13

Thiruvinnagar

திருவிண்ணகர்

Thiruvinnagar

Oppiliappan Koil

ஸ்ரீ பூமிதேவி ஸமேத ஒப்பிலியப்பன் ஸ்வாமிநே நமஹ:

Those who cannot visit Thiruvengadam can offer their prayers here. Thiruvengadamudaiyan is referred to as "Thamayyanar" in legend. The prasad offered to the deity here does not contain salt. On the day of the Thiruvonam star, the special ritual of lighting the Shravana lamp and predicting auspiciousness is performed at this temple.

The verse "Mām + Read more
திருவேங்கடம் செல்ல இயலாதவர்கள் தங்கள் பிரார்த்தனைகளை இங்கேயே செலுத்தலாம். திருவேங்கடமுடையானுக்கு தமையனார் என்று ஐதீகம். எம்பெருமானுக்கு உப்பு இல்லாத பிரசாதம். திருவோண நக்ஷத்திரத்தன்று ச்ரவண தீபம் எடுத்து குறி சொல்வது இந்த ஸ்தலத்தின் சிறப்பு.

‘மாம் ஏகம் சரணம் வ்ரஜ‘ என்ற கிருஷ்ண + Read more
Thayar: Sri Bhoomi Devi Nāchiyar
Moolavar: Oppiliappan
Utsavar: Srinivāsan
Vimaanam: Vishnu, Suthānandha
Pushkarani: Ahorāthra, Aarthi
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Kumbakkonam
State: TamilNadu
Aagamam: Vaikānasam
Sampradayam: Vadakalai
Brahmotsavam: Months of Panguni and Puratasi
Timings: 6:00 a.m. to 12:00 noon 4:00 p.m. to 9:00 p.m
Search Keyword: Thiruvinnagar
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 6.1.1

1448 வண்டுணு நறுமலரிண்டைகொண்டு
பண்டைநம்வினைகெடவென்று * அடிமேல்
தொண்டரும்அமரரும்பணியநின்று அங்கு
அண்டமொடுஅகலிடம்அளந்தவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே! (2)
1448 ## வண்டு உணும் நறு மலர் இண்டை கொண்டு *
பண்டை நம் வினை கெட என்று * அடிமேல்
தொண்டரும் அமரரும் பணிய நின்று * அங்கு
அண்டமொடு அகல்-இடம் அளந்தவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-1
1448. ##
vaNduNu_naRumalar iNdaikoNdu * paNdain^am vinaikeda_enRu *
adimElthoNdarum amararum paNiyan^inRu * aNGku aNdamodu akalidam aLanthavanE! *
āNdāy unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE * (6.1.1)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1448. O lord, you are my ruler! I came and worshiped you who measured the world at Mahābali’s sacrifice as devotees and the gods carrying fragrant bunches of flowers swarming with honey-drinking bees and worshiped you so that their karmā will be removed. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமரரும் தேவர்களும்; தொண்டரும் தொண்டர்களும்; வண்டு வண்டுகள்; உணும் மது உண்ணும்; நறு மலர் மணம் மிக்க நறு மலர் பூ; இண்டை மாலைகளை; கொண்டு ஏந்திக்கொண்டு; நம் பண்டை எங்களுடைய முந்தைய; வினை பாவங்களை எல்லாம்; கெட போக்கி அருள; என்று அடிமேல் வேண்டும் என்று வணங்கி; பணிய பாதங்களில் பணிய அவர்களுக்காக; அங்கு அங்கு அப்போதே; நின்று வாமனனாக நின்று; அண்டமொடு அண்டங்களையும்; அகல் இடம் பரந்த பூமியையும்; அளந்தவனே! திருவிக்கிரமனாக அளந்தவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் ஓர் அருள்; எனக்கு அருளுதியேல் எனக்கு அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.2

1449 அண்ணல்செய்துஅலைகடல்கடைந்து அதனுள்
கண்ணுதல்நஞ்சுண்ணக்கண்டவனே! *
விண்ணவரமுதுண அமுதில்வரும்
பெண்ணமுதுண்டஎம்பெருமானே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1449 அண்ணல் செய்து அலை கடல் கடைந்து * அதனுள்
கண்ணுதல் நஞ்சு உண்ணக்கண்டவனே *
விண்ணவர் அமுது உண அமுதில் வரும் *
பெண் அமுது உண்ட எம் பெருமானே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-2
1449
aNNalseythu alaikadal kadainthu * athanuLkaNNuthal nanchuNNak kaNdavanE! *
viNNavar_amuthuNa amuthilvarum * peNNamuthuNda emperumānE ! *
āNdāy!_unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.2)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1449. You are the highest lord. When the milky ocean was churned, you saw Shivā with a forehead eye when he drank the poison that came from the ocean, and you gave the nectar that came out of the milky ocean to the gods and you loved Lakshmi who came from the milky ocean. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அண்ணல் தானே ஸர்வஸ்வாமி; செய்து என்பதைக் காட்டிக் கொண்டு; அலை கடல் அலை கடலை; கடைந்து கடைந்து; அதனுள் அக்கடலில்; நஞ்சு தோன்றின விஷத்தை; நுதல் கண் நெற்றிக் கண்ணனான ருத்ரன்; உண்ண உண்ணும்படி; கண்டவனே! பார்த்தவனே!; விண்ணவர் தேவர்கள்; அமுது உண அம்ருதம் உண்ண; அமுதில் வரும் அந்த அம்ருதத்திலிருந்து வந்த; பெண் பெண்ணான திருமகளை; அமுது உண்ட அம்ருதத்தை அனுபவித்த; எம் பெருமானே! எம் பெருமானே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் ஓர் அருள்; எனக்கு அருளுதியேல் எனக்கு அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.3

1450 குழல்நிறவண்ண! நின்கூறுகொண்ட
தழல்நிறவண்ணன்நண்ணார்நகரம்
விழ * நனிமலைசிலைவளைவுசெய்து அங்கு
அழல்நிறஅம்பதுவானவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1450 குழல் நிற வண்ண நின்கூறு கொண்ட *
தழல் நிற வண்ணன் நண்ணார் நகரம்
விழ * நனி மலை சிலை வளைவு செய்து * அங்கு
அழல் நிற அம்பு-அதுஆனவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-3
1450
kuzhaln^iRavaNNa! nin_kooRukonda * thazhaln^iRavaNNan naNNārn^agaramvizha *
nanimalaisilai vaLaivuseythu * _aNGkazhaln^iRa ambathuvānavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.3)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1450. You with your dark curly hair are the brother of the fire-colored BalaRāman who bent his bow that was strong as a mountain, fought with his enemies and destroyed their lands with his fiery arrows. You are my ruler. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குழல் தலைமுடியை ஒத்த; நிற வண்ண! நிறமுடையவனே!; நின் உன் சரீரத்தின்; கூறு ஒரு பகுதியை; கொண்ட இடமாக கொண்ட; தழல் நெருப்பின்; நிற வண்ணன் நிறம் போன்ற ருத்ரனால்; நண்ணார் அசுரர்களின்; நகரம் விழ திரிபுரம் முடியும்படியாக; நனி மலை மேருமலை போன்ற; சிலை வளைவு செய்து வில்லை வளைத்து; கழல் நெருப்புப்போன்ற; அங்கு நிற அம்பு அது நிறமுடைய அம்பில்; ஆனவனே! பிரவேசித்தவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.4

1451 நிலவொடுவெயில்நிலவிருசுடரும்
உலகமும்உயிரும் உண்டுஒருகால் *
கலைதருகுழவியின்உருவினையாய்
அலைகடல்ஆலிலைவளர்ந்தவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1451 நிலவொடு வெயில் நிலவு இரு சுடரும் *
உலகமும் உயிர்களும் உண்டு ஒருகால் *
கலை தரு குழவியின் உருவினை ஆய் *
அலை கடல் ஆல் இலை வளர்ந்தவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-4
1451
nilavoduveyil n^ilavi_irusudarum * ulagamum uyir_kaLum uNdorukāl *
kalaitharu kuzhaviyiNn uruvinaiyāy * alaikadal ālilai vaLarnthavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.4)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1451. O lord, you, my ruler, swallowed the bright moon, the sun, the world and all creatures at the end of the eon. You rested on a banyan leaf on the wavy ocean when you were a beautiful baby. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிலவொடு நிலாவோடும்; வெயில் வெய்யிலோடும்; நிலவு ஸஞ்சரிக்கும்; இரு சுடரும் சந்திரஸூர்யர்களையும்; உலகமும் உலகங்களையும்; உயிர்களும் உயிரினங்களையும்; உண்டு ஒருகால் பிரளயகாலத்தில் உண்டு; கலை தரு குழவியின் சிறிய வடிவுடையவனே!; உருவினை ஆய் குழந்தை ரூபமாய்; அலை கடல் அலை கடலில்; ஆலிலை ஆலிலைமேல்; வளர்ந்தவனே! கண் வளர்ந்தவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.5

1452 பாரெழுகடலெழுமலையெழுமாய்ச்
சீர்கெழும்இவ்வுலகேழுமெல்லாம் *
ஆர்கெழுவயிற்றினில்அடக்கிநின்று அங்கு
ஒரெழுத்துஓருருவானவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1452 பார் எழு கடல் எழு மலை எழும் ஆய்ச் *
சீர் கெழும் இவ் உலகு ஏழும் எல்லாம் *
ஆர் கெழு வயிற்றினில் அடக்கி நின்று * அங்கு
ஓர் எழுத்து ஓர் உரு ஆனவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-5
1452
pārezhu kadalezhu malaiyezhumāych * cheer_kezhum ivvulakEzhumellām *
ār_kezhuvayiRRinil adakki_ninRu * aNGku_OrezhuththOr uruvānavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl,
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.5)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1452. O lord, you are my ruler. You swallowed all the seven worlds, seven oceans, seven mountains and the whole wonderful earth and kept them in your strong, handsome stomach. You have the form of one letter, “Shri. ” If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் எழு ஏழு பூமியையும்; கடல் எழு ஏழு கடல்களையும்; மலை எழும் ஆய் ஏழு மலைகளையும்; சீர் கெழும் அழகு மிக்க; இவ்வுலகு இவ்வுலகங்கள்; ஏழும் ஏழையும்; எல்லாம் எல்லாவற்றையும்; ஆர் கெழு மிக அழகிய; வயிற்றினில் வயிற்றினில்; அடக்கி அடக்கி; நின்று அங்கு வைத்துக்கொண்டு; ஓர் எழுத்து அகாரத்திற்கு காரணமானவனே; ஓர் உரு ஓர் ஆதிமூர்த்தி அகாரத்தின் பொருள்; ஆனவனே! ஆனவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.6

1453 கார்கெழுகடல்களும்மலைகளுமாய்
ஏர்கெழும்உலகமுமாகி *
முதலார்களும்அறிவருநிலையினையாய்ச்
சீர்கெழுநான்மறையானவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1453 கார் கெழு கடல்களும் மலைகளும் ஆய் *
ஏர் கெழும் உலகமும் ஆகி *
முதலார்களும் அறிவு-அரும் நிலையினை ஆய்ச் *
சீர் கெழு நான்மறை ஆனவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-6
1453
kār_kezhu kadalkaLum malaikaLumāy * Er_kezhum ulagamumāki *
muthalār_kaLum aRivaru_nilaiyinaiyāych * cheer_kezhu nānmaRaiyānavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.6)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1453. O lord, you, my ruler, are the dark oceans, the mountains, the beautiful worlds and the four excellent Vedās, which you taught to the sages, giving divine knowledge to all. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் கெழு மேகங்கள் நிறைதிருக்கும்; கடல்களும் கடல்களுக்கும்; மலைகளுமாய் மலைகளுக்கும் ஆதாரபூதனாய்; ஏர் கெழும் அழகிய; உலகமும் உலகங்களுக்கும்; ஆகி நிர்வாஹகனாய்; முதலார்களும் பிரமன் முதலியோர்க்கும்; அறிவு அரும் அறிய முடியாத; நிலையினை ஆய் ஸ்வபாவத்தையுடையவனாய்; சீர் கெழு சிறந்த அழகையுடைய; நான்மறை நான்கு வேதங்களுக்கும்; ஆனவனே! பொருளானவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.7

1454 உருக்குறுநறுநெய்கொண்டுஆரழலில்
இறுக்குறும்அந்தணர்சந்தியின்வாய் *
பெருக்கமொடுஅமரர்களமரநல்கும்
இருக்கினில்இன்னிசையானவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1454 உருக்கு உறு நறு நெய் கொண்டு ஆர் அழலில் *
இருக்கு உறும் அந்தணர் சந்தியின்வாய் *
பெருக்கமொடு அமரர்கள் அமர நல்கும் *
இருக்கினில் இன் இசை ஆனவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-7
1454
urukkuRu naRun^eykoNdu_ ārazhalil * iRukkuRum anthaNar santhiyinvāy *
perukkamodu amarar_kaL amaran^algum * irukkinil innisaiyānavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.7)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1454. O my lord and ruler, in the evening when the Vediyars make sacrifices pouring fragrant ghee in fire and the gods come there in a group, joining them and they all recite the Rig Vedā, you are the sweet music in their recitation. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமரர்கள் தேவர்கள்; பெருக்க மொடு அமர வசதியாக வாழ; உருக்கு உறு உருக்கின; நறு நெய் மணம் மிக்க நெய்யை; கொண்டு கொண்டு; ஆர் அழலில் எரியும் அக்நியில்; இருக்கு உறும் வேதவித்பன்னர்களான; அந்தணர் வைதிகர்களும்; சந்தியின்வாய் ஸந்தியா காலந்தோறும்; பெருக்கமொடு ஹோமம்; நல்கும் பண்ணுவதற்கு தகுந்த; ருக்கினில் வேதத்திலுள்ள; இன்னிசை இன்னிசை; ஆனவனே! பிரதிபாத்யனானவனே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.8

