101

Thiru Sālagrāmam

சாளக்கிராமம்

Thiru Sālagrāmam

Muktināth

ஸ்ரீதேவீநாச்சியார் ஸமேத ஸ்ரீ மூர்த்தயே நமஹ

Thayar: Sri SridEvi Nāchiyār
Moolavar: Sri Sri moorthy
Vimaanam: Kanaga
Pushkarani: Chakra Theertham, Kandaki Nadhi
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: North
Mandalam: Vada Nādu
Area: Nepal
State: Nepal
Sampradayam: Thenkalai
Search Keyword: SalakkiRamam
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PAT 2.9.5

206 பாலைக்கறந்துஅடுப்பேறவைத்துப்
பல்வளையாள்என்மகளிருப்ப *
மேலையகத்தேநெருப்புவேண்டிச்சென்று
இறைப்பொழுதுஅங்கேபேசிநின்றேன் *
சாளக்கிராமமுடையநம்பி
சாய்த்துப்பருகிட்டுப்போந்துநின்றான் *
ஆலைக்கரும்பின்மொழியனைய
அசோதைநங்காய்! உன்மகனைக்கூவாய்.
206 பாலைக் கறந்து அடுப்பு ஏற வைத்துப் * பல்வளையாள் என்மகள் இருப்ப *
மேலை அகத்தே நெருப்பு வேண்டிச் சென்று * இறைப்பொழுது அங்கே பேசி நின்றேன் **
சாளக்கிராமம் உடைய நம்பி * சாய்த்துப் பருகிட்டுப் போந்து நின்றான் *
ஆலைக் கரும்பின் மொழி அனைய * அசோதை நங்காய் உன்மகனைக் கூவாய் (5)
206
pālai kaRandhu aduppERa vaiththu * pal vaLaiyāL enmahaL iruppa *
mElaiyakaththE n^eruppu vENdichchenRu * iRaippozhudhu aNGgE pEsi n^inREn *
sāLakkirāmam udaiya n^ambi * sāyththu parukittu pOndhu n^inRān *
ālai karumbin mozhi anaiya * asOdhai n^aNGgāy! unmahanai koovāy. 5.

Ragam

கேதாரகௌள

Thalam

ஆதி

Bhavam

Mother

Simple Translation

206. A cowherdess complains, “I milked the cow and put the milk on the stove, but I found out I didn’t have any fire to light it. I asked my daughter to stay there and went to borrow some fire from a neighbor. As I stood there and chatted with the neighbor for a while, the dear lord of SālakkiRāmam turned over the pot, drank the milk and ran away. O beautiful Yashodā with a voice as sweet as the juice from a sugarcane press, call your son. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பாலைக் கறந்து பாலைக் கறந்து பானையிலிட்டு; அடுப்பு ஏற வைத்து அடுப்பில் ஏற்றி; பல் பல வகை; வளையாள் வளையல்களை அணிந்துள்ள; என் மகள் இருப்ப என் மகள் இருக்க; மேலை அகத்தே அடுத்த வீட்டிலிருந்து; நெருப்பு அடுப்பைப் பற்ற வைக்க; வேண்டிச் சென்று நெருப்பு வாங்கி வர; இறைப் பொழுது என்று போனவள் சிறிது நேரம்; அங்கே பேசி பேசிக்கொண்டு; நின்றேன் இருந்து விட்டேன்; சாளக்கிராமம் உடைய நம்பி அதற்குள் கண்ணபிரான்; சாய்த்து அந்தப் பானையைச் சாய்த்து அத்தனை; பருகிட்டு பாலையும் குடித்துவிட்டு; போந்து ஒன்றும் அறியாதவன் போல் வந்து; நின்றான் நின்றான்; உன் மகனைக் உன் பிள்ளையை; கூவாய் அழைத்து வைத்துக்கொள்; ஆலை ஆலையில் இட்ட கரும்பு ரஸத்தின்; கரும்பின் இனிப்பைப் போன்ற; மொழி அனைய இனிய பேச்சையுடைய; அசோதை நங்காய்! யசோதை நங்காய்!; உன் மகனை உன் பிள்ளையை; கூவாய் அழைத்து வைத்துக்கொள்

PAT 4.7.9

399 வடதிசைமதுரைசாளக்கிராமம்
வைகுந்தம்துவரைஅயோத்தி *
இடமுடைவதரியிடவகையுடைய
எம்புருடோ த்தமனிருக்கை *
தடவரையதிரத்தரணிவிண்டிடியத்
தலைப்பற்றிக்கரைமரஞ்சாடி *
கடலினைக்கலங்கக்கடுத்திழிகங்கைக்
கண்டமென்னும்கடிநகரே. (2)
399 வட திசை மதுரை சாளக்கிராமம் * வைகுந்தம் துவரை அயோத்தி *
இடம் உடை வதரி இடவகை உடைய * எம் புருடோத்தமன் இருக்கை **
தடவரை அதிரத் தரணி விண்டு இடியத் * தலைப்பற்றிக் கரை மரம் சாடி *
கடலினைக் கலங்கக் கடுத்து இழி கங்கைக் * கண்டம் என்னும் கடிநகரே (9)
399
vadathisai madhurai sāLakkirāmam * vaikuntam thuvarai ayOdhdhi *
idam udai vadhari idavahai udaiya * em purushOththaman irukkai *
thadavarai athirath tharaNi viNdidiya * thalaip paRRik karaimaram sādi *
kadalinai kalanga kaduththizhi gangai * kaNdam ennum kadi n^aharE. (2) 9.

