62

Thiru Eda Vendhai

திருஇடவெந்தை

Thiru Eda Vendhai

ஸ்ரீ கோமளவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ நித்யகல்யாணாய நமஹ

Thayar: Sri Komala Valli Nāchiyār
Moolavar: Laksmi Varāha Perumāl
Utsavar: Nitya Kalyāna Perumāl
Vimaanam: Kalyāna
Pushkarani: Kalyana, Varaha
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Thondai Nādu
Area: Chennai
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Search Keyword: Thiruvidaventhai
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 2.7.1

1108 திவளும்வெண்மதிபோல் திருமுகத்தரிவை
செழுங்கடலமுதினிற்பிறந்த
அவளும் * நின்னாகத் திருப்பதும்அறிந்தும்
ஆகிலும்ஆசைவிடாளால் *
குவளையங்கண்ணிகொல்லியம்பாவை
சொல்லுநின்தாள்நயந்திருந்த
இவளை * உன்மனத்தால்என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே! (2)
1108 ## திவளும் வெண் மதிபோல் திரு முகத்து அரிவை * செழுங் கடல் அமுதினில் பிறந்த
அவளும் * நின் ஆகத்து இருப்பதும் அறிந்தும் * ஆகிலும் ஆசை விடாளால் **
குவளை அம் கண்ணி கொல்லி அம் பாவை * சொல்லு நின் தாள் நயந்திருந்த
இவளை * உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-1
1108. ##
thivaLumveN madhipOl thirumugaththu arivai * sezhungkadal amudhinil piRanNdha avaLum *
ninnāgaththu iruppadhum aRinNdhum * āgilum āsaividāLāl *
kuvaLaiyaNG kaNNi kolliyam bāvai sollu * nNin_thāL nNayanNdhirunNdha ivaLai *
un manatthāl en_ninainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! (2) 2.7.1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1108. Her mother says, “Even though my daughter with a lovely face as beautiful as the white shining moon knows that Lakshmi born in the milky ocean with its nectar stays on your chest, she does not stop loving you. She is as beautiful as the doll in the கொல்லி hills and her lovely eyes are like fragrant water-lily blossoms. She loves to worship your feet. What do you think of her in your heart, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திவளும் வெண் ஒளிவிடும் வெளுத்த; மதிபோல் சந்திரனை ஒத்த; திரு முகத்து அழகிய முகத்தையுடையவளாய்; அரிவை யௌவனமுடையவளாய்; செழும் கடல் பெரிய கடலில்; அமுதினில் அமுதத்தோடு கூடப்; பிறந்த பிறந்தவளான; அவளும் அந்த மஹாலக்ஷ்மி; நின் ஆகத்து உனது திருமார்பிலே; இருப்பதும் இருப்பதை; அறிந்தும் அறிந்திருக்கச்செய்தேயும்; ஆகிலும் பெருமானிடத்தில்; ஆசை விடாளால் ஆசையை விடமுடியவில்லை; குவளை கருநெய்தலுக்கு ஒத்த; அம் கண்ணி அழகிய கண்ணையுடையவளும்; கொல்லி கொல்லி மலையிலுள்ள; அம் பாவை அழகிய பதுமை போன்றவளும்; நின் தாள் உனது திருவடிகளையே; நயந்திருந்த ஆசைபட்டுக் கொண்டிருப்பவளுமான; இவளை இப்பெண் விஷயத்திலே; உன் மனத்தால் என்ன செய்வதாக; என் நினைந்து இருந்தாய் நீ நினைத்திருக்கிறாய்!; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; சொல்லு கூறி அருள வேண்டும்
thivaLum shining; veL whitish; madhipOl like moon; thiru beautiful; mugaththu having divine face; arivai one who is in her youth (age group of 19 to 24); sezhu vast; kadal born in the ocean; amudhinil in the nectar; piRandha one who is born in; avaLum that periya pirAttiyAr; nin your highness-; Agaththu in the divine chest; iruppadhum being mercifully present; aRindhum even after knowing; Agilum still; Asai desire towards your highness (my daughter); vidAL not giving up;; am beautiful; kuvaLai like kuvaLai flower; kaNNi having beautiful eyes; kolli made in kolli mountain; am beautiful; pAvai having beauty like that of a doll; nin your highness-; thAL divine feet; nayandhu irundha one who is desiring for; ivaLai in her matter; un manaththAl in your divine heart; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.2

