr devotees who belong to the clan which excusively exists

TVM 10.9.8

3878 குடியடியாரிவர் கோவிந்தன்தனக்கென்று *
முடியுடைவானவர் முறைமுறையெதிர்கொள்ள *
கொடியணிநெடுமதிள் கோபுரம்குறுகினர் *
வடிவுடைமாதவன் வைகுந்தம்புகவே.
3878 குடி அடியார் இவர் * கோவிந்தன் தனக்கு என்று *
முடி உடை வானவர் * முறை முறை எதிர்கொள்ள **
கொடி அணி நெடு மதிள் * கோபுரம் குறுகினர் *
வடிவு உடை மாதவன் * வைகுந்தம் புகவே (8)
3878
kudiyadiyār ivar * kOvindhan dhanakkenRu *
mudiyudai vānavar * muRaimuRai ethir_koLLa *
kodiyaNi netumathiL * kOpuram kuRukinar *
vadivudai māthavan * vaikundham pukavE. 10.9.8

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The crowned inhabitants of SriVaikuntam spared no effort as they came forward to warmly welcome the devotees of Lord Kōvintaṉ, who had arrived at the main entrance of SriVaikuntam, the exquisite abode of Mātavaṉ. This sacred place was adorned with stately walls adorned with lovely banners.

Explanatory Notes

(i) The ‘Nityas’, in spiritual world, now come forward, in their strength, to greet the devotees from Earth, of Lord Govinda, who were enthralled by His amazing simplicity and loving condescension, during His advent on Earth. The venue where the two groups meet is just outside the main entrance to spiritual world (Śrī Vaikuṇṭa). It may be noted that, while the previous + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இவர் கோவிந்தன் தனக்கு இவர்கள் கண்ணனின்; குடி அடியார் என்று குல அடியார்கள் என்று; முடி உடை அடிமை செய்கைக்கு முடி சூடிய; வானவர் நித்யஸூரிகள்; முறை முறை முறை முறையாக; எதிர் கொள்ள ஸ்வாகதம் என்று வரவேற்றனர்; வடி உடை அழகிய வடிவை உடைய; மாதவன் எம்பெருமான்; வைகுந்தம் வைகுந்தம்; புகவே பிரவேசிக்கும் கோபுர வாசல்; கொடி அணி அலங்காரமாகக் கட்டின கொடிகளுடன்; நெடு மதிள் உயர்ந்த மதிள்களை உடைய; கோபுரம் கோபுர வாசலை; குறுகினர் வந்து அடைந்தனர்
enRu saying; mudi udai having similar form with crown etc as ISvara; vAnavar nithyasUris; muRai as per their respective position; edhir koLLa come forward and welcome; vadivu udai having a decorated form; mAdhavan sarvESvaran-s (who is present with lakshmi as said in -SriyAsArdham-); vaigundham in SrIvaikuNtam; puga to let them enter; kodi aNi being decorated with flags (as a mark of welcoming them, as decoration); nedu madhiL having tall fort; gOpuram kuRuginar arrived at the main entrance.; vaigundham pugudhalum As the SrIvaishNavas entered SrIvaikuNtam; vAsalil vAnavar the divine gate keepers

TVM 10.9.9

3879 வைகுந்தம்புகுதலும் வாசலில்வானவர் *
வைகுந்தன்தமர்எமர் எமதிடம்புகுதென்று *
வைகுந்தத்தமரரும் முனிவரும்வியந்தனர் *
வைகுந்தம்புகுவது மண்ணவர்விதியே.
3879 வைகுந்தம் புகுதலும் * வாசலில் வானவர் *
வைகுந்தன் தமர் எமர் * எமது இடம் புகுது என்று **
வைகுந்தத்து அமரரும் * முனிவரும் வியந்தனர் *
வைகுந்தம் புகுவது * மண்ணவர் விதியே (9)
3879
vaikundham pukuthalum * vāchalil vānavar *
vaikundhan thamar_emar * emathidam pukuthenRu *
vaikundhaththu amararum * munivarum viyandhanar *
vaikundham pukuvathu * maNNavar vithiyE. 10.9.9

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The eternal Nithyasuris awaited in front of the gates of SriVaikuntam, greeting these great marchers with immense joy. They said to them, "May you, our masters, devotees of the Lord of Vaikunta, take over our duties and positions." The Nithyasuris, engaged in perpetual service to the Lord, and the deeply meditative sages considered it a privilege for humans from Earth to journey to SriVaikuntam.

