69

Thiru Valla Vāzh

திருவல்லவாழ்

Thiru Valla Vāzh

Thiruvalla, Srivallabha Kshetram

ஸ்ரீ திருக்கொழுந்து நாச்சியார் ஸமேத ஸ்ரீ கோலப்பிரான் ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Vatsalya devi (Sri Selva Thirukkozhundu) Nāchiyār
Moolavar: Sri Kolappiran, Thiruvallamārbhan, Srivallabhan
Utsavar: Srivallabhan
Vimaanam: SadhurankOla
Pushkarani: Kandākarna Theertham, Pambā Nadhi
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Malai Nādu
Area: Kerala
State: Kerala
Timings: 4:00 a.m. to 10:30 p.m. 4:00 p.m. to 9:00 p.m.
Search Keyword: Thiruvalla
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 9.7.1

1808 தந்தைதாய்மக்களே சுற்றமென்றுற்றவர்பற்றிநின்ற *
பந்தமார்வாழ்க்கையை நொந்துநீபழியெனக்கருதினாயேல் *
அந்தமாய்ஆதியாய் ஆதிக்குமாதியாய்ஆயனாய *
மைந்தனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே. (2)
1808 ## தந்தை தாய் மக்களே * சுற்றம் என்று உற்றவர் பற்றி நின்ற *
பந்தம் ஆர் வாழ்க்கையை * நொந்து நீ பழி எனக் கருதினாயேல் **
அந்தம் ஆய் ஆதி ஆய் * ஆதிக்கும் ஆதி ஆய் ஆயன் ஆய *
மைந்தனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 1
1808
thanNthai thāy makkaLE *
chuRRameNnRu uRRavar paRRi nNiNnRa, *
panNdha mār vāzhkkaiyai *
nNonNdhu nNI pazhiyeNnak karuthiNnāyEl, *
anNdhamāy ādhiyāy * ādhikkum-
ādhiyāy āya Nnāya, *
mainNdhaNnār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! (2) 9.7.1

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1808. O heart, if you are suffering with your family, your father, mother, children and others, and if you feel you should not be burdened with them, go to famous Thiruvallavazh where the young lord, the cowherd who is the beginning, the end, the ancient of the ancients stays, worship and praise him and love him in your mind.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; தந்தை தாய் தந்தை தாய்; மக்களே பிள்ளைகள்; சுற்றம் உறவு முறையார்; என்று உற்றுவர் ஸம்பந்திகள் என்று; பற்றி நின்ற பற்றி கொண்டு நிற்கும்; பந்தம் ஆர் ஸம்ஸார பந்தமான; வாழ்க்கையை வாழ்க்கையை; நொந்து வெறுத்து; நீ பழி என நீ தவறு என்று; கருதினாயேல் கருதினாயாகில்; அந்தமாய் பிரளயத்தில் லயமாயும்; ஆதியாய் ச்ருஷ்டியாயும்; ஆதிக்கும் காரணமாயும்; ஆதியாய் சேதனங்களையும் அனைத்தையும் நிர்வகிப்பவனாயும்; ஆயனாய கண்ணனாய் அவதரித்த; மைந்தனார் பெருமானை; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.2

1809 மின்னுமாவல்லியும்வஞ்சியும்வென்ற நுண்ணிடைநுடங்கும் *
அன்னமென்னடையினார்கலவியை அருவருத்தஞ்சினாயேல் *
துன்னுமாமணிமுடிப்பஞ்சவர்க்காகி முன்தூதுசென்ற *
மன்னனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1809 மின்னும் ஆ வல்லியும் வஞ்சியும் வென்ற * நுண் இடை நுடங்கும் *
அன்ன மென் நடையினார் கலவியை * அருவருத்து அஞ்சினாயேல் **
துன்னு மா மணி முடிப் பஞ்சவர்க்கு ஆகி * முன் தூது சென்ற *
மன்னனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 2
1809
miNnNnumā valliyum vanchiyum-
veNnRa * nNuNNidai nNudaNGgum, *
aNnNnameNn nadaiyiNnār kalaviyai *
aruvaruththu anchiNnāyEl, *
thuNnNnumā maNimudip panchavarkkāki *
muNn thoodhu cheNnRa *
maNnNnaNnār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.2

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1809. O heart, if you are afraid and disgusted with the life you lead loving women whose thin waists are more beautiful than lightning and who walk gently like swans, go to Thiruvallavāzh, the famous place of the god, and embrace him, the messenger for the Pāndavās adorned with crowns studded with precious diamonds.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; மின்னும் மின்னலையும்; ஆ வல்லியும் அழகிய கொடியையும்; வஞ்சியும் வஞ்சிக் கொம்பையும்; வென்ற நுண் வென்ற நுண்ணிய; இடை இடையுடையவர்கள்; நுடங்கும் துவளும்படி; அன்ன மென் அன்னம் போல் மென்மையான; நடையினார் நடையுடைய பெண்களின்; கலவியை சேர்க்கையை; அருவருத்து வெறுத்து; அஞ்சினாயேல் அஞ்சுவாயானால்; துன்னு மா சிறப்பான; மணி முடி மணிகளாலான கிரீடமணிந்த; முன் முன்பு; பஞ்சவர்க்கு ஆகி பாண்டவர்களுக்காக; தூது சென்ற தூது சென்ற; மன்னனார் பெருமான் வாழும்; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; பந்தம் ஆர் உள்ளத்தால் அடைய நினை

PT 9.7.3

1810 பூணுலாமென்முலைப்பாவைமார் பொய்யினைமெய்யிதென்று *
பேணுவார்பேசும்அப்பேச்சை நீபிழையெனக்கருதினாயேல் *
நீணிலாவெண்குடைவாணனார் வேள்வியில்மண்ணிரந்த *
மாணியார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1810 பூண் உலாம் மென் முலைப் பாவைமார் * பொய்யினை மெய் இது என்று *
பேணுவார் பேசும் அப் பேச்சை * நீ பிழை எனக் கருதினாயேல் **
நீள் நிலா வெண் குடை வாணனார் * வேள்வியில் மண் இரந்த *
மாணியார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 3
1810
pooNulā meNnmulaip pāvaimār *
poyyiNnai 'mey ithe'NnRu, *
pENuvār pEchum appEchchai *
nNI pizhaiyeNnak karuthiNnāyEl, *
nNINilā veNkudai vāNaNnār *
vELviyil maN iranNdha, *
māNiyār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.3

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1810. O heart, if you think it is wrong to believe the lies that statue-like women with ornamented breasts tell lovingly and if you want to survive, go to famous Thiruvallavāzh, the place of the lord, who, carrying a white umbrella as bright as the moon, went as a dwarf and begged for three feet of land at the sacrifice of Mahabali.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; பூண் உலாம் ஆபரணங்கள் அணிந்த; மென் மென்மையான; முலை மார்பகங்களையுடைய; பாவைமார் பெண்களின்; பொய்யினை பொய்யான பேச்சை; மெய் இது என்று உண்மை என்று; பேணுவார் ஆதரித்து; பேசும் பேசுபவர்கள் பேசும்; அப்பேச்சை நீ அப்பேச்சை நீ; பிழை என தவறு என்று; கருதினாயேல் கருதுவாயானால்; நீள் நிலா நிலாவைப்போன்று; வெண் குடை வெளுத்த குடையுடைய; வாணனார் மகாபலியின்; வேள்வியில் வேள்வியில்; மண் இரந்த மூவடி மண் யாசித்த; மாணியார் வாமனன் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.4

1811 பண்ணுலாம்மென்மொழிப்பாவைமார் பணைமுலையணைதும்நாமென்று *
எண்ணுவாரெண்ணமதொழித்து நீபிழைத்துயக்கருதினாயேல் *
விண்ணுளார்விண்ணின்மீதியன்றவேங்கடத்துளார்வளங்கொள்முந்நீர் *
வண்ணனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1811 பண் உலாம் மென் மொழிப் பாவைமார் * பணை முலை அணைதும் நாம் என்று *
எண்ணுவார் எண்ணம்-அது ஒழித்து * நீ பிழைத்து உயக் கருதினாயேல் **
விண் உளார் விண்ணின் மீது இயன்ற * வேங்கடத்து உளார் * வளங்கொள் முந்நீர்
வண்ணனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 4
1811
paNNulā meNnmozhip pāvaimār *
paNaimulai aNaithum nNāmeNnRu, *
eNNuvār eNNamadhu ozhiththu * nNI
pizhaiththu uyyak karuthiNnāyEl, *
viNNuLār viNNiNn mIthiyaNnRa *
vEngkadaththuLār, * vaLaNGgoL munNnNIr-
vaNNaNnār vallavāzh * chollumā
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.4

