107

Thiruppārkadal

திருப்பாற்கடல்

Thiruppārkadal

Sheerasāgaram

ஸ்ரீ ஸ்ரீகடல்மகள் நாச்சியார் ஸமேத ஸ்ரீ ஷீராப்திநாதாய நமஹ

Thayar: Sri Kadal Magal Nāchiyār (Sri Boo Devi)
Moolavar: Pārkadal Vannan, Sri Ksheerāpthi Nāthan,
Vimaanam: Ashtānga
Pushkarani: Amrudha Theertham, Thirupparkadal
Thirukolam: Sayana (Reclining)
Direction: Vyuham
Mandalam: Vinnulagam
Area: Vinnulagam
State: Outerworld
Aagamam: -
Sampradayam: Thenkalai
Brahmotsavam: -
Days: -
Timings: -
Search Keyword: Milky Ocean
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 1.2.1

23 சீதக்கடலுள் அமுதன்ன தேவகி *
கோதைக்குழலாள் அசோதைக்குப்போத்தந்த *
பேதைக்குழவி பிடித்துச்சுவைத்துண்ணும் *
பாதக்கமலங்கள் காணீரே பவளவாயீர்! வந்துகாணீரே. (2)
23 ## சீதக்கடலுள் * அமுது அன்ன தேவகி *
கோதைக் குழலாள் * அசோதைக்குப் போத்தந்த **
பேதைக் குழவி * பிடித்துச் சுவைத்து உண்ணும் *
பாதக் கமலங்கள் காணீரே * பவள வாயீர் வந்து காணீரே (2)
23. ##
seethakkadaluL * amuthanna dhEvaki *
kOthaik kuzhalāL * asOthaikkup pOththandha *
pEthaik kuzhavi * pitiththu suvaiththuNNum *
pāthak kamalaNGgaL kāNeerE *
pavaLa vāyeer! vandhu kāNeerE. (2) 1.

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

23. Devaki, who is like Goddess Lakshmi who emerged from the ocean, gave the garland bedecked, beautiful haired Yashodā the virtuous baby. Come and see the lotus feet of the innocent baby. Oh! Ones with coral like lips, come and see how beautifully He sucks His toes!

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சீதக்கடல் உள் குளிர்ந்த திருப்பாற்கடலில்; அமுது அன்ன அமுதாகப்பிறந்த லக்ஷ்மியைப் போன்ற; தேவகி தேவகிபிராட்டியால்; கோதைக் பூமாலையால் அலங்கரிக்கப்பட்ட்; குழலாள் கேசபாசத்தையுடைய; அசோதைக்குப் யசோதைப்பிராட்டிக்கு; போத்தந்த தத்து கொடுக்கப்பட்ட; பேதைக் குழவி ஒன்றுமறியாத சிசுவான கண்ணபிரான்; பிடித்து கைகளால் பிடித்து; சுவைத்து உண்ணும் ருசித்து உண்ணும்; பாதக் கமலங்கள் காணீரே திருவடித்தாமரைகளை வந்து காண்பீரே!; பவளவாயீர்! பவளம் போன்ற அதரத்தை உடையவர்களே!; வந்து காணீரே வந்து பாரீர்!

PAT 1.6.10

84 அடைந்திட்டுஅமரர்கள் ஆழ்கடல்தன்னை *
மிடைந்திட்டு மந்தரம்மத்தாகநாட்டி *
வடம்சுற்றிவாசுகி வன்கயிறாக *
கடைந்திட்டகைகளால்சப்பாணி கார்முகில்வண்ணனே! சப்பாணி.
84 அடைந்திட்டு அமரர்கள் * ஆழ்கடல் தன்னை *
மிடைந்திட்டு மந்தரம் * மத்தாக நாட்டி **
வடம் சுற்றி * வாசுகி வன்கயிறு ஆக *
கடைந்திட்ட கைகளால் சப்பாணி * கார்முகில் வண்ணனே சப்பாணி (10)
84
adaindhittu amarar kaL * āzhkadal thannai *
midaindhittu mandharam * maththāha n^ātti *
vadam suRRi * vāsuki van kayiRāka *
kadaindhitta kaikaLāl sappāNi *
kārmuhil vaNNanE! sappāNi. 10.

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

84. The Devās surrendered at your feet, sought your grace to get back their lost glory. You joined them and helped them churn the milky ocean using the mountain Mandara as a churning stick and the snake Vāsuki as the strong rope. Clap with the hands that churned the milky ocean, You who are as beautiful as dark clouds, clap your hands.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமரர்கள் தூர்வாசமுனியின் சாபத்தால் இழந்த ஐஸ்வர்யத்தைப்; அடைந்திட்டு உன்னை சரணமடைய அடைவதற்காக; ஆழ்கடல் தன்னை நீ ஆழமான க்ஷீராப்தியை; மிடைந்திட்டு நெருங்கி; மந்தரம் மந்தர மலையை; மத்தாக நாட்டி மத்தாகும்படி நிறுத்தி; வடம் சுற்றி வாசுகி வாசுகியெனும் பாம்பை; வடம் சுற்றி வலிய கயிறாக்கி; வன் கயிறாக கடையும் கயிறாகச் சுற்றி; கடைந்திட்ட அமிர்தம் வரும்வரை கடைந்த; கைகளால் சப்பாணி கைகளால் ச ப்பாணி கொட்டிடுவாய்!; கார்முகில் கருத்த மேகம் போன்ற; வண்ணனே! நிறமுடையவனே!; சப்பாணி சப்பாணி கொட்டிடுவாய்!

PAT 3.3.7

250 பன்றியும்ஆமையும்மீனமுமாகிய பாற்கடல்வண்ணா! * உன்மேல்
கன்றினுருவாகிமேய்புலத்தேவந்த கள்ளஅசுரர்தம்மை *
சென்றுபிடித்துச்சிறுக்கைகளாலே விளங்காயெறிந்தாய்போலும் *
என்றும்என்பிள்ளைக்குத்தீமைகள்செய்வார்கள் அங்கனமாவர்களே.
250 பன்றியும் ஆமையும் மீனமும் ஆகிய * பாற்கடல் வண்ணா உன்மேல் *
கன்றின் உருவாகி மேய்புலத்தே வந்த * கள்ள அசுரர் தம்மை **
சென்று பிடித்துச் சிறுக்கைகளாலே * விளங்காய் எறிந்தாய் போலும் *
என்றும் என்பிள்ளைக்குத் தீமைகள் செய்வார்கள் * அங்ஙனம் ஆவர்களே (7)
250
panRiyum āmaiyum meenamumākiya * pāRkadal vaNNā! * unmEl-
kanRin uruvāki mEypulaththEvandha * kaLLa asurar thannai *
senRu pidiththuch siRu kaikaLālE * viLaNGgāy eRindhāy pOlum *
enRum enpiLLaikkuth theemaikaL seyvār_kaL * aNGganam āvar_kaLE. * 7.

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Divya Desam

Simple Translation

250. "You took the forms of a boar, a turtle and a fish You, colored like the sea, rest on the milky ocean When the cunning Asuran came as a calf to the field where cows were grazing, you took him in your small hands and threw him at the wood apple trees. Those who harm my son will meet only such an end.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பன்றியும் ஆமையும் வராகமாயும் கூர்மமாயும்; மீனமும் ஆகிய மீனாயும் அவதாரம் செய்த; பாற்கடல் வண்ணா! பாற்கடல் வண்ணனே!; உன் மேல் உன்னைக் கொல்ல நினைத்து; கன்றின் உரு ஆகி கன்றின் வடிவு கொண்டு; மேய்புலத்தே வந்த மாடுகள் மேயும் நிலத்தில் வந்த; கள்ள அசுரன் தன்னை கள்ள அசுரனை; சென்று பிடித்து போய்ப் பிடித்து; சிறுக் கைகளாலே உன் சிறு கைகளால்; விளங்காய் விளங்காய் உதிரும்படி; எறிந்தாய் போலும் இருவரையும் எறிந்தாயன்றோ; என்றும் என் பிள்ளைக்கு எப்போதும் என் பிள்ளைக்கு; தீமைகள் செய்வார்கள் தீங்கு செய்பவர்கள்; அங்ஙனம் ஆவார்களே இப்படித்தான் அழிந்து போவார்கள்

PAT 4.10.5

427 பையரவினணைப் பாற்கடலுள்
பள்ளிகொள்கின்றபரமமூர்த்தி! *
உய்யஉலகுபடைக்கவேண்டி
உந்தியில்தோற்றினாய்நான்முகனை *
வையமனிசரைப்பொய்யென்றெண்ணிக்
காலனையும்உடனேபடைத்தாய் *
ஐய! இனிஎன்னைக்காக்கவேண்டும்
அரங்கத்தரவணைப்பள்ளியானே.
427 பை அரவின் அணைப் பாற்கடலுள் * பள்ளி கொள்கின்ற பரம முர்த்தி! *
உய்ய உலகு படைக்க வேண்டி * உந்தியிற் தோற்றினாய் நான்முகனை **
வைய மனிசரைப் பொய் என்று எண்ணிக் * காலனையும் உடனே படைத்தாய் *
ஐய இனி என்னைக் காக்கவேண்டும் * அரங்கத்து அரவணைப் பள்ளியானே (5)
427
paiyaravin aNai pāRkadaluL * paLLi koLhinRa parama moorththi!
uyya ulahu padaikka vENdi * undhiyil thORRināy n^ānmuhanai
vaiya manisaraip poyyenRu eNNi * kālanaiyum udanE padaiththāy
aiya! ini ennaik kākka vENdum * arangaththu aRāvanaip paLLiyānE! 5.

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

427. You, the highest one of Sri Rangam resting on Adishesha, the snake on the milky ocean, made Nānmuhan on your navel so that he could create all the creatures of the world, and you also made Yama because you thought that the lives of people in this world should not be endless. O dear lord! You should protect me now.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாற்கடலுள் பாற்கடலில்; பை அரவின் அணை படங்களுடைய ஆதிசேஷன் மீது; பள்ளி கொள்கின்ற சயனித்துக் கொண்டிருக்கும்; பரம மூர்த்தி! எம்பெருமானே!; அரங்கத்து திருவரங்கத்தில்; அரவணை ஆதிசேஷன் மீது; பள்ளியானே! பள்ளிகொண்டிருப்பவனே!; உய்ய அனைவரும் உய்யும்படி; உலகு உலகங்களை; படைக்க வேண்டி படைக்க விரும்பி; நான்முகனை நான்முகபிரமனை; உந்தியில் திருநாபிக் கமலத்தில்; தோற்றினாய் படைத்தவனே!; வைய மனிசரை பூமியிலுள்ள மனிதர்கள்; பொய் சாஸ்திரங்கள் பொய்; என்று என்று எண்ணுவார்களென்று; காலனையும் யமனையும் கூடவே; படைத்தாய் படைத்தவனே!; ஐய! இனி என்னை ஐயனே இனி என்னை; காக்க வேண்டும் நீதான் காத்தருள வேண்டும்

PAT 5.1.9

441 நம்பனே! நவின்றேத்தவல்லார்கள்
நாதனே! நரசிங்கமதானாய்! *
உம்பர்கோனுலகேழும்அளந்தாய்
ஊழியாயினாய்! ஆழிமுன்னேந்தி *
கம்பமாகரிகோள்விடுத்தானே.
காரணா! கடலைக்கடைந்தானே! *
எம்பிரான். என்னையாளுடைத்தேனே!
ஏழையேனிடரைக்களையாயே.
441 நம்பனே நவின்று ஏத்த வல்லார்கள் * நாதனே நரசிங்கமது ஆனாய்! *
உம்பர்கோன் உலகு ஏழும் அளந்தாய் * ஊழி ஆயினாய் ஆழி முன் ஏந்தி **
கம்ப மா கரி கோள் விடுத்தானே * காரணா கடலைக் கடைந்தானே! *
எம்பிரான் என்னை ஆள் உடைத் தேனே! * ஏழையேன் இடரைக் களையாயே (9)
441
nambanE! navinREththa vallār_kaL *
nādhanE! narasiNGamadhu ānāy! *
umbar_kOn ulahEzhum aLandhāy *
oozhiyāyināy! āzhi munnEndhi *
kambamā karikOL viduththānE! *
kāraNā! kadalai kadaindhānE! *
embirān! ennai āLudaith thEnE! *
EzhaiyEn idarai kaLaiyāyE. 9.

Ragam

தன்யாசி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

441. You are my solace and Faith and the god of those who praise you with love. The god of the gods in the sky, You took the form of a man-lion, You measured all the seven worlds, and You are the apocalypse. You, the reason for everything, removed the suffering of the elephant Gajendra when he was caught by a crocodile and You churned the milky ocean with the gods in the sky. . Make me your devotee and protect me. I am weak—remove my suffering.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நம்பனே! நம்பத்தகுந்தவனே!; நவின்று தோத்திரங்களை வாயாரச்சொல்லி; ஏத்த வல்லார்கள் துதிக்கவல்லவர்களுக்கு; நாதனே! தலைவனே!; நரசிங்கமது நரசிம்மாவதாரம்; ஆனாய்! செய்தருளினவனே!; உம்பர் நித்யசூரிகளுக்கு; கோன் தலைவனே!; உலகு ஏழும் எல்லா உலகங்களையும்; அளந்தாய்! திரிவிக்கிரமனாய் அளந்தவனே!; ஊழி ஊழி காலத்துக்குப் பின்; ஆயினாய்! உலகங்களைப்படைத்தவனே!; ஆழி முன் திருச்சக்கரத்தை; ஏந்தி கையிலேந்தி; கம்ப மா கரி பயந்திருந்த கஜேந்திரனுடைய; கோள் விடுத்தானே! துயரைப்போக்கியவனே!; காரணா! ஜகத்காரண பூதனே!; கடலை கடலை; கடைந்தானே! கடைந்தவனே!; எம்பிரான்! என்னை எம்பிரானே! என்னை; ஆள் உடை அடிமைப்படுத்திக்கொண்ட; தேனே! தேன் போன்ற இனியவனே!; ஏழையேன் அபலையான என்னுடைய; இடரை துன்பத்தைக்; களையாயே களைந்தருளவேண்டும்

PAT 5.2.10

452 அரவத்தமளியினோடும் அழகியபாற்கடலோடும் *
அரவிந்தப்பாவையும்தானும் அகம்படிவந்துபுகுந்து *
பரவைத்திரைபலமோதப் பள்ளிகொள்கின்றபிரானை *
பரவுகின்றான்விட்டுசித்தன் பட்டினம்காவற்பொருட்டே. (2)
452 ## அரவத்து அமளியினோடும் * அழகிய பாற்கடலோடும் *
அரவிந்தப் பாவையும் தானும் * அகம்படி வந்து புகுந்து **
பரவைத் திரை பல மோதப் * பள்ளி கொள்கின்ற பிரானை *
பரவுகின்றான் விட்டுசித்தன் * பட்டினம் காவற் பொருட்டே (10)
452
aravaththu amaLiyinOdum * azhahiya pāRkadalOdum *
aravindha pāvaiyumthānum * ahampadi vandhu puhundhu *
paravai thiraipalamOdha * paLLi koLhinRa pirānai *
paravuhinRān vishNu chiththan * pattinam kāvaR poruttE. (2) 10.

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

452. The poet Vishnuchithan, praises the lord who lies on his snake bed on the beautiful milky ocean that has roaring waves with Lakshmi, beautiful as a statue, saying that He came and entered his heart. He praises the lord in these pāsurams to guard him. .

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அரவத்து ஆதிசேஷன் எனும்; அமளியினோடும் படுக்கையோடும்; அழகிய அழகிய; பாற் கடலோடும் பாற் கடலோடுங்கூட; அரவிந்த தாமரையில்; பாவை தோன்றிய பாவை; தானும் தன்னுடன்; அகம்படிவந்து அடியாரோடே; புகுந்து வந்து புகுந்து; பரவைத் திரை பாற்கடலின் அலைகள்; பல மோத பலவும் மோத; பள்ளி கொள்கின்ற பள்ளி கொள்கின்ற; பிரானை எம்பிரானை; விட்டுசித்தன் பெரியாழ்வார்; பட்டினம் காவல் தம் சரீரத்தை; பொருட்டே காக்கும்படி; பரவுகின்றான் போற்றுகின்றார்

TP 1.2

475 வையத்துவாழ்வீர்காள்! நாமும்நம்பாவைக்கு *
செய்யும்கிரிசைகள் கேளீரோ * பாற்கடலுள்
பையத்துயின்ற பரமனடிபாடி *
நெய்யுண்ணோம்பாலுண்ணோம் நாட்காலேநீராடி *
மையிட்டெழுதோம் மலரிட்டுநாம்முடியோம் *
செய்யாதனசெய்யோம் தீக்குறளைசென்றோதோம் *
ஐயமும்பிச்சையும் ஆந்தனையும்கைகாட்டி *
உய்யுமாறெண்ணி உகந்தேலோரெம்பாவாய்.
475 வையத்து வாழ்வீர்காள் ! * நாமும் நம் பாவைக்கு *
செய்யும் கிரிசைகள் கேளீரோ * பாற்கடலுள்
பையிற் துயின்ற பரமன் அடி பாடி *
நெய் உண்ணோம் பால் உண்ணோம் நாட்காலே நீராடி **
மையிட்டு எழுதோம் * மலர் இட்டு நாம் முடியோம் *
செய்யாதன செய்யோம் தீக்குறளை சென்று ஓதோம் *
ஐயமும் பிச்சையும் ஆம்தனையும் கைகாட்டி *
உய்யுமாறு எண்ணி உகந்து-ஏலோர் எம்பாவாய் (2)
475
vaiyattu vāzhveergāL nāmum nampāvaikkuch *
cheyyum kirishaikaL kELeerO pārkaDaluL *
paiyat tuyinra paramanaDi pāDi *
neyyuNNOm pāluNNOm nāTkālE neerāDi *
maiyiTTu ezhudOm malariTTu nām muDiyOm *
sheyyādana sheyyOm teekkuraLaich chenrOdOm *
aiyamum pichchaiyum āndanaiyum kai kāTTi *
uyyumāru eNNi uhandElOr empāvāy.

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 9-2, BG. 10-9

Divya Desam

Simple Translation

475. “O people of the world! Do listen to how we worship our pāvai. Singing in praise of the feet of the supreme lord resting on the milky ocean, we don't eat ghee, don't drink milk. We bathe early in the morning, We don't put kohl to darken our eyes, We don't decorate our hair with flowers, We don't do anything forbidden, we don't speak harsh words. We give alms to the needy and the sages generously We think of lofty things and salvation and worship our Pāvai. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வையத்து இவ்வுலகத்தில்; வாழ்வீர்காள்! வாழ்பவர்களே!; நாமும் நாமும்; உய்யுமாறு உய்வதற்கு; எண்ணி வழியை ஆராய்ந்து; உகந்து உகந்து; நம் பாவைக்கு நம் நோன்பிற்கு; செய்யும் செய்ய வேண்டிய; கிரிசைகள் காரியங்களை; கேளீரோ! கேளுங்கள்; பாற் கடலுள் திருப்பாற்கடலில்; பையத் துயின்ற கள்ள நித்திரை கொள்ளும்; பரமன் பரமனுடைய; அடி பாடி திருவடியை புகழ்ந்து பாடி; ஐயமும் பிச்சையும் தானமும் தர்மமும்; ஆந்தனையும் முடிந்தளவு; கை காட்டி கொடுத்து; நெய் உண்ணோம் நெய் புசிக்கமாட்டோம்; பால் உண்ணோம் பால் குடிக்கமாட்டோம்; நாட்காலே நீராடி விடியற்காலையில் நீராடி; மையிட்டு மையிட்டு; எழுதோம் அலங்கரித்துக் கொள்ளோம்; மலர் இட்டு நாம் தலையில் பூ சூட; முடியோம் மாட்டோம்; செய்யாதன செய்யக்கூடாதவற்றை; செய்யோம் செய்ய மாட்டோம்; தீக்குறளை கொடிய கோள்சொற்களை; சென்று ஓதோம் பிரானிடம் சென்று கூறோம்; ஏலோர் எம்பாவாய் பெண்களே பாவை நோன்பு நோற்க வாரீர்!
vAzhvIrgAL O you who are born to have fulfilling life; vaiyaththu in this world;; nAmum we, who live thinking that we achieve our destiny because of Him;; uyyum ARu eNNi we realize the means for achieving the destiny;; ugandhu so with happiness; kELIrO listen (to us about); seyyum kirisaigaL the tasks that we do; nam pAvaikku for our nOnbu;; adi pAdi we sing praises of the lotus feet of; paiya thuyinRa paraman the almighty who is lying down with scheming thoughts; pARkadaluL in the milky ocean;; aiyamum we give things to appropriate persons, and; pichchaiyum give biksha (alms) which are given to brahmachAris and sanyAsis; Andhanaiyum till the level they are able to receive,; kai kAtti we give that much;; nei uNNOm we would not eat ghee;; pAl uNNOm would not consume milk;; nIrAdi will bathe; nAt kAlE early in the morning;; mai ittu ezhudhOm we wont decorate our eyes;; malar ittu nAm mudiyOm wont decorate our hair with flowers;; seyyAdhana seyyOm would not do what our pUrvAchAryas did not do;; senRu OdhOm would not go and tell emperumAn; thIkkuraLai any gossip that creates problems for others.

NAT 2.3

516 குண்டுநீருறைகோளரீ! மதயானைகோள்விடுத்தாய்! * உன்னைக்
கண்டுமாலுறுவோங்களைக் கடைக்கண்களாலிட்டுவாதியேல் *
வண்டல்நுண்மணல்தெள்ளி யாம்வளைக்கைகளால்சிரமப்பட்டோம் *
தெண்டிரைக்கடற்பள்ளியாய்! எங்கள்சிற்றில்வந்துசிதையேலே.
516 குண்டு நீர் உறை கோளரீ ! * மத யானை கோள் விடுத்தாய்! * உன்னைக்
கண்டு மால் உறுவோங்களைக் * கடைக் கண்களால் இட்டு வாதியேல் **
வண்டல் நுண் மணல் தெள்ளி * யாம் வளைக் கைகளால் சிரமப் பட்டோம் *
தெண் திரைக்கடல் பள்ளியாய் * எங்கள் சிற்றில் வந்து சிதையேலே (3)
516
kuNdu neeruRai kOLaree! * matha yānai kOL viduththāy! *
unnaik kandu māluRu vONGgaLai * kadaikkaNgaLāl ittu vāthiyEl *
vaNdal nuNmaNal theLLi * yāmvaLaik kaihaLāl siRamappattOm *
theN thiraikkadal paLLiyāy! * eNGgaL siRRil vandhu sidhaiyElE * 3

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

516. You who sleep on the deep milky ocean took the form of a lion to destroy Hiranyan and saved Gajendra from the mouth of the crocodile. When we saw you and fell in love with you, you looked at us out of the corner of your eye and didn’t worry about what we might think. We worked hard to make our houses with soft sand and our bangled hands hurt. O lord, you rest on the ocean where clear waves roll. Do not come and destroy our little sand houses.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குண்டு நீர் மிக்க ஆழத்தையுடைய கடலிலே; உறை கோளரி! உறையும் சிங்கமே!; மத யானை கஜேந்திரனின்; கோள் விடுத்தாய்! துயர் தீர்த்தாய்; உன்னைக் கண்டு உன்னைப் பார்த்து; மால் உறுவோங்களைக் மையல் படும் எங்களை; கடைக்கண்களால் இட்டு கடைக் கண்களால் நோக்கி; வாதியேல் கஷ்டப்படுத்தாதே; வண்டல் வண்டலிலுள்ள; நுண்மணல் நுண்ணிய மணலை; வளை வளை; கைகளால் அணிந்த கைகளினால்; யாம் நாங்கள்; தெள்ளி சுத்தம் செய்து; சிரமப் பட்டோம் சிரமப் பட்டோம்; தெண் தெளிந்த; திரை அலைகளையுடைய; கடல் கடலில்; பள்ளியாய்! சயனிப்பவனே!; எங்கள் எங்கள்; சிற்றில் வந்து சிறுவீடுகளை; சிதையேலே சிதைத்திடாதே!

NAT 5.7

551 பொங்கியபாற்கடல்பள்ளிகொள்வானைப்
புணர்வதோராசயினால் * என்
கொங்கைகிளர்ந்துகுமைத்துக்குதுகலித்
தாவியையாகுலஞ்செய்யும் *
அங்குயிலே! உனக்கென்னமறைந்துறைவு ?
ஆழியும்சங்குமொண்தண்டும் *
தங்கியகையவனைவரக்கூவில் நீ
சாலத்தருமம்பெறுதி.
551 பொங்கிய பாற்கடல் பள்ளிகொள்வானைப் *
புணர்வது ஓர் ஆசையினால் * என்
கொங்கை கிளர்ந்து குமைத்துக் குதுகலித்து *
ஆவியை ஆகுலம் செய்யும்
அம் குயிலே ** உனக்கு என்ன மறைந்து உறைவு? *
ஆழியும் சங்கும் ஒண் தண்டும் *
தங்கிய கையவனை வரக் கூவில் * நீ
சாலத் தருமம் பெறுதி (7)
551
poNGgiya pāRkadal paLLi koLvānai * puNarvathOr āsaiyināl *
en koNGgai kiLarndhu kumaiththuk kuthugalitthu * āviyai ākulam ceyyum ankuyilE! *
unakkenna maRaindhuRaivu * āzhiyum shaNGgum oN thaNdum *
thaNGgiya kaiyavanai varakkoovil * nee sālath tharumam peRuthi * . 7

Ragam

ஆனந்தபைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

551. With the desire of uniting with Him, my bosom rejoices, giving me immense distress. O beautiful cuckoo bird, why do you hide? Coo and call Him Make the One with the discus, the conch and the strong club to come to me, You will have the good karmā of doing many generous acts.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அம் குயிலே! அழகிய குயிலே!; பொங்கிய அலை பொங்கும்; பாற்கடல் பாற்கடலில்; பள்ளி பள்ளி; கொள்வானை கொண்டுள்ள பெருமானுடன்; புணர்வது சேர வேண்டும் என்ற; ஓர் ஆசையினால் ஓர் ஆசையினால்; என் கொங்கை என் மார்பு; கிளர்ந்து களித்து; குமைத்துக் உற்சாகம் கொண்டு; குதுகலித்து குதூகலித்து; ஆவியை உயிரை உருக்கி; ஆகுலம் செய்யும் துன்புறுத்துகின்றன; மறைந்து கண்ணுக்குப் படாமல் நீ மறைந்து; உறைவு இருப்பதனால்; உனக்கு என்ன உனக்கு என்ன பயன்; ஆழியும் சங்கும் சங்கு சக்கரம்; ஒண் தண்டும் கதை ஆகியவற்றை; தங்கிய கையிலேந்திய; கையவனை பெருமானை; வரக் கூவில் நீ வரும்படி நீ கூவுவாயாகில்; சாலத் தருமம் பெறுதி தர்மம் செய்தவளாவாய்

NAT 8.7

583 ## சங்கமாகடல்கடைந்தான் தண்முகில்காள்! * வேங்கடத்துச்
செங்கண்மால்சேவடிக்கீழ் அடிவீழ்ச்சிவிண்ணப்பம் *
கொங்கைமேல்குங்குமத்தின் குழம்பழியப்புகுந்து * ஒருநாள்
தங்குமேல் என்னாவிதங்குமென்றுஉரையீரே. (2)
583 ## சங்க மா கடல் கடைந்தான் * தண் முகில்காள்! * வேங்கடத்துச்
செங்கண் மால் சேவடிக் கீழ் * அடி-வீழ்ச்சி விண்ணப்பம் **
கொங்கை மேல் குங்குமத்தின் * குழம்பு அழியப் புகுந்து * ஒருநாள்
தங்குமேல் * என் ஆவி தங்கும் என்று உரையீரே (7)
583 ##
shaNGgamā kadal kadaindhān * thaNmuhilkāL! * vEnkataththu-
seNGgaNmāl sEvadikkeezh * adiveezhcci viNNappam *
koNGgaimEl kunkumaththin * kuzhampazhiyap puhundhu *
orunāL thaNGgumEl ennāvi * thaNGgumenRu uraiyeerE * . (2) 7

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Thoodhu

Simple Translation

583. O cool clouds floating on the hills of Thiruvenkatam of the lovely-eyed Thirumāl who churned the milky ocean filled with conches! Tell Him that I bow to his feet and ask Him for one thing. Only if He comes one day and embraces me with my bosom smeared with kumkum paste, will I be able to survive. Go tell him this.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சங்கமா சங்குகளை உடைய; கடல் பெருங்கடலை; கடைந்தான் கடைந்த பெருமான்; வேங்கடத்து இருக்கும் திருமலையின்; தண் குளிர்ந்த; முகில்காள்! மேகங்களே!; செங்கண் சிவந்த கண்களை உடைய; மால் எம்பிரானின்; சேவடி சிவந்த திருவடிகளின்; கீழ் கீழே; அடி வீழ்ச்சி அடியேனுடைய; விண்ணப்பம் விண்ணப்பத்தை; கொங்கைமேல் என் மார்பின் மீதுள்ள; குங்குமத்தின் குங்கும; குழம்பு குழம்பானது; அழியப் நன்றாக அழிந்துபோகும்படி; ஒரு நாள் ஒரு நாளாகிலும்; புகுந்து அவன் வந்து; தங்குமேல் அணைப்பானாகில்; என் ஆவி என் பிராணன்; தங்கும் நிலைநிற்கும்; என்று என்று; உரையீரே! சொல்லுங்கள்!

NAT 9.1

587 சிந்துரச்செம்பொடிப்போல் திருமாலிருஞ்சோலையெங்கும் *
இந்திரகோபங்களே எழுந்தும்பரந்திட்டனவால் *
மந்தரம்நாட்டியன்று மதுரக்கொழுஞ்சாறுகொண்ட
சுந்தரத்தோளுடையான் சுழலையில்நின்றுய்துங்கொலோ? (2)
587 ## சிந்துரச் செம்பொடிப் போல் * திருமாலிருஞ்சோலை எங்கும் *
இந்திர கோபங்களே * எழுந்தும் பரந்திட்டனவால் **
மந்தரம் நாட்டி அன்று * மதுரக் கொழுஞ்சாறு கொண்ட *
சுந்தரத் தோளுடையான் * சுழலையில் நின்று உய்துங்கொலோ? (1)
587. ##
sindhura sempodi pOl * thirumāliruNY chOlai eNGgum *
indhira kOpaNGgaLE * ezhundhum parandhittanavāl *
mandharam nātti anRu * mathurakkozhuNYcāRu koNda *
sundharath thOLudaiyān * suzhalaiyil ninRu uythuNGkolO! * (2) 1

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

587. O velvet mites colored like red sinduram powder, and flying everywhere in the groves of Thirumālirunjolai, I am caught in my love for the one with handsome arms who churned the milky ocean with Mandara mountain and took its sweet nectar. It is like a net. Will I survive this sorrow?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில்; எங்கும் எல்லா இடங்களிலும்; இந்திர கோபங்களே பட்டுப் பூச்சிகளானவை; சிந்துர சிந்தூர; செம்பொடிப் போல் சிவந்த பொடி போல; எழுந்தும் மேலெழுந்து; பரந்திட்டனவால் பரவிக்கிடக்கின்றன; மந்தரம் மந்தரமலையைக் கடலில்; நாட்டி அன்று மத்தாக நாட்டி; மதுர மதுரமான; கொழுஞ்சாறு அமிர்தம் போன்ற சாரான; கொண்ட பிராட்டியைச் சுவீகரித்த; சுந்தர அழகிய; தோளுடையான் தோளுடைய பிரான்; சுழலையினின்று வீசும் வலையிலிருந்து; உய்துங் கொலோ? பிழைப்போமோ?

NAT 10.9

605 கடலே! கடலே! உன்னைக்கடைந்துகலக்குறுத்து *
உடலுள்புகுந்து நின்றூறலறுத்தவற்கு * என்னையும்
உடலுள் புகுந்துநின்றூறலறுக்கின்றமாயற்கு * என்
நடலைகளெல்லாம் நாகணைக்கேசென்றுரைத்தியே.
605 கடலே! கடலே! உன்னைக் கடைந்து * கலக்கு உறுத்து *
உடலுள் புகுந்துநின்று * ஊறல் அறுத்தவற்கு ** என்னையும்
உடலுள் புகுந்துநின்று * ஊறல் அறுக்கின்ற மாயற்கு * என்
நடலைகள் எல்லாம் * நாகணைக்கே சென்று உரைத்தியே? (9)
605
kadalE! kadalE! unnaik kadaindhu * kalakkuRuththu *
udaluL puhundhu * ninRu ooRal aRuththavaRku *
ennaiyum udaluL puhundhu * ninRu ooRal aRukkinRa māyaRku * en-
nadalaihaL ellām * nāhaNaikkE senRuraiththiyE? * . 9

Ragam

காம்போதி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

605. O milky ocean, O milky ocean! Māyavan churned you and took the nectar from you. He entered my heart, made me suffer and took my life away. Will you go to him who rests on the snake bed and tell him how I suffer for his love?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடலே! கடலே! கடலே கடலே!; உன்னைக் உன்னை; கடைந்து கடைந்து; கலக்கு உறுத்து கலக்கி; உடலுள் உனது சரீரத்திலே; புகுந்து நின்று புகுந்து நின்று; ஊறல் ஸாரமான அமுதத்தை; அறுத்தவற்கு எடுத்தவர் அது; என்னையும் என்; உடலுள் உடலிலும்; புகுந்து நின்று புகுந்திருந்து; ஊறல் என் உயிரை; அறுக்கின்ற அறுக்குமவரான; மாயற்கு எம்பிரானுக்குச் சொல்லும்படி; என் என்; நடலைகள் எல்லாம் துயரையெல்லாம்; நாகணைக்கே திருவனந்தாழ்வானிடம்; சென்று உரைத்தியே? போய்ச் சொல்லுவாயோ?

