94

ThiruppullāNi

திருப்புல்லாணி

ThiruppullāNi

ஸ்ரீ கல்யாணவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ கல்யாண ஜகந்நாதாய நமஹ

Thayar: Sri Kalyāna Valli, Sri Pathmāsani
Moolavar: Sri Kalyāna Jagannāthan, Thaiva Silaiar, Chakravarthi Thirumagan, Darbhasayana Rāmar
Utsavar: Sri Kalyāna Jagannāthan
Vimaanam: Kalyāna
Pushkarani: Hema Theertham, Chakra Theertham, Rathnākara Samuthram
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Pandiya Nādu
Area: Ramanathapuram
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 6:30 a.m. to 11:30 a.m. 4:30 p.m. to 8:00 p.m.
Search Keyword: Thiruppullāni
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 9.3.1

1768 தன்னைநைவிக்கிலேன் வல்வினையேன்தொழுதும்எழு *
பொன்னைநைவிக்கும் அப்பூஞ்செருந்திமணநீழல்வாய் *
என்னைநைவித்து எழில்கொண்டகன்றபெருமானிடம் *
புன்னைமுத்தம்பொழில்சூழ்ந்து அழகாயபுல்லாணியே. (2)
1768 ## தன்னை நைவிக்கிலேன் * வல் வினையேன் தொழுதும் எழு- *
பொன்னை நைவிக்கும் * அப் பூஞ் செருந்தி மண நீழல்வாய் **
என்னை நைவித்து * எழில் கொண்டு அகன்ற பெருமான் இடம் *
புன்னை முத்தம் பொழில் சூழ்ந்து * அழகு ஆய புல்லாணியே-1
1768
thaNnNnai nNaivik kilENn * valviNnaiyENn thozhudhum_ezhu, *
poNnNnai nNaivikkum * appooNY cherunNdhi maNanNIzhalvāy, *
eNnNnai nNaiviththu * ezhil koNdu agaNnRa perumāNnidam, *
puNnNnai muththampozhil choozhnNdhu * azakāya pullāNiyE. (2) 9.3.1

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1768. She says, “O heart, you suffer with your love for him. How can I control it? Is it because of my bad karmā? In the cool shadows of the cherundi grove blooming with golden flowers he loved me and then left me taking my beauty with him. He is the god of Thiruppullāni where the punnai trees shed pearl-like flowers in the groves. O heart, let us go there and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வல்வினையேன் கொடிய பாவத்தையுடைய நான்; தன்னை என்னை; நைவிக்கிலேன் அழித்துக்கொள்ள மாட்டேன்; பொன்னை பொன்னை; நைவிக்கும் தோற்கடிக்கவல்ல; அப் பூஞ் செருந்தி புன்னைப் பூக்களின்; மண நீழல் வாய் மணமுள்ள நிழலிலே; என்னை நைவித்து என்னை ஈடுபடுத்தி கலந்த; எழில் என் மேனி நிறத்தை; கொண்டு அகன்ற கவர்ந்து கொண்டு அகன்ற; பெருமானிடம் பெருமான் இருக்குமிடம்; புன்னை முத்தம் முத்துப்போன்ற பூக்களையுடைய; பொழில் புன்னைமரச் சோலைகளால்; சூழ்ந்து அழகு ஆய சூழ்ந்த அழகிய; புல்லாணியே திருப்புல்லாணியை; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு மனமே!

PT 9.3.2

1769 உருகிநெஞ்சே! நினைந்துஇங்குஇருந்தென்? தொழுதும்எழு *
முருகுவண்டுண்மலர்க்கைதையின் நீழலில்முன்னொருநாள் *
பெருகுகாதன்மை என்னுள்ளமெய்தப்பிரிந்தானிடம் *
பொருதுமுந்நீர்க்கரைக்கே மணியுந்துபுல்லாணியே.
1769 உருகி நெஞ்சே நினைந்து இங்கு இருந்து என்? * தொழுதும் எழு- *
முருகு வண்டு உண் மலர்க் கைதையின் * நீழலில் முன் ஒருநாள் **
பெருகு காதன்மை என் உள்ளம் * எய்தப் பிரிந்தான் இடம் *
பொருது முந்நீர்க் கரைக்கே * மணி உந்து புல்லாணியே-2
1769
urugi nNenchE! nNiNnainNdhu iNGku irunNdheNn? * thozhudhum ezhu, *
muruguvaNduN malark kaithaiyiNn * nNIzhalil muNnNnorunNāL, *
perugugā thaNnmai eNnNnuLLam * eydhap pirinNdhāNnidam, *
porudhumunN nNIrkkaraikkE * maNiyunNdhu pullāNiyE. 9.3.2

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1769. She says, “O heart! You melt with love. What is the use of staying here thinking of him? Once, one day, he loved me under the shadow of blooming thazhai plants where singing bees drink honey from the flowers, and left me there and since then my love for him has grown in my heart. He is the god of Thiruppullāni where the waves dash on the banks of the river and leave jewels. O heart, come let us go and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; இங்கு இருந்து இங்கேயிருந்துகொண்டு; நினைந்து உருகி சிந்தித்து உருகுவதனால்; என் என்ன பயன்; முருகு வண்டு உண் வண்டுகள் தேனைப் பருகும்; மலர்க் கைதையின் தாழம்பூக்களின்; நீழலின் முன் ஒருநாள் நிழலிலே முன்பு ஒரு நாள்; என் உள்ளம் என் நெஞ்சில்; பெருகு காதன்மை எய்த காதல் வளர்த்தவன்; பிரிந்தான் பிரிந்து போன பெருமான்; இடம் இருக்குமிடம்; பொருது அலைகளோடு; முந்நீர் கரைக்கே கூடின கடற்கரையிலே; மணி உந்து ரத்னங்களைத் தள்ளிக்கொண்டு வரும்; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.3