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1811. O heart, if you want to survive and get away from the thought that you want to embrace the round breasts of statue-like women with words as soft as music, then go to Thiruvallavāzh where the god of gods in the sky, the rich ocean-colored lord of the Thiruvenkatam hills, stays and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; பண் உலாம் இசைகலந்த; மென் இனிமையான; மொழி பேச்சையுடைய; பாவைமார் பெண்களின்; பணை முலை திரண்ட மார்பகங்களை; நாம் நாம்; அணைதும் என்று அணைவோமென்று; எண்ணுவார் சிந்திப்பவர்களின்; எண்ணம் அது எண்ணத்தை; ஒழித்து ஒழித்து; நீ பிழைத்து நீ தப்பி; உய்ய பிழைத்துப் போக; கருதினாயேல் கருதினாயானால்; விண் உளார் நித்யஸூரிகளுக்காக; விண்ணின் மீது பரமபதத்தில்; இயன்ற காட்சிகொடுப்பவரும்; வேங்கடத்து திருவேங்கடமலையில்; உளார் இருப்பவரும்; முந்நீர் கடல் போன்றவருமானவர்; வளங் கொள் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.5

1812 மஞ்சுதோய்வெண்குடைமன்னராய் வாரணம்சூழ வாழ்ந்தார் *
துஞ்சினாரென்பதோர்சொல்லைநீ துயரெனக்கருதினாயேல் *
நஞ்சுதோய்கொங்கைமேல்அங்கைவாய்வைத்து அவள் நாளையுண்ட *
மைந்தனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1812 மஞ்சு தோய் வெண் குடை மன்னர் ஆய் * வாரணம் சூழ வாழ்ந்தார் *
துஞ்சினார் என்பது ஓர் சொல்லை * நீ துயர் எனக் கருதினாயேல் **
நஞ்சு தோய் கொங்கைமேல் அம் கை வாய் வைத்து * அவள் நாளை உண்ட
மஞ்சனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 5
1812
manchuthOy veNkudai maNnNnarāy *
vāraNam choozha vāzhnNdhār, *
thunchiNnār eNnbathOr chollai *
nI thuyareNnak karuthiNnāyEl, *
nNanchuthOy koNGgaimEl aNGgaivāy-
vaiththu * avaL nNāLai uNda,-
mainthaNnār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.5

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1812. O, heart, you know that the kings with white umbrellas that touched the clouds, rulers surrounded by many elephants, have suffered and passed from this world. If you do not want to suffer like they did, go to Thiruvallavazh where the god stays who drank milk from Putanā’s breasts and killed her, praise and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; மஞ்சு மேகமண்டலத்தளவு; தோய் ஓங்கிய; வெண் குடை வெண்கொற்றக்குடையுடைய; மன்னர் ஆய் அரசர்களாய்; வாரணம் சூழ யானைகள் சூழ; வாழ்ந்தார் வாழ்ந்தவர்கள்; துஞ்சினார் மாண்டு போனார்கள்; என்பது என்கிற; ஓர் சொல்லை வார்த்தையை; நீ துயர் என நீ துயர் என; கருதினாயேல் கருதினாயானல்; நஞ்சு தோய் விஷம்தோய்ந்த; கொங்கை மேல் பூதனையின் மார்பின் மேல்; அம் கை அழகிய கையையும்; வாய் வாயையும்; வைத்து அவள் வைத்து அவள்; நாளை உண்ட ஆயுளை முடித்த; மஞ்சனார் சிறுவனான கண்ணன் வாழும்; வல்லவாழ் இடமான திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.6

1813 உருவினார்பிறவிசேர் ஊன்பொதிநரம்புதோற்குரம்பையுள்புக்கு *
அருவிநோய்செய்துநின்று ஐவர்தாம் வாழ்வதற்குஅஞ்சினாயேல் *
திருவினார்வேதநான்கு ஐந்துதீவேள்வியோடுஅங்கமாறும் *
மருவினார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1813 உருவின் ஆர் பிறவி சேர் * ஊன் பொதி நரம்பு தோல் குரம்பையுள் புக்கு *
அருவி நோய் செய்து நின்று * ஐவர்-தாம் வாழ்வதற்கு அஞ்சினாயேல் **
திருவின் ஆர் வேதம் நான்கு ஐந்து * தீ வேள்வியோடு அங்கம் ஆறும் *
மருவினார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 6
1813
uruviNnār piRavichEr * OONnpodhi-
nNarambuthOl kurambaiyuL pukku *
aruvinNOy cheydhunNiNnRu * aivar_thām-
vāzhvathaRku anchiNnāyEl, *
thiruviNnār vEdhamnNāNnku ainNdhudhI *
vELviyOdu aNGgam āRum, *
maruviNnār vallavāzh * chollumā
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.6

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1813. O heart, are you afraid that the pleasures of the five senses will enter your body made of nerves, skin and flesh and give you terrible diseases? Go to Thiruvallavāzh where Vediyars recite the four Vedās and the six Upanishads and make the five fire sacrifices.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; உருவின் ஆர் ஸூக்ஷ்மசரீரத்தோடு கூடின; பிறவி சேர் பிறவியில்; ஊன் பொதி தசை பொதிந்த; நரம்பு தோல் நரம்பு தோல் ஆகிய; குரம்பையுள் குடிசையுள் புகுந்து; நின்று ஐவர் தாம் புக்கு ஐம்புலன்களால்; வாழ்வதற்கு தாம் வாழ்வதற்கு; அருவி ஆத்மா; நோய் செய்து துன்புறுவதை எண்ணி; அஞ்சினாயேல் நீ அஞ்சுவாயானால்; திருவின் ஆர் பரமப்ரமாணமாக இருக்கும்; நான்கு வேதம் நான்கு வேதங்களும்; அங்கம் ஆறும் ஆறு அங்கங்களும்; ஐந்து தீ ஐந்து தீயோடு; வேள்வியோடு யாகங்களும்; மருவினார் செய்யும் வல்லவர்கள் வாழும்; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.7

1814 நோயெலாம்பெய்ததோராக்கையை மெய்யெனக் கொண்டு * வாளா
பேயர்தாம்பேசும்அப்பேச்சை நீபிழையெனக்கருதினாயேல் *
தீயுலாவெங்கதிர்த்திங்களாய் மங்குல்வானாகிநின்ற *
மாயனார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1814 நோய் எலாம் பெய்தது ஓர் ஆக்கையை * மெய் எனக் கொண்டு * வாளா
பேயர்-தாம் பேசும் அப் பேச்சை * நீ பிழை எனக் கருதினாயேல் **
தீ உலாம் வெம் கதிர் திங்கள் ஆய் * மங்குல் வான் ஆகி நின்ற *
மாயனார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 7
1814
nNOyelām peydhadhOr ākkaiyai *
meyyeNnak koNdu, * vāLā-
pEyar_thām pEchum appEchchai * nNI-
pizhaiyeNnak karudhiNnāyEl, *
thIyulā veNGgathirth thiNGgaLāy *
maNGgul vāNnāgi nNiNnRa, *
māyaNnār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.7

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1814. O heart, do you think it is a mistake to listen to the words of evil people who believe in the reality of the body that suffers with diseases? Go to Thiruvallavazh, the beautiful place where Māyanar stays who is the sky, moon, hot sun, fire and wind and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; நோய் எலாம் பெய்தது நோய்களால் ஆன; ஓர் ஆக்கையை இந்த சரீரத்தை; மெய் எனக் கொண்டு உண்மை என்று; வாளா வீணாக; பேயர் தவறாக புரிந்து வைத்துள்ள; தாம் பேசும் அறிவிலிகள் பேசும்; அப் பேச்சை நீ பிழை பேச்சை நீ பிழை; எனக் கருதினாயேல் எனக் கருதினாயாகில்; தீ உலாம் உஷ்ண கிரணங்களுள்ள; வெம் கதிர் ஸூரியனாகவும்; திங்களாய் குளிர்ந்த சந்திரனாகவும்; மங்குல் மேகங்களுள்ள; வான் ஆகி நின்ற ஆகாசமாகவும்; மாயனார் இருக்கும் மாயன் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.8

