90

ThirukKoodal

திருக்கூடல்

ThirukKoodal

ஸ்ரீ மதுரவல்லீ (ஸ்ரீ வகுளவல்லீ) ஸமேத ஸ்ரீ கூடலழகர் ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Madhura Valli (Vagulavalli, Varakunavalli, Marakadhavalli)
Moolavar: Koodal Azhagar
Utsavar: Sundararajan
Vimaanam: Ashtānga
Pushkarani: Hema, Chakra Theertham, Krudhamālā Nadhi, Vaigai Nadhi
Thirukolam: Amarndha (Sitting)
Direction: East
Mandalam: Pandiya Nādu
Area: Madurai
State: TamilNadu
Aagamam: Vaikānasam
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 6:00 a.m. to 12:00 a.m. 4:00 p.m. to 8:30 p.m.
Search Keyword: ThirukKoodal
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 9.2.5

1762 கோழியும்கூடலும்கோயில்கொண்ட
கோவலரேஒப்பர், குன்றமன்ன *
பாழியந்தோளும் ஓர்நான்குடையர்
பண்டு இவர்தம்மையும்கண்டறியோம் *
வாழியரோஇவர்வண்ணம்எண்ணில்
மாகடல்போன்றுளர், கையில்வெய்ய *
ஆழியொன்றேந்திஓர்சங்குபற்றி
அச்சோஒருவரழகியவா!
1762 கோழியும் கூடலும் கோயில் கொண்ட *
கோவலரே ஒப்பர் குன்றம் அன்ன *
பாழி அம் தோளும் ஓர் நான்கு உடையர் *
பண்டு இவர்-தம்மையும் கண்டறியோம் **
வாழியரோ இவர் வண்ணம் எண்ணில் *
மா கடல் போன்று உளர் கையில் வெய்ய *
ஆழி ஒன்று ஏந்தி ஓர் சங்கு பற்றி- *
அச்சோ ஒருவர் அழகியவா-5
1762
kOzhiyum koodalum kOyil koNda *
kOvalarE oppar kuNnRamaNnNna, *
pāzhiyum thOLum Or nNāNngu udaiyar *
paNdu ivar thammaiyum kaNdaRiyOm, *
vāzhiyarO ivar vaNNam eNNil *
māgadal pONnRuLar kaiyilveyya, *
āzhi oNnRu EnNdhi Or chaNGgu paRRi *
achchO oruvar azhagiyavā! 9.2.5

Ragam

ஸாரங்க

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1762. She says about the lord of Thirunāgai, “He, the cowherd with four mighty mountain-like arms looks like the god of the temples in Woraiyur and ThirukKoodal. We have not seen him before. Let us praise him. If you see him, he looks like the dark ocean and holds in his hands a heroic discus and a conch. Acho, how can I describe his beauty!”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கோழியும் உறையூரையும்; கூடலும் மதுரையையும்; கோயில் கொண்ட இருப்பிடமாகவுடைய; கோவலரே ஒப்பர் அரசர் போன்றிருக்கின்றார்; குன்றம் அன்ன மலை போன்ற; பாழி அம் வலிமையான அழகிய; ஓர் நான்கு ஒப்பற்ற நான்கு; தோளும் உடையர் தோள்களையுடையவர்; பண்டு இவர் தம்மையும் இதற்கு முன்பு; கண்டறியோம் நாம் இவரைப் பார்த்ததில்லை; வாழியரோ! பல்லாண்டு பல்லாண்டு; இவர் வாழ்க இவர்; வண்ணம் இவர் வடிவத்தின்; எண்ணில் பெருமையோ; மா கடல் போன்று பெரிய கடல்போன்றது; உளர் கையில் வெய்ய ஒரு கையில் ஒளியுள்ள; ஆழி ஒன்று ஏந்தி ஒரு சக்கரம் ஏந்தியும்; ஓர் சங்கு பற்றி மறு கையில் ஓரு சங்குமுடைய; அழகியவா! ஒருவர் இவருடைய ஒப்பற்ற அழகை; அச்சோ ஆவர் என்னவென்று கூறுவேன்!

NMT 39

2420 அழைப்பன் திருவேங்கடத்தானைக்காண *
இழைப்பன் திருக்கூடல்கூட * - மழைப்பே
ரருவி மணி வரன்றிவந்திழிய * யானை
வெருவியரவொடுங்கும்வெற்பு.
2420 அழைப்பன் * திருவேங்கடத்தானைக் காண *
இழைப்பன் * திருக்கூடல் கூட ** - மழைப் பேர்
அருவி * மணி வரன்றி வந்து இழிய * யானை
வெருவி அரவு ஒடுங்கும் வெற்பு -39
2420
azhaippan * thiruvENGkadaththānaik kāNa *
izhaippan * thirukkoodal kooda *
mazhaippEraruvi * maNivaranRi vandhizhiya *
yānai veruvi aravodungum veRpu. 39

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

2420. She says, “I call the god of Thiruvenkatam hills where the large waterfalls descends like rain, bringing bright jewels, and elephants are frightened when they hear the sound of the water and snakes are scared and hide when they see the brightness of the jewels. I wish to see him and make a divine ThirukKoodal to get his love. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவேங்கடத்தானை திருவேங்கடமுடையானை; காண பார்க்க; அழைப்பன் வாய் விட்டுக் கூப்பிடுகிறேன்; மழை மழைபோல் சொரிகின்ற; பேர் அருவி பெரிய அருவிகளானவை; மணி ரத்னங்களை; வரன்றி வந்து திரட்டிக்கொண்டு வரும்; இழிய அந்த ரத்தினங்களை; யானை பார்த்து யானை; வெருவி அக்னி என்று பயந்து நிற்கவும்; அரவு பாம்புகளானவை அந்த ரத்னங்களை; ஒடுங்கும் மின்னலென்று எண்ணி புற்றிலே சென்று மறையும்; வெற்பு திருமலையை; கூட திருக்கூடல் சென்று கூடவேண்டும் என்று; இழைப்பன் விரும்புகிறேன்
thiruvEngadaththAnai thiruvEngadamudaiyAn (emperumAn) who resides in thiruvEngadam; kANa to worship him with my eyes; azhaippan I call out; mazhai during rainy season; pEr aruvi the huge streams; maNi gemstones (which are scattered at various places); varanRi vandhu izhiya gathering them and falling; yAnai elephant; veruvi standing in fear; aravu python; odungum (mistaking those gemstones for lightning) will hide inside anthills; veRpu the divine hills of thirumalai; kUda to join such hills; thirukkUdal kUda izhaippan I will call out in a special way