23

Thiruvazhundur

திருவழுந்துர்

Thiruvazhundur

ஸ்ரீ செங்கமலவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ ஆமருவியப்பன் ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Senkamala Valli
Moolavar: Devādhirājan
Utsavar: Aamaruviappan
Vimaanam: Garuda
Pushkarani: Dharsana, Cauvery
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Maayavaram
State: TamilNadu
Aagamam: Pāncharāthram
Sampradayam: Vadakalai
Timings: 7:00 a.m. to 12:00 noon 4:00 p.m. to 8:30 p.m.
Search Keyword: Thiruvazhundur
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 7.5.1

1588 தந்தைகாலில்பெருவிலங்கு தாளவிழ * நள்ளிருட்கண்
வந்தஎந்தைபெருமானார் மருவிநின்றஊர்போலும் *
முந்திவானம்மழைபொழியும் மூவாவுருவின்மறையாளர் *
அந்திமூன்றும்அனலோம்பும் அணியார்வீதிஅழுந்தூரே. (2)
1588 ## தந்தை காலில் பெரு விலங்கு * தாள் அவிழ * நள் இருட்கண்
வந்த எந்தை பெருமானார் * மருவி நின்ற ஊர்போலும்- *
முந்தி வானம் மழை பொழியும் * மூவா உருவின் மறையாளர் *
அந்தி மூன்றும் அனல் ஓம்பும் * அணி ஆர் வீதி அழுந்தூரே-1
1588. ##
thanNthai kālil peruvilaNGgu * thāLavizha * nNaLLirutkaN-
vanNdha enNdhai perumāNnār * maruvi nNiNnRa oor_pOlum *
munNdhi vāNnam mazhaipozhiyum * moovāvuruvin maRaiyāLar *
anNdhi mooNnRum aNnalOmbum * aNiyār vIdhi azhunNdhoorE * . (2)

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1588. When his father Vasudevan was imprisoned by Kamsan, Kannan broke the chains that bound his feet and his father took him to a cowherd village in the middle of the dark night. He stays in Thiruvazhundur filled with beautiful streets where the rain falls without stopping and where Vediyar, never aging, recite the Vedās and light sacrificial fires in the morning, afternoon and evening.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வானம் முந்தி மேகம் முன்னமே; மழை பொழியும் மழை பெய்யும்படியாக; மூவா கிழத்தனமற்ற; உருவின் உருவத்தையுடைய; மறையாளர் வைதிகர்கள்; அந்தி மூன்றும் மூன்று காலங்களிலும்; அனல் ஓம்பும் அக்னியிலே ஹோமம் செய்வர்; அணிஆர் அழகுமிக்க; வீதி அழுந்தூரே வீதிகளையுடைய திருவழுந்தூர்; தந்தை காலில் தந்தை காலிலிருந்த; பெரு விலங்கு பெரு விலங்கு; தாள் அவிழ தாளிலிருந்து இற்றுவிழும்படி; நள் இருட்கண் நடு இரவில்; வந்த எந்தை அவதரித்த என் தந்தை; பெருமானார் எம்பெருமான்; மருவி நின்ற விரும்பி நின்ற; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.2

1589 பாரித்தெழுந்தபடைமன்னர்தம்மை மாள * பாரதத்துத்
தேரில்பாகனாயூர்ந்த தேவதேவன்ஊர்போலும் *
நீரில்பணைத்தநெடுவாளைக்கு அஞ்சிப்போனகுருகினங்கள் *
ஆரல்கவுளோடுஅருகணையும் அணியார்வயல்சூழ்அழுந்தூரே.
1589 பாரித்து எழுந்த * படை மன்னர்-தம்மை மாள * பாரதத்துத்
தேரில் பாகன் ஆய் ஊர்ந்த * தேவ-தேவன் ஊர்போலும்- **
நீரில் பணைத்த நெடு வாளைக்கு * அஞ்சிப் போன குருகு இனங்கள் *
ஆரல் கவுளோடு அருகு அணையும் * அணி ஆர் வயல் சூழ் அழுந்தூரே-2
1589
pāriththezhunNdha * padaimaNnNnar thammai māLa * bāradhaththuth-
thEril pāgaNnāy oornNdha * dhEva dhEvan oor_pOlum *
nNIril paNaiththa nNeduvāLaikku * anchip pONna kurugiNnaNGgaL *
āral kavuLOdu arukaNaiyum * aNiyār vayalchoozh azhunNdhoorE * .

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1589. The god of gods who drove the chariot for Arjunā in the Bhārathā war and destroyed the Kauravās with their mighty army stays in Thiruvazhundur surrounded with flourishing fields where cranes, frightened of large vālai fish, fly away and come back again to catch small āral fish in the pond.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீரில் பணைத்த நீரில் துள்ளிவிளையாடும்; நெடுவாளைக்கு பெரிய மீன்களுக்கு; அஞ்சிப்போன பயந்து ஓடிப்போன; குருகு இனங்கள் குருகு என்னும் பறவை இனங்கள்; ஆரல் ஆரல் என்னும் சிறுமீனை; கவுளோடு வாயில் கவ்விக் கொண்டு; அருகு பெரிய மீனின் அருகில் வந்து; அணையும் அணையும்; அணியார் அழகுமிக்க; வயல்சூழ் வயல் சூழ்ந்த; அழுந்தூரே திருவழுந்தூர்; பாரித்து கண்ணனை வெற்றி பெறவேண்டுமென்று; எழுந்த விரும்பி எழுந்த; படை ஆயுதபாணிகளான; மன்னர் தம்மை அரசர்கள்; மாள முடியும்படி; பாரதத்து பாரதப் போரில்; தேரில் பாகன் ஆய் தேர் பாகனாய்; ஊர்ந்த ஊர்ந்து வந்த; தேவ தேவன் தேவாதிதேவனின்; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.3

1590 செம்பொன்மதிள்சூழ்தென்னிலங்கைக்கிறைவன் சிரங்கள்ஐயிரண்டும் *
உம்பர்வாளிக்குஇலக்காக உதிர்த்தவுரவோன் ஊர்போலும் *
கொம்பிலார்ந்தமாதவிமேல் கோதிமேய்ந்தவண்டினங்கள் *
அம்பராவும்கண்மடவார் ஐம்பாலணையும்அழுந்தூரே.
1590 செம் பொன் மதிள் சூழ் தென் இலங்கைக்கு இறைவன் * சிரங்கள் ஐ இரண்டும் *
உம்பர் வாளிக்கு இலக்கு ஆக * உதிர்த்த உரவோன் ஊர்போலும்- **
கொம்பில் ஆர்ந்த மாதவிமேல் * கோதி மேய்ந்த வண்டு இனங்கள் *
அம்பு அராவும் கண் மடவார் * ஐம்பால் அணையும் அழுந்தூரே-3
1590
chemboNn madhiLchoozh theNnNnilaNGgaikkiRaivaNn * chiraNGgaL aiyiraNdum *
umbar vāLikku ilakkāga * udhirththa vuravONn oor_pOlum *
kombi lārnNdha mādhavimEl * kOdhi mEynNdha vaNdiNnaNGgaL *
amba rāvum kaNmadavār * aimbālaNaiyum azhunNdhoorE * . 7.5.3

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1590. The strong god who with his divine arrows cut off the ten heads of the king of Lankā in the south surrounded by precious golden forts stays in Thiruvazhundur where bees drink honey from the branches of Madhavi vines and come and swarm around the flowers in the hair of beautiful women with sharp arrow-like eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொம்பில் ஆர்ந்த கிளைகள் நிறந்த; மாதவி மேல் குருக்கத்தி மரத்தின் மேலே; கோதி தளிர்களைக் கீறி; மேய்ந்த மது அருந்திய; வண்டினங்கள் வண்டினங்கள்; அம்பு அராவும் அம்புபோன்ற; கண் கண்களை உடைய; மடவார் பெண்களின்; ஐம்பால் கூந்தலின் மீது; அணையும் வந்து சேரும்; அழுந்தூரே ஊர் திருவழுந்தூர்; செம்பொன் செம்பொன் மயமான; மதிள் சூழ் மதில்களாலே சூழந்த; தென் இலங்கைக்கு இலங்கைக்கு; இறைவன் அரசன் ராவணனின்; சிரங்கள் ஐ இரண்டும் பத்து தலைகளையும்; உம்பர் வாளிக்கு ப்ரஹ்மாஸ்திரத்திற்கு; இலக்காக இலக்காக; உதிர்த்த உரவோன் உதிர்த்த பெருமானின்; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.4

1591 வெள்ளத்துள்ஓராலிலைமேல் மேவிஅடியேன்மனம்புகுந்து * என்
உள்ளத்துள்ளும்கண்ணுள்ளும்நின்றார் நின்றஊர்போலும் *
புள்ளுப்பிள்ளைக்கிரைதேடிப் போனகாதல்பெடையோடும் *
அள்ளல்செறுவில்கயல்நாடும் அணியார்வயல்சூழ்அழுந்தூரே.
1591 வெள்ளத்துள் ஓர் ஆல் இலைமேல் மேவி * அடியேன் மனம் புகுந்து * என்
உள்ளத்துள்ளும் கண்ணுள்ளும் * நின்றார் நின்ற ஊர்போலும்- **
புள்ளுப் பிள்ளைக்கு இரை தேடிப் * போன காதல் பெடையோடும் *
அள்ளல் செறுவில் கயல் நாடும் * அணி ஆர் வயல் சூழ் அழுந்தூரே-4
1591
veLLaththuL Orālilai mElmEvi * adiyENn maNnam pugunNdhu * eNn-
uLLaththuLLum kaNNuLLum * nNiNnRār nNiNnRa oor_pOlum *
puLLup piLLaik kiraithEdip * pONna kādhal pedaiyOdum *
aLLal cheRuvil kayalnNādum * aNiyār vayalchoozh azhunNdhoorE * .7.5.4

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1591. Our god who lay on a banyan leaf in the flood and entered my heart so he is always in my eyes stays in Thiruvazhundur surrounded with rich fields where a male bird goes with its beloved mate and searches for food for their fledglings in the wet fields.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
காதல் காதலித்த; பெடையோடும் பெடையோடு கூடி; பிள்ளைக்கு குட்டிகளுக்கு; இரை தேடி போன இரைதேடிச் சென்ற; புள்ளு அள்ளல் பறவை சேறு மிக்க; செறுவில் விளை நிலங்களிலே; கயல் நாடும் மீன்களைத் தேடும் ஊர்; அணியார் வயல் சூழ் அணியார் வயல்சூழ்; அழுந்தூரே திருவழுந்தூர்; வெள்ளத்துள் பிரளய வெள்ளதின் போது; ஓர் ஆலிலைமேல் ஓரு ஆலிலைமேல்; மேவி பொருந்தியிருந்து; அடியேன் என் மனம்; புகுந்து என் புகுந்த பெருமான்; உள்ளத்துள்ளும் என் கண்களிணுள்ளும்; கண்ணுள்ளும் மனதினுள்ளும்; நின்றார் நின்ற நிலைத்து நின்ற; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.5

1592 பகலு மிரவும் தானேயாய்ப் பாரும் விண்ணும் தானேயாய் *
நிகரில் சுடரா யிருளாகி நின்றார் நின்ற வூர்போலும் *
துகிலின் கொடியும் தேர்த்துகளும் துன்னி மாதர் கூந்தல்வாய் *
அகிலின் புகையால் முகிலேய்க்கும் அணியார்வீதிஅழுந்தூரே.
1592 பகலும் இரவும் தானே ஆய்ப் * பாரும் விண்ணும் தானே ஆய் *
நிகரில் சுடர் ஆய் இருள் ஆகி * நின்றார் நின்ற ஊர்போலும்- **
துகிலின் கொடியும் தேர்த் துகளும் * துன்னி மாதர் கூந்தல்வாய் *
அகிலின் புகையால் முகில் ஏய்க்கும் * அணி ஆர் வீதி அழுந்தூரே-5
1592
pagalum iravum thāNnEyāyp * pārum viNNum thāNnEyāy *
nNigaril chudarāy iruLāgi * nNiNnRār nNiNnRa oor_pOlum *
thugiliNn kodiyum thErththugaLum * thuNnNni mādhar koonNdhalvāy *
agiliNn pugaiyāl mugilEykkum * aNiyār vIdhi azhunNdhoorE * . 7.5.5

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1592. The god who is day and night, earth and sky, matchless light and darkness stays in Thiruvazhundur filled with cloth flags where the dust from running chariots and the smoke of akil from women’s hair look like clouds.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துகிலின் நெருங்கி யிருக்கும்; துன்னி கொடியும் துணிக் கொடிகளும்; தேர்த் தேர் நடத்தும் போது உண்டான; துகளும் துகளும்; மாதர் பெண்களின்; கூந்தல்வாய் நறுமணத்துக்காக உபயோகிக்கும்; அகிலின் புகையால் அகிற்புகை ஆகிய இவற்றால்; முகில் ஏய்க்கும் மேகத்தோடு ஒத்திருக்கும்; அணியார் வீதி அணியார் வீதி ஊர்; அழுந்தூரே திருவழுந்தூர்; பகலும் இரவும் பகலையும் இரவையும்; தானே ஆய் நியமிப்பவனாய்; பாரும் விண்ணும் பூமியையும்ஆகாசத்தையும்; தானேஆய் நியமிப்பவனாய்; நிகரில் சுடராய் ஒப்பில்லாத ஒளியாயும்; இருளாகி நின்றார் இருளாயும் நின்ற பெருமான்; நின்ற ஊர் போலும் இருக்கும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.6

1593 ஏடிலங்குதாமரைபோல் செவ்வாய்முறுவல்செய்தருளி *
மாடுவந்துஎன்மனம்புகுந்துநின்றார் நின்றஊர்போலும் *
நீடுமாடத்தனிச்சூலம்போழக் கொண்டல்துளிதூவ *
ஆடலரவத்தார்ப்புஓவா அணியார்வீதிஅழுந்தூரே.
1593 ஏடு இலங்கு தாமரைபோல் * செவ்வாய் முறுவல் செய்தருளி *
மாடு வந்து என் மனம் புகுந்து * நின்றார் நின்ற ஊர்போலும்- **
நீடு மாடத் தனிச் சூலம் * போழக் கொண்டல் துளி தூவ *
ஆடல் அரவத்து ஆர்ப்பு ஓவா * அணி ஆர் வீதி அழுந்தூரே-6
1593
EdilaNGgu thāmaraipOl * chevvāy muRuval cheytharuLi *
mādu vanNdhu eNn maNnampugunNdhu * nNiNnRār nNiNnRa oor_pOlum *
nNIdu mādath thaNnichchoolam * pOzhak koNdal thuLithoova *
ādal aravath thārppu Ovā * aNiyār vIdhi azhunNdhoorE * . 7.5.6

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1593. Smiling with his beautiful blooming lotus mouth he came near me, gave his grace and entered my heart. He stays in Thiruvazhundur filled with beautiful streets where the sulam decorations on the tops of palaces touch the rain-giving clouds and the sound of celebration on the streets never ceases.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீடு மாட உயர்ந்த மாடங்களிலுள்ள; தனிச் சூலம் ஒப்பற்ற சிகரமானது; போழக் கொண்டல் மேகத்தைக் கீண்டு பிளக்க மேகம்; துளிதூவ மழை பொழிய; ஆடல் அரவத்து ஆடும் பெண்களின் ஆரவாரத்தால்; ஆர்ப்பு உண்டான பேரொலி; ஓவா இடைவிடாமல் இருக்கும் ஊர்; அணியார் வீதி அணியார் வீதி; அழுந்தூரே திருவழுந்தூர்; ஏடு இலங்கு இதழ்களினால் நிறைந்த; தாமரைபோல் தாமரைப் பூ போல்; செவ்வாய் முறுவல் சிவந்த புன்முறுவல்; செய்தருளி செய்துகொண்டு; மாடு வந்து என் அருகில் வந்து; என் மனம் என் மனம்; புகுந்து நின்றார் புகுந்து நின்றார்; நின்ற அப்படி நின்ற; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.7