1815 மஞ்சுசேர்வானெரி நீர்நிலம்காலிவைமயங்கிநின்ற *
அஞ்சுசேராக்கையை அரணமன்றென்றுயக்கருதினாயேல் *
சந்துசேர்மென்முலைப் பொன்மலர்ப்பாவையும்தாமும் * நாளும்
வந்துசேர்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1815 மஞ்சு சேர் வான் எரி * நீர் நிலம் கால் இவை மயங்கி நின்ற *
அஞ்சு சேர் ஆக்கையை * அரணம் அன்று என்று உயக் கருதினாயேல் **
சந்து சேர் மென் முலைப் * பொன் மலர்ப் பாவையும் தாமும் * நாளும்
வந்து சேர் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 8
1815
manchuchEr vāNneri * nNIrnNilam-
kālivai mayaNGgi nNiNnRa, *
anchuchEr ākkaiyai * araNamaNnRu
eNnRuyyak karudhiNnāyEl, *
chanNdhuchEr meNnmulaip * poNnmalarp-
pāvaiyum thāmum, * nNāLum-
vanNdhuchEr vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.8

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1815. O heart, do you realize that the body made of sky where clouds float, and of fire, water, earth and air is not a fortress and that it will not save you? Go to Thiruvallavazh and worship the lord who stays with statue-like Lakshmi seated on a lotus, her soft breasts smeared with sandal paste.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; மஞ்சு சேர் மேகங்கள் ஸஞ்சரிக்கும்; வான் ஆகாசம்; எரி நீர் நிலம் அக்நி நீர் நிலம்; கால் காற்று ஆகிய; இவை இந்த பஞ்சபூதங்களும்; மயங்கி நின்ற ஒன்றாக இருக்கும்; அஞ்சு சேர் பஞ்ச பௌதிகமான; ஆக்கையை சரீரத்தை; அரணம் காக்கும் அரண்; அன்று என்று ஆகாது என்று; உயக் கருதினாயேல் உணர்ந்தாயாகில்; சந்து சேர் சந்தனமணிந்த; மென் மென்மையான; முலை ஸ்தனங்களையுடைய; பொன் மலர் பாவையும் திருமகளும்; தாமும் தாமுமாக; நாளும் எப்போதும்; வந்து சேர் கூடிவாழுமிடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.9

1816 வெள்ளியார்பிண்டியார் போதியாரென்றிவர்ஓதுகின்ற *
கள்ளநூல்தன்னையும் கருமமன்றென்றுயக்கருதினாயேல் *
தெள்ளியார்கைதொழும்தேவனார் மாமுநீர்அமுதுதந்த *
வள்ளலார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1816 வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியார் * என்று இவர் ஓதுகின்ற *
கள்ளநூல்-தன்னையும் * கருமம் அன்று என்று உயக் கருதினாயேல் **
தெள்ளியார் கைதொழும் தேவனார் * மா முநீர் அமுது தந்த *
வள்ளலார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 9
1816
veLLiyār piNdiyār pOdhiyār *
eNnRivar Odhu kiNnRa, *
kaLLanNool thaNnNnaiyum * karumamaNnRu
eNnRuyak karuthiNnāyEl, *
theLLiyār kaithozhum dhEvaNnār *
māmunNIr amudhu thanNdha, *
vaLLalār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.9

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1816. O heart, if you do not think that it is your duty to follow the false teachings of the Pasupathars, the Jains and the Buddhists and if you do not think they will save you, go to Thiruvallavazh where sages worship the generous god who gave nectar from the milky ocean to all the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; வெள்ளியார் பாசுபதர் சாருவாஹர்; பிண்டியார் ஜைனர்; போதியார் பெளத்தர்; என்று இவர் என்று இவர்கள்; ஓதுகின்ற ஓதுகின்ற; கள்ளநூல் பொய்யான; தன்னையும் சாஸ்த்ரங்கள்; கருமம் உய அன்று நமக்கு உய்ய ஏற்றது அன்று; என்று என்று; கருதினாயேல் கருதினாயாகில்; தெள்ளியார் தெளிவுபெற்றவர்கள் ஞானிகள்; கை தொழும் கை எடுத்து வணங்கும்; தேவனார் பெருமான்; மா முநீர் பெரிய கடலிலிருந்து வந்த; அமுது தந்த அமுதம் தந்த; வள்ளலார் வள்ளலார் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.7.10

1817 மறைவலார்குறைவிலாருறையுமூர் வல்லவாழடிகள்தம்மை *
சிறைகுலாவண்டறைசோலைசூழ் கோலநீளாலிநாடன் *
கறையுலாவேல்வல்ல கலியன்வாய்ஒலியிவைகற்றுவல்லார் *
இறைவராய்இருநிலம்காவல்பூண்டு இன்பம்நன்கெய்துவாரே. (2)
1817 ## மறைவலார் குறைவு இலார் உறையும் ஊர் * வல்லவாழ் அடிகள்-தம்மை *
சிறை குலாம் வண்டு அறை சோலை சூழ் * கோல நீள் ஆலி நாடன் **
கறை உலாம் வேல்வல்ல * கலியன் வாய் ஒலி இவை கற்று வல்லார் *
இறைவர் ஆய் இரு நிலம் காவல் பூண்டு * இன்பம் நன்கு எய்துவாரே 10
1817
maRaivalār kuRaivilār uRaiyumoor *
vallavāzh adigaL thammai, *
chiRaikulā vaNdaRai chOlaichoozh *
kOlanNILāli nNādaNn, *
kaRaiyulā vElvalla * kaliyaNnvāy-
oliyivai kaRRu vallār, *
iRaivarāy irunNilam kāvalpooNdu *
iNnpam nNaNnku eydhuvārE. (2) 9.7.10

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1817. Kaliyan, the chief of flourishing Thiruvāli, who fights his enemies valiantly with his blood-smeared spear, composed ten pāsurams on the faultless god of Thiruvallavazh where many Vediyars live reciting the Vedās, surrounded with groves swarming with lovely-winged bees. If devotees learn and recite these pāsurams they will become kings, ruling and enjoying this wide world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மறைவலார் வேதார்த்தம் அறிந்தவர்கள்; குறைவு குறைவொன்றும்; இலார் இல்லாதவர்களாய்; உறையும் ஊர் வாழும் ஊர்; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ்; அடிகள் தம்மை அடியார்களைக் குறித்து; சிறை சிறகுகளையுடைய; வண்டு வண்டுகள்; குலா அறை களிப்புடன் பாடும்; சோலை சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; கோல நீள் அழகிய பெரிய; ஆலி நாடன் திருவாலி நாட்டரசன்; கறை உலாம் கறையுடன் கூடின; வேல்வல்ல வேலாயுதத்தையுடைய; கலியன் வாய் திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலி இவை அருளிச்செய்த பாசுரங்களை; கற்று வல்லார் ஓத வல்லார்; இறைவர் ஆய் இந்த உலகை ஆண்டு; இரு நிலம் காவல் பூண்டு மேல் உலகின்; இன்பம் நன்கு ஆனந்தத்தையும்; எய்து வாரே அடைவார்கள்

PTM 17.62

2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னைமணாளனைப் பேரில்பிறப்பிலியை * (2)
தொன்னீர்க்கடல்கிடந்த தோளாமணிச்சுடரை *
என்மனத்துமாலை இடவெந்தையீசனை *
மன்னுங்கடல்மல்லை மாயவனை * -
2774 வல்லவாழ்ப்
பின்னை மணாளனைப் பேரில் பிறப்பிலியை *
தொல் நீர்க் கடல் கிடந்த தோளா மணிச் சுடரை *
என் மனத்து மாலை இடவெந்தை ஈசனை *
மன்னும் கடல்மல்லை மாயவனை * 64
vallavāzh-
pinnai maNāLanai pEril piRappiliyai, *
thonneerk kadalkidandha thOLā maNiccudarai, *
enmanatthu mālai idavendhai Isanai, *
mannum kadanmallai māyavanai, * (64)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2774. He, the beloved of Lakshmi, stays in Thiruvallavāzh. Never born, he is the god of Thirupper (Koiladi). He lies on Adisesha on the ancient ocean, He is a faultless shining jewel and he stays in my mind always. He is the lord of Thiruvidaventhai, the Māyavan, the god of Thirukkadalmallai, (64) worshipped by the gods in the sky