1455 காதல்செய்துஇளையவர்கலவிதரும்
வேதனைவினையதுவெருவுதலாம் *
ஆதலின்உனதடியணுகுவன்நான்.
போதலார்நெடுமுடிப்புண்ணியனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1455 காதல் செய்து இளையவர் கலவி தரும் *
வேதனை வினை அது வெருவுதல் ஆம் *
ஆதலின் உனது அடி அணுகுவன் நான் *
போது அலர் நெடுமுடிப் புண்ணியனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-8
1455
kāthalseythu iLaiyavar kalavitharum * vEthanai vinaiyathu veruvuthalām *
āthaliNn_unathadi aNuguvan_nān! * pOthalār nedumudip puNNiyanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.8)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1455. O lord, you, my ruler, are virtuous and you are adorned with a long crown decorated with opening blossoms. I am frightened to be in love with young women because it only makes me suffer and I approach your feet. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
போது அழகிய மலர்களால்; அலர் அலங்கரிக்கப்பட்ட; நெடு முடி நீண்ட முடியையுள்ள; புண்ணியனே! புண்ணியனே!; இளையவர் இளம்பெண்கள்; காதல் செய்து காதல் செய்து; தரும் கொடுக்கும்; வேதனை துக்கரூபமான; கலவி கலவிக்கு காரணமான; வினை அது கர்மமானது; வெருவுதல் எனக்கு அச்சந்தருவதாக; ஆம் உள்ளது; ஆதலின் ஆகையினால்; உனது அடி உன் திருவடிகளை; அணுகுவன் நான்! நான் பணிவேன்; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.9

1456 சாதலும்பிறத்தலும்என்றிவற்றை
காதல்செய்யாதுஉனகழலடைந்தேன் *
ஓதல்செய்நான்மறையாகி உம்பர்
ஆதல்செய்மூவுருவானவனே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1456 சாதலும் பிறத்தலும் என்று இவற்றை
காதல் செய்யாது உன கழல் அடைந்தேன் *
ஓதல் செய் நான்மறை ஆகி * உம்பர்
ஆதல் செய் மூவுரு ஆனவனே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-9
1456
sāthalum piRaththalum enRivaRRaik * kāthalseyyāthu unakazhal_adainthEn *
Othalsey nānmaRaiyāki * umbar_āthalsey moovuruvānavanE! *
āNdāy!unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE! (6.1.9)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1456. O my lord and ruler, I do not want to be born or die in this world again and again, and so I come to your ankleted feet. You are the four Vedās recited by sages and you are the three gods in the sky. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஓதல் செய் ஓதப்படும்; நான்மறை நான்கு வேதங்களுக்கும்; ஆகி பொருளாய்; உம்பர் பிரமன் சிவன் இந்திரன்; ஆதல் செய் மூவுரு ஆகிய மூவர்க்கும்; ஆனவனே! சரீரமானவனே!; சாதலும் பிறத்தலும் சாவதும் பிறப்பதும்; என்று இவற்றை என்ற இவற்றை; காதல் செய்யாது விரும்பாமல்; உன கழல் உன் பாதங்களை; அடைந்தேன் பற்றினேன்; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் எனக்கு ஓர் அருள் எனக்கு; அருளுதியேல் அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.1.10

1457 பூமரு பொழிலணி விண்ணகர்மேல் *
காமருசீர்க் கலிகன்றிசொன்ன *
பாமருதமிழிவை பாடவல்லார் *
வாமனனடியிணை மருவுவரே. (2)
1457 ## பூ மரு பொழில் அணி * விண்ணகர் மேல் *
காமரு சீர்க் * கலிகன்றி சொன்ன **
பா மரு தமிழ்-இவை * பாட வல்லார் *
வாமனன் அடி-இணை * மருவுவரே-10
1457. ##
poomaru pozhilaNi * viNNagarmEl *
kāmarucheerk * kalikanRisonna *
pāmaruthamizhivai * pādavallār *
vāmanan_adiyiNai * maruvuvarE * (6.1.10)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1457. The famous Kaliyan composed Tamil pāsurams on Thiruvinnagar surrounded by blooming groves. If devotees learn and recite these musical pāsurams they will reach the feet of the lord Vāmanan.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பூமரு மலர்களையுடைய; பொழில் சோலைகளால்; அணி அலங்கரிக்கப்பட்ட; விண்ணகர்மேல் திருவிண்ணகரைக் குறித்து; காமரு விரும்பத்தக்க வைஷ்ணவ; சீர் லக்ஷ்மியையுடைய; கலிகன்றி திருமங்கையாழ்வார்; சொன்ன அருளிச்செய்த; பாமரு அழகிய இந்த; தமிழ் இவை பத்துப் பாசுரங்களையும்; பாடவல்லார் அனுசந்திப்பவர்கள்; வாமனன் வாமனன்; அடி இணை திருவடிகளை; மருவுவரே அடைவர்கள்

PT 6.2.1

1458 பொறுத்தேன்புன்சொல்நெஞ்சில் பொருளின்பமெனஇரண்டும்
இறுத்தேன் * ஐம்புலன்கட்கடனாயின வாயிலொட்டி
அறுத்தேன் * ஆர்வச்செற்றமவை தன்மைமனத்தகற்றி
வெறுத்தேன் * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ணகர் மேயவனே! (2)
1458 ## பொறுத்தேன் புன்சொல் நெஞ்சில் * பொருள் இன்பம் என இரண்டும்
இறுத்தேன் * ஐம்புலன்கள் கடன் ஆயின * வாயில் ஒட்டி
அறுத்தேன் ** ஆர்வச் செற்றம் அவை-தம்மை * மனத்து அகற்றி
வெறுத்தேன் * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-1
1458. ##
poRuththEn pun_soln^eNYchil * poruLinbamena irandum_iRuththEn *
aimbulankatkidaNnāyina * vāyilotti_aRuththEn *
ārvaccheRRam _avaithammai * manaththakaRRi veRuththEn *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.1)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1458. Before I wanted wealth and the pleasures that the five senses gave. Even though I was hurt again and again, I did not stop enjoying those pleasures. I was friendly with people I liked and I hated those I did not like. Now, I have come to understand that those pleasures were evil and I have removed them from my mind. O lord of Thiruvinnagar, now I hate the deeds I did and I come to you, my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புன் அற்பமான; சொல் வார்த்தைகளை; நெஞ்சில் மனத்தில்; பொறுத்தேன் பொறுத்துக் கொண்டேன்; பொருள் இன்பம் பொருள் இன்பம்; என இரண்டும் என்ற இரண்டையும்; ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்களுக்காக; இறுத்தேன் பொறுத்துக் கொண்டு; கடன் ஆயின அனுபவித்தேன்; ஆர்வச் செற்றம் விருப்பு வெறுப்பு ராக துவேஷம்; வாயில் ஒட்டி நிறைவேற்றுவது கடமை; அறுத்தேன் என்று நிறைவேற்றினேன்; அவை தம்மை அவைகள் அனைத்தையும்; மனத்து அகற்றி வளர்த்து மனதிலிருந்து நீக்கி; வெறுத்தேன் வெறுத்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!; நின் அடைந்தேன் உன்னைச் சரணம் புகுந்தேன்

PT 6.2.2

1459 மறந்தேன்உன்னைமுன்னம் மறந்தமதியின்மனத்தால் *
இறந்தேன்எத்தனையும் அதனால்இடும்பைக்குழியில் *
பிறந்தேஎய்த்தொழிந்தேன் பெருமானே! திருமார்பா! *
சிறந்தேன்நின்னடிக்கே திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1459 மறந்தேன் உன்னை முன்னம் * மறந்த மதி இல் மனத்தால் *
இறந்தேன் எத்தனையும் * அதனால் இடும்பைக் குழியில் **
பிறந்தே எய்த்து ஒழிந்தேன் * பெருமான் திரு மார்பா *
சிறந்தேன் நின் அடிக்கே * -திருவிண்ணகர் மேயவனே
1459
maRanthENn unnaimun_Nnam * maRan^tha mathiyin manaththāl *
iRanthENn eththaNnaiyum * athaNnāl idumpaikkuzhiyil *
piRanthE eyththozhin^thEn * perumān! thirumārbā! *
siRanthEn ninnadikkE * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.2)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1459. You, the highest, embrace Lakshmi on your chest. I forgot you in all my births and until now never thought of you in my heart. I was born to be in the depths of sorrow again and again and I am weak, but I have become your good devotee. O god of Thiruvinnagar, I come to your feet—you are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உன்னை முன்னம் உன்னை பலகாலமாக; மறந்தேன் மறந்தேன்; மறந்த இப்படி மறந்தோமே; மதியின் என்கிற உணர்வுமில்லாமல்; மனத்தால் மனம் வருந்தியதால்; எத்தனையும் ஞானமின்றி; இறந்தேன் துன்பப் பட்டேன்; அதனால் அதனால்; இடும்பைக் குழியில் கர்ப்பக் குழியில்; பிறந்தே பிறந்து; எய்த்து ஒழிந்தேன் இளைத்து ஒழிந்தேன்; திருமார்பா! திருமகளை மார்பிலுடைய; பெருமான்! பெருமானே!; நின் அடிக்கே இப்போது உன் பாதங்களை; சிறந்தேன் பற்ற தகுந்தவனானேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.3

1460 மானேய்நோக்கியர்தம் வயிற்றுக்குழியிலுழைக்கும் *
ஊனேயாக்கைதன்னை உதவாமைஉணர்ந்துணர்ந்து *
வானே! மாநிலமே! வந்துவந்துஎன்மனத்திருந்த
தேனே! * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ண்ணகர்மேயவனே!
1460 மான் ஏய் நோக்கியர்-தம் * வயிற்றுக் குழியில் உழைக்கும் *
ஊன் ஏய் ஆக்கை-தன்னை * உதவாமை உணர்ந்து உணர்ந்து ** -
வானே மா நிலமே * வந்து வந்து என் மனத்து இருந்த
தேனே! * -நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-3
1460
mānEy nOkkiyar_tham * vayiRRukkuzhiyil uzhaikkum *
oonErākkai thannai * uthavāmai uNarnthuNarnthu *
vānE! mānilamE! * vanthuvanthu enmanaththiruntha thEnE *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.3)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1460. You are the sky, the earth, and honey. You came to me, entered my heart and remained there. I stayed in the womb of doe-eyed women and I stayed in this body made of flesh and I realized that births and this body will not give me the spiritual world. O god of Thiruvinnagar, I come to you—you are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வானே! விண் உலகுக்கும்; மானிலமே! மண் உலகுக்கும் தலைவனே!; வந்து வந்து நீ மனமுவந்து வந்து; என் மனத்திருந்த தேனே! என் மனத்தில் இருப்பவனே!; மான் ஏய் மானைப் போன்ற கண்களையுடைய; நோக்கியர் தம் பெண்களின்; வயிற்றுக் குழியில் கர்ப்பக் குழியில்; உழைக்கும் இருந்து துன்பப் படும்; ஊன் ஏய் ஆக்கை தன்னை சரீரத்தின்; உதவாமை ஸாதனம் ஆகாமையை உதவாமையை; உணர்ந்து உணர்ந்து நன்கு உணர்ந்து; நின் அடைந்தேன் உன்னை வந்து அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.4

1461 பிறிந்தேன்பெற்றமக்கள்பெண்டிரென்றிவர் பின்னுதவாது
அறிந்தேன் * நீபணித்தஅருளென்னும் ஓள்வாளுருவி
எறிந்தேன் * ஐம்புலன்கள்இடர்தீரஎறிந்துவந்து
செறிந்தேன் * நின்னடிக்கே திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1461 பிறிந்தேன் பெற்ற மக்கள் * பெண்டிர் என்று இவர் பின் உதவாது
அறிந்தேன் * நீ பணித்த அருள் என்னும் * ஒள் வாள் உருவி
எறிந்தேன் ** ஐம்புலன்கள் இடர் தீர * எறிந்து வந்து
செறிந்தேன் * நின் அடிக்கே * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-4
1461
PiRinthEn peRRamakkaL * peNdirenRivar pinnuthavāthu_aRinthEn *
neepaNiththa aruLennum * oLvāLuruvi eRinthEn *
aimpulankaL idartheera * eRinthuvanthu seRinthEn *
ninnadikkE * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.4)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1461. I left my wife and children realizing that they cannot help me attain Mokshā. Through your grace I threw away pleasures to rid myself of the troubles that my five senses gave that shine like swords. I come to you and worship your feet. O god of Thiruvinnagar, I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெற்ற மக்கள் பிறந்த பிள்ளைகள்; பெண்டிர் மனைவி; என்று இவர் என்று இவர்கள்; பின் முடிவு காலத்துக்கு; உதவாது உதவமாட்டார்கள் என்பதை; அறிந்தேன் அறிந்து அவர்களை; பிறிந்தேன் விட்டுப் பிரிந்தேன்; நீ பணித்த நீ அர்ஜுனனுக்கு அருளிய; அருள் என்னும் சரம ஸ்லோகமான அருள் என்னும்; ஒள் வாள் உருவி ஒரு வாளை உருவி; ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்களால்; இடர் தீர உண்டாகிற துயர் தீர; எறிந்தேன் எறிந்தேன்; எறிந்து வந்து எறிந்த பின் வந்து; நின் அடிக்கே உன் திருவடிகளில்; செறிந்தேன் சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.5