1594 மாலைப்புகுந்துமலரணைமேல்வைகி அடியேன்மனம் புகுந்து * என்
நீலக்கண்கள்பனிமல்கநின்றார் நின்றஊர்போலும் *
வேலைக்கடல்போல்நெடுவீதி விண்தோய்சுதைவெண்மணிமாடத்து *
ஆலைப்புகையால்அழற்கதிரைமறைக்கும் வீதிஅழுந்தூரே.
1594 மாலைப் புகுந்து மலர்-அணைமேல் * வைகி அடியேன் மனம் புகுந்து * என்
நீலக் கண்கள் பனி மல்க * நின்றார் நின்ற ஊர்போலும்- **
வேலைக் கடல்போல் நெடு வீதி * விண் தோய் சுதை வெண் மணி மாடத்து *
ஆலைப் புகையால் அழல் கதிரை மறைக்கும் * வீதி அழுந்தூரே-7
1594
mālaip pugunNdhu malaraNaimEl * vaigi adiyENn maNnampugunNdhu * eNn-
nNIlak kaNgaL paNnimalga * nNiNnRār nNiNnRa oor_pOlum *
vElaik kadalpOl nNeduvIdhi * viNthOy chudhaiveN maNimādaththu *
ālaip pugaiyāl azhalkadhirai maRaikkum * vIdhi azhunNdhoorE * 7.5.7

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1594. The lord who came in the evening, stayed on my flower-like bed and entered my heart making my eyes that are like neelam blossoms fill with tears stays in Thiruvazhundur where the bright diamond-studded palaces on the long streets touch the sky and the smoke rising from sugarcane presses, hides the hot sun.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேலைக் கரையை உடைய; கடல் போல் கடல் போல்; நெடுவீதி நீண்ட வீதிகளும்; விண்தோய் ஆகாசமளவு ஓங்கியிருக்கும்; சுதை சுண்ணாம்பு பூசிய; வெண் மணி வெளுத்த மணி; மாடத்து மாடங்கள் மேல்; அழல் கதிரை சூரிய கிரணங்களை; ஆலைப் புகையால் கரும்பு ஆலைப் புகையால்; மறைக்கும் வீதி மறைக்கும் வீதிகளையுடைய; அழுந்தூரே ஊர் திருவழுந்தூர்; மாலைப்புகுந்து மாலைப்பொழுது வந்து; மலர் அணைமேல் பூம்படுக்கையில்; வைகி தங்கியிருந்து; அடியேன் மனம் புகுந்து என் மனம் புகுந்து; என் நீலக் கண்கள் என் நீலக் கண்கள்; பனி மல்க நீர் தளும்பும்படி; நின்றார் நின்ற நின்றார் அப்படி நின்ற பெருமனின்; ஊர் போலும் ஊர் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.8

1595 வஞ்சிமருங்குலிடைநோவ மணந்துநின்றகனவகத்து * என்
நெஞ்சுநிறையக்கைகூப்பிநின்றார் நின்றஊர்போலும் *
பஞ்சியன்னமெல்லடி நற்பாவைமார்கள் ஆடகத்தின் *
அஞ்சிலம்பினார்ப்புஓவா அணியார்வீதிஅழுந்தூரே.
1595 வஞ்சி மருங்குல் இடை நோவ * மணந்து நின்ற கனவகத்து * என்
நெஞ்சு நிறையக் கைகூப்பி * நின்றார் நின்ற ஊர்போலும்- **
பஞ்சி அன்ன மெல் அடி * நல் பாவைமார்கள் * ஆடகத்தின்
அம் சிலம்பின் ஆர்ப்பு ஓவா * அணி ஆர் வீதி அழுந்தூரே-8
1595
vanchi maruNGgu lidainNOva * maNanNdhu nNiNnRa kaNnavagaththu * eNn-
nNenchu nNiRaiyak kaikooppi * nNiNnRār nNiNnRa oor_pOlum *
panchi yaNnNna melladi * nNaRpāvaimārgaL * ādagaththiNn-
anchilambiNnārppu Ovā * aNiyār vIdhi azhunNdhoorE * . 7.5.8

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1595. The lord who came in the dreams of the women with waists as thin as vines and embraced them as they folded their hands and worshiped him stays in Thiruvazhundur where the sound of the golden anklets on the soft cotton-like feet of women as lovely as statues, never stops.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பஞ்சி அன்ன பஞ்சுபோன்ற மிருதுவான; மெல் அடி பாதங்களையுடைய; நல் பாவைமார்கள் நல்ல பெண்கள்; ஆடகத்தின அணிந்துள்ள அழகிய தங்க; அம் சிலம்பின் சிலம்புகளிலிருந்து; ஆர்ப்பு உண்டான; ஓவா இடைவிடாத ஆரவாரமிருக்கும் ஊர்; அணியார் வீதி அணியார் வீதி; அழுந்தூரே திருவழுந்தூர்; வஞ்சி மருங்குல் இடை வஞ்சிக்கொடிபோன்ற இடை; நோவ தளர்ந்து மெலியும்படி; மணந்து நின்ற என்னுடன் சேர்ந்து நின்ற; கனவகத்து என் கனவு மயமான சேர்க்கையில்; நெஞ்சு நிறைய எனது நெஞ்சு நிறையுமாறு; கைகூப்பி நின்றார் கைகூப்பி நின்றார்; நின்ற ஊர் அப்படி நின்ற பெருமனின் ஊர்; போலும் திருவழுந்தூர் போலும்

PT 7.5.9

1596 என்னைம்புலனும்எழிலுங்கொண்டு இங்கேநெருநல்எழுந்தருளி *
பொன்னங்கலைகள்மெலிவெய்தப்போன புனிதர்ஊர்போலும் *
மன்னுமுதுநீரரவிந்தமலர்மேல் வரிவண்டுஇசைபாட *
அன்னம்பெடையோடுஉடனாடும் அணியார்வயல்சூழ்அழுந்தூரே.
1596 என் ஐம்புலனும் எழிலும் கொண்டு * இங்கே நெருநல் எழுந்தருளி *
பொன் அம் கலைகள் மெலிவு எய்தப் * போன புனிதர் ஊர்போலும்- **
மன்னும் முது நீர் அரவிந்த மலர்மேல் * வரி வண்டு இசை பாட *
அன்னம் பெடையோடு உடன் ஆடும் * அணி ஆர் வயல் சூழ் அழுந்தூரே-9
1596
eNnNnaimpulaNnum ezhilum koNdu * iNGgE nNerunNal ezhunNdharuLi *
poNnNnaNG galaigaL meliveydhap * pONna puNnidha oor_pOlum *
maNnNnu mudhunNIr aravinNdha malarmEl * varivaNdu ichaipāda *
aNnNnam pedaiyOdu udaNnādum * aNiyār vayalchoozh azhunNdhoorE * .7.5.9

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1596. That pure lord who came yesterday, stole away the feelings of my five senses and my beauty, and made my golden ornaments loose and left me - stays in Thiruvazhundur surrounded with flourishing fields where lined bees swarm on the lotuses in the ponds with water that never dries up as male swans play with their mates.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மன்னு மீன்கள் வாழும்; முது நீர் பழைய குளங்களிலிருக்கும்; அரவிந்த மலர் மேல் தாமரை மலர் மேல்; வரி வண்டு இசை பாட வரி வண்டு இசை பாட; அன்னம் பெடையோடு அன்னம் பெடையோடு; உடன் ஆடும் உடன் ஆடும் ஊர்; அணியார் வயல் சூழ் அணியார் வயல் சூழ்ந்த; அழுந்தூரே திருவழுந்தூரே; இங்கே நெருநல் இங்கே நேற்று நானிருந்த; எழுந்தருளி இடத்தில் வந்து; என் ஐம் புலனும் என் பஞ்சேந்திரிய அறிவையும்; எழிலும் என் அழகையும்; கொண்டு கவர்ந்து கொண்டு; பொன் அம் மிக அழகிய; கலைகள் என் ஆடைகள்; மெலிவு தளர்ந்து விழும்படி; எய்த என்னை விட்டுப் பிரிந்து; போன புனிதர் ஊர் போன புனிதர் ஊர்; போலும் திருவழுந்தூர்

PT 7.5.10

1597 நெல்லில்குவளைகண்காட்ட நீரில்குமுதம்வாய்காட்ட *
அல்லிக்கமலம்முகங்காட்டும் கழனிஅழுந்தூர்நின்றானை *
வல்லிப்பொதும்பில்குயில்கூவும் மங்கைவேந்தன்பரகாலன் *
சொல்லில்பொலிந்ததமிழ்மாலை சொல்லப்பாவம்நில்லாவே. (2)
1597 ## நெல்லில் குவளை கண் காட்ட * நீரில் குமுதம் வாய் காட்ட *
அல்லிக் கமலம் முகம் காட்டும் * கழனி அழுந்தூர் நின்றானை **
வல்லிப் பொதும்பில் குயில் கூவும் * மங்கை வேந்தன் பரகாலன் *
சொல்லில் பொலிந்த தமிழ்-மாலை * சொல்லப் பாவம் நில்லாவே 10
1597. ##
nNellil kuvaLai kaNkātta * nNIril kumudham vāykātta *
allik kamalam mugaNGgāttum * kazhaNni azhunNdhoor nNiNnRāNnai *
vallip podhumbil kuyilkoovum * maNGgai vEnNdhaNn parakālaNn *
chollil polinNdha thamizhmālai * chollap pāvam nNillāvE * . (2)

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1597. Kaliyan, the poet who fights with his enemies like Yama, the king of Thirumangai where cuckoo birds sit on the bushes that are covered with flourishing vines, composed ten Tamil pāsurams with rich words praising the god of Thiruvazhundur where blooming kuvalai flowers are like women’s eyes, kumudam flowers in the water are like their mouths and the alli flowers are bright like their faces.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெல்லில் நெற்பயிரினிடையே; குவளை முளைத்த கருநெய்தற் பூக்கள்; கண் அவ்வூர் பெண்களின் கண்கள்; காட்ட போன்றது; நீரில் நீரிலே முளைத்த; குமுதம் ஆம்பல் பூக்கள்; வாய் அவர்களின் வாய்; காட்ட போன்றது; அல்லிக் இதழ்களுடைய; கமலம் தாமரைப் பூக்கள்; முகம் அவர்களது; காட்டும் முகம்போன்றதுமான; கழனி வயல்களையுடைய; அழுந்தூர் திருவழுந்தூர்; நின்றானை பெருமானைக் குறித்து; வல்லிப் கொடிகளுள்ள; பொதும்பில் புதர்களிலே; குயில் கூவும் குயில்கள் கூவும்; மங்கை திருமங்கை நாட்டு; வேந்தன் தலைவனான; பரகாலன் திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; சொல்லில் நல்ல சொற்களினால்; பொலிந்த நிறைந்த; தமிழ் மாலை பாசுரங்களை; சொல்ல அனுஸந்திக்க; பாவம் பாவங்கள்; நில்லாவே அவர்களிடத்தில் தங்காது

PT 7.6.1

1598 சிங்கமதாய்அவுணன் திறலாகம்முன்கீண்டுகந்த *
சங்கமிடத்தானைத் தழலாழிவலத்தானை *
செங்கமலத்தயனனையார் தென்னழுந்தையில் மன்னிநின்ற *
அங்கமலக்கண்ணனை அடியேன்கண்டுகொண்டேனே. (2)
1598 ## சிங்கம்-அது ஆய் அவுணன் * திறல் ஆகம் முன் கீண்டு உகந்த *
சங்கம் இடத்தானைத் * தழல் ஆழி வலத்தானை **
செங் கமலத்து அயன் அனையார் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
அம் கமலக் கண்ணனை- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-1
1598. ##
chiNGgamathāy avuNaNn * thiRalāgam muNn kINduganNdha *
chaNGgamidaththāNnaith * thazhalāzhi valaththāNnai *
cheNGgamalath thayaNnaNnaiyār * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
aNG gamalakkaNNaNnai * adiyENn kaNdu koNdENnE * . (2) 7.6.1

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1598. The lord who took the form of a man-lion and split open the chest of the Asuran Hiranyan, carrying a conch in his left hand and a fire-like discus in his right, stays in southern Thiruvazhundai (Thiruvazhundur) where the Vediyars are divine like Nānmuhan on a lovely red lotus. I, his devotee, saw beautiful lotus eyed- Kannan there and worshipped him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சிங்கம் அது ஆய் நரசிம்மமாய்; அவுணன் இரணியனின்; திறல் ஆகம் பலத்த சரீரத்தை; முன் கீண்டு முன்பு கிழித்துப் போட்டு; உகந்த உகந்தவனும்; சங்கம் இடத்தானை சங்கை இடது கையிலும்; தழல் ஒளிமயமான; ஆழி சக்கரத்தை; வலத்தானை வலது கையிலுமுடையவனுமான; செங்கமலத்து அழகிய கமலத்தில் பிறந்த; அயன் பிரம்மனை ஒத்த; அனையார் வைதிகர்கள் வாழும்; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருக்கும்; அம் அழகிய; கமலக்கண்ணனை கமலக்கண்ணனை!; அடியேன் நான்; கண்கொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்!

PT 7.6.2

1599 கோவானார்மடியக் கொலையார்மழுக்கொண்டருளும் *
மூவாவானவனை முழுநீர்வண்ணனை * அடியார்க்கு
ஆ! ஆ! என்றிரங்கித் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
தேவாதிதேவனை யான்கண்டுகொண்டுதிளைத்தேனே.
1599 கோ ஆனார் மடியக் * கொலை ஆர் மழுக் கொண்டருளும் *
மூவா வானவனை * முழு நீர் வண்ணனை அடியார்க்கு **
ஆஆ என்று இரங்கித் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
தேவாதிதேவனை- * யான் கண்டுகொண்டு திளைத்தேனே-2
1599
kOvāNnār madiyak * kolaiyār mazhukkoNdu aruLum *
moovā vāNnavaNnai * muzhunNIr vaNNaNnai * adiyārkku-
ā!ā! eNnRiraNGgith * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
thEvāthi thEvaNnai * yāNn kaNdukoNdu thiLaiththENnE * . 7.6.2

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1599. The ocean-colored lord, the everlasting god of gods who fought and killed kings with his mazhu weapon and feels compassion for his devotees, stays in Thiruvazhundai (Thiruvazhundur). I saw him and I felt joy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோ ஆனார் அரசர்கள் அனைவரும்; மடிய மடிய; கொலை கொலை செய்வதை; ஆர் ஸ்வபாவமாக உடைய; மழுக்கொண்டு கோடாலியை; அருளும் கையிலுடையவனாய்; மூவா கிழத்தனம் போன்ற விகாரங்கள்; வானவனை இல்லாதவனாய்; முழு நீர் நிறைந்த கடல் நீர்; வண்ணனை நிறத்தை உடையவனாய்; அடியார்க்கு பக்தர்களுக்கு; ஆ ஆ! என்று ஆவா என்று; இரங்கி இரங்கி அருள்புரிபவனாய்; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருக்கும்; தேவாதி தேவனை நித்யஸூரிகளின் தலைவனை; யான் கண்டு நான் கண்டு; கொண்டு கொண்டு வணங்கி; திளைத்தேனே மகிழ்ந்தேன்