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்ல வாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; பின்னை மணாளனை நப்பின்னையின் நாதனை; பிறப்பிலியை பிறப்பில்லாத எம்பெருமான்; பேரில் திருப்பேர் நகரில் உள்ளவனை; தொல் நீர் என்றும் அழியாத நீரையுடைய; கடல் கிடந்த கடலிலே கிடந்த பெருமானை; தோளா மணி துளைவிடாத ரத்னம் போன்ற; சுடரை ஒளியுள்ளவனை; என் மனத்து என் மனத்திலிருக்கும்; மாலை திருமாலை; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையில்; ஈசனை இருக்கும் ஈசனை; கடல்மல்லை திருக்கடல்மல்லையிலே; மன்னும் இருக்கும்; மாயவனை மாயவனை
vallavAzh one who has taken residence at thiruvallavAzh; pinnai maNALanai being the consort of nappinnai pirAtti (nILA dhEvi); pEril piRappu iliyai dwelling at thiruppErnagar, being ready forever [to protect his followers]; thol nIr kadal kidandha one who reclined on the ocean during the time of great deluge; thOLA maNi sudarai being the radiance of gem which has not been pierced; en manaththu mAlai one who has deep love for me and who never leaves my mind; idavendhai Isanai supreme being who has taken residence at thiruvidavendhai; kadal mallai mannum mAyavanai the amazing entity who has taken permanent residence at thirukkadanmallai (present day mahAbalipuram)

TVM 5.9.1

3321 மானேய்நோக்குநல்லீர்! வைகலும்வினையேன்மெலிய *
வானார்வண்கமுகும் மதுமல்லிகைகமழும் *
தேனார்சோலைகள்சூழ் திருவல்லவாழுறையும்
கோனாரை * அடியேன் அடிகூடுவதுஎன்றுகொலோ? (2)
3321 ## மான் ஏய் நோக்கு நல்லீர் * வைகலும் வினையேன் மெலிய *
வான் ஆர் வண் கமுகும் * மது மல்லிகை கமழும் **
தேன் ஆர் சோலைகள் சூழ் * திருவல்லவாழ் உறையும்
கோனாரை * அடியேன் அடிகூடுவது என்றுகொலோ? * (1)
3321. ##
mānEy nOkkunNalleer! * vaigalum vinaiyEn meliya *
vānār vaN kamugum * mathu malligai gamazhum *
thEnār sOlaigaL soozh * thiruvalla vāzhuRaiyum-
kOnārai * adiyEn adikootuvathu enRukolO? * .(2) 5.9.1

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Reference Scriptures

BG. 9-1

Simple Translation

Ye, doe-eyed ladies, when will this vassal be blest to join The Lord in Tiruvallavāḻ. with its orchards holding honey in in plenty, Where stand arecanut trees sky-high and jasmine sheds honey And throws forward its fragrance fine, making this sinner thin down?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மான் ஏய் நோக்கு மான்போன்ற பார்வையுடைய; நல்லீர்! பெண்களே!; வினையேன் பாவியான நான்; வைகலும் மெலிய எப்போதும் மெலியும்படியாக; வான் ஆர் ஆகாசம் வரை உயர்ந்திருக்கும்; வண் கமுகும் அழகிய பாக்கு மரங்களும்; மது மல்லிகை தேன் பெருகும் மல்லிகை; கமழும் மணம் கமழும்; தேன் ஆர் தேன்பருகும் வண்டுகளால் நிறைந்த; சோலைகள் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருவல்ல வாழ் திருவல்ல வாழிலே; உறையும் இருக்கும்; கோனாரை அடி பெருமானின் திருவடிகளை; அடியேன் கூடுவது அடியேன் சேர்வது; என்று கொலோ? என்றைக்கோ?
nOkku having eyes; nalleer those who are identified as well-wishers for me!; vinaiyEn I who am having sin (which stops me from interacting with him as desired); vaigalum always; meliya to weaken me; vAn the sky; Ar to cover; vaN generous (to offer its own body as support to the jasmine creeper [which is growing near it); kamugum areca tree; madhu with flowing honey (due to being with the areca tree); malligai jasmine [creeper]; kamazhum being fragrant; thEn beetles which extract honey and the fragrant buds; Ar filled with; sOlaigaL gardens; sUzh surrounded; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; uRaiyum eternally residing; kOnArai unconditional lord; adiyEn I who am a servitor (captivated by his supremacy); adi his divine feet; kUduvadhu reach; enRu kolO when?; thOzhimIrgAL Oh friends (who share my joy and grief)!; emmai me (who am considering you all as companions for my desires)

TVM 5.9.2

3322 என்றுகொல்? தோழிமீர்காள்! எம்மைநீர்நலிந்தென் செய்தீரோ? *
பொன்திகழ்புன்னைமகிழ் புதுமாதவிமீதணவி *
தென்றல்மணங்கமழும் திருவல்லவாழ்நகருள்
நின்றபிரான் * அடிநீறு அடியோங்கொண்டுசூடுவதே.
3322 என்று கொல் தோழிமீர்காள் * எம்மை நீர் நலிந்து என் செய்தீரோ? *
பொன்திகழ் புன்னை மகிழ் * புது மாதவி மீது அணவி **
தென்றல் மணம் கமழும் * திருவல்லவாழ் நகருள்
நின்ற பிரான் * அடிநீறு அடியோம் கொண்டு சூடுவதே? (2)
3322
enRukol? thOzhimeergāL * emmai nNeer nNalinNthu en_seytheerO? *
poNnthigazh punnai magizh * puthumāthavi meethaNavi *
thenRal maNangamazhum * thiruvalla vāzhnNagaruL-
ninRa pirān * adinNeeRu adiyOm goNtu sootuvathE? * 5.9.2

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, mates, does your tormenting me make any sense? My mind is unto the Lord drawn, who in Tiruvallavāḻ stays Where the southerly breeze does the fragrance sweet convey From posh puṉṉai trees and their attractive kind; When shall the dust from His feet anoint us indeed?

Explanatory Notes

(i) The mates who were critical of the Nāyakī’s attitude are reprimanded by her. She says that her mind is attracted by the Lord in Tiruvallavāḻ through the fragrance wafted from there. Having known her as well as they do they would do well to smear her head with the dust from the Lord’s feet instead of trying to pull her back.

(ii) The Āzhvār’s special fascination for + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தோழிமீர்காள்! தோழிமார்களே!; எம்மை நீர் நலிந்து நீங்கள் எம்மை வருத்தப்படுத்தி; என் செய்தீரோ? என்ன காரியம் செய்தீர்கள்?; பொன் திகழ் பொன்னைப் போன்று திகழும்; புன்னை புன்னை மரங்களென்ன; மகிழ் மகிழ மரங்களென்ன; புது மாதவி புதிய குருக்கத்திகளென்ன; மீது அணவி இவற்றின் மலர்களைத் தழுவி; மணங்கமழும் மணங்கமழும்; தென்றல் தென்றல் காற்று; திருவல்ல வாழ் நகருள் திருவல்ல வாழ் நகரில்; நின்ற பிரான் நின்ற பெருமானின்; அடி நீறு அடியோம் திருவடித் துகள்களை; கொண்டு கொண்டு வந்து அதை; சூடுவதே அணிந்து கொள்வது; என்றுகொல்? என்றைக்கோ?
nalindhu torture (by stopping me from my pursuit); nIr you all; en what actions; seydhIr performing;; pon like gold; thigazh shining pollen; punnai punnai (a type of tree); magizh magizh (a type of tree); pudhu fresh; mAdhavi kurukkaththi (a type of tree); mIdhu with their flowers on them; aNavi embracing; thenRal southerly breeze; maNam fragrance; kamazhum spreading; thiruvallavAzh thiruvallavAzh; nagaruL in the town of; ninRa standing [residing]; pirAn benefactor-s; adi nIRu dust of the divine feet; adiyOm we, the servitors who benefit out of his favour of being present here; koNdu accepting as a servitor would do; sUduvadhu holding on our head with reverence; enRu kol when?; sUdu worn; malar having flower