1109 துளம்படுமுறுவல் தோழியர்க்குஅருளாள்
துணைமுலைசாந்துகொண்டுஅணியாள் *
குளம்படுகுவளைக் கண்ணிணைஎழுதாள்
கோலநன்மலர்குழற்குஅணியாள் *
வளம்படுமுந்நீர்வையமுன்னளந்த *
மாலென்னும், மாலினமொழியாள் *
இளம்படியிவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1109 துளம் படு முறுவல் தோழியர்க்கு அருளாள் * துணை முலை சாந்து கொண்டு அணியாள் *
குளம் படு குவளைக் கண்-இணை எழுதாள் * கோல நல் மலர் குழற்கு அணியாள் **
வளம் படு முந்நீர் வையம் முன் அளந்த * மால் என்னும் மால் இன மொழியாள் *
இளம் படி இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-2
1109
thuLambadu muRuval thOzhiyarkku aruLāL * thuNaimulai sānNdhukoNdu aNiyāL *
kuLambadu kuvaLaik kaNNiNai ezhudhāL * kOlanNan malarkuzhaRku aNiyāL *
vaLambadu munNnNeer vaiyam munnaLanNdha * mālennum mālina mozhiyāL *
iLambadi ivaLukku ennNinainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1109. Her mother says, “My daughter doesn’t smile at her friends with her mouth as sweet as a pomagranate fruit. Her breasts are not smeared with sandal paste. Her waterlily eyes are not decorated with kohl. She doesn’t wear lovely fresh flowers in her hair. She just repeats the word “Thirumāl, ” the name of him who measured the world surrounded by the abundant water of the ocean. What do you think of this lovely young girl, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துளம் படு மாதுளம் விதை ஒத்த பற்களின்; முறுவல் புன்சிரிப்பை; தோழியர்க்கு தன் தோழியர் முன்; அருளாள் புன்னகை செய்யாள்; துணை முலை அழகிய மார்பகங்களை; சாந்து சந்தனத்தால்; கொண்டு அணியாள் அலங்கரிப்பதில்லை; குளம் படு குளத்திலுள்ள; குவளை குவளை மலர் போன்ற; கண் இணை கண்களில்; எழுதாள் மையிட்டுக்கொள்வதில்லை; கோல நல் மலர் அழகிய சிறந்த புஷ்பங்களை; குழற்கு அணியாள் குழலில் சூட்டிக்கொள்வதில்லை; வளம் படு முந்நீர் ரத்னம் முதலிய கடலால் சூழப்பட்ட; வையம் முன் அளந்த பூமியை முன்பு அளந்த; மால் என்னும் திருமால் என்று மயங்குகிறாள்; மால் இன தன் ஸ்வபாவத்துக்கு தகுந்த; மொழியாள் பேச்சையுடைய; இளம் படி இவளுக்கு விரஹம் அறியாத இவளைப் பற்றி; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
thuLam padu to defeat pomegranate seeds; muRuval with the teeth; thOzhiyarkku in front of her friends; aruLAL not smiling;; thuNai having beauty of togetherness; mulai bosoms; sAndhu koNdu with sandalwood paste; aNiyAL not decorating;; kuLam in pond; padu present in; kuvaLai like kuvaLai flower; kaN iNai in two eyes; ezhudhAL not applying black pigment;; kOlam beautiful; nal distinguished; malar flowers; kuzhaRku in the hair; aNiyAL not wearing;; vaLam precious items (such as gems); padu originating; munnIr (surrounded) ocean; vaiyam earth; mun while going and accepting water from mahAbali; aLandha measured and accepted; mAl ennum she says that he is the great one;; mAl for her love; inam being a match; mozhiyAL having speech; iLam padi tender natured; ivaLukku on her matter; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.3

1110 சாந்தமும்பூணும் சந்தனக்குழம்பும்
தடமுலைக்குஅணியிலும்தழலாம் *
போந்தவெண்திங்கள்கதிர்சுடமெலியும்
பொருகடல்புலம்பிலும்புலம்பும் *
மாந்தளிர்மேனிவண்ணமும் பொன்னாம்
வளைகளும்இறைநில்லா * என்தன்
ஏந்திழையிவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1110 சாந்தமும் பூணும் சந்தனக் குழம்பும் * தட முலைக்கு அணியிலும் தழல் ஆம் *
போந்த வெண் திங்கள் கதிர் சுட மெலியும் * பொரு கடல் புலம்பிலும் புலம்பும் **
மாந் தளிர் மேனி வண்ணமும் பொன் ஆம் * வளைகளும் இறை நில்லா * என்-தன்
ஏந்திழை இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-3
1110
sānNdhamum pooNum sanNdhanak kuzhambum * thadamulaikku aNiyilum thazhalām *
pOnNdhaveN thingkaL kadhirsudar meliyum * porukadal pulambilum pulambum *
mānNdhaLir mEni vaNNamum ponnām * vaLaigaLum iRainNillā *
enthan EnNdhizhaiyivaLukku ennNinainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE. 2.7.3

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1110. Her mother says, “If my daughter wears sandal paste (mixture of saffron, musk and sandal paste) and pearl garlands on her round breasts, they burn her. The white moon that rises in the evening sheds hot rays and makes her weak. When she hears the sound of the roaring waves of the ocean she prattles and prattles, her beautiful body that has the color of a mango shoot becomes pale and her bangles grow loose and fall from her hands. What do you think of that beautiful girl decorated with precious ornaments, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சாந்தமும் பூணும் சந்தனமும் முத்துமாலையும்; சந்தனக் குழம்பும் சந்தனக் குழம்பும்; தடமுலைக்கு மார்பகங்களில்; அணியிலும் அணிந்து கொண்டாலும்; தழல் ஆம் அனைத்தும் நெருப்பாக இருக்கிறது; போந்த தோன்றும்; வெண் திங்கள் வெளுத்த சந்திரனின்; கதிர் சுட கிரணங்கள் தஹிக்க; மெலியும் துன்பமடைந்து மெலிந்தாள்; பொரு கடல் அலை எறிகிற கடலானது; புலம்பிலும் கோஷம் எழுப்பினால்; புலம்பும் இவளும் கூக்குரலிட்டாள்; மாந் தளிர் மேனி மாந்தளிர் போன்ற மேனியின்; வண்ணமும் நிறம்; பொன் ஆம் பசலைநிறமாக மாறிவிட்டது; வளைகளும் இறை வளைகளும் கைகளில்; நில்லா நிற்கவில்லை; ஏந்திழை ஆபரணமணிந்த; என் தன் எனது பெண்பிள்ளையாகிய; இவளுக்கு இவள் விஷயத்திலே; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
sAndhamum sandalwood paste mixed with other fragrant materials; pUNum pearl necklace; sandhanak kuzhambum sandalwood fluid; thadam mumlaikku on the huge bosom; aNiyilum though applied; thazhalAm it burns like fire;; pOndha appeared; veL white; thingaL moon-s; kadhir suda as the rays burn; meliyum she suffered (due to that);; poru rising waves; kadal ocean; pulambil when it makes noise; pulambum she also calls out;; mAndhaLir like mango spruce; mEni divine form-s; vaNNamum colour; ponnAm becoming pale;; vaLaigaLum bangles; iRai even little bit; nillA not remaining;; enRan my; Endhu worn; izhai having ornament; ivaLukku for her; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.4

