92

Thiru mOgur

திருமோகூர்

Thiru mOgur

ஸ்ரீ மோஹநவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ காளமேக ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri mOgur valli (Megha Valli, Mohana Valli)
Moolavar: Sri KālamEga Perumāl
Utsavar: Sri ThirumOgur Aapthan
Vimaanam: Kedhaki
Pushkarani: Ksheerāpthi
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Pandiya Nādu
Area: Madurai
State: TamilNadu
Aagamam: Pāncharāthram
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 6:00 a.m. to 11:00 a.m. 4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Search Keyword: Thirumogur
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

STM 35

2707 காரார்மணிநிறக்கண்ணனூர்விண்ணகரம் *
சீரார்கணபுரம் சேறைதிருவழுந்தூர் *
காரார்குடந்தை கடிகைகடல்மல்லை *
ஏரார்பொழில்சூழ் இடவெந்தைநீர்மலை *
சீராரும்மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர் *
2707 கார் ஆர் மணி நிறக் கண்ணனூர் விண்ணகரம் *
சீர் ஆர் கணபுரம் சேறை திருவழுந்தூர் *
கார் ஆர் குடந்தை கடிகை கடல்மல்லை *
ஏர் ஆர் பொழில் சூழ் இடவெந்தை நீர்மலை *
சீர் ஆரும் மாலிருஞ்சோலை திருமோகூர் * - 35
kārār maNi_niRak kaNNanoor viNNagaram *
cheerār kaNapuram chERai thiruvazhunthuur *
kārār kudanthai katikai kadalmallai *
Erār pozhil choozh itaventhai neermalai *
cheerārum mālirumchOlai thirumOkuur * (37)

Ragam

நாதநாமக்ரியை

Thalam

ஆதி

Bhavam

Nāyaki (lovelorn lady)

Simple Translation

2706 Thiruvidaventhai Thirukkadalmallai Thirumogur

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கார் ஆர் மணி நிற நீலமணி வண்ணனான; கண்ணனூர் கண்ணனின் ஊரான கண்ணனூர்; விண்ணகரம் திருவிண்ணகர்; சீர் ஆர் கணபுரம் சீர்மையுடைய திருக்கண்ணபுரம்; சேறை திருவழுந்தூர் திருச்சேறை திருவழுந்தூர்; கார் ஆர் குடந்தை நீர்வளம் நிறைந்த திருக்குடந்தை; கடிகை திருக்கடிகை தடம்குன்றம் சோளஸிம்மபுரம்; கடல்மல்லை திருக்கடல்மல்லை; ஏர் ஆர் பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; இடவெந்தை திருவிடவெந்தை; நீர்மலை திருநீர்மலை; சீர் ஆரும் அழகிய; மாலிருஞ்சோலை திருமாலிருஞ்சோலை; திருமோகூர் திருமோகூர்
kArAr maNi niRak kaNNanUr viNNagaram sIrAr kaNapuram chERai thiruvazhundhUr kArAr kudandhai kadigai kadal mallai thiruviNNagar, which is the divine abode of kaNNapirAn with the complexion of bluish gemstone, the great thirukkaNNapuram, thiruchchERai, thErazhundhUr, thirukkudandhai which is full of water bodies, great kadigai mountain (chOlasimhapuram), thirukkadalmallai; ErAr pozhil sUzh idavendhai nIrmalai thiruvidavendhai which is surrounded by beautiful gardens, thirunIrmalai; sIrArum mAlirunjOlai thirumOgUr beautiful thirumAlirunjOlai, thirumOgur

TVM 10.1.1

3783 தாளதாமரைத் தடமணிவயல்திருமோகூர் *
நாளும்மேவிநன்கமர்ந்துநின்று அசுரரைத்தகர்க்கும் *
தோளும்நான்குடைச் சுரிகுழல்கமலக்கண்கனிவாய் *
காளமேகத்தையன்றி மற்றொன்றிலம்கதியே. (2)
3783 ## தாள தாமரைத் * தடம் அணி வயல் திருமோகூர் *
நாளும் மேவி நன்கு அமர்ந்து நின்று * அசுரரைத் தகர்க்கும் **
தோளும் நான்கு உடைச் * சுரி குழல் கமலக் கண் கனி வாய் *
காளமேகத்தை அன்றி * மற்றொன்று இலம் கதியே (1)
3783. ##
thāLa thāmaraith * thadamaNi vayal thirumOgoor *
nāLum mEvi nan_kamarndhu ninru * achuraraith thakarkkum *
thOLum nān_gudaich * surikuzal kamalakkaN kanivāy *
kāLa mEkaththai anRi * maRRonRilam kathiyE. (2) 10.1.1

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Escort have we none but the cloud-hued Lord, With shoulders four that shall the Asuras smite, Curly locks, lotus eyes and lips, red and bright, Who does for ever dwell with great delight In Tirumōkūr with strong-petalled lotus ponds and rich paddy fields.