1770 ஏதுசெய்தால்மறக்கேன்? மனமே! தொழுதும்எழு *
தாதுமல்குதடம்சூழ்பொழில் தாழ்வர்தொடர்ந்து * பின்
பேதை நினைப்பிரியேன் இனிஎன்று அகன்றானிடம் *
போதுநாளும்கமழும் பொழில்சூழ்ந்தபுல்லாணியே.
1770 ஏது செய்தால் மறக்கேன்? * மனமே தொழுதும் எழு- *
தாது மல்கு தடம் சூழ் பொழில் * தாழ்வர் தொடர்ந்து ** பின்
பேதை நின்னைப் பிரியேன் இனி * என்று அகன்றான் இடம் *
போது நாளும் கமழும் * பொழில் சூழ்ந்த புல்லாணியே-3
1770
Edhu cheydhāl maRakkENn * maNnamE! thozhudhum ezhu, *
thādhu malgu thadanchoozh pozhil * thāzhvar thodarnNdhu, * piNn-
pEdhai nNi_NnNnaip piriyENn_iNni * eNnRu agaNnRāNnidam, *
pOdhu nNāLum kamazhum * pozhilchoozhnNdha pullāNiyE. 9.3.3

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1770. She says, “I am innocent. What can I do to forget him? Come, get up and let us worship him. He followed me into the grove dripping with pollen and filled with ponds and promised me he wouldn’t leave me, but he did. He is the god of Thiruppullāni where the fragrance of flowers spreads all day. O heart, come, let us go there and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மனமே! மனமே!; ஏது செய்தால் எதைச் செய்வதனால் அவரை; மறக்கேன் மறப்பேன் மறக்க முடியவில்லையே; தாது மல்கு பூக்களின் மகரந்தத்தூள் நிறைந்த; தடம் சூழ் தடாகங்களால் சூழ்ந்த; பொழில் சோலைகளின்; தாழ்வர் அருகே என்னை; தொடர்ந்து தொடர்ந்து வந்து; பின் பேதை நின்னை பேதையே! உன்னை; பிரியேன் இனி என்று இனி பிரியமாட்டேன் என்று; அகன்றான் சொல்லி பிரிந்த; இடம் பெருமானிருக்குமிடம்; போது நாளும் எப்போதும் பூக்களின்; கமழும் மணம் கமழும்; பொழில் சூழ்ந்த சோலைகள் சூழ்ந்த; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.4

1771 கொங்குண்வண்டேகரியாகவந்தான் கொடியேற்கு * முன்
நங்களீசன் நமக்கேபணித்தமொழிசெய்திலன் *
மங்கைநல்லாய்! தொழுதும்எழு போய்அவன்மன்னுமூர் *
பொங்குமுந்நீர்க்கரைக்கே மணியுந்துபுல்லாணியே.
1771 கொங்கு உண் வண்டே கரியாக வந்தான் * கொடியேற்கு * முன்
நங்கள் ஈசன் * நமக்கே பணித்த மொழி செய்திலன் **
மங்கை நல்லாய் தொழுதும் எழு- * போய் அவன் மன்னும் ஊர்
பொங்கு முந்நீர்க் கரைக்கே * மணி உந்து புல்லாணியே-4
1771
koNGguN vaNdE kariyāga vanNdhāNn * kodiyERku, * muNn-
nNaNGga LIchaNn * nNamakkE paNiththa mozhicheydhilaNn *
maNGgai nNallāy! thozhudhum ezhu * pOy avaNn maNnNnumoor, *
poNGgu munNnNIrk karaikkE * maNiyunNdhu pullāNiyE. 9.3.4

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1771. She says, “O friend, you are beautiful among women! Carrying a Garudā flag he came to me, loved me and promised that he would not leave me but he didn’t keep his promise. The only witness there was the bee that drinks honey. He stays in Thiruppullāni where the rising waves of the ocean dash on the banks of the river and leave jewels behind. Come, let us go and worship him there. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கொங்கு உண் தேனுண்ணும்; வண்டே வண்டு ஒன்றே; கரியாக ஸாக்ஷியாக; கொடியேற்கு முன் பாபியான என் முன்; வந்தான் நங்கள் ஈசன் வந்தான் வந்த பெருமான்; நமக்கே பணித்த முன்பு என்னிடம்; மொழி செய்திலன் சொன்னபடி செய்யவில்லை; மங்கை நல்லாய்! உயிர்த்தோழியே!; போய் அவன் அந்த பெருமான் போய்; மன்னும் ஊர் இருக்குமிடம்; மணி ரத்னங்களை; உந்து தள்ளிக்கொண்டு வரும்; பொங்கு முந்நீர் அலைமோதுகின்ற; கரைக்கே கடற்கரையிலுள்ள; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.5

1772 உணரில்உள்ளம்சுடுமால் வினையேன்தொழுதும்எழு *
துணரிஞாழல்நறும்போது நம்சூழ்குழல்பெய்து * பின்
தணரில்ஆவிதளருமென அன்புதந்தானிடம் *
புணரியோதம்பணிலம் மணியுந்துபுல்லாணியே.
1772 உணரில் உள்ளம் சுடுமால் * வினையேன் தொழுதும் எழு- *
துணரி ஞாழல் நறும் போது * நம் சூழ் குழல் பெய்து ** பின்
தணரில் ஆவி தளரும் என * அன்பு தந்தான் இடம் *
புணரி ஓதம் பணில * மணி உந்து புல்லாணியே-5
1772
uNaril uLLam chudumāl * viNnaiyENn thozhudhum ezhu, *
thuNari NYāzhal nNaRumpOdhu * nNamchoozh kuzhalpeydhu, * piNn-
thaNaril āvi thaLarumeNna * aNnbu thanNdhāNnidam, *
puNari yOdham paNilam * maNiyunNdhu pullāNiyE. 9.3.5

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1772. She says, “When I think of what happened to me my heart burns. Surely I have done bad karmā. He decorated my hair with bunches of flagrant nyāzhal flowers, and loved me, but then he left me and I suffer. He is the god of Thiruppullāni where the waves of the ocean leave conches and jewels on the shores. Come, let us go there and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வினையேன் உள்ளம் பாவியான என் உள்ளம்; உணரில் அவரை நினைத்த மாத்திரத்திலே; சுடுமால் கொதிக்கிறது; துணரி நாழல் பூங்கொத்துக்களை உடைய கொங்கு; நறும் போது பூக்களின் மணம் மிக்க பூக்களை; நம் சூழ் குழல் பெய்து என் தலையிலே சூட்டி; பின் தணரில் இனி உன்னை விட்டுப் பிரிந்தால்; ஆவி என் உயிர்; தளரும் என பிரிந்து போகும் என்று; அன்பு தந்தான் அன்பு காட்டி பின் பிரிந்த; இடம் பெருமான் இருக்குமிடம்; புணரி ஓதம் கடல் அலைகள்; பணிலம் மணி சங்குகளையும் ரத்தினங்களையும்; உந்து தள்ளிக்கொண்டு வரும்; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.6