Explanatory Notes

Tirumaṅkai Āzhvār was so steeped in the enjoyment of the Lord in His Arcā (Iconic) manifestation in the ‘Līlā Vibhūthi’ (Sportive Universe), easily worshipped in His image form of exquisite charm, that he even ridiculed the idea of men aspiring for spiritual world, like unto the senseless pursuit after the flying crow, letting go the rabbit on hand. And so, there lies + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்தம் புகுதலும் வைகுந்தம் புகுந்ததும்; வாசலில் வானவர் வாசல் காக்கும் வானவர்கள்; வைகுந்தன் வைகுண்ட நாதனுடைய; தமர் எமர் அடியார்கள் எங்களுடைய ஸ்வாமிகள்; எமது இடம் ஆகையாலே எங்கள் பதவியில்; புகுத என்று அமருங்கள் என்று உகந்தார்கள்; வைகுந்தத்து வைகுந்தத்தில்; அமரரும் கைங்கரிய நிஷ்டராயும்; முனிவரும் குணாநுபவ நிஷ்டராயுமுள்ளவர்கள்; மண்ணவர் பூமியில் அடியவர்களாக இருந்தவர்கள்; வைகுந்தம் புகுவது பரமபதம் அடைவது; விதியே ஒரு பாக்யமே; வியந்தனர் என்று சொல்லி உகந்தார்கள்
vaigundhan thamar these SrIvaishNavas, who have attained SrIvaikuNtanAtha; emar are desirable for us;; emadhu idam puga they should enter our dominion; enRu considering this; viyandhanar became pleased;; vaigundhaththu in that abode; amararum munivarum amarars (those who engage in kainkaryam) and munivars (those who engage in meditating on bhagavAn-s qualities); maNNavar those who were immersed in worldly pleasures on earth; vaigundham puguvadhu entering paramapadham; vidhiyE what a bhAgyam (fortune)!; enRu viyandhanar became pleased.; vidhi vagai by the order of ISvara, in the form of our fortune; pugundhanar the SrIvaishNavas arrived and entered;

TVM 10.9.10

3880 விதிவகைபுகுந்தனரென்று நல்வேதியர் *
பதியினில்பாங்கினில் பாதங்கள்கழுவினர் *
நிதியுநற்சுண்ணமும் நிறைகுடவிளக்கமும் *
மதிமுகமடந்தையர் ஏந்தினர்வந்தே.
3880 விதிவகை புகுந்தனர் என்று * நல் வேதியர் *
பதியினில் பாங்கினில் * பாதங்கள் கழுவினர் **
நிதியும் நல் சுண்ணமும் * நிறை குட விளக்கமும் *
மதி முக மடந்தையர் * ஏந்தினர் வந்தே (10)
3880
vithivakai pukundhanarenru * nalvEthiyar *
pathiyinil pānginil * pāthangaL kazuvinar *
nithiyum naRsuNNamum * niRaikuda viLakkamum *
mathimuka madandhaiyar * Endhinar vandhE. 10.9.10.

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The eternal Nithyasuris, revered in the sacred Vedas, considered it their great fortune that these men had come to SriVaikuntam. They welcomed them with grand honors, ceremonially washing their feet. Damsels with faces radiant like the moon came forward, carrying the Lord’s foot-rest, vermilion powder for the devotees’ foreheads, vessels filled with water topped with coconut lids, and auspicious lamps.

