21

Thiru Nandhipura Vinnagaram

நந்திபுரவிண்ணகரம்

Thiru Nandhipura Vinnagaram

Nāthan Koil, Dakshina Jagannāth

ஸ்ரீ செண்பகவல்லீ ஸமேத ஸ்ரீ விண்ணகரஜகந்நாதாய நமஹ

Thayar: Sri Shenbaga Valli Thāyār
Moolavar: Sri Jagannāthan, Nādhanāthan, Vinnagara Perumāl, Yoga Srinivasan
Utsavar: Sri Jagannāthan
Vimaanam: Mandhāra
Pushkarani: Nandhitheertha
Thirukolam: Amarndha (Sitting)
Direction: West
Mandalam: Chozha Nādu
Area: Kumbakkonam
State: TamilNadu
Sampradayam: Thenkalai
Timings: 7:30 a.m. to 12:00 noon 5:00 p.m. to 8:00 p.m.
Search Keyword: Nandipuravinnagaram
Mangalāsāsanam: Thirumangai Āzhvār
Tamil
Simplified
English
Verse info
Synonyms
Translation

PT 5.10.1

1438 தீதறுநிலத்தொடுஎரிகாலினொடு நீர்க்கெழுவிசும்புமவையாய் *
மாசறுமனத்தினொடுஉறக்கமொடிறக்கை யவையாயபெருமான் *
தாய்செறஉளைந்துதயிருண்டுகுடமாடு தடமார்வர், தகைசேர் *
நாதன்உறைகின்றநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம்நண்ணுமனமே! (2)
1438 ## தீது அறு நிலத்தொடு எரி காலினொடு * நீர் கெழு
விசும்பும் அவை ஆய் *
மாசு அறு மனத்தினொடு உறக்கமொடு இறக்கை * அவை
ஆய பெருமான் **
தாய் செற உளைந்து தயிர் உண்டு குடம் ஆடு * தட
மார்வர் தகைசேர் *
நாதன் உறைகின்ற நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்
-நண்ணு மனமே-1
1438. ##
theethaRunNilaththodU erikālinodu * neerkezhuvisumbum avaiyāy *
māsaRumaNnaththinodu uRakkamodiRakkai * avaiyāya perumāNn *
thāyseRa_uLainthu thayiruNdu kudamādu * thadamārvar thagaisEr *
nāthan_uRaikinRanNagar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.1)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1438. Our lord is the faultless earth, fire, wind, water, and the high sky, our faultless mind, sleep and Mokshā. When he stole butter and his mother Yashodā became angry and hit him, he was not worried. O heart! Think of going to Nandipuravinnagaram where our good lord with a broad chest stays.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தீது ஆறு குற்றமற்ற; நிலத்தொடு எரி பூமியும் அக்நியும்; காலினொடு நீர் வாயுவும் ஜலமும்; கெழு இவற்றுகெல்லாம் இடம் கொடுக்கும்; விசும்பும் ஆகாசமும்; அவையாய் ஆகியவற்றிற்கு அந்தராத்மாவாய்; மாசு அறு குற்றமற்ற; மனத்தினொடு மனதுடன்; உறக்கமொடு உறக்கம் ஸ்வப்னம்; இறக்கை மரணம்; அவை ஆய ஆகியவற்றையும்; பெருமான் நியமிப்பவனான பெருமான்; தாய் தாயாகிய யசோதை; செற சீறித் தாம்பெடுக்க; உளைந்து அதற்கு பயந்திருப்பவன் போல்; தயிர் உண்டு தயிர் உண்டு; குடம் ஆடு குடக்கூத்தாடினவனும்; தடமார்வர் விசாலமான மார்பையுடையவனும்; தகைசேர் கல்யாணகுண பூர்ணனான; நாதன் பெருமான்; உறைகின்ற நகர் இருக்கும் நகர்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.2