1111 ஊழியின்பெரிதால்நாழிகையென்னும்
ஒண்சுடர்துயின்றதால்லென்னும் *
ஆழியும்புலம்பும் அன்றிலும்உறங்கா
தென்றலும்தீயினிற்கொடிதாம் *
தோழியோ! என்னும்துணைமுலைஅரக்கும்
சொல்லுமின்என்செய்கேன்? என்னும் *
ஏழையென்பொன்னுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1111 ஊழியின் பெரிதால் நாழிகை என்னும் * ஒண் சுடர் துயின்றதால் என்னும் *
ஆழியும் புலம்பும் அன்றிலும் உறங்கா * தென்றலும் தீயினில் கொடிது ஆம் **
தோழி ஓ என்னும் துணை முலை அரக்கும் * சொல்லுமின் என் செய்கேன்? என்னும் *
ஏழை என் பொன்னுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-4
1111
`oozhiyin peridhāl nNāzhigai!' ennum * `oNsudar thuyinRadhāl!' ennum *
`āzhiyum pulambum! anRilum uRangkā * thenRalum theeyiniR kodidhām *
thOzhiyO!' ennum `thuNaimulai arakkum * sollumin enseygEn?' ennum *
Ezhaiyen ponnukku enn ninainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.4

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1111. Her mother says, “My poor daughter says that one nazihai is longer than an eon. She asks her friends, ‘When will this bright sun go to sleep? Why does the ocean grieve? Why doesn’t the glossy ibis bird sleep? The breeze is more cruel than fire for me. Both my breasts hurt. You are my friends. Tell me what I can say. ’ What do you think of my daughter as precious as gold, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நாழிகை என்னும் ஒரு நாழிகைப் பொழுதானது; ஊழியில் ஒரு கல்பத்தைக் காட்டிலும்; பெரிதால் பெரியது என்கிறாள்; ஒண் சுடர் ஒளிமயமான சூரியன்; துயின்றதால் என்னும் அஸ்தமித்தான்; ஆழியும் புலம்பும் கடலும் கோஷிக்கிறது; அன்றிலும் அன்றில் பறவையோ; உறங்கா உறங்கவில்லை; தென்றலும் தென்றல் காற்றோ; தீயினில் நெருப்பைக் காட்டிலும்; கொடிது ஆம் கொதிக்கிறது; தோழி! ஓ! என்னும் தோழி! என் செய்வேன் என்கிறாள்; துணை முலை அரக்கும் மார்பகங்களால் துன்புறுகிறாள்; என் செய்கேன்? இப்படிப்பட்ட கஷ்டங்களுக்கு என்ன பரிஹாரம்?; சொல்லுமின் என் என்னும் என்று சொல்லுங்கள் என்கிறாள்; ஏழை அதி சபலையான; என் பொன்னுக்கு என் பெண் விஷ்யத்தில்; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
nAzhigai nAzhigai duration (24 minutes); Uzhiyil more than a kalpa (one day of brahmA); peridhu stretching very much; ennum she told that;; oN having great radiance; sudar sun; thuyinRadhu ennum she will tell that he has set;; Azhiyum ocean; pulambum is making noise;; anRilum anRil bird; uRangA is not sleeping;; thenRalum southerly breeze; thIyinil more than fire; kodidhAm is blowing in a cruel manner;; thOzhI Oh friend!; Oh! ennum will call her saying -Oh-;; thuNai mulai two nipples; arakkum will control;; en seygEn what shall I do; sollumin ennum she will tell -tell me-;; Ezhai very desirous; en one who is born to me; ponnukku in the matter of this best girl; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.5

1112 ஓதிலும்உன்பேரன்றிமற்றோதாள்
உருகும்நின்திருவுருநினைந்து *
காதன்மைபெரிது கையறவுடையள்
கயல்நெடுங்கண்துயில்மறந்தாள் *
பேதையேன்பேதை பிள்ளைமைபெரிது
தெள்ளியள்வள்ளிநுண்மருங்குல் *
ஏதலர் முன்னாஎன்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1112 ஓதிலும் உன் பேர் அன்றி மற்று ஓதாள் * உருகும் நின் திரு உரு நினைந்து *
காதன்மை பெரிது கையறவு உடையள் * கயல் நெடுங் கண் துயில் மறந்தாள் **
பேதையேன் பேதை பிள்ளைமை பெரிது * தெள்ளியள் வள்ளி நுண் மருங்குல் *
ஏதலர் முன்னா என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-5
1112
Odhilum unpEranRi maRROdhāL * urugumnNin thiruvuru nNinainNdhu *
kādhanmai peridhu kaiyaRa udaiyaL * kayalnNeduNGkaN thuyil maRanNdhāL *
pEdhaiyEn pEdhai piLLaimai peridhu * theLLiyaL vaLLinNuN marungkul *
Edhalar munnā ennNinainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.5

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1112. Her mother says, “My daughter doesn’t say anything at all except your name. She melts whenever she thinks of your divine form. Her love for you keeps growing and making her suffer. She thinks only of you and can’t do anything else. Her long fish-like eyes can’t close in sleep. I am innocent myself, but I can’t bear the childishness of my daughter. My girl, her waist as thin as a vine, is really in love with you. Now people are gossiping about her—can you help her, O father, lord of Thiruvidaventhai?” ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஓதிலும் வாய்விட்டு எதைச் சொன்னாலும்; உன் பேர் அன்றி உனது திருநாமம் தவிர; மற்று ஓதாள் வேறொன்றையும் சொல்லுவதில்லை; திரு உரு நினைந்து உன் அழகை நினைத்து; உருகும் நின் உருகுகிறாள்; காதன்மை உன் விஷயத்தில்; பெரிது ஆசை பெருகுகின்றது; கையறவு கைப் பொருளை இழந்தவர் போல்; உடையள் திகைக்கிறாள்; கயல் கயல்மீன் போன்று; நெடுங் கண் நீண்ட கண்களிலே; துயில் மறந்தாள் தூக்கத்தை மறந்தாள்; பேதையேன் மிகவும் சபலையான; பேதை என் பெண்ணின்; பிள்ளைமை சிறுபிள்ளைத்தனம்; பெரிது பெரிது என்றாலும்; வள்ளி உன் விஷயத்தில்; தெள்ளியள் தெளிவுள்ளவளாயிருக்கிறாள்; நுண் நுண்ணிய; மருங்குல் இடையையுடைய இவளைபற்றி; ஏதலர் முன்னா விரும்பாதவர்கள் முன்பாக; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
idavendhai endhai pirAnE! Oh my lord in thiruvidavendhai!; Odhilum While speaking; un pEr anRi other than your name; maRRu anyone else-s name; OdhAL will not say;; nin your; thiruvuru physical beauty; ninaindhu thinking about; urugum she is melting;; kAdhanmai desire (in your matter); peridhu is growing more and more; (due to that); kaiyaRavu udaiyaL she is anguishing like the one who has lost her belonging;; kayal kayal (carp) fish like; nedu very wide; kaN in the eyes; thuyil having sleep; maRandhAL forgotten;; pEdhaiyEn pEdhai my very desirous daughter-s; piLLaimai childishness; peridhu is big; (on your matter); theLLiyaL she is having great clarity;; vaLLi like a creeper; nuN slender; marungul she who is having waist; Edhalar munnA in front of those who don-t like; en ninanidhirundhAy What are you thinking to do?