Explanatory Notes

(i) The ‘Nitya Sūrīs’, the Eternal Angels, who never passed through the gruelling mill of Saṃsāra and are, therefore, known as4 aspriṣṭa Samsārīs’, honour the ‘Released Souls’ just entering spiritual world on such a grand scale, without the slightest tinge of superiority complex. What makes them admire the new entrants and honour them, by enthroning them and washing their + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விதிவகை நம்முடைய பாக்யத்தால்; புகுந்தனர் இவர்கள் இவ்விடம் வந்து சேர்ந்தார்கள்; என்று என்று சொல்லி; நல் வேதியர் நல்ல வேதம் அறிந்தவர்கள்; பதியினில் தம் தம் பதவிகளில்; பாங்கினில் உபசாரங்களுடன்; பாதங்கள் வந்தவர்களது திருவடிகளை; கழுவினர் விளக்கினார்கள்; நிதியும் திருவடி நிலைகளையும்; நல் சுண்ணமும் ஸ்ரீசூர்ணத்தையும்; நிறை குட பூரண கும்பங்களையும்; விளக்கமும் மங்கள தீபங்களையும்; மதி முக சந்திரன் போன்ற முகத்தை உடைய; மடந்தையர் மாதர்கள்; ஏந்தினர் வந்தே ஏந்தி வந்தனர்
enRu being pleased; nal vEdhiyar the nithyasUris who are well versed in vEdham (as said in purusha sUktham -sAdhyAssandhi dhEvA:-) and having distinguished nature; padhiyinil in their respective abode; pAnginil in an honourable manner; pAdhangaL kazhuvinar cleansed the divine feet (of such SrIvaishNavas);; nidhiyum bhagavAn-s pAdhukA which are said as the wealth for devotees as said in sthOthra rathnam -dhanam madhIyam-; nal suNNamum distinguished thiruchchUrNam (fragrance powder, which acquired its greatness due to the contact with the divine form of bhagavAn); niRai kudam pUrNa kumbam (sacred pot filled with water); viLakkam mangaLa dhIpams (auspicious lamps); madhi shining like a full moon; mugam having face; madandhaiyar divine damsels who have the humility revealing their subservience; vandhu coming forward; Endhinar carried.; avar he himself (who is with lakshmi); vandhu edhirkoLLa as he comes forward and receives

TVM 10.9.11

3881 வந்தவரெதிர்கொள்ள மாமணிமண்டபத்து *
அந்தமில்பேரின்பத்து அடியரோடிருந்தமை *
கொந்தலர்பொழில் குருகூர்ச்சடகோபன் * சொல்
சந்தங்களாயிரத்து இவைவல்லார்முனிவரே. (2)
3881 ## வந்து அவர் எதிர் கொள்ள * மா மணி மண்டபத்து *
அந்தம் இல் பேரின்பத்து * அடியரோடு இருந்தமை **
கொந்து அலர் பொழில் * குருகூர்ச் சடகோபன் * சொல்
சந்தங்கள் ஆயிரத்து * இவை வல்லார் முனிவரே (11)
3881. ##
vandhavar ethir_koLLa * māmaNi mandapaththu *
andhamil pErinbaththu * adiyarOdu irundhamai *
kondhalar pozil * kurukoorchchadakOpan * chol-
chandhangaLāyiraththu * ivaivallār munivarE. 10.9.11

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 10-9

Divya Desam

Simple Translation

Those who can recite these ten songs, part of the thousand Vedic-inspired compositions by Caṭakōpaṉ of Kurukūr, amidst lush flower gardens, narrating his blissful experiences in SriVaikuntam. They were in the company of great devotees in a gem-set hall, greeted by the Supreme Lord and the Divine Mother. Such reciters will attain the status of eternal sages immersed in the Divine forever.

Explanatory Notes

(i) This end-song sets out the benefit, accruing to the chanters of this decad, as being their elevation on a par with the sages in the high spiritual world, immersed in incessant contemplation of the auspicious attributes of the Lord.

(ii) Oh, what a glorious ascent! How exciting, exhilarating and entertaining is this special spiritual world-bound route, exclusively + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அவர் வந்து அந்த பெருமாளும் பிராட்டியும் வந்து; எதிர் கொள்ள எதிர் கொள்ள; மா மணி மண்டபத்து திருமாமணி மண்டபத்திலே; அந்தம் இல் முடிவில்லாத; பேரின்பத்து பேரானந்தம் உடைய; அடியரோடு பரமபாகவதர்களுடன் கூடி; இருந்தமை நித்யஸூரிகளுடன் இருந்ததைக் குறித்து; கொந்து அலர் பொழில் பூஞ்சோலைகள் உள்ள; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொல் அருளிச் செய்த; சந்தங்கள் வேதரூபமான; ஆயிரத்து ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லார் பகவத்குணங்களை; முனிவரே மனனம் பண்ணும் முனிவராவர்
mA maNi maNdabaththu in thirumAmaNi maNdapam (the divine assembly hall); andham il endless; pEr boundless; inbaththu having bliss; adiyarOdu being with sUris (nithyasUris, mukthAthmAs); irundhamai in the way one is present; kondhu alar bunch of flowers blossoming; pozhil having garden; kurugUr controller of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr; sol mercifully spoke; sandhangaL having different metres; Ayiraththu among the thousand pAsurams; ivai this decad; vallAr those who can practice well; munivar will become those who meditate upon bhagavAn-s auspicious qualities (in paramapadham).; muniyE (being unqualified to be distinguished by name and form, being in an annihilated state without any difference between chith (sentient beings) and achith (insentient entities), in that singular state of all entities as said in chAndhOgya upanishath -sadhEva- and -EkamEva-, as said in vishNu thathvam -ISvarAya nivEdhithum-, with merciful heart, set out to bestow body and senses to chEthanas, to make them surrender unto him) one who meditates upon the ways of creation; nAnmuganE (after performing samashti srushti (initial creation up to creating the oval shaped universes) in transforming the primordial matter to mahath etc, to engage in vyashti srushti (variegated creation) inside the universes, as said in -srushtim thatha: karishyAmi thvAmAviSya prajApathE-) having four-headed brahmA as your body