PMT 2.8

665 மாலையுற்றகடல்கிடந்தவன் வண்டுகிண்டுநறுந்துழாய் *
மாலையுற்றவரைப்பெருந்திருமார்வனை மலர்க்கண்ணனை *
மாலையுற்றெழுந்தாடிப்பாடித் திரிந்தரங்கனெம்மானுக்கே *
மாலையுற்றிடும்தொண்டர்வாழ்வுக்கு மாலையுற்றதென்நெஞ்சமே.
665 மாலை உற்ற கடற் கிடந்தவன் * வண்டு கிண்டு நறுந்துழாய் *
மாலை உற்ற வரைப் பெருந் திரு மார்வனை * மலர்க் கண்ணனை **
மாலை உற்று எழுந்து ஆடிப்பாடித் * திரிந்து அரங்கன் எம்மானுக்கே *
மாலை உற்றிடும் தொண்டர் வாழ்வுக்கு * மாலை உற்றது என் நெஞ்சமே (8)
665
mālaiyuRRa kadal kidandhavan * vaNdu kiNdu n^aRundhuzhāy *
mālaiyuRRa varai perundhiru mārvanai * malark kaNNanai *
mālaiyuRRu ezhun^dhāti pādi * thirindhu araNGgan emmānukkE *
mālaiyuRRidum thoNdar vāzhvukku * mālaiyuRRathu en neNYcamE 2.8

Ragam

ஸ்ரீ

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

665. He rests on the milky ocean and wears a fragrant thulasi garland swarming with bees and dripping with honey, on His divine mountain-like broad chest. He has lovely flower-like eyes. My heart falls in love with those devotees who are fascinated by Him and wander, sing, dance and worship Rangan, our dear lord.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாலை உற்ற கடல் அலைவீசும் பாற்கடலில்; கிடந்தவன் சயனித்திருப்பனும்; வண்டு கிண்டு வண்டு துளைக்கும்; நறுந்துழாய் திருத்துழாய்; மாலை உற்ற மாலையை அணிந்த; வரை பெரும் மலை போல் விசாலமான; திரு மார்பினை மார்பையுடையவனும்; மலர்க் மலர் போன்ற; கண்ணனை கண்ணனிடம்; மாலை உற்று எழுந்து அன்புற்று எழுந்து; ஆடிப் பாடித் திரிந்து ஆடிப் பாடித் திரிந்து; அரங்கன் எம்மானுக்கே அரங்கன் விஷயத்திலே; மாலை உற்றிடும் பித்தேறித் திரிகின்ற; தொண்டர் வாழ்வுக்கு அடியார்களின் வாழ்வுக்கே; என் நெஞ்சமே என் மனம்; மாலை உற்றது மயங்கியுள்ளது

PMT 4.4

680 ஒண்பவளவேலையுலவு தண்பாற்கடலுள் *
கண்துயிலும்மாயோன் கழலிணைகள்காண்பதற்கு *
பண்பகரும்வண்டினங்கள் பண்பாடும்வேங்கடத்து *
செண்பகமாய்நிற்கும் திருவுடையேனாவேனே.
680 ஒண் பவள வேலை * உலவு தன் பாற்கடலுள் *
கண் துயிலும் மாயோன் * கழலிணைகள் காண்பதற்கு **
பண் பகரும் வண்டினங்கள் * பண் பாடும் வேங்கடத்து *
செண்பகமாய் நிற்கும் * திரு உடையேன் ஆவேனே (4)
680
oNpavaLa vElai * ulavu thaN pāRkadaluL *
kaN thuyilum māyOn * kazhaliNaihaL kāNbathaRku *
paN paharum vaNdinaNGgaL * paN pādum vENGkatatthu *
seNpagamāy niRkum * thiruvudaiyEn āvEnE 4.4

Ragam

தன்யாசி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

680. To see the divine feet of the lord(Māyon), who rests on the cool, milky ocean where fertile coral reeds grow, let me be born as a shenbagam flower in Thiruvenkatam hills, where bees swarm and sing His praise.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஒண் ஒளி வீசும்; பவள பவளங்கள் உள்ள; வேலை உலவு அலைகள் உலாவுகிற; தண் குளிர்ந்த; பாற்கடலுள் பாற்கடலில்; கண் துயிலும் கண் வளரும்; மாயோன் பெருமானுடைய; கழலிணைகள் இரு திருவடிகளை; காண்பதற்கு காண்பதற்கு; பண்பகரும் ரீங்கரிக்கும்; வண்டினங்கள் வண்டுகளால்; பண் பாடும் பண்ணிசை பாடப் பெற்ற; வேங்கடத்து திருமலையிலே; செண்பகமாய் சண்பக மரமாய்; நிற்கும் நிற்கும்; திரு உடையேன் வாய்ப்பு உடையவனாக; ஆவேனே ஆகக்கடவேனே

PMT 8.8

726 மலையதனாலணைகட்டி மதிளிலங்கையழித்தவனே! *
அலைகடலைக்கடைந்து அமரர்க்கமுதருளிச்செய்தவனே! *
கலைவலவர்தாம்வாழும் கணபுரத்தென்கருமணியே! *
சிலைவலவா! சேவகனே! சீராம! தாலேலோ. (2)
726 மலையதனால் அணை கட்டி * மதிள்-இலங்கை அழித்தவனே *
அலை கடலைக் கடைந்து * அமரர்க்கு அமுது அருளிச் செய்தவனே **
கலை வலவர்தாம் வாழும் * கணபுரத்து என் கருமணியே *
சிலை வலவா சேவகனே * சீராமா தாலேலோ (8)
726
malaiyathanāl aNai katti * mathiL ilaNGgai azhiththavanE *
alai katalai kataindhu * amararkku amutharuLi seythavanE *
kalai valavar thām vāzhum * kaNapuraththen karumaNiyE *
silai valavā sEvakanE * seerāma thālElO 8.8

Ragam

நீலாம்பரி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Mother

Simple Translation

726. You made the monkeys build a dam on the ocean and destroyed Lankā surrounded by walls, and you churned the wavy milky ocean and gave nectar to the gods. You the best of archers, the servant of your devotees, are the dark jewel of Kannapuram where the best poets and artists live. O SriRāma, thālelo, thālelo.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலையதனால் மலைகளால்; அணைகட்டி அணயைக்கட்டி; மதிள் இலங்கை அரணையுடைய இலங்கையை; அழித்தவனே! அழித்தவனே!; அலைகடலைக் கடைந்து அலைகடலைக் கடைந்து; அமரர்க்கு அமுது தேவர்களுக்கு அமிர்தத்தை; அருளிச் செய்தவனே கொடுத்தருளினவனே!; கலை வலவர்தாம் கலையில் தேர்ந்தவர்கள்; வாழும் வாழ்கிற; கணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில் எழுந்தருளியிருக்கும்; என் கருமணியே! நீலரத்னம் போன்ற எம்பெருமானே!; சிலை வலவா! வில் வல்லவனே!; சேவகனே! வீரனே!; சீராமா! தாலேலோ! ஸ்ரீராமனே! தாலேலோ!

TCV 17

768 ஏகமூர்த்திமூன்றுமூர்த்திநாலுமூர்த்தி நன்மைசேர் *
போகமூர்த்திபுண்ணியத்தின்மூர்த்தி எண்ணில்மூர்த்தியாய் *
நாகமூர்த்திசயனமாய் நலங்கடல்கிடந்து * மேல்
ஆகமூர்த்தியாயவண்ணம் என்கொல்? ஆதிதேவனே!
768 ஏக மூர்த்தி மூன்று மூர்த்தி * நாலு மூர்த்தி நன்மை சேர் *
போக மூர்த்தி புண்ணியத்தின் மூர்த்தி * எண் இல் மூர்த்தியாய் **
நாக மூர்த்தி சயனமாய் * நலங் கடற் கிடந்து மேல் *
ஆக மூர்த்தி ஆய வண்ணம் * என் கொல்? ஆதிதேவனே (17)
768
Eha moorththi moonRu moorththi * nālu moorththi nanmai sEr, *
pOha moorththi puNNiyaththin moorththi * eNNil moorththiyāy *
nāhamoorththi sayanamāy * nalaNG kadal kidandhu, * mEl-
āha moorththi yāya vaNNam * en kol? ādhi dhEvanE! * (17)

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BG. 9-10, 9-11

Divya Desam

Simple Translation

768. You are unique, but you, limitless, are also the three gods, Shivā, Vishnu and Nānmuhan, and the four gods. You who rest on Adishesha on the wide milky ocean are the source of good karmā, and give joy and goodness to all. No one can comprehend your form. How can you, the ancient god, come to the world in human form?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆதிதேவனே! முழுமுதற் கடவுளே!; ஏகமூர்த்தி பரமபதத்திலிருப்பவனே!; மூன்று மூர்த்தி மும் மூர்த்தியாய்!; நாலு மூர்த்தி காலத்தைச் சரீரமாகக் கொண்ட; நன்மைசேர் கிருபை செய்யும்; போகமூர்த்தி போகமூர்த்தி; புண்ணியத்தின் புண்ணியத்தின்; மூர்த்தி பலமாக இருப்பதாய்; எண் இல் எண்ணற்ற; மூர்த்தியாய் பல பல மூர்த்தியாய்; நலங் கடல் நல்ல பாற்கடலில்; நாக மூர்த்தி ஆதிசேஷனைப் படுக்கையாகக் கொண்டு; சயனமாய் கிடந்து மேல் சயனித்தருளும்; ஆக மூர்த்தி அடியார்கள் உகக்கும் விதமாக; ஆய வண்ணம் அர்ச்சாவதாரமாக அவதரித்தது; என் கொல் எத்துணை ஆச்சர்யம்!

TCV 18

769 விடத்தவாயொராயிரம் இராயிரம்கண்வெந்தழல் *
விடத்துவீள்விலாதபோகம் மிக்கசோதிதொக்கசீர் *
தொடுத்துமேல்விதானமாய பௌவநீரராவணை *
படுத்தபாயல்பள்ளிகொள்வது என்கொல்? வேலைவண்ணானே.
769 விடத்த வாய் ஒர் ஆயிரம் * இராயிரம் கண் வெந்தழல் *
விடுத்து வீழ்வு இலாத போகம் * மிக்க சோதி தொக்க சீர் **
தொடுத்து மேல் விதானமாய * பௌவ-நீர் அராவணை *
படுத்த பாயல் பள்ளிகொள்வது * என்கொல் வேலைவண்ணனே (18)
769
vidaththa vāy Orāyiram * Irāyiram kaN vendhazhal, *
vidaththu vILvilātha bOgam * mikka jOthi thokka seer, *
thoduththu mEl vidhānamāya * pawa n^eer aRāvanai *
paduththa pāyal paLLi koLvathu * en_kol? vElai vaNNaNE! * (18)

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

769. You rest on the snake bed of Adishesha with a thousand mouths, and two thousand fiery eyes, who makes a roof for you and is never apart from you. You have the color of the ocean— why do you rest on the milky ocean?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேலை வண்ணணே கடல் போன்ற நிறமுடையவனே!; விடத்த ஓர் விஷமுடைய; ஆயிரம் வாய் ஆயிரம் வாயிலிருந்தும்; இராயிரம் கண் ஈராயிரம் கண்களிலிருந்தும்; வெந்தழல் கொடிய அக்னியை; விடத்து வெளிப்படுத்தியபடி; வீழ்வு இலாத போகம் குறையில்லாத போகம்; மிக்க சோதி மிகுந்த ஒளியையுடைய; விதானமாய் படங்களினுடைய; மேல் தொக்க மேற்புறம் திரளான; சீர் தொடுத்து அழகைக் கொடுத்து; பெளவ நீர் பாற்கடலிலே; அராவணை ஆதிசேஷனை; படுத்த படுக்கையாக அமைந்த; பாயல் படுக்கையின் மேல்; பள்ளி கொள்வது துயில்வது; என்கொல்! என்ன ஆச்சர்யமோ!

TCV 23

774 வானிறத்தொர் சீயமாய் வளைந்தவாளெயிற்றவன் *
ஊன்நிறத்துகிர்த்தலம் அழுத்தினாய்! உலாயசீர் *
நால்நிறத்தவேதநாவர் நல்லயோகினால்வணங்கு *
பால்நிறக்கடல்கிடந்த பற்பநாபனல்லையே?
774 வால் நிறத்து ஒர் சீயமாய் * வளைந்த வாள்-எயிற்றவன் *
ஊன் நிறத்து உகிர்த்தலம் * அழுத்தினாய் உலாய சீர் **
நால்-நிறத்த வேத நாவர் * நல்ல யோகினால் வணங்கு *
பால்-நிறக் கடற்கிடந்த * பற்பநாபன் அல்லையே? (23)
774
vāl niRaththor seeyamāy * vaLaindha vāL eyiRRavan, *
Unn^iRaththu ukirththalam * azhuththināy! ulāya seer, *
nāl n^iRaththa vEdha n^āvar * nallayOhināl vaNaNGgu, *
pāl n^iRa kadal kidandha * paRpa n^āban allaiyE? * (23)

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

774. You took the form of a white lion and with your claws, split open the chest of Hiranyan with shining teeth. You, the Padmanābhān, rest on the milky ocean, and famous yogis recite the four Vedās and worship you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வால் நிறத்து வெளுத்த நிறமுடைய; ஓர் சீயமாய் நரசிங்க மூர்த்தியாய் அவதரித்து; வளைந்த வாள் வளைந்த மிக்க ஒளியுள்ள; எயிற்றவன் பற்களையுடைய இரணியனின்; ஊன் நிறத்து சரீரத்தின் இருதயத்திலே; உகிர்த்தலம்! கை நகங்களை; அழுத்தினாய்! அழுத்தினவனே!; உலாய சீர் உலகம் போற்றும்; நால் நிறத்த நால்வகை ஸ்வரங்களையுடைய; வேதநாவர் வேதங்களை நாவிலே உடைய வைதிகர்கள்; நல்ல யோகினால் நல்ல உபாயத்தினாலே; வணங்கு வணங்கும்; பால் நிறக் திருப்பாற் கடலிலே; கடல் கிடந்த பள்ளிகொண்டிருக்கும்; பற்பநாபன் அல்லையே பத்மநாபன் நீயேயன்றோ!

TCV 28

779 படைத்தபாரிடந்தளந்து அதுண்டுமிழ்ந்து பௌவநீர் *
படைத்தடைத்ததிற்கிடந்து முன்கடைந்தபெற்றியோய்! *
மிடைத்தமாலிமாலிமான் விலங்குகாலனூர்புக *
படைக்கலம்விடுத்த பல்படைத்தடக்கைமாயனே!
779 படைத்த பார் இடந்து அளந்து * அது உண்டு உமிழ்ந்து பௌவ நீர் *
படைத்து அடைத்து அதிற் கிடந்து * முன் கடைந்த பெற்றியோய் **
மிடைத்த மாலி மாலிமான் * விலங்கு காலன்-ஊர் புக *
படைக்கலம் விடுத்த * பல் படைத் தடக்கை மாயனே (28) *
779
padaiththa pār idandhaLandhu * athuNdumizhndhu pow_vaneer *
padaiththadaiththa athil kidandhu * mun kadaintha peRRiyOy, *
midaiththa māli māli mān * vilaNGgu kālanoor puka, *
padaikkalam viduththa * pal padai thadakkai māyanE! (28)

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

779. You, the Māyan carrying the discus in your strong hand created the earth, swallowed the earth and spat it out, and you created the oceans and slept on the milky ocean. When the Asuras Thirumāli and Sumali came to fight with you, you sent them to Yama’s world, O you who went as a dwarf and measured the world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பெளவநீர் அண்டங்களுக்குக் காரணமான; படைத்த கடலை ஸ்ருஷ்டித்து; பார் பூமியை வராஹமாய் நின்று; இடந்து குத்தி எடுத்து; அளந்து திருவிக்கிரமனாய் அளந்து; அது உண்டு ப்ரளயகாலத்தில் வயிற்றில் வைத்து; உமிழ்ந்து வெளிப்படுத்தியும்; பெளவநீர் படைத்து கடலை அணைகட்டி; அடைத்து தூர்த்து; அதிற்கிடந்து முன்பொருகால் அக்கடலில் துயின்று; முன் கடைந்த அமுதமெடுப்பதற்காக அதனைக் கடைந்த; பெற்றியோய் அளவற்ற பெருமைகளையுடையவனே!; மிடைத்த மாலி கோபித்த மாலி என்கிற ராக்ஷஸன்; விலங்கு மிருகம் போன்ற; மாலிமான் ஸுமாலி இவர்களை; காலன் ஊர் புக யமலோகம் போய்ச் சேரும்படியாக; படைக்கலம் விடுத்த ஆயுதங்களை ப்ரயோகித்த; பல் படை பலவகைப்பட்ட ஆயுதங்களை; தடக்கை கையிலேயுடைய; மாயனே! பெருமானே! உன்னை அறிபவர் உளரோ!

TCV 29

780 பரத்திலும்பரத்தையாதி பௌவநீரணைக்கிடந்து *
உரத்திலும்மொருத்திதன்னை வைத்துகந்து அதன்றியும் *
நரத்திலும்பிறத்திநாத ஞானமூர்த்தியாயினாய்! *
ஒருத்தரும்நினாதுதன்மை இன்னதென்னவல்லரே.
780 பரத்திலும் பரத்தை ஆதி * பௌவ நீர் அணைக் கிடந்து *
உரத்திலும் ஒருத்திதன்னை * வைத்து உகந்து அது அன்றியும் **
நரத்திலும் பிறத்தி * நாத ஞானமூர்த்தி ஆயினாய் *
ஒருத்தரும் நினாது தன்மை * இன்னது என்ன வல்லரே? (29)
780
paraththilum paraththai yāthi * pawva n^eeraNai kidandhu, *
uraththilum oruththi thannai * vaiththuhandhu adhanRiyum, *
naraththilum piRaththi * n^ātha NYāna moorththi yāyināy, *
oruththarum n^ināthu thanmai * innathenna vallarE! (29)

Ragam

அபரூப

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

780. You who are the highest god of the gods and the form of wisdom rest on the milky ocean, keeping Lakshmi on your chest and embracing her. You came to this earth in human forms. No one can say what your nature is.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பரத்திலும் பிரக்ருதிக்கும் மேற்பட்ட; பரத்தை ஆதி! ஸ்வரூபமுடையவனாய்; உரத்திலும் மார்பிலே; ஒருத்தி தன்னை ஒப்பற்ற மஹாலக்ஷ்மியை; வைத்து உகந்து வைத்து மகிழ்ந்து; பெளவ நீர் கடல் நீராகிற; அணைக் கிடந்து படுக்கையில் துயின்று; அது அன்றியும் இப்படிச் செய்வதுமல்லாமல்; நரத்திலும் இகழத்தக்க மானிட சாதியிலும்; பிறத்தி வந்து பிறக்கிறாய்; நாத! நாதனே!; ஞானமூர்த்தி ஆயினாய்! ஞானமூர்த்தியானவனே!; ஒருத்தரும் வேதங்களோ வைதிகர்களோ; நினாது தன்மை உன்னுடைய அநுக்ரஹ ஸ்வபாவத்தை; இன்னது என்ன வல்லரே இப்படிப்பட்டதென்று அறிவரோ!

TCV 39

790 வெற்பெடுத்துவேலைநீர் கலக்கினாய், அதன்றியும் *
வெற்பெடுத்துவேலைநீர் வரம்புகட்டி வேலைசூழ் *
வெற்பெடுத்தஇஞ்சிசூழ் இலங்கைகட்டழித்தநீ *
வெற்பெடுத்துமாரிகாத்த மேகவண்ணனல்லையே?
790 வெற்பு எடுத்து வேலை-நீர் * கலக்கினாய் அது அன்றியும் *
வெற்பு எடுத்து வேலை-நீர் * வரம்பு கட்டி வேலை சூழ் **
வெற்பு எடுத்த இஞ்சி சூழ் * இலங்கை கட்டழித்த நீ *
வெற்பு எடுத்து மாரி காத்த * மேகவண்ணன் அல்லையே? (39)
790
veRpeduththu vElai n^eer * kalakkināy adhanRiyum, *
veRpeduththu vElai n^eer * varambu katti vElai soozh, *
veRpeduththa iNYchi soozh * ilaNGgai kattazhiththa n^ee *
veRpeduththu māri kāththa * mEha vaNNan allaiyE! (39)

Ragam

பியாகடை

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

790. You, the cloud-colored lord, used Mandara mountain as a churning stick and churned the milky ocean. You made a bridge using stones on the ocean to go to Lankā, and you destroyed Lankā surrounded by stone walls,. You protected the cows from the storm with Govardhanā mountain.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெற்பு எடுத்து மந்தர பர்வதத்தைக்கொண்டு; வேலை நீர் கடல் நீரை; கலக்கினாய்! கடைந்தவனே!; அது அன்றியும் அதுவுமல்லாமல்; வெற்பு மலைகளை; எடுத்து வானரங்களைக்கொண்டு; வேலை நீர் தென்கடலிலே; வரம்பு கட்டி அணையைக்கட்டினவனே!; வேலை கடலான அகழியினால்; சூழ் சூழப்பட்டதாயும்; வெற்பு எடுத்த மலைபோன்ற; இஞ்சி சூழ் மதிள்களால் சூழ்ந்த; இலங்கை இலங்கையினுடைய; கட்டழித்த நீ அரணை அழியச் செய்த ஸ்வாமியே!; வெற்பு கோவர்த்தனமலையை; எடுத்து குடையாக எடுத்து; மாரி காத்த மழையைத் தடுத்த; மேக வண்ணன் காளமேகத்தின்; அல்லையே உருவமன்றோ நீ!

TCV 45

796 மண்ணுளாய்கொல்? விண்ணுளாய்கொல்? மண்ணுளேமயங்கிநின்று *
எண்ணுமெண்ணகப்படாய்கொல்? என்னமாயை * நின்தமர்
கண்ணுளாய்கொல்? சேயைகொல்? அனந்தன்மேல்கிடந்தஎம்
புண்ணியா * புனந்துழாயலங்கலம்புனிதனே!
796 மண்ணுளாய் கொல்? விண்ணுளாய் கொல்? * மண்ணுளே மயங்கி நின்று *
எண்ணும் எண் அகப்படாய் கொல்? * என்ன மாயை நின் தமர் **
கண்ணுளாய் கொல்? சேயை கொல்? * அனந்தன்மேல் கிடந்த எம் *
புண்ணியா * புனந்துழாய் * -அலங்கல் அம் புனிதனே (45)
796
maNNuLāy kol viNNuLāy kol * maNNuLE mayaNGgi n^inRu, *
eNNum eNNam ahappadāy kol * enna māyai, nin_thamar *
kaNNuLāy kol sEyai kol * ananthan mEl kidantha * em-
puNNiyā, * punanthuzhāy * alaNGgalam punithanE! (45)

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

796. Are you on the earth or are you in the sky, or are you mixed into the earth? We do not know who you are—what is this magic? Are you with other gods in heaven? Are you near? Are you far? O virtuous one resting on the snake Adishesha in the milky ocean, who wear a fresh thulasi garland, you are pure.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மண்ணுளாய் கொல் மண்ணுலகத்தில் அவதரித்தவனே!; விண்ணுளாய் கொல் பரமபதத்தில் இருப்பவனே!; மண்ணுளே மயங்கி நின்று பூமியிலே மயங்கி; எண்ணும் எண்ணிக்கொண்டிருப்பவரின்; எண் எண்ணங்களுக்கு; அகப்படாய் அகப்படாதவனாய்; கொல் இருப்பவனே!; நின் தமர் உன்னிடம் அன்புடையவர்களின்; கண்ணுளாய் கொல் கண்ணிலேயே இருப்பவனே!; சேயை அன்பில்லாதவர்களுக்கு; கொல் வெகுதூரத்திலிருப்பவனே!; அனந்தன்மேல் கிடந்த ஆதிசேஷன் மேலே இருக்கும்; எம் புண்ணியா எம்பெருமானே!; புனந்துழாய் அலங்கல் திருத்துழாய்மாலை அணிந்த; அம் புனிதனே! அழகனே!; என்ன மாயை! இது என்ன ஆச்சரியம்!

TCV 81

832 கடைந்துபாற்கடல்கிடந்து காலநேமியைக்கடிந்து *
உடைந்தவாலிதன்தனக்கு உதவவந்திராமனாய் *
மிடைந்தவேழ்மரங்களும் அடங்கவெய்து * வேங்கடம்
அடைந்தமாலபாதமே அடைந்துநாளுமுய்ம்மினோ.
832 ## கடைந்த பாற்கடற் கிடந்து * காலநேமியைக் கடிந்து *
உடைந்த வாலி தன் தனக்கு * உதவ வந்து இராமனாய் **
மிடைந்த ஏழ் மரங்களும் * அடங்க எய்து வேங்கடம் *
அடைந்த மால பாதமே * அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ (81)
832
kadaindhu pāRkadal kidandhu * kāla n^Emiyai kadindhu, *
udaintha vāli than than thanakku * udhava vandhu irāmanāy, *
midaindha Ezh marNGgkaLum * adaNGga eythu,vEnkatam *
adaintha māla pāthamE * adaindhu n^āLum uymminO (81)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

832. The lord stays in the Thiruvenkatam hills who churned the milky ocean and rests on the ocean forever. He gave his grace to Vāli after killing him, and destroyed the seven trees with one arrow If you worship the feet of Thirumāl you will be saved.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடைந்த அம்ருதத்திற்காக கடையப்பட்ட; பாற்கடல் பாற்கடலிலே; கிடந்து சயனித்திருக்கும்; காலநேமியைக் காலநேமியென்னுமசுரனை; கடிந்து வென்று; உடைந்த வாலி மனமுடைந்த வாலியின்; தன் தனக்கு தம்பியான சுக்ரீவனுக்கு; உதவ வந்து உதவி செய்ய வந்து; இராமனாய் ராமனாய் அவதரித்து; மிடைந்த ஏழ் நெருங்கி நின்ற ஏழு; மரங்களும் மரா மரங்களையும்; அடங்க எய்து பாணங்களாலே துளைத்து; வேங்கடம் அடைந்த திருவேங்கடமலையிலே இருக்கும்; மால பாதமே எம்பெருமானுடைய திருவடிகளை; அடைந்து நாளும் உய்ம்மினோ அடைந்து உய்வடையுங்கள்

TCV 88

839 வெள்ளைவேலைவெற்புநாட்டி வெள்ளெயிற்றராவளாய் *
அள்ளலாக்கடைந்தவன்று அருவரைக்கொராமையாய் *
உள்ளநோய்கள்தீர்மருந்து வானவர்க்களித்த * எம்
வள்ளலாரையன்றி மற்றொர் தெய்வம்நான்மதிப்பனே?
839 வெள்ளை வேலை வெற்பு நாட்டி * வெள் எயிற்று அராவு அளாய் *
அள்ளலாக் கடைந்த * அன்று அருவரைக்கு ஓர் ஆமையாய் **
உள்ள நோய்கள் தீர் மருந்து * வானவர்க்கு அளித்த * எம்
வள்ளலாரை அன்றி * மற்று ஒர் தெய்வம் நான் மதிப்பனே? (88)
839
veLLai vElai veRpu n^ātti * veLLeyiRRu arāvaLāy, *
aLLalā kadaindha * anRu aruvarai orāmaiyāy, *
uLLa n^OyhaL theer marundhu * vānavarkku aLiththa, * em-
vaLLalārai anRi * maRRor dheyvam n^ān madhippanE? (88)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

839. My generous lord churned the milky ocean, using the mountain for a churning stick, a turtle to support the mountain and the white-fanged snake Vāsuki for the rope. He took the nectar that came from the ocean, gave it to the gods in the sky, and took away their troubles. I will not worship any one except him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெள்ளை வெண்மையான; வேலை பாற்கடலிலே; வெற்பு நாட்டி மந்தரமலையை நட்டு; வெள் எயிற்று வெளுத்த பற்களையுடைய; அராவு அளாய் வாஸுகி என்னும் நாகத்தை சுற்றி; அள்ளலாக் அலைகள் பொங்கி வரும்படி; கடைந்த அன்று கடைந்த காலத்தில்; அருவரைக்கு தரித்து நிற்ப்பதற்கு; ஓர் ஆமையாய் ஓர் ஆமையாய் அவதரித்து; வானவர்க்கு தேவர்களுக்கு; உள்ள நோய்கள் நோய்கள்; தீர் தீர்க்கவல்ல; மருந்து மருந்தான அம்ருதத்தை; அளித்த அருளின; எம் வள்ளலாரை உதாரனனான எம்பெருமானை; அன்றி மற்று தவிர; ஓர் தெய்வம் வேறொரு தெய்வத்தை; நான் மதிப்பனே? நான் மதிப்பேனோ?

TCV 92

843 விடைக்குலங்களேழடர்த்துவென்றிவேற்கண்மாதரார் *
கடிக்கலந்ததோள்புணர்ந்த காலிஆய! வேலைநீர் *
படைத்தடைத்ததிற்கிடந்து முன்கடைந்து, நின்றனக்கு *
அடைக்கலம்புகுந்தவென்னையஞ்சலென்னவேண்டுமே. (2)
843 ## விடைக் குலங்கள் ஏழ் அடர்த்து * வென்றி வேற்-கண் மாதரார் *
கடிக் கலந்த தோள் புணர்ந்த * காலி ஆய வேலை-நீர் **
படைத்து அடைத்து அதில் கிடந்து * முன் கடைந்த நின்தனக்கு *
அடைக்கலம் புகுந்த என்னை * அஞ்சல் என்ன வேண்டுமே (92)
843##
vidai kulaNGgaL Ezhadarththu * venRi vERkaN mātharār, *
kadik kalandha thOL puNarndha * kāli āya! vElai n^eer, *
padaiththu adaiththu athil kidandhu * mun kadaindhu nin thanakku, *
adaikkalam puhundha ennai * aNYchal enna vENdumE. (92)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

843. O cowherd who destroyed the seven bulls and embraced the arms of Nappinnai and married her with spear-like eyes that attracted all, you created the oceans, you churned the milky ocean and you rest on it. I come to you as my refuge. Give me refuge, tell me, “Don’t be afraid!”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன் முன்பு ஒரு சமயம்; வேலை நீர் அலைகளையுடைய கடலை; படைத்து ஸ்ருஷ்டித்து; அதில் கிடந்து அக்கடலில் சயனித்து; கடைந்த தேவர்களுக்காகக் கடைந்தவனும்; அடைத்து ராமனாக அக்கடலில் அணைகட்டினவனும்; விடைக் குலங்கள் பல ஜாதிகளைச்சேர்ந்த; ஏழ் அடர்த்து ஏழு ரிஷபங்களையும் அடக்கினவனும்; வென்றி வேல்போன்ற; வேற் கண் கண்களையுடையவளான; மாதரார் நப்பின்னையின்; கடிக் கலந்த மணம் மிக்க; தோள் தோள்களை; புணர்ந்த அணைத்தவனும்; காலி பசுக்களை மேய்க்கும்; ஆய! ஆயர்குல மன்னனே!; நின்தனக்கு உன்னிடம்; அடைக்கலம் புகுந்த சரண் அடைந்த; என்னை அஞ்சல் என்னை அஞ்சல்; என்ன வேண்டுமே என்று அருள் புரியவேண்டும்

TM 18

889 இனிதிரைத்திவலைமோத எறியும் தண்பரவைமீதே *
தனிகிடந்தரசுசெய்யும் தாமரைக்கண்ணனெம்மான் *
கனியிருந்தனையசெவ்வாய்க் கண்ணணைக்கண்டகண்கள் *
பனியரும்புதிருமாலோ! என்செய்கேன்பாவியேனே?
889 இனி திரைத் திவலை மோத * எறியும் தண் பரவை மீதே *
தனி கிடந்து அரசு செய்யும் * தாமரைக்கண்ணன் எம்மான் **
கனி இருந்தனைய செவ்வாய்க் * கண்ணனைக் கண்ட கண்கள் *
பனி-அரும்பு உதிருமாலோ * என் செய்கேன் பாவியேனே? (18)
889
inithiraith thivalai mOtha * eRiyumthaN paravai meethE, *
thani kidandhu arasu seyyum * thāmaraik kaNNan emmān, *
kaniyirundhu anaiya sevvāy * kaNNaNai kaNda kaNgaL, *
paniyarumbu uthirumālO * en seyhEn pāviyEnE! (18)

Ragam

ஸஹானா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

889. My lotus-eyed god rules the world, resting on the milky ocean where waves break on the banks and spray drops of water with foam. My eyes that saw Kannan (Arangan) with a red mouth as soft as a fruit, shed tears. What can I, a sinner, do?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இனி திரைத் இனிய அலைகளிலுள்ள; திவலை மோத நீர்த்துளிகள்மோத; எறியும் தண் கொந்தளிக்கிற குளிர்ந்த; பரவை மீதே காவேரியிலே; தனி கிடந்து தனியே இருந்து; அரசு செய்யும் அரசு செலுத்தும்; தாமரைக் கண்ணன் தாமரைக் கண்ணனான; எம்மான் எம்பெருமான்; கனி இருந்தனைய கொவ்வைக்கனி போன்ற; செவ்வாய் சிவந்த அதரத்தையுடையவனான; கண்ணனை கண்ணபிரானை; கண்ட கண்கள் கண்ட கண்கள்; பனி அரும்பு குளிர்ந்த கண்ணநீர்த் துளிகளை; உதிருமாலோ பெருக்குகின்றன; பாவியேனே! பாவியான நான்; என் செய்கேன்? என்ன செய்வேன்?
inidhu being sweet; thirai thivalai mOdha droplets from the waves, beating; eRiyum thaN paravai mIdhu (waves) agitating atop kAvEri which is like a cold ocean; thani kidhandhu sleeping alone; arasu seyyum ruling over (destroying the ego of chEthanars (sentient entities)); thAmaraik kaNNan krishNa with red-lotus like eyes; emmAn my swAmy (lord); kani irundhu anaiya sevvAy kaNNanai Sri krishNa with reddish lips like a fruit; kaNda kaNgaL the eyes which saw him; pani arumbu cool, tears of joy; udhirum will flow copiously; pAviyEn (one who could not properly worship) sinner like me; en seygEn what will I do?

PT 1.2.5

962 கரைசெய்மாக்கடல் கிடந்தவன் *
கனைகழல் அமரர்கள் தொழுதேத்த *
அரைசெய்மேகலை அலர்மகளவளொடும் *
அமர்ந்த நலிமயத்து **
வரைசெய்மாக்களிறு இளவெதிர் வளர்முளை*
அளைமிகுதேன் தோய்த்து *
பிரசவாரிதன்னிளம்பிடிக்கு அருள்செயும்*
பிரிதிசென்றடைநெஞ்சே!
962 கரை செய் மாக் கடல் கிடந்தவன் * கனை கழல் அமரர்கள் தொழுது ஏத்த *
அரை செய் மேகலை அலர்மகள் அவளொடும் * அமர்ந்த நல் இமயத்து **
வரைசெய் மாக் களிறு இள வெதிர் வளர் முளை * அளை மிகு தேன் தோய்த்து *
பிரச வாரி தன் இளம் பிடிக்கு அருள்செயும் * பிரிதி சென்று அடை நெஞ்சே! (5)
962
karaiseymāk kadalkidanNdhavan * kanaikazhal amarargaLthozhudhEttha *
araisey mEgalai alarmagaL avaLodum * amarnNdhanNal imayatthu **
varaiseymākkaLiR iLavedhir vaLarmuLai * aLaimigu thEn_thOytthu *
pirasavārithan iLambidikku aruLseyum * piridhisenRadai nNeNYchE! (5)

Ragam

அடாணா

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

962. The lord who rests on the milky ocean with Lakshmi ornamented with a mekalai around her waist as the gods in the sky worship his sounding anklets stays in Thirupprithi in the Himalayas where bull elephants as large as mountains break young bamboo sticks, put them in honey and show their love as they feed them to their young mates. O heart, let us go to Thirupprithi and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! ஓ மனமே!; கனை ஆபரணங்களால்; கழல் ஒலிசெய்கின்ற திருவடிகளை; அமரர்கள் தேவர்கள்; தொழுது ஏத்த வணங்கி துதிக்கும்படியாக; கரை தானே கரை; செய் செய்துகொண்டு அடங்கிய; மாக் கடல் பெரிய கடலிலே; கிடந்தவன் சயனித்திருக்கும் எம்பெருமான்; அரை செய் இடுப்பில்; மேகலை மேகலை அணிந்தவளான; அலர்மகள் தாமரையில்; அவளொடும் தோன்றிய மஹாலக்ஷ்மியோடு; அமர்ந்த இருக்கும்; நல் இமயத்துள் நல்ல இமயமலையின்; வரைசெய் மாக் மலைபோன்ற பெரிய; களிறு ஆண் யானைகள்; இள வெதிர் இளசான மூங்கில்களின்; வளர் முளை முளைகளை; அளை மிகு பிடுங்கி தேன் கூட்டிலுள்ள; தேன் தோய்த்து தேனிலே தோய்த்து; பிரச வாரி தேன்கூட்டோடு தேன்வெள்ளத்தை; தன் இளம் பிடிக்கு தன் குட்டிகளுக்கு; அருள்செயும் கொடுக்குமிடமான; பிரிதி சென்று அடை திருப்பிரிதி சென்று வணங்குக
kanai resounding (by the ornaments); kazhal divine feet; amarargaL brahmA et al; thozhudhu worship; Eththa to be praised; karai sey not breaching the shore; mA vast; kadal in thiruppARkadal (milk ocean); kidandhavan sarvESvaran who is mercifully reclining; mEgalai having divine garment; alar magaL avaLOdum with periya pirAtti who was born in lotus flower; amarndha firmly residing; nal distinguished; imayaththu in himavAn; varai sey resembling a mountain; mA having huge form; kaLiRu elephants; iLam young; vedhir bamboo-s; vaLar grown very tall; muLai sprouts (pulling them); aLai in the caves; migu filled; thEn honey; thOyththu dip; pirasam with the beehive; vAri that honey; than iLam pidikku for their calves; aruL seyum giving; piridhi in thiruppiridhi; senRu go; nenjE Oh mind!; adai try to reach

PT 1.3.6

973 எய்த்தசொல்லோடுஈளையேங்கி *
இருமியிளைத்து *
உடலம் பித்தர்போலச்சித்தம்வேறாய்ப் *
பேசியயராமுன் **
அத்தன்எந்தைஆதிமூர்த்தி *
ஆழ்கடலைக்கடைந்த *
மைத்தசோதியெம்பெருமான் *
வதரிவணங்குதுமே
973 எய்த்த சொல்லோடு ஈளை ஏங்கி * இருமி இளைத்து * உடலம்
பித்தர் போலச் சித்தம் வேறாய்ப் * பேசி அயராமுன் **
அத்தன் எந்தை ஆதி மூர்த்தி * ஆழ் கடலைக் கடைந்த *
மைத்த சோதி எம்பெருமான் * வதரி வணங்குதுமே (6)
973
eytthasollOdu ILaiyEngki * irumiyiLaitthu *
udalam pittharpOla chittham vERāyp * pEsiyayarāmun **
atthan enNdhai ādhimoortthi * āzhkadalaik kadainNdha *
maitthasOdhi emperumān * vadharivaNangkudhumE (6)

Ragam

முகாரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

973. When you become old, you will have trouble speaking. Your chest will be filled with phlegm and your body will be weak. You will be like a madman, unable to think well and talk coherently. He is the ancient one, dark-colored, our master, our father, and the bright light and he churned the deep milky ocean for the gods in the sky. O heart! Before old age comes, let us go to Thiruvadari (Badrinath) and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எய்த்த பலஹீனமான; சொல்லோடு பேச்சுடனே; ஈளை ஏங்கி கோழையாலே இளைத்து; உடலம் இருமி இருமலாலே சரீரம்; இளைத்து மெலிந்து; பித்தர் போல பைத்தியம்பிடித்தவர்கள்போல; சித்தம் ஒன்றை நினைத்து; வேறாய் பேசி மற்றொன்றைப் பேசி; அயராமுன் அயர்ந்து போவதற்கு முன்பே; அத்தன் எந்தை ஸ்வாமியாய் என் தந்தையாய்; ஆதி மூர்த்தி முழுமுதற்கடவுளாய்; ஆழ் கடலை ஆழ்ந்த கடலை; கடைந்த கடைந்தவனாய்; மைத்த கறுத்த நிறத்தோடு கூடின; சோதி தேஜஸ்ஸையுடையவனான; எம்பெருமான் எம்பெருமான் இருக்கும்; வதரி வணங்குதுமே வதரியை வணங்குவோம்
eyththa weak; sollOdu with speech; ILai due to mucus; Engi becoming weak; irumi suffering from cough; udalam body; iLaiththu becoming thin; piththarpOla like mad men; siththam vERAyp pEsi thinking one thing and speaking something else; ayarA mun before breaking down; aththan being lord; endhai being my father; AdhimUrththi being the cause of the universe; Azh deep; kadalai ocean; kadaindha one who churned; maiththa dark; sOdhi having radiance; emperumAn sarvESvaran who accepted me as a servitor, his; vadhari SrI badhari; vaNangudhum let us worship

