103

ThiruvāippāDi

திருஆய்ப்பாடி

ThiruvāippāDi

Gokulam

ஸ்ரீ ருக்மணீ ஸத்யபாமா நாயிகா ஸமேத ஸ்ரீ நவ மோகனக்ருஷ்ணாய நமஹ

Thayar: Sri Rukmani and Sathya Bhāmā
Moolavar: Sri Nava mOhana krishnan
Vimaanam: Hemakooda
Pushkarani: Yamunai Nadhi
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Vada Nādu
Area: Uttar Pradesh
State: Uttar Pradesh
Sampradayam: Thenkalai
Search Keyword: Gokulam
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.1.2

14 ஓடுவார்விழுவார் உகந்தாலிப்பார் *
நாடுவார்நம்பிரான் எங்குற்றானென்பார் *
பாடுவார்களும் பல்பறைகொட்டநின்று *
ஆடுவார்களும் ஆயிற்றுஆய்ப்பாடியே.
14 ஓடுவார் விழுவார் * உகந்து ஆலிப்பார் *
நாடுவார் நம்பிரான் * எங்குற்றான் என்பார் **
பாடுவார்களும் * பல்பறை கொட்ட நின்று *
ஆடுவார்களும் * ஆயிற்று ஆய்ப்பாடியே (2)
14
Oduvār vizhuvār * ukandhālippār *
nāduvār n^ampirān * eNGkutrān enbār *
pāduvār kaLum * palpaRai kottan^inRu *
āduvār kaLum * āyiRRu āyppādiyE. 2.

Ragam

அபரூப

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

14. (Thirukkottiyur) On hearing the birth of the divine child, The cowherds ran, fell to the ground and shouted in great joy. They searched for the baby and asked everyone, “Where is our dear Kannan?” They beat the drums, sang, danced and joy spread everywhere at Gokulam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆய்ப்பாடி திருவாய்பாடியானது; ஓடுவார் ஓடுவார்களும்; விழுவார் சேற்றிலே வழுக்கி விழுபவர்களும்; உகந்து ஆலிப்பார் மகிழ்ந்து கோஷிப்பார்களும்; நாடுவார் பிள்ளையைத் தேடுவார்களும்; நம்பிரான் நம்முடைய கண்ணன்; எங்குத்தான் எங்கே தான்; என்பார் இருக்கிறான் என்பாரும்; பாடுவார்களும் பாடுபவர்களும்; பல்பறை பல வித வாத்தியங்கள்; கொட்ட முழங்க; நின்று அதற்கு ஏற்ப; ஆடுவார்களும் கூத்தாடுவாருமாக; ஆயிற்று ஆயிற்று

PAT 1.1.4

16 உறியைமுற்றத்து உருட்டிநின்றாடுவார் *
நறுநெய்பால்தயிர் நன்றாகத்தூவுவார் *
செறிமென்கூந்தல் அவிழத்திளைத்து * எங்கும்
அறிவழிந்தனர் ஆய்ப்பாடியாயரே.
16 உறியை முற்றத்து * உருட்டி நின்று ஆடுவார் *
நறுநெய் பால் தயிர் * நன்றாகத் தூவுவார் **
செறி மென் கூந்தல் * அவிழத் திளைத்து *
எங்கும் அறிவு அழிந்தனர் * ஆய்ப்பாடி ஆயரே (4)
16
uRiyai muRRaththu * urutti n^inRāduvār *
naRun^ey pālthayir * nanRākath thoovuvār *
seRimen koondhal * avizhath thiLaiththu * eNGgum-
aRivazhindhanar * āyppādi āyarE. 4.

Ragam

அபரூப

Thalam

அட

Bhavam

Mother

Simple Translation

16. (Thirukkottiyur) The women of Aipādi, Mathura took the uri, rolled the pots in front of their houses and danced. The fragrant ghee, milk and yogurt spilled all over and they were filled with frenzied joy and their thick soft hair became loose.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆய்ப்பாடி ஆயர் ஆய்ப்பாடியிலுள்ள கோபர்கள்; உறியை உறிகளை; முற்றத்து உருட்டி நின்று முற்றத்தில் உருட்டிவிட்டு; ஆடுவார் கூத்தாடுபவரானார்கள்; நறுநெய் மணமிக்க நெய்; பால் தயிர் பால் தயிர் முதலியவற்றை; நன்றாக தாராளமாகத்; தூவுவார் தானம் அளிப்பவரானார்கள்; செறிமென் நெருங்கி மெத்தென்று படிந்திருக்கிற; கூந்தல் தலைமுடி; அவிழத் அவிழ்ந்து கலையும்படியாக; திளைத்து நாட்டியமாடி; எங்கும் ஆயர்பாடி முழுதும்; அறிவு அழிந்தனர் உன்மத்தமானார்கள்

PAT 2.2.5

132 தீயபுந்திக்கஞ்சன்உன்மேல் சினமுடையன், சோர்வுபார்த்து *
மாயந்தன்னால்வலைப்படுக்கில் வாழகில்லேன்வாசுதேவா! *
தாயர்வாய்ச்சொல்கருமம்கண்டாய் சாற்றிச்சொன்னேன்போகவேண்டா *
ஆயர்பாடிக்கணிவிளக்கே! அமர்ந்துவந்துஎன்முலையுணாயே.
132 தீய புந்திக் கஞ்சன் உன்மேல் * சினம் உடையன் சோர்வு பார்த்து *
மாயந்தன்னால் வலைப்படுக்கில் * வாழகில்லேன் வாசுதேவா **
தாயர் வாய்ச்சொல் கருமம் கண்டாய் * சாற்றிச் சொன்னேன் போகவேண்டா *
ஆயர் பாடிக்கு அணிவிளக்கே * அமர்ந்து வந்து என் முலை உணாயே (5)
132
theeya pundhik kaNYchan unmEl * sinamudaiyan sOrvu pārththu *
māyandhannāl valaippadukkil * vāzhakillEn vāsudhEvā! *
thāyar vāychchol karumam kaNdāy * sāRRich chonnEn pOhavENdā *
āyarpādikku aNiviLakkE! * amarndhu vandhu en mulaiyuNāyE. 5.

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

132. If the wicked Kamsan, who is angry with You, finds an opportune moment when you are alone and traps you by his magic, I cannot bear to live without you. O Vāsudevā, it is essential you abide by your mother's advice. I tell you strongly not to go. You are the ornament, bright light of cowherd village, Gokulam. Come, sit and drink milk from my breast.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீய புந்தி தீங்கு செய்யும் புத்தியை உடைய; கஞ்சன் உன் மேல் கமசன் உன் மீது; சினம் உடையன் கோபம் கொண்டவன்; சோர்வு பார்த்து நீ தன்னதனியாக இருக்கும் சமயத்தில்; மாயந்தன்னால் வஞ்சைனையால்; வலைப்படுக்கில் உன்னை பிடித்துவிட்டால்; வாழகில்லேன் நான் உயிர் தரிக்க மாட்டேன்; வாசுதேவா! வாசுதேவா!; தாயர் வாய்ச்சொல் அன்னை சொல்படி; கருமம் கண்டாய் செய்வது அவசியமானது; சாற்றிச் சொன்னேன் வற்புறுத்திச் சொல்கிறேண்; போகவேண்டா எங்கும் தனியாகப் போக வேண்டாம்; ஆயர் பாடிக்கு ஆயர் பாடிக்கு; அணி விளக்கே! அணிகலன் போன்ற தீபமே!; அமர்ந்து வந்து ஆற அமர வந்து; என் முலை என் மார்பில் சுரக்கும் பாலை; உணாயே உண்ணாயோ

PAT 2.3.7

145 முலையேதும்வேண்டேனென்றோடி
நின்காதில்கடிப்பைப்பறித்தெறிந்திட்டு *
மலையையெடுத்துமகிழ்ந்துகல்மாரிகாத்துப்
பசுநிரைமேய்த்தாய்! *
சிலையொன்றுஇறுத்தாய்! திரிவிக்கிரமா!
திருவாயர்பாடிப்பிரானே! *
தலைநிலாப்போதேஉன்காதைப்பெருக்காதே
விட்டிட்டேன்குற்றமேயன்றே
145 முலை ஏதும் வேண்டேன் என்று ஓடி * நின்காதிற் கடிப்பைப் பறித்து எறிந்திட்டு *
மலையை எடுத்து மகிழ்ந்து கல்-மாரி காத்துப் * பசுநிரை மேய்த்தாய் **
சிலை ஒன்று இறுத்தாய் திரிவிக்கிரமா * திரு ஆயர்பாடிப் பிரானே *
தலை நிலாப் போதே உன்காதைப் பெருக்காதே * விட்டிட்டேன் குற்றமே அன்றே? (7)
145
mulai Edhum vENdEn enRu Odi *
nin_ kādhil kadippaip paRiththu eRindhittu *
malaiyai eduththu magizhndhu kalmāri kāththup *
pasu n^irai mEyththāy *
silai onRu_ iRuththāy! thirivikkiramā! *
thiru_āyar_ pādip pirānE! *
thalai n^ilāppOdhE _un_ kādhaip perukkādhE *
vittittEn _kuRRamE anRE. 7.