TVM 5.9.3

3323 சூடுமலர்க்குழலீர்! துயராட்டியேனைமெலிய *
பாடுநல்வேதவொலி பரவைத்திரைபோல்முழங்க *
மாடுயர்ந்தோமப்புகைகமழும் தண்திருவல்லவாழ் *
நீடுறைகின்றபிரான் கழல்காண்டுங்கொல்நிச்சலுமே.
3323 சூடு மலர்க்குழலீர்! துயராட்டியேன் மெலிய *
பாடும் நல் வேத ஒலி * பரவைத் திரை போல் முழங்க **
மாடு உயர்ந்து ஓமப் புகை கமழும் தண் திருவல்லவாழ் *
நீடு உறைகின்ற பிரான் * கழல் காண்டும்கொல் நிச்சலுமே? (3)
3323
sootum malarkkuzhaleer! * thuyarāttiyENnai meliya *
pādunNal vEthavoli * paravaiththirai pOl muzhanga *
māduyarnNthu Omappugai kamazhum * thaN thiruvalla vāzh *
needuRaikinRa pirān * kazhal kāNtungol nichchalumE? * . 5.9.3

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

You, ladies, having tresses with flowers bedecked, When can I, for ever, behold the feet of my Lord, In cool Tiruvallavāḻ amid holy fires that send Fumes sky-high and vedic chantings that resound Like the billows of the sea, thinning this miserable one down?

Explanatory Notes

The mates, happily bedecked with flowers on their long locks, would expect the Parāṅkuśa Nāyakī to fall in line with them. But the Nāyakī is inclined otherwise; drawn towards Tiruvallavāḻ, with its sacred setting as above, she longs to behold the Lord’s feet there for ever and anon. If the mates can tell her when and how she can realise her ambition, well and good; otherwise, they would do well to desist from criticising and pulling her up.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சூடு மலர் மலர்கள் அணிந்த; குழலீர்! கூந்தலையுடைய பெண்களே!; துயராட்டியேனை பிரிவின் துயரத்தால் நான்; மெலிய மேன்மேலும் மெலியும்படியாக; பாடும் நல் பாடுகின்ற நல்ல சிறந்த; வேத ஒலி வேதத்தின் ஒலியானது; பரவைத் திரை கடலின் அலைகள் முழங்குவது; போல் முழங்க போல் முழங்க; மாடு உயர்ந்து பக்கங்களிலே ஓங்கி உயர்ந்து எழுகின்ற; ஓமப் புகை கமழும் ஹோமப் புகை கமழ; தண் திருவல்லவாழ் குளிர்ந்த திருவல்லவாழில்; நீடு உறைகின்ற நிரந்தரமாக இருக்கும்; பிரான் கழல் பெருமானின் திருவடிகளை; நிச்சலுமே தினமும்; காண்டும் கொல்? காணப்பெறுவோமா?
kuzhaleer oh those who are having hair!; thuyarAttiyEnai me who is suffering in separation; meliya to weaken; pAdu being sung; nal noble (as said in -sAmavEdhOsmi #, similar to the divine form for sarvESvavan who is residing there); vEdha oli the sound of the sAma vEdham chanting; paravai the ocean-s; thirai pOl like the rising of the tides; muzhanga tumultous; mAdu in the close vicinity; uyarndhu rising from the yAgam (sacrificial fire); Omap pugai the smoke from the hOmam (sacrificial altar); kamazhum spreading the fragrance of the sacrificial offerings; thaN invigorating; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; nIduRaiginRa eternally residing; pirAn great benefactor; kazhal divine feet; nichchalum kANdum kol will I be able to eternally enjoy?; thOzhimIrgAL Oh friends (who always care for my likes)!; emmai us (who have not fulfilled your desire)

TVM 5.9.4

3324 நிச்சலும்தோழிமீர்காள்! எம்மைநீர்நலிந்தென் செய்தீரோ? *
பச்சிலைநீள்கமுகும் பலவும்தெங்கும்வாழைகளும் *
மச்சணிமாடங்கள்மீதணவும் தண்திருவல்லவாழ் *
நச்சரவினணைமேல் நம்பிரானதுநன்னலமே.
3324 நிச்சலும் தோழிமீர்காள் * எம்மை நீர் நலிந்து என் செய்தீரோ? *
பச்சிலை நீள் கமுகும் * பலவும் தெங்கும் வாழைகளும் **
மச்சு அணி மாடங்கள் மீது அணவும் * தண் திருவல்லவாழ் *
நச்சு அரவின் அணைமேல் * நம்பிரானது நல் நலமே (4)
3324
nichchalum thOzhimeergāL! * emmai nNeernNalinNthu en_seytheerO? *
pachchilai neeL kamugum * palavum thengum vāzhaikaLum *
machchaNi mātangaL meethaNavum * thaN thiruvalla vāzh *
nachcharavinaNai mEl * nampirānathu nannalamE * . 5.9.4

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, mates, what do you gain by teasing me always? Know ye, my good soul unto the Lord belongs. Who does repose On serpent-bed and stays now in Tiruvallavāḻ, cool and nice. With arecanut trees, green and tall, the plantains, Jack and cocoanut trees hanging over the huge mansions.

Explanatory Notes

The Nāyakī tells her mates point-blank that she belongs to the Lord in Tiruvallavāḷ with its enchanting scenery and is, therefore, not free to respond to their wishes. It is no use trying to veer her round to their way of thinking and all their attempts will only prove futile. It was by revealing the charming setting in which He reposed on Ādiśeṣa (Serpent-bed) that the Lord initially attracted the Āzhvār. Therefore it is the Nāyakī pines for intimate service unto the Lord, emulating Ādi-Śeṣa.;

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தோழிமீர்காள்! தோழிமார்களே!; எம்மை நீர் நிச்சலும் நீங்கள் எம்மை எப்போதும்; நலிந்து துன்புறுத்தி; என் செய்தீரோ? என்ன காரியம் செய்தீர்கள்?; பச்சிலை நீள் பச்சை இலைகளையுடைய நீண்ட; கமுகும் பாக்கு மரங்களும்; பலவும் பலாமரங்களும்; தெங்கும் தென்னை மரங்களும்; வாழைகளும் வாழை மரங்களும்; மாடங்கள் மீது மாடங்கள் மீது; மச்சு அணி மச்சுக்களைத் தொடும்படி; அணவும் தண் நிழல் தரும்படி குளிர்ந்த; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில்; நச்சு அரவின் விஷமுடைய ஆதிசேஷன்; அணைமேல் மீது அணைந்திருக்கும்; நம்பிரானது எம்பெருமானிடம்; நல் நலமே என் உயிர் சென்றுவிட்டது
nIr you; nichchalum always; nalindhu stopping me and torturing me; en what actions; seydhIr are you doing?; pasu green; ilai having leaves; nIL tall; kamugum areca tree; pachchilai nIL similar; palavum jack fruit tree; thengum coconut tree; vAzhaigaLum plantain trees; machchu upper storeys; aNi being complete; mAdangaL on the mansions; mIdhu on top of; aNavum spread (giving shade for those lands); thaN cool; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; nanju spitting poison (to stop the non-devotees); aravin aNai mEl reclining on the divine serpent bed; nam revealed for us; pirAnadhu the great benefactor-s; nal abundance; nalam goodness.; nannalam more caring towards me than myself; thOzhimIrgAL Oh friends!