PT 1.4.7

984 வெந்திறல்களிறும்வேலைவாயமுதும்
விண்ணொடுவிண்ணவர்க்கரசும் *
இந்திரற்கருளியெமக்குமீந்தருளும்
எந்தைஎம்மடிகள்எம்பெருமான் *
அந்தரத்தமரரடியிணைவணங்க
ஆயிரமுகத்தினாலருளி *
மந்தரத்திழிந்தகங்கையின்கரைமேல்
வதரியாச்சிராமத்துள்ளானே.
984 வெம் திறல் களிறும் வேலைவாய் அமுதும் * விண்ணொடு விண்ணவர்க்கு அரசும் *
இந்திரற்கு அருளி எமக்கும் ஈந்தருளும் * எந்தை எம் அடிகள் எம் பெருமான் **
அந்தரத்து அமரர் அடி-இணை வணங்க * ஆயிரம் முகத்தினால் அருளி *
மந்தரத்து இழிந்த கங்கையின் கரைமேல் * வதரி ஆச்சிராமத்து உள்ளானே-7 **
984
venNdhiRalkaLiRum vElaivāyamudhum * viNNodu viNNavarkkarasum *
indhiraRkaruLi emakkumeenNdharuLum * enNdhaiyemmadigaL emberumān *
anNdharatthamarar adiyiNaivaNanga * āyiramugatthinālaruLi *
manNdharatthizhinNdha gangkaiyiNnkaraimEl * vadhariyācchirāmatthuLLānE. 1.4.7

Ragam

பந்துவராளி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

984. Our father who gave Indra the strong heroic elephant Airavadam, the nectar from the milky ocean and the kingdom of the sky stays in ThiruvadariyāchiRāmam (Badrinath) on the banks of the Ganges that falls from Mandara mountain and gives his grace with his thousand faces to the gods as they worship his feet.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெம் திறல் மிடுக்கையுடைய; களிறும் ஐராவதமென்ற யானையையும்; வேலை வாய் திருப்பாற்கடலிலுண்டான; அமுதும் அம்ருதத்தையும்; விண்ணொடு ஸ்வர்க்கலோகத்தையும்; விண்ணவர்க்கு தேவர்களுக்கும்; அரசும் அரசனாயிருக்கும்; இந்திரற்கு அருளி இந்திரனுக்கும் கொடுத்து; எமக்கும் ஈந்து நமக்கும்; அருளும் தன்னையே கொடுத்து; எந்தை என் தந்தையான; எம் அடிகள் எம்பெருமான்; அந்தரத்து தேவலோகத்திலுள்ள; அமரர் தேவர்களெல்லோரும்; அடி இணை எம்பெருமானுடைய; வணங்க திருவடிகளை வணங்க; ஆயிரம் முகத்தினால் கங்கையை ஆயிரமுகமாக; அருளி பிரவஹிக்கும்படி நியமித்தருள; மந்தரத்து இழிந்த மந்தர மலையிலிருந்து பெருகின; கங்கையின் கரை மேல் கங்கையின் கரை மேல்; வதரி ஆச்சிரமத்து பதரிகாச்ரமத்திலே; உள்ளானே உள்ளான்
vem thiRal having great strength; kaLiRum the elephant named airAvatham; vElai vAy came out of thiruppARkadal (milk ocean); amudham amrutham (nectar); viNNodu with svargam (heaven); viNNavarkku arasum being the king of dhEvathAs; indhiraRku for indhra; aruLi bestowed; emakkum for us (who are ananyaprayOjanar (without any expectations)); Indha aruLum one who gives (himself); endhai being my father; em adigaL being our lord; emperumAn being my master; andharaththu in svargam; amarar dhEvathAs; adi iNai divine feet; vaNanga to worship; Ayiram mugaththinAl aruLi as mercifully desired by the divine heart of sarvESvaran to flow in thousand tributaries; mandharaththu from manthara mountain; izhindha fell down; gangaiyin karai mEl on the banks of gangA; vadhariyAchchirAmaththuLLAnE is residing in SrI badharIkASramam

PT 1.6.3

1000 சூதினைப்பெருக்கிக்களவினைத்துணிந்து
சுரிகுழல்மடந்தையர்த்திறத்து *
காதலேமிகுத்துக்கண்டவாதிரிந்த
தொண்டனேன், நமன்தமர்செய்யும் *
வேதனைக்குஒடுங்கிநடுங்கினேன்
வேலைவெண்திரையலமரக்கடைந்த *
நாதனே! வந்துஉன்திருவடியடைந்தேன்
நைமிசாரணியத்துள்எந்தாய்!
1000 சூதினைப் பெருக்கி களவினைத் துணிந்து * சுரி குழல் மடந்தையர் திறத்து *
காதலே மிகுத்து கண்டவா திரிந்த தொண்டனேன் * நமன்-தமர் செய்யும் **
வேதனைக்கு ஒடுங்கி நடுங்கினேன் * வேலை வெண் திரை அலமரக் கடைந்த
நாதனே * வந்து உன் திருவடி அடைந்தேன் * நைமிசாரணியத்துள் எந்தாய்-3
1000
soodhinaipperukkik kaLavinaith thuNinNdhu * surikuzhal madanNdhaiyar_thiRatthu *
kādhalEmigutthukkaNdavā * thirinNdhathoNdanEn nNaman_thamarseyyum *
vEdhanaikku_ odungkinNadungkinEn * vElaiveNdhirai alamarakkadainNdha nNādhanE *
vanNdhu_un thiruvadiyadainNdhEn * naimisāraNiyatthuL enNdhāy! 1.6.3

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Simple Translation

1000. I gambled and stole things from others. I loved beautiful curly-headed women. I wandered all over wherever I wished and wasted my life. Now I have become your devotee and shiver when I think of the troubles that Yama’s messengers will bring. O lord who churned the milky ocean roaring with white waves, my father, you stay in Naimeesāranyam. I have approached your divine feet, my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நைமிசாரணியத்துள் நைமிசாரணியத்தில் இருக்கும்; எந்தாய்! என் தந்தையே!; வெண் வெளுத்த; திரை அலைகளையுடைய; வேலை பாற்கடலை; அலமர கலங்கும்படி; கடைந்த நாதனே! கடைந்த நாதனே!; சூதினைப் பெருக்கி அதிகமாக சூதாடியும்; களவினை களவு செய்வதில்; துணிந்து துணிந்தும்; சுரி குழல் சுருண்ட கூந்தலையுடைய; மடந்தையர் பெண்கள்; திறத்து விஷயத்திலே; காதலே மிகுத்து மிக்கக் காதல் கொண்டு; கண்டவா கண்டபடியெல்லாம்; திரிந்த தொண்டனேன் திரிந்த நான்; நமன் தமர் யமதூதர்கள்; செய்யும் செய்யப்போகிற; வேதனைக்கு வேதனைகளை; ஒடுங்கி நினைத்து; நடுங்கினேன் உடல் குன்றி நடுங்கினவனாய்; வந்து இன்று வந்து; உன் திருவடி உன் திருவடிகளை; அடைந்தேன் சரணமடைந்தேன்
veL Whitish; thirai having waves; vElai thiruppARkadal (kshIrAbdhi – milk ocean); alamara to agitate; kadaindha one who churned; nAdhanE Oh lord!; naimisAraNiyaththuL endhAy! the benefactor who arrived in SrI naimiSAraNyam; sUdhinaip perukki spending a lot of time gambling; kaLavinaith thuNindhu having firm faith in robbing; suri curly; kuzhal having hair; madandhaiyar thiRaththu towards the women; kAdhal miguththu having increased love; kaNda A in the matters visible to eyes; thirindha following as desired; thoNdanEn I who served them; naman thamar servitors of yama; seyyum doing; vEdhanaikku thinking about the torture; odungi having the limbs weakened; nadunginEn one who was shivering; un thiruvadi at your highness- divine feet; vandhu adaindhEn came and surrendered.

PT 1.6.6

1003 கோடியமனத்தால்சினத்தொழில்புரிந்து
திரிந்துநாயினத்தொடுந்திளைத்திட்டு *
ஓடியும்உழன்றும்உயிர்களேகொன்றேன்
உணர்விலேனாதலால் * நமனார்
பாடியைப்பெரிதும்பரிசழித்திட்டேன்
பரமனே! பாற்கடல்கிடந்தாய்! *
நாடிநான்வந்துஉன்திருவடியடைந்தேன்
நைமிசாரணியத்துள்எந்தாய்!
1003 கோடிய மனத்தால் சினத் தொழில் புரிந்து * திரிந்து நாய் இனத்தொடும் திளைத்திட்டு *
ஓடியும் உழன்றும் உயிர்களே கொன்றேன் * உணர்விலேன் ஆதலால் **
நமனார் பாடியைப் பெரிதும் பரிசு அழித்திட்டேன் * பரமனே பாற்கடல் கிடந்தாய் *
நாடி நான் வந்து உன் திருவடி அடைந்தேன் * நைமிசாரணியத்துள் எந்தாய்-6
1003
kOdiyamanatthāl sinatthozhilpurinNdhu * thirinNdhunNāyinatthodunNdhiLaitthittu *
Odiyum_uzhanRum uyirgaLEkonREn * uNarvilEn ādhalāl *
nNamanārpādiyaipperidhum parisazhitthittEn * paramanE! pāRkadalkidanNdhāy! *
nNādinNānvanNdhu un_thiruvadiyadainNdhEn * naimisāraNiyatthuL enNdhāy! 1.6.6

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Reference Scriptures

BG. 9-30

Simple Translation

1003. With a crooked mind I did evil things. I wandered around, associated with people like dogs, became weak, ran about and destroyed many lives. I didn’t feel bad at all. I didn’t think of what will happen to me in the world of Yama. O highest lord resting on the milky ocean, I searched for you and came to your divine feet. You are my refuge. You are my father and you stay in Naimeesāranyam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நைமிசாரணியத்துள் நைமிசாரணியத்தில் இருக்கும்; எந்தாய்! என் தந்தையே!; பரமனே! பாற்கடலில்; பாற்கடல் கிடந்தாய்! சயனித்திருப்பவனே!; கோடிய கெட்ட எண்ணங்களுடைய; மனத்தால் மனத்தால்; சினத் தொழில் பிறர்க்கு கோபம் ஏற்படும்; புரிந்து செயலில் ஈடுபட்டு; நாய் நாய் முதலிய; இனத்தொடும் துஷ்ட ஜந்துக்களோடு; திரிந்து கூடித் திரிந்து; திளைத்திட்டு வேட்டையாடிக்களித்து; ஓடியும் இங்குமங்கும் ஓடியும்; உழன்றும் திரிந்தும்; உயிர்களே பிராணிகளை; கொன்றேன் கொன்றேன்; உணர்விலேன் விவேகமற்ற நான்; நமனார் யமனால் இதற்குமேல்; பாடியைப் பெரிதும் தண்டிக்கமுடயாத அளவு; பரிசு அவர்கள் நிலைமயை; அழித்திட்டேன் அழித்து விட்டேன்; ஆதலால் ஆதலால்; நாடி நான் வந்து நான் உன்னை நாடி வந்து; உன் திருவடி உன் திருவடிகளை; அடைந்தேன் சரணமடைந்தேன்
paramanE Oh greater than all!; pARkadal kidandhAy On one who is mercifully resting in kshIrAbdhi (milk ocean)!; naimisAraNiyaththuL endhAy Oh my lord who is residing in SrI naimiSAraNyam!; kOdiya not engaging in good aspects; manaththAl having mind; sinam causing anger in others; thozhil acts; purindhu having performed; nAy inaththodu with dogs etc; thirindhu hunting; thiLaiththittu having enjoyed; Odiyum running (far to hurt others); uzhanRum anguishing; uyirgaL creatures; konREn having killed; uNarvilEn having become ignorant; adiyEn I, the servitor; nAdi analysed; un thiruvadi vandhu adaindhEn I came and surrendered at your divine feet.; AdhalAl Due to that; namanAr pAdiyai hell, which is the town of yama; parisu presence; peridhum very much; azhiththu ittEn destroyed.

PT 1.6.9

1006 ஊனிடைச்சுவர்வைத்துஎன்புதூண்நாட்டி
உரோமம்வேய்ந்துஒன்பதுவாசல் *
தானுடைக்குரம்பைப்பிரியும்போது உன்தன்
சரணமேசரணமென்றிருந்தேன் *
தேனுடைக்கமலத்திருவினுக்கரசே!
திரைகொள்மாநெடுங்கடல்கிடந்தாய்! *
நானுடைத்தவத்தால்திருவடியடைந்தேன்
நைமிசாரணியத்துள்எந்தாய்!
1006 ஊன் இடைச் சுவர் வைத்து என்பு தூண் நாட்டி * உரோமம் வேய்ந்து ஒன்பது வாசல் *
தான் உடைக் குரம்பை பிரியும்போது * உன்-தன் சரணமே சரணம் என்று இருந்தேன் **
தேன் உடைக் கமலத் திருவினுக்கு அரசே * திரை கொள் மா நெடுங் கடல் கிடந்தாய் *
நான் உடைத் தவத்தால் திருவடி அடைந்தேன் * நைமிசாரணியத்துள் எந்தாய்-9
1006
oonidaicchuvarvaitthu enbuthooN_nNātti * urOmamvEynNdhu onbadhuvāsal *
thānudaikkurambaip piriyumbOdhu * unthan_charaNamE_charaNam enRu_irunNdhEn *
thEnudaikkamalath thiruvinukkarasE! * thiraikoLmā nedungkadaRkidanNdhāy! *
nNānudaith thavatthāl thiruvadiyadainNdhEn * naimisāraNiyatthuLenNdhāy! 1.6.9

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Simple Translation

1006. This body is made of bones, covered with flesh, skin and hair that are like walls. It has nine openings and it is like a little hut. When I depart from this body, I will think only of you as my refuge. You are the beloved of the goddess Malarmagal seated on a lotus dripping with honey and you rest with her on the wide milky ocean rolling with waves. I have done difficult tapas to reach you. O my father, you stay in Naimeesāranyam, I have come to your divine feet and you are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நைமிசாரணியத்துள் நைமிசாரணியத்தில் இருக்கும்; எந்தாய்! என் தந்தையே!; தேன் உடைக் தேன் நிறைந்த; கமல தாமரைப்பூவில் பிறந்த; திருவினுக்கு அரசே! மஹாலக்ஷ்மிக்கு அரசே!; திரை கொள் அலைகள் நிறைந்த; நெடுங்கடல்! பெரிய ஆழ்ந்த பாற்கடலில்; கிடந்தாய் சயனித்திருப்பவனே!; ஊன் இடை சதயையே நடுநடுவே; சுவர் வைத்து சுவராக வைத்து; என்பு எலும்புகளை; தூண் நாட்டி தூணாக நாட்டி; உரோமம் வேய்ந்து ரோமங்களால் மூடி; ஒன்பதுவாசல் தான் ஒன்பதுவாசல்கள்; உடை உடைய; குரம்பை குடிசை போன்ற இந்த சரீரத்தை; பிரியும் போது விட்டுப்பிரியுங்காலத்தில்; உன் தன் உன்னுடைய; சரணமே சரணம் திருவடிகளே சரணம்; என்று இருந்தேன் என்று இருந்தேன்; நானுடைத் தவத்தால் உந்தன் அருளால்; திருவடி உன் திருவடிகளை; அடைந்தேன் சரணமடைந்தேன்
thEn honey; udai having; kamalam having lotus flower as abode; thiruvinukku for periya pirAttiyAr; arasE oh beloved one!; thirai koL Having waves; mA nedu vast, deep; kadal in thiruppARkadal (milk ocean); kidandhAy oh one who is mercifully reclining!; naimisAraNiyaththuL mercifully residing in SrI naimiSAraNyam; endhAy oh great benefactor!; Un flesh; idai in between; suvar vaiththu placed as wall; enbu bone; thUN nAtti planted as pillar; urOmam with hair; mEyndhu covered; onbadhu vAsal nine entrances; udai having; kurambai this body which is a house; piriyumbOdhu while leaving; unRan your highness-; saraNamE divine feet only; saraNam enRu to have as refuge; irundhEn I considered;; nAnudai (now) my; thavaththAl by your highness, the penance; thiruvadi your highness- divine feet; adaindhEn I reached.

PT 1.8.2

1019 பள்ளியாவதுபாற்கடலரங்கம் இரங்கவன்பேய்முலை *
பிள்ளையாய்உயிருண்டஎந்தை பிரானவன்பெருகுமிடம் *
வெள்ளியான்கரியான் மணிநிறவண்ணனென்றெண்ணி * நாள்தொறும்
தெள்ளியார்வணங்கும்மலைத் திருவேங்கடம் அடைநெஞ்சமே! (2)
1019 ## பள்ளி ஆவது பாற்கடல் அரங்கம் * இரங்க வன் பேய் முலை *
பிள்ளையாய் உயிர் உண்ட எந்தை * பிரான்-அவன் பெருகும் இடம் **
வெள்ளியான் கரியான் * மணி நிற வண்ணன் என்று எண்ணி * நாள்தொறும்
தெள்ளியார் வணங்கும் மலைத் * திருவேங்கடம் அடை நெஞ்சமே-2
1019. ##
paLLiyāvadhu pāRkadal_arangkam * irangkavanpEymulai *
piLLaiyāy_uyiruNda enNdhai * pirānavan perugumidam *
veLLiyān kariyān * maNinNiRavaNNan enReNNi *
nNādoRum theLLiyārvaNangkummalai * thiruvEngkadam adainNeNYchamE! 1.8.2

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1019. Our lord who rests on the milky ocean in Srirangam, who drank the poisonous milk from the breasts of the devil Putanā, stays in Thiruvenkatam where his good devotees go and praise him every day saying, “He is white in the first eon. He is dark in the second eon. He is sapphire-colored in the third eon, ” and worship him on that hill. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வன் பேய் கல்நெஞ்சை யுடைய; இரங்க பூதனை கதறும்படி; முலை அவளது மார்பகத்தை; பிள்ளையாய் குழந்தையாய் இருக்கும் போதே; உயிர் அவள் பிராணனை உறிஞ்சி; உண்ட அவளை அழித்த; எந்தை பிரான் எம் பெருமான்; பள்ளி ஆவது சயனித்திருப்பது; பாற்கடல் திருப்பாற்கடலும்; அரங்கம் திருவரங்கமுமாம்; அவன் அவன்; பெருகும் இடம் வளருகிற இடமான; தெள்ளியார் தெளிந்த ஞானிகள்; வெள்ளியான் கிருதயுகத்தில் வெளுத்த நிறத்தனாயும்; கரியான் கலியுகத்தில் கறுத்த நிறத்தனாயும்; மணி நிற த்வாபரயுகத்தில் நீலமணி; வண்ணன் நிறத்தனாயும்; என்று எண்ணி என்று எண்ணி; நாள்தொறும் தினமும்; வணங்கும் வணங்கும்; மலை திருவேங்கடம் திருவேங்கடமலையை; அடை நெஞ்சமே! நெஞ்சே! நீ அடைந்திடு
val one who is having hard heart; pEy pUthanA-s; mulai bosoms; iranga to secrete milk naturally; uyir her life; uNda mercifully consumed; endhai my lord; pirAn avan sarvESvaran who is the benefactor; paLLiyAvadhu mattress (resting place, where he mercifully rests); pARkadal thirukkARkdal (kshIrAbdhi); arangam and SrIrangam;; perugum growing; idam abode is; theLLiyAr ananyaprayOjanar (those who don-t expect anything but kainkaryam); veLLiyAn one who has white complexion (in krutha yugam); kariyAn one who has black complexion (in kali yugam); maNi niRa vaNNan one who has blue jewel like complexion (in dhvApara yugam); enRu eNNi meditating (repeatedly on these forms) in this manner; nAdoRum everyday; vaNangum surrendering; malai hill; thiruvEngadam thirumalA;; nenjamE adai Oh mind! Reach there.

PT 2.3.3

1070 வஞ்சனைசெய்யத் தாயுருவாகி
வந்தபேய்அலறிமண்சேர *
நஞ்சமர்முலையூடு உயிர்செகவுண்ட
நாதனைத் தானவர்கூற்றை *
விஞ்சைவானவர் சாரணர்சித்தர்
வியந்துதுதிசெய்யப்பெண்ணுருவாகி *
அஞ்சுவையமுதம்அன்று அளித்தானைத்
திருவல்லிக்கேணிக்கண்டேனே.
1070 வஞ்சனை செய்யத் தாய் உரு ஆகி * வந்த பேய் அலறி மண் சேர *
நஞ்சு அமர் முலைஊடு உயிர் செக உண்ட நாதனைத் * தானவர் கூற்றை **
விஞ்சை வானவர் சாரணர் சித்தர் * வியந்துதி செய்யப் பெண் உரு ஆகி **
அம் சுவை அமுதம் அன்று அளித்தானைத் * திருவல்லிக்கேணிக் கண்டேனே-3
1070 vaNYchanai seyyath thāyuruvāgi * vanNdhapEy alaRimaN sEra *
nNaNYchamar mulaiyoodu uyirsegavuNda nNādhanaith * thānavar kooRRai *
viNYchai vāNnavar sāraNar sitthar * viyanNdhu thudhiseyyap peNNuruvāgi *
aNYchuvai amudham anRu aLiththānaith * thiruvallikkENik kaNdEnE * 2.3.3

Ragam

தோடி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1070. The lord, Yama for the Asurans, drank the poisonous milk from Putanā’s breasts and killed her when she came as a mother to cheat him and took the form of Mohini when the milky ocean was churned took the nectar and gave it to the gods as the Sāranar and the Siddhas praised him in amazement. He stays in Thiruvallikkeni and I saw him there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வஞ்சனை செய்ய கபடமாக; தாய் தாய்; உருவாகி வந்த வடிவு கொண்டுவந்த; பேய் அலறி பூதனை கதறிக்கொண்டு; மண் சேர பூமியில் விழ; நஞ்சு அமர் விஷந்தடவின அவளது; முலையூடு மார்பின் வழியாக; உயிர் செக உயிர் போகும்படி; உண்ட நாதனை பாலுண்டவனும்; தானவர் அஸூரர்கட்கு; கூற்றை யமன் போன்றவனும்; விஞ்சை வித்யாதரர்கள்; வானவர் சாரணர் தேவர்கள் சாரணர்கள்; சித்தர் சித்தர்கள் ஆகியோர்; வியந்து வியந்து; துதி செய்ய வணங்கும்படி; பெண் உருவாகி மோஹினியாக வந்து; அம் சுவை இனிய சுவையுள்ள; அமுத அமுதத்தை தேவர்களுக்கு; அன்று அளித்தானை அன்று அளித்த பெருமானை; திருவல்லிக்கேணி திருவல்லிக்கேணியில்; கண்டேனே கண்டேனே
vanjanai seyya to cheat (krishNa); thAy uruvAgi vandha came disguising in the form of the mother; pEy pUthanA; alaRi to cry out; maN on earth; sEra to fall; nanju amar filled with poison; mulai Udu through the bosom; uyir (her) vital air (life); sega to leave; uNda mercifully consumed; nAdhanai being sarvaSEshi (lord of all); dhAnavar for demons; kURRai being death; vinjai vAnavar vidhyAdharas (celestial people); sAraNar chAraNas (celestial people); siththar sidhdhas (celestial people) et al; viyandhu being amazed; thudhi seyya to praise; peN uruvu Agi assuming a feminine form; anRu when indhra had lost his wealth; am beautiful; suvai having taste; amudham nectar; aLiththAnai one who gave to dhEvathAs; thiruvallikkENik kaNdEnE saw in thiruvallikkENi

PT 2.5.1

1088 பாராயதுண்டுமிழ்ந்தபவளத்தூணைப்
பாடுகடலிலமுதத்தைப்பரிவாய்கீண்ட
சீரானை * எம்மானைத்தொண்டர்தங்கள்
சிந்தையுள்ளே முளைத்தெழுந்ததீங்கரும்பினை *
போரானைக்கொம்பொசித்த போரேற்றினைப்
புணர்மருதமிறநடந்தபொற்குன்றினை *
காரானையிடர்கடிந்தகற்பகத்தைக்
கண்டதுநான்கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே. (2)
1088 ## பார்-ஆயது உண்டு உமிழ்ந்த பவளத் தூணைப் * படு கடலில் அமுதத்தை பரி வாய் கீண்ட சீரானை *
எம்மானை தொண்டர்-தங்கள் சிந்தையுள்ளே * முளைத்து எழுந்த தீம் கரும்பினை **
போர் ஆனைக் கொம்பு ஒசித்த போர் ஏற்றினை * புணர் மருதம் இற நடந்த பொன் குன்றினை *
கார் ஆனை இடர் கடிந்த கற்பகத்தைக் * கண்டது நான்-கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே-1
1088. ##
pārāyadhu uNdumizhnNdha pavaLatthooNaip * padukadalil amudhatthaip parivāykeeNda seerānai *
emmānaith thoNdar dhangkaL sinNdhaiyuLLE * muLaitthezhunNdha theengkarumbinai *
pOrānaik kombosittha pOrERRinaip * puNarmarutham iRanNadanNdha poRkunRinai *
kārānai idar kadinNdha kaRpagatthaik * kaNdadhunNān kadalmallaith thalasayanatthE. (2) 2.5.1

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1088. In Kadalmallai Thalasayanam I saw the lord, strong as a bull, sweet as the nectar from the milky ocean, generous as the Karpaga tree, bright like a golden hill, sweet as sugarcane in the hearts of his devotees, precious as a coral pillar, who swallowed all the worlds and spit them out, split open the mouth of the Asuran that came as a horse, broke the tusks of the elephant Kuvalayābeedam and walked between the marudam trees and broke them and who saved Gajendra from the crocodile.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பார் ஆயது உலகத்தை பிரளய காலத்தில்; உண்டு உமிழ்ந்த உண்டு உமிழ்ந்தவனும்; பவளத் தூணை பவளத் தூண் போலே; தூணை பற்றுவதற்கு இனியவனும்; படு முத்து முதலியன உண்டாகும்; கடலில் ஆழ்ந்த கடலில்; அமுதத்தை அமுதம் போன்றவனும்; பரி குதிரையாக வந்த கேசி அசுரனின்; வாய் கீண்ட வாயைப் பிளந்த; சீரானை வீரனான; எம்மானை எம்பெருமானை; தொண்டர் தங்கள் அடியவர்களின்; சிந்தையுள்ளே மனதில்; முளைத்து எழுந்த தோன்றி வளரும்; தீம் கரும்பினை இனிய கரும்பு போன்றவனும்; போர் ஆனை குவலயாபீடமென்னும் யானையின்; கொம்பு ஒசித்த தந்தங்களை முறித்தவனும்; போர் ஏற்றினை யுத்தஸாமர்த்தியமுள்ளவனும்; புணர் மருதம் இரட்டை மருதமரங்கள்; இற நடந்த முறியும்படி தவழ்ந்தவனும்; பொன் குன்றினை பொன்மலை போல் அழகியவனும்; கார் ஆனை கஜேந்தரனின்; இடர்கடிந்த துன்பத்தை நீக்கினவனுமான; கற்பகத்தை கல்பவருக்ஷம் போன்றவனை; கண்டது நான் நான் கண்டது; கடல்மல்லை திருக்கடல் மல்லை; தலசயனத்தே தலசயனத்தில்
pArAyadhu all of earth (during deluge); uNdu consumed; umizhndha mercifully let it out; pavaLam being desirable for all similar to coral; thUNai being the sustainer; padu where pearls etc originate; kadalil in ocean; amudhaththai being enjoyable similar to nectar, one who is mercifully resting; pari of the horse, a form taken by the demon kESi; vAy mouth; kINda tore; sIrAn one who has the wealth of valour (due to that act); emmAnai being my lord; thoNdar thangaL those who surrendered unto him, their; sindhaiyuLLE in the hearts; muLaiththu having been born; ezhundha which nurtured; thIm enjoyable; karumbinai one who is sweet like sugarcane; pOr set to battle; Anai the elephant named kuvalayApIdam, its; kombu osiththa who broke the tusk; pOr ERRinai one who is like a lion in battle; puNar being united; marudham the two marudha trees; iRa to snap and fall down; nadandha one who entered in between those trees; pon kunRinai one who is beautiful like a golden mountain; kAr huge; Anai SrI gajEndhrAzhwAn-s; idar danger; kadindha one who eliminated; kaRpagaththai the most magnanimous emperumAn who grants the desires similar to a kalpaka tree; thalasayanam sthala sayanam (where he rests on the ground); kadal mallai in thirukkadalmallai; nAn kaNdadhu I got to see

PT 2.5.8

1095 பெண்ணாகிஇன்னமுதம் வஞ்சித்தானைப்
பிறையெயிற்றன்றடலரியாய்ப்பெருகினானை *
தண்ணார்ந்தவார்புனல்சூழ் மெய்யமென்னும்
தடவரைமேல்கிடந்தானை, பணங்கள்மேவி *
என்ணானைஎண்ணிறந்தபுகழினானை
இலங்கொளிசேர்அரவிந்தம்போன்றுநீண்ட
கண்ணானை * கண்ணாரக்கண்டுகொண்டேன்
கடிபொழில்சூழ்கடல்மல்லைத்தலசயனத்தே.
1095 பெண் ஆகி இன் அமுதம் வஞ்சித்தானைப் * பிறை எயிற்று அன்று அடல் அரியாய்ப் பெருகினானை *
தண் ஆர்ந்த வார் புனல் சூழ் மெய்யம் என்னும் * தட வரைமேல் கிடந்தானை பணங்கள் மேவி *
எண்ணானை எண் இறந்த புகழினானை * இலங்கு ஒளி சேர் அரவிந்தம் போன்று நீண்ட
கண்ணானை * கண் ஆரக் கண்டுகொண்டேன் * கடி பொழில் சூழ் கடல்மல்லைத் தலசயனத்தே-8
1095
peNNāgi innamudham vaNYchitthānaip * piRaiyeyiRRan adalariyāyp peruginānai *
thaNNārnNdha vārpunalsoozh meyyamennum * thadavaraimEl kidanNdhānaip paNangkaLmEvi *
eNnNānai eNNiRanNdha pugazhinānai * ilangkoLisEr aravinNdham pOnRunNeeNda kaNNānai *
KaNNārak kaNdukoNdEn * kadipozhilsoozh kadalmallaith thalasayanatthE. 2.5.8

Ragam

கல்யாணி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1095. He came as Mohini and gave nectar to the gods, cheating the Asurans when the milky ocean was churned, and he took the form of a mighty man-lion with teeth like crescent moons and split open the chest of Hiranyan. As large as Thiru Meyyam mountain, he rests on the ocean surrounded by cool abundant water on many-headed Adisesha. The lord who has long beautiful lotus eyes stays in Kadalmallai Thalasayanam surrounded with thick groves where all devotees think of him and there is no limit to his fame. I found him there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இன் இனிய; அமுதம் அமிருத்தை அசுரர்கள் பெறாதவாறு; பெண் பெண் உருவமெடுத்து; வஞ்சித்தானை அசுரர்களை வஞ்சித்தவனும்; அன்று ப்ரஹ்லாதன் துன்பப் பட்ட அன்று; பிறை சந்திரனை போன்ற வளைந்த; எயிற்று பற்களையும்; அடல் மிடுக்கையும் உடைய; அரியாய் நரசிம்மமாய்; பெருகினானை வளர்ந்தவனும்; தண் குளிர்ந்த; ஆர்ந்த பெருகும்; வார்புனல் ஜலத்தாலே; சூழ் சூழந்த; மெய்யம் என்னும் திருமெய்யம் என்கிற; தடவரை மேல் பெரிய மலையின்மீது; பணங்கள் மேவி ஆதிசேஷன் மேல்; கிடந்தானை சயனித்திருப்பவனை; எண்ணானை எல்லோராலும் சிந்திக்கப்படுமவனும்; எண் இறந்த எல்லையில்லாத; புகழினானை புகழையுடையவனும்; இலங்கு ஒளி சேர் மிக்க ஒளியுடைய; அரவிந்தம் போன்று தாமரை போன்ற; நீண்ட நீண்ட; கண்ணானை கண்களையுடைய எம்பெருமானை; கண் ஆர கண்ணார; கண்டு கொண்டேன் கண்டு கொண்டது; கடி மணம் மிக்க; பொழில் சோலைகள்; சூழ் சூழ்ந்த; கடல் மல்லைத் திருக்கடல் மல்லை; தலசயனத்தே தலசயனத்தில்
in sweet; amudham nectar (to be not consumed by demons); peN Agi assuming a feminine form; vanjiththAnai one who cheated them; anRu when prahlAdha was tormented by hiraNya; piRai resembling a crescent moon; eyiRu teeth; adal strong; ariyAy being narasimha; peruginAnai one who grew; thaN Arndha cool; vAr flowing; punal by water; sUzh surrounded by; meyyam ennum known as thirumeyyam; thada varai mEl on the huge hill; paNangaL on thiruvananthAzhwAn; mEvi firmly; kidandhAnai one who mercifully reclined; eNNAnai one who is thought about by everyone; eN iRandha unlimited; pugazhinAnai one who is having divine, auspicious qualities; ilangu oLi sEr having great radiance; aravindham pOnRu vast like lotus petal; nINda wide; kaNNAnai one who is having divine eyes; kaN Ara to quench the thirst of the eyes; kadi fragrant; pozhil by garden; sUzh surrounded; thalasayanaththu in sthala sayanam (where he rests on the ground); kadal mallai in thirukkadalmallai; kaNdu koNdEn I got to see

PT 2.6.1

1098 நண்ணாத வாளவுணரிடைப்புக்கு * வானவரைப்
பெண்ணாகிய அமுதூட்டும்பெருமானார் * மருவினிய
தண்ணார்ந்த கடல்மல்லைத் தலசயனத்துஉறைவாரை *
எண்ணாதேயிருப்பாரை இறைப்பொழுதும் எண்ணோமே. (2)
1098 ## நண்ணாத வாள் அவுணர் * இடைப் புக்கு வானவரைப்
பெண் ஆகி * அமுது ஊட்டும் பெருமானார் மருவினிய
தண் ஆர்ந்த கடல்மல்லைத் * தலசயனத்து உறைவாரை
எண்ணாதே இருப்பாரை * இறைப் பொழுதும் எண்ணோமே-1
1098. ##
nNaNNādha vāLavuNar * idaippukku *
vānavaraippeNNāgi * amudhoottum perumānār *
maruviniya thaNNārnNdha kadalmallaith * thalasayanath thuRaivārai, *
eNNādhE iruppārai * iRaippozhudhum eNNOmE. (2) 2.6.1

Ragam

ஸஹானா

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1098. I will not spend even the time it takes to blink thinking of those who do not think of my god who took the form of Mohini and gave to the gods the nectar that came from the milky ocean, cheating the sword-carrying Asurans, the enemies of the demigods. He stays in beautiful cool Kadalmallai Thalasayanam surrounded by the large ocean.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நண்ணாத தன்னை அணுகாதவர்களும்; வாள் வாளையுடையவர்களுமான; அவுணர் இடை அரக்கர்கள் நடுவில்; பெண் ஆகி புக்கு பெண் வேடம் பூண்டு புகுந்து; வானவரை தேவர்களுக்கு; அமுது ஊட்டும் மட்டும் அம்ருதம் அளித்த; பெருமானார் பெருமையயுடைய எம்பெருமான்; மருவி இனிய பொருந்தி வாழ்வதற்கு இனிய தேசமாய்; தண் ஆர்ந்த குளிர்ச்சி மாறாததாயிருக்கும்; கடல் மல்லை கடல் மல்லை; தலசயனத்து தலசயனத்தில்; உறைவாரை தரையில் சயனித்திருக்கும் எம்பெருமானின்; எண்ணாதே எளிமையை எண்ணாமல் இருக்கும்; இருப்பாரை இங்கு வாழ்பவரை; இறைப் பொழுதும் க்ஷணகாலமும; எண்ணோமே நினைக்கமாட்டோம்
naNNAdha those who did not approach him; vAL having sword; avuNaridai amidst the asuras (demons); peNNAgip pukku entering with a feminine disguise; vAnavarai dhEvas (saintly persons); amudhu Uttum one who feeds nectar; perumAnAr having greatness; maruva to remain firmly; iniya being an enjoyable abode; thaN Arndha remaining cool always; kadal present on the seashore; mallai in SrI mallApuri; thala sayanaththu on the divine mattress which is the ground; uRaivArai one who mercifully reclines; eNNAdhu without thinking about; iruppArai those who remain in that dhivyadhESam; iRaippozhudhum even for a moment; eNNOm we will not think about

PT 2.7.1

1108 திவளும்வெண்மதிபோல் திருமுகத்தரிவை
செழுங்கடலமுதினிற்பிறந்த
அவளும் * நின்னாகத் திருப்பதும்அறிந்தும்
ஆகிலும்ஆசைவிடாளால் *
குவளையங்கண்ணிகொல்லியம்பாவை
சொல்லுநின்தாள்நயந்திருந்த
இவளை * உன்மனத்தால்என்நினைந்திருந்தாய்?
இடவெந்தைஎந்தைபிரானே! (2)
1108 ## திவளும் வெண் மதிபோல் திரு முகத்து அரிவை * செழுங் கடல் அமுதினில் பிறந்த
அவளும் * நின் ஆகத்து இருப்பதும் அறிந்தும் * ஆகிலும் ஆசை விடாளால் **
குவளை அம் கண்ணி கொல்லி அம் பாவை * சொல்லு நின் தாள் நயந்திருந்த
இவளை * உன் மனத்தால் என் நினைந்து இருந்தாய்? * இடவெந்தை எந்தை பிரானே-1
1108. ##
thivaLumveN madhipOl thirumugaththu arivai * sezhungkadal amudhinil piRanNdha avaLum *
ninnāgaththu iruppadhum aRinNdhum * āgilum āsaividāLāl *
kuvaLaiyaNG kaNNi kolliyam bāvai sollu * nNin_thāL nNayanNdhirunNdha ivaLai *
un manatthāl en_ninainNdhirunNdhāy * idavenNdhai enNdhai pirānE! (2) 2.7.1

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1108. Her mother says, “Even though my daughter with a lovely face as beautiful as the white shining moon knows that Lakshmi born in the milky ocean with its nectar stays on your chest, she does not stop loving you. She is as beautiful as the doll in the கொல்லி hills and her lovely eyes are like fragrant water-lily blossoms. She loves to worship your feet. What do you think of her in your heart, O father, lord of Thiruvidaventhai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திவளும் வெண் ஒளிவிடும் வெளுத்த; மதிபோல் சந்திரனை ஒத்த; திரு முகத்து அழகிய முகத்தையுடையவளாய்; அரிவை யௌவனமுடையவளாய்; செழும் கடல் பெரிய கடலில்; அமுதினில் அமுதத்தோடு கூடப்; பிறந்த பிறந்தவளான; அவளும் அந்த மஹாலக்ஷ்மி; நின் ஆகத்து உனது திருமார்பிலே; இருப்பதும் இருப்பதை; அறிந்தும் அறிந்திருக்கச்செய்தேயும்; ஆகிலும் பெருமானிடத்தில்; ஆசை விடாளால் ஆசையை விடமுடியவில்லை; குவளை கருநெய்தலுக்கு ஒத்த; அம் கண்ணி அழகிய கண்ணையுடையவளும்; கொல்லி கொல்லி மலையிலுள்ள; அம் பாவை அழகிய பதுமை போன்றவளும்; நின் தாள் உனது திருவடிகளையே; நயந்திருந்த ஆசைபட்டுக் கொண்டிருப்பவளுமான; இவளை இப்பெண் விஷயத்திலே; உன் மனத்தால் என்ன செய்வதாக; என் நினைந்து இருந்தாய் நீ நினைத்திருக்கிறாய்!; இடவெந்தை திருவிடவெந்தையிலிருக்கும்; எந்தை பிரானே! எம்பெருமானே!; சொல்லு கூறி அருள வேண்டும்
thivaLum shining; veL whitish; madhipOl like moon; thiru beautiful; mugaththu having divine face; arivai one who is in her youth (age group of 19 to 24); sezhu vast; kadal born in the ocean; amudhinil in the nectar; piRandha one who is born in; avaLum that periya pirAttiyAr; nin your highness-; Agaththu in the divine chest; iruppadhum being mercifully present; aRindhum even after knowing; Agilum still; Asai desire towards your highness (my daughter); vidAL not giving up;; am beautiful; kuvaLai like kuvaLai flower; kaNNi having beautiful eyes; kolli made in kolli mountain; am beautiful; pAvai having beauty like that of a doll; nin your highness-; thAL divine feet; nayandhu irundha one who is desiring for; ivaLai in her matter; un manaththAl in your divine heart; en ninaindhirundhAy what are you thinking?; idavendhai having arrived in thiruvidavendhai; endhai pirAnE Oh lord of my clan!; sollu You should mercifully speak a word.