1439 உய்யும்வகையுண்டுசொனசெய்யில்உலககேழும்ஒழியாமைமுனநாள் *
மெய்யினளவேஅமுதுசெய்யவல ஐயனவன்மேவுநகர்தான் *
மையவரிவண்டுமதுவுண்டுகிளையோடு மலர்கிண்டி, அதன்மேல் *
நைவளம்நவிற்றுபொழில் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1439 உய்யும் வகை உண்டு சொன செய்யில் உலகு * ஏழும் ஒழி
யாமை முன நாள் *
மெய்யின் அளவே அமுதுசெய்ய வல * ஐயன்-அவன்
மேவும் நகர்-தான் ** -
மைய வரி வண்டு மது உண்டு கிளையோடு * மலர்
கிண்டி அதன்மேல் *
நைவளம் நவிற்று பொழில் * நந்திபுரவிண்ணகரம்
-நண்ணு மனமே-2
1439
uyyumvagaiyuNdu sonaseyyil ulagakEzhum * ozhiyāmai munanNāL *
meyyinaLavE amuthuseyyavalla * aiyanavan mEvu_nagar_thāNn *
maiyavarivaNdu_mathuvuNdu kiLaiyOdu * malarkiNdi athanmEl *
naivaLam nNaviRRupozhil * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.2)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1439. O heart, there is a way you can be saved— this is what you must do. Think of Nandipuravinnagaram where the lord stays who swallowed the seven worlds at the end of the eon, where dark lined bees drink honey, play in the flowers with their swarm and sing Naivalam ragas in the groves.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மனமே! மனமே!; சொன நான் சொல்வதை; செய்யில் செய்தால்; உய்யும் உய்வதற்கு; வகை உண்டு வழி உண்டு; உலகம் ஏழும் ஏழு உலகங்களையும்; ஒழியாமை ஒன்றுவிடாமல்; முனனாள் முன்பு பிரளய காலத்தில்; மெய்யின் தன் சரீரத்துக்குள்; அளவே அடங்கும்படி; அமுது செய்ய உண்டு காப்பதில்; வல வல்லவரான; ஐயன் அவன் அந்த பெருமான்; மேவும் நகர் தான் இருக்கும் நகர்; மைய வரி கரிய வரிகளையுடைய; வண்டு வண்டுகள்; மது உண்டு மது உண்டு; கிளையோடு தம் பரிவாரத்துடன்; மலர் கிண்டி பூக்களைக் கோதி; அதன்மேல் மேலும்; நைவளம் ரீங்கரித்துக்; நவிற்று கொண்டிருக்கும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.3

1440 உம்பருலகேழுகடலேழுமலையேழும் ஒழியாமைமுனநாள் *
தம்பொன்வயிறாரளவுமுண்டு அவையுமிழ்ந்ததடமார்வர், தகைசேர் *
வம்புமலர்கின்றபொழில்பைம்பொன்வருதும்பிமணி கங்குல்வயல்சூழ் *
நம்பனுறைகின்றநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1440 உம்பர் உலகு ஏழு கடல் ஏழு மலை ஏழும் * ஒழி
யாமை முன நாள் *
தம் பொன் வயிறு ஆர் அளவும் உண்டு அவை உமிழ்ந்த * தட
மார்வர் தகை சேர் **
வம்பு மலர்கின்ற பொழில் பைம் பொன் வரு தும்பி * மணி
கங்குல் வயல் சூழ் *
நம்பன் உறைகின்ற நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்
-நண்ணு மனமே-3
1440
umbarulakEzhu kadalEzhumalaiyEzhum * ozhiyāmai munan^āL *
thamponvayiRāraLavumuNdu avaiyumizhntha * thadamārvar thagaisEr *
vambumalarkinRapozhil paimponvaru thumbimaNi * kangul vayalchoozh *
namban_uRaikinRanNagar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.3)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1440. The broad-chested god who filled his stomach, swallowing all the seven worlds, the world of the gods, the seven oceans and the seven mountains and kept them in his stomach and spat them out stays in Nandipuravinnagaram surrounded with flourishing fields and groves where golden-colored bees drink honey from the fresh flowers. O heart, think of that place where our friend stays and go there.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
உம்பர் உலகு ஏழு மேலுலகங்களேழையும்; கடல் ஏழு கடல்கள் ஏழையும்; மலை ஏழும் மலைகள் ஏழையும்; ஒழியாமை ஒன்றுவிடாமல்; முன நாள் முன்பொருசமயம்; தம் பொன் வயிறு சிறப்புடைய தன் வயிறு; ஆர் அளவும் நிறையுமளவும்; உண்டு அவை உண்டு; உமிழ்ந்த உமிழ்ந்தவனும்; தடமார்வர் விசாலமான மார்பை யுடையவனும்; தகை சேர் பெருமையுடையவனும்; நம்பன் நம்பிக்கையுள்ளவனுமானவன்; உறைகின்ற நகர் இருக்கும் நகர்; வம்பு மலர்கின்ற மலரும் பூக்கள் நிறைந்த; பொழில் சோலைகளையுடைய; பைம்பொன் பொன்னிற; வரு தும்பி மணி தும்பிகளினால் அழகுடைய; கங்குல் இருண்டபயிர்களையுடைய; வயல் சூழ் வயல்களால் சூழ்ந்த; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.4

