73

Thiruvāranvilai

திருவாறன்விளை

Thiruvāranvilai

ĀranmUlā

ஸ்ரீ பத்மாசன நாச்சியார் ஸமேத ஸ்ரீ திருக்குறளப்பன் ஸ்வாமிநே நமஹ

Thayar: Sri Padmāsani Nāchiyār
Moolavar: Thirukkuralappan, Seshāsanar
Utsavar: Thirukkuralappan
Vimaanam: Vāmana
Pushkarani: Vedhavyāsa Saras, Pambha Theertham
Thirukolam: Nindra (Standing)
Direction: East
Mandalam: Malai Nādu
Area: Kerala
State: Kerala
Timings: 5:00 a.m. to 9:00 a.m. 4:00 p.m. to 8:00 p.m.
Search Keyword: Thiruvaranvilai
Mangalāsāsanam: Namm Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

TVM 7.10.1

3552 இன்பம்பயக்க எழில்மலர்மாதரும்தானும் * இவ்வேழுலகை
இன்பம்பயக்கஇனிதுடன்வீற்றிருந்து ஆள்கின்றஎங்கள்பிரான் *
அன்புற்றமர்ந்துறைகின்ற அணிபொழில்சூழ்திருவாறன்விளை *
அன்புற்றமர்ந்துவலஞ்செய்து கைதொழும்நாள்களு மாகுங்கொலோ? (2)
3552 ## இன்பம் பயக்க எழில் மலர் மாதரும் * தானும்
இவ் ஏழ் உலகை *
இன்பம் பயக்க இனிது உடன் வீற்றிருந்து *
ஆள்கின்ற எங்கள் பிரான் **
அன்புற்று அமர்ந்து உறைகின்ற * அணி பொழில்
சூழ் திருவாறன்விளை *
அன்புற்று அமர்ந்து வலஞ்செய்து * கைதொழும்
நாள்களும் ஆகும்கொலோ? (1)
3552. ##
inpam payakka ezilmalar mādharum * thānum ivvEzulagai, *
inpam payakka inithudan veeRRirunthu * āLkinRa engaLpirān, *
anpuRRu amarndhuRaikinRa * aNipozil chooz thiruvāRanviLai, *
anpuRRu amarndhu valamcheydhu * kaithozum nāLkaLum ākungolO! (2) 7.10.1

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Will the good days draw near when I can lovingly go round, Tiruvāṟaṉviḷai which fine gardens surround, And worship my Sire who happily rules all the worlds, And now stays there in the gay company of Lakṣmī, the lotus-born?

Explanatory Notes

(i) The Lord has indeed chosen an enchanting place from where He and His consort could enjoy listening to Tiruvāymoḻi recital by Saint Nammāḻvār. The Āzhvār is eagerly looking forward to his visit to this pilgrim centre.

(ii) Happy indeed is the blissful union of the Divine Couple and happy indeed are the subjects who behold this holy conjunction; on seeing the happiness + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எழில்மலர் அழகிய தாமரை மலரில்; மாதரும் பிறந்த திருமகளும்; தானும் தானும் பெருமானும்; இன்பம் பயக்க இன்பம் உண்டாகும்படி; இவ் ஏழ் உலகை இந்த ஏழு உலகங்களுக்கும்; இன்பம் பயக்க இன்பம் உண்டாக்க; இனிது உடன் ஒரு சேர; வீற்றிருந்து எழுந்தருளியிருந்து; ஆள்கின்ற ஆள்கின்ற; எங்கள் பிரான் எங்கள் ஸ்வாமியானவர்; அன்புற்று அமர்ந்து அன்போடு மனம் பொருந்தி; உறைகின்ற இருக்கும் இடம்; அணி பொழில் சூழ் அழகிய சோலைகள் சூழ்ந்த; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தில்; அன்புற்று அன்போடு மனம் பொருந்தி; அமர்ந்து அமர்ந்து பக்தியுடன்; வலம் செய்து வலம் செய்து; கைதொழு கைகளைக் கூப்பி; நாள்களும் வாழ்த்தி வணங்கும் நாள்; ஆகுங்கொலோ! என்று உண்டாகுமோ!
thAnum him (who is distinguished to be pursued by such enjoyable persons); inbam (mutually) blissful act; payakka to cause; inidhudan in a joyful state; vIRRirundhu present (manifesting his supremacy); ivvEzhulagai the worlds which are seven categories (four types of achEthanas namely vyaktha (manifested matter), avyaktha (unmanifested matter), kAla (time) and sudhdha sathva (matter made of pure goodness) and three types chEthanas namely nithya (eternally free), muktha (liberated), badhdha (bound) souls); inbam payakka to cause great bliss; ALginRa accepting service; engaL pirAn the great benefactor who accepted our service too, through the faculty of speech; anbuRRu desiring (that this is a peaceful abode to accept our service); amarndhu fitting well (even better than in paramapadham, kshIrAbdhi etc); uRaiginRa residing (forever); aNi beautiful; pozhil garden; sUzh surrounded; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; anbuRRu desiring (that this is a nearby abode to serve him); amarndhu fitting well (instead of leaving away, searching for other benefits); valam seydhu performing activities (which match our nature); kai thozhum enjoying with joined palms; nALgaLum days; Agum kol will they occur?; onRu a; aiyam inRi without doubt