1773 எள்கிநெஞ்சே! நினைந்திங்கிருந்தென்? தொழுதும்எழு *
வள்ளல்மாயன்மணிவண்ணன்எம்மான் மருவுமிடம் *
கள்ளவிழும்மலர்க்காவியும் தூமடற்கைதையும் *
புள்ளும்அள்ளல்பழனங்களும்சூழ்ந்த புல்லாணியே.
1773 எள்கி நெஞ்சே நினைந்து இங்கு இருந்து என்? * தொழுதும் எழு- *
வள்ளல் மாயன் * மணிவண்ணன் எம்மான் மருவும் இடம் **
கள் அவிழும் மலர்க் காவியும் * தூ மடல் கைதையும் *
புள்ளும் அள்ளல் பழனங்களும் சூழ்ந்த * புல்லாணியே-6
1773
eLgi nNenchE! nNiNnainNdhu iNGku irunNdheNn? * thozhudhum ezhu, *
vaLLal māyaNn * maNivaNNaNn emmāNn maruvumidam, *
kaLLa vizhummalark kāviyum * thoomadal kaithaiyum, *
puLLum aLLaR pazhaNnaNGkaLum choozhnNdha * pullāNiyE. 9.3.6

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1773. She says, “O heart, what is the use of worrying and staying here thinking of Māyan, our generous, sapphire-colored lord and his love? He is the god of Thiruppullāni surrounded with birds and fields with wet sand where kāvi flowers drip honey and thāzhai flowers with beautiful leaves bloom, opening their lovely petals. Come, let us go there and worship him. . ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எள்கி நெஞ்சே! அவனிடம் ஈடுபட்ட மனமே!; நினைந்து இங்கு அவனை சிந்தித்து உருகி இங்கு; இருந்து என் இருந்து என்ன பயன்; வள்ளல் மாயன் வள்ளலானவன் அவன் மாயன்; மணிவண்ணன் மணிவண்ணன்; எம்மான் எம்பெருமான்; மருவும் இடம் விரும்பியிருக்குமிடம்; கள் அவிழும் மது பெருகும்; மலர்க் காவியும் செங்கழுநீர் மலர்களும்; தூ மடல் வெளுத்தமடல் களையுடைய; கைதையும் தாழைகளும்; புள்ளும் அள்ளல் பலவகையான பறவைகளும்; பழனங்களும் சேறுமிக்க வயல்களும்; சூழ்ந்த சூழ்ந்த; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.7

1774 பரவிநெஞ்சே! தொழுதும்எழு போய்அவன்பாலமாய் *
இரவும்நாளும் இனிக்கண்துயிலாதிருந்துஎன்பயன்? *
விரவிமுத்தம் நெடுவெண்மணல்மேற்கொண்டு * வெண்திரை
புரவியென்னப்புதம்செய்து வந்துந்துபுல்லாணியே.
1774 பரவி நெஞ்சே தொழுதும் எழு- * போய் அவன் பாலம் ஆய் *
இரவும் நாளும் இனி கண் துயிலாது * இருந்து என் பயன்? **
விரவி முத்தம் நெடு வெண் மணல் மேல் கொண்டு * வெண் திரை *
புரவி என்னப் புதம்செய்து * வந்து உந்து புல்லாணியே-7
1774
paravi nNenchE! thozhudhum_ezhu * pOy avaNn pālamāy, *
iravum nNāLum iNnikkaN thuyilāthu * irunNdhu _eNnpayaNn? *
viravi muththam nNeduveN maNalmEl koNdu, * veNthirai *
puravi yeNnNnap pudhamcheydhu * vanNdhunNdhu pullāNiyE. 9.3.7

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1774. She says, “O pitiful heart, what is the use of staying here thinking of his love, unable to sleep night and day? He stays In Thiruppullāni where the white waves come jumping like horses, bringing pearls and leaving them on the abundant white sand. O heart, let us go and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நெஞ்சே! மனமே!; போய் அவன் பிரிந்து போன; பாலம் ஆய் பரவி அவனை நினைத்து துதித்து; இனி இரவும் நாளும் இனி இரவும் பகலும்; கண் துயிலாது உறங்காதிருப்பதனால்; இருந்து என் பயன் என்ன பயன்; விரவி முத்தம் முத்துக்களோடு கலந்து; நெடு வெண் மணல் நிறைய வெண்மணல்களை; மேல் கொண்டு கொண்டு வந்து; வெண்திரை வெளுத்த அலைகள்; புரவி என்ன குதிரை போல; புதம் செய்து தாவி வந்து; வந்து உந்து தள்ளுமிடமான; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.8

1775 அலமும்ஆழிப்படையும்உடையார் நமக்குஅன்பராய் *
சலமதாகித்தகவொன்றிலர் நாம்தொழுதும்எழு *
உலவுகால்நற்கழியோங்கு தண்பைம்பொழிலூடு * இசை
புலவுகானல் களிவண்டினம்பாடுபுல்லாணியே.
1775 அலமும் ஆழிப் படையும் உடையார் * நமக்கு அன்பர் ஆய் *
சலம்-அது ஆகி தகவு ஒன்று இலர் * நாம் தொழுதும் எழு- **
உலவு கால் நல் கழி ஓங்கு * தண் பைம் பொழிலூடு * இசை
புலவு கானல் * களி வண்டு இனம் பாடு புல்லாணியே-8
1775
alamum āzhip padaiyum udaiyār * nNamakku aNnparāy, *
chalama thāgith thagavoNn Rilar * nNām thozhudhum_ezhu, *
ulavu kālnNal kazhiyONGgu * thaNpaim pozhiloodu, * ichai-
pulavu kāNnal * kaLivaNdiNnam bādu pullāNiyE. 9.3.8