1441 பிறையினொளியெயிறிலகமுறுகியெதிர்பொருதுமென வந்தஅசுரர் *
இறைகளவைநெறுநெறெனவெறியஅவர்வயிறழல நின்றபெருமான் *
சிறைகொள்மயில்குயில்பயிலமலர்களுகஅளிமுரல அடிகொள்நெடுமா *
நறைசெய்பொழில்மழைதவழும் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1441 பிறையின் ஒளி எயிறு இலக முறுகி எதிர் பொருதும் என *
வந்த அசுரர் *
இறைகள்-அவை-நெறு-நெறு என வெறிய-அவர் வயிறு அழல *
நின்ற பெருமான் **
சிறை கொள் மயில் குயில் பயில மலர்கள் உக அளி முரல *
அடிகொள் நெடு மா *
நறைசெய் பொழில் மழை தவழும் * நந்திபுரவிண்ணகரம்-
நண்ணு மனமே-4
1441
piRaiyinoLi eyiRilaka muRukiyethir poruthumena * vantha asurar *
iRaigaLavai neRunNeRena veRiya_avar vayiRazhala * ninRa perumāNn *
siRaikoLmayilkuyilpayila malar_kaLuka aLimurala * adikoL nedumā *
naRaiseypozhil mazhaithavazhum * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.4)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1441. When the Asurans with shining teeth like crescent moons came to fight with the lord and said, “We will oppose him with our might, ”- our Nedumāl fought with them. He made their stomachs burn and their bodies fall to pieces, defeating them so they ran away with empty hands. He stays in Nandipuravinnagaram with groves where peacocks dance, cuckoos call, flowers bloom, bees sing, tall mango trees spread their fragrance and clouds float in the sky. O heart, think of going to that place where he is.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
பிறையின் ஒளி சந்திர ஒளி போன்ற; எயிறு பற்களோடு; இலக முறுகி வந்து எதிரிட்டு; எதிர் பொருதும் சண்டைபோடுவோம்; என வந்த என்று வந்த; அசுரர் அஸுரர்களுடைய; இறைகள் அவை அப்படிப்பட்ட சரீரங்கள்; நெறு நெறு நெறு நெறுவென்று முறியும்படி; என வெறிய அவர் முஷ்டியால் குத்தி; வயிறு அழல அவர்கள் வயிறெரியும்படி செய்து; நின்ற நின்ற; பெருமான் பெருமான் இருக்குமிடம்; சிறை கொள் சிறகுகளையுடைய; மயில் மயில்களும்; குயில் பயில குயில்களும் சேர்ந்து வாழும்; மலர்கள் உக பூக்கள் உதிர; அளி முரல வண்டுகள் ரீங்கரிக்க; அடி கொள் கீழேவேரூன்றி; நெடு மா மேலே நீண்டுள்ள மா மரங்கள்; நறைசெய் மணம் வீசும்; பொழில் சோலைகளையுடைய; மழை மழை பொழியும்; தவழும் மேகங்கள் தவழும்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.5