TVM 7.10.2

3553 ஆகுங்கொல்? ஐயமொன்றின்றிஅகலிடம்முற்றவும் * ஈரடியே
ஆகும்பரிசுநிமிர்ந்த திருக்குறளப்பனமர்ந்துறையும் *
மாகந்திகழ்கொடிமாடங்கள்நீடு மதிள்திருவாறன்விளை *
மாகந்தநீர்கொண்டுதூவிவலஞ்செய்து கைதொழக் கூடுங்கொலோ?
3553 ஆகும்கொல் ஐயம் ஒன்று இன்றி? * அகல் இடம்
முற்றவும் ஈர் அடியே *
ஆகும்பரிசு நிமிர்ந்த * திருக்குறள் அப்பன்
அமர்ந்து உறையும் **
மாகம் திகழ் கொடி மாடங்கள் நீடு *
மதிள் திருவாறன்விளை *
மா கந்த நீர்கொண்டு தூவி வலஞ்செய்து *
கைதொழக் கூடும்கொலோ? (2)
3553
ākungol aiyamonRinRi * agalitam muRRavum eeradiyE *
ākum parichu nimirndha * thirukkuRaL appan amarndhuRaiyum, *
māgam thikazkodi mātangaL neetu * mathiLthiruvāRanviLai, *
māgandha neer_koNtu thoovi valancheydhu * kaithoza kootungolO! 7.10.2

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Sprinkling water richly perfumed, shall I go round And worship at Tiruvāṟaṉviḷai, the walled city with castles tall And banners aloft, where stays lovingly my Sire, Vāmaṉaṉ, Who spanned In two strides, with no misgivings whatever, the worlds one and all?

Explanatory Notes

(i) Even now, the devout pilgrims visiting this centre besmear the temple walls with sweet-smelling sandal paste, echoing the sentiments of the Āzhvār as disclosed by this song.

(ii) Did not Śatrugna sprinkle ice-cold water all the way from Nandigrām to the Āśram of Sage Bharadvāja, to greet Śrī Rāma’s home-coming?

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
ஆகுங்கொல்? ஆகுமோ என்னும் ஸந்தேகம்; ஐயம் ஒன்று இன்றி சிறிதும் இல்லாமல்; அகலிடம் பரந்து விரிந்த; முற்றவும் இந்த உலகம் முழுவதையும்; ஈர் அடியே இரண்டு அடிகளுக்குள்; ஆகும்பரிசு திருக்குறள் வாமனனாக வந்து; நிமிர்ந்த திருவிக்கிரமனாக வளர்ந்த; அப்பன் அமர்ந்து பெருமான் அமர்ந்து; உறையும் உறையும் இடம்; மாகம் பெரிய ஆகாசத்தளவும்; திகழ் கொடி ஓங்கி விளங்கும் கொடிகளை; மாடங்கள் உடைய மாடங்களையும்; நீடு மதிள் நீண்ட மதிள்களையும் உடைய; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தில்; மா கந்த சிறந்த மணம் கமழும்; நீர்கொண்டு நீரைக் கொண்டு; தூவி வலஞ்செய்து தூவி வலஞ்செய்து; கைதொழ கைகளைக் கூப்பி வாழ்த்தி வணங்க; கூடும்கொலோ! கூடுமோ! என்கிறார்
Agum kol will occur?; agal vast; idam worlds; muRRavum all; IradiyE Agum parisu to be consumed in two feet; nimirndha mercifully grew; thirukkuRaL SrI vAmana; appan great benefactor; amarndhu seated (firmly even more than dhEva lOkam (heaven) where he was born as SrI vAmana); uRaiyum residing; mA vast; kam in the sky; thigazh shining; kodi having flags; mAdangaL mansions; nIdu tall; madhiL having forts; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; mA distinguished; gandham having fragrance; nIr water; koNdu with; thUvi sprinkling; valam seydhu circumambulating; kai thozha to perform anjali (joined palms); kUdungolO would it be possible?; vaigalum always; kUdum kol will this occur?

TVM 7.10.3

3554 கூடுங்கொல்? வைகலும் கோவிந்தனைமதுசூதனைக் கோளரியை *
ஆடும்பறவைமிசைக்கண்டு கைதொழுதன்றி யவனுறையும் *
பாடும்பெரும்புகழ்நான்மறைவேள்வியைந்து ஆறங்கம் பன்னினர்வாழ் *
நீடுபொழில்திருவாறன்விளைதொழ வாய்க்குங்கொல்? நிச்சலுமே.
3554 கூடும் கொல் வைகலும்? * கோவிந்தனை
மதுசூதனைக் கோளரியை *
ஆடும் பறவைமிசைக் கண்டு * கைதொழுது
அன்றி அவன் உறையும் **
பாடும் பெரும் புகழ் நான்மறை வேள்வி * ஐந்து
ஆறு அங்கம் பன்னினர் வாழ் *
நீடு பொழில் திருவாறன்விளை தொழ *
வாய்க்கும்கொல் நிச்சலுமே? (3)
3554
kootungol vaikalum * kOvindhaNnai madhuchoothanaik kOLariyai, *
ādum paRavai michaikkaNtu * kaithozuthanRi avanuRaiyum, *
pādum perumpukaz nānmaRai vELvi * ainNthu āRangam panninarvāz, *
neetu pozil thiruvāRan viLaithoza * vāykkungol nichchalumE! 7.10.3

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Reference Scriptures

BG. 10-9

Simple Translation

Shall I be so blest that I keep adoring for ever Tiruvāṟaṉviḻai, with its gardens big, where reside scholars. Performing the rituals five, chanting aloud the Vedas four and well-versed In their six adjuncts and worship the buoyant Hari, mounted on the victorious bird (Guaruḍa) Kōvintaṉ, Matucūtaṉ, my Lord, who the demons slew? When indeed will my longing deep be put through?