Explanatory Notes

(i) It is but natural that a person, roasted by gruelling heat, looks for relief through a deep plunge into a cool pond or showers from the sky. The Āzhvār, about to be rid of the parching heat of Saṃsāra, has likewise got hold of Lord ‘Kāḷamēgam enshrined in Tirumōkūr. This Deity has also been referred to, later in this decad-vide eighth song, as the pond, cool and lovely, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாள தாமரை தண்டுகளை உடைய தாமரைகள் நிறைந்த; தடம் அணி வயல் தடாகங்களை அலங்காரமாகக் கொண்ட; திருமோகூர் திருமோகூரை; நாளும் மேவி இருப்பிடமாகக் கொண்டு; நன்கு அமர்ந்து நின்று விரும்பிப் பொருந்தி நிற்குமவனும்; கமலக் கண் தாமரை போன்ற கண்களை உடையவனும்; அசுரரைத் தகர்க்கும் அசுரர்களை அழிக்க வல்ல; தோளும் நான்கு உடை நான்கு தோள்களை உடையவனும்; சுரி குழல் சுருண்ட திருக்குழலை உடையவனும்; கனிவாய் சிவந்த கனி போன்ற அதரத்தை உடையவனுமான; காளமேகத்தை அன்றி காளமேகப் பெருமாளைத் தவிர்த்து; மற்றொன்று வேறொருவரை துணையாகப் பற்றாது; இலம் கதியே அப்பெருமானையே துணையாக பற்றுகிறோம்
thadam ponds; aNi decorating; vayal having fields; thirumOgUr in thirumOgUr; nALum mEvi eternally residing; nangu very; amarndhu ninRu standing firmly with joy of self satisfaction; asurarai demoniac persons, who are enemies; thagarkkum to torment; nAngu thOLudai one who is having four divine shoulders; suri kuzhal (pacifying our sufferings, and being qualified to be the companion) having curly, dense hair; kamalak kaN one who is having lotus like eyes; kani vAy one who is having friendly coral like divine lips; kALamEgaththai anRi other than the one who is having a magnanimous form resembling a dark cloud; maRRu onRu gadhi any other refuge which is our destination; ilam we do not have.; In makes the flowers which are strung to become enjoyable; thaN cool

TVM 10.1.2

3784 இலங்கதிமற்றொன்றெம்மைக்கும் ஈன்தண்துழாயின் *
அலங்கலங்கண்ணி ஆயிரம்பேருடையம்மான் *
நலங்கொள்நான்மறைவாணர்கள்வாழ் திருமோகூர் *
நலங்கழலவனடிநிழல் தடமன்றியாமே.
3784 இலம் கதி மற்றொன்று எம்மைக்கும் * ஈன் தண் துழாயின் *
அலங்கல் அம் கண்ணி * ஆயிரம் பேர் உடை அம்மான் **
நலம் கொள் நான்மறை வாணர்கள் வாழ் * திருமோகூர் *
நலம் கழல் அவன் அடி நிழல் * தடம் அன்றி யாமே (2)
3784
ilangathi maRRonru emmaikkum * een_dhaN thuzāyin *
alangalaNGkaNNi * āyiram pErudai ammān *
nalangoL nānmaRai vāNargaL vāz * thirumOgoor *
nalangazal avan adi_nizal * thadamanRi yāmE. 10.1.2

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Time without end. refuge have we none But that lovely pond, the patronising shelter of the feet Of the Lord, sporting tuḻaci garland, cool and fine, Bearing a thousand names, Who has His feet firmly set In Tirumōkūr, the abode of many a Vedic Scholar, sweet and sound.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār avers that there is no haven till the end of time, other than the lovely pair of feet of the Lord at Tirumōkūr, of exquisite charm, feasting the eyes, bearing the holy names that elevate the soul.

(ii) The Lord’s feet know no partiality, granting, as they do, shelter to one and all, irrespective of whether they are high or low, good or bad. cf. “anālocita + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஈன் தண் துழாயின் குளிர்ந்த துளசி; அலங்கல் அம் கண்ணி மாலை அணிந்தவனும்; ஆயிரம் பேர் உடை ஆயிரம் நாமங்களை உடையவனுமான; அம்மான் பெருமான்; நலம் கொள் சிறந்த குணங்களை உடைய; நான் மறை நான்கு வேதங்கள் அறிந்த; வாணர்கள் வாழ் வைதிகர்கள் வாழுமிடமான; திருமோகூர் திருமோகூரில்; நலம் கழல் நல்ல வீரக் கழல்களை உடைய; அவன் அந்தப் பெருமானைத் தவிர; யாமே எம்மைக்கும் அனைத்துப் பிறவியிலும் நமக்கு; மற்றொன்று இலம் கதி வேறு புகலிடம் இல்லை
thuzhAyin having thiruththuzhAy (thuLasi); alangal swaying; am beautiful; kaNNi one who is having garland; Ayiram pErudai having countless divine names which are enjoyable; ammAn being the unconditional lord; nalam koL having distinguished qualities such as compassion; nAnmaRai for the four vEdhas; vANargaL experts; vAzh having an enriched life due to enjoying his qualities such as being the protector etc; thirumOgUr residing in thirumOgUr; nalam kazhalavan one who is having divine feet which are decorated with valorous anklets which can be used by him to reach us without discriminating between his devotees; adi nizhal shade of his divine feet; thadam anRi other than the pond; yAm us; emmaikkum in all births; gadhi as destination; maRRu onRu anything else; ilam do not have.; anRi other than you; yAm we