1442 மூளஎரிசிந்திமுனிவெய்திஅமர்செய்துமென வந்தஅசுரர் *
தோளும்அவர்தாளுமுடியோடுபொடியாக நொடியாமளவெய்தான் *
வாளும்வரிவில்லும்வளையாழிகதைசங்கமிவை அங்கையுடையான் *
நாளும்உறைகின்றநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1442 மூள எரி சிந்தி முனிவு எய்தி அமர் செய்தும் என *
வந்த அசுரர் *
தோளும் அவர் தாளும் முடியோடு பொடி ஆக * நொடி
ஆம் அளவு எய்தான் **
வாளும் வரி வில்லும் வளை ஆழி கதை சங்கம் * இவை
அம்கை உடையான் *
நாளும் உறைகின்ற நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்-
நண்ணு மனமே-5
1442
mooLaverisinthi muniveythi amarseythumena * vantha asurar *
thOLum_avar_thāLum mudiyOdupodiyāga * nNodiyāmaLaveythāNn *
vāLumvarivillum vaLaiyāzhigathaisangam * ivaiangaiyudaiyāNn *
nāLum_uRaikinRan^agar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.5)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1442. When the Asurans thought, “We will fight with our enemies and burn all their places, ” our god who carries a sword, a bow, a discus, a club, and a conch in his beautiful hands shot his arrows swiftly and cut off their arms and legs. O heart, think of Nandipuravinnagaram where he stays always.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
மூள எரி புகை எழ நெருப்பை; சிந்தி சிதறவிட்டு; முனிவு எய்தி கோபித்து; அமர் செய்தும் போரிடுவோம்; என வந்தஅசுரர் என வந்த அசுரர்களின்; தோளும் அவர் தோள்களும்; தாளும் முடியோடு கால்களும் தலைகளும்; பொடி ஆக பொடிப் பொடி ஆக; நொடி ஆம்அளவு நொடிப் பொழுதில்; வாளும் வாளை; எய்தான் செலுத்தினவனும்; வரி வில்லும் அழகிய வில்லும்; வளை ஆழி வளைந்த சக்கரமும்; கதை சங்கம் கதை சங்கம்; இவை இவைகளை; அம் கை உடையான் அழகிய கையிலுடையவனான; நாளும் உறைகின்ற பெருமான்; நகர் இருக்குமிடம்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.6

1443 தம்பியொடுதாமொருவர்தன்துணைவி காதல்துணையாகமுனநாள் *
வெம்பியெரிகானகம்உலாவுமவர்தாம் இனிதுமேவுநகர்தான் *
கொம்புகுதிகொண்டுகுயில்கூவமயிலாலும் எழிலார்புறவுசேர் *
நம்பிஉறைகின்றநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1443 தம்பியொடு தாம் ஒருவர் தன் துணைவி காதல் * துணை
ஆக முன நாள் *
வெம்பி எரி கானகம் உலாவும் அவர்-தாம் * இனிது
மேவும் நகர்-தான் ** -
கொம்பு குதி கொண்டு குயில் கூவ மயில் ஆலும் * எழில்
ஆர் புறவு சேர் *
நம்பி உறைகின்ற நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்-
நண்ணு மனமே-6
1443
thambiyodu thāmoruvar than_thuNaivikāthal * thuNaiyāka munan^āL *
vembiyeri kānakam ulāvumavar thām * inithumEvu nagar_thāNn *
kombukuthikoNdu kuyilkoovamayilālum * ezhilār_puRavusEr *
nambiyuRaikinRan^agar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.6)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1443. The lord who as Rāma went to the hot forest with his beloved wife and his brother Lakshmana stays happily in Nandipuravinnagaram where cuckoo birds sing from the branches and peacocks dance in the beautiful groves. O heart, think of that place and worship him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தாம் ஒருவர் தாம் ஒருவரான ராமன்; தம்பியொடு தம்பி லக்ஷ்மணனையும்; தன் காதல் தன் பிரியமான; துணைவி துணைவி ஸீதையையும்; துணை ஆக துணை ஆகக்கொண்டு; முன நாள் முன்பொரு நாள்; வெம்பி எரி எரிகின்ற; கானகம் உஷ்ணமான காட்டிலே; அவர் தாம் இனிது இனிது; உலாவும் உலாவுமவர்; கொம்பு கிளைகளிலிருந்து; குதி கொண்டு குதித்து; குயில் கூவ குயில்கள் கூவ; மயில் ஆலும் மயில்கள் ஆட; எழில் ஆர் அழகிய; புறவு சேர் சோலைகளையுடைய; மேவும் பெருமான்; நகர் தான் இருக்கும் நகர் தான்; நம்பி உறைகின்ற கல்யாணகுணங்களுடைய பெருமான்; நகர் இருக்கும் நகரான; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.7