1462 பாண்தேன்வண்டறையும்குழலார்கள் பல்லாண்டிசைப்ப *
ஆண்டார்வையமெல்லாம் அரசாகி * முன்னாண்டவரே
மாண்டாரென்றுவந்தார் அந்தோ மனைவாழ்க்கைதன்னை
வேண்டேன் * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1462 பாண் தேன் வண்டு அறையும் குழலார்கள் * பல்லாண்டு இசைப்ப *
ஆண்டார் வையம் எல்லாம் * அரசு ஆகி முன் ஆண்டவரே **
மாண்டார் என்று வந்தார் * அந்தோ மனைவாழ்க்கை-தன்னை
வேண்டேன் * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-5
1462
pāNdhEn vaNdaRaiyumkuzhalār_kaL * pallāndisaippa *
āNdār vaiyamellām * arasāki * munnāNdavarE-
māNdārenRu vanthār * anthO! manaivāzhkkaithannai vENdEn *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.5)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1462. We hear how many kings who ruled the world and were praised with “Pallāndu” by women with beautiful hair swarming with honey-drinking bees have all passed from this earth. I do not want the impermanent life of this world and I come to you and worship your feet. O god of Thiruvinnagar, I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாண் இசையுடன்; தேன் தேனை; வண்டு பருகும் வண்டுகள்; அறையும் கூச்சலிடும்; குழலார்கள் கூந்தலையுடைய பெண்கள்; பல்லாண்டு பல்லாண்டு வாழவேண்டும்; இசைப்ப என்று வாழ்த்திய; வையம் எல்லாம் உலகை எல்லாம்; ஆண்டார் ஆண்ட அரசர்கள்; அரசு ஆகி அரசர்களாகி; முன் ஆண்டவரே உலகை ஆண்டவர்களே; மாண்டார் மாண்டுபோனார்கள்; என்று வந்தார் நிலையில்லாத வாழ்வு என்று வந்தனர்; அந்தோ! மனை ஆதலால் இல்லறம்; வேண்டேன் வேண்டேன் கைங்கர்யம் விரும்பியதால்; நின் அடைந்தேன் உன்னைச் சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.6

1463 கல்லாஐம்புலன்களவை கண்டவாறுசெய்யகில்லேன் *
மல்லா! மல்லமருள்மல்லர்மாள மல்லடர்த்த
மல்லா! * மல்லலம்சீர் மதிள்நீரிலங்கையழித்த
வில்லா! * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1463 கல்லா ஐம்புலன்கள்-அவை * கண்டவாறு செய்யகில்லேன் *
மல்லா மல் அமருள் மல்லர் மாள * மல் அடர்த்த
மல்லா ** மல்லல் அம் சீர் * மதிள் நீர் இலங்கை அழித்த
வில்லா * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-6
1463
kallā aimpulankaL_avai * kaNdavāRu seyyakillEn *
mallā! mallamaruL mallarmāLa * malladarththamallā! *
mallalam cheer * mathiL_neerilaNGgaiyazhiththa villā *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.6)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1463. I do not want to do the things that my five unknowing senses want. You, a fighter, battled with the strong wrestlers and the Asurans and defeated them and you shot your arrows and destroyed Lankā surrounded by wide oceans and strong forts. I come to you and worship your feet, O god of Thiruvinnagar. I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல்லா சாஸ்திர நெறிப்படி நடக்காத; ஐம்புலன்கள் ஐம்புலன்களும்; அவை கண்டவாறு அவை நினைத்தவாறு நான்; செய்யகில்லேன் செய்யவில்லை; மல்லா! வலிமையுள்ள பெருமானே!; மல் அமருள் மல் யுத்தத்தில்; மல்லர் மாள மல்லர்கள் மாள; மல் அடர்த்த அவர்களை அழித்த; மல்லா! மல் யுத்த வல்லவனே!; மல்லல் அம் சீர் அழகிய செல்வத்தையுடைய; மதிள் மதிள்கள் சூழ்ந்த; நீர் சுற்றிலும் நீருடைய; இலங்கை அழித்த இலங்கையை அழித்த; வில்லா! வில்லையுடையவனே!; நின் அடைந்தேன் உன்னை சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.7

1464 வேறாயானிரந்தேன் வெகுளாதுமனக்கொள்எந்தாய்! *
ஆறாவெந்நரகத்து அடியேனையிடக்கருதி *
கூறாஐவர்வந்து குமைக்கக்குடிவிட்டவரை *
தேறாதுஉன்னடைந்தேன் திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1464 வேறா யான் இரந்தேன் * வெகுளாது மனக்கொள் எந்தாய் *
ஆறா வெம் நரகத்து * அடியேனை இடக் கருதி **
கூறா ஐவர் வந்து குமைக்கக் * குடிவிட்டவரை *
தேறாது உன் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-7
1464
vERāyāniran^thEn * veguLāthu manakkoL_enthāy! *
āRā ven^n^arakaththu * adiyEnai idakkaruthi *
kooRāaivar van^thukumaikkak * kudivittavarai *
thErāthu unnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.7)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1464. You are my father. Don’t be angry with me if I ask you for something different than what others want in this world. You created the five senses, but they will put me, your slave, in cruel hell. I don’t trust them and they will not help me reach your feet. I don’t know what to do. I come to you and worship your feet, O god of Thiruvinnagar. I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எந்தாய்! என் தந்தையே!; யான் வேறா நான் உண்மையாக; இரந்தேன் யாசிக்கிறேன்; வெகுளாது சீற்றமின்றி; மனக்கொள் மனம்கொள்ள வேண்டும்; ஆறா வெம் ஓய்வில்லாத கொடிய; நரகத்து ஸம்ஸார நரகத்திலே; அடியேனை அடியேனை; இடக் கருதி தள்ள நினைத்து; ஐவர் ஐம்புலன்கள் வந்து; வந்து என்னை தங்களுக்கு; கூறா பாகமாக்கிக் கொண்டு; குமைக்க துன்புறுத்த; குடிவிட்டவரை இந்த இந்திரியங்களை; தேறாது நம்பாமல் நான்; உன் அடைந்தேன் உன்னைச் சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.8

1465 தீவாய்வல்வினையார் உடநின்று சிறந்தவர்போல் *
மேவாவெந்நரகத்து இடஉற்றுவிரைந்துவந்தார் *
மூவாவானவர்தம்முதல்வா! மதிகோள்விடுத்த
தேவா! * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ணகர்மேயவனே!
1465 தீ வாய் வல் வினையார் * உடன் நின்று சிறந்தவர்போல் *
மேவா வெம் நரகத்து இட * உற்று விரைந்து வந்தார் **
மூவா வானவர்-தம் முதல்வா * மதி கோள் விடுத்த
தேவா * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-8
1465
theevāya valvinaiyār * udaNn_ninRu siRanthavar_pOl *
mEvā ven^n^arakaththida * uRRu virainthuvanthār *
moovā vānavar_tham muthalvā! * mathikOL viduththathEvā *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.8)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1465. My bad acts, like fires, stayed with me pretending they were good friends. They came hurrying to me and thought that they could put me in a cruel hell where no one wants to go. You are the divine lord of the everlasting gods who released the moon from its curse. I come to you and worship your feet, O god of Thiruvinnagar. I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீ வாய் நெருப்பையுமிழும்; வல்வினையார் கொடிய பாபங்கள்; சிறந்தவர் போல் உறவினர்களைப்போல்; உடன் நின்று உடன் நின்று; வெம் நரகத்து கொடிய நரகத்திலே; மேவா என்னை; இட உற்று தள்ள முயன்று; விரைந்து வந்தார் விரைந்து வந்தனர்; மூவா கிழத்தனம் மூப்பு இல்லாத; வானவர் தம் முதல்வா! தேவாதி தேவனே!; மதி சந்திரனுடைய; கோள் விடுத்த துயரத்தை போக்கினவனே!; தேவா! பெருமானே!; நின் அடைந்தேன் உன்னைச் சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.9

1466 போதார்தாமரையாள் புலவிக்குலவானவர்தம்
கோதா! * கோதில்செங்கோல் குடைமன்னரிடைநடந்த
தூதா! * தூமொழியாய்! சுடர்போலென்மனத்திருந்த
வேதா! * நின்னடைந்தேன் திரு விண்ணகர்மேயவனே!
1466 போது ஆர் தாமரையாள் * புலவி குல வானவர்-தம்
கோதா * கோது இல் செங்கோல் * குடை மன்னர் இடை நடந்த
தூதா ** தூ மொழியாய் சுடர்போல் * என் மனத்து இருந்த
வேதா * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகர் மேயவனே-9
1466
pOthār thāmaraiyāL * pulavikkula vānavar_thamkOthā *
kOthil seNGkOl * kudaimannaridai n^adanthathoothā *
thoomozhiyāy! chudarpOl * en manaththirunthavEthā *
ninnadain^thEn * thiruviNNagar mEyavanE (6.2.9)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1466. You, the king who embraces Lakshmi are worshiped by the gods in the sky. You went as a messenger to help the Pāndavās to the unfriendly Kauravās with their scepters and royal umbrellas and you spoke pure and true words to them. You the lamp that brightens my mind, taught the Vedās to the sages. I come to you and worship your feet, O god of Thiruvinnagar. I am your slave. You are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
போது ஆர் மலர்ந்த; தாமரையாள் தாமரையிலிருக்கும் திருமகளுக்கும்; புலவி பூதேவிக்கும்; குல வானவர் தம் சிறந்த நித்யஸூரிகளுக்கும்; கோதா! மகிழ்ச்சி அளிப்பவனே!; கோது இல் தடையின்றி குற்றமில்லாத; செங்கோல் செங்கோல் செலுத்தும்; குடை கொற்றக் குடையையுடைய; மன்னர் இடை அரசர்களிடத்தில்; நடந்த தூதா! தூது சென்றவனே!; தூ தூய சொற்களை; மொழியாய்! மொழிந்தவனே!; சுடர் போல் ஒளிமயமாக; என் மனத்து என் மனத்தில்; இருந்த இருப்பவனே!; வேதா! வேத வேத்யனே!; நின் அடைந்தேன் உன்னைச் சரண் அடைந்தேன்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானே!

PT 6.2.10

1467 தேனார்பூம்புறவில் திருவிண்ணகர்மேயவனை *
வானாரும்மதிள்சூழ் வயல்மங்கையர்கோன் * மருவார்
ஊனார்வேல்கலியன் ஒலிசெய்தமிழ்மாலைவல்லார் *
கோனாய். வானவர்தம் கொடிமாநகர்கூடுவரே. (2)
1467 ## தேன் ஆர் பூம் புறவில் * திருவிண்ணகர் மேயவனை *
வான் ஆரும் மதிள் சூழ் * வயல் மங்கையர்-கோன் மருவார் **
ஊன் ஆர் வேல் கலியன் * ஒலிசெய் தமிழ்-மாலை வல்லார் *
கோன் ஆய் வானவர்-தம் * கொடி மா நகர் கூடுவரே-10
1467. ##
thEnār poompuRavil * thiruviNNagar mEyavanai *
vānārum mathiL_sUzh * vayalmangaiyarkOn maruvār *
oonārvEl kaliyan * olisey thamizhmālaivallār *
kOnāy vānavar_tham * kodimān^agar kooduvarE (6.2.10)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1467. Kaliyan with a spear smeared with flesh, the chief of Thirumangai surrounded with flourishing fields and walls that touch the sky, composed a garland of ten Tamil poems praising the god of Thiruvinnagar, surrounded with groves blooming with flowers that drip with honey. If devotees learn and recite these pāsurams well, they will become kings on this earth and go to the world of the victorious gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேன் ஆர் தேன்நிறைந்த; பூம் பூக்களையுடைய; புறவில் சோலைகள் நிறைந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; மேயவனே பெருமானைக் குறித்து; வான் ஆரும் ஆகாசத்தை அளாவியிருக்கும்; மதிள் சூழ் மதிள் சூழ்ந்த; வயல் வயல்களையுடைய; மங்கையர் கோன் திருமங்கைத் தலைவன்; மருவார் பகைவருடைய; ஊன் ஆர் உடலில் புகும்படியான; வேல் வேற்படையையுடைய; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலிசெய் அருளிச்செய்த; தமிழ் மாலை தமிழ்ப் பாசுரங்களை; வல்லார் ஓத வல்லார்கள்; கோன் ஆய் ஸ்வாமியாய்; வானவர் தேவர்களிருக்கும்; தம் கொடி கொடிகளால் அலங்கரிக்கப்பட்ட; மா நகர் வைகுண்ட மா நகரத்தை; கூடுவரே அடைவார்கள்

PT 6.3.1

1468 துறப்பேனல்லேன் இன்பம், துறவாது * நின்னுருவம்
மறப்பேனல்லேன் என்றும்மறவாது * யான்உலகில்
பிறப்பேனாகஎண்ணேன் பிறவாமைபெற்றது * நின்
திறத்தேனாதன்மையால் திருவிண்ணகரானே! (2)
1468 ## துறப்பேன் அல்லேன் * இன்பம் துறவாது * நின் உருவம்
மறப்பேன் அல்லேன் * என்றும் மறவாது ** யான் உலகில்
பிறப்பேன் ஆக எண்ணேன் * பிறவாமை பெற்றது * நின்
திறத்தேன் ஆதன்மையால் * -திருவிண்ணகரானே-1
1468. ##
thuRappEn allEn * inpam thuRavāthu *
ninnuruvam maRappENnallEn * enRummaRavāthu *
yān_ulagilPiRappENnāga eNNEn * piRavāmai peRRathu *
nin_thiRaththEn āthanmaiyāl * thiruviNNagarānE (6.3.1)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1468. I will not lose the divine pleasures that I receive from you. I will not forget your beautiful form ever. I do not want to be born in this world again and because of your grace, I will not be born again, O god of Thiruvinnagar, all I have is because of your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரத்திலிருப்பவனே!; அல்லேன் உன்னுடன் அனுபவித்த; இன்பம் இன்பத்தை; துறப்பேன் துறக்கமாட்டேன்; துறவாது அந்த இன்பத்தை விடாமையாவது; நின் உருவம் உன் அழகை; மறப்பேன் அல்லேன் மறக்கமாட்டேன்; என்றும் என்றும்; மறவாது யான் மறவாதவனாகி நான்; உலகில் உலகில்; பிறப்பேன் ஆக பிறப்பேன் என்று; எண்ணேன் நினைக்கவில்லை; பிறவாமை பிறவாமை; நின் திறத்தேன் உன் அருளால் உனக்கு; ஆதன்மையால் அடிமையானதால்; பெற்றது பெற்றது