TVM 5.9.5

3325 நன்னலத்தோழிமீர்காள்! நல்லஅந்தணர்வேள்விப்புகை *
மைந்நலங்கொண்டுயர்விண்மறைக்கும் தண்திருவல்லவாழ் *
கன்னலங்கட்டிதன்னைக் கனியைஇன்னமுதந்தன்னை *
என்னலங்கொள்சுடரை என்றுகொல்கண்கள் காண்பதுவே?
3325 நல் நலத் தோழிமீர்காள் * நல்ல அந்தணர் வேள்விப் புகை *
மைந் நலம் கொண்டு உயர் விண் மறைக்கும் * தண் திருவல்லவாழ் **
கன்னல் அம் கட்டி தன்னைக் * கனியை இன் அமுதம் தன்னை *
என் நலம் கொள் சுடரை * என்றுகொல் கண்கள் காண்பதுவே? (5)
3325
nannalath thOzimeergāL! * nalla andhaNar vELvippugai *
mainNnNalaNG koNtuyar viN maRaikkum * thaN thiruvallavāzh *
kannalaNG katti thannaik * kaniyai in_Nnamutham dhannai *
ennalaNGkoL sutarai * enRukol kaNkaL kāNpathuvE? * . 5.9.5

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

My wholesome mates, when can 1, the radiant Lord behold, The candy flawless, the nectar, the fruit delicious, Who stole My all, staying in cool Tiruvallavāḻ, where go up dense fumes, inky, From the holy fires of vedic brahmins and hide the sky?

Explanatory Notes

Unlike the Mother and other elders who cannot see eye to eye with the Nāyakī, the mates know her mind well enough, although, now and then, they too try to get her round, seeing her extremely critical condition. That is why the Nāyakī finds the mates friendly and addresses them as such. She would want them to tell her when she could behold the Lord in Tiruvallavāḻ of ravishing + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல் நல சிறந்த அன்புடைய; தோழிமீர்காள்! தோழிமார்களே!; நல்ல அந்தணர் நல்ல வைதிகர்கள் செய்யும்; வேள்விப் புகை வேள்விப் புகை; மைந் நலம் மை போன்ற கருத்த நிறம்; கொண்டு உயர் விண் கொண்டு உயர்ந்த ஆகாசத்தை; மறைக்கும் தண் மறைக்கும் குளிர்ந்த; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில்; கன்னல் கரும்பிலிருந்து தோன்றிய; அம் கட்டி தன்னை வெல்லக்கட்டி போன்றவனும்; கனியை கனியைப் போன்றவனும்; இன் அமுதம் இனிய அமுதம் போன்றவனுமான; எந் நலம் கொள் என் நலம் கொண்ட; சுடரை தன்னை ஒளி பொருந்திய பெருமானை; கண்கள் காண்பதுவே எனது கண்கள் காணப்பெறுவது; என்றுகொல்? என்றைக்கோ?
nalla being exclusively devoted without any expectations and greatly attached [to emperumAn]; andhaNar vaidhika (follower of vEdham); vELvi karmas (rituals) such as agnihOthram etc which are part of worshipping bhagavAn; pugai smoke; mai dark pigment; nalam good colour; koNdu taking; uyar rise; viN sky; maRaikkum covers and makes it appear dark, providing shade; thaN cool; thiruvallavAzh residing in thiruvallavAzh; kannal sugarcane; am without pulp; katti thannai like a block [of sugar] which is sweet inside and outside; kaniyai sweet like a ripened fruit which is to be enjoyed immediately; in on top of that sweetness; amudham thannai being the nectar which gives back the lost life; en my; nalam qualities of AthmA (self) and rUpam (form); koL consumed [enjoyed]; sudarai one who is having a form which acquired radiance due to that; kaNgaL my eyes which are suffering more than me; kANbadhu enjoy to its full satisfaction; enRu kol when?; pAN in the form of song; kural having rhythmic sound from the throat

TVM 5.9.6

3326 காண்பதெஞ்ஞான்றுகொலொ? வினையேன்கனிவாய் மடவீர்! *
பாண்குரல்வண்டினொடு பசுந்தென்றலுமாகியெங்கும் *
சேண்சினையோங்குமரச் செழுங்கானல்திருவல்லவாழ் *
மாண்குறள்கோலப்பிரான் மலர்த்தாமரைப்பாதங்களே.
3326 காண்பது எஞ்ஞான்றுகொலோ * வினையேன் கனிவாய் மடவீர் *
பாண் குரல் வண்டினொடு * பசுந் தென்றலும் ஆகி எங்கும் **
சேண் சினை ஓங்கு மரச் * செழுங் கானல் திருவல்லவாழ் *
மாண் குறள் கோலப் பிரான் * மலர்த் தாமரைப் பாதங்களே? (6)
3326
kāNpathu eNYNYānRu kolO? * vinaiyENn kanivāy mataveer *
pāNkural vaNtinotu * pasundhenRalumāgi engum *
sENsinai Ongumarach * sezhungānal thiruvalla vāzh *
māNkuRaL kOlappirān * malarththāmaraip pāthangaLE? * . 5.9.6

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, charming mates, When can this sinner behold The lotus feet of the lovely Midget Who has His abode In Tiruvallavāḷ on the seashore, fall of orchards fine, Where plays all over cool, southerly breeze and tuneful bees drone.

Explanatory Notes

Although the Lord stays in this holy place as Vāmana of bewitching beauty, with a happy blend of beauty and bounty (easy accessibility), yet His feet hold out a special charm to the Nāyakī who covets the lovely pair all the time, repeatedly mentioning them song after song.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கனி வாய் கோவைக் கனிபோன்ற வாயையுடைய; மடவீர் தோழிகளே!; பாண் குரல் பண் பாடும் குரலுடைய; வண்டினோடு வண்டுகளோடும்; பசுந்தென்றலும் இளம் தென்றலும்; ஆகி எங்கும் ஆக எங்கும் நிறைந்திருக்கும்; சேண் ஓங்கு மிக உயர்ந்து வளர்ந்த; சினை மர பனை மரங்களோடு கூடின; செழும் சோலைகள் நிறைந்த; கானல் கடற்கரையுடைய; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; கோலப் பிரான் அழகிய பெருமானான; மாண் குறள் வாமனனின்; மலர்த் தாமரை தாமரை மலரைப் போன்ற; பாதங்களே திருவடிகளை; வினையேன் பாவியான நான்; காண்பது கண்டு வணங்குவது; எஞ்ஞான்றுகொலோ? என்றைக்கோ?
vaNdinodu with the beetles; pasum thenRalum fresh southerly breeze; Agi be; engum in all places; sEN tall; sinai having branches; Ongu rising; maram having trees; sezhu attractive; kAnal having seaside gardens; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; mAN celibacy (which highlights his seeking aspect); kuRaL and having dwarfness; kOlam having attractive form; pirAn great benefactor-s; malar blossomed; thAmarai enjoyable like lotus; pAdhangaL divine feet; kani ripened like a fruit; vAy having bright face with beautiful lips; madavIr Oh friends who are obedient towards me!; vinaiyEn having sin (to not interact with emperumAn as much as I desired); kANbadhu seeing him; engyAnRu kolO when will the day be?; Odham like ocean; nedu vast

TVM 5.9.7

3327 பாதங்கள்மேலணி பூத்தொழக்கூடுங்கொல்? பாவை நல்லீர்! *
ஓதநெடுந்தடத்துள் உயர்தாமரைசெங்கழுநீர் *
மாதர்கள்வாண்முகமும் கண்ணுமேந்தும்திருவல்லவாழ் *
நாதனிஞ்ஞாலமுண்டநம்பிரான்தன்னைநாள்தொறுமே.
3327 பாதங்கள்மேல் அணி * பூந் தொழக் கூடுங்கொல்? பாவை நல்லீர் *
ஓத நெடுந் தடத்துள் * உயர் தாமரை செங்கழுநீர் **
மாதர்கள் வாள் முகமும் * கண்ணும் ஏந்தும் திருவல்லவாழ் *
நாதன் இஞ் ஞாலம் உண்ட * நம் பிரான் தன்னை நாள்தொறுமே? (7)
3327
pāthangaL mElaNi * pUnthozhak kootungol? pāvainNalleer *
Otha nNetundhataththuL * uyar_thāmarai sengazhunNeer *
māthargaL vāNmugamum * kaNNumEndhum thiruvallavāzh *
nāthan iNYNYālamuNta * nampirān _dhannai nāL_thoRumE? * . 5.9.7

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, charming mates, shall 1 worship daily the flowers at the feet Of the benefactor great, who the worlds sustained during deluge And now presides over Tiruvallavāḻ where the ponds huge Are studded with flowers fine and the women wear faces bright?

Explanatory Notes

(i) The bright faces and bewitching eyes of the womenfolk compete with the high class flowers in the ponds, lotus etc., and it is hardly possible to distinguish the one from the other.

(ii) The Lord’s sustenance of the worlds, during the Deluge, is not merely a matter of past history but one of personal experience of the Āzhvār who has been redeemed by the Lord from the deluge of ‘Saṃsāra’ and elevated to the present pitch of devotion.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாவை பாவை போலே அழகிய; நல்லீர் தோழிகளே!; ஓத நெடும் கடல் போன்று பெரிய; தடத்துள் தடாகங்களுக்குள்ளே; உயர் தாமரை உயர்ந்த தாமரைப் பூக்களும்; செங் கழுநீர் செங் கழுநீர் மலர்களும்; மாதர்கள் வாள் பெண்களின் ஒளி பொருந்தி; முகமும் முகத்தழகையும்; கண்ணும் கண்ணழகையும்; ஏந்தும் பறிக்கும்படி இருக்கும்; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; நாதன் எம்பெருமான்; இஞ்ஞாலம் இந்த உலகங்களை; உண்ட பிரளய காலத்தில் உண்ட; நம்பிரான் தன்னை நம்பிரானின்; பாதங்கள் திருவடிகளின் மீது; அணி மேல் அலங்கரிக்கப்பட்ட; பூந்தொழ மலர்களையாவது வணங்க; நாள் தொறுமே நாள் தோறும்; கூடுங்கொல்? கூடுமோ?
thadaththuL in ponds; uyar tall; thAmarai lotus; sengazhunIr red lily; mAdhargaL women; vAL having radiance; mugamum beauty of the face; kaNNum beauty of eyes; Endhum reflecting; thiruvallavAzh for thiruvallavAzh; nAdhan being the lord; i this; gyAlam world; uNda with the incident of his consuming and protecting from total deluge; nam for us; pirAn thannai appearing as our benefactor; nAL thoRum eternally; pAvai like a doll; nalleer oh beautiful ladies who are having features!; pAdhangaL divine feet; mEl on; aNi wearing; pU at least the flower; thozha to worship; kUdum kol will it be possible?; engum everywhere; Adu swaying

TVM 5.9.8

3328 நாள்தொறும்வீடின்றியே தொழக்கூடுங்கொல்? நன்னுதலீர்! *
ஆடுறுதீங்கரும்பும் விளைசெந்நெலுமாகியெங்கும் *
மாடுறுபூந்தடஞ்சேர் வயல்சூழ்தண்திருவல்லவாழ் *
நீடுறைகின்றபிரான் நிலந்தாவியநீள்கழலே.
3328 நாள்தொறும் வீடு இன்றியே * தொழக் கூடுங்கொல் நல் நுதலீர் *
ஆடு உறு தீங் கரும்பும் * விளை செந்நெலும் ஆகி எங்கும் **
மாடு உறு பூந் தடம் சேர் * வயல் சூழ் தண் திருவல்லவாழ் *
நீடு உறைகின்ற பிரான் * நிலம் தாவிய நீள் கழலே? (8)
3328
nāLthoRum veedinRiyE * thozhak kootungol nannuthaleer *
āduRu theengarumpum * viLai senNnNelumāgi engum *
māduRu poondhatam chEr * vayal soozhthaN thiruvallavāzh *
needuRaikinRa pirān * nilam dhāviya neeL kazhalE? * . 5.9.8

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, mates with foreheads bright, shall I worship for ever The feet of the Lord Who the worlds once spanned and now resides In cool Tiruvallavāḻ with sweet sugar canes all over, Ponds packed with flowers lovely and rich paddy fields alongside?

Explanatory Notes

(i) Reference to the bright foreheads of the mates is but wishful thinking on the part of the Nāyakī who expects the Lord in Tiruvallavāḻ to come down where she is, through the good offices of the mates. On the Lord’s arrival the faces of the mates will naturally brighten up by way of expressing their gratitude to Him.

(ii) The Nāyakī pines for the continual worship of the feel of the Lord of loving condescension gracing Tiruvallavāḻ, cool and exhilarating.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல் நுதலீர் அழகிய நெற்றியை உடையவர்களே!; எங்கும் எல்லா இடங்களிலும்; ஆடு உறு ஆலைகளில் அறைக்கப்படுகின்ற; தீங் கரும்பும் இனிமையான கரும்புகளும்; விளை முதிர்ந்து விளைந்த; செந்நெலும் ஆகி செந்நெற் பயிர்களுமாய்; மாடு உறு பக்கங்களில் அடர்ந்து; பூந் தடஞ்சேர் பூத்த தடாகங்களோடு கூடின; வயல் சூழ் வயல்களால் சூழ்ந்த; தண் திருவல்லவாழ் குளிர்ந்த திருவல்லவாழில்; நீடு உறைகின்றபிரான் இருக்கும் எம்பெருமானின்; நிலம் தாவிய பூமி முழுவதையும் அளந்த; நீள் கழலே நீண்ட திருவடிகளை; நாள்தொறும் நாள்தோறும்; வீடு இன்றியே இடைவிடாமல்; தொழ கூடுங்கொல்? வணங்கக் கூடுமோ?
uRu having; thI sweet; karumbum sugarcane; viLai well grown; sennelum fresh paddy; Agi becoming; mAdu proximity; uRu having; pUm thadam ponds with blossomed flowers; sEr together; vayal fields; sUzh surrounded; thaN cool; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; nIduRaiginRa eternally residing; pirAn great benefactor-s; nilam earth; thAviya measured and accepted; nIL growing to reach everyone-s head; kazhal divine feet; nal being attractive due to such worship; nudhaleer having forehead!; nAL thoRum everyday; vIdu a momentary break; inRiyE without; thozhak kUdum kol will it be possible to worship?; kuLir cool; sOlaiyuL in the garden

TVM 5.9.9

3329 கழல்வளைபூரிப்பயாம்கண்டு கைதொழக்கூடுங்கொலோ? *
குழலென்னயாழுமென்னக் குளிர்சோலையுள்தேனருந்தி *
மழலைவரிவண்டுகளிசைபாடும் திருவல்லவாழ் *
சுழலின்மலிசக்கரப்பெருமானது தொல்லருளே.
3329 கழல் வளை பூரிப்ப யாம் கண்டு * கைதொழக் கூடுங்கொலோ *
குழல் என்ன யாழும் என்னக் * குளிர் சோலையுள் தேன் அருந்தி **
மழலை வரி வண்டுகள் இசை பாடும் * திருவல்லவாழ் *
சுழலின் மலி சக்கரப் பெருமானது * தொல் அருளே? (9)
3329
kazhalvaLai poorippayām kaNtu * kaithozhak kootungolO *
kuzhalenna yāzhumennak * kuLir sOlaiyuL thEnarundhi *
mazhalai varivaNtugaL isaipādum * thiruvallavāzh *
suzhalinmali sakkarap perumān * athu thollaruLE? * . 5.9.9

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Will the Lord, wielding the discus dynamic, shed His grace natural. For me to joyously behold, with bangles well set and adore Him That stays in Tiruvallavāḻ where pretty bees hum Like flute or lyre, fed on honey from the orchards cool?

Explanatory Notes

The Nāyakī invokes the Lord’s spontaneous grace for her to behold Him with great joy, her bangles well set on her wrist in the process and continually adore Him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குளிர்சோலையுள் குளிர்ந்த சோலைகளிலே; தேன் அருந்தி தேன் பருகி; மழலை மழலை போன்ற இனிய பண் உடைய; வரி வண்டுகள் அழகிய வரி வண்டுகள்; குழல் என்ன வேணு கானமோ; யாழும் என்ன வீணா கானமோ என்னும்படியாக; இசை பாடும் இசையை பாடுகின்ற; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில்; சுழலின் மலி ஒளிமயமான; சக்கர சக்கரத்தை உடைய; பெருமானது பெருமானின்; தொல் அருளே ஸ்வாபாவிகமான அருளாலே; கழல் வளை கழலுகிற வளைகள்; பூரிப்ப யாம் தங்கும்படியாக நாம்; கண்டு கை தொழ கண்டு தொழ வணங்க; கூடுங்கொலோ? கூடுமோ?
thEn honey; arundhi drink; mazhalai young; vari having stripes; vaNdugaL beetles; kuzhalenna to be said as flute; yAzhumenna to be said as yAzh (a string instrument); isai music; pAdum sing; thiruvallavAzh one who is standing in thiruvallavAzh; suzhalil due to radiance of self; mali greatly shining; chakkaram one who is having the divine chakra (disc); perumAnadhu sarvESvaran-s; thol natural; aruL mercy; kazhal slipping from hands; vaLai bangles; pUrippa to become complete (and remain on the hands); yAm us; kaNdu see him; kai thozha to worship him with our hands; kUdum kolO will it be possible?; thol natural; aruL his benefactorship

TVM 5.9.10

3330 தொல்லருள்நல்வினையால்சொல்லக்கூடுங்கொல்? தோழிமீர்காள்! *
தொல்லருள்மண்ணும்விண்ணும் தொழநின்றதிருநகரம் *
நல்லருளாயிரவர் நலனேந்துந்திருவல்லவாழ் *
நல்லருள்நம்பெருமான் நாராயணன்நாமங்களே.
3330 தொல் அருள் நல் வினையால் * சொலக் கூடுங்கொல் தோழிமீர்காள் *
தொல் அருள் மண்ணும் விண்ணும் * தொழ நின்ற திருநகரம் **
நல் அருள் ஆயிரவர் * நலன் ஏந்தும் திருவல்லவாழ் *
நல் அருள் நம் பெருமான் * நாராயணன் நாமங்களே? (10)
3330
thollaruL nalvinaiyāl * solakkootungol thOzhimeergāL *
thollaruL maNNum viNNum * thozha nNinRa thirunNagaram *
nallaruL āyiravar * nalanEndhum thiruvallavāzh *
nallaruL namperumān * nārāyaNan nāmangaLE? * . 5.9.10

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Ye, mates, shall Nārāyaṇaṉ’s grace inborn on us descend That we may His holy names recite? By His grace grand He resides in gracious Tiruvallavāḻ, by spiritual world and Earth adored, Where thousands of brahmins, pious and gracious, have their abode.

Explanatory Notes

(i) Tiruvallavāḻ is described here as the city of grace, adored alike by those on Earth and in spiritual world. Actually, mis description holds good in respect of all the pilgrim centres on Earth, where the Lord of limitless grace makes Himself visible and easily accessible to one and all, in His iconic (worshipable) Form, adored best of all His five manifestations.

(ii) + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தோழிமீர்காள்! தோழிமார்களே!; மண்ணும் மண்ணுலகமும்; விண்ணும் விண்ணுலகமும்; தொழ நின்ற அநுபவித்துத் தொழும்படி நிற்கும்; திரு நகரம் திரு நகரம் திருவல்லவாழ்; நல் அடியார்கள் விஷயத்தில்; அருள் மகா தயாளுவான; நலன் எம்பெருமானின் கல்யாண குணங்களை; ஏந்தும் கொண்டாடிப் பேசுகின்ற; ஆயிரவர் ஆயிரகணக்கானவர்கள் உள்ளனர்; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழில் இருக்கும்; நல் அருள் நல்ல அருளை உடைய; நம் பெருமான் நம் பெருமானான; நாராயணன் நாராயணனின்; நாமங்களே நாமங்களை; தொல் அருள் ஸ்வாபாவிகமான அருளால்; நல்வினையால் உண்டான புண்ணியத்தால்; தொல் அருள் பல முறை சொல்லும் அருள் கூடுமோ?
maNNum residents of samsAram (material realm); viNNum residents of paramapadham (spiritual realm); thozha to worship and enjoy; ninRa where he descended to and stood in; thiru having prosperity; nagaram town; nal caring towards his devotees even more than himself; aruL having mercy; Ayiravar thousand devotees; nalan goodness in the form of knowledge about him, love towards him etc; Endhum beholding; thiruvallavAzh in thiruvallavAzh; nal well; aruL having mercy; nam making us enjoy; perumAn being lord; nArAyaNan nArAyaNan who is with all auspicious qualities and wealth, his; nAmangaL divine names which express those qualities, wealth etc; thOzhimIrgAL Oh friends (who are joyful to recite such divine names)!; thol natural; aruL mercy; nal vinaiyAl virtuous aspects; solak kUdum kol will we be able to recite?; nAmangaL Ayiram udaiya having thousand names (which are amSam (representation) of the priamary name -nArAyaNan-, as said in -pErAyiram koNdadhOr pIdudaiyan nArAyaNan-); nam perumAn sarvESvaran who can be surrendered by everyone claiming -our lord-, his

TVM 5.9.11

3331 நாமங்களாயிரமுடைய நம்பெருமானடிமேல் *
சேமங்கொள்தென்குருகூர்ச் சடகோபன்தெரிந்துரைத்த *
நாமங்களாயிரத்துள் இவைபத்தும்திருவல்லவாழ் *
சேமங்கொள்தென்னகர்மேல் செப்புவார்சிறந்தார் பிறந்தே. (2)
3331 ## நாமங்கள் ஆயிரம் உடைய * நம் பெருமான் அடிமேல் *
சேமம் கொள் தென் குருகூர்ச் * சடகோபன் தெரிந்து உரைத்த **
நாமங்கள் ஆயிரத்துள் * இவை பத்தும் திருவல்லவாழ் *
சேமம் கொள் தென் நகர்மேல் * செப்புவார் சிறந்தார் பிறந்தே (11)
3331. ##
nāmangaL āyiramutaiya * nNam perumān adi mEl *
sEmangoL theNnkurugoorch * chatagOpan therindhuraiththa *
nāmangaL āyiraththuL * ivai paththum thiruvallavāzh *
sEmangoL thennagarmEl * seppuvār siRanNthār _piRandhE * .(2) 5.9.11

Ragam

முகாரி

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Saranagathi

Simple Translation

Those that can recite these songs ten, which laud The glory of Tiruvallavāḻ, the walled city lovely, Out of the thousand of Caṭakōpaṉ of Teṉkurukūr, well-laid, Adoring the feet of the Lord with thousand names holy, Will gain fame and distinction, though born in this land.

Explanatory Notes

Those that recite this decad will indeed gain fame and distinction, not attainable by other householders. They will not suffer from the disability the Āzhvār suffered and they can thus freely move round and visit the pilgrim centres. The thousand names (Sahasranāma), which actually connote not a mere thousand names but many more without number, depict the auspicious traits + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நாமங்கள் நாராயண சப்தத்தின்; ஆயிரம் உடைய ஆயிரம் நாமங்களையுடைய; நம் பெருமான் எம்பெருமானின்; அடிமேல் திருவடிகளை; சேமங் கொள் தமக்கு ரக்ஷகமாகப் பற்றின; தென் குருகூர் திருக்குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; தெரிந்து உரைத்த ஆராய்ந்து அருளிச் செய்த; நாமங்கள் அவன் திருநாமங்கள் போன்ற; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; திருவல்லவாழ் திருவல்லவாழாகிற; சேமங் கொள் க்ஷேமமுடைய; தென் நகர்மேல் தெற்கு நகரத்தைக் குறித்து; செப்புவார் ஓத வல்லவர்கள்; பிறந்தே பிறந்தவர்களில் பகவத் குணாநுபவத்தாலே; சிறந்தார் சிறந்தவராவர்
adi mEl on divine feet; sEmam the firm faith in the form of intelligence of being the bestower of tranquillity; koL having; then orderly; kurugUr the leader of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr; therindhu analysed and determined (that -these divine feet are the refuge-); uraiththa mercifully spoke; nAmangaL like divine names which describe him; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ivai these; paththum ten pAsurams; thiruvallavAzh thiruvallavAzh; sEmam koL protective; then beautiful; nagar mEl on this town; seppuvAr those who can recite; piRandhu being connected with the material body; siRandhAr having the greatness of being able to enjoy bhagavAn; piRandha (as said in -ajAyamAna:-, -nArAyaNAth- and -ajOpisan-, though being not bound by karma and having unfailing nature, born for the sake of protecting his devotees as one amongst the [worldly] species) born; ARum way