Explanatory Notes

Even as the Āzhvār adores the seat of the Lord and the devout over there more than the Lord Himself, the Lord reciprocated by adoring Kurukūr, the birth place of the Āzhvār. Therefore it was that He was speeding towards Kurukūr, mounted on Garuḍa. They have now met halfway at Tiruvāṟaṉviḷai. The Āzhvār enjoys the Lord at this holy centre as Kōvinta, the ardent Lover of the devout and as Hari and Matucūtaṉ, the Destroyer of the enemies of His devotees.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வைகலும் நாள் தோறும் இப்படி; கூடுங்கொல்? கூடப் பெறுவோமோ?; கோவிந்தனை கோவிந்தனையும்; மதுசூதனை மதுசூதனனையும்; கோளரியை மிடுக்குடைய நரஸிம்மனையும்; ஆடும் வெற்றியை உடைய; பறவைமிசை கண்டு கருடன் மீது கண்டு; கைதொழுது கைகளைக் கூப்பித் தொழுதாலே; அன்றி அன்றி மனம் அமைதி பெறாது; அவன் அப்பெருமான்; உறையும் இருக்கும் இடத்தில்; பெரும் புகழ் பெரும் புகழை உடைய; நான்மறை நான்கு வேதங்களும்; பாடும் ஓதப்படுகின்றன; வேள்வி ஐந்து ஐந்து வேள்விகளையும்; ஆறு அங்கம் ஆறு அங்கங்களையும்; பன்னினர் நன்கு கற்றுக் கற்பித்து; வாழ் வாழும் வேதியர்கள் நிறைந்த; நீடு பொழில் நீண்ட சோலைகள் சூழ்ந்த திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தில்; நிச்சலுமே அடியாருடன் கூடி எப்போதும்; தொழ தொழுது கொண்டேயிருக்கும்; வாய்க்கும்கொல் வாய்ப்பு எப்பொழுது கிடைக்குமோ!
gOvindhanai one who is crowned to protect the cows; madhusUdhanai being the destroyer of madhu (who was an enemy of the protected ones); kOLariyai one who cannot be overcome for the enemies, like a very radiant splendorous lion; Adu having attractive movements; paRavai misai on periya thiruvadi (garuda); kaNdu see; kai thozhudhu performing anjali; anRi not stopping with that; avan uRaiyum his residence; pAdum sung (to be praised); peru great; pugazh having the glory of bhagavAn-s qualities; nAnmaRai four vEdhas (in the form of rig, yajur, sAma and atharvaNa); aindhu vELvi pancha mahA yagyas, the five great sacrifices (offered to celestial beings, ancestors, [other] creatures, humans and bhagavAn); angam ancillary subjects (such as SIkshA, niruktham, vyAkaraNam, chandhas, kalpa and jyOthisha); ARu six; panninar those who analyse in detail; vAzh live (enjoying bhagavAn); nIdu huge; pozhil having garden; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; thozha to worship; nichchalum eternally; vAykkungol will it occur?; vAykkum (abundantly) rising; karumbum sugarcane

TVM 7.10.4

3555 வாய்க்குங்கொல்? நிச்சலும்எப்பொழுதும்மனத்துஈங்கு நினைக்கப்பெற *
வாய்க்கும்கரும்பும்பெருஞ்செந்நெலும் வயல்சூழ் திருவாறன்விளை *
வாய்க்கும்பெரும்புகழ்மூவுலகீசன் வடமதுரைப்பிறந்த *
வாய்க்கும்மணிநிறக்கண்ணபிரான்றன் மலரடிப் போதுகளே.
3555 வாய்க்கும்கொல் நிச்சலும் * எப்பொழுதும் மனத்து
ஈங்கு நினைக்கப்பெற *
வாய்க்கும் கரும்பும் பெரும் செந்நெலும் *
வயல் சூழ் திருவாறன்விளை **
வாய்க்கும் பெரும் புகழ் மூவுலகு ஈசன் *
வடமதுரைப் பிறந்த *
வாய்க்கும் மணி நிறக் கண்ண பிரான் தன் *
மலர் அடிப்போதுகளே? (4)
3555
vāykkungol nichchalum * eppozuthum manaththu eengu ninaikkappeRa *
vāykkum karumpum perunchenNnelum * vayalchooz thiruvāRanviLai, *
vāykkum perumpukaz moovulakeechan * vata madhuraip piRandha, *
vāykkum maNinNiRak kaNNapirān than * malaradip pOthukaLE. 7.10.4

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

When shall I the felicity acquire and without break contemplate The blooming lotus feet of Kaṇṇa, my Sire of saphire hue delectable, Who in Vaṭamaturai was born, the Supreme Lord of glory great, Residing in Tiruvāṟaṉviḷai with sugar-canes stout, paddy crops rich and fields fertile?

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār pines for perpetual contemplation of the lotus feet of the Lord enshrined in Tiruvāṟaṉviḷai, from where he is, even if it be not possible for him to go over there. This contemplation is to run on, all the time, unlike the daily rituals like ‘Agnihotra’ which are confined to certain parts of the day only.

(ii) There is a Jitantā śloka, recited at the end + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வாய்க்கும் கரும்பும் செழித்த கரும்புகளும்; பெரும் ஓங்கி வளர்ந்த; செந்நெலும் செந்நெற்களுமான; வயல் சூழ் வயல்கள் சூழ்ந்த; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தில்; வாய்க்கும் வாய்ந்த மிக்க; பெரும் புகழ் கீர்த்தியை உடையவனும்; மூவுலகு ஈசன் மூவுலகுக்கும் ஈசனுமான; வாய்க்கும் அநுபவிக்க வாய்த்த; மணி நீலரத்தினம் போன்ற; நிறக் கண்ண நிறமுடைய கண்ணன்; வட மதுரை வட மதுரையில்; பிறந்த பிறந்தவனுமான; பிரான் தன் எம்பெருமானுடைய; மலர் மலர்ந்த; அடிப்போதுகளே திருவடித்தாமரைகளை; நிச்சலும் எப்பொழுதும் எப்பொழுதும்; மனத்து ஈங்கு இங்கேயிருந்து கொண்டே; நினைக்கப்பெற வணங்கி வழிபட; வாய்க்குங்கொல் ? பாக்கியம் வாய்க்குமோ?
peru sennelum tall, red paddy crop; vayal field; sUzh surrounded; thiruvARanviLai in thiruvARanviLai; vAykkum due to being present; perum well established; pugazh having glory; mU ulagu for three types of chEthanas (sentient beings) and achEthanas (insentient entities); Isan being the lord; vada madhurai at SrI mathurA; piRandha incarnated; vAykkum being apt (to be enjoyed by devotees); maNi like a blue gem; niRam having divine complexion; kaNNan krishNa; pirAn than great benefactor-s; malar blossomed; adip pOdhugaL lotus feet; Ingu from here; manaththu in the heart; ninaikka to meditate; nichchalum forever; peRa to get; vAykkum kol will it happen?; malar (to be greatly enjoyed) blossomed; adip pOdhugaL divine, lotus feet