PT 6.3.2

1469 துறந்தேன் ஆர்வச்செற்றச்சுற்றம் துறந்தமையால் *
சிறந்தேன்நின்னடிக்கே அடிமை திருமாலே! *
அறந்தானாய்த்திரிவாய்! உன்னைஎன்மனத்தகத்தே *
திறம்பாமல்கொண்டேன் திருவிண்ணகரானே!
1469 துறந்தேன் ஆர்வச் செற்றச் * சுற்றம் துறந்தமையால் *
சிறந்தேன் நின் அடிக்கே * அடிமை திருமாலே **
அறம்-தான் ஆய்த் திரிவாய் * உன்னை என் மனத்து அகத்தே *
திறம்பாமல் கொண்டேன் * -திருவிண்ணகரானே-2
1469
thuRanthENn ārvachcheRRach * chuRRam thuRanthamaiyāl *
chiRanthEn ninnadikkE * adimai thirumālE *
aRanthāNnāyth thirivāy * unnai_en manaththakaththE *
thiRampāmal koNdEn * thiruviNNagarānE (6.3.2)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1469. I do not love or hate anyone. I left my family and all other relatives and friends and became a good person. I, your slave, worship your feet, O Thirumāl. You the god of Thiruvinnagar are dharma itself. I received you in my heart and I will not let you leave it.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரத்திலிருப்பவனே; திருமாலே! திருமாலே!; அறம் உண்மையான தருமமே; தானாய் வடிவாய் இருப்பவனே!; திரிவாய்! அருள் புரிய காலம் பார்த்து திரிபவனே!; சுற்றம் உறவையும்; ஆர்வச் செற்ற அன்பையும் விரோதத்தையும்; துறந்தேன் துறந்தேன் விட்டேன்; துறந்தமையால் விட்டதனால்; நின் அடிக்கே உன் திருவடிகளுக்கே; அடிமை கைங்கர்யம் செய்ய; சிறந்தேன் தகுதி பெற்றேன்; உன்னை உன்னை; என் மனத்து அகத்தே என் மனத்துள்; திறம்பாமல் திறம்பட; கொண்டேன் வைத்துக்கொண்டேன்

PT 6.3.3

1470 மானேய்நோக்குநல்லார் மதிபோல்முகத்துஉலவும் *
ஊனேய்கண்வாளிக்கு உடைந்தோட்டந்துஉன்னடைந்தேன் *
கோனே! குறுங்குடியுள்குழகா! திருநறையூர்த்
தேனே! * வருபுனல்சூழ் திருவிண்ணகரானே!
1470 மான் ஏய் நோக்கு நல்லார் * மதிபோல் முகத்து உலவும் *
ஊன் ஏய் கண் வாளிக்கு * உடைந்து ஓட்டந்து உன் அடைந்தேன் ** -
கோனே குறுங்குடியுள் குழகா * திருநறையூர்த்
தேனே * வரு புனல் சூழ் * திருவிண்ணகரானே-3
1470
mānEy nOkkun^allār * mathipOl mukaththu_ulavum *
oonEy kaNvāLikku * udainthOtdanthu unnadainthEn *
kOnE! kuRunkudiyuLkuzhakā! * thirun^aRaiyoorth thEnE *
varupunalchoozh * thiruviNNagarānE (6.3.3)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1470. I am afraid and tremble when I see beautiful women with soft glances like does, lovely faces like the moon and sharp eyes like arrows that can hurt anyone. I was frightened, ran and came to you, O lord, handsome god of Thirukkurungudi. You are the honey of Thirunaraiyur and you stay in Thiruvinnagar surrounded with abundant water.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குறுங்குடியுள் குறுங்குடியுள்; கோனே! இருக்கும் அரசனே!; குழகா! கலந்து பழக எளியவனே!; திருநறையூர்த் தேனே! திருநறையூர்த் தேனே!; வரு புனல் சூழ் பெருகிவரும் நீர் சூழ்ந்த; திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரத்திலிருப்பவனே!; மான் ஏய் நோக்கு மான் பார்வையுள்ள; நல்லார் பெண்களின்; மதி போல் சந்திரன் போன்ற; முகத்து உலவும் முகத்தில் உலாவும்; ஊன் ஏய் உடலிலிருக்கும்; கண்வாளிக்கு கண்களாகிற பாணத்துக்கு; உடைந்து ஓட்டந்து அஞ்சி நடுங்கி ஓடி வந்து; உன் அடைந்தேன் உன்னை அடைந்தேன்

PT 6.3.4

1471 சாந்தேந்துமென்முலையார் தடந்தோள்புணரின்பவெள்ளத்து
ஆழ்ந்தேன் * அருநகரத்தழுந்தும் பயன்படைத்தேன் *
போந்தேன்புண்ணியனே! உனையெய்தியென் தீவினைகள்
தீர்ந்தேன் * நின்னடைந்தேன் திருவிண்ணகரானே!
1471 சாந்து ஏந்து மென் முலையார் * தடந் தோள் புணர் இன்ப வெள்ளத்து
ஆழ்ந்தேன் * அரு நரகத்து அழுந்தும் * பயன் படைத்தேன் **
போந்தேன் புண்ணியனே * உன்னை எய்தி என் தீவினைகள்
தீர்ந்தேன் * நின் அடைந்தேன் * -திருவிண்ணகரானே-4
1471
sānthEnthu menmulaiyār * thadanthOL puNarinbaveLLaththu āzhnthEn *
arun^agaraththazhunthum * payanpadaiththEn *
pOnthEn puNNiyanE! * unaiyeythi en_theevinaikaL theernthEn *
ninnadainthEn * thiruviNNagarānE (6.3.4)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1471. I was plunged into a flood of joy, as I embraced the beautiful arms of women with soft breasts smeared with sandal paste. But now I fell into the sorrow of hell for the rest of my life. You are virtuous and compassionate and since I approached you all my bad karmā is gone, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!; புண்ணியனே! புண்ணியனே!; சாந்து ஏந்து சாந்து அணிந்த; மென் முலையார் ஸ்தனங்களையுடைய; தடந்தோள் பெண்களை; புணர் அணைவதினால் உண்டாகும்; இன்ப வெள்ளத்து இன்ப வெள்ளத்தில்; ஆழ்ந்தேன் மூழ்கி இருந்தேன்; அரு நரகத்து கொடிய ஸம்ஸாரமாகிய; அழுந்தும் நரகத்திலிருக்கும்; பயன் பயனை; படைத்தேன் பெற்றேன் பின்பு; போந்தேன் வந்து உன்னை; நின் அடைந்தேன் சரண் அடைந்தேன்; உனை எய்தி உன்னை சரண் அடைந்தபின்; என் தீவினைகள் என் கொடிய பாபங்கள்; தீர்ந்தேன் தீரப்பெற்றேன்

PT 6.3.5

1472 மற்றோர்தெய்வம்எண்ணேன் உன்னைஎன்மனத்துவைத்துப்
பெற்றேன் * பெற்றதுவும்பிறவாமை எம்பெருமான்! *
வற்றாநீள்கடல்சூழ்இலங்கையிராவணனைச்
செற்றாய் * கொற்றவனே! திருவிண்ணகரானே!
1472 மற்று ஓர் தெய்வம் எண்ணேன் * உன்னை என் மனத்து வைத்துப்
பெற்றேன் * பெற்றதுவும் பிறவாமை-எம் பெருமான் **
வற்றா நீள் கடல் சூழ் * இலங்கை இராவணனைச் *
செற்றாய் கொற்றவனே * திருவிண்ணகரானே-5
1472
maRROr theyvameNNENn * unnai enmanaththuvaiththup peRREn *
peRRathuvum * piRavāmai emperumān *
vaRRā neeLkadalchoozh * ilangai irāvaNanaichcheRRāy *
koRRavanE! * thiruviNNagarānE (6.3.5)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1472. You are the highest and victorious lord and I do not think of any god but you. I will not be born again because I have the fortune of keeping you in my mind who destroyed Rāvana the king of Lankā surrounded by the ocean that never dries, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வற்றா நீள் வற்றாத; கடல் சூழ் பெரியகடலால் சூழந்த; இலங்கை இலங்கை அரசன்; இராவணனை இராவணனை; செற்றாய்! அழித்தவனே!; கொற்றவனே அரசனே!; திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!; மற்று ஓர் தெய்வம் மற்றோர் தெய்வத்தை; எண்ணேன் நினைக்கவும் மாட்டேன்; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; உன்னை சிறப்பு உடைய உன்னை; என் மனத்து வைத்து என் மனத்தில் வைத்து; பெற்றேன் ஒரு பேறு பெற்றேன் அப்படி நான்; பெற்றதுவும் பெற்ற பேறு; பிறவாமை பிறவாமை என்பது

PT 6.3.6

1473 மையொண்கருங்கடலும் நிலனும்மணிவரையும் *
செய்யசுடரிரண்டும் இவையாயநின்னை * நெஞ்சில்
உய்யும்வகையுணர்ந்தேன் உண்மையால் இனி * யாதுமற்றோர்
தெய்வம்பிறிதறியேன் திருவிண்ணகரானே!
1473 மை ஒண் கருங் கடலும் * நிலனும் மணி வரையும் *
செய்ய சுடர் இரண்டும் * இவை ஆய நின்னை ** நெஞ்சில்
உய்யும் வகை உணர்ந்தேன் * உண்மையால் இனி * யாதும் மற்று ஓர்
தெய்வம் பிறிது அறியேன் * -திருவிண்ணகரானே-6
1473
maiyoN karungadalum * nilanum maNivaraiyum *
seyya sudariraNdum * ivaiyāya ninnai *
nenchil uyyumvagai uNarnthEn * uNmaiyāl ini *
yāthum maRROr_theyvam piRithaRiyEn * thiruviNNagarānE (6.3.6)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1473. You are the ocean, dark as kohl, the earth, the beautiful mountains, the bright sun and the moon. I know that you are in my heart and you will save me. Truly I will not think of any other gods from now on, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மை ஒண் மை போன்று அழகிய; கருங் கடலும் கருத்த கடலும்; நிலனும் பூமியும்; மணி வரையும் அழகிய மலைகளும்; செய்ய சுடர் அழகிய ஒளியுள்ள; இரண்டும் இரண்டு சூரிய சந்திரர்களும்; இவை ஆய ஆகிய இப்பொருள்களாய் இருக்கும்; நின்னை நெஞ்சில் உன்னை மனதினால்; உய்யும் வகை உய்யும் வகையை; உண்மையால் உள்ளபடி உண்மையாக; உணர்ந்தேன் உணர்ந்தேன்; இனி யாதும் மற்று ஓர் இனி மேல் மற்று ஓர்; தெய்வம் பிறிது தெய்வத்தை; அறியேன் நினைக்கமாட்டேன்; திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!

PT 6.3.7

1474 வேறேகூறுவதுண்டு அடியேன்விரித்துரைக்கு
மாறே * நீபணியாதுஅடை நின்திருமனத்து *
கூறேன்நெஞ்சுதன்னால் குணங்கொண்டு * மற்றோர்தெய்வம்
தேறேன்உன்னையல்லால் திருவிண்ணகரானே!
1474 வேறே கூறுவது உண்டு * அடியேன் விரித்து உரைக்கும்
ஆறே * நீ பணியாது அடை * நின் திருமனத்து **
கூறேன் நெஞ்சு-தன்னால் * குணம் கொண்டு * மற்று ஓர் தெய்வம்
தேறேன் உன்னை அல்லால் * -திருவிண்ணகரானே-7
1474
vERE kooRuvathuNdu * adiyEn viriththuraikkumāRE *
neepaNiyāthu adai * n^in thirumanaththu *
kooREn nenchuthannāl * kuNankoNdu *
maRROr_theyvam thERENn unnaiyallāl * thiruviNNagarānE (6.3.7)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1474. People can say whatever they like, but I, your slave, will tell what I know— please keep this in your mind. I will not think of any other gods but you and I will not praise them, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!; வேறே கூறுவது தனிமையில் கூறுவது; உண்டு ஒன்று உண்டு; அடியேன் விரித்து நான் விஸ்தாரமாக; உரைக்கும் சொல்லும்படி; ஆறே நீ பணியாது நீ பண்ணாமல்; நின் திருமனத்து உன் திருவுள்ளத்தில்; அடை என் விண்ணப்பத்தை ஏற்க வேண்டும்; மற்று ஓர் தெய்வம் மற்று ஓர் தெய்வத்தின்; குணங் கொண்டு குணங்களைக் கண்டாலும்; நெஞ்சு தன்னால் வாய்விட்டு; கூறேன் சொல்லமாட்டேன்; உன்னை உன்னைத் தவிர; அல்லால் மற்றவர்களை; தேறேன் நம்பமாட்டேன்

PT 6.3.8

1475 முளிந்தீந்தவெங்கடத்து மூரிப்பெருங்களிற்றால் *
விளிந்தீந்தமாமரம்போல் வீழ்ந்தாரைநினையாதே *
அளிந்தோர்ந்தசிந்தை நின்பால்அடியேற்கு * வானுலகம்
தெளிந்தேஎன்றுஎய்துவது? திருவிண்ணகரானே!
1475 முளிந்தீந்த வெம் கடத்து * மூரிப் பெருங் களிற்றால் *
விளிந்தீந்த மா மரம்போல் * வீழ்ந்தாரை நினையாதே **
அளிந்து ஓர்ந்த சிந்தை * நின்பால் அடியேற்கு * வான்-உலகம்
தெளிந்தே என்று எய்துவது? * திருவிண்ணகரானே-8
1475
muLintheentha venkadaththu * moorip perungaLiRRāl *
viLintheentha māmarampOl * veezhnthārai ninaiyāthE *
aLinthOrntha chinthai * n^inpāl adiyERkku *
vānulagam theLinthE enRu_eythuvathu? * thiruviNNagarānE (6.3.8)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1475. There are many who fall like trees in terrible burning deserts knocked over by wild elephants. I don’t want to think of myself as one of them and plunge into sorrow. When can I think only of you? When will I reach the world in the sky, O god of Thiruvinnagar?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முளிந்தீந்த உலர்ந்து எரிந்துபோன; வெங் கடத்து கொடிய காட்டில்; மூரிப் பெருங் வலிய பெரிய; களிற்றால் யானையினால்; விளிந்தீந்த தள்ளப்பட்ட; மா மரம் போல் பெரிய மரம் போல்; வீழ்ந்தாரை வீழ்ந்தவரை; நினையாதே நினையாமல்; நின்பால் உன் விஷயத்தில்; தெளிந்தே தெளிந்த; அளிந்து ஓர்ந்த கனிந்த; சிந்தை மனமுடையேனான; அடியேற்க்கு எனக்கு; வான் உலகம் பரமபதத்தை; என்று எய்துவது? எப்போது அருள்வாய்?; திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!