TVM 10.1.3

3785 அன்றியாமொருபுகலிடம்இலம் என்றென்றலற்றி *
நின்றுநான்முகனரனொடு தேவர்கள்நாட *
வென்றுஇம்மூவுலகளித்து உழல்வான்திருமோகூர் *
நன்றுநாமினிநணுகுதும் நமதிடர்கெடவே.
3785 அன்றி யாம் ஒரு புகலிடம் * இலம் என்று என்று அலற்றி *
நின்று நான்முகன் அரனொடு * தேவர்கள் நாட **
வென்று இம் மூவுலகு அளித்து உழல்வான் * திருமோகூர் *
நன்று நாம் இனி நணுகுதும் * நமது இடர் கெடவே (3)
3785
anRiyām oru pukalidam * ilam enRenRu alaRRi *
ninRu nānmukan aranotu * thEvargaL nāda *
venRu immoovulakaLiththu uzalvān * thirumOgoor *
nanRu nNām ini naNukuthum * namathidar ketavE. 10.1.3

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

May we from all our ills be free, Getting well nigh Tirumōkūr, where stays the Lord, Pledged to protect the worlds thiee, Who did the arch enemies rid, Of Nāṉmukān, Araṉ and other devas who for succour prayed Unto Him, reclaiming many a time. That refuge they had none but Him.

Explanatory Notes

“The Lord at Tirumōkūr is the Universal Protector and we, His vassals, are keen on getting His protection. We will, therefore, do well to get near the holy city, seek shelter at the feet of the Lord, as an end in itself, and be rid of all of our miseries”, says the Āzhvār. Herein lies the difference between the Āzhvār’s method of approach and that of Brahmā and other Devas + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்றி யாம் உன்னைத் தவிர நாங்கள்; ஒரு புகலிடம் இலம் வேறு ஒரு புகலிடம் இல்லை; என்று என்று என்று தளர்ச்சி தோன்றும்படி; அலற்றி நின்று பலகாலம் கூப்பிட்டு; நான்முகன் அரனொடு பிரமன் ருத்திரர்களொடு; தேவர்கள் நாட தேவர்களும் ஆச்ரயிக்க; வென்று விரோதிகளை வென்று; இம் மூவுலகு இந்த மூன்று உலகங்களையும்; அளித்து காப்பாற்றுவதையே; உழல்வான் தொழிலாக உடைய; திருமோகூர் திருமோகூரில் இருக்கும் பெருமானான; நாம் நமது அவனை நாம் நமது; இடர் கெடவே மனத்துயரம் நீங்க; இனி நன்று நணுகுதும் வாழ்த்தி வணங்கி அணுகுவோம்
oru pugalidam another refuge; ilam do not have; enRu enRu alaRRi calling out many times while becoming weak every time; ninRu standing (until result is attained); nAnmugan aranodu with brahmA and rudhra; dhEvargaL celestial beings; nAda as [they] seek and approach; venRu winning over the enemies; immUvalagu this three layered universe; aLiththu uzhalvAn one who has such protection [of everyone] as his routine; thirumOgUr thirumOgUr; nAm we; namadhu our; idar keda to eliminate the mental stress (of seeking a companion for the final journey); ini after (the presence of the protector); nanRu being ananya prayOjanar (one who is without any expectation); naNugudhum will reach him; idar keda -to have the sorrows caused by enemies, eliminated; pOndhu mercifully arriving here

TVM 10.1.4

3786 இடர்கெடஎம்மைப்போந்தளியாய் என்றென்றேத்தி *
சுடர்கொள்சோதியைத் தேவரும்முனிவரும்தொடர *
படர்கொள்பாம்பணைப் பள்ளிகொள்வான்திருமோகூர் *
இடர்கெடஅடிபரவுதும் தொண்டீர்! வம்மினே.
3786 இடர் கெட எம்மைப் போந்து அளியாய் * என்று என்று ஏத்தி *
சுடர் கொள் சோதியைத் * தேவரும் முனிவரும் தொடர **
படர் கொள் பாம்பு அணைப் * பள்ளி கொள்வான் திருமோகூர் *
இடர் கெட அடி பரவுதும் * தொண்டீர்! வம்மினே (4)
3786
idar_keta emmaip pOndhaLiyāy * enRenRu Eththi *
chudargoL sOthiyaith * thEvarum munivarum thotara *
padargoL pāmpaNaip * paLLikoLvān _dhirumOgoor *
idar ketavadi paravuthum * thondeer! vamminE. 10.1.4

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Come, ye, devotees, worship we shall offer At the Lord’s distress-dispelling feet in Tirumōkūr, Where He on the capacious serpent-bed lays So as to grant audience unto sages and Celestials, Who His resplendent Form adore and many a time utter, “May it please You, my Lord, to come down here And our ills and evils cure.”

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār invites the devout to come and worship the Lord, so easily accessible at Tirumōkūr and get rid of their miseries, in toto.