1444 தந்தைமனமுந்துதுயர்நந்தஇருள்வந்த விறல்நந்தன்மதலை *
எந்தையிவனென்றுஅமரர்கந்தமலர்கொண்டுதொழ நின்றநகர்தான் *
மந்தமுழவோசைமழையாகவெழுகார் மயில்களாடுபொழில்சூழ் *
நந்திபணிசெய்தநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1444 தந்தை மனம் உந்து துயர் நந்த இருள் வந்த விறல் *
நந்தன் மதலை *
எந்தை இவன் என்று அமரர் கந்த மலர் கொண்டு தொழ *
நின்ற நகர்-தான் ** -
மந்த முழவு ஓசை மழை ஆக எழு கார் * மயில்கள்
ஆடு பொழில் சூழ் *
நந்தி பணிசெய்த நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்-
நண்ணு மனமே-7
1444
thanthaimanamunthuthuyar nan^tha_iruL vanthaviRal * nanthan mathalai *
enthai ivaNnenRu_amarar kanthamalar koNduthozha * ninRa_nagar_thāNn *
manthamuzhavOsai mazhaiyāgavezhukār * mayilkaLādu pozhilchoozh *
nanthipaNi seythanNagar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.7)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1444. Our lord Kannan was carried by Vasudevan as a baby in the dark night to a cowherd village and raised by strong Nandan, the chief of the cowherds. He was praised by the gods saying, "He is our father" as they sprinkled fragrant flowers and worshiped him. He stays in Nandipuravinnagaram surrounded with groves where peacocks hear the sound of drums and dance thinking it is the roaring of clouds in the rainy season. O heart, think of that place where he is and where the king Nandi served him.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
தந்தை மனம் தந்தை நந்தகோபன் மனதை; உந்து வருத்தும்; துயர் நந்த துயர் நீங்க; இருள் வந்த இரவிலே வந்த; விறல் மிடுக்கனான; நந்தன் மதலை நந்தகோபன் குழந்தை கண்ணனை; எந்தை இவன் தேவர்கள் இவன்; அமரரென்று எங்களுக்கு ஸ்வாமி என்று; கந்தமலர் மணம் மிக்க மலர்; கொண்டு தொழ கொண்டு தொழும்படி; நின்ற நகர் தான் நின்ற நகர் தான்; மந்த முழவு மந்தமான வாத்யங்களின்; ஓசை ஓசையைக் கேட்டு; மழையாக எழு மேகமுழக்கமெனக் கருதி; கார் மயில்கள் கார்காலத்து மயில்கள்; ஆடு பொழில் சூழ் ஆடும் சோலைகள் சூழ்ந்த; நந்தி நந்தியென்னும் ஒரு அரசன்; பணிசெய்த பணிசெய்த நகர்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.8