RNA 83

3975 சீர்கொண்டுபேரறம்செய்து * நல்வீடுசெறிதுமென்னும்
பார்கொண்டமேன்மையர் கூட்டனல்லேன் * உன்பதயுகமாம்
ஏர்கொண்ட வீட்டையெளிதினிலெய்துவன் உன்னுடைய
கார்கொண்டவண்மை * இராமானுச! இதுகண்டுகொள்ளே.
3975 சீர் கொண்டு பேர் அறம் செய்து * நல் வீடு செறிதும் என்னும் *
பார் கொண்ட மேன்மையர் கூட்டன் அல்லேன் ** உன் பத யுகம் ஆம்
ஏர் கொண்ட வீட்டை எளிதினில் எய்துவன் * உன்னுடைய
கார் கொண்ட வண்மை * இராமாநுச இது கண்டு கொள்ளே (83)
3975
seer_koNdu pEraRam seythu, * nalveetu cheRithum ennum *
pār_koNda mEnmaiyar koottanallEn, * un pathayuhamām-
Er_koNda veettai eLithinil eythuvan * unnudaiya-
kār_koNda vaNmai * irāmānuja! ithu kaNdukoLLE. 83

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 8-28

Divya Desam

Simple Translation

3975. I do not want to join the people who think that if they do dharma, they will become famous and reach divine Mokshā. You know that, O Rāmānujā. You are generous as a cloud! Through your grace only I will reach your Vaikuntam and worship your feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இராமாநுச! இராமாநுசரே!; சீர் கொண்டு சமம் தமம் ஆகிய குணங்களையுடைய; பேர் அறம் சிறந்த சரணாகதி; செய்து யோகத்தைப் பின்பற்றி; நல் வீடு மோக்ஷத்தை; செறிதும் என்னும் அடைந்து விடுவோம் என்ற; பார் கொண்ட மேன்மையர் புகழுடையோர்; கூட்டன் அல்லேன் கூட்டத்தில் அடியேன் இல்லை; உன் பத யுகம் ஆம் உங்களுடைய இரு பாதங்களாகிற; ஏர் கொண்ட வீட்டை சிறந்த மோக்ஷத்தை; எளிதினில் எய்துவன் எளிதில் அடைவேன்; உன்னுடைய உங்களுடைய; கார் கொண்ட உதார குணம்; வண்மை இது இப்படிப்பட்ட்து; கண்டு கொள்ளே நீங்களே இதைக் காணலாம்
seer koNdu The ones having auspicious nature like control of internal and external senses, faith that nothing can be done independently by self (Akinchanyam), not dependent on any body else (than emperumAn) (ananyagathithvam), interest and faith (towards pious matters),; pEr aRam seydhu (their) doing prapaththi (surrender) which is the most religious precept (dharma), unlike kaivalyam which is enjoyment of own AthmA only,; seRidhum ennum (such people) say, shall attain; nal veedu liberation that is identified as ultimate destiny (after surrendering);; mEnmaiyar kUttan allEn I do not belong in those who are having such glory, who have surrendered to emperumAn,; pAr koNda (the glory) which is spread in the whole earth;; irAmAnusA Oh udaiyavar!; padha yugamAm the two divine feet; un of yours; Er koNda veettai is the most distinguished destiny (mOksham), which; eLidhinin eydhuvan I would get without any effort;; unnudaiya vaNmai your generosity; kAr koNda of helping in all the matters at all times, which has won the rainy cloud (in its generosity);; idhu kaNdu koL do I have to say this explicitly, would you not understand it from seeing it in practice?; pAr koNda mEnmai also means – noble and common people all would take up emperumAnAr; he having such excellence;; Er beauty.; koNda having something; Saying emperumAnArs divine feet as ultimate destiny (mOksham) is because that is where there is the most happiness. This is said in mukthi: mOksha: mahAnandha:.