(ii) The sages and Celestials approach the Lord, whenever they are brought up against difficulties, and seek relief through Him; the Āzhvār too seeks succour from the Lord and yet, he stands on a different footing from others, in that + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
இடர் கெட துயரம் தீரும்படி; எம்மைப் போந்து அளியாய் எமக்கு அருள் புரிய வேண்டும்; என்று என்று ஏத்தி என்று பலகாலும் வணங்கி; சுடர் கொள் பேரொளியை உடைய; சோதியை சோதி மயமாய் உள்ள திரு மேனியை; தேவரும் முனிவரும் தேவர்களும் முனிவர்களும்; தொடர வாழ்த்தி வணங்குகிறார்கள்; படர்கொள் படங்களை உடைய; பாம்பு அணை ஆதிசேஷன் மேல்; பள்ளி கொள்வான் பள்ளி கொள்ளும்; திருமோகூர் திருமோகூரில்; இடர் கெட துயரம் நீங்க; அடி பரவுதும் அவன் திருவடிகளை வணங்குவோம்; தொண்டீர்! தொண்டர்களே!; வம்மினே வாருங்கள்
emmai us; aLiyAy protect us-; enRu enRu saying repeatedly revealing the weakness; Eththi praising him; sudar koL having great radiance; sOdhiyai very luminous divine form; dhEvarum dhEvas who consider themselves to be lords; munivarum sages (who perform penance as seekers of wealth); thodara to follow and surrender; padar koL having expansion due to being in contact with him; pAmbu aNai on the divine serpent mattress which has softness, coolness, fragrance fitting the nature of the serpent species; paLLi koLvAn one who is mercifully reclining, his; thirumOgUr in thirumOgUr; idar (our) sorrows which are impossible to be removed; keda to rid of; thoNdIr Oh you who have desire to surrender unto him; adi his divine feet; paravudhum let us praise;; vammin please do come!; nam being enjoyable for us; sudar having endless radiance

TVM 10.1.5

3787 தொண்டீர்! வம்மின் நம்சுடரொளியொருதனிமுதல்வன் *
அண்டமூவுலகளந்தவன் அணிதிருமோகூர் *
எண்டிசையும்ஈன்கரும்பொடு பெருஞ்செந்நெல்விளைய *
கொண்டகோயிலைவலஞ்செய்து இங்காடுதும்கூத்தே.
3787 தொண்டீர் வம்மின் * நம் சுடர் ஒளி ஒரு தனி முதல்வன் *
அண்டம் மூவுலகு அளந்தவன் * அணி திருமோகூர் **
எண் திசையும் ஈன் கரும்பொடு * பெரும் செந்நெல் விளைய *
கொண்ட கோயிலை வலஞ்செய்து * இங்கு ஆடுதும் கூத்தே (5)
3787
thondeer! vammin * namsudaroLi oruthani muthalvan *
anda moovulaku aLandhavan * aNi thirumOgoor *
eN thisaiyum een_karumpotu * perunchen^_nel viLaiya *
konda kOyilai valancheythu * ingu āduthum kooththE. 10.1.5

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Come, ye, devotees, let us sing and dance and go round The temple at lovely Tirumōkūr with paddy fields fertile, all around And sweet cane crops all over, where dwells with great delight The peerless Projenitor with resplendent Form exquisite, Our Lord, Who spanned the three worlds of the Universe vast.

Explanatory Notes

The Lord at Tirumōkūr having attracted the Āzhvār by revealing His glory, as the first cause of all things and beings, and His exquisite Form, the Āzhvār wants to share this extra-ordinary bliss with those around. He, therefore, invites them all to join him, so that they may all go round the temple at Tirumōkūr, dancing in ecstasy.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நம் சுடர் ஒளி நாம் அநுபவிக்க ஒளிமயமான; ஒரு தனி முதல்வன் ஒரு தனி முதல்வன்; அண்டம் அண்டங்களை உடைய; மூவுலகு மூவுலகங்களையும்; அளந்தவன் அளந்து கொண்டவனான எம்பெருமான்; அணி திருமோகூர் அழகிய திருமோகூரில்; எண் திசையும் எட்டுத் திசைகளிலும்; ஈன் கரும்பொடு இனிய கரும்போடு; பெரும் செந்நெல் பெரும் செந்நெல்; விளைய கொண்ட விளையும்படியான; கோயிலை கோயிலை; வலம் செய்து வலம் செய்து; இங்கு ஆடுதும் கூத்தே ஆடிப்பாடி வணங்குவோம்; தொண்டீர்! வம்மின் தொண்டர்களே! வாருங்கள்
oLi having luminous divine form; oru thani mudhalvan being the three types of causes viz nimiththa (efficient), upAdhAna (material) and sahakAri (ancillary) kAraNa (causes) himself; aNdam present inside the created oval shaped universe; mU ulagu three layers of worlds; aLandhavan one who measured and accepted; aNi beautiful; thirumOgUr in thirumOgUr; eN dhisaiyum in all directions; In sweet; karumbodu with sugarcane; perum sennel tall and reddish paddy; viLaiya to flourish; koNda accepted; kOyilai temple; ingu in this world; valam seydhu circumambulating; kUththAdudhum out of overwhelming love, we will dance;; thoNdIr Oh you who are desirous!; vammin Come!; kUththan one who beautifully walks like an expert dancer; kOvalan one who follows those who need protection, and protects them