Ragam

அஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

145. You refused to suck the milk I fed and ran away, plucking and flinging your earrings. You lifted the Govardhanā mountain effortlessly with zeal and protected the herd from the stones that rained. You broke Lord Shivā's bow (as Rāma) to wed Sita. O ThrivikRāman! You are the chief of the beautiful cowherd village, Gokulam. I failed to bore your ears when you were an infant, with your head shaking. Wasn’t that my mistake?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முலை ஏதும் வேண்டேன் நீ தரும் பால் ஏதும் வேண்டாம்; என்று ஓடி என்று சொல்லி ஓடி; நின் காதிற் கடிப்பை உன் காதணியை; பறித்து எறிந்திட்டு கழட்டி எறிந்துவிட்டு; மலையை எடுத்து கோவர்த்தன கிரியை குடையாய் எடுத்து; மகிழ்ந்து உற்சாகமடைந்து; கல் மாரி பனிக்கட்டிப் பொழிவிலிருந்து; காத்து காப்பாற்றி; பசுநிரை மேய்த்தாய்! பசுமாடுகளை மேய்த்தவனே!; சிலை ஒன்று சீதையின் கரம் பிடிக்க வில்; இறுத்தாய்! ஒடித்தவனே!; திரிவிக்கிரமா! உலகளந்தவனே!; திரு ஆயர் பாடிப் பிரானே! ஆயர்பாடி பெம்மானே!; தலை நிலா குழந்தை பருவத்தில்; போதே தலை நிற்காத போதே; உன் காதை உன் காதை; பெருக்காதே திரி இட்டு துளையைப்; விட்டிட்டேன் பெரிதாக்காதது; குற்றமே அன்றே என் குற்றமன்றோ!

PAT 3.1.9

231 தாய்மார்மோர்விற்கப்போவர்
தகப்பன்மார்கற்றாநிரைப்பின்புபோவர் *
நீ ஆய்ப்பாடிஇளங்கன்னிமார்களை
நேர்படவேகொண்டுபோதி *
காய்வார்க்குஎன்றும்உகப்பனவேசெய்து
கண்டார்கழறத்திரியும் *
ஆயா! உன்னைஅறிந்துகொண்டேன்
உனக்குஅஞ்சுவன் அம்மம்தரவே.
231 தாய்மார் மோர் விற்கப் போவர் * தகப்பன்மார் கற்றா நிரைப் பின்பு போவர் *
நீ ஆய்ப்பாடி இளங் கன்னிமார்களை * நேர்படவே கொண்டு போதி **
காய்வார்க்கு என்றும் உகப்பனவே செய்து * கண்டார் கழறத் திரியும் *
ஆயா உன்னை அறிந்துகொண்டேன் * உனக்கு அஞ்சுவன் அம்மம் தரவே (9)
231
thāymār mOr viRkap pOvar * thahappanmār kaRRān^iRai pinbu pOvar *
nee āyppādi iLaNGgannimārhaLai * n^ErpadavE koNdu pOdhi *
kāyvārkku enRum uhappanavE seydhu * kaNdār kazhaRaththiriyum *
āyā! unnai aRindhu koNdEn * unakku aNYjuvan ammam tharavE. * 9.

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

231. The cowherd mothers go to sell buttermilk, The fathers go behind the cows to graze them, and you, fearless, run behind the lovely village girls of Gokulam. You wander around and everyone who sees you says how naughty you are. You do things to please even those who don't like you. You are my dear child. I know who you are and I’m afraid to give you food.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாய்மார் தாய்மார்கள்; மோர் விற்க மோர் விற்க; போவர் வெளியே செல்வார்கள்; தகப்பன்மார் தந்தைகளோ; கற்றாநிரை கன்று பசுக்கூட்டத்தின்; பின்பு போவர் பின்னே போவார்கள்; நீ ஆய்ப்பாடி நீயோ ஆய்ப்பாடியிலுள்ள; இளங் கன்னிமார்களை இளம் பெண்களை; நேர் படவே உன் இஷ்டப்படி; கொண்டு போதி அழைத்துப்போகிறாய்; காய்வார்க்கு என்றும் உன்னை வெறுப்பவர்கள்; உகப்பனவே அவர்கள் மகிழும்படியானவற்றையே; செய்து செய்கிறவனாய்; கண்டார் பார்த்தவர்கள்; கழறத் திரியும் மனம் நோகும்படி நடக்கிறாய்; ஆயா! இடைக்குமாரனே!; அறிந்து கொண்டேன் இன்று அறிந்துகொண்டேன்; உனக்கு அஞ்சுவன் பயப்படுகிறேன் உனக்கு; அம்மம் தரவே பால் கொடுக்கவே

PAT 3.2.2

235 பற்றுமஞ்சள்பூசிப் பாவைமாரொடுபாடியில் *
சிற்றில்சிதைத்து எங்கும்தீமைசெய்துதிரியாமே *
கற்றுத்தூளியுடை வேடர்கானிடைக்கன்றின்பின் *
எற்றுக்குஎன்பிள்ளையைப்போக்கினேன்? எல்லேபாவமே.
235 பற்றுமஞ்சள் பூசிப் * பாவைமாரொடு பாடியில் *
சிற்றில் சிதைத்து எங்கும் * தீமை செய்து திரியாமே **
கற்றுத் தூளியுடை * வேடர் கானிடைக் கன்றின் பின் *
எற்றுக்கு என் பிள்ளையைப் போக்கினேன்? * எல்லே பாவமே (2)
235
paRRu maNYjaL poosi * pāvai mārodu pādiyil *
siRRil sidhaiththu eNGgum * theemai seydhu thiriyāmE *
kaRRuththooLiyudai * vEdar kānidai kanRinpin *
eRRukku en piLLaiyai pOkkinEn? * ellE pāvamE! * 2.

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

235. Yashodā says (laments), “I don’t want my son to go wandering around kicking and destroying the play houses of lovely doll-like girls with bodies adorned with fragrant turmeric powder. I don’t want him going around doing naughty things. O, Why have I sent him behind the calves to the forest of Gokulam where hunters go with their axes? Why did I send my child behind the calves? O, What a terrible thing have I done!”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பற்று மஞ்சள் பற்றுப் பார்க்கும் பசு மஞ்சளை; பூசி பூசிக்கொண்டு விளையாடும்; பாடியில் ஆயர்பாடியில்; பாவைமாரொடு சிறுமிகளுடைய; சிற்றில் மணல் வீடுகளை; சிதைத்து காலால் உதைத்து; எங்கும் தீமை எங்கும் தீம்புகளைச் செய்து; செய்து திரியாமே திரிந்து கொண்டிராமலிருக்க; கற்றுத் கன்றுகளோடு; தூளியுடை இருப்பதனால் ஏற்படும் தூசுகளோடு; வேடர் கானிடை வேடர்கள் இருக்கும் காட்டில்; கன்றின் பின் கன்றுகளை மேய்க்க; எற்றுக்கு என் பிள்ளையை எதற்கு என் பிள்ளையை; போக்கினேன் அனுப்பினேனோ!; எல்லே பாவமே அந்தோ! என்ன பாவம் செய்தேனோ!

PAT 3.2.4

237 வண்ணக்கருங்குழல் மாதர்வந்துஅலர்தூற்றிடப் *
பண்ணிப்பலசெய்து இப்பாடியெங்கும்திரியாமே *
கண்ணுக்கினியானைக் கானதரிடைக்கன்றின்பின் *
எண்ணற்கரியானைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே.
237 வண்ணக் கருங்குழல் * மாதர் வந்து அலர் தூற்றிடப் *
பண்ணிப் பல செய்து * இப் பாடி எங்கும் திரியாமே **
கண்ணுக்கு இனியானைக் * கான் -அதரிடைக் கன்றின்பின் *
எண்ணற்கு அரியானைப் போக்கினேன் * எல்லே பாவமே (4)
237
vaNNa karuNGguzhal * mādhar vandhu alar thooRRida *
paNNi pala seydhu * ippādi eNGgum thiriyāmE *
kaNNukkiniyānai * kānadharidai kanRinpin *
eNNaRku ariyānai pOkkinEn * ellE pāvamE! * 4.