PT 2.9.3

1130 உரந்தருமெல்லணைப்பள்ளிகொண்டான்
ஒருகால்முன்னம்மாவுருவாய்க்கடலுள் *
வரந்தரும்மாமணிவண்ணனிடம்
மணிமாடங்கள்சூழ்ந்துஅழகாயகச்சி *
நிரந்தவர்மண்ணையில்புண்ணுகர்வேல்
நெடுவாயிலுகச்செருவில்முனநாள் *
பரந்தவன்பல்லவர்கோன்பணிந்த
பரமேச்சுரவிண்ணகரமதுவே. (2)
1130 உரம் தரு மெல் அணைப் பள்ளி கொண்டான் *
ஒருகால் முன்னம் மா உருவாய்க் கடலுள் *
வரம் தரு மா மணிவண்ணன் இடம் *
-மணி மாடங்கள் சூழ்ந்து அழகு ஆய கச்சி **
நிரந்தவர் மண்ணையில் புண் நுகர் வேல் *
நெடு வாயில் உகச் செருவில் முன நாள் *
பரந்தவன் பல்லவர்-கோன் பணிந்த *
பரமேச்சுரவிண்ணகரம்-அதுவே-3 **
1130
uranNdharu mellaNaip paLLikoNdān * orukālmunnam māvuru vāykkadaluL *
varanNdharu māmaNivaNNanidam * maNimādangkaL soozhnNdhu azhagāya kacchi *
nNiranNdhavar maNNaiyil puNNugarvEl * nNeduvāyilugaccheruvilmunanNāL *
paranNdhavan pallavarkOn paNinNdha * paramEcchura viNNagaramadhuvE. 2.9.3

Ragam

யமுனாகல்யாணி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1130. The beautiful sapphire god who rests on the milky ocean and gave a boon to the Asuran Kesi when he came as a horse stays in sacred Paramechura Vinnagaram in beautiful Kacchi filled with shining palaces where the famous Pallava king who conquered and wounded his enemies in Mannai with his spear worshiped him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன்னம் ஒருகால் முன்பொருகால்; மா உருவாய்க் விலக்ஷணமான வடிவுடன்; கடலுள் பாற்கடலில்; உரம் தரு வலிமை மிக்க; மெல் அணை மிருதுவான சேஷசயனத்திலே; பள்ளி கொண்டான் சயனித்திருந்தவனும்; வரம் தரும் மா மணி விரும்பும் வரம் அருளும்; வண்ணன் நீல நிறமுள்ள; இடம் பெருமானுக்கு இருப்பிடம்; மணி மாடங்கள் ரத்நமயமான மாடங்கள்; சூழ்ந்து சூழ்ந்த; அழகு ஆய கச்சி அழகிய காஞ்சீபுரத்தில்; முன நாள் முன்பொருசமயம்; மண்ணையில் மண்ணை என்னும் படைவீட்டில்; நிரந்தவர் சத்ருக்களை; புண் நுகர் வேல் மாம்ஸத்தை புஜிக்கும் வேலின்; நெடு வாயில் உக வாயில் வீழ்த்தி அழித்த; செருவில் பரந்தவன் கொடிய யுத்தத்தில்; பல்லவர் கோன் வென்ற பல்லவ அரசன்; பணிந்த வணங்கும்; பரமேச்சுரவிண்ணகரம் அதுவே அதுவே பரமேச்சுரவிண்ணகரம்
munnam oru kAl Once, previously; mA uruvAy having a distinguished form; kadaluL in thiruppARkadal; uram tharum strong; mel tender; aNai on thiruvananthAzhwAn; paLLi koNdAn being the one who mercifully rested; varam tharum one who fulfils (everyone-s) desires; mA maNi like a chinthAmaNi (touchstone); vaNNan for the one who is having the nature; idam abode; maNi filled with gems; mAdangaL sUzhndhu surrounded by mansions; azhagAya kachchi in the beautiful kAnchIpuram town; maNNaiyil in the capital city named maNNai; nirandhavar enemies; puN flesh; nugar consuming; vEl spear-s; neduvAyil in the huge mouth; uga to have (them) destroyed; muna nAL previously; seruvil in the battle; parandhavan one who engaged fully; pallavarkOn pallava king; paNindha surrendered; paramEchchura viNNagaram paramESvara viNNagaram

PT 3.2.7

1164 மௌவல்குழலாய்ச்சிமென்தோள்நயந்து
மகரம்சுழலச்சுழல்நீர்பயந்த *
தெய்வத்திருமாமலர்மங்கைதங்கு
திருமார்பனைச்சிந்தையுள்வைத்துமென்பீர்! *
கௌவைக்களிற்றின்மருப்பும் பொருப்பில்
கமழ்சந்தும்உந்திநிவாவலங்கொள் *
தெய்வப்புனல்சூழ்ந்து அழகாய தில்லைத்
திருச்சித்ரகூடம்சென்றுசேர்மின்களே.
1164 மௌவல் குழல் ஆய்ச்சி மென் தோள் நயந்து *
மகரம் சுழலச் சுழல் நீர் பயந்த *
தெய்வத் திரு மா மலர் மங்கை தங்கு *
திருமார்பனைச் சிந்தையுள் வைத்தும் என்பீர் **
கௌவைக் களிற்றின் மருப்பும் பொருப்பில் *
கமழ் சந்தும் உந்தி நிவா வலம் கொள் *
தெய்வப் புனல் சூழ்ந்து அழகு ஆய * தில்லைத்
திருச்சித்ரகூடம் சென்று சேர்மின்களே-7 **
1164
mowval kuzhalāycchi men_thOL nNayanNdhu * magaram suzhalach chuzhalnNeer_payanNdha *
dheyvaththirumāmalar mangkaithangku * thirumārbanaic chinNdhaiyuL vaitthumenbeer *
kowvaik kaLiRRin maruppum poruppil * kamazhsanNdhum_unNdhi nNivāvalangkoL *
dheyvap punalsoozhnNdhu azhagāya * thillaiththirucchithrakoodam senRusErmiNngaLE. 3.2.7

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1164. If you want to keep in your heart the lord who loved the soft arms of Nappinnai, the cowherd girl adorned with jasmine flowers on her hair, and the divine Lakshmi, born from the milky ocean rolling with waves, whom he keeps on his divine chest, just go to sacred Thillai Chitrakudam surrounded by the divine river Vellāru that carries elephants’ tusks and sandalwood from the hills while the moon circles around that lovely place.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மௌவல் முல்லைப்பூவை; குழல் ஆய்ச்சி அணிந்துள்ள நப்பின்னையின்; மென் தோள் மென்மையான தோள்களை; நயந்து அணைத்தவனும்; மகரம் சுழல மீன்கள் சுழலும்; சுழல் நீர் பயந்த சுழல் நீர் தோன்றிய கடலில்; தெய்வத் திரு மா பிறந்த திருமகள்; மலர் மங்கை தங்கி இருக்குமிடமான; திருமார்பனைச் சிந்தையுள் எம்பெருமானைப் பற்ற; வைத்தும் என்பீர்! விரும்பும் அன்பர்களே!; கௌவைக் களிற்றின் பிளிறுகிற யானையின்; மருப்பும் கொம்புகளையும்; பொருப்பில் கமழ் மலையிலுள்ள மணங்கமழும்; சந்தும் உந்தி சந்தன மரங்களையும் தள்ளிக்கொண்டு; நிவா வலம் கொள் ’நிவா’ என்கிற வெள்ளாற்றின்; தெய்வப் புனல் சூழ்ந்து அழகு ஆய புனித ஜலம் சூழ்ந்த; தில்லைத் திருச்சித்ரகூடம் தில்லைத் திருச்சித்ரகூடம்; சென்று சேர்மின்களே சென்று சேருங்கள்
mauval jasmine flower; kuzhal having in divine hair; Aychchi nappinnaip pirAtti-s; mel tender; thOL with divine shoulder; nayandhu embraced; magaram fish etc; suzhala to rorate; suzhal comes swirling; nIr payandha given birth by the ocean; dheyvam beautiful; thirumA mAlar mangai periya pirAttiyAr; thangu residing; thirumArvanai having divine chest; sindhaiyuL in the heart; vaiththum enbIr oh you who are desiring to place! (due to fighting with the lion); kauvai screaming; kaLiRRin elephant-s; maruppum tusks; poruppil in the mountain; kamazh spreading good fragrance; sandhum sandalwood; undhi pushing and coming; nivA veLLARu, the river; valam koL going around in circle; dheyvam beautiful; punal sUzhndhu surrounded by water; azhagAya attractive; thillaith thiruchchiththirakUdam thillaith thiruchchiththirakUdam; senRu sErmingaL go and reach.

PT 3.9.1

1228 சலங்கொண்டஇரணியனது அகல்மார்வம் கீண்டு
தடங்கடலைக்கடைந்த அமுதம்கொண்டுகந்தகாளை *
நலங்கொண்டகருமுகில்போல் திருமேனி அம்மான்
நாள்தோறும்மகிழ்ந்து இனிதுமருவியுறை கோயில் *
சலங்கொண்டுமலர்சொரியும் மல்லிகைஒண்செருந்தி
சண்பகங்கள்மணநாறும் வண்பொழிலினூடே *
வலங்கொண்டு கயலோடிவிளையாடு நாங்கூர்
வைகுந்தவிண்ணகரம் வணங்குமடநெஞ்சே! (2)
1228 ## சலம் கொண்ட இரணியனது அகல் மார்வம் கீண்டு *
தடங் கடலைக் கடைந்து அமுதம் கொண்டு உகந்த காளை *
நலம் கொண்ட கரு முகில்போல் திருமேனி அம்மான் *
நாள்தோறும் மகிழ்ந்து இனிது மருவி உறை கோயில் **
சலம் கொண்டு மலர் சொரியும் மல்லிகை ஒண் செருந்தி *
செண்பகங்கள் மணம் நாறும் வண் பொழிலினூடே *
வலம் கொண்டு கயல் ஓடி விளையாடு நாங்கூர் *
வைகுந்தவிண்ணகரம்-வணங்கு மட நெஞ்சே-1
1228. ##
salangkoNda iraNiyanadhu, agalmārvam keeNdu *
thadangkadalaik kadainNdhu, amudham koNduganNdhakāLai *
nNalangkoNda karumugilpOl, thirumEni ammān *
nNāL_thORum magizhnNdhinidhu, maruviyuRaikOyil *
salangkoNdu malarsoriyum, malligai oNserunNdhi *
saNbagangkaL maNanNāRum, vaNpozhiliNnoodE *
valangkoNdu kayalOdi, viLaiyādunNāngkoor *
vaigunNdha viNNagaram, vaNangkumadanNeNYchE! (2) 3.9.1

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1228. The dark lord colored like a rain-giving cloud, strong as a bull, who split open the wide chest of the evil Asuran Hiranyan, and who churned the milky ocean and gave the nectar to the gods stays happily every day in the temple of Vaikundavinnagaram in Nāngur where jasmine bushes, punnai trees, beautiful cherundi trees and shenbaga flowers bloom in the rain, spreading their fragrance in the lovely groves, and fish frolic, swim and play in the ponds. O innocent heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சலம் கொண்ட சீற்றம் கொண்ட; இரணியனது இரணியனுடைய; அகல் மார்வம் கீண்டு அகன்ற மார்வை; கீண்டு பிளந்தவனும்; தடங் கடலைக்கடைந்து பெரிய கடலைக் கடைந்து; அமுதம்கொண்டு அமுதத்தை தேவர்களுக்கு; உகந்தகாளை கொடுத்து மகிழ்ந்த காளை; நலங் கொண்ட அழகிய; கரு முகில் போல் நீலமேகம் போன்ற; திருமேனி அம்மான் திருமேனியுடைய எம்பெருமானை; நாள்தோறும் மகிழ்ந்து நாள்தோறும் மகிழ்ந்து; இனிது மருவி வணங்குபவர்க்கு இனியவனான; உறை கோயில் எம்பெருமான் இருக்குமிடம்; சலம் கொண்டு தண்ணீரைப்பருகி; மலர் சொரியும் மலர் சொரியும்; மல்லிகை அழகிய மல்லிகைச் செடிககளும்; ஒண் செருந்தி புன்னை; செண்பகங்கள் சண்பக மரங்களும்; மணம் நாறும் மணம் மிக்க; வண் பொழிலினூடே அழகிய சோலைகளினுள்ளே; வலம் கொண்டு கயல் ஓடி மீன்களானவை ஓடித்துள்ளி; விளையாடும் நாங்கூர் விளையாடும் திருநாங்கூரிலிருக்கும்; வைகுந்தவிண்ணகரம் வைகுந்தவிண்ணகரை; வணங்கு மட நெஞ்சே! வணங்கு மட நெஞ்சே!
salam koNda having anger (towards prahlAdhan); iraNiyan hiraNyan-s; adhu built by the strength of the boons; agal mArvam wide chest; kINdu effortlessly tore; thadam kadalai the huge thiruppARkadal (milk ocean); kadaindhu churned; amudham the nectar which came out of it; koNdu distributed it to dhEvathAs; ugandha one who became happy; kALai being youthful; nalam koNda beautiful; karu mugil pOl like a dark cloud; thirumEni ammAn sarvESvaran who has a divine form; nAdORum everyday; magizhndhu with joy; inidhu to be sweet for the devotees; maruvi uRai kOyil eternally residing without any other expectation; kayal the kayal fish (which cannot survive outside water); Odi running away from the water which is its habitat; salam koNdu malar soRiyum competing with each other and showering flowers; oN malligai serundhi senbagangaL beautiful jasmine, serundhi and champak flowers; maNam nARum spreading fragrance; vaN rich; pozhilinUdE in the garden; vaLam koNdu viLaiyAdum playing joyfully (due to breathing in that fragrance); nAngUr in thirunAngUr; vaigundha viNNagaram vaigundha viNNagaram; vaNangu worship; mada nenjE Oh humble heart!

PT 3.10.2

1239 வென்றிமிகுநரகனுரமது அழியவிசிறும்
விறலாழித்தடக்கையன், விண்ணவர்கட்கு * அன்று
குன்றுகொடுகுரைகடலைக்கடைந்துஅமுதமளிக்கும்
குருமணிஎன்னாரமுதம்குலவியுறைகோயில் *
என்றுமிகுபெருஞ்செல்வத்து எழில்விளங்கு மறையோர்
ஏழிசையும்கேள்விகளும்இயன்றபெருங் குணத்தோர் *
அன்றுஉலகம்படைத்தவனையனையவர்கள்நாங்கூர்
அரிமேயவிண்ணகரம்வணங்குமடநெஞ்சே!
1239 வென்றி மிகு நரகன் உரம்-அது அழிய விசிறும் *
விறல் ஆழித் தடக் கையன் விண்ணவர்கட்கு அன்று *
குன்று கொடு குரை கடலைக் கடைந்து அமுதம் அளிக்கும் *
குருமணி என் ஆர் அமுதம் குலவி உறை கோயில் **
என்றும் மிகு பெருஞ் செல்வத்து எழில் விளங்கு மறையோர் *
ஏழ் இசையும் கேள்விகளும் இயன்ற பெருங் குணத்தோர் *
அன்று உலகம் படைத்தவனை அனையவர்கள் நாங்கூர் *
அரிமேயவிண்ணகரம்-வணங்கு மட நெஞ்சே-2
1239
venRimigu nNaragan_uramadhu, azhiya visiRum *
viRalāzhith thadakkaiyan, viNNavargatku anRu *
kunRukodu kuraikadalaik, kadainNdhu amudhamaLikkum *
gurumaNi ennāramudham, kulaviyuRai kOyil *
enRumigu peruNYchelvaththu, ezhilviLangku maRaiyOr *
Ezhisaiyum kELvigaLum, iyanRa peruNGkuNatthOr *
anRulagam padaitthavanE, anaiyavargaL nNāngkoor *
arimEya viNNagaram vaNangkumadanNeNYchE! 3.10.2

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1239. Our god, as sweet as nectar, who carries a discus in his heroic hands and shines like a diamond, who came as a man-lion and split open the chest of the victorious Hiranyan and churned the roaring milky ocean with Mandara mountain to give nectar to the gods in the sky stays happily in the Arimeyavinnagaram temple in flourishing Nāngur where good Vediyars live, skilled in the seven kinds of music and as versed as in the sastras as Nānmuhan, the creator of the world. O heart, let us go and worship him there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வென்றி மிகு வெற்றியடையக் கூடிய; நரகன் நரகாசுரனின்; உரம் அது அழிய மிடுக்கு அழிய; விசிறும் வீசி எறியப்பட்ட; விறல் ஆழி வலிய சக்கரத்தை; தடக் கையன் கையிலுடையவனாய்; விண்ணவர்கட்கு அன்று தேவர்களுக்காக அன்று; குன்று கொடு மந்திர மலையை நட்டு; குரை கடலை சப்திக்கும் கடலை; கடைந்து கடைந்து; அமுதம் அளிக்கும் அமுதம் அளித்தவனும்; குருமணி என் ஆர் சிறந்த மணி போன்றவனும்; அமுதம் அமுதம் போன்றவனும்; குலவி கொண்டாடிக்கொண்டு; உறை கோயில் இருக்கும் கோயில்; என்றும் மிகு தினமும் பெருகி வரும்; பெருஞ்செல்வத்து பெருஞ்செல்வமுடையவராய்; எழில் விளங்கு அழகிய வேதத்தை; மறையோர் நன்கறிந்தவராய்; ஏழ் இசையும் ஸப்த ஸ்வரங்களும்; கேள்விகளும் அவற்றின் அங்கங்களும்; இயன்ற பெரும் அறிந்த பெரும்; குணத்தோர் குணமுடையவர்களாய்; அன்று உலகம் அன்று உலகம்; படைத்தவனை படைத்த பிரம்மாவைப் போன்ற; அனையவர்கள் வைதிகர்கள் வாழும்; நாங்கூர் திருநாங்கூரின்; அரிமேயவிண்ணகரம் அரிமேயவிண்ணகர; வணங்கு எம்பெருமானை வணங்கு; மட நெஞ்சே! மட நெஞ்சே!
venRi migu very victorious; naragan narakAsura-s; adhu uram such strength; azhiya to be destroyed; visiRum flowing; viRal having strength; Azhi thiruvAzhi (chakra); thadam big; kaiyan having in his divine hand; anRu when the clan of dhEvathAs prayed; viNNavargatku for dhEvathAs such as indhra et al.; kunRu kodu manthara mountain; kurai kadalai tumultuous ocean; kadaindhu churned; amudham nectar; aLikkum mercifully gave (them); kuru maNi like the best gem; en Ar amudham my nectar which will never satiate; kulavi uRai residing desirously; kOyil being divine abode; enRum everyday; migu over flowing; perum selvaththu having unlimited wealth; ezhil viLangum with shining beauty; maRaiyOr those who have mastered vEdham; Ezh isaiyum saptha svaras (seven tunes); kELvigaLum other ancillary subjects; iyanRa learnt; perum guNaththOr those who have abundance of great qualities; anRu at that time; ulagam padaiththavanE anaiyavargaL where brAhmaNas who are capable of performing creation just as brahmA is capable of doing, are residing; nAngUr in thirunAngUr; arimEya viNNagaram emperumAn in arimEya viNNagaram; mada nenjE Oh obedient heart!; vaNangu surrender.

PT 4.10.2

1339 ஆநிரைமேய்த்துஅன்றுஅலைகடலடைத்திட்டு
அரக்கர்தம்சிரங்களையுருட்டி *
கார்நிறைமேகம்கலந்ததோருருவக்
கண்ணனார்கருதியகோயில் *
பூநிரைச்செருந்திபுன்னைமுத்தரும்பிப்
பொதும்பிடைவரிவண்டுமிண்டி *
தேனிரைத்துண்டுஅங்குஇன்னிசைமுரலும்
திருவெள்ளியங்குடியதுவே.
1339 ஆநிரை மேய்த்து அன்று அலை கடல் அடைத்திட்டு *
அரக்கர்-தம் சிரங்களை உருட்டி *
கார் நிறை மேகம் கலந்தது ஓர் உருவக் *
கண்ணனார் கருதிய கோயில் ** -
பூ நிரைச் செருந்தி புன்னை முத்து அரும்பி *
பொதும்பிடை வரி வண்டு மிண்டி *
தேன் இரைத்து உண்டு அங்கு இன் இசை முரலும் * -
திருவெள்ளியங்குடி-அதுவே-2
1339
ān^irai mEyththu aNnRu alaikadaladaiththittu *
arakkar tham chirangaLaiyurutti *
kārn^iRai mEgam kalanthathOr_uruvak *
kaNNanār karuthiya kOyil *
poon^eeraich cherunthi punnaimuththarumbi *
pothumpidai varivaNdumiNdi *
thEniraiththuNdu aNGku_innisaimuralum *
thiruveLLiyangudiyathuvE (4.10.2)

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1339. Our dear lord, the cloud-colored Kannan who grazed the cows, churned the milky ocean for the gods, and fought with the Rākshasas and made their heads roll on the ground stays in the temple in Thiruvelliyangudi where blossoming cherundi and budding punnai plants bloom in the groves and lined bees swarm, drinking honey and singing sweet music.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முன்பு ஒரு சமயம்; ஆ நிரை பசுக்களை; மேய்த்து மேய்த்தவனும்; அலை கடல் அலை கடலிலே; அடைத்திட்டு அணைகட்டி; அரக்கர் தம் ராக்ஷஸர்களின்; சிரங்களை தலைகளை; உருட்டி சிதைத்தவனும்; கார் நிறை கார்காலத்து; மேகம் கலந்தது மேகத்தை ஒத்த; ஓர் உருவ ஓர் உருவத்தையுடையவனுமான; கண்ணனார் கண்ணன்; கருதிய கோயில் இருக்கும் கோயில்; பூ நிரை கொத்துக் கொத்தாய்; செருந்தி பூத்திருக்கும் செருந்தி மரங்களும்; புன்னை புன்னை மரங்களின்; முத்து முத்துப் போன்ற; அரும்பி பொதும்பிடை மொக்குகளின் நடுவில்; வரி வண்டு ரேகைகளையுடைய வண்டுகள்; மிண்டி நெருங்கியிருந்து; தேன் இரைத்து தேனை ரீங்கரித்துக் கொண்டே; உண்டு உண்ணும்; அங்கு அவைகளின் மதுரமான; இன்னிசை முரலும் இன்னிசை முழங்கும்; திருவெள்ளியங்குடி திருவெள்ளியங்குடி; அதுவே என்னும் தலம்
Anirai herds of cows; mEyththu being the one who protected; anRu during SrI rAmAvathAram; alai tides striking; kadal ocean; adaiththittu building bridge; arakkar tham strong rAkshasas-; sirangaLai heads; urutti one who severed; kAr in rainy season; nirai dense; mEgam kalandhu matching a cloud; Or unique; uruvam who is having a form; kaNNanAr krishNa; karudhiya desirously living; kOyil dhivyadhESam is; nirai in bunches; pU flowering; serundhi serundhi trees- (a type of sedge); arumbi sprouting (and growing further); muththu having pearls; punnai punnai trees- (mast-wood); podhumbu holes; idai in the middle; vari having stripes (beautiful); vaNdu beetles; miNdi being closely together; thEn honey; iraiththu making noise; uNdu consumed; angu there itself; in sweetly; isai song; muralum humming; thiruveLLiyangudi adhuvE it is thiruveLLiyangudi

PT 4.10.4

1341 கறவைமுன்காத்துக்கஞ்சனைக்காய்ந்த
காளமேகத்திருவுருவன் *
பறவைமுன்னுயர்த்துப்பாற்கடல்துயின்ற
பரமனார்பள்ளிகொள்கோயில் *
துறைதுறைதோறும்பொன்மணிசிதறும்
தொகுதிரைமண்ணியின்தென்பால் *
செறிமணிமாடக்கொடிகதிரணவும்
திருவெள்ளியங்குடியதுவே.
1341 கறவை முன் காத்து கஞ்சனைக் காய்ந்த *
காளமேகத் திரு உருவன் *
பறவை முன் உயர்த்து பாற்கடல் துயின்ற *
பரமனார் பள்ளிகொள் கோயில் ** -
துறைதுறைதோறும் பொன் மணி சிதறும் *
தொகு திரை மண்ணியின் தென்பால் *
செறி மணி மாடக் கொடி கதிர் அணவும் * -
திருவெள்ளியங்குடி-அதுவே-4
1341
kaRavaimuNnkāththuk kaNYchanaikkāyththa *
kāLamEgaththiruvuruvaNn *
paRavaimuNnNnuyarththu pāRkadal thuyinRa *
paramaNnār paLLikoL kOyil *
thuRaithuRai thORum poNnmaNi chithaRum *
thoguthirai maNNiyiNn theNnpāl *
cheRimaNimādak kodikathiraNavum *
thiruveLLiyangudiyathuvE (4.10.4)

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1341. Our dark cloud-colored lord with an eagle banner who protected the cows, fought with Kamsan and sleeps on the milky ocean stays in the temple in Thiruvelliyangudi on the southern bank of the Mannai river whose waves deposit gold and diamonds on the shores, a place filled with diamond-studded palaces and forts where flags fly.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன் முன்பு ஒரு சமயம்; கறவை காத்து பசுக்களை காத்து; கஞ்சனைக் கம்ஸனை; காய்ந்த முடித்தவனும்; காளமேகத் காளமேகம் போன்ற; திரு உருவன் உருவமுடையவனும்; பறவை முன் கருடனைக் கொடியாக; உயர்த்து உடையவனும்; பாற்கடல் பாற்கடலில்; துயின்ற பரமன் ஆர் துயின்ற பெருமான்; பள்ளி கொள் பள்ளி கொள்ளும்; கோயில் கோயில்; துறை துறை எல்லாத்; தோறும் பொன் துறைகளிலும் பொன்னும்; மணி சிதறும் மணியும் சிதறி ஓடும்; தொகு திரை திரண்ட அலைகளை யுடைய; மண்ணியின் மண்ணியாற்றின்; தென்பால் தென்கரையில்; செறி நெருங்கி இழைக்கப்பட்ட; மணி மாணிக்கங்களை யுடைய; மாட மாளிகைகளிலுள்ள; கொடி த்வஜங்கள்; கதிர் ஸூர்ய மண்டலத்தை; அணவும் அளாவியிருக்கும்; திருவெள்ளியங்குடி திருவெள்ளியங்குடி; அதுவே என்னும் தலம்
kaRavai cows; mun during krishNAvathAram; kAththu protected; kanjanai on kamsan; kAyndha mercifully showed his anger; kALamEgam dark cloud like; thiru beautiful; uruvan having complexion; mun in the past; paRavai garudAzhwAr; uyarththu hoisting as flag; pARkadal in thiruppARkadal (milk ocean); thuyinRa mercifully rested; paramanAr sarvESvaran who is greater than all; kOyil dhivyadhESam is; thuRai thuRai thORum on all ghats; pon gold; maNi precious gems; sidhaRum abundantly scattering; thogu coming together; thirai having tides; maNNiyin thenpAl on the southern bank of maNNi river; seRi densely embossed; maNi having precious gems; mAdam hoisted on the houses; kodi flags; kadhir orbit of sun; aNavum touching; thiruveLLiyangudi adhuvE is the dhivyadhESam named thiruveLLiyangudi

PT 4.10.10

1347 பண்டுமுன்ஏனமாகி அன்றுஒருகால் *
பாரிடந்துஎயிற்றினில்கொண்டு *
தெண்திரைவருடப்பாற்கடல்துயின்ற
திருவெள்ளியங்குடியானை *
வண்டறைசோலைமங்கையர்தலைவன்
மானவேல்கலியன்வாயொலிகள் *
கொண்டிவைபாடும் தவமுடையார்கள்
ஆள்வர்இக்குரைகடலுலகே. (2)
1347 ## பண்டு முன் ஏனம் ஆகி அன்று ஒருகால் *
பார் இடந்து எயிற்றினில் கொண்டு *
தெண் திரை வருடப் பாற்கடல் துயின்ற *
திருவெள்ளியங்குடியானை **
வண்டு அறை சோலை மங்கையர் தலைவன் *
மான வேல் கலியன் வாய் ஒலிகள் *
கொண்டு இவை பாடும் தவம் உடையார்கள் *
ஆள்வர்-இக் குரை கடல் உலகே-10
1347. ##
paNdumuNn_ENnamāki aNnRu_orukāl *
pāridan^thu eyiRRiNnil koNdu *
then_thiraivarudap pāRkadalthuyiNnRa *
thiruVeLLiyangudiyāNnai *
vaNdaRaichOlai mangaiyar thalaivaNn *
māNnavEl kaliyan vāyoligaL *
koNdivaipādum thavamudaiyārgaL *
āLvar ikkuraikadal ulagE (4.10.10)

Ragam

மோஹன

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1347. Kaliyan with a strong spear, the chief of Thirumangai where bees swarm in the groves, composed ten Tamil pāsurams praising the god of Thiruvelliyangudi who took the form of a boar in ancient times, split open the earth and brought the earth goddess up from the underworld, and rests on the milky ocean as clear waves stroke his feet. If fortunate devotees sing these pāsurams, dancing and praising him, they will rule this world surrounded with the roaring oceans.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பண்டு முன் பூமி அழிவதற்கு முன்; ஏனம் ஆகி வராகமாக அவதரித்து; அன்று ஒருகால் முன்பொருசமயம்; பார் இடந்து பூமியைக் குத்தியெடுத்து; எயிற்றினில் தன் கொம்பின் மேல்; கொண்டு வைத்துக் காத்தவனும்; தெண் திரை தெளிந்த அலைகள்; வருட கால்களை வருட; பாற்கடல் துயின்ற பாற்கடலில் துயின்ற; வண்டு அறை வண்டுகள் முரலும்; சோலை சோலையுடையவனும்; மான வேல் வேற்படையையுடையவருமான; மங்கையர் திருமங்கைத்; தலைவன் தலைவனான; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; வாய் ஒலிகள் அருளிச்செய்த; கொண்டு இவை இப்பத்துப் பாசுரங்களையும்; பாடும் பணிவுடன் பாடும்; தவம் உடையார்கள் பாக்கியமுடைய பக்தர்கள்; இக் குரை கடல் சப்திக்கின்ற கடலால் சூழந்த; ஆள்வர் உலகே உலகத்தை ஆள்வர்கள்
paNdu In the beginning of varAha kalpam; mun before the earth got destroyed; Enam Agi being mahAvarAham (great wild-boar); anRu orugAl when the ocean of deluge formed (with the divine heart of -I could not help before-); pAr earth; idandhu dug out; eyiRRinil on the tusk; koNdu held; theL pure; thirai waves; varuda to caress (his divine feet); pARkadal in thiruppARkadal; thuyinRa mercifully rested; thiruveLLiyangudiyAnai on sarvESvaran who is mercifully present in the dhivyadhESam named thiruveLLiyangudi; vaNdu beetles; aRai humming; sOlai having gardens; mangaiyar for the residents of thirumangai region; thalaivan being the controller; mAnam which can cause attachment towards vaishNavas; vEl having the weapon, spear; kaliyan AzhwAr-s; vAy oligaL divine words; ivai these ten pAsurams; koNdu with loving care; pAdum learning/practicing; thavamudaiyAr fortunate ones; kurai resounding; kadal surrounded by ocean; ivvulagu this world; ALvar will get to rule over

PT 5.3.6

1373 பொங்குநீள்முடிஅமரர்கள்தொழுதெழ அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான் *
அங்குஓராமையதாகிய ஆதி! நின்னடிமையை அருள் எனக்கு *
தங்குபேடையோடூடியமதுகரம் தையலார்குழலணைவான் *
திங்கள்தோய்சென்னிமாடம்சென்றணை திருவெள்ளறை நின்றானே!
1373 பொங்கு நீள் முடி அமரர்கள் தொழுது எழ *
அமுதினைக் கொடுத்தளிப்பான் *
அங்கு ஓர் ஆமை-அது ஆகிய ஆதி! * -நின்
அடிமையை அருள் எனக்கு ** -
தங்கு பேடையோடு ஊடிய மதுகரம் *
தையலார் குழல் அணைவான் *
திங்கள் தோய் சென்னி மாடம் சென்று அணை * திரு
வெள்ளறை நின்றானே-6
1373
pongu_neeLmudi amarar_kaLthozhuthezha * amuthinaik koduththaLippān *
angu_Orāmaiyathākiya vāthi! * nNinnadimaiyai_aruLenakku *
thangupEdaiyodoodiya mathukaram * thaiyalār kuzhalaNaivān *
thinkaLthOy sennimādamsenRaNai * thiruveLLaRai ninRānE (5.3.6)