TVM 7.10.5

3556 மலரடிப்போதுகள்என்னெஞ்சத்தெப்பொழுதும்இருத்தி வணங்க *
பலரடியார்முன்பருளிய பாம்பணையப்பனமர்ந்துறையும் *
மலரின்மணிநெடுமாடங்கள்நீடு மதிள்திருவாறன்விளை *
உலகமலிபுகழ்பாட நம்மேல்வினையொன்றும்நில்லா கெடுமே.
3556 மலர் அடிப்போதுகள் என் நெஞ்சத்து எப்பொழுதும் *
இருத்தி வணங்க
பலர் அடியார் முன்பு அருளிய * பாம்பு அணை அப்பன்
அமர்ந்து உறையும் **
மலரின் மணி நெடு மாடங்கள் நீடு *
மதிள் திருவாறன்விளை *
உலகம் மலி புகழ் பாட * நம்மேல் வினை
ஒன்றும் நில்லா கெடுமே. (5)
3556
malaradip pOthukaL ennenchaththu eppozuthum * iruththi vaNanga, *
palaradiyār munparuLiya * pāmpaNaiyappan amarndhuRaiyum, *
malaril maNinNetu mātangaL neetu * mathiLthiruvāRan viLai, *
ulagam malipukaz pāta * nNammEl vinai onRum nNillāketumE. 7.10.5

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

The moment we sing the glory great, spread far and wide. Of the high-walled Tiruvāṟaṉviḷai where flowers abound, The castles tall beam and the Lord reposes on serpent-bed, Whose lotus feet lovely are for ever implanted in my mind, Who chose me over many others and His grace on me shed And made me wholly adore Him, all our sins will vanish indeed.

Explanatory Notes

The Āzhvār says, the Lord has shed His special grace on him, even as Śrī Rāma lavished special graces on Hanumān. See also notes under VII-9-6 in regard to the preferential treatment extended by the Lord to Nammāḻvār. Here is a fitting anecdote to illustrate how implicit faith in one’s masters works miracles.

A Cōla king, named Kṛmikaṇṭha [Krimikaṇṭha] (the worm-necked) + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மலரடிப் போதுகள் மலர்ந்த திருவடித்தாமரைகளை; என் நெஞ்சத்து எனது மனதிலே; எப்பொழுதும் எப்பொழுதும் இருக்கும்படி; இருத்தி வணங்க இருத்தி வணங்கும்படியாக; பலர் அடியார் அடியார்கள் பலர் முன்; முன்பு அருளிய அடியேனுக்கு அருள் புரிந்த; பாம்பு அணை ஆதிசேஷன் மீது சயனித்திருக்கும்; அப்பன் எம்பெருமான்; அமர்ந்து உறையும் அமர்ந்து உறையும்; மலரின் நெடு மலர்கள் நிறைந்த உயர்ந்த; மணி மாடங்கள் மணிமாடங்களையும்; நீடு மதிள் நீண்ட மதிள்களையும் உடைய; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தின்; உலகம் மலி உலகம் எங்கும்; புகழ் பாட புகழைப் பாட; நம் மேல் வினை நம்மிடத்திலுள்ள வினைகள்; ஒன்றும் நில்லா ஒன்றுவிடாமல் அனைத்தும்; கெடுமே அகன்று போகும்
en my; nenjaththu in heart; eppozhudhum always; iruththi place; vaNanga to worship (due to that joy of having them in the heart); palar many different (such as nithyasUris (eternal associates of emperumAn), sages such as parASara et al, and his devotees); adiyAr servitors; munbu in the presence of; aruLiya granting his (unlimited) grace; pAmbaNai appan ananthaSAyi (who is having the quality of being together with his devotees, as he is always with AdhiSEsha); amarndhu without any distraction (of taking care of the universe); uRaiyum being the residence (where he thinks the stay there itself as the goal); malaril having flower garlands; maNi filled with gem stones; nedu tall; mAdangaL mansions; nIdu tall; madhiL having fort; thiruvARanviLai thiruvARanviLai #s; ulagam in the world; mali abundance; pugazh glories; pAda as we sing (with joy); nam our; mEl tormenting upon; vinai sins (themselves); onRum any (on us); nillA without; kedum will leave for unknown destination.; anRu that day (when SiSupAla gathered the army to marry rukmiNi); angu when chased

TVM 7.10.6

3557 ஒன்றும்நில்லாகெடும்முற்றவும்தீவினை உள்ளித்தொழுமிந் தொண்டீர்! *
அன்றங்கமர்வென்றுஉருப்பிணிநங்கை அணிநெடுந்தோள் புணர்ந்தான் *
என்றுமெப்போதுமென்னெஞ்சம்துதிப்ப உள்ளே யிருக்கின்றபிரான் *
நின்றவணிதிருவாறன்விளையென்னும் நீள்நகரமதுவே.
3557 ஒன்றும் நில்லா கெடும் முற்றவும் * தீவினை உள்ளித்
தொழுமின் தொண்டீர்! *
அன்று அங்கு அமர் வென்று உருப்பிணி நங்கை *
அணி நெடும் தோள் புணர்ந்தான் **
என்றும் எப்போதும் என் நெஞ்சம் துதிப்ப *
உள்ளே இருக்கின்ற பிரான் *
நின்ற அணி திருவாறன்விளை என்னும் *
நீள் நகரம் அதுவே (6)
3557
onRum nNillā ketum muRRavum * theevinai uLLith thozumin dhoNteer, *
anRaNGkamar venRuruppiNi nangai * aNi nNetunNthOLpuNarndhān, *
enRum eppOthum ennencham thuthippa * uLLE irukkinRapirān, *
ninRa aNi thiruvāRan viLaiyennum * neeL nNagaramadhuvE. 7.10.6

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Ye, votaries, all your dire sins will get destroyed If you could with reverence meditate on the city great, The lovely Tiruvāṟaṉviḷai, where resides the Lord, Who once came off with flying colours in a skirmish and caught Uruppiṇi, the damsel, bejewelled and enchanting, in embrace tight And is in my mind firm, for me always to contemplate.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār beckons the Lord’s votaries to just meditate on holy Tiruvāṟaṉviḷai to get all their ills and evils eradicated, in totto. We can, at best, wipe off only an infinitesimal fraction of our sins, through our own efforts, but the Lord’: grace will wipe them off in full.