PT 2.7.6

1113 தன்குடிக்குஏதும் தக்கவாநினையாள்
தடங்கடல்நுடங்கெயிலிலங்கை *
வன்குடிமடங்கவாளமர்தொலைத்த
வார்த்தைகேட்டு இன்புறும்மயங்கும் *
மின்கொடிமருங்குல் சுருங்கமேல்நெருங்கி
மென்முலைபொன்பயந்திருந்த *
என்கொடியிவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1113 தன் குடிக்கு ஏதும் தக்கவா நினையாள் * தடங் கடல் நுடங்கு எயில் இலங்கை *
வன் குடி மடங்க வாள் அமர் தொலைத்த * வார்த்தை கேட்டு இன்புறும் மயங்கும் **
மின் கொடி மருங்குல் சுருங்க மேல் நெருங்கி * மென் முலை பொன் பயந்திருந்த *
என் கொடி இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-6
1113
thaNnkudik kEdhum thakkavā nNinaiyāL * thadangkadal nNudangkeyililangkai *
vaNnkudi madangka vāLamar tholaittha * vārtthaikEttu inbuRum mayangkum *
miNnkodi marungkul surungamEl nNerungki * menmulai ponpayanNdhirunNdha *
eNnkodiyivaLukku en ninainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.6

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1113. Her mother says, “My daughter doesn’t think of any of the things that she should do for her own family. When she heard the words that the god she loves destroyed the strong clan of the Rakshasās in Lankā surrounded with strong forts and the wide ocean, she was happy. She is fascinated with you. Her soft breasts are pale as gold and her waist is like a thin vine. Can’t you think of doing something to help her, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தன் குடிக்கு தனது குலமரியாதைக்குத்; தக்கவா தகுந்த மார்க்கம்; ஏதும் நினையாள் ஒன்றும் யோசிக்கவில்லை; தடங் கடல் பெரிய கடலோடும்; நுடங்கு எயில் வளைந்த மதிளோடும் கூடின; இலங்கை இலங்கை; வன் குடி மடங்க வலிய அரக்கர் குலம் அழிய; வாள் அமர் கொடிய போர்க்களத்திலே; தொலைத்த ஒழித்த; வார்த்தை கேட்டு செய்தியைக் கேட்டு; இன்புறும் மயங்கும் ஆனந்திக்கும் மயங்கும்; மின் கொடி மின்னலும் வஞ்சிக்கொடியும்; மருங்குல் போன்ற இடை; சுருங்க மேல் நெருங்கி சுருங்கி மேலே நெருக்கமாக; மென் முலை மெல்லிய மார்பகங்களையுடைய; பொன் பயந்திருந்த பொன்மயமான பசலை பூத்திருக்கும்; என் கொடி இவளுக்கு என் பெண்ணான இவள் திறத்திலே; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
than her; kudikku for the clan; thakkavA apt path; Edhum any; ninaiyAL does not analyse and know!; thadam vast; kadal ocean; nudangu curved; eyil having fort; ilangai present in lankA; van strong demons-; kudi clan; vAL amar in the cruel battle; tholaiththa destroyed; vArththai news; kEttu hear; inbuRum become joyful; (again); mayangum will faint;; min lightning; kodi like a slender creeper; marungul waist; surunga to bend; mEl above; nerungi close to each other; pon payandhirundha one who has golden coloured paleness; mel soft; mulai having bosoms; en kodi ivaLukku in my daughter-s matter; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.7

1114 உளங்கனிந்திருக்கும் உன்னையேபிதற்றும்
உனக்கன்றிஎனக்குஅன்பொன்றிலளால் *
வளங்கனிபொழில்சூழ் மாலிருஞ்சோலை
மாயனே! என்றுவாய்வெருவும் *
களங்கனிமுறுவல் காரிகைபெரிது
கவலையோடுஅவலம்சேர்ந்திருந்த *
இளங்கனியிவளுக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1114 உளம் கனிந்து இருக்கும் உன்னையே பிதற்றும் * உனக்கு அன்றி எனக்கு அன்பு ஒன்று இலளால் *
வளங் கனி பொழில் சூழ் மாலிருஞ்சோலை * மாயனே என்று வாய்வெருவும் **
களங் கனி முறுவல் காரிகை பெரிது * கவலையோடு அவலம் சேர்ந்திருந்த *
இளங் கனி இவளுக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-7
1114
uLanganinNdhirukkum unnaiyE pidhaRRum * unakkanRi enakku anbonRilaLāl *
`vaLangkani pozhilsoozh māliruNY chOlai * māyanE!' enRu vāyveruvum *
kaLangkani muRuval kārigai peridhu * kavalaiyOdu avalamsErnNdhirunNdha *
iLangkani ivaLukku ennNinainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.7