Ragam

அடாணா

Thalam

திரிபுடை

Bhavam

Self

Simple Translation

399. Purshothaman who resides in SālakkiRāmam, Vaikuntam, Dwaraka, Ayodhya, Thiruvadari (Badrinath) and northern Madhura resides in the divine Thirukkandam where the flooding Ganges flows shaking the mountains with its roar and splitting the earth and making the trees on its banks fall.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தடவரை பெரிய மலைகளானவை; அதிர அதிரும்படி; தரணி பூமியானது; விண்டு பிளவுபட்டு; இடிய இடிந்து விழும்படியாகவும்; தலைப்பற்றி மரங்களின் தலையளவு உயர்ந்த; கரை மரம் சாடி மரங்களை மோதி; கடலினைக் கலங்க கடலும் கலங்கும்படி; கடுத்து இழி வேகமாக பாயும்; கங்கை கங்கை மீதுள்ள; கண்டம் என்னும் கண்டம் என்னும்; கடிநகரே கடிநகரே!; வட திசை மதுரை வடக்கிலுள்ள மதுரையும்; சாளக்கிராமம் சாளக்கிராமமும்; வைகுந்தம் துவரை வைகுந்தமும் துவாரகையும்; அயோத்தி அயோத்தியும்; இடம் உடை வதரி விசாலமான பதரியும்; இடவகை உடைய இருப்பிடமாகக் கொண்ட; எம் புருடோத்தமன் எம்பெருமான்; இருக்கை இருக்குமிடம்

PT 1.5.1

988 கலையும்கரியும்பரிமாவும் திரியும்கானம்கடந்துபோய் *
சிலையும்கணையும்துணையாகச் சென்றான்வென்றிச் செருக்களத்து *
மலைகொண்டுஅலைநீரணைகட்டி மதிள்நீரிலங்கை வாளரக்கர்
தலைவன் * தலைபத்துஅறுத்துகந்தான் சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே! (2)
988 ## கலையும் கரியும் பரிமாவும் * திரியும் கானம் கடந்து போய் *
சிலையும் கணையும் துணையாகச் * சென்றான் வென்றிச் செருக்களத்து **
மலை கொண்டு அலை நீர் அணை கட்டி * மதிள் நீர் இலங்கை வாள் அரக்கர்
தலைவன் * தலை பத்து அறுத்து உகந்தான் * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-1 **
988. ##
kalaiyumkariyum parimāvum * thiriyumkānam kadanNdhupOy *
silaiyumkaNaiyum thuNaiyāgachchenRān * venRiccheRukkaLatthu *
malaikoNdu alainNeeraNaikatti * madhiLnNeerilangkai vāLarakkar thalaivan *
thalaipatthaRutthuganNdhān * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.1

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

988. O heart! With only his bow and arrows as his help, he crossed the forests where deer, elephants and horses wandered, built a bridge with stones over the wave-filled ocean, went to Lankā, fought the heroic Rāksasas and, defeating them, cut off the ten heads of Rāvana, the Rākshasa king of Lankā surrounded with oceans and forts. Let us go to beautiful SālakkiRāmam where he stays and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கலையும் கரியும் மான்களும் யானைகளும்; பரிமாவும் குதிரைகளுமாகிய மிருகங்கள்; திரியும் கானம் திரியும் காட்டை; கடந்து போய் தாண்டிச்சென்று; சிலையும் கணையும் வில்லும் அம்பும்; துணையாக துணையாகக்கொண்டு; வென்றி வெற்றியை விளைக்கவல்ல; செருக்களத்து போர்க்களத்திலே; சென்றான் இருப்பவனும்; அலை நீர் அலைகள் உள்ள கடலிலே; மலை கொண்டு மலை கொண்டு; அணை கட்டி அணை கட்டி; மதிள் நீர் மதிளையும் கடலையும் காப்பாக உள்ள; இலங்கை இலங்கையில்; வாள் வாளை ஆயதமாகக் கொண்ட; அரக்கர் அரக்கர்; தலைவன் தலைவன் இராவணனுடைய; தலைபத்து பத்துத்தலைகளையும்; அறுத்து அறுத்துத்தள்ளி; உகந்தான் உகந்த எம்பெருமானின்; சாளக்கிராமம் சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
silaiyum bow; kaNaiyum arrows; thuNaiyAga having as his help; kalaiyum deer; kariyum elephants; parimAvum horses; thiriyum roaming around; kAnam forest; kadandhu crossing; pOy going very far; venRi causing battle which will lead to victory; seruk kaLaththu in the battle-field; senRAn entered; alai having waves; nIr ocean; malai koNdu rocks; aNai katti building bridge; madhiL fort; nIr having ocean as moat; ilangai having lankA as his capital; vAL having sword; arakkar thalaivan rAvaNa, the leader of rAkshasas, his; thalai paththu ten heads; aRuththu severed; ugandhAn sarvESvaran became joyful; the eternal abode of such sarvESvaran; sALakkirAmam SrI sALagrAmam; nenjE Oh mind!; adai try to reach