(ii) Uruppiṇi (Rukmiṇi), an incarnation of Māhalakṣmī, was the only daughter of Bhīṣmaka, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
அன்று அங்கு முன்பொரு காலத்தில்; அமர் வென்று போரிலே சிசுபாலனை வென்று; உருப்பிணி நங்கை ருக்குமிணி பிராட்டியின்; அணி நெடும் தோள் அலங்கரிக்கப்பட்ட தோள்களை; புணர்ந்தான் அணைந்தவனும்; என்றும் எப்போதும் என்றும் எப்போதும்; என் நெஞ்சம் என் மனதுக்குள்; துதிப்ப நான் வணங்கும்படி; உள்ளே இருக்கின்ற என்னுள்ளே இருக்கும்; பிரான் ஸ்வாமி; நின்ற அணி நின்ற திருக்கோலமாக இருக்கும்; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும் திவ்ய தேசத்தின்; நீள் நகரம் அதுவே நீண்ட நகரத்தை நினைத்து; தொண்டீர்! தொண்டர்களே!; உள்ளி அதையே சிந்தித்து; தொழுமின் வாழ்த்தி வணங்குங்கள்; தீவினை உங்கள் பாவங்கள் அனைத்தும்; ஒன்றும் நில்லா ஒன்றும் மிச்சமில்லாமல்; கெடும் முற்றவும் முழுவதும் அழிந்துவிடும்
amar in war; venRu defeated; nangai complete in enjoyability; uruppiNi rukmiNi #s; aNi decorated; nedu very enjoyable; thOL divine shoulders; puNarndhAn one who embraced (as said in -bharthAram parishasvajE-); enRum always; eppOdhum without a break even for a moment; en nenjam my heart; thudhippa (enjoy and) to praise; uLLE inside me; irukkinRa present; pirAn great benefactor; ninRa mercifully standing (to be enjoyed by everyone); aNi beautiful; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; ennum well known as; nIL nagaram adhu the great city; thoNdIr you who have desire to enjoy; uLLi meditate; thozhumin worship;; thI cruel; vinai sins; onRum all; nillA being shaken (to not remain); muRRavum fully; kedum will be destroyed.; nINagaram (nIL nagaram) the great city (which is famously known in Sruthi (vEdham) as ayOdhyA, aparAjithA); adhuvE to be that (archAvathAra sthalam)

TVM 7.10.7

3558 நீணகரமதுவேமலர்ச்சோலைகள்சூழ் திருவாறன்விளை *
நீணகரத்துறைகின்றபிரான் நெடுமால்கண்ணன் விண்ணவர்கோன் *
வாணபுரம்புக்குமுக்கட்பிரானைத்தொலைய வெம்போர்கள் செய்து *
வாணனையாயிரந்தோள்துணித்தான்சரணன்றி மற்றொன்றிலமே.
3558 நீள் நகரம் அதுவே மலர்ச் சோலைகள் *
சூழ் திருவாறன்விளை *
நீள் நகரத்து உறைகின்ற பிரான் * நெடுமால்
கண்ணன் விண்ணவர் கோன் **
வாணபுரம் புக்கு முக்கண் பிரானைத் தொலைய *
வெம் போர்கள் செய்து *
வாணனை ஆயிரம் தோள் துணித்தான் * சரண்
அன்றி மற்று ஒன்று இலமே (7)
3558
neeNagara madhuvE malars chOlaikaL chooz * thiruvāRanviLai, *
neeNagaraththuu RaikinRapirān * _nedumāl kaNNan viNNavar_kOn *
vāNa purampukku mukkatpirānai tholaiya * vempOrgaLcheydhu, *
vāNanai āyiranNthOL thuNiththān * charaNanRi maRRonRilamE. 7.10.7

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Tiruvāṟaṉviḷai, the citadel huge, abounding in flower gardens, Is our destination and our Sole Refuge is the Benefactor great, Of love unlimited, Who lovingly resides there, Chief of the denizens Of spiritual world, Lord Kaṇṇaṉ, Who Vāṇaṉ’s thousand arms did smite, Waging the battle fierce in his citadel, putting the tripled Rudra askance.

Explanatory Notes

(i) The Āzhvār considers this pilgrim centre, as his ultimate destination, even the High spiritual worlds being relegated to a lower status and the Lord enshrined here, who vanquished the formidable foes, as his Sole Refuge. For details of Lord Kṛṣṇa’s encounter with Bāṇāsura and his great allies, see notes under III-10-4.