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

237. Yashodā says, “I don’t want him to wander around Gokulam doing naughty things and so the beautiful dark-haired women there come and gossip about him. He, the god beyond all thought is sweet to the eyes of all. O, I have sent him to the forest behind the calves to graze them. What a terrible thing I have done!”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வண்ணக் கருங்குழல் கரு நிறக் கூந்தலையுடைய; மாதர் வந்து பெண்கள் வந்து; அலர் தூற்றி பழிச்சொல்லும்படி; பண்ணிப் பல செய்து தீமைகள் பல செய்து; இப் பாடி எங்கும் இந்த ஆயர்பாடிஎங்கும்; திரியாமே திரியாதிருக்க; கான் அதரிடை காட்டு வழியில்; கன்றின்பின் மாடு மேய்க்க; கண்ணுக்கு கண்களுக்கு; இனியானை இனிமையானவனை; எண்ணற்கு எண்ணங்களுக்கு; அரியானை அப்பாற்பட்ட பிரானை; போக்கினேன் அனுப்பினேனே; எல்லே பாவமே! அந்தோ என்ன பாவ காரியம் செய்தேன்!

PAT 3.2.6

239 மிடறுமெழுமெழுத்தோட வெண்ணெய்விழுங்கிப்போய் *
படிறுபலசெய்து இப்பாடியெங்கும்திரியாமே *
கடிறுபலதிரி கானதரிடைக்கன்றின்பின் *
இடறஎன்பிள்ளையைப்போக்கினேன் எல்லேபாவமே.
239 மிடறு மெழுமெழுத்து ஓட * வெண்ணெய் விழுங்கிப் போய் *
படிறு பல செய்து * இப் பாடி எங்கும் திரியாமே **
கடிறு பல திரி * கான் -அதரிடைக் கன்றின் பின் *
இடற என்பிள்ளையைப் போக்கினேன் * எல்லே பாவமே (6)
239
midaRu mezhumezhuththOda * veNNey vizhuNGgi pOy *
padiRu pala seydhu * ippādi eNGgum thiriyāmE *
kadiRu palathiri * kānadharidai kanRinpin *
idaRa enpiLLaiyai pOkkinEn * ellE pāvamE! * 6.

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

239. Yashodā says "“I don’t want him to steal butter, and gulp it as it glides softly down his throat and do all sorts of mischief, roaming about in this cowherd village Gokulam. So I’ve sent him behind the calves to the forest paths where many elephants wander and people trip and stumble. O, What a terrible thing I have done!”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெண்ணெய் வெண்ணெய்; மிடறு தொண்டையில்; மெழுமெழுத்து ஓட மழமழவென்று ஓட; விழுங்கிப்போய் விழுங்கிவிட்டு; படிறு கள்ள வேலைகள் விஷமங்கள்; பல செய்து பல செய்துகொண்டு; இப்பாடி எங்கும் ஆய்ப்பாடியில்; திரியாமே திரிந்துகொண்டிருக்காமல்; கடிறு பல காட்டு யானைகள்; திரி கான் அதரிடை பல திரியும் காட்டிலே; கன்றின் பின் இடற மாடு மேய்க்க கன்றுகளின் பின்னே; போக்கினேன் அனுப்பினேனே; எல்லே பாவமே! அந்தோ என்ன பாவம் செய்தேனோ!

PAT 3.4.10

263 விண்ணின்மீதுஅமரர்கள்விரும்பித்தொழ
மிறைத்துஆயர்பாடியில்வீதியூடே *
கண்ணன்காலிப்பின்னேஎழுந்தருளக்கண்டு
இளவாய்க்கன்னிமார்காமுற்ற
வண்ணம் * வண்டமர்பொழில்புதுவையர்கோன்
விட்டுசித்தன்சொன்னமாலைபத்தும் *
பண்ணின்பம்வரப்பாடும்பத்தருள்ளார்
பரமானவைகுந்தம்நண்ணுவரே. (2)
263 ## விண்ணின்மீது அமரர்கள் விரும்பித் தொழ * மிறைத்து ஆயர் பாடியில் வீதியூடே *
கண்ணன் காலிப் பின்னே எழுந்தருளக் கண்டு * இளஆய்க் கன்னிமார் காமுற்ற
வண்ணம் ** வண்டு அமர் பொழிற் புதுவையர்கோன் * விட்டுசித்தன் சொன்ன மாலை பத்தும் *
பண் இன்பம் வரப் பாடும் பத்தர் உள்ளார் * பரமான வைகுந்தம் நண்ணுவரே (10)
263. ##
viNNin meedhu amarar_kaL virumbith thozha *
miRaiththu āyarpādiyil veedhiyoodE *
kaNNan kālippinnE ezhundharuLa kaNdu *
iLavāy kannimār kāmuRRa-
vaNNam * vaNdamar pozhil pudhuvaiyar kOn *
viShNu chiththan sonna mālai paththum *
paNNinbam varappādum paththaruLLār *
paramāna vaikuntam n^aNNuvarE. * (2) 10.

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

263. While the Gods in Heaven wish to celebrate Kannan, the God of Gods, he walks casually behind the cows along the streets of Gokulam, the cowherds' village, Seeing him, the young girls fall in love with him. Vishnuchithan, the chief of Puduvai surrounded with lovely groves where bees swarm, composed ten pāsurams about how the cowherd girls get charmed, when they see Kannan Those who sing these songs happily, will reach divine Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ணின் மீது அமரர்கள் தேவலோகத்தில் தேவர்கள்; விரும்பித் தொழ தன்னை வணங்கித்தொழ விரும்பியும்; மிறைத்து அவர்களைப் பொருட்படுத்தாமல்; ஆயர் பாடியில் திருவாய்ப்பாடியில்; வீதியூடே கண்ணன் தெருவில் கண்ணன்; காலிப்பின்னே பசுக்களின் பின்னே; எழுந்தருள கண்டு வருவதைப் பார்த்து; இள ஆய்க் கன்னிமார் இளம் ஆயர் பெண்கள்; காமுற்ற வண்ணம் ஆசைப்பட்டதை; வண்டு அமர் வண்டுகள் நிறைந்த; பொழில் சோலைகளையுடைய; புதுவையர்கோன் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூர் தலைவரான; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வார்; சொன்ன மாலை அருளிச்செய்த மாலையான; பத்தும் இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; பண் இன்பம் வர பண்ணுடன் இனிமையாக; பாடும் பத்தர் உள்ளார் பாடி அனுசந்திப்பவர்கள்; பரமான வைகுந்தம் பரமான வைகுந்தத்தை; நண்ணுவரே அடைவார்கள்

PAT 3.6.7

281 புவியுள்நான்கண்டதோரற்புதம்கேளீர்
பூணிமேய்க்கும்இளங்கோவலர்கூட்டத்து
அவையுள் * நாகத்தணையான்குழலூத
அமரலோகத்தளவும்சென்றிசைப்ப *
அவியுணாமறந்துவானவரெல்லாம்
ஆயர்பாடிநிறையப்புகுந்தீண்டி *
செவியுணாவின்சுவைகொண்டுமகிழ்ந்து
கோவிந்தனைத்தொடர்ந்துஎன்றும்விடாரே.
281 புவியுள் நான் கண்டது ஒர் அற்புதம் கேளீர் * பூணி மேய்க்கும் இளங்கோவலர் கூட்டத்து
அவையுள் * நாகத்து- அணையான் குழல் ஊத * அமரலோகத்து அளவும் சென்று இசைப்ப **
அவியுணா மறந்து வானவர் எல்லாம் * ஆயர்-பாடி நிறையப் புகுந்து ஈண்டி *
செவி-உணாவின் சுவை கொண்டு மகிழ்ந்து * கோவிந்தனைத் தொடர்ந்து என்றும் விடாரே (7)
281
puviyuL n^ān kaNdadhOr aRpudham kELeer *
pooNimEykkum iLaNGgOvalar koottaththu *
avaiyuL nāhaththaNaiyān kuzhaloodha *
amara lOkaththaLavum senRisaippa *
aviyuNā maRandhu vānavar ellām *
āyar_pādi n^iRaiya puhundhu eeNdi *
seviyuNāvin suvai koNdu mahizhndhu *
gOvindhanai thodarndhu enRum vidārE. * 7.