PT 1.5.2

989 கடம்சூழ்கரியும்பரிமாவும் ஒலிமாந்தேரும்காலாளும் *
உடன்சூழ்ந்தெழுந்தகடியிலங்கைபொடியாவடிவாய்ச்சரம்துரந்தான் *
இடம்சூழ்ந்துஎங்கும் இருவிசும்பில் இமையோர்வணங்க மணம்கமழும் *
தடம்சூழ்ந்துஎங்கும் அழகாய சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
989 கடம் சூழ் கரியும் பரிமாவும் * ஒலி மாத் தேரும் காலாளும் *
உடன் சூழ்ந்து எழுந்த கடி இலங்கை * பொடியா வடி வாய்ச் சரம் துரந்தான் **
இடம் சூழ்ந்து எங்கும் இரு விசும்பில் * இமையோர் வணங்க மணம் கமழும் *
தடம் சூழ்ந்து எங்கும் அழகு ஆய * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-2 **
989
kadamsoozhkariyum parimāvum * olimānNdhErum kālāLum *
udansoozhnNdhezhunNdha kadiyilangkai * podiyāvadivāyc charamthuranNdhān *
idamsoozhnNdhengkum iruvisumbil * imaiyOrvaNangka maNamkamazhum *
thadamsoozhnNdhengkum azhagāya * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.2

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

989. The lord who came to the earth, went to Lankā that was encircled by forts and guarded by Rakshasās with an army of rutting elephants, horses, huge roaring chariots and warriors and, shooting his arrows, shattered them to pieces stays in beautiful SālakkiRāmam surrounded with ponds and blooming with fragrant flowers where the gods from the sky come down, surround him and worship him. O heart, let us go there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கடம் சூழ் மதஜலத்தையுடைய; கரியும் யானைகளும்; பரிமாவும் குதிரைகளும்; ஒலி ஒலியையுடைய; மாத் தேரும் பெரிய ரதங்களும்; காலாளும் காலாட்படையும்; உடன் சூழ்ந்து ஒன்றாகத் திரண்டு; எழுந்த கடி எழுந்த அரணையுடைய; இலங்கை இலங்கை; பொடியா பொடியாகும்படி; வடி வாய் கூர்மையான; சரம் அம்புகளை; துரந்தான் பிரயோகித்த ராமன் இருக்குமிடமான; இரு விசும்பில் சுவர்க்கத்திலுள்ள; இமையோர் வணங்க தேவர்கள் வணங்க; இடம் சூழ்ந்து எங்கும் பூமியெங்கும் வந்து; மணம் கமழும் மணம் கமழும் பூக்களையுடைய; தடம் தடாகங்களாலே; சூழ்ந்து எங்கும் சூழப்பட்டு எங்கும்; அழகு ஆய அழகாயிருக்கும்; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
kadam sUzh having the liquid that comes out during periods of exultation; kariyum elephants; parimAvum horses; oli resounding; mAththErum great chariots; kAlALum foot soldiers; udan sUzhndhu gathering together; ezhundha appearing in a rousing manner; kadi fortified; ilangai evil forces in lankA; podiyA to become dust; vadi sharp; vAy having mouth; saram arrows; thurandhAn chakravarthi thirumagan (divine son of dhaSaratha) who shot; iru vast; visumbil residing in svarga (heaven); imaiyOr dhEvathAs; idam engum on the vast earth; sUzhndhu spread; vaNanga to be worshipped; maNam fragrance (of flowers such as sengazhunIr); kamazhum blowing; thadam by ponds; sUzhndhu being surrounded; engum in all directions; azhagAya having beauty; sALakkirAmam SrI sALagrAmam; adai nenjE Oh mind! Try to reach.

PT 1.5.3

990 உலவுதிரையும்குலவரையும் ஊழிமுதலாவெண்திக்கும் *
நிலவும்சுடரும்இருளுமாய் நின்றான்வென்றிவிறலாழி
வலவன் * வானோர்தம்பெருமான் மருவா அரக்கர்க்கு எஞ்ஞான்றும்
சலவன் * சலம்சூழ்ந்தழகாய சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
990 உலவு திரையும் குல வரையும் * ஊழி முதலா எண் திக்கும் *
நிலவும் சுடரும் இருளும் ஆய் * நின்றான் வென்றி விறல் ஆழி
வலவன் ** வானோர்-தம் பெருமான் * மருவா அரக்கர்க்கு எஞ்ஞான்றும்
சலவன் * சலம் சூழ்ந்து அழகு ஆய * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-3 **
990
ulavuthiraiyum kulavaraiyum * oozhimudhalā eNdhikkum *
nNilavumsudarum iruLumāy nNinRān * venRiviRalāzhi valavan *
vānOr thamberumān * maruvāvarakkarkku eNYNYānRum salavan *
salamsoozhnNdhazhagāya * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.3