(ii) No doubt, the spiritual world is the land + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நீள் நகரம் நீண்ட நகரம்; அதுவே அதுவே என்னும்படி; மலர்ச் சோலைகள் சூழ் மலர்ச் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளை என்னும்; நீள் நகரத்து பெரிய நகரத்திலே; உறைகின்ற பிரான் உறைகின்ற ஸ்வாமியான; நெடு மால் கண்ணன் பெருமான் கண்ணனான; விண்ணவர் கோன் நித்யஸூரிகளின் தலைவன்; வாணபுரம் புக்கு பாணாஸுரனின் நகரம் சென்று; முக்கண் பிரானை முக்கண்ணனான சிவன்; தொலைய தோற்கும்படி; வெம் போர்கள் செய்து கொடிய போர்கள் செய்து; வாணனை பாணாஸுரனின்; ஆயிரம் தோள் ஆயிரம் தோள்களையும்; துணித்தான் துணித்த பெருமானை; சரண் அன்றி சரண் அடைவது தவிர; மற்று ஒன்று இலமே நமக்கு வேறு புகலிடம் இல்லை
malar having flowers; sOlaigaL gardens; sUzh surrounded; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; nINagaraththu in the great city; uRaiginRa eternally residing; pirAn being great benefactor; nedumAl being greatly attached towards his devotees; kaNNan one who incarnated as krishNa; viNNavar kOn the master of nithyasUris; vANapuram into bANa-s town (where anirudhdha was confined); pukku entered; mukkaN pirAnai rudhra (who has the third eye which indicates his power and who pridefully considers himself as the lord); tholaiya to stop him (from protecting his devotee); vem greatly valorous; pOrgaL battles; seydhu performed; vANanai bANa-s; Ayiram thOL thousand shoulders; thuNiththA one who severed; saraN means (to attain the dhivyadhESam); anRi than him; maRRu other than him; onRu means; ilam we are not having.; nin your; charaN divine feet

TVM 7.10.8

3559 அன்றிமற்றொன்றிலம்நின்சரணேயென்று அகலிரும் பொய்கையின்வாய் *
நின்றுதன்நீள்கழலேத்திய ஆனையின்நெஞ்சிடர்தீர்த்தபிரான் *
சென்றங்கினிதுறைகின்ற செழும்பொழில்சூழ்திருவாறன்விளை *
ஒன்றிவலஞ்செய்யவொன்றுமோ? தீவினையுள்ளத்தின் சார்வல்லவே.
3559 அன்றி மற்று ஒன்று இலம் நின் சரணே என்று *
அகல் இரும் பொய்கையின்வாய் *
நின்று தன் நீள் கழல் ஏத்திய * ஆனையின்
நெஞ்சு இடர் தீர்த்த பிரான் **
சென்று அங்கு இனிது உறைகின்ற * செழும் பொழில்
சூழ் திருவாறன்விளை *
ஒன்றி வலஞ்செய்ய ஒன்றுமோ? * தீவினை
உள்ளத்தின் சார்வு அல்லவே (8)
3559
anRimaRRonRilam nin_saraNE! enRu * agalirum poykaiyinvāy, *
ninRuthan neeL kazalEththiya * ānaiyin nenchitar theerththapirān, *
chenRaNGku inithuRaikinRa * chezumpozil chooz thiruvāRanviLai, *
onRi valancheyya onRumO? * theevinai uLLaththin chārvallavE. 7.10.8

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Were it possible to visit and go round Tiruvāṟaṇviḷai, by lovely gardens surrounded. Where lovingly resides the Lord, Who the deep distress relieved Of the Elephant in the pond huge, who his faith did pin On His lovely feet, squeeze we can from our hearts all sins.

Explanatory Notes

The Lord, who rid Gajendra, the pious elephant, of dire distress, and now stays in Tiruvāṟaṉviḷai, will certainly cure us of all ills and evils. With its leg right in the jaws of the tough crocodile, the elephant was engaged in a titanic struggle for years, trying to extricate himself from the monster. When this self-effort, grim and long, proved not only abortive but + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நின் சரணே அன்றி உன்னுடைய திருவடி தவிர; மற்று வேறு ஒரு உபாயம்; ஒன்று இலம் என்று எங்களுக்கு இல்லை என்று; அகல் இரும் ஆழமும் அகலமுமான; பொய்கையின்வாய் நின்று பொய்கையில் நின்று; தன் நீள் கழல் ஏத்திய உன் திருவடிகளைத் துதித்த; ஆனையின் கஜேந்திரனுடைய; நெஞ்சு இடர் மனத் துயரை; தீர்த்த பிரான் போக்கின உபகாரகன்; சென்று அங்கு இனிது சென்று அங்கு இனிது; உறைகின்ற உறைகின்ற; செழும் செழுமையான; பொழில் சூழ் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருவாறன்விளை திருவாறன்விளையை; ஒன்றி வலஞ்செய்ய அடைந்து வலம் செய்ய; ஒன்றுமோ கூடுமோ அப்படிக் கூடுமாகில்; தீவினை உள்ளத்தின் பாபங்கள் உள்ளத்தில்; சார்வு அல்லவே வந்து தங்க வாய்ப்பில்லை
anRi without; maRRu other; onRu any; ilam we are not having; enRu thinking that; agal vast; irum deep; poygaiyin vAy in the pond; ninRu standing (being caught by the crocodile); than his; nIL stretch up to those who are in danger; kazhal divine feet; Eththhiya praised (saying -nArAyaNA- highlighting the eternal relationship); Anaiyin elephant-s; nenju idar the sorrow in the heart (-we are not able to offer the flower before it loses its freshness); thIrththa one who eliminated; pirAn great benefactor; senRu went (to help his devotees); angu there; inidhu sweetly; uRaiginRa being the residing place; sezhum very enjoyable; pozhil garden; sUzh surrounded; thiruvARanviLai thiruvARanviLai; onRi reach; valam seyya as we circumambulate; onRumO will it occur?; thI cruel; vinai sins; uLLaththin the heart-s; sArvu fit in; allavE won-t have.; thI cruel; vinai sins