1445 எண்ணில்நினைவெய்தியினியில்லையிறையென்று முனியாளர்திருவார் *
பண்ணில்மலிகீதமொடுபாடிஅவராடலொடு கூடஎழிலார் *
மண்ணிலிதுபோலநகரில்லையென வானவர்கள்தாம்மலர்கள்தூய் *
நண்ணியுறைகின்றநகர் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1445 எண்ணில் நினைவு எய்தி இனி இல்லை இறை என்று * முனி
யாளர் திரு ஆர் *
பண்ணில் மலி கீதமொடு பாடி அவர் ஆடலொடு *
கூட எழில் ஆர் **
மண்ணில் இதுபோல நகர் இல்லை என * வானவர்கள்
தாம் மலர்கள் தூய் *
நண்ணி உறைகின்ற நகர் * நந்திபுரவிண்ணகரம்
-நண்ணு மனமே-8
1445
eNNilnNinaiveythi iniyillaiyiRaiyenRu * muniyāLar thiruvār *
paNNilmalikeethamodu pādiyavar_ādalodu * kooda ezhilār *
maNNilithupOla nNagarillaiyena * vānavar_kaLthām malar_kaLthooy *
naNNiyuRaikinRanNagar * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.8)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1445. In Nandipuravinnagaram the divine sages come and worship him, sing beautiful songs and dance saying, “No matter how much we search, we find no god better than ours. ” The gods from the sky also come there, sprinkle flowers on him and say “There is no land as beautiful as this on earth. ” O heart, think of that place where he is.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
எண்ணில் எண்ணிப் பார்த்தால்; நினைவு எய்தி வணங்கத்தகுந்த பெருமான் இவனே; இனி இவனைக் காட்டிலும்; இல்லை இறை வேறொருவனில்லை; யென்று முனியாளர் என்று முனிவர்கள்; திரு ஆர் இசை நிறைந்த; பண்ணில் மலி பண்ணில்; கீதமொடு பாடல்களை; பாடி பாடி துதிக்கவும்; அவர் மேலும் அந்த; ஆடலொடு கூட முனிவர்கள் ஆடவும்; வானவர்கள் தாம் வானவர்கள்; எழிலார் மண்ணில் இப்பூலோகத்தில்; இது போல இதைப் போன்ற; நகர் நகரம்; இல்லை என வேறு இல்லை என்று; மலர்கள் தூய் மலர்கள் தூவி; நண்ணி உறைகின்ற நகர் வழிபடும் நகர்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு மனமே! மனமே! அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.9

1446 வங்கமலிபௌவமதுமாமுகடினுச்சிபுக மிக்கபெருநீர் *
அங்கமழியாரவனதாணைதலைசூடும் அடியார்அறிதியேல் *
பொங்குபுனலுந்துமணிகங்குலிருள்சீறுமொளி எங்குமுளதால் *
நங்கள்பெருமானுறையும் நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணுமனமே!
1446 வங்கம் மலி பௌவம்-அது மா முகடின் உச்சி புக *
மிக்க பெருநீர் *
அங்கம் அழியார் அவனது ஆணை * தலை சூடும் அடியார்
அறிதியேல் **
பொங்கு புனல் உந்து மணி கங்குல் இருள் சீறும் ஒளி *
எங்கும் உளதால் *
நங்கள் பெருமான் உறையும் * நந்திபுரவிண்ணகரம்-
நண்ணு மனமே-9
1446
vangamali peLavamathu māmukadiNn_uchchipuka * mikka perun^eer *
angamazhiyār avanathāNai * thalaisoodum adiyār_aRithiyEl *
pongupunal_unthumaNi kanguliruL_cheeRumoLi * engum uLathāl *
nangaLperumānuRaiyum * nanthipuraviNNagaram naNNumanamE (5.10.9)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1446. If devotees obey his commands they become like boats that never overturn even in a flood when the ocean water is so high they are raised to the sky. In Nandipuravinnagaram the rivers flourish with water and bring jewels that sparkle with brightness and take away the darkness. O heart, think of that place where he is.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
வங்கம் மலி பெளவம் அது கப்பல்கள் ஓடும் கடல்; மா முகடின் அண்டத்தின் உச்சி வரை; உச்சி புக வியாபித்து பொங்கும்; மிக்க பெரு நீர் பெரு வெள்ளத்திலும்; அவனது ஆணை அவனது ஆணையை; தலை சூடும் தலைமேற்கொண்டு ஏற்கும்; அடியார் பக்தர்கள்; அங்கம் சரீர நாசத்தை; அழியார் அடைய மாட்டார்கள்; மனமே! மனமே!; அரிதியேல் நீ இதை அறிவாயாகில்; பொங்கு புனல் பெருகும் ஜலம்; உந்து மணி தள்ளிக்கொண்டு வரும் மணிகளின்; கங்குல் இருள் இரவின் இருளை; சீறும் ஒளி போக்கும் பிரகாசமானது; எங்கும் உளதால் எங்கும் உள்ளதால்; நங்கள் பெருமான் நம்முடைய பெருமான்; உறையும் இருக்குமிடமான; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணு அடைந்திடுவாயாக