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

990. The lord of the gods in the sky with a mighty discus that conquers all his enemies is the rolling waves, the ancient mountains, the eon, all the eight directions, the moon, the sun and the darkness. He, the enemy of the Rakshasās who cannot approach him, stays in beautiful SālakkiRāmam surrounded with water. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உலவு திரையும் அலைகளையுடைய கடலும்; குல வரையும் குலபர்வதங்களும்; ஊழி முதலா ஊழி காலம் முதலாக; எண் திக்கும் எட்டுத்திசைகளும்; நிலவும் சுடரும் சந்திரனும் ஸூர்யனும்; இருளுமாய் இருட்டும் ஆகிய; நின்றான் இவைகளுக்கு அந்தர்யாமியாயிருப்பவனும்; வென்றி வெற்றியையும்; விறல் ஆழி வலவன் வலக்கையில் ஆழியையும் உடைய; வானோர் தம் பெருமான் தேவாதிதேவனும்; மருவா அரக்கர்க்கு அரக்கர்கள் விஷயத்தில்; எஞ்ஞான்றும் எப்போதுமே; சலவன் சத்ருவானவன்; சலம் சூழ்ந்து ஜலத்தால் சூழ்ந்த; அழகு ஆய எம்பெருமான் இருக்கும் அழகிய; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
ulavu roaming; thiraiyum ocean having waves; kula varaiyum seven anchoring mountains (such as mEru); Uzhi mudhalA time etc; eN dhikkum entities in eight directions; nilavum chandhra (moon); sudarum sUrya (sun); iruLum darkness, for all these; Ay being prakAri (substratum); ninRAn one who remained; venRi victory; viRal and having strength; Azhi thiruvAzhi (divine sudharSana chakra); valavan one who holds in his right hand; vAnOr tham for brahmA et al; perumAn being the lord; engyAnRum at all times; maruvA those who don-t surrender (unto him); arakkarkku for the rAkshasas; salavan sarvESvaran who is the enemy and who is eternally residing; salam by water; sUzhndhu being surrounded; azhagAya beautiful; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.

PT 1.5.4

991 ஊராங்குடந்தையுத்தமன் ஒருகாலிருகால்சிலைவளைய *
தேரா அரக்கர்தேர்வெள்ளம்செற்றான் வற்றாவருபுனல்சூழ்
பேரான் * பேராயிரமுடையான் பிறங்குசிறைவண்டு அறைகின்ற
தாரான் * தாராவயல்சூழ்ந்த சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
991 ஊரான் குடந்தை உத்தமன் * ஒரு கால் இரு கால் சிலை வளைய *
தேரா அரக்கர் தேர்-வெள்ளம் செற்றான் * வற்றா வரு புனல் சூழ்
பேரான் ** பேர் ஆயிரம் உடையான் * பிறங்கு சிறை வண்டு அறைகின்ற
தாரான் * தாரா வயல் சூழ்ந்த * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-4 **
991
oorānkudanNdhai utthaman * orukālirukāl silaivaLaiya *
thErāvarakkar thErveLLam cheRRān * vaRRāvarupunalsoozh pErān *
pErāyiramudaiyān * piRangkusiRai vaNdaRaiginRa thārān *
thārāvayalsoozhnNdha * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.4

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

991. The faultless god of Kudandai who bent his bow and conquered the Rakshasās when they came like a flood to fight in their chariots not knowing what would happen in the war and who has a thousand names and wears a thulasi garland swarming with bright-winged bees stays in Thirupper (Koiladi) surrounded with water that never dries up and in SālakkiRāmam encircled by fields where cranes live. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஊரான் ஊரகத்தில் இருப்பவனும்; குடந்தை திருக்குடைந்தையில்; உத்தமன் இருக்கும் உத்தமனும்; ஒரு கால் முன்பு கர-தூஷணர்கள் எதிர்த்தபோது; சிலை வில்லின்; இருகால் இரண்டு நுனிகளையும்; வளைய வளைத்து; தேரா அரக்கர் விவேகமில்லாத அரக்கர்களின்; தேர் வெள்ளம் ரத சமூகங்களை; செற்றான் சிதைத்தவனும்; வற்றா வரு வற்றாமல் பெருகி வரும்; புனல் சூழ் காவிரிநீர் சூழ்ந்த; பேரான் பேர் திருப்பேர்நகரில் இருப்பவனும்; ஆயிரம் ஆயிரம் நாமங்களை; உடையான் உடையவனும்; பிறங்கு நெருங்கி யிருக்கிற; சிறை சிறகுகளை யுடைய; வண்டு வண்டுகள்; அறைகின்ற ஆரவாரிக்கின்ற; தாரான் துளசி மாலை அணிந்த பெருமானிருக்குமிடம்; தாரா தாரா என்னும் நீர்ப்பறவைகளால்; வயல் சூழ்ந்த சூழப்பட்ட வயல்களையுடைய; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
UrAn one who is having thiruvUragam as his abode; kudandhai one who is mercifully resting in thirukkudandhai; uththaman being purushOththama; orukAl when karan et al came to fight; silai bow-s; irukAl both ends; vaLaiya bent (to show his strength); thErA cannot analyse and understand (that he cannot be won by us); arakkar rAkshasas-; thEr veLLam groups of chariots; seRRAn destroyed them to become pieces; vaRRA not becoming dry; varu overflowing continuously; punal with water; sUzh surrounded by; pErAn one who is eternally residing in thiruppEr nagar; Ayiram pEr udaiyAn one who has countless divine names; piRangu dense; siRai having wings; vaNdu beetles; aRaiginRa singing with tune; thArAn sarvESvaran who is adorning thiruththuzhAy (thuLasi) garland and mercifully residing; thArA filled with birds named thArA; vayal by fertile fields; sUzhndha surrounded by; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Try to reach SrI sALagrAmam.