PT 7.6.3

1600 உடையானை ஒலிநீருலகங்கள்படைத்தானை *
விடையானோடஅன்று விறலாழிவிசைத்தானை *
அடையார்தென்னிலங்கையழித்தானை அணியழுந்தூர்
உடையானை * அடியேன் அடைந்துய்ந்துபோனேனே.
1600 உடையானை * ஒலி நீர் உலகங்கள் படைத்தானை *
விடையான் ஓட அன்று * விறல் ஆழி விசைத்தானை *
அடையார் தென் இலங்கை அழித்தானை * அணி அழுந்தூர்
உடையானை- * அடியேன் அடைந்து உய்ந்துபோனேனே-3
1600
udaiyāNnai * oli nIrulagaNGgaL padaiththāNnai *
vidaiyāNnOda aNnRu * viRalāzhi vichaiththāNnai *
adaiyār theNnNnilaNGgai azhiththāNnai * aNiyazhunNdhoor-
udaiyāNnai * adiyENn adainNdhuynNdhu pONnENnE * . 7.6.3

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1600. When he, the creator of all the oceans and the worlds and owner of everything, threw his discus as he fought with Vānāsuran and Shivā came to the aid of the Asuran, he made Shivā, the bull rider, retreat. He destroyed his enemies in southern Lankā and he stays in beautiful Thiruvazhundur. I, his devotee, have received his grace and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உடையானை எம்பெருமானாய்; ஒலி நீர் ஒலிக்கும் நீருடைய கடலால்; உலகங்கள் சூழ்ந்த உலகங்களை; படைத்தானை படைத்தவனாய்; விடையான் ரிஷப வாஹனமுடைய; ஓட அன்று ருத்ரனை பாணாசுர போரில் அன்று; விறல் ஆழி சக்கரத்தால் ஓடஓட; விசைத்தானை விரட்டினவனாய்; அடையார் சத்ருக்கள் நிறந்திருக்கும்; தென் இலங்கை இலங்கையை; அழித்தானை அழித்தவனான பெருமானை; அணி அழகிய பூமிக்கு ஆபரணமாயிருக்கும்; அழுந்தூர் திருவழுந்தூரில்; அடியேன் அடியேன்; உடையானை அப்படி இருப்பவனை; அடைந்து அடைந்து வணங்கி; உய்ந்து போனேனே உய்ந்து போனேனே

PT 7.6.4

1601 குன்றால்மாரிதடுத்தவனைக் குலவேழம்அன்று
பொன்றாமை * அதனுக்குஅருள்செய்த போரேற்றை *
அன்றுஆவின்நறுநெய்யமர்ந்துண்ண அணியழுந்தூர்
நின்றானை * அடியேன் கண்டுகொண்டுநிறைந்தேனே.
1601 குன்றால் மாரி தடுத்தவனை * குல வேழம் அன்று
பொன்றாமை * அதனுக்கு அருள்செய்த போர் ஏற்றை **
அன்று ஆவின் நறு நெய் * அமர்ந்து உண்ட அணி அழுந்தூர்
நின்றானை- * அடியேன் கண்டுகொண்டு நிறைந்தேனே-4
1601
kuNnRāl māri thaduththavaNnaik * kula vEzhamaNnRu-
poNnRāmai * adhaNnukkaruL cheydha pOrERRai *
aNnRu āviNnnNaRunNey * amarnNdhu uNNa aNiyazhunNdhoor-
nNiNnRāNnai * adiyENn kaNdukoNdu nNiRainNdhENnE * . 7.6.4

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1601. The lord who carried Govardhanā mountain, stopping the storm and saving the cows and the cowherds, saved Gajendra from the crocodile and gave him his grace, and stole fragrant ghee made from cow’s milk and ate it stays in beautiful Thiruvazhundur. I, his devotee. saw him and was happy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்றால் மாரி மலையால்; தடுத்தவனை மழையை தடுத்தவனை; அன்று குல அன்று நல்ல குலத்தில்; வேழம் தோன்றிய கஜேந்திர யானை; பொன்றாமை அழிந்து போகாதவாறு; அதனுக்கு அதனுக்கு; அருள் செய்த அருள் செய்தவனும்; அன்று ஆவின் அன்று பசுவின்; நறுநெய் நறுநெய்யை; அமர்ந்து உண்ட மனம் பொருந்தி உகந்து உண்டவனும்; போர் ஏற்றை போரில் வல்லவனுமாக; நின்றானை இருப்பவனை; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; அடியேன் கண்டு அடியேன் கண்டு; கொண்டு கொண்டு வணங்கி; நிறைந்தேனே நிறைவு பெற்றேன்

PT 7.6.5

1602 கஞ்சனைக்காய்ந்தானைக் கண்ணமங்கையுள்நின்றானை *
வஞ்சனப்பேய்முலையூடு உயிர்வாய்மடுத்துண்டானை *
செஞ்சொல்நான்மறையோர் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
அஞ்சனக்குன்றந்தன்னை அடியேன்கண்டு கொண்டேனே.
1602 கஞ்சனைக் காய்ந்தானைக் * கண்ணமங்கையுள் நின்றானை *
வஞ்சனப் பேய் முலையூடு * உயிர் வாய் மடுத்து உண்டானை **
செஞ்சொல் நான்மறையோர் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
அஞ்சனக் குன்றம்-தன்னை- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-5
1602
kanchaNnaik kāynNdhāNnaik * kaNNamaNGgaiyuL nNiNnRāNnai *
vanchaNnap pEymulaiyoodu * uyirvāy maduththuNdāNnai *
chenchol nNāNnmaRaiyOr * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
anchaNnak kuNnRanNthaNnNnai * adiyENn kaNdu koNdENnE * . 7.6.5

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1602. Our lord of Thirumangai, the everlasting dark hill, who grew angry with Kamsan and killed him, and drank milk from the breasts of Putanā when she came as a mother to cheat him and killed her stays in Thiruvazhundur where Vediyars recite all the four Vedās. I, his devotee, saw him and am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கஞ்சனைக் கம்சனை; காய்ந்தானை அழித்தவனை; கண்ணமங்கையுள் திருக்கண்ணமங்கையில்; நின்றானை நின்றவனை; வஞ்சனப் பேய் வஞ்சகப்பேயான பூதனையின்; முலை ஊடு பாலையும்; உயிர் வாய் மடுத்து வாய்வழியே அவள் உயிரையும்; உண்டானை உண்டவனை; செஞ் சொல் அழகிய செஞ்சொற்களையுடைய; நான் நான்கு வேதங்களையும் அறிந்த; மறையோர் வைதிகர்கள் வாழும்; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருப்பவனை; அஞ்சனக் மை வண்ண; குன்றம் தன்னை மலை போன்றவனை; அடியேன் நான்; கண்டு கொண்டேனே கண்டு கொண்டேனே

PT 7.6.6

1603 பெரியானை அமரர்தலைவற்கும்பிரமனுக்கும் *
உரியானையுகந்தானவனுக்கும் உணர்வதனுக்கு
அரியானை * அழுந்தூர்மறையோர்கள் அடிபணியும்
கரியானை * அடியேன் கண்டுகொண்டுகளித்தேனே.
1603 பெரியானை * அமரர் தலைவற்கும் பிரமனுக்கும் *
உரி யானை உகந்தான்-அவனுக்கும் * உணர்வதனுக்கு
அரியானை ** அழுந்தூர் மறையோர்கள் * அடிபணியும்
கரியானை- * அடியேன் கண்டுகொண்டு களித்தேனே-6
1603
periyāNnai * amarar thalaivaRkum piramaNnukkum *
uriyāNnai uganNdhāNnavaNnukkum * uNarvadhaNnukku ariyāNnai *
azhunNdhoor maRaiyOrgaL * adipaNiyum kariyāNnai *
adiyENn kaNdu koNdu kaLiththENnE * . 7.6.6

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1603. The greatest one, the god of Indra the king of the gods and Brahmā, is the joy of all, yet no one can know who he is. The Vediyars of Thiruvazhundur recite the Vedās as they worship the feet of the dark bull-like lord. I, his devotee, saw him felt joy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெரியானை பெரியவனை; அமரர் தலைவற்கும் தேவர்கள் தலைவர்க்கும்; பிரமனுக்கும் பிரமனுக்கும்; யானை உரி யானை உரியை [தோலை]; உகந்தான் அவனுக்கும் உகந்த ருத்ரனுக்கும்; உணர்வதனுக்கு அரியவனை அறிவதற்கு அரியவனை; அழுந்தூர் திருவழுந்தூரிலிருக்கும்; மறையோர்கள் வைதிகர்கள்; அடிபணியும் விழுந்து வணங்கும்படி உள்ளவனை; கரியானை அடியேன் கருத்த நிற்முடையவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

PT 7.6.7

1604 திருவாழ்மார்வன்தன்னைத் திசைமண்நீர்எரிமுதலா *
உருவாய்நின்றவனை ஒலிசேரும்மாருதத்தை *
அருவாய்நின்றவனைத் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
கருவார்கற்பகத்தைக் கண்டுகொண்டுகளித்தேனே.
1604 திரு வாழ் மார்வன்-தன்னைத் * திசை மண் நீர் எரி முதலா *
உரு ஆய் நின்றவனை * ஒலி சேரும் மாருதத்தை **
அரு ஆய் நின்றவனைத் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
கரு ஆர் கற்பகத்தைக் * கண்டுகொண்டு களித்தேனே-7
1604
thiruvāzh mārvaNn thaNnNnaith * thichai maN_nIr erimudhalā *
uruvāy nNiNnRavaNnai * olichErum mārudhaththai *
aruvāy nNiNnRavaNnaith * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
karuvār kaRpagaththaik * kaNdukoNdu kaLiththENnE * . 7.6.7

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1604. The formless lord who is all the directions, the earth, oceans, fire, wind and sound, the Karpaga tree that takes away people’s birth, stays in southern Azhundai (Thiruvazhundur) embracing Lakshmi on his chest. I saw him there and I am happy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திரு வாழ் திருமகள் வாழும்; மார்வன்தன்னை மார்பையுடையவனை; திசை மண் நீர் எரி திசை மண் நீர் நெருப்பு; முதலா முதலானவற்றிற்கு காரணபூதனை; உருவாய் இந்த பஞ்சபூதங்களின்; நின்றவனை சரீரமாக உடையவனை; ஒலி சேரும் சப்த ஸ்பர்ச குணத்தோடு கூடிய காற்று; மாருதத்தை ஆகியவற்றிற்கும் பஞ்பூதங்களுக்கும்; அருவாய் ஸூக்ஷ்மமாக அந்தராத்மாவாக; நின்றவனை உடையவனை; தென் அழுந்தையில் அழகியதிருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருக்கும்; கருவார் வேர்ப் பற்று உடைய; கற்பகத்தை கற்பகவ்ருக்ஷத்தைப் போன்றவனானவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

PT 7.6.8

1605 நிலையாளாக என்னையுகந்தானை * நிலமகள்தன்
முலையாள்வித்தகனை முதுநான்மறைவீதிதொறும் *
அலையாரும்கடல்போல்முழங்கும்தென்னழுந்தையில் மன்னிநின்ற *
கலையார்சொற்பொருளைக் கண்டுகொண்டு களித்தேனே.
1605 நிலை ஆள் ஆக * என்னை உகந்தானை * நில மகள்-தன்
முலை ஆள் வித்தகனை * முது நான்மறை வீதிதொறும் **
அலை ஆர் கடல்போல் முழங்கும் * தென் அழுந்தையில் மன்னிநின்ற *
கலை ஆர் சொற்பொருளைக் * கண்டுகொண்டு களித்தேனே-8
1605
nNilaiyāLāga * eNnNnai yuganNdhāNnai * nNilamagaLthaNn-
mulaiyāL viththagaNnai * mudhunNāNnmaRai vIdhithoRum *
alaiyārum kadalpOl muzhaNGgum * ThennazhunNdhaiyil maNnNni nNiNnRa *
kalaiyār choRporuLaik * kaNdu koNdu kaLiththENnE * . 7.6.8

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1605. He, the clever one, the meaning of words, who embraces the breasts of the earth goddess stays in Thennazundai (Thiruvazhundur) where on every street the reciting of the four ancient Vedās is like the roaring sound of the oceans, rolling with waves. He always makes me happy and I saw him in Thiruvazhundai. .

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
என்னை என்னை; நிலை நிலையான கைங்கர்யம்; ஆள் ஆக பண்ணுபவனாக ஆக்கி; உகந்தானை உகந்தானை; நில மகள் தன் பூமாதேவியை; முலையாள் அனுபவித்த; வித்தகனை வித்தகனை; முது அநாதியான; நான்மறை நான்கு வேதன்களையும்; வீதிதொறும் வீதிதோறும்; அலையார் அலைகள் நிறைந்த; கடல் போல் கடல் போல்; முழங்கும் முழங்கும்; தென்அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னிநின்ற இருப்பவனை; கலையார் சாஸ்திரங்களின்; சொற்பொருளை பொருளாக இருப்பவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

PT 7.6.9

1606 பேரானைக் குடந்தைப்பெருமானை * இலங்குஒளிசேர்
வாரார்வனமுலையாள் மலர்மங்கைநாயகனை *
ஆராவின்னமுதைத் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
காரார்கருமுகிலைக் கண்டுகொண்டுகளித்தேனே. (2)
1606 ## பேரானைக் * குடந்தைப் பெருமானை * இலங்கு ஒளி சேர்
வார் ஆர் வனமுலையாள் * மலர்-மங்கை நாயகனை **
ஆரா இன் அமுதைத் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
கார் ஆர் கரு முகிலைக்- * கண்டுகொண்டு களித்தேனே-9
1606. ##
pErāNnai * kudanNdhaip perumāNnai * ilaNGgu oLichEr-
vārār vaNnamulaiyāL * malarmaNGgai nāyagaNnai, *
ārā iNnNnamudhaith * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
kārār karumugilaik * kaNdu koNdu kaLiththENnE * . (2) 7.6.9

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1606. The famous dark cloud-colored lord of Thirupper (Koiladi), Kudandai, the nectar that never loses its taste, the beloved of shining Lakshmi whose beautiful breasts are circled with a band, stays in everlasting Thennazhundai (Thiruvazhundur). I saw him and I am happy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேரானைக் திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனை; குடந்தை குடந்தை; பெருமானை பெருமானை; இலங்கு ஒளி சேர் ஒளி வீசும்; வாஆர் கச்சோடு கூடின; வன முலையாள் மார்பையுடைய; மலர்மங்கை தாமரையில் தோன்றியவளின்; நாயகனை நாயகனை; ஆரா எவ்வளவு அனுபவித்தாலும் திருப்தி ஏற்படாத; இன் அமுதை இனிய அமுதம் போன்றவனை; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருப்பவனை; கார் ஆர் மழைகாலத்து; கருமுகிலை இருண்ட மேகம் போன்றவனை; கண்டு கொண்டு கண்டு கொண்டு; களித்தேனே களித்தேனே

PT 7.6.10

1607 திறல்முருகனனையார் தென்னழுந்தையில்மன்னிநின்ற *
அறமுதல்வனவனை அணியாலியர்கோன் * மருவார்
கறைநெடுவேல்வலவன் கலிகன்றிசொல்ஐயிரண்டும் *
முறைவழுவாமைவல்லார் முழுதுஆள்வர்வானுலகே. (2)
1607 ## திறல் முருகன் அனையார் * தென் அழுந்தையில் மன்னி நின்ற *
அற முதல்வன்-அவனை * அணி ஆலியர்-கோன் மருவார் **
கறை நெடு வேல் வலவன் * கலிகன்றி சொல் ஐ இரண்டும் *
முறை வழுவாமை வல்லார் * முழுது ஆள்வர்-வான்-உலகே-10
1607. ##
thiRal murukaNnaNnaiyār * theNnNnazhunNdhaiyil maNnNninNiNnRa *
aRamudhal vaNnavaNnai * aNiyāliyar kONn maruvār *
kaRainNedu vElvalavaNn * kalikaNnRi chol aiyiraNdum *
muRaivazhuvāmai vallār * muzhuthu āLvar vāNnulagE * . (2) 7.6.10