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1114. Her mother says, “When my daughter thinks of you, her heart melts and she prattles on about you. She only loves you. She doesn’t feel any affection for me, her mother. She prattles and says, ‘You are the Mayan, you stay in Thirumālirunjolai surrounded by groves where sweet fruits ripen. ’ Her smile is sweet as a kalam fruit. Her mind worries always and she feels weak. What do you think you can do for her, sweet as a fresh fruit, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உளம் உன்னையே நினைத்து; கனிந்து இருக்கும் மனம் மகிழ்கிறாள்; உன்னையே உன்னைப்பற்றியே; பிதற்றும் பிதற்றுகிறாள்; உனக்கு அன்றி உன் விஷயத்தைத் தவிர; எனக்கு என்னைப் பற்றி; அன்பு ஒன்று அன்பு சிறிதும்; இலளால் இல்லாமல் இருக்கிறாள்; வளங் கனி செழிப்பான பழங்களுயுடைய; பொழில் சூழ் சோலைகளாலே சூழப்பட்ட; மாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ் சோலையிலிருக்கும்; மாயனே! என்று மாயனே! என்று; வாய் வெருவும் வாயால் பிதற்றுகிறாள்; களங் கனி களாப்பழம்போல் இனிதான; முறுவல் புன் முறுவலும்; காரிகை பெரிது அழகையும் உடைய; கவலையோடு மிக்க மனக்கவலையால்; அவலம் சேர்ந்திருந்த உடல் இளைத்துப் போயிருக்கிறாள்; இளங் கனி இளமையுடைய; இவளுக்கு இவள் விஷயத்தில்; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
uLam kanindhu irukkum She has a contented heart; (while speaking); unnaiyE You who are the object of her union; pidhaRRum incoherently speaking;; unakkanRi other than in your matter; enakku in my matter, where I have longed forever to give birth to her; onRu even a little; anbilaL not having any love;; vaLam very sweet; kani having fruits; pozhil by gardens; sUzh surrounded; mAlirunjOlai one who is mercifully residing in thirumAlirunjOlai; mAyanE enRu saying -Oh one who is having amazing ability!-; vAy veruvum she is blabbering;; kaLam kani sweet like kaLam fruit; muRuval smile; kArigai having beauty; peridhu kavalaiyOdu with great sorrow in heart; avalam sErndhirundha being with paleness; iLam kanni young girl; ivaLukku in her matter; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.8

1115 அலங்கெழுதடக்கை ஆயன்வாயாம்பற்கு
அழியுமால்என்னுள்ளம்என்னும் *
புலங்கெழுபொருநீர்ப்புட்குழிபாடும்
போதுமோநீர்மலைக்கு? என்னும் *
குலங்கெழுகொல்லி கோமளவல்லி
கொடியிடைநெடுமழைக்கண்ணி *
இலங்கெழில்தோளிக்கு என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே! (2)
1115 ## அலம் கெழு தடக்கை ஆயன் வாய் ஆம்பற்கு * அழியுமால் என் உள்ளம் என்னும் *
புலம் கெழு பொரு நீர்ப் புட்குழி பாடும் * போதுமோ நீர்மலைக்கு என்னும் **
குலம் கெழு கொல்லி கோமள வல்லி * கொடி இடை நெடு மழைக் கண்ணி *
இலங்கு எழில் தோளிக்கு என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-8
1115. ##
`alangkezhu thadakkai āyanvāyāmbaRku * azhiyumāl ennuLLam!' ennum *
pulangkezhu porunNeerp putkuzhi pādum * `pOdhumO nNeermalaikku eNnnum *
kulangkezhu kolli kOmaLavallik * kodiyidai nNedumazhaik kaNNi *
ilangkezhil thOLikku ennNinainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.8

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1115. Her mother says, “My daughter says, ‘He has strong arms—I long for the love of that cowherd and my heart longs to taste his lips soft as pink water-lily flowers. I want to go to Thiruneermalai surrounded by flourishing fields where waterbirds sing in Thiruputkuzhi. ’ She is our beautiful daughter and lovely as the doll on கொல்லி mountain. She has a vine-like waist and her eyes shed tears like rain. What do you think you can do for her, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அலம் கெழு கலப்பையுடைய; தடக்கை அழகிய பருத்த கைகளையுடைய கண்ணன்; ஆயன் வாய் தன் வாயில் வைத்து ஊதும்; ஆம்பற்கு புல்லாங்குழல் ஓசை கேட்டு; என் உள்ளம் அழியுமால் என் உள்ளம் உருகுகின்றது; என்னும் என்று கூறுகிறாள்; புலம் கெழு புலன்களைக் கவரும்; பொரு அலைகளோடு கூடின; நீர்ப் நீர்ப்பெருக்கையுடைய; புட்குழி திருப்புட்குழி பெருமான் விஷயமாக; பாடும் பாட்டு பாடுகிறாள்; நீர்மலைக்கு திருநீர்மலைக்கு; போதுமோ போவோமென்கிறாள்; குலங் கெழு கொல்லி கொல்லி மலையிலுள்ள; கோமள வல்லி அழகிய மென்மையான பாவை போல்; கொடி வஞ்சிக்கொடிபோன்ற; இடை இடையுடையவளும்; நெடு மழை பெரு மழை நீர் தாரைகள் போன்ற; கண்ணி கண்களை யுடையவளும்; இலங்கு எழில் அழகிய; தோளிக்கு தோள்களையுடையவளுமான இவள் விஷயத்தில்; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
alam the weapon named halam (plough); kezhu shining; thadam huge; kai having divine hands; Ayan krishNa, the cowherd boy, his; vAy playing from his divine lips; AmbaRku for the sound of flute; en uLLam my mind; azhiyum is getting destroyed; ennum she is saying;; pulam all the senses; kezhu to attract all senses towards it; poru rising waves; nIr having water; putkuzhi incidents relating to vijayarAghavan emperumAn of thirupputkuzhi; pAdum she is singing;; nIr malaikku for thirunIrmalai; pOdhumO let us go; ennum she is saying;; kolli like the doll in kolli mountain; kezhu best; kulam born in the clan; kOmaLam beautiful; valli one who is tender like a creeper; kodi idai one who is having waist like a vanji creeper; nedu mazhai continuously flowing tears, like a torrential rain; kaNNi having eyes; ilangu shining; ezhil beautiful; thOLikku on the matter of this girl who is having shoulder; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.9