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

281. Listen to the wonders that I have seen on this earth! When Kannan who has beautiful large eyes and strong arms plays his flute in the middle of a crowd of young cowherds, the music is heard in the world of the gods and all the sky dwellers forget to eat their sacrificial food and enter the cowherd village of Gokulam. Their ears are filled with the sweetness of the music and they follow happily wherever Govindan goes and do not leave him at all.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புவியுள் நான் கண்டது பூமியிலே நான் கண்ட; ஓர் அற்புதம் கேளீர்! ஒரு ஆச்சரியத்தைக் கேளுங்கள்!; பூணி மேய்க்கும் கன்றுகள் மேய்க்கும்; இளங்கோவலர் கூட்டத்து அவையுள் இளம் ஆயர்கள் கூட்டத்தில்; நாகத்து அணையான் நாகத்தின் மீது சயனத்திருப்பவன்; குழல் ஊத புல்லாங்குழல் இசைக்க; அமரலோகத்து அளவும் தேவலோகம் வரை; சென்று இசைப்ப அந்த இசை பரவி ஒலிக்க; அவியுணா மறந்து தங்கள் ஆவிர்பாக உணவை மறந்து; வானவர் எல்லாம் தேவர்கள் எல்லோரும்; ஆயர் பாடி நிறைய ஆயர்பாடி முழுதும் நிறையும் படியாக; புகுந்து ஈண்டி நெருங்கிப் புகுந்து; செவி உணாவின் தங்கள் செவியின் உள் நாக்கையும் கொண்டு; சுவை கொண்டு மகிழ்ந்து இசைச் சுவையை ரசித்து மகிழ்ந்து; கோவிந்தனைத் தொடர்ந்து கண்ணனைத் தொடர்ந்து; என்றும் விடாரே பிரிய மனமில்லாமல் இருந்தனர்

TP 1.1

474 மார்கழித்திங்கள் மதிநிறைந்தநன்னாளால் *
நீராடப்போதுவீர் போதுமினோநேரிழையீர்! *
சீர்மல்குமாய்ப்பாடிச் செல்வச்சிறுமீர்காள்! *
கூர்வேல்கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன்குமரன் *
ஏரார்ந்தகண்ணி யசோதையிளஞ்சிங்கம் *
கார்மேனிச்செங்கண் கதிர்மதியம்போல்முகத்தான் *
நாராயணனே நமக்கேபறைதருவான் *
பாரோர்புகழப் படிந்தேலோரெம்பாவாய். (2)
474 ## மார்கழித் திங்கள் * மதி நிறைந்த நன்னாளால் *
நீராடப் போதுவீர்! போதுமினோ நேரிழையீர் ! *
சீர் மல்கும் ஆய்ப்பாடிச் செல்வச் சிறுமீர்காள்! *
கூர் வேற் கொடுந்தொழிலன் நந்தகோபன் குமரன் **
ஏர் ஆர்ந்த கண்ணி யசோதை இளஞ்சிங்கம் *
கார் மேனிச் செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் *
நாராயணனே நமக்கே பறை தருவான் *
பாரோர் புகழப் படிந்து-ஏலோர் எம்பாவாய் (1)
474.(2)
mārgazhit ti~GgaL madi nirainda nannāLāl *
neerāDap pOduveer pOduminO nErizhaiyeer *
sheer malhum āyppāDich chelvach chirumeergāL *
koorvEl koDundozhilan nandagOpan kumaran *
Erārnda kaNNi yashOdai iLam si~Ggam *
kār mEni ce~GgaN kadir madiyam pOl muhattān *
nārāyaNanE namakkE parai taruvān *
pārOr pugazhap paDindElOr empāvāy

Ragam

பிலஹரி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 10-10, 16-19

Divya Desam

Simple Translation

474. “On this the auspicious full moon day in the month of Markazhi, Come! let us go and bathe. O young girls adorned with beautiful ornaments, we are the beloved of the flourishing cowherd village. Only Nārāyanan, the son of Nandagopan, who looks after the cows with a sharp spear, the lovely-eyed Yashodā's young lion with a dark body, beautiful eyes and a face bright as the shining moon will give us the Parai. ( the fruits of pavai nonbu) Come and let us join the world in His praise".

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சீர்மல்கும் சீர்மைநிறைந்துள்ள; ஆய்ப்பாடி ஆய்ப்பாடியில்; செல்வ கைங்கர்யமாகிற செல்வத்தையுடைய; சிறுமீர்காள்! சிறுமிகளே!; நேரிழையீர்! சிறந்த ஆபரணங்களை அணிந்துள்ளவர்களே!; மார்கழி திங்கள் மாதங்களிற் சிறந்த மார்கழி மாதம்; மதி நிறைந்த பூர்ண மதியுடைய; நன் நாளால் நல்ல நாளில்; கூர்வேல் கூர்மையான வேலையுடையவனும்; கொடும் காவலாகிய கடுமையான; தொழிலன் தொழிலைப் புரியும்; நந்தகோபன் நந்தகோபனுடைய; குமரன் குமாரன்; ஏரார்ந்த அழகு நிறைந்த; கண்ணி கண்களையுடையவளான; யசோதை யசோதையின்; இளம் சிங்கம் சிங்கக்குட்டியானவன்; கார்மேனி மேகவண்ண மேனியையும்; செங்கண் சிவந்த கண்களையும்; கதிர் சூரியனையும்; மதியம் போல் சந்திரனையும் போன்ற; முகத்தான் முகமுடையவனுமான; நாராயணனே ஸ்ரீமந் நாராயணனே; நமக்கே நமக்கே; பறை பறையை (பிராப்பியமான புருஷாகாரம்); தருவான் கொடுப்பான் ஆதலால் (ப்ராபகம்); பாரோர் இவ்வுலகினர்; புகழப் படிந்து புகழும்படி நன்றாக; நீராட நீராட; போதுவீர்! விருப்பமுடையவர்களே!; போதுமின் வாருங்கள்; ஏலோர் எம்பாவாய் பெண்களே பாவை நோன்பு நோற்க வாரீர்!
sIr malgum AyppAdi (From the) wealthy place of AyppAdi,; selvach chirumIrgAL O, the young gOpikAs who have got the best wealth (which is association with, and kainkaryam to, krishNan),; nEr izhaiyIr who are wearing wonderful ornaments (keeping krishNan in mind),; mArgazhi thingaL we got the best of all months the mArgazhi month, and the good full moon day for doing the nOnbu (ceremony to pray for the rains)).; kUr vEl (Standing with a) sharp spear,; kodum thozhilan if any enemies come near his dear krishNan he would be a person doing cruel deeds (to those enemies) that person is; nandhagOpan nandhagOpan, whose; kumaran dear son is krishNan;; Er Arndha kaNNi yasOdhai the one who has got beautiful eyes,; iLam singam her young lion-cub is krishNan,; kAr mEni, sengaN (his) body is the color of dark (kind) clouds, he has got eyes lotus-like,; kadhir madhiyam pOl mugaththAn and his face is the bright light of the moon,; nArAyaNanE and who is none other than srIman nArAyaNan,; namakkE paRai tharuvAn onlysrIman nArAyaNan can give us (us who depend only on him) the opportunity to do kainkaryam to Him.; Al So; padindhElOr those who want to take a good (padindhu) bath (enjoyment with krishNan), please go with us,; pArOr pugazha and the people of this world would celebrate that.