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Divya Desam

Simple Translation

1775. She says, “He with a conch and a discus loved me and left me, leaving me to suffer. He cheated me and I shouldn’t love him. He is the god of Thiruppullāni, filled with salt pans and streams of water where happy bees sing in the cool flourishing groves and their music spreads on the banks of the ocean that smell with fish. Come, let us go and worship him there. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அலமும் கலப்பையையும்; ஆழிப் படையும் சக்கரமும் உடைய; உடையார் நமக்கு பெருமான் நம் விஷயத்தில்; அன்பர் ஆய் அன்பு உடையவர் போல்; சலம் அது ஆகி கபட நாடகமாடி; தகவு சிறிதும் இரக்கமில்லாதவராக; ஒன்று இலர் இருக்கிறார்; உலவு கால் தென்றல் காற்றையுடைய; நல் கழி நல்ல உப்பங்கழிகளிலே; புலவு கானல் பிரிந்தார் இருக்குமிடமான; ஓங்கு தண் உயர்ந்து குளிர்ந்து பரந்த; பைம் பொழிலூடு கடற்கரை சோலைகளிலே; களி வண்டு இனம் களிவண்டுகளின் கூட்டமானது; இசை பாடு நாம் இசைபாடும் நாம்; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.9

1776 ஓதிநாமம்குளித்துஉச்சிதன்னால் ஒளிமாமலர் *
பாதம்நாளும்பணிவோம் நமக்கேநலமாதலின் *
ஆதுதாரானெனிலும்தரும் அன்றியுமன்பராய் *
போதும்மாதே! தொழுதும் அவன்மன்னுபுல்லாணியே.
1776 ஓதி நாமம் குளித்து உச்சி-தன்னால் * ஒளி மா மலர் *
பாதம் நாளும் பணிவோம் * நமக்கே நலம் ஆதலின் **
ஆது தாரான் எனிலும் தரும் * அன்றியும் அன்பர் ஆய் *
போதும் மாதே தொழுதும்- * அவன் மன்னு புல்லாணியே-9
1776
Odhi nNāmangkuLiththu uchchi thaNnNnāl, * oLimāmalar *
pādham nNāLum paNivOm * nNamakkE nNalamādhaliNn, *
ādhu thārā NneNnilum tharum, * aNnRiyum aNnparāy *
pOdhum mādhE! thozhudhum * avaNnmaNnNnu pullāNiyE. 9.3.9

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Reference Scriptures

BG. 9-14

Divya Desam

Simple Translation

1776. She says, “O dear friend, let us fold our hands and praise his names, placing beautiful bright flowers on his feet and worshiping him. Whether he gives anything in return or not, loving and worshiping him is what we should do. Let us love him—that is enough. Come, let us go to Thiruppullāni and worship him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மாதே! தோழிப்பெண்ணே!; நமக்கே நலம் நமக்கே நலம்; ஆதலின் ஆதலால்; குளித்து ஸ்நாநம்பண்ணி; ஓதி நாமம் அவன் நாமம் ஓதி; ஒளி மா மலர் ஒளி பொருந்திய சிறந்த மலர் கொண்டு; பாதம் பாதத் தாமரைகளை [உபாயம் சரணாகதி]; உச்சி தன்னால் தலையினால்; நாளும் பணிவோம் நாள்தோறும் வணங்குவோம் [பக்தி]; ஆது தாரான் எந்த நலனும் அவன் தராவிட்டாலும்; எனிலும் இந்த ஸாதனை; தரும் [ஸாதனானுஷ்டானம்] தந்திடும்; அன்றியும் தந்தாலும் தராவிட்டாலும்; அன்பர் ஆய் போதும் பக்தராய் போவோம்; அவன் மன்னு அவன் இருக்கும்; புல்லாணியே திருபுல்லாணியைச் சென்று அடைந்து; தொழுதும் எழு தொழுவோம் எழுந்திரு

PT 9.3.10

1777 இலங்குமுத்தும்பவளக்கொழுந்தும் எழில்தாமரை *
புலங்கள்முற்றும்பொழில்சூழ்ந்து அழகாயபுல்லாணிமேல் *
கலங்கலில்லாப்புகழான் கலியனொலிமாலை *
வலங்கொள்தொண்டர்க்குஇடமாவது பாடில் வைகுந்தமே. (2)
1777 ## இலங்கு முத்தும் பவளக் கொழுந்தும் * எழில் தாமரை *
புலங்கள் முற்றும் பொழில் சூழ்ந்த * அழகு ஆய புல்லாணிமேல் *
கலங்கல் இல்லாப் புகழான் * கலியன் ஒலிமாலை *
வலம்கொள் தொண்டர்க்கு இடம் ஆவது- * பாடு இல் வைகுந்தமே-10
1777
ilaNGgu muththum pavaLak kozhunNdhum * ezhilthāmarai, *
pulaNGgaL muRRum pozhilchoozhnNthu * azhagāya pullāNimEl *
kalaNGgal illāp pugazhāNn * kaliyaNn olimālai, *
valaNGgoL thoNdarkku idamāvadhu * pādil vaigunNdhamE. (2) 9.3.10

Ragam

சங்கராபரண

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

1777. Kaliyan, the poet of faultless fame, composed a garland of pāsurams on beautiful Thiruppullāni surrounded with groves filled with lovely lotus flowers and flourishing with corals and shining pearls. If devotees learn and sing these pāsurams and circle the temple of the god, they will go to Vaikuntam.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இலங்கு முத்தும் ஒளியுள்ள முத்துக்களும்; பவளக் கொழுந்தும் பவளக் கொழுந்தும்; எழில் தாமரை அழகிய தாமரைகளுமுள்ள; புலங்கள் தடாகங்களையுடைய; பொழில் சோலைகளாலே; முற்றும் சூழ்ந்து எங்கும் சூழ்ந்த; அழகு ஆய அழகான; புல்லாணிமேல் திருப்புல்லாணியைக் குறித்து; கலங்கல் இல்லா கலக்கமில்லாத; புகழான் கீர்த்தியையுடையவரான; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி மாலை அருளிச்செய்த சொல் மாலையான; வலம் கொள் இப்பாசுரங்களை அனுஸந்திக்கும்; தொண்டர்க்கு தொண்டர்களுக்கு; இடமாவது இடமாவது; பாடு இல் ஒரு துன்பமுமில்லாத; வைகுந்தமே ஸ்ரீவைகுந்தமே