PT 1.5.5

992 அடுத்தார்த்தெழுந்தாள்பிலவாய்விட்டலற அவள்மூக்கு அயில்வாளால்
விடுத்தான் * விளங்குசுடராழி விண்ணோர்பெருமான் நண்ணார்முன் *
கடுத்தார்த்தெழுந்தபெருமழையைக் கல்லொன்றேந்தி இனநிரைக்காத்
தடுத்தான் * தடம்சூழ்ந்துஅழகாய சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
992 அடுத்து ஆர்த்து எழுந்தாள் பில வாய் விட்டு அலற * அவள் மூக்கு அயில் வாளால்
விடுத்தான் * விளங்கு சுடர் ஆழி * விண்ணோர் பெருமான் நண்ணார் முன் **
கடுத்து ஆர்த்து எழுந்த பெரு மழையைக் * கல் ஒன்று ஏந்தி இன நிரைக் காத்
தடுத்தான் * தடம் சூழ்ந்து அழகு ஆய * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-5 **
992
adutthārtthezhunNdhāL pilavāyvittalaRa * avaLmookku ayilvāLāl vidutthān *
viLangkusudarāzhi * viNNOrperumān nNaNNārmun *
kadutthārtthezhunNdha perumazhaiyaik * kallonREnNdhi inanNiraikkāththadutthān *
thadamsoozhnNdhazhagāya * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.5

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

992. The lord of the gods of the sky with a shining discus who cut off the screaming Surpanaha’s nose and ears with his sharp sword and carried Govardhanā mountain to protect the cows and the cowherds, stopping the roaring storm sent by Indra stays in beautiful SālakkiRāmam surrounded with ponds. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அடுத்து ஆர்த்து ஆரவாரத்துடன்; எழுந்தாள் வந்த சூர்ப்பணகை; பில குகை போன்ற; வாய் விட்டு வாயைத்திறந்து கொண்டு; அலற அவள் கதறும்படியாக அவளுடைய; மூக்கு மூக்கை; அயில் வாளால் கூர்மையான வாளாலே; விடுத்தான் அறுத்தவனும்; விளங்கு ஒளியுடைய; சுடர் ஆழி சக்கரத்தையுடையவனும்; விண்ணோர் நித்ய ஸூரிகளுக்கு; பெருமான் தலைவனும்; கடுத்து வேகமாக; ஆர்த்து எழுந்த பேரொலியுடன் எழுந்து; பெரு மழையை பொழிந்த பெரு மழையை; நண்ணார் முன் இந்திராதிகள் முன்பு; இன நிரை பசுக்கூட்டங்களை காப்பாற்ற; கல் கோவர்த்தனமென்னும்; ஒன்று ஏந்தி காத்து ஒரு மலையை தூக்கி காத்து; தடுத்தான் மழையைத் தடுத்த பெருமான் இருக்குமிடம்; தடம் தடாகங்களால்; சூழ்ந்து அழகு ஆய சூழப்பெற்ற அழகிய; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
aduththu approached; Arththu making noise; ezhundhAL sUrpaNakA who came with zeal; pilam like a cave; vAy vittu opening her mouth; alaRa to cry out; avaL her; mUkku nose; ayil sharp; vALAl with a sword; viduththAn one who severed (with the help of iLaiya perumAL); viLangu very shining; sudar have radiance; Azhi one who is having thiruvAzhi (divine chakra); viNNOr for nithyasUris; perumAn being the lord; kaduththu with great speed; Arththu making an uproarious sound; ezhundha appeared; peru mazhaiyai great rain; naNNAr mun in front of indhra et al who opposed; inam herd; niraikkA to protect the cows; kal onRu mountain named gOvardhan; Endhi held; thaduththAn stopped, the abode where he is eternally residing; thadam sUzhndhu surrounded by ponds; azhagAya beautiful; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.

PT 1.5.6

993 தாயாய்வந்தபேயுயிரும் தயிரும்இழுதும்உடனுண்ட
வாயான் * தூயஅரியுருவிற்குறளாய்ச்சென்று மாவலியை
ஏயானிரப்ப * மூவடிமண்இன்றேதாவென்று உலகேழும்
தாயான் * காயாமலர்வண்ணன் சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
993 தாய் ஆய் வந்த பேய் உயிரும் * தயிரும் விழுதும் உடன் உண்ட
வாயான் * தூய வரி உருவின் குறளாய்ச் சென்று * மாவலியை
ஏயான் இரப்ப ** மூவடி மண் இன்றே தா என்று * உலகு ஏழும்
தாயான் * காயா மலர் வண்ணன் * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-6
993
thāyāyvanNdha pEyuyirum * thayirumvizhudhum udanuNda vāyān *
thooya_ariyuruviR kuRaLāycchenRu * māvalaiyai Eyānirappa *
moovadimaN inRE thāvenRu * ulagEzhum thāyān *
kāyāmalarvaNNan * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.6