Ragam

மத்யமாவதி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1607. Kaliyan, the poet, the king of beautiful Thirumangai with a long spear, composed ten Tamil pāsurams on the god of dharma who stays in Thennazundai (Thiruvazhundur) where heroic people, strong as Murugan, live. If devotees learn and recite these ten pāsurams without mistake, they will go to the world of the sky and rule there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திறல் முருகன் பலத்தில் முருகனை; அனையார் ஒத்தவர்களிருக்கும்; தென் அழுந்தையில் அழகிய திருவழுந்தூரில்; மன்னி நின்ற இருக்கும் பெருமானை; அற முதல்வன் எல்லா தர்மங்களுக்கும்; அவனை காரணபூதனானவனைக் குறித்து; அணி அழகிய; ஆலியர் திருவாலியிலுள்ளவர்க்கு; கோன் தலைவனும்; மருவார் கறை நெடு எதிரிகளின் கறை படிந்த; வேல் வலவன் வேலாயுதத்தை ஆளவல்ல; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார் அருளிச்செய்த; சொல் ஐ இரண்டும் பத்துப் பசுரங்களையும்; முறை வழுவாமை முறை வழுவாமல்; வல்லார் ஓதுபவர்கள்; வான் உலகே பரமபதத்தை; முழுது ஆள்வர் முழுவதுமாக ஆளப்பெருவர்

PT 7.7.1

1608 திருவுக்கும்திருவாகியசெல்வா!
தெய்வத்துக்கரசே! செய்யகண்ணா! *
உருவச்செஞ்சுடராழிவல்லானே!
உலகுண்டஒருவா! திருமார்பா! *
ஒருவற்காற்றியுய்யும் வகையென்றால்
உடன்நின்றுஐவர்என்னுள்புகுந்து * ஒழியாது
அருவித்தின்றிடஅஞ்சிநின்னடைந்தேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே! (2)
1608 ## திருவுக்கும் திரு ஆகிய செல்வா *
தெய்வத்துக்கு அரசே செய்ய கண்ணா *
உருவச் செஞ் சுடர் ஆழி வல்லானே *
உலகு உண்ட ஒருவா திரு மார்பா **
ஒருவற்கு ஆற்றி உய்யும் வகை என்றால் *
உடன் நின்று ஐவர் என்னுள் புகுந்து * ஒழியாது
அருவித் தின்றிட அஞ்சி நின் அடைந்தேன் *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-1
1608. ##
thiruvukkum thiruvāgiya chelvā! *
theyvaththukkarachE! cheyya kaNNā *
uruvach chenchudarāzhi vallāNnE! *
ulaguNda oruvā! thirumārbā! *
oruvaRkāRRiyuyyum vagaiyeNnRāl *
udan niNnRu aivar eNnNnuLpugunNdhu * ozhiyāthu-
tharuvith thiNnRida anchi ninnadainNdhENn *
azhunNdhoor mEl dhichai nNiNnRa ammāNnE! * . (2) 7.7.1

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1608. You, our lovely Kannan, the wealth of all wealth, carry a strong shining discus and embrace beautiful Lakshmi on your chest. You are the king of the gods, the unique one and you swallowed the world. Always, the feelings of the five senses enter me and torment me— even one of them is enough to hurt me and so, frightened of them, I come to you, my father. You stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவாகிய செல்வமாகிய; திருவுக்கும் செல்வத் திருமகளுக்கு; செல்வா! லக்ஷ்மிகரனான செல்வனே!; தெய்வத்துக்கு அரசே! தேவர்களுக்கும் தலைவனே!; செய்ய கண்ணா! சிவந்த கண்களையுடையவனே!; உருவச் செஞ் சுடர்! ஒளிமயமான சிவந்த; ஆழி வல்லானே சக்கரத்தையுடையவனே!; உலகு உண்ட ஒருவா! உலகங்களை உண்டவனே!; திருமார்பா! மஹாலக்ஷ்மியை மார்பில் உடையவனே!; அழுந்தூர் மேல் திசை திருவழுந்தூரில் மேல் திசையில்; நின்ற அம்மானே இருக்கும் பெருமானே!; ஒருவற்கு ஆற்றி ஒரு இந்திரியத்துக்கு ஆட்பட்டே; உய்யும் தப்பிப் பிழைக்கும்; வகை இன்றால் வழி இல்லை என்றால்; ஐவர் ஐந்து இந்திரியங்கள்; உடன் நின்று உடன் நின்று; என்னுள் புகுந்து என்னுள் புகுந்து; ஒழியாது ஓயாமல் எப்போதும்; அருவித் தின்றிட துயரப்படுத்துகின்றனவே; அஞ்சி அதற்கு அஞ்சி; நின் அடைந்தேன் உன்னைச் சரண் அடைந்தேன்

PT 7.7.2

1609 பந்தார்மெல்விரல்நல்வளைத்தோளி
பாவைபூமகள்தன்னொடும்உடனே
வந்தாய் * என்மனத்தேமன்னிநின்றாய்
மால்வண்ணா! மழைபோலொளிவண்ணா! *
சந்தோகா! பௌழியா! தைத்திரியா!
சாமவேதியனே! நெடுமாலே! *
அந்தோ! நின்னடியன்றிமற்றறியேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1609 பந்து ஆர் மெல் விரல் நல் வளைத் தோளி *
பாவை பூ-மகள்-தன்னொடும் உடனே
வந்தாய் * என் மனத்தே மன்னி நின்றாய் *
மால் வண்ணா மழைபோல் ஒளி வண்ணா **
சந்தோகா பௌழியா தைத்திரியா *
சாம வேதியனே நெடுமாலே *
அந்தோ நின் அடி அன்றி மற்று அறியேன்- *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-2
1609
panNdhār melviral nNalvaLaith thOLi *
pāvai poomagaL thaNnNnodum udaNnE-
vanNdhāy * eNn maNnaththE maNnNni nNiNnRāy *
mālvaNNā! mazhai pOl oLi vaNNā *
chanNdhOkā! powzhiyā! thaiththiriyā! *
chāmavEdhiyaNnE! nNedumālE *
anNdhO! nNiNnNnadiyaNnRi maRRaRiyENn *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.2

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1609. You came into my heart and stay firmly there with the soft-fingered earth goddess lovely as a doll, ornamented with beautiful armlets. Dark-colored and shining as bright as a cloud, you are the Chandogya Upanishad, the Rig Vedā, the Taittiriya Upanishad and the god of the Sama Vedā. You are my mother, O tall Nedumal and you stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பந்து ஆர் பந்து பிடித்திருக்கும்; மெல் விரல் மிருதுவான விரல்களை யுடையளும்; நல் வளை நல்ல வளையல்களையுடைய; தோளி தோள்களை உடையவளும்; பாவை பதுமை போன்றவளுமான; பூ மகள் தன்னொடும் திருமகளுடன்; உடனே வந்தாய்! உடனே வந்தாய் வந்து; என் மனத்தே என் மனத்தில்; மன்னி நின்றாய்! வந்து நின்றவனே!; மால் வண்ணா! கருத்த நிறத்தை யுடையவனே!; மழை போல் மேகம் போன்று; ஒளி வண்ணா! குளிர்ந்த ஒளியுடையவனே!; சந்தோகா! சாந்தோக்ய உபநிஷதர்த்தத்தை அறிந்தவனே!; பௌழியா! ப்ருஹதாரண்யக உபநிஷதர்த்தத்தை அறிந்தவனே!; தைத்திரியா! தைத்திரிய உபநிஷதர்த்தத்தை அறிந்தவனே!; சாமவேதியனே! சாமவேதர்த்தத்தை அறிந்தவனே!; நெடுமாலே! ஸர்வஜ்ஞனே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசையில்; நின்ற அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; அந்தோ! அந்தோ!; நின் அடி அன்றி உன் திருவடியைத் தவிர; மற்று அறியேன் வேறொரு புகலை அறியேன்

PT 7.7.3

1610 நெய்யாராழியும்சங்கமும்ஏந்தும்
நீண்டதோளுடையாய் * அடியேனைச்
செய்யாதவுலகத்திடைச்செய்தாய்
சிறுமைக்கும்பெருமைக்கும்உள்புகுந்து *
பொய்யால்ஐவர்என்மெய்குடியேறிப்
போற்றிவாழ்வதற்குஅஞ்சிநின்னடைந்தேன் *
ஐயா! நின்னடியன்றிமற்றறியேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1610 நெய் ஆர் ஆழியும் சங்கமும் ஏந்தும் *
நீண்ட தோள் உடையாய் * அடியேனைச்
செய்யாத உலகத்திடைச் செய்தாய் *
சிறுமைக்கும் பெருமைக்கும் உள் புகுந்து *
பொய்யால் ஐவர் என் மெய் குடி ஏறிப் *
போற்றி வாழ்வதற்கு அஞ்சி நின் அடைந்தேன் *
ஐயா நின் அடி அன்றி மற்று அறியேன்- *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-3
1610
nNeyyār āzhiyum chaNGgamum EnNdhum *
nNINda thOLudaiyāy * adiyENnaich-
cheyyātha ulakaththidaich cheydhāy *
chiRumaikkum perumaikkum uL pugunNdhu *
poyyāl aivar eNn meykudiyERip *
pORRi vāzhvathaRku anchi nNiNnNnadainNdhENn *
aiyā! nNiNnNnadiyaNnRi maRRaRiyENn *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.3

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1610. The lord who has long arms that carry a discus smeared with oil and a conch made me, his slave, be born in this evil world and do wrong. The cravings of the five senses entered my heart made me proud and sinful and, afraid to enjoy this illusory life, I came to you. I do not know anything except your feet, O father who stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஐயா! அழுந்தூர் ஐயா! அழுந்தூர்; மேல் திசை மேல் திசையில்; நின்ற அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; நெய் ஆர் ஆழியும் கூர்மையான சக்கரத்தையும்; சங்கமும் ஏந்தும் சங்கையும் கையிலுடையவனே!; நீண்ட தோள் நீண்ட தோள்களை; உடையாய்! உடையவனே!; உலகத்திடை உலகத்திலுள்ள; செய்யாத மற்றவர்களுக்குக் காட்டாத; அடியேனை அருளையும் அன்பையும் என்னிடம்; செய்தாய் காட்டினாய்; சிறுமைக்கும் சிற்றின்ப வாழ்வுக்கும்; பெருமைக்கும் பேரின்ப வாழ்வுக்கும்; பொய்யால் நான் அறியாதபடி; உள் புகுந்து என்னுள்ளே புகுந்து; மெய் பஞ்சேந்திரியங்கள்; குடி ஏறி என் சரீரத்திலே குடியேறி இருக்க; போற்றி அவற்றை திருப்தியடையச் செய்து; வாழ்வதற்கு அஞ்சி வாழ்வதற்குப் பயப்பட்டு; நின் அடைந்தேன் உன்னை வந்து அடைந்தேன்; நின் அடி அன்றி உன் திருவடி அன்றி; மற்று அறியேன் வேறு ஒன்றை அறியேன்

PT 7.7.4

1611 பரனே! பஞ்சவன்பௌழியன்சோழன்
பார்மன்னர்மன்னர்தாம்பணிந்தேத்தும்
வரனே! * மாதவனே! மதுசூதா!
மற்றோர்நல்துணைநின்னலால்இலேன்காண் *
நரனே! நாரணனே! திருநறையூர்
நம்பீ!எம்பெருமான்! உம்பராளும்
அரனே! * ஆதிவராகம்முனானாய்!
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1611 பரனே பஞ்சவன் பௌழியன் சோழன் *
பார் மன்னர் மன்னர்-தாம் பணிந்து ஏத்தும்
வரனே * மாதவனே மதுசூதா *
மற்று ஓர் நல் துணை நின் அலால் இலேன் காண் **
நரனே நாரணனே திருநறையூர் *
நம்பீ எம் பெருமான் உம்பர் ஆளும்
அரனே * ஆதிவராகம் முன் ஆனாய் *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-4
1611
paraNnE! panchavaNn powzhiyaNn chOzhaNn *
pārmaNnNnar maNnNnar thām paNinNdhEththum-
varaNnE! * mādhavaNnE! madhuchoodhā! *
maRROr nNalthuNai nNiNnNnalāl ilENnkāN *
nNaraNnE! nNāraNaNnE! thirunNaRaiyoor nNambI! *
emberumāNn! umba rāLum-
araNnE * ādhivarāgam muNnāNnāy! *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.4

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Simple Translation

1611. You, the Mādhavan, the Madhusudanan the highest, the king of the gods in the sky, worshiped and praised by the five Pāndavās, the Chola kings and all the other kings of the earth, bestow the boons that they want. I have no help but you, O man-lion, Nāranan, our Nambi of Naraiyur. You stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பரனே! பரமபுருஷனே!; பஞ்சவன் பஞ்சவன்; பௌழியன் பௌழியன்; சோழன் சோழன் ஆகிய; பார் தங்கள் தங்கள் தேசங்களுக்கு; மன்னர் ஸகல ஐஸ்வர்ய பூர்ண அரசர்கள்; மன்னர் தாம் தங்களின் விருப்பம் பூர்த்தி அடைய; பணிந்து ஏத்தும் பணிந்து துதிக்கும்படியான; வரனே! துதிக்கத்தக்கவனே!; மாதவனே! மாதவனே!; மதுசூதா! மதுசூதா!; நரனே! நாரணனே! நரனே! நாரணனே!; திருநறையூர் நம்பீ! திருநறையூர்நம்பீயே!; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; அரனே! ருத்ரனுக்கும் அந்தர்யாமியானவனே!!; உம்பர் ஆளும் தேவர்களுக்கும்; ஆதிவராகம் முன்பு ஆதிகாரணமான வராகமாய்; முன் ஆனாய்! அவதரித்தவனே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே; நின் அலால் மற்று உன்னைத் தவிர; ஓர் நல் துணை வேறு நல்ல துணை; இலேன் காண் நான் அறியேன்

PT 7.7.5

1612 விண்டான்விண்புகவெஞ்சமத்துஅரியாய்ப்
பரியோன்மார்வகம்பற்றிப்பிளந்து *
பண்டுஆனுய்யஓர்மால்வரையேந்தும்
பண்பாளா! பரனே! பவித்திரனே! *
கண்டேன்நான்கலியுகத்ததன்தன்மை
கருமமாவதும்என்தனக்குஅறிந்தேன் *
அண்டா! நின்னடியன்றிமற்றறியேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1612 விண்டான் விண் புக வெம் சமத்து அரி ஆய்ப் *
பரியோன் மார்வு-அகம் பற்றிப் பிளந்து *
பண்டு ஆன் உய்ய ஓர் மால் வரை ஏந்தும் *
பண்பாளா பரனே பவித்திரனே **
கண்டேன் நான் கலியுகத்ததன் தன்மை *
கருமம் ஆவதும் என்-தனக்கு அறிந்தேன் *
அண்டா நின் அடி அன்றி மற்று அறியேன் *
-அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-5
1612
viNdāNn viNpuga venchamaththu ariyāyp *
pariyONn mārvagam paRRip piLanNdhu *
paNdu āNnuyya Or mālvarai EnNdhum *
paNbāLā! paraNnE! paviththiraNnE *
kaNdENn nNāNn kaliyugaththathaNn thaNnmai *
karumamāvadhum eNnthaNnakku aRinNdhENn *
aNdā! nNiNnNnadiyaNnRi maRRaRiyENn *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.5