TVM 10.1.6

3788 கூத்தன்கோவலன் குதற்றுவல்லசுரர்கள்கூற்றம் *
ஏத்தும்நங்கடகும் அமரர்க்கும்முனிவர்க்குமின்பன் *
வாய்த்ததண்பணைவளவயல்சூழ் திருமோகூர்
ஆத்தன் * தாமரையடியன்றிமற்றிலம்அரணே. (2)
3788 கூத்தன் கோவலன் * குதற்று வல் அசுரர்கள் கூற்றம் *
ஏத்தும் நங்கட்கும் * அமரர்க்கும் முனிவர்க்கும் இன்பன் **
வாய்த்த தண் பணை வள வயல் சூழ் * திருமோகூர்
ஆத்தன் * தாமரை அடி அன்றி * மற்று இலம் அரணே (6)
3788
kooththan kOvalan * kuthaRRu vallachurargaL kooRRam *
Eththum nangadkum * amararkkum munivarkkum inban *
vāyththa thaNpaNai vaLavayalsooz * thirumOgoor-
āththan * thāmarai adiyanRi * maRRilam araNE. 10.1.6

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Shelter have we none but the lotus feet Of our Sire at Tirumōkūr, replete With paddy fields and water sheds, cool and bright, The divine cow-herd of majestic gait, Deadly unto the Asuras who would miseries on others inflict; Unto us that extol Him and the Devas, He is sweet indeed.

Explanatory Notes

(i) No doubt, Śiva is famous as the great dancer (Naṭarājaṉ), full of thrills, but Lord Rāma’s very gait is said to have been entrancing—c.f. ‘Agrataḥ prayayau Rāmaḥ’ (Vālmīki Rāmāyaṇa) and equally majestic and enthralling was Lord Kṛṣṇa’s gait.

(ii) While the Lord is deadly unto the Asuras who inflict miseries on the devout, He is very dear to His devotees, all alike, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
கூத்தன் குடக்கூத்தாடினவனும்; கோவலன் பசுக்களைக் காப்பவனும்; குதற்று வல் தவறான வழியில் செல்லும்; அசுரர்கள் கூற்றம் அசுரர்களுக்கு யமன் போன்றவனும்; ஏத்தும் நங்கட்கும் துதிக்கும் நமக்கும்; அமரர்க்கும் தேவர்களுக்கும்; முனிவர்க்கும் முனிவர்களுக்கும்; இன்பன் மகிழ்ச்சி தருபவனான பெருமான்; வாய்த்த தண் நெருங்கிக் குளிர்ந்த; பணை நீர் நிலங்களாலும்; வள வயல் சூழ் செழித்த வயல்களாலும் சூழ்ந்த; திருமோகூர் திருமோகூரில் இருக்கும்; ஆத்தன் நன்மை செய்பவனின்; தாமரை அடி அன்றி தாமரை போன்ற திருவடிகளைத் தவிர; மற்று இலம் அரணே நமக்கு வேறு ஒரு பாதுகாவல் இல்லை
kudhaRRu those tormentors who can torture by biting; val very strong; asurargaL for demoniac persons such as kESi, dhEnuka et al; kURRam being death personified; Eththum praising as ananyaprayOjana (those who seek nothing but kainkaryam); nangatkum for us (who have no pride); amararkkum for nithyasUris who eternally enjoy him; munivarkkum for sages; inban being enjoyable; vAyththa abundant; thaN cool; paNai by water bodies; vaLa vayal and by beautiful fields; sUzh surrounded; thirumOgUr in thirumOgUr; Aththan the most trustworthy emperumAn who is standing there for the devotees to surrender; thAmarai adi anRi other than the ultimately enjoyable lotus like divine feet; maRRu araN ilam we have no other protection.; thani having uniqueness (of not being created etc as said in -ajAmEkAm-); vAn having ultimate greatness (to have all the effects in a fraction of himself)

TVM 10.1.7

3789 மற்றிலம்அரண் வான்பெரும்பாழ்தனிமுதலா *
சுற்றும்நீர்படைத்து அதன்வழித்தொல்முனிமுதலா *
முற்றும்தேவரோடு உலகுசெய்வான்திருமோகூர் *
சுற்றிநாம்வலஞ்செய்ய நம்துயர்கெடும்கடிதெ.
3789 மற்று இலம் அரண் * வான் பெரும் பாழ் தனி முதலா *
சுற்றும் நீர் படைத்து * அதன் வழித் தொல் முனி முதலா **
முற்றும் தேவரோடு * உலகுசெய்வான் திருமோகூர் *
சுற்றி நாம் வலஞ் செய்ய * நம் துயர் கெடும் கடிதே (7)
3789
maRRilam araN * vānberum pāzthani muthalā *
chuRRum neer_padaiththu * athanvazith tholmuni muthalā *
muRRum thEvarOtu * ulakucheyvān_ dhirumOgoor *
chuRRinNām valaNYseyya * _nam thuyar_ketum kadithae. 10.1.7

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

All our miseries will, in no time, be gone, If we’d only go round Tirumōkūr where stays our Lord, Who did usher in the universe vast, water-bound, The primordial matter unique, which pleasures do yield Of both the worlds, prajāpati, the hoary Sage And the worlds peopled by Devas of all grades; Other than this hallowed city, haven have we none.