TVM 7.10.9

3560 தீவினையுள்ளத்தின்சார்வல்லவாகித் தெளிவிசும் பேறலுற்றால் *
நாவினுள்ளும்உள்ளத்துள்ளும் அமைந்ததொழிலினுள்ளும் நவின்று *
யாவரும்வந்துவணங்கும்பொழில் திருவாறன்விளையதனை *
மேவிவலஞ்செய்துகைதொழக்கூடுங்கொல்? என்னும் என்சிந்தனையே.
3560 தீவினை உள்ளத்தின் சார்வு அல்ல ஆகித் *
தெளி விசும்பு ஏறலுற்றால் *
நாவினுள்ளும் உள்ளத்துள்ளும் * அமைந்த
தொழிலினுள்ளும் நவின்று **
யாவரும் வந்து வணங்கும் பொழில் *
திருவாறன்விளை அதனை *
மேவி வலஞ்செய்து கைதொழக் கூடும்கொல்? *
என்னும் என் சிந்தனையே (9)
3560
theevinai uLLaththin chārvallavāgith * theLivisumpERaluRRāl, *
nāvinuLLum uLLath thuLLum * amaindha thozilinuLLum nNavinRu, *
yāvarum vandhu vaNangum pozil * thiruvāRan viLaiyadhanai, *
mEvi valancheydhu kaithozak kootungol * ennumen chindhanaiyE. 7.10.9

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

With a mind thoroughly cleansed, rid of all sins, I could perhaps reach spiritual world and yet, in my thoughts do I pine For lovely Tiruvāṟaṉviḷai where the pious with thorough discipline Of word, deed and thought congregate and worship; I wish I would remain In that holy centre, circumambulate and worship with joined palms.

Explanatory Notes

The Āzhvār’s desire to reach this pilgrim centre is so great that even the high spiritual world recedes to the background. Therefore, his thoughts are wholly centred on whether he would at all be able to reach that centre, stay firmly there and go round the place with great piety. Not only that, he feels that this holy centre is so very enchanting that is is bound to attract even the denizens of spiritual world.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீவினை கொடிய பாபங்கள்; உள்ளத்தின் மனதில்; சார்வு அல்ல ஆகி சேர்ந்திராமல் நீங்கி; தெளி விசும்பு தெளிவுடைய பரமபதத்தை; ஏறலுற்றால் அடையப் பெற்றாலும்; நாவினுள்ளும் நாவினாலும்; உள்ளத்துள்ளும் உள்ளத்தாலும்; அமைந்த தொழிலினுள்ளும் செய்கையாலும்; நவின்று பயிற்சி உடையவராக; யாவரும் வந்து யாவரும் வந்து; வணங்கும் வணங்கும்; பொழில் சோலைகள் சூழ்ந்த; திருவாறன்விளை அதனை திருவாறன்விளையை; மேவிவலஞ்செய்து அடைந்து வலம் செய்து; கைதொழ கைகளைக் கூப்பி வணங்க; கூடுங்கொல்? கூடுமோ?; என்னும் என் என்று இதையே; சிந்தனையே சிந்திக்கிறது என் மனம்
uLLaththin in the heart; sArvu allavAgi without fitting; theLi having clarity (to cause self realisation); visumbu supreme sky; ERal to climb/reach; uRRAl even if got; en my; sindhanai heart; nAvin uLLum uLLaththuLLum in mind and speech; amaindha matching; thozhilin uLLum in acts; navinRu with harmony; yAvarum residents of all realms (both spiritual and materialistic); vandhu come; vaNangum to be worshipped; pozhil having garden (which highlights the enjoyability); thiruvARanviLai thiruvARanviLai; adhanai that abode itself; mEvi reach; valam seydhu by engaging in favourable acts; kai thozha to worship by joined palms; kUdum kol will it occur?; ennum thinking; sindhaiyinAl sollinAl seygaiyAl with mind, body and speech; nilath thEvar bhAgavathas-, who are the worshippable entities in this world

TVM 7.10.10

3561 சிந்தைமற்றொன்றின்திறத்ததல்லாத்தன்மை தேவபிரானறியும் *
சிந்தையினால் செய்வதானறியாதன மாயங்களொன்றுமில்லை *
சிந்தையினால்சொல்லினால்செய்கையால் நிலத்தேவர்குழு வணங்கும் *
சிந்தைமகிழ்திருவாறன்விளையுறை தீர்த்தனுக்கற்றபின்னே.
3561 சிந்தை மற்றொன்றின் திறத்தது அல்லாத் தன்மை *
தேவ பிரான் அறியும் *
சிந்தையினால் செய்வ தான் அறியாதன *
மாயங்கள் ஒன்றும் இல்லை **
சிந்தையினால் சொல்லினால் செய்கையால் * நிலத்தேவர்
குழு வணங்கும் *
சிந்தை மகிழ் திருவாறன்விளை உறை *
தீர்த்தனுக்கு அற்ற பின்னே (10)
3561
chindhai maRRonRin thiRaththadhu allāththanmai * thEva pirānaRiyum, *
chindhaiyiNnāl cheyvathānaRiyādhana * māyangaL onRumillai, *
chindhaiyiNnāl cholliNnāl cheykaiyāl * nilath thEvar kuzuvaNangum, *
chindhai magiz thiruvāRan viLaiyuRai * theerththanukku aRRapinnE. 7.10.10

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

There’s hardly a thought that crosses one’s mind, The omniscient Lord cannot comprehend; Surely, He knows that I think not of aught But the Lord immaculate. Who remains enshrined In Tiruvāṟaṉviḷai, that exilaṛates one’s heart. Worshipped by the devout thro’ word, deed and thought.