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1612. You took the form of a man-lion and fought with Hiranyan and split open his chest, and as a cowherd you, the good, pure and highest god, carried Govardhanā mountain to protect the cows and the cowherds. I understand the troubles of Kaliyuga and know what my fate will be. You are the world and I know nothing other than your feet, O my father, my resfuge, you stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்டான் இரணியன்; விண் புக வீரஸ்வர்க்கம் சென்று சேரும்படி; வெம் சமத்து கொடிய போர்க்களத்தில்; அரியாய் நரசிம்மமாய்த் தோன்றி; பரியோன் மார்வு அகம் பருத்த இரணியனின் மார்பை; பற்றிப் பிளந்து பிடித்துப் பிளந்தவனாயும்; பண்டு ஆன் உய்ய முன்பு பசுக்கள் பிழைக்கும்படி; ஓர் மால் ஒரு பெரிய; வரை ஏந்தும் மலையை குடயாகத் தூக்கிப் பிடித்தவனும்; பண்பாளா! பரனே! பண்பாளா! உயர்ந்தவனே!; பவித்திரனே! பவித்திரனே!; அண்டா! அண்டாதிபதியே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; கலியுகத்ததன் இக்கலியுகத்தின்; தன்மை ஸ்வபாவத்தை; கண்டேன் நான் நான் தெரிந்து கொண்டேன்; ஆவதும் நன்மை பயக்கும்; கருமம் கர்மங்களையும்; என் தனக்கு அறிந்தேன் நான் அறிந்து கொண்டேன; நின் அடி அன்றி உன் திருவடி அன்றி; மற்று அறியேன் வேறு புகலை நான் அறியேன்

PT 7.7.6

1613 தோயாவின்தயிர்நெய்யமுதுண்ணச்
சொன்னார்சொல்லிநகும்பரிசே * பெற்ற
தாயால்ஆப்புண்டிருந்துஅழுதேங்கும்
தாடாளா! தரையோர்க்கும்விண்ணோர்க்கும்
சேயாய்! * கிரேததிரேததுவாபர
கலியுகம்இவைநான்கும்முனானாய்! *
ஆயா! நின்னடியன்றிமற்றறியேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1613 தோயா இன் தயிர் நெய் அமுது உண்ணச்
சொன்னார் * சொல்லி நகும் பரிசே * பெற்ற
தாயால் ஆப்புண்டு இருந்து அழுது ஏங்கும்
தாடாளா * தரையோர்க்கும் விண்ணோர்க்கும்
சேயாய் ** கிரேத திரேத துவாபர
கலியுகம்- * இவை நான்கும் முன் ஆனாய் *
ஆயா நின் அடி அன்றி மற்று அறியேன் *
-அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-6
1613
thOyāviNn thayir nNeyyamudhu uNNach-
choNnNnār * cholli nNagum parichE * peRRa-
thāyāl āppuNdirunNdhu azhuthENGgum-
thādāLā! * tharaiyOrkkum viNNOrkkum-
chEyāy * kirEdha thirEdha thuvāpara-
kaliyugam * ivai nNāNngum muNnāNnāy *
āyā! nNiNnNnadiyaNnRi maRRaRiyENn *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.6

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1613. When you were given good yogurt and ghee you ate them and laughed, but then your mother Yasodha tied you to a mortar and you cried but you were strong enough to pull the mortar. You are a child for the people of the earth and the god of gods in the sky and you are the four yugas, Krta, Treta, Dvapara and the Kaliyuga. I know nothing other than your feet, my father who stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சொன்னார் வாய்க்கு வந்தபடி; சொல்லி பேசுகிறவர்கள்; நகும் பரிசே பழிக்கு அஞ்சாமல்; தோயா நன்றாகத்தோயாத; இன் தயிர் இனிய தயிரையும்; நெய் அமுது உண்ண நெய்யையும் உண்ண; பெற்ற தாயால் பெற்ற தாய் அவளால்; ஆப்புண்டு இருந்து கட்டுண்டு இருந்து; அழுது ஏங்கும் விக்கிவிக்கி அழுது; தாடாளா! ஏங்கும் பெரியோனே!; தரையோர்க்கும் மண்ணவர்க்கும்; விண்ணோர்க்கும் விண்ணோர்க்கும்; சேயாய்! அறியமுடியாத துர்லபனே!; கிரேத திரேத துவாபர கிரேத திரேதா துவாபர; கலியுகம் இவை கலியுகம் ஆகிய; நான்கும் முன் நான்கு யுகங்களுக்கும்; ஆனாய் நிர்வாஹகமானவனே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; ஆயா! கண்ணனே!; நின் அடி அன்றி உன் திருவடி அன்றி; மற்று அறியேன் வேறு ஒன்று அறியேன்

PT 7.7.7

1614 கறுத்துக்கஞ்சனைஅஞ்சமுனிந்தாய்!
கார்வண்ணா! கடல்போலொளிவண்ணா! *
இறுத்திட்டான்விடையேழும்முன்வென்றாய்!
எந்தாய்! அந்தரமேழுமுனானாய்! *
பொறுத்துக்கொண்டிருந்தால்பொறுக்கொணாப்
போகமேநுகர்வான்புகுந்து * ஐவர்
அறுத்துத்தின்றிடஅஞ்சிநின்னடைந்தேன்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1614 கறுத்து கஞ்சனை அஞ்ச முனிந்தாய் *
கார் வண்ணா கடல்போல் ஒளி வண்ணா *
இறுத்திட்டு ஆன் விடை ஏழும் முன் வென்றாய் *
எந்தாய் அந்தரம் ஏழும் முன் ஆனாய் **
பொறுத்துக்கொண்டிருந்தால் பொறுக்கொணாப் * போகமே
நுகர்வான் புகுந்து * ஐவர்
அறுத்துத் தின்றிட அஞ்சி நின் அடைந்தேன் *
-அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-7
1614
kaRuththuk kanchaNnai ancha muNninNdhāy! *
kārvaNNā! kadal pOloLi vaNNā *
iRuththittāNn vidaiyEzhum muNnveNnRāy! *
enNdhāy! anNdharamEzhum uNnāNnāy *
poRuththuk koNdirunNthāl poRukkoNA *
pOgamE nNugarvāNn pugunNthu * aivar-
aRuththuth thiNnRida anchi nNiNnNnadainNdhENn *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.7

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1614. You, dark as a cloud and colored like the shining ocean, were angry at Hiranyan and went to him as a man lion and killed him. You, my father, swallowed all the seven worlds and you fought with the seven bulls and defeated them. I thought if I were patient and had no desire to be involved in the pleasures of the senses, they would go away but instead they hurt me and ate me up. Scared I came to you, my father, lord of Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கஞ்சனை கம்ஸனை; அஞ்ச அவன் பயப்படும்படி; கறுத்து கோபித்து; முனிந்தாய்! அழித்தவனே!; கார்வண்ணா! மேகம் போன்றவனே!; கடல் போல் கடல் போல்; ஒளி வண்ணா! ஒளியுள்ளவனே!; ஆன் விடை ஏழும் ஏழு எருதுகளையும்; முன் முன்பு; இறுத்திட்டு முறித்து; வென்றாய்! வென்றவனே!; எந்தாய்! எம்பெருமானே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; அந்தரம் ஏழும் மேலுலகங்களேழையும்; முன் ஆனாய்! முன்பே நியமிப்பவனுமானவனை; பொறுத்துக் பொறுத்து; கொண்டிருந்தால் கொண்டிருப்போமென்றாலும்; பொறுக்கொணா பொறுத்துக் கொள்ள முடியாதபடி; போகமே துக்கானுபவங்களையே; நுகர்வான் கொடுக்க; ஐவர் பஞ்சேந்திரியங்கள்; புகுந்து என்னிடம் வந்து சேர்ந்து; அறுத்துத் தின்றி துயரப்படுத்தி நாசம் செய்ய; அஞ்சி அதற்கு பயந்து; நின் அடைந்தேன் உன்னை சரண் அடைந்தேன்

PT 7.7.8

1615 நெடியானே! கடிஆர்கலிநம்பீ!
நின்னையேநினைந்துஇங்குஇருப்பேனை *
கடியார்காளையரைவர்புகுந்து
காவல்செய்த அக்காவலைப்பிழைத்து *
குடிபோந்துஉன்அடிக்கீழ்வந்துபுகுந்தேன்
கூறைசோறுஇவைதந்தெனக்கருளி *
அடியேனைப்பணியாண்டுகொள்எந்தாய்!
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1615 நெடியானே கடி ஆர்கலி நம்பீ *
நின்னையே நினைந்து இங்கு இருப்பேனை *
கடி ஆர் காளையர் ஐவர் புகுந்து *
காவல் செய்த அக் காவலைப் பிழைத்து **
குடிபோந்து உன் அடிக்கீழ் வந்து புகுந்தேன் *
கூறை சோறு இவை தந்து எனக்கு அருளி *
அடியேனைப் பணி ஆண்டுகொள்-எந்தாய் *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-8
1615
nNediyāNnE! kadiyār _kalinNambI! *
nNiNnNnaiyE nNiNnainNthu iNGgu iruppENnai *
kadiyār kāLaiyaraivar pugunNdhu *
kāval cheydha akkāvalaip pizhaiththu *
kudipOnNdhu uNn adikkIzh vanNdhu pugunNdhENn *
kooRaichORu ivai thanNdhu eNnakkaruLi *
adiyENnaip paNiyāNdu koL enNdhāy! *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.8

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1615. You, the tall Nambi, take away the troubles of life and I stay here thinking only of you The evil pleasures of the five bull-like senses entered me but I escaped them and I have come here to your feet to worship you. Give me food and clothes and your grace and make me your devotee so that I may serve you, my father and god of Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெடியானே! நெடிய பெருமானே!; கடி ஆர்கலி பூமிக்கு அரணாகிய; நம்பீ! கடலில் சயனித்திருப்பவனே!; எந்தாய்! எம்பெருமானே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; நினைந்து தியானித்துக் கொண்டு; இங்கு இருப்பேனை இங்கு இருக்கிற என்னை; கடி ஆர் பலமுள்ளவைகளாயும்; காளையர் இளம் பருவமுள்ளவைகளாயும் இருக்கும்; ஐவர் பஞ்சேந்திரியங்களும்; புகுந்து என்னுள் புகுந்து; காவல் என்னை உன்னிடம் வரவொட்டாதபடி; செய்த தடை செய்த; அக் காவலை அந்தச் சிறைக்கு; பிழைத்து தப்பி வந்து; உன் அடிக்கீழ் உன் திருவடிக்கீழ்; குடிபோந்து பணியாற்ற; வந்து புகுந்தேன் வந்து புகுந்தேன்; கூறை ஆடையும்; சோறு இவை சோறுமாகிய இத் திருவடிகளை; தந்து எனக்கு அருளி எனக்கு தந்தருளி; அடியேனை என்னை நித்ய; பணி கைங்கர்யனாக்கி; ஆண்டு கொள் கொள்ள வேண்டும்

PT 7.7.9

1616 கோவாய்ஐவர்என்மெய்குடியேறிக்
கூறைசோறிவைதாவென்றுகுமைத்துப்
போகார் * நான்அவரைப்பொறுக்ககிலேன்
புனிதா! புட்கொடியாய்! நெடுமாலே! *
தீவாய்நாகணையில்துயில்வானே!
திருமாலே! இனிச்செய்வதொன்றுஅறியேன் *
ஆ! ஆ! என்றடியேற்குஇறையிரங்காய்
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானே!
1616 கோ ஆய் ஐவர் என் மெய் குடி ஏறிக் *
கூறை சோறு இவை தா என்று குமைத்துப்
போகார் * நான் அவரைப் பொறுக்ககிலேன் *
புனிதா புள் கொடியாய் நெடுமாலே **
தீ வாய் நாகணையில் துயில்வானே *
திருமாலே இனிச் செய்வது ஒன்று அறியேன் *
ஆஆ என்று அடியேற்கு இறை இரங்காய் *
-அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானே-9
1616
kOvāy aivar eNn meykudiyERik *
kooRaichORu ivaithā veNnRu kumaiththup-
pOgār * nNāNn avaraip poRukkagilENn *
puNnithā! putkodiyāy! nNedumālE *
thIvāy nNāgaNaiyil thuyilvāNnE! *
thirumālE! iNnich cheyvathoNnRu aRiyENn *
ā! ā! eNnRadiyERku iRai iraNGgāy *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnE! * . 7.7.9

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1616. When the pleasures of the five senses took over my body and wanted to rule me, they exclaimed, “Give me food and clothes!” refusing to leave me and causing me unbearable pain. You, are the faultless Nedumāl carrying an eagle flag and resting on the bed that is a snake spitting fire. O Thirumāl, I, your devotee, do not know what I should do now. Show pity on me and give me your grace. O my father, you stay in Thiruvazhundur facing west.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புனிதா! புனிதா!; புள்கொடியாய்! கருடக் கொடியுடையவனே!; நெடு மாலே! நெடிய திருமாலே!; தீ வாய் நெருப்பை உமிழும்; நாகணையில் பாம்புப் படுக்கையில்; துயில்வானே! சயனித் திருப்பவனே!; திருமாலே! திருமாலே!; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; ஐவர் பஞ்சேந்திரியங்கள்; கோ ஆய் என்னை அடிமையாக்கி; என் மெய் என் சரீரத்தில்; குடி ஏறி குடி புகுந்து; கூறை ஆடையும்; சோறு இவை தா என்று உணவும் கொடு என்று; குமைத்து அடம் பிடித்து; போகார் போகாமல் இருப்பதால்; நான் அவரை என்னால்; பொறுக்ககிலேன் பொற்க்கமுடியவில்லை; இனி உன்னையே புகலாக நான்; செய்வது அடைந்தேனான பின்பு; ஒன்று அறியேன் நான் செய்வது ஒன்றும் அறியேன்; ஆ ஆ! என்று அடியேற்கு ஆ ஆ! என்று அடியேனுக்கு; இறை இரங்காய் அருள் புரிய வேண்டும்

PT 7.7.10

1617 அன்னமன்னுபைம்பூம்பொழில்சூழ்ந்த
அழுந்தூர்மேல்திசைநின்றஅம்மானை! *
கன்னிமன்னுதிண்தோள்கலிகன்றி
ஆலிநாடன்மங்கைக்குலவேந்தன் *
சொன்னவின்தமிழ்நன்மணிக்கோவை
தூயமாலை இவைபத்தும்வல்லார் *
மன்னிமன்னவராய்உலகாண்டு
மானவெண்குடைக்கீழ்மகிழ்வாரே. (2)
1617 ## அன்னம் மன்னு பைம் பூம் பொழில் சூழ்ந்த *
அழுந்தூர் மேல் திசை நின்ற அம்மானை *
கன்னி மன்னு திண் தோள் கலிகன்றி
ஆலி நாடன் * மங்கைக் குல வேந்தன் **
சொன்ன இன் தமிழ் நல் மணிக் கோவை *
தூய மாலை இவை-பத்தும் வல்லார் *
மன்னி மன்னவர் ஆய் உலகு ஆண்டு *
மான வெண் குடைக்கீழ் மகிழ்வாரே-10
1617. ##
aNnNna maNnNnu paimpoompozhil choozhnNdha *
azhunNdhoor mEldhichai nNiNnRa ammāNnai *
kaNnNni maNnNnu thiNthOL kalikaNnRi-
āli nNādan * maNGgaik kulavEnNdhaNn *
choNnNnaviNn thamizh nNaNnmaNikkOvai *
thooya mālai ivaipaththum vallār *
maNnNni maNnNnavarāy ulagāNdu *
māNna veNkudaik kIzh magizhvārE * . (2) 7.7.10

