81

Thiruvaragunamangai

திருவரகுணமங்கை (நவதிருப்பதி)

Thiruvaragunamangai

Navathiruppathi

ஸ்ரீ வரகுணவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ விஜயாஸநாய நமஹ

Thayar: Sri Varaguna Valli Thāyār (Sri Varagunamangai Thāyār)
Moolavar: Vijayāsana Perumāl
Utsavar: Vijayāsana Perumāl
Vimaanam: Vijayakodi
Pushkarani: Agni Theertham, Deva Pushkarani
Thirukolam: Amarndha (Sitting)
Direction: East
Mandalam: Pandiya Nādu
Area: Tirunelveli
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 10:00 a.m. to 5:00 p.m.
Search Keyword: Varagunamangai
Mangalāsāsanam: Namm Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

TVM 9.2.4

3687 புளிங்குடிக்கிடந்துவரகுணமங்கையிருந்து
வைகுந்தத்துள்நின்று *
தெளிந்தவென்சிந்தையகங்கழியாதே
என்னையாள்வாய்! எனக்கருளி *
நளிந்தசீருலகமூன்றுடன்வியப்ப
நாங்கள்கூத்தாடிநின்றார்ப்ப *
பளிங்குநீர்முகிலின்பவளம்போல்
கனிவாய்சிவப்ப நீகாணவாராயே.
3687 புளிங்குடிக் கிடந்து வரகுணமங்கை
இருந்து * வைகுந்தத்துள் நின்று *
தெளிந்த என் சிந்தையகம் கழியாதே *
என்னை ஆள்வாய் எனக்கு அருளி **
நளிர்ந்த சீர் உலகம் மூன்றுடன் வியப்ப *
நாங்கள் கூத்து ஆடி நின்று ஆர்ப்ப *
பளிங்கு நீர் முகிலின் பவளம் போல் * கனிவாய்
சிவப்ப நீ காண வாராயே (4)
3687
puLiNGkutikkitandhu varaguNamangaiyirundhu * vaikundhaththuL ninRu *
theLindha_en_chindhai akangaziyāthE * ennaiyāLvāy enakkaruLi *
naLindhacheerulakam moonRutanviyappa * nāngaLkooththādi nNinRārppa *
paLingunNeer mukilinpavaLampOl * kanivāychivappanNee kāNavārāyE. 9.2.4

Ragam

த்வஜாவந்தி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

You bestowed upon me clarity that will never depart, oh my Master, reclining in Puḷiṅkuṭi. You remain seated in Varakuṇamaṅkai and stand in Vaikuṇṭam. May You shower Your astounding grace upon me, causing the three worlds to dance with joy, and let us behold Your enchanting lips, resembling the coral creeper embracing the dark cloud laden with clear water.

Explanatory Notes

(i) In His iconic manifestation, the Lord assumes different postures; in certain pilgrim centres, He reposes, in some, He is seen seated, while, in others, He keeps standing. These can be adored individually as well as collectively, as in this song. As Saint Nammāḻvār contemplated on the manifestations of the Lord, in His worshippable Forms, at the various pilgrim centres, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
புளிங்குடி திருப்புளிங்குடியிலே; கிடந்து சயனித்தும்; வரகுண மங்கை வரகுண மங்கையில்; இருந்து வீற்றிருந்தும்; வைகுந்தத்துள் நின்று வைகுந்தத்தில் நின்றும்; என் சிந்தையகம் என் சிந்தையை; தெளிந்த தெளியவைத்து; கழியாதே அங்கிருந்து பிரியாமல்; என்னை ஆள்வாய் என்னை அடிமை கொண்டவனே; எனக்கு அருளி எனக்கு கிருபை பண்ணினவனே; நளிர்ந்த சீர் குளிர்ந்த உன் சீல குணங்களை; உலகம் மூன்றுடன் மூன்று உலகங்களும்; வியப்ப ஆச்சரியப் படும்படியாகவும்; நாங்கள் கூத்து ஆடி நாங்கள் மனம் மகிழ்ந்து; நின்று ஆர்ப்ப கோலாஹலம் செய்யும்படியாகவும்; பளிங்கு நீர் தெளிந்த நீராலே நிறைந்த; முகிலின் காளமேகத்தில்; பவளம்போல் பவளக்கொடி படர்ந்தாற் போல்; கனிவாய் உன்னுடைய கனிந்த அதரம்; சிவப்ப சிவந்து தோன்றும் அழகை; காண நாங்கள் கண்டு அநுபவிக்கும்படி; நீ வாராயே நீ வரவேண்டும்
varaguNamangai in thiruvaraguNamangai; irundhu sitting; vaigundhaththuL in SrIvaikuNtam; ninRu standing; theLindha having clarity (that these are done for us); en my; sindhai agam standing in my heart; kazhiyAdhE without leaving; ennai me; ALvAy oh one who enslaved!; enakku for me; aruLi granting special mercy; naLirndha cool; sIr qualities such as Seela etc; ulagam mUnRu the three worlds; udan with a single voice; viyappa to the amazement saying -what a partiality towards his devotees!-; nAngaL us (who are going to see you, being an ananya prayOjana (without any expectation)); kUththAdi dancing out of joy; ninRu stand; Arppa to make huge noise of celebration; paLingu pure; nIr filled with water; mugilin in dark cloud; pavaLampOl like a coral creeper which is spread out; kani having friendly colour; vAy divine lips; sivappa to manifest the reddishness; kANa to be seen and enjoyed by us; nI vArAy you should mercifully walk towards us; pavaLam coral-s; nan dense