NAT 12.2

618 நாணியினியோர்கருமமில்லை
நாலயலாரும்அறிந்தொழிந்தார் *
பாணியாதென்னைமருந்துசெய்து
பண்டுபண்டாக்கவுறுதிராகில் *
மாணியுருவாயுலகளந்த
மாயனைக்காணில்தலைமறியும் *
ஆணையால்நீரென்னைக்காக்கவேண்டில்
ஆய்ப்பாடிக்கேயென்னையுய்த்திடுமின்.
618 நாணி இனி ஓர் கருமம் இல்லை * நால் அயலாரும் அறிந்தொழிந்தார் *
பாணியாது என்னை மருந்து செய்து * பண்டு பண்டு ஆக்க உறுதிராகில் **
மாணி உருவாய் உலகு அளந்த * மாயனைக் காணிற் தலைமறியும் *
ஆணையால் நீர் என்னைக் காக்க வேண்டில் * ஆய்ப்பாடிக்கே என்னை உய்த்திடுமின். (2)
618
nāNi iniyOr karumamillai * nālayalārum aRindhozhindhār *
pāNiyāthu ennai marundhu seythu * paNdu paNdākka uRuthirāhil *
māNiyuruvāy ulahaLandha * māyanaik kāNil thalaimaRiyum *
āNaiyāl neer ennaik kākkavENdil * āyppādikkE ennai uyththidumin * . 2

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

618. She says, “Don't feel embarrassed anymore. All the neighbors know about our love. Don’t try to make me the person I was before. I have changed, I am in love with Kannan. If you really want to save me, take me to the cowherd village of Gokulam. I will survive only if I see the Māyan who measured the world as a dwarf.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நாணி இனி இனிமேல் வெட்கப்பட்டு; ஓர் கருமம் இல்லை ஒரு பயனுமில்லை; நால் அயலாரும் ஊரிலுள்ளாரெல்லாரும்; அறிந்து என் விஷயத்தை அறிந்து; ஒழிந்தார் கொண்டுவிட்டனர்; பாணியாது காலதாமதமின்றி; என்னை என்னை; மருந்து வேண்டிய; செய்து பரிகாரங்களைச் செய்து; பண்டு பண்டு பழையபடி; ஆக்க ஆக்க; உறுதிராகில் நினைப்பீர்களாகில்; நீர் என்னை நீங்கள் என்னை; ஆணையால் சத்தியமாக; காக்க வேண்டில் காக்க விரும்பினால்; என்னை என்னை; ஆய்ப்பாடிக்கே திருவாய்ப்பாடியிலேயே; உய்த்திடுமின் கொண்டு சேர்த்துவிடுங்கள்; மாணி உருவாய் வாமன உருவுடன்; உலகு அளந்த உலகங்களை அளந்த; மாயனை பெருமானை; காணில் காணப்பெற்றால்; தலைமறியும் நோயானது நீங்கும்

NAT 13.4

630 ஆரேயுலகத்தாற்றுவார்? ஆயர்பாடிகவர்ந்துண்ணும் *
காரேறுழக்கவுழக்குண்டு தளர்ந்தும்முறிந்தும்கிடப்பேனை *
ஆராவமுதமனையான்றன் அமுதவாயிலூறிய *
நீர்தான்கொணர்ந்துபுலராமே பருக்கியிளைப்பைநீக்கிரே.
630 ஆரே உலகத்து ஆற்றுவார்? * ஆயர்பாடி கவர்ந்து உண்ணும் *
காரேறு உழக்க உழக்குண்டு * தளர்ந்தும் முறிந்தும் கிடப்பேனை **
ஆராவமுதம் அனையான் தன் * அமுத வாயில் ஊறிய *
நீர்தான் கொணர்ந்து புலராமே * பருக்கி இளைப்பை நீக்கீரே (4)
630
ārE ulahaththu āRRuvār * āyar pādi kavarndhuNNum *
kārERuzhakka uzhakkuNdu * thaLarndhum muRindhum kidappEnai *
ārāvamutham anaiyān than * amutha vāyilooRiya *
neer_thān koNarndhu pularāmE * parukki iLaippai neekkirE * . 4

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

630. “He is as sweet as nectar, This dark bull who stole butter and milk from the cowherd women of Gokulam has made me weak with love for him and I am heartbroken. Who can relieve me of this sorrow? If you bring the water that drips from his the nectar-like mouth, and feed that to me, the weakness of my body and my love sickness will go away. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆயர் பாடி ஆயர்பாடி முழுவதையும்; கவர்ந்து உண்ணும் கவர்ந்து அநுபவிக்கிற; காரேர் ஒரு கறுத்த காளையான பிரான்; உழக்க இம்சிக்க; உழக்கு உண்டு அதனால் துன்பப்பட்டு; தளர்ந்தும் முறிந்தும் தளர்ந்தும் முறிந்தும்; கிடப்பேனை கிடக்கும் என்னை; உலகத்து இவ்வுலகத்திலே; ஆற்றுவார் ஆரே? தேறுதல் செய்பவர் ஆருண்டு?; ஆராவமுதம் ஆரா அமுதமான; அனையான் தன் பிரானுடைய; அமுத அமிர்தம் சுரக்கும்; வாயில் ஊறிய வாயில் ஊறிக்கிடக்கிற; நீர் தான் ரசத்தையாவது; கொணர்ந்து கொண்டு வந்து; புலராமே உடல் உலர்ந்து போகாமல் இருக்க; பருக்கி நான் பருகும்படி பண்ணி; இளைப்பை நீக்கீரே தளர்ச்சியை நீக்குவீரே

NAT 13.10

636 அல்லல்விளைத்தபெருமானை ஆயர்பாடிக்கணிவிளக்கை *
வில்லிபுதுவைநகர்நம்பி விட்டுசித்தன்வியன்கோதை *
வில்லைத்தொலைத்தபுருவத்தாள் வேட்கையுற்றுமிகவிரும்பும் *
சொல்லைத்துதிக்கவல்லார்கள் துன்பக்கடளுள்துவளாரே. (2)
636 ## அல்லல் விளைத்த பெருமானை * ஆயர்பாடிக்கு அணி விளக்கை *
வில்லி புதுவை நகர் நம்பி * விட்டுசித்தன் வியன் கோதை **
வில்லைத் தொலைத்த புருவத்தாள் * வேட்கை உற்று மிக விரும்பும் *
சொல்லைத் துதிக்க வல்லார்கள் * துன்பக் கடலுள் துவளாரே (10)
636. ##
allal viLaiththa perumānai * āyar pādikku aNi viLakkai *
villi puthuvai nahar nambi * vishnu ciththan viyan_gOthai *
villaith tholaiththa puruvaththāL * vEtkai uRRu mihavirumbum *
sollaith thuthikka vallārhaL * thunbak kadaluL thuvaLārE * . (2) 10

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

The chief of Villiputhur, Vishnuchittan's Kodai, composed pāsurams about how she (Andal) whose eyebrows are lovelier than bows, loved the dear Kannan, the bright light of the cowherd village of Gokulam and how He gave her pangs of love. Those who learn these pāsurams that describe her divine love for the dear God and worship Him will not suffer in the ocean of sorrow.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வில்லை வில்லை; தொலைத்த தோற்கடித்த; புருவத்தாள் புருவங்களையுடைய; வில்லிபுதுவை வில்லிபுத்தூர்; நகர்நம்பி பெரியோன்; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வாரின்; வியன் கோதை வியப்புக்குரிய ஆண்டாள்; அல்லல் விளைத்த துன்பம் விளைத்த; பெருமானை பிரானை; ஆயர்பாடிக்கு ஆயர் பாடிக்கு; அணி விளக்கை அணி போன்ற ஜோதி மீது; வேட்கை உற்று ஆசைப்பட்டு; மிக விரும்பும் மிகவும் விருப்பமான; சொல்லை சொன்ன பாசுரங்களை; துதிக்க வல்லார்கள் அனுசந்திப்பவர்கள்; துன்பக் கடலுள் துன்பக் கடலுள்; துவளாரே துவளமாட்டார்கள்

NAT 14.2

638 அனுங்கவென்னைப்பிரிவுசெய்து ஆயர்பாடிகவர்ந்துண்ணும் *
குணுங்குநாறிக்குட்டேற்றைக் கோவர்த்தனனைக்கண்டீரே? *
கணங்களோடுமின்மேகம் கலந்தாற்போல * வனமாலை
மினுங்கநின்றுவிளையாட விருந்தாவனத்தேகண்டோமே.
638 அனுங்க என்னைப் பிரிவு செய்து * ஆயர்பாடி கவர்ந்து உண்ணும் *
குணுங்கு நாறிக் குட்டேற்றைக் * கோவர்த்தனனைக் கண்டீரே? **
கணங்களோடு மின் மேகம் * கலந்தாற் போல வனமாலை *
மினுங்க நின்று விளையாட * விருந்தாவனத்தே கண்டோமே (2)
638
anuNGga ennaip pirivu seythu * āyar pādi kavarndhuNNum *
kuNuNGku nāRik kuttERRai * gOvarththananaik kaNdeerE? *
kaNaNGgaLOdu min mEham * kalandhāR pOl vanamālai *
minuNGga ninRu viLaiyāda * virundhā vanaththE kaNdOmE * . 2

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

638. “Did you see Govardhanān who left me and went to Gokulam, the cowherd village and fascinates everyone by stealing the butter, eating it and smelling of ghee?" “We saw the dark one adorned with garlands made of forest flowers. playing with his mates in Brindavan (Mathura) He looked like the clouds shining with lightning. "