Explanatory Notes

This song provides the reply to the question supposed to have been put to him as to what he would do in case the Lord forced him into spiritual world, which he had been demanding from Him quite often before. The Lord, being all-knowing, He is well aware that the Āzhvār’s mind now stands rivetted to Tiruvāṟaṉviḷai which has taken precedence over everything else, including + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
சிந்தையினால் சிந்தையினாலும்; சொல்லினால் சொல்லினாலும்; செய்கையால் செய்கையாலும்; நிலத் தேவர் பூ உலகத்தவர்களான அடியார்களின்; குழு வணங்கும் குழுவால் வணங்கப்படும்; சிந்தை மகிழ் சிந்தை மகிழச் செய்கின்ற; திருவாறன்விளை உறை திருவாறன்விளையிலிருக்கும்; தீர்த்தனுக்கு பரமபவித்தரனான பெருமானுக்கு; அற்ற பின்னே அடிமை என்று அறுதியிட்ட பின்; சிந்தை மனம்; மற்றொன்றின் வேறொன்றையும்; திறத்தது அல்லா நினைத்திராத; தன்மை ஸ்வபாவத்தை; தேவபிரான் தேவபிரானான சர்வேஸ்வரன்; அறியும் அறிவான்; சிந்தையினால் சிந்தையினால்; செய்வ தான் அவன் செய்யும்; மாயங்கள் மாயங்களை; அறியாதன அவன் அறியாதன; ஒன்றும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை
kuzhu group; vaNangum to worship; sindhai heart (of the enjoyers); magizh bring joy; thiruvARanviLai in thiruvARanviLai; uRai residing; thIrththanukku for the purest emperumAn; aRRa pin after having dedicated (to totally exist for him); sindhai heart; maRRu onRin anything else; thiRaththadhu allA not considering as goal; thanmai nature; dhEvan master of nithyasUris; pirAn the omniscient emperumAn himself; aRiyum knows;; sindhaiyinAl with the mind; seyya done; mAyangaL hidden acts; thAn he; aRiyAdhana unknown; onRum illai there is nothing; thIrththanukku for emperumAn (who is the one who instructs the means); aRRa pin after becoming an exclusive servitor

TVM 7.10.11

3562 தீர்த்தனுக்கற்றபின் மற்றோர்சரணில்லையென் றெண்ணி * தீர்த்தனுக்கே
தீர்த்தமனத்தனனாகிச் செழுங்குருகூர்ச்சடகோபன் சொன்ன *
தீர்த்தங்களாயிரத்துள் இவைபத்தும்வல்லார்களை * தேவர்வைகல்
தீர்த்தங்களேயென்றுபூசித்துநல்கியுரைப்பார் தம் தேவியர்க்கே. (2)
3562 ## தீர்த்தனுக்கு அற்றபின் * மற்று ஓர் சரண் *
இல்லை என்று எண்ணி தீர்த்தனுக்கே
தீர்த்த மனத்தனன் ஆகிச் * செழுங்
குருகூர்ச் சடகோபன் சொன்ன **
தீர்த்தங்கள் ஆயிரத்துள் * இவை பத்தும்
வல்லார்களை * தேவர் வைகல்
தீர்த்தங்களே என்று பூசித்து நல்கி
உரைப்பர் * தம் தேவியர்க்கே (11)
3562. ##
theerththanukku aRRapin * maRROr charaNillai enReNNi, * theerththanukkE
theerththa manaththanaNnāgich * chezuNG gurukoorch chatakOpan chonna, *
theerththangaL āyiraththuL * ivai paththum vallārgaLai, * thEvarvaikal
theerththangaLEyenRu poochiththu nalgi uraippar * dham thEviyarkkE. (2) 7.10.11

Ragam

கல்யாணி

Thalam

அட

Bhavam

Self

Upadesam

Simple Translation

Unto their spouses shall ever say the Celestials in spiritual world, That those well-versed in these songs ten Out of the immaculate thousand of Kurukūr Caṭakōpaṉ, Dedicated to the immaculate Lord, as the sole Means Are indeed very pure, entitled to great reverence.

Explanatory Notes

(i) It has been given out here, as the benefit accruing to those chanting this decad, that the Eternal Heroes (Nitya Sūrīs), in spiritual world, shall honour them a great deal and refer to them as of great sanctity, while talking to their spouses at the height of their joy born of their blemishless service unto Lord Vaikuṇṭanātha (the transcendent Lord in spiritual world, + Read more

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீர்த்தனுக்கு பரமபவித்திரனான எம்பெருமானுக்கு; அற்றபின் அடிமை என்று அறுதியிட்ட பின்; மற்று ஓர் சரண் இல்லை வேறு ஒரு சரண் இல்லை; என்று எண்ணி என்று நினைத்து; தீர்த்தனுக்கே எம்பெருமானுக்கே; தீர்த்தன் அறுதியிட்ட; மனத்தனன் ஆகி மனத்தவராகி; செழுங் செழுமையான; குருகூர் குருகூரில் அவதரித்த; தீர்த்தங்கள் தத்துவங்கள் அறிந்த; சடகோபன் நம்மாழ்வார்; சொன்ன அருளிச்செய்த; ஆயிரத்துள் ஆயிரம் பாசுரங்களுள்; இவை பத்தும் இந்தப் பத்துப் பாசுரங்களையும்; வல்லார்களை ஓத வல்லவர்களை; தேவர் தேவர்கள்; வைகல் எப்போதும் பூசித்து; தம் தேவியர்க்கே தங்கள் தேவிமார்களிடத்தில்; தீர்த்தங்களே என்று இவர்கள் பரம பவித்திரர்கள் என்று; நல்கி உரைப்பார் ஆசையுடன் கூறுவார்கள்
maRRu other; Or any; saraN means; illai not having; enRu eNNi determined; thIrththanukkE for emperumAn (who has the supreme purity to free us from all our sins); thIrththa fully submitted; manaththananAgi with the heart; sezhum beautiful; kurugUr leader of thirunagari (AzhwArthirunagari); satakOpan nammAzhwAr; sonna mercifully spoke; thIrththangaL individually being the abode of knowledge; AyiraththuL among the thousand pAsurams; ivai paththum this decad; vallArgaLai those who can practice; dhEvar nithyasUris; vaigal always; tham their; dhEviyarkku divine consorts; pUsiththu offering gifts; nalgi friendship; thIrththangaLE as purifying personalities (who remove the sins of samsAram); enRu as; uraippar will hail.; dhEvimAr your consorts (who match your beauty and greatness); thirumagaL lakshmi (who is your great wealth)