PT 9.4.1

1778 காவார்மடல்பெண்ணை அன்றிலரிகுரலும் *
ஏவாயினூடியங்கும் எஃகில்கொடிதாலோ! *
பூவார்மணம்கமழும் புல்லாணிகைதொழுதேன் *
பாவாய்! இதுநமக்கு ஓர்பான்மையேயாகாதே. (2)
1778 ## கா ஆர் மடல் பெண்ணை * அன்றில் அரிகுரலும் *
ஏ வாயினூடு இயங்கும் * எஃகின் கொடிதாலோ **
பூ ஆர் மணம் கமழும் * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
பாவாய் இது நமக்கு ஓர் * பான்மையே ஆகாதே?-1
1778
kāvār madalpeNNai * aNnRilari kuralum, *
EvāyiNn oodiyaNGgum * eqkin kodithālO, *
poovār maNamkamazhum * pullāNi kaithozhudhENn, *
pāvāy! idhunNamakkuOr * pāNnmaiyE āgādhE. (2) 9.4.1

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1778. She says, “ The sorrowful calling of the andril bird that stays on the long branch of the palm tree in the grove is more cruel than the pain of a spear making a wound. I fold my hands and worship the lord of Thiruppullāni where the fragrance of the flowers spreads everywhere. O my friend beautiful as a statue! Do you think this worship will become a habit for us?”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மடல் மடல்களையுடைய; பெண்ணை பனைமரங்களிலிருக்கும்; அன்றில் அன்றில் பறவைகளின்; கா ஆர் சோலையெங்கும் நிறைந்த; அரிகுரலும் தழுதழுத்த குரலும் துன்புறுத்துகிறது; ஏ வாயினூடு அம்புபட்ட புண்வாயில்; இயங்கும் எஃகின் வேல் நுழைந்தது போன்ற; கொடிதாலோ! கொடுமையைக் காட்டிலும் கொடியது; பூ ஆர் மணம் கமழும் பூக்களின் மணம் கமழும்; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கை தொழுதேன் விரும்பி வணங்கினேன்; பாவாய்! தோழியே! பதுமை போன்ற; இது நமக்கு இப்படி நோவு படுவதே நமக்கு; ஓர் பான்மையே ஆகாதே ஸ்வபாவமாகி விட்டதே

PT 9.4.2

1779 முன்னம்குறளுருவாய் மூவடிமண்கொண்டளந்த *
மன்னன்சரிதைக்கே மாலாகிப்பொன்பயந்தேன் *
பொன்னங்கழிக்கானல் புள்ளினங்காள் புல்லாணி *
அன்னமாய்நூல்பயந்தாற்கு ஆங்கிதனைச் செப்புமினே.
1779 முன்னம் குறள் உரு ஆய் * மூவடி மண் கொண்டு அளந்த *
மன்னன் சரிதைக்கே * மால் ஆகி பொன் பயந்தேன் **
பொன்னம் கழிக் கானல் * புள் இனங்காள் புல்லாணி *
அன்னம் ஆய் நூல் பயந்தாற்கு * ஆங்கு இதனைச் செப்புமினே-2
1779
muNnNnam kuRaLuruvāy * moovadimaN koNdaLanNdha, *
maNnNnaNn charithaikkE * mālāgip poNnpayanNdhENn, *
poNnNnam kazhikkāNnal * puLLiNnaNGgāL! pullāNi *
aNnNnamāy nNoolpayanNdhāRku * āNGgu_idhaNnaich cheppumiNnE. 9.4.2

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1779. She says, “As a dwarf, he, the king, measured the whole world, and as a swan he taught the Vedās to the sages. I fell in love with him and my body became pale. O birds, you live in the golden-colored salt pans on the banks of the ocean. Go and tell the lord of Thiruppullāni of my love for him. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொன்னம் கழி பொன்னங்கழி என்கிற; கானல் கடற் கரை நிலங்களிலுள்ள; புள் இனங்காள்! பறவை இனங்களே!; முன்னம் குறள் உருவாய் முன்பு வாமனனாக வந்து; மூவடி மண் கொண்டு மூவடி மண் பெற்று; அளந்த மூவுலகங்களையும் அளந்த; மன்னன் சரிதைக்கே பெருமானின் செயலுக்கே; மால் ஆகி நான் மயங்கி என்; பொன் பயந்தேன் பொன் நிறத்தை இழந்தேன்; இதனை இந்த என் நிலமையை; புல்லாணி ஆங்கு திருப்புல்லாணி சென்று; அன்னம் ஆய் நூல் ஹம்ஸரூபமாய் வேதங்களை; பயந்தாற்கு கொடுத்தவரான எம்பெருமானிடம்; செப்புமினே அறிவியுங்கள்

PT 9.4.3

1780 வவ்வித்துழாயதன்மேல் சென்றதனிநெஞ்சம் *
செவ்வியறியாது நிற்குங்கொல்? நித்திலங்கள் *
பவ்வத்திரையுலவு புல்லாணிகைதொழுதேன் *
தெய்வச்சிலையாற்கு என்சிந்தைநோய்செப்புமினே.
1780 வவ்வித் துழாய்-அதன்மேல் * சென்ற தனி நெஞ்சம் *
செவ்வி அறியாது * நிற்கும்கொல்? நித்திலங்கள் **
பவ்வத் திரை உலவு * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
தெய்வச் சிலையாற்கு * என் சிந்தை-நோய் செப்புமினே-3
1780
vavvith thuzhāyadhaNnmEl * cheNnRa thaNninNencham, *
chevvi aRiyādhu * nNiRkuNGgol, nNiththilaNGgaL *
pavvath thiraiyulavu * pullāNi kaithozhudhENn, *
dheyvach chilaiyāRku * eNn chinNdhainNOy cheppumiNnE. 9.4.3

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1780. She says, “My lonely heart went everywhere searching for him who is adorned with a thulasi garland. Has it lost its way? I fold my hands and worship him in Thiruppullāni where the waves of the sea crash on the shore. Go and tell him how I suffer with my love for him. Why does he stand silently like a divine statue. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
துழாய் அதன் மேல் திருத்துழாய் மாலையை; வவ்வி பற்றிக்கொண்டு; சென்ற தனி நெஞ்சம் சென்ற என் மனமானது; செவ்வி என் அழகு அழியும் என்று; அறியாது அறியாமல்; நிற்கும்கொல்? அங்கேயே தாமதித்திருக்குமோ?; நித்திலங்கள் முத்துக்களையுடைய; பவ்வத் திரை உலவு கடல் அலைகள் உலவும்; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கின; என் சிந்தை நோய் என் சிந்தை நோயை; தெய்வச் சிலையாற்கு வில்லேந்திய ராமனிடம்; செப்புமினே அறிவியுங்கள்