PT 6.3.9

1476 சொல்லாய்திருமார்வா! உனக்காகித்தொண்டுபட்ட
நல்லேனை * வினைகள்நலியாமை நம்புநம்பீ *
மல்லா! குடமாடி! மதுசூதனே! * உலகில்
செல்லாநல்லிசையாய்! திருவிண்ணகரானே!
1476 சொல்லாய் திரு மார்வா * உனக்கு ஆகித் தொண்டு பட்ட
நல்லேனை * வினைகள் நலியாமை நம்பு ** -நம்பீ
மல்லா குடம் ஆடீ * மதுசூதனே * உலகில்
செல்லா நல் இசையாய் * திருவிண்ணகரானே-9
1476
sollāy thirumārvā! * unakkākith thoNdupatta nallENnai *
vinaikaL naliyāmai * nambun^ambee *
mallā! kudamādi! * mathuchoothaNnE *
ulagil sellā nallisaiyāy! * thiruviNNagarānE (6.3.9)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1476. O lord with Lakshmi on your chest, I am your slave and have done service for you. O Nambi, give me your grace so my bad karmā does not afflict me. Tell me, my lord. You. a wrestler, danced on a pot and killed the Asuran Madhu. Your fame will never disappear from this world, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மல்லா! பலசாலியானவனே!; குடம் ஆடீ! குடக்கூத்தாடினவனே!; மதுசூதனே! மதுசூதனனே!; உலகில் செல்லா உலகில் அபூர்வமான; நல் இசையாய்! நல்ல கீர்த்தியை; நம்பீ உடையவனே! குணபூர்ணனே!; திருவிண்ணகரானே! திருவிண்ணகரானே!; திருமார்வா! திருமார்வா!; சொல்லாய் சொல்வாயா; உனக்கு ஆகித் உனக்கு; தொண்டு பட்ட அடிமையான என்னை; வினைகள் பாவங்கள் தொந்தரவு; நல்லேனை செய்யாதபடி; நலியாமை நம்பு ஆதரித்தருள வேண்டும்

PT 6.3.10

1477 தாரார்மலர்க்கமலத் தடம்சூழ்ந்ததண்புறவில் *
சீரார்நெடுமறுகில் திருவிண்ணகரானை *
காரார்புயல்தடக்கைக் கலியனொலிமாலை *
ஆரார்இவைவல்லார் அவர்க்குஅல்லல்நில்லாவே. (2)
1477 ## தார் ஆர் மலர்க் கமலத் * தடம் சூழ்ந்த தண் புறவில் *
சீர் ஆர் நெடு மறுகின் * திருவிண்ணகரானை **
கார் ஆர் புயல் தடக் கைக் * கலியன் ஒலி மாலை *
ஆர் ஆர் இவை வல்லார் * அவர்க்கு அல்லல் நில்லாவே-10
1477. ##
thārār malarkkamalath * thadanchoozhntha thaNpuRavil *
cheerār nedumaRukil * thiruviNNagarānai *
kārār puyalthadakkaik * kaliyaNnolimālai *
ārār ivaivallār * avarkku allal_nillāvE (6.3.10)

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1477. Kaliyan, the poet, as generous as a rain-giving cloud, composed a garland of ten Tamil pāsurams on the god of Thiruvinnagar surrounded by flourishing groves and ponds blooming with lotuses. If devotees learn and recite these pāsurams no troubles will come to them in their lives.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தார் ஆர் இதழ்மிக்க; மலர் பூக்களையுடைய; கமல தடம் தாமரை; சூழ்ந்த தடாகங்கள் சூழ்ந்த; தண் குளிர்ந்த; புறவில் தோட்டங்களும்; சீர் ஆர் செல்வம் மிக்க; நெடு மறுகின் நீண்ட வீதிகளும் உள்ள; திருவிண்ணகரானை திருவிண்ணகரானைக் குறித்து; கார் ஆர் புயல் காளமேகம் போன்ற நீண்ட ஓளதார்யனுடைய; தடக்கை பரந்த கைகளையுடைய; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலிமாலை அருளிச்செய்த; ஆர் ஆர் இவை இப்பாசுரங்களை; வல்லார் ஓதுபவர்களுக்கு; அவர்க்கு அவர்க்கு; அல்லல் நில்லாவே பாவங்கள் நில்லாது

PT 10.1.8

1855 பத்தராவியைப் பால்மதியை * அணித்
தொத்தை மாலிருஞ்சோலைத்தொழுதுபோய் *
முத்தினைமணியை மணிமாணிக்க
வித்தினை * சென்று விண்ணகர்க்காண்டுமே. (2)
1855 பத்தர் ஆவியைப் * பால் மதியை * அணித்
தொத்தை * மாலிருஞ்சோலைத் தொழுது போய் **
முத்தினை மணியை * மணி மாணிக்க
வித்தினை * சென்று விண்ணகர்க் காண்டுமே-8
1855
paththar Aviyaip * pAlmathiyai, * aNith-
thoththai * mAliruNY sOlaith thozhuthupOy *
muththiNnai maNiyai * maNi mANikka-
viththiNnai, * senRu viNNakar kAndumE 10.1.8

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1855. He, life for all his devotees, shines like the white moon. I will go and worship the god of Thirumālirunjolai, the seed of all creatures who is adorned with precious jewels, a pearl, a diamond and a ruby. He stays in Thiruvinnagar and I will go there and see him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பத்தர் ஆவியை பக்தர்களுக்கு ஆத்மாவாய்; பால் களங்கமற்ற; மதியை சந்திரனை போன்றவனாய்; அணி தொத்தை பூ மாலை அணிந்தவனாய்; மாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில்; தொழுது போய் சென்று பணிந்து வணங்கினோம்; முத்தினை முத்துப்போன்றவனாய்; மணியை நீலமணிபோன்றவனாய்; மணி சிறந்த; மாணிக்க மாணிக்கம் போன்றவனாய்; வித்தினை ஜகத்காரண பூதனுமானவனை; விண்ணகர்ச் சென்று திருவிண்ணகர்ச் சென்று; காண்டுமே வணங்குவோம்

TNT 3.29

2080 அன்றாயர்குலமகளுக்கரையன்தன்னை
அலைகடலைக்கடைந்தடைத்தஅம்மான்தன்னை *
குன்றாதவலியரக்கர்கோனைமாளக்
கொடுஞ்சிலைவாய்ச்சரந்துரந்துகுலங்களைந்து
வென்றானை * குன்றெடுத்ததோளினானை
விரிதிரைநீர்விண்ணகரம்மருவிநாளும்
நின்றானை * தண்குடந்தைக்கிடந்தமாலை
நெடியானை அடிநாயேன்நினைந்திட்டேனே. (2)
2080 ## அன்று ஆயர் குலமகளுக்கு அரையன்-தன்னை *
அலை கடலைக் கடைந்து அடைத்த அம்மான்-தன்னை *
குன்றாத வலி அரக்கர் கோனை மாளக் *
கொடும் சிலைவாய்ச் சரம் துரந்து குலம் களைந்து
வென்றானை ** குன்று எடுத்த தோளினானை *
விரி திரை நீர் விண்ணகரம் மருவி நாளும்
நின்றானை * தண் குடந்தைக் கிடந்த மாலை *
நெடியானை-அடி நாயேன் நினைந்திட்டேனே-29
2080. ##
anRāyar kulamagaLukku araiyan thannai *
alaikadalaik kadainthadaittha ammān thannai, *
kunRātha valiyarakkar kOnai māLak *
koduncilaivāych sarandhuranthu kulam kaLaindhu-
venRānai, ** kunReduttha thOLiNnānai *
virithirain^eer viNNagaram maruvi nāLum-
ninRānai, * thaNkudanthaik kidandha mālai *
nediyānai adin^āyEn ninainthittEnE. (2) 29

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Simple Translation

2080. The daughter says, “My lord, the beloved of Nappinnai the cowherd girl, churned the milky ocean with waves, shot his arrows and killed the king of the Rakshasās whose strength never failed, conquering and destroying the Raksasas, and carried Govardhanā mountain in his arms, protecting the cows. I am his slave and I worship Nedumāl, the tall god of cool Thirukudandai and Thiruvinnagaram surrounded by the ocean rolling with waves.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முன்பொரு சமயம்; ஆயர் குல ஆயர் குலச் சிறந்த மகளான; மகளுக்கு நப்பினையின்; அரையன் தன்னை நாயகரும்; அலைகடலை அலைகடலை; கடைந்து கடைந்தவரும்; அடைத்த கடலில் அணை கட்டின; அம்மான் தன்னை பெருமானும்; குன்றாத வலி குன்றாத மிடுக்கை யுடைய; அரக்கர் கோனை அரக்கர்கள் அரசனான; மாள இராவணன் முடியும்படியாக; கொடும் சிலைவாய் கொடிய வில்லிலே; சரம் துரந்து அம்புகளைத் தொடுத்துப் பிரயோகித்து; குலம் களைந்து அரக்கர் குலங்களை அழித்து; வென்றானை வெற்றி பெற்றவரும்; குன்று கோவர்த்தனமலையை; எடுத்த குடையாக எடுத்த; தோளினானை தோள்களையுடையவரும்; விரி திரை நீர் அலைகளுள்ள பொய்கைகள் நிரம்பிய; விண்ணகரம் திருவிண்ணகரத்தில்; மருவி நாளும் எப்போதும்; நின்றானை இருப்பவரான பெருமானை; தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையில்; கிடந்த மாலை இருக்கும் திருமாலை; நெடியானை நெடிய பெருமானை; அடி நாயேன் நாய்போல் நீசனான அடியேன்; நினைந்திட்டேனே நினைத்தேன்
araiyan thannai Him who is a leader; Ayar kulam magaLukku for nappinnai pirAtti who incarnated as the best woman for the clan of cowherds,; anRu once upon a time,; alai kadalai kadaindhu Him who churned the milky ocean having waves splashing,; adaiththa ammAn thannai Him, the lord who constructed bridge (in salty ocean),; kunRadha vali having blemishless strength; arakkar kOnai mALa that is, rAvaNan to die,; kodum silai vAy Him who in the grave bow; saram thurandhu set the arrows and shot them; kulam kaLaindhu venRAnai and destroyed the clan of asuras and won,; thOLinAnai Him who is having shoulders; kunRu eduththa that lifted the gOvardhana mountain as an umbrella,; nALum ninRAnai Him who is living forever; viri thirai neer viNNagaram maruvi well set in thiruviNNagar that is full of water bodies having waves,; kidandha mAlai Him who is in the dear one being in reclined position; thaN kudandhai in the cool place of thirukkudandhai,; nediyAnai Him, the perumAL who is the most eminent that others,; nAy adiyEn I who am a lowly one like a dog,; ninaindhittEn thought about  Him.

MUT 61

2342 பண்டெல்லாம்வேங்கடம் பாற்கடல்வைகுந்தம் *
கொண்டங்குறைவார்க்குக்கோயில்போல் * - வண்டு
வளங்கிளரும்நீள்சோலை வண்பூங்கடிகை *
இளங்குமரன்தன்விண்ணகர். (2)
2342 ## பண்டு எல்லாம் வேங்கடம் * பாற்கடல் வைகுந்தம் *
கொண்டு அங்கு உறைவார்க்கு கோயில் போல் ** - வண்டு
வளம் கிளரும் நீள் சோலை * வண் பூங் கடிகை *
இளங் குமரன் தன் விண்ணகர் 61
2342. ##
paNdellām vEngadam * pāRkadal vaiguntham, *
kondaNG kuRaivārkkuk kOyilpOl, * - vaNdu
vaLangiLarum neeLsOlai * vaNpooNG kadikai, *
iLangumaran than viNNakar. (2) 61

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2342. Just as Thiruvenkatam, the milky ocean and Vaikuntam are ancient temples where the lord stays, now Thirukkadigai surrounded with flourishing groves and Thirumālirunjolai swarming with bees is the divine heavenly place of the young lord of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்தம் பரமபதத்தை; கொண்டு இருப்பிடமாகக் கொண்டு; அங்கு அங்கே; உறைவார்க்கு இருக்கும் எம்பெருமானுக்கு; பாற்கடல் பாற்கடலும்; வேங்கடம் திருவேங்கடமலையும்; வண்டு வளம் வண்டு கூட்டம்; கிளரும் மிகுந்திருக்கும்; நீள் சோலை சோலைகளையுடைய; வண் பூ அழகிய இனிய; கடிகை திருக்கடிகைக் குன்றும்; இளங் குமரன் இளமையோடு கூடினவன்; தன் தன்னதென்று நினைக்கும்; விண்ணகர் திருவிண்ணகரமும்; பண்டு எல்லாம் முன்பெல்லாம்; கோயில் போல் கோயில்களாக இருந்தன போலும்
vaikundham paramapadham; koNdu keeping it as his residence; angu in that place; uRaivARku for emperumAn who resides there permanently; pARkadal thiruppARkadal, the milky ocean; vEngadam thirumalai; vaNdu vaLam kiLarum neeL sOlai having expansive gardens where swarms of beetles gather; vaN beautiful; pU sweet; kadigai the divine hills of kadigai (also known as chOLashimhapuram or shOLingapuram); iLam kumaran than viNNagar thiruviNNagar which the youthful emperumAn considers as his own; paNdu before emperumAn subjected AzhwAr as his servitor; kOyil pOl looks like these were his temples (the implied meaning here is that nowadays, emperumAn considers AzhwAr’s heart as his temple)