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

993. The lord dark as a kāyām flower drank the poisonous milk of Putanā when she came as a mother and killed her, stole yogurt and butter and swallowed them in the cowherd village, and went as a pure handsome dwarf to king Mahabali’s sacrifice, asked him, “Give me three feet of land now, ” received the land, grew tall and measured the seven worlds and the sky with his marvelous feet. He stays in SālakkiRāmam. O heart, let us go and worship that lord of there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாய் ஆய் வந்த தாய் வடிவுடன் வந்த; பேய் உயிரும் பூதனையின் உயிரையும்; தயிரும் விழுதும் தயிரையும் வெண்ணெயையும்; உடன் உண்ட ஒன்றுசேர்த்து உண்ட; வாயான் வாயையுடையவனும்; ஏயான் யாசிக்கத் தகாத; தூய வரி தூய அழகிய; உருவின் ரூபத்தையுடைய; குறளாய் குள்ளமான வாமநனாகி; மாவலியை சென்று மாகாபலியிடம் சென்று; இரப்ப மூவடி மண் மூன்றடி நிலம்; இன்றே தா இப்போதே எனக்கு தா; என்று என்று யாசிக்க; உலகு ஏழும் ஏழு உலகங்களையும்; தாயான் தாவியளந்து கொண்டவனும்; காயா மலர் காயாம்பூப்போன்ற; வண்ணன் நிறமுடையவன் இருக்கும்; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
thAyAy vandha one came in the disguise of mother; pEy pUthanA-s; uyirum life; thayirum curd; vizhudhum butter; udan uNda mercifully consumed them in the same manner; vAyAn having divine mouth; EyAn one who does not deserve to beg; thUya being very pure; vari beautiful; uruvin having form; kuRaLAy as vAmana; mAvaliyai from mahAbali; senRu going there; inRE right now; mUvadi maN thA enRu saying -you should give three steps of land-; irappa as he begged (and as mahAbali poured the water); ulagu Ezhum seven worlds; thAyAn one who jumped and measured; kAyA malar vaNNan the eternal abode of sarvESvaran who has the complexion of a kAyAm flower; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.

PT 1.5.7

994 ஏனோர் அஞ்சவெஞ்சமத்துள் அரியாய்ப்பரியஇரணியனை *
ஊனாரகலம்பிளவெடுத்த ஒருவன் தானேஇருசுடராய் *
வானாய்த்தீயாய்மாருதமாய் மலையாய்அலைநீருலகனைத்தும்
தானாய் * தானுமானாந்தன் சாளக்கிராமம்அடை நெஞ்சே!
994 ஏனோர் அஞ்ச வெம் சமத்துள் * அரி ஆய்ப் பரிய இரணியனை *
ஊன் ஆர் அகலம் பிளவு எடுத்த * ஒருவன் தானே இரு சுடர் ஆய் **
வான் ஆய்த் தீ ஆய் மாருதம் ஆய் * மலை ஆய் அலை நீர் உலகு அனைத்தும்
தான் ஆய் * தானும் ஆனான்-தன் * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-7 **
994
EnOr aNYcha veNYchamatthuL * ariyāyp pariya iraNiyanai *
oonāragalam piLaveduttha * oruvan_thānE irusudarāy *
vānāyTH theeyāy mārudhamāy * malaiyāy alainNeerulaganaitthum thānāy *
thānumānān_than * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.7

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

994. Our matchless lord who is the sky, fire, wind, the mountains, the oceans with waves and all the worlds, and who took the form of a man-lion and split open the chest of Hiranyan, terrifying his enemies stays in SālakkiRāmam. O heart, let us go there and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஏனோர் சத்துருக்களான அசுரர்கள்; அஞ்ச பயப்படும்படியாக; அரி ஆய் நரசிம்ம மூர்த்தியாகி; வெம் சமத்துள் கடுமையான போரில்; பரிய பருத்த சரீரத்தையுடைய; இரணியனை இரணியனை; ஊன் ஆர் அகலம் பருத்த மார்பு; பிளவு எடுத்த ஒருவன் கிழியும்படி செய்தவனும்; தானே இரு சுடர் ஆய் தானே சந்த்ர ஸூர்யர்களாயும்; வான் ஆய் தீயாய் ஆகாசமாயும் அக்னியாயும்; மாருதம் ஆய் வாயுவாயும்; மலை ஆய் அலை நீர் மலையாயும் கடலாயும்; உலகு உலகங்கள்; அனைத்தும் அனைத்துமாய் இருப்பவனும்; தான் ஆய் தானும் அஸாதாரணமான திவ்யமங்கள; ஆனான் விக்ரஹத்தையுடைய; தன் எம்பெருமான் இருக்கும் இடம்; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
EnOr demons, who are enemies; anja to fear; vem cruel; samaththuL in the battle; ariyAy being narasimha; pariya one who is having big body; iraNiyanai hiraNya-s; Un Ar filled with flesh; agalam chest; piLavu eduththa tore down; oruvan having incomparable strength; thAnE such sarvESvaran; iru sudarAy being chandhra and sUrya; vAnAy being sky; thIyAy being fire; malaiyAy being mountains; alai nIr surrounded by ocean with waves; ulagu anaiththum all worlds; thAnAy remained to be directly identified as him; thAnum AnAn than the merciful abode of sarvESvaran who is also having distinguished form; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.