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1617. Strong-armed Kaliyan, the king of Thirumangai in Thiruvali surrounded with forts, composed a pure garland of ten Tamil poems for the lord of Thiruvazhundur, a chain of precious diamonds with beautiful words. If devotees learn and recite these poems, they will happily rule the world as kings under a precious white royal umbrella.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்னம் மன்னு அன்னப்பறவைகள்; பைம் பூம் பொழில் பரந்த பூஞ்சோலைகளால்; சூழ்ந்த சூழ்ந்த; அழுந்தூர் மேல் திசை அழுந்தூர் மேல் திசை; நின்ற அம்மானே! நின்ற அம்மானே!; கன்னி மன்னு ஒரு நாளும் அழியாத; திண் தோள் மிடுக்கான தோள்களையுடைய; மங்கைக் குல வேந்தன் திருமங்கைக்கு அரசனான; ஆலி நாடன் ஆலி நாடன் என்னும்; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; சொன்ன அருளிச்செய்த; இன் தமிழ் இனிய தமிழ்ப் பாசுரங்கள்; நல் மணிக் கோவை நல்ல மணி போன்ற; தூய மாலை தூய்மையான மாலையான; இவை பத்தும் வல்லார் இவை பத்தும் ஓத வல்லார்; மன்னி மன்னவர் ஆய் மன்னவர்களாக பலகாலம்; உலகு ஆண்டு உலகு ஆண்டு; மான வெண்குடை பெரிய வெண்குடை; கீழ் கீழ் இருந்து; மகிழ்வாரே மகிழ்வார்கள்

PT 7.8.1

1618 செங்கமலத்திருமகளும்புவியும்
செம்பொன்திருவடியினிணைவருடமுனிவரேத்த *
வங்கமலிதடங்கடலுள் அநந்தனென்னும்
வரியரவினணைத்துயின்றமாயோன்காண்மின் *
எங்குமலிநிறைபுகழ்நால்வேதம் ஐந்து
வேள்விகளும்கேள்விகளும்இயன்றதன்மை
அங்கமலத்தயனனையார்பயிலும்செல்வத்து
அணியழுந்தூர் நின்றுகந்தஅமரர்கோவே. (2)
1618 ## செங் கமலத் திருமகளும் புவியும் செம் பொன் *
திருவடியின் இணை வருட முனிவர் ஏத்த *
வங்கம் மலி தடங் கடலுள் அநந்தன் என்னும் *
வரி அரவின் அணைத் துயின்ற மாயோன் காண்மின்- **
எங்கும் மலி நிறை புகழ் நால் வேதம் * ஐந்து
வேள்விகளும் கேள்விகளும் இயன்ற தன்மை *
அம் கமலத்து அயன் அனையார் பயிலும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-1
1618. ##
cheNGgamalath thirumagaLum puviyum chemboNn *
thiruvadiyiNniNai varuda muNnivarEththa *
vaNGgamali thadaNGgadaluL aNnanNdhaNneNnNnum *
variyaraviNnaNaith thuyiNnRa māyONn kāNmiNn *
eNGgumali nNiRai pugazhnNāl vEdham * ainNdhu-
vELvigaLum kELvigaLum iyaNnRa thaNnmai *
aNGgamalath thayaNnaNnaiyār payilum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . (2) 7.8.1

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1618. The Māyon who rests on Adisesha on the wide milky ocean rolling with waves, as Lakshmi and the earth goddess stroke his divine golden feet and sages praise him stays in beautiful, flourishing Thiruvazhundur where famous learned Vediyars skilled in the four Vedās perform the five sacrifices and are as divine as Nānmuhan himself.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எங்கும் மலி எங்கும் பரவிய; நிறை புகழ் நிறைந்த புகழுடைய; நால் வேதம் நான்கு வேதங்களும்; ஐந்து வேள்விகளும் ஐந்து வேள்விகளும்; கேள்விகளும் கேட்டறிய வேண்டியவைகளும்; இயன்ற இயற்கையாகவே; தன்மை அறிந்துகொள்ளக்கூடியவைகளும்; அம் கமலத்து அழகிய கமலத்தில் தோன்றிய; அயன் பிரமனையொத்தவரான; அனையார் வைதிகர்கள்; பயிலும் செல்வத்து சிறப்புடையவர்கள் வாழும்; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; செங் கமல செந்தாமரை மலரில்; திருமகளும் தோன்றிய திருமகளும்; புவியும் பூமாதேவியும்; செம் பொன் அழகிய பொன்மயமான; திருவடியின் திருவடிகளையும்; இணை வருட இரண்டையும் வருட; முனிவர் ஏத்த முனிவர்கள் துதிக்க; வங்கம் மலி அலைகள் நிறைந்த; தடங் கடலுள் பாற்கடலில்; அனந்தன் என்னும் அனந்தன் என்னும்; வரி அரவின் ரேகைகளுடைய பாம்பு; அணை படுக்கையில்; துயின்ற சயனித்திருக்கும்; மாயோன் மாயனைக்; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.2

1619 முன்இவ்வுலகேழும்இருள்மண்டியுண்ண
முனிவரொடுதானவர்கள்திசைப்ப * வந்து
பன்னுகலைநால்வேதப்பொருளையெல்லாம்
பரிமுகமாய்அருளியஎம்பரமன்காண்மின் *
செந்நெல்மலிகதிர்க்கவரிவீசச்
சங்கமவைமுரலச்செங்கமலமலரையேறி *
அன்னமலிபெடையோடும்அமரும்செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1619 முன் இவ் உலகு ஏழும் இருள் மண்டி உண்ண *
முனிவரொடு தானவர்கள் திசைப்ப * வந்து
பன்னு கலை நால் வேதப் பொருளை எல்லாம் *
பரி முகம் ஆய் அருளிய எம் பரமன் காண்மின்- **
செந்நெல் மலி கதிர்க் கவரி வீசச் *
சங்கம் அவை முரலச் செங் கமல மலரை ஏறி *
அன்னம் மலி பெடையோடும் அமரும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-2
1619
mun ivvulagEzhum iruL maNdiyuNNa *
muNnivarodu thāNnavargaL thisaippa * vanNdhu-
paNnNnukalai nNālvEdhap poruLai yellām *
parimugamāy aruLiya emparamaNn kāNmiNn *
chenNnNel malikadhirk kavari vIchach *
chaNGgam avaimuralach cheNGgamala malarai yERi *
aNnNnam malipedaiyOdum amarum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amararkOvE * . 7.8.2

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1619. When the eon ended and all the seven worlds were covered with darkness and the sages and the Asurans were terrified, our highest god took the form of a horse and brought all the four Vedās up from the ocean and taught them to the sages. See, the god of the gods stays happily in rich Thiruvazhundur where the ears of good paddy swing in the wind like fans and conches in the water sound and male swans sit with their mates on the lovely lotuses.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செந்நெல் செந்நெற் பயிரின்; மலி கதிர் நிறைந்த கதிர்கள்; கவரி வீச சாமரம் வீச; சங்கம் அவை முரல சங்குகள் ஒலிக்க; செங் கமல மலரை அழகிய தாமரையின்; ஏறி மேல் ஏறி; அன்னம் அலி அன்னங்கள்; பெடையோடும் பெடையோடு; அமரும் செல்வத்து வீற்றிருக்கும் சிறப்புடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; முன் முன்பு; இவ் உலகு ஏழும் இந்த ஏழு உலகங்களையும்; இருள் அஞ்ஞான அந்தகாரம்; மண்டி உண்ண மிகுந்து உண்ண; முனிவரொடு முனிவர்களும்; தானவர்கள் அசுரர்களும்; திசைப்ப பிரமித்து நிற்க; வந்து பரமபதத்திலிருந்து வந்து; பன்னு கலை பரந்து விரிந்த; நால் வேத நான்கு வேதங்களின்; பொருளை எல்லாம் பொருளை எல்லாம்; பரி முகம் ஆய் ஹயக்ரீவமூர்த்தியாய்த் தோன்றி; அருளிய அருளிய; எம் பரமன் எம்பெருமானை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.3

1620 குலத்தலையமதவேழம்பொய்கைபுக்குக்
கோள்முதலைபிடிக்கஅதற்குஅனுங்கிநின்று *
நிலத்திகழும்மலர்ச்சுடரேய்சோதீ! என்ன
நெஞ்சிடர்தீர்த்தருளியஎன்நிமலன்காண்மின் *
மலைத்திகழ்சந்தகில்கனகமணியும்கொண்டு
வந்துந்திவயல்கள்தொறும்மடைகள்பாய *
அலைத்துவரும்பொன்னிவளம்பெருகும்செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1620 குலத் தலைய மத வேழம் பொய்கை புக்குக் *
கோள் முதலை பிடிக்க அதற்கு அனுங்கி நின்று *
நிலத் திகழும் மலர்ச் சுடர் ஏய் சோதீ என்ன *
நெஞ்சு இடர் தீர்த்தருளிய என் நிமலன் காண்மின்- **
மலைத் திகழ் சந்து அகில் கனகம் மணியும் கொண்டு *
வந்து உந்தி வயல்கள்தொறும் மடைகள் பாய *
அலைத்து வரும் பொன்னி வளம் பெருகும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-3
1620
kulaththalaiya madhavEzham poygai pukkuk *
kOLmudhalai pidikka adhaRku aNnuNGginNiNnRu *
nNilaththigazhum malarchchudarEy chOdhI! eNnNna *
nNenchidar _thIrththaruLiya eNnnNimalaNn kāNmiNn *
malaiththigazh chanNdhagil kaNnakamaNiyum koNdu *
vanNdhunNdhi vayalgaL dhoRum madaigaLpāya *
alaiththuvarum poNnNnivaLam perugum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * 7.8.3.

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1620. When the strong crocodile caught Gajendra, the king of elephants, he called to you loudly, saying, “You are the shining light of the world, as bright as its flowers, ” and you, faultless, went and saved him and gave him your grace. See, you are the god of the gods and you stay happily in beautiful Thiruvazhundur where the Ponni river brings fragrant sandalwood from the mountains along with gold and jewels as it fills the fields and the channels with water and increases the richness of the place.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலை மலையிலிருந்து; திகழ் சந்து சந்தன மரங்களையும்; அகில் அகில் கட்டைகளையும்; கனகம் பொன்னையும்; மணியும் கொண்டு மணியையும்; உந்தி வந்து தள்ளிக் கொண்டு வந்து; வயல்கள்தொறும் வயல்களிலெல்லாம்; மடைகள் பாய நீர்பாயும்; அலைத்து அலைகளோடு; வரும் பொன்னி வரும் காவேரி; வளம் பெருகும் வளம் பெருகும்; செல்வத்து செல்வத்தையுடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; குலத் தலைய நல்ல குலத்தில் பிறந்த; மதவேழம் யானை; பொய்கை பொய்கையில்; புக்கு புகுந்தபோது; கோள் வலிமையுள்ள; முதலை பிடிக்க முதலை பிடித்ததினால்; அதற்கு அம்முதலைக்கு; அனுங்கி நின்று பயந்து நின்று; நிலத் திகழும் நிலா பரவிய; மலர் சந்திரனை ஒத்த; சுடர் ஏய் சோதீ! ஒளிமயமானவனே!; என்ன என்று துதிக்க; நெஞ்சு இடர் யானையின் துன்பத்தை; தீர்த்தருளிய போக்கிய; என் நிமலன் என் குற்றமற்ற பெருமனை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.4

1621 சிலம்புமுதல்கலனணிந்தோர்செங்கண்குன்றம்
திகழ்ந்ததெனத்திருவுருவம்பன்றியாகி *
இலங்குபுவிமடந்தைதனை இடந்துபுல்கி
எயிற்றிடைவைத்தருளியஎம்மீசன்காண்மின் *
புலம்புசிறைவண்டொலிப்பப்பூகம்தொக்க
பொழில்கள்தொறும்குயில்கூவமயில்களால *
அலம்புதிரைப்புனல்புடைசூழ்ந்துஅழகார் செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1621 சிலம்பு முதல் கலன் அணிந்து ஓர் செங்கண் குன்றம் *
திகழ்ந்தது எனத் திரு உருவம் பன்றி ஆகி *
இலங்கு புவி மடந்தை-தனை இடந்து புல்கி *
எயிற்றிடை வைத்தருளிய எம் ஈசன் காண்மின் **
புலம்பு சிறை வண்டு ஒலிப்பப் பூகம் தொக்க *
பொழில்கள்தொறும் குயில் கூவ மயில்கள் ஆல *
அலம்பு திரைப் புனல் புடை சூழ்ந்து அழகு ஆர் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-4
1621
chilambumudhal kalaNnaNinNdhOr cheNGgaN kuNnRam *
thigazhnNdhadheNnath thiruvuruvam paNnRiyāgi *
ilaNGgupuvi madanNdhaithaNnai idanNdhu pulgi *
eyiRRidai vaiththaruLiya emmIchaNn kāNmiNn *
pulambuchiRai vaNdolippap poogam thokka *
pozhilkaL thoRum kuyilkoova mayilgaLāla *
alambuthiraip puNnalpudaichoozhnNthu azhagār chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.4

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1621. He took the divine form of a strong-eyed boar that looked like a hill decorated with anklets and ornaments and dug up the earth and brought up the shining earth goddess on his tusks. See, he is the king of the gods who stays in beautiful rich Thiruvazhundur surrounded with water where areca nut trees grow and winged bees sing in the groves as cuckoo birds coo and peacocks dance.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பூகம் தொக்க பாக்கு மரங்கள் நிறைந்துள்ள; பொழில்கள் தொறும் சோலைகளெங்கும்; குயில் கூவ குயில் கூவ; மயில்கள் ஆல மயில்கள் ஆட; புலம்பு சிறை சிறகுகளையுடைய; வண்டு ஒலிப்ப வண்டுகள் ரீங்கரிக்க; அலம்பு திரைப் அலைகளையுடைய; புனல் காவேரி நீர்; புடை சூழ்ந்து எல்லா இடங்களிலும் சூழ்ந்து பாய; அழகு ஆர் செல்வத்து அழகு மிக்க சிறப்புடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்து நின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; ஓர் செங்கண் சிவந்த கண்களையுடைய; குன்றம் ஒரு மலை; திகழ்ந்தது என இருப்பது போல்; சிலம்பு முதல் தண்டை சிலம்பு முதலான; கலன் அணிந்து ஆபரணங்களை அணிந்து; திருவுருவம் பன்றி ஆகி வராஹரூபமாக; இலங்கு விளங்கும்; புவி மடந்தை தனை பூமாதேவியை; இடந்து அண்டத்திலிருந்து; புல்கி குத்தி எடுத்து அணைத்து; எயிற்றிடை பற்களினிடையே; வைத்தருளிய வைத்தருளிய; எம் ஈசன் எம்பெருமானை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.5

1622 சினமேவும்அடலரியினுருவமாகித்
திறல்மேவும்இரணியன்தாகம்கீண்டு *
மனமேவுவஞ்சனையால்வந்தபேய்ச்சி
மாள உயிர்வெளவிய எம்மாயோன்காண்மின் *
இனமேவுவரிவளைக்கையேந்தும் கோவை
யேய்வாயமரகதம்போல் கிளியினின்சொல் *
அனமேவுநடைமடவார்பயிலும் செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1622 சினம் மேவும் அடல் அரியின் உருவம் ஆகித் *
திறல் மேவும் இரணியனது ஆகம் கீண்டு *
மனம் மேவு வஞ்சனையால் வந்த பேய்ச்சி
மாள * உயிர் வவ்விய எம் மாயோன் காண்மின்- **
இனம் மேவு வரி வளைக் கை ஏந்தும் கோவை *
ஏய் வாய மரகதம்போல் கிளியின் இன் சொல் *
அனம் மேவு நடை மடவார் பயிலும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-5
1622
chiNnamEvum adalariyiNn uruvamāgith *
thiRalmEvum iraNiyaNna thāgam kINdu *
maNnamEvu vanchaNnaiyāl vanNdha pEychchi-
māLa * uyir vowviya emmāyONn kāNmiNn *
iNnamEvu varivaLakkai yEnNdhum kOvai *
Eyvāy marakadhampOl kiLiyiNniNn chol *
aNnamEvu nNadaimadavār payilum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.5