Explanatory Notes

(i) Would it be an exaggeration if the Āzhvār said that there is no Refuge other than the holy city of Tirumōkūr? No, not at all, for there dwells our Lord, the great Benefactor of all times, Who ushered in the entire Universe surrounded by the perepheral waters, pressed into service the Primordial Matter (Mūla Prakṛti) whence spring up things that make people earth-bound, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வான் பெரும் பாழ் ஒப்பற்ற மூல ப்ரக்ருதி; தனி முதலா தொடக்கமாக; சுற்றும் நீர் சுற்றிலும் ஆவரண ஜலத்தை; படைத்து படைத்து; அதன் வழித் தொல் அதன் வழியாக; முனி முதலா பிரமன் முதலாக; முற்றும் தேவரோடு அனைத்து தேவர்களோடு கூடின; உலகு ஸகல லோகங்களையும்; செய்வான் படைப்பவனுடைய; திருமோகூர் திருமோகூரை; சுற்றி நாம் வலஞ் செய்ய சுற்றி நாம் வலஞ் செய்ய; நம் துயர் நம் துக்கஙகள்; கடிதே கெடும் விரைவில் தொலைந்து போகும்; மற்று இலம் வேறு ஒரு அரண் இல்லை; அரண் அவன் தான் ரக்ஷகன்
peru having the ability to create all effects; pAzh mudhalA starting with prakruthi (primordial matter); suRRum pervading everywhere; nIr causal water; padaiththu creating; adhan vazhi through that; thol being ancient (since he is existing prior to the creation of the worlds inside the oval shaped universe); muni mudhalA brahmA who contemplates the creation process and others; muRRum dhEvarOdu with all dhEvathAs; muRum ulagu the whole material realm; seyvAn one who creates, his; thirumOgUr thirumOgUr; suRRi valam nAm seyya as we (joyfully) perform favourable acts such as circumambulation etc; nam our; thuyar suffering due to the loneliness; kadidu immediately; kedum will go;; maRRu araN ilam we don-t have any other protection.; uyar koL tall; sOlai gardens

TVM 10.1.8

3790 துயர்கெடும்கடிதடைந்துவந்து அடியவர்! தொழுமின் *
உயர்கொள்சோலை ஒண்தடமணியொளிதிருமோகூர் *
பெயர்களாயிரமுடைய வல்லரக்கர்புக்கழுந்த *
தயரதன்பெற்ற மரதகமணித்தடத்தினையே.
3790 துயர் கெடும் கடிது அடைந்து வந்து * அடியவர் தொழுமின் *
உயர் கொள் சோலை * ஒண் தடம் அணி ஒளி திருமோகூர் **
பெயர்கள் ஆயிரம் உடைய * வல் அரக்கர் புக்கு அழுந்த *
தயரதன் பெற்ற * மரதக மணித் தடத்தினையே (8)
3790
thuyar_ketum kadithadaindhu va_nthu * adiyavar thozumin *
uyar_koL sOlai * oNthada maNiyoLi thirumOgoor *
peyargaL āyiramudaiya * vallarakkar pukkazundha *
thayaradhan peRRa * marathaka maNith thadaththinaiyE. 10.1.8

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Ye, devotees, all your miseries shall, in no time, disappear If you’d come and worship the Tank, studded with sapphire. King Tayarataṉ did yield, where the fell Rakṣasas, who bore A thousand names, met their inglorious end, Our Sire Who dwells in Tirumōkūr, with stately gardens and lovely ponds.

Explanatory Notes

(i) Pond inside the temple at Tirumōkūr as well as outside! The ponds, outside the temple precincts, are studded with lotus while the Lord, enshrined within, looks like yet another such lotus pond, what with His complexion resembling the lotus leaf, His eyes and lips, hands and

feet, looking like the red lotus in fresh bloom. Śrī Rāma, the valiant son of King Daśaratha, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உயர் கொள் சோலை உயர்ந்த சோலைகளையும்; ஒண் தடம் அழகிய தடாகங்களையும்; அணி ஒளி அலங்காரமாக உள்ள ஒளிமயமான; திருமோகூர் திருமோகூரிலே; பெயர்கள் ஆயிரம் உடைய ஆயிரம் நாமங்களை உடைய; வல் அரக்கர் கொடிய அரக்கர்கள்; புக்கு அழுந்த புகுந்து மடியும்படியாக; தயரதன் பெற்ற தசரதன் பெற்ற; மரதக மணி மரகத மணி போன்றவனும்; தடத்தினையே தடாகம் போன்ற எம்பெருமானை; அடியவர்! அடைந்து அடியவர்களான நீங்கள்; வந்து தொழுமின் வந்து வணங்கினீர்களானால்; கடிது துயர் துக்கஙகள் விரைவில்; கடிது கெடும் தொலைந்து போகும்
oN distinguished; thadam ponds; aNi having as decoration; oLi shining due to that; thirumOgUr in thirumOgUr; Ayiram countless; peyargaL udaiya having honorary titles/names; val very strong; arakkar rAkshasas; pukku azhundha to enter and drown; dhayaradhan peRRa sired by dhaSaratha; maradhaga maNi having dark complexion like an emerald gem; thadaththinai pond; adiyavar all of you who are as said in SrI rAmAyaNam kishkindhA kANdam 4.12 “guNairdhAsyam upAgatha:” (I am serving him, being overwhelmed by his qualities says lakshmaNa about SrI rAma); vandhu adaindhu reaching here; thozhumin worship him.; thuyar your sorrows, without your effort; kadidhu immediately; kedum will be destroyed.; maNith thadaththu (cool) like a clean pond; adi divine feet