1116 பொன்குலாம்பயலை பூத்தனமென்தோள்
பொருகயற்கண்துயில்மறந்தாள் *
அன்பினால்உன்மேல் ஆதரம்பெரிது
இவ்வணங்கினுக்குஉற்றநோய்அறியேன் *
மின்குலாமருங்குல்சுருங்கமேல்நெருங்கி
வீங்கியவனமுலையாளுக்கு *
என்கொலாம்? குறிப்பில் என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே!
1116 பொன் குலாம் பயலை பூத்தன மென் தோள் * பொரு கயல் கண் துயில் மறந்தாள் *
அன்பினால் உன்மேல் ஆதரம் பெரிது * இவ் அணங்கினுக்கு உற்ற நோய் அறியேன் *
மின் குலாம் மருங்குல் சுருங்க மேல் நெருங்கி * வீங்கிய வன முலையாளுக்கு *
என்கொல் ஆம்? குறிப்பில் என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே 9
1116
poNnkulām payalai pootthana men_thOL * porukayal kaNthuyil maRanNdhāL *
anbināl unmEl ādharam peridhu * _ivvaNangkinukku uRRanNOy aRiyEn *
miNnkulā marungkul surungkamEl nNerungki * veengkiya vanamulai yāLukku *
eNnkolām kuRippil enn^inainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! 2.7.9

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1116. Her mother says, “Her soft arms have become pallid and gold. Her fish-like eyes do not close and she can’t sleep. She loves you beyond any limit. I don’t know what sickness my beautiful girl has. Her waist is like lightning, and her lovely round breasts are swelling out. What could have happened to her? What do you think you can do for her, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மென் தோள் மென்மையான தோள்கள்; பொன் குலாம் பொன்னிறமான; பயலை பூத்தன பசலை பூத்தன; பொரு கயல் சண்டையிடும் கயல் மீன்கள் போன்ற; கண் கண்களையுடைய இவள்; துயில் மறந்தாள் தூக்கத்தை மறந்துவிட்டாள்; அன்பினால் உன் மேல் உன் விஷயத்தில் காதலானது; ஆதரம் பெரிது அதிகமாகப் பெருகுகிறது; இவ் அணங்கினுக்கு இப்பெண்ணுக்கு உண்டான; உற்ற நோய் அறியேன் வியாதியை அறியேன்; மின் குலாம் மின்னல் போன்ற; மருங்குல் சுருங்க இடை சுருங்க; மேல் நெருங்கி மார்பகங்கள் ஒன்றோடொன்று நெருங்கி; வீங்கிய வன வீங்கிய அழகிய; முலையாளுக்கு மார்பகங்களையுடைய; என்கொல் ஆம்? இம்மகளுக்கு என்ன ஆகுமோ?; குறிப்பில் இவளைப்பற்றி; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; என் நினைந்து இருந்தாய்? என்ன செய்வதாக நினைக்கிறீர்?
mel slim; thOL shoulders; pon golden complexion; kulAvum having; payalai pUththana became pale;; poru fighting with each other; kayal like kayal fish; kaN in the eyes; thuyil having sleep; maRandhAL forgotten;; un mEl in your matters; anbinAl love; Adharam desire; peridhu is increasing further;; ivvaNanginukku for this girl who is beautiful; uRRa acquired; nOy disease; aRiyEn I do not know;; min lightning; kulAm having (curved); marungul waist; surunga to shrink; mEl on top; nerungi fitting with each other; vIngiya well grown; vanam beautiful; mulaiyALukku for the one who has bosoms; en Am kol how will it end?; kuRippil in your divine heart; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.7.10

1117 அன்னமும்மீனும் ஆமையும்அரியும்
ஆயஎம்மாயனே! அருளாய் *
என்னும்இன்தொண்டர்க்கு இன்னருள்புரியும்
இடவெந்தை எந்தைபிரானை *
மன்னுமாமாடமங்கையர்தலைவன்
மானவேல்கலியன்வாயொலிகள் *
பன்னியபனுவல்பாடுவார் நாளும்
பழவினைபற்றறுப்பாரே. (2)
1117 ## அன்னமும் மீனும் ஆமையும் அரியும் ஆய * எம் மாயனே அருளாய் *
என்னும் இன் தொண்டர்க்கு இன் அருள் புரியும் * இடவெந்தை எந்தை பிரானை *
மன்னு மா மாட மங்கையர் தலைவன் * மானவேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் *
பன்னிய பனுவல் பாடுவார் * நாளும் பழவினை பற்று அறுப்பாரே-10
1117. ##
annamum meenum āmaiyum ariyum āya * _ emmāyanE! aruLāy' *
ennum iNnthoNdarkku innaruL puriyum * idavenNdhai endhai pirānai *
mannumā māda mangkaiyar thalaivan * mānavEl kaliyan vāyoligaL *
panniya panuval pāduvār * nNāLum pazhavinai paRRaRuppārE. (2) 2.7.10