RNA 106

3998 இருப்பிடம் வைகுந்தம்வேங்கடம் * மாலிருஞ் சோலையென்னும்
பொருப்பிடம் மாயனுக்கென்பர் நல்லோர் * அவை தம்மொடும்வந்து
இருப்பிடம்மாயன் இராமானுசன்மனத்து இன்று அவன் வந்து
இருப்பிடம் * என்தனிதயத்துள்ளேதனக்கின்புறவே. (2)
3998 ## இருப்பிடம் வைகுந்தம் வேங்கடம் * மாலிருஞ்சோலை என்னும்
பொருப்பிடம் * மாயனுக்கு என்பர் நல்லோர் ** அவை தம்மொடும் வந்து
இருப்பிடம் மாயன் இராமாநுசன் மனத்து * இன்று அவன் வந்து
இருப்பிடம் * என் தன் இதயத்துள்ளே தனக்கு இன்புறவே (106)
3998. ##
iruppitam vaikuntam vEngatam * māliruNY chOlaiyennum-
poruppitam * māyanukku enbar nallOr, * avai thannotu vandhu-
iruppitam māyan irāmānujan manaththu * inRu avanvandhu-
iruppitam * en_than idhayaththuLLE thanakku inbuRavE. (2) 106

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 9-13, 10-2

Simple Translation

3998. Good devotees say the lord stays in Vaikuntam, Venkatam and mountainous Thirumālirunjolai. Rāmānujā keeps that Māyan in his heart. He will enter my heart and give me pleasure.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாயனுக்கு எம்பெருமானுக்கு; இருப்பிடம் இருப்பிடம் எவை என்றால்; வைகுந்தம் பரமபதமும்; வேங்கடம் திருவேங்கட மலையும்; மாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ் சோலை; என்னும் பொருப்பிடம் என்னும் மலையும்; என்பர் நல்லோர் என்று கூறுவர் சான்றோர்கள்; மாயன் எம்பெருமான்; அவை வைகுந்தம் முதலிய அவை; தம்மொடும் எல்லாவற்றினோடும்; வந்து வந்து இருப்பது; இராமாநுசன் இராமாநுசரின்; மனத்து மனத்துள்ளேயாம்; இன்று அவன் இன்று இப்போது அந்த இராமானுசர் தாம்; வந்து வந்து; தனக்கு இன்புறவே ஆனந்தமாக எழுந்தருளியிருக்கும்; இருப்பிடம் இருப்பிடம்; என் தன் அடியேனுடைய; இதயத்துள்ளே இதயத்தினுள்ளேயாம்
mAyanukku For the sarvESvaran who is having surprising true nature, form, and wealth,; iruppidam his places of residence are; vaikuntham SrI vaikuNtam and; vEnkatam thirumalai and; mAlirunchOlai ennum what is famously known as thirumAlirunchOlai; idam that is the place named; poruppu thirumalai (of south),; nallOr is what the distinguished ones who have realized the thathvam that is emperumAn,; enbar would say, like in vaikuntham kOyil koNda [thiruvAimozhi – 8.6.5] (being present in SrI vaikuntam), vEnkatam kOyil koNda [periya thirumozhi – 2.1.6] (being present in vENkatam), azhagar tham kOyil [thiruvAimozhi – 2.10.2] (temple of azhagar emperumAn) {respectively},; mAyan vandhu iruppidam the place where such sarvESvaran has come and is staying; avai thannodum along with those places, as said in azhagiya pARkadalOdum [periyAzhvAr thirumozhi – 5.2.10] (along with the beautiful milky ocean),; irAmAnusan manaththu is the mind of emperumAnAr;; inRu Now,; avan he (emperumAnAr); vandhu has come; thanakku for himself to; inbu uRa stay with unsurpassed happiness; iruppidam to the place of presence; enRan idhayaththuLLE which is the inside of my heart.