TVM 10.1.9

3791 மணித்தடத்தடிமலர்க்கண்கள் பவளச்செவ்வாய் *
அணிக்கொள்நால்தடந்தோள்தெய்வம் அசுரரை யென்றும் *
துணிக்கும்வல்லரட்டன் உறைபொழில்திருமோகூர் *
நணித்துநம்முடைநல்லரண் நாமடைந்தனமே.
3791 மணித் தடத்து அடி மலர்க் கண்கள் * பவளச் செவ்வாய் *
அணிக் கொள் நால் தடம் தோள் * தெய்வம் அசுரரை என்றும் **
துணிக்கும் வல் அரட்டன் * உறை பொழில் திருமோகூர் *
நணித்து நம்முடை நல் அரண் * நாம் அடைந்தனமே (9)
3791
maNith thataththadi malarkkaNkaL * pavaLach sevvāy *
aNikkoL nālthadan^thOL * theyvam achurarai enRum *
thuNikkum vallaratta_Nn * uRaipozil thirumOgoor *
naNiththu nammudai nallaraN * nām adain^thanamE. 10.1.9

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Blest are we with Tirumōkūr, near at hand, Our sure haven, with many a lovely garden around, Where dwells our mighty Lord, Who the Rākṣasa hordes Would ever annihilate, the Supreme One with comely shoulders four, With coral lips and lotus eyes, Whose lovely pair Of feet are like unto a tank, cool and clear.

Explanatory Notes

The Āzhvār rejoices that Tirumōkūr, the safe haven, is near at hand. It is a lovely place with a beautiful setting and there dwells the Lord Whose pair of feet are like unto a cool tank, lovely and limpid, Whose eyes are like the red lotus in fresh bloom, and lips are coral red, Whose sinewy shoulders bespeak His enormous strength that can smash to smithereens the Rākṣasa hordes, antagonising Him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மணித் தடத்து அழகிய தடாகம் போலே குளிர்ந்த; அடி திருவடிகளும்; மலர்க் கண்கள் தாமரை மலர் போன்ற கண்களும்; பவளச் செவ்வாய் சிவந்த அதரமும்; அணிக் கொள் நால் அழகிய நான்கு; தடம் தோள் தோள்களையும் உடைய; தெய்வம் தெய்வமாயிருப்பவனும்; அசுரரை என்றும் அசுரர்களை எப்போதும்; துணிக்கும் அழிக்கும்; வல் அரட்டன் பெருமிடுக்கனுமான எம் பெருமான்; உறை பொழில் இருக்கும் இடம் சோலைவளம் மிக்க; நம்முடை நல் அரண் நம்முடை நல்ல புகலிடமான; திருமோகூர் திருமோகூர்; நாம் நமக்கு அருகே உள்ளது; நணித்து அடைந்தனமே அங்கே நாமும் அடைந்தோம்
malar like a blossomed lotus flower; kaNgaL divine eyes; pavaLam sevvAy one who is having reddish coral like divine lips; aNikkoL deserving to be decorated with all ornaments; nAl four kinds of; thadam huge; thOL one who is having divine shoulders; dheyvam one who is having a divine form; asurarai demoniac persons; enRum at all times; thuNikkum severs; val arattan very prideful, strong one; uRai eternal abode; pozhil having (enjoyable) garden; thirumOgUr thirumOgUr; nammudai our; nal araN abode of distinguished protection; naNiththu is in very close proximity;; nAm we (who are alone in seeking companion); adaindhanam we have reached.; -namakku exclusively for us; nAm adaindha one we surrendered unto

TVM 10.1.10

3792 நாமடைந்தநல்லரண் நமக்கென்றுநல்லமரர் *
தீமைசெய்யும்வல்லசுரரை அஞ்சிச்சென்றடைந்தால் *
காமரூபம்கொண்டெழுந்தளிப்பான் திருமோகூர் *
நாமமேநவின்றெண்ணுமின் ஏத்துமின்நமர்காள்!
3792 நாம் அடைந்த நல் அரண் * நமக்கு என்று நல் அமரர் *
தீமை செய்யும் வல் அசுரரை * அஞ்சிச் சென்று அடைந்தால் **
காம ரூபம் கொண்டு * எழுந்து அளிப்பான் திருமோகூர் *
நாமமே நவின்று எண்ணுமின் * ஏத்துமின் நமர்காள் (10)
3792
nāmataindha _nallaraN * namakkenRu _nallamarar *
theemai seyyum vallachurarai * anchich chenRadaindhāl *
kāmaroopaNG koNtu * ezundhaLippān_ dhirumOgoor *
nāmamE_ navinru eNNumin * Eththumin namargāL! 10.1.10.

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

Better learn, my men, to contemplate and reverently utter The holy name of Tirumōkūr where stays our Lord to cater, Assuming the form of His choice, to the pious Devas that bend Before Him frightened by the Asuras who on them miseries land, Seeing in Him, the Refuge, safe and sound.