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1117. Kaliyan, with a strong spear, the king of Thirumangai surrounded by strong walls and beautiful palaces composed these ten pāsurams on our father, the god of Thiruvidaventhai. His devotees worship him saying, “You are the Māyan who took the forms of a swan, a fish, a turtle and a man-lion, ” and he gives them his grace. If devotees learn and recite these ten pāsurams they will be released from their old karmā.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்னமும் மீனும் ஹம்ஸாவதாரமும் மத்ஸ்யாவதாரமும்; ஆமையும் அரியும் கூர்மாவதாரமும் நரஸிம்மாவதாரமுமாக; ஆய எம் மாயனே! அவதரித்த எம்பெருமானே!; அருளாய் என்னும் அருள் புரியவேண்டும் என்று பிரார்த்திக்கிற; இன் தொண்டர்க்கு பரம பக்தர்களுக்கு; இன் அருள் புரியும் இன் அருள் புரியும்; இடவெந்தை எந்தை பிரானை இடவெந்தை பிரானைக் குறித்து; மன்னு மா மாட பெரிய மாடங்களையுடைய; மங்கையர் தலைவன் திருமங்கைக்குத் தலைவரும்; மானவேல் சிறந்த வேலை உடையவருமான; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; வாய் ஒலிகள் அருளிச்செய்த சிறந்த; பன்னிய பனுவல் இப்பாசுரங்களை; பாடுவார் நாளும் அனுஸந்திப்பவர்கள் எந்நாளும்; பழவினை தங்கள் பூர்வ கர்மங்களின்; பற்று அறுப்பாரே சம்பந்தம் முற்றிலுமாக போக்குவர்
annamum hamsAvathAram; mInum mathsyAvathAram; Amaiyum kUrmAvathAram; ariyumAya one who mercifully performed narasimhAvathAram as well; em mAyanE Oh you who are my lord having amazing abilities!; aruLAy mercifully shower your mercy; ennum one who prays; in distinguished; thoNdarkku servitors; in aruL puriyum one who gives his great mercy; idavendhai endhai pirAnai on nithya kalyANan who is eternally residing in thiruvidavendhai; mannum remaining eternally (surviving even the deluge); mA huge; mAdam having mansions; mangaiyar for the residents of thirumangai region; thalaivan being the leader; mAnam having broad leaf; vEl holding the spear; kaliyan AzhwAr-s; vAy in the divine lips; oli to become famous; panniya mercifully elaborated; panuval songs; pAduvAr those who can recite, being stimulated by love; nALum forever; pazhavinai their past karmas-; paRRu relationship; aRuppAr will eliminate along with the traces.

STM 34

2706 ## காரார்திருமேனி காணுமளவும்போய் *
சீரார் திருவேங்கடமே திருக்கோவ (2)
லூரே * - மதிட்கச்சியூரகமே பேரகமே *
பேராமருதிறுத்தான் வெள்ளறையேவெஃகாவே *
பேராலிதண்கால் நறையூர்திருப்புலியூர் *
ஆராமம்சூழ்ந்த அரங்கம் * - கணமங்கை (2)
2706 ## கார் ஆர் திருமேனி காணும் அளவும் போய் *
சீர் ஆர் திருவேங்கடமே திருக்கோவலூரே * மதிள் கச்சி
ஊரகமே பேரகமே *
பேரா மருது இறுத்தான் வெள்றையே வெஃகாவே *
பேர் ஆலி தண்கால் நறையூர் திருப்புலியூர் *
ஆராமம் சூழ்ந்த அரங்கம் * கணமங்கை-34
## kārār thirumEni kāNum aLavumpOy *
cheerār thiruvENGkadamE thirukkOva-

lUrE * --mathitkacchi ooragamE pEragamE *
pErā maruthiRuththān veLLaRaiyE veqkāvE *

pErāli thaNgāl naraiyoor thiruppuliyuur *
ārāmam choozhntha araNGkam * (37)--kaNamaNGkai

Simple Translation

2706. “I have decided to go to temples to see the dark one. I will go to beautiful Thiruvenkatam, Thirukkovalur, strong-walled Kachi, Thiruvuragam, Thirupperagam (Koiladi), Vellarai, temple of the god who walked through the large marudam trees and destroyed the Asurans, Thiruvekka, Thiruvāli, Thiruthangāl, Thirunaraiyur surrounded with water, Thirupuliyur, Srirangam surrounded with groves, Thirukkannamangai, beautiful jewel-like Thirukkannanur, Thiruvinnagaram, famous Thirukkannapuram, Thiruthancherai, Thiruvazhundur, Thirukkudandai, Thirukkadigai, Thirukkadalmallai, Thiruvidaventhai, Thiruneermalai, the famous Thirumālirunjolai, Thirumogur, Thiruvadari (Badrinath) praised by all, northern Madhura and all other places of the god without missing any. I prattle on saying the thousand names of the famous, lotus-eyed god adorned with thulasi garlands dripping with honey who broke the tusk of the elephant and saved Gajendra from the crocodile, Even if the villagers say nasty things about me I will surely continue to write letters, made of palm leaves. 34 - 40

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் திருமேனி காளமேகத் திருவுருவை; காணும் அளவும் கண்டு களிக்கும் வரையில்; போய் ஊர் ஊராகப் போய்; சீர் ஆர் சீர்மைமிக்க; திருவேங்கடமே திருவேங்கடமலை; திருக்கோவல் ஊரே திருக்கோவலூர் என்ற நகரமே; மதிள் கச்சி மதிள் சூழ்ந்த காஞ்சியிலுள்ள; ஊரகமே பேரகமே ஊரகம் மற்றும் திருப்பேரகம்; பேரா சலியாமற் கிடந்த; மருது மருத மரங்களை; இறுத்தான் முறித்த பெருமாள்; வெள்ளறையே இருக்கும் திருவெள்ளறை; வெஃகாவே திருவெஃகா; பேர் ஆலி பெயர் பெற்ற திருவாலி; தண் கால் திருத்தண்கால்; நறையூர் திருநரையூர்; திருப்புலியூர் குட்டநாட்டுத் திருப்புலியூர்; ஆராமம் சூழ்ந்த அழகிய தோட்டங்கள் சூழ்ந்த; அரங்கம் திருவரங்கம்; கணமங்கை திருக்கண்ணமங்கை
nAn avanai I will, his [emperumAn’s]; kAr Ar thirumEni kANum aLavum pOy going from place to place [one divine abode to another] until I see his divine form which is like a dark cloud; sIr Ar thiruvEngadamE thirukkOvalUrE the eminent thiruvEngadam and thirukkOvalUr; madhiL kachchi UragamE Uragam, which is within the fortified kAnchi; pEragamE the sannidhi in appakkudaththAn, thiruppEr; pErA maRudhu iRuththAn veLLaRaiyE thiruveLLaRai where kaNNa, who broke through the two marudha trees which were erect, has taken residence; vehkAvE thiruvehkA; pErAli thaNkAl naRaiyUr thiruppuliyUr The famous divine abode of thiruvAli nagar, thiruththaNkAl, thirunaRaiyUr, kutta nAttu thiruppuliyUr; ArAmam sUzhndha arangam kaNamangai thiruvarangam, which is surrounded by beautiful gardens, thirukkaNNamangai