MUT 62

2343 விண்ணகரம்வெஃகா விரிதிரைநீர்வேங்கடம் *
மண்ணகரம்மாமாடவேளுக்கை * மண்ணகத்த
தென்குடந்தை தேனார்திருவரங்கம்தென்கோட்டி *
தன்குடங்கைநீரேற்றான்தாழ்வு.
2343 விண்ணகரம் வெஃகா * விரி திரை நீர் வேங்கடம் *
மண் நகரம் மா மாட வேளுக்கை ** - மண்ணகத்த
தென் குடந்தை * தேன் ஆர் திருவரங்கம் தென்கோட்டி *
தன் குடங்கை நீர் ஏற்றான் தாழ்வு 62
2343
viNNagaram veqkā * virithirain^eer vEngadam, *
maNNakaram māmāda vELukkai, * - maNNakattha
then_kudanthai * thEnār thiruvarangam then_kOtti, *
than_kudangai neerERRān thāzvu. 62

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2343. The lord who took three feet of land from Mahābali and measured the world after receiving a promise from him with water poured on his hands stays in Thiruvinnagaram, in Thiruvekka surrounded by ocean with rolling waves, in Thiruvenkatam, in Mannakaram, in Thiruvelukkai filled with beautiful palaces, in Thirukkudandai in the south, in sweet Thiruvarangam surrounded with groves dripping with honey and in southern Thirukkottiyur.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ணகரம் திருவிண்ணகரம்; வெஃகா திருவெக்கா; விரி திரை விரிந்து அலைகளோடு கூடின; நீர் வேங்கடம் நீர்வளமுள்ள திருமலை; மண் பூமியில் இதுவே; நகரம் நகரமெனத்தக்க; மா மாட பெரிய மாடங்களையுடைய; வேளுக்கை திருவேளுக்கை; மண்ணகத்த பூமிக்கு நடுநாயகமான; தென் குடந்தை அழகிய திருக்குடந்தை; தேனார் தேன்வெள்ளம் பாயும்; திருவரங்கம் திருவரங்கம்; தென்கோட்டி தென் திருக்கோட்டியூர்; தன் ஆகியவைகளை தன்; குடங்கை உள்ளங்கையால்; நீர் தான நீர்; ஏற்றான் பெற்ற பெருமான்; தாழ்வு தங்குமிடங்களாம்
viNNagaram thiruviNNagaram (a divine abode in kumbakONam); vehkA thiruvehkA (a divine abode in kAnchIpuram); viri thirai nIr vEngadam thirumalai where there is plenty of water resource with splashing waves; maNNagaram only this is a city on earth; mA mAdam vELukkai thiruvELukkai (a divine abode in kAnchIpuram) which has huge mansions; maN agaththa then kudandhai the beautiful thirukkudandhai (kumbakONam) which is at the centre of earth; thEn Ar thiruvarangam the divine thiruvarangam town which has flood of honey (inside the surrounding gardens); then kOtti the divine thirukkOttiyUr on the southern side; than kudangai in his palm; nIr ERRAn emperumAn who took water (from mahAbali as symbolic of accepting alms); thAzhvu are the places of residence where emperumAn stays with modesty

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.60

2772 தாமரைமேல்
மின்னிடையாள்நாயகனை விண்ணகருள்பொன்மலையை *
பொன்னிமணிகொழிக்கும் பூங்குடந்தைப்போர் விடையை *
தென்னன்குறுங்குடியுள் செம்பவளக்குன்றினை *
மன்னியதண் சேறை வள்ளலை * -
2772 தாமரைமேல்
மின் இடையாள் நாயகனை விண் நகருள் பொன் மலையை *
பொன்னி மணி கொழிக்கும் பூங் குடந்தைப் போர் விடையை *
தென்னன் குறுங்குடியுள் செம் பவளக் குன்றினை *
மன்னிய தண் சேறை வள்ளலை 62
thāmaraimEl-
minnidaiyāL nāyaganai viNNagaruL ponmalaiyai, *
ponni maNikozhikkum poongudandhaip pOrvidaiyai, *
thennan kuRungudiyuL sempavaLak kunRinai, *
manniya thaNsERai vaLLalai,(62)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2772. “He, the beloved of the goddess with a lighting-like waist, fights in the war like a bull. He stays on the golden mountain of Thiruvinnagar and he is the god of the flourishing Kudandai where the Ponni river brings jewel and leaves them on its banks. Majestic as a red coral hill, he is the god of Thirukkkurungudi in the Pandiyan country. He is the generous god of Thiruthancherai. (62)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாமரைமேல் தாமரைப்பூவில் பிறந்தவளும்; மின் மின்னல் போன்ற; இடையாள் இடையுடையளுமான; நாயகனை பிராட்டிக்கு நாயகனும்; விண் நகருள் திருவிண்ணகரில்; பொன் பொன்; மலையை மலை போல் இருப்பவனும்; பொன்னி காவேரி நதி; மணி ரத்னங்களைக் கொண்டு; கொழிக்கும் தள்ளுமிடமான; பூங் குடந்தை அழகிய திருக்குடந்தையில்; போர் விடையை காளை போன்ற செருக்குடையவனும்; தென்னன் தென் திசையிலுள்ள; குறுங்குடியுள் திருக்குறுங்குடியிலே; செம்பவள சிவந்த பவழ; குன்றினை மலைபோல் இருப்பவனும்; மன்னிய தண் சேறை குளிர்ந்த திருச்சேறையில்; வள்ளலை இருக்கும் வள்ளலும்
thAmarai mEl min idaiyAL nAyaganai the consort of pirAtti who was born on a lotus and who has a waist similar to lightning.; viNNagaruL ponmalaiyai one who is shining like a golden mountain at thiruviNNagar.; ponni maNi kozhikkum pUngudandhai pOrvidaiyai one who is reclining like a bull which has got tired after waging a war, at thirukkudandhai, where the river kAviri brings precious gems; then nan kuRungudiyuL sembavaLam kunRinai one who is shining like a reddish coral like mountain at thirukkuRungudi which is a distinguished divine abode in the southern direction; thaN sERai manniya vaLLalai the supremely generous entity who has fittingly taken residence in the cool thiruchchERai.

TVM 6.3.1

3365 நல்குரவும்செல்வும் நரகும்சுவர்க்கமுமாய் *
வெல்பகையும்நட்பும் விடமும்அமுதமுமாய் *
பல்வகையும்பரந்தபெரு மானென்னையாள்வானை *
செல்வம்மல்குகுடித் திருவிண்ணகர்க்கண்டேனே. (2)
3365 ## நல்குரவும் செல்வும் * நரகும் சுவர்க்கமும் ஆய் *
வெல்பகையும் நட்பும் * விடமும் அமுதமும் ஆய் **
பல்வகையும் பரந்த * பெருமான் என்னை ஆள்வானை *
செல்வம் மல்கு குடித் * திருவிண்ணகர்க் கண்டேனே (1)
3365. ##
nalkuravum selvum * narakum suvarkkamumāy *
velpagaiyum natpum * vidamum amuthamumāy *
palvagaiyum parandha * perumān ennai āLvānai *
selvam malgu_kudi * thiru viNNagar kandEnE * .(2) 6.3.1

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

In Tiruviṇṇakar, filled with riches, I have witnessed my Liege-Lord, who encompasses within His vast universe pelf and penury, hell and Svarga, love and hatred, poison and nectar, and many such opposites.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār says that he has seen in Tiruviṇṇakar, the the Lord who composes within Himself all the incompatibles. It is He who kept kucela poor initially, then made him rich and again pushed him into penury. It is He that puts some people in the luxurious and delightful Svarga and consigns some others to the dismal hell; He engenders in us hatred as well as love for + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல்குரவும் செல்வும் வறுமையும் செல்வமும் ஆய்; நரகும் சுவர்க்கமும் ஆய் நரகமும் சுவர்க்கமும் ஆய்; வெல்பகையும் நட்பும் பகையும் நட்பும் ஆய்; விடமும் அமுதமும் ஆய் விஷமும் அமுதமும் ஆய்; பல்வகையும் பரந்த பலவகையாக விரிந்த; பெருமான் பெருமானை; என்னை ஆள்வானை என்னை ஆள்பவனை; செல்வம் மல்கு செல்வம் மிகுந்த; குடி மக்களை உடைய; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரில்; கண்டேனே கண்டேன்
naragum hell which is the abode of sorrow; suvarggamum heaven which is the abode of joy; Ay being [having as his form/attribute]; vel knocking down the opponents; pagaiyum hostility; natpum friendship which is the opposite of that; vidamum poison which finishes [the one who consumes it]; amudhamum amrutham (nectar, which gives immortality) which redeems the life; Ay being [having as his form/attribute]; pal vagaiyum in many ways; parandha one who has permeated; perumAn greater than all; ennai manifesting such forms to me; ALvAnai the master (who accepted me as a servitor); selvam the wealth of experiencing bhagavAn; malgu abundant; kudi having group of virtuous people; thiruviNNagar in thiruviNNagar [oppili appan temple]; kaNdEn I have seen.; kaNda seen in this world; inbam thunbam joy and sorrow

TVM 6.3.2

3366 கண்டவின்பம்துன்பம் கலக்கங்களும்தேற்றமுமாய் *
தண்டமும்தண்மையும் தழலும்நிழலுமாய் *
கண்டுகோள்தற்கரிய பெருமானென்னையாள்வானூர் *
தெண்டிரைப்புனல்சூழ் திருவிண்ணகர்நன்னகரே.
3366 கண்ட இன்பம் துன்பம் * கலக்கங்களும் தேற்றமும் ஆய் *
தண்டமும் தண்மையும் * தழலும் நிழலும் ஆய் **
கண்டுகோடற்கு அரிய * பெருமான் என்னை ஆள்வான் ஊர் *
தெண் திரைப் புனல் சூழ் * திருவிண்ணகர் நல் நகரே (2)
3366
kanda inpam thunpam * kalakkangaLum thERRamumāy *
thandamum thaNmaiyum * thazhalum nizhalumāy *
kandu kOtaRkariya * perumān ennai āLvānoor *
then thiraip punalsoozh * thiruviNNagar nannagarE * . 6.3.2

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Tiruviṇṇakar, the beautiful city surrounded by clear waters, is where my Lord resides, whose vast possessions none can comprehend. He is simultaneously pleasure and pain, clarity and confusion, fury and favor, blistering heat and cool shade.

Explanatory Notes

This is just a follow-up of the theme mooted in the preceding song, the blending in Him of the opposites. Sensual pleasures, hankered after by many, are studiously eschewed by those blessed by Him, as a serious impediment in the way of attaining Him. Again, there are the book-worms, who despite their immense reading do not have clear ideas, suffering as they do from lack + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கண்ட இன்பம் அநுபவிக்கும் இன்பமும்; துன்பம் துன்பமுமாய்; கலக்கங்களும் கலக்கங்களும்; தேற்றமும் ஆய் தெளிவுமாய்; தண்டமும் கோபமும்; தண்மையும் குளிர்ச்சியுமாய்; தழலும் நெருப்பும்; நிழலும் ஆய் நிழலும் ஆய்; கண்டுகோடற்கு கண்டு கொள்வதற்கு; அரிய அரியனான; பெருமான் பெருமானாய்; என்னை ஆள்வான் என்னை ஆள்கின்றவனின்; ஊர் தெண் திரை ஊர் தெளிந்த அலைகளையுடைய; புனல் சூழ் தண்ணீரால் சூழ்ந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகர்; நல் நகரே என்னும் நகரமே ஆகும்
kalakkangaLum the mental worries which arise from such sorrows; thERRamum Ay being the serenities which arise from joy; thaNdamum the anger (which arises from such worries); thaNmaiyum clarity (which arises from such serenities); thazhalum fire (which has anger-like heat); nizhalum shadow (which has serene coolness); Ay being; kaNdukOdaRku to be seen similar to other species; ariya one who is difficult; perumAn being sarvESvaran (supreme lord); ennai me; ALvAn one who accepted as servitor; Ur divine abode; theN pristine; thirai having rising tides; punal water; sUzh surrounded; thiruviNNagar thiruviNNagar; nal nagar beautiful town; nagaramum city which has many knowledgeable persons; nAdugaLum countryside which has many ordinary persons

TVM 6.3.3

3367 நகரமும்நாடுகளும் ஞானமும்மூடமுமாய் *
நிகரில்சூழ்சுடராயிருளாய் நிலனாய்விசும்பாய் *
சிகரமாடங்கள்சூழ் திருவிண்ணகர்ச்சேர்ந்தபிரான் *
புகர்கொள்கீர்த்தியல்லாலில்லை யாவர்க்கும்புண்ணியமே.
3367 நகரமும் நாடுகளும் * ஞானமும் மூடமும் ஆய் *
நிகர் இல் சூழ் சுடர் ஆய் இருள் * ஆய் நிலன் ஆய் விசும்பு ஆய் **
சிகர மாடங்கள் சூழ் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
புகர் கொள் கீர்த்தி அல்லால் * இல்லை யாவர்க்கும் புண்ணியமே (3)
3367
nagaramum nātugaLum * NYānamum mootamumāy *
nigarilsoozh sudarāy iruLāy * nNilaNnāy visumpāy *
sigara mātangaL soozh * thiruviNNagarch chErndhapirān *
pugargoL keerththiyallāl illai * yāvarkkum puNNiyamE * . 6.3.3

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

For everyone, salvation lies solely in the radiant grace of the Lord in Tiruviṇṇakar, with its towering mansions, who is simultaneously hall and hamlet, intelligence and ignorance, the sky and Earth, profound darkness and unparalleled brilliance.