Explanatory Notes

The Āzhvār invites those that are inclined to listen to him to utter the name of Tirumōkūr and adore that holy centre where stays the great Benefactor, ever ready to extend protection to His devotees, assuming the appropriate Form, at His sweet volition. Well, this is the place where even the Devas come and take refuge, frightened by the formidable Asuras, hell-bent to land them in miseries.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நமக்கு என்று நமக்கு; நாம் அடைந்த நாம் அடைந்த; நல் அரண் புகலிடம் நல்லது என்று; நல் அமரர் நல்லனவற்றை அறியும் தேவர்கள்; தீமை செய்யும் வல் தீங்கு செய்யும் மிடுக்குடைய; அசுரரை அசுரர்களைக் குறித்து; அஞ்சிச் சென்று அடைந்தால் அஞ்சிச் சென்று அடைந்தால்; காம ரூபம் கொண்டு ரக்ஷண ரூபமான வடிவைக் கொண்டு; எழுந்து அளிப்பான் எழுந்து காக்கும் பெருமான் இருக்கும்; திருமோகூர் நாமமே திருமோகூரின் பெயரை; நமர்காள்! நம்முடையவர்களே!; நவின்று நன்றாகப் பயின்று; எண்ணுமின் சிந்தித்து; ஏத்துமின் வாழ்த்தி வணங்குங்கள்
nal araN distinguished protection-; enRu considering this way; nal amarar dhEvas (celestial beings) who know the noble aspects; thImai seyyum those who engage in evil deeds; val very strong; asurarai towards the asuras (demoniac persons); anjich chenRu adaindhAl when taken shelter, out of fear; kAma rUpam koNdu assuming apt, desirable form; ezhundhu tumultuously; aLippAn one who protects; thirumOgUr thirumOgUr-s; nAmamE glorious fame; namargAL all of you who are related to us; navinRu speak; eNNumin and think;; Eththumin praise out of love.; namargAL those who are related to us; Eththumin enRu saying -praise me (revealing your bliss)-

TVM 10.1.11

3793 ஏத்துமின் நமர்காள்! என்றுதான்குடமாடு
கூத்தனை * குருகூர்ச்சடகோபன் குற்றேவல் *
வாய்த்தவாயிரத்துள்ளிவை வண்திருமோகூர்க்கு *
ஈத்தபத்திவையேத்தவல்லார்க்கு இடர்கெடுமே. (2)
3793 ## ஏத்துமின் நமர்காள் * என்று தான் குடம் ஆடு
கூத்தனை * குருகூர்ச் சடகோபன் குற்றேவல்கள் **
வாய்த்த ஆயிரத்துள் இவை * வண் திருமோகூர்க்கு *
ஈத்த பத்து இவை ஏத்த வல்லார்க்கு * இடர் கெடுமே (11)
3793. ##
Eththumin namar_kāL * enRuthān gudamādu-
kooththanai * kurukoorch satakOpan kuRREvalgaL *
vāyththa āyiraththuL ivai * vaN thirumOgoorkku *
eeththa paththivai Eththa vallārkku * idar ketumE. (2) 10.1.11

Ragam

பைரவி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Divya Desam

Simple Translation

The woes shall be gone of those that chant these songs ten, Assigned to Tirumōkūr, from out of the thousand of Caṭakōpaṉ Of Kurukūr, composed as a piece of service divine, Adoring the Lord Who did the pot-dancing great, Inviting the pious on-lookers to sing His glory with all their might.

Explanatory Notes

(i) These ten songs have been doled out to Tirumōkūr, out of the thousand composed by the Āzhvār, in adoration of
Lord Raṅganātha, the cloud-hued Lord enshrined in the walled city of Srirangam, Vide also notes below VII-2-11. The chanters of this decad will be rid of all miseries, including the anxiety to secure a suitable escort, during their ascent to spiritual world, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நமர்காள்! நம்முடையவர்களே!; ஏத்துமின் என்று வாழ்த்தி வணங்குங்கள் என்று; தான் குடம் ஆடு தானே குடக் கூத்தாடின; கூத்தனை பெருமாளைக் குறித்து; குருகூர் குருகூரில் அவதரித்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; குற்றேவல்கள் குற்றமற்ற வாசிக கைங்கர்ய ரூபமாக; வாய்த்த அமைந்த; ஆயிரத்து ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை வண் இப்பத்துப் பாசுரங்களும்; திருமோகூர்க்கு திருமோகூர்க்கு; ஈத்த பத்து இவை அர்ப்பணிக்கப்பட்டவை; ஏத்த இவற்றை சிந்தித்துத் துதிக்க; வல்லார்க்கு வல்லவர்களுக்கு; இடர் கெடுமே துன்பம் நீங்கும்
thAn kudamAdu kUththanai on the dancer, who danced with pots; kurugUr leader of AzhwArthirunagari; satakOpan nammAzhwAr-s; kuRREvalgaL as confidential services; ivai these (apt services for ISvara); vAyththa occurred; AyiraththuL among the thousand pAsurams; vaN thirumOgUrkku for the distinguished thirumOgUr; Iththa paththu ivai submitted decad;; Eththa vallArkku for those who can recite, out of love; idar kedumE sorrow (of not having companion during the final journey) will be eliminated.; kEsavA enna as we just recite the name kESava; idar Aya ellAm all sorrows