STM 35

2707 காரார்மணிநிறக்கண்ணனூர்விண்ணகரம் *
சீரார்கணபுரம் சேறைதிருவழுந்தூர் *
காரார்குடந்தை கடிகைகடல்மல்லை *
ஏரார்பொழில்சூழ் இடவெந்தைநீர்மலை *
சீராரும்மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர் *
2707 கார் ஆர் மணி நிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம் *
சீர் ஆர் கணபுரம் சேறை திருவழுந்தூர் *
கார் ஆர் குடந்தை கடிகை கடல்மல்லை *
ஏர் ஆர் பொழில் சூழ் இடவெந்தை நீர்மலை *
சீர் ஆரும் மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர் * - 35
kārār maNi_niRak kaNNanoor viNNagaram *
cheerār kaNapuram chERai thiruvazhunthuur *
kārār kudanthai katikai kadalmallai *
Erār pozhil choozh itaventhai neermalai *
cheerārum mālirumchOlai thirumOkuur * (37)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2706 Thiruvidaventhai Thirukkadalmallai Thirumogur

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் மணி நிற நீலமணி வண்ணனான; கண்ணனூர் கண்ணனின் ஊரான கண்ணனூர்; விண்ணகரம் திருவிண்ணகர்; சீர் ஆர் கணபுரம் சீர்மையுடைய திருக்கண்ணபுரம்; சேறை திருவழுந்தூர் திருச்சேறை திருவழுந்தூர்; கார் ஆர் குடந்தை நீர்வளம் நிறைந்த திருக்குடந்தை; கடிகை திருக்கடிகை தடம்குன்றம் சோளஸிம்மபுரம்; கடல்மல்லை திருக்கடல்மல்லை; ஏர் ஆர் பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; இடவெந்தை திருவிடவெந்தை; நீர்மலை திருநீர்மலை; சீர் ஆரும் அழகிய; மாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலை; திருமோகூர் திருமோகூர்
kArAr maNi niRak kaNNanUr viNNagaram sIrAr kaNapuram chERai thiruvazhundhUr kArAr kudandhai kadigai kadal mallai thiruviNNagar, which is the divine abode of kaNNapirAn with the complexion of bluish gemstone, the great thirukkaNNapuram, thiruchchERai, thErazhundhUr, thirukkudandhai which is full of water bodies, great kadigai mountain (chOlasimhapuram), thirukkadalmallai; ErAr pozhil sUzh idavendhai nIrmalai thiruvidavendhai which is surrounded by beautiful gardens, thirunIrmalai; sIrArum mAlirunjOlai thirumOgUr beautiful thirumAlirunjOlai, thirumOgur

PTM 17.62

2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னைமணாளனைப் பேரில்பிறப்பிலியை * (2)
தொன்னீர்க்கடல்கிடந்த தோளாமணிச்சுடரை *
என்மனத்துமாலை இடவெந்தையீசனை *
மன்னுங்கடல்மல்லை மாயவனை * -
2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னை மணாளனைப் பேரில் பிறப்பிலியை *
தொல் நீர்க் கடல் கிடந்த தோளா மணிச் சுடரை *
என் மனத்து மாலை இடவெந்தை ஈசனை *
மன்னும் கடல்மல்லை மாயவனை * 64
vallavāzh-
pinnai maNāLanai pEril piRappiliyai, *
thonneerk kadalkidandha thOLā maNiccudarai, *
enmanatthu mālai idavendhai Isanai, *
mannum kadanmallai māyavanai, * (64)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2774. He, the beloved of Lakshmi, stays in Thiruvallavāzh. Never born, he is the god of Thirupper (Koiladi). He lies on Adisesha on the ancient ocean, He is a faultless shining jewel and he stays in my mind always. He is the lord of Thiruvidaventhai, the Māyavan, the god of Thirukkadalmallai, (64) worshipped by the gods in the sky

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்ல வாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; பின்னை மணாளனை நப்பின்னையின் நாதனை; பிறப்பிலியை பிறப்பில்லாத எம்பெருமான்; பேரில் திருப்பேர் நகரில் உள்ளவனை; தொல் நீர் என்றும் அழியாத நீரையுடைய; கடல் கிடந்த கடலிலே கிடந்த பெருமானை; தோளா மணி துளைவிடாத ரத்னம் போன்ற; சுடரை ஒளியுள்ளவனை; என் மனத்து என் மனத்திலிருக்கும்; மாலை திருமாலை; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையில்; ஈசனை இருக்கும் ஈசனை; கடல்மல்லை திருக்கடல்மல்லையிலே; மன்னும் இருக்கும்; மாயவனை மாயவனை
vallavAzh one who has taken residence at thiruvallavAzh; pinnai maNALanai being the consort of nappinnai pirAtti (nILA dhEvi); pEril piRappu iliyai dwelling at thiruppErnagar, being ready forever [to protect his followers]; thol nIr kadal kidandha one who reclined on the ocean during the time of great deluge; thOLA maNi sudarai being the radiance of gem which has not been pierced; en manaththu mAlai one who has deep love for me and who never leaves my mind; idavendhai Isanai supreme being who has taken residence at thiruvidavendhai; kadal mallai mannum mAyavanai the amazing entity who has taken permanent residence at thirukkadanmallai (present day mahAbalipuram)