Explanatory Notes

There are some, enjoying the luxuries of life in big cities with extra amenities while there are others, toiling hard and eking out a miserable existence in the villages with no amenities whatsoever. Well, these are all controlled and regulated by the Lord. The correct perception of things, with due intelligence as well as misconception resulting from ignorance, light + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நகரமும் நகரத்தில் உள்ளவர்களும்; நாடுகளும் நாட்டிலுள்ளவர்களுமாய்; ஞானமும் அறிவும்; மூடமும் ஆய் அறியாமையுமாய்; நிகர் இல் சூழ் சுடர் ஆய் ஒப்பற்ற பரந்த ஒளியும்; இருளாய் இருளுமாய்; நிலன் ஆய் நிலமும்; விசும்பு ஆய் ஆகாசமுமாய்; சிகர சிகரங்களையுடைய; மாடங்கள் சூழ் மாடங்கள் சூழ்ந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமியின்; புகர் கொள் ஒளி பொருந்திய; கீர்த்தி அல்லால் குணகீர்த்தியைத் தவிர; யாவர்க்கும் எவருக்கும்; புண்ணியமே உய்வதற்குரிய புண்ணியம்; இல்லை வேறு இல்லை
gyAnamum knowledge; mUdamum foolishness; Ay being; nigar match; il not having; sUzh expansive; sudar radiance; Ay being; iruL darkness (which is lacking such radiance); Ay being; nilan (abode of such darkness) earth; Ay being; visumbu (abode of radiance) sky; Ay being; sigaram having peaks; mAdangaL mansions; sUzh surrounded; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha one who is residing well; pirAn sarvESvaran-s; pugar radiance; koL having; kIrththi glorious qualities; allAl other than; yAvarkkum for everyone; puNNiyam fortune which leads to uplifting; illai not there; puNNiyam pAvam puNyam and pApam which lead to desirable and undesirable results respectively; puNarchchi pirivu the union and separation with such results

TVM 6.3.4

3368 புண்ணியம்பாவம் புணர்ச்சிபிரிவென்றிவையாய்
எண்ணமாய்மறப்பாய் உண்மையாயின்மயாயல்லனாய் *
திண்ணமாடங்கள்சூழ் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தபிரான் *
கண்ணனின்னருளே கண்டுகொண்மின்கள்கைதவமே.
3368 புண்ணியம் பாவம் * புணர்ச்சி பிரிவு என்று இவை ஆய் *
எண்ணம் ஆய் மறப்பு ஆய் * உண்மை ஆய் இன்மை ஆய் அல்லன் ஆய் **
திண்ண மாடங்கள் சூழ் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
கண்ணன் இன் அருளே * கண்டுகொள்மின்கள் கைதவமே? (4)
3368
puNNiyam pāvam * puNarchchi pirivu enRivaiyāy *
eNNamāy maRappāy * uNmaiyāy inmaiyāy allanāy *
thiNNamātangaL soozh * thiruviNNagarch chErndhapirān *
kaNNanin aruLE * kandu koNmiNngaL kaithavamE * . 6.3.4

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Understand, all is the sweet and spontaneous grace of Kaṇṇaṉ, enshrined in Tiruviṇṇakar with its sturdy mansions. He combines within Himself merit and demerit, unity and division, remembrance and forgetfulness, truth and falsehood, yet remains detached from them all. Should this solid truth be questioned at all?

Explanatory Notes

(i) ‘Puṇya’, giving rise to happiness and ‘Pāpa’ leading to misery, the corresponding pleasure of enjoying the coveted things and pain of privation from them, are directed and regulated by the Supreme Lord.

(ii) Again, remembrance and forgetfulness, the truth revealing His existence and the falsehood denying it, are also controlled by him, as the Internal Controller + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புண்ணியம் புண்ணியமும்; பாவம் பாபமுமாய்; புணர்ச்சி சேர்க்கையும்; பிரிவு என்று இவை ஆய் பிரிவுமாய்; எண்ணம் ஆய் நினைவும்; மறப்புஆய் மறதியுமாய்; உண்மை ஆய் உண்மைப் பொருளும்; இன்மைஆய் பொருள் இல்லாமையுமாய்; அல்லன் ஆய் பாப புண்யங்களை நியமிப்பவனாய்; திண்ண உறுதியான; மாடங்கள் சூழ் மாடங்கள் சூழ்ந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமியான; கண்ணன் கண்ணனின்; இன் அருளே இனிய அருளே; கைதவமே உய்வதற்கு வழி என்று; கண்டு கொண்மின்கள் கண்டு கொள்ளுங்கள்
enRu that; ivai Ay being these; eNNam thoughts about such union and separation; Ay being; maRappAu Ay being the forgetful state about the same; uNmai Ay inmai Ay being the existence and non-existence of those aspects; allan Ay being free from bondage of such aspects; thiNNam firm; mAdangaL mansions; sUzh surrounded; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha reached [descended]; pirAn supreme lord; kaNNan krishNa-s; in greatly enjoyable, without any expectation; aruLE mercy only; kaNdu koNmingaL know that this is the glorious means which was explained previously.; kaithavamE is there any mischief in this?; kaithavam (inferior) dishonesty; semmai (superior) honesty

TVM 6.3.5

3369 கைதவம்செம்மை கருமைவெளுமையுமாய் *
மெய்பொய் இளமைமுதுமை புதுமைபழமையுமாய் *
செய்ததிண்மதிள்சூழ் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தபிரான் *
பெய்தகாவுகண்டீர் பெருந்தேவுடைமூவுலகே.
3369 கைதவம் செம்மை * கருமை வெளுமையும் ஆய் *
மெய் பொய் இளமை * முதுமை புதுமை பழமையும் ஆய் **
செய்த திண் மதிள் சூழ் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
பெய்த காவு கண்டீர் * பெரும் தேவு உடை மூவுலகே (5)
3369
kai thavam semmai * karumai veLumaiyumāy *
meypoy iLamai * mudhumai pudhumai pazhamaiyumāy *
seythathiN mathiLsoozh * thiruviNNagarch chErndhapirān *
peythagāvu kandeer * perundhEvudai moovulagE * . 6.3.5

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

The triple worlds where the exalted Devas (like Brahmā and others) reside are merely orchards raised by the benevolent Lord in Tiruviṇṇakar, with its sturdy and beautiful ramparts. He governs truth and falsehood, the cunning and the righteous, the young and the old, the ancient and the new, the dark and the light.

Explanatory Notes

(i) From Brahmā down to the smallest insect, all are His wards, without distinction of high and low. Some are forthright and straightforward while there are others who are nothing but crooked and who can never be erect in word, deed or thought. Well, all these are controlled by the Supreme Lord who also combines in Himself these contrary traits. For instance, as Kṛṣṇa, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கைதவம் வஞ்சனையும்; செம்மை நேர்மையுமாய்; கருமை கருமையும்; வெளுமையும் ஆய் வெண்மையுமாய்; மெய் பொய் உண்மையும் பொய்யுமாய்; இளமை முதுமை இளமையும் முதுமையுமாய்; புதுமை புதுமையும்; பழமையும் ஆய் பழமையும் ஆய்; செய்த திண் வேலைப்பாடுகளுடன் திடமான; மதிள் சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமி; பெய்த காவு வைத்து வளர்க்கின்ற சோலைகளை; பெரும் தேவு உடை பெரும் தேவர்களை உடைய; மூவுலகே இந்த மூன்று உலகங்களையும்; கண்டீர் பாருங்கள்
karumai veLumaiyum Ay being [having as his forms] black and white colours; mey poy the truth which is form for superior and lie which is form for inferior; iLamai mudhumai youth and old-age; pudhumai pazhamai Ay being modern and ancient; seydha well crafted; thiN firm; madhiL fort; sUzh surrounded by; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha descended; pirAn sarvESvaran; peydha placed; kAvu kaNdIr this is the garden where he enjoys his sport; perum dhEvu dhEvathAs starting with the great brahmA; udai inhabited by; mUvalugu the three layered world; mU ulagangaLum Ay being [having as form] the three layered world (this samsAram, material realm, which is having inferior attributes such as being created, being bound by karma and having the three qualities viz sathva (goodness), rajas (passion) and thamas (ignorance)); allan Ay being with nithya vibhUthi (spiritual realm) which is opposite of the aforementioned samsAram

TVM 6.3.6

3370 மூவுலகங்களுமாயல்லனாய் உகப்பாய்முனிவாய் *
பூவில்வாழ்மகளாய்த்தவ்வையாய்ப் புகழாய்ப்பழியாய் *
தேவர்மேவித்தொழும் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தபிரான் *
பாவியேன்மனத்தே உறைகின்றபரஞ்சுடரே.
3370 மூவுலகங்களும் ஆய் * அல்லன் ஆய் உகப்பு ஆய் முனிவு * ஆய்
பூவில் வாழ் மகள் ஆய் * தவ்வை ஆய்ப் புகழ் ஆய்ப் பழி ஆய் **
தேவர் மேவித் தொழும் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
பாவியேன் மனத்தே * உறைகின்ற பரஞ்சுடரே (6)
3370
moovulagaNGgaLumāy * allanāy ugappāy munivāy *
poovil vāzh magaLāy * thavvaiyāyp pukazhāy pazhiyāy *
thEvar mEviththozhum * thiruviNNagarch chErndhapirān *
pāviyEn manaththE * uRaikinRa paranchudarE * . 6.3.6

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

The radiant Supreme Lord, who resides in this sinner's mind, combines within Him the eternal SriVaikuntam and the fleeting material worlds, along with likes and dislikes, the Goddess of affluence and her contrasting counterpart, fame and infamy. He resides in Tiruviṇṇakar, the favored resort of the Nithyasuris.

Explanatory Notes

(i) The three worlds, with their strange admixture of Satva, Rajas and Tamas, with their inhabitants, bound down by their actions, past and present, liable to dissolution, as well as the Eternal Land (spiritual world) in contra-distinction to the Sportive Universe, referred to above, are controlled by the Supreme Lord.

(ii) A thing, liked by some, is disliked by some + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மூ உலகங்களும் ஆய் மூன்று லோகங்களுமாய்; அல்லன் ஆய் அதைத்தவிர பரமபதத்தை உடையவனாய்; உகப்பு ஆய் மகிழ்ச்சியாயும்; முனிவு ஆய் கோபமாயும்; பூவில் வாழ் மகள் ஆய் பூவிலிருக்கும் திருமகளாயும்; தவ்வை ஆய் மூதேவியாயும்; புகழ் ஆய் புகழாயும்; பழி ஆய் பழியாயும்; தேவர் மேவி தேவர்கள் விரும்பி; தொழும் தொழும்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமி; பாவியேன் பாவியான என்; மனத்தே உறைகின்ற மனத்தில் உறையும்; பரஞ்சுடரே ஒளியுள்ள எம்பெருமான் ஆவான்
ugappu Ay munivu Ay being such liking and hatred of such fantastic and inferior entities respectively; pUvil vAzh magaLAy being the desirable lakshmi [SrI dhEvi]; thavvai Ay being the undesirable jyEshtA (elder sister of lakshmi [who is popularly known as mUdhEvi]); pugazh Ay being the fame; pazhi Ay having blame as his form too; dhEvar nithyasUris (eternal residents of paramapadham); mEvi fitting well; thozhum praying; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha descended; pirAn sarvESvaran; pAviyEn I who am having sins which make me turn away from him even when he pursues me rigorously, my; manaththE in the heart; uRaiginRa residing eternally; param sudar having great radiance due to that; param sudar udambu Ay Divine form which is enjoyed by his devotees; azhukku to be rejected

TVM 6.3.7

3371 பரஞ்சுடருடம்பாய் அழுக்குப்பதித்தவுடம்பாய் *
கரந்தும்தோன்றியும்நின்றும் கைதவங்கள்செய்தும் * விண்ணோர்
சிரங்களால்வணங்கும் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தபிரான் *
வரங்கொள்பாதமல்லாலில்லை யாவர்க்கும்வன்சரணே.
3371 பரம் சுடர் உடம்பு ஆய் * அழுக்குப் பதித்த உடம்பு ஆய் *
கரந்தும் தோன்றியும் நின்றும் * கைதவங்கள் செய்தும் ** விண்ணோர்
சிரங்களால் வணங்கும் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
வரம் கொள் பாதம் அல்லால் இல்லை * யாவர்க்கும் வன் சரணே (7)
3371
paranchudar udampāy * azhukku pathiththa udampāy *
karandhum thOnRiyum nNinRum * kai thavangaL seythum * viNNOr-
sirangaLāl vaNangum * thiruviNNagarch chErndha pirān *
varangoL pādhamallāl illai * yāvarkkum van_saraNE * . 6.3.7

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

The safe and sound refuge for each and every one lies solely in the glorious feet of the enigmatic Lord, who is both the worldly and the transcendent, concealed and revealed, residing in Tiruviṇṇakar where even the Devas come and bow their heads.

Explanatory Notes

The entire Universe is the Lord’s body. He also possesses His own unique form (Divya maṅgala vigraha), the aprākṛta (ultra mundane) and Śuddha Satva (impeccable purity).

He sustains all things and beings, hidden inside them as their Internal Controller; He also comes out in the open as Śrī Rāma and Kṛṣṇa. He is transparent to the devotees and hidden to the rest. His + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பரஞ்சுடர் பிரக்ருதி சம்பந்தமில்லாத; உடம்பு ஆய் திருமேனி உடையவனாயும்; அழுக்கு பதித்த உலகத்தையே; உடம்பாய் உடலாக உடையவனாயும்; கரந்தும் மறைந்தவனாயும்; தோன்றியும் வெளிப்பட்டவனாயும்; நின்றும் ராமன் கண்ணன் போன்றவனாய் அவதரித்தும்; கைதவங்கள் கண்களுக்குத் தோன்றாமல்; செய்தும் வஞ்சிப்பவனும்; விண்ணோர் தேவர்கள்; சிரங்களால் வணங்கும் சிரங்களால் வணங்கும்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமியின்; வரம் கொள் சிறப்புப் பொருந்திய; பாதம் அல்லால் திருவடிகளைத் தவிர; யாவர்க்கும் எவருக்கும்; வன் சரணே வலிய புகலிடம்; இல்லை வேறு இல்லை
padhiththa complete; udambu Ay having the form of this material universe; karandhum (for the non-devotees) not shining; thOnRiyum (for the devotees) shining; ninRum being firm (where he is shining); kaidhavangaL seydhum being uncertain (in other places); Ay being; viNNOr brahmA rudhra et al; sirangaLAl with their heads; vaNangum to bow down; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha descended; pirAn sarvESvaran-s; varam greatness of not having any thing equal or greater; koL having; pAdham divine feet; allAl other than; yAvarkkum for every sentient being; van very strong, to give protection; saraN refuge; illai not there; surarkku for the dhEvas (celestial beings) who are favourable; van indestructible

TVM 6.3.8

3372 வன்சரண்சுரர்க்காய் அசுரர்க்குவெங்கூற்றமுமாய் *
தன்சரண்நிழற்கீழ் உலகம்வைத்தும்வையாதும் *
தென்சரண்திசைக்குத் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தபிரான் *
என்சரணென்கண்ணன் என்னையாளுடையென்னப்பனே.
3372 வன் சரண் சுரர்க்கு ஆய் * அசுரர்க்கு வெம் கூற்றமும் ஆய் *
தன் சரண் நிழற்கீழ் * உலகம் வைத்தும் வையாதும் **
தென் சரண் திசைக்குத் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த பிரான் *
என் சரண் என் கண்ணன் * என்னை ஆளுடை என் அப்பனே (8)
3372
van_saraN surarkkāy * asurarkku veNGkooRRamumāy *
than_saraN nizhaRkeezh * ulagam vaiththum vaiyāthum *
then_saraN thisaikkuth * thiruviNNagarch chErndha pirān *
en_saraN en kaNNan * ennaiyāLudai ennappanE * 6.3.8

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

In Tiruviṇṇakar, the Refuge of the southerly direction, resides Kaṇṇaṉ, my Liege-Lord, my sole Refuge, the safe haven of the Devas, the fierce opponent of the Asuras. He caresses under His feet and shelters the devout while leaving others in scorching heat.