PT 9.4.4

1781 பரியஇரணியனதுஆகம் அணியுகிரால் *
அரியுருவாய்க்கீண்டான் அருள்தந்தவா! நமக்கு *
பொருதிரைகள்போந்துலவு புல்லாணிகைதொழுதேன் *
அரிமலர்க்கண்ணீர்ததும்ப அந்துகிலும்நில்லாவே.
1781 பரிய இரணியனது ஆகம் * அணி உகிரால் *
அரி உரு ஆய்க் கீண்டான் * அருள் தந்தவா நமக்கு **
பொரு திரைகள் போந்து உலவு * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
அரி மலர்க் கண் நீர் ததும்ப * அம் துகிலும் நில்லாவே-4
1781
pariya iraNiyaNnathu āgam * aNiyugirāl, *
ariyuruvāyk kINdāNn * aruL thanNdhavā! nNamakku, *
poruthiraigaL pOnNdhulavu * pullāNi kaithozhudhENn, *
arimalarkkaN nIr_thadhumba * anNdhugilum nNillāvE. 9.4.4

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1781. She says, “He came as a man-lion and split open the chest of the strong Hiranyan with his claws. Will he give his grace to us? I fold my hands and worship him in Thiruppullāni where the dashing waves roll. My flower-like eyes are filled with tears and my garment has grown loose and doesn’t stay around my waist. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பரிய வர பலத்தால் பருத்த; இரணியனது இரணியனுடைய; ஆகம் அரி மார்பை; உருவாய் நரசிம்மனாய் வந்து; அணி உகிரால் அழகிய நகங்களாலே; கீண்டான் கிழித்த பெருமான்; நமக்கு! நமக்கு செய்த; அருள் தந்தவா அருள் தான் என்னே!; பொரு திரைகள் போந்து அலைகள்; உலவு புல்லாணி மோதும் திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கினேன்; அரி வண்டு தங்கும்; மலர்க் கண் பூப்போன்ற கண்களிலிருந்து; நீர் ததும்ப நீர் ததும்ப; அம் துகிலும் அழகிய ஆடையும்; நில்லாவே அரையில் தங்குவதில்லை

PT 9.4.5

1782 வில்லால்இலங்கைமலங்கச் சரம்துரந்த *
வல்லாளன்பின்போன நெஞ்சம்வருமளவும் *
எல்லாரும்என்தன்னை ஏசிலும்பேசிடினும் *
புல்லாணியெம்பெருமான் பொய்கேட்டிருந்தேனே.
1782 வில்லால் இலங்கை மலங்கச் * சரம் துரந்த *
வல்லாளன் பின் போன * நெஞ்சம் வரும் அளவும் **
எல்லாரும் என்-தன்னை * ஏசிலும் பேசிடினும் *
புல்லாணி எம் பெருமான் * பொய் கேட்டு இருந்தேனே-5
1782
##
villāl ilaNGgai malaNGgach * charamthuranNdha, *
vallāLaNn piNnpONna * nNencham varumaLavum, *
ellārum eNn_thaNnNnai * Echilum pEchidiNnum, *
pullāNi emberumāNn * poy kEttirunNdhENnE. (2) 9.4.5

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1782. She says, “ My heart has gone to the strong archer Rāma who shot his arrows in battle in Lankā and killed the Rākshasas. Even if everyone scolds me and gossips about me, I will stay here believing the lies that my dear lord of Thiruppullāni told me until my heart returns. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வில்லால் வில்லால்; இலங்கை மலங்க இலங்கை கலங்கும்படி; சரம் துரந்த அம்புகள் எய்த; வல்லாளன் மஹாவீரரான பெருமான்; பின் போன நெஞ்சம் பின் போன நெஞ்சம்; வரும் அளவும் திரும்பி வரும் வரையில்; எல்லாரும் என் தன்னை எல்லாரும் என்னை; ஏசிலும் பேசிடினும் பழித்துப் பேசினாலும்; புல்லாணி திருப்புல்லாணி; எம் பெருமான் எம் பெருமானின்; பொய் பொய்யுரைகளை; கேட்டிருந்தேனே நம்பி காத்திருந்தேன்

PT 9.4.6

1783 சுழன்றிலங்கு வெங்கதிரோன் தேரோடும் போய்மறைந்தான் *

அழன்றுகொடிதாகி அஞ்சுடரில் தானடுமால் *

செழுந்தடம் பூஞ்சோலைசூழ் புல்லாணிகைதொழுதேன் *

இழந்திருந்தேன் என்தன் எழில்நிறமும் சங்குமே.
1783 சுழன்று இலங்கு வெம் கதிரோன் * தேரோடும் போய் மறைந்தான் *
அழன்று கொடிது ஆகி * அம் சுடரில் தான் அடுமால் **
செழுந் தடம் பூஞ்சோலை சூழ் * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
இழந்திருந்தேன்-என்-தன் * எழில் நிறமும் சங்குமே-6
1783
chuzhaNnRilaNGgu veNGgadhirONn * thErOdum pOymaRainNdhāNn, *
azhaNnRu kodithāgi * anchudaril thāNnadumāl, *
chezhunNdhadam pooNYchOlai choozh * pullāNi kaithozhudhENn, *
izhanNdhirunNdhEn eNnthaNn * ezhilnNiRamum chaNGgumE. 9.4.6