PT 5.10.10

1447 நறைசெய்பொழில்மழைதவழும்நந்திபுரவிண்ணகரம் நண்ணியுறையும் *
உறைகொள்புகராழிசுரிசங்கமவை அங்கையுடையானை * ஒளிசேர்
கறைவளரும்வேல்வல்ல கலியனொலிமாலையிவை ஐந்துமைந்தும் *
முறையிலிவைபயிலவல அடியவர்கள்கொடுவினைகள் முழுதகலுமே. (2)
1447 ## நறை செய் பொழில் மழை தவழும் * நந்திபுரவிண்ணகரம்
நண்ணி உறையும் *
உறை கொள் புகர் ஆழி சுரி சங்கம் * -அவை அம் கை உடை
யானை ** ஒளி சேர்
கறை வளரும் வேல் வல்ல * கலியன் ஒலி மாலை-இவை
ஐந்தும் ஐந்தும் *
முறையின் இவை பயில வல அடியவர்கள் கொடுவினைகள் *
முழுது அகலுமே-10
1447. ##
naRaiseypozhil mazhaithavazhum * nanthipuraviNNagaram naNNiyuRaiyum *
uRaikoLpukarāzhi surisangam * avai angaiyudaiyānai *
oLisErkaRaivaLarum vElvalla * kaliyanolimālai ivaiainthumainthum *
muRaiyilavai payilavala adiyavar_kaLkoduvinaikaL * muzhuthakalumE (5.10.10)

Ragam

சுருட்டி

Thalam

ஜம்பை

Bhavam

Self

Simple Translation

1447. Kaliyan, the poet with a strong shining spear smeared with blood, composed ten pāsurams on the god who carries in his lovely hands a curved conch and a discus and wishes to stay in Nandipuravinnagaram where clouds float over the groves that drip with honey. If devotees learn them properly and recite them, all their bad karmā will disappear.

Word by word (WBW) meaning

(The words may be rearranged to facilitate poetry to prose conversion. Please read the meanings (in black) continiously to form the sentence and understand the simple meaning of those verse.)
நறை செய் தேனையுடைய; பொழில் சோலைகளில்; மழை மேகங்கள்; தவழும் ஸஞ்சரிக்கும்; நந்திபுரவிண்ணகரம் நந்திபுர விண்ணகரத்தை; நண்ணி உறையும் அடைந்து அங்கு இருக்கும்; உறை கொள் உறையிலிடப்பட்ட; புகர் ஆழி ஒளி மிக்க சக்கரத்தையும்; சுரி சங்கம் வலம்புரிச் சங்கு; அவை ஆகியவைகளையும் தன்; அம் கை அழகிய கைகளில்; உடையானை உடையவனைக் குறித்து; கறை வளரும் கறையுடைய; ஒளிசேர் ஒளிமயமான; வேல் வல்ல வேலை ஆளவல்ல; கலியன் திருமங்கையாழ்வார்; ஒலி அருளிச்செய்த; மாலை இந்த சொல் மாலையான; இவை ஐந்தும் ஐந்தும் பத்துப் பாசுரங்களையும்; முறையில் இவை பயில வல முறையாக பயிலும்; அடியவர்கள் அடியவர்களின்; கொடுவினைகள் கொடிய பாவங்கள்; முழுது அகலுமே முழுதும் அகலுமே