Explanatory Notes

(i) The Lord is known to be absolutely impartial and yet, whenever the Devas are tormented by the Asuras, the former seek refuge in Him and He engages Himself in a pitched battle against the Asuras and vanquishes them. There is, however, no inconsistency, if looked at in the manner indicated below.

(ii) In the tanks dug by charitable men, one man allays his thirst, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுரர்க்கு ஆய் தேவர்களுக்கு; வன் சரண் சிறந்த புகலிடமாயும்; அசுரர்க்கு வெம் அஸுரர்களுக்குக் கொடிய; கூற்றமும் ஆய் யமனாயும்; உலகம் உலகத்து அடியார்களை; தன்சரண் தன் திருவடி; நிழற் கீழ் நிழலின் கீழ்; வைத்தும் வைத்துக் காப்பாற்றியும்; வையாதும் மற்றவரை அவ்வாறு காப்பாற்றாமலும்; தென் திசைக்கு தென்திசைக்குள்ளே; சரண் புகலிடமான; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமி; என் கண்ணன் என் கண்ணன்; என்னை ஆளுடை என்னை ஆட்கொண்ட; என் அப்பனே என் அப்பனே; என் சரண் எனக்குப் புகலிடமானவன்
saraN refuge; Ay being; asurarkku for the asuras (demoniac) who are unfavourable; vem cruel; kURRamum mruthyu (death); Ay being; ulagam worldly humans who are classified in this manner; than his; saraN nizhal kIzh in the shadow of his divine feet; vaiththum placing; vaiyAdhum not placing; Ay being; then thisaikku for the southern direction; saraN refuge; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha descended; pirAn being sarvESvaran; en to accept me; kaNNan as krishNa; ennai me; AL udai accepting my service; ennappan my lord; en for me; saraN natural refuge; enakku being distinguished for me; en the cause for my sustenance

TVM 6.3.9

3373 என்னப்பனெனக்காயிகுளாய் என்னைப்பெற்றவளாய் *
பொன்னப்பன்மணியப்பன்முத்தப்பன் என்னப்பனுமாய் *
மின்னப்பொன்மதிள்சூழ் திருவிண்ணகர்சேர்ந்தவப்பன் *
தன்னொப்பாரில்லப்பன் தந்தனன்தனதாள்நிழலே.
3373 என் அப்பன் எனக்கு ஆய் * இகுள் ஆய் என்னைப் பெற்றவள் ஆய் *
பொன் அப்பன் மணி அப்பன் * முத்து அப்பன் அன் அப்பனும் ஆய் **
மின்னப் பொன் மதிள் சூழ் * திருவிண்ணகர் சேர்ந்த அப்பன் *
தன் ஒப்பார் இல் அப்பன் * தந்தனன் தன தாள் நிழலே (9)
3373. ##
ennappan enakkāy ikuLāy * ennaip peRRavaLāy *
ponnappan maNiyappan * muththappan en appanumāy *
minnap pon mathiLsoozh * thiru viNNagarch chErndha appan *
thannoppār illappan * thandhanaNn thanathāL nNizhalE * .(2) 6.3.9

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

The unmatched Lord, who is to me Father, Mate, and Mother all in one, like gold, ruby, and pearl combined, resides in Tiruviṇṇakar with its golden ramparts encircling. He has grounded me under the cool shade of His feet.

Explanatory Notes

(i) The great Sages have proclaimed: “Vāsudeva tharucchāyā nāthi śīthā na gharmadhā...,” that is, the shade of Vāsudeva, the gigantic tree, is most soothing and refreshing, it prevents entry into hell and is, therefore, worth getting into. Such a shade has been granted to Saint Nammāḻvār by the Lord of His own accord in His spontaneous Grace. This great benefaction of + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என் எனக்கு; அப்பன் ஆய் தந்தையாயும்; எனக்கு இகுளாய் எனக்கு செவிலித்தாயாயும்; என்னை என்னை; பெற்றவளாய் பெற்ற தாயாயும்; பொன்அப்பன் பொன்அப்பன் போன்றவனும்; மணிஅப்பன் மணிஅப்பன் போன்றவனும்; முத்துஅப்பன் முத்துஅப்பன் போன்றவனும்; என் அப்பனும் ஆய் என் அப்பனும் ஆய் இருக்கும்; மின்னப் பொன் ஒளியுள்ள பொன்மயமான; மதிள் சூழ் மதிள்களாலே சூழ்ந்த; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரை; சேர்ந்த பிரான் சேர்ந்த ஸ்வாமி; தன்னொப்பாரில் தனக்கு ஒப்பானவர் இல்லாத; அப்பன் என் தந்தையான ஸ்வாமி; தனதாள் நிழலே எனக்குத் தனது திருவடி நிழலை; தந்தனன் தந்து அருளினான்
appan father; Ay being; iguL the step mother, who is having the femininity which is opposite to such masculinity; Ay being; ennaip peRRavaL Ay being my distinguished, real mother who is unlike the step mother who just raises the child; pon appan manifesting his attractive nature which resembles gold; maNi appan manifesting his radiant nature resembling a precious gem (which is greater than gold in radiance and great worth); muththu appan manifesting the coolness resembling a pearl (which is greater than precious gem in the coolness); en appan um the benefactor for me (in many ways); Ay being; minna to shine; pon golden; madhiL by fort; sUzh surrounded; thiruviNNagar in thiruviNNagar; sErndha living; appan being the lord of all; than for him; oppAr il having no match; appan great benefactor; than his; thAL divine feet-s; nizhal shadow; thandhanan mercifully bestowed.; nizhal shade which reduces the heat; veyyil sunshine which causes heat

TVM 6.3.10

3374 நிழல்வெய்யில்சிறுமைபெருமை குறுமைநெடுமையுமாய் *
சுழல்வனநிற்பன மற்றுமாயவையல்லனுமாய் *
மழலைவாய்வண்டுவாழ் திருவிண்ணகர்மன்னுபிரான் *
கழல்களன்றி மற்றோர்களைகணிலம்காண்மின்களே.
3374 நிழல் வெய்யில் சிறுமை பெருமை * குறுமை நெடுமையும் ஆய் *
சுழல்வன நிற்பன * மற்றும் ஆய் அவை அல்லனும் ஆய் **
மழலை வாய் வண்டு வாழ் * திருவிண்ணகர் மன்னு பிரான் *
கழல்கள் அன்றி * மற்றோர் களைகண் இலம் காண்மின்களே (10)
3374
nizhalveyil siRumai perumai * kuRumai nedumaiyumāy *
suzhalvana nNiRpana * maRRumāy avai allanumāy *
mazhalai vāzh vanduvāzh * thiruviNNagar mannupirān *
kazhalgaL anRi * maRROr kaLai_kaNilam kāNmiNngaLE * . 6.3.10

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

I swear, we have no savior but the feet of the Lord, who dwells in Tiruviṇṇakar where the bees hum joyfully. He is both short and tall, shade and heat, stationary and mobile, and all else is simply attached to Him, in no other way.

Explanatory Notes

In every centum of this great work, there is a decad which is addressed by the Saint to the world at large, wherein he preaches the Supremacy of God, His amazing simplicity etc. So then, this is the crucial decad in this centum, conveying the golden message to the people that the feet of the Lord, enshrined in Tiruviṇṇakar constitute our sole Refuge.

The Lord is said + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நிழல் வெயில் நிழலாயும் வெய்யிலாயும்; சிறுமை பெருமை சிறுமையும் பெருமையுமாய்; குறுமை குறுகுதலும்; நெடுமையும் ஆய் நீளுதலுமாய்; சுழல்வன சுழன்று திரிபவனும்; நிற்பன ஓரிடத்தில் நிற்பவனுமாய்; மற்றும் ஆய் மற்றும் உள்ள பொருள்கள் ஆய்; அவை அல்லனும் ஆய் அவை அல்லாதவனும் ஆய்; மழலை வாய் இசைபாடும் இளம்; வண்டுவாழ் வண்டுகள் வாழும்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரில்; மன்னு பிரான் இருக்கும் எம்பெருமானின்; கழல்கள் அன்றி திருவடிகளைத் தவிர; மற்றோர் களைகண் வேறு ஒரு பற்றுக்கோடு; இலம் இல்லை என்பதை; காண்மின்களே நீங்களே பார்த்துக் கொள்ளுங்கள்
siRumai atomic form which is the ultimate state of smallness; perumai universal form which is the ultimate state of largeness; kuRumai shortness; nedumaiyum longness; Ay being; suzhalvana niRpana movable and immovable; maRRum all other entities; Ay being (sarvaSarIri #having everything as his body); avai their qualities; allanum not having [unaffected]; Ay being; mazhalai babyish; vAy having sounds; vaNdu beetles; vAzh living due to the enjoyment; thiruviNNagar in thiruviNNagar; mannu eternally residing; pirAn sarvESvaran-s; kazhalgaL divine feet; anRi than; maRRu other; Or one; kaLaigaN protection; ilam we are not having;; kANmingaL you can determine (this) for yourself.; ulagIr Oh people of this world!; kANmingaL see this

TVM 6.3.11

3375 காண்மின்களுலகீர்! என்று கண்முகப்பேநிமிர்ந்த *
தாளிணையன்தன்னைக் குருகூர்ச்சடகோபன்சொன்ன *
ஆணையாயிரத்துத் திருவிண்ணகர்ப்பத்தும்வல்லார் *
கோணையின்றிவிண்ணோர்க்கு என்றுமாவர்குரவர்களே. (2)
3375 ## காண்மின்கள் உலகீர் என்று * கண்முகப்பே நிமிர்ந்த *
தாள் இணையன் தன்னைக் * குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன **
ஆணை ஆயிரத்துத் * திருவிண்ணகர்ப் பத்தும் வல்லார் *
கோணை இன்றி விண்ணோர்க்கு * என்றும் ஆவர் குரவர்களே (11)
3375. ##
kāNmiNngaL ulageer! enRu * kaNmugappE nNimirndha *
thāLiNaiyan dhannaik * kurugoorchh sadagOpan sonna *
āNai āyiraththuth * thiruviNNagarp paththum vallār *
kONaiyinRi viNNOrkku * enRumāvar kuravargaLE * .(2) 6.3.11

Ragam

உசேனி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Upadesam

Divya Desam

Simple Translation

Those who are familiar with these ten songs out of the thousand composed by Caṭakōpaṉ of Kurukūr, under the Lord's command, directing the worldlings straight to the Lord's towering feet, will become worthy of unreserved admiration by the Nithyasuris.

Explanatory Notes

(i) The Dramiḍa (Tamil) Vedas, like the Sanskrit Vedas convey the Lord’s command—‘Śrutis Smṛtir mamaivājñā.’

(ii) Those that are well-versed in these ten songs will compel the unreserved admiration of the ‘Nitya Sūrīs’ (the Ever-free Angels) in spiritual world and command their respect, that even these people, dwelling in the dark land of nescience, are enjoying the Lord so well.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உலகீர்! உலகத்திலுள்வர்களே!; காண்மின்கள் இதனைப் பாருங்கள்; என்று என்று சொல்வது போன்று; கண் முகப்பே கண்ணெதிரே; நிமிர்ந்த நிமிர்ந்து வளர்ந்த; தாள் திருவடிகளை உடைய; இணையன் தன்னை எம்பெருமானைக் குறித்து; குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொன்ன அருளிச் செய்த; ஆணை பெருமான் கட்டளை ரூபமாக இருக்கும்; ஆயிரத்து ஆயிரம் பாசுரங்களுக்குள்; திருவிண்ணகர் திருவிண்ணகரைப் பற்றிய; பத்தும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லார்; கோணை இன்றி குற்றமின்றி; விண்ணோர்க்கு நித்யஸூரிகளுக்கு; என்றும் எப்போதும்; குரவர்களே கௌரவிக்கத் தகுந்தவர்கள்; ஆவர் ஆவர்கள்.
enRu saying that; kaN mugappE in front of those who are contrary to each other; nimirndha grew; thALiNaiyin thannai sarvESvaran who permeated into contrary entities in many ways, as he did during the incarnation as thrivikrama, who has the divine feet; kurugUr the leader of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr; sonna mercifully spoke; ANai in the form of bhagavath AgyA (bhagavAn-s commandments); Ayiraththu among the thousand pAsurams; thiruviNNagar for thiruviNNagar; paththum decad; vallAr experts; kONai difficulty; inRi without; viNNOrkku for nithyasUris; enRum always; kuravargaL admirable; Avar will become; AychchiyarOdu with the cowherd girls; kuravai in thirkkuravai (rAsa krIdA in vrindhAvanam)