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1622. As a heroic man-lion he split open the strong chest of Hiranyan, and when the devil Putanā came in the form of a mother to cheat him he drank her poisonous milk and killed her. See, he is the Māyon and he stays happily in rich Thiruvazhundur where beautiful women come with their friends, their arms ornamented with round bangles, walking like swans and teaching sweet words to their emerald-colored parrots with mouths like red kovvai fruits.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இனம் மேவு வரிசை வரிசையாக; வரி வளை வளையல்கள் அணிந்த; கை ஏந்தும் கைகளிலே வைத்திருக்கும்; கோவை கோவைப் பழம்; ஏய் வாய போன்ற வாயையுடைய; மரகதம் மரகதம் போன்ற; போல் பச்சை நிறமுடைய; கிளியின் கிளியைப் போன்ற; இன் சொல் இனிய சொற்களையும்; அனம் மேவு அன்னம் போன்ற; நடை நடையழகையுமுடைய; மடவார் இளம் பெண்களின்; பயிலும் செல்வத்து செல்வம் பெற்ற; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; சினம் மேவும் அடல் மிக்க சீற்றமுள்ள வலிய; அரியின் உருவம் ஆகி நரசிம்ம மூர்த்தியாய்; திறல் மேவும் மிக்க பராக்ரமமுள்ள; இரணியனது இரணியனின்; ஆகம் கீண்டு மார்பைப் பிளந்து; மனம் மனதில்; மேவு வஞ்சனையால் வஞ்சக எண்ணத்தோடு; வந்த பேய்ச்சி மாள வந்த பேய்ச்சி மாள; உயிர் வவ்விய அவள் உயிரை வாங்கிய; எம் மாயோன் எம் மாயோனை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.6

1623 வானவர்தம்துயர்தீரவந்துதோன்றி
மாணுருவாய்மூவடிமாவலியைவேண்டி *
தானமரஏழுலகும்அளந்த வென்றித்
தனிமுதல்சக்கரப்படைஎன்தலைவன்காண்மின் *
தேனமரும்பொழில்தழுவும்எழில்கொள்வீதிச்
செழுமாடமாளிகைகள்கூடந்தோறும் *
ஆனதொல்சீர்மறையாளர்பயிலும்செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1623 வானவர்-தம் துயர் தீர வந்து தோன்றி *
மாண் உரு ஆய் மூவடி மாவலியை வேண்டி *
தான் அமர ஏழ் உலகும் அளந்த வென்றித் *
தனி முதல் சக்கரப் படை என் தலைவன் காண்மின்- **
தேன் அமரும் பொழில் தழுவும் எழில் கொள் வீதிச் *
செழு மாட மாளிகைகள் கூடம்தோறும் *
ஆன தொல் சீர் மறையாளர் பயிலும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-6
1623
vāNnavar _thamthuyar thIravanNdhu thONnRi *
māNuruvāy moovadi māvaliyai vENdi *
thāNnamara Ezhulagum aLanNdha veNnRith *
thaNnimudhal chakkarappadai eNnthalaivaNn kāNmiNn *
thENnamarum pozhilthazhuvum ezhilkoL vIdhich *
chezhumāda māLigaigaL koodanNdhORum *
āNnatholchIr maRaiyāLar payilum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.6

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1623. When the gods were afflicted by Māhabali, Thirumāl, my chief with an unmatched discus, went as a dwarf to Mahābali and asked for three feet of land, and when he received the boon, he measured the world and the sky with his two feet. He stays happily in prosperous, beautiful Thiruvazhundur surrounded with groves dripping with honey and filled with precious palaces where famous Vediyars, praised from the ancient times, recite the Vedās.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தேன் அமரும் தேன் நிறைந்த; பொழில் தழுவும் சோலைகளால் சூழ்ந்த; எழில் கொள் வீதி அழகிய வீதிகளும்; செழு மா செழித்த மாட; மாளிகைகள் மாளிகைகளும்; கூடம் தோறும் மற்றுமுள்ள இடங்களிலும்; ஆன தொல் சீர் ஆத்மகுணம் நிறைந்த பழைய; மறையாளர் புகழுடைய வைதிகர்கள் வாழும்; பயிலும் சிறப்புடைய; செல்வத்து செல்வம் நிறைந்த; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; வானவர் தம் வானவர்களின்; துயர் தீர துயர் தீர; மாண் உருவாய் வாமநனாய்; வந்து தோன்றி வந்து தோன்றி; மா வலியை மஹாபலியினிடத்தில்; மூவடி மூன்றடி நிலத்தை; வேண்டி வேண்டிப்பெற்று; ஏழ் உலகும் ஏழ் உலகும்; தான்அமர தன் திருவடிக் கீழ்அடங்கும்படி; அளந்த வென்றி அளந்து வெற்றி பெற்று; தனி முதல் ஒப்பற்ற திருவிக்கிரமனாக வளர்ந்ததால்; சக்கரப்படை சக்கராயுதத்தை கையிலுடையவனை; என் தலைவன் எம் தலைவனை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.7

1624 பந்தணைந்தமெல்விரலாள் சீதைக்காகிப்
பகலவன்மீதியங்காதஇலங்கைவேந்தன் *
அந்தமில்திண்கரம்சிரங்கள் புரண்டுவீழ
அடுகணையால்எய்துகந்தஅம்மான்காண்மின் *
செந்தமிழும்வடகலையும்திகழ்ந்தநாவர்
திசைமுகனையனையவர்கள் செம்மைமிக்க *
அந்தணர்தம்ஆகுதியின்புகையார்செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1624 பந்து அணைந்த மெல் விரலாள் சீதைக்கு ஆகிப் *
பகலவன் மீது இயங்காத இலங்கை வேந்தன் *
அந்தம் இல் திண் கரம் சிரங்கள் புரண்டு வீழ *
அடு கணையால் எய்து உகந்த அம்மான் காண்மின்- **
செந்தமிழும் வடகலையும் திகழ்ந்த நாவர் *
திசைமுகனை அனையவர்கள் செம்மை மிக்க *
அந்தணர்-தம் ஆகுதியின் புகை ஆர் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-7
1624
panNdhaNainNdha melviralāL chIdhaikku āgip *
pagalavaNn mIdhiyaNGgādha ilaNGgai vEnNdhaNn *
anNdhamil thiN karamchiraNGgaL puraNdu vIzha *
adugaNaiyāl eydhuganNdha ammāNn kāNmiNn *
chenNdhamizhum vadagalaiyum thigazhnNdha nNāvar *
thichaimugaNnai aNnaiyavargaL chemmai mikka *
anNdhaNardham āgudhiyiNn pugaiyār chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.7

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1624. To bring back his wife Sita who plays with a soft ball with her hands, our lord shot his killing arrows and cut off the indestructible arms and heads of Rāvana, the king of Lankā where the sun, the god of the day, cannot enter. He stays happily in rich Thiruvazhundur where good-natured Vediyars, skilled in pure Tamil and the northern arts, perform sacrifices with rising smoke and resemble Nānmuhan himself.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செந் தமிழும் சிறந்த தமிழ் மொழியிலும்; வடகலையும் ஸம்ஸ்க்ருத மொழியிலும்; திகழ்ந்த நாவர் தேர்ந்த நா வன்மை பெற்ற; திசைமுகனை அனையவர்கள் பிரமனை ஒத்த; செம்மை மிக்க நற்குணங்கள் நிறைந்த; அந்தணர் தம் வைதிகர்கள்; ஆகுதியின் செய்யும் யாகங்களின்; புகையார் ஆகுதியின் புகையால்; செல்வத்து நிறைந்த செல்வத்தையுடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; பந்து அணைந்த பந்து பிடித்திருக்கும்; மெல் விரலாள் மெல்லிய விரல்க்ளையுடைய; சீதைக்கு ஆகி சீதையை அடையும் பொருட்டு; பகலவன் மீது ஸூர்யன் இலங்கைக்கு மேலே; இயங்காத இலங்கை போக இயலாத இலங்கை; வேந்தன் அரசனின்; அந்தமில் திண் எண்ணிறந்த வலிய; கரம் சிரங்கள் தோள்களும் தலைகளும்; புரண்டு வீழ புரண்டு வீழ; அடு கணையால் கொல்லவல்ல பாணத்தை; எய்து பிரயோகித்து; உகந்த அம்மான் உகந்த எம்பெருமானை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.8

1625 கும்பமிகுமதவேழம்குலையக்கொம்பு
பறித்து மழவிடையடர்த்துக்குரவைகோத்து *
வம்பவிழும்மலர்க்குழலாளாய்ச்சிவைத்த
தயிர்வெண்ணெயுண்டுகந்தமாயோன் காண்மின் *
செம்பவளமரதகம் நன்முத்தம்காட்டத்
திகழ்பூகம்கதலிபலவளம்மிக்கு எங்கும் *
அம்பொன்மதிள்பொழில்புடைசூழ்ந்துஅழகார்செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1625 கும்பம் மிகு மத வேழம் குலைய கொம்பு
பறித்து * மழ விடை அடர்த்துக் குரவை கோத்து *
வம்பு அவிழும் மலர்க் குழலாள் ஆய்ச்சி வைத்த
தயிர் வெண்ணெய் * உண்டு உகந்த மாயோன் காண்மின்- **
செம் பவளம் மரதகம் நல் முத்தம் காட்டத் *
திகழ் பூகம் கதலி பல வளம் மிக்கு எங்கும் *
அம் பொன் மதிள் பொழில் புடை சூழ்ந்து அழகு ஆர் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-8
1625
kumbamigu madhavEzham kulaiyak kombu-
paRiththu * mazhavidai yadarththuk kuravai kOththu *
vambavizhum malarkkuzhalāLāychchi vaiththa-
thayirveNNey * uNduganNdha māyONn kāNmiNn *
chembavaLa maradhagam naNn muththam kāttath *
thigazhpoogam kadhalipala vaLammikku eNGgum *
amboNn madhiLpozhil pudaichoozhnNthu azhagār chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.8

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1625. The Māyon broke the tusks of the elephant Kuvalayābeedam and killed it, conquered the young seven bulls, danced the Kuravai kuthu dance and ate the yogurt and butter that Yasodha kept, her hair adorned with fragrant flowers. He stays happily in rich Thiruvazhundur surrounded with precious golden walls and groves where banana and shining puham trees flourish everywhere and red corals and emeralds are bountiful.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செம்பவளம் சிவந்த பவழத்தையும்; மரகதம் மரகத பச்சையையும்; நல் முத்தம் வெண்ணிற முத்தும் தோன்றும்; காட்ட பாக்குமரங்களும்; திகழ் பூகம் பல வகை; கதலி பல வாழை மரங்களும்; வளம் மிக்கு வளத்தோடு; எங்கும் எல்லா இடங்களிலும்; அம் பொன் அழகிய பொன் மயமான; மதிள் மதிள்களாலும்; பொழில் சோலைகளாலும்; புடைசூழ்ந்து சூழ்ந்த; அழகு ஆர் அழகு நிறைந்த; செல்வத்து செல்வமுடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; கும்பம் மிகு பெருத்த தலையையும்; மதவேழம் மதமுடைய யானை; குலை அழியும்படி; கொம்பு பறித்து அதன் கொம்பைப் பறித்து; மழ விடை இளமையான; அடர்த்து ஏழு எருதுகளை அடக்கி; குரவை ஆய்ச்சியரோடு குரவை; கோத்து கூத்தாடி; வம்பு அவிழும் நறுமணம் வீசும்; மலர்க் மலர்களொடு கூடின; குழலாள் கூந்தலையுடைய; ஆய்ச்சி ஆய்ச்சி யசோதை; வைத்த வைத்திருந்த; தயிர் தயிர்; வெண்ணெய் உண்டு வெண்ணெய் உண்டு; உகந்த மாயோன் உகந்த மாயனை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.9

1626 ஊடேறுகஞ்சனொடுமல்லும்வில்லும்
ஒண்கரியும்உருள்சகடும்உடையச்செற்ற *
நீடேறுபெருவலித்தோளுடையவென்றி
நிலவுபுகழ்நேமியங்கைநெடியோன்காண்மின் *
சேடேறுபொழில்தழுவும் எழில்கொள்வீதித்
திருவிழவில்மணியணிந்த திண்ணைதோறும் *
ஆடேறுமலர்க்குழலார்பயிலும் செல்வத்து
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅமரர்கோவே.
1626 ஊடு ஏறு கஞ்சனொடு மல்லும் வில்லும் *
ஒண் கரியும் உருள் சகடும் உடையச் செற்ற *
நீடு ஏறு பெரு வலித் தோள் உடைய வென்றி *
நிலவு புகழ் நேமி அங்கை நெடியோன் காண்மின்- **
சேடு ஏறு பொழில் தழுவும் எழில் கொள் வீதித் *
திருவிழவில் மணி அணிந்த திண்ணைதோறும் *
ஆடு ஏறு மலர்க் குழலார் பயிலும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-9
1626
oodERu kanchaNnodu mallum villum *
oNkariyum uruLchagadum udaiyach cheRRa *
nNIdERu peruvalith thOLudaiya veNnRi *
nNilavupugazh nNEmiyaNGgai nNediyONn kāNmiNn *
chEdERu pozhilthazhuvum ezhilkoL vIdhith *
thiruvizhavil maNiyaNinNdha thiNNai thORum *
ādERu malarkkuzhalār payilum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . 7.8.9

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1626. See, the tall wide-shouldered lord, the god of the gods, famous and victorious holding a discus in his beautiful hand, fought with the evil Kamsan and conquered the wrestlers sent by him, fought with the strong elephant Kuvalayābeedam and killed Sakatāsuran when he came as a cart. He stays happily in beautiful rich Thiruvazhundur with young groves and beautiful streets where the porches are studded with jewels and lovely women adorned with flowers in their hair learn dancing on those porches at festival times.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சேடு ஏறு இளம்; பொழில் தழுவும் சோலைகளால் சூழ்ந்த; எழில் கொள் அழகிய; வீதி தெருக்களிலே நடக்கின்ற; திருவிழவில் விழாக்களில்; மணி அணிந்த ரத்நங்கள் பதிக்கப்பெற்ற; திண்ணை தோறும் திண்ணைகளிலெல்லாம்; ஆடு ஏறு மணம் மிக்க; மலர் மலர்கள் அணிந்த; குழலார் கூந்தலுடைய பெண்கள்; பயிலும் செல்வத்து இருக்கும் சிறப்பான; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; ஊடு ஏறு மஞ்சத்தின் மத்தியில் ஏறியுள்ள; கஞ்சனோடு கம்ஸனும்; மல்லும் வில்லும் மல்லர்களும் வில்லும்; ஒண் கரியும் அழகிய யானையும்; உருள் சகடும் உருண்டு ஓடும் சகடமும்; உடையச் செற்ற உடையும்படி அழித்திட்ட; நீடு ஏறு பெரு நீண்டு உயர்ந்த பெரிய; வலி வலிமையுடைய; தோள் தோள்களையுடையவனும்; உடைய வென்றி வெற்றியினால்; நிலவு புகழ் புகழுடையவனுமான; நேமி அம் கை அழகிய சக்கர கைகளையுடைய; நெடியோன் நெடியோனை; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.8.10