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1783. She says, “The hot shining sun goes on his chariot, wanders all day and sets in the evening. My heart burns cruelly, paining me all day in the heat. I fold my hands and worship him in Thiruppullāni surrounded with blooming groves and flourishing ponds. I have lost my beautiful color and my conch bangles. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சுழன்று இலங்கு மேருவைச் சுற்றி வரும் பிரகாசமான; வெங்கதிரோன் உஷ்ணமான சூரியன்; தேரோடும் தனது தேரோடே சென்று; போய்மறைந்தான் அஸ்தமித்தான்; அம் சுடரில் அழகிய கிரணங்களையுடைய சந்திரன்; அழன்று கொடிது ஆகி வெப்பத்துடன் குரூரமாக; தான் அடுமால் என்னை தஹிக்கின்றான் அந்தோ!; செழுந் தடம் செழுமையான தடாகங்களாலும்; பூஞ் சோலை சூழ் பூஞ்சோலைகளாலும் சூழ்ந்த; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கின நான்; என் தன் எழில் நிறமும் என் அழகிய நிறமும்; சங்குமே கை வளைகளையும்; இழந்திருந்தேன் இழந்தேன்

PT 9.4.7

1784 கனையாரிடிகுரலின் கார்மணியின்நாவாடல் *
தினையேனும்நில்லாது தீயிற்கொடிதாலோ *
புனையார்மணிமாடப் புல்லாணிகைதொழுதேன் *
வினையேன்மேல்வேலையும் வெந்தழலேவீசுமே.
1784 கனை ஆர் இடி-குரலின் * கார் மணியின் நா ஆடல் *
தினையேனும் நில்லாது * தீயில் கொடிதாலோ **
புனை ஆர் மணி மாடப் * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
வினையேன்மேல் வேலையும் * வெம் தழலே வீசுமே-7
1784
kaNnaiyār idikuraliNn * kārmaNiyiNn nNāvādal, *
thiNnaiyENnum nNillādhu * thIyiR kodithālO, *
puNnaiyār maNimādap * pullāNi kaithozhudhENn, *
viNnaiyENnmEl vElaiyum * venNdhazhalE vIchumE. 9.4.7

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1784. She says, “The sound of thunder and the ringing of the cowbells never cease, burning me even more than fire. I fold my hands and worship him in Thiruppullāni filled with beautiful jewel-studded palaces. I have done bad karmā. The wind from the ocean blows hot on me. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கனை ஆர் இடி குரலின் இடி போன்ற ஓசையுடன்; கார் மணியின் கறுத்த ரிஷபத்தின் மணியின்; நா ஆடல் நாக்கின் ஒலியானது; தினையேனும் நில்லாது கொஞ்சமும் ஓயாமல்; தீயில் நெருப்பைக் காட்டிலும்; கொடிதாலோ! கொடியதாக உள்ளது அந்தோ!; புனை ஆர் அழகிய; மணி மாட மணி மாடங்களையுடைய; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கிய; வினையேன்மேல் பாவியான என் மேல்; வேலையும் கடல் அலைகள்; வெம் தழலே கொடிய நெருப்பையே; வீசுமே வீசுகின்றன

PT 9.4.8

1785 தூம்புடைக்கைவேழம் வெருவமருப்பொசித்த *
பாம்பினணையான் அருள்தந்தவா! நமக்கு *
பூஞ்செருந்திபொன்சொரியும் புல்லாணிகைதொழுதேன் *
தேம்பலிளம்பிறையும் என்தனக்குஓர்வெந்தழலே.
1785 தூம்பு உடைக் கை வேழம் * வெருவ மருப்பு ஒசித்த *
பாம்பின் அணையான் * அருள்தந்தவா நமக்கு **
பூஞ் செருந்தி பொன் சொரியும் * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
தேம்பல் இளம் பிறையும் * என்-தனக்கு ஓர் வெம் தழலே-8
1785
thoompudaikkai vEzham * veruva maruppochiththa *
pāmbiNn aNaiyāNn * aruLthanNdhavā nNamakku, *
pooncherunNdhi poNnchoriyum * pullāNi kaithozhudhENn, *
thEmbal iLambiRaiyum * eNnthaNnakku OrvenNdhazhalE. 9.4.8

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1785. She says, “He broke the tusks of the hollow-trunked elephant and rests on Adisesha on a snake bed and gives his grace to us. I fold my hands and worship him in Thiruppullāni where the cherundi trees shower golden flowers. The crescent moon with its mark sheds hot fire on me. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தூம்பு உடை துளையுடைய; கை துதிக்கையையுடைய; வேழம் வெருவ குவலயாபீட யானை அஞ்ச; மருப்பு ஒசித்த அதன் கொம்புகளை முறித்த; பாம்பின் ஆதிசேஷன் மேலிருக்கும்; அணையான் பெருமானை வணங்கிய எனக்கு; அருள் நமக்கு அருளா நமக்கு; தந்தவா! செய்தான்? அந்தோ!; பூஞ் செருந்தி அழகிய புன்னைமரங்கள்; பொன் பொன் போன்ற மலர்களை; சொரியும் உதிர்க்குமிடமான; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கினேன்; தேம்பல் இளம் பிறையும் மிக இளைய சந்திரனும்; என் தனக்கு என் மீது; ஓர் வெம் தழலே வெப்பத்தை வீசுகிறான்

PT 9.4.9

1786 வேதமும்வேள்வியும் விண்ணும் இருசுடரும் *
ஆதியுமானான் அருள்தந்தவா! நமக்கு *
போதலரும்புன்னைசூழ் புல்லாணிகைதொழுதேன் *
ஓதமும்நானும் உறங்காதிருந்தேனே.
1786 வேதமும் வேள்வியும் * விண்ணும் இரு சுடரும் *
ஆதியும் ஆனான் * அருள்தந்தவா நமக்கு **
போது அலரும் புன்னை சூழ் * புல்லாணி கைதொழுதேன் *
ஓதமும் நானும் * உறங்காது இருந்தேனே-9
1786
vEdhamum vELviyum * viNNum iruchudarum, *
ādhiyum āNnāNn * aruL thanNdhavā nNamakku, *
pOdhalarum puNnNnaichoozh * pullāNi kaithozhudhENn, *
Odhamum nNāNnum * uRaNGgāthu irunNdhENnE. 9.4.9

