Thiruvarangathu Amudanār (āchāryar)

திருவரங்கத்து அமுதனார்

periya kOil nambi, Moongilkudi amudhanār

ஸ்ரீரங்கே மீநஹஸ்தே ச ஜாதம் ரங்கார்யநந்தநம்
ராமாநுஜபதாஸ்கந்தம் ரங்கநாதகுரும் பஜே
srIrangE mInahasthE cha jAtham rangAryanandhanam
rAmAnujapadhAskandham ranganAthagurum bhajE
Varna: Brāhmin
Parents: aNi arangatthu amudanār
Place: Srirangam
Month: Panguni / March 15th to April 15th
Star: Hastham

Birth Year:

Guru Parampara: 11th CE
Historians: 11th CE