1627 பன்றியாய்மீனாகிஅரியாய்ப் பாரைப்
படைத்துக்காத்துண்டுமிழ்ந்தபரமன்தன்னை *
அன்றுஅமரர்க்கதிபதியும்அயனும்சேயும்
அடிபணிய அணியழுந்தூர்நின்றகோவை *
கன்றிநெடுவேல்வலவன்ஆலிநாடன்
கலிகன்றியொலிசெய்தஇன்பப்பாடல் *
ஒன்றினொடுநான்கும்ஓரைந்தும் வல்லார்
ஒலிகடல்சூழுலகாளும்உம்பர்தாமே. (2)
1627 ## பன்றி ஆய் மீன் ஆகி அரி ஆய்ப் * பாரைப்
படைத்துக் காத்து உண்டு உமிழ்ந்த பரமன்-தன்னை *
அன்று அமரர்க்கு அதிபதியும் அயனும் சேயும் *
அடி பணிய அணி அழுந்தூர் நின்ற கோவை **
கன்றி நெடு வேல் வலவன் ஆலி நாடன் *
கலிகன்றி ஒலிசெய்த இன்பப் பாடல் *
ஒன்றினொடு நான்கும் ஓர் ஐந்தும் வல்லார் *
ஒலி கடல் சூழ் உலகு ஆளும் உம்பர்-தாமே-10
1627. ##
paNnRiyāy mINnāgi ariyāyp * pāraip-
padaiththuk kāththuNdu umizhnNdha paraman thaNnNnai *
aNnRu amararkkadhipadhiyum ayaNnum chEyum-
adipaNiya * aNiyazhunNdhoor nNiNnRa kOvai *
kaNnRi nNeduvEl valavaNn ālinNādaNn *
kaligaNnRi yolicheydha iNnbap pādal *
oNnRiNnodu nāNngum OrainNdhum vallār *
olikadal choozhulagāLum umbar thāmE * . (2) 7.8. 10

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1627. He, the highest god and the king of the gods, who took the forms of a boar, a fish, and a man-lion and created, protected, swallowed and spat out the world stays in Aniyazundur happily while Indra, the king of the gods, Nānmuhan and Murugan worship his feet. Kaliyan the poet, the strong king of Thiruvāli with a long spear composed ten musical pāsurams on the god of Thiruvazhundur. If devotees learn and recite these ten pāsurams well they will be like gods and rule this world surrounded by the sounding oceans.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று பன்றி ஆய் அன்று வராஹமாகவும்; மீன் ஆகி மீனாகவும்; அரி ஆய் நரசிம்மமாகவும்; பாரை படைத்து உலகை படைத்து; காத்து உண்டு காத்து உண்டு; உமிழ்ந்த உமிழ்ந்த; பரமன் தன்னை எம்பெருமானை; அமரர்க்கு தேவர்களுக்கு; அதிபதியும் தலைவனான இந்திரனும்; அயனும் பிரமனும்; சேயும் அவன் மகன் ருத்ரனும்; அடி உன் திருவடிகளை; பணிய வணங்கும்படி; அணி அழுந்தூர் திருவழுந்தூரில்; நின்ற கோவை நின்ற பெருமானைக் குறித்த; கன்றி நெடு கரை படிந்த நீண்ட; வேல் வேலாயுதத்தை; வலவன் பிடிக்க வல்லவரான; ஆலி நாடன் ஆலி நாடன் என்னும்; கலிகன்றி திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலி செய்த அருளிச்செய்த; இன்பப் பாடல் இந்த இனிய பாடல்களான; ஒன்றினொடு நான்கும் ஒன்றோடு கூடின நான்கும்; ஓர் ஐந்தும் ஓரைந்துமான பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார் ஓத வல்லார்; ஒலி கடல் சூழ் ஒலிக்கின்ற கடலால் சூழ்ந்த; உலகு ஆளும் இவ்வுலகங்களை ஆளவல்ல; உம்பர் தாமே தேவர்களாவர்

PT 10.1.7

1854 கூந்தலார்மகிழ் கோவலனாய் * வெண்ணெய்
மாந்தழுந்தையில் கண்டுமகிழ்ந்துபோய் *
பாந்தள்பாழியில் பள்ளிவிரும்பிய *
வேந்தனைச்சென்றுகாண்டும் வெஃகாவுளே.
1854 கூந்தலார் மகிழ் * கோவலன் ஆய் * வெண்ணெய்
மாந்து அழுந்தையில் * கண்டு மகிழ்ந்து போய் **
பாந்தள்-பாழியில் * பள்ளி விரும்பிய *
வேந்தனைச் சென்று காண்டும்- * வெஃகாவுளே-7
1854
koon^thalAr makizh * kOvalaNnAy * veNNey-
mAn^thazhun^thaiyil * kaNdu makizhnthupOy *
pAn^thaL pAzhiyil * paLLi virumbiya *
vEndhaNnais senRu kAndum * veqkAvuLE 10.1.7

Ragam

தர்பார்

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1854. I will find happiness in Vennai-Thiruvazhundur seeing the cowherd who is loved by women with beautiful hair. I will go to Thirupāndalpāzhi where the king of gods wishes to rest on Adisesha and I will go to Thiruvekka after that.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கூந்தலார் சிறந்த கூந்தலையுடைய பெண்கள்; மகிழ் மகிழும்படி; கோவலனாய் கோபாலனாய்; வெண்ணெய் வெண்ணெய்; மாந்து உண்ட கண்ணனை; அழுந்தையில் திருவழுந்தூரில்; கண்டு மகிழ்ந்து கண்டு மகிழ்ந்து; போய் சென்று வணங்கினோம்; பாந்தள் ஆதிசேஷனான; பாழியில் படுக்கையில்; பள்ளி விரும்பிய பள்ளிகொள்ள விரும்பிய; வேந்தனை பெருமானை; வெஃகாவுளே திருவெஃகாவில்; சென்று காண்டும் வணங்குவோம்

TNT 2.15

2066 கல்லுயர்ந்தநெடுமதிள்சூழ்கச்சிமேய
களிறு! என்றும் கடல்கிடந்தகனியே! என்றும் *
அல்லியம்பூமலர்ப்பொய்கைப்பழனவேலி
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅம்மான்! என்றும் *
சொல்லுயர்ந்தநெடுவீணைமுலைமேல்தாங்கித்
தூமுறுவல்நகைஇறையேதோன்றநக்கு *
மெல்விரல்கள்சிவப்பெய்தத்தடவிஆங்கே
மென்கிளிபோல்மிகமிழற்றும்என்பேதையே. (2)
2066 ## கல் உயர்ந்த நெடு மதிள் சூழ் கச்சி மேய
களிறு என்றும் * கடல் கிடந்த கனியே! என்றும் *
அல்லியம் பூ மலர்ப் பொய்கைப் பழன வேலி *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அம்மான்! என்றும் *
சொல் உயர்ந்த நெடு வீணை முலை மேல் தாங்கித் *
தூ முறுவல் நகை இறையே தோன்ற நக்கு *
மெல் விரல்கள் சிவப்பு எய்தத் தடவி ஆங்கே *
மென் கிளிபோல் மிக மிழற்றும் என் பேதையே-15
2066. ##
kalluyarndha nedumathiLsoozh kacchi mEya-
kaLiRu enRum * kadalkidandha kaniyE! enRum, *
alliyampoo malarppoygaip pazhana vEli *
aNiyazhunthoor ninRugandha ammān enRum, *
solluyarndha neduveeNai mulaimEl thāngith *
thoomuRuval nagai_iRaiyE thOnRa nakku, *
melviralkaL sivappeythath thadavi āngE *
men_kiLipOl migamizhaRRum enpEthaiyE. 15

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2066. “My daughter says, ‘He, mighty as an elephant, stays in Thirukkachi surrounded by strong stone walls. He is a sweet fruit and he rests on Adisesha on the milky ocean. Our father happily stays in beautiful Thiruvazhundur surrounded with fields, ponds and blooming alli flowers. ’ My innocent daughter carries a veena that touches her breasts, smiles beautifully and plucks it with her fingers, making them red as she sings like a prattling parrot. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல் உயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்ட உயர்ந்த; நெடு மதிள் சூழ் பெரிய மதிள்களால் சூழ்ந்த; கச்சி மேய காஞ்சீபுரத்திலே பொருந்தியிருக்கும்; களிறு! என்றும் யானை போன்றவனே என்றும்; கடல் கிடந்த திருப்பாற்கடலில் கிடந்த; கனியே! என்றும் கனிபோன்றவனே! என்றும்; அல்லியம் தாதுக்கள் மிக்க; பூ மலர் மலர்களையுடைய; பொய்கை பொய்கைகளையும்; பழன வேலி நீர் நிலைகளையும் வேலியாக உடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரிலே; நின்று உகந்த நின்று உகந்திருக்கின்ற; அம்மான்! என்றும் பெருமானே! என்று சொல்லி; சொல் உயர்ந்த நாதம் மிக இருக்கும்; நெடு வீணை பெரிய வீணையை; முலை மேல் மார்பின் மேல்; தாங்கி தாங்கிக் கொண்டு; தூ முறுவல் நகை தூய புன் முறுவலுடன் பல்வரிசை; இறையே தோன்ற நக்கு தோன்ற சிறிதே சிரித்து; மெல் விரல்கள் தனது மெல்லியவிரல்கள்; சிவப்பு எய்த சிவக்கும்படியாக; தடவி ஆங்கே வீணையை மீட்டி; என் பேதையே என்பெண்; மென் கிளி போல் கிளிப்பிள்ளைபோல்; மிக மிழற்றும் பாடுகிறாள்
kal uyarndha nedu madhiL sUzh Constructed using rocks, and surrounded by big towering walls,; kachchi mEya being present in such kAncheepuram’s thiruppAdagam; kaLiRu enRum O emperumAn who is like a must elephant, and,; kadal kidandha kaniyE enRum who is like a fruit sleeping in the divine ocean of milk, and,; ammAn enRum who is the lord; ninRu ugandha who is happy standing in; aNi azhundhUr the beautiful dhivya dhESam thiruvazhundhUr; alli am pU malar poygai that is having ponds with beautiful and fragrant flowers pregnant with pollen, and; pazhanam agricultural fields,; vEli as the surrounding fences, (saying these),; thAngi propping; mulai mEl upon her breast; veeNai the veeNA instrument that is; sol uyarndha high in tone; nedu long in harmonic range,; thU muRuval she with pure smile,; nagai and with her well set teeth; iRaiyE thOnRa being visible a little,; nakku is laughing, and; thadavi caressing the veeNA,; mel viralgaL (that her) thin fingers,; sivappu eydha become reddish,; AngE and after that,; en pEdhai my daughter,; men kiLi pOl like a small parrot,; miga mizhaRRum makes melodies in many ways.

TNT 3.26

2077 தேமருவுபொழிலிடத்துமலர்ந்தபோதைத்
தேனதனைவாய்மடுத்து, உன்பெடையும்நீயும் *
பூமருவிஇனிதமர்ந்துபொறியிலார்ந்த
அறுகாலசிறுவண்டே! தொழுதேன்உன்னை *
ஆமருவிநிரைமேய்த்தஅமரர்கோமான்
அணியழுந்தூர்நின்றானுக்குஇன்றேசென்று *
நீமருவியஞ்சாதேநின்றோர்மாது
நின்நயந்தாளென்றிறையேஇயம்பிக்காணே.
2077 தே மருவு பொழிலிடத்து மலர்ந்த போதைத் *
தேன்-அதனை வாய்மடுத்து உன் பெடையும் நீயும் *
பூ மருவி இனிது அமர்ந்து பொறியில் ஆர்ந்த *
அறு கால சிறு வண்டே! தொழுதேன் உன்னை
ஆ மருவி நிரை மேய்த்த அமரர்-கோமான் *
அணி அழுந்தூர் நின்றானுக்கு இன்றே சென்று *
நீ மருவி அஞ்சாதே நின்று ஓர் மாது *
நின் நயந்தாள் என்று இறையே இயம்பிக் காணே-26
2077
thEmaruvu pozhilidatthu malarndha pOthaith *
thEnathanai vāymadutthu un pedaiyum neeyum, *
poomaruvi inithamarndhu poRiyil ārntha *
aRukāla siRuvaNdE! thozhuthEn unnai, *
āmaruvi niraimEyttha amarar kOmān *
aNiyazhunthoor ninRānukku inRE senRu, *
neemaruvi ancāthE ninROr mādhu *
ninn^ayanthāL enRiRaiyE iyambik_kāNE. 26

Ragam

ஸாரங்க

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Divya Desam

Simple Translation

2077. Her daughter says, “O small bee with six legs and dots on your wings, you and your mate stay happily on flowers and drink honey. I bow to you. Go to the god of the gods who loves the cows and grazes them and stays in beautiful Thiruvazhundur. Stay there and see him. Don’t be afraid. Tell him, ‘I am a girl and love him. ’ and see what he says. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தே மருவு தேன் வெள்ளம் நிறைந்த; பொழில் இடத்து சோலையில்; மலர்ந்த போதை மலர்ந்த மலர்களில் உண்டான; தேன் அதனை தேனை; வாய் மடுத்து பருகி; உன் பெடையும் நீயும் உனது பேடையும் நீயும்; பூ மருவி பூவைத் தழுவி; இனிது அமர்ந்து இனிது அமர்ந்து; பொறியில் ஆர்ந்த கலந்து மகிழும்; அறு கால ஆறு கால்களைய உடைய; சிறு வண்டே! சிறு வண்டே; உன்னை உன்னை; தொழுதேன் வணங்கி யாசிக்கின்றேன்; ஆ நிரை பசுக்கூட்டங்களை; மருவி மேய்த்த விரும்பி மேய்த்தவனும்; அமரர் நித்யஸூரிகளின்; கோமான் தலைவனுமான பெருமான்; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்றானுக்கு நின்றவனிடம்; இன்றே சென்று நீ இன்றே நீ சென்று; அஞ்சாதே பயப்படாமல்; மருவி நின்று பொருந்தி நின்று; ஓர் மாது ஒரு பெண்; நின் நயந்தாள் உன்னை விரும்புகிறாள்; என்று இறையே என்று சிறியதொரு வார்த்தையை; இயம்பிக் காணே சொல்லிப்பார்
thEn maruvu Having honey flooding fully; pozhil idaththu in the garden,; malarndha pOdhai with flowers blossoming,; vAy maduththu drinking; thEnadhanai that honey,; un pedaiyum neeyum your female and you; pUmaruvi well set in the flower; inidhamarndhu and be in union with her;; aRukAla siRu vaNdE Oh the bee having six legs,; poRiyin Arndha having lots of dots in the body; unnai thozhudhEn I prostrate and beg you;; maruvi mEyththa herded with interest; A niRai the groups of cows,; amarar kOmAn and who is the head of nithyasUris,; aNi azhundhUr ninRAnukku and who is standing in the beautiful place of thiruvazhundhUr,; inRE nee senRu you go now itself and; anjAdhE without being afraid,; maruvi ninRu stand there strong,; iyambik kANE try to tell Him; iRaiyE a little bit, that; Or mAdhu one female; nin nayandhAL enRu is being interested in You,

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

PTM 17.65

2777 அள்ளல்வாய் அன்னமிரைதேர் அழுந்தூரெழுஞ்சுடரை *
தெந்தில்லைச் சித்திரகூடத்துஎன் செல்வனை * -
2777 அள்ளல்வாய் அன்னம் இரை தேர் அழுந்தூர் எழும் சுடரை *
தென் தில்லைச் சித்திரகூடத்து என் செல்வனை * 67
aLLalvāy-annam iraithEr azhunthoor ezhumsudarai, *
then_thillaic sitthira koodatthu en selvanai, * (67)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2777. the shining god of Thiruvazhundur where swans look for food in the wet mud. He, my dear lord, stays in south Thillai Chitrakudam, (67)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அள்ளல் வாய் சேற்று நிலங்களில்; அன்னம் இரை அன்னப் பறவை இரை தேடும்; தேர் அழுந்தூர் தேர் அழுந்தூரில்; எழும் சுடரை இருக்கும் ஜோதியை; தென் தில்லை தென் திசையிலுள்ள; சித்திரகூடத்து தில்லைத் திருச்சித்திரக்கூடத்தில்; என் செல்வனை இருக்கும் என் செல்வனை
aLLal vAy in marshy places; irai thEr azhundhUr at thiruvazhundhUr, to seek prey; ezhum sudarai as an effulgent lamp; then thillaich chiththirakUdaththu en selvanai the wealthy entity (who has taken residence) at thillai chiththira kUtam, which is in the southern direction