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1786. She says, “He, the ancient god who is the Vedās, the sky, the sun and the moon gives his grace to us. I fold my hands and worship him in Thiruppullāni surrounded with punnai trees blooming with opening buds. I and the waves of the ocean do not sleep. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வேதமும் வேள்வியும் வேதங்கள் யாகங்கள்; விண்ணும் ஸ்வர்க்கங்கள்; இருசுடரும் சூரிய-சந்திரன் ஆகியவைகளுக்கு; ஆதியும் ஆனான் காரணபூதனான எம்பெருமான்; நமக்கு! என் விஷயத்தில்; அருள் தந்தவா அருளா செய்தான் அந்தோ!; போது அலரும் பூக்கள் மலர்ந்திருக்கும்; புன்னை சூழ் புன்னை மரங்களால் சூழ்ந்த; புல்லாணி திருப்புல்லாணியை; கைதொழுதேன் வணங்கினேன்; ஓதமும் நானும் கடல் அலைகளும் நானும்; உறங்காது கண்ணுறங்காமல்; இருந்தேனே இருந்தோம்

PT 9.4.10

1787 பொன்னலரும்புன்னைசூழ் புல்லாணியம்மானை *
மின்னிடையார்வேட்கைநோய்கூர இருந்ததனை *
கன்னவிலும்திண்தோள் கலியனொலிவல்லார் *
மன்னவராய்மண்ணாண்டு வானாடுமுன்னுவரே. (2)
1787 ## பொன் அலரும் புன்னை சூழ் * புல்லாணி அம்மானை *
மின் இடையார் வேட்கை நோய் கூர * இருந்ததனை **
கல் நவிலும் திண் தோள் * கலியன் ஒலிவல்லார் *
மன்னவர் ஆய் மண் ஆண்டு * வான் நாடும் முன்னுவரே-10
1787
poNnNnalarum puNnNnaichoozh * pullāNi ammāNnai *
miNnNnidaiyār vEtkainNOy koora * irunNdhadhaNnai, *
kal_navilum thiNdhOL * kaliyaNnoli vallār, *
maNnNnavarāy maNNāNdu * vāNnāLum uNnNnuvarE. (2) 9.4.10

Ragam

காம்போதி

Thalam

அட

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Saranagathi

Divya Desam

Simple Translation

1787. Kaliyan, the poet with strong mountain-like arms, composed pāsurams describing how a girl with a waist like lightning loves our father, the lord of Thiruppullāni surrounded with punnai trees blooming with golden flowers. If devotees learn and recite these pāsurams well they will rule this earth as kings and also rule the sky.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பொன் அலரும் பொன் போன்ற பூக்கள் மலர்ந்த; புன்னை சூழ் புன்னை மரங்கள் சூழ்ந்த; புல்லாணி திருபுல்லாணி; அம்மானை பெருமானைக் குறித்து; மின் மின்னல்போல்; இடையார் இடையுடைய பெண்களுக்கு; வேட்கை காதல்; நோய் கூர நோயானது மிகுதியாக; இருந்ததனை இருக்கும் நிலைமையைப் பற்றி; கல் நவிலும் மலை போன்ற; திண் தோள் திடமான தோள்களையுடைய; கலியன் திருமங்கை ஆழ்வார்; ஒலி அருளிச்செய்த பாசுரங்களை; வல்லார் ஓத வல்லார்; மன்னவராய் அரசர்களாகி; மண் ஆண்டு பூமியை ஆட்சிபுரிந்து பிறகு; வான் நாடும் முன்னுவரே பரமபதமும் ஆள்வார்கள்

PTM 17.70

2782 மன்னும்மறைநான்குமானானை * புல்லாணித்
தென்னன்தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
நல்நீர்த்தலைச்சங்கநாண்மதியை * - நான்வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென்னறையூர்
மன்னுமணிமாடக் கோயில்மணாளனை *
2782 மன்னும் மறை நான்கும் ஆனானை * புல்லாணித்
தென்னன் தமிழை வடமொழியை *
நாங்கூரில் மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை *
நல் நீர்த் தலைச்சங்க நாள் மதியை * நான் வணங்கும்
கண்ணனைக் கண்ணபுரத்தானை * தென் நறையூர்
மன்னு மணிமாடக்கோயில் மணாளனை * 72
mannum maRain^ān_gum ānānai, * pullāNith-
thennan thamizhai vadamozhiyai, * nāngooril-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *
nanneerth thalaicchanga nānmathiyai, * (72)-nānvaNangum-
kaNNanaik kaNNa puratthānai, * thennaRaiyoor-
mannum maNimādak kOyil maNāLanai, *

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2783. He is the four everlasting Vedās. He is Tamizh Vedā flourishing in Thiruppullāni in the Pandiyan country and he is Sanskrit Vedā. He is the beloved of Lakshmi and shines like the moon, the god of Manimādakkoyil in Nāgai, and the god of Thalaichangam surrounded by the ocean. (72) I worship the god Kannan, the lord of Thirukkannapuram and of Manimādakkoyil in southern Thirunaraiyur. ”

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மறை நான்கும் நான்கு வேதங்களுமாக; மன்னும் ஆனானை ஆனவனை; புல்லாணித் திருப்புல்லாணியிலிருக்கும்; தென்னன் தமிழை தமிழ் வேதங்களுக்கும்; வடமொழியை சமஸ்க்ருத வேதங்களுக்கும் நிர்வாஹனனை; நாங்கூரில் திருநாங்கூரின்; மன்னும் மணிமாடக்கோயில் மணிமாடக் கோயிலில்; மணாளனை இருக்கும் மணாளனை; நல் நீர் நீர்வளம் உள்ள; தலைச் சங்க திருத்தலைச்சங்காட்டில்; நாள் மதியை முழு மதியைப்போல் விளங்கும்; நான் வணங்கும் நான் வணங்கும்; கண்ணனை கண்ணனை
maRai nAngum AnAnai having the form of four vEdhas; pullANi one who has taken residence at thiruppullANi; thennan thamizhai vadamozhiyai one who is described by both thamizh and samaskrutha languages; nAngUr at thirunAngUr; maNimAdak kOyil mannu maNALanai standing forever at maNimAdakkOyil (divine abode in thanjAvUr) as a bridegroom; nal nIr thalaichchanga nANmadhiyai as the nANmadhiyapperumAL at thalaichchangAdu which is surrounded by good water; nAn vaNangum kaNNanai as kaNNan (krishNa) who I worship; kaNNapuraththAnai one who is dwelling at thirukkaNNapuram; then naRaiyUr maNi mAdak kOyil mannu maNALanai one who has taken residence as a bridegroom in the famous thiruraRaiyUr maNi mAdak kOyil