PT 1.5.8

995 வெந்தாரென்பும்சுடுநீறும் மெய்யில்பூசி, கையகத்து * ஓர்
சந்தார்தலைகொண்டு உலகேழும்திரியும்பெரியோந்தான் சென்று * என்
எந்தாய்! சாபம்தீரென்ன இலங்குஅமுதநீர்திருமார்பில்
தந்தான் * சந்தார்பொழில்சூழ்ந்தசாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
995 வெந்தார் என்பும் சுடு நீறும் * மெய்யில் பூசி கையகத்து * ஓர்
சந்து ஆர் தலைகொண்டு * உலகு ஏழும் திரியும் பெரியோன்-தான் சென்று ** என்
எந்தாய் சாபம் தீர் என்ன * இலங்கு அமுது நீர் திருமார்வில்
தந்தான் * சந்து ஆர் பொழில் சூழ்ந்த * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-8 **
995
venNdhār enbum sudunNeeRum * meyyilpoosik kaiyagatthu *
OrsanNdhār thalaikoNdu ulagEzhum thiriyum * periyOn_thānsenRu *
en_enNdhāy! sābamtheerenna * ilangkamudhanNeerth thirumārbil thanNdhān *
sanNdhār pozhilsoozhnNdha * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.8

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

995. When Shivā, adorned with a garland of skulls and smeared with ashes on his body wandered all over the world as a beggar because Nānmuhan had cursed him and went to our lord and asked him, “You are my father. Remove my curse, ” our lord took water precious as nectar as if it were blood from his divine chest, sprinkled it on Shivā’s hands and made Nānmuhan's skull fall. He stays in SālakkiRāmam surrounded with groves flourishing with sandal trees. O heart! Let us go there and worship him. .

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வெந்தார் வெந்துபோன; என்பும் எலும்புகளையும்; சுடு நீறும் சுட்ட சாம்பலையும்; மெய்யில் பூசி உடம்பில் பூசி; சந்து ஆர் துளைகளுள்ள; ஓர் ஒருவராலும் நிறைக்க ஒண்ணாத ஒரு கபாலத்தை; கையகத்து கையிலே; தலைகொண்டு எடுத்துக்கொண்டு; உலகு ஏழும் ஏழு உலகங்களிலும்; திரியும் பெரியோன் தான் திரிந்தவனான பரமசிவன்; சென்று என் நாராயணனிடம் சென்று; எந்தாய்! சாபம் என் தந்தையே! என் சாபத்தை; தீர் என்ன நீக்கி அருள வேண்டும் என்று பிரார்த்திக்க; திருமார்பில் தனது மார்பில்; இலங்கு அமுது உண்டான; சந்து ஆர் சந்தன மரம் நிறைந்த; பொழில் சூழ்ந்த சோலைகள் சூழ்ந்த; சாளக்கிராமம் திவ்ய தேசமாகிய சாளக்கிராமத்தை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
vendhAr those who were cremated; enbum bone; sudu nIRum the ashes which resulted from those burnt bodies; meyyil on his body; pUsi applied; sandhu Ar having holes; Or which cannot be filled by anyone; thalai brahma kapAlam (skull of brahmA); kai agaththu in his hand; koNdu carrying; ulagEzhum in seven worlds; thiriyum one who roams around; periyOn thAn rudhra who is considering himself to be great; senRu went (to sarvESvaran); en endhAy oh my well-wisher!; sAbam this curse; thIr kindly eliminate; enna as he prayed; ilangu shining; thirumArvil from his divine chest; amudhu nIr nectarean water [sweat]; thandhAn eternal abode of one who sprinkled and mercifully freed him of such curse; sandhu sandalwood trees; Ar filled; pozhil by gardens; sUzhndha surrounded; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.

PT 1.5.9

996 தொண்டாமினமும்இமையோரும் துணைநூல் மார்பினந்தணரும் *
அண்டா! எமக்கேயருளாயென்று அணையும்கோயிலருகெல்லாம் *
வண்டார்பொழிலின்பழனத்து வயலினயலேகயல்பாய *
தண்தாமரைகள்முகமலர்த்தும் சாளக்கிராமம் அடைநெஞ்சே!
996 தொண்டு ஆம் இனமும் இமையோரும் * துணை நூல் மார்பின் அந்தணரும் *
அண்டா எமக்கே அருளாய் என்று * அணையும் கோயில் அருகு எல்லாம் **
வண்டு ஆர் பொழிலின் பழனத்து * வயலின் அயலே கயல் பாய *
தண் தாமரைகள் முகம் அலர்த்தும் * சாளக்கிராமம் அடை நெஞ்சே-9 **
996
thoNdāminamum imaiyOrum * thuNainNoolmārbin anNdhaNarum *
aNdā emakkE aruLāy_enRu * aNaiyumkOyil arugellām *
vaNdārpozhilin pazhanatthu * vayalin ayalE kayalpāya *
thaNdāmaraigaL mugamalartthum * sāLakkirāmam adainNeNYchE! 1.5.9

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

996. O heart, let us go to the temple in SālakkiRāmam surrounded with flourishing fields where fish frolic, groves swarm with bees and cool lotuses bloom. Groups of devotees, gods in the sky and Andanars skilled in the Vedās, wearing sacred threads on their chests, go there and worship and praise him saying, “O god of gods! Give us your grace!” Let us go there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தொண்டு ஆம் தொண்டு செய்யும்; இனமும் அடியார்கள் கூட்டமும்; இமையோரும் நித்யஸூரிகளும்; துணை நூல் மார்பின் பூணூல் தரித்த; அந்தணரும் பிராம்மணர்களும்; அண்டா! எமக்கே தேவனே எங்களுக்கே; அருளாய் என்று அருள் புரிய வேணும்’ என்று; அணையும் கோயில் கோயில் அருகிலிருக்கும்; அருகு எல்லாம் சுற்றுப்பிரதேசங்களெங்கும்; வண்டார் வண்டுகள் நிறைந்த; பொழிலின் சோலைகளில்; பழனத்து வயலின் அயலே உண்டான நீர்நிலங்களில்; கயல் பாய கயல் மீன்கள் வந்து துள்ள; தண் தாமரைகள் குளிர்ந்த தாமரை மொட்டுக்கள்; முகம் அலர்த்தும் முகம் மலர்ந்து பூத்ததுமான; சாளக்கிராமம் சாளக்கிராமத்திலிருப்பவனை; அடை நெஞ்சே! ஓ மனமே! நீ அடைவாய்
thoNdAm inamum group of SrIvaishNavas who are totally serving emperumAn; imaiyOrum nithyasUris (eternal associates of bhagavAn in paramapadham); thuNai nUl wearing two yagyOpavIthams; mArvin having chest; andhaNarum brAhmaNas; aNdA Oh controller of all oval shaped universes!; emakku in our matters; aruLAy show your mercy; enRu saying so; aNaiyum approaching; kOyil temple-s; arugu ellAm nearby places; vaNdu beetles; Ar being filled with; pozhilin present in the garden; pazhanaththu ayal in the surroundings of the water-bodies; vayalin from the fertile fields; kayal fishes; pAya as they jump (into the water-bodies); thaN cool; thAmaraigaL lotus buds; mugam alarththum becoming blossomed and shining due to that; sALakkirAmam adai nenjE Oh mind! Reach such SrI sALagrAmam.

PT 1.5.10

997 தாராவாரும்வயல்சூழ்ந்த சாளக்கிராமத்துஅடிகளை *
காரார்புறவின்மங்கைவேந்தன் கலியன்ஒலிசெய் தமிழ்மாலை *
ஆரார்உலகத்தறிவுடையார் அமரர்நல்நாட்டரசாள *
பேராயிரமும்ஓதுமின்கள் அன்றிஇவையே பிதற்றுமினே. (2)
997 ## தாரா ஆரும் வயல் சூழ்ந்த * சாளக்கிராமத்து அடிகளை *
கார் ஆர் புறவின் மங்கை வேந்தன் * கலியன் ஒலிசெய் தமிழ்மாலை **
ஆர் ஆர் உலகத்து அறிவு உடையார் * அமரர் நல் நாட்டு அரசு ஆள *
பேர் ஆயிரமும் ஓதுமின்கள் * அன்றி இவையே பிதற்றுமினே-10 **
997. ##
thārāvārum vayalsoozhnNdha * sāLakkirāmatthu adigaLai *
kārārpuRavin mangkaivEnNdhan * kaliyanoli seythamizhmālai *
ārār ulagatthu aRivudaiyār * amararnNannāttu arasāLa *
pErāyiramum Odhumin_gaL * anRi ivaiyE pidhaRRuminE. 1.5.10

Ragam

பைரவி

Thalam

ஆதி

Bhavam

Self

Simple Translation

997. Kaliyan, the chief of Thirumangai, composed a musical garland of ten Tamil pāsurams on the god of SālakkiRāmam surrounded with fields where herons eat grain and live. If you want to go and rule the world of the gods where wise people and devotees go, recite the thousand names of him or just babble these Tamil pāsurams again and again.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உலகத்து இவ்வுலகத்திலே; அறிவு உடையார் அறிவு உடைவர்; ஆர் ஆர் யார் இருக்கிறீர்களோ; அமரர் நித்யஸூரிகளுடைய; நல் நாட்டு ஸ்ரீவைகுண்டத்தை; அரசு ஆள அரசாளும் படியாக; பேர் ஆயிரமும் ஆயிரம் நாமங்களையும்; ஓதுமின்கள் ஓதுங்கள்; அன்றி அல்லது; கார் ஆர் மேகங்கள் நிறைந்த; புறவின் சூழலையுடைய; மங்கை திருமங்கை நாட்டுக்கு; வேந்தன் தலைவரான; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; தாரா ஆரும் தாரா என்னும் பக்ஷிகள் நிறைந்த; வயல் சூழ்ந்த வயல்களால் சூழ்ந்த; சாளக்கிராமத்து சாளக்கிராமத்தில் இருக்கும்; அடிகளை எம்பெருமானைக் குறித்து; ஒலிசெய் அருளிச்செய்த; தமிழ் மாலை தமிழ் மாலையாகிய; இவையே இப்பாசுரங்களையே; பிதற்றுமினே வாய்வந்தபடி சொல்லுங்கள்
ulagaththu in this world; aRivudaiyAr ArAr all the wise people; amarar nithyasUris-; nal nAdu distinguished paramapadham; arasALa to rule; pEr Ayiramum his thousand divine names; OdhumingaL try to recite;; anRi if you are unable to recite; thArA thArA birds; Arum filled; vayal by fertile fields; sUzhndha surrounded; sALAkkirAmaththu arrived in SrI sALagrAmam; adigaLai on the lord of all; kAr Ar filled with clouds; puRavin having surroundings; mangai for thirumangai region; vEndhan king; kaliyan AzhwAr; oli having tune; sey mercifully composed; thamizh mAlai ivaiyE these ten pAsurams which are in the form of a garland of thamizh words; pidhaRRumin try to recite incoherently