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1373. You, the ancient lord took the form of a turtle and helped the gods and the Asurans churn the milky ocean to get the nectar that you gave only to the gods who, adorned with beautiful crowns, worshiped you. You stay in Thiruvellarai where bees that have lovers’ quarrels with their mates fly to the hair of beautiful women and the tops of the palaces touch the moon. I am your slave. Give me your grace.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தங்கு பூவிலே தங்கியிருந்த; பேடையோடு பெண் வண்டோடு; ஊடிய மதுகரம் ஆண் வண்டு சேர்ந்து; தையலார் பெண்களின்; குழல் கூந்தல்களில்; அணைவான் மறைந்திருக்க நினைத்து; திங்கள் தோய் சந்திரமண்டலத்தளவு; சென்னி உயர்ந்த சிகரமுடைய; மாடம் மாளிகைகளை; சென்று அணை அடைந்து நின்ற; திருவெள்ளறை திருவெள்ளறையில்; நின்றானே! நின்ற பெருமானே!; பொங்கு நீள் முடி நீண்ட கிரீடத்தை யுடைய; அமரர்கள் தேவர்கள்; தொழுது எழ தன்னை வணங்கி எழ அவர்களுக்கு; அமுதினை அமிருதத்தைத்; கொடுத்தளிப்பான் தந்தருள்வதற்காக; அங்கு ஓர் அங்கு ஓர்; ஆமை அது ஆமையாக அவதரித்த; ஆகிய ஆதி! எம்பெருமானே!; நின் அடிமையை உனக்கு நான் அடியனாயிருக்க; எனக்கு அருள் எனக்கு அருளபுரியவேணும்

PT 5.5.1

1388 வெருவாதாள் வாய்வெருவி
வேங்கடமே! வேங்கடமே! எங்கின்றாளால் *
மருவாளால்என்குடங்கால் வாள்நெடுங்கண்
துயில்மறந்தாள் * வண்டார்கொண்ட
லுருவாளன்வானவர்தமுயிராளன்
ஒலிதிரைநீர்ப்பௌவளம்கொண்ட
திருவாளன் * என்மகளைச் செய்தனகள்
எங்ஙனம்நான்சிந்திக்கேனே? (2)
1388 ## வெருவாதாள் வாய்வெருவி * வேங்கடமே
வேங்கடமே என்கின்றாளால் *
மருவாளால் என் குடங்கால் * வாள் நெடுங் கண்
துயில் மறந்தாள் ** -வண்டு ஆர் கொண்டல்
உருவாளன் வானவர்-தம் உயிராளன் *
ஒலி திரை நீர்ப் பௌவம் கொண்ட
திருவாளன் * என் மகளைச் செய்தனகள் *
எங்ஙனம் நான் சிந்திக்கேனே?-1
1388. ##
veruvāthāL vāyveruvi * 'vEnkadamE! vEngadamE!' enkinRāLāl *
maruvāLāL en_gudankāl * vāLnNedunkaN thuyilmaRanthāL * vaNdār_koNdal-
uruvāLan vānavar_tham_uyirāLan * olithirainNeerp peLavaNGkoNda-
thiruvāLan * enmagaLaich cheythanakaL * eNGNGanamnNān chinthikkEnE ! (5.5.1)

Ragam

காம்போதி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

1388. Her mother says, “My daughter never used to worry about anything. Now she worries always and says ‘O Venkatam, O Venkatam!’ She refuses to come and lie on my lap. She forgets to sleep closing her long sword-like eyes. What did the beloved of Lakshmi, born in the milky ocean, do to my daughter? The precious god with the beautiful dark color of a bee or a cloud lies on Adisesha on the ocean with rolling waves. He (Arangan) is life for the gods in the sky. What has he done to my daughter? I never thought she would be upset like this. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெருவாதாள் அச்சத்தை விட்டு; வாய்வெருவி வாய் விட்டு புலம்புகிறாள்; வேங்கடமே! என் பெண் திருவேங்கடமே!; வேங்கடமே! திருவேங்கடமே!; என்கின்றாள் ஆல் என்கிறாள் கஷ்டம்; என் குடங்கால் எனது மடியில்; மருவாளால் இருக்க மறுக்கிறாள்; வாள் வாள் போன்ற; நெடுங்கண் நீண்ட கண்களிலே; துயில் உறக்கத்தை; மறந்தாள் மறந்து விட்டாள்; வண்டு ஆர் வண்டுகளையும்; கொண்டல் மேகத்தையும் ஒத்த; உருவாளன் நிறமுடையவனும்; வானவர் தம் வானவர்களுக்கு; உயிராளன் உயிராயிருப்பவனும்; ஒலி திரை நீர் சப்திக்கின்ற கடலிலிருந்து; பெளவம் கொண்ட திருமகளைப் பெற்றவனும்; திருவாளன் அவளுக்கு கணவனுமான எம்பெருமானே!; என் மகளை என் பெண்ணை; செய்தனகள் செய்தவைகளை; எங்ஙனம் நான் நான் என்னவென்று; சிந்திக்கேனே! சிந்திப்பேன்

PT 5.6.1

1398 கைம்மானமழகளிற்றைக் கடல்கிடந்தகருமணியை *
மைம்மானமரதகத்தை மறையுரைத்ததிருமாலை *
எம்மானைஎனக்குஎன்றும்இனியானைப் பனிகாத்த
அம்மானை * யான்கண்டது அணிநீர்த்தென்னரங்கத்தே. (2)
1398 ## கைம் மான மழ களிற்றைக் * கடல் கிடந்த கருமணியை *
மைம் மான மரதகத்தை * மறை உரைத்த திருமாலை **
எம்மானை எனக்கு என்றும் இனியானைப் * பனி காத்த
அம்மானை * யான் கண்டது * -அணி நீர்த் தென் அரங்கத்தே-1
1398. ##
kaimmāna mazhagaLiRRaik * kadalkidantha karumaNiyai *
maimmāna marathagaththai * maRaiyuraiththa thirumālai *
emmānai enakkenRum iniyānaip * panikāththa_ammānai *
yān_kandathu * aNinNeerth thennarangaththE (5.6.1)

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1398. In Thennarangam surrounded by the beautiful ocean I saw the lord who is as strong as an elephant, a dark emerald that lies on Adisesha on the milky ocean. He, Thirumāl, my lord who is sweet to me always, taught the Vedās to the sages and protected the cows and the cowherds from the storm.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கைம் மான நீண்ட துதிக்கையுடைய; மழ இளம் பருவத்து; களிற்றை யானை போன்றவனும்; கடல் கிடந்த கடலிலே கண்வளரும்; கருமணியை நீலரத்னம் போன்றவனும்; மைம் மான கருத்த அதிசயிக்கத்தக்க; மரகதத்தை மரகதப் பச்சை போன்றவனும்; மறை வேதங்களாலே; உரைத்த சொல்லப்பட்ட; திருமாலை எம்மானை எம்பெருமானும்; எனக்கு என்றும் எனக்கு என்றும்; இனியானை இனியவனானவனும்; பனி மழையிலிருந்து; காத்த பசுக்களைக் காத்தவனுமான; அம்மானை பொருமானை; யான் கண்டது நான் பார்த்தது; அணி நீர் அழகிய தீர்த்தமுடைய; தென் அரங்கத்தே திருவரங்கத்திலே

PT 5.7.4

1411 மாயிருங்குன்றமொன்றுமத்தாக
மாசுணமதனொடும்அளவி *
பாயிரும்பௌவம்பகடுவிண்டலறப்
படுதிரைவிசும்பிடைப்படர *
சேயிருவிசும்பும்திங்களும்சுடரும்
தேவரும்தாமுடன்திசைப்ப *
ஆயிரந்தோளால்அலைகடல்கடைந்தான்
அரங்கமாநகரமர்ந்தானே.
1411 மா இருங் குன்றம் ஒன்று மத்து ஆக *
மாசுணம் அதனொடும் அளவி *
பா இரும் பௌவம் பகடு விண்டு அலறப் *
படு திரை விசும்பிடைப் படர **
சேய் இரு விசும்பும் திங்களும் சுடரும் *
தேவரும் தாம் உடன் திசைப்ப *
ஆயிரம் தோளால் அலை கடல் கடைந்தான் * -
அரங்க மா நகர் அமர்ந்தானே-4
1411
māyiruNGkunRamonRu maththāka * māsuNam athanodum_aLavi *
pāyirumpeLavam pagaduviNdalaRap * paduthirai visumpidaippadara *
sEyiruvisumbum thingaLumsudarum * thEvarum thāmudan_thisaippa *
āyiranNthOLāl alaikadalkadainthān * arangamā_nagar amarnNthānE (5.7.4)

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1411. Using Mandara mountain as a churning stick and Vāsuki the snake as a rope, when he churned the wave-filled milky ocean with his thousand arms, the sound of the churning rose to the sky roaring, the waves rose high and touched the sky and everything there, the moon, the sun and all the gods, saw it and were amazed. He stays in divine Thiruvarangam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மா இருங் அகன்றும் உயர்ந்தும்; குன்றம் ஒன்று இருக்கும் மந்திர மலையை; மத்து ஆக மத்தாகக் கொண்டு; மாசுணம் வாசுகி என்னும் பாம்பை; அதனொடும் அம்மலையிலே; அளவி கயிறாகச் சுற்றி; பா இரும் பரந்தும் நீண்டும்; பெளவம் இருக்கிற கடல்; பகடு விண்டு யானை பிளிறுமா போலே; அலற பிளிறவும் அதனால்; படு திரை உண்டான அலைகள்; விசும்பிடை ஆகாசத்தின் நடுவே; படர வியாபிக்கவும்; சேய் உயரத்திலுள்ள; இரு விசும்பும் தேவலோகமும்; திங்களும் சுடரும் சந்திரனும் சூரியனும்; தேவரும் தாம் தேவர்களும்; உடன் ஒரே சமயத்தில்; திசைப்ப ஆச்சர்யமடைய; அலைகடல் அலைகடலை நான்கு தோள்களால்; ஆயிரம் தோளால் ஆயிரம் தோள் போல் தோன்றக்; கடைந்தான் கடைந்தவன்; அரங்க திருவரங்கம்; மா நகர் பெரிய கோயிலில்; அமர்ந்தானே அமர்ந்தான்

PT 6.1.2

1449 அண்ணல்செய்துஅலைகடல்கடைந்து அதனுள்
கண்ணுதல்நஞ்சுண்ணக்கண்டவனே! *
விண்ணவரமுதுண அமுதில்வரும்
பெண்ணமுதுண்டஎம்பெருமானே! *
ஆண்டாய்! உனைக்காண்பதோர் அருளெனக்கருளுதியேல் *
வேண்டேன்மனைவாழ்க்கையை விண்ணகர்மேயவனே!
1449 அண்ணல் செய்து அலை கடல் கடைந்து * அதனுள்
கண்ணுதல் நஞ்சு உண்ணக்கண்டவனே *
விண்ணவர் அமுது உண அமுதில் வரும் *
பெண் அமுது உண்ட எம் பெருமானே **
ஆண்டாய் உனைக் காண்பது ஓர் * அருள் எனக்கு அருளுதியேல் *
வேண்டேன் மனைவாழ்க்கையை * -விண்ணகர் மேயவனே-2
1449
aNNalseythu alaikadal kadainthu * athanuLkaNNuthal nanchuNNak kaNdavanE! *
viNNavar_amuthuNa amuthilvarum * peNNamuthuNda emperumānE ! *
āNdāy!_unaik kāNbathOr * aruLenakku aruLuthiyEl *
vENdEn manaivāzhkkaiyai * viNNagar mEyavanE (6.1.2)

Ragam

புன்னாகவராளி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1449. You are the highest lord. When the milky ocean was churned, you saw Shivā with a forehead eye when he drank the poison that came from the ocean, and you gave the nectar that came out of the milky ocean to the gods and you loved Lakshmi who came from the milky ocean. If you give me your grace so I may see you, I will not want this family life, O god of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அண்ணல் தானே ஸர்வஸ்வாமி; செய்து என்பதைக் காட்டிக் கொண்டு; அலை கடல் அலை கடலை; கடைந்து கடைந்து; அதனுள் அக்கடலில்; நஞ்சு தோன்றின விஷத்தை; நுதல் கண் நெற்றிக் கண்ணனான ருத்ரன்; உண்ண உண்ணும்படி; கண்டவனே! பார்த்தவனே!; விண்ணவர் தேவர்கள்; அமுது உண அம்ருதம் உண்ண; அமுதில் வரும் அந்த அம்ருதத்திலிருந்து வந்த; பெண் பெண்ணான திருமகளை; அமுது உண்ட அம்ருதத்தை அனுபவித்த; எம் பெருமானே! எம் பெருமானே!; ஆண்டாய்! அடியேனை ஆண்டுகொண்ட பெருமானே!; உனைக் காண்பது உன்னைக் காண; ஓர் அருள் ஓர் அருள்; எனக்கு அருளுதியேல் எனக்கு அருளுவாயாகில்; மனை வாழ்க்கையை ஸம்ஸார வாழ்க்கையை; வேண்டேன் விரும்பமாட்டேன்; விண்ணகர் திரு விண்ணகரில்; மேயவனே இருப்பவனே!

PT 6.5.1

1488 கலங்கமுந்நீர்கடைந்து அமுதங்கொண்டு * இமையோர்
துலங்கல்தீரநல்கு சோதிச்சுடராய *
வலங்கையாழிஇடங்கைச்சங்கம் உடையானூர் *
நலங்கொள்வாய்மை அந்தணர்வாழும்நறையூரே. (2)
1488 ## கலங்க முந்நீர் கடைந்து * அமுதம் கொண்டு * இமையோர்
துலங்கல் தீர * நல்கு சோதிச் சுடர் ஆய **
வலங்கை ஆழி இடங்கைச் சங்கம் * உடையான் ஊர் * -
நலம் கொள் வாய்மை * அந்தணர் வாழும்-நறையூரே-1
1488. ##
kalankamun^n^eer kadainthu * amuthamkondu *
imaiyOr thulankaltheera * nalkusOthich sudarāya *
valankaiyāzhi idankaichsankam * udaiyānoor *
nalankoLvāymai * anthaNarvāzhum naRaiyoorE. (6.5.1)

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

1488. The lord, the divine light who carries a discus in his right hand and a conch in his left, and who churned the milky ocean, stirring it, took the nectar and gave it to the gods, removed their suffering - stays in Thirunaraiyur where good Vediyars live who tell only the truth.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முந்நீர் கடலை [ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் மழை நீர்]; கலங்க கலங்கும்படியாக; கடைந்து கடைந்து; அமுதம் கொண்டு அமுதமெடுத்து; இமையோர் தேவர்களின்; துலங்கல் கலக்கம் தீர; தீர நல்கு அவர்களுக்குக் கொடுத்தான்; சோதி சோதி; சுடர் ஆய ஸ்வரூபமாயிருப்பவனும்; வலங்கை ஆழி வலக்கையில் சக்கரமும்; இடங்கை சங்கம் இடக்கையில் சங்கமும்; உடையான் உடைய பெருமான்; ஊர் இருக்கும் ஊர்; நலம் கொள் நலம் விரும்புபவர்களும்; வாய்மை உண்மை பேசுபவர்களுமான; அந்தணர் வைதிகர்கள்; வாழும் நறையூரே வாழும் திருநறையூராகும்

PT 6.7.3

1510 தெள்ளார்கடல்வாய் விடவாயசினவாளரவில்துயிலமர்ந்து *
துள்ளாவருமான்விழ வாளிதுரந்தான், இரந்தான்மாவலிமண் *
புள்ளார்புறவில்பூங்காவி புலங்கொள்மாதர்கண்காட்ட *
நள்ளார்கமலம்முகங்காட்டும் நறையூர்நின்றநம்பியே.
1510 தெள் ஆர் கடல்வாய் விட வாய *
சின வாள் அரவில் துயில் அமர்ந்து *
துள்ளா வரு மான் விழ வாளி
துரந்தான் * இரந்தான் மாவலி மண் ** -
புள் ஆர் புறவில் பூங் காவி *
புலங்கொள் மாதர் கண் காட்ட *
நள் ஆர் கமலம் முகம் காட்டும் *
நறையூர் நின்ற நம்பியே-3
1510
theLLār kadalvāy vidavāya * sinavāLaravil thuyilamarnthu *
thuLLāvarumān VeezhavāLi thuranthān * iranthān māvalimaN *
puLLār_puRavil poonkāvi * pulankoL māthar kaNkātta *
naLLār kamalam mukankāttum * naRaiyoor_ninRa_nambiyE. (6.7.3)

Ragam

ஆரபி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1510. Our lord Nambi who rests on the shining snake Adisesha on the clear milky ocean shot his arrow and killed Marisan when the Raksasan came in the form of a swiftly running deer and went to king Mahabali as a dwarf, asked for three feet of land, and measured the world and the sky with his two feet. He stays in Thirunaraiyur where in the groves filled with birds, kāvi flowers bloom like the eyes of beautiful women and lotuses bloom like their faces.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தெள் ஆர் தெளிந்த; கடல் வாய் பாற்கடலில்; விட வாய் விஷம் கக்கும்; சின சீற்றமுடைய; வாள் அரவில் ஒளியுள்ள ஆதிசேஷன் மீது; துயில் அமர்ந்து சயனித்தவனும்; துள்ளா துள்ளிவிளையாடிக்கொண்டு; வரு மான் வந்த மாய மான்; விழ வாளி மாளும் படி அம்பு; துரந்தான் எய்தவனுமான; இரந்தான் மஹாபலியினிடம்; மாவலி மண் பூமி யாசித்த பெருமான்; புள் ஆர் பட்சிகள் நிறைந்த; புறவில் சோலைகளில்; பூங்காவி அழகிய செங்கழுநீர்ப் பூக்கள்; புலன் கொள் மாதர் அழகிய பெண்களின்; கண் காட்ட கண்களைப் போன்றும்; நள் ஆர் இதழ்ச் செறிவையுடைய; கமலம் தாமரைப்பூக்கள்; முகம் அவர்களது முகங்கள்; காட்டும் போன்றும் இருக்கும்; நறையூர் திருநறையூரில்; நின்ற நம்பியே இருக்கும் ஸ்வாமியே!

PT 6.8.2

1519 முந்நீரைமுன்னாள்கடைந்தானை * மூழ்த்தநாள்
அந்நீரைமீனாய் அமைத்தபெருமானை *
தென்னாலிமேய திருமாலைஎம்மானை *
நன்னீர்வயல்சூழ் நறையூரில்கண்டேனே.
1519 முந்நீரை முன் நாள் * கடைந்தானை * மூழ்த்த நாள்
அந் நீரை மீன் ஆய் * அமைத்த பெருமானை *
தென் ஆலி மேய திருமாலை எம்மானை *
நல் நீர் சூழ் * நறையூரில் கண்டேனே-2
1519
mun^n^eerai munnāL * kadainthānai *
moozhththan^āL an^n^eeraimeenāy * amaiththa perumānai *
thennālimEya * thirumālai emmānai *
n^anneer vayalchoozh * naRaiyooril kaNdEnE. (6.8.2)

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1519. Our father, Thirumāl, the lord of Thennāli (Thiruvāli) churned the milky ocean, and in ancient times, at the end of the eon, he took the form of a fish and swallowed the ocean. I saw him in Thirunaraiyur surrounded with fields filled with good water.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
முன் நாள் முன்பொரு சமயம்; முன் நீரை கடலை [ஆற்று நீர் ஊற்று நீர் மழை நீர்]; கடைந்தானை கடைந்தவனும்; மூழ்த்த நாள் பிரளயகாலத்தில்; அந் நீரை அந் நீரை; மீனாய் மீனாக அவதரித்து; அமைத்த தன் வயிற்றில் அடக்கி அமைத்த; பெருமானை பெருமானை; தென் ஆலி திருவாலி நகரில்; மேய திருமாலை திருமகளுடன் கூடி இருக்கும்; எம்மானை எம்பெருமானை; நல் நீர் நல்ல நீர்பாயும்; வயல் சூழ் வயல்களால் சூழந்த; நறையூரில் திருநறையூரில்; கண்டேனே கண்டேனே

PT 6.10.3

1540 பூணாதனலும்தறுகண்வேழம்மறுக * வளைமருப்பை
பேணான்வாங்கி அமுதம்கொண்டபெருமான்திருமார்வன் *
பாணாவண்டுமுரலும்கூந்தல் ஆய்ச்சிதயிர்வெண்ணெய் *
நாணாதுஉண்டான்நாமம்சொல்லில் நமோநாராயணமே.
1540 பூணாது அனலும் * தறுகண் வேழம் மறுக * வளை மருப்பை
பேணான் வாங்கி * அமுதம் கொண்ட பெருமான் திரு மார்வன் **
பாணா வண்டு முரலும் கூந்தல் * ஆய்ச்சி தயிர் வெண்ணெய் *
நாணாது உண்டான் நாமம் சொல்லில் * நமோ நாராயணமே-3
1540
pooNāthanalum * thaRukaN vEzhammaRuka *
vaLaimaruppaip pENān vānki * amutham koNdaperumān_thirumārvan *
pāNāvaNdu muralum_koonthal * āychchi thayirveNNey *
nāNāthu_uNdān nāmamsollil * namOn^ārāyaNamE. (6.10.3)

Ragam

கமாஸ்

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

1540. He, the Lord of Naraiyur fought the mighty-eyed elephant Kuvalayābeedam and broke its tusks. He churned the milky ocean, took the nectar and gave it to the gods and embraced Lakshmi who came out of the milky ocean. Shameless, he stole and ate the yogurt and butter kept by Yashodā the cowherdess with hair that swarmed with bees. Praise his name and say, “Namo Narāyanāya. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பூணாது கட்டுக்கடங்காத; அனலும் நெருப்பை உமிழும்; தறு கண் வட்டமான கண்களையுடைய; வேழம் யானை; மறுக துயரப்படும்படி; வளை மருப்பை வளைந்த கொம்புகளை; பேணான் வாங்கி பறித்தவனும்; அமுதம் கொண்ட அமுதம் கடைந்தெடுத்த; பெருமான் பெருமானும்; திருமார்வன் மஹாலக்ஷ்மியை மார்பிலுடையவனும்; பாணா வண்டு முரலும் வண்டொலிக்கும்; கூந்தல் கூந்தலையுடைய; ஆய்ச்சி ஆய்ச்சி கடைந்த; தயிர் தயிர்; வெண்ணெய் வெண்ணெயை; நாணாது வெட்கமின்றி; உண்டான் உண்டவனின்; நாமம் நாமங்களை; சொல்லில் சொல்வதால் அதுவே; நமோ நமோ நாராயணா; நாராயணமே என்னும் மந்திரமாகும்

PT 7.3.6

1573 எட்டனைப்பொழுதாகிலும் என்றும்
என்மனத்தகலாதிருக்கும்புகழ் *
தட்டலர்த்தபொன்னேயலர்கோங்கின்
தாழ்பொழில்திருமாலிருஞ்சோலையங்
கட்டியை * கரும்பீன்றஇன்சாற்றைக்
காதலால்மறைநான்குமுன்னோதிய
பட்டனை * பரவைத்துயிலேற்றை என்
பண்பனையன்றிப்பாடல்செய்யேனே.
1573 எள் தனைப்பொழுது ஆகிலும் * என்றும்
என் மனத்து அகலாது இருக்கும் புகழ் *
தட்டு அலர்த்த பொன்னே அலர் கோங்கின் *
தாழ் பொழில் திருமாலிருஞ்சோலை அம்
கட்டியை ** கரும்பு ஈன்ற இன் சாற்றை *
காதலால் மறை நான்கும் முன் ஓதிய
பட்டனை * பரவைத் துயில் ஏற்றை * என்
பண்பனை அன்றிப் பாடல் செய்யேனே-6
1573
ettanaip pozhudhāgilum *
enRum eNn maNnaththu agalādhirukkum pugazh *
thattalarththa poNnNnai alar kONGgiNn *
thāzhpozhil thirumāliruNYchOlaiyaNGkattiyai *
karumbINnRa iNn chāRRai *
kādhalāl maRainNāNngum muNnNnOdhiya pattaNnai *
paravaith thuyilERRai *
en paNbaNnaiyaNnRip pādal cheyyENnE * . 7.3.6

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1573. My famous will not leave my mind even for a moment. Sweet as sugar and sugarcane juice, he stays in Thirumālirunjolai surrounded with groves where kongu trees bloom with abundant golden flowers. He taught lovingly the four Vedās to the sages and rests on Adisesha on the milky ocean. I will not compose pāsurams on anyone except the dear Nambi of Thirunaraiyur.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எள் தனைப்பொழுதாகிலும் நொடிப் பொழுதுங் கூட; என்றும் என் மனத்து என்றும் என் மனத்தைவிட்டு; அகலாது பிரியாமல்; இருக்கும் இருக்கும்; புகழ் புகழையுடையவனும்; தட்டு அலர்த்த இதழ் விரிந்த; பொன்னே பொன் போன்ற; அலர் மலர்களையுடைய; கோங்கின் கோங்குமரங்களின்; தாழ் தாழ்ந்திருக்கும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில்; இருக்கும் பெருமானும்; அம்கட்டியை கற்கண்டு போன்றவனும்; கரும்பு ஈன்ற கரும்பின்; இன் சாற்றை இனிய ரசம் போன்றவனும்; முன் காதலால் முன்பொரு சமயம் விருப்பத்துடன்; மறை நான்கும் நான்கு வேதங்களையும்; ஓதிய சாந்தீபனிடம் கற்று ஓதிய; பட்டனை பண்டிதனும்; பரவை பாற் கடலில்; துயில் ஏற்றை பள்ளி கொண்டவனுமான; என் பண்பனை என் பண்பனைத் தவிர; அன்றி வேறு ஒருவனை; பாடல் செய்யேனே பாட மாட்டேன்

PT 7.8.1

1618 செங்கமலத்திருமகளும்புவியும்
செம்பொன்திருவடியினிணைவருடமுனிவரேத்த *
வங்கமலிதடங்கடலுள் அநந்தனென்னும்
வரியரவினணைத்துயின்றமாயோன்காண்மின் *
எங்குமலிநிறைபுகழ்நால்வேதம் ஐந்து
வேள்விகளும்கேள்விகளும்இயன்றதன்மை
அங்கமலத்தயனனையார்பயிலும்செல்வத்து
அணியழுந்தூர் நின்றுகந்தஅமரர்கோவே. (2)
1618 ## செங் கமலத் திருமகளும் புவியும் செம் பொன் *
திருவடியின் இணை வருட முனிவர் ஏத்த *
வங்கம் மலி தடங் கடலுள் அநந்தன் என்னும் *
வரி அரவின் அணைத் துயின்ற மாயோன் காண்மின்- **
எங்கும் மலி நிறை புகழ் நால் வேதம் * ஐந்து
வேள்விகளும் கேள்விகளும் இயன்ற தன்மை *
அம் கமலத்து அயன் அனையார் பயிலும் செல்வத்து *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அமரர்-கோவே-1
1618. ##
cheNGgamalath thirumagaLum puviyum chemboNn *
thiruvadiyiNniNai varuda muNnivarEththa *
vaNGgamali thadaNGgadaluL aNnanNdhaNneNnNnum *
variyaraviNnaNaith thuyiNnRa māyONn kāNmiNn *
eNGgumali nNiRai pugazhnNāl vEdham * ainNdhu-
vELvigaLum kELvigaLum iyaNnRa thaNnmai *
aNGgamalath thayaNnaNnaiyār payilum chelvaththu *
aNiyazhunNdhoor nNiNnRuganNdha amarar kOvE * . (2) 7.8.1

Ragam

பியாகடை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

1618. The Māyon who rests on Adisesha on the wide milky ocean rolling with waves, as Lakshmi and the earth goddess stroke his divine golden feet and sages praise him stays in beautiful, flourishing Thiruvazhundur where famous learned Vediyars skilled in the four Vedās perform the five sacrifices and are as divine as Nānmuhan himself.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எங்கும் மலி எங்கும் பரவிய; நிறை புகழ் நிறைந்த புகழுடைய; நால் வேதம் நான்கு வேதங்களும்; ஐந்து வேள்விகளும் ஐந்து வேள்விகளும்; கேள்விகளும் கேட்டறிய வேண்டியவைகளும்; இயன்ற இயற்கையாகவே; தன்மை அறிந்துகொள்ளக்கூடியவைகளும்; அம் கமலத்து அழகிய கமலத்தில் தோன்றிய; அயன் பிரமனையொத்தவரான; அனையார் வைதிகர்கள்; பயிலும் செல்வத்து சிறப்புடையவர்கள் வாழும்; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரில்; நின்று வந்துநின்று; உகந்த அமரர் உகந்த அமரர்; கோவே தலைவன் எம்பெருமான்; செங் கமல செந்தாமரை மலரில்; திருமகளும் தோன்றிய திருமகளும்; புவியும் பூமாதேவியும்; செம் பொன் அழகிய பொன்மயமான; திருவடியின் திருவடிகளையும்; இணை வருட இரண்டையும் வருட; முனிவர் ஏத்த முனிவர்கள் துதிக்க; வங்கம் மலி அலைகள் நிறைந்த; தடங் கடலுள் பாற்கடலில்; அனந்தன் என்னும் அனந்தன் என்னும்; வரி அரவின் ரேகைகளுடைய பாம்பு; அணை படுக்கையில்; துயின்ற சயனித்திருக்கும்; மாயோன் மாயனைக்; காண்மின் கண்டு களியுங்கள்

PT 7.9.9

1636 கருமாமுகிலுருவா! கனலுருவா! புனலுருவா! *
பெருமால்வரையுருவா! பிறவுருவா! நினதுருவா! *
திருமாமகள்மருவும் சிறுபுலியூர்ச்சலசயனத்து *
அருமாகடலமுதே! உனதுஅடியேசரணாமே. (2)
1636 ## கரு மா முகில் உருவா * கனல் உருவா புனல் உருவா *
பெரு மால் வரை உருவா * பிற உருவா நினது உருவா **
திரு மா மகள் மருவும் * சிறுபுலியூர்ச் சலசயனத்து *
அரு மா கடல் அமுதே * உனது அடியே சரண் ஆமே-9
1636. ##
karumāmugil uruvā! * kaNnal uruvā! puNnal uruvā *
perumāl varai uruvā! * piRavuruvā! nNiNnathuruvā! *
thirumāmagaL maruvum * chiRupuliyoorch chalachayaNnaththu *
arumā kadalamudhE! * uNnathu adiyE charaNāmE * . (2) 7.9.9

Ragam

அபரூப

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Saranagathi

Simple Translation

1636. You have the color of a lovely dark cloud, the form of fire, of cool water, of a large mountain and of all other things, and you have your own form that no one else has. You, sweet as the nectar in the milky ocean, stay in the temple Salasayanam in Chirupuliyur embracing Lakshmi, the goddess of wealth. Your feet are my refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கரு மா கறுத்த பெருத்த; முகில் உருவா! மேகம் போன்றவனே! ஆச்ரிதர்க்கு; கனல் உருவா! நெருப்பைப்போல் அனாச்ரிதர்க்கு; புனல் உருவா! நீர் உருவமுடையவனே!; பெரு மால் வரை பெரிய மலைபோன்ற; உருவா! உருவமுடையவனே!; பிற உருவா! மற்றுமுள்ள பொருள்கள் போன்றவனே!; நினது உருவா உனக்கே உரிய வடிவுடன் இருப்பவனே!; திரு மா மகள் மருவும் மார்பில் திருமகள் வாழும்; சிறுபுலியூர்ச் சலசயனத்து சிறுபுலியூர்ச் ஜல சயனத்தில்; அரு மா பெறுதற்கரிய சிறந்த; கடல் அமுதே! கடலமுதம் போன்றவனே!; உனது அடியே உன் திருவடிகளே; சரண் ஆமே அடியேனுக்கு புகலிடம்

PT 8.8.2

1719 மலங்குவிலங்குநெடுவெள்ளம்மறுக அங்கோர்வரைநட்டு *
இலங்குசோதியாரமுதம் எய்துமளவோர்ஆமையாய் *
விலங்கல்திரியத்தடங்கடலுள் சுமந்துகிடந்தவித்தகனை *
கலங்கல்முந்நீர்க்கண்ணபுரத்து அடியேன்கண்டுகொண்டேனே.
1719 மலங்கு விலங்கு நெடு வெள்ளம் மறுக * அங்கு ஓர் வரை நட்டு *
இலங்கு சோதி ஆர் அமுதம் * எய்தும் அளவு ஓர் ஆமை ஆய் **
விலங்கல் திரியத் தடங் கடலுள் * சுமந்து கிடந்த வித்தகனை- *
கலங்கல் முந்நீர்க் கண்ணபுரத்து- * அடியேன் கண்டுகொண்டேனே-2
1719
malaNGgu vilaNGgu nNeduveLLam maRuga * aNGgu Or varainNattu *
ilaNGgu chOdhiyār amudham * eydhum aLavu Orāmaiyāy *
vilaNGgal thiriyath thadaNGgadaluL * chumanNdhu kidanNdha viththagaNnai *
kalaNGgal munNnNIrk kaNNapuraththu * adiyENn kaNdu koNdENnE. 8.8.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1719. I am the devotee of the wise lord who took the form of a turtle and held Mandara mountain as a stick to churn the milky ocean and then took the nectar from the ocean and distributed it to the gods in the sky when there was a large flood at the end of the eon, and I found him in Thirukkannapuram surrounded by the roaring ocean.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலங்கு விலங்கு மீன்கள் தடுமாறும்படியான; நெடு வெள்ளம் பெரிய வெள்ளம்; மறுக கலங்கும்; அங்கு அந்தக் கடலின் மத்தியில்; ஓர் ஒரு ஒப்பற்ற; வரை நட்டு மந்தர மலையை நாட்டி; விலங்கல் அந்த மந்தரமலையானது; திரிய நாற்புறமும் திரிந்து; தடங் கடலுள் பெரிய அக்கடலிலே; இலங்கு பிரகாசமான; சோதி ஆர் ஒளியுள்ள பூர்ணமான; அமுதம் அம்ருதம்; எய்தும் அளவு தோன்றும் வரையில்; ஓர் ஆமையாய் ஒப்பற்ற ஓர் ஆமையாய்; சுமந்து அம்மலையை; கலங்கல் முன்நீர் கலக்கமுள்ள கடலில்; கிடந்த தாங்கிக்கொண்டிருந்த; வித்தகனை ஆச்சர்யமான பெருமானை; கண்ணபுரத்து அடியேன் கண்ணபுரத்தில்; கண்டுகொண்டேனே கண்டுகொண்டேன்

PT 8.10.7

1744 வெள்ளைநீர்வெள்ளத்து அணைந்தஅரவணைமேல் *
துள்ளுநீர்மெள்ளத் துயின்றபெருமானே! *
வள்ளலே! உன்தமர்க்குஎன்றும்நமன்தமர்
கள்ளர்போல் * கண்ணபுரத்துறையம்மானே!
1744 வெள்ளை நீர் வெள்ளத்து * அணைந்த அரவு-அணைமேல் *
துள்ளு நீர் மெள்ளத் * துயின்ற பெருமானே **
வள்ளலே உன் தமர்க்கு என்றும் * நமன்தமர்
கள்ளர்போல்- * கண்ணபுரத்து உறை அம்மானே-7
1744
veLLainNIr veLLaththu * aNainNdha aRāvanaimEl *
thuLLunNIr meLLath * thuyiNnRa perumāNnE *
vaLLalE! uNnthamarkku eNnRum * nNamaNnthamar-
kaLLar_pOl * kaNNapuraththu uRai ammāNnE! 8.10.7

Ragam

சௌராஷ்ட்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1744. You rest on the snake Adisesha, your bed floating on the flood of white water (milky ocean) with roaring waves. O generous lord, we are your devotees. You stay like a thief in Kannapuram and you protect us.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெள்ளை நீர் பாற்கடலின்; வெள்ளத்து வெள்ளத்தில்; அணைந்த அணைந்திருக்கும்; அரவு அணைமேல் பாம்பணைமேல்; துள்ளு நீர் துள்ளும் நீர் திவலைகள்; மெள்ள மெள்ள வருட; துயின்ற பெருமானே! துயின்ற பெருமானே!; வள்ளலே! வள்ளலே!; கண்ணபுரத்து திருக்கண்ணபுரத்தில்; உறை அம்மானே! இருக்கும் பெருமானே!; உன் தமர்க்கு உன் அடியார் விஷயத்தில்; என்றும் நமன் தமர் என்றும் யமதூதர்கள்; கள்ளர்போல் திருடர்கள்போல் மறைந்திருப்பர்கள்

PT 9.7.9

1816 வெள்ளியார்பிண்டியார் போதியாரென்றிவர்ஓதுகின்ற *
கள்ளநூல்தன்னையும் கருமமன்றென்றுயக்கருதினாயேல் *
தெள்ளியார்கைதொழும்தேவனார் மாமுநீர்அமுதுதந்த *
வள்ளலார்வல்லவாழ் சொல்லுமாவல்லையாய்மருவுநெஞ்சே!
1816 வெள்ளியார் பிண்டியார் போதியார் * என்று இவர் ஓதுகின்ற *
கள்ளநூல்-தன்னையும் * கருமம் அன்று என்று உயக் கருதினாயேல் **
தெள்ளியார் கைதொழும் தேவனார் * மா முநீர் அமுது தந்த *
வள்ளலார் வல்லவாழ் * சொல்லுமா வல்லை ஆய் மருவு நெஞ்சே 9
1816
veLLiyār piNdiyār pOdhiyār *
eNnRivar Odhu kiNnRa, *
kaLLanNool thaNnNnaiyum * karumamaNnRu
eNnRuyak karuthiNnāyEl, *
theLLiyār kaithozhum dhEvaNnār *
māmunNIr amudhu thanNdha, *
vaLLalār vallavāzh * chollumā-
vallaiyāy maruvu nNenchE! 9.7.9

Ragam

தன்யாசி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1816. O heart, if you do not think that it is your duty to follow the false teachings of the Pasupathars, the Jains and the Buddhists and if you do not think they will save you, go to Thiruvallavazh where sages worship the generous god who gave nectar from the milky ocean to all the gods.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; வெள்ளியார் பாசுபதர் சாருவாஹர்; பிண்டியார் ஜைனர்; போதியார் பெளத்தர்; என்று இவர் என்று இவர்கள்; ஓதுகின்ற ஓதுகின்ற; கள்ளநூல் பொய்யான; தன்னையும் சாஸ்த்ரங்கள்; கருமம் உய அன்று நமக்கு உய்ய ஏற்றது அன்று; என்று என்று; கருதினாயேல் கருதினாயாகில்; தெள்ளியார் தெளிவுபெற்றவர்கள் ஞானிகள்; கை தொழும் கை எடுத்து வணங்கும்; தேவனார் பெருமான்; மா முநீர் பெரிய கடலிலிருந்து வந்த; அமுது தந்த அமுதம் தந்த; வள்ளலார் வள்ளலார் வாழும் இடமான; வல்லவாழ் திருவல்லவாழ் என்று; சொல்லுமா வாயாரச் சொல்லி உய்வு பெரும்; வல்லை ஆய் வல்லமையுடையவரை; மருவு அடைவாய்

PT 9.9.1

1828 மூவரில்முன்முதல்வன் முழங்கார்கடலுள்கிடந்து *
பூவுலருந்திதன்னுள் புவனம்படைத்துண்டுமிழ்ந்த *
தேவர்கள்நாயகனைத் திருமாலிருஞ்சோலைநின்ற *
கோவலர்கோவிந்தனைக் கொடியேரிடைகூடுங்கொலோ? (2)
1828 ## மூவரில் முன் முதல்வன் * முழங்கு ஆர் கடலுள் கிடந்து *
பூ வளர் உந்தி-தன்னுள் * புவனம் படைத்து உண்டு உமிழ்ந்த **
தேவர்கள் நாயகனைத் * திருமாலிருஞ்சோலை நின்ற *
கோவலர் கோவிந்தனைக் * கொடி ஏர் இடை கூடும்கொலோ?-1
1828
moovaril muNnmudhalvaNn * muzhaNGkār kadaluLkidanNdhu, *
poovalarunNdhi thaNnNnuL * puvaNnam padaiththu uNdumizhnNdha, *
thEvargaL nNāyagaNnai * thirumāliruNY chOlainNiNnRa, *
kOvalar kOvinNthaNnaik * kodiyEridai kooduNGgolO! (2)9.9.1

Ragam

கமாஸ்

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1828. Her mother says, “He, the highest of the three gods who rests on Adisesha on the roaring milky ocean, swallowed the earth and spit it out and on his navel created Nānmuhan creator of the world. Can my daughter with a vine-like waist join the god of the gods, Govindan, the cowherd in Thirumālirunjolai?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மூவரில் மும்மூர்த்திகளில்; முன் முதல்வன் முதல்வராய்; முழங்கு ஆர் ஒலிக்கும் அழகிய; கடலுள் கிடந்து பாற்கடலில் கிடந்து; வளர் உந்தி நாபியில் வளர் கின்ற; பூ தன்னுள் தாமரைப் பூவிலே; புவனம் படைத்து உலகைப்படைத்து; உண்டுஉமிழ்ந்த உண்டுஉமிழ்ந்த; தேவர்கள் தேவர்கள்; நாயகனை நாயகனை; திருமாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலையில்; நின்ற நின்ற; கோவலர் ஆயர்க்குல; கோவிந்தனை கோவிந்தனை; கொடி ஏர் கொடிபோன்ற; இடை இடையையுடைய என் மகள்; கூடும் அணைத்துக்கொள்ள; கொலோ? வல்லவளோ?

PT 10.6.2

1899 குன்றொன்றுமத்தாஅரவமளவிக்
குரைமாகடலைக்கடைந்திட்டு * ஒருகால்
நின்றுஉண்டைகொண்டோட்டிவன்கூன்நிமிர
நினைத்தபெருமான், அதுவன்றியும்முன் *
நன்றுண்டதொல்சீர்மகரக்கடலேழ்
மலையேழ்உலகேழ்ஒழியாமைநம்பி *
அன்றுண்டவன்காண்மின்இன்றுஆய்ச்சியரால்
அளைவெண்ணெயுண்டுஆப்புண்டிருந்தவனே.
1899 குன்று ஒன்று மத்தா அரவம் அளவிக் *
குரை மா கடலைக் கடைந்திட்டு * ஒருகால்
நின்று உண்டை கொண்டு ஓட்டி வன் கூன் நிமிர *
நினைந்த பெருமான் அது அன்றியும் முன் **
நன்று உண்ட தொல் சீர் மகரக் கடல் ஏழ் மலை ஏழ் *
உலகு ஏழ் ஒழியாமை நம்பி *
அன்று உண்டவன் காண்மின்-இன்று ஆய்ச்சியரால் *
அளை வெண்ணெய் உண்டு ஆப்புண்டிருந்தவனே-2
1899
kunRonRu maththA aravam aLavik *
kuraimAkatalaik katain^thittu, * orukAl-
ninRu uNtai koNtOtti van_koon nimira *
ninaiththa perumAn athu anRiyummun, *
nanRuNta tholseer makarak katalEzh *
malaiyEzh ulakEzh ozhiyAmai n^ampi, *
anRuNtavan kANmin inRu AyssiyarAl *
aLaiveNNey uNtu AppuNtirun^thavanE 10.6.2

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1899. The lord who churned the sounding milky ocean using Mandara mountain for a churning stick shot with a sling at the Kuni’s back, making it bend, and then shot again and straightened it. He swallowed the ancient seven worlds, the seven mountains and the seven oceans where fish swim and kept them in his stomach. See, now he has stolen butter and the cowherd women have caught him and tied him up and he cannot move. (Dāmodara Leelai)

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குன்று ஒன்று ஒப்பற்ற மந்திர மலையை; மத்தா மத்தாக கொண்டு; அரவம் வாஸுகியென்னும் நாகத்தை; அளவி கயிறாகச் சுற்றி; குரை மா கடலை ஒலிக்கின்ற பெருங்கடலை; கடைந்திட்டு கடைந்தவனும்; ஒருகால் வேறு ஒரு சமயம்; உண்டை கொண்டு வில்லின் உண்டைகளைக் கொண்டு; வன் கூன் வலிதான மந்தரையின் கூனை; ஓட்டி நின்று நிமிர போக்கி நிமிரும்படி; நினைந்த பெருமான் செய்ய நினைத்த பெருமானும்; முன் அது அன்றியும் மற்றொரு சமயம்; தொல் சீர் பிரளய காலத்தில்; மகர முதலைகளையுடைய; உலகு ஏழ் உலகங்கள் ஏழையும்; கடல் ஏழ் கடல்கள் ஏழையும்; மலை ஏழ் மலைகள் ஏழையும்; ஒழியாமை ஒன்றோடொன்று சேர்ந்துவிடாதபடி; நம்பி நன்று உண்ட உண்டு காத்த பெருமானையும்; காண்மின் காண்மின்; அன்று உண்டவன் அன்று உண்டவன்; இன்று இன்றோவெனில்; அளை தயிரையும்; வெண்ணெய் வெண்ணெயையும்; உண்டு உண்டு; ஆய்ச்சியரால் ஆய்ச்சியரால்; ஆப்புண்டி தாம்பால் கட்டப் பட்டு; இருந்தவனே! இருந்தவனே!

PT 10.9.9

1940 நீரழல்வானாய்நெடுநிலம்காலாய்
நின்றநின்நீர்மையை நினைந்தோ? *
சீர்க்கெழுகோதைஎன்னதிலளென்று
அன்னதோர்தேற்றன்மைதானோ? *
பார்கெழுபவ்வத்தாரமுதனைய
பாவையைப்பாவம்செய்தேனுக்கு *
ஆரழலோம்பும்அந்தணன்தோட்டமாக
நின்மனத்துவைத்தாயே.
1940 நீர் அழல் வான் ஆய் நெடு நிலம் கால் ஆய் *
நின்ற நின் நீர்மையை நினைந்தோ? *
சீர் கெழு கோதை என் அலது இலள் என்று *
அன்னது ஓர் தேற்றன்மை தானோ **
பார் கெழு பவ்வத்து ஆர் அமுது அனைய *
பாவையைப் பாவம் செய்தேனுக்கு *
ஆர் அழல் ஓம்பும் அந்தணன் தோட்டம்
ஆக * நின் மனத்து வைத்தாயே?-9
1940
neerazhal vAnAy nedun^ilam kAlAy * ninRan^in neermaiyai ninain^thO? *
seerkezhu kOthai ennalathilaL enRu * annathOr thERRanmai thAnO? *
pArkezhu pavvaththAr amuthanaiya * pAvaiyaip pAvam seythEnukku, *
Arazhal Ompum an^thaNan thOttamAka * n^in manaththu vaiththAyE 10.9.9

Ragam

செஞ்சுருட்டி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1940. Her mother says, “Are you proud because you are water, fire, sky, the large world and wind? Or do you think that my daughter with a beautiful garland in her hair has no one but you? I have done bad karmā. My daughter is as precious as the nectar that came from the milky ocean. Do you think she is like the garden of a Vediyan who gives his attention only to making his sacrificial fire and gives no care to anything else?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீர் அழல் நீராய் அக்னியாய்; வான் ஆய் நெடு நிலம் வானமாய் பூமியாய்; கால் ஆய் வாயு ஆகியவை சரீரமாக உடைய; நின்ற நின் நீர்மையை உன் எளிமையை; நினைந்தோ? நினைந்தோ?; சீர் கலயாண குணங்களால்; கெழு குறைவற்ற; கோதை இப்பெண்ணுக்கு; என் அலது நம்மை விட்டால்; அன்னது ஓர் வேறு கதி; இலள் என்று இல்லை என்ற; தேற்றன்மை உன் மனதில் தெளிவை; தானோ நினைத்தோ?; பாவம் பாவியான; செய்தேனுக்கு என்னுடைய; பார் கெழு பூமியைச் சுற்றிச் சூழ்ந்த; பவ்வத்து கடலிலுண்டான; ஆர் அமுது அனைய அம்ருதம் போன்ற; பாவையை அழகியைப் பெற்றேன்; ஆர் அழல் வேள்வியையே; ஓம்பும் காலமெல்லாம் செய்யும்; அந்தணன் அந்தணன்; தோட்டமாக தோட்டத்தைப் பாழாக்குவது போல்; நின் மனத்து நீ இவளை; வைத்தாயே? நினைக்கலாமோ?

PT 11.4.2

1983 செருமிகுவாளெயிற்றஅரவொன்றுசுற்றித்
திசைமண்ணும்விண்ணும்உடனே *
வெருவரவெள்ளைவெள்ளம்முழுதும்குழம்ப
இமையோர்கள்நின்றுகடைய *
பருவரையொன்றுநின்றுமுதுகில்பரந்து
சுழலக்கிடந்துதுயிலும் *
அருவரையன்னதன்மையடலாமையான
திருமால்நமக்குஓரரணே.
1983 செரு மிகு வாள் எயிற்ற அரவு ஒன்று சுற்றித் *
திசை மண்ணும் விண்ணும் உடனே *
வெருவர வெள்ளை வெள்ளம் முழுதும் குழம்ப *
இமையோர்கள் நின்று கடைய **
பரு வரை ஒன்று நின்று முதுகில் பரந்து *
சுழலக் கிடந்து துயிலும் *
அரு வரை அன்ன தன்மை அடல் ஆமை ஆன *
திருமால் நமக்கு ஓர் அரணே
1983
serumigu vāLeyiRRa aravonRu suRRith * thisaimaNNum viNNum udanE *
veruvara veLLai veLLam muzhuthum kuzamba * imaiyOr_kaL ninRu kadaiya, *
paruvarai onRu ninRu mudhukiR paranthu * suzhalak kidandhu thuyilum, *
aruvarai anna thanmai adalāmaiyāna * thirumāl namakku Or araNE. 11.4.2.

Ragam

அடாணா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

1983. As a turtle he supported Mandara mountain on his back and using it as a churning stick and the snake Vāsuki as a rope he churned the milky ocean while all the gods in the sky helped him. That Thirumāl is our refuge.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
செரு மிகு வலிமை மிக்க; வாள் ஒளியுள்ள; எயிற்ற பற்களையுடைய; அரவு வாஸூகியை; ஒன்று சுற்றி கயிறாகச் சுற்றி; இமையோர்கள் தேவர்கள்; நின்று கடைய நின்று கடைய; திசை திசைகளும்; மண்ணும் பூமியும்; விண்ணும் உடனே விண்ணும்; வெருவர அஞ்சி நடுங்க; வெள்ளை வெள்ளம் பாற்கடல்; முழுதும் குழம்ப முழுதும் குழம்பும்படி; ஒன்று நின்று பெரிய ஒரு; பருவரை மலையை; முதுகில் முதுகிலே; பரந்து பரப்பி நிறுத்தி; சுழலக் கிடந்து அது சுழல்வதற்காக; துயிலும் அதைத் தாங்க; அன்ன தன்மை அது சாயாமலிருக்க; அடல் வலிமையுடைய; அரு வரை பெரியதொரு மலை; ஆமை ஆன ஆமைவடிவில் வந்த; திருமால் நமக்கு திருமால் நமக்கு; ஓர் அரணே ஒப்பற்ற ரக்ஷகன்

PT 11.7.1

2012 நீள்நாகம்சுற்றி நெடுவரைநட்டு * ஆழ்கடலைப்
பேணான்கடைந்து அமுதம்கொண்டுஉகந்தபெம்மானை *
பூணாரமார்வனைப் புள்ளூரும்பொன்மலையை *
காணாதார்கண்என்றும் கண்ணல்லகண்டாமே. (2)
2012 ## நீள் நாகம் சுற்றி * நெடு வரை நட்டு * ஆழ் கடலைப்
பேணான் கடைந்து * அமுதம் கொண்டு உகந்த பெம்மானை **
பூண் ஆர மார்வனைப் * புள் ஊரும் பொன் மலையை- *
காணாதார் கண் என்றும் * கண் அல்ல கண்டாமே
2012. ##
neeL_nAkam suRRi * netuvarain^attu, * Azhkadalaip-
pENAn katain^thu * amutham koNtukan^tha pemmAnai, *
pooNAra mArvanaip * puLLUrum ponmalaiyai, *
kANAthAr kaN_enRum * kaNNalla kaNtAmE (2) 11.7.1

Ragam

வராளி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2012. The dear lord whose chest is adorned with jewels shines like a golden hill and rides on the bird Garudā. He used Mandara mountain as a churning stick and the snake Vāsuki as a rope, churned the milky ocean, took the nectar from it and gave it to the gods. If devotees have not seen him, their eyes are not truly eyes.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீள் நீண்ட வாஸுகி; நாகம் நாகத்தை; சுற்றி சுற்றி; நெடு பெரிய மந்தர; வரை மலையை; நட்டு மத்தாக நாட்டி; ஆழ் கடலை ஆழமான கடலை; பேணான் நம் படுக்கை என்றும் பாராமல்; கடைந்து கடைந்து; அமுதம் அம்ருதத்தை; கொண்டு தேவர்களுக்குக் கொடுத்து; உகந்த பெம்மானை உகந்த பெருமானை; பூண் ஆர ஆபரணங்கள் அணிந்த; மார்வனை மார்பையுடையவனும்; புள் ஊரும் கருடன் மீது செல்பவனும்; பொன் பொன்; மலையை மலை போன்றவனுமான; காணாதார் பெருமானை வணங்காதவர்களின்; கண் என்றும் கண்கள் ஒரு நாளும்; கண் அல்ல கண்களே அல்ல; கண்டாமே இதை நாம் நன்கு அறிவோம்

TKT 3

2034 பாயிரும்பரவைதன்னுள் பருவரைதிரித்து * வானோர்க்
காயிருந்துஅமுதம்கொண்ட அப்பனைஎம்பிரானை *
வேயிருஞ்சோலைசூழ்ந்து விரிகதிரிரியநின்ற *
மாயிருஞ்சோலைமேய மைந்தனைவணங்கினேனே.
2034 பா இரும் பரவை-தன்னுள் * பரு வரை திரித்து * வானோர்க்கு
ஆய் இருந்து அமுதங் கொண்ட * அப்பனை எம் பிரானை **
வேய் இருஞ் சோலை சூழ்ந்து * விரி கதிர் இரிய நின்ற *
மா இருஞ் சோலை மேய * மைந்தனை-வணங்கினேனே-3
2034
pAyirum paravai thannuL * paruvarai thiriththu, * vAnOrk-
Ayirun^thu amutham koNta * appanai empirAnai, **
vEyiruNYsOlai soozhn^thu * virikathir iriya ninRa, *
mAyiruncOlai mEya * main^thanai vaNangi NnEnE.

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

2034. Our father, the highest, churned the wide milky ocean using large Mandara mountain as a churning stick and the snake Vāsuki as a rope, took nectar from it and gave it to the gods. I worship the young god of Thirumālirunjolai filled with thick bamboo groves where the rays of the sun cannot go.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பா இரும் பரந்து ஆழ்ந்த; பரவை தன்னுள் திருப்பாற்கடலில்; பரு வரை பெரிய மந்தர மலையை நாட்டி; திரித்து சுழலச்செய்து; வானோர்க்கு தேவர்களுக்கு; ஆய் இருந்து பக்ஷபாதியாக இருந்து; அமுதம் கொண்ட அமுதமெடுத்துக் கொடுத்த; அப்பனை எம் பிரானை எம் பெருமானை; விரி கதிர் சூரியக் கிரணங்கள்; இரிய நின்ற புகாத; இரு மிகப்பெரிய; வேய் சோலை மூங்கிற்சோலைகளால்; சூழ்ந்து சூழ்ந்த; மா இருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலை மலையில்; மேய மைந்தனை இருக்கும் எம்பெருமானை; வணங்கினேனே அடியேன் வணங்கினேனே

TKT 16

2047 மாயமான்மாயச்செற்று மருதிறநடந்து * வையம்
தாயமாபரவைபொங்கத் தடவரைதிரித்து * வானோர்க்கு
ஈயுமால்எம்பிரானார்க்கு என்னுடைச்சொற்களென்னும் *
தூயமாமாலைகொண்டு சூட்டுவன்தொண்டனேனே.
2047 மாய மான் மாயச் செற்று * மருது இற நடந்து * வையம்
தாய் அமா பரவை பொங்கத் * தட வரை திரித்து ** வானோர்க்கு
ஈயும் மால் எம்பிரானார்க்கு * என்னுடைச் சொற்கள் என்னும் *
தூய மா மாலைகொண்டு * சூட்டுவன் தொண்டனேனே-16
2047
mAyamAn mAyas seRRu * maruthiRa natan^thu, * vaiyam-
thAyamA paravai pongkath * thatavarai thiriththu, * vAnOrkku-
eeyumAl empirAnArkku * ennutais soRkaL ennum, *
thooya mAmAlai koNtu * soottuvan thoNtanEnE

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2047. Our lord killed the Rakshasā Mārisan when he came as a magical deer, walked between the marudam trees and destroyed the two Asurans, measured the world and the sky with his feet at Mahābali's sacrifice, and churned the milky ocean, took the nectar from it and gave it to the gods in the sky. I, his devotee, adorn my dear lord with a pure beautiful garland made of my praise.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாய மான் மாரீசன் என்னும் மாய மான்; மாயச் செற்று அழியும்படி கொன்றவனும்; மருது இரட்டை மருதமரங்கள்; இற நடந்து முறிந்து விழும்படி நடந்தவனும்; வையம் திருவிக்ரமனாய் உலகை; தாய் தாவி அளந்தவனும்; மா பரவை பொங்க பெரிய கடல் பொங்க; தடவரை பெரிய மந்தர மலையை நட்டு; திரித்து கடைந்து; வானோர்க்கு தேவர்களுக்கு அமுதம்; ஈயுமால் கொடுத்த; எம்பிரானார்க்கு எம்பெருமானுக்கு; என்னுடை என்னுடைய; சொற்கள் என்னும் சொற்கள் என்னும்; தூய மா தூய்மையான சிறந்த; மாலை கொண்டு மாலை கொண்டு; தொண்டனேனே தொண்டனான நான்; சூட்டுவன் சூட்டுவேன்

TNT 1.3

2054 திருவடிவில்கருநெடுமால்சேயனென்றும்
திரேதைக்கண்வளையுருவாய்த்திகழ்ந்தானென்றும் *
பெருவடிவில்கடலமுதம்கொண்டகாலம்
பெருமானைக்கருநீலவண்ணன்தன்னை *
ஒருவடிவத்தோருருவென்றுஉணரலாகாது
ஊழிதோறூழிநின்றேத்தலல்லால் *
கருவடிவிற் செங்கண்ணவண்ணன்தன்னைக்
கட்டுரையேயாரொருவர் காண்கிற்பாரே?
2054 திருவடிவில் கரு நெடுமால் சேயன் என்றும் *
திரேதைக்கண் வளை உருவாய்த் திகழ்ந்தான் என்றும் *
பெரு வடிவில் கடல் அமுதம் கொண்ட காலம் *
பெருமானைக் கரு நீல வண்ணன்-தன்னை **
ஒரு வடிவத்து ஓர் உரு என்று உணரல் ஆகாது *
ஊழிதோறு ஊழி நின்று ஏத்தல் அல்லால் *
கரு வடிவில் செங் கண்ண வண்ணன்-தன்னைக் * -
கட்டுரையே-யார் ஒருவர் காண்கிற்பாரே?-3
2054
thiruvadivil karun^edumāl sEyan enRum *
thirEdhaikkaN vaLaiyuruvāyth thigazndhān enRum, *
peruvadivil kadalamudham koNda kālam *
perumānaik karun^eela vaNNan thannai, **
oruvadivaththOr uruvenRu uNaralāgāthu *
UzithORoozi n^inRu Etthal allāl, *
karuvadivil sengaNNa vaNNan thannaik *
katturaiyE yāroruvar kāNkiRpārE? 3

Ragam

தோடி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2054. Nedumal with his divine body who is far away shone with the white color of a conch in the Treta yuga. When he took the nectar from the milky ocean, our divine Thirumāl had a dark blue color. We cannot say that he has only one form, we can only praise him saying that he has different forms in each eon. Who has seen the dark beautiful-eyed god? Who can describe him?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
திருவடிவில் அழகிய வடிவுகளில்; கரு நெடுமால் கருத்த எம்பெருமான்; பெரு வடிவில் பெரிய கூர்மமாக; கடல் கடலிலிருந்து; அமுதம் அமுதம்; கொண்ட காலம் கொண்டகாலம் கிருதயுகத்தில்; வளை உருவாய் சங்குபோல் வெளுத்த; திகழ்ந்தான் என்றும் நிறத்தையுடையவனாகவும்; திரேதைக் கண் திரேதாயுகத்திலே; சேயன் என்றும் சிவந்த நிறத்தையுடையவனாகவும்; கரு நீல கலியுகத்தில் கரு நீல; வண்ணன் தன்னை வண்ணனாகவும்; ஊழிதோறு ஊழி நின்று ஒவ்வொரு கல்பத்திலும்; ஏத்தல் அல்லால் துதிக்கும் போது; ஒரு வடிவத்து இன்ன வடிவம்; ஓர் உரு என்று இன்ன உருவம் என்று; உணரல் ஆகாது உணர முடியாது; கரு வடிவில் கருத்த திருமேனியையும்; செங் கண்ண சிவந்த கண்களையுடைய; வண்ணன் தன்னை வண்ணமுடைய; பெருமானை பெருமானை; யார் ஒருவர் ஆரேனுமொருவர்; காண்கிற்பாரே? காணக் கூடியவரோ?; கட்டுரையே நெஞ்சே! சொல்லு
karu neela vaNNan thannai One naturally having blue colour among the colours,; perumAnai that is sarvESvaran,; thiruvadivil in the matter of his divine body,; karunedumAl (like rainy clouds) emperumAn naturally having black colour, having a lot of love towards devotees,; sEyan enRum that He is having reddish colour; thirEthaikkaN in the thrEthA yugam;; peru vadivil kadal amudham koNda kAlam in the krutha yugam when having many forms, and took nectar from the divine milky ocean; vaLai uruvAyth thigazhndhAn enRum He was having white colour like a conch;; Uzhi thORu Uzhi ninRu EththalallAl other than being in each kalpam and praise Him (like this),; uNaral AgAdhu It is not possible to know (Him); oru vadivaththu Or uru enRu as having one specific form of divine body, or as having one type of colour;; katturaiyE other than (everyone) be (only) talking about; karu vadivil sem kaNNa vaNNan thannai that emperumAn having bluish divine body, and reddish divine eyes,; yAr oruvar kANkiRpArE who can see Him (like I did as He showed to me)?

TNT 1.9

2060 வங்கத்தால்மாமணிவந்துந்துமுந்நீர்
மல்லையாய்! மதிள்கச்சியூராய்! பேராய்! *
கொங்கத்தார்வளங்கொன்றையலங்கல்மார்வன்
குலவரையன்மடப்பாவைஇடப்பால்கொண்டான்
பங்கத்தாய்! * பாற்கடலாய்! பாரின்மேலாய்!
பனிவரையினுச்சியாய்! பவளவண்ணா! *
எங்குற்றாய்? எம்பெருமான்! உன்னைநாடி
ஏழையேன்இங்ஙனமேஉழிதருகேனே.
2060 வங்கத்தால் மா மணி வந்து உந்து முந்நீர்
மல்லையாய் * மதிள் கச்சியூராய் பேராய் *
கொங்கத் தார் வளங் கொன்றை அலங்கல் மார்வன் *
குலவரையன் மடப் பாவை இடப்பால் கொண்டான் **
பங்கத்தாய் பாற்கடலாய் பாரின் மேலாய்
பனி வரையின் உச்சியாய் பவள வண்ணா! *
எங்கு உற்றாய்? எம் பெருமான் உன்னை நாடி *
ஏழையேன் இங்ஙனமே உழிதருகேனே-9
2060
vangatthāl māmaNivan^thu undhu mun^n^eer-
mallaiyāy! * madhiLkacchi oorāy! pErāy, *
kongatthār vaLankonRai alangal mārvan *
kulavaraiyan madappāvai idappāl koNdān, *
pangatthāy! pāRkadalāy! pārin mElāy! *
panivaraiyin ucchiyāy! pavaLa vaNNā, *
enguRRāy emperumān! unnai nādi *
EzhaiyEn inganamE uzhitharugEnE! 9

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

2060. You stay in Thirukadalmallai on the ocean where ships bring precious diamonds and in Thirukkachi surrounded with forts and in Thirupper (Koiladi). As part of your body, you have Shivā, adorned with a beautiful kondrai garland dripping with honey who shares his body with Shakthi, the daughter of the king of the Himalayas. You, the highest in the world, beautiful as coral (Thiruppavalavannā), rest on Adisesha on the milky ocean and stay on the peak of the Himalayas, the snow mountains. I, a poor man, wander everywhere looking for you.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வங்கத்தால் கப்பல்களால்; மா மணி சிறந்த ரத்னங்களை; வந்து கொண்டு வந்து; உந்து தள்ளுமிடமான; முந்நீர் கடற்கரையிலுள்ள; மல்லையாய்! திருக்கடல் மல்லையில் இருப்பவனே!; மதிள் மதிள்களையுடைய; கச்சியூராய்! திருக்கச்சியில் இருப்பவனே!; பேராய்! திருப்பேர் நகரிலிருப்பவனே!; கொங்குத் தார் தேன்நிறைந்த; வளங் கொன்றை வளமுள்ள கொன்றை; அலங்கல் மார்வன் மாலையை அணிந்தவனான; குலவரையன் மலையரசனின்; மடப் பாவை பெண் பார்வதியை; இடப்பால் இடது பக்கம்; கொண்டான் கொண்ட சிவனை; பங்கத்தாய்! வலது பக்கத்திலுடையவனே!; பாற்கடலாய்! திருப்பாற்கடலில் இருப்பவனே!; பாரின் மேலாய்! பூமியில் உள்ளவர்களுக்காக; பனி வரையின் திருவேங்கட மலையின்; உச்சியாய்! உச்சியில் இருப்பவனே!; பவள வண்ணா பவளம் போன்ற நிறமுடையவனே!; எங்கு உற்றாய்? எங்கிருக்கிறாய்?; எம்பெருமான்! எம்பெருமானே!; உன்னை நாடி உன்னை நாடி; ஏழையேன் எளியனான அடியேன்; இங்ஙனமே இங்ஙனம்; உழிதருகேனே அலைகிறேனே
munneer mallaiyAy Oh One who lives in thiruk kadal mallai (dhivya dhEsam, modern day mahAbalipuram) by the shore; mAmaNi vandhu undhu which brings and pushes the best gems; vangaththAL by ships!; madhiL kachchi UrAy Oh One who lives in the city of kAnchee having divine ramparts / walls!; pErAy Oh One having divine presence in the city of thiruppEr!; kula varaiyan madappAvai idappAl koNdAn pangaththAy Oh One having on one side (of His body) the rudhran who is having in the left side (of his body) acquiescent/beautiful pArvathi, who is the daughter of himavAn who is the best of kings,; kongu Ar vaLam konRai alangal mArvan and such (rudhran is ) having in His chest the garland of koNRai flower that is having honey and much beauty.; pArkadalAy Oh One who is resting in the divine milky ocean!; pArin mElAy Oh One who incarnated in the earth (for doing good to those living here)!; pani varaiyin uchchiyAy Oh One who stood at the top of cool divine thirumalai (thiruvEnkatam)!; pavaLa vaNNA Oh One having pleasant divine body like a coral!; engu uRRAy where have You gone in to?; emperumAn On my lord!; unnai nAdi searching for You,; EzhaiyEn adiyen having the wish in vain, am; uzhithargEnE roaming; inganamE in these ways only.

TNT 2.15

2066 கல்லுயர்ந்தநெடுமதிள்சூழ்கச்சிமேய
களிறு! என்றும் கடல்கிடந்தகனியே! என்றும் *
அல்லியம்பூமலர்ப்பொய்கைப்பழனவேலி
அணியழுந்தூர்நின்றுகந்தஅம்மான்! என்றும் *
சொல்லுயர்ந்தநெடுவீணைமுலைமேல்தாங்கித்
தூமுறுவல்நகைஇறையேதோன்றநக்கு *
மெல்விரல்கள்சிவப்பெய்தத்தடவிஆங்கே
மென்கிளிபோல்மிகமிழற்றும்என்பேதையே. (2)
2066 ## கல் உயர்ந்த நெடு மதிள் சூழ் கச்சி மேய
களிறு என்றும் * கடல் கிடந்த கனியே! என்றும் *
அல்லியம் பூ மலர்ப் பொய்கைப் பழன வேலி *
அணி அழுந்தூர் நின்று உகந்த அம்மான்! என்றும் *
சொல் உயர்ந்த நெடு வீணை முலை மேல் தாங்கித் *
தூ முறுவல் நகை இறையே தோன்ற நக்கு *
மெல் விரல்கள் சிவப்பு எய்தத் தடவி ஆங்கே *
மென் கிளிபோல் மிக மிழற்றும் என் பேதையே-15
2066. ##
kalluyarndha nedumathiLsoozh kacchi mEya-
kaLiRu enRum * kadalkidandha kaniyE! enRum, *
alliyampoo malarppoygaip pazhana vEli *
aNiyazhunthoor ninRugandha ammān enRum, *
solluyarndha neduveeNai mulaimEl thāngith *
thoomuRuval nagai_iRaiyE thOnRa nakku, *
melviralkaL sivappeythath thadavi āngE *
men_kiLipOl migamizhaRRum enpEthaiyE. 15

Ragam

ஸாவேரி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2066. “My daughter says, ‘He, mighty as an elephant, stays in Thirukkachi surrounded by strong stone walls. He is a sweet fruit and he rests on Adisesha on the milky ocean. Our father happily stays in beautiful Thiruvazhundur surrounded with fields, ponds and blooming alli flowers. ’ My innocent daughter carries a veena that touches her breasts, smiles beautifully and plucks it with her fingers, making them red as she sings like a prattling parrot. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கல் உயர்ந்த கற்களால் கட்டப்பட்ட உயர்ந்த; நெடு மதிள் சூழ் பெரிய மதிள்களால் சூழ்ந்த; கச்சி மேய காஞ்சீபுரத்திலே பொருந்தியிருக்கும்; களிறு! என்றும் யானை போன்றவனே என்றும்; கடல் கிடந்த திருப்பாற்கடலில் கிடந்த; கனியே! என்றும் கனிபோன்றவனே! என்றும்; அல்லியம் தாதுக்கள் மிக்க; பூ மலர் மலர்களையுடைய; பொய்கை பொய்கைகளையும்; பழன வேலி நீர் நிலைகளையும் வேலியாக உடைய; அணி அழுந்தூர் அழகிய திருவழுந்தூரிலே; நின்று உகந்த நின்று உகந்திருக்கின்ற; அம்மான்! என்றும் பெருமானே! என்று சொல்லி; சொல் உயர்ந்த நாதம் மிக இருக்கும்; நெடு வீணை பெரிய வீணையை; முலை மேல் மார்பின் மேல்; தாங்கி தாங்கிக் கொண்டு; தூ முறுவல் நகை தூய புன் முறுவலுடன் பல்வரிசை; இறையே தோன்ற நக்கு தோன்ற சிறிதே சிரித்து; மெல் விரல்கள் தனது மெல்லியவிரல்கள்; சிவப்பு எய்த சிவக்கும்படியாக; தடவி ஆங்கே வீணையை மீட்டி; என் பேதையே என்பெண்; மென் கிளி போல் கிளிப்பிள்ளைபோல்; மிக மிழற்றும் பாடுகிறாள்
kal uyarndha nedu madhiL sUzh Constructed using rocks, and surrounded by big towering walls,; kachchi mEya being present in such kAncheepuram’s thiruppAdagam; kaLiRu enRum O emperumAn who is like a must elephant, and,; kadal kidandha kaniyE enRum who is like a fruit sleeping in the divine ocean of milk, and,; ammAn enRum who is the lord; ninRu ugandha who is happy standing in; aNi azhundhUr the beautiful dhivya dhESam thiruvazhundhUr; alli am pU malar poygai that is having ponds with beautiful and fragrant flowers pregnant with pollen, and; pazhanam agricultural fields,; vEli as the surrounding fences, (saying these),; thAngi propping; mulai mEl upon her breast; veeNai the veeNA instrument that is; sol uyarndha high in tone; nedu long in harmonic range,; thU muRuval she with pure smile,; nagai and with her well set teeth; iRaiyE thOnRa being visible a little,; nakku is laughing, and; thadavi caressing the veeNA,; mel viralgaL (that her) thin fingers,; sivappu eydha become reddish,; AngE and after that,; en pEdhai my daughter,; men kiLi pOl like a small parrot,; miga mizhaRRum makes melodies in many ways.

TNT 3.29

2080 அன்றாயர்குலமகளுக்கரையன்தன்னை
அலைகடலைக்கடைந்தடைத்தஅம்மான்தன்னை *
குன்றாதவலியரக்கர்கோனைமாளக்
கொடுஞ்சிலைவாய்ச்சரந்துரந்துகுலங்களைந்து
வென்றானை * குன்றெடுத்ததோளினானை
விரிதிரைநீர்விண்ணகரம்மருவிநாளும்
நின்றானை * தண்குடந்தைக்கிடந்தமாலை
நெடியானை அடிநாயேன்நினைந்திட்டேனே. (2)
2080 ## அன்று ஆயர் குலமகளுக்கு அரையன்-தன்னை *
அலை கடலைக் கடைந்து அடைத்த அம்மான்-தன்னை *
குன்றாத வலி அரக்கர் கோனை மாளக் *
கொடும் சிலைவாய்ச் சரம் துரந்து குலம் களைந்து
வென்றானை ** குன்று எடுத்த தோளினானை *
விரி திரை நீர் விண்ணகரம் மருவி நாளும்
நின்றானை * தண் குடந்தைக் கிடந்த மாலை *
நெடியானை-அடி நாயேன் நினைந்திட்டேனே-29
2080. ##
anRāyar kulamagaLukku araiyan thannai *
alaikadalaik kadainthadaittha ammān thannai, *
kunRātha valiyarakkar kOnai māLak *
koduncilaivāych sarandhuranthu kulam kaLaindhu-
venRānai, ** kunReduttha thOLiNnānai *
virithirain^eer viNNagaram maruvi nāLum-
ninRānai, * thaNkudanthaik kidandha mālai *
nediyānai adin^āyEn ninainthittEnE. (2) 29

Ragam

மோஹன

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Simple Translation

2080. The daughter says, “My lord, the beloved of Nappinnai the cowherd girl, churned the milky ocean with waves, shot his arrows and killed the king of the Rakshasās whose strength never failed, conquering and destroying the Raksasas, and carried Govardhanā mountain in his arms, protecting the cows. I am his slave and I worship Nedumāl, the tall god of cool Thirukudandai and Thiruvinnagaram surrounded by the ocean rolling with waves.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முன்பொரு சமயம்; ஆயர் குல ஆயர் குலச் சிறந்த மகளான; மகளுக்கு நப்பினையின்; அரையன் தன்னை நாயகரும்; அலைகடலை அலைகடலை; கடைந்து கடைந்தவரும்; அடைத்த கடலில் அணை கட்டின; அம்மான் தன்னை பெருமானும்; குன்றாத வலி குன்றாத மிடுக்கை யுடைய; அரக்கர் கோனை அரக்கர்கள் அரசனான; மாள இராவணன் முடியும்படியாக; கொடும் சிலைவாய் கொடிய வில்லிலே; சரம் துரந்து அம்புகளைத் தொடுத்துப் பிரயோகித்து; குலம் களைந்து அரக்கர் குலங்களை அழித்து; வென்றானை வெற்றி பெற்றவரும்; குன்று கோவர்த்தனமலையை; எடுத்த குடையாக எடுத்த; தோளினானை தோள்களையுடையவரும்; விரி திரை நீர் அலைகளுள்ள பொய்கைகள் நிரம்பிய; விண்ணகரம் திருவிண்ணகரத்தில்; மருவி நாளும் எப்போதும்; நின்றானை இருப்பவரான பெருமானை; தண் குடந்தை குளிர்ந்த திருக்குடந்தையில்; கிடந்த மாலை இருக்கும் திருமாலை; நெடியானை நெடிய பெருமானை; அடி நாயேன் நாய்போல் நீசனான அடியேன்; நினைந்திட்டேனே நினைத்தேன்
araiyan thannai Him who is a leader; Ayar kulam magaLukku for nappinnai pirAtti who incarnated as the best woman for the clan of cowherds,; anRu once upon a time,; alai kadalai kadaindhu Him who churned the milky ocean having waves splashing,; adaiththa ammAn thannai Him, the lord who constructed bridge (in salty ocean),; kunRadha vali having blemishless strength; arakkar kOnai mALa that is, rAvaNan to die,; kodum silai vAy Him who in the grave bow; saram thurandhu set the arrows and shot them; kulam kaLaindhu venRAnai and destroyed the clan of asuras and won,; thOLinAnai Him who is having shoulders; kunRu eduththa that lifted the gOvardhana mountain as an umbrella,; nALum ninRAnai Him who is living forever; viri thirai neer viNNagaram maruvi well set in thiruviNNagar that is full of water bodies having waves,; kidandha mAlai Him who is in the dear one being in reclined position; thaN kudandhai in the cool place of thirukkudandhai,; nediyAnai Him, the perumAL who is the most eminent that others,; nAy adiyEn I who am a lowly one like a dog,; ninaindhittEn thought about  Him.

MLT 2

2083 என்றுகடல்கடைந்தது? எவ்வுலகம்நீரேற்றது? *
ஒன்றுமதனையுணரேன்நான் * - அன்றுஅது
அடைத்துடைத்துக் கண்படுத்தவாழி * இதுநீ
படைத்திடந்துஉண்டுமிழ்ந்தபார்.
2083 என்று கடல் கடைந்தது? * எவ் உலகம் நீர் ஏற்றது?- *
ஒன்றும் அதனை உணரேன் நான் ** அன்று அது-
அடைத்து உடைத்துக் * கண்படுத்த ஆழி * இது-நீ
படைத்து இடந்து உண்டு உமிழ்ந்த பார் -2
2083
enRu kadalkadainthathu * evvulakam neerERRathu, *
onRum athanai uNarEn nān, * - anRu_athu-
adaiththudaitthuk * kaNpaduttha āzhi, * ithun^ee-
padaitthidan^thu uNdumizhntha pār. 2

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2083. I do not know when you churned the milky ocean or when the whole earth was surrounded with the seas, all I know is that the world is created by you and you swallowed and spat it out at the end of the eon.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடைந்தது பாற்கடலைக் கடைந்தது; நீர் ஏற்றது மகாபலியிடம் நீர் ஏற்றது; என்று கடல் எந்த நாள்; எவ் உலகம் எந்த உலகத்திற்காக என்பவைகளை; ஒன்றும் அதனை நான் இவை எல்லாம் நான் சிறிதும்; உணரேன் அறியேன்; அன்று அது ராமாவதாரத்திலே; அடைத்து அணைகட்டித் தூர்த்து; உடைத்து ராவணனை முடித்த பின் உடைத்து; கண்படுத்த ஆழி எப்போதும் கண்வளரும் கடல்; இது நீர் ஏற்று பெற்ற இவ்வுலகம்; நீ படைத்து நீ படைத்தது; இடந்து வராக ரூபமாய் குத்தி எடுத்தது; உண்டு பிரளய காலத்தில் உண்டு பின்பு; உமிழ்ந்த பார் வெளிப்படுத்தப்பட்ட பூமி
kadal kadaindhadhu enRu when was the ocean (of milk) churned?; nIrERRadhu evvulagam for which world did you accept water; adhanai onRum uNarEn nAn I do not know anything at all about that; adhu anRu adaiththu udaiththu dam was built on that ocean (by SrI rAma) and was broken; kaN paduthta Azhi ocean on which [you are] reclining; idhu nI padaiththu this world was recovered (after accepting water); idandhu, uNdu [as varAha avathAram] dug up and eaten [during deluge]; umizhndha pAr [after deluge] the world that was spat out

MLT 4

2085 நெறிவாசல் தானேயாய்நின்றானை * ஐந்து
பொறிவாசல்போர்க்கதவம் சார்த்தி * - அறிவானாம்
ஆலமரநீழல் அறம்நால்வர்க்கன்றுரைத்த *
ஆலமமர்கண்டத்தரன்.
2085 நெறி வாசல் தானேயாய் நின்றானை * ஐந்து
பொறி வாசல் * போர்க் கதவம் சார்த்தி ** அறிவானாம்
ஆல மர நீழல் * அறம் நால்வர்க்கு அன்று உரைத்த *
ஆலம் அமர் கண்டத்து அரன் -4
2085
neRivāsal thānEyāy * ninRānai, * ainthu-
poRivāsal pOrkkathavam sārtthi, * - aRivānām
ālamara neezhal * aRam n^ālvarkku anRuraittha, *
ālamamar kaNdaththu aran. 4

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2085. Our god opens the door of Mokshā for those who control their five senses and he himself is the path of Mokshā. Shivā who taught dharma to the four sages staying under the shadow of a banyan tree and drank poison when the milky ocean was churned understands the power of Thirumāl and is a part of our lord’s body,

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று முன்பொரு காலத்தில்; ஆல மர நீழல் ஆலமரத்தின் நிழலிலே; நால்வர்க்கு அகஸ்தியர் புலஸ்தியர் தக்ஷர் கஸ்யபர்; அறம் ஆகிய நால்வருக்கும் தர்மத்தை; உரைத்த உபதேசித்தவனும்; ஆலம் அமர் விஷத்தை; கண்டத்து அரன் கழுத்தளவிலே உடைய சிவன்; ஐந்து பொறி வாசல் ஐம்புலன்களுடைய; போர்க் கதவம் அடைக்கவொண்ணாத கதவுகளை; சாத்தி அடைப்பதினாலேயே; நெறி வாசல் உபாயமும் உபேயமும்; தானேயாய் தானேயாயிருக்கிற; நின்றானை எம்பெருமானை; அறிவானாம் அறிந்துவிடுவனோ
anRu aLamara nIzhal on that day [once upon a time], under the shade of the banyan tree; nAlvarkku aRam uraiththa one who gave a discourse to four rishis on dharma (righteousness); Alam amar kaNdaththu aran Siva, who has poison in his throat; aindhu poRi vAsal among the five sensory organs; pOrkkadhavam sAththi closing the door, which is difficult to close; neRi vAsan thAnEyAy ninRAnai emperumAn who is both the path and the goal; aRivAn Am would he know?

MLT 5

2086 அரன்நாரணன்நாமம் ஆன்விடைபுள்ளூர்தி *
உரைநூல்மறையுறையும்கோயில் * -வரைநீர்
கருமம்அழிப்பளிப்புக் கையதுவேல்நேமி *
உருவமெரிகார்மேனிஒன்று.
2086 அரன் நாரணன் நாமம் * ஆன்விடை புள் ஊர்தி *
உரை நூல் மறை உறையும் கோயில் ** வரை நீர்
கருமம் அழிப்பு அளிப்பு * கையது வேல் நேமி *
உருவம் எரி கார் மேனி ஒன்று -5
2086
aran n^āraNan n^āmam * ānvidai puLLoorthi, *
urain^ool maRaiyuRaiyum kOyil, * - varain^eer-
karumam azhippaLippuk * kaiyathuvEl nEmi, *
uruvameri kārmEni onRu. 5

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2086. The names of Thirumāl and Shivā are Nāranan and Haran and Garudā and a bull are their vehicles. They taught the Vedās and the Agamas to the sages, Kailasa and the milky ocean are their temples and their actions are protecting and destroying the world. One carries a discus and the other spear in his hand, and one has a dark shining body like a cloud and the other a body like fire.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அரன் நாமம் ஒருவனுடைய பெயர் ஹரன்; நாரணன் மற்றொருவன் பெயர் நாராயணன்; ஆன்விடை ஒருவனுடைய வாஹனம் ரிஷபம்; புள் ஊர்தி மற்றொருவன் வாஹனம் கருடன்; உரை நூல் ஒருவனின் பிரமாணம் ஆகமம்; மறை மற்றொருவனின் பிரமாணம் வேதம்; உறையும் ஒருவன் உறையும்; கோயில் வரை கோயில் இமயமலை; நீர் மற்றொருவன் உறையும் கோயில் பாற்கடல்; கருமம் அழிப்பு ஒருவன் தொழில் அழித்தல்; அளிப்பு மற்றொருவனின் தொழில் காத்தல்; கையது வேல் ஒருவன் கையிலிருக்கும் ஆயுதம் வேல்; நேமி மற்றொருவனின் ஆயுதம் சக்கரம்; உருவம் எரி ஒருவனின் உருவம் அக்னி போன்றது; கார் மற்றொருவனின் உருவம் மேகம் போன்றது; ஒன்று மேனி இவ்விருவரில் ஒருவன் மற்றவனுக்கு சரீரம்
nAmam name; aran (for one) it is haran [sivan]; nAraNan (for one) it is nArAyaNan; Urdhi vehicle; An vidai (for one) bull, which has no knowledge; puL (for one) garuda, who has vEdham as his SarIram (body); urai pramANam (authentic proof); nUl (for one) Agamam (scripture) composed by men; maRai (for one) vEdham (sacred texts) not composed by men; uRaiyum kOyil dwelling place; varai (for one) hard mountain; nIr (for one) comfortable water; karumam profession; azhippu (for one) destruction; aLippu (for one) protection; kaiyadhu weapon in one’s hand; vEl (for one) trident; nEmi (for one) chakkaram (chakra, divine disc); uruvam form; eri (for one) like fire; kAr (for one) like cloud; onRu mEni (of the two) one is a body to the other

MLT 25

2106 உரைமேற்கொண்டு என்னுள்ளமோவாது * எப்போதும்
வரைமேல் மரதகமேபோல * - திரைமேல்
கிடந்தானைக் கீண்டானை * கேழலாய்ப்பூமி
யிடந்தானை யேத்தியெழும்.
2106 உரை மேல் கொண்டு * என் உள்ளம் ஓவாது * எப்போதும்
வரைமேல் * மரதகமே போலத் ** திரைமேல்
கிடந்தானை * கீண்டானை * கேழலாய்ப் பூமி
இடந்தானை ஏத்தி எழும் -25
2106
uraimEl koNdu * ennuLLam Ovāthu * eppOthum-
varaimEl * marakathamE pOla, * - thiraimEl-
kidanthānaik * keeNdānai, * kEzhalāyp poomi-
idanthānai * Etthi ezhum. 25

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2106. My heart praises without ceasing the emerald-colored lord who stays in the hills and rests on the milky ocean. He split open the chest of Hiranyan and, taking the form of a boar, split open the earth and went to the underworld to bring up the earth goddess.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வரைமேல் மலையின்மேலே; மரதகமே போல மரகதப்பச்சை படிந்தாற்போல; திரைமேல் திருப்பாற்கடலிலே; கிடந்தானை சயனித்திருப்பவனும்; கேழலாய்ப் பூமி வராஹமூர்த்தியாக பூமியை; கீண்டானை அண்டப்பித்திலிருந்து விடுவித்து; இடந்தானை எடுத்தவனான பெருமானை; உரை மேற்கொண்டு இடைவிடாமல் வாயால் பாடி; என் உள்ளம் ஓவாது மனத்தால் நினைத்து; எப்போதும் ஏத்தி எழும் எப்போதும் துதித்து வணங்குவீர்களாக
varai mEl on top of a mountain; maradhagamE pOla embedded like an emerald; thirai mEl on top of thiruppARkadal (milky ocean); kidandhAnai reclining; kEzhalAy in the form of a wild boar; bhUmi the world; kIndAnai removing from the wall of universe; idandhAnai taking it on his tusks; en uLLam my heart; OvAdhu continuously; eppOdhum at all times; urai mERkoNdu involved in speaking; Eththi praising (his auspicious qualities); ezhum will be uplifted

MLT 42

2123 திருமகளும்மண்மகளும் ஆய்மகளும்சேர்ந்தால் *
திருமகட்கேதீர்ந்தவாறென்கொல்? * - திருமகள்மேல்
பாலோதம்சிந்தப் படநாகணைக்கிடந்த *
மாலோதவண்ணர்மனம்.
2123 திருமகளும் மண்மகளும் * ஆய்மகளும் சேர்ந்தால் *
திருமகட்கே தீர்ந்தவாறு என்கொல் * திருமகள்மேல்
பால் ஓதம் சிந்தப் * பட நாகணைக் கிடந்த *
மால் ஓத வண்ணர் மனம்? -42
2123
thirumakaLum maNmakaLum * āymakaLum sErnthāl *
thirumakatkE theernthavāRu en_kol, * - thirumakaLmEl-
pālOtham sinthap * pada n^ākaNaik kidantha, *
mālOtha vaNNar manam? 42

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2123. Even though Lakshmi, the goddess of wealth, the earth goddess and the daughter of the cowherd family love him, the heart of the ocean-colored god resting on the snake bed embraces only Lakshmi from the milky ocean.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பால் ஓதம் பாற்கடலில் சிறு துளிகள்; சிந்த சிதறவும்; பட நாகணை படமுடைய பாம்பணையில்; கிடந்த பள்ளிகொண்ட; மால் ஓத பெரிய கடல் போன்ற; வண்ணர் நிறமுடைய எம்பெருமானின்; திருமகள்மேல் திருமகள்மேல்; மனம் அன்பு கொண்ட மனம்; திரு மகளும் மண் மகளும் ஸ்ரீ தேவி பூமாதேவி; ஆய் மகளும் நப்பின்னை மூவரோடும்; சேர்ந்தால் சேரும்போது; திருமகட்கே திருமகளிடம் மட்டுமே; தீர்ந்தவாறு போகம் கொள்வது; என் கொல்! என்ன ஆச்சர்யம்
pAl Odham sindha droplets to fall on the milky ocean; padam nAgaNaikkidandha reclining on the mattress of thiruvandhAzhwAn (AdhiSEshan) with hoods; mAl Odham vaNNar emperumAn with the complexion of large ocean; thirumagaL mEl manam divine mind which is (full of love) on thirumagaL (SrI mahAlakshmi); thirumagaLum maNmagaLum AymagaLum sErndhAl if SrIdhEvi, bhUdhEvi and neeLA dhEvi are together; thirumagatkE thIrndha ARu enkol what a surprise that it is totally involved with SrI dhEvi!

MLT 68

2149 உணர்வாரார்உன்பெருமை? ஊழிதோறூழி *
உணர்வாரார் உன்னுருவந்தன்னை? * உணர்வாரார்?
விண்ணகத்தாய்! மண்ணகத்தாய்! வேங்கடத்தாய்! நால்வேதப்
பண்ணகத்தாய்! நீகிடந்தபால்.
2149 உணர்வார் ஆர் உன்பெருமை? * ஊழிதோறு ஊழி *
உணர்வார் ஆர் உன் உருவம் தன்னை ** உணர்வார் ஆர்
விண்ணகத்தாய் ! மண்ணகத்தாய்! * வேங்கடத்தாய்! * நால்வேதப்
பண்ணகத்தாய் ! நீ கிடந்த பால்? -68
2149
uNarvār ār unperumai? * oozhi thORoozhi, *
uNarvār ār unnuruvam thannai?, * uNarvārār-
viNNagatthāy! * maNNagatthāy! * vEngadatthāy! * nālvEthap-
paNNakatthāy! * neekidantha pāl? 68

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2149. O lord, you stay in the sky of Vaikuntam, you are on the earth, you abide in the Thiruvenkatam hills and you are in the recitation of the four Vedās. Who can know the milky ocean where you rest? Who can know your power? Who can know your form even in all the eons.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
விண்ணகத்தாய்! பரமபதத்தில் இருப்பவனே!; மண்ணகத்தாய்! இவ்வுலகிலிருப்பவனே!; வேங்கடத்தாய்! திருமலையில் இருப்பவனே!; பண் நால்வேத ஸ்வரப்ரதானமான நான்கு வேதத்திலும்; அகத்தாய்! இருப்பவனே!; உன் பெருமை உன் பெருமையை; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; ஊழிதோறு ஊழி கல்பங்கள் தோறும் ஆராய்ந்தாலும்; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; உன் உருவம் தன்னை உன் ஸ்வரூபத்தையும் ரூபத்தையும்; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?; நீ கிடந்த பால் நீ பள்ளிகொண்ட பாற்கடலை; உணர்வார் ஆர்? யார் அறிய முடியும்?
viNNagaththAy Oh one who is dwelling in SrIvaikuNtam!; maNNagaththAy Oh one who incarnated in this samsAram (materialistic realm); vEngadaththAy Oh one who is standing in thiruvEngadam!; paN having musical intonation as the most important part; nAl vEdha agaththAy Oh one who is flourishing in the sacred texts!; un perumai your greatness; uNarvAr Ar who will know?; Uzhi thORu Uzhi in every kalpam [brahmA’s life time running to millions of years]; un uruvam thannai your svarUpam (basic nature) and rUpam (divine form); uNarvAr Ar who will know?; nI kidandha pAl the milky ocean where you are reclining; uNarvAr Ar who will know (by measuring)?

MLT 81

2162 ஆளமர்வென்றி அடுக்களத்துளஞ்ஞான்று *
வாளமர்வேண்டிவரைநட்டு * - நீளரவைச்
சுற்றிக்கடைந்தான் பெயரன்றே? * தொன்னரகைப்
பற்றிக்கடத்தும்படை.
2162 ஆள் அமர் வென்றி * அடு களத்துள் அஞ்ஞான்று *
வாள் அமர் வேண்டி வரை நட்டு * நீள் அரவைச்
சுற்றிக் கடைந்தான் * பெயர் அன்றே ? * தொல் நரகைப்
பற்றிக் கடத்தும் படை -81
2162
āLamar venRi * adukaLatthuL aNYNYānRu, *
vāLamar vENdi varain^attu, * - neeLaravaic-
suRRik kadainthān * peyaranRE, * thol_narakaip-
paRRik kadatthum padai? 81

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2162. When the gods fought with the Asuras and asked your help, he churned the milky ocean with them using Mandara mountain as a the stick and Vāsuki, the snake as a rope, and he gave them the nectar that came out of the ocean. Isn’t his name the weapon that saves from cruel hell?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆள் அமர் வீரர்கள் நிறைந்த; வென்றி வெற்றியுடைய; அடு களத்துள் தேவாசுர யுத்தகளத்தில்; அஞ்ஞான்று அசுரர்கள் தேவர்களை இம்சித்த காலத்தில்; வாள் அமர் வேண்டி மதிப்புடைய சண்டயை விரும்பி; வரை நட்டு மந்திர கிரியை மத்தாக நாட்டி; நீள் அரவைச் நீண்ட வாஸுகியை; சுற்றி கயிறாகச்சுற்றி; கடைந்தான் பாற்கடலைக் கடைந்தவனின்; பெயர் நாமங்களை; பற்றி பற்றிக்கொண்டு துதிப்பது; தொல் நரகை பழமையாயிருக்கும் நரகங்களை; கடத்தும் தாண்டுவிக்கும்; படை அன்றே உபாயம் அன்றோ?
AL amar venRi adu kaLaththuL in the battlefield which contains warriors and victory; agyAnRu during that time (when the demons troubled dhEvas, the celestial entities); vAL amar vENdi desiring the war which carries respect; varai nattu keeping the mantharagiri (a divine mountain) as (as agitator, to churn the ocean); nIL aravaich chuRRi coiling the long snake (vAsuki) as rope (for churning); kadaindhAn one who churned (the milky ocean); peyar divine names; paRRi scooping (the chEthanas, the sentient entities); thol naragai the ancient hellish regions; kadaththum will enable to cross; padai anRE is it not an upAyam (means)!

MLT 99

2180 உளன்கண்டாய்நன்னெஞ்சே! உத்தமனென்றும்
உளன்கண்டாய் * உள்ளூவாருள்ளத்து-உளன்கண்டாய் *
வெள்ளத்தினுள்ளானும் வேங்கடத்துமேயானும் *
உள்ளத்தினுள்ளானென்றுஓர். (2)
2180 ## உளன் கண்டாய் நல் நெஞ்சே * உத்தமன் என்றும்
உளன் கண்டாய் * உள்ளுவார் உள்ளத்து - உளன் கண்டாய் **
வெள்ளத்தின் உள்ளானும் * வேங்கடத்து மேயானும் *
உள்ளத்தின் உள்ளான் என்று ஓர் -99
2180. ##
uLan_kaNdāy nannencE! * utthaman enRum-
uLan_kaNdāy, * uLLoovār uLLaththu-uLan_kaNdāy, *
veLLatthin uLLānum * vEngadatthu mEyānum, *
uLLatthin uLLān enRu Or. 99

Ragam

ஸஹானா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2180. O good heart, if the devotees meditate on the faultless eternal lord of Thiruvenkatam, he enters their hearts. Understand that Thirumāl resting on ādisesha in the milky ocean is in your heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நல் நெஞ்சே! நல்ல மனமே!; உத்தமன் என்றும் எம்பெருமான் எப்பொழுதும்; கண்டாய் நம்மை ரக்ஷிப்பதற்காகவே; உளன் உள்ளான்; உள்ளுவார் தன்னை நினைப்பவர்; உள்ளத்து மனத்திலே; உளன் கண்டாய் எப்பொழுதும் இருக்கிறான்; வெள்ளத்தின் பாற்கடலில்; உள்ளானும் பள்ளிகொள்பவனும்; வேங்கடத்து மேயானும் திருமலையிலே நிற்பவனும்; உள்ளத்தின் எப்பொழுதும்; உள்ளான் நம்மனதில் இருக்கிறான்; என்று ஓர் என்று அறிவாயாக
nal nenjE Oh my heart who is well disposed! [towards emperumAn]; uththaman purushOththaman (the best among all entities); enRum at all times; uLan kaNdAy exists (only to protect us); uLLuvAr uLLaththu those who think of him; uLan kaNdAy resides permanently; veLLaththin uLLAnum one who is reclining in thiruppARkadal (milky ocean); vEngadaththu mEyAnum one who is standing in thiruvEngadam (thirumalai); uLLaththin uLLAn enRu is residing inside (my) heart; Or know

IT 3

2184 பரிசுநறுமலரால் பாற்கடலான்பாதம் *
புரிவார்புகழ்பெறுவர்போலாம் * - புரிவார்கள்
தொல்லமரர்கேள்வித் துலங்கொளிசேர்தோற்றத்து *
நல்லமரர்கோமான்நகர்.
2184 பரிசு நறு மலரால் * பாற்கடலான் பாதம் *
புரிவார் புகப்பெறுவர் போலாம் ** புரிவார்கள்
தொல் அமரர் கேள்வித் * துலங்கு ஒளி சேர் தோற்றத்து *
நல் அமரர் கோமான் நகர் -3
2184
parisu naRumalarāl * pāRkadalān pātham, *
purivār pukappeRuvar pOlām, * - purivār_kaL-
thollamarar kELvith * thulangoLisEr thORRatthu *
nallamarar kOmān nagar. 3

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2184. If devotees worship sprinkling fragrant flowers on the feet of the god resting on the milky ocean, they will enter the shining world of the ancient god of the gods where only the gods in the sky can enter.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பால் கடலான் பாற்கடல் நாதனின்; பாதம் திருவடிகளை; நறு மலரால் மணம் மிக்க மலர்களைக் கொண்டு; பரிசு புரிவார் பக்தியோடு தொழுபவர்கள்; புரிவார்கள் இந்திரன் பிரமன் முதலிய; தொல் புகழ் பெற்ற; அமரர் தேவர்களுக்கும்; கேள்வி கண்ணால் காண முடியாமல் காதால்; மாத்திரம் மட்டும் கேட்கக் கூடியதும்; துலங்கு ஒளி ஒளி பொருந்திய; சேர் தோற்றத்து தோற்றத்தையுடையதுமான; நல் அமரர் நித்யஸூரிகளின்; கோமான் நகர் நாதனுடைய நகரான பரமபதத்தை; புகப் பெறுவர் போலாம் அடையப் பெறுவர்கள்
pARkadalAn pAdham the divine feet of emperumAn who is reclining in the milky ocean; naRu malaral with fragrant flowers; parisu purivAr those who worship him willingly through the means of devotion; purivArgaL thol amarar the ancient dhEvas (such as brahmA et al) who are sAdhanAnushtAna parar (those who are trying to reach emperumAn through their own efforts); kELvi that which can only be heard of (and not be seen); thulangu oLi sEr thORRaththu with resplendent radiance; nal amarar kOman nagar paramapadham which is the huge city of the head of nithyasUris; pugap peRuvar pOlAm they will attain, it seems!

IT 28

2209 மனத்துள்ளான்வேங்கடத்தான் மாகடலான் * மற்றும்
நினைப்பரிய நீளரங்கத்துள்ளான் * - எனைப்பலரும்
தேவாதிதேவ னெனப்படுவான் * முன்னொருநாள்
மாவாய்பிளந்தமகன்.
2209 மனத்து உள்ளான் வேங்கடத்தான் * மா கடலான் * மற்றும்
நினைப்பு அரிய * நீள் அரங்கத்து உள்ளான் ** எனைப் பலரும்
தேவாதி தேவன் * எனப்படுவான் * முன் ஒரு நாள்
மா வாய் பிளந்த மகன் -28
2209
manatthuLLān vEngadatthān * mākadalān, * maRRum-
ninaippariya * neeL arangaththuLLān, * - enaippalarum-
thEvāthi thEvan * enappaduvān, * munnorunāL-
māvāy piLantha magan. 28

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2209. The ocean-colored lord, rests on milky ocean stays in Thiruvenkatam and in Thiruvarangam, a place that is hard to conceive. He split the mouth of Kesi when he came as a horse and he is praised by all as the god of the gods, abiding in the hearts of all.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எனைப் பலரும் கணக்கற்ற வைதிகர்களால்; தேவாதி தேவன் தேவாதி தேவன்; எனப்படுவான் என்று சொல்லப்படுபவனும்; மா கடலான் பாற் கடலிலே சயனித்திருப்பவனும்; முன் ஒரு நாள் முன்பு ஒரு நாள்; மாவாய் குதிரையாக வந்த அசுரன் கேசியின்; பிளந்த வாயைப் பிளந்தவனும்; மகன் சிறுபிள்ளையானவனும்; மற்றும் மேலும்; வேங்கடத்தான் திருமலையிலிருப்பவனும்; நினைப்பு நினைப்பதற்கு; அரிய அரியவனும்; நீள் அரங்கத்து திருவரங்கத்தில்; உள்ளான் உள்ளவனுமான; மனத்து பெருமான் என் மனத்திலும்; உள்ளான் உள்ளான்
enai palarum countless vaidhika purushas (those who follow vEdham, the sacred text) and vEdha purusha (vEdham itself); thus by all entities; dhEvAdhi dhEvan enap paduvAn he is famously called as the lord of all dhEvas (celestial entities); mA kadalAn one who is reclining on the expansive thiruppARkadal (milky ocean); mun oru nAL once upon a time (when he incarnated as SrI krishNa); mA vAy piLandha one who tore the mouth of a demon who came in the form of a horse, kESi; magan a small child; maRRum more than that; vEngadhaththAn one who, as simplicity personified, stands in thirumalai; ninaippariya nIL arangathu uLLAn one who is reclining in the temple which is sweet beyond anyone’s thoughts; manaththu uLLAn he is permanently residing in my mind.

IT 30

2211 நீயன்றுலகளந்தாய் நீண்டதிருமாலே! *
நீயன்றுலகிடந்தாயென்பரால் * நீயன்று
காரோதம்முன்கடைந்து பின்னடைத்தாய்மாகடலை *
பேரோதமேனிப்பிரான்!
2211 நீ அன்று உலகு அளந்தாய் * நீண்ட திருமாலே! *
நீ அன்று உலகு இடந்தாய் என்பரால் ** நீ அன்று
கார் ஓதம் முன் கடைந்து * பின் அடைத்தாய் மா கடலை *
பேர் ஓத மேனிப் பிரான்! -30
2211
neeyanRu ulakaLanthāy * neeNda thirumālE, *
neeyanRu ulakidanthāy enparāl, * - neeyanRu-
kārOtham mun_kadainthu * pinnadaitthāy mākadalai, *
pErOtha mEnip pirān. 30

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2211. People say, “O ocean-colored Thirumāl! You measured the world at Mahābali’s sacrifice, became a boar and split open the earth to bring the earth goddess up from the underworld, churned the wide milky ocean, took nectar and gave it to the gods, and made a bridge on the ocean and went to Lankā to fight the Raksasas. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பேர் ஓத பெரிய கடல் போன்ற; மேனி திருமேனியையுடைய; பிரான்! பெருமானே!; நீண்ட எண்ணுதற்கு அரிய பெருமையுடைய; திருமாலே! திருமாலே!; நீ அன்று உலகு நீ அன்று உலகங்களை; அளந்தாய் திருவிக்கிரமனாக அளந்தாய்; நீ வராகமாக வந்து நீ; அன்று உலகு அன்று உலகை; இடந்தாய் அண்டபித்திலிருந்து குத்தி எடுத்தாய்; நீ அன்று நீ அன்று; கார் ஓதம் கருங்கடலை; முன் கடைந்து கடைந்து அம்ருதம் எடுத்தாய்; மா கடலை பெருங்கடலில்; பின் அடைத்தாய் அணைகட்டினாய்; என்பரால் என்று இவ்வாறு ரிஷிகள் கூறுவர்
pErOdham mEnip pirAn Oh benefactor who has the divine form like a huge ocean!; nINda thirumAlE Oh thirumAl, who has fame beyond one’s thoughts!; nI you, who are like these; anRu once upon a time; ulagu all the worlds; aLandhAy measured (as thrivikrama); nI anRu you, at another point of time; ulagu the earth; idandhAy (as the great varAha) dug out the earth (from the walls of the universe); nI anRu you, at another point of time; kAr Odham mun kadaindhu churned the dark ocean initially; mA kadalai a huge ocean (like that); pin later (during rAmAvathAram); adaiththAy built a bridge and blocked; enbar so say (the great sages); Al these are also some of the amazing activities

IT 51

2232 மதிக்கண்டாய் நெஞ்சே! மணிவண்ணன்பாதம் *
மதிக்கண்டாய் மற்றவன்பேர்தன்னை * - மதிக்கண்டாய்
பேராழிநின்று பெயர்ந்துகடல்கடைந்த *
நீராழிவண்ணன்நிறம்.
2232 மதிக் கண்டாய் நெஞ்சே ! * மணிவண்ணன் பாதம் *
மதிக் கண்டாய் மற்று அவன் பேர் தன்னை ** - மதிக் கண்டாய்
பேர் ஆழிநின்று * பெயர்ந்து கடல் கடைந்த
நீர் ஆழி வண்ணன் நிறம் -51
2232
mathikkaNdāy nencE! * maNivaNNan pātham, *
mathikkaNdāy maRRavanpEr thannai, * - mathikkaNdāy-
pErāzi ninRu * peyarnthu kadalkadaintha *
neerāzi vaNNan niRam. 51

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2232. O heart, Think of the feet of the lord who has the sapphire color of the ocean and recite his wonderful names. Worship the feet of him who churned the milky ocean and gave nectar to the gods

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; மணி வண்ணன் எம்பெருமானின்; பாதம் திருவடிகளை; மதிக் கண்டாய் தியானிப்பாய்; மற்று அவன் மேலும் அவன்; பேர் தன்னை திருநாமங்களை; மதிக் கண்டாய் தியானிப்பாய்; பேர் ஆழி நின்று திருப்பாற் கடலில் நின்றும்; பெயர்ந்து எழுந்து தேவர்களுக்கு அமுதம் கொடுக்க; கடல் கடைந்த அக்கடலைக் கடைந்த; நீர் ஆழி கடல் போன்ற; வண்ணன் வண்ணனான அப்பெருமானின்; நிறம் திருமேனி நிறத்தை; மதிக் கண்டாய் தியானிப்பாய்
nenjE Oh heart!; maNivaNNan pAdham the divine feet of emperumAn who has bluish complexion; madhi kaNdAy think about them; maRRu also; avan pEr thannai his divine names; madhi kaNdAy think of them; pEr Azhi ninRu peyarndhu awakening from his sleep in thiruppARkadal (milky ocean); kadal kadaindha one who churned the ocean (to offer nectar to dhEvas); nIr Azhi vaNNan niRam the complexion of emperumAn which is like the colour of ocean; madhi kaNdAy meditate on it.

IT 54

2235 வெற்பென்றிருஞ்சோலை வேங்கடமென்றிவ்விரண்டும் *
நிற்பென்று நீமதிக்கும்நீர்மைபோல் * - நிற்பென்று
உளங்கோயில் உள்ளம்வைத்துள்ளினேன் * வெள்ளத்
திளங்கோயில் கைவிடேலென்று.
2235 வெற்பு என்று இரும் சோலை * வேங்கடம் என்று இவ் இரண்டும் *
நிற்பு என்று நீ மதிக்கும் நீர்மை போல் ** - நிற்பு என்று
உளம் கோயில் * உள்ளம் வைத்து உள்ளினேன் * வெள்ளத்து
இளங் கோயில் கைவிடேல் என்று -54
2235
veRpenRu iruncOlai * vEngadam enRivvirandum *
niRpenRu neemathikkum neermaipOl, * - niRpenRu-
uLangOyil * uLLam vaiththu uLLinEn, * 'veLLath-
thiLankOyil kaividEl' enRu. 54

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2235. O lord, you wish to stay in the Venkatam and Thirumālirunjolai hills surrounded with thick groves. Like those hills, I make my heart your temple, worship you and say, Do not leave my heart, for it is your young temple and it is like the milky ocean for you. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெற்பு என்று மலை என்ற; இரும் சோலை திருமாலிருஞ் சோலை; வேங்கடம் என்று திரு வேங்கடம் என்று; இவ் இரண்டும் இவ் இரண்டும்; நிற்பு என்று நாம் உகந்து வாழுமிடமென்று; நீ மதிக்கும் நீர்மை போல் நீ நினைப்பது போல்; உளம் என் ஹ்ருதயமாகிற; கோயில் கோயிலும்; நிற்பு என்று நாம் உகந்து வாழுமிடமென்று; உள்ளம் வைத்து நீ நினைப்பதை அறிந்து; வெள்ளத்து திருப்பாற்கடலாகிற; இளங் கோயில் இளங் கோயிலை; கை விடேல் என்று கை விடவேண்டாம் என்று; உள்ளினேன் பிரார்த்திக்கிறேன்
veRpu enRa widely known as thirumalai; irum sOlai thirumAL irum sOlai; vEngadam thiruvEngadam hills; enRa ivviraNdum thus these two hills; niRpu enRu the place that we desire to reside in; nI madhikkum nIrmail pOl just as you have desired in your divine mind; uLam kOyil (my) heart, another temple; niRpu enRu a place that we desire to reside in; uLLam vaiththu knowing that you are thinking of, in your divine mind; veLLaththu iLam kOyil thiruppARkadal (milky ocean) which is like a bAlalayam [temporary structure to accommodate emperumAn); kai vidEl enRu please do not give up, saying so; uLLinEn I pray.

IT 68

2249 வலிமிக்கவாளெயிற்று வாளவுணர்மாள *
வலிமிக்க வாள்வரைமத்தாக * -வலிமிக்க
வாள்நாகஞ்சுற்றி மறுகக்கடல்கடைந்தான் *
கோள்நாகங்கொம்பொசித்தகோ.
2249 வலி மிக்க வாள் எயிற்று * வாள் அவுணர் மாள *
வலி மிக்க வாள் வரை மத்து ஆக * வலி மிக்க
வாள் நாகம் சுற்றி * மறுகக் கடல் கடைந்தான் *
கோள் நாகம் கொம்பு ஒசித்த கோ -68
2249
valimikka vāLeyiRRu * vāLavuNar māLa *
valimikka vāLvarai maththāka, * valimikka-
vāL_nākam suRRi * maRukak kadalkadainthān, *
kOL_nākam komposittha kO. 68

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2249. He, the king broke the tusks of the elephant Kuvalayābeedam, used big Mandara mountain as a churning stick and the enormous snake Vāsuki as a rope, churned the milky ocean, and gave the nectar to the gods, cheating the strong Asurans with sharp teeth.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வலி மிக்க மகாபலசாலிகளாய்; வாள் வாள் போன்ற; எயிற்று கோரைப்பற்களையுடையவரும்; வாள் வாட்படையை உடைய; அவுணர் மாள அஸுரர்கள் மாள; வலி மிக்க மிக்க வலிய; வாள் வரை ஒளியுள்ள மந்தர மலையை; மத்து ஆக மத்தாக நாட்டி; வலி மிக்க மிக்க வலிய சக்தியுடைய; வாள் ஒளியையுமுடைய; நாகம் வாஸுகி நாகத்தை; சுற்றி கயிறாகச் சுற்றி; கடல் மறுக கடல் குழம்பும்படி; கடைந்தான் கடைந்தவரும்; கோள் குவலயாபீடமென்னும்; நாகம் மதயானையின்; கொம்பு கொம்புகளை; ஒசித்த கோ ஒடித்தவரும் எம்பெருமான்ஆவான்
vali mikka being mightily strong; vAL eyiRu having canine teeth resembling swords; vAL having an army of swords; avuNar demons; mALa to be destroyed; vali mikka vAL varai maththAga having manthara mountain, which is very strong and radiant, as the churning staff; vali mikka vAL nAgam the serpent vAsuki, which is very strong and radiant; suRRi using it as a rope around the churning staff; kadal maRuga kadaindhAn one who churned the ocean such that it became a slimey mass; kOL nAgam the exulting elephant called as kuvalayApIdam, which is very strong; kombu its tusks; osiththa one who broke it (playfully); kO the Lord

IT 70

2251 தமருள்ளம்தஞ்சை தலையரங்கம்தண்கால் *
தமருள்ளும்தண்பொருப்புவேலை * - தமருள்ளும்
மாமல்லைகோவல் மதிட்குடந்தையென்பரே *
ஏவல்லவெந்தைக்கிடம்.
2251 தமர் உள்ளம் தஞ்சை * தலை அரங்கம் தண்கால் *
தமர் உள்ளும் தண் பொருப்பு வேலை ** - தமர் உள்ளும்
மாமல்லை கோவல் * மதிள் குடந்தை என்பரே *
ஏ வல்ல எந்தைக்கு இடம் -70
2251
thamaruLLam thancai * thalaiyarangam thaNkāl, *
thamaruLLum thaNporuppu vElai, * - thamaruLLum-
māmallai kOval * mathitkudanthai enbarE, *
Evalla enthaik kidam. 70

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2251. The places of our heroic lord, skilled in shooting arrows and conquering his enemies, are Thanjai Māmani koil, which is the hearts of his devotees, divine Srirangam and Thiruthangā, the cool milky ocean, Thirukkadalmallai praised by devotees, Thirukkovalur and Thirukkudandai surrounded with walls.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தமர் உள்ளம் பக்தர்களுடைய மனம்; தஞ்சை தஞ்சை மா மணிக்கோயில்; தலை அரங்கம் சிறந்த திருவரங்கம்; தண் கால் திருத்தண்கால்; தமர் அடியார்கள்; உள்ளும் நினைத்துருகும்; தண் பொருப்பு குளிர்ந்த திருமலை; வேலை திருப்பாற்கடல்; தமர் உள்ளும் பக்தர்கள் சிந்திக்கும்; மாமல்லை திருக்கடல்மல்லை; கோவல் திருக்கோவலூர்; மதிள் மதிள்களோடு கூடிய; குடந்தை திருக்குடந்தை ஆகியவை; ஏ வல்ல அம்பு எய்வதில் வல்லவரான; எந்தைக்கு எம்பெருமான் இருக்கும்; இடம் என்பரே இடம் என்பர்
thamar uLLam devotees’ heart; thanjai thanjai mAmaNik kOyil [a divine abode in thanjAvUr]; thalai arangam (among all divine places) most special thiruvarangam; thaNkAl thiruththaNkAl [a divine abode near present day sivakAsi]; thamar uLLum what the followers have thought of (as everything for them); thaN poruppu the cool thirumalai (thiruvEngadam); vElai thiruppARkadal (milky ocean); thamar uLLum places meditated upon by followers; mAmallai thirukkadal mallai [mahAbalipuram]; kOval thirukkOvalUr; madhiL kudandhai kudandhai [kumbakONam] with divine fortified walls; E valla endhaikku idam enbar [his followers] will say are the residences for chakravarthy thirumagan (SrI rAma) who is an expert at shooting arrows.

IT 85

2266 அமுதென்றும்தேனென்றும் ஆழியானென்றும் *
அமுதன்றுகொண்டுகந்தானென்றும் * - அமுதன்ன
சொன்மாலையேத்தித் தொழுதேன்சொலப்பட்ட *
நன்மாலையேத்திநவின்று.
2266 அமுது என்றும் தேன் என்றும் * ஆழியான் என்றும் *
அமுது அன்று கொண்டு உகந்தான் என்றும் ** - அமுது அன்ன
சொல் மாலை ஏத்தித் * தொழுதேன் சொலப்பட்ட *
நல் மாலை ஏத்தி நவின்று -85
2266
amuthenRum thEnenRum * āziyān enRum, *
amuthanRu koNdukanthān enRum, * - amuthanna-
sol_mālai Etthith * thozuthEn solappatta, *
nanmālai Etthi navinRu. 85

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2266. I worshiped him saying, He is nectar. He is honey. He carries a discus. He churned the milky ocean, got the nectar and joyfully gave it to the gods. ” I praised and worshiped the lord with a garland of words sweet as nectar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அமுது அமிருதம் போன்றவன்; என்றும் என்றும்; தேன் என்றும் தேன் போன்றவனென்றும்; ஆழியான் சக்கரத்தையுடையவன்; என்றும் என்றும்; அன்று அன்று கடல் கடைந்து; அமுது கொண்டு அமுதம் கொடுத்து; உகந்தான் என்றும் உகந்தான் என்றும்; ஏத்தி சொலப்பட்ட துதித்துச் சொலப்பட்ட; நல் மாலை சிறந்த எம்பெருமானை; அமுது அன்ன அமுதம் போன்ற; சொல் மாலை இப்பாசுரங்களினால்; ஏத்தி நவின்று புகழ்ந்து துதித்துப் பாடி; தொழுதேன் தொழுதேன்
amudhu enRum that he [emperumAn] is like nectar; thEn enRum that he is like honey; AzhiyAn enRum that he has the divine disc [chakrAyudham]; anRu amdhu koNdu ugandhAn enRum that he had, in previous time, (churned the ocean and) gave nectar (to dhEvas) and was happy; Eththi worshipping (him); solappatta mentioned (like these in SAsthras, the sacred texts); nal mAlai the very great emperumAn; amudhu anna sol mAlai with these pAsurams (hymns) which are like nectar; Eththi navinRu thozhudhEn worshipped him, praising him many times

IT 96

2277 அத்தியூரான் புள்ளையூர்வான் * அணிமணியின்
துத்திசேர் நாகத்தின்மேல்துயில்வான் * - மூத்தீ
மறையாவான் மாகடல்நஞ்சுண்டான்தனக்கும்
இறையாவான் எங்கள்பிரான்.
2277 ## அத்தியூரான் புள்ளை ஊர்வான் * அணி மணியின்
துத்தி சேர் * நாகத்தின்மேல் துயில்வான் ** - முத்தீ
மறை ஆவான் * மா கடல் நஞ்சு உண்டான் தனக்கும் *
இறை ஆவான் எங்கள் பிரான் -96
2277. ##
atthiyoorān * puLLai oorvān, * aNimaNiyin-
thutthisEr * nākatthin mElthuyilvān, * - mootthee-
maRaiyāvān * mākadal n^aNYsuNdān thanakkum *
iRaiyāvān engaL pirān. (2) 96

Ragam

பைரவி

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2277. The highest lord of Athiyur (Thirukkachi) who rides on an eagle and rests on the ocean on Adishesa with diamonds on his head, is the god of the three sacrifices and the Vedās. He is the lord of Shivā who drank poison that came from the milky ocean and he is also our dear lord.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புள்ளை கருடனை வாகனமாக; ஊர்வான் உடையவனும்; அணி அழகிய; மணியின் மாணிக்கங்களையும்; துத்தி சேர் படங்களையும் உடைய; நாகத்தின் மேல் ஆதிசேஷன் மேல்; துயில்வான் பள்ளிகொள்பவனும்; முத்தீ மூன்று அக்நிகளைச் சொல்லும்; மறை வேதங்களால்; ஆவான் விவரிக்கப்படுபவனும்; மா கடல் பெருங்கடலில்; நஞ்சு உண்டான விஷத்தை; உண்டான் தனக்கும் உண்ட சிவனுக்கும்; இறை ஆவான் ஸ்வாமியாய் இருக்கும்; எங்கள் பிரான் எம்பெருமான்; அத்தியூரான் திருவத்தியூரில் உள்ளான்
puLLai UrvAn one who has periya thiruvadi (garudAzhwAn) as his vehicle; aNi maNiyin thuththi sEr nAgaththin mEl thuyilvAn one who reclines on AdhiSEshan who has beautiful carbuncles and sweetly identified hoods; muththI maRaiyAvAn one who is described by vEdhas (sacred texts) which talk about the rituals with three types of agni (fire); mA kadal nanju uNdAn thanakkum iRai AvAn he is the swAmy (lord) for rudhra (Sivan) who swallowed the poison which got generated during churning of the big ocean; engaL pirAn our lord; aththiyUrAn residing at thiruvaththiyUr [kAnchipuram]

MUT 2

2283 இன்றேகழல்கண்டேன் ஏழ்பிறப்பும்யானறுத்தேன் *
பொன்தோய்வரைமார்வில்பூந்துழாய் * - அன்று
திருக்கண்டுகொண்ட திருமாலே! * உன்னை
மருக்கண்டுகொண்டென்மனம்.
2283 இன்றே கழல் கண்டேன் * ஏழ் பிறப்பும் யான் அறுத்தேன் *
பொன் தோய் வரை மார்பில் பூந் துழாய் ** அன்று
திருக் கண்டு கொண்ட * திருமாலே * உன்னை
மருக்கண்டு கொண்ட என் மனம் -2
2283
inRE kazalkaNdEn * EzpiRappum yānaRutthEn, *
pon_thOy varaimārvil poonthuzāy, * - anRu
thirukkaNdu koNda * thirumālE, * unnai
marukkaNdu koNden manam. 2

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2283. Today I saw his ankleted feet and now I will not be born again for seven births and ever. O Thirumāl with a mountain-like golden chest, You are adorned with a cool thulasi garland, and you embrace your beloved Lakshmi from the milky ocean. I find you with love in my heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொன் தோய் பொன் ஆபரணம் உடைய; வரை மார்வில் மலை போன்ற மார்பில்; பூந் துழாய் துளசி மாலை உடையவனே!; அன்று கடல் கடைந்த அன்று; திரு திருமகளை; கண்டு கொண்ட கண்டு உகந்த; திருமாலே! திருமாலே!; என் மனம் என் மனம்; உன்னை உன்னிடத்தில்; மருக்கண்டு அன்புடன்; கொண்டு பொருந்திவிட்டது; யான் இன்றே நான் இன்றே; கழல் உன் திருவடிகளை; கண்டேன் கண்டு அநுபவித்தேன்; ஏழ் அதனால் எல்லா; பிறப்பும் பிறவிகளையும்; அறுத்தேன் இனி தொடராதபடி அறுத்தேன்
pon thOy having golden ornaments; varai being like a mountain; mArbil on the divine chest; pUm thuzhAy having divine thuLasi garland; anRu during that time when the ocean was churned; thiru periya pirAttiyAr (SrI mahAlakshmi); kaNdu kOnda having been enjoyed; thirumAlE Oh, the consort of lakshmi!; en manam my mind; unnai with you; maruk kaNdu koNdu being fully united (attained you); yAn adiyEn (the servitor, I); inRE today itself; kazhal your divine feet; kaNdEn experienced, seeing; Ezh piRappum all births; aRuththEn severed (so that they do not follow)

MUT 11

2292 நன்கோதும் நால்வேதத்துள்ளான் * நறவிரியும்
பொங்கோதருவிப்புனல்வண்ணன் * - சங்கோதப்
பாற்கடலான் பாம்பணையின்மேலான் * பயின்றுரைப்பார்
நூற்கடலான் நுண்ணறிவினான்.
2292 நன்கு ஓதும் * நால் வேதத்து உள்ளான் * நறவு இரியும்
பொங்கு ஓதருவிப் புனல் வண்ணன் ** - சங்கு ஓதப்
பாற்கடலான் * பாம்பு அணையின் மேலான் * பயின்று உரைப்பார்
நூல் கடலான் நுண் அறிவினான் -11
2292
nan_kOthum * nāl vEthaththuLLān * naRaviriyum
pongO tharuvip punalvaNNan, * - sangOthap
pāRkadalān * pāmpaNaiyin mElān, * payinRuraippār
nooRkadalān nuNNaRiviNnān. 11

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2292. He is like sweet honey faultlessly recited in four Vedās by all and he is like an ocean and has a body like a waterfall. He rests on the snake bed Adisesha on the milky ocean which is filled with conches and waves. The one who is mentioned in the ocean of knowledge of the learned ones and can't be known by their own efforts.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நன்கு ஓதும் பிழையற ஓதப்படும்; நால்வேதத்து நான்கு வேதங்களால்; உள்ளான் சொல்லப்படுபவனும்; நறவு தேனைப் போன்று; இரியும் இனிமையானவனும்; பொங்கு ஓதம் கடல் போன்றவனும்; அருவிப் புனல் அருவி நீர் போலவும் உள்ள; வண்ணன் மேனியை உடையவனும்; சங்கு ஓத சங்குகள் அலைகள் உடைய; பாற் கடலான் பாற்கடலில் இருப்பவனும்; பாம்பு அணையின் ஆதிசேஷன் மேல்; மேலான் துயில்பவனும்; பயின்று வைதிகர்களின்; நூல் கடலான் கடல் போன்ற சாஸ்திரங்களால்; உரைப்பார் சொல்லப்படுபவனுமான பெருமான்; நுண் தம் முயற்சியாலே; அறிவினான் அறிய முடியாதவன்
nangu Odhum nAl vEdhaththu uLLAn he is spoken of by the four vEdhas (sacred texts) which are faultless; naRavu iruyum with sweetness which will beat honey; pongu Odham aruvi punal like an ocean and like the water from a stream; vaNNan having divine form; sangu Odham pAl kadalAn one who is reclining on the milky ocean with waves having conches; pAmbu aNaiyin mElAn one who is resting on SEsha Sayanam (AdhiSEshan mattress); payinRu uraippAr nUl kadalAn emperumAn who is spoken of by SAsthras (sacred texts) which are recited and explained by vaidhikas (followers of sacred texts); nuN aRivinAn not known (by those who try through their efforts to know him)

MUT 27

2308 ஆரேதுயருழந்தார்? துன்புற்றாராண்டையார் *
காரேமலிந்தகருங்கடலை * நேரே
கடைந்தானைக் காரணனை * நீரணைமேற்பள்ளி
அடைந்தானை நாளுமடைந்து.
2308 ஆரே துயர் உழந்தார் * துன்பு உற்றார் ஆண்டையார்? *
காரே மலிந்த கருங் கடலை ** - நேரே
கடைந்தானை * காரணனை நீர் அணைமேல் * பள்ளி
அடைந்தானை நாளும் அடைந்து -27
2308
ārE thuyar uzanthār * thunpuRRār āNdaiyār, *
kārE malintha karungadalai, * nErE
kadainthānaik * kāraNanai, neeraNaimEl * paLLi
adainthānai nāLum adainthu? 27

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Reference Scriptures

BV. 9-31

Divya Desam

Simple Translation

2308. How could they have any troubles if his devotees reach and worship the dark ocean-colored lord, the origin of everything, who churned the milky ocean and rests on the sea on Adisesha?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
காரே மலிந்த மேகம் நிறைந்த; கருங் கடலை கருங்கடலை; நேரே தானே முன்னின்று; கடைந்தானை கடைந்தவனும்; காரணனை ஜகத்காரணனுமான; நீர் பாற்கடலில்; அணைமேல் ஆதிசேஷன் மேல்; பள்ளி பள்ளி கொண்ட; அடைந்தானை பெருமானை; அடைந்து அடைந்து என்றாவது; நாளும் ஒரு நாள் யாராவது; துயர் உழந்தார் துன்பப்பட்டவர்; யார்? உளரா?; துன்பு உற்றார் துன்பப்பட்டவர் யாரவது; ஆண்டையார்? எங்கேயாவது இருக்கிறார்களா?
kArE malindha karum kadalai the dark ocean which is full of clouds; nErE kadandhAnai one who stood in the forefront and churned; kAraNanai one who is the cause for all the worlds; nIr aNai mEl paLLi adaindhAnai one who is reclining on thiruppARkadal (on AdhiSEshan); adaindhu after attaining; nALum thuyar uzhandhAr Ar who suffered even for one day?; thunbu uRRAr ANdaiyAr where are those who experienced sorrow (like that)?

MUT 31

2312 இவையவன்கோயில் இரணியனதாகம் *
அவைசெய்தரியுருவமானான் * - செவிதெரியா
நாகத்தான் நால்வேதத்துள்ளான் * நறவேற்றான்
பாகத்தான்பாற்கடலுளான்.
2312 இவை அவன் கோயில் * இரணியனது ஆகம் *
அவை செய்து அரி உருவம் ஆனான் ** - செவி தெரியா
நாகத்தான் * நால் வேதத்து உள்ளான் * நறவு ஏற்றான்
பாகத்தான் பாற்கடல் உளான் -31
2312
ivaiyavan kOyil * iraNiyanathu ākam, *
avaiseytha ariyuruvam ānān, * - sevitheriyā
nāgatthān * nāl vEthaththuLLān, * naRavERRān-
pākatthān pāRkadaluLān. 31

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2312. The lord who stays on the milky ocean resting on the earless serpent Adisesha, worshiped by all the four Vedās and took the form of a man-lion and split open the chest of Hiranyan. He has Shivā adorned with a snake in whose hair the Ganges flows in his body.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இரணியனது இரணியனின்; ஆகம் மார்பை; அவை செய்து பிளப்பதற்காக; அரி உருவம் நரசிம்மனாய்; ஆனான் அவதரித்தவனும்; செவி கண்ணயே; தெரியா செவியாக உடைய ஆதிசேஷனை; நாகத்தான் படுக்கையாக உடையவனும்; நால்வேதத்து நான்கு வேதங்களுக்கும்; உள்ளான் பொருளானவனும்; நறவு தேன் போன்ற; ஏற்றான் கங்கையை தலையிலுடைய; பாகத்தான் ருத்ரனை தன்மேனியில் உடையவனும்; பாற்கடல் உளான் பாற்கடலில் இருப்பவனுமான; அவன் கோயில் அவனுடைய கோயில்கள்; இவை மேலே கூறியவை
iraNiyanadhu the demon hiraNya kashyap’s; Agam chest; avai seydhu to break it into many pieces; ari uruvam AnAn one who incarnated as narasimha; sevi theriyA nAgaththAn having as his mattress thiruvananthAzhwAn who does not have separate ears as his eyes serve the purpose of both eyes and ears; nAl vEdhaththu uLLAn one who resides inside the four vEdhas (sacred texts); naRavu ERRAn pAgaththAn one who has in one part of divine form, rudhra, who has honey-like gangA in his body (alternatively, one who has in one part of divine form, rudhra, who has liquor in his hand); pARkadaluLAn one who is reclining on thiruppARkadal; avan that emperumAn’s; kOyil ivai divine abodes are these which were mentioned in the previous pAsuram

MUT 32

2313 பாற்கடலும்வேங்கடமும் பாம்பும்பனிவிசும்பும் *
நூற்கடலும்நுண்ணூலதாமரைமேல் * - பாற்பட்
டிருந்தார்மனமும் இடமாகக்கொண்டான் *
குருந்தொசித்தகோபாலகன்.
2313 பாற்கடலும் வேங்கடமும் * பாம்பும் பனி விசும்பும் *
நூல் கடலும் நுண் நூல தாமரை மேல் ** - பாற்பட்டு
இருந்தார் மனமும் * இடமாகக் கொண்டான் *
குருந்து ஒசித்த கோபாலகன் -32
2313
pāRkadalum vEngadamum * pāmpum panivisumbum, *
nooRkadalum nuNNUla thāmaraimEl, * - pāRpattu
irunthār manamum * idamākak koNdān, *
kurunthosittha gOpālakan. 32

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2313. Gopalan who broke the Kurundam trees and killed the Asurans abides on Adisesha on the milky ocean, in Thiruvenkatam, the cool sky, all the sastras, the hearts of the sages plunged in yoga and in my heart.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
குருந்து குருந்த மரத்தை; ஒசித்த முறித்தவனும்; கோபாலகன் பசுக்களைக் காத்தவனும்; பாற்கடலும் திருப்பாற்கடலையும்; வேங்கடமும் திருவேங்கடமலையையும்; பாம்பும் ஆதிசேஷனையும்; பனி பனி போல் குளிர்ந்த; விசும்பும் பரமபதத்தையும்; கடலும் கடல் போன்ற; நூல் சாஸ்திரங்களையும்; நுண் ஸூக்ஷ்ம; நூல சாஸ்திரங்களில் கூறப்பட்ட; தாமரை மேல் இருதயகமலத்தில்; பாற்பட்டு இந்திரியங்களை அடக்கிய; இருந்தார் யோகிகளின்; மனமும் நெஞ்சத்தையும்; இடமாக தனக்கு இருப்பிடமாக; கொண்டான் கொண்டவன் எம்பெருமான்
kurundhu the kurundham tree (a variety of tree growing along the bank of river yamunA); osiththa one who snapped it and destroyed it; gOpAlagan kaNNapirAn (krishNa) who tends to cows; pARkadalum thiruppARkadal (milky ocean); vEngadamum thiruvEngadam hills; pAmbum thiruvananthAzhwAn (AdhiSEshan); panivisumbum paramapadham (SrIvaikuNtam) which is very cool (without the heat from samsAram casting its shadow); nURkadalum SAsthras which are like the expansive ocean; nuN nUla thAmarai mElpAL pattirundhAr manamum the hearts of yOgis (those who carry out penance) who focus their sensory perceptions on the lotus-like heart which is mentioned in those subtle SAsthras; idam Agak koNdAn has taken these as his places of dwelling

MUT 33

2314 பாலகனாய் ஆலிலைமேல்பைய * உலகெல்லாம்
மேலொருநாளுண்டவனே! மெய்ம்மையே * - மாலவனே!
மந்தரத்தால் மாநீர்க்கடல்கடைந்து * வானமுதம்
அந்தரத்தார்க்கீந்தாய்நீயன்று.
2314 பாலகனாய் * ஆல் இலைமேல் பைய * உலகு எல்லாம்
மேல் ஒருநாள் * உண்டவனே! மெய்ம்மையே ** - மாலவனே!
மந்தரத்தால் * மா நீர்க் கடல் கடைந்து * வான் அமுதம்
அந்தரத்தார்க்கு ஈந்தாய் நீ அன்று -33
2314
pālakanāy * ālilaimEl paiya, * ulakellām
mElorun^āL * uNdavanE meymmaiyE, * - mālavanE-
mantharatthāl * mān^eerk kadalkadainthu, * vānamutham
antharatthārkku eenthāy n^ee anRu. 33

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2314. O Thirumāl, it is true that you swallowed all the seven worlds at the end of the eon, lay on a banyan leaf as a baby, churned the milky ocean with Mandara mountain and gave the nectar to all the gods in the sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மேல் ஒரு நாள் முன்பு ஒரு சமயம்; பாலகனாய் சிறு குழந்தையாய்; ஆலிலைமேல் ஆலிலையில்; உலகு எல்லாம் உலகமெல்லாம்; பைய மெல்ல; மெய்ம்மையே உண்மையாகவே; உண்டவனே! உண்டவனே!; மாலவனே! ஸர்வஜ்ஞனே!; நீ அன்று நீ அன்று; மந்திர மலையால் மந்திரத்தால்; மா நீர் மிக்க நீரையுடைய; கடல் கடலை; கடைந்து கடைந்து; வான் அமுதம் சிறந்த அம்ருதத்தை; அந்தரத்தார்க்கு தேவர்களுக்கு; ஈந்தாய் அளித்தாய்
mEl oru nAL once upon a time; pAlaganAy in the form of an infant; Al ilai mEl on top of a tender banyan leaf; ulagu ellAm all the worlds; paiya slowly; meymmaiyE truly; uNdavanE Oh one who ate and reclined!; mAlavanE Oh the great one!; nI you, who are like these; anRu on that day; mandharaththAl with the manthara hill [a celestial hill]; mA nIr kadal kadaindhu churning the ocean which has huge quantity of water; vAn amudham the great nectar; andharaththArkku to dhEvas (celestial entities); IndhAy you offered

MUT 46

2327 மலைமுகடுமேல்வைத்து வாசுகியைச்சுற்றி *
தலைமுகடுதானொருகைபற்றி * அலைமுகட்டு
அண்டம்போய்நீர்தெறிப்ப அன்றுகடல்கடைந்தான் *
பிண்டமாய்நின்றபிரான்.
2327 மலை முகடு மேல் வைத்து * வாசுகியைச் சுற்றி *
தலை முகடு தான் ஒரு கை பற்றி ** - அலை முகட்டு
அண்டம் போய் நீர் தெறிப்ப * அன்று கடல் கடைந்தான் *
பிண்டமாய் நின்ற பிரான் -46
2327
malaimukadumEl vaitthu * vāsukiyaic suRRi, *
thalaimukadu thānorukai paRRi, * - alaimukattu
aNdampOy neer_theRippa * anRu kadalkadainthān, *
piNdamāy ninRa pirān. 46

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

2327. When the lord churned the milky ocean using Mandara mountain as a churning stick and the snake Vāsuki as the rope, pulling the rope with the gods on one side and the Asurans on the other, the water rose up and touched the sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிண்டமாய் உலகிற்கு மூலகாரணமாக; நின்ற பிரான் நின்ற எம்பெருமான்; முகடு சிகரத்தையுடைய; மலை மந்திர மலையை; மேல் வைத்து தன் முதுகுமேல் வைத்து; வாசுகியை வாசுகியை; சுற்றி கயிறாகச் சுற்றி; தலை அதன் தலையான; முகடு சிகரத்தை; தான் ஒரு தான் ஒரு; கை பற்றி கையால் பற்றி; அலை அலையின்; முகட்டு நீர் மேலுள்ள திவிலைகள்; அண்டம் போய் அண்டத்தில் போய்; தெறிப்ப அன்று தெறிக்கும்படியாக; கடல் கடைந்தான் கடல் கடைந்தான்
piNdam Ay ninRa pirAn emperumAn who is the material cause [for the creation of the worlds]; anRu once upon a time; mugadu malai the mountain mantharam with peaks; mEl vaiththu keeping it atop (himself in the form of tortoise); vAsugaiyaich chuRRi coiling the snake vAsugi (around that mountain as rope for churning); thalai mugadu the tallest peak [of mantharam]; thAn oru kai paRRi holding it with one of his hands; alai mugattu nIr the droplets of water on top of the waves; aNdam pOy theRippa to hit against the walls of the universe; kadal kadaindhAn he churned the ocean

MUT 61

2342 பண்டெல்லாம்வேங்கடம் பாற்கடல்வைகுந்தம் *
கொண்டங்குறைவார்க்குக்கோயில்போல் * - வண்டு
வளங்கிளரும்நீள்சோலை வண்பூங்கடிகை *
இளங்குமரன்தன்விண்ணகர். (2)
2342 ## பண்டு எல்லாம் வேங்கடம் * பாற்கடல் வைகுந்தம் *
கொண்டு அங்கு உறைவார்க்கு கோயில் போல் ** - வண்டு
வளம் கிளரும் நீள் சோலை * வண் பூங் கடிகை *
இளங் குமரன் தன் விண்ணகர் 61
2342. ##
paNdellām vEngadam * pāRkadal vaiguntham, *
kondaNG kuRaivārkkuk kOyilpOl, * - vaNdu
vaLangiLarum neeLsOlai * vaNpooNG kadikai, *
iLangumaran than viNNakar. (2) 61

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2342. Just as Thiruvenkatam, the milky ocean and Vaikuntam are ancient temples where the lord stays, now Thirukkadigai surrounded with flourishing groves and Thirumālirunjolai swarming with bees is the divine heavenly place of the young lord of Thiruvinnagar.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகுந்தம் பரமபதத்தை; கொண்டு இருப்பிடமாகக் கொண்டு; அங்கு அங்கே; உறைவார்க்கு இருக்கும் எம்பெருமானுக்கு; பாற்கடல் பாற்கடலும்; வேங்கடம் திருவேங்கடமலையும்; வண்டு வளம் வண்டு கூட்டம்; கிளரும் மிகுந்திருக்கும்; நீள் சோலை சோலைகளையுடைய; வண் பூ அழகிய இனிய; கடிகை திருக்கடிகைக் குன்றும்; இளங் குமரன் இளமையோடு கூடினவன்; தன் தன்னதென்று நினைக்கும்; விண்ணகர் திருவிண்ணகரமும்; பண்டு எல்லாம் முன்பெல்லாம்; கோயில் போல் கோயில்களாக இருந்தன போலும்
vaikundham paramapadham; koNdu keeping it as his residence; angu in that place; uRaivARku for emperumAn who resides there permanently; pARkadal thiruppARkadal, the milky ocean; vEngadam thirumalai; vaNdu vaLam kiLarum neeL sOlai having expansive gardens where swarms of beetles gather; vaN beautiful; pU sweet; kadigai the divine hills of kadigai (also known as chOLashimhapuram or shOLingapuram); iLam kumaran than viNNagar thiruviNNagar which the youthful emperumAn considers as his own; paNdu before emperumAn subjected AzhwAr as his servitor; kOyil pOl looks like these were his temples (the implied meaning here is that nowadays, emperumAn considers AzhwAr’s heart as his temple)

MUT 64

2345 இசைந்தஅரவமும் வெற்பும்கடலும் *
பசைந்தங்கமுது படுப்ப * - அசைந்து
கடைந்தவருத்தமோ? கச்சிவெஃகாவில் *
கிடந்திருந்துநின்றதுவுமங்கு.
2345 இசைந்த அரவமும் * வெற்பும் கடலும் *
பசைந்து அங்கு அமுது படுப்ப ** - அசைந்து
கடைந்த வருத்தமோ? * கச்சி வெஃகாவில் *
கிடந்து இருந்து நின்றதுவும் அங்கு? 64
2345
isaintha aravamum * veRpum kadalum, *
pasainthaNGka amuthu paduppa, * - asainthu
kadaintha varutthamO * kacci veqkāvil, *
kidanthirunthu ninRathuvum angu? 64

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2345. Using the snake Vāsuki as a rope and Mandara mountain as a churning stick he churned the milky ocean, took nectar from it and gave it to the gods. Is he so tired because of that that he reclines in Thiruvekka, sits in Kānji and stands in Thiruvaragam?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அரவமும் வாஸுகியை; இசைந்த ஏற்ற கயிறாகவும்; வெற்பும் மந்திரமலையை மத்தாகவும்; கடலும் கடலை தாழியாகவும்; பசைந்து அனைத்தையும் ஸம்பந்தப்படுத்தி; அங்கு அங்கு அந்தகடலில்; அமுது அம்ருதம்; படுப்ப உண்டாகும்படி; அசைந்து நீ கஷ்டப்பட்டு அலைந்து; கடைந்த கடைந்த; வருத்தமோ? வருத்தமோ? களைப்போ?; கச்சி காஞ்சீபுரத்திலுள்ள; வெஃகாவில் திருவெக்காவில்; கிடந்து சயனித்திக்கொண்டும்; அங்கு இருந்து திருப்பாடகத்தில்; வெஃகாவில் வீற்றிருந்தும் திருவூரகத்தில்; நின்றதுவும்? நின்றும் இருந்த களைப்போ?
isaindha being fit to be coiled around like a rope; aravamum the snake vAsuki; (isaindha) being fit to be used as an agitator; veRpum the mountain manthara; (isaindha) being fit to be used as the container; kadalum the ocean; pasaindhu interconnecting these three objects; angu in that ocean; amudhu nectar; padaippa making it to be formed; asaindhu undergoing difficulties; kadaindha varuththamO is it due to the tiredness of having had to churn; kachchi in kAnchIpuram; vehkAvil at thiruvehkA (a divine abode); kidandhu in reclining posture; angu in that kAnchIpuram (at thiruppAdagam); irundhu in sitting posture; ninRu in standing posture

MUT 69

2350 வெற்பென்று வேங்கடம்பாடும் * வியன்துழாய்
கற்பென்றுசூடும் கருங்குழல்மேல் * மல்பொன்ற
நீண்டதோள்மால்கிடந்த நீள்கடல்நீராடுவான் *
பூண்டநாளெல்லாம்புகும்.
2350 வெற்பு என்று * வேங்கடம் பாடும் * வியன் துழாய்
கற்பு என்று சூடும் * கருங் குழல்மேல் ** - மல் பொன்ற
நீண்ட தோள் மால் கிடந்த * நீள் கடல் நீர் ஆடுவான் *
பூண்ட நாள் எல்லாம் புகும் 69
2350
veRpenRu * vEngadam pādum, * viyan_thuzāyk
kaRpenRu soodum karunguzal mEl, * maRponRa
neeNdathOL mālkidantha * neeLkadal n^eerāduvān, *
pooNdan^ā Lellām pugum. 69

Ragam

மோஹன

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

2350. Her mother says, “My daughter sings the praise of Thiruvenkatam whenever she thinks of any hills. She wears thulasi on her dark hair thinking that is the best thing for a chaste women to wear and she goes to bathe in the large ocean every morning thinking that it is the milky ocean where broad-armed Thirumāl rests. "

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேங்கடம் வெற்பு திருமலையைப் பற்றி; என்று என் மகள் பேசினால்; பாடும் பாடுகிறாள்; கற்பு என்று கற்புக்கு தகுந்தது என்று; வியன் வியக்கத் தக்க; துழாய் துளசியை; கரும் தன் கரிய; குழல் மேல் கூந்தலில்; சூடும் அணிகிறாள்; மல் பொன்ற மல்லர்கள் அழியும்படி; நீண்ட நீண்ட; தோள் தோள்களையுடைய; மால் எம்பெருமான்; கிடந்த பள்ளிகொண்டிருந்த; நீள் கடல் பரந்த பாற்கடலில்; நீர் ஆடுவான் நீராடுவதற்காக; பூண்ட விடியும்; நாள் எல்லாம் ஒவ்வொரு நாளும்; புகும் புறப்படுகிறாள்
veRpu enRu if there is any discussion about any mountain (my daughter); vEngadam regarding thirumalai; pAdum will sing about; kaRpu enRu being apt to be dependent on the lord in total chaste; viyan thuzhAy the amazing thuLasi; karu kuzhal mEl on (her) dark hair; sUdum she dons it; mal wrestlers; ponRa to be destroyed; nINda thOL having long divine shoulders; mAl supreme being; kidandha reclining; nIL kadal in the expansive milky ocean; nIrAduvAn in order to take a bath; pUNda nAL ellam at the time of every dawn; pugum she leaves out for

NMT 3

2384 பாலிற்கிடந்ததுவும் பண்டரங்கம்மேயதுவும் *
ஆலில்துயின்றதுவுமாரறிவார்? * - ஞாலத்
தொருபொருளை வானவர்தம்மெய்ப்பொருளை * அப்பில்
அருபொருளை யானறிந்தவாறு.
2384 பாலில் கிடந்ததுவும் * பண்டு அரங்கம் மேயதுவும் *
ஆலில் துயின்றதுவும் ஆர் அறிவார்? ** - ஞாலத்து
ஒரு பொருளை * வானவர் தம் மெய்ப் பொருளை * அப்பில்
அரு பொருளை யான் அறிந்த ஆறு (3)
2384
pAlil kidanthathuvum * paNdarangam mEyathuvum *
Alil thuyinRathuvum AraRivAr *
NYAlaththu oruporuLai * vAnavar_tham meypporuLai *
appil aruporuLai yAnaRinthavARu? 3

Ragam

அடாணா

Thalam

அட

Bhavam

Self

Simple Translation

2384. Who knows the god resting on the milky ocean, staying in Srirangam or sleeping on a banian leaf? Who knows the one unique thing in the world, the real truth for the gods in the sky as I know?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாலில் பாற்கடலில்; கிடந்ததுவும் சயனித்திருப்பவனும்; அரங்கம் திருவரங்கத்தில்; மேயதுவும் மேவி இருப்பவனும்; பண்டு முன்பு; ஆலில் ஆலிலையின் மேல்; து