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அனுங்க என்னை நான் வருந்தும்படியாக; பிரிவு செய்து என்னைப் பிரிந்துபோய்; ஆயர் பாடி கவர்ந்து ஆய்ப்பாடியை கவர்ந்து; உண்ணும் அனுபவிக்கும்; குணுங்கு நாறி வெண்ணெய் மணம் வீசும்; குட்டேற்றை இளைய ரிஷபம் போன்ற; கோவர்த்தனனைக் கண்ணபிரானை; கண்டீரே? பார்த்தீர்களா?; மின் மேகம் மின்னலும் மேகமும்; கலந்தாற் போல சேர்ந்தாற் போல்; கறுத்த கருத்த; வனமாலை மேனியிலே வனமாலை; மினுங்க நின்று மினுக்கப் பெற்று; கணங்களோடு தோழர் கூட்டங்களோடு; விளையாட விளையாடுவதை; விருந்தாவனத்தே விருந்தாவனத்தில்; கண்டோமே கண்டோமே

PT 1.8.4

1021 பார்த்தற்காய்அன்றுபாரதம்கைசெய்திட்டுவென்ற பரஞ்சுடர் *
கோத்துஅங்குஆயர்தம்பாடியில் குரவைபிணைந்தஎங்கோவலன் *
ஏத்துவார்தம்மனத்துள்ளான் இடவெந்தைமேவிய எம்பிரான் *
தீர்த்தநீர்த்தடஞ்சோலைசூழ் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே! (2)
1021 பார்த்தற்கு ஆய் அன்று பாரதம் கைசெய் திட்டு * வென்ற பரஞ்சுடர் *
கோத்து அங்கு ஆயர்-தம் பாடியில் * குரவை பிணைந்த எம் கோவலன் **
ஏத்துவார்-தம் மனத்து உள்ளான் * இடவெந்தை மேவிய எம் பிரான் *
தீர்த்த நீர்த் தடம் சோலை சூழ் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-4
1021
pārtthaRkāy anRubāradham kaiseydhittu * venRaparaNYchudar *
kOtthu_angku_āyardhampādiyil * kuravaipiNaindha emkOvalan *
Etthuvār thammanatthuLLān * idavenNdhaimEvia embirān *
theertthanNeerth thadaNYchOlaisoozh * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.4

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1021. The lord of Thiruvidavendai, the highest light, who drove the chariot for Arjunā, fighting in the Bhārathā war and conquering the Kauravās, and who danced the Kuravai dance with the cowherds of Gokulam holding hands with them stays in Thiruvenkatam surrounded with sacred water and thick groves and in the hearts of his devotees. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முற்காலத்தில்; பாரதம் பாரத யுத்தத்திலே; பார்த்தற்கு ஆய் அர்ஜுநாதிகளுக்காக; கைசெய்திட்டு அணி வகுத்து; வென்ற துர்யோதனாதிகளை வெற்றி பெற்ற; பரஞ்சுடர் பரஞ்சோதியானவனும்; அங்கு ஆயர் தம் அங்கு ஆயர்களின் திருவாய்; பாடியில் பாடியில்; குரவை கோத்து பிணைந்த ராஸக்ரீடை செய்த; எம் கோவலன் எம்பெருமான்; ஏத்துவார் தம் தன்னைத் துதிப்பவர்களுடைய; மனத்து உள்ளான் மனத்திலிருப்பவனும்; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலே; மேவிய எம்பிரான் இருப்பவனும்; தீர்த்த நீர்த் தடம் புண்ய தீர்த்தங்களாலும்; சோலை சூழ் சோலைகளாலும் சூழ்ந்த; திருவேங்கடம் திருவேங்கடம்; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
anRu towards the end of dhvApara yugam; bAradham in the bhAratha yudhdham (mahAbhAratha battle); pArththaRkAy for arjuna; kai seydhittu personally organising the army; venRa won over (dhuryOdhana et al, and due to that); param sudar one who is very radiant; Ayar tham pAdiyil in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam); em kOvalan taking birth in the cowherd clan; angu in such SrI gOkulam; kuravai in rAsa krIdA; kOththup piNaindha holding hands and danced; EththuvAr tham those who praise, their; manaththu in mind; uLLAn present eternally; idavendhai in thiruvidavendhai; mEviya is firmly present; em pirAn my lord-s; thIrththam pure; nIr having water; thadam by ponds; sOlai gardens; sUzh surrounded by; thiruvEngadam adai nenjamE Oh mind! Reach thirumalA.

PT 5.5.5

1392 பூண்முலைமேல்சாந்தணியாள்
பொருகயல்கண்மையெழுதாள்பூவைபேணாள் *
ஏணறியாள் எத்தனையும்
எம்பெருமான் திருவரங்கம்எங்கே? என்னும் *
நாண்மலராள்நாயகனாய்
நாமறிய ஆய்ப்பாடிவளர்ந்தநம்பி *
ஆண்மகனாய்என்மகளைச்செய்தனகள்
அம்மனைமீர்! அறிகிலேனே.
1392 பூண் முலைமேல் சாந்து அணியாள் * பொரு கயல் கண்
மை எழுதாள் பூவை பேணாள் *
ஏண் அறியாள் எத்தனையும் எம் பெருமான்
திருவரங்கம் எங்கே? என்னும் ** -
நாள் மலராள் நாயகன் * ஆய் நாம் அறிய
ஆய்ப்பாடி வளர்ந்த நம்பி *
ஆண் மகன் ஆய் என் மகளைச் செய்தனகள் *
அம்மனைமீர் அறிகிலேனே-5
1392
pooNmulaimEl chānthaNiyāL * porukayalkaNmaiyezhuthāL poovaipENāL *
ENaRiyāL eththanaiyum * 'emperumān_thiruvarangam engE ?' ennum *
nāNmalarāL nāyaganāy * nāmaRiya_āyppādi vaLarntha_nambi *
āNmaganāy enmagaLaichcheythanakaL * ammanaimeer! aRikilEnE! (5.5.5)

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1392. Her mother says, “She doesn’t decorate her breasts with sandal paste. She doesn’t put kohl on her eyes that are like fighting fish. She doesn’t want to play with her puvai bird. She doesn’t want anything. She keeps asking, ‘Where is Thiruvarangam of my lord?’ We know that he, our Nambi, the beloved of Lakshmi, was raised in a cowherd village of Gokulam. O friends, he is a strong man. I don’t know what he has done to my daughter. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பூண் முலைமேல் மார்பகங்களில்; சாந்து சந்தனம்; அணியாள் அணிவதில்லை; பொரு கயல் மீன்கள் போன்ற; கண் கண்களிலே; மை எழுதாள் மையிட்டுக் கொள்வதில்லை; பூவை தான் வளர்த்த பறவையை; பேணாள் கவனிப்பதில்லை; எத்தனையும் எதைப் பற்றியும்; ஏண் அறியாள் யோசிப்பதில்லை; எம் பெருமான் எம்பெருமான் இருக்கும்; திருவரங்கம் திருவரங்கம்; எங்கே என்னும் எங்கே என்கிறாள்; நாள் மலராள் தாமரையில் பிறந்த திருமகளின்; நாயகனாய் கணவனும்; நாம் அறிய நமக்குத் தெரிந்து; ஆய்ப்பாடி நாம் திருவாய்ப்பாடியில்; வளர்ந்த நம்பி வளர்ந்தவனுமான பூர்ணன்; ஆண் மகன் ஆய் ஆண் மகனானவன்; என் மகளை என் பெண்ணை; செய்தனகள் செய்தவைகளை; அம்மனைமீர்! தாய்மார்களே!; அறிகிலேனே நான் அறியேன்

PT 5.9.8

1435 அம்பொனாருலகமேழுமறிய ஆய்ப்பாடிதன்னுள் *
கொம்பனார்பின்னைகோலம் கூடுதற்கேறுகொன்றான் *
செம்பொனார்மதிள்கள்சூழ்ந்த தென்திருப்பேருள்மேவும் *
எம்பிரான்நாமம் நாளும்ஏத்திநானுய்ந்தவாறே!
1435 அம் பொன் ஆர் உலகம் ஏழும் அறிய * ஆய்ப்பாடி-தன்னுள் *
கொம்பு அனார் பின்னை கோலம் * கூடுதற்கு ஏறு கொன்றான் **
செம் பொன் ஆர் மதிள்கள் சூழ்ந்த * தென் திருப்பேருள் * மேவும்
எம்பிரான் நாமம் நாளும் * ஏத்தி நான் உய்ந்த ஆறே-8
1435
amponār ulagamEzhum_aRiya * āyppādi thannuL *
kombanār pinnaikOlam * kooduthaRkERu konRān *
sembonār mathiLkaLchoozhntha * then_Thirupper uL * mEvum-
embirān nāmam_nāLum * Eththin^āNnuynthavāRE (5.9.8)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1435. The lord was born in a cowherd village of Gokulam and raised there, and killed seven bulls to marry Nappinnai, as beautiful as a vine, as the gods in the beautiful golden world of the sky saw and praised him. Every day I praise the names of our god of ThenThirupper (Koiladi) surrounded with precious walls shining like gold and I am saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அம் பொன் ஆர் அழகிய பொன்போன்ற சிறந்த; உலகம் ஏழும் அறிய ஏழுலங்களும் அறிய; ஆய்ப்பாடி தன்னுள் ஆய்ப்பாடியில்; கொம்பனார் கொம்பு போன்ற; பின்னை நப்பின்னையுடன்; கோலம் கூடுதற்கு கூடுவதற்காக; ஏறு கொன்றான் எருதுகளை கொன்றான்; செம்பொனார் அழகிய சிவந்த பொன்போன்ற; மதிள்கள் சூழ்ந்த மதிள்களால் சூழந்த; தென் திருப்பேருள் தென் திருப்பேர்; மேவும் நகரிலிருக்கும்; எம்பிரான் எம்பிரானின்; நாமம் நாளும் நாமங்களை தினமும்; ஏத்தி சொல்லி துதித்து; நான் உய்ந்தவாறே! நான் உய்ந்து போனேன்

PT 11.5.2

1993 தந்தைதளைகழலத் தோன்றிப்போய் * ஆய்ப்பாடி
நந்தன்குலமதலையாய் வளர்ந்தான்காணேடீ! *
நந்தன்குலமதலையாய்வளர்ந்தான் நான்முகற்குத்
தந்தைகாண் * எந்தைபெருமான்காண் சாழலே!
1993 தந்தை தளை கழலத் * தோன்றிப் போய் * ஆய்ப்பாடி
நந்தன் குல மதலையாய் * வளர்ந்தான் காண் ஏடீ!- **
நந்தன் குல மதலையாய் * வளர்ந்தான் நான்முகற்குத் *
தந்தை காண் எந்தை * பெருமான் காண் சாழலே
1993
than^thai thaLaikazhalath * thOnRippOy, * AyppAti-
nan^than kulamathalaiyAy * vaLarn^thAn kANEdee, *
nan^than kulamathalaiyAy * vaLarn^thAn nAnmukaRkuth *
than^thaikAN en^thai * perumAn kAN sAzhalE 11.5.2

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1993. O friend, see! After he was born he released his father Vasudeva from the chains that bound his ankles and Nandan, the cowherd chief, took him as a baby to his village of Gokulam where he was raised as Nandan’s son. He is our dear lord, the father of Nānmuhan, sāzhale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏடீ! தோழீ!; தந்தை தந்தையாகிய வஸுதேவருடைய; தளை கால்விலங்கு; கழல கழன்று விழும்படியாக; தோன்றி அவதரித்து; போய் அங்கிருந்து பெயர்ந்து போய்; ஆய்ப்பாடி திருவாய்ப்பாடியில்; நந்தன் நந்தகோபனின்; குல குலக் கொழுந்தாய்; மதலையாய் குழந்தையாய்; வளர்ந்தான் காண் வளர்ந்தான்; சாழலே! தோழீ! மற்றொருத்தி; நந்தன் நந்தகோபனின்; குல மதலையாய் குல குழந்தையாய்; வளர்ந்தான் வளர்ந்தவன்; நான்முகற்கு நான் முகனுக்கு; தந்தை காண் தந்தை ஆவான்; எந்தை என் தந்தையான; பெருமான் காண் பெருமான்

PT 11.5.3

1994 ஆழ்கடல்சூழ்வையகத்தார் ஏசப்போய் * ஆய்ப்பாடித்
தாழ்குழலார்வைத்த தயிருண்டான்காணேடீ! *
தாழ்குழலார்வைத்த தயிருண்டபொன்வயிறு * இவ்
வேழுலகுமுண்டும் இடமுடைத்தால்சாழலே!
1994 ஆழ் கடல் சூழ் வையகத்தார் * ஏசப் போய் * ஆய்ப்பாடித்
தாழ் குழலார் வைத்த * தயிர் உண்டான் காண் ஏடீ **
தாழ் குழலார் வைத்த * தயிர் உண்ட பொன் வயிறு * இவ்
ஏழ் உலகும் உண்டும் * இடம் உடைத்தால் சாழலே
1994
Azhkatalsoozh vaiyakaththAr * EsappOy, * AyppAtith-
thAzhkuzhalAr vaiththa * thayiruNtAn kANEdee, *
thAzhkuzhalAr vaiththa * thayiruNta ponvayiRu, * iv-
vEzhulakum uNtum * itamudaiththAl sAzhalE 11.5.3

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1994. O friend, see! He was raised as a cowherd among people who did not know he was the lord. He ate happily all the fragrant butter that the long-haired cowherd women of the village in Gokulam churned and kept. His golden stomach that swallowed all the seven worlds surrounded by the deep ocean had still more room to eat the butter from the uri. Sāzhale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏடீ! தோழியே!; ஆழ் கடல் சூழ் ஆழ்ந்தகடலால் சூழப்பட்ட; வையகத்தார் பூமியிலுள்ளவர்கள் எல்லாரும்; ஏச ஏசும்படி; ஆய்ப்பாடி போய் திருவாய்ப் பாடி போய்; தாழ் தாழ்ந்த; குழலார் கூந்தலையுடைய பெண்கள்; வைத்த சேமித்து வைத்திருந்த; தயிர் தயிரை; உண்டான் உட்கொண்டவன்; காண் அன்றோ இவன்; சாழலே! தோழியே!; தாழ் தாழ்ந்த; குழலார் கூந்தலையுடைய பெண்கள்; வைத்த சேமித்து வைத்திருந்த; தயிர் தயிரை; உண்ட உட்கொண்ட; பொன் வயிறு பொன் வயிற்றில்; இவ் ஏழ் உலகும் இவ்வுலகங்கள் ஏழையும்; உண்டும் உண்டபின்னும்; இடம் இடமிருக்கும்; உடைத்தால் இது என்ன ஆச்சரியம்

PT 11.5.4

1995 அறியாதார்க்கு ஆனாயனாகிப்போய் * ஆய்ப்பாடி
உறியார்நறுவெண்ணெய் உண்டுகந்தான்காணேடீ! *
உறியார்நறுவெண்ணெய் உண்டுகந்தபொன்வயிறுக்கு *
எறிநீருலகனைத்தும் எய்தாதால்சாழலே!
1995 அறியாதார்க்கு * ஆன் ஆயன் ஆகிப் போய் * ஆய்ப்பாடி
உறி ஆர் நறு வெண்ணெய் * உண்டு உகந்தான் காண் ஏடீ!- **
உறி ஆர் நறு வெண்ணெய் * உண்டு உகந்த பொன் வயிற்றுக்கு *
எறி நீர் உலகு அனைத்தும் * எய்தாதால் சாழலே
1995
aRiyAthArkku * AnAyaNn AkippOy, * AyppAti-
uRiyAr naRuveNNey * uNtukanthAn kANEdee *
uRiyAr naRuveNNey * uNtukantha ponvayiRRukku, *
eRin^eer ulakanaiththum * eythAthAl sAzhalE 11.5.4

Ragam

கண்டா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1995. O friend, see! He was raised as a cowherd among the innocent cowherds of the village in Gokulam and ate and relished the fragrant butter that was kept in the uri, but his stomach was still not full and he swallowed all the worlds surrounded by the oceans with rolling waves. Sāzhale.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏடீ! தோழியே!; அறியாதார்க்கு ஒன்றும் அறியாதவர்களுக்குள்; ஆன் ஆயன் ஆகி ஆயர்குல கண்ணனாய்; ஆய்ப்பாடி போய் திருவாய்ப்பாடி போய்; உறி ஆர் உறிகளில் இருந்த; நறு மணம் மிக்க; வெண்ணெய் வெண்ணெயை; உண்டு உண்டு; உகந்தான் காண் உகந்தான்; சாழலே! தோழியே!; உறி ஆர் உறிகளில் இருந்த; நறு மணம் மிக்க; வெண்ணெய் வெண்ணெயை; உண்டு உகந்த உண்டு உகந்த; பொன் வயிற்றுக்கு பொன் வயிற்றுக்கு; எறி நீர் கடல் சூழ்ந்த; உலகு அனைத்தும் உலகங்களெல்லாம்; எய்தாதால் போதாது என்ன ஆச்சரியம்

STM 13

2685 - ஆழிநீர்
ஆரால்கடைந்திடப்பட்டது? * - அவன்காண்மின்
ஊராநிரைமேய்த்து உலகெல்லாமுண்டுமிழ்ந்தும் *
ஆராததன்மையனாய் ஆங்கொருநாளாய்ப்பாடி *
சீரார்கலயல்குல் சீரடிசெந்துவர்வாய் *
வாரார்வனமுலையாள் மத்தாரப்பற்றிக்கொண்டு *
ஏராரிடைநோவ எத்தனையோர்போதுமாய் *
சீரார்தயிர்கடைந்து வெண்ணெய்திரண்டதனை *
வேரார்நுதல்மடவாள் வேறோர்கலத்திட்டு *
நாராருறியேற்றி நன்கமையவைத்ததனை *
போரார்வேற்கண்மடவாள் போந்தனையும்பொய்யுறக்கம் *
ஓராதவன்போல் உறங்கியறிவுற்று *
தாரார்தடந்தோள்கள் உள்ளளவும்கைநீட்டி *
ஆராதவெண்ணெய்விழுங்கி *
2685 ஆழி நீர்
ஆரால் கடைந்திடப்பட்டது * அவன் காண்மின்
ஊர் ஆ நிரை மேய்த்து உலகு எல்லாம் உண்டு உமிழ்ந்தும் *
ஆராத தன்மையனாய் ஆங்கு ஒருநாள் ஆய்ப்பாடி *
சீர் ஆர் கலை அல்குல் சீர் அடி செந்துவர் வாய் *
வார் ஆர் வனமுலையாள் மத்து ஆரப் பற்றிக்கொண்டு *
ஏர் ஆர் இடை நோவ எத்தனையோர் போதும் ஆய் *
சீர் ஆர் தயிர் கடைந்து வெண்ணெய் திரண்டதனை *
வேர் ஆர் நுதல் மடவாள் வேறு ஓர் கலத்து இட்டு *
நார் ஆர் உறி ஏற்றி நன்கு அமைய வைத்ததனை *
போர் ஆர் வேல் கண் மடவாள் போந்தனையும் பொய் உறக்கம் *
ஓராதவன் போல் உறங்கி அறிவு உற்று *
தார் ஆர் தடம் தோள்கள் உள் அளவும் கை நீட்டி *
ஆராத வெண்ணெய் விழுங்கி * -13
--āzhi_neer
ārāl kadainthidap pattadhu * --avan kāNmin
oorā nirai mEyththu ulagellām undumizhndhum *

ārādha thanmaiyanāy āNGku oru_nāL āyppādi *
seerār kalayalgul seeradich chendhuvarvāy *

vārār vanamulaiyāL maththārap paRRikondu *
Erār idai_nOva eththanaiyOr pOthumāy *

cheerār thayir kadaindhu veNNai thiraNdadhanai *
vErār nudhal madavāL vEROr kalaththittu *

nārār uRiyERRi nan_kamaiya vaiththathanai *
pOrār vERkaNmatavāL pOndhanaiyum poyyuRakkam *

OrādhavanpOl uRaNGgi aRivuRRu *
thārār thadanthOLgaL uLLavum kai_neetti *

ārādha veNNai vizhuNGgi * (13)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2685. “‘He churned the milky ocean to get nectar for the gods, he grazed the cows, and he swallowed all the worlds, kept them in his stomach and spat them out. But that was not enough for him. One day in cowherd village of Gokulam lovely-waisted Yashodā, with beautiful feet, amred coral mouth and round breasts tied with a band spent a long time churning good yogurt with a churning stick. Sweating as her beautiful waist hurt, she took the butter and carefully put it in a pot on the uri hanging on a rope. He pretended as if he were sleeping until Yashodā with a shining forehead had left. Then he raised up his long arms as high as possible took gobs of butter and swallowed it. 13

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆழிநீர் கடல் நீர்; ஆரால் கடைந்திடப்பட்டது கடையப்பட்டதோ; அவன் காண்மின் அவன் யார் என்று தெரியுமா?; ஊர் ஆனிரை ஊரிலுள்ள பசுக்களையெல்லாம்; மேய்த்து மேய்த்தும்; உலகு எல்லாம் உலகங்களை எல்லாம்; உண்டு பிரளயத்தில் உண்டு; உமிழ்ந்தும் பின்பு ஸ்ருஷ்டித்தும்; ஆராத இவ்வளவு செய்தும்; தன்மயனாய் திருப்தி அடையாமல்; ஆங்கு ஒரு நாள் அங்கு ஒரு நாள்; ஆய்ப்பாடி ஆய்ப்பாடியில்; சீர் ஆர் கலை அல்குல் அழகிய சேலை அணிந்த; சீர் அடி அழகிய கால்களும்; செந்துவர் வாய் சிவந்த வாயையுடைய; வார் ஆர் வன முலையாள் கச்சணிந்த யசோதை; மத்து ஆரப் பற்றிக்கொண்டு மத்தை அழுந்தப் பிடித்து; ஏர் ஆர் இடை நோவ அழகிய இடுப்பு நோவ; எத்தனையோர் போதும் ஆய் வெகு காலம்; சீர் ஆர் தயிர் கடைந்து சிறந்த தயிரைக் கடைந்து; வெண்ணெய் அதனை திரண்டு திரண்ட வெண்ணையை; வேர் ஆர் வியர்த்த; நுதல் மடவாள் நெற்றியையுடைய யசோதை; வேறு ஓர் கலத்து இட்டு வேறொரு பாத்திரத்திலே இட்டு; நன்கு அமைய வைத்து அதனை நன்கு அமைய வைத்து; நார் ஆர் உறி ஏற்றி நாராலான உறியின் மேலேற்றி; போர் ஆர் வேல் கூறிய வேல் போன்ற; கண்மடவாள் கண்களையுடைய யசோதை; போந்தனையும் வெளியில் போகிறவரைக்கும்; பொய் உறக்கம் பொய்த் தூக்கம்; ஓராதவன் போல் ஒன்றும் அறியாதவன் போல்; உறங்கி தூங்கி; அறிவு அவள் போனவுடனே; உற்று கண் விழித்தெழுந்து போய்; தார் ஆர் மாலையணிந்த; தடம் தோள்கள் பெரிய திருந்தோள்களை; உள் அளவும் கை நீட்டீ தாழின் அடிவரையில் புகவிட்டு; ஆராத எவ்வளவு உண்டாலும் திருப்தியடையாதவனாக; வெண்ணெய் விழுங்கி வெண்ணெயை விழுங்கி
Azhi nIr ocean; ArAl kadaindhidappattadhu was agitated by whosoever; avan kANmin the distinguished person who carried out all those activities; Ur A nirai mEyththu grazing all the herds of cattle in that place; ulagu ellAm uNdu umizhndhum swallowing the worlds (during the time of deluge) and spitting them out (during the time of creation); Angu ArAdha thanmaiyan Ay being dissatisfied, having to be in paramapadham; oru nAL on one fine day; Ayppadi in thiruvAyppAdi (SrI gOkulam); sIr Ar kalai algul sIr adi sem thuvar vAy one having a waist draped with a beautiful sari, having beautiful legs, having deep reddish mouth; vAr Ar vana mulaiyAL yaSOdhA, who has beautiful bosoms, draped in corset; maththu Ara paRRikkoNdu holding on to the churning-staff firmly; ErAr idai nOva such that the beautiful waist gets hurt; eththanai Or pOdhum Ay for a very long time; sIr Ar thayir kadaindhu churning the great curd; vEr Ar nudhal madavAL that yaSOdhA, who was perspiring from her forehead (due to the effort of churning); vERu Or kalaththu ittu keeping it in another vessel; nAr uRi ERRi keeping [the butter obtained after churning curd] on a pot suspended by a network of ropes (such that even a finger cannot enter it); nangu amaiya vaiththadhanai kept in the most protected way; pOr Ar vEl kaN madavAL that yaSOdhA who has (sharp) eyes which are like a warring spear; pOm thanaiyum until she went out; OrAdhavan pOl poy uRakkam uRangi feigning sleep as if he knew nothing; aRivu uRRu waking up (soon after she left); thAr Ar thada thOLgaL uL aLavum kai nItti getting the divine huge shoulders, which are adorned with a garland, to go right down to the bottom of the pot; ArAdha veNNey vizhungi eating butter, which